SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Szeged 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Szeged 2012."

Átírás

1 SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Szám: /121/ számú példány A SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szeged 2012.

2 I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) tartalmazza az érvényes állománytábla szerint az iskola szervezeti felépítését, a működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó szabályokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletet képező egyéb belső szabályzók (szabályzatok, intézkedések, végrehajtási utasítások, parancsnok, stb.) betartása az intézmény valamennyi dolgozója és tanulója részére kötelező. A szervezeti és működési szabályzat rendelkezései kiterjednek mindazokra, akik egyéb jogviszony alapján vesznek részt az iskola feladatainak ellátásában, illetve igénybe veszik az iskola személyi-vagy tárgyi jellegű szolgáltatásait. 2. Az intézmény általános jellemzői 2.1. Alapadatok: Az intézmény neve: Szegedi Rendészeti Szakközépiskola Az intézmény székhelye: 6728 Szeged, Bajai út 14. Az intézmény típusa: szakközépiskola Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény akkreditációs lajstromszáma: AL 2686 Felnőttképzést folytató intézmény hatósági nyilvántartási száma: Az intézmény elhelyezkedése: Szeged, Bajai út 14. sz. alatti 02047/2 helyrajzi számú (12626 négyzetméter kiterjedésű) állami tulajdonú és a Szeged Megyei Jogú Város tulajdonában, és az iskola használatában lévő 02044/2 helyrajzi számú (7855 négyzetméter kiterjedésű) aszfaltos futball-kispálya, valamint a Szeged Megyei Jogú Város tulajdonában, és az iskola használatában lévő 02040/1 helyrajzi számú (61751 négyzetméter kiterjedésű) területen. Az intézmény postai és levelezési címe: Postai: 6728 Szeged, Bajai út 14. Levelezési: 6701 Szeged, Pf.: 495. Honlap: és Az intézmény címere: az 1. sz. mellékletben A szakközépiskola alaptevékenysége az érvényes alapító okirata szerint: A rendőrség hivatásos állományú tiszthelyettesi utánpótlását biztosító kétéves, érettségi utáni iskolarendszerű szakképzés és iskolarendszeren kívüli szakképzés, vizsgáztatás. A szakközépiskola feladatait az egész ország területére kiterjedő illetékességi és működési körben látja el Az alaptevékenység szakfeladat rend szerinti besorolása: 2

3 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Máshova nem sorolható egyéb felnőttoktatás Egyéb máshova nem sorolható szállás szolgáltatás Iskolai, intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Az alapfeladatokhoz tartozó oktatási, nevelési tevékenységek rendjét alapképzés esetén a központi képzési programok alapján készített Pedagógiai program, át- és továbbképzés esetén az arra kiadott képzési program határozza meg. Az iskolai alapképzés felvételi eljárásának rendjét a mindenkor érvényes felvételi eljárást szabályozó jogi norma alapján készült Felvételi Szabályzat tartalmazza. A szakközépiskola jogosult az eredményes szakmai vizsgát tett tanulói részére a szakmai képesítést igazoló, jogszabályban meghatározott bizonyítvány kiadására Az intézmény kiegészítő tevékenysége: - Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Az egyéb alap-, és kiegészítő tevékenységéhez tartozó képzés, továbbképzés, átképzés során a szakközépiskola jogosult a képzési programban meghatározottak szerinti, a képzés sikeres elvégzését igazoló okirat kiadására Az intézmény kisegítő tevékenysége: - Egyéb máshova nem sorolt szálláshely szolgáltatás; - Egyéb vendéglátás; - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése; - Járó betegek gyógyító szakellátása; - Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása; - Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása; 3

4 3. A szakközépiskola jogállása, irányítása, fenntartója 3.1. A szakközépiskola önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, önálló jogi személy A szakközépiskola alapítói jogokkal felruházott irányító szerve a Belügyminisztérium A fenntartó: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.) Középirányító: az Országos Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.). 4. A szakközépiskola képviselete, a kiadmányozás rendje 4.1. A szakközépiskola képviseletét a mindenkori rendészetért felelős miniszter által kinevezett igazgató, távollétében szervezetszerű helyettese látja el a munkaköri leírásaikban meghatározott ügykörökre vonatkozóan. Az Igazgató és helyettesei távollétében valamint egyes ügyek, ügykörök tekintetében az igazgatót külön megbízott személy is helyettesítheti A szakközépiskola a kiadmányozást, iratkezelést az ORFK Iratkezelési szabályzatára valamint a közoktatási intézményekre vonatkozó ügykezelési előírásokra tekintettel, a mindenkor hatályban lévő iskolai ügykezelési szabályzat szerint végzi A kiadmányozási jogot az igazgató, illetve távollétében helyettesei gyakorolják. A kiadmányozás jogát meghatározott ügykörökben az igazgató írásban másra is átruházhatja. 5. A szakközépiskola bélyegzőinek formája, tartalma 5.1. A szakközépiskola bélyegzői: Hosszúbélyegző: Szegedi Rendészeti Szakközépiskola Postacím: 6701 Szeged, Bajai út 14. Pf.: 495. Körbélyegző: Szegedi Rendészeti Szakközépiskola (középen a Magyarország címerével és sorszámmal) 6. Az intézmény gazdálkodása 6.1. A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv Az intézmény a rendelkezésére álló eszközökkel nem nyereségszerzés céljából az alapfeladatai veszélyeztetése nélküli, vállalkozói tevékenységnek nem minősülő egyéb bevétellel járó, az alap, kiegészítő, kisegítő tevékenységgel összefüggő tevékenységet végezhet, az intézmény oktatási profiljának megfelelően a rendészeti szervek részére szolgáltatási tevékenységet végezhet, ezzel összefüggésben pályázatot nyújthat be. 4

5 II. A szakközépiskola szervezeti felépítése, vezetése és beosztott állománya 1. Az iskola szervezeti felépítése A szakközépiskola szervezete lineáris törzskari szervezet, felépítését és munkaköreit a mindenkor hatályos szervezési állománytábla, szervezeti egységeinek kapcsolódási rendjét a 2. számú melléklet tartalmazza. Az iskola két szervezeti egységből (oktatási és gazdasági) ezeken belül osztályokból és szakcsoportokból, valamint az igazgató közvetlen alárendeltségében osztály szintű szervezeti elemekből áll. 2. Az iskola vezetése A szakközépiskola vezetésének alapja a szervezet alapító okirata általi felhatalmazásból fakad. Az igazgató és helyettesei végzik az alárendelt szervezeti egységek és elemek, tevékenységének vezetését, irányítását, felügyeletét, koordinálását, ellenőrzését, értékelését. Felelősek az irányításuk alá tartozó szervezeti elem(ek), tevékenységéért, a végrehajtás ellenőrzéséért, az eredményes működésért, a szervezeti elemek munkatársai kiválasztásáért és felkészítéséért. Felelősek továbbá a jogszerű, szakszerű és minőségében követelményszintű, működés biztosításáért, a jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a belső rendelkezések végrehajtásáért és végrehajtatásáért. Az osztály és szakcsoportvezetők végzik az alárendelt állomány tevékenységének, szervezését, irányítását, valamint az ellenőrzését. Tervezik a tanév rendjébe és a havi munkatervekbe illeszkedő feladatokat, s elkészítik a szervezeti egységeik beszámolóit. Az iskola vezetői állománya: - igazgató, - igazgatóhelyettesek, - osztályvezetők, - szakcsoportvezetők Az igazgató A rendészetért felelős miniszter által kinevezett igazgató az iskola egyszemélyi felelős vezetője, a Nevelőtestület tagja. Munkáját a jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzói által előírtak szerint végzi. Az igazgató az iskola hivatásos állománya, valamint az iskolára vezényelt hivatásos állományú tanulók tekintetében állományilletékes parancsnoki jogkörrel rendelkezik. Az igazgató az iskola minden dolgozója tekintetében a teljes munkáltatói jogkör gyakorlója. 5

6 A szakközépiskola igazgatója felelős az iskola törvényes és szakszerű működéséért, az iskolai oktató-nevelő munka színvonaláért, a központi program és az iskola pedagógiai programja által kitűzött célok megvalósításáért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, az iskola szervezeti és működési szabályzata vagy a kollektív szerződése nem utal más hatáskörbe. A tanulók és dolgozók foglalkoztatására, életés munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettsége megtartásával gyakorolja. A szakközépiskola igazgatója önállóan képviseli az intézményt Az igazgató feladat- és hatásköre a) Elkészíti, illetve elkészítteti a tanév rendjének megfelelő munkatervet, ellenőrzési tervet, az éves és tanéves beszámolójelentést, a tanulók területi szakmai gyakorlatára vonatkozó együttműködési megállapodásokat, a működéshez szükséges anyagi, személyi, pénzügyi terveket. b) Javaslatot tesz a fenntartónak a moduláris képzés, képzési programok, illetve a felvételi eljárás fejlesztésére, korszerűsítésére. c) Irányítja és felügyeli az iskola felvételi munkáját. d) Gondoskodik a szakközépiskolát érintő hatályos jogszabályi rendelkezések, belső szabályzatok, utasítások és intézkedések megismertetéséről, gondoskodik azok maradéktalan betartásáról. e) Irányítja az iskolai, intézményi minőségirányítási program megvalósítását. f) Eleget tesz az előírt adatszolgáltatási kötelezettségeknek. g) Biztosítja a szakközépiskola oktatói állománya szakmai továbbképzését. h) Részt vesz a BM és az ORFK rendészeti szakközépiskolákat érintő munkájában. i) Rendszeresen együttműködik és kapcsolatot tart a rendészeti szakközépiskolák igazgatóival, a területi és helyi szintű rendőri szervek vezetőivel, az iskola székhelye szerint illetékes városi és megyei önkormányzattal, munkaügyi központtal, más szakképzést folytató intézménnyel, külföldi partner- és testvériskolák vezetőivel. j) Tanfolyamokat, képzéseket szervez, pályázatokat készíttet, szerződéseket köt a jogszabályok adta lehetőségeken belül. k) Előkészíti, illetve előkészítteti a Nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, majd intézkedik azok szakszerű végrehajtásának megszervezésére. l) Intézkedik a dolgozók munkaköri leírásának elkészítésére. m) A hatáskörébe utalt ügykörökben a jogszabályok és belső rendelkezések előírásainak megfelelően eseti és általános jelleggel szabályozza az intézmény működését, ennek keretében intézkedéseket, parancsokat ad ki. n) Legalább évenként diákgyűlést és összdolgozói /nevelőtestületi, illetve szakmai közösségi/ munkaértekezleteket hív össze, vezetői értekezleteket tart. o) Együttműködik a Diákönkormányzattal, bevonja azt a döntések előkészítésébe és biztosítja jogszabályban meghatározott jogaik gyakorlását. p) Biztosítja a számviteli fegyelem, pénzügyi rend betartását, gondoskodik az iskola által kezelt állami vagyon védelméről. 6

7 q) Gondoskodik a munka- tűz- és balesetvédelmi rendszabályok maradéktalan betartatásáról és betartásáról. r) Vezeti a Nevelőtestületet. s) Felügyeli, ellenőrzi és irányítja az oktató- nevelőmunkát. t) Az iskola működésének tekintetében általános ellenőrzési jogkör illeti meg és felelősség terheli ennek keretében, de nem kizárólag ellenőrzéseket végez az oktatás, a gazdálkodás területén. u) Együttműködik a közalkalmazotti tanáccsal és az iskolában működő szakszervezetekkel, azokat a jogszabályokban és a kollektív szerződésben meghatározott esetekben bevonja a döntések előkészítésébe és biztosítja számukra jogaik gyakorlását. v) Fogadóórát tart minden hónapban, a külön meghatározott időben Az igazgatót távollétében, valamint tartós akadályoztatása esetén az oktatási igazgatóhelyettes, együttes távollétük esetén a gazdasági igazgatóhelyettes, mindhárom vezető távolléte esetén más rendelkezés hiányában a hivatalvezető helyettesíti. Az igazgató ha jogszabály, vagy az állami irányítás egyéb jogi eszköze nem zárja ki feladat és hatáskörének gyakorlását jelen szabályzattal, valamint más szakmai szabályzókkal összhangban átruházhatja az igazgatóhelyettesekre Az igazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó dolgozók - oktatási igazgatóhelyettes, - gazdasági igazgatóhelyettese, - hivatalvezető Az oktatási igazgatóhelyettes Az oktatási igazgatóhelyettes közvetlenül a szakközépiskola igazgatójának van alárendelve, szolgálati elöljárója a gazdasági igazgatóhelyettes kivételével a szakközépiskola teljes személyi állományának. Az oktatási szervek szervezeti egységének irányítója. Az igazgató távollétében - a munkáltatói jogkör kivételével - a ráruházott mértékben gyakorolja a hatáskörét A szakközépiskola oktatási igazgatóhelyettese felelős: a) Felelős a tanintézetben folyó elméleti és gyakorlati képzés tervezéséért, szervezéséért, végrehajtásának irányításáért és végrehajtásáért, ellenőrzéséért és értékeléséért. b) Felelős az oktató-nevelő munkából az alárendeltségébe tartozó szervekre háruló tanórai és tanórán kívüli feladatok oktatásigazgatási dokumentumok, parancsok, utasítások maradéktalan végrehajtásáért. c) Felelős a beosztottai munkavégzésének felügyeletéért, irányításáért és ellenőrzéséért, illetve fegyelemsértés és károkozás észlelésekor a szükséges intézkedések megtételéért. d) a hatáskörébe tartozó szervek és személyek minőségbiztosítási tevékenységéért A szakközépiskola oktatási igazgatóhelyettesének feladat- és hatásköre: a) Tervezi, szervezi és koordinálja, ellenőrzi és értékeli az iskola oktató-nevelő munkáját. b) Irányítja és ellenőrzi a Tanulmányi Osztály és a szakcsoportok munkáját, az oktató-nevelő tevékenységet, a tanulók képzését. 7

8 c) Gondoskodik az elméleti és gyakorlati oktatók (mentorok, koordinátorok) felkészítéséről és továbbképzéséről. d) Javaslatot tesz a képzési programok, a tantárgyi tematikák, valamint a felvételi eljárás fejlesztésére, korszerűsítésére. e) Eleget tesz az előírt adatszolgáltatási kötelezettségeknek. f) Rendszeresen együttműködik és kapcsolatot tart a rendészeti szakközépiskolák oktatási igazgatóhelyetteseivel. g) Igazgatói döntésre előkészíti a hatáskörét meghaladó ügyeket, gondoskodik a vezetői döntés végrehajtásáról. h) Rendszeresen ellenőrzi a tanárok oktató-nevelő munkáját, a pedagógiai program és tanmenetek, tanulási útmutatók előírásainak és a pedagógiai elvek érvényesülését, a tanulók felkészültségét, az oktató-nevelő munka eredményességét. i) Az igazgató részére elkészíti és felterjeszti az oktató-nevelő munkával kapcsolatos jelentéseket, javaslatokat. j) Irányítja és ellenőrzi a félévi, év végi és egyéb vizsgák szervezését, lebonyolítását. k) Figyelemmel kíséri a konzultációk és szakkörök, szaktanfolyamok és egyéb képzések, valamint a tanulmányi és sportversenyek alakulását. l) Felügyeli az osztályfőnök tevékenységét. m) Közreműködik a szakközépiskola oktatói állománya szakmai továbbképzésének feltételei biztosításában és ellenőrzi azok megvalósulását. n) Mint Nevelőtestület tagja, rendelkezik az ebből fakadó hatáskörökkel. o) Köteles a munkakörével közvetlenül összefüggő jelen munkaköri leírásban pontosan meg nem határozható feladatokat, vezetői utasításokat követelmény szinten végrehajtani A gazdasági igazgatóhelyettes A gazdasági igazgatóhelyettes közvetlenül a szakközépiskola igazgatójának van alárendelve, szolgálati elöljárója - az oktatási igazgatóhelyettes kivételével a szakközépiskola teljes személyi állományának. A gazdasági szervek szervezeti egységének irányítója. Az igazgató távollétében - a munkáltatói jogkör kivételével - a ráruházott mértékben gyakorolja a hatáskörét A gazdasági igazgatóhelyettes felelős: a) A szakközépiskola költségvetésének a vonatkozó jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott módon történő tervezéséért, szervezéséért, a költségvetés realizálásáért. b) A számviteli nyilvántartásért, az elemzésért, a szakmai jellegű ellenőrzésekért. c) Az intézmény alapfeladatai ellátásához szükséges anyagi, technikai, informatikai, pénzügyi feltételek biztosításáért. d) Az alárendeltségébe tartozó szervekre háruló közgazdasági, ellátási és fenntartási, valamint informatikai-technikai feladatok maradéktalan végrehajtásáért. e) A hatáskörébe tartozó szervek és személyek minőségbiztosítási tevékenységéért. f) Beosztottai munkavégzésének figyelemmel kíséréséért, ellenőrzéséért, illetve fegyelemsértés és károkozás észlelésekor a szükséges intézkedések megtételéért. 8

9 Az igazgató gazdasági helyettesének feladat- és hatásköre: a) Gondoskodik az iskola pénzügyi, számviteli és információs rendjének, a munkafolyamatba épített belső ellenőrzés rendszerének, a tulajdon védelmének megszervezéséről, a magasabb vezetői döntésekhez szükséges előterjesztések kidolgozásáról. b) Biztosítja a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtését, a munkavégzés körülményeinek tervszerű és folyamatos javítását. c) A külső és belső ellenőrző szervek által feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedik. d) A beosztott dolgozók szakmai segítése, a beosztott dolgozók munkájának értékelése. e) Területén dolgozók munkáját folyamatosan irányítja és ellenőrzi, intézkedik a feltárt hiányosságok megszüntetésére, rendszeresen beszámoltatja a dolgozókat a kiadott feladatok elvégzéséről. f) A munkaterületét érintő intézményi szabályzatok elkészítése, a szakterületét érintő hatályos szabályzatok karbantartása, szükséges módosítása. g) Végzi a tanintézet éves költségvetési előirányzatának tervezését, annak felhasználására pénzügyi-, anyagi-, technikai eszközökkel való ellátására, műszaki fejlesztésére vonatkozó tervek összeállítását. h) Irányítja, felügyeli és a szükséges mértékben közreműködik az előirányzatok felhasználásáról készített jelentések, pénzügyi és számviteli nyilvántartások elkészítésében. i) Biztosítja a vonatkozó törvények, előírások figyelembevételével, az oktató-nevelő munkához szükséges pénzügyi-, anyagi-, műszaki eszközöket. j) Intézkedik a helyi beszerzésekről, igényli a központilag biztosított anyagokat, ezekkel ellátja a tanintézet szervezeti egységeit. k) Biztosítja, ellenőrzi az anyagi-, technikai-, pénzügyi ellátást. l) Végezteti a folyamatos karbantartási és javítási munkákat. m) Tervezi, szervezi az épület felújítási tevékenységet, tervezi, szervezi az épületi karbantartási feladatokat. n) Irányítja a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységeket. o) Hatáskörét meghaladó ügyekben döntésre előkészíti a feladatkörébe tartozó előterjesztéseket, majd döntés után biztosítja azok végrehajtását. p) Elvégzi az igazgató által kiadott, felkészültségének és képzettségének megfelelő feladatokat Hivatalvezető (osztályvezető) A hivatalvezető közvetlenül a szakközépiskola igazgatójának van alárendelve. Szolgálati elöljárója az alárendeltségébe tartozó osztály teljes személyi állományának, a szervezetének egyszemélyi felelős vezetője A hivatalvezető felelős: Szakterületének eredményes működéséért, a szakmai feladatok egységes értelmezéséért, a végrehajtás megszervezéséért, irányításáért, ellenőrzéséért, a közvetlen alárendeltjei felkészültségéért, az ügyintézés során a törvényesség a szakszerűség és a határidők betartásáért, betartatásáért. 9

10 A hivatalvezető irányítása alá tartozik: - személyügyi szakszolgálat munkatársai - fegyelmi vizsgáló - jogászok A hivatalvezető általános feladat- és hatásköre: a) Vezeti az alárendeltségébe tartozó szervezeti elemet, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a feladatok végrehajtását, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét, jogszerűségét, a határidők betartását. b) Szakterületét érintő körben folyamatosan figyelemmel kíséri, értékeli, elemzi és ellenőrzi a szakközépiskolai feladatok végrehajtásának helyzetét, hatékonyságát, véleményezi, illetve elkészíti a szakterületét érintő jelentéseket, javaslatokat, előterjesztéseket és egyéb szakmai tervezeteket, szakmailag előkészíti a felettes vezető döntését, hatáskörét meghaladó ügyekben belső rendelkezés kiadását, módosítását, hatálytalanítását kezdeményezi. c) Gondoskodik a felettes vezető döntése végrehajtásának megszervezéséről, megvalósításáról, ellenőrzéséről, értékeléséről, az érintettek motiválásáról. d) A közvetlen alárendeltségébe tartozók személyzeti és szociális ügyeiben javaslattételi és véleményezési jogkört gyakorol, részt vesz az alárendeltek munkája, össztevékenysége minősítésében, alkalmassága elbírálásában, a megfelelő munkahelyi légkör alakításában, továbbá a munkaköri leírások elkészítésében, elkészíti a beosztott hivatásos és közalkalmazotti állomány éves teljesítményértékelését. e) Meghatározza, szervezi és értékeli beosztottainak napi, heti, havi munkáját, elfoglaltságát, a jóváhagyott éves szabadságolási terv szerint engedélyezi szabadságát, szabadnapját, hivatalos és magánügyben a munkaidőben történő kilépését, biztosítja alárendelt munkatársai munkaidő alatti hatékony tevékenységét, felügyeli az állomány részére biztosított ruházati támogatás rendeltetésszerű felhasználását, az erről szóló elszámolást, továbbá a magáncélú igénybevételek megfizetését. f) Szakmai kapcsolatot tart fent és együttműködik más iskolák hasonló beosztású tagjaival és a területi szervek/társszervek azonos szintű vezetőivel, valamint kapcsolatot vehet fel felügyeleti szerv szakmai irányítóival. g) Kötelezettségvállalási, utalványozási jogkört gyakorol megbízás alapján, szakterületét érintően kiadmányozási joggal rendelkezik. h) Gondoskodik a szervezeti elem részére átadott anyagi technikai eszközök nyilvántartásáról, elszámolásáról, megőrzéséről, ezekért felelősséggel tartozik A hivatalvezető sajátos feladat- és hatásköre: a) Koordinálja a szakközépiskolai szintű nem tanulmányi jellegű tervező-, szervező munkát. b) Gondoskodik az Éves Munka és Ellenőrzési Terv összeállításáról, ez alapján a havi munkatervek elkészítéséről, kiadásáról. c) Gondoskodik az igazgató által meghatározott tervezetek kidolgozásáról, részt vesz jelentések és tervek összeállítására létrehozott eseti bizottságok munkájában. d) A személyüggyel együttműködve összeállítja az állomány adott évre vonatkozó ön- és továbbképzési tervét. e) Biztosítja a vezetői fórumok adminisztratív működését, az ott elhangzottak rögzítését. f) Végzi az igazgató levelezésének, postájának bonyolítását, a feladatok, határidők figyelőztetését, a meghatározott előzetes egyeztetések végrehajtását. g) Szervezi az igazgatóhoz érkező beadványok, kérések intézését és a külső anyagok véleményezésével, szakmai egyeztetésével kapcsolatos tevékenységet. 10

11 h) Ellátja az ügyfélfogadási időben megjelent dolgozók, állampolgárok fogadását, szakszerű tájékoztatását, szervezi az igazgatói fogadónapokat. i) Gondoskodik a tanulói szerződések előkészítéséről. j) Ellátja a szakközépiskola informatikai biztonsági felügyelői feladatait. k) A jóváhagyott ellenőrzési tervek, programok alapján gondoskodik a tanóra ellenőrzés kivételével a szakközépiskolai szintű ellenőrzések elvégzéséről, koordinálja ezen ellenőrzési tevékenységet. l) Gondoskodik az igazgató által megszabott kidolgozó, tervező, értékelő, elemző, ügyintézési feladatok elvégzéséről. m) Tervezi, szervezi és végzi a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatokat. n) Tervezi, szervezi és végzi a külső és belső tájékoztatási és a társadalmi kapcsolatokkal összefüggő szervezési, mozgósítási, megvalósítási, értékelési feladatokat, az arculatformálási és marketing tevékenységet, e tekintetben az iskola kijelölt szóvivőjének szakmai elöljárója. o) Alkalmilag részt vesz a tanulók kapcsolódó jellegű felkészítésében. p) Leadott hatáskörben, konkrét adat alapján, vagy ellenőrzés céljából jogosult a be- és kiléptetés szabályait ideiglenesen szigorítani, továbbá az iskola területére külső személyek általi belépést engedélyezni Az osztályvezetők (tanulmányi osztály és a gazdasági szervek osztályvezetői) és a szakcsoportvezetők Az SZMSZ alkalmazása során a szakcsoportvezetőket az osztályvezetővel azonos jogállású vezetőnek kell tekinteni. Az oktatási szervek szervezeti egységének osztály vagy szakcsoport vezetői a szakközépiskola oktatási igazgatóhelyettesének, a gazdasági szervek osztályvezetői a gazdasági igazgatóhelyettesnek vannak alárendelve. Szolgálati elöljárói az alárendeltségükbe tartozó osztály teljes személyi állományának, a szervezetüknek egyszemélyi felelős vezetői Az osztályvezetők és szakcsoportvezetők felelőssége megegyezik a pontban írottakkal Az osztályvezetők általános feladat- és hatásköre megegyezik a pontban foglaltakkal A tanulmányi osztály vezetőjének sajátos feladat és hatásköre: a) Előkészíti és felterjeszti a kialakított tanév rendjét, figyelemmel kíséri annak megvalósulását, a határidőket. b) Megszervezi és gondoskodik az igazgató által összehívott tanévnyitó, tanévzáró, nevelőtestületi és osztályozó értekezletek lebonyolításáról. c) Intézkedik a beírási naplók, az osztálynaplók, törzslapok és bizonyítványok kitöltésére, gondoskodik azok rendszeres ellenőrzéséről és a vizsgáztatáshoz kapcsolódó dokumentáció elkészítéséről. d) Szervezi és előkészíti az iskolai nyílt napokat valamint az iskolán kívüli, toborzó munkát. e) Gondoskodik az iskolarendszeren kívüli képzések, szaktanfolyamok meghirdetéséről, megszervezéséről, a vizsgák megszervezéséről, a vizsgabejelentésről. f) Elkészíti a felvételi szabályzatot és a jelentkezési egységcsomagokat, előkészíti a felvételi eljárások és a szakmai vizsgáztatások ütemterveit, a vizsgákra vonatkozó igazgatói parancsokat. 11

12 g) Gondoskodik a vizsgabizottsági tagok felkéréséről, az időpont egyeztetésekről. h) Intézkedik a naplók, bizonyítványok, egyéb nyomtatványok megfelelő időben történő megrendeléséről. i) Gondoskodik a tanulói azonosító számok, diákigazolványok, nyilvántartásáról, a hozzájuk kapcsolódó ügyintézésről. j) Elkészíti a Központi Információs Rendszer felé az adatszolgáltatást, karbantartja a KIRSTAT rendszer szakközépiskolára vonatkozó adatbázisát. k) Elkészíti a felvételi monitoring rendszerhez szükséges adatbázist. l) Gondoskodik a beérkezett jelentkezési egységcsomagok feldolgozásáról, a felvételi eljárásra történő behívásról, valamint az iskolai műveltségi és fizikai alkalmassági vizsgák lebonyolításáról. m) Felügyeli a műveltségi és fizikai eredmények feldolgozását, értékelését, intézkedik az egészségügyi alkalmasságira történő továbbításról. n) Felvételi eljárással kapcsolatos fellebbezés esetén intézkedik a II. fokú eljárásra jogosulthoz való továbbításról Az alapozó ismeretei szakcsoport vezetőjének sajátos feladat és hatásköre: a) Tervezi, szervezi, irányítja a szakterületének megfelelő tudományos kutató, kidolgozó, oktató-nevelő és egyéb jellegű tevékenységeket, és az ezzel összefüggő kiegészítő feladatokat. b) Tervezi, szervezi és ellenőrzi meghatározott tantárgyaknak az előírt tananyagoknak az oktatását, a nyílt órákat és a bemutató foglalkozásokat. c) Ellenőrzi a szakterületére készülő jegyzeteket, tansegédleteket, szemléltető eszközöket, tantárgyi tájékoztatókat, óravázlatokat, egyéb információhordozókat, valamint szakmailag irányítja és koordinálja azok elkészítését. d) Folyamatosan elemzi, értékeli az oktatási tevékenységet, annak hatékonyságát. e) Tervezi, szervezi és irányítja a kötelező és fakultatív konzultációkat, a választott foglalkozásokat, szakköröket, sportköröket, tanulmányi és szakmai versenyeket. f) Ellenőrzi a szakterületén folyó tanulói felvételiztetési eljárást. g) A szakmai- és pedagógiai ismereteik szinten tartása érdekében szakmai konzultációkat, módszertani foglalkozásokat szervez a pedagógus és nevelő tevékenységet folytató munkatársak számára. h) Szakmai anyagokat készíttet, illetve ilyen anyagokat véleményez. i) Elkészíti a szakcsoport által oktatott tantárgyakra vonatkozóan a tantárgyfelosztást. j) Az oktatással kapcsolatos statisztikai adatgyűjtést, statisztikai jelentéseket, éves jelentéseket készít A szakmai ismereti és nevelési szakcsoport vezetőjének sajátos feladat és hatásköre: a) Tervezi, szervezi, irányítja a szakterületének megfelelő tudományos kutató, kidolgozó, oktató-nevelő és egyéb jellegű tevékenységeket, és az ezzel összefüggő kiegészítő feladatokat. b) Tervezi, szervezi és ellenőrzi meghatározott tantárgyaknak az előírt tananyagoknak az oktatását, a nyílt órákat és a bemutató foglalkozásokat. c) Ellenőrzi a szakterületére készülő jegyzeteket, tansegédleteket, szemléltető eszközöket, tantárgyi tájékoztatókat, óravázlatokat, egyéb információhordozókat, valamint szakmailag irányítja és koordinálja azok elkészítését. d) Folyamatosan elemzi, értékeli az oktatási tevékenységet, annak hatékonyságát. e) Tervezi, szervezi és irányítja a kötelező és fakultatív konzultációkat, a választott foglalkozásokat, szakköröket, sportköröket, tanulmányi és szakmai versenyeket. 12

13 f) Ellenőrzi a szakterületén folyó tanulói felvételiztetési eljárást. g) A szakmai- és pedagógiai ismereteik szinten tartása érdekében szakmai konzultációkat, módszertani foglalkozásokat szervez a pedagógus és nevelő tevékenységet folytató munkatársak számára. h) Szakmai anyagokat készíttet, illetve ilyen anyagokat véleményez. i) Elkészíti a szakcsoport által oktatott tantárgyakra vonatkozóan a tantárgyfelosztást. j) Az oktatással kapcsolatos statisztikai adatgyűjtést, statisztikai jelentéseket, éves jelentéseket készít. k) Tervezi, szervezi és ellenőrzi a tanulók szakmai gyakorlatának lefolytatását. l) Gondoskodik a területi szakmai gyakorlati képzés tapasztalatairól szóló éves-értékelő összefoglaló jelentés határidőre történő elkészítésétől. m) Tervezi és szervezi és koordinálja a területi szervek által vezényelt mentorok képzését, a koordinátori értekezleteket. n) Tervezi, szervezi, irányítja, a helyi pedagógiai programban meghatározott Alap Felkészítési Programot, valamint az azt záró iskolai alaki szemle végrehajtását. o) Felügyeli az osztályfőnökök osztályfőnöki feladatainak ellátását, rendszeresen végzi a beszámoltatásukat. p) Gondoskodik a tanulói állomány magatartási és fegyelmi helyzetének ellenőrzéséről; q) Gondoskodik a tanulók tanórán kívüli napi tevékenységének szervezéséről, irányításáról, ellenőrzéséről. Gondoskodik a házirendben foglaltak betartásának ellenőrzéséről. r) A tanulói állomány számra rendszeres állománysorakozón ismerteti a különféle intézkedéseket, parancsokat, tájékoztatókat. s) Gondoskodik a tanulói tisztségviselők tisztségviselői tevékenységének ellenőrzéséről. t) Részt vesz a tanulók értékelésében. u) Gondoskodik a tanulói kérelmek intézéséről. v) Gondoskodik a tanulói állomány szakközépiskolai szolgálati feladatara történő felkészítéséről valamint a magasabb készenléti (minősített) időszak esetén és ellátandó feladatok megismertetéséről. w) Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakközépiskolában folytatott szolgálati tevékenységeket. x) Gondoskodik a szakközépiskolában rendszeresített - fegyverszobában tárolt - fegyverzeti anyagok meglétének, tárolásának, kiadásuk és visszavételezésük szabályosságának ellenőrzéséről. y) Kezdeményezi a szakterületét érintő belső szabályzók kiadását. z) Felügyeli és koordinálja a tanórákon kívüli nevelési feladatok, szabadidős programok végrehajtását Az üzemeltetési osztály vezetőjének sajátos feladat és hatásköre: a) Tervezi, szervezi és irányítja az iskola működéséhez szükséges anyagi technikai fegyverzeti eszközök beszerzését, nyilvántartását, raktározását és karbantartását, valamint ellenőrzi ezek végrehajtását. b) Szervezi a szakközépiskola tanulóinak, a közalkalmazotti és hivatásos állományának egyenruházattal, formaruházattal, védőruházattal és munkaruházattal történő ellátását. c) Tervezi, szervezi, irányítja a szakközépiskola személyi állományának élelmezési ellátását. d) Tervezi, szervezi és biztosítja a tevékenységi körébe tartozó szolgáltatások igénybevételét, gondoskodik az ingatlanok üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyek beszerzéséről, az előírt hitelesítések, felülvizsgálatok végrehajtásáról, a rendelkezésre álló eszközökkel, helyiségekkel jogszerű szolgáltatás nyújtása révén a szakközépiskola bevételi előirányzata növeléséről. 13

14 e) Irányítja a vagyonkezelői megállapodásból adódó gazdálkodási, adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, az ingatlangazdálkodást. f) Tervezi, szervezi, irányítja a felújítási és beruházási munkákat, a megelőző karbantartást, ellenőrzi azok lebonyolítását, irányítja a műszaki átvételt, illetve és elszámolja a karbantartási munkákat. g) Biztosítja az egészségügyi szolgálat és az ügyvitel zavartalan működését. h) Kezdeményezi a szakterületét érintő belső szabályzók kiadását, a helyiségek elosztását, berendezését, új anyagok, eszközök rendszeresítését, az elavult eszközök használatból történő kivonását, eleget tesz a szakmai beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségeknek. i) Részt vesz a közbeszerzési eljárások lebonyolításában. j) Gondoskodik az iskola üzemeltetésével kapcsolatos nyilvántartások vezetéséről, ellenőrzi a havi felhasználások alakulását. k) Irányítja a gondnok, az előadók, raktárosok és karbantartók mindennapi tevékenységét, szakmailag felügyeli az ingatlanok és a gazdálkodási körbe tartozó eszközök és anyagok használatát, kezelését, karbantartását, intézi a létesítmény üzemeltetését, illetve hiba esetén ennek kiküszöbölését. l) Irányítja és felügyeli a szakközépiskola tűz- és munkavédelemmel kapcsolatos tevékenységét, gondoskodik a szakközépiskola tűz- és munkavédelmi rendszabályainak kiadásáról, folyamatos karbantartásról, a felmerülő hiányosságok megszüntetéséről A pénzügyi osztályvezető sajátos feladat és hatásköre: a) Összeállítja az intézmény szükségleti tervét, elkészíti a szöveges elemzéseket, indoklásokat. A jóváhagyott éves költségvetési előirányzatok felügyelettől történt megküldése után összeállítja az iskola elemi költségvetését, szöveges indoklással, számításokkal alátámasztva. b) Javaslatot tesz az érvényben lévő rendelkezések figyelembe vételével az előirányzatok módosítására. c) Gondoskodik az elszámolások szabályszerűségéről. d) Vezeti a bevételekkel, kiadásokkal kapcsolatos adó és egyéb járadék nyilvántartásokat. e) Nyilvántartja és figyelemmel kíséri a kártérítéseket és azok törlesztésére teljesített befizetéseket, a munkavállalói tartozásokat. f) Figyelemmel kíséri és ellenőrzi tevékenységi körében a pénztárforgalmat. g) Összeállítja a rendszeres és esetenkénti pénzügyi beszámolókat, valamint a szöveges indoklásokat. h) Felügyeli és ellenőrzi a jogszabályok és a fenntartói szabályzatok alapján a számviteli és könyvelési feladatokat. i) Közreműködik a leltárok szervezésében és kivitelezésében. j) Adatokat, információkat, indoklásokat szolgáltat a vezetői döntések előkészítéséhez, alátámasztáshoz. k) Felügyeli és ellenőrzi az illetményszámfejtéssel kapcsolatos tevékenységet, valamint a TB, az OEP, és a MÁK felé teljesítendő adatszolgáltatásokat. l) Az ügyek intézéséhez szükséges adatszolgáltatást teljesít az iskola más osztályai számára. m) Megbízás alapján kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört gyakorol, ellátja a szakközépiskola gazdálkodói kötelezettségvállalási és pénzügyi ellenjegyzési feladatait, gyakorolja az ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés jogkörét a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelően, az összeférhetetlenségre tekintettel. n) Részt vesz a közbeszerzési eljárások lebonyolításában. o) Elkészíti az éves beszámoló szöveges jelentését, a beszámoló törvényességi felülvizsgálatához kapcsolódó adatszolgáltatást az Állami Számvevőszék részére. 14

15 p) Aktualizálja az osztályra vonatkozó szabályzatokat, különös tekintettel a Pénzkezelési Szabályzat mellékletére. q) Tervezi a költségvetési előirányzat célszerű, rendeltetésszerű és takarékos felhasználását, ellenőrzi, tervezi, elemzi, értékeli annak alakulását, javaslatot tesz a szükséges módosítások végrehajtására. r) Elkészíti a szakterületét érintő jelentéseket, adatszolgáltatásokat, beszámolókat, előterjesztéseket, javaslatokat és véleményezi az egyéb szakmai javaslatokat. s) Naprakész, megbízható információval, nyilvántartással rendelkezik az intézmény pénzeszköz ellátottságáról, eszközökről, készletekről, anyagokról, a vagyonról. t) Elkészíti az osztály havi munkatervét, a referádát, elvégzi a levelezést a hatáskörébe utalt ügyekben, gondoskodik a Kincstárnál az aláírások változásának átvezetéséről. Tervezi, szervezi és ellenőrzi a feladatok végrehajtását. u) Végrehajtja írásbeli megbízás alapján a kötelezettségvállalások ellenjegyzését, a működés során jelentkező munkafolyamatba épített ellenőrzést. 3. A szakközépiskola beosztott állománya 3.1. A pedagógus A pedagógus az oktatási igazgatóhelyettes alárendeltségében, a szakcsoportvezető közvetlen irányításával, a közoktatási és szakképzési törvényben, a kapcsolódó rendelkezésekben, a pedagógiai programban, valamint a munkaköri leírásban meghatározott nevelő oktató munkát és más ehhez kapcsolódó feladatokat végez A pedagógus alapvető feladata a tanulók nevelése, oktatása. Ezzel összefüggő kötelessége: a) a tanórákra való színvonalas felkészülés, valamint ezek tartalmas, naprakész, gyakorlatias, hatékony, módszerekben gazdag levezetése, a számonkérések, vizsgáztatások követelménytámasztó és objektív végzése, a tanulói szakmai gyakorlatok ellenőrzése, értékelése, szakkör és sportkör vezetési feladatok ellátása; b) folyamatos önképzés, továbbképzés végzése, törekvés a pedagógusi követelményeknek történő mind teljesebb megfelelés elérésére és fenntartására, a szakmai és pedagógiai jellegű partnerkapcsolatok ápolása; c) a tanuló fejlődésének figyelemmel kísérése, ennek elősegítése, munkája során az ismeretek tárgyilagos, többoldalú közvetítése, a hatékony oktatási módszerek és eszközök alkalmazása; d) a tanulót érintő kérdésekről rendszeres tájékoztatás adása, a tanuló emberi méltóságának, jogainak megóvása, fejlődésének elősegítése érdekében különféle intézkedések megtételének kezdeményezése; e) a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi válasz adása, hasznos kezdeményezéseinek felkarolása; f) a nevelő oktató tevékenységében, a tanítás során tudományosan és szakmailag megalapozott gyakorlatias és többoldalú ismeret átadás és tájékoztatás, továbbá mindenoldalú a pedagógus etikákban körvonalazott példamutatás biztosítása; g) megbízás alapján osztályfőnöki munka végzése és követésvizsgálatokban való részvétel; h) a mindenkori hatályos normák szerinti kidolgozómunka végzése, a pályára irányító és felvételi munkában való részvétel és egyéb kötelezettségek teljesítése; 15

16 i) közreműködés a jó munkahelyi légkör, valamint az egyéni és közösségi tekintély megteremtésében, fenntartásában; j) a tanulók kompetenciáinak folyamatos figyelemmel kísérése, fejlesztése A pedagógust tanári munkakörével összefüggésben megilleti a jog, hogy a közvetlen vezető iránymutatásának figyelembevételével: a) a Pedagógiai Program, tanulási útmutató, és tanmenet alapján a tananyagot, a nevelés és tanítás módszereit szakcsoportja véleményét is figyelembe véve megválassza; b) a szakmai munkaközösség (szakcsoport) véleményének meghallgatásával megválassza az alkalmazott taneszközöket, tankönyveket és tanulmányi segédleteket; c) minősítse a tanuló tudását; d) hozzájusson a munkájához szükséges ismerethordozókhoz; e) a Nevelőtestület tagjaként részt vegyen a szakközépiskola Pedagógiai Programjának tervezésében, értékelésében és módosításában, gyakorolja a Nevelőtestület tagjait megillető további jogokat; f) szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzéseken, tanulmányi utakon, tanári szakmai gyakorlatokon történő részvétel útján gyarapítsa, részt vegyen pedagógiai kísérletekben, lehetőségei és felkészültsége alapján végezzen tudományos kutatómunkát; g) részt vegyen helyi, regionális és országos szintű közoktatással, szakképzéssel foglalkozó testületek munkájában; h) személyét, mint a Nevelőtestület tagját megbecsüljék, személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, pedagógusi tevékenységét elismerjék Az osztályfőnök Az osztályfőnök (tanfolyamvezető) meghatározott időre, adott osztály speciális, az iskola Pedagógiai, vagy tanfolyami szakmai Programjában előírt szervezési, koordinációs és nevelési feladatok teljesítésére nevelő, oktató feladatai ellátása mellett, szakcsoportvezető javaslata alapján iskolaigazgatói parancsban kerül kijelölésre. Az osztályfőnök (tanfolyamvezető) a szervezetszerű szakcsoportvezető általános irányításával, az évfolyamparancsnokkal szorosan együttműködve végzi az osztályfőnöki tevékenységével kapcsolatos feladatait, amelynek szakmai felügyeletét a Szakmai Ismereti és Nevelési Szakcsoport, a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos irányítását és ellenőrzését az oktatási igazgató helyettes látja el Az Osztályfőnöki Munkaközösség az iskola osztályfőnöki feladatok ellátására kijelölt tanárainak nem szervezetszerű tanári munkaközössége, függetlenül azok szolgálati alárendeltségétől, beosztásától. Az iskolaigazgató tanácsadó testülete. Vezetője a Szakmai ismeretei és nevelési szakcsoport vezetője Az osztályfőnök felelős a rábízott tanulók: a) erkölcsi, fegyelmi helyzetéért és közösségi munkájáért, ezen belül a Pedagógiai Programban meghatározott pedagógiai alapelvek érvényesítéséért, a nevelési célok és feladatok teljesítéséért, a személyiségformálás során igénybe vehető módszerek és eljárások helyes alkalmazásáért, a pedagógiai feladatok és tevékenységek eredményes végzéséért; 16

17 b) tanulmányi helyzetéért, ezen belül a tanulók motiválásáért, a tanulmányi munka szervezéséért, folyamatos figyelemmel kíséréséért, segítéséért, ellenőrzéséért és értékeléséért Az osztályfőnök feladatai a személyiségformálás terén: a) a felszerelő tanulók fogadásában, módszertani felkészítésében való részvétel; a tanulók részére az iskolai működési dokumentumok (Szervezeti és Működési Szabályzat, iskolai Házirend, Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat) vonatkozó részeinek feldolgozása; b) a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával a tanulók minél gyorsabb és alaposabb (családi és szociális körülményeik, képességeik és jellemző személyiségjegyeik, motivációik és céljaik, érdeklődési körük, helyük a tanulói közösségben) megismerése, beilleszkedésük segítése, ehhez a lehetséges eszközök és módszerek (iratok tanulmányozása, egyéni beszélgetések lefolytatása, szociometriai felmérések végzése, tanulók megfigyelése a mindennapi tevékenységük során, osztályrendezvényeken részvétel, kapcsolattartás más nevelési tényezőkkel stb.) széleskörű alkalmazása, a megismerés eredményeinek folyamatos és folyamatszemléletű dokumentálása; c) a tanulók személyiségének célirányos fejlesztése, ennek során tulajdonságaik, attitüdjeik felmérése, viselkedésük figyelemmel kísérése és pozitív irányú befolyásolása, negatív személyiségjegyeik visszaszorítása, velük a differenciált foglalkozás megvalósítása, nevelő célzatú ellenőrzések (pl. reggeli délutáni és esti napirend, körletek, nem minősített jegyzetek, alaptanterem, informatikai tanterem, szakkabinetek használata, stb.) végzése; d) az osztályközösség kialakítása és pozitív irányú fejlesztése, ennek során az osztályközösség helyzetének folyamatos elemzése, értékelése, a nevelés alapvető módszereinek (követelés, meggyőzés, gyakoroltatás, ellenőrzés, értékelés, elismerés, büntetés) alkalmazása, a közösségi jelleg céltudatos alakítása, az osztály formális és informális kapcsolatrendszerének figyelemmel kísérése és tudatos felhasználása a közösségi nevelőmunkában; e) az osztályfőnöki nevelési dokumentumok (személyiségfejlesztési napló és szükség esetén személyre szabott személyiségfejlesztési terv) elkészítése, felfektetése, illetve azok naprakész, pontos és kulturált vezetése, a személyiségfejlesztési naplóban a tanulókról a feljegyzések rögzítése; f) az osztályfőnöki fórumok (osztályfőnöki óra, osztályfőnöki értekezlet, osztályozó értekezlet) előkészítése és vezetése, illetve iskolai fórumokon (nevelőtestületi értekezlet, módszertani értekezlet, személyi állománygyűlés, továbbképzés) való aktív részvétel; g) a tanulói járandóságok biztosításának figyelemmel kísérése, a tanulók szociális és egyéb ügyei intézésének segítése; h) a tanórán kívüli és a szabadidős közösségi jellegű osztályprogramok (vetélkedők, versenyek, közművelődési és sport rendezvények, kirándulások, diáknap stb.) szervezésének segítése, ezeken való részvétel; i) az osztályra vonatkozó személyzeti és egyéb jellegű döntések előkészítésében való részvétel, a tanulók első beosztásba helyezésének segítése, a jellemzések elkészítése és a kibocsátóra felkészülés segítése; j) napi, illetve rendszeres kapcsolattartás és együttműködés az osztállyal (szakaszparancsnokkal, funkcionáriusokkal és más tanulókkal) és egyéb nevelési tényezőkkel (oktatókkal, Szakmai Ismereti és Nevelési Szakcsoport tagjaival, Tanulmányi Osztály 17

18 munkatársaival, iskola más alkalmazottaival, szakmai gyakoroltatást végző rendvédelmi szervek képviselőivel, kivételes esetben a hozzátartozókkal) Az osztályfőnök feladatai a tanulmányi munka segítése, szervezése terén: a) a vonatkozó program és a tanórarend szerint foglalkozások vezetése, illetve egyes foglalkozások felügyelete a tanulói alapozó felkészítési programban, a szakképzés során folyamatos és napi kapcsolattartás az osztályt tanító tanárokkal, az osztály tanóráinak látogatása (hospitálás), szükség szerint tanulói konzultációk és tananyag pótlások szervezése; b) az iskolai szabályozó dokumentumok feldolgozása az osztály tanulói körében; c) a felszerelések, jegyzetek, felvételének felügyelete, a tanulmányi és vizsgakötelezettség alóli felmentéseknek és a választható foglalkozásokra történő tanulói bejelentkezéseknek a figyelemmel kísérése; d) a tanulókkal szembeni egyéni tanulmányi elvárások megfogalmazása, a tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges optimális tanulási feltételek biztosításának elősegítése, a tanórákon részvétel szabályainak ismertetése és betartásuk ellenőrzése, a hatékony tanulási módszerek átadása, a tanulmányi munka rendszeres ellenőrzése, értékelése, az elvárásokhoz igazodó tanulmányi eredmények teljesítése érdekében egyéni és csoportos feladatok meghatározása, a tanulók tanulmányi munkájának ösztönzése; e) a tanulói szakmai gyakorlatok előkészítésében részvétel, együttműködve a Szakmai Ismereti és Nevelési Szakcsoport tagjaival és a szaktanárokkal, a tanulók szakmai gyakorlatra történő osztályfőnöki felkészítése, a tanulók személyre szabott szakmai gyakorlati feladatszabásának elkészítése f) a tanulók vizsgára bocsátása feltételei megteremtésének segítése, a tanulmányi zárások megtörténtének ellenőrzése, a tanulók vizsgára történő osztályfőnöki felkészítése, a tanulók vizsgára történő kulturált megjelenésének biztosítása, a vizsgák látogatása; g) együttműködve a szaktanárokkal tanulmányi vetélkedők, versenyek és tanulmányi kirándulások szervezése, vezetése, az osztály szakköri és sportköri munkájának támogatása; h) az osztályfőnöki tanulmányi adminisztrációs feladatok végzése, ennek keretében együttműködve a szaktanárokkal és a Tanulmányi Osztály munkatársával az osztálynapló naprakész, pontos és kulturált vezetése és havonta egyszeri ellenőrzése, a tanulói mulasztások (hiányzások) folyamatos figyelemmel kísérése és a mulasztási statisztika naprakész vezetése, vizsgákon jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása, az osztály tanulmányi statisztikájának folyamatos figyelemmel kísérése; i) tartsa nyilván az osztályban szociális alapon szállást igénylőket, vegyen részt a szociális alapon szállást igénylők kérelmének elbírálásában Az ügyintéző Az ügyintéző a szervezeti állománytáblázatban meghatározott alárendeltségben tevékenykedik Az ügyintéző a szakközépiskola feladat és hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre előkészíti, felhatalmazás esetén kiadmányozza, valamint a végrehajtást szervezi. A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a szakközépiskola állandó és időszakos célkitűzéseinek érvényesítéséért, megvalósulásáért. 18

19 Feladatait a rá vonatkozó munkaköri leírás, belső rendelkezések és az elöljáró utasításai alapján végzi Felelős: a részére meghatározottak a vonatkozó jogszabályokban, és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben valamint a belső rendelkezésekben foglaltaknak megfelelő, határidőre történő jogszerű és szakszerű teljesítéséért. Külön utasítás alapján ellenőriz, szakértőként jár el, eseti megbízással képviseli a szakközépiskolát, valamint futárfeladatot lát el Feladatvégzésre a szervezetből kikülöníthető A feladat és hatáskörébe tartozó ügyek ellátása során kezdeményezi a vonatkozó szabályzókba ütköző döntés végrehajtásának felfüggesztését, azok felülvizsgálatát. Munkavégzése során az előkészítő, kidolgozó feladatok ellátásán túl figyelemmel kíséri a jogszabályokban és a szakmai szabályzatokban bekövetkezett változásokat, azokat feldolgozza, hasznosítja. Szakterületére vonatkozóan eseti jelleggel szakvéleményt ad ki. Gondoskodik a különféle tevékenységek körültekintő megtervezéséről, végrehajtásáról illetve ezek összehangolásáról, a tapasztalatok feldolgozásáról Az ügyintéző a döntés előkészítése során köteles a munkahelyi vezető figyelmét felhívni, ha a tervezett intézkedés jogellenes, célszerűtlen, vagy gazdaságtalan. Ha a munkahelyi vezető ezt figyelmen kívül hagyja, a felettes vezetőnek külön véleményét írásban továbbíthatja. A hivatali hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt, szabálysértést köteles jelenteni. A munkaköréhez tartozó minősített iratokba külön felhatalmazás alapján betekinthet. A munkája során tudomására jutott minősített-, illetve személyes adatokat arra jogosulatlan személyekkel nem közölhet, jogosulatlanul fel nem használhat. Titoktartási kötelezettsége jogszabályokban meghatározottak szerint a munkaviszonyának megszűnése után is fennáll Az ügykezelő Az ügykezelő a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében, ezek betartásával végzi Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza A munkája során tudomására jutott minősített-, illetve személyes adatokat arra jogosulatlan személyekkel nem közölhet, jogosulatlanul fel nem használhat. Titoktartási kötelezettsége a jogszabályokban meghatározottak szerint, a munkaviszonyának megszűnése után is fennáll. 19

20 3.5. A fizikai alkalmazott A fizikai alkalmazott a szakközépiskola szervezeti elemeiben, a munkaköri leírásában meghatározott teendői teljesítésével segíti az érdemi ügyintézői, ügyviteli feladatok ellátását. Kiszolgálja az oktatási intézmény rendeltetésszerű működését, biztosítja az ehhez szükséges anyagi, technikai, környezeti, ellátási, és higiéniai feltételeket. Ellátja mindazokat a kisegítő feladatokat, amelyek a rendeltetésszerű működéshez tartoznak, és amelyekkel felettes vezetője megbízza. Végzi a fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési feladatokat. III. A szakközépiskola egyes szervezeti elemeinek, személyeinek feladat és hatásköre 1. Igazgatói alárendeltségbe tartozó személyek 1.1. A hivatal beosztottai Kiemelt jogi és fegyelmi főreferens: a) Figyelemmel kíséri a jogalkotást, a jogalkalmazás gyakorlatát, a megjelenő, tartalmában releváns jogszabályokra felhívja az igazgató figyelmét, indokolt esetben szabályozók kiadását, módosítását vagy hatályon kívül helyezését kezdeményezi. Biztosítja, felügyeli az intézkedések és a működés jogszerűségét. b) Véleményezi, valamint ellenjegyzi az igazgató és helyettesei által kiadásra készített normatív belső rendelkezéseket. c) Ellátja a szakközépiskola jogi képviseletét a különböző jogvitákban, peres és nem peres ügyekben. d) Évente előkészíti a belső normatív rendelkezések deregulációját, a hatályos jogszabályok, rendelkezések listáját ezt megküldi az iskola szervezeti elemei vezetőinek. e) Közreműködik a szakközépiskola polgári jogi szerződései tervezeteinek előkészítésében, a szerződések megkötésében, végzi a tanulói szerződések előkészítését, ellenjegyzi a szakközépiskola szerződéseit felelős az azokban foglaltak jogszerűségéért. f) Részt vesz a szakközépiskola által saját hatáskörében lefolytatott közbeszerzési eljárások kiírásában, bírálatában, a szerződések, megállapodások jogi véleményezésében, ellenjegyzésében. g) Szükség esetén bekapcsolódik a tanulók foglalkozásai vezetésébe, jogpropaganda előadásokat szervez és vezet az állomány részére. h) Jogi tanácsokkal segíti az igazgató és a vezetés tevékenységét. i) Végzi a fegyelemkezelő, fegyelemsértéseket megelőző, értékelő-elemző tevékenységet. j) Lefolytatja az igazgató által elrendelt vizsgálatokat a szakközépiskola személyi állományával szemben. Katonai vétségeket vizsgál. Egyéb bűncselekmények esetében az ügyész utasítása alapján nyomozási cselekményeket hajt végre, teljesíti a más nyomozóhatóságok megkeresésében foglaltakat. k) Lefolytatja az eljárást a tanintézet személyi állománya által szolgálati helyen vagy szolgálattal összefüggésben elkövetett szabálysértések fegyelmi jogkörben történő elbírálása során, valamint fegyelemsértések esetén. 20

21 l) A konkrét ügyekben a fegyelmi jogkör gyakorlójának közvetlen irányításával, ellenőrzésével, beszámoltatásával végzi feladatát, mint kijelölt vizsgáló. m) Végzi a fegyelmi munkával kapcsolatos összegző, értékelő-elemző tevékenységet, a levont következtetések alapján javaslatot tesz a nemkívánatos cselekmények megelőzésére, a fegyelmi helyzet javítására, naponta tájékozódik az iskolai ügyeletnél a bekövetkezett eseményekről. n) Kapcsolatot tart a fenntartó illetékes szervezeti elemével, a katonai ügyészséggel, Alkotmányvédelmi Hivatal Csongrád Megyei Kirendeltségével valamint az NVSZ Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatával. o) A szakközépiskola személyi állománya által a fenntartó minisztériumnak okozott kár esetén a kár megtérítése érdekében közreműködik a kártérítési eljárás lefolytatásában Kiemelt főelőadó (belső ellenőr): a) Végzi a részére meghatározott, ellenőrzési vagy más tervekben tervezett, illetve terven felüli, szakközépiskolai szintű nem tanulmányi jellegű ellenőrzéseket, vizsgálatokat. b) Ellátja az ellenőrzések, az elrendelt témavizsgálatok és az egyéb a belső ellenőrzésekkel összefüggő elemző-értékelő tevékenységek követelményszintű végrehajtását. c) A belső ellenőri jelentésekben értékeli az ellenőrzött szervezeti elem gazdálkodását, feltárja a hibák és hiányosságok okait és következményeit, a követelmények megsértése esetén a konkrét jogszabályokat, megfogalmazza a megállapításai hasznosításához szükséges javaslatokat. d) Vezetői utasításra összeállítja és jóváhagyásra felterjeszti az egyes szervezeti elemek (egységek) ellenőrzési vizsgálati éves, féléves és havi terveit, eseti programjait, amelynek alapján végzi, szervezi és tervezi a helyszíni ellenőrzési munkákat. e) A megadott határidőre összeállítja a megállapításokat tartalmazó ellenőrzési jelentéseket, vizsgálati anyagokat, szükség esetén csatolja a hibajegyzékeket, a kapcsolódó egyéb jegyzőkönyveket és mellékleteket. f) Szükség esetén kezdeményezi a szolgálati út betartásával személyes felelősség megállapítását. g) Soron kívül jelenti az ellenőrzések végrehajtása során feltárt fegyelemsértést, vagy kirívó szabálytalanságot. h) Szükség esetén kezdeményezi célellenőrzések és témavizsgálatok elrendelését, illetve más vezető intézkedések megtételét. i) Folyamatosan gyűjti, összegzi, elemezi és értékeli, majd jelenti a szakterületi vezetőnek a belső ellenőri munkával kapcsolatos tapasztalatait. j) Elkészíti a belső ellenőri munkával kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatásokat, táblázatos kimutatásokat, és egyéb jelentéseket. k) Vizsgálja és értékeli a folyamatba épített vezetői ellenőrzések jogszabályoknak, az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek, belső rendelkezéseknek történő megfelelését, az ellátott feladatok és az ellenőrzött szervezeti elem (egység) gazdálkodási formájának, kapacitásainak összhangját. l) Vizsgálja a szakközépiskola gazdasági működésének szabályozottságát, a bizonylati rend és okmányfegyelem helyzetét, valamint szakközépiskola kezelésében lévő vagyon védelmét és ésszerű hasznosítását. 21

22 m) Vizsgálja a kötelezettségvállalások megalapozottságát, azok előirányzattal való összhangját, valamint nyilvántartását. n) Vizsgálja a tanintézeti bevételek alakulását, azok feltárására, növelésükre tett intézkedések hatását. o) Vizsgálja a követelések, kötelezettségek nyilvántartásának szabályszerűségét és beszedését. p) Vizsgálja az előirányzatok és a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználását, a létszám és illetménygazdálkodás megvalósulását. q) Vizsgálja a tárgyi eszközök kihasználását, fejlesztését, fenntartását, valamint egyéb erőforrások felhasználását. r) Vizsgálja a támogatások, adományok, pályázatokon elnyert pénzeszközök felhasználását, könyvelését, nyilvántartását. s) Vizsgálja a közbeszerzési előírások betartásának ill. betartatásának szabályszerűségét. t) Vizsgálja a költségvetési beszámoló, valamint az előirányzat maradványok és az eredmény kimunkálásának valódiságát, szabályszerűségét. u) Vizsgálja a számviteli előírások betartását, a befizetési kötelezettségek határidőre történő teljesítését. v) Vizsgálja a Magyar Államkincstár részére megküldött bizonylatok, pénzügyi jelentések, valamint a kapcsolódó tanintézeti belső bizonylatok és nyilvántartások naprakész vezetését, szabályszerűségét, valamint összhangját. w) Részt vesz a szakterületét érintően az aktuális anyagok elkészítésében, véleményezésében A személyügyi főelőadó: a) Kötelessége a hivatásos-, a közalkalmazotti állománnyal kapcsolatos személyzeti feladatok végrehajtása. b) Köteles az érintett állomány utánpótlásának biztosításával kapcsolatos előkészítő feladatokat, a felvétellel kapcsolatos személyzeti és munkaügyi okmányokat elkészíteni, a szükséges eljárást lefolytatni, nyilvántartásokat vezetni, adatszolgáltatást teljesíteni. c) Köteles figyelemmel kísérni a képesítési követelmény szerinti előírt iskolai végzettség megszerzésével, a tanulmányokat folytatók tanulmányi előmenetelét. d) Köteles előkészíteni a nyugdíjra jogosultak jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos anyagokat, lefolytatni az előzetes beszélgetéseket, intézni a nyugállományba helyezéssel kapcsolatos ügyeiket. e) Köteles figyelemmel kísérni a soros járandóságok esedékességét, az ehhez szükséges okmányokat, felterjesztéseket elkészíteni. f) Köteles a tárgyévre vonatkozóan elkészíteni a minősítési és járandósági tervet, az ebben foglaltakat folyamatosan figyelemmel kísérni, igény szerint segítséget nyújt a minősítések elkészítéséhez. g) Köteles a szükséges mértékben együttműködni a Közalkalmazotti Tanács képviselőivel. h) Köteles az állományra vonatkozó személyzeti parancsokat, határozatokat elkészíteni, az ezekhez és az érkezett állományparancsokhoz kapcsolódó nyilvántartást, irattározást végrehajtani, az adatokban bekövetkezett változásokat rögzíteni. i) Köteles a szükséges mértékig segítséget nyújtani a szervezeti elemek szabadság nyilvántartással kapcsolatos feladatainak ellátásához. 22

23 j) Köteles elkészíteni a munkaterületét érintő jelentéseket, értékeléseket. Részt vesz a szakterület féléves, éves munkáját értékelő jelentések összeállításában. k) Köteles az elismerésekkel kapcsolatos javaslatokat, parancsokat előkészíteni, a járulékos feladatokat végrehajtani, az ünnepségek megszervezésében és végrehajtásában részt venni. l) Köteles a személyi állomány létszámát, összetételét naprakészen ismerni, az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatásokat teljesíteni. m) Köteles a munkavállalók által benyújtott beadványok intézését határidőre elvégezni. n) A szociális jellegű ügyek (nyugdíjasok gyermekei, nagycsaládosok segélyezése, beiskolázási segély, karácsonyi ünnepség) intézésében köteles részt venni, az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatásokat teljesíteni. o) Szervezeti változáskor köteles a szükséges intézkedéseket megtenni, dokumentumokat elkészíteni. p) Köteles a személyi állomány munkáltatói igazolványaival (szolgálati jelvényeivel) kapcsolatos feladatok ellátása. q) Személyzeti anyagot, személyes adatot kizárólag az igazgató, igazgató oktatási helyettes, osztályvezető/szakcsoportvezető részére adhat ki. r) Jogosult szakterületének megfelelően, a vezetőktől az alárendelt személyi állományról, feladatainak ellátásoz tájékoztatást kérni Titkársági ügyintéző: a) Köteles az igazgató, az igazgató oktatási helyettes által meghatározott ügyiratok gépelését, sokszorosítását, iktatását, postázását végrehajtani, az érintetteknek a különböző értesítéseket, megkereséseket, beérkezett anyagokat, illetve a vezetői utasításokat továbbítani. b) Köteles átvenni, illetve továbbítás előtt ellenőrizni az érkező anyagok ügyviteli előírások szerinti előkészítését, és szükség szerint gondoskodni az anyagok ügyviteli szabályoknak megfelelő javításáról. c) Köteles az igazgatónak, igazgató oktatási helyettesnek a telefonhívásokat fogadni, az üzeneteket, illetve a beérkező faxokat átadni. d) Köteles rögzíteni és jelenteni az igazgató tevékenységére vonatkozó határidőket és az ezzel kapcsolatos feladatokat. e) Köteles folyamatosan vezetni az iskolai szintű, a felettes-, társ- és külsős szervek név, cím, telefonszámok, címek jegyzékét. f) Köteles a protokoll feladatokat szervezni, végrehajtani. g) Köteles gondoskodni az irodaszer-, informatikai, ellátási és egyéb anyagi, éves, illetve időszakos igénylésének összeállításáról, az igénylés végrehajtásáról. h) Köteles a külföldi kiküldetéseket előkészíteni, az ezzel kapcsolatos feladatokat és elszámolást határidőre végrehajtani. i) Köteles az OR-TISZK-kel kapcsolatos ügykezelési és nyilvántartási feladatokat végrehajtani. j) Köteles a menetlevelek kiadásával kapcsolatos feladatokat végrehajtani. k) Köteles a havi munkaterveket, referádákat a szervezeti egységektől bekérni, az igazgatónak és az igazgató oktatási helyettesnek továbbítani, illetve a hivatalvezetőnek összesítés céljából megküldeni. 23

24 l) Köteles az állomány szabadság nyilvántartását vezetni, éves szabadságolási tervet készíteni. m) Köteles a munkaidő nyilvántartással kapcsolatos feladatokat végrehajtani. 2. Oktatási szervek 2.1. A tanulmányi osztály a) Tervezi, szervezi, koordinálja és elemzi a szakközépiskolában folyó alap, tovább, átképzés és speciális képzés végrehajtását. b) Elkészíti a helyi pedagógiai programot, a tanórarendet, a vizsgatervet és egyéb képzési terveket, beszerzi, előkészíti, illetve vezeti a tanügyi okmányokat, nyilvántartásokat. c) Előkészíti a vizsgák lefolytatását ehhez parancsot készít. d) A szakcsoportokkal együttműködve tervezi, szervezi, koordinálja a képzési, az oktatási és vizsgáztatási dokumentumok, módszertani tervek és kiadványok kidolgozását; végzi a mentorok felkészítésének koordinálását, a külső előadók és szakmai vizsgáztatók megbízásával, díjazásával kapcsolatos feladatokat. e) Összegzi a tanulmányi és vizsgatapasztalatokat; részt vesz a szakcsoportok nevelő, oktató, módszertani, kidolgozó és tudományos tevékenységének szervezésében, koordinálásában, a módszertani jellegű foglalkozások, egyéb rendezvények előkészítésében, vezetésében, a Nevelőtestület és az oktatási szakterületen működő bizottságok üléseinek előkészítésében, bizonyos tanórák megtartásában. f) Tervezi, szervezi, megbízás alapján végzi, elemzi és értékeli a képzéssel, tanulmányi munkával kapcsolatos ellenőrző tevékenységet. g) Intézi a tanulók tanulmányi előmenetelével összefüggő kérelmeket, dönt a hatáskörébe utalt kérelmekben; a hatáskörét meghaladó ügyeket döntésre előkészíti az arra illetékes vezetők, testületek számára, továbbá a tanulmányi ügyekben hozott döntést követően gondoskodik a határozatoknak az érintettek számára történő közléséről. h) A beiskolázott tanulói állomány tanulmányi és vizsga ügyeiben végrehajtja az illetékes szervekkel, személyekkel a szükséges levelezéseket. i) Figyelemmel kíséri a pedagógiai módszertani munkában felhasználható szakirodalmat, ezek tekintetében ajánlásokat fogalmaz meg az oktatói állomány részére. j) Szervezi, koordinálja és ellenőrzi az oktatáshoz szükséges tankönyvek, jegyzetek, tansegédletek és egyéb információhordozók kidolgozását, irányítja sokszorosítását, elosztását. k) Javaslatot tesz a vizsgabizottságok összetételére, koordinálja a vizsgabizottságok munkáját, előkészíti és eljuttatja a vizsgaokmányokat a vizsgáztató oktatóhoz, bizottsághoz. l) Kiveti a külön eljárási összegeket és ellenőrzi azok befizetését. m) A kiadmányozási jogkörrel rendelkezők számára előkészíti, kiállítja, és nyilvántartja a tanulmányokat bizonyító okiratokat, kiadja a tanulói jogviszonnyal, a tanulmányokkal, végzettséggel összefüggő igazolásokat, másolatokat. n) Végzi a pályára irányítási munkával, felvételi eljárással kapcsolatos feladattervben, illetve Felvételi Szabályzatban meghatározott feladatokat, előkészíti és jóváhagyatja a felvételivel és a tanulmányi munkával kapcsolatos kiadványokat, felvételi irodát működtet, elvégzi a kapcsolódó levelezéseket és sokszorosításokat. 24

25 o) Tájékoztatja az érintetteket a felvételi eljárásról, a tanórarendről, a tanulmányi munkát érintő szabályozókról és azok változásairól, a tanévi időbeosztásról, a vizsgák helyéről, idejéről és egyéb, a tanulmányi munkával összefüggő kérdésekről. p) Felkutatja, figyelemmel kíséri az oktatás fejlesztését szolgáló pályázati lehetőségeket, koordinálja az oktatási területen folyó ez irányú tevékenységet. q) Nyilvántartja a tanulók foglalkozásokról történő hiányzását, az oktatási dokumentumokat, a jogszabályi előírásoknak megfelelően az oktatásban résztvevők adatait; végzi a szakközépiskola tanulmányi munkával összefüggő adatszolgáltatási, statisztikai kötelezettségeiből adódó feladatokat, a tárolt adatokat a jogosultság figyelembevételével a szakközépiskola különböző szervezeti elemeinek a rendelkezésére bocsátja. r) Részt vesz a Nevelőtestület munka- és üléstervének kidolgozásában, tevékenysége okmányolásában. s) Biztosítja a tanintézeti könyvtár színvonalas működését, a kulturális és sporteszközök, könyvtári könyvek, igényelt sajtótermékek beszerzését, a selejtezések végrehajtását, kapcsolatot tart a területi közművelődési és kulturális intézményekkel és magángyűjtőkkel, segíti a könyv és színházjegy értékesítéseket. t) Végzi az oktatáshoz szükséges tankönyvek, jegyzetek, tansegédletek és egyéb információhordozók elosztását, szükséglet szerinti sokszorosítását, a tanulói állomány részéről történő megvásárlását. u) Végzi a diákigazolványok tanulók részére történő biztosításával kapcsolatos feladatokat Alapozó ismereti-, és Szakmai ismereti és nevelési szakcsoportok a) Tervezik, szervezik, és közvetlenül végzik a szakterületüknek megfelelő tudományos kutató, kidolgozó, nevelő, oktató és egyéb jellegű tevékenységeket, az ezzel összefüggő kiegészítő feladatokat. b) Tervezik, szervezik és végzik a meghatározott képzéseknek, az előírt moduloknak és tananyagelemeknek színvonalas, naprakész és gyakorlatias oktatását, bemutató órákat és foglalkozásokat vezetnek. c) Tartalmas, színvonalas és korszerű jegyzeteket, tansegédleteket, tanulási útmutatókat, szemléltető eszközöket, óravázlatokat, egyéb információhordozókat készítenek és alkalmaznak. d) Folyamatosan elemzik, értékelik az oktatási tevékenységet, annak hatékonyságát, kezdeményezik, illetve gondoskodjanak az oktatási és vizsgáztatási dokumentumok, tananyagok, információhordozók kiegészítéséről, megújításáról. e) Folyamatosan és követelménytámasztóan számon kérik és értékelik a tanulók tanulmányi munkáját, végzik a vizsgáztatásokat, illetve a modulonkénti és tananyag-egységenkénti záró osztályzatok odaítélését. f) Kötelező és fakultatív konzultációkat, kötelezően választott foglalkozásokat, szakköröket, sportköröket, tanulmányi és szakmai versenyeket szerveznek, vezetnek. g) Részt vesznek a tanulók felvételiztetésében, tanórán kívüli felkészítésében, foglalkoztatásában, az osztályfőnöki vagy a tanári munka keretében a személyiségfejlesztő munkában és a követésvizsgálat végzésében. h) Részt vesznek a szakirányú tanulói szakmai gyakorlatok előkészítésében, a mentorok felkészítésében, ellenőrzik és értékelik a szakmai gyakorlatok végrehajtását. 25

26 i) Gondoskodnak a képzés személyi, anyagi, technikai, technológiai és pedagógiai feltételeinek folyamatos fejlesztéséről, szakmai dokumentumtárat alakítanak ki, kezelnek és működtetnek. j) Fenntartják a tanulmányi és munkafegyelmet, biztosítják a pedagógiai egység kialakítását, megújítását, a rendőrségi és pedagógusi etika előírásainak érvényesülését, az alkotó együttműködést. k) A szakmai és pedagógiai ismereteiket szinten tartják, fejlesztik és ezek érdekében a szakterületnek megfelelő szakmai gyakorlatokon, szakmai napokon, szakmai és pedagógiai továbbképzéseken, módszertani foglalkozásokon és egyéb rendezvényeken vesznek részt, illetve ilyeneket szerveznek, vezetnek. l) Szakmai anyagokat készítenek, illetve ilyen anyagok véleményezésében vesznek részt. m) Vezetője elkészíti a szakcsoport által oktatott tantárgyakra vonatkozóan a tantárgyfelosztást, javaslatot tesz a pedagógusok tanórarend szerinti óratartási kötelezettségére, a tanóratervezés rendjére. n) Végrehajtják a megrendelő országos szintű szakmai szerv által szervezett speciális tanfolyamokra vezényelt állomány felkészítését, a polgári középiskolák fakultációs képzésének segítését. o) Részt vesznek az állandó állomány tájékoztatásában, felkészítésében, tovább és átképzésében, az iskola öntevékenysége innovatív segítésében, tekintélye, elismertsége kialakításában, fenntartásában. p) Végzik az oktatással kapcsolatos statisztikai adatgyűjtést, a statisztikai jelentések részanyagainak elkészítését, az adatszolgáltatást, valamint az elemző-értékelő munkát. q) A napi oktatási tevékenység terén együttműködnek a szakközépiskola, a rendvédelmi szakmai szerveknek, a társ tanintézeteknek és más szerveknek az azonos szintű és feladatkörű szerveivel. r) Szervezi és végzi a törzsállomány lövészeteit, közreműködik a lőversenyek lebonyolításában. s) Szervezett formában segítséget nyújt a tanulóknak, a törzsállománynak, valamint a rendvédelmi és más együttműködő szervek állományának tanfolyamszerű informatikai és idegen nyelvi képzésében, valamint a nyelvvizsgákra történő felkészítésében. t) Részt vesz a tanulók alaki megjelenésének, fellépésének és szolgálati érintkezésének tanórai és azon kívüli alakításában. u) Tervezi, szervezi és részben segíti a törzsállomány és a tanulók tömeg és versenysport tevékenységét, fizikai (erőnléti) állapotának felmérését, valamint szervezi az iskolán kívüli sportversenyekre történő felkészítést, ellátja a tanintézeti és egyéb versenyeken a csapatvezetői tevékenységet. v) Koordinálja a torna és kondicionáló terem és a sportpályák igénybevételét, felügyeli és fenntartja ezek állapotát. w) Tervezi, szervezi és végzi a speciális intézkedéstaktikai gyakorlatokat, intézkedéstaktikai tréningeket a rendészeti szervek állománya és egyéb megrendelők részére Szakmai ismereti és nevelési szakcsoport nevelési feladatai a) Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakközépiskolában tanórán kívüli időben folyó személyiségfejlesztő munkát. 26

27 b) Kidolgozza a tanulók fogadásának és módszertani felkészítésének tervét, ez alapján szervezi és végzi a tanulók felszerelését, tanév eleji módszertani felkészítését, általános felmérését, a funkciót viselő tanulók kiválasztását és eligazítását. c) Elkészíti a tanulói alapfelkészítés programját, ez alapján tervezi, szervezi és a szakmai szakcsoportok bevonásával végzi a tanulók alapkiképzését, a tanintézeti képzés időszakában esetenként részt vesz a tanórák megtartásában. d) Előkészíti a szakközépiskola és a tanulói szállás Házirendjét, működteti a tanulói szállást, tervezi, szervezi és végzi a tanulók elhelyezését, ellátását, járandóságaik biztosítását, értékeik megőrzését, napi ügyeik, kérelmeik és panaszaik intézését, útba indítását, gondoskodik a tanulói szálláson és az általa elkészített terv alapján a külső körleten a rend és tisztaság ellenőrzéséről, fenntartásáról, a tanulói szálláson lakók részéről okozott kár megtérítéséről. e) Összeállítja a napirendet és a tanulók délutáni elfoglaltsági tervét és ez alapján tervezi, szervezi, vezeti, illetve ellenőrzi a tanulók reggeli elfoglaltságát és a délutáni tanórán kívüli foglalkozásait, végzi a napi létszámellenőrzést és jelentést, valamint a tanulói állomány minősített időszaki feladatainak ismertetését. f) Elkészíti az iskolaügyeleti szolgálati utasítást, szervezi és működteti az iskolaügyeleti szolgálatot, szervezi a tanulók tanulói szolgálatba vezénylését, valamint végzi a szolgálati feladatokat ellátó tanulók értékelését. g) Kidolgozza a területi szakmai gyakorlatok terveit, ez alapján szervezi, ellenőrzi, értékeli és dokumentálja a tanulók szakmai gyakorlatait. h) Kapcsolatot tart a Diákönkormányzat vezetőségével, az osztályok diákönkormányzati képviselőivel, segíti a testületet működési dokumentumainak kidolgozásában, rendezvényei szervezésében, működése során jogai érvényesítésében és kötelezettségei teljesítésében. i) Részt vesz a követésvizsgálatok előkészítésében és végzésében. j) Állománya pedagógiai ismereteit szinten tartja, fejleszti, ennek érdekében a szakterületnek megfelelően továbbképzéseken, módszertani foglalkozásokon és egyéb rendezvényeken vesz részt, illetve ilyeneket szervez és vezet. k) Részt vesz az iskola öntevékenysége innovatív segítésében, tekintélye, elismertsége kialakításában és fenntartásában. l) Végzi a feladatkörébe tartozó munkával kapcsolatos statisztikai adatgyűjtést, a statisztikai jelentések részanyagainak elkészítését, az adatszolgáltatást, valamint az elemző-értékelő munkát. m) Együttműködik az osztályfőnökökkel és a Humánszolgálat munkatársaival, közreműködik a tanulók első beosztásba helyezésének intézésében, valamint a tanulók tanulmányi jellemzéseinek elkészítésében. Együttműködik az osztályfőnökökkel, a Rendőrség területi szakmai gyakorlatokat vezető szerveivel, a társtanintézetek és más szervek azonos szintű és feladatkörű szerveivel. n) Tervezi, szervezi és ellenőrzi a tanulók gépjárművezetői felkészítését Pszichológus a) Az Alapozó ismereti szakcsoport vezetőjének alárendeltségében látja el feladatait. b) Felelős a társadalmi és kommunikációs tantárgyak, tananyagegységek, illetve a hozzá tartozó ismeretek, tréningek elméleti és gyakorlati oktatásáért, valamint a szakmai követelményeknek megfelelő nevelési feladatok végrehajtásáért, betartásáért, betartatásáért. 27

28 Szükség esetén, szakcsoportvezetői utasítás alapján más tantárgyak vonatkozásában is helyettesítést lát el. c) Feladata a pszichológia tevékenységi területére tartozó feladatok ellátása (lelki eredetű betegségek megelőzése, deviancia kiszűrése, az ezzel összefüggő szabályzók érvényre juttatása). d) Szükség esetén javaslatot tehet soron kívüli pszichikai alkalmassági vizsgálatra, gondozásra, pszichoterápiás kezelésre, esetleg más beosztásba helyezésre, rehabilitációra. e) Tájékoztatja az állományilletékes parancsnokot, ha tevékenysége során az állomány tagjának a szolgálati lőfegyver ideiglenes bevonását megalapozó állapotára utaló jeleket észlel. f) Részt vesz az állomány mentálhigiénés gondozásában. g) Végzi a tanulói állomány körében az alkohol és kábítószer problémával összefüggő megelőző tevékenységet. h) Járuljon hozzá a tanulói állománnyal kapcsolatos rendkívüli események, tanulmányi- és szolgálati mulasztások, az öngyilkosság megelőzéséhez, valamint a felmerülő konfliktusok kezeléséhez. i) Dolgozza fel az esetlegesen bekövetkező rendkívüli eseményeket követő vizsgálatok anyagait és a bekövetkezett események tapasztalatai alapján készítse el a szakterületét érintő esettanulmányokat. j) Minősített időszakban, rendkívüli helyzetekben, vagy válsághelyzet kialakulása esetén, egyéb feladatokat megelőzően végezze az állomány pszichológiai biztosítását. k) Ellátja az iskolában az esélyegyenlőségi referensi feladatokat. l) Koordinálja és felügyeli a tanulói állomány kompetencia felméréseit, a Nevelőtestület tagjait felkészíti a felmérések elvégzésére. m) A pszichológiai szakterületet érintő kérdésekben szakmai véleményezési, kezdeményezési és javaslattételi jog illeti meg. 3. Gazdasági szervek 3.1. Pénzügyi osztály a) Elkészíti a szakközépiskola érintett szervezeti elemei igényeinek figyelembevételével a költségvetési tervjavaslatot, végzi a szükséges egyeztetéseket, a költségvetési vitához elkészíti az elemzéseket, a jóváhagyott előirányzatok alapján kidolgozza az elemi költségvetés javaslatát, a gazdálkodás vitelére vonatkozó intézkedéseket, a költségvetés végrehajtása során figyelemmel kíséri, elemzi a teljesülés alakulását, javaslatot tesz a szükséges módosításokra, átcsoportosításokra. b) Biztosítja a pénzgazdálkodás tervszerűségét, negyedévente kimutatást ad az igazgató részére a felhasználás alakulásáról, ellátja a pénzforgalom kincstári ügyfélként történő lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, működteti a házipénztárt, adatokat, számvetéseket biztosít az igazgatói döntésekhez. c) Ellátja a számviteli rendből, valamint a beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségből adódó teendőket, végzi az állomány személyi juttatásainak, társadalombiztosításainak számfejtéséhez és kifizetéséhez kapcsolódó feladatait, az önkéntes és magánnyugdíjpénztárak 28

29 működéséből adódó teendőket, eleget tesz a szakközépiskola adózási és társadalombiztosítási kötelezettségeinek. d) Végrehajtja az igazgató által térítés nélkül engedélyezett kivételekkel a szakközépiskola által külső szervek részére nyújtott szolgáltatások és értékesítések számlázását, vezeti a keletkezett károk nyilvántartását, végrehajtja a behajtásukkal kapcsolatos feladatokat. e) Szakmai felügyeletet gyakorol a szakközépiskola gazdálkodó szervei pénzforgalmi és vagyon nyilvántartási tevékenysége felett, közreműködik gazdálkodásuk összehangolásában Üzemeltetési osztály a) Tervezi és biztosítja a szakközépiskola informatikai, távközléstechnikai, gépjárműtechnikai, fegyverzeti, vegyvédelmi, műszaki, fotóoptikai, rendészettechnikai, őrzésbiztonságtechnikai, irodagép, oktatástechnikai felszerelései, eszközei, anyagai, valamint járművei meglétét, a rendszerben tartásukhoz szükséges felszerelések, eszközök és anyagok készletezését, elszámolását, beszerzését és minőségi átvételét, végzi a használatból történő kivonások előkészítését és végrehajtását. b) Szervezi, irányítja, illetve végrehajtja a gazdálkodási körébe tartozó eszközök üzemeltetését, technikai ellenőrzését és kiszolgálását, eleget tesz a gépjármű fenntartói kötelezettségeknek, végrehajtja a lövészetek technikai biztosítását. c) Összeállítja a szakközépiskola szervezeti elemei igényei alapján a heti szállítási terveket, koordinálja, ellenőrzi a gépjárművek forgalmazását, felügyeli az üzemeltetést, végrehajtja az érintett állomány szakmai továbbképzését, az ügyintézői gépkocsivezetők vizsgáztatását. d) Szakmailag felügyeli a gazdálkodási körébe tartozó technikai eszközök kezelését, karbantartását. e) Üzemelteti és karbantartja a szakközépiskola kezelésében lévő lőteret és akadálypályát. f) Kezdeményezi a szakterületét érintő belső szabályzók kiadását, új eszközök, anyagok rendszeresítését, az elavult eszközök használatból történő kivonását, eleget tesz az előírt szakmai beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségeknek. g) Végrehajtja a szakterületet érintő közbeszerzési és a szabadkézi vételi eljárásokat, gondoskodik a rendelkezésre álló eszközök jogszerű magáncélú igénybevételével a szakközépiskola bevételi előirányzata növeléséről. h) Tervezi, szervezi részben a számítástechnikai tanárok véleményének figyelembevételével a szakközépiskola informatikai rendszerének működéséhez szükséges eszközök, anyagok beszerzését és szolgáltatások alakítását, a szakanyagok beszerzését, átvételét, használatból történő kivonását, végrehajtja a felhasznált anyagok elszámolását, gondoskodik a gazdálkodási körébe tartozó eszközök időszakos felülvizsgálatáról. i) Szervezi és irányítja a szakközépiskola informatikai és adatátviteli rendszerének üzemeltetését, fenntartását, együttműködik az informatikai hálózatot fenntartó szervekkel, végrehajtja az informatikai rendszer önerős karbantartását és kisjavítását, a meghibásodások gyors elhárítását, elháríttatását és a külső szervekkel történő javíttatásokat. j) Javaslatot tesz az informatikai és adatátviteli rendszer korszerűsítésére, a rendelkezésére álló eszközök elosztására, új eszközök, anyagok rendszeresítésére, kezdeményezi a szakterületet érintő belső szabályozók kiadását, eleget tesz szakmai beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségeknek. 29

30 k) Biztosítja az oktatás informatikai feltételeit, az Internet és WEB szolgáltatást, közreműködik az elektronikus levelezésben, a felhasználók szakmai továbbképzésében, a számítógépek alkalmazásának elterjesztésében, az iskolai telefonkönyv naprakészségében. l) Szakmailag felügyeli az informatikai rendszer és a telepített berendezések használatát, azokon az adatvédelmi szabályok betartását. m) Tervezi, szervezi és biztosítja az élelmezési, ruházati és elhelyezési anyagokkal történő készletezést, ellátást, végrehajtja a felhasznált anyagok elszámolását, szakanyagok beszerzését, átvételét, használatból történő kivonását, a helyiségek és az udvarok takaríttatását, rendben tartását. n) Tervezi, szervezi és biztosítja a tevékenységi körébe tartozó szolgáltatások igénybevételét, gondoskodik az ingatlanok üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyek beszerzéséről, az előírt hitelesítések, felülvizsgálatok végrehajtásáról, a rendelkezésre álló eszközökkel, helyiségekkel jogszerű szolgáltatás nyújtása révén a szakközépiskola bevételi előirányzata növeléséről. o) Végrehajtja a megkötött vagyonkezelői megállapodásból adódó gazdálkodási, adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, végzi az ingatlangazdálkodást. p) Előkészíti a felújítási és beruházási munkákat, a megelőző karbantartást, illetve ezekre vonatkozó terveket, közreműködik a lebonyolításukban, műszaki átvételükben, tervezi, szervezi, műszakilag irányítja, illetve ellenőrzi és elszámolja a karbantartási munkákat. q) Vezeti az iskola üzemeltetésével kapcsolatos törzsadattárat, a havi felhasználások alakulását, és ezek norma és költségszámait. r) Elkészíti az éves leltárra vonatkozó intézkedéseket Egészségügyi szakasszisztens: a) Az orvos rendelésein ellátja az asszisztensi és adminisztratív feladatokat. b) Az orvos utasításainak megfelelően végzi a hatáskörébe tartozó egészségügyi tevékenységeket (injekciózás, kötözés, fájdalomcsillapítás, megfigyelés, stb.). c) Végzi a szükséges orvosi és egyéb adminisztrációkat (ambuláns napló vezetése, törzskönyvek vezetése, betegforgalmi jelentések, stb.). d) Végezi az alkalmassági vizsgálatokhoz szükséges adminisztrációkat. e) Ismeri és alkalmazza a munkakörére és állományviszonyára vonatkozó jogszabályokat, parancsokat, utasításokat. f) Elkészíti havonta az állomány betegszabadság igénybevételével kapcsolatos összefoglaló jelentést, majd továbbítja a közalkalmazotti keresőképtelenség megállapítására leadott igazolások eredeti példányaival együtt. g) Munkaidejében állandó készenlét tart az objektum területén, elsősegély vonatkozásában (sürgősségi ellátás). h) Munkaidejében és meghatározott esetekben azon túl, az objektum területén vagy meghatározott területen ellátja az egészségügyi biztosítási feladatokat. (pl.: lövészet). i) Rendszeresen ellenőrzi a körletek, objektumok, konyhák higiénés helyzetét, és arról az orvosnak beszámol. j) Saját hatáskörében észlelt egészséggel kapcsolatos rendkívüli esetet, fertőző betegséget az orvosnak azonnal jelenti és a szükséges intézkedések megteszi. 30

31 k) Közreműködik az orvos által szükségesnek tartott közegészségügyi járványügyi intézkedések végrehajtásában. l) Megszervezi az iskola dolgozóinak és tanulóinak véradását. m) Gondoskodik az egészségügyi anyagok pótlásáról, a gépek rendszeres karbantartásáról. n) Végezi továbbá mindazon a hatáskörébe tartozó feladatokat, melyet az egészségügyi tevékenység vonatkozásában az orvos, valamint az egészségügyre vonatkozó jogszabályi rendelkezések meghatároznak számára. o) Felelős a munkája során tudomására jutott személyes adatok védelméért, az adatvédelmi szabályok betartásáért Munka és balesetvédelmi felelős a) Végzi a munka és balesetvédelemmel kapcsolatos adminisztratív teendőket, előkészíti a javaslatokat, döntéseket, jelentéseket, elkészíti a baleseti eljáráshoz kapcsolódó jegyzőkönyveket. b) Végzi az állandó állomány munka- és balesetvédelmi felkészítését, vizsgáztatását, segíti e témában a tanulók felkészítését. c) Ellenőrzi a jogszabályokban, belső rendelkezésekben e területre meghatározottak végrehajtását. d) Szervezi a munkavédelmi felügyelői tevékenységet III. Az iskola közösségei és kapcsolattartási rendjük 1. Az iskolaközösség Az iskolaközösséget az iskola dolgozói és tanulói együttesen alkotják. Az iskolaközösség tagjai jogaikat és kötelességeiket az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon érvényesíthetik. 2. Az alkalmazottak összdolgozói közössége Az összdolgozói közösség tagja - állománytáblától függetlenül - az iskolával munkaviszonyban álló minden munkavállaló. Az összdolgozói közösség tagjának jogait, kötelességeit valamint iskolán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit az állományviszonyra jellemző jogszabályok, valamint közalkalmazottak esetén az iskola kollektív szerződése rögzíti. 3. A Nevelőtestület A szakközépiskola pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben a legmagasabb szintű tanácskozó és határozathozó szerv, mely értekezleteit saját ügyrendje szerint tartja. A Nevelőtestület tagja a hivatásos szolgálati jogviszony vagy közalkalmazotti jogviszony keretében nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő 31

32 alkalmazottja, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú iskolai végzettségű alkalmazottja. A Nevelőtestület tanácskozási jogú tagja azon pedagógus is, aki az iskolával megbízási szerződéses jogviszonyban áll és a tanulók oktatásában legalább egy képzési ciklusban részt vett, vagy a tanulók félévi osztályzatát modulzáró osztályzatát legalább egy tananyagelemből zárja. A Nevelőtestület a jogszabályokban megfogalmazott döntési és véleményezési jogkörökkel rendelkezik. Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, illetve véleményét a jogszabályokban meghatározott esetekben ki kell kérni. Az iskola a Nevelőtestület feladatkörének részleges ellátására az alábbi állandó bizottságot hozza létre: Fegyelmi bizottság: a Nevelőtestület hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyek tárgyalása és nevelőtestületi jogkörben történő döntés az alábbi kivételekkel: - eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától; - kizárás az iskolából A nevelőtestületi értekezlet Nevelőtestületi értekezletet kell összehívni: ha az igazgató, illetve a Nevelőtestület egyharmada azt kezdeményezi. Amennyiben a Diákönkormányzat kezdeményezi a Nevelőtestület összehívását, a kezdeményezés elfogadásáról a Nevelőtestület dönt. A Nevelőtestületi értekezlet határozatképes: - általános ügyekben, ha tagjainak több mint fele jelen van, - nevelési oktatási intézmény vezetőjének megbízásakor, ha tagjainak több mint kétharmada jelen van. A Nevelőtestület döntéseit ha erről jogszabály, vagy az SZMSZ másként nem rendelkezik nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. A Nevelőtestület személyi kérdésekben, a - Nevelőtestület többségének kérésére - titkos szavazással is dönthet. Egy tanév során a Nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: - tanévnyitó értekezlet, - tanévzáró értekezlet, - félévi és év végi, illetve modulzáró osztályozó értekezlet, - nevelési értekezlet, - rendkívüli értekezlet (szükség szerint). A nevelőtestületi értekezlet napirendi témáit, időpontját, a téma jellegétől függően írásos beszámolót stb. az értekezletet megelőzően legalább két munkanappal a Nevelőtestület tagjainak rendelkezésére kell bocsátani, az előzetes megismerést lehetővé kell tenni. Az összehívott nevelőtestületi értekezleten való megjelenés az érintett nevelőtestületi kör számára kötelező. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az értekezlet előkészítése és levezetése az igazgató oktatási helyettesének feladata. 32

33 4. Szakmai munkaközösségek 4.1. Az osztályfőnöki szakmai munkaközösség Az osztályfőnöki munkaközösség a szakközépiskolában osztályfőnöki feladatokat ellátó pedagógus munkakörben foglalkoztatottak közössége. Az osztályfőnököket az igazgató oktatási helyettesének javaslatát figyelembe véve az iskola hivatásos és közalkalmazotti nevelőtestületi tagjai közül az igazgató bízza meg. Az osztályfőnök megbízási díjra jogosult. Az osztályfőnök feladatait, jogait, kötelességeit a vonatkozó jogszabályokon túl az iskola pedagógiai programja és a megbízáshoz tartozó feladat leírás egészíti ki. Az osztályfőnöki szakmai munkaközösség tagjai feladataikat a funkcionális irányítási rendszer szerint, - függetlenül az állománytábla szerinti besorolásuktól - a Szakmai ismereti és nevelési szakcsoport vezetőjének szakmai irányítása mellett kötelesek végrehajtani, ezen feladataik tekintetében neki tartoznak beszámolási kötelezettséggel Az osztályfőnöki szakmai munkaközösség feladatai: - az iskolai nevelési feladatokat megtervezi, végrehajtja, - összehangolja az osztályfőnökök pedagógiai tevékenységét, - osztályfőnöki bemutató foglalkozásokat szervez, - elkészíti a tanulói jellemzéseket, - segítséget az osztályfőnöki tanmenetek elkészítéséhez, - szervezi és irányítja a tanulók tanórán kívüli tevékenységét, - ellenőrzi a tanulók által igénybe vett helyiségek rendeltetésszerű használatát, a házirend és a tanulói szállás rendjének betartását. 5. Az iskolai tanulók közösségei 5.1. Az osztályközösségek Az azonos évfolyamba járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén - mint pedagógusvezető - az osztályfőnök áll. Az osztályközösség tagjaiból az osztályfőnök az alábbi tisztségviselőket jelöli ki: osztálytitkár, gazdasági felelős. A tanulói felelősök feladataikat leírás alapján végzik, amelyért a jogszabályban biztosított mértékű ösztöndíj kiegészítést kapnak A diákkörök A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. A diákkörök működését saját ügyrendjükben határozzák meg, tagjaik közül egy-egy képviselőt választanak az iskolai Diákönkormányzat vezetőségébe. 33

34 5.3. A Diákönkormányzat A tanulók, a tanulóközösségek és diákkörök érdekeinek képviseletét az iskolai Diákönkormányzat látja el. Az iskola Diákönkormányzat jogosítványait az iskolai Diákönkormányzat vezetősége, illetve annak választott tisztségviselői gyakorolják. Az iskolai Diákönkormányzat a jogszabályokban megfogalmazott jogkörökön túl az alábbi jogkörökkel rendelkezik: - saját működéséről a rá vonatkozó működési szabályzat szerint, - a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, - hatáskörei gyakorlásáról, - tanévenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról, - diákújság (diákrádió) szerkesztősége megbízásáról, a Nevelőtestület véleményének kikérése mellett. A Diákönkormányzat a feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola területén rendelkezésére bocsátott helyiségeket és berendezéseket, eszközöket. Az iskola a Diákönkormányzat működését a jogszabályok által meghatározott anyagi forrásokkal és költségvetési lehetőségeitől függően támogatja. A Diákönkormányzat működése nem lehet ellentétes az iskola érdekeivel, jogszabályban foglaltakkal. Az iskolai Diákönkormányzat vezetőinek és képviselőinek megválasztását, valamint tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzata szerint végzi. A Diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a Diákönkormányzat vezetőségének javaslatát figyelembe véve a Nevelőtestület egyetértésével, az igazgató bízza meg. Megbízását beosztásából adódó feladatai ellátása mellett végzi. Ha nincs az iskolában Diákönkormányzat, akkor annak jogait és feladatait az iskola tanulói vagy küldöttei által diákgyűlésen nyílt szavazással, egyszerű többséggel megválasztott testület gyakorolja. Az iskolai tanulói közösséget évente egy alkalommal diákgyűlés formájában össze kell hívni, melyen a tanulókat tájékoztatni kell az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről. A diákgyűlés összehívását a Diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, összehívásáért az igazgató felelős. 6. Az iskola közösségeinek kapcsolattartása 6.1. Az iskola belső közösségeinek kapcsolattartása: Az iskola dolgozói közösségének és a Nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével, az állománytábla szerinti vezetők és a választott tisztségviselők útján valósul meg. A kapcsolattartás formái: - a vezetői értekezlet ülései, - szervezeti egységek értekezletei, - osztályfőnöki értekezletek, - adott feladatok végrehajtása érdekében összehívott megbeszélések 34

35 Az értekezletek időpontjait az iskolai munkaterv határozza meg, illetve adott feladatokra eseti jelleggel kerülnek összehívásra. Az aktuális feladatokról és információkról értekezlet összehívását nem igénylő esetekben - az igazgató parancsot, a vezetői kör körlevelet adhat ki, amelyet az iskolai belső informatikai hálózat útján közzé tehet. A vezetői értekezlet tagjai az üléseket követően kötelesek az irányításuk alá tartozó dolgozókat - az ülés döntéseiről tájékoztatni, - az irányításuk alá tartozó dolgozók kérdéseit, véleményét, javaslatait kötelesek közvetíteni a vezetői értekezlet, az igazgatóság felé. A dolgozók a kérdéseiket, észrevételeiket, javaslataikat szóban vagy írásban munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetésével. 35

36 A nevelők és tanulók kapcsolattartása Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről az igazgató a Diákönkormányzat vezetőségi ülésén és a diákgyűlésen évente legalább egy-egy alkalommal, az aktuális feladatokról az igazgató megbízottja az iskolai állománysorakozón naponta, illetve az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a tanulókat. A Diákönkormányzat folyamatos kapcsolatot tart az igazgató által megbízott diákönkormányzatot segítő tanárral. A diákönkormányzat munkáját segítő tanár havonta legalább egy alkalommal részt vesz az iskolaparancsnok oktatási helyettese által vezetett, az oktatási szervek vezetőinek részvételével tartandó értekezleten. A tanulót fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak folyamatosan szóban, szükség esetén írásban tájékoztatni kell. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján - választott hivatására tekintettel, ha az ügy jellege azt megengedi, a szolgálati út betartásával - közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a Nevelőtestülettel A fogadóórák rendje A dolgozók, tanulók, és más érdeklődők az iskola igazgatójától, valamint helyetteseitől az iskolai munkatervben meghatározott igazgatói, igazgató helyettesi fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást, terjeszthetik elő kéréseiket, javaslataikat. Külső érdeklődők a szervezeti és működési szabályzatról, pedagógiai programról és házirendről az igazgató és helyettesei fogadó óráján kérhetnek tájékoztatást Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolattartása Az iskolai oktató-nevelő munka megfelelő szintű irányításának és a hatékony oktató nevelő munka érdekében az iskola igazgatójának és helyetteseinek állandó munkakapcsolatban kell állniuk a következő intézményekkel: - a fenntartó minisztériummal, - a középirányítói feladatokat ellátó szervvel, - a rendőrség területi szerveivel, - társ rendészeti szakközépiskolákkal, - Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával, - Csongrád Megye Önkormányzatával, - az oktatásért felelős minisztérium szakirányító szerveivel, - a helyi és megyei pedagógiai intézetekkel, - a testvériskolákkal, - a Magyar Honvédség hódmezővásárhelyi alakulatával. A kapcsolattartás formáját és szintjeit az igazgató a munkaköri leírásokban határozza meg. A külső kapcsolattartás során az arra feljogosított illetve megbízott személy az iskola nevében történő állásfoglalásra, kötelezettség vállalásra csak az I. fejezettel összhangban jogosult. A pedagógiai munka eredményesebbé tétele és a szakmai ismeretek gyarapítása és az aktuális feladatok optimális teljesítése érdekében az iskola szakmai munkaközösségei, szervezeti egységei és dolgozói önálló kapcsolatot tarthatnak fenn a társ rendészeti szakközépiskolák azonos tevékenységet végző szervezeti egységeivel, kollégáival. 36

37 Az iskola Diákönkormányzata külső kapcsolataiban jogosult minden, a jogszabályokban biztosított lehetőséggel élni. Tevékenységének szervezése során az önkormányzatiság elveinek betartásával találkozókon vehet részt és azokat szervezhet, részt vehet a regionális és országos illetve szakmai diákközösségek munkájában. A Diákönkormányzat munkájához, anyagi forrásainak gyarapításához szerződéses kötelezettséget csak akkor vállalhat, ha a vállalt kötelezettség nem ellentétes az iskola feladataival, a rendészeti szervekre és iskolákra vonatkozó jogi és etikai normákkal és ahhoz az iskola igazgatója írásban hozzájárult. A tanulók feddhetetlenségének biztosítása érdekében az ifjúságvédelmi feladatok és a belügyi szervek tagjainak feddhetetlensége megőrzése érdekében iskolánk saját szakembereinek szakmai tapasztalatai és munkaköri feladatai mellett jogszabályi előírásoknak megfelelően együttműködik az NVSZ Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata területi szerveivel és a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályával és alapítványával. A kapcsolattartásért az igazgató irányítása mellett a hivatalvezető felelős. Az iskola nemzetközi kapcsolatokat tart fenn külföldi rendészeti szervekkel és azok oktatási intézményeivel. A szorosabb nemzetközi kapcsolatok a fenntartó által kötött nemzetközi keretegyezményekkel összhangban, azok alapján éves tervek szerint működnek. Az iskola nemzetközi kapcsolatainak koordinálásáért az igazgató irányítása mellett a hivatalvezető felelős. A közoktatási törvény alapján az iskolában politikai párt vagy politikai párthoz kötődő társadalmi szervezet nem működhet Az iskolai alapdokumentumok és azok nyilvánossága Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata, Pedagógiai Programja és Házirendje, valamint az Intézményi Minőségirányítási Program mindenki számára nyilvános, digitális formában elérhető a szakközépiskola honlapján, egy eredeti példánya elérhető iskola irattárában. A törvényes működés további alapdokumentumai - alapító okirat, - központi program, - helyi pedagógiai program és szakmai program, - kollektív szerződés, - közalkalmazotti szabályzat. Az iskola kollektív szerződésének egy példányát az iskolai könyvtárban nem kölcsönözhető dokumentumként el kell helyezni. A szakközépiskola működését szabályozó egyéb belső rendelkezések az SZMSZ mellékleteiként kezelendők. 37

38 IV. Az iskola működési rendje 1. Munka és nyitvatartási rend A szakközépiskolában a munkarend hivatali munkarend szerinti, hétfőtől csütörtökig 07:30- tól 16:00 óráig, pénteken 7:30-tól 13:30-ig tart. A feladatok ellátása érdekében ettől tartósan vagy időlegesen eltérő munkarendben foglalkoztatott dolgozók munkaidejét a munkaköri leírásukban vagy megbízási szerződésükben kell megállapítani. Az iskolai ügyeletre beosztott ügyeletes és a gyakorlati képzésre beosztott tanuló munkaidejét az igazgató ügyeleti szolgálatokra vonatkozó intézkedése tartalmazza. A közalkalmazottak munkaidejével kapcsolatos részletes szabályokat az iskola kollektív szerződése tartalmazza, a hivatásos állományúak munkaidejére a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény rendelkezései vonatkoznak. Az iskola épületei szorgalmi időben, hétfőtől csütörtökig az alábbiak szerint tartanak nyitva: - oktatási épületek reggel 07:00-től 16:00-ig, - diákszállás épületei folyamatosan, - könyvtár, és sportlétesítmények működési szabályzatuk szerint, - konyha és étkezde 06:15-tól 18:15-ig, - hivatali helyiségek 07:30-tól 16:00-ig, - ügyeleti helyiségek folyamatosan, - tornaterem, edzőterem 07:30-21:00-ig. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épületek és helyiségek ettől eltérő időpontban illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók. Szorgalmi időben, munkaidőben az iskola igazgatójának vagy valamelyik helyettesének, végső esetben a hivatalvezetőnek az iskolában kell tartózkodnia. Amennyiben valamely rendkívüli vagy halaszthatatlan okból egyikük sem tud az iskolában tartózkodni, az esetlegesen szükséges intézkedések megtételére vezető beosztású dolgozót, ill. hiányában a Nevelőtestület egy tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni. A munkaidő végétől a következő munkanap munkaidő kezdetéig az iskola működésének rendjéért, a szükségessé váló intézkedések megtételéért a szolgálatvezénylés szerinti iskolai ügyelet vezetője a felelős. Az iskolai ügyelet vezetője az ügyeleti szolgálat ellátására vonatkozó igazgatói intézkedés szerint hatáskörét meghaladó és halasztást nem tűrő esetben telefonon köteles értesíteni az igazgatót, annak elérhetőségi akadálya esetén helyettesét. Az ügyeleti szolgálat vezetője emellett köteles betartani a Belügyminisztérium jelentési rendjére vonatkozó utasításokat is. Az intézmény tanulói tevékenységének szabályait, munkarendjét az általános jogszabályi rendelkezéseken túl a Házirend, a Napirend, és a Tanulói szállás rendje tartalmazzák. Az ügyeleti helyiségek rendjét és az oda beosztottak tevékenységét igazgatói intézkedés, szabályozza. 38

39 2. Az oktatás rendje A tanév helyi rendjét, programjait a Nevelőtestület határozza meg a tanévnyitó értekezleten. A szabályozás nem lehet ellentétes a tanév rendjét meghatározó aktuális és hatályos oktatásért felelős miniszteri rendelettel megállapított renddel. A tanév helyi rendjét, az intézmény működésének szabályait, a balesetvédelmi előírásokat az osztályfőnökök a képzés első hetében ismertetik a tanulókkal. A Házirendet, Napirendet tanulmányozásra mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni. Az oktatás-nevelés a pedagógiai programmal összhangban lévő órarend alapján, a pedagógus vezetésével, a kijelölt tantermekben és egyéb foglalkozási helyszíneken történik. Tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező órák megtartása után szervezhetők. 3. Az évfolyamismétlésre vonatkozó külön rendelkezés A Nemzeti köznevelésről szóló törvény katonai és rendvédelmi köznevelési intézményekre vonatkozó külön rendelkezéseinek felhatalmazása alapján a tanulmányi kötelezettség nem teljesítése miatt az évfolyamismétlés kizárt. 4. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igénye és a szakcsoportok által ajánlottak alapján, tanórán kívüli foglalkozásokat szervez, amelyek formáit és rendjét a foglalkozást szervező szakcsoport határozza meg. A foglalkozások helyét és idejét a napirend, tartalmát a pedagógiai program alapján készült tervek tartalmazzák. 5. A gyakorlati képzést folytatókkal való kapcsolattartás rendje A szakközépiskola a szakmai gyakorlati képzést folytató rendőri területi szervekkel a gyakorlati képzésre vonatkozó külön jogszabályban meghatározottak alapján megállapodást köt. 6. Az iskola szakmai könyvtára Az iskolában az oktató-nevelő munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése érdekében iskolai szakmai könyvtár működik. Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, e dokumentumok helyben használatának biztosítása, kölcsönzése, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások lehetőségének biztosítása, informatikai, internet, audió és videó szolgáltatások biztosítása és közreműködés a tanulók tankönyv-és jegyzet ellátásában. A könyvtár működésére vonatkozó részletes szabályokat annak működési szabályzata tartalmazza. 39

40 7. Az iskolába történő belépés, és eltávozás rendje Az iskola és a hozzá tartozó objektumok őrzésére, a beléptetés és eltávozás rendjére vonatkozó részletes szabályokat igazgatói intézkedés tartalmazza. Az ebben foglaltak betartása az abban feladattal rendelkezőkre, valamint a feladat által érintettekre egyaránt kötelező. Az intézmény objektumaiba való belépés és az ott tartózkodás rendjét az igazgatói intézkedésen túl a házirend, és a tanulói szállás rendje tartalmazza. A belépési és intézmény elhagyási jogosultságot a napirend és az iskola anyagi személyi biztonságának fenntartása érdekében az ügyeleti szolgálat minden alkalommal ellenőrizni köteles. Amennyiben a belépési jogosultsággal nem rendelkezőt az iskola megjelölt szervezeti egysége vagy személye nem fogadja, a beléptetést az ügyeleti szolgálat köteles megtagadni. Az iskolába belépési engedéllyel nem rendelkező belépőkről az intézkedésnek megfelelő nyilvántartást kell vezetni. Az iskola dolgozói munkaidőben csak szervezeti egységük vezetőjének tudtával és engedélyével hagyhatják el az iskola területét. A távozást a szervezeti egység nyilvántartásaiban írásban kell rögzíteni. 8. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén történő eljárás Rendkívüli eseményről mindenki köteles a lehető leggyorsabban jelentést tenni közvetlen szolgálati elöljárójának, illetve az iskola ügyeletesének. Amennyiben a rendkívüli esemény során a jelenlevőnek mentési, segítségnyújtási, értesítési kötelessége/lehetősége van, annak tegyen eleget. Bombariadó és/vagy tűzriadó esetén köteles valamennyi érintett dolgozó és tanuló az adott épületet elhagyni, felszerelését a helyszínen hagyni. Csak az évszaknak megfelelő felső ruházatát viheti magával és az alakuló téren vagy az ügyeletes meghatározása szerinti helyen köteles gyülekezni, ott megvárni a további intézkedést. Robbantással való fenyegetésről tudomást szerezve valamennyi dolgozó, tanuló köteles jelenteni azt munkaidőben közvetlen szolgálati felettesének, munkaidőn túl az iskolaügyeletesnek. 9. Az egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A szakközépiskola törzs és tanulói állománya részére a jogszabályokban és belső rendelkezésekben előírt egészségügyi ellátást biztosít. Ezen belül általános orvosi és pszichológusi ellátást nyújt. Tanulói, illetve munkahelyi baleset esetén a foglalkozás vagy a munkafolyamat közvetlen vezetője köteles a sérültet az iskola egészségügyi szolgálatához (munkaidőn kívül az iskola ügyeletére) kísérni vagy kísértetni, majd a balesetről legkésőbb a következő munkanapon az iskola parancsnokának írásos jelentést készíteni. A továbbiakban az iskola Munka-és balesetvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni. Súlyos sérülés esetén a tanuló közvetlen hozzátartozójának soron kívüli értesítéséről munkaidőben az osztályfőnöknek, munkaidőn kívül az iskolai ügyelet vezetőjének kell gondoskodnia. 40

41 Az iskola területén lévő orvosi rendelőben a rendelési időt úgy kell megállapítani, hogy a rendszeres orvosi ellátás biztosított legyen. A szakközépiskola ügyeletén és tanulói szállásán gondoskodni kell az elsősegélynyújtást és a legalapvetőbb gyógyellátást /fájdalomcsillapító, lázcsillapító, fertőtlenítő, kötszerek, stb./ biztosító szerek, eszközök elhelyezéséről. Az egészségügyi dobozok kezelése a mindenkori ügyeletesek feladata. A hivatali munkaidőn kívüli orvosi ellátást igénylő sérülések, megbetegedések ellátására az iskolaügyeletes intézkedik. 10. A szociális támogatás megállapításának és folyósításának rendje Az alkalmazottak részéről érkezett szociális segély iránti és egyéb támogatási kérelmek elbírálásának előkészítését a szakközépiskola szociális bizottsága végzi. A szociális bizottság létrehozására és működésére a vonatkozó belügyminiszteri rendelet szabályait kell alkalmazni. A szociális bizottság tevékenységét saját ügyrendje szerint végzi. A tanulók által beadott segély és támogatási kérelmek esetében a Nevelőtestület által létrehozott szociális bizottság illetékes. A bizottság megvizsgálja az igényjogosultság megállapításához szükséges körülményeket, beszerzi a Diákönkormányzat véleményét, majd írásos előterjesztést (javaslatot) nyújt be az iskola igazgatójának, aki a támogatásról dönt. 11. A belső ellenőrzés rendje A szakközépiskolán belső ellenőrzést kell működtetni. Az ellenőrzést jogszabályban előírt, jóváhagyott tervek alapján, az igazgatói intézkedéssel hatályba léptetett részletes szabályokat tartalmazó - a szakközépiskola belső ellenőrzési kézikönyve szerint kell végezni. Az igazgató soron kívüli ellenőrzést is elrendelhet. A vizsgálatvezető minden egyes ellenőrzés lefolytatásához ellenőrzési programot készít. 12. A pedagógiai munka ellenőrzése A szakközépiskolában folyó pedagógiai munka ellenőrzése az igazgató, oktatási helyettese, a szakcsoportvezetők, és a tanulmányi osztályvezető feladata. Az ellenőrzés célja a konkrét adatokon, elemzéseken nyugvó felmérés alapján a jobb, hatékonyabb oktatási-nevelési megoldási lehetőségek, módszerek megfogalmazása, kivitelezésének elősegítése. A pedagógusok tanóráit az igazgató, oktatási helyettese, valamint saját szakmai szakcsoportvezetője előzetes bejelentés nélkül, bármikor ellenőrizheti. A tanulmányi osztályvezető előzetes jelzés alapján bármely pedagógus tanóráját ellenőrizheti. A szakcsoportvezetők saját szakcsoportjukba tartozó pedagógusok tanóráit ellenőrizhetik, más szakcsoportok pedagógusainak tanóráit látogathatják, igazgatói utasításra ellenőrizhetik. A tanóra ellenőrzésről a Nevelőtestület által elfogadott szempontrendszer szerinti ellenőrzési jegyzőkönyvet kell felvenni. 41

42 13. A felnőttoktatás formái A szakközépiskolában felnőttoktatás keretében két évfolyamos, iskolarendszerű, OKJ szerinti szakképzés folyik. Emellett a rendvédelmi szervek igénye szerint, állományának továbbképzése érdekében további OKJ szerinti, iskolarendszeren kívüli szakképzést folytatunk. Az iskolában a felnőttoktatás nappali oktatási munkarend szerint történik, azonban a képzés speciális jellege szerint éjszakai foglalkozások is tarthatók. 14. Az intézményi hagyományok ápolása, ünnepélyek és megemlékezések rendje. Az iskola hagyományainak ápolása, fejlesztése, bővítése, jó hírnevének (megalapozása) megőrzése, öregbítése, az iskola minden tagjának joga és kötelessége. Az iskola zászlója tartósan az igazgatói irodában, őrzött helyen, látható formában van elhelyezve. A zászlót az iskolai ünnepségek alkalmával a rendőrségi alaki előírások szerinti kísérettel kell megjelentetni. A zászló őrzéséről, állagmegóvásáról a Szakmai ismereti és nevelési szakcsoportvezető köteles gondoskodni. Az állami ünnepek és emléknapok megemlékezéseit az iskolában ünnepség, vagy emlékműsor megrendezésével kell megtartani. Az iskolán kötelezően megtartandó ünnepségek: - tanévnyitó, tanévzáró (kibocsátó) ünnepek, - állami ünnepek, - pedagógus napi ünnepség, - az oktatott szakmák ünnepnapjai. Az ünnepségeken a hivatásos állományú dolgozók és tanulók az öltözködési utasítás szerint, a közalkalmazott dolgozók alkalomhoz illő öltözetben vesznek részt. Az iskola igazgatója a dolgozók, tanulók és az iskolát támogató személyek, szervezetek kiemelkedő munkájának elismeréséül oklevelet és iskolai kitüntetést, emléklapot, jelvényt, emléktárgyat adományozhat a szervezeti egységvezetők és a Diákönkormányzat javaslata alapján. Az iskola a hagyományaihoz sorolható diákönkormányzati és sportnapok szervezésével teszi változatosabbá az iskolai életet. A diáknap szervezése a Diákönkormányzat feladata. A sportnapok szervezése az Alapozó ismereti szakcsoport feladata, abban a Diákönkormányzat aktív segítséget nyújthat. Az iskolatörténeti emlékek gyűjtése, azok rendezése és kiadványba, kiállításba szervezése Szakmai ismereti és nevelési szakcsoportvezető feladata. Ahhoz minden dolgozó és tanuló adományával, munkájával hozzájárulhat. Az iskola hírnevének, ismertségének növelése, a külső érdeklődők irányába való jobb megjelenítése érdekében sajtó és média kapcsolatainkat rendszeresen ápoljuk. A kapcsolattartásért a hivatalvezető felelős. Nyílt napjainkat és kibocsátó ünnepségünket a legszélesebb körben folytatott propagálás mellett rendezzük, azon minden érdeklődő és hozzátartozó megjelenhet. 42

43 15. Az intézmény létesítményeinek, helyiségeinek használatára vonatkozó szabályok A szakközépiskola területének, létesítményeinek és vagyontárgyai őrzéseinek módját az intézmény rendészeti jellegéből adódó ügyeleti-szolgálati okmányok tartalmazzák. Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős az iskola épületeinek, felszerelésének védelméért, állagának megőrzéséért. Mindenki köteles az iskola rendjét, tisztaságát megőrizni, az energia felhasználással kapcsolatos takarékossági, a tűz- és balesetvédelmi, a munkavédelmi szabályokat betartani. Az iskola dolgozóinak és tanulóinak joga az iskola valamennyi helyiségének és létesítményének rendeltetésszerű használata. Rendkívüli használatkor a helyiségfelelős engedélye szükséges. Nem iskolai célra csak az igazgató engedélyével vehetők igénybe a létesítmények. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseinek, felszereléseinek épségéért, rendjéért a használatba vevő a használatba vétel ideje alatt anyagi felelősséggel tartozik. A helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit csak a helyiségfelelős engedélyével lehet elvinni, átvételi elismervény ellenében. Az iskola helyiségének bérbe adása - amennyiben az iskola rendeltetés szerinti működését nem zavarja - az igazgatóval kötött érvényes bérleti szerződés alapján lehetséges. Az iskola területéről az iskola tulajdonát képező eszközök, tárgyak kivitele csak igazgatói, vagy az igazgató gazdasági helyettesének engedélyével lehetséges. V. Záró rendelkezések A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat Diákönkormányzat véleményezését követően (3.sz. melléklet: Diákönkormányzati értekezlet jegyzőkönyve) a Nevelőtestület általi elfogadással lép hatályba (4.sz. melléklet: Nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve). Ezzel egyidejűleg a szakközépiskola előző Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszti. A szakközépiskola eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket, terveket, szabályokat, munkarendeket hatályos szabályzatok, utasítások és intézkedések tartalmazzák. A szakközépiskolai belső szabályzatok, iskolaparancsnoki utasítások, intézkedések a jelen SZMSZ változtatása nélkül is módosíthatók. Jelen SZMSZ-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó jogszabályok - különösen a Nemzeti köznevelésről, a Szakképzésről, valamint a Felnőttképzésről szóló törvény - rendelkezései és a fenntartó által kiadott belső utasítások az irányadók. Szeged, október 12. dr. Bardócz Csaba rendőr ezredes rendőrségi főtanácsos igazgató 43

44 44

45 45 1. számú melléklet

46 2. számú melléklet

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

AZ Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Levélcím: 1286 Budapest Pf.: 9. Telefon: 06-1-391-3548; Fax: 06-1-391-3549; BM telefon: 38-030 E-mail: arszki@arszki.hu Intézmény-nyilvántartási szám: 13-0871-05 Szám:

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

AZ Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Levélcím: 1286 Budapest Pf.: 9. Telefon: 06-1-391-3548; Fax: 06-1-391-3549; BM telefon: 38-030 E-mail: arszki@arszki.hu Intézmény-nyilvántartási szám: 13-0871-05 Intézményakkreditációs

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

27. oldal. Az iskolaközösség

27. oldal. Az iskolaközösség 1 I. Általános rendelkezések 3. oldal A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, elfogadási rendje, hatálya 3. oldal Az iskola általános jellemzői Az iskola törvényes működésének dokumentumai Az

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

Diákjogi szektor 2008.

Diákjogi szektor 2008. Diákjogok érvényesülése 14, 15 Diákjogi szektor 2008. Hatóságok és szervezetek a diákjogok iskolán belüli védelmében dr. Jásper András előadása Kezdeményezze, hogy az ellenőrzési joggal rendelkezők végezzenek

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) 620-706 Fax: 06 (32) 620-714 E-mail e-mail

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS. ÖNKORMÁNYZATA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA : 2401. Dunaújváros, Pf.:189. /Fax: (25) 410-819; 410-022 e-mail: tuodujv@vnet.

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS. ÖNKORMÁNYZATA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA : 2401. Dunaújváros, Pf.:189. /Fax: (25) 410-819; 410-022 e-mail: tuodujv@vnet. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA : 2401. Dunaújváros, Pf.:189. /Fax: (25) 410-819; 410-022 e-mail: tuodujv@vnet.hu DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Nyíregyháza, 2014. március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet istvan.szabo@emmi.gov.hu Jogszabályi háttér Kötelező alkalmazandó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 1/2016. (05. 30.) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS A DÉKÁNHELYETTESEK ÉS A HIVATALVEZETŐ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉRŐL 1. Az oktatási dékánhelyettes feladat-

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakitelek Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat személyi hatálya... 2 2. Értelmező rendelkezések... 2 3. A gyakornokra

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat személyi hatálya Értelmező rendelkezések... 3

Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat személyi hatálya Értelmező rendelkezések... 3 Az Rábapatyi Gyermekliget Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehatásáról

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE

VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE 2013 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. (4) bekezdésének értelmében 2016. január 1-jétől az érettségi bizonyítvány kiadásának

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. szám Levelezési cím: 3541 Miskolc, Pf.:184 Telefonszám: 46/512-905

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető. HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1.

ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető. HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1. 1/11 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1. I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezető

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben