2/2007. (II.1) SZKÖ. határozat Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2/2007. (II.1) SZKÖ. határozat Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról"

Átírás

1 2/2007. (II.1) SZKÖ. határozat Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A salgótarjáni helyi szlovák kisebbségi önkormányzat képviselı-testülete a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény (a továbbiakban. Nek. tv.) 30/C. -a (3) bekezdésének a., pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi Szervezeti és Mőködési Szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) alkotja meg: I. Fejezet Általános rendelkezések 1) Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzata a választópolgárok által a kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatozó egyes törvények módosításáról szóló évi CXIV. törvényben foglaltaknak megfelelıen választott tagokból alakított, közvetlen módon létrejövı önkormányzati testület. Mőködésének területe Salgótarján közigazgatási területe. Rendezvényeit saját vagy társszervezésben azon kívül is megtarthatja. 2) Székhelye: Salgótarján 3) Címe: 3100 Salgótarján, Nagysándor József út 12. 4) Az önkormányzat neve: Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzata, Slovenská menšinová samospráva v Salgotarjáne- meste so župnou pôsobnosťou 5) Az önkormányzat pecsétje kör alakú, felül a peremmel párhuzamosan a következı szöveg olvasható: - Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzata, Salgótarján - Slovenská menšinová samospráva v Salgotarjáne- meste so župnou pôsobnosťou Ezek a pecsétek levelezésnél, iratok hitelesítésénél és pénzforgalomnál használhatók. 6) Az önkormányzat kitüntetéseirıl és ezek odaítélésének feltételeirıl és szabályairól külön határozatot alkot. 7) Az önkormányzat határozatait a helyben szokásos módon hirdeti ki, így különösen ezen szervezeti és mőködési rendjét szabályozó határozatot; ennek kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

2 2 II. Fejezet Az önkormányzat jogállása, feladata, hatásköre 7) Az önkormányzat jogi személy. 8) A helyi kisebbségi önkormányzati feladat- és hatáskörök a helyi kisebbségi önkormányzat testületét illetik meg. A testületet az elnök képviseli. 9) A testület a hatáskörét az elnökre, a bizottságra átruházhatja. E hatáskör gyakorlásához útmutatást adhat, e hatáskör gyakorlására vonatkozó döntését visszavonhatja. 10) A testület hatáskörébıl nem ruházható át: a) szervezeti és mőködési szabályzatának megalkotása vagy felülvizsgálata, módosítása az alakuló ülést követı 3 hónapon belül, b) a települési önkormányzat által rendelkezésére bocsátott források tervezésérıl és felhasználásáról szóló döntés, c) a települési önkormányzat vagyonán belül a részére elkülönített vagyon használatára vonatkozó döntés, d) intézmény alapítása és fenntartása, átvétele, megszüntetése, átszervezése, intézmény vezetıjének kinevezése, felmentése, e) helyi kisebbségi önkormányzat társulás létrehozásáról és az ilyen társuláshoz való csatlakozásról szóló döntés, f) érdekképviseleti szervhez történı csatlakozás, külföldi önkormányzattal, más szervezettel való együttmőködési megállapodás megkötése, g) az elnök, elnökhelyettes megválasztása, h) jelképek megállapítása, az önkormányzat által képviselt kisebbség helyi ünnepeinek meghatározása, i) kitüntetéseire és ezek odaítélésének feltételeire és szabályaira vonatkozó döntés, j) a települési önkormányzat rendeletében foglalt keretek között költségvetés, zárszámadás meghatározása, k) mőemlékvédelmi jogszabályok keretei között a védett mőemlékek és emlékhelyek köre, valamint ezek védelmének helyi szabályainak megállapítása, l) a települési önkormányzat un. keretrendeletének kezdeményezése, m) az intézmények mőködésével kapcsolatos, a kisebbség jogait sértı gyakorlat, egyedi döntés elleni kifogás, a kifogásolt döntés megváltoztatásának, visszavonásának kezdeményezése, n) a kisebbséghez tartozó lakosságot e minıségében érintı, a Nek. tv ának (1) bekezdésében meghatározott tárgyú rendelet megalkotásához egyetértés megadása, a kisebbségi intézmények vezetıinek kinevezéséhez, a kisebbséghez tartozók képzésére vonatkozó döntéshez egyetértés megadása, a kisebbség építészeti emlékeinek megırzését érintı önkormányzati rendelet megalkotásához egyetértés megadása, o) igény elıterjesztése a kisebbség nyelvének használatára a Nek. tv ában meghatározott esetekben, p) a helyi kisebbségi önkormányzat nevérıl döntés, q) a helyi önkormányzattól vagy más kisebbségi önkormányzattól átvett feladattal kapcsolatos megállapodás megkötése, r) gazdálkodó szervezet vagy más szervezet létrehozása, megszüntetése és az ezekben való részvétel,

3 3 s) bizottság létrehozása, t) a törzsvagyona körének meghatározása, u) az ülnökök megválasztása, v) tulajdonosi jogok gyakorlása, w) döntés olyan ügyben, amely a törvény szerint az át nem ruházható hatáskörébe tartozik. 11) A helyi kisebbségi önkormányzat kezdeményezésére a települési önkormányzat képviselı-testülete feladat- és hatáskörét a helyi kisebbségi önkormányzat testületére a Nek. tv. 30/B. -a szerinti megállapodás alapján átruházhatja. Nem ruházhatóak át a hatósági, a közüzemi szolgáltatásokkal összefüggı, valamint az Ötv ában rögzített feladat- és hatáskörök. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. A települési önkormányzat képviselı-testülete az általa átruházott hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. 12) A települési kisebbségi önkormányzat a kisebbség helyzetét érintı bármely kérdésben megkereséssel fordulhat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı közigazgatási szerv vezetıjéhez, amelyben: a., tájékoztatást kérhet, b., javaslatot tehet, c., intézkedést kezdeményezhet, d., kifogással élhet az állami és/vagy önkormányzati fenntartású (tulajdonban levı) intézmények mőködésével kapcsolatos, a kisebbség jogait sértı gyakorlat, egyedi döntés ellen, kezdeményezheti a döntés megváltoztatását, visszavonását. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı szerv vezetıje köteles a megkeresésre a kézhezvételtıl számított 30 napon belül érdemben válaszolni. Ha a szerv vezetıje a megkeresés tárgyát illetıen nem rendelkezik hatáskörrel vagy illetékességgel, köteles a megkeresést 3 napon belül a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı szervhez áttenni. 13) A települési kisebbségi önkormányzat saját hatáskörében a rendelkezésre álló források keretei között intézményt alapíthat és tarthat fenn, különösen: a., a helyi közoktatás, b., a helyi írott és elektronikus média, c., a hagyományápolás, d., a közmővelıdés területén. 14) Ha a települési kisebbségi önkormányzat jogainak gyakorlásához a települési önkormányzat döntése szükséges, a kisebbségi önkormányzat erre irányuló kezdeményezését a képviselı-testület köteles a következı ülésén napirendre tőzni, ha a döntés más önkormányzati szerv hatáskörébe tartozik, akkor az a kezdeményezés benyújtásától számított 30 napon belül köteles döntést hozni. 15) A települési kisebbségi önkormányzat kapcsolatot tarthat bármely kisebbségi szervezettel, egyesülettel, velük együttmőködési megállapodást köthet.

4 4 III. Fejezet Az önkormányzat testülete 16) Az önkormányzat feladatait a testület, az elnök, az elnökhelyettes látják el. 17) A települési önkormányzat saját Szervezeti és Mőködési Szabályzatában meghatározott módon köteles a helyi kisebbségi önkormányzatok munkáját segíteni, a testület mőködési feltételeit biztosítani. A végrehajtásról a polgármesteri hivatal gondoskodik. 18) A települési önkormányzat segítségnyújtását a kisebbségi önkormányzat az alábbi kérdésekben kezdeményezi: kulturális, oktatási, költségvetési, jogi, gazdaságivagyonátadási, gazdálkodási. 19) A testület tagjainak száma: 5 fı. A képviselık névjegyzékét e szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. 20) A kisebbségi önkormányzat testülete saját költségvetése terhére a képviselıknek, az elnöknek és elnökhelyettesnek, valamint a bizottság elnökének és tagjának a jogszabályok, különösen a települési önkormányzat rendeletének keretei között jogosult tiszteletdíjat ill. költségtérítést megállapítani. IV. fejezet A testület mőködése A testület ülései 21) A testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart. 22) A testület üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze. A testület megalakulása 23) A testület alakuló ülését a Helyi Választási Bizottság elnöke hívja össze a választást követı 15 napon belül, és felkéri a legidısebb képviselıt a korelnöki teendık ellátására. 24) Az alakuló ülést az elnök megválasztásáig a korelnök vezeti. 25) Az alakuló ülés 1. napirendi pontjaként a Helyi Választási Bizottság elnöke beszámol a testület tagjai választásának eredményérıl.

5 5 Az elnök megválasztása 26) Az alakuló ülésen a települési kisebbségi önkormányzat testülete a tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású elnökhelyettest választ. 27) Az elnök személyére a testület bármely tagja javaslatot tehet. 28) Az elnök megválasztása a testület zárt ülésén történik, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. 29) A testület titkos szavazást tarthat az elnök megválasztásakor. 30) A testület elnöke az lesz, aki megkapja a megválasztott kisebbségi képviselık, több mint felének a szavazatát. Rendes ülés, rendkívüli ülés 31) A testület szükség szerint, de évente legalább 6 rendes ülést tart. 32) Rendkívüli ülést kell összehívni a kisebbségi önkormányzat elnökének, a képviselık több mint egyharmadának, a települési kisebbségi önkormányzat bizottságának, vagy a települési önkormányzatnak az indítványára. 33) Az indítványt a testület elnökénél kell elıterjeszteni. 34) Az elnök az indítvány benyújtásától számított 5 munkanapon belül köteles a rendkívüli ülést összehívni. 35) A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó meghívóban meg kell jelölni a rendkívüli ülés indokát és tervezett napirendjét. A testületi ülés összehívása 36) A testületi ülést a kisebbségi önkormányzat elnöke írásbeli meghívóval hívja össze. 37) A testületi ülés meghívóját a napirendi pontok írásos anyagaival együtt úgy kell kézbesíteni, hogy azt a testület tagjai és a meghívottak legalább 4 nappal az ülés elıtt megkapják. 38) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyének és napjának, kezdési idıpontjának, a napirendi pontoknak a megjelölését és az elıterjesztık nevét is. 39) A testület ülésére a tagokon kívül tanácskozási joggal azokat kell meghívni, akiknek jelenlétét jogszabály kötelezıvé teszi, vagy akinek a meghívását az elnök az egyes napirendi pontok megtárgyalásához indokoltnak tartja. Ilyen lehet pl. a választókerület

6 6 országgyőlési képviselıje, a települési önkormányzat polgármestere, a helyi társadalmi szervezetek, civil szervezıdések képviselıi, stb. 40) A települési kisebbségi önkormányzat testületi ülésére készült elıterjesztések és jegyzıkönyvek a zárt ülésre készült elıterjesztések és jegyzıkönyvek kivételével megtekinthetıek. A zárt ülésrıl külön jegyzıkönyvet kell készíteni. A külön törvény szerinti közérdekő adat és a közérdekbıl nyilvános adat megismerésének lehetıségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell. Egyebekben a jegyzıkönyv készítésére a nyilvános ülés jegyzıkönyvére vonatkozó szabályok irányadók. 41) A hozzáférhetıségrıl az elnök gondoskodik. Az ülések nyilvánossága 42) A testület ülései általános szabály szerint nyilvánosak, a nyilvános ülésen bárki részt vehet, a hallgatóság azonban csak az ülésterem kijelölt helyein foglalhat helyet, és az ülés rendjét nem zavarhatja. 43) A testület zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízás adása, ill. visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és egyéb állásfoglalást igénylı személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá összeférhetetlenség és kitüntetési ügy tárgyalásakor; valamint ha törvény az ügyet érintıen a nyilvánosságot kizárja. 44) A testület zárt ülést rendelhet el, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. A testület feladatterve 45) A testület éves feladattervet készít. A feladatterv tervezetét az elnök terjeszti a testület elé. 46) A feladatterv elıkészítésérıl és összeállításáról az elnök gondoskodik az elnökhelyettestıl, a testület tagjaitól, a bizottságaitól, a települési önkormányzat polgármesterétıl, a kisebbségi önkormányzat irányítása alatt álló vagy a kisebbség számára szolgáltatást nyújtó intézmények vezetıitıl kért javaslatok alapján. A rendes ülés napirendje 47) A testületi ülés napirendjére az elnök az írásbeli meghívójában tesz javaslatot. 48) A meghívó szerinti napirend kiegészítésére, halasztására, törlésére bármelyik képviselı javaslatot tehet.

7 7 49) A napirendi pontok sorrendje: a) határozati javaslatok, b) közérdekő kérdések, bejelentések és javaslatok, c) tájékoztatók, d) egyebek. 50) A testület elé elıterjesztést tehetnek: a) a képviselık, b) az elnök és az elnökhelyettes, c) a testület bizottságai. 51) Az elıterjesztések az elnöknél írásban nyújthatók be. 52) A helyi kisebbségi önkormányzat tagja a helyi kisebbség önkormányzat ülésén az elnöktıl, elnökhelyettestıl, a bizottság elnökétıl, a jegyzıtıl helyi kisebbségi önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az érintett az ülésen szóban vagy legkésıbb tizenöt napon belül írásban köteles érdemi választ adni. A helyi kisebbségi önkormányzat tagja kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzıkönyvhöz kell mellékelni, illetıleg kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzıkönyvben. A testületi ülés tanácskozási rendje 53) A testületi ülést az elnök vezeti. Akadályoztatása esetén az elnökhelyettes elnököl. 54) A testületi ülést határozatképtelenség esetén is a meghirdetett idıpontban kell kezdeni. 55) Az ülést az ülés elnöke nyitja meg. Az elnök feladata a megjelent képviselık számbavétele és a testület határozatképességének megállapítása. 56) Ha a testület a napirend elıtti hozzászólások után sem határozatképes, 30 perc szünetet kell elrendelni. Ennek elteltével, ha a testület határozatképtelen, az ülést be kell zárni. Az ülés határozatképtelenség miatti elmaradása esetén az elnök köteles az ülést 2 napon belül ismételten összehívni. 57) Az ülés tartama alatt az egyes napirendi pontok határozathozatalánál ellenırizni kell a képviselık számát és a határozatképességet. 58) Az ülés elnöke gondoskodik a testületi ülés rendjének fenntartásáról. 59) A tárgyalt napirendi pontokat érintı ügyrendi kérdésben bármelyik képviselı bármikor szót kérhet. 60) A képviselıknek a napirendhez való felszólalásra az elnök adja meg a szót jelentkezésük sorrendjében.

8 8 A napirendek tárgyalásának megkezdése elıtt az elnök tájékoztatást ad a testület számára a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, az elızı ülést követı fontosabb eseményekrıl, az átruházott hatáskörökben hozott döntésekrıl. Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, az elnök a vitát lezárja. Az elnök az egyes elıterjesztések felett külön nyit vitát. Amennyiben több azonos tartalmú elıterjesztés érkezett be, akkor az elnök javaslatára a képviselıtestület dönt arról, hogy azokról összevont vitát nyit. A vita lezárását bármelyik képviselı javasolhatja, e kérdésben a testület felszólalás és vita nélkül, egyszerő szótöbbséggel, azonnal dönt. Döntéshozatal szabályai 61) A testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselı köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett képviselı kezdeményezésére vagy bármely képviselı javaslatára a testület dönt. A kizárt képviselıt a határozatképesség szempontjából jelenlevınek kell tekinteni. 62) A testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési kisebbségi önkormányzati képviselık több mint a fele jelen van. A javaslat elfogadásához a jelenlevı települési kisebbségi önkormányzati képviselık több mint a felének igen szavazata szükséges. Az elnök az elıterjesztésben szereplı és a vita során elhangzott határozati javaslatokat egyenként szavaztatja meg úgy, hogy elıbb a módosító és kiegészítı, majd az eredeti javaslatokat teszi fel szavazásra. Szavazni elıször az igen, majd a nem szavazatokra, végül a tartózkodásra vonatkozó elnöki kérdésre adandó válaszként, kézfelemeléssel lehet (nyílt szavazás). Zárt ülés esetén titkos szavazás is tartható. Az elnök név szerinti szavazást rendel el a jelen levı képviselık több, mint felének kezdeményezésére. A szavazás eredményének megállapítása után az elnök a döntés szó szerinti elmondásával hirdeti ki a határozatot. 63) A megválasztott képviselık több mint a felének a szavazata (minısített többség) szükséges a helyi kisebbségi önkormányzat: a) ezen szabályzatának megalkotásához, felülvizsgálatáról, módosításáról való döntéshez, b) a települési önkormányzat által rendelkezésre bocsátott források tervezésérıl és felhasználásáról szóló döntéséhez, c) költségvetésrıl, zárszámadásról, a települési önkormányzat vagyonán belül a részére elkülönített vagyon használatáról szóló döntéséhez, d) intézményalapításról, átvételrıl, megszőntetésrıl, átszervezésrıl, az intézmény vezetıjének kinevezésérıl, felmentésérıl szóló döntéséhez; helyi kisebbségi önkormányzati társulás létrehozásáról, ilyen társuláshoz való csatlakozásról szóló döntéséhez, e) érdekképviseleti szervhez történı csatlakozásához, külföldi önkormányzattal, más szervezettel való együttmőködési megállapodás megkötéséhez, f) elnökének, elnökhelyettesének megválasztásához, g) a helyi önkormányzattól vagy más kisebbségi önkormányzattól átvett feladattal kapcsolatos megállapodás megkötéséhez,

9 9 h) gazdálkodó szervezet vagy más szervezet létrehozásához, megszüntetéséhez és az ezekben való részvételrıl szóló döntéshez, i) bizottság létrehozásához, j) a törzsvagyona körének meghatározásához, k) az ülnökök megválasztásához, l) az olyan ügyben való döntéshez, amely a törvény szerint az át nem ruházható hatáskörébe tartozik. A testület döntései 64) A testület döntései testületi határozatok. A testület határozatban foglal állást azokban az ügyekben, amelyekben a kisebbségi önkormányzatot véleményezési, egyetértési, döntési jog illeti meg. 65) A határozatokat naptári évenként kezdıdıen folyamatos sorszámmal és évszámmal, hó és napszámmal kell ellátni. A testületi ülés jegyzıkönyve 66) A testület ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: a) az ülés helyét és idıpontját, b) a megjelent képviselık és meghívottak nevét, c) az elfogadott napirendet, d) napirendi pontonként az elıadók, a felszólalók nevét, hozzászólásuk lényegét, a szóban elıterjesztett határozati javaslatokat, e) döntésenként az igen, a nem szavazatok és a tartózkodók pontos számát, f) a határozatok szó szerinti szövegét, g) a képviselı kérésére írásos külön véleményét a jegyzıkönyvhöz csatolni kell. 67) A jegyzıkönyvet az elnök vagy az elnökhelyettes és a testület által a képviselık közül kijelölt jegyzıkönyv-hitelesítı írja alá. A jegyzıkönyv az adott kisebbség nyelvén és magyar nyelven készül. A kisebbség nyelvén készült jegyzıkönyv tekintendı hitelesnek, a törvényességi ellenırzést végzı szervnek azonban a magyar nyelvő példány is elküldendı. A jegyzıkönyv elkészítésérıl az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes gondoskodik. Az elnök a jegyzıkönyvet az ülést követı 15 napon belül megküldi a helyi önkormányzat jegyzıjének, aki azt 5 napon belül megküldi a közigazgatási hivatalnak. A lehetıségekhez képest a testület üléseirıl hangfelvétel készül. V. Fejezet A testület tagjai A képviselık jogállása

10 10 68) A képviselık jogait és kötelezettségeit az évi LXXVII. törvény, valamint e szabályzat határozza meg. A kisebbségi önkormányzat tagjainak jogai, kötelességei azonosak. A képviselı jogai 69) A képviselı: a) részt vehet a testület döntésének elıkészítésében, a döntésben, a végrehajtás szervezésében és ellenırzésében, b) megbízás alapján képviselheti a testületet, c) tanácskozási joggal részt vehet bármely helyi kisebbségi önkormányzati bizottság ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a helyi kisebbségi önkormányzat tagját meg kell hívni. Kezdeményezheti, hogy a helyi kisebbségi önkormányzat testülete vizsgálja felül a bizottság döntését. A képviselı kötelezettsége 70) A képviselı köteles: a) részt venni a testület munkájában, b) felkérés alapján segíteni a testületi ülések elıkészítését, c) bejelenteni az elnöknek, ha a testület vagy a bizottság ülésén való részvételben, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van. VI. Fejezet Az elnök, elnökhelyettes 71) A testület az alakuló ülésen tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt választ. Az elnök tanácskozási joggal részt vehet a települési önkormányzat képviselı-testületének ülésén. Kapcsolatot tart az anyaország illetékes szerveinek vezetıivel, a szomszédos országokban élı szlovák szervezetek képviselı-testületének vezetıivel. 72) Az elnöknek a testület mőködésével összefüggı feladatai különösen: a) segíti a képviselık munkáját, b) összehívja és vezeti a testület üléseit, c) képviseli az önkormányzatot, d) az önkormányzati határozatokat, valamint a testületi ülésrıl készült jegyzıkönyvet aláírja, e) kapcsolatot tart a települési önkormányzat polgármesterével, jegyzıjével, bizottságok elnökeivel, erre nézve meghatározható rendszeres egyeztetı megbeszélések kezdeményezése,

11 11 f) szervezi az önkormányzat munkáját, gondoskodik az ehhez szükséges tárgyi, személyi feltételekrıl, gondoskodik a települési önkormányzattal való együttmőködésrıl, az államigazgatási szervekkel és civil szervezıdésekkel való kapcsolattartásról, g) dönt a rá átruházott hatáskörbe tartozó kérdésekben. 73) A testület az alakuló ülésen a tagjai közül az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású elnökhelyettest választ. Az elnökhelyettes az elnök akadályoztatása esetén ellátja az elnök feladatait, illetve rendelkezik annak jogosítványaival. VII. Fejezet Az önkormányzat költségvetése, vagyona 74) A testület saját át nem ruházható hatáskörében a települési önkormányzat rendeletében foglalt keretek között határozza meg: a) a törvényben szabályozottak szerint, a települési önkormányzat vagyonán belül részére elkülönített vagyon használatát, b) költségvetését, zárszámadását, a települési önkormányzat által rendelkezésére bocsátott források felhasználását. A költségvetés összeállításának részletes szabályait ezen kívül az államháztartásról szóló törvény, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg. 75) A helyi kisebbségi önkormányzat kezdeményezésére a jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához a települési önkormányzat képviselı-testülete köteles a helyi kisebbségi önkormányzat használatába adandó vagyont vagyontárgyak és pénzeszközök pontos megjelölésével meghatározni. 76) A helyi kisebbségi önkormányzat a részére elkülönített vagyont az alábbiak szerint használja fel: Bérleteibıl, illetve hasznosításából gazdálkodó szervezetet hoz létre, kulturális, oktatási programjait finanszírozza, illetve mőködési költségeit kiegészíti. 77) A testület évente köteles a kisebbségi önkormányzat költségvetését megállapítani. A költségvetés tervezetének elkészítésérıl, a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának ebben való közremőködésérıl és a tervezetnek a testülete elé terjesztésérıl az elnök gondoskodik. 78) Az önkormányzat mőködésének pénzügyi feltételeit az alábbi forrásokból biztosítja: a) az állam költségvetési hozzájárulása, b) a települési, és megyei önkormányzat hozzájárulása, c) saját bevételek (ideértve vállalkozásaik hozadékát is) d) alapítványi támogatások, e) hazai és külföldi szervezetektıl kapott támogatások,

12 12 f) a rendelkezésre bocsátott vagyontárgyak hozadéka, g) adományok. 79) A kisebbségi önkormányzat tulajdonát képezi mindaz az ingatlan és ingó vagyon, amelyet jogi személyek, magánszemélyek és természetes személyek bármilyen jogcímen a tulajdonába adtak. A kisebbségi önkormányzat olyan gazdálkodó szervezetet alapíthat, vagy olyan mőködésében vehet részt, amelyben felelıssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulása mértékét, és vállalkozása a kötelezı feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. 80) A kisebbségi önkormányzatot megilletı tulajdonosi jogok gyakorlása kizárólag a testület hatáskörébe tartozik. 81) A kisebbségi önkormányzat a rendelkezésére álló források keretei között jogosult: a., vállalatot, más gazdasági célú szervezetet alapítani, mőködtetni, b., pályázatokat kiírni, c., ösztöndíjakat alapítani. VIII. Fejezet Záró rendelkezések 82) A szabályzat kihirdetése napján lép hatályba. 83) A szabályzathoz tartozó melléklet: 1. sz.: Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának képviselıi Salgótarján, február 1... Dr.Egyed Ferdinánd elnök Kriskó Lajos hitelesítı

13 13 1. számú melléklet Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának képviselıi 1./ Dr. Egyed Ferdinánd - elnök 2./ Kriskó Lajos - elnökhelyettes 3./ Egyed Ferdinánd - képviselı 4./ Kınig Ferencné - képviselı 5./ Verebélyi Károlyné - képviselı

I. Fejezet. II. Fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT JOGÁLLÁSA, FELADATA, HATÁSKÖRE

I. Fejezet. II. Fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT JOGÁLLÁSA, FELADATA, HATÁSKÖRE A HELYI CIGÁNY KISEBBSÉGI İNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA MEDINA helyi kisebbségi önkormányzat testülete a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.évi LXXVII. törvény 27. -ában,valamint

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 3/2014.(X.22.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata. Fejezet

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 3/2014.(X.22.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata. Fejezet Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 3/2014.(X.22.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Önkormányzati SZMSZ módosítása

Önkormányzati SZMSZ módosítása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 241- /2013. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) alkotja.

Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) alkotja. Jegyzőkönyv 4.számú melléklete Szendrő Városi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Nek.tv.) 25..-ban kapott felhatalmazás

Részletesebben

MCKÖ határozat A Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

MCKÖ határozat A Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 64/2006. (XI.15.) MCKÖ hat. melléklete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAKÓI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MCKÖ határozat A Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata 2012. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 4/2012.(01.30.)LNÖh. H a t á r o

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzatát

Szervezeti és működési szabályzatát A Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér (a továbbiakban: Önkormányzat) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontja alapján az Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatát

Részletesebben

SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ádánd Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj. tv.) 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

NÉMETBÁNYA NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NÉMETBÁNYA NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NÉMETBÁNYA NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

MCKÖ határozat A Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

MCKÖ határozat A Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 64/2006. (XI.15.) MCKÖ hat. melléklete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAKÓI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MCKÖ határozat A Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

Döntéshozatal, ülések

Döntéshozatal, ülések Döntéshozatal, ülések A képviselı-testület müködése A képviselı-testület - A képviselı-testület tagjainak száma: 10 fı a polgármesterrel együtt, aki a képviselı-testület határozatképessége, döntéshozatala,

Részletesebben

Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, a módosítás miatti bélyegzőcsere költségeinek biztosítása

Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, a módosítás miatti bélyegzőcsere költségeinek biztosítása Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat E l n ö k é t ő l 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Iktatószám: 1/408-1/2015/I. Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, a módosítás miatti bélyegzőcsere költségeinek

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.) A nemzetiségi önkormányzat megnevezése: Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat.

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.) A nemzetiségi önkormányzat megnevezése: Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat. Budapest Főváros XVII. kerület Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (III. 16.) határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel

Részletesebben

Bakonypölöske Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2014.(XI.17.)határozatával elfogadott Szervezeti- és Működési Szabályzata

Bakonypölöske Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2014.(XI.17.)határozatával elfogadott Szervezeti- és Működési Szabályzata Bakonypölöske Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2014.(XI.17.)határozatával elfogadott Szervezeti- és Működési Szabályzata I. Fejezet PREAMBULUM Bakonypölöske Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Határozat-tervezet. I. Fejezet Általános rendelkezések

Határozat-tervezet. I. Fejezet Általános rendelkezések Határozat-tervezet Nagyecsed Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3/2012. (I.24.) RNÖ. számú h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról A

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ÉSZAK-KELET PEST ÉS NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNYZETVÉDELMI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Társulás megnevezése A Társulás teljes neve: 2. A Társulás

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata A Borsodszirák Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzetiségek

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1/1. sz. függelék Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A bizottság a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. (1) bekezdésének

Részletesebben

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Héreg Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban: közgyőlés) Szekszárd város polgárainak

Részletesebben

Szegedi Szlovák Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Szegedi Szlovák Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata. I. Fejezet. Általános rendelkezések A Szegedi Szlovák Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 1. oldal A Szegedi Szlovák Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata A Szegedi Szlovák Önkormányzat testülete a nemzeti és etnikai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 7/2010. (X. 28.) rendelete. A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról FEJEZET

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 7/2010. (X. 28.) rendelete. A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról FEJEZET POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 7/2010. (X. 28.) rendelete A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az önkormányzat megnevezése:

Részletesebben

Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács)

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ezután a Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Ezután a Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2010. november 2-án 13,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kis-házasságkötő

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Melléklet:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata Tarkabarka Óvoda Kindergarten Kunterbunt A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata A szülői (munkaközösség) szervezet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 59 (3) bekezdése alapján a

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 1210-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-i rendes ülésére Tárgy: Kerekegyházi Értéktár Bizottság SZMSZ-ének elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. december 16-án tartandó ülésére. Tárgy: Helyi értéktár létrehozása. Tisztelt Képviselő Testület! 2012. április 2-i ülésén

Részletesebben

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Standard Elıkészítı Testület (a továbbiakban: Testület) létrehozásáról és mőködtetésérıl a magyar számviteli

Részletesebben

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata A Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának

Részletesebben

(az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról)

(az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról) TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (VI. 1.), 12/2007. (VIII. 1.) rendeletekkel módosított 5/2007. (IV. 13.) rendelete EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról)

Részletesebben

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép:

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép: 11/2010 Bajót Község Önkormányzata Képviselı-testületének rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007 (IV.26) sz. rendelet módosításáról Bajót község önkormányzat

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség BELSİ SZABÁLYZATA 2000. szeptember hó 18. A 2008. október 15. - i változásokkal egységes szerkezetbe foglalat szöveg. 1 BELSİ SZABÁLYZAT A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI

Részletesebben

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT 1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartandó testületi ülésére

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartandó testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.. napján tartandó testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 20/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 20/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 20/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a Magyarország helyi

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE SOPRON 2011 A Nyugat-magyarországi Egyetem mint munkáltató és a munkáltatónál képviselettel rendelkező NymE Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete,

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

A BORDÁNYI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT MŐKİDÉSI ALAPOKMÁNYA. Bevezetı rész

A BORDÁNYI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT MŐKİDÉSI ALAPOKMÁNYA. Bevezetı rész A BORDÁNYI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT MŐKİDÉSI ALAPOKMÁNYA Bevezetı rész 1. Az ifjúsági önkormányzat elnevezése: Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2. Az önkormányzat hivatala: 3. Az önkormányzat

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 7 / 2001. / VI.26./ számú RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2002. május 24-tıl 1. SZAVAZÁSI KÉRDÉSEK Szavazati joggal a Magyar Aktuárius Társaság (továbbiakban Társaság vagy MAT) tagjai és

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárd, Béla király tér 8. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárd, Béla király tér 8. Szervezeti és Működési Szabályzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Ikt. szám: IV.633/2014. Szervezeti és Működési Szabályzat A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SNNÖ határozata a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tudományos Bizottság Ügyrendje Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) Tudományos Bizottsága (továbbiakban:

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

( T e r v e z e t ) Preambulum

( T e r v e z e t ) Preambulum Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı - testületének 9/ 2007. (IV. 11.) számú rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról ( T e r v e z e t ) Preambulum Tiszaigar Község Önkormányzata önállóan,

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Polgármestere

Pécel Város Önkormányzat Polgármestere Pécel Város Önkormányzat Polgármestere Iktatószám: SZ/293/9/2011. ELİTERJESZTÉS a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatának felülvizsgálata tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A helyi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2010. (XI.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2010. (XI.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2010. (XI.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben