AZ Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Levélcím: 1286 Budapest Pf.: 9. Telefon: ; Fax: ; BM telefon: Intézmény-nyilvántartási szám: Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2227 Szám: /2013. sz. példány A fenntartó nevében jóváhagyom: Budapest, Zsinka András BM Személyügyi Főosztály főosztályvezető AZ Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyásra felterjeszti: Nagykovácsi, december 15. DR. SÓTI KÁLMÁN r. ezredes rendőrségi főtanácsos igazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I. Fejezet A szakközépiskola tevékenységére vonatkozó alapvető rendelkezések, főbb adatok [Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 10. (5) bekezdése alapján az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII. 31.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdésében szereplő, a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítendő kérdések] 4 II. RÉSZ 8 A SZAKKÖZÉPISKOLA SZEMÉLYZETE 8 I. Fejezet 8 A szakközépiskola vezetői állománya 8 Az igazgató 8 Az igazgatóhelyettesek általános feladat- és hatásköre 10 Az igazgató oktatási helyettesének sajátos feladatai 12 Az igazgató gazdasági helyettesének sajátos feladatai 14 Az osztályvezetők (koordinációs osztályvezető, szakcsoportvezetők) általános feladatai 16 II. Fejezet 19 A szakközépiskola beosztott állománya 19 A szakközépiskola egyes szervezeti egységeinek, személyeinek 19 feladat- és hatásköre 19 Koordinációs Osztály 21 Kiemelt főelőadó 23 Kiemelt főelőadó 23 Az ügykezelő 24 Humán Osztály 24 Az igazgató oktatási helyettesének közvetlen alárendeltségében működő szervezeti egységek, személyek 27 A pedagógus (tanár) 33 Kiemelt főreferens, kiemelt főtanár, főtanár, szakoktató 34 Több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott 39 Oktatástechnikus, technikus 40 Évfolyamparancsnok 42 Iskolaügyeletes 43 Oktatásszervező, felvételi csoportvezető 44 Kiemelt főelőadó (oktatásszervezési) 46 Előadó (Jegyzettáros) 47 A gazdasági igazgatóhelyettes közvetlen alárendeltségében működő szervezeti egységek, személyek 48 Titkárnő 48 Főelőadó (közigazgatási számfejtő) 49 Pénztáros 51 Bér és társadalombiztosítási ügyintéző 51 Főkönyvelő 52 Analitikus könyvelő 53 Raktáros (Fegyverzeti kiemelt főelőadó) 55 Gépjármű kiemelt főelőadó 57 Segédelőadó (Fegyvermester) 58 Gépjárműszerelő 59 Gépjárművezető 60 raktáros (szakanyag raktáros) 61 Számítástechnikai szervező (rendszergazda) 61 Technikus (informatikai) 63 2

3 Fenntartási csoportvezető 65 Ellátási csoportvezető 67 Fenntartási előadó 70 Ellátási előadó 71 Gondnok 73 raktáros (ellátási és fenntartási anyagraktáros) 74 Kazánfűtő 75 Szakmunkás 76 Segédmunkás 77 Raktári segédmunkás 77 Takarító 78 III. RÉSZ 79 A SZAKKÖZÉPISKOLA MŰKÖDÉSE 79 I. Fejezet 79 Általános szabályok 79 A feladatok tervezésének és ellenőrzésének rendje 85 A nevelő-oktató munka és a tanuló teljesítménye, 86 magatartása és szorgalma ellenőrzésének, értékelésének és minősítésének rendszere, követelményei és formái 86 Az értekezletek rendje 98 A szakközépiskolában működő testületek 101 A tanulók közösségei, tanulói érdekképviselet és Diákönkormányzat 107 Az iskolai közösségek közötti kapcsolattartás formája és rendje 108 A szolgálati beosztások átadása 108 A kötelezettségvállalás 109 A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés 109 III. Fejezet 112 A tanulókkal kapcsolatos egyes rendelkezések 112 Az oktatás rendje 112 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolása 113 A tanulók munkájának elismerése 115 Az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola dolgozói és tanulói állománya fegyelmi és kártérítési felelőssége 116 Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 117 A tanulóbalesetek megelőzése, a tanulóbaleset esetén teendő intézkedések rendje 118 Művelődés, kulturális tevékenység 121 Felmentés tanulmányi- és vizsgakötelezettség alól, a felmentés szabályai és a képzettséget igazoló okmányok iskolai tanulmányokba való beszámítása 122 A tanulók kérelmeinek, bejelentéseinek, javaslatainak, panaszainak intézése, a tájékoztatás és vélemény-nyilvánítás rendje, formái 122 A térítési díj, tandíj, külön eljárási díjtételek, szakmai vizsga díja 123 A tanulók fogadása ügyintézés céljából 124 IV. Fejezet 124 A külső kapcsolatok rendszere, formái 124 Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományápolás 125 V. Fejezet 125 Az objektumba történő be- és kilépés rendje 125 Rendkívüli esemény, bombariadó esetén történő eljárás 125 VI. Fejezet 126 Vegyes, átmeneti és záró rendelkezések 126 MELLÉKLETEK 128 3

4 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet A szakközépiskola tevékenységére vonatkozó alapvető rendelkezések, főbb adatok [Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 10. (5) bekezdése alapján az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII. 31.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdésében szereplő, a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítendő kérdések] A szakközépiskola a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) 36. (1) bekezdésben írt felhatalmazás alapján a belügyminiszter által alapító okirattal létesített, a rendőrség hivatásos állományú tiszthelyettesi utánpótlását biztosító kétéves, érettségi utáni iskolarendszerű szakképzést, iskolarendszeren kívüli szakképzést, vizsgáztatást biztosító intézmény. Fenntartója a Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.). Irányítását a belügyminiszter látja el azzal, hogy egyes költségvetési jogosítványokat az államháztartási működés rendjére vonatkozó szabályok szerint az Országos Rendőr-főkapitányság, mint középirányító szerv gyakorolja. A köznevelési törvény 36. -a a következőket rendeli: 36. (1) A Magyar Honvédség, valamint a rendvédelmi szervek részére köznevelési intézményt csak a honvédelemért vagy a rendvédelmi szerv irányításáért felelős miniszter létesíthet és tarthat fenn. A miniszter a ban meghatározott fenntartói kötelezettségek teljesítésével és jogok gyakorlásával megbízhatja - a köznevelési intézmény létesítése, megszüntetése, tevékenységi körének megállapítása és módosítása kivételével - az ágazatához tartozó szervet, szervezetet vagy intézményt. (2) Ha nemzetközi szerződés másképp nem rendelkezik, a Magyar Honvédség, valamint a rendvédelmi szervek iskolája tanulói jogviszonyt azzal létesíthet és tarthat fenn, aki büntetlen előéletű, magyar állampolgár vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezik, szolgálatra alkalmas. Ezekben az iskolákban az SZMSZ a tanulmányi kötelezettség nem teljesítése miatt az évfolyamismétlést kizárhatja. (3) Ha a szakközépiskola, a szakiskola a Magyar Honvédségnél vagy rendvédelmi szervekben folyó hivatásos szolgálat ellátásához szükséges munkakör betöltésére, szakképesítés megszerzésére készít fel, létesítéséhez és működése megkezdésének engedélyezéséhez a szakképesítésért felelős miniszter engedélye szükséges. (4) Ha a nevelési-oktatási intézményt a honvédelemért valamint a rendvédelemért felelős miniszter tartja fenn, a) a szakközépiskola és a szakiskola a ban foglaltaktól eltérő számú évfolyammal működhet, b) a pedagógiai programban sajátos honvédelmi, rendvédelmi szempontok érvényesíthetőek, katonai szabályok és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti szabályok és tevékenység írható elő, c) az SZMSZ, házirend a pedagógusok, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők és a tanulók számára a Magyar Honvédségben és a Hszt.-ben előírt viselkedési és megjelenési szabályokat, jogokat, kötelességeket, kiképzési tevékenységet írhat elő, továbbá ezek megsértése miatt fegyelmi eljárás kezdeményezhető, d) a nevelő-oktató munka pedagógus-munkakörben szolgálati viszonyban is ellátható, e) a fenntartó pályáztatás és további eljárás nélkül is adhat intézményvezetői megbízást, f) nem kell alkalmazni az osztály-, csoportlétszámokat meghatározó rendelkezéseket, a maximális létszámra vonatkozó rendelkezések kivételével, g) a tanulói jogviszony és a kollégiumi tagsági viszony megszüntetésével kapcsolatosan - írásbeli megállapodásban - a törvény szabályaitól el lehet térni, h) országos feladatot ellátó intézménynek minősül. 4

5 1. A szakközépiskola alapadatai a következők: a) megnevezése: Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola b) rövidítése: ARSZKI c) székelye: 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3. d) postacíme: 1286 Budapest, Pf. 9. e) vezetője: igazgató f) alapítója: Belügyminisztérium g) alapítás dátuma: szeptember 01. h) alapító okirat kelte, száma: július /7/99 legutóbbi módosítása: augusztus 31. A-161/1/2010. i) jogállása: önálló jogi személy j) gazdálkodás megszervezésének módja: önállóan gazdálkodó k) számlavezetője: Magyar Államkincstár l) bankszámlaszám: m) adóigazgatási azonosító száma: n) OKJ száma: o) államháztartási egyedi azonosító: p) működési engedély száma: /2000. (módosítva: 895-6/2003.) q) intézményakkreditációs szám: AL-2227 r) intézmény-nyilvántartási szám: s) szakfeladata: Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás M.n.s egyéb felnőttoktatás Egyéb m.n.s szálláshelyi szolgáltatás Iskolai, intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Fogorvosi alapellátás 2. A szakközépiskola által állami feladatként ellátott alaptevékenység, a működését meghatározó jogszabályok A szakközépiskola közfeladat ellátására létrehozott önálló jogi személy, a gazdálkodás megszervezésének módjára tekintettel önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével jogokat gyakorolhat és kötelezettségeket vállalhat, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. A Szakközépiskola szervezetét, az egyes szervezeti egységek, személyek feladatait, hatáskörét, jogait, valamint kötelezettségeit, az irányítás és működés rendjét a vonatkozó jog- 5

6 szabályok [így különösen az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény, a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendelet, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény, a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény stb.], közjogi szervezetszabályozó eszközei, belső rendelkezések, valamint jelen Szervezeti és Működési Szabályzat határozzák meg. A szakközépiskola pontos szervezeti felépítését, a mindenkori létszámot és a munkaköri megnevezéseket a hatályos szervezési állománytáblázat tartalmazza. A szakközépiskola feladatai: a) alaptevékenységként végzi a rendőr szakképzést, nevelést, felkészíti a tanulókat a szakmai vizsgára; b) végrehajtja a rendőr szakmai vizsgáztatást; c) végzi a rendvédelmi szervek tiszthelyettesi és zászlósi állománya iskolarendszeren kívüli képzését és vizsgáztatását; d) végzi a tiszthelyettesi és zászlósi állomány át-, továbbképzését, vizsgáztatását; e) végrehajtja az igény szerint jelentkező speciális tanfolyamokra beiskolázottak felkészítését és vizsgáztatását; 4. Vállalkozási feladatok, gazdálkodó szervezetben történő részvétel, haszonszerzésre irányuló tevékenység A szakközépiskola vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 7. (3) értelmében ( ) a rendelkezésére álló kapacitásokat szakmai alapfeladata ellátására használhatja. Kivételesen az időlegesen szabad kapacitásait nem kötelezően végzett tevékenységre is hasznosíthatja. Az intézmény oktatási profiljának megfelelően a rendészeti szervek részére szolgáltatási tevékenységet végezhet, ezzel összefüggésben pályázatot nyújthat be. 5. A 3., 4., pontokban megjelölt tevékenységek forrásai A szakközépiskola alaptevékenységét, rendelkezésére álló, költségvetésében biztosított és előirányzott források igénybevételével látja el. A szakközépiskola feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív és egyéb támogatásokban nem részesül. 6. A szervezeti felépítés és működés rendszere, szervezeti egységek, valamint a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköre, munkaköre, továbbá a költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos szabályozás 6

7 A szakközépiskola szervezeti felépítését, az egyes szervezeti egységek, személyek (ideértve a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátók) tevékenységét, feladat- és hatáskörét, jogállását, a működés rendjét a vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközei, belső rendelkezések, valamint jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) határozzák meg. A szakközépiskola pontos szervezeti felépítését, a mindenkori létszámot és a munkaköri megnevezéseket a hatályos szervezési állománytáblázat tartalmazza. A szervezeti felépítést szemléltető ábrát a szabályzat 1. sz. függeléke tartalmazza. A szabályzat hatálya kiterjed a szakközépiskola munkavállalóira, valamint a szakközépiskolában tanulmányokat folytató (ösztöndíjas) tanulókra, a szakközépiskola szervezeti egységeire és azok működésére. A szabályzat tartalmazza: a) a szakközépiskola működésére, tevékenységi körére vonatkozó alapvető elveket, rendelkezéseket, a vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközei által a szervezeti és működési szabályzatban rögzítendőként meghatározott adatokat, előírásokat; b) a szakközépiskola szervezeti felépítését, az egyes szervezeti egységek, illetőleg személyek feladatait, hatáskörét, jogait, kötelezettségeit, irányítási rendszerét, vezető és ellenőrző szerveit, azok tevékenységét. 7. Szervezeti egységek vezetőinek és alkalmazottainak azon jogosítványai, amelyek körében a szakközépiskola képviselőjeként járhatnak el a) A szakközépiskola általános képviseletét az igazgató megbízása alapján vagy akadályoztatásakor, helyettesítés esetén a kijelölt igazgatóhelyettes, gazdasági, költségvetési ügyekben a gazdasági igazgatóhelyettes látja el. Az igazgató megbízás vagy helyettesítés alapján az igazgatóhelyettes teljes körűen, a szakközépiskola egészére kiterjedő hatállyal jogosult a szakközépiskola képviseletére befelé és külső szervek, személyek, hatóságok előtt egyaránt. b) Az igazgató gazdasági helyettese ellátja gazdasági és költségvetési ügyekben a szakközépiskola képviseletét. c) A kiemelt jogi főelőadó ellátja a szakközépiskola jogi képviseletét a különböző jogvitákban, peres és nem peres ügyekben. d) Az ügyintéző (szakközépiskola alkalmazottja) külön megbízás alapján, a megbízásban rögzített terjedelemben jogosult a szakközépiskolát képviselni. 7

8 II. RÉSZ A SZAKKÖZÉPISKOLA SZEMÉLYZETE I. Fejezet A szakközépiskola vezetői állománya 1. A szakközépiskola vezetésének alapja a szolgálati és szakmai elöljárói rendszer az indokolt mértékű tanintézeti jelleg egyidejű érvényesítésével. 2. A szakközépiskola vezetői gondoskodnak a hozzájuk tartozó szervezeti egység(ek), személy(ek) irányításáról, tevékenységük koordinálásáról, felügyeletéről. Felelősek az irányításuk alá tartozó szervezeti egység(ek), személy(ek) feladatai végrehajtásáért, a végrehajtás ellenőrzéséért, az eredményes működésért, a szervezeti egység(ek) munkatársai kiválasztásáért, felkészítéséért. Felelősek továbbá a követelményszintű, szakszerű és jogszerű működés biztosításáért, a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközei és a belső rendelkezések végrehajtásáért. 3. Az iskola vezetői a évi CLII. törvény 3. (1) bekezdés c) és (2) bekezdés b) pontjai alapján vagyonnyilatkozat-tételére kötelezettek. AZ IGAZGATÓ 4. Az igazgató a szakközépiskola egyszemélyi felelős vezetője, szolgálati elöljárója a (szakközépiskola) teljes személyi állománynak, egyben tagja a Nevelőtestületnek. Az igazgató felelős a szakközépiskola szakszerű és törvényes működéséért, oktatási-nevelési tevékenységéért, a jogszabályokban, illetve közjogi szervezetszabályozó eszközeiben meghatározott vonatkozó feladatok teljesítéséért, a szakközépiskola gazdálkodásának törvényességéért, a működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, az állomány fegyelmi helyzetéért, a minősített időszaki felkészüléséért. 5. A szakközépiskola igazgatója, mint állományilletékes parancsnok munkáltatói, szervezési, személyzeti, fegyelmi, kártérítési, gazdálkodási (költségvetési) hatáskörét a vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközei és jelen szabályzat rendelkezései határozzák meg. 6. Vezeti az igazgatóhelyettesek, a koordinációs osztályvezető, a Humán Osztály vezetője, a koordinációs osztályvezetőn keresztül a kiemelt jogi főelőadó, valamint a kiemelt (belső ellenőr) főelőadó tevékenységét, irányítja az igazgatóhelyetteseken keresztül az osztályok, szakcsoportok tevékenységét. 7. Ellátja a szakközépiskola általános képviseletét, meghatározza az arculatformálással, a szervezet- és munkakultúra fejlesztéssel kapcsolatos feladatokat. 8. Feladat- és hatáskörének gyakorlását ha jogszabály, vagy az közjogi szervezetszabályozó eszköz nem zárja ki ezen szabályzattal és a vonatkozó más szakmai szabályzókkal összhangban, ügycsoportokban vagy egyedi ügyekben, eseti vagy állandó jelleggel átruházhatja. 8

9 9. Az igazgató a szakközépiskola minősített időszaki feladatait a vonatkozó jogszabályok alapján tervezi, szervezi és ellenőrzi, erre vonatkozó hatáskörének gyakorlását másra nem ruházhatja át. Ha a feladatok ellátásában akadályoztatva van, jogkörét az oktatási igazgatóhelyettes gyakorolja. 10. Az igazgató feladat- és hatásköre: a) irányítja, elemzi és értékeli a szakközépiskola működését, a szervezeti egységek tevékenységét, az oktatási feladatok végrehajtásának módját, hatékonyságát, a működés során a törvényesség betartását; b) tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az oktató-nevelő, személyiségformáló és módszertani munkát, a tudományos tevékenységet, az állandó állomány pedagógiai és szakmai képzését, továbbképzését; c) a szakközépiskola feladatainak ellátását szolgáló fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállal, ilyen követelést előír; d) elrendeli a kiadás teljesítését, a bevétel beszedését, illetve ezek elszámolását, az intézmény éves költségvetése megtervezését; e) dönt a hatáskörébe utalt kártérítési, fegyelmi és lakásgazdálkodási ügyekben; f) gyakorolja a jogszabályokban, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközeiben biztosított személyzeti, munkáltatói, szervezési és gazdálkodási (költségvetési) jogokat; g) első fokon dönt a tanulói jogviszony szüneteléséről, megszüntetéséről, a tanuló elbocsátásáról és visszavételéről, tanulmányi és vizsgaügyekben a méltányosság engedélyezéséről, az oktatási igazgatóhelyettes ajánlása alapján megbízza az osztályfőnököket; h) dönt a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek között felmerült hatásköri vitában; i) a feladat- és hatáskörébe utalt ügyekben hazai és nemzetközi fórumokon képviseli a szakközépiskolát; j) magához vonhat bármely, a szakközépiskola feladat- és jogkörébe tartozó, a hatáskörelvonás tilalmába nem ütköző ügyet; k) a szakközépiskola egészére kiterjedő hatállyal belső rendelkezést ad ki. A hatáskörét meghaladó esetben kezdeményezi magasabb szintű belső rendelkezés kiadását, módosítását, hatályon kívül helyezését. Az alárendeltek jogszabályba, közjogi szervezetszabályozó eszközeibe, belső rendelkezésekbe ütköző, vagy szakmailag hibás döntését ha jogszabály másként nem rendelkezik hatályon kívül helyezi, megváltoztatja. l) biztosítja a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközei által meghatározott körben az érdekképviseleti szervek működéséhez szükséges feltételeket; m) elkészíti, illetve elkészítteti a szakközépiskola belső szabályzatait; n) kiadja a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek állományának munkaköri leírásait, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot, a Szakmai Vizsga Levezetési Tervét, a Tanóra- és Elfoglaltsági Rendet; megbízza a szakmai munkaközösségek (szakcsoportok) vezetőit; 9

10 o) rendkívüli időjárás, természeti katasztrófa esetén egyeztetve a szakmai felügyeletet gyakorlóval rendkívüli szünetet rendelhet el; p) a Szervezeti és Működési Szabályzatot, valamint a Házirendet a Nevelőtestület elfogadását követően a DÖK egyetértésével, a Pedagógiai Programot, az éves Munka- és Ellenőrzési Tervet a Nevelőtestület, a Minőségirányítási Programot az alkalmazotti közösség elfogadását követően felterjeszti jóváhagyásra a Belügyminisztérium Személyzeti Főosztály vezetőjéhez, valamint az ORFK Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztály vezetőjéhez; q) szervezi és irányítja a folyamatos együttműködést a rendvédelmi oktatási intézményekkel r) fegyelmi jogkört gyakorol; s) szabályozza, irányítja a szakközépiskola feladat- és hatáskörébe tartozó személyes adatok védelmével kapcsolatos tevékenységet; t) szervezi és koordinálja a Nevelőtestület munkáját, meghatározza a szakirodalmi információs igények kielégítésére irányuló tevékenység elveit; u) tervezi, szervezi, végzi a szervezetalakítást, humánerőforrással való gazdálkodást, ennek fejlesztését, módszertani foglalkozásokat, fórumokat szervez, illetve vezet; v) Szociális Bizottságot működtet jóváhagyott ügyrend alapján; w) kötelezettséget vállal és követelést ír elő; x) jóváhagyja a szakközépiskola saját hatáskörében lefolytatott közbeszerzési eljárásokat; y) utasításra elrendeli a szakközépiskola magasabb harckészültségbe helyezését és mozgósítását; z) szervezi és irányítja a szakközépiskola minősített időszaki feladatokra történő felkészítését; aa) távollétében akadályoztatása esetén az oktatási igazgatóhelyettes, annak távollétében akadályoztatása esetén a gazdasági igazgatóhelyettes helyettesíti. 10. Az igazgató ha jogszabály nem zárja ki feladat- és hatáskörének gyakorlását jelen szabályzattal, valamint más szakmai szabályzókkal összhangban átruházhatja az igazgatóhelyettesekre, a koordinációs osztályvezetőre, a Humán Osztály vezetőjére. AZ IGAZGATÓHELYETTESEK ÁLTALÁNOS FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 11. Az igazgatóhelyettesek általános feladatai: a) a jogszabályokban, illetve közjogi szervezetszabályozó eszközeiben és belső rendelkezésekben előírtak alapján meghatározzák a felelősségi körükbe tartozó feladatokat, ezek végrehajtásának módszereit, biztosítják a feladatok egységes értelmezését és végrehajtását, végzik a teljesülés folyamatos elemzését, javaslatot tesznek a fejlesztések fő irányaira; 10

11 b) szakterületüket érintő körben belső rendelkezéseket (körlevél, tájékoztató) adnak ki; c) vezetik a közvetlen alárendeltségükbe tartozó vezetőket, személyeket, irányítják és ellenőrzik a nekik alárendelt szervezeti egységek tevékenységét, költségvetési gazdálkodását, minősített időszaki felkészülését; d) végzik a hatáskörükbe tartozó, személyzeti munkából adódó teendőket, véleményezési, javaslattételi jogot gyakorolnak az alárendeltségükben lévők személyzeti és munkaügyeit illetően; e) szakmai szempontból előkészítik az igazgatói döntéseket, a szakterületüket érintő körben véleményezik a megküldött tervezeteket, gondoskodnak a döntések egységes és következetes végrehajtásáról, illetve a végrehajtás ellenőrzéséről, elemzéséről-értékeléséről; f) kezdeményezik, illetve javaslatot tesznek igazgatói, elöljárói szervi belső rendelkezések kiadására, módosítására, hatályon kívül helyezésére. Innovatív módon lépnek fel a hatékony munkavégzés érdekében. g) a szakterületüket érintő jogszabályban az igazgató első fokú jogkörébe utalt ügyekben javaslatot tesznek a rendezésre, illetve azt igazgatói döntésre előkészítik; h) szakterületüket érintő körben ha jogszabály vagy az közjogi szervezetszabályozó eszköz nem zárja ki bármely ügyet hatáskörükbe vonhatnak érdemi elbírálásra, ezekre vonatkozóan az igazgatónak javaslatot tehetnek; i) az alárendeltségükbe tartozó szervezeti egységek vezetőinek döntéseit, ha azok szakmai szempontból hibásak, vagy jogszabályba, közjogi szervezetszabályozó eszközeibe, belső rendelkezésekbe ütköznek, megsemmisítik, megváltoztatják; j) elkészíttetik és jóváhagyják az alárendeltségükbe tartozó szervezeti egységek állományának munkaköri leírásait, jóváhagyják szabadságolási terveiket, folyamatosan figyelemmel kísérik dolgozóik teljesítményét, viselkedését, a Rendvédelmi Szervek Etikai Kódexe előírásainak betartását; k) az igazgató jóváhagyásával szakterületüket érintő kérdésekben értekezletet, tájékoztatót, módszertani foglalkozást, továbbképzést, megbeszélést szerveznek, vezetnek, aktívan segítik, ellenőrzik beosztottaik ön- és továbbképzését, követelményeknek történő megfelelését; l) szakterületükre vonatkozóan szervezik és végzik az együttműködési feladatokat. Igyekeznek jó kapcsolatokat kialakítani, fenntartani azokkal, akik segíthetik a közösség sikeres működését, tekintélyét. Az igazgató utasítása szerint személyesen is részt vesznek a nevelő-oktató munkában. m) felügyelik az irányításuk alatt álló szervezeti egységek állam- és szolgálati titok védelmével, a személyes adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét, a vonatkozó előírások betartását, dolgozóik járandóságai biztosítását; n) ha jogszabály, vagy közjogi szervezetszabályozó eszközei, illetve belső rendelkezések nem zárják ki, feladat- és hatáskörük gyakorlását a közvetlen alárendeltségükbe tartozó (osztály/szakcsoport) vezetőre átruházhatják. 11

12 AZ IGAZGATÓ OKTATÁSI HELYETTESÉNEK SAJÁTOS FELADATAI II. AZ IGAZGATÓHELYETTESI VEZETÉS FELADAT- ÉS HATÁRKÖRE II. AZ IGAZGATÓHELYETTESI VEZETÉS FELADAT- ÉS HATÁRKÖRE II/1. Az igazgató oktatási helyettesének általános feladat- és hatásköre Az oktatási igazgatóhelyettes közvetlenül a szakközépiskola igazgatójának van alárendelve, szolgálati elöljárója a gazdasági igazgatóhelyettes kivételével a szakközépiskola teljes személyi állományának. Az igazgató távolléte esetén a kizárólagos hatáskörbe utalt ügyek kivételével megbízás alapján helyettesíti az igazgatót. Az igazgatóhelyettesek általános feladatai: o) a jogszabályokban, illetve az közjogi szervezetszabályozó eszköziben és belső rendelkezésekben előírtak alapján meghatározzák a felelősségi körükbe tartozó feladatokat, ezek végrehajtásának módszereit, biztosítják a feladatok egységes értelmezését és végrehajtását, végzik a teljesülés folyamatos elemzését, javaslatot tesznek a fejlesztések fő irányaira; p) szakterületüket érintő körben belső rendelkezéseket (körlevél, tájékoztató) adnak ki; q) vezetik a közvetlen alárendeltségükbe tartozó vezetőket, személyeket, irányítják és ellenőrzik a nekik alárendelt szervezeti elemek tevékenységét, r) végzik a hatáskörükbe tartozó, személyzeti munkából adódó teendőket, véleményezési, javaslattételi jogot gyakorolnak az alárendeltségükben lévők személyzeti és munkaügyeit illetően; s) szakmai szempontból előkészítik az igazgatói döntéseket, a szakterületüket érintő körben véleményezik a megküldött tervezeteket, gondoskodnak a döntések egységes és következetes végrehajtásáról, illetve a végrehajtás ellenőrzéséről, elemzésérőlértékeléséről; t) kezdeményezik, illetve javaslatot tesznek igazgatói, elöljárói szervi belső rendelkezések kiadására, módosítására, hatályon kívül helyezésére. Innovatív módon lépnek fel a hatékony munkavégzés érdekében; u) a szakterületüket érintő jogszabályban az igazgató első fokú jogkörébe utalt ügyekben javaslatot tesznek a rendezésre, illetve azt igazgatói döntésre előkészítik; v) szakterületüket érintő körben ha jogszabály vagy az közjogi szervezetszabályozó eszköz nem zárja ki bármely ügyet hatáskörükbe vonhatnak érdemi elbírálásra, ezekre vonatkozóan az igazgatónak javaslatot tehetnek; w) az alárendeltségükbe tartozó szervezeti elemek vezetőinek döntéseit, ha azok szakmai szempontból hibásak, vagy jogszabályba, az közjogi szervezetszabályozó eszközibe, belső rendelkezésekbe ütköznek, megsemmisítik, megváltoztatják; x) elkészíttetik és jóváhagyják az alárendeltségükbe tartozó szervezeti elemek állományának munkaköri leírásait, jóváhagyják szabadságolási terveiket, 12

13 folyamatosan figyelemmel kísérik dolgozóik teljesítményét, viselkedését, a rendvédelmi szervekre vonatkozó Etikai Kódex előírásainak betartását; y) az igazgató jóváhagyásával szakterületüket érintő kérdésekben értekezletet, tájékoztatót, módszertani foglalkozást, továbbképzést, megbeszélést szerveznek, vezetnek, aktívan segítik, ellenőrzik beosztottaik ön- és továbbképzését, követelményeknek történő megfelelését; z) szakterületükre vonatkozóan szervezik és végzik az együttműködési feladatokat. Igyekeznek jó kapcsolatokat kialakítani, fenntartani azokkal, akik segíthetik a közösség sikeres működését, tekintélyét. Az igazgató utasítása szerint személyesen is részt vesznek a nevelő-oktató munkában; aa) felügyelik az irányításuk alatt álló szervezeti elemek állami- és szolgálati titok védelmével, a személyes adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét, a vonatkozó előírások betartását, dolgozóik járandóságai biztosítását; bb) ha jogszabály, vagy az közjogi szervezetszabályozó eszközi, illetve belső rendelkezések nem zárják ki, feladat- és hatáskörük gyakorlását a közvetlen alárendeltségükbe tartozó (osztály/szakcsoport) vezetőre átruházhatják. Az igazgató oktatási helyettesének sajátos feladatai Feladata: a) szervezi az egyes működési, képzési dokumentumok (Képzési Idő és Tevékenységi Terv, Tanóra- és Elfoglaltsági Rend, Pedagógiai Program, tanmenetek/tematikák, tanórarend, Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, Felvételi Szabályzat, képzésiegyüttműködési megállapodások, képzési tervek) előkészítését, kidolgozását, folyamatos figyelemmel kísérését, szükség szerint korszerűsítését, az ezekkel kapcsolatos elemzések, értékelések végzését, a javaslatok, jelentések, beszámolók elkészítését; b) gondoskodik az oktatásban résztvevő állomány általános, pedagógiai és módszertani ismereteinek szinten tartásáról, bővítéséről, szervezi a pedagógusi állomány rendvédelmi szerveknél, rendészeti képzést folytató társintézményeknél történő tapasztalatszerzését, tudományos, kutató, kidolgozó munkáját, továbbá követésvizsgálatok végzését; c) tervezi és szervezi az oktatástechnikai eszközök, információhordozók (tankönyvek, segédletek) folyamatos korszerűsítését, széles körű alkalmazását, egyezteti az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítására, fejlesztésére vonatkozó elgondolásokat; d) tervezi, szervezi a tanulók tanulmányi munkájának, vizsgáztatásának, szakmai gyakorlatainak végrehajtását, a mentorok és koordinátorok felkészítését; e) tervezi, szervezi, biztosítja és figyelemmel kíséri a nevelő-oktató munka egységét, összehangoltságát, módszergazdagságát, a pedagógusi állomány éves tanórai- és egyéb jellegű terhelését; f) figyelemmel kíséri, segíti, szervezi, illetve közreműködik a szakközépiskola pályáztatási és felvételiztetési munkájában, illetve az ezt megelőző pályára irányító munkában; 13

14 g) szervezi az együttműködést a képzési profil szempontjából kapcsolódó rendvédelmi, katonai és polgári tanintézetekkel, a szakmai gyakoroltatást végző szervekkel; h) irányítja és ellenőrzi a Tanulmányi Osztály és a szakcsoportok (szakmai munkaközösségek) és az osztályfőnökök tevékenységét, részt vesz a Nevelőtestület munkájának koordinálásában, ajánlásokat, javaslatokat tesz a tárgyalt napirendekkel kapcsolatban, vezeti és irányítja a Tanulmányi- és Felvételi Bizottság tevékenységét; i) jóváhagyja a tantárgyi tematikákat, tanrendeket, a köztes vizsgák levezetési tervét, a szakmai gyakorlatok tervét, a személyiségformálási terveket és a tanári szakmai gyakorlatok tervét; j) felügyeli a Tanulmányi Osztály és a szakcsoportok költségvetése tervezését és felhasználását; k) kötelezettség-vállalási jogkört gyakorol megbízás alapján; l) távolléte esetén a tanulmányi osztályvezető, vagy a helyettesítésével megbízott szakcsoportvezető helyettesíti. AZ IGAZGATÓ GAZDASÁGI HELYETTESÉNEK SAJÁTOS FELADATAI 15. Az igazgató gazdasági helyettese közvetlenül a szakközépiskola igazgatójának van alárendelve, szolgálati elöljárója az igazgató oktatási helyettesének kivételével a szakközépiskola teljes személyi állományának. Az igazgató, valamint az igazgató oktatási helyettese egyidejű távolléte esetén a kizárólagos hatáskörbe utalt ügyek kivételével megbízás alapján helyettesíti az igazgatót. 16. Felelős a szakközépiskola költségvetésének a vonatkozó jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközeiben meghatározott módon történő tervezéséért, szervezéséért, a költségvetés realizálásáért, a számviteli nyilvántartásért, az elemzésért, a szakmai jellegű ellenőrzésekért, a szakközépiskolai feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi, ellátási, fenntartási, technikai, informatikai, munka- és környezetvédelmi feltételek biztosításáért, az alárendelt szervezeti egységek gazdálkodásának irányításáért, összehangolásáért, a bérgazdálkodásért, az adó- és társadalombiztosítási ügyintézésért, a lakás- és energiagazdálkodásért. 17. Feladata: a) a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközeiben és az elöljárói belső rendelkezésekben meghatározottak szerint tervezi, irányítja, felügyeli és ellenőrzi a szakközépiskola költségvetési, ellátási, fenntartási, technikai és informatikai gazdálkodási rendszerét, tevékenységét, negyedévente vezetői értekezleten jelentést tesz a költségvetési felhasználás alakulásáról; b) irányítja, felügyeli és ellenőrzi az alárendeltségébe tartozó osztályokat és az igazgatóhelyettesi vezetés állományát; c) gondoskodik a szakközépiskola éves költségvetési tervjavaslatának elkészítéséről, majd a költségvetési vita lefolytatása és a jóváhagyott költségvetési előirányzatok visszaigazolása után az elemi költségvetés kidolgozásáról; d) gondoskodik a gazdálkodási évre (időszakra, feladatra) vonatkozó igazgatói intézkedések, gazdálkodási tervek, belső rendelkezések kidolgozásáról; 14

15 e) irányítja és felügyeli az elemi költségvetésből a szakközépiskola feladatainak végrehajtásához szükséges feltételek biztosítását, koordinálja a rendelkezésre álló előirányzatokkal, keretekkel és készletekkel való gazdálkodást, indokolt esetben kezdeményezi azok módosítását; f) irányítja és felügyeli a szakközépiskola vagyonnyilvántartásának vezetését, az intézményi beszámolók, a leltár és az éves mérleg összeállítását, elkészíti az iskola adott évre vonatkozó felújítási, szükségleti terveit, szervezi az ezekben előírtak megvalósulását; g) ellátja gazdasági és költségvetési ügyekben a szakközépiskola képviseletét; h) átruházott jogkörben a hatályos jogszabályok és szabályzók előírásai szerint a szakközépiskola feladatainak ellátását szolgáló fizetési vagy teljesítési kötelezettséget vállal, vagy ilyen követelést előír, a kötelezettségvállalást, a követelés előírását, valamint az utalványozást ellenjegyzi; i) javaslatot tesz a szakközépiskola működéséhez szükséges technikai felszerelések, járművek, fegyverzettechnikai eszközök, informatikai rendszerek fejlesztésére, korszerűsítésére, az elavult eszközök és anyagok kivonására, további hasznosítására; j) irányítja a szakközépiskola saját hatáskörében lefolytatott közbeszerzési eljárásait; k) irányítja a szakközépiskola kincstári vagyongazdálkodását, a szakmai és a költségvetési kerettel rendelkező szervezeti egységek gazdasági munkájához iránymutatást ad, gazdasági jellegű intézkedéseket hoz; l) irányítja a szakközépiskola informatikai rendszere működtetését, fejlesztését, a távbeszélők magáncélú használatát és térítésük megvalósulását; m) gondoskodik a hatáskörébe utalt lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásáról, előkészíti a központi szervhez felterjesztendő javaslatokat; n) irányítja a károkért felelősökkel szemben kirótt kártérítések behajtásával kapcsolatos tevékenységet, intézkedéseket foganatosít a károk megelőzésére; o) a szükséges feltételek megléte esetén az igazgató távollétében jóváhagyja az illetményelőlegek kifizetését; p) irányítja a szakközépiskola környezet- és természetvédelmi tevékenységét, intézkedéseket foganatosít a kapcsolódó jogszabályok betartására, a balesetek, környezetszennyezések megelőzésére és felmerült hiányosságok megszüntetésére; q) irányítja a szakközépiskola energiafelhasználását, intézkedik az energiaveszteségek mérséklésére, a takarékos energia-felhasználásra; r) működteti a Gazdasági Szerv belső önellenőrzési rendszerét, gondoskodik a felmerült hiányosságok megszüntetéséről; s) kötelezettség-vállalási és ellenjegyzési, valamint pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási jogkört gyakorol; t) távolléte esetén a kijelölt osztályvezető helyettesíti. 15

16 AZ OSZTÁLYVEZETŐK (KOORDINÁCIÓS OSZTÁLYVEZETŐ, SZAKCSOPORTVEZETŐK) ÁLTALÁNOS FELADATAI 18. Az osztályvezető munkaköri leírásában szabályozott alárendeltségében vezeti alárendelt szervezetét, melynek egyszemélyi felelős vezetője, szolgálati elöljárója az osztály teljes személyi állományának. 19. Az osztályvezető felelős a munkaköri leírásban meghatározott szakterület eredményes működéséért, a szakmai feladatok egységes értelmezéséért, a végrehajtás megszervezéséért, összehangolásáért és a megvalósulás ellenőrzéséért, közvetlen alárendeltje felkészültségéért, az ügyintézés során a szakszerűség, törvényesség, határidők betartásáért, betartatásáért. 20. A szabályzat alkalmazása során a koordinációs osztályvezetőt, a szakcsoportvezetőket osztályvezetővel azonos jogállású vezetőnek kell tekinteni. 21. Az osztályvezető általános feladat- és hatásköre: a) vezeti az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységeket, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok végrehajtását, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét, jogszerűségét, a határidők betartását; b) szakterületét érintő körben folyamatosan figyelemmel kíséri, értékeli, elemzi és ellenőrzi a szakközépiskolai feladatok reá vonatkozó részei végrehajtásának helyzetét, hatékonyságát, véleményezi, illetve elkészíti a szakterületét érintő jelentéseket, javaslatokat, előterjesztéseket és egyéb szakmai tervezeteket, szakmailag előkészíti a felettes vezető döntését, hatáskörét meghaladó ügyekben belső rendelkezés kiadását, módosítását, hatálytalanítását kezdeményezi; c) gondoskodik a felettes vezetői döntés végrehajtásának megtervezéséről, megszervezéséről, megvalósításáról és nem utolsó sorban ellenőrzéséről, értékeléséről, az érintettek motiválásáról; d) a közvetlen alárendeltségébe tartozók személyzeti és szociális ügyeiben javaslattételi és véleményezési jogkört gyakorol, részt vesz az alárendeltek munkája, össztevékenysége minősítésében, alkalmassága elbírálásában, a megfelelő munkahelyi légkör alakításában, továbbá a munkaköri leírások elkészítésében, elkészíti a beosztott hivatásos és köztisztviselői állomány éves teljesítményértékelését; e) meghatározza, szervezi és értékeli beosztottainak napi, heti, havi munkáját, elfoglaltságát, a jóváhagyott éves szabadságolási terv szerint engedélyezi szabadságát, szabadnapját, hivatalos és magánügyben munkaidőben történő kilépését, biztosítja alárendelt munkatársai munkaidő alatti hatékony tevékenységét, felügyeli az állomány részére biztosított ruházati támogatás rendeltetésszerű felhasználását, az erről szóló elszámolást, továbbá a magáncélú igénybevételek megfizetését; f) szakterületét érintő körben együttműködik a szakközépiskola, az együttműködő szervek azonos szintű vezetőivel; g) kötelezettség-vállalási utalványozási jogkört gyakorol megbízás alapján; h) az osztályvezetőt akadályoztatása esetén az általa kijelölt vagy megbízott személy helyettesíti; 16

17 i) gondoskodik a szervezeti egység részére átadott anyagi-technikai eszközök nyilvántartásáról, elszámolásáról, megőrzéséről, ezekért felelősséggel tartozik. 22. A koordinációs osztályvezető sajátos feladatai a) A koordinációs osztályvezető közvetlenül az igazgatónak van alárendelve, szakmai elöljárója a Koordinációs Osztály teljes személyi állományának; b) koordinálja a szakközépiskolai szintű nem tanulmányi jellegű tervező-, szervezőmunkát; c) gondoskodik az Éves Munka- és Ellenőrzési Terv összeállításáról, ez alapján a havi munkatervek elkészítéséről, kiadásáról; d) gondoskodik az igazgató által meghatározott tervezetek kidolgozásáról, részt vesz jelentések és tervek összeállítására létrehozott eseti bizottságok munkájában; e) a Humán Osztállyal együttműködve összeállítja az állomány adott évre vonatkozó ön- és továbbképzési tervét; f) biztosítja a vezetői fórumok adminisztratív működését, az ott elhangzottak rögzítését; g) végzi az igazgató levelezésének, postájának bonyolítását, a feladatok, határidők figyelőztetését, a meghatározott előzetes egyeztetések végrehajtását; h) szervezi az igazgatóhoz érkező beadványok, kérések intézését és a külső anyagok véleményezésével, szakmai egyeztetésével kapcsolatos tevékenységet; i) ellátja az ügyfélfogadási időben megjelent dolgozók, állampolgárok fogadását, szakszerű tájékoztatását, szervezi az igazgatói fogadónapokat; j) gondoskodik a szakközépiskola napi parancsainak kiadásáról; k) leadott hatáskörben a koordinációs osztályvezető konkrét adat alapján, vagy ellenőrzés céljából jogosult a be- és kiléptetés szabályait ideiglenesen szigorítani, továbbá a bázis területére külső személyek általi belépést engedélyezni; l) gondoskodik a tanóra-ellenőrzés kivételével a szakközépiskolai szintű ellenőrzések elvégzéséről, koordinálja ezen ellenőrzési tevékenységet; m) gondoskodik az igazgató által megszabott kidolgozó-, értékelő-, elemző-, tervező, ügyintézési feladatok elvégzéséről; n) irányítja, felügyeli az iskolaügyeletes szolgálat (ügyeletesek) tevékenységét, a szakközépiskola objektumának technikai őrzését, a belső rendszabályok betartását; o) irányítja, felügyeli a szakközépiskola titokvédelmi, adatvédelmi és ügyirat-kezelési, sokszorosítási tevékenységét; p) irányítja a központi irattár tevékenységét; q) tervezi, szervezi és végzi a külső és belső tájékoztatási és a társadalmi kapcsolatokkal összefüggő szervezési, mozgósítási, megvalósítási, értékelési feladatokat, az arculatformálási és marketing tevékenységet; r) alkalmilag részt vesz a tanulók kapcsolódó jellegű felkészítésében; 17

18 23. A szakcsoportvezetők sajátos feladat- és hatásköre a) A szakcsoportvezető közvetlenül az igazgató oktatási helyettesének van alárendelve, szolgálati elöljárója a szakcsoport személyi állományának. b) Felelős: a szakcsoport állománya megtartásáért, pótlásáért, szakmai, pedagógiai ismeretei, készségei naprakészen tartásáért és folyamatos fejlesztéséért, a pedagógusokkal szembeni követelmények teljesítéséért, a pedagógusi etika előírásai megvalósulásáért, a jó munkahelyi légkör megteremtéséért és fenntartásáért; a szakcsoport feladatkörébe tartozó oktatási dokumentumok kidolgozásáért; az oktatott tantárgyak, vagy tananyagegységek/tananyagelemek naprakészségéért, a színvonalas, gyakorlatias oktató-nevelő munka végzéséért, az előírt tanóratartási és egyéb jellegű kötelezettségek teljesítéséért illetve teljesíttetéséért, a korszerű didaktika és metodika alkalmazásáért, tudományos igényű kidolgozó és publikációs munkáért, a szakmai és pedagógiai jellegű partnerkapcsolatok tartásáért, ápolásáért; a pedagógusok által készített segédanyagok jóváhagyásáért, a számonkérések folyamatosságáért, követelménytámasztó végzéséért, objektivitásáért, a vizsgák előkészítéséért és lebonyolításáért; az oktatott tananyag időszerűségéért, az újonnan megjelent jogszabályok tananyagba történő beépítéséért; a pedagógusi állomány minőségi munkájáért, hatékonyságáért, módszergazdagságáért, az egységes követelmények biztosításáért, a munkaidő hatékony kihasználásáért, a tanulók tanulmányi előmeneteléért, az oktatói és tanulói állomány motiválásáért; az Osztályfőnöki Munkaközösség a szakcsoportja állományába tartozó tagjának általános irányításáért. a tervezett jegyzetek, tansegédletek, dokumentációk, videó- és diafilmek, tablók, táblázatok, és más ismerethordozók, jelentések, elemzések, értékelések elkészítéséért, korszerűsítéséért, sokszorosításáért; az oktatással, tananyaggal kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatok folyamatos gyűjtéséért, hasznosításáért, alkalmazásáért, a szakmai gyakorlatok előkészítéséért, ellenőrzéséért, értékeléséért, a követésvizsgálatok realizálásáért; a tanulók tanulmányi és vizsgaügyeiben a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott elsőfokú döntés meghozataláért; az előírt tanóratartási, tanóra-ellenőrzési, tanóra-látogatási kötelezettség megvalósításáért; közreműködik a pályára irányító munka, valamint a tanulói felvételi munka végzésében, ennek szervezésében; a szakcsoportvezetőt akadályoztatása esetén a kijelölt vagy megbízott személy helyettesíti. 18

19 II. Fejezet A szakközépiskola beosztott állománya A szakközépiskola egyes szervezeti egységeinek, személyeinek feladat- és hatásköre Az igazgató közvetlen alárendeltségében működő személyek és szervezetek 1. Kiemelt jogi főelőadó: a) közvetlenül az igazgatónak van alárendelve, munkájának koordinálását az igazgató megbízásából a koordinációs osztályvezető látja el; b) figyelemmel kíséri a jogalkalmazás gyakorlatát, a megjelenő, tartalmában releváns jogszabályokra felhívja az igazgató figyelmét, indokolt esetben szabályozók kiadását, módosítását vagy hatályon kívül helyezését kezdeményezi. Biztosítja, felügyeli az intézkedések, a működés jogszerűségét; c) véleményezi, valamint ellenjegyzi az igazgató és helyettesei által kiadásra készített normatív belső rendelkezések tervezetét; d) ellátja a szakközépiskola jogi képviseletét a különböző jogvitákban, peres és nem peres ügyekben; e) évente előkészíti a belső normatív rendelkezések deregulációját, a hatályos jogszabályok, rendelkezések listáját; f) közreműködik a szakközépiskola polgári jogi szerződései tervezeteinek előkészítésében, a szerződések megkötésében, végzi a tanulói szerződések előkészítését, ellenjegyzi a szakközépiskola szerződéseit; g) részt vesz a szakközépiskola által saját hatáskörben lefolytatott közbeszerzési eljárások bírálatában, a szerződések, megállapodások jogi véleményezésében, ellenjegyzésében; h) szükség esetén bekapcsolódik a tanulók foglalkozásai vezetésébe, jogpropaganda előadásokat vezet, szervez az állomány részére; i) jogi tanácsokkal segíti az igazgató és a vezetés döntéshozó funkciója eredményességét; j) kizárólagos hatáskörben jogosult állásfoglalásra állam- és szolgálati titok, illetve személyes és különleges adatok megsértésével kapcsolatban; 2. Kiemelt főelőadó (belső ellenőr): a) közvetlenül az igazgatónak van alárendelve, munkájának koordinálását az igazgató megbízásából a koordinációs osztályvezető látja el; b) végzi a részére meghatározott, a munkatervekben tervezett, illetve terven felüli, szakközépiskolai szintű nem tanulmányi jellegű ellenőrzéseket, vizsgálatokat; c) ellátja az ellenőrzések, az elrendelt témavizsgálatok és az egyéb a belső ellenőrzésekkel összefüggő elemző-értékelő tevékenységek követelményszintű végrehajtását; 19

20 d) a belső ellenőri jelentésekben értékeli az ellenőrzött szervezeti egység gazdálkodását, feltárja a hibák és hiányosságok okait és következményeit, a követelmények megsértése esetén a konkrét jogszabályokat, megfogalmazza a megállapításai hasznosításához szükséges javaslatokat; e) vezetői utasításra összeállítja és jóváhagyásra felterjeszti az egyes szervezeti egységek ellenőrzési vizsgálatai éves, féléves, és havi terveit, programjait, amelynek alapján végzi, szervezi és tervezi a helyszíni ellenőrzési munkákat; f) a megadott határidőre összeállítja a megállapításokat tartalmazó ellenőrzési jelentéseket, vizsgálati anyagokat, szükség esetén csatolja a hibajegyzékeket, a kapcsolódó egyéb jegyzőkönyveket és mellékleteket; g) szükség esetén kezdeményezi a szolgálati út betartásával személyes felelősség megállapítását; h) soron kívül jelenti az ellenőrzések végrehajtása során feltárt fegyelemsértést, vagy kirívó szabálytalanságot; i) szükség esetén kezdeményezi cél és témavizsgálatok elrendelését, illetve más vezetői intézkedések megtételét; j) folyamatosan gyűjti, összegzi, elemezi-értékeli, és jelenti a szakterületi vezetőnek a belső ellenőri munkával kapcsolatos tapasztalatait; k) elkészíti a belső ellenőri munkával kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatásokat, táblázatos kimutatásokat, és egyéb jelentéseket; l) vizsgálja és értékeli a folyamatba épített vezetői ellenőrzések jogszabályoknak, közjogi szervezetszabályozó eszközeinek, belső rendelkezéseknek történő megfelelését, az ellátott feladatok és az ellenőrzött szervezeti egység gazdálkodási formájának, kapacitásainak összhangját; m) vizsgálja a szakközépiskola gazdasági működésének szabályozottságát, a bizonylati rend és okmányfegyelem helyzetét, valamint szakközépiskola kezelésében lévő vagyon védelmét és ésszerű hasznosítását; n) vizsgálja a kötelezettségvállalások megalapozottságát, azok előirányzattal való összhangját, valamint nyilvántartását; o) vizsgálja a tanintézeti bevételek alakulását, azok feltárására, növelésükre tett intézkedések hatását; p) vizsgálja a követelések, kötelezettségek nyilvántartásának szabályszerűségét és beszedését; q) vizsgálja az előirányzatok és a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználását, a létszám és illetménygazdálkodás megvalósulását; r) vizsgálja a tárgyi eszközök kihasználását, fejlesztését, fenntartását, valamint egyéb erőforrások felhasználását; s) vizsgálja a támogatások, adományok, pályázatokon elnyert pénzeszközök felhasználását, könyvelését, nyilvántartását; t) vizsgálja a közbeszerzési előírások betartásának ill. betartatásának szabályszerűségét; u) vizsgálja a költségvetési beszámoló, valamint az előirányzat maradványok és az eredmény kimunkálásának valódiságát, szabályszerűségét; 20

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Szeged 2012.

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Szeged 2012. SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Szám: 30024-200/121/2012. 1. számú példány A SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szeged 2012. I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti

Részletesebben

27. oldal. Az iskolaközösség

27. oldal. Az iskolaközösség 1 I. Általános rendelkezések 3. oldal A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, elfogadási rendje, hatálya 3. oldal Az iskola általános jellemzői Az iskola törvényes működésének dokumentumai Az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETRE VONATKOZÓ ADATOK... 4 2. AZ INTÉZET JOGÁLLÁSA ÉS KAPCSOLATRENDSZERE... 6 3. AZ INTÉZET FELADATAI... 6 4.

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 12870 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 62. szám A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és

Részletesebben

J ó v á h a g y o m:

J ó v á h a g y o m: Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 1055 Bp., Nagy Ignác u. 5-11. Szám: 40-225/2006. J ó v á h a g y o m:...... Csere László bv. vezérőrnagy országos parancsnok FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. V E L E N C E, Ország út 19. Tel./Fax: 06/22/472-183 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. V E L E N C E, Ország út 19. Tel./Fax: 06/22/472-183 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V E L E N C E, Ország út 19. Tel./Fax: 06/22/472-183 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 3 1.2. Az intézmény alapító okirata és alapadatai...

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT

A BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Igazgató H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4135 Fax: (06-1)469-4137 J ó v

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési Szabályzata (SZMSZ)

A Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési Szabályzata (SZMSZ) A Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési Szabályzata (SZMSZ) 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 59/520-648 OM azonosító: 201704 www.moricz-kujsz.sulinet.hu

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 29/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Balogh Árpád főigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Sopronkőhidai Fegyház és Börtön S o p r o n k ő h i d a Jóváhagyom: Csere László bv.vezérőrnagy büntetés-végrehajtás országos parancsnoka Szervezeti és Működési Szabályzat I. fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

SERÉNYI BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

SERÉNYI BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SERÉNYI BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PUTNOK, 2013 NOVEMBER 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 19394 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 50. szám Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT B U D A P E S T S Z I N A P S Z I S S Z A K K É P Z Ő I S K O L A 2012. szeptember 1. 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA,

Részletesebben

22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 -

22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 - 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 0 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-201 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap : www.efozsira.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú melléklet az FPH15/517- /2012. számú előterjesztéshez J Ó V Á H A G Y T A B u d a p e s t F ő v á r o s K ö z g y ű l é s e Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága a 11/2014. (03.18.) számú

Részletesebben

Az Izsák Imre Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Izsák Imre Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata Az Izsák Imre Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Bényi Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Sorszámok Téma megnevezése Old. Záradék a nevelőtestületi elfogadásról 3.

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-140/2008. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben