Topik und Thema Untersuchungen zur Informationsstruktur in deutschen und ungarischen Erzähl- und Berichtstexten

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Topik und Thema Untersuchungen zur Informationsstruktur in deutschen und ungarischen Erzähl- und Berichtstexten"

Átírás

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Modrián Józsefné Horváth Bernadett Topik und Thema Untersuchungen zur Informationsstruktur in deutschen und ungarischen Erzähl- und Berichtstexten Nyelvtudományok Doktori Iskola A Doktori Iskola vezetője: Dr. Bárdosi Vilmos CSc., egyetemi tanár Germanisztikai Nyelvtudomány Doktori Program A program vezetője: Dr. Manherz Károly CSc., egyetemi tanár A bizottság tagjai és tudományos fokozatuk: A bizottság elnöke: Dr. Manherz Károly CSc., egyetemi tanár Hivatalosan felkért bírálók: Dr. Scheibl György PhD., egyetemi docens Dr. Kugler Nóra PhD., habilitált egyetemi adjunktus A bizottság titkára: Dr. Claus Michael Hutterer PhD. A bizottság további tagjai: Dr. Szatmári Józsefné PhD., habilitált főiskolai tanár Brdarné Dr. Szabó Rita PhD., habilitált egyetemi docens Dr. Canisius Péter PhD., egyetemi docens Témavezető és tudományos fokozata: Dr. Péteri Attila PhD., habilitált egyetemi docens Budapest,

2 A disszertáció témája és célkitűzése Az információszerkezetnek mint olyan jelenségnek, amely funkcionális szempontból sokrétűen motiváltnak tekinthető, formális szemszögből pedig különböző nyelvészeti területek (főképp a pragmatika, a szintaxis és a szövegnyelvészet) határterületén található, kiemelkedő figyelmet szentel a modern nyelvészet. A megközelítésekben kialakult sokféleség azonban megnehezíti mind az információszerkezetet kialakító jelenségek áttekintését, mind a terület alapos empirikus vizsgálatát. A disszertáció célja az volt, hogy hozzájáruljon e hiányok (részleges) megszüntetéséhez mind elméleti, mind empirikus téren. Az információszerkezetet a dolgozat olyan komplex, többszintű jelenségnek tekinti, amely magába foglalja az információ szerveződését az elemi mondat szintjétől a szövegszintig. Az információszekezeti szerveződés több aspektusból tevődik össze, mint pl. az ismertség, a valamire vonatkozás (aboutness) vagy az (esemény)perspektiválás. A dolgozat az információszerkezetnek főként a tagmondat szintjén, a perspektiválás szempontjából való leírását kísérelte meg. A dolgozat elméleti szempontból a funkcionális grammatika megfelleő fogalmain alapul: A témát Halliday (1994) és Langacker (2009) értelmében a kiindulópontként ( horgonyként ) értelmezzük a mondat hátralévő része számára. Ez a kiindulópont egy perspektíva realizációját indítja meg, amelyből az eseményt ábrázoljuk. A (különböző komplexitású) nyelvi elemek különböző perspektiválhatósága az emberi nyelv egyik alapvető jellemzője (Croft/Cruse 2004, Langacker 2008, Tátrai 2011). Langacker a horgonyt (anchor) olyan szerkezetnek tekinti, amely különböző szerkezeti szinteken (a tagmondaton belül is) tág értelemben vett referenciapontként működik. Halliday és Langacker megközelítésén azt annyit változtattam, hogy a téma szerepe az ISPhoz (nem a maradékhoz ) irányadó a mondatperspektíva létrehozásához, így azok a mondatok, amelyek az ISP-vel kezdődnek, nem tartalmaznak (explicit) témát. Ezzel párhuzamosan felmutatom a különböző tématípusok relevanciáját a komplex perspektivizációs sémák (Hoffmann terminológiájában: funkciókomplexumok, l. Hoffmann (2002), (2003; 2013)) szervezésében. Így közvetlen összefüggés felismerése válik lehetővé a kognitív feldolgozási mechanizmusok (egészeleges/részletekből kiinduló, ill. topdown/bottom-up; l.sternberg/sternberg (2012: 112)) és a perspektivizációs sémák között. 2

3 A téma és az ISP közötti kapcsolat a tématípusoknak megfelelően változatos lehet: Halliday modelljéből kiindulva, de azt módosítva megkülönböztettem figurális témát (résztvevő a mondatban, és témahelyzetben aboutness-értelmezést vált ki), interperszonális témát (amely az ISP elérhetőségét a megnyilatkozási helyzet valamely eleméből kiindulva biztosítja), a körülményeket és (egyéb) mondathatározókat (változó, figurális vagy egészleges interpretáció, amely egyéni értelmezési preferenciákat mutat), valamint textuális témát (amely nincs közvetlen kihatással a tagmondat perspektiválására). A dolgozat felépítése A dolgozat a következőképpen épül fel. A bevezetés (1) után a szakirodalomban használt modellek és témafogalmak bemutatása következik (2), különös tekintettel azokra a definíciókra, amelyek az itt bemutatott modellben fontos szerepet játszanak (2.3). A 3. fejezetben a dolgozat elméleti alapvetése, ill. a modell értelmezési keretei kerülnek bemutatásra. Ez az elemi mondat és annak információszerkezete (3.2, 3.3), valamint az információszerkezeti állítmány (ISP, 3.2.3) koncepciójának tárgyalását tette szükségessé. A 3.4-ben az itt alkalmazott témainterpretáció kognitív alapjai: a kognitív státusz és referenciapont-szerkezet (3.4.1), a figyelem (3.4.2) és a perspektíva (3.4.3), a 3.5 alatt a topikfolytonosság jelensége lettek vizsgálva. A negyedik fejezetben a saját információszerkezeti modell ismertetése következik. Az előzmények rövid tárgyalása után (4.2) a perspektivizációs sémákat alkotó elemek (4.3), majd a globális információszerkezet (4.4) és a kijelentő mondatok információszerkezetének a bemutatása következik (4.5). Az ötödik fejezetben a vizsgált korpusz (5.1.1) és a korpuszvizsgálat eredményeinek ismertetése történik meg. Az 5.2-ben a manuális elemzés kiegészítéseképpen kisebb vizsgálatokra kerül sor elektronikus korpuszokban. A hatodik fejezetben a korpuszvizsgálat eredményeinek tárgyalása és az elemzés finom részleteinek bemutatása következik. A hetedik fejezetben a dolgozat fontosabb eredményeit foglalom össze. 3

4 A disszertáció eredményei A dolgozat az információszerkezet elméleti és empirikus aspektusait mindenekelőtt az eseményperspektiválás és a figyelemirányítás fogalmaival próbálta megragadni. A dolgozat elméleti részében (3-4. fejezet) bemutatásra került egy információszerkezeti modell, amelyben a különböző nyelvi és nyelven kívüli tényezők működésének hatását írom le az információszerkezet létrehozásában. A vizsgálatok középpontjában az elemi mondat (tagmondat) állt, amelynek elengedhetetlen része az információszerkezeti állítmány (ISP). Az ISP a beszélői szándéktól függő mag-predikáció, amely tartalmazza a mondat főhangsúlyos részét. Az ISP kiterjedése kontextusfüggő, és rétegzett felépítést mutat az ISPbe különböző mértékben integrált nyelvi elemek szerint. A téma a szisztémikus-funkcionális szemléletnek megfelelően (Halliday 1994, Halliday/Matthiessen 2004, Langacker 2009) kiindulópontként (Langacker (2009)-ben horgony ) lett meghatározva; a jelen munka értelmezése szerint a téma az információszerkezeti állítmány eléréséhez nyújt kiindulópontot. A dolgozat rámutat arra is, hogy a szövegszinten definiált topik is jelentős szerepet játszik a mondat perspektiválásában. A mondat információszerkezete különböző perspektivizációs sémák megvalósulásaként értelmeződik, amelyek a nyelvhasználat során jönnek létre és állandó változásban vannak. A sémákat a tématípusoknak megfelelően és a topikfolytonosság (vö. Givón 1983) fogalmának segítségével írtam le. Itt megállapítható volt, hogy a topikfolytonosság messze túlmegy puszta koreferencialáncok létrehozásán, ehelyett szövegszintű perspektíva létrehozásában, kiindulópontként kell értelmezni (a topik referenciapontként való értelmezéséhez l. Langacker (2008)). A mondat- és szövegszintű perspektíva összjátéka eredményeképpen három perspektivizációs alapsémát eredményez. Ebből kettő az esemény- és figuracentrikus az emberi elme két alapvető konceptualizációs lehetőségének (egészeleges vs. részletekből kiinduló, avagy topdown vs. bottom-up folyamatok) feleltethető meg; a harmadik típus a szövegszintű perspektiválás (a foytonos topikra való fókuszálás) eredményeképpen különíthető el. Átmeneti sémákat hoznak létre olyan kiindulópontok (témák) mint a tág értelemben vett frame-setterek (a körülményektől a mondathatározókig) és az interperszonális témák; ezek az átmeneti sémák tovább differenciálhatók az alapsémáknak megfelelően. Az információszerkezeti sémák forma-funkció párokként értelmezendők. Funkciójuk egy perspktíva megnyitásában áll, a fent leírt három alapséma és az átmeneti sémák valamelyike közül. Egy ilyen módon értelmezett perspektíva komplex feldolgozási minta így több mint 4

5 az elemek feldolgozási sorrendjének meghatározása. A formai oldalon komplexumképzések találhatók, amelyek a szórend és intonáció grammatikalizált mondattípusokra vetítése, valamint a tématípusok által jönnek létre. A sémák formai oldalának megállapítása Hoffmann (2002; 2003; 2013) funkciókomplexumainak fogalmán, valamint Vallduví/Engdahl (1996) intrukciótípusain alapul. Az aboutness-sémát 1 (figuraközpontú típus) egy figurális témával való kezdés jellemzi (l. 2 a mintaelemzésekben), míg a minden-új -sémát (amely a hagyományosan thetikus mondatok megfelelője, vö. Sasse (1987), Kuroda (1972), Brentano (1874); l. mintaelemzés 3.) és a topikfolytonosság-sémát (minta 4.) az információszerkezeti állítmánnyal való kezdés jellemzi. Az utóbbi két típus közti különbség az, hogy a topikfolytonosság-sémában morfológiailag, ill. nyelvtanilag megalapozott esetekben (mint az infinitívuszos mondatok) implicit módon jelen van a topik. A német gyenge névmásokat és a magyar morfológiai topikjelölést egyaránt az ISP-n belül sematikusan megjelenő topikként kezelem; ezen esetek párhuzamosságát intonációs vizsgálatok is alátámasztották. A aboutness-séma funkciója vagy a topikváltás új topik bevezetése vagy több folytonos topik közti váltás, vagy pedig egy identifikációs aktus a folytonos topikkal; az identifikáció új információval szolgál, vagy stilisztikai okokból következik be. A topikfolytonosság-séma tartalmazhat kiindulópontként mind globálisan (hosszabb szövegrészekben vagy az egész szövegben) folytonos topikokat, mind lokális, 1-2 tagmondatra korlátozódó topikokat. Ez a minta tehát nem feltétlenül a globális topikfolytonossághoz kötődik, hanem t. k. összetett mondatokban is jellemző. A dolgozat empirikus részében elsősorban a topikfolytonosság (és ennek kifejezőeszközei a németben és a magyarban), valamint az elméleti részben bemutatott információszerkezeti sémák működését vizsgáltam. A vizsgálatot egy kontrasztív korpuszon végeztem el, amely két-két (magyar és német) részkorpuszból állt, ezek párhuzamos fordításokat (elbeszélő szövegek), valamint összehasonlítható beszámoló típusú szövegeket (hírszövegek ugyanarról az eseményről) tartalmazott. A topikfolytonosság vizsgálatánál megállapítható volt, hogy a topikfolytonosság a figyelem szövegszintű, implicit fókuszálásának felel meg, amely gyakran fonetikailag gyenge, nagyfokú hozzáférhetőséget jelző nyelvi formákban jelenik meg. A tulajdonnevek használata 1 Az eredetiben: Themasetzung. Az aboutness a kiváltott interpretációra, a Themasetzung terminus a használt téma lexikális-prozódiai jellegére utal. 5

6 a diskurzusreferensek közvetlen hozzáférhetőségét biztosítja; használata topikváltást valósíthat meg, vagy a figyelem fenntartásában játszik szerepet hosszabb topikfolytonosság esetén. A topikkontinuitás fenntartásában nemcsak a koreferenciaviszonyok, hanem a perspektiválás más, implicit kifejezőeszközei is fontos szerepet kapnak, így a deiktikus centrum áthelyezése a topikra, a beszélőváltás (idézet és szabad függő idézet), valamint a szubjektív attitűdöt kifejező nyelvi elemek(l. 1 a mintaelemzésekben). A topikfolytonosság implicit kifejezőeszközeinek használata lehetővé teszi, hogy a folytonos topik akár az előző explicit említéstől több tagmondatnyira is jelöletlen formában (gyenge névmás vagy morfológiai kifejezőeszköz) jelenjen meg. A topik e megjelenítési formáink vizsgálata megerősítette és empirikusan is alátámasztotta a topik szövegszintű kiindulópontként való meghatározását. A perspektivizációs sémák a mondatszerkezetek vizsgálatánál és összehasonlításánál rendkívül hasznosnak bizonyultak. Segítségükkel kimutatható volt, hogy a funkcionálisan azonos perspektívák strukturálisan eltérő módon épülnek fel, mégis a sémák realizációi a magyarban és a németben formálisan is megfeleltethetők egymásnak. A figuraközpontú ábrázolás használatának gyakoriságában nem voltak nagy különbségek, különösen az első főmondatokban (kb. a főmondatok 80%-a a hírszövegekben és 40% az elbeszélő szövegekben). A topikfolytonosság-séma szintén hasonló eloszlást mutat a részkorpuszokban: a hírszövegekben a főmondatok 6%-a és elbeszélő szövegekben ezek mintegy 45%-a. Az ISP strukturális kezdő helyzete eseménycentrikus mondatokban szintén közös a két vizsgált nyelvben, azonban a német nyelv itt több altípussal rendelkezik: a főhangsúlyos kezdő elem lehetőségén kívül lehetséges a horizont-névmás (Weinrich 1993) (expletívum), valamint az igével való kezdés is. Hasonló különbségek tapasztalhatók a topikfolytonosságséma esetében is. A német oldalon ez a séma az intonációtól függően (azaz ha a tagmondat csak egy intonációs egységből, az ISP-ből áll) koordinációs ellipszis (az ige vagy főhangsúlyos rész kezdő helyzetben), infinitívuszi mellékmondat vagy gyenge névmással való kezdés jelenik meg; a magyar oldalon ezzel a strukturális sokféleséggel az ISP-vel való kezdés áll szemben, amely a topikot morfológiailag jelölve tartalmazza. A részkorpuszokban talált rendkívül hasonló eredmények a formális és funkcionális alapon meghatározott pespektivizációs sémák egymásnak való megfeleltetését a két nyelvben messzemenőkig alátámasztják. 6

7 A vizsgált szövegfajták tekintetében megállapítható volt, hogy az elbeszélő szövegekre (ezeken belül a narratív szövegrészekre) a topikfolytonosság-séma gyakori használata jellemző: Ez a séma minden mondattípusban jelentősen gyakoribb, mint az aboutness-séma. A hírszövegekben ellenben az aboutness-séma többször olyan gyakori, mint a topikfolytonosság, kivéve a mellékmondatokat, ahol nem lehetett nagy különbségeket tapasztalni. A két szövegfajta közti különbségeket a (szövegszintű) topikszerkezetből is le lehet vezetni: Hosszabb szövegrészekben, illetve az egész szövegben folytonosan jelenlévő topikok szemmel láthatóan mondatszinten is a tpikfolytonosság-séma gyakoribb használatát váltják ki, és fordítva, a gyakran változó topikok a tagmondatban is gyakoribb figurális témahasználattal járnak együtt. Ez az eredmény a korábban módszertanilag elkülönített mondat- és szövegperspektíva szintéziséből adódik, és egyértelműen azt mutatja, hogy a szöveg- és a mondatszint szorosan együttműködik, a lokális perspektivizációs stratégiák a globális szövegszerkezetre vezethetők vissza. Ezt a felismerést alátámasztják más kutatási irányzatok, mint a Chaining Stategy és a Quaestio-Modell is (Lavid 1997, von Stutterheim/Carroll 2005, Klein/Stutterheim 1992). A perspektivizációs sémák használatának százalékos eloszlása a különböző mondattípusokban ismét meglepő hasonlóságokat mutat a két vizsgált nyelv között. A hírszövegekben (mindkét nyelvben) a főmondatok mintegy 80%-ában található figurális téma ez az arány az elbeszélő szövegekben mintegy 40% volt. A mellérendelt és alárendelt mondatokban is hasonlóak voltak az eredmények, ahogy a minden-új -séma használatának százalékos értéke mellé- és alárendelésekben. A topikfolytonosság-séma mellé- és alárendelésekben mindenütt jóval gyakoribb volt, mint első főmondatokban: 26-35% német és 45-50% magyar hírszövegekben (a főmondatban megjelenő 6%-kal szemben); 59-54% az elbeszélő szövegekben (a főmondatok 45%-ával szemben). Mivel ez a séma nem szükségszerűen vezethető vissza a (szövegrészletekben jelenlévő) folytonos topikokra, ez az eredmény a(z összetett) mondaton belüli rögzített perspektíva jelének tekinthető. Ez azt jelenti, hogy az összetett mondatok mellérendelés esetén is nem csupán tagmondatok egymásutánját, összeadását jelentik, hanem perspektivikusan is egy egységet képviselnek. Az elméleti és empirikus vizsgálatok egy jelentős melléktermékeként kísérletet tettem a német mellékmondti mondatkeret újraértelmezésére: a kötőszók keretalkotó egységként való értelmezése helyett, amely funkcionális szempontból teljességgel inkoherens (Ágel 2000a), amellett érveltem, hogy a mellékmondatok elején megjelenő gyenge névmásokat tekintsük 7

8 keretalkotónak. E mellett szól, hogy a gyenge névmások mindig a finitum mellett (prozódiailag klitizálódva) jelennek meg, a mellékmondatok kivételével, ahol az ige és a névmás egymástól távol helyezkednek el. A már a valenciahordozó részének tekinthető, abba inkorporálódott gyenge névmások mint a fix es és a visszaható névmás reflexív, ill. mediális álszenvedő igéknél (pl sich schämen/beeilen (vö. Ágel 2000b: 153) a gyenge névmások funkcionális integrációját mint grammatikai integrációs folyamatot engedik láttatni, így a keretalkotó elemek között (akárcsak a főmondati igekeret esetében, ahol finit és nemfinit igerészek között valósul meg ez a kapcsolat) funkcionális kapcsolatot láthatunk. Az empirikus elemzések ezenfelül azt mutatták, hogy a mondat eleji gyenge névmások után a figurális témák használata mind fő-, mind mellékmondatokban rendkívül ritka, így a gyenge névmások mondatkezdő helyzete tipikusan topikfolytonosság-sémát valósít meg. 8

9 Mintaelemzések és szemléltető anyag a tézisekhez Az (1) példákban a topikfolytonosság fenntartásának (implicit és explicit) eszközeit mutatom be. A példában azok a kifejezőeszközök vannak jelölve, amelyek közvetlen (félkövér szedés) vagy közvetett (aláhúzás) módon a folytonos topikra, jelen esetben Bridára, a lányra utalnak. (1) a. Messziről jött [Brida], és nagyon régóta várta ezt a találkozást. Dublin csaknem 150 kilométerre volt innen [Origo der Rekurssituation], és az ebbe [Origo der Rekurssituation] a faluba [Origo der Rekurssituation] induló buszok nagyon kényelmetlenek voltak [aus Bridas Perspektive], és teljesen képtelen időpontokban közlekedtek [aus Bridas Perspektive]. Korán fel kellett kelnie, hogy utána három órát utazzon, [Brida bleibt Topik, nur morphologische Markierung] b. Sie hatte lange auf diese Begegnung gewartet und dafür einen beschwerlichen Weg auf sich genommen. Dublin war fast 150 Kilometer entfernt [Origo der Rekurssituation], und die Busse in dieses Dorf waren unbequem gewesen und hatten unmögliche Abfahrtszeiten [aus Bridas Perspektive]. Sie hatte früh aufstehen müssen, war drei Stunden gereist, hatte in der kleinen Stadt nach ihm gefragt, erklären müssen, was sie von diesem merkwürdigen Mann wollte. A (2-4) példákban a perspektivizációs alapsémákat szemléltetem. (2)-ben az aboutness-sémát, (3) alatt a minden-új -sémát, és (4) alatt a topikfolytonosság-sémát. A Fig a figurális témát, (2) a. [Der Schalterbeamte] fig sah müde aus. (JON) b. [A kis ember] fig fáradtnak látszott. (JON) (3) a. [Als Grund gab das Ministerium an, [Unruhen vermeiden zu wollen.] ISP+TK (BER) b. (Vorgängersatz: Ernesto Villegas ) [Cáfolta ugyanakkor,] ISP+TK hogy az elnök a halálán lenne. (BER) (4) a.[auch nach seinem Rücktritt als Papst bleibt Joseph Ratzinger Seine Heiligkeit Benedikt XVI. (BER) b. Antifasiszta tüntetéseket terveznek Görögország második legnagyobb városában, Szalonikiben is. (BER) 9

10 Hivatkozott irodalom Ágel, Vilmos. 2000a. "Syntax des Neuhochdeutschen bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts." In Besch, Werner/Anne Betten/Oskar Reichmann/Stefan Sonderegger (Hrsg.) Sprachgeschichte. Ein Buch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung, Berlin; New York: de Gruyter. Ágel, Vilmos. 2000b. Valenztheorie. Tübingen: Narr. Brentano, Franz Psychologie vom empirischen Standpunkte. Leipzig: Duncker & Humblot. Croft, William/Alan D. Cruse, Hrsg Cognitive linguistics. Oxford: Oxford University Press. Givón, Talmy "Topic continuity in discourse: an introduction." In Givón, Talmy (Hrsg.) Topic continuity in discours: a quantitative cross-language study, Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins. Halliday, Michael A. K An introduction to functional grammar. 2. ed. London: Arnold. Halliday, Michael A. K./Christian M. I. M. Matthiessen An introduction to functional grammar. 3. ed. London: Arnold. Hoffmann, Ludger "Zur Grammatik der kommunikativen Gewichtung im Deutschen." In Peschel, Corinna (Hrsg.) Grammatik und Grammatikvermittlung, Frankfurt: Lang. Hoffmann, Ludger "Funktionale Syntax: Prinzipien und Prozeduren." In Hoffmann, Ludger (Hrsg.) Funktionale Syntax. Die pragmatische Perspektive, Berlin: de Gruyter. Hoffmann, Ludger Deutsche Grammatik. Grundlagen für Lehrerausbildung, Schule, Deutsch als Zweitsprache und Deutsch als Fremdsprache. Berlin: Erich Schmidt Verlag. Klein, Wolfgang/Christiane von Stutterheim "Textstruktur und referentielle Bewegung." Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 86: Kuroda, Sige-Yuki "The categorical and the thetic judgement. Evidence from Japanese syntax." Foundations of Language 9: Langacker, Ronald W Cognitive Grammar: a basic introduction. Oxford et al.: Oxford University Press. Langacker, Ronald W Investigations in Cognitive Grammar, (=Investigations in Cognitive Grammar 42). Berlin; New York: Mouton de Gruyter. Lavid, Julia "Controlling thematic choices in discourse: towards a specification of contextual constraints." In Proceedings of the International and Interdisciplinary Conference on Modeling and Using Context, Rio de Janeiro: Federal University Publisher. Sasse, Hans-Jürgen "The thetic/categorical distinction revisited." Linguistics 25: Sternberg, Robert J./Karin Sternberg Cognitive Psychology. 6. ed. Wadsworth: Cengage Learning. 10

11 Tátrai, Szilárd Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés. Budapest: Tinta. Vallduví, Enric/Elisabet Engdahl "The linguistic realization of information packaging." Linguistics 34 (3): von Stutterheim, Christiane/Mary Carroll "Subjektwahl und Topikkontinuität im Deutschen und Englischen." In Franceschini, Rita (Hrsg.) In einer anderen Sprache, Stuttgart; Weimar: Metzler. Weinrich, Harald Textgrammatik der deutschen Sprache. Mannheim et al.: Dudenverlag. 11

12 A témában megjelent saját publikációk 2012 Thetische vs. kategorische Perspektivierung in deskriptiven und narrativen Texten. In: Cortès, Colette (Hg.): Satzeröffnung. Formen, Funktionen, Strategien (= Eurogermanistik Nr. 31.) Tübingen: Stauffenburg Verlag Topik, Thema und Perspektivierung. In: Szatmári, Petra/ Lang, Elisabeth/ Pólay, Veronika/ Takács, Dóra: Schnittstellen: Sprache Literatur Fremdsprachendidaktik. Hamburg: Dr. Kovač Topik im Nebensatz? Zur informationsstrukturellen Gliederung von Verbletztsätzen. In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2011, Subjektprominenz und Topikprominenz im Deutschen und im Ungarischen. In: Hess- Lüttich, Ernest W.B. et al. (Hgg.): Deutsch im interkulturellen Begegnungsraum Ostmitteleuropa (= Publikationen der Gesellschaft für interkulturelle Germanistik GiG), Frankfurt a. M.: Lang Alany- és topikprominencia az írott és beszélt nyelvben. In: Keszler Borbála Tátrai Szilárd (szerk.): Diskurzus a grammatikában grammatika a diskurzusban. Budapest: Tinta Könyvkiadó Literatur Ágel, Vilmos. 2000a. "Syntax des Neuhochdeutschen bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts." In Besch, Werner/Anne Betten/Oskar Reichmann/Stefan Sonderegger (Hrsg.) Sprachgeschichte. Ein Buch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung, Berlin; New York: de Gruyter. Ágel, Vilmos. 2000b. ValenztheorieTübingen: Narr. Croft, William/Alan D. Cruse, Hrsg Cognitive linguistics. Oxford: Oxford University Press. Givón, Talmy "Topic continuity in discourse: an introduction." In Givón, Talmy (Hrsg.) Topic continuity in discours: a quantitative cross-language study, Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins. Halliday, Michael A. K An introduction to functional grammar. 2. edlondon: Arnold. Halliday, Michael A. K./Christian M. I. M. Matthiessen An introduction to functional grammar. 3. edlondon: Arnold. Hoffmann, Ludger "Zur Grammatik der kommunikativen Gewichtung im Deutschen." In Peschel, Corinna (Hrsg.) Grammatik und Grammatikvermittlung, Frankfurt: Lang. Hoffmann, Ludger "Funktionale Syntax: Prinzipien und Prozeduren." In Hoffmann, Ludger (Hrsg.) Funktionale Syntax. Die pragmatische Perspektive, Berlin: de Gruyter. Hoffmann, Ludger Deutsche Grammatik. Grundlagen für Lehrerausbildung, Schule, Deutsch als Zweitsprache und Deutsch als FremdspracheBerlin: Erich Schmidt Verlag. 12

13 Klein, Wolfgang/Christiane von Stutterheim "Textstruktur und referentielle Bewegung." Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 86: Langacker, Ronald W Cognitive Grammar: a basic introductionoxford et al.: Oxford University Press. Langacker, Ronald W Investigations in Cognitive Grammar, (=Investigations in Cognitive Grammar 42). Berlin; New York: Mouton de Gruyter. Lavid, Julia "Controlling thematic choices in discourse: towards a specification of contextual constraints." In Proceedings of the International and Interdisciplinary Conference on Modeling and Using Context, Rio de Janeiro: Federal University Publisher. Sternberg, Robert J./Karin Sternberg Cognitive Psychology. 6. edwadsworth: Cengage Learning. Tátrai, Szilárd Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítésbudapest: Tinta. Vallduví, Enric/Elisabet Engdahl "The linguistic realization of information packaging." Linguistics 34 (3): von Stutterheim, Christiane/Mary Carroll "Subjektwahl und Topikkontinuität im Deutschen und Englischen." In Franceschini, Rita (Hrsg.) In einer anderen Sprache, Stuttgart Weimar: Metzler. Weinrich, Harald Textgrammatik der deutschen SpracheMannheim et al.: Dudenverlag. 13

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. A doktori disszertáció tézisei. Kuna Ágnes

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. A doktori disszertáció tézisei. Kuna Ágnes Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A doktori disszertáció tézisei Kuna Ágnes A 16 17. századi magyar nyelvű orvosi recept szövegtipológiai és pragmatikai vizsgálata funkcionális kognitív

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon

Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori értekezés tézisei Kovács László Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon A mentális lexikon (gazdasági) szaknyelvi és (általános) hálózatos szerveződésének

Részletesebben

SZEMLE. Szemle 89. Cambridge University Press, Cambridge, 2012. 297 lap

SZEMLE. Szemle 89. Cambridge University Press, Cambridge, 2012. 297 lap Szemle 89 SZEMLE Kertész, András Rákosi, Csilla, Data and Evidence in Linguistics (A Plausible Argumentation Model) [Adatok és evidencia a nyelvészetben (Egy plauzibilis argumentációs modell)] Cambridge

Részletesebben

A nyelvterjesztési politika formái az egykori NDK-ban

A nyelvterjesztési politika formái az egykori NDK-ban TANULMÁNYOK Alkalmazott Nyelvtudomány VIII. évfolyam 1-2. szám 2008. MIHALOVICSNÉ LENGYEL ALOJZIA Pannon Egyetem, MFTK, Germanisztikai Intézet alojzia@btk.uni-pannon.hu A nyelvterjesztési politika formái

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében.

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében. Tartalomjegyzék Bevezetés 13 1. Az ige mondatalkotó képessége 15 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében 17 18 3. Néhány gyakori, Prapositionalobjekt"-tel mondatot alkotó ige 23 4. Névmási

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba Mondattan (szintaxis) Kiegészítés

Bevezetés a nyelvtudományba Mondattan (szintaxis) Kiegészítés Bevezetés a nyelvtudományba Mondattan (szintaxis) Kiegészítés Az egyszerű mondat szerkezete (É. Kiss 1992) a fő összetevők lehetséges sorrendje: Imre ismeri Erzsit. Erzsit ismeri Imre. Imre Erzsit ismeri.

Részletesebben

KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN

KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN Budapest, 2014 TARTALOM ELŐSZÓ...9 1. BEVEZETÉS...15 1.1. A vizsgálat tárgya...17 1.2. Célkitűzések és kutatási kérdések...18 1.3. A vizsgált nyelvek, műfaj

Részletesebben

A Mazsola KORPUSZLEKÉRDEZŐ

A Mazsola KORPUSZLEKÉRDEZŐ A Mazsola KORPUSZLEKÉRDEZŐ Sass Bálint sass.balint@nytud.mta.hu MTA Nyelvtudományi Intézet PPKE ITK Eötvös Collegium Budapest, 2012. április 27. 1 / 34 1 HÁTTÉR 2 HASZNÁLAT 3 MIRE JÓ? 4 PÉLDÁK 2 / 34 1

Részletesebben

Modális diskurzív szerkezetek Az episztemikus kifejezések kapcsolódásának vizsgálati módszerei szövegkorpuszban

Modális diskurzív szerkezetek Az episztemikus kifejezések kapcsolódásának vizsgálati módszerei szövegkorpuszban Péteri Attila ELTE BTK Germanisztikai Intézet peteria@t-online.hu http://eltesyntax.x3.hu Modális diskurzív szerkezetek Az episztemikus kifejezések kapcsolódásának vizsgálati módszerei szövegkorpuszban

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Síklaki István. Karrier. egyetemi docens

Oktatói önéletrajz. Dr. Síklaki István. Karrier. egyetemi docens Dr. Síklaki István egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1976 ELTE BTK, klinikai pszichológus

Részletesebben

A deixis megjelenési formái a prozódiában

A deixis megjelenési formái a prozódiában A deixis megjelenési formái a prozódiában Erdős Klaudia ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Bevezetés - deixis A deixis fogalma - ógör. deiktikos mutatás - megnyilatkozás körülményeire mutat Típusok

Részletesebben

Doktori (PhD-) értekezés tézisei. Riskó Enikő. A regényelemzés lehetséges lélektani szempontjai

Doktori (PhD-) értekezés tézisei. Riskó Enikő. A regényelemzés lehetséges lélektani szempontjai Doktori (PhD-) értekezés tézisei Riskó Enikő A regényelemzés lehetséges lélektani szempontjai Hermann Hesse regényei hívják a lélektani szempontú elemzést. Jelen dolgozatban olyan pszichológiai megközelítéssel

Részletesebben

KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN

KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN Rádi Ildikó* KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN 1. Problémafelvetés: hol keressük a hibát a mai nyelvoktatásban? Anyelvoktatás gyakorlata,

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LINTNER ANITA Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel Somorja nyelvi helyzetére)

Részletesebben

Reklám CL & LT Modell Mazsola Alkalmazás Példák Befejezés. Sass Bálint

Reklám CL & LT Modell Mazsola Alkalmazás Példák Befejezés. Sass Bálint ESZKÖZ A MAGYAR IGÉK BŐVÍTMÉNYSZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATÁRA Sass Bálint joker@nytud.hu MTA Nyelvtudományi Intézet, Nyelvtechnológiai Osztály PPKE ITK, MMT Doktori Iskola, Nyelvtechnológia Doktori Program

Részletesebben

Dr. Laczkó Tibor egyetemi docens Angol Nyelvészeti Tanszék, Angol-Amerikai Intézet. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2014. október 31-ig)

Dr. Laczkó Tibor egyetemi docens Angol Nyelvészeti Tanszék, Angol-Amerikai Intézet. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2014. október 31-ig) Dr. Laczkó Tibor egyetemi docens Angol Nyelvészeti Tanszék, Angol-Amerikai Intézet SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2014. október 31-ig) EDDIGI BEOSZTÁSOK 2001- habilitált egyetemi docens (DE, Angol Nyelvészeti Tanszék)

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 195-139.

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 195-139. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 195-139. Jürgen Esser Introduction to English Text Linguistics (Bevezetés az angol szövegnyelvészetbe) Frankfurt am Main:

Részletesebben

A magyar létige problémái a számítógépes nyelvi elemzésben

A magyar létige problémái a számítógépes nyelvi elemzésben A magyar létige problémái a számítógépes nyelvi elemzésben Dömötör Andrea PPKE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Nyelvtechnológia Műhely Témavezető: Prószéky Gábor Komplex vizsga 2018. jún. 1. Létige:

Részletesebben

2016/2017. őszi félév Kód Cím Oktató Időpont Hely

2016/2017. őszi félév Kód Cím Oktató Időpont Hely 2016/2017. őszi félév 2015/2016. tavaszi félév BMVD-200.407/EC Német 2: Német nyelv kezdőknek (A1-A2) Sós Gabriella H, 19:30-21:00 ; Sze, 19:30-21:00 EC BMVD-200.408/EC Német 4: Német nyelv félközéphaladóknak

Részletesebben

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis BBN-HEB11-204 Koltai Kornélia, Biró Tamás 2015. november 25. Témaválasztás házi dolgozatra (ע "ו ( igeragozás Ismétlés: Mondatok: Arnold & Choi 5. rész A mondat belső

Részletesebben

MK-1 Nyelvi kompetenciák fejlesztése

MK-1 Nyelvi kompetenciák fejlesztése NNMKONO01 - Otatlan német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára közös képzési ré MK-1 Nyelvi kompetenciák fejletése 1 2 3 4 5 6 - A mérföldkőben gyűjtendő: 9 kredit - Kötelezően teljesítendő tárgy(ak):

Részletesebben

Igekötős szerkezetek a magyarban

Igekötős szerkezetek a magyarban Igekötős szerkezetek a magyarban Kalivoda Ágnes 2018. június 26., Budapest PPKE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Nyelvtechnológia Műhely Témavezető: Prószéky Gábor A kutatás célja az igekötős szerkezetek

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

Europass Lebenslauf ANGABEN ZUR PERSON DR. GABRIELLA ANNA BIKICS. bikicsg@gmail.com BERUFSTÄTIGKEIT

Europass Lebenslauf ANGABEN ZUR PERSON DR. GABRIELLA ANNA BIKICS. bikicsg@gmail.com BERUFSTÄTIGKEIT Europass Lebenslauf ANGABEN ZUR PERSON Vorname(n) Nachname DR. GABRIELLA ANNA BIKICS Büro UNIVERSITÄT MISKOLC A/6 RAUM 25 Telephon 00 36 46 363 865 Fax 00 36 46 363 865 bikicsg@gmail.com E-mail Geburtsjahr

Részletesebben

Kovácsik Antal K. 19:30-21:00 és Sz. 19:45-21:15 EC 24; 011. Sára Balázs Sz. 20:00-22:00 és Cs. 21:00-22:00 EC, 012

Kovácsik Antal K. 19:30-21:00 és Sz. 19:45-21:15 EC 24; 011. Sára Balázs Sz. 20:00-22:00 és Cs. 21:00-22:00 EC, 012 2014/2015. őszi félév BBV-200.178/EC Német nyelv kezdőknek (A1) Miskei Réka 1/a: H. 16:30-18:00 Sz. 19:45-21:15; 1/b: H. 18:00-19:30 P. 12.30-14:00 EC, 012; 015 BBV-200.179/EC Német nyelv újrakezdőknek

Részletesebben

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2 RIEDEL, JULIA ANNA: Bildungsreform und geistliches Ordenswesen im Ungarn der Aufklärung. Die Schulen der Piaristen unter Maria Theresia und Joseph II. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2012. (Contubernium.

Részletesebben

1.E rövidáttekintés a nyelvészeti pragmatika különbözõ irányzatai közül az

1.E rövidáttekintés a nyelvészeti pragmatika különbözõ irányzatai közül az Tátrai Szilárd* A NAGY ESERNYÕCSEL A pragmatikai szemlélet alkalmazásának lehetõségei** 1.E rövidáttekintés a nyelvészeti pragmatika különbözõ irányzatai közül az ún. pragmatikai szemlélet (pragmatic perspective)

Részletesebben

Diskurzus a grammatikában Grammatika a diskurzusban

Diskurzus a grammatikában Grammatika a diskurzusban Diskurzus a grammatikában Grammatika a diskurzusban 1 2 3 Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 88. Diskurzus a grammatikában Grammatika a diskurzusban Szerkesztette Keszler Borbála Tátrai Szilárd

Részletesebben

A német árnyaló partikulák fordítási lehetőségei

A német árnyaló partikulák fordítási lehetőségei PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NYELVTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI PROGRAM A német árnyaló partikulák fordítási lehetőségei Zrínyi Andrea DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS T é z

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI KERTES PATRÍCIA

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI KERTES PATRÍCIA Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI KERTES PATRÍCIA A SZÖVEGALKOTÁS FOLYAMATA ÉRVELŐ ÉRETTSÉGI SZÖVEGEK SZÖVEGTANI ELEMZÉSE Nyelvtudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány a 2015-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

Asszociációs vizsgálatok alkalmazási lehetőségei márkák kutatásában Kovács László Bevezetés Az asszociációs vizsgálatok viszonylag hosszú múltra

Asszociációs vizsgálatok alkalmazási lehetőségei márkák kutatásában Kovács László Bevezetés Az asszociációs vizsgálatok viszonylag hosszú múltra Asszociációs vizsgálatok alkalmazási lehetőségei márkák kutatásában Kovács László Bevezetés Az asszociációs vizsgálatok viszonylag hosszú múltra tekintenek vissza. Francois Galton (1883) kezdeti introspektív

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

H. Tomesz Tímea A TARTALOMHOZ FORMA. A tömegkommunikáció szövegfajtái történeti és pragmatikai keretben

H. Tomesz Tímea A TARTALOMHOZ FORMA. A tömegkommunikáció szövegfajtái történeti és pragmatikai keretben H. Tomesz Tímea A TARTALOMHOZ FORMA A tömegkommunikáció szövegfajtái történeti és pragmatikai keretben Pandora Könyvek 36. kötet H. Tomesz Tímea A TARTALOMHOZ FORMA A tömegkommunikáció szövegfajtái történeti

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

Kutatási terv. Gazdik Anna június 22.

Kutatási terv. Gazdik Anna június 22. Kutatási terv Gazdik Anna 2011. június 22. 1. A kutatás célja A kutatásom célja a magyar mondat szerkezetének vizsgálata és modelljének kidolgozása a Lexikai-Funkcionális Grammatika (LFG) keretében. Az

Részletesebben

A tanári szak neve: német nyelv és kultúra tanára (középiskola, 12 félév) 2018-tól. Féléves óraszám Heti óraszám. Ajánlott félév.

A tanári szak neve: német nyelv és kultúra tanára (középiskola, 12 félév) 2018-tól. Féléves óraszám Heti óraszám. Ajánlott félév. tárfelelős személy neve tárért felelős szervezeti eség neve Típusa Előfeltétel 2 Típusa Előfeltétel 1 jánlott félév Féléves óraszám Heti óraszám Kötelezőség Kredit Értékelés Típus tanári szak neve: német

Részletesebben

Találati halmaz. Deutscher Kalender 2009 : Jahrbuch der Ungarndeutschen / hrsg. Otto Heinek.-Budapest : Landesselbstverwaltung der

Találati halmaz. Deutscher Kalender 2009 : Jahrbuch der Ungarndeutschen / hrsg. Otto Heinek.-Budapest : Landesselbstverwaltung der 53-13 1 Ady Endre : [német nyelvű cikkgyűjtemény az Innsbrucker Zeitungsarchiv anyagából].-[14] p.: ill.; 30 cm.- a költőről és műveiről német nyelvű lapokban, 1977 és 1988 között megjelent cikkek.- német

Részletesebben

A főnévvel egyeztetett mutató névmás konstrukciós megközelítésben

A főnévvel egyeztetett mutató névmás konstrukciós megközelítésben A főnévvel egyeztetett mutató névmás konstrukciós megközelítésben Dömötör Éva PPKE Nyelvtudományi Doktori Iskola Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban 2018 Az előadás felépítése A konstrukció:

Részletesebben

KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin

KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány mester nappali

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES NYELVI ADATBÁZISOK

SZÁMÍTÓGÉPES NYELVI ADATBÁZISOK SZÁMÍTÓGÉPES NYELVI ADATBÁZISOK A MAGYARÓRÁN Sass Bálint joker@nytud.hu Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet Korpusznyelvészeti Osztály XVI. MANYE kongresszus Gödöllő, 2006. április 10-12.

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

Nyelv. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version

Nyelv. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version Nyelv Kéri Szabolcs Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009 Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Personal Converter trial version

Részletesebben

Sass Bálint MTA Nyelvtudományi Intézet, Nyelvtechnológiai Osztály PPKE, Információs Technológiai Kar, MMT Doktori Iskola

Sass Bálint MTA Nyelvtudományi Intézet, Nyelvtechnológiai Osztály PPKE, Információs Technológiai Kar, MMT Doktori Iskola IGEI VONZATKERETEK AZ MNSZ TAGMONDATAIBAN Sass Bálint joker@nytud.hu MTA Nyelvtudományi Intézet, Nyelvtechnológiai Osztály PPKE, Információs Technológiai Kar, MMT Doktori Iskola MSZNY2006 Szeged, 2006.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Főbb tevékenységek elméleti nyelvészeti kutatások alkalmával asszisztensi feladatok ellátása

Szakmai önéletrajz. Főbb tevékenységek elméleti nyelvészeti kutatások alkalmával asszisztensi feladatok ellátása Szakmai önéletrajz Név E-mail Turi Gergő turi.gergo@nytud.mta.hu Szakmai tapasztalat Időtartam 2012 Beosztás tudományos segédmunkatárs Főbb tevékenységek elméleti nyelvészeti modellek kutatása, kidolgozása

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

A gyerekek mindig pontosan értik a számneveket? Pintér Lilla Gerőcs Mátyás

A gyerekek mindig pontosan értik a számneveket? Pintér Lilla Gerőcs Mátyás A gyerekek mindig pontosan értik a számneveket? Pintér Lilla Gerőcs Mátyás A vizsgált kérdések Hogyan értelmezik az óvodáskorú gyerekek a számneves kifejezéseket tartalmazó mondatokat? Milyen értelmezésbeli

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Klein Ágnes

Szakmai önéletrajz. Klein Ágnes Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetőség Klein Ágnes Főiskolai docens Végzettségek Német nyelv és irodalom szak Janus Pannonius Tudományegyetem Pécs 1996, német nemzetiségi tanító Eötvös József Tanítóképző

Részletesebben

Ma már senki sem vitatja, hogy az idegen nyelv megtanulásának elengedhetetlen

Ma már senki sem vitatja, hogy az idegen nyelv megtanulásának elengedhetetlen Szita Szilvia* Görbe Tamás** ELÕSZÓ HELYETT A Nyelvtani mozaik címû, új gyakorlati magyar nyelvtan bemutatása Bevezetés Ma már senki sem vitatja, hogy az idegen nyelv megtanulásának elengedhetetlen feltétele

Részletesebben

Angol Nyelvészeti Tanszék DELITE március 12. A Lexikai-Funkcionális Grammatikai Kutatócsoport: ParGram > HunGram > Treebank

Angol Nyelvészeti Tanszék DELITE március 12. A Lexikai-Funkcionális Grammatikai Kutatócsoport: ParGram > HunGram > Treebank Angol Nyelvészeti Tanszék DELITE 2014. március 12. A Lexikai-Funkcionális Grammatikai Kutatócsoport: ParGram > HunGram > Treebank http://hungram.unideb.hu/ A csapat (LFGKCS) Tóth Ágoston Laczkó Tibor Rákosi

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Bölcsészkar es tanév III. év, II. félév. I. Általános információk

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Bölcsészkar es tanév III. év, II. félév. I. Általános információk Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Bölcsészkar 2018 2019-es tanév III. év, II. félév I. Általános információk A tantárgy neve: Szintaxis II. Kódja: LLM6124 (MA), LLM6224 (MB), LLM6024 (MM) Kreditszáma:

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben

A BRASSÓI EVANGÉLIKUS FŐTEMPLOM (FEKETE TEMPLOM) 18. SZÁZADI ÚJJÁÉPÍTÉSE

A BRASSÓI EVANGÉLIKUS FŐTEMPLOM (FEKETE TEMPLOM) 18. SZÁZADI ÚJJÁÉPÍTÉSE EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR ZIEGLER BÁLINT ÁGNES A BRASSÓI EVANGÉLIKUS FŐTEMPLOM (FEKETE TEMPLOM) 18. SZÁZADI ÚJJÁÉPÍTÉSE Felekezeti, politikai, rendi csoportidentitás kifejeződése

Részletesebben

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek?

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? Ajánló bibliográfia a Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros Magyar nyelvészeti

Részletesebben

1. Vázlat a mondat és szórend funkcionális viszonyáról folyó magyar nyelvészeti kutatásokról

1. Vázlat a mondat és szórend funkcionális viszonyáról folyó magyar nyelvészeti kutatásokról Vázlat a mondat és szórend funkcionális viszonyáról folyó magyar nyelvészeti kutatásokról 1. Vázlat a mondat és szórend funkcionális viszonyáról folyó magyar nyelvészeti kutatásokról TOLCSVAI NAGY GÁBOR

Részletesebben

NYELVISMERET, NYELVTANULÁSI

NYELVISMERET, NYELVTANULÁSI NYELVISMERET, NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ ÉS HARMADIK NYELV A nyelvi és motivációs felmérés néhány tanulsága a BGE turizmus - vendéglátás szakos I. évfolyamos hallgatók leggyengébb csoportjában Fűköh Borbála

Részletesebben

Doktori téma A lényegesség mérése Kutatóeszköz Alkalmazás Befejezés. Sass Bálint

Doktori téma A lényegesség mérése Kutatóeszköz Alkalmazás Befejezés. Sass Bálint MAZSOLA ESZKÖZ A MAGYAR IGÉK BŐVÍTMÉNYSZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATÁRA Sass Bálint joker@nytud.hu MTA Nyelvtudományi Intézet, Nyelvtechnológiai Osztály PPKE ITK, MMT Doktori Iskola, Nyelvtechnológia Doktori

Részletesebben

Tátrai Szilárd: Funkcionális pragmatika és kognitív nyelvészet 197

Tátrai Szilárd: Funkcionális pragmatika és kognitív nyelvészet 197 Tátrai Szilárd: Funkcionális pragmatika és kognitív nyelvészet 197 Searle, John R. 1979. Expression and meaning. Cambridge University Press, Cambridge. Stenström, Anna-Brita 1994. An Introduction to Spoken

Részletesebben

NYELVÜNK BÁR- ÉS AKÁR- ELEMEINEK BEMUTATÁSI PROBLÉMÁI A MAGYAR NYELV IDEGEN AJKÚ TANULÓINAK SZÁNT GRAMMATIKÁKBAN

NYELVÜNK BÁR- ÉS AKÁR- ELEMEINEK BEMUTATÁSI PROBLÉMÁI A MAGYAR NYELV IDEGEN AJKÚ TANULÓINAK SZÁNT GRAMMATIKÁKBAN NYELVÜNK BÁR- ÉS AKÁR- ELEMEINEK BEMUTATÁSI PROBLÉMÁI A MAGYAR NYELV IDEGEN AJKÚ TANULÓINAK SZÁNT GRAMMATIKÁKBAN SZABÓ MARTINA KATALIN SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NYELVTUDOMÁNYI DOKTORI

Részletesebben

Tanulmányok a középmagyar kor mondattana köréből

Tanulmányok a középmagyar kor mondattana köréből Tanulmányok a középmagyar kor mondattana köréből 1 2 3 Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 89. Tanulmányok a középmagyar kor mondattana köréből Szerkesztette Haader Lea Horváth László Tinta könyvkiadó

Részletesebben

Hámori Ágnes: A figyelem és a beszédaktusok összefüggései a társalgásban

Hámori Ágnes: A figyelem és a beszédaktusok összefüggései a társalgásban Hámori Ágnes: A figyelem és a beszédaktusok összefüggései a társalgásban 1 1. A dolgozat célja, indokoltsága, módszertana, felépítése és elméleti háttere 1.1. A dolgozat célja 1.2. A téma indokoltsága

Részletesebben

P. Lakatos Ilona T. Károlyi Margit Iglai Edit, Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén

P. Lakatos Ilona T. Károlyi Margit Iglai Edit, Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén Szemle 107 bevallott célja, hogy segítséget nyújtson az olvasónak, hogy az felismerje napjaink diskurzusaiban a korábbi időkhöz képest alig változó álcázó és ámító törekvések régebbi és újabb nyelvi eszközeit

Részletesebben

Europass Önéletrajz. DR. KRISTON RENÁTA (PhD) MISKOLCI EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI INTÉZET, NÉMET NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK, A/6. FSZT. 28.

Europass Önéletrajz. DR. KRISTON RENÁTA (PhD) MISKOLCI EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI INTÉZET, NÉMET NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK, A/6. FSZT. 28. Europass Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Név Cím DR. KRISTON RENÁTA (PhD) MISKOLCI EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI INTÉZET, NÉMET NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK, A/6. FSZT. 28. Telefon +36-46-565-111 Fax +36-46-363-865

Részletesebben

Analitikus módszertan az európaizáció kutatásához

Analitikus módszertan az európaizáció kutatásához Analitikus módszertan az európaizáció kutatásához Grünhut Zoltán MTA KRTK A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XIII. VÁNDORGYŰLÉSE Kelet-Közép-Európa területi folyamatai, 1990 2015 Eger, 2015. november

Részletesebben

4. Topikfolytonosság és eseménykontiguum a szövegben 1

4. Topikfolytonosság és eseménykontiguum a szövegben 1 4. Topikfolytonosság és eseménykontiguum a szövegben 1 1. Bevezetés TOLCSVAI NAGY GÁBOR A jelen tanulmány a mondat és a szöveg határtartományának egy fontos tényezőjét közelíti meg. Az eredeti előadás

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI KÁRBIN ÁKOS Wekerle Sándor és az Osztrák Magyar Monarchia valutareformjának kezdeti lépései 1889 1893 Döntéshozatal és

Részletesebben

Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens Ballada és szintézis a Kékszakállú-misztériumban. Magyar Nyelvőr 1985/

Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens Ballada és szintézis a Kékszakállú-misztériumban. Magyar Nyelvőr 1985/ Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens Hungarológiai vonatkozású publikációk (válogatás, 1985 2006) 1985 Ballada és szintézis a Kékszakállú-misztériumban. Magyar Nyelvőr 1985/1. 24-35. Norma, átlag

Részletesebben

a munkaerőpiac számos szegmensében egyaránt szükségszerű a használata (Szabó

a munkaerőpiac számos szegmensében egyaránt szükségszerű a használata (Szabó Szakmai és kommunikációs kompetencia a spontán beszédben Erdős Klaudia Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott nyelvészet program ELTE BTK Bevezetés Kompetencia = alkalmasság, hozzáértés Latin competo

Részletesebben

KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MISKOLC MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MISKOLC MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS TERÜLETÉRE PH.D. ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, klubtagokat, oktatási

Részletesebben

Oktatói önéletrajz dr. Veszelszki Ágnes

Oktatói önéletrajz dr. Veszelszki Ágnes Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 2006-2011 ELTE BTK Nyelvészeti Doktori Iskola, Budapest, doktori képzés,

Részletesebben

A bevándorló kisebbségek és az őshonos nemzeti kisebbségek jogi alapvetés

A bevándorló kisebbségek és az őshonos nemzeti kisebbségek jogi alapvetés A bevándorló kisebbségek és az őshonos nemzeti kisebbségek jogi alapvetés Globális migrációs folyamatok és Magyarország Kihívások és válaszok MTA TK 2015. november 17. Szekció: A migráció nemzetközi és

Részletesebben

A család a Magyar értelmező kéziszótár (ÉKsz. 2003) meghatározása szerint a szülők, a gyermek(ek) (és legközelebbi hozzátartozóik) közössége.

A család a Magyar értelmező kéziszótár (ÉKsz. 2003) meghatározása szerint a szülők, a gyermek(ek) (és legközelebbi hozzátartozóik) közössége. Hidasi Judit, Osváth Gábor, Székely Gábor A család a Magyar értelmező kéziszótár (ÉKsz. 2003) meghatározása szerint a szülők, a gyermek(ek) (és legközelebbi hozzátartozóik) közössége. A rokon olyan személy,

Részletesebben

Teljesítendő kreditek a tárgycsoportban. Tárgyfelvétel típusa. Tárgy kredit

Teljesítendő kreditek a tárgycsoportban. Tárgyfelvétel típusa. Tárgy kredit Anglisztika BA - Szakfelelős: Dr. Hegedűs Irén egyetemi docens Tárgykód Tárgycím Félév szám Teljesítendő kreditek a tárgycsoportban Tárgy kredit Tárgyfelvétel típusa Tárgykövetel mény Heti óraszám1 Heti

Részletesebben

Vizsgálati szempontsor a január 5-ei műhelymunka alapján

Vizsgálati szempontsor a január 5-ei műhelymunka alapján TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban A fenntartható fejlődés szempontjai a felsőoktatási minőségirányítás intézményi gyakorlatában Vizsgálati szempontsor a 2012. január 5-ei műhelymunka

Részletesebben

SZEMANTIKA ÉS PRAGMATIKA A TERMINOLÓGIÁBAN

SZEMANTIKA ÉS PRAGMATIKA A TERMINOLÓGIÁBAN SZEMANTIKA ÉS PRAGMATIKA A TERMINOLÓGIÁBAN FÓRIS ÁGOTA Pragmatika kerekasztal, KRE BTK, 2015. május 29. Vázlat Szemantika és pragmatika a terminológiában Szemantika és pragmatika a terminológiaoktatásban

Részletesebben

Lőrincz Csongor Publikációk

Lőrincz Csongor Publikációk Lőrincz Csongor Publikációk Könyv 1. A líra medialitása. Hang, szöveg és intertextualitás 20. századi lírai művekben. Budapest: Anonymus, 2002. 255 old. 2. Ady-értelmezések. Társszerzők: H. Nagy Péter,

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. A német nyelv valenciafügg utalószavainak el fordulása

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. A német nyelv valenciafügg utalószavainak el fordulása Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A német nyelv valenciafügg utalószavainak el fordulása Írta: BOSZÁK GIZELLA Debrecen 2008 Az értekezés a német nyelv valenciafügg

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba

Bevezetés a nyelvtudományba Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1. előadás: Bevezetés Előadó: Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter

Részletesebben

Szabó Tamás Péter, Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos

Szabó Tamás Péter, Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos 366 Szemle A vidéki diákok nagy része nem a saját nyelvjárása mellé tanulja meg a köznyelvet, hanem helyette. Már az iskolában a tanítók és a tanárok elkezdik a tanulóikban a nyelvjárásokat visszaszorítani,

Részletesebben

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA néhány évtizedes nem egységes elmélet alapfogalma: megnyilatkozás kommunikatív jelentésével, szerepével foglalkozik a megnyilatkozás jelentése nem állandó pl. Na, ez szép! a

Részletesebben

Magyar Nyelv. * 1 Pragmatikai kutatások Magyarországon* 1. 109. ÉVF. 2013. Nyár 2. SZÁM

Magyar Nyelv. * 1 Pragmatikai kutatások Magyarországon* 1. 109. ÉVF. 2013. Nyár 2. SZÁM Magyar Nyelv 109. ÉVF. 2013. Nyár 2. SZÁM * 1 Pragmatikai kutatások Magyarországon* 1 1. A pragmatikai kutatások tudománytörténeti kontextusa. 12 A pragmatika első meghatározása Charles Morris (1938) nevéhez

Részletesebben

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában B y G y F v v m y b E y u m y ( m ó ) y v b y v u m y m j 20. A j m : m y v 1 ü - b ü ó, v m y v - v ó y, m y j y v - u m y ü m j m v. A y v u m y y m u m y, ó ü v, m m m u m y. J, m b m ó b. A MTA 56

Részletesebben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Anna Grzeszak, Damian Kaleta A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Dolgozatunk célja, hogy megnézzük, hogyan mutatják be a nyelvtani szabályokat az egyes magyar nyelvkönyvek.

Részletesebben

Sólyom Réka. ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék

Sólyom Réka. ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék Sólyom Réka ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék E- előtagú neologizmusaink szemantikájáról VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Kohlmann Ágnes Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola kohlmannagi@yahoo.de Előzmények és kutatási kérdés

Részletesebben

Bárány Tibor. Intenzionalitás: szavak, képek, gondolatok

Bárány Tibor. Intenzionalitás: szavak, képek, gondolatok Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Bárány Tibor Intenzionalitás: szavak, képek, gondolatok Doktori értekezés tézisei Budapest, 2011 2 1. Témaválasztás és célkitűzések Dolgozatomban a

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis

Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis Bevezetés a nyelvtudományba 5. Szintaxis Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék Szintaxis Mondattan Hangok véges elemei a nyelvnek Szavak sok, de nyilván véges szám Mondatok végtelen sok Mi a mondat?

Részletesebben

Nyelvészet. I. Témakör: Leíró nyelvtan

Nyelvészet. I. Témakör: Leíró nyelvtan Nyelvészet I. Témakör: Leíró nyelvtan 1. A magyar magánhangzó-harmónia és a hangtani hasonulások jellegzetességei KASSAI ILONA (1998): A beszédlánc fonetikai jelenségei. In: Kassai Ilona: Fonetika. Budapest:

Részletesebben

krfeher@gmail.com http://mnytud.arts.unideb.hu/feherkrisztina.php

krfeher@gmail.com http://mnytud.arts.unideb.hu/feherkrisztina.php Szakmai önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név DR. FEHÉR KRISZTINA Cím DE MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK, 4010 DEBRECEN, PF. 54. Telefon 06-52-512-900/23098 E-mail Honlap Születési idő és hely krfeher@gmail.com

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

Dodé Réka (ELTE BTK Nyelvtudomány Doktori IskolaAlkalmazott Alknyelvdok 2017 nyelvészet program) február 3. 1 / 17

Dodé Réka (ELTE BTK Nyelvtudomány Doktori IskolaAlkalmazott Alknyelvdok 2017 nyelvészet program) február 3. 1 / 17 Doménspecifikus korpusz építése és validálása Dodé Réka ELTE BTK Nyelvtudomány Doktori Iskola Alkalmazott nyelvészet program 2017. február 3. Dodé Réka (ELTE BTK Nyelvtudomány Doktori IskolaAlkalmazott

Részletesebben

Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság

Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság Szerkesztők: Laczkó Krisztina és Tátrai Szilárd DiAGram Könyvek 1. Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság Szerkesztők: Laczkó Krisztina és Tátrai

Részletesebben

A felvilágosodás korának magyar irodalma

A felvilágosodás korának magyar irodalma A felvilágosodás korának magyar irodalma A Besenyei György Társasága c. kötet értelmezése Labádi Gergely SZTE BTK Klasszikus Magyar Irodalom Tsz. labadig@primus.arts.u-szeged.hu Szeged, 2007. március 6.

Részletesebben

(1)a. PÉTER aludt a padlón. b. minden x-re, x akkor és csak akkor aludt a padlón, ha x = Péter

(1)a. PÉTER aludt a padlón. b. minden x-re, x akkor és csak akkor aludt a padlón, ha x = Péter É. Kiss Katalin Érvek és ellenérvek a fókusz [+kimerítő] jegyével kapcsolatban 2006. július 1. Bevezetés Mind Bánréti Zoltán, mind Komlósy András fontos mondattani munkákban foglalkozik a magyar fókuszjelenségek

Részletesebben