AZ Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Levélcím: 1286 Budapest Pf.: 9. Telefon: ; Fax: ; BM telefon: Intézmény-nyilvántartási szám: Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2227 Szám: /2013. sz. példány A fenntartó nevében jóváhagyom: Budapest, Zsinka András BM Személyügyi Főosztály főosztályvezető AZ Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyásra felterjeszti: Nagykovácsi, december 15. DR. SÓTI KÁLMÁN r. ezredes rendőrségi főtanácsos igazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I. Fejezet A szakközépiskola tevékenységére vonatkozó alapvető rendelkezések, főbb adatok [Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 10. (5) bekezdése alapján az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII. 31.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdésében szereplő, a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítendő kérdések] 4 II. RÉSZ 8 A SZAKKÖZÉPISKOLA SZEMÉLYZETE 8 I. Fejezet 8 A szakközépiskola vezetői állománya 8 Az igazgató 8 Az igazgatóhelyettesek általános feladat- és hatásköre 10 Az igazgató oktatási helyettesének sajátos feladatai 12 Az igazgató gazdasági helyettesének sajátos feladatai 14 Az osztályvezetők (koordinációs osztályvezető, szakcsoportvezetők) általános feladatai 16 II. Fejezet 19 A szakközépiskola beosztott állománya 19 A szakközépiskola egyes szervezeti egységeinek, személyeinek 19 feladat- és hatásköre 19 Koordinációs Osztály 21 Kiemelt főelőadó 23 Kiemelt főelőadó 23 Az ügykezelő 24 Humán Osztály 24 Az igazgató oktatási helyettesének közvetlen alárendeltségében működő szervezeti egységek, személyek 27 A pedagógus (tanár) 33 Kiemelt főreferens, kiemelt főtanár, főtanár, szakoktató 34 Több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott 39 Oktatástechnikus, technikus 40 Évfolyamparancsnok 42 Iskolaügyeletes 43 Oktatásszervező, felvételi csoportvezető 44 Kiemelt főelőadó (oktatásszervezési) 46 Előadó (Jegyzettáros) 47 A gazdasági igazgatóhelyettes közvetlen alárendeltségében működő szervezeti egységek, személyek 48 Titkárnő 48 Főelőadó (közigazgatási számfejtő) 49 Pénztáros 51 Bér és társadalombiztosítási ügyintéző 51 Főkönyvelő 52 Analitikus könyvelő 53 Raktáros (Fegyverzeti kiemelt főelőadó) 55 Gépjármű kiemelt főelőadó 57 Segédelőadó (Fegyvermester) 58 Gépjárműszerelő 59 Gépjárművezető 60 raktáros (szakanyag raktáros) 61 Számítástechnikai szervező (rendszergazda) 61 Technikus (informatikai) 63 2

3 Fenntartási csoportvezető 65 Ellátási csoportvezető 67 Fenntartási előadó 70 Ellátási előadó 71 Gondnok 73 raktáros (ellátási és fenntartási anyagraktáros) 74 Kazánfűtő 75 Szakmunkás 76 Segédmunkás 77 Raktári segédmunkás 77 Takarító 78 III. RÉSZ 79 A SZAKKÖZÉPISKOLA MŰKÖDÉSE 79 I. Fejezet 79 Általános szabályok 79 A feladatok tervezésének és ellenőrzésének rendje 85 A nevelő-oktató munka és a tanuló teljesítménye, 86 magatartása és szorgalma ellenőrzésének, értékelésének és minősítésének rendszere, követelményei és formái 86 Az értekezletek rendje 98 A szakközépiskolában működő testületek 101 A tanulók közösségei, tanulói érdekképviselet és Diákönkormányzat 107 Az iskolai közösségek közötti kapcsolattartás formája és rendje 108 A szolgálati beosztások átadása 108 A kötelezettségvállalás 109 A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés 109 III. Fejezet 112 A tanulókkal kapcsolatos egyes rendelkezések 112 Az oktatás rendje 112 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolása 113 A tanulók munkájának elismerése 115 Az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola dolgozói és tanulói állománya fegyelmi és kártérítési felelőssége 116 Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 117 A tanulóbalesetek megelőzése, a tanulóbaleset esetén teendő intézkedések rendje 118 Művelődés, kulturális tevékenység 121 Felmentés tanulmányi- és vizsgakötelezettség alól, a felmentés szabályai és a képzettséget igazoló okmányok iskolai tanulmányokba való beszámítása 122 A tanulók kérelmeinek, bejelentéseinek, javaslatainak, panaszainak intézése, a tájékoztatás és vélemény-nyilvánítás rendje, formái 122 A térítési díj, tandíj, külön eljárási díjtételek, szakmai vizsga díja 123 A tanulók fogadása ügyintézés céljából 124 IV. Fejezet 124 A külső kapcsolatok rendszere, formái 124 Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományápolás 125 V. Fejezet 125 Az objektumba történő be- és kilépés rendje 125 Rendkívüli esemény, bombariadó esetén történő eljárás 125 VI. Fejezet 126 Vegyes, átmeneti és záró rendelkezések 126 MELLÉKLETEK 128 3

4 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet A szakközépiskola tevékenységére vonatkozó alapvető rendelkezések, főbb adatok [Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 10. (5) bekezdése alapján az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII. 31.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdésében szereplő, a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítendő kérdések] A szakközépiskola a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) 36. (1) bekezdésben írt felhatalmazás alapján a belügyminiszter által alapító okirattal létesített, a rendőrség hivatásos állományú tiszthelyettesi utánpótlását biztosító kétéves, érettségi utáni iskolarendszerű szakképzést, iskolarendszeren kívüli szakképzést, vizsgáztatást biztosító intézmény. Fenntartója a Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.). Irányítását a belügyminiszter látja el azzal, hogy egyes költségvetési jogosítványokat az államháztartási működés rendjére vonatkozó szabályok szerint az Országos Rendőr-főkapitányság, mint középirányító szerv gyakorolja. A köznevelési törvény 36. -a a következőket rendeli: 36. (1) A Magyar Honvédség, valamint a rendvédelmi szervek részére köznevelési intézményt csak a honvédelemért vagy a rendvédelmi szerv irányításáért felelős miniszter létesíthet és tarthat fenn. A miniszter a ban meghatározott fenntartói kötelezettségek teljesítésével és jogok gyakorlásával megbízhatja - a köznevelési intézmény létesítése, megszüntetése, tevékenységi körének megállapítása és módosítása kivételével - az ágazatához tartozó szervet, szervezetet vagy intézményt. (2) Ha nemzetközi szerződés másképp nem rendelkezik, a Magyar Honvédség, valamint a rendvédelmi szervek iskolája tanulói jogviszonyt azzal létesíthet és tarthat fenn, aki büntetlen előéletű, magyar állampolgár vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezik, szolgálatra alkalmas. Ezekben az iskolákban az SZMSZ a tanulmányi kötelezettség nem teljesítése miatt az évfolyamismétlést kizárhatja. (3) Ha a szakközépiskola, a szakiskola a Magyar Honvédségnél vagy rendvédelmi szervekben folyó hivatásos szolgálat ellátásához szükséges munkakör betöltésére, szakképesítés megszerzésére készít fel, létesítéséhez és működése megkezdésének engedélyezéséhez a szakképesítésért felelős miniszter engedélye szükséges. (4) Ha a nevelési-oktatási intézményt a honvédelemért valamint a rendvédelemért felelős miniszter tartja fenn, a) a szakközépiskola és a szakiskola a ban foglaltaktól eltérő számú évfolyammal működhet, b) a pedagógiai programban sajátos honvédelmi, rendvédelmi szempontok érvényesíthetőek, katonai szabályok és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti szabályok és tevékenység írható elő, c) az SZMSZ, házirend a pedagógusok, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők és a tanulók számára a Magyar Honvédségben és a Hszt.-ben előírt viselkedési és megjelenési szabályokat, jogokat, kötelességeket, kiképzési tevékenységet írhat elő, továbbá ezek megsértése miatt fegyelmi eljárás kezdeményezhető, d) a nevelő-oktató munka pedagógus-munkakörben szolgálati viszonyban is ellátható, e) a fenntartó pályáztatás és további eljárás nélkül is adhat intézményvezetői megbízást, f) nem kell alkalmazni az osztály-, csoportlétszámokat meghatározó rendelkezéseket, a maximális létszámra vonatkozó rendelkezések kivételével, g) a tanulói jogviszony és a kollégiumi tagsági viszony megszüntetésével kapcsolatosan - írásbeli megállapodásban - a törvény szabályaitól el lehet térni, h) országos feladatot ellátó intézménynek minősül. 4

5 1. A szakközépiskola alapadatai a következők: a) megnevezése: Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola b) rövidítése: ARSZKI c) székelye: 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3. d) postacíme: 1286 Budapest, Pf. 9. e) vezetője: igazgató f) alapítója: Belügyminisztérium g) alapítás dátuma: szeptember 01. h) alapító okirat kelte, száma: július /7/99 legutóbbi módosítása: augusztus 31. A-161/1/2010. i) jogállása: önálló jogi személy j) gazdálkodás megszervezésének módja: önállóan gazdálkodó k) számlavezetője: Magyar Államkincstár l) bankszámlaszám: m) adóigazgatási azonosító száma: n) OKJ száma: o) államháztartási egyedi azonosító: p) működési engedély száma: /2000. (módosítva: 895-6/2003.) q) intézményakkreditációs szám: AL-2227 r) intézmény-nyilvántartási szám: s) szakfeladata: Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás M.n.s egyéb felnőttoktatás Egyéb m.n.s szálláshelyi szolgáltatás Iskolai, intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Fogorvosi alapellátás 2. A szakközépiskola által állami feladatként ellátott alaptevékenység, a működését meghatározó jogszabályok A szakközépiskola közfeladat ellátására létrehozott önálló jogi személy, a gazdálkodás megszervezésének módjára tekintettel önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével jogokat gyakorolhat és kötelezettségeket vállalhat, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. A Szakközépiskola szervezetét, az egyes szervezeti egységek, személyek feladatait, hatáskörét, jogait, valamint kötelezettségeit, az irányítás és működés rendjét a vonatkozó jog- 5

6 szabályok [így különösen az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény, a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendelet, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény, a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény stb.], közjogi szervezetszabályozó eszközei, belső rendelkezések, valamint jelen Szervezeti és Működési Szabályzat határozzák meg. A szakközépiskola pontos szervezeti felépítését, a mindenkori létszámot és a munkaköri megnevezéseket a hatályos szervezési állománytáblázat tartalmazza. A szakközépiskola feladatai: a) alaptevékenységként végzi a rendőr szakképzést, nevelést, felkészíti a tanulókat a szakmai vizsgára; b) végrehajtja a rendőr szakmai vizsgáztatást; c) végzi a rendvédelmi szervek tiszthelyettesi és zászlósi állománya iskolarendszeren kívüli képzését és vizsgáztatását; d) végzi a tiszthelyettesi és zászlósi állomány át-, továbbképzését, vizsgáztatását; e) végrehajtja az igény szerint jelentkező speciális tanfolyamokra beiskolázottak felkészítését és vizsgáztatását; 4. Vállalkozási feladatok, gazdálkodó szervezetben történő részvétel, haszonszerzésre irányuló tevékenység A szakközépiskola vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 7. (3) értelmében ( ) a rendelkezésére álló kapacitásokat szakmai alapfeladata ellátására használhatja. Kivételesen az időlegesen szabad kapacitásait nem kötelezően végzett tevékenységre is hasznosíthatja. Az intézmény oktatási profiljának megfelelően a rendészeti szervek részére szolgáltatási tevékenységet végezhet, ezzel összefüggésben pályázatot nyújthat be. 5. A 3., 4., pontokban megjelölt tevékenységek forrásai A szakközépiskola alaptevékenységét, rendelkezésére álló, költségvetésében biztosított és előirányzott források igénybevételével látja el. A szakközépiskola feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív és egyéb támogatásokban nem részesül. 6. A szervezeti felépítés és működés rendszere, szervezeti egységek, valamint a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköre, munkaköre, továbbá a költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos szabályozás 6

7 A szakközépiskola szervezeti felépítését, az egyes szervezeti egységek, személyek (ideértve a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátók) tevékenységét, feladat- és hatáskörét, jogállását, a működés rendjét a vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközei, belső rendelkezések, valamint jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) határozzák meg. A szakközépiskola pontos szervezeti felépítését, a mindenkori létszámot és a munkaköri megnevezéseket a hatályos szervezési állománytáblázat tartalmazza. A szervezeti felépítést szemléltető ábrát a szabályzat 1. sz. függeléke tartalmazza. A szabályzat hatálya kiterjed a szakközépiskola munkavállalóira, valamint a szakközépiskolában tanulmányokat folytató (ösztöndíjas) tanulókra, a szakközépiskola szervezeti egységeire és azok működésére. A szabályzat tartalmazza: a) a szakközépiskola működésére, tevékenységi körére vonatkozó alapvető elveket, rendelkezéseket, a vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközei által a szervezeti és működési szabályzatban rögzítendőként meghatározott adatokat, előírásokat; b) a szakközépiskola szervezeti felépítését, az egyes szervezeti egységek, illetőleg személyek feladatait, hatáskörét, jogait, kötelezettségeit, irányítási rendszerét, vezető és ellenőrző szerveit, azok tevékenységét. 7. Szervezeti egységek vezetőinek és alkalmazottainak azon jogosítványai, amelyek körében a szakközépiskola képviselőjeként járhatnak el a) A szakközépiskola általános képviseletét az igazgató megbízása alapján vagy akadályoztatásakor, helyettesítés esetén a kijelölt igazgatóhelyettes, gazdasági, költségvetési ügyekben a gazdasági igazgatóhelyettes látja el. Az igazgató megbízás vagy helyettesítés alapján az igazgatóhelyettes teljes körűen, a szakközépiskola egészére kiterjedő hatállyal jogosult a szakközépiskola képviseletére befelé és külső szervek, személyek, hatóságok előtt egyaránt. b) Az igazgató gazdasági helyettese ellátja gazdasági és költségvetési ügyekben a szakközépiskola képviseletét. c) A kiemelt jogi főelőadó ellátja a szakközépiskola jogi képviseletét a különböző jogvitákban, peres és nem peres ügyekben. d) Az ügyintéző (szakközépiskola alkalmazottja) külön megbízás alapján, a megbízásban rögzített terjedelemben jogosult a szakközépiskolát képviselni. 7

8 II. RÉSZ A SZAKKÖZÉPISKOLA SZEMÉLYZETE I. Fejezet A szakközépiskola vezetői állománya 1. A szakközépiskola vezetésének alapja a szolgálati és szakmai elöljárói rendszer az indokolt mértékű tanintézeti jelleg egyidejű érvényesítésével. 2. A szakközépiskola vezetői gondoskodnak a hozzájuk tartozó szervezeti egység(ek), személy(ek) irányításáról, tevékenységük koordinálásáról, felügyeletéről. Felelősek az irányításuk alá tartozó szervezeti egység(ek), személy(ek) feladatai végrehajtásáért, a végrehajtás ellenőrzéséért, az eredményes működésért, a szervezeti egység(ek) munkatársai kiválasztásáért, felkészítéséért. Felelősek továbbá a követelményszintű, szakszerű és jogszerű működés biztosításáért, a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközei és a belső rendelkezések végrehajtásáért. 3. Az iskola vezetői a évi CLII. törvény 3. (1) bekezdés c) és (2) bekezdés b) pontjai alapján vagyonnyilatkozat-tételére kötelezettek. AZ IGAZGATÓ 4. Az igazgató a szakközépiskola egyszemélyi felelős vezetője, szolgálati elöljárója a (szakközépiskola) teljes személyi állománynak, egyben tagja a Nevelőtestületnek. Az igazgató felelős a szakközépiskola szakszerű és törvényes működéséért, oktatási-nevelési tevékenységéért, a jogszabályokban, illetve közjogi szervezetszabályozó eszközeiben meghatározott vonatkozó feladatok teljesítéséért, a szakközépiskola gazdálkodásának törvényességéért, a működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, az állomány fegyelmi helyzetéért, a minősített időszaki felkészüléséért. 5. A szakközépiskola igazgatója, mint állományilletékes parancsnok munkáltatói, szervezési, személyzeti, fegyelmi, kártérítési, gazdálkodási (költségvetési) hatáskörét a vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközei és jelen szabályzat rendelkezései határozzák meg. 6. Vezeti az igazgatóhelyettesek, a koordinációs osztályvezető, a Humán Osztály vezetője, a koordinációs osztályvezetőn keresztül a kiemelt jogi főelőadó, valamint a kiemelt (belső ellenőr) főelőadó tevékenységét, irányítja az igazgatóhelyetteseken keresztül az osztályok, szakcsoportok tevékenységét. 7. Ellátja a szakközépiskola általános képviseletét, meghatározza az arculatformálással, a szervezet- és munkakultúra fejlesztéssel kapcsolatos feladatokat. 8. Feladat- és hatáskörének gyakorlását ha jogszabály, vagy az közjogi szervezetszabályozó eszköz nem zárja ki ezen szabályzattal és a vonatkozó más szakmai szabályzókkal összhangban, ügycsoportokban vagy egyedi ügyekben, eseti vagy állandó jelleggel átruházhatja. 8

9 9. Az igazgató a szakközépiskola minősített időszaki feladatait a vonatkozó jogszabályok alapján tervezi, szervezi és ellenőrzi, erre vonatkozó hatáskörének gyakorlását másra nem ruházhatja át. Ha a feladatok ellátásában akadályoztatva van, jogkörét az oktatási igazgatóhelyettes gyakorolja. 10. Az igazgató feladat- és hatásköre: a) irányítja, elemzi és értékeli a szakközépiskola működését, a szervezeti egységek tevékenységét, az oktatási feladatok végrehajtásának módját, hatékonyságát, a működés során a törvényesség betartását; b) tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az oktató-nevelő, személyiségformáló és módszertani munkát, a tudományos tevékenységet, az állandó állomány pedagógiai és szakmai képzését, továbbképzését; c) a szakközépiskola feladatainak ellátását szolgáló fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállal, ilyen követelést előír; d) elrendeli a kiadás teljesítését, a bevétel beszedését, illetve ezek elszámolását, az intézmény éves költségvetése megtervezését; e) dönt a hatáskörébe utalt kártérítési, fegyelmi és lakásgazdálkodási ügyekben; f) gyakorolja a jogszabályokban, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközeiben biztosított személyzeti, munkáltatói, szervezési és gazdálkodási (költségvetési) jogokat; g) első fokon dönt a tanulói jogviszony szüneteléséről, megszüntetéséről, a tanuló elbocsátásáról és visszavételéről, tanulmányi és vizsgaügyekben a méltányosság engedélyezéséről, az oktatási igazgatóhelyettes ajánlása alapján megbízza az osztályfőnököket; h) dönt a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek között felmerült hatásköri vitában; i) a feladat- és hatáskörébe utalt ügyekben hazai és nemzetközi fórumokon képviseli a szakközépiskolát; j) magához vonhat bármely, a szakközépiskola feladat- és jogkörébe tartozó, a hatáskörelvonás tilalmába nem ütköző ügyet; k) a szakközépiskola egészére kiterjedő hatállyal belső rendelkezést ad ki. A hatáskörét meghaladó esetben kezdeményezi magasabb szintű belső rendelkezés kiadását, módosítását, hatályon kívül helyezését. Az alárendeltek jogszabályba, közjogi szervezetszabályozó eszközeibe, belső rendelkezésekbe ütköző, vagy szakmailag hibás döntését ha jogszabály másként nem rendelkezik hatályon kívül helyezi, megváltoztatja. l) biztosítja a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközei által meghatározott körben az érdekképviseleti szervek működéséhez szükséges feltételeket; m) elkészíti, illetve elkészítteti a szakközépiskola belső szabályzatait; n) kiadja a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek állományának munkaköri leírásait, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot, a Szakmai Vizsga Levezetési Tervét, a Tanóra- és Elfoglaltsági Rendet; megbízza a szakmai munkaközösségek (szakcsoportok) vezetőit; 9

10 o) rendkívüli időjárás, természeti katasztrófa esetén egyeztetve a szakmai felügyeletet gyakorlóval rendkívüli szünetet rendelhet el; p) a Szervezeti és Működési Szabályzatot, valamint a Házirendet a Nevelőtestület elfogadását követően a DÖK egyetértésével, a Pedagógiai Programot, az éves Munka- és Ellenőrzési Tervet a Nevelőtestület, a Minőségirányítási Programot az alkalmazotti közösség elfogadását követően felterjeszti jóváhagyásra a Belügyminisztérium Személyzeti Főosztály vezetőjéhez, valamint az ORFK Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztály vezetőjéhez; q) szervezi és irányítja a folyamatos együttműködést a rendvédelmi oktatási intézményekkel r) fegyelmi jogkört gyakorol; s) szabályozza, irányítja a szakközépiskola feladat- és hatáskörébe tartozó személyes adatok védelmével kapcsolatos tevékenységet; t) szervezi és koordinálja a Nevelőtestület munkáját, meghatározza a szakirodalmi információs igények kielégítésére irányuló tevékenység elveit; u) tervezi, szervezi, végzi a szervezetalakítást, humánerőforrással való gazdálkodást, ennek fejlesztését, módszertani foglalkozásokat, fórumokat szervez, illetve vezet; v) Szociális Bizottságot működtet jóváhagyott ügyrend alapján; w) kötelezettséget vállal és követelést ír elő; x) jóváhagyja a szakközépiskola saját hatáskörében lefolytatott közbeszerzési eljárásokat; y) utasításra elrendeli a szakközépiskola magasabb harckészültségbe helyezését és mozgósítását; z) szervezi és irányítja a szakközépiskola minősített időszaki feladatokra történő felkészítését; aa) távollétében akadályoztatása esetén az oktatási igazgatóhelyettes, annak távollétében akadályoztatása esetén a gazdasági igazgatóhelyettes helyettesíti. 10. Az igazgató ha jogszabály nem zárja ki feladat- és hatáskörének gyakorlását jelen szabályzattal, valamint más szakmai szabályzókkal összhangban átruházhatja az igazgatóhelyettesekre, a koordinációs osztályvezetőre, a Humán Osztály vezetőjére. AZ IGAZGATÓHELYETTESEK ÁLTALÁNOS FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 11. Az igazgatóhelyettesek általános feladatai: a) a jogszabályokban, illetve közjogi szervezetszabályozó eszközeiben és belső rendelkezésekben előírtak alapján meghatározzák a felelősségi körükbe tartozó feladatokat, ezek végrehajtásának módszereit, biztosítják a feladatok egységes értelmezését és végrehajtását, végzik a teljesülés folyamatos elemzését, javaslatot tesznek a fejlesztések fő irányaira; 10

11 b) szakterületüket érintő körben belső rendelkezéseket (körlevél, tájékoztató) adnak ki; c) vezetik a közvetlen alárendeltségükbe tartozó vezetőket, személyeket, irányítják és ellenőrzik a nekik alárendelt szervezeti egységek tevékenységét, költségvetési gazdálkodását, minősített időszaki felkészülését; d) végzik a hatáskörükbe tartozó, személyzeti munkából adódó teendőket, véleményezési, javaslattételi jogot gyakorolnak az alárendeltségükben lévők személyzeti és munkaügyeit illetően; e) szakmai szempontból előkészítik az igazgatói döntéseket, a szakterületüket érintő körben véleményezik a megküldött tervezeteket, gondoskodnak a döntések egységes és következetes végrehajtásáról, illetve a végrehajtás ellenőrzéséről, elemzéséről-értékeléséről; f) kezdeményezik, illetve javaslatot tesznek igazgatói, elöljárói szervi belső rendelkezések kiadására, módosítására, hatályon kívül helyezésére. Innovatív módon lépnek fel a hatékony munkavégzés érdekében. g) a szakterületüket érintő jogszabályban az igazgató első fokú jogkörébe utalt ügyekben javaslatot tesznek a rendezésre, illetve azt igazgatói döntésre előkészítik; h) szakterületüket érintő körben ha jogszabály vagy az közjogi szervezetszabályozó eszköz nem zárja ki bármely ügyet hatáskörükbe vonhatnak érdemi elbírálásra, ezekre vonatkozóan az igazgatónak javaslatot tehetnek; i) az alárendeltségükbe tartozó szervezeti egységek vezetőinek döntéseit, ha azok szakmai szempontból hibásak, vagy jogszabályba, közjogi szervezetszabályozó eszközeibe, belső rendelkezésekbe ütköznek, megsemmisítik, megváltoztatják; j) elkészíttetik és jóváhagyják az alárendeltségükbe tartozó szervezeti egységek állományának munkaköri leírásait, jóváhagyják szabadságolási terveiket, folyamatosan figyelemmel kísérik dolgozóik teljesítményét, viselkedését, a Rendvédelmi Szervek Etikai Kódexe előírásainak betartását; k) az igazgató jóváhagyásával szakterületüket érintő kérdésekben értekezletet, tájékoztatót, módszertani foglalkozást, továbbképzést, megbeszélést szerveznek, vezetnek, aktívan segítik, ellenőrzik beosztottaik ön- és továbbképzését, követelményeknek történő megfelelését; l) szakterületükre vonatkozóan szervezik és végzik az együttműködési feladatokat. Igyekeznek jó kapcsolatokat kialakítani, fenntartani azokkal, akik segíthetik a közösség sikeres működését, tekintélyét. Az igazgató utasítása szerint személyesen is részt vesznek a nevelő-oktató munkában. m) felügyelik az irányításuk alatt álló szervezeti egységek állam- és szolgálati titok védelmével, a személyes adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét, a vonatkozó előírások betartását, dolgozóik járandóságai biztosítását; n) ha jogszabály, vagy közjogi szervezetszabályozó eszközei, illetve belső rendelkezések nem zárják ki, feladat- és hatáskörük gyakorlását a közvetlen alárendeltségükbe tartozó (osztály/szakcsoport) vezetőre átruházhatják. 11

12 AZ IGAZGATÓ OKTATÁSI HELYETTESÉNEK SAJÁTOS FELADATAI II. AZ IGAZGATÓHELYETTESI VEZETÉS FELADAT- ÉS HATÁRKÖRE II. AZ IGAZGATÓHELYETTESI VEZETÉS FELADAT- ÉS HATÁRKÖRE II/1. Az igazgató oktatási helyettesének általános feladat- és hatásköre Az oktatási igazgatóhelyettes közvetlenül a szakközépiskola igazgatójának van alárendelve, szolgálati elöljárója a gazdasági igazgatóhelyettes kivételével a szakközépiskola teljes személyi állományának. Az igazgató távolléte esetén a kizárólagos hatáskörbe utalt ügyek kivételével megbízás alapján helyettesíti az igazgatót. Az igazgatóhelyettesek általános feladatai: o) a jogszabályokban, illetve az közjogi szervezetszabályozó eszköziben és belső rendelkezésekben előírtak alapján meghatározzák a felelősségi körükbe tartozó feladatokat, ezek végrehajtásának módszereit, biztosítják a feladatok egységes értelmezését és végrehajtását, végzik a teljesülés folyamatos elemzését, javaslatot tesznek a fejlesztések fő irányaira; p) szakterületüket érintő körben belső rendelkezéseket (körlevél, tájékoztató) adnak ki; q) vezetik a közvetlen alárendeltségükbe tartozó vezetőket, személyeket, irányítják és ellenőrzik a nekik alárendelt szervezeti elemek tevékenységét, r) végzik a hatáskörükbe tartozó, személyzeti munkából adódó teendőket, véleményezési, javaslattételi jogot gyakorolnak az alárendeltségükben lévők személyzeti és munkaügyeit illetően; s) szakmai szempontból előkészítik az igazgatói döntéseket, a szakterületüket érintő körben véleményezik a megküldött tervezeteket, gondoskodnak a döntések egységes és következetes végrehajtásáról, illetve a végrehajtás ellenőrzéséről, elemzésérőlértékeléséről; t) kezdeményezik, illetve javaslatot tesznek igazgatói, elöljárói szervi belső rendelkezések kiadására, módosítására, hatályon kívül helyezésére. Innovatív módon lépnek fel a hatékony munkavégzés érdekében; u) a szakterületüket érintő jogszabályban az igazgató első fokú jogkörébe utalt ügyekben javaslatot tesznek a rendezésre, illetve azt igazgatói döntésre előkészítik; v) szakterületüket érintő körben ha jogszabály vagy az közjogi szervezetszabályozó eszköz nem zárja ki bármely ügyet hatáskörükbe vonhatnak érdemi elbírálásra, ezekre vonatkozóan az igazgatónak javaslatot tehetnek; w) az alárendeltségükbe tartozó szervezeti elemek vezetőinek döntéseit, ha azok szakmai szempontból hibásak, vagy jogszabályba, az közjogi szervezetszabályozó eszközibe, belső rendelkezésekbe ütköznek, megsemmisítik, megváltoztatják; x) elkészíttetik és jóváhagyják az alárendeltségükbe tartozó szervezeti elemek állományának munkaköri leírásait, jóváhagyják szabadságolási terveiket, 12

13 folyamatosan figyelemmel kísérik dolgozóik teljesítményét, viselkedését, a rendvédelmi szervekre vonatkozó Etikai Kódex előírásainak betartását; y) az igazgató jóváhagyásával szakterületüket érintő kérdésekben értekezletet, tájékoztatót, módszertani foglalkozást, továbbképzést, megbeszélést szerveznek, vezetnek, aktívan segítik, ellenőrzik beosztottaik ön- és továbbképzését, követelményeknek történő megfelelését; z) szakterületükre vonatkozóan szervezik és végzik az együttműködési feladatokat. Igyekeznek jó kapcsolatokat kialakítani, fenntartani azokkal, akik segíthetik a közösség sikeres működését, tekintélyét. Az igazgató utasítása szerint személyesen is részt vesznek a nevelő-oktató munkában; aa) felügyelik az irányításuk alatt álló szervezeti elemek állami- és szolgálati titok védelmével, a személyes adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét, a vonatkozó előírások betartását, dolgozóik járandóságai biztosítását; bb) ha jogszabály, vagy az közjogi szervezetszabályozó eszközi, illetve belső rendelkezések nem zárják ki, feladat- és hatáskörük gyakorlását a közvetlen alárendeltségükbe tartozó (osztály/szakcsoport) vezetőre átruházhatják. Az igazgató oktatási helyettesének sajátos feladatai Feladata: a) szervezi az egyes működési, képzési dokumentumok (Képzési Idő és Tevékenységi Terv, Tanóra- és Elfoglaltsági Rend, Pedagógiai Program, tanmenetek/tematikák, tanórarend, Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, Felvételi Szabályzat, képzésiegyüttműködési megállapodások, képzési tervek) előkészítését, kidolgozását, folyamatos figyelemmel kísérését, szükség szerint korszerűsítését, az ezekkel kapcsolatos elemzések, értékelések végzését, a javaslatok, jelentések, beszámolók elkészítését; b) gondoskodik az oktatásban résztvevő állomány általános, pedagógiai és módszertani ismereteinek szinten tartásáról, bővítéséről, szervezi a pedagógusi állomány rendvédelmi szerveknél, rendészeti képzést folytató társintézményeknél történő tapasztalatszerzését, tudományos, kutató, kidolgozó munkáját, továbbá követésvizsgálatok végzését; c) tervezi és szervezi az oktatástechnikai eszközök, információhordozók (tankönyvek, segédletek) folyamatos korszerűsítését, széles körű alkalmazását, egyezteti az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítására, fejlesztésére vonatkozó elgondolásokat; d) tervezi, szervezi a tanulók tanulmányi munkájának, vizsgáztatásának, szakmai gyakorlatainak végrehajtását, a mentorok és koordinátorok felkészítését; e) tervezi, szervezi, biztosítja és figyelemmel kíséri a nevelő-oktató munka egységét, összehangoltságát, módszergazdagságát, a pedagógusi állomány éves tanórai- és egyéb jellegű terhelését; f) figyelemmel kíséri, segíti, szervezi, illetve közreműködik a szakközépiskola pályáztatási és felvételiztetési munkájában, illetve az ezt megelőző pályára irányító munkában; 13

14 g) szervezi az együttműködést a képzési profil szempontjából kapcsolódó rendvédelmi, katonai és polgári tanintézetekkel, a szakmai gyakoroltatást végző szervekkel; h) irányítja és ellenőrzi a Tanulmányi Osztály és a szakcsoportok (szakmai munkaközösségek) és az osztályfőnökök tevékenységét, részt vesz a Nevelőtestület munkájának koordinálásában, ajánlásokat, javaslatokat tesz a tárgyalt napirendekkel kapcsolatban, vezeti és irányítja a Tanulmányi- és Felvételi Bizottság tevékenységét; i) jóváhagyja a tantárgyi tematikákat, tanrendeket, a köztes vizsgák levezetési tervét, a szakmai gyakorlatok tervét, a személyiségformálási terveket és a tanári szakmai gyakorlatok tervét; j) felügyeli a Tanulmányi Osztály és a szakcsoportok költségvetése tervezését és felhasználását; k) kötelezettség-vállalási jogkört gyakorol megbízás alapján; l) távolléte esetén a tanulmányi osztályvezető, vagy a helyettesítésével megbízott szakcsoportvezető helyettesíti. AZ IGAZGATÓ GAZDASÁGI HELYETTESÉNEK SAJÁTOS FELADATAI 15. Az igazgató gazdasági helyettese közvetlenül a szakközépiskola igazgatójának van alárendelve, szolgálati elöljárója az igazgató oktatási helyettesének kivételével a szakközépiskola teljes személyi állományának. Az igazgató, valamint az igazgató oktatási helyettese egyidejű távolléte esetén a kizárólagos hatáskörbe utalt ügyek kivételével megbízás alapján helyettesíti az igazgatót. 16. Felelős a szakközépiskola költségvetésének a vonatkozó jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközeiben meghatározott módon történő tervezéséért, szervezéséért, a költségvetés realizálásáért, a számviteli nyilvántartásért, az elemzésért, a szakmai jellegű ellenőrzésekért, a szakközépiskolai feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi, ellátási, fenntartási, technikai, informatikai, munka- és környezetvédelmi feltételek biztosításáért, az alárendelt szervezeti egységek gazdálkodásának irányításáért, összehangolásáért, a bérgazdálkodásért, az adó- és társadalombiztosítási ügyintézésért, a lakás- és energiagazdálkodásért. 17. Feladata: a) a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközeiben és az elöljárói belső rendelkezésekben meghatározottak szerint tervezi, irányítja, felügyeli és ellenőrzi a szakközépiskola költségvetési, ellátási, fenntartási, technikai és informatikai gazdálkodási rendszerét, tevékenységét, negyedévente vezetői értekezleten jelentést tesz a költségvetési felhasználás alakulásáról; b) irányítja, felügyeli és ellenőrzi az alárendeltségébe tartozó osztályokat és az igazgatóhelyettesi vezetés állományát; c) gondoskodik a szakközépiskola éves költségvetési tervjavaslatának elkészítéséről, majd a költségvetési vita lefolytatása és a jóváhagyott költségvetési előirányzatok visszaigazolása után az elemi költségvetés kidolgozásáról; d) gondoskodik a gazdálkodási évre (időszakra, feladatra) vonatkozó igazgatói intézkedések, gazdálkodási tervek, belső rendelkezések kidolgozásáról; 14

15 e) irányítja és felügyeli az elemi költségvetésből a szakközépiskola feladatainak végrehajtásához szükséges feltételek biztosítását, koordinálja a rendelkezésre álló előirányzatokkal, keretekkel és készletekkel való gazdálkodást, indokolt esetben kezdeményezi azok módosítását; f) irányítja és felügyeli a szakközépiskola vagyonnyilvántartásának vezetését, az intézményi beszámolók, a leltár és az éves mérleg összeállítását, elkészíti az iskola adott évre vonatkozó felújítási, szükségleti terveit, szervezi az ezekben előírtak megvalósulását; g) ellátja gazdasági és költségvetési ügyekben a szakközépiskola képviseletét; h) átruházott jogkörben a hatályos jogszabályok és szabályzók előírásai szerint a szakközépiskola feladatainak ellátását szolgáló fizetési vagy teljesítési kötelezettséget vállal, vagy ilyen követelést előír, a kötelezettségvállalást, a követelés előírását, valamint az utalványozást ellenjegyzi; i) javaslatot tesz a szakközépiskola működéséhez szükséges technikai felszerelések, járművek, fegyverzettechnikai eszközök, informatikai rendszerek fejlesztésére, korszerűsítésére, az elavult eszközök és anyagok kivonására, további hasznosítására; j) irányítja a szakközépiskola saját hatáskörében lefolytatott közbeszerzési eljárásait; k) irányítja a szakközépiskola kincstári vagyongazdálkodását, a szakmai és a költségvetési kerettel rendelkező szervezeti egységek gazdasági munkájához iránymutatást ad, gazdasági jellegű intézkedéseket hoz; l) irányítja a szakközépiskola informatikai rendszere működtetését, fejlesztését, a távbeszélők magáncélú használatát és térítésük megvalósulását; m) gondoskodik a hatáskörébe utalt lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásáról, előkészíti a központi szervhez felterjesztendő javaslatokat; n) irányítja a károkért felelősökkel szemben kirótt kártérítések behajtásával kapcsolatos tevékenységet, intézkedéseket foganatosít a károk megelőzésére; o) a szükséges feltételek megléte esetén az igazgató távollétében jóváhagyja az illetményelőlegek kifizetését; p) irányítja a szakközépiskola környezet- és természetvédelmi tevékenységét, intézkedéseket foganatosít a kapcsolódó jogszabályok betartására, a balesetek, környezetszennyezések megelőzésére és felmerült hiányosságok megszüntetésére; q) irányítja a szakközépiskola energiafelhasználását, intézkedik az energiaveszteségek mérséklésére, a takarékos energia-felhasználásra; r) működteti a Gazdasági Szerv belső önellenőrzési rendszerét, gondoskodik a felmerült hiányosságok megszüntetéséről; s) kötelezettség-vállalási és ellenjegyzési, valamint pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási jogkört gyakorol; t) távolléte esetén a kijelölt osztályvezető helyettesíti. 15

16 AZ OSZTÁLYVEZETŐK (KOORDINÁCIÓS OSZTÁLYVEZETŐ, SZAKCSOPORTVEZETŐK) ÁLTALÁNOS FELADATAI 18. Az osztályvezető munkaköri leírásában szabályozott alárendeltségében vezeti alárendelt szervezetét, melynek egyszemélyi felelős vezetője, szolgálati elöljárója az osztály teljes személyi állományának. 19. Az osztályvezető felelős a munkaköri leírásban meghatározott szakterület eredményes működéséért, a szakmai feladatok egységes értelmezéséért, a végrehajtás megszervezéséért, összehangolásáért és a megvalósulás ellenőrzéséért, közvetlen alárendeltje felkészültségéért, az ügyintézés során a szakszerűség, törvényesség, határidők betartásáért, betartatásáért. 20. A szabályzat alkalmazása során a koordinációs osztályvezetőt, a szakcsoportvezetőket osztályvezetővel azonos jogállású vezetőnek kell tekinteni. 21. Az osztályvezető általános feladat- és hatásköre: a) vezeti az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységeket, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok végrehajtását, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét, jogszerűségét, a határidők betartását; b) szakterületét érintő körben folyamatosan figyelemmel kíséri, értékeli, elemzi és ellenőrzi a szakközépiskolai feladatok reá vonatkozó részei végrehajtásának helyzetét, hatékonyságát, véleményezi, illetve elkészíti a szakterületét érintő jelentéseket, javaslatokat, előterjesztéseket és egyéb szakmai tervezeteket, szakmailag előkészíti a felettes vezető döntését, hatáskörét meghaladó ügyekben belső rendelkezés kiadását, módosítását, hatálytalanítását kezdeményezi; c) gondoskodik a felettes vezetői döntés végrehajtásának megtervezéséről, megszervezéséről, megvalósításáról és nem utolsó sorban ellenőrzéséről, értékeléséről, az érintettek motiválásáról; d) a közvetlen alárendeltségébe tartozók személyzeti és szociális ügyeiben javaslattételi és véleményezési jogkört gyakorol, részt vesz az alárendeltek munkája, össztevékenysége minősítésében, alkalmassága elbírálásában, a megfelelő munkahelyi légkör alakításában, továbbá a munkaköri leírások elkészítésében, elkészíti a beosztott hivatásos és köztisztviselői állomány éves teljesítményértékelését; e) meghatározza, szervezi és értékeli beosztottainak napi, heti, havi munkáját, elfoglaltságát, a jóváhagyott éves szabadságolási terv szerint engedélyezi szabadságát, szabadnapját, hivatalos és magánügyben munkaidőben történő kilépését, biztosítja alárendelt munkatársai munkaidő alatti hatékony tevékenységét, felügyeli az állomány részére biztosított ruházati támogatás rendeltetésszerű felhasználását, az erről szóló elszámolást, továbbá a magáncélú igénybevételek megfizetését; f) szakterületét érintő körben együttműködik a szakközépiskola, az együttműködő szervek azonos szintű vezetőivel; g) kötelezettség-vállalási utalványozási jogkört gyakorol megbízás alapján; h) az osztályvezetőt akadályoztatása esetén az általa kijelölt vagy megbízott személy helyettesíti; 16

17 i) gondoskodik a szervezeti egység részére átadott anyagi-technikai eszközök nyilvántartásáról, elszámolásáról, megőrzéséről, ezekért felelősséggel tartozik. 22. A koordinációs osztályvezető sajátos feladatai a) A koordinációs osztályvezető közvetlenül az igazgatónak van alárendelve, szakmai elöljárója a Koordinációs Osztály teljes személyi állományának; b) koordinálja a szakközépiskolai szintű nem tanulmányi jellegű tervező-, szervezőmunkát; c) gondoskodik az Éves Munka- és Ellenőrzési Terv összeállításáról, ez alapján a havi munkatervek elkészítéséről, kiadásáról; d) gondoskodik az igazgató által meghatározott tervezetek kidolgozásáról, részt vesz jelentések és tervek összeállítására létrehozott eseti bizottságok munkájában; e) a Humán Osztállyal együttműködve összeállítja az állomány adott évre vonatkozó ön- és továbbképzési tervét; f) biztosítja a vezetői fórumok adminisztratív működését, az ott elhangzottak rögzítését; g) végzi az igazgató levelezésének, postájának bonyolítását, a feladatok, határidők figyelőztetését, a meghatározott előzetes egyeztetések végrehajtását; h) szervezi az igazgatóhoz érkező beadványok, kérések intézését és a külső anyagok véleményezésével, szakmai egyeztetésével kapcsolatos tevékenységet; i) ellátja az ügyfélfogadási időben megjelent dolgozók, állampolgárok fogadását, szakszerű tájékoztatását, szervezi az igazgatói fogadónapokat; j) gondoskodik a szakközépiskola napi parancsainak kiadásáról; k) leadott hatáskörben a koordinációs osztályvezető konkrét adat alapján, vagy ellenőrzés céljából jogosult a be- és kiléptetés szabályait ideiglenesen szigorítani, továbbá a bázis területére külső személyek általi belépést engedélyezni; l) gondoskodik a tanóra-ellenőrzés kivételével a szakközépiskolai szintű ellenőrzések elvégzéséről, koordinálja ezen ellenőrzési tevékenységet; m) gondoskodik az igazgató által megszabott kidolgozó-, értékelő-, elemző-, tervező, ügyintézési feladatok elvégzéséről; n) irányítja, felügyeli az iskolaügyeletes szolgálat (ügyeletesek) tevékenységét, a szakközépiskola objektumának technikai őrzését, a belső rendszabályok betartását; o) irányítja, felügyeli a szakközépiskola titokvédelmi, adatvédelmi és ügyirat-kezelési, sokszorosítási tevékenységét; p) irányítja a központi irattár tevékenységét; q) tervezi, szervezi és végzi a külső és belső tájékoztatási és a társadalmi kapcsolatokkal összefüggő szervezési, mozgósítási, megvalósítási, értékelési feladatokat, az arculatformálási és marketing tevékenységet; r) alkalmilag részt vesz a tanulók kapcsolódó jellegű felkészítésében; 17

18 23. A szakcsoportvezetők sajátos feladat- és hatásköre a) A szakcsoportvezető közvetlenül az igazgató oktatási helyettesének van alárendelve, szolgálati elöljárója a szakcsoport személyi állományának. b) Felelős: a szakcsoport állománya megtartásáért, pótlásáért, szakmai, pedagógiai ismeretei, készségei naprakészen tartásáért és folyamatos fejlesztéséért, a pedagógusokkal szembeni követelmények teljesítéséért, a pedagógusi etika előírásai megvalósulásáért, a jó munkahelyi légkör megteremtéséért és fenntartásáért; a szakcsoport feladatkörébe tartozó oktatási dokumentumok kidolgozásáért; az oktatott tantárgyak, vagy tananyagegységek/tananyagelemek naprakészségéért, a színvonalas, gyakorlatias oktató-nevelő munka végzéséért, az előírt tanóratartási és egyéb jellegű kötelezettségek teljesítéséért illetve teljesíttetéséért, a korszerű didaktika és metodika alkalmazásáért, tudományos igényű kidolgozó és publikációs munkáért, a szakmai és pedagógiai jellegű partnerkapcsolatok tartásáért, ápolásáért; a pedagógusok által készített segédanyagok jóváhagyásáért, a számonkérések folyamatosságáért, követelménytámasztó végzéséért, objektivitásáért, a vizsgák előkészítéséért és lebonyolításáért; az oktatott tananyag időszerűségéért, az újonnan megjelent jogszabályok tananyagba történő beépítéséért; a pedagógusi állomány minőségi munkájáért, hatékonyságáért, módszergazdagságáért, az egységes követelmények biztosításáért, a munkaidő hatékony kihasználásáért, a tanulók tanulmányi előmeneteléért, az oktatói és tanulói állomány motiválásáért; az Osztályfőnöki Munkaközösség a szakcsoportja állományába tartozó tagjának általános irányításáért. a tervezett jegyzetek, tansegédletek, dokumentációk, videó- és diafilmek, tablók, táblázatok, és más ismerethordozók, jelentések, elemzések, értékelések elkészítéséért, korszerűsítéséért, sokszorosításáért; az oktatással, tananyaggal kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatok folyamatos gyűjtéséért, hasznosításáért, alkalmazásáért, a szakmai gyakorlatok előkészítéséért, ellenőrzéséért, értékeléséért, a követésvizsgálatok realizálásáért; a tanulók tanulmányi és vizsgaügyeiben a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott elsőfokú döntés meghozataláért; az előírt tanóratartási, tanóra-ellenőrzési, tanóra-látogatási kötelezettség megvalósításáért; közreműködik a pályára irányító munka, valamint a tanulói felvételi munka végzésében, ennek szervezésében; a szakcsoportvezetőt akadályoztatása esetén a kijelölt vagy megbízott személy helyettesíti. 18

19 II. Fejezet A szakközépiskola beosztott állománya A szakközépiskola egyes szervezeti egységeinek, személyeinek feladat- és hatásköre Az igazgató közvetlen alárendeltségében működő személyek és szervezetek 1. Kiemelt jogi főelőadó: a) közvetlenül az igazgatónak van alárendelve, munkájának koordinálását az igazgató megbízásából a koordinációs osztályvezető látja el; b) figyelemmel kíséri a jogalkalmazás gyakorlatát, a megjelenő, tartalmában releváns jogszabályokra felhívja az igazgató figyelmét, indokolt esetben szabályozók kiadását, módosítását vagy hatályon kívül helyezését kezdeményezi. Biztosítja, felügyeli az intézkedések, a működés jogszerűségét; c) véleményezi, valamint ellenjegyzi az igazgató és helyettesei által kiadásra készített normatív belső rendelkezések tervezetét; d) ellátja a szakközépiskola jogi képviseletét a különböző jogvitákban, peres és nem peres ügyekben; e) évente előkészíti a belső normatív rendelkezések deregulációját, a hatályos jogszabályok, rendelkezések listáját; f) közreműködik a szakközépiskola polgári jogi szerződései tervezeteinek előkészítésében, a szerződések megkötésében, végzi a tanulói szerződések előkészítését, ellenjegyzi a szakközépiskola szerződéseit; g) részt vesz a szakközépiskola által saját hatáskörben lefolytatott közbeszerzési eljárások bírálatában, a szerződések, megállapodások jogi véleményezésében, ellenjegyzésében; h) szükség esetén bekapcsolódik a tanulók foglalkozásai vezetésébe, jogpropaganda előadásokat vezet, szervez az állomány részére; i) jogi tanácsokkal segíti az igazgató és a vezetés döntéshozó funkciója eredményességét; j) kizárólagos hatáskörben jogosult állásfoglalásra állam- és szolgálati titok, illetve személyes és különleges adatok megsértésével kapcsolatban; 2. Kiemelt főelőadó (belső ellenőr): a) közvetlenül az igazgatónak van alárendelve, munkájának koordinálását az igazgató megbízásából a koordinációs osztályvezető látja el; b) végzi a részére meghatározott, a munkatervekben tervezett, illetve terven felüli, szakközépiskolai szintű nem tanulmányi jellegű ellenőrzéseket, vizsgálatokat; c) ellátja az ellenőrzések, az elrendelt témavizsgálatok és az egyéb a belső ellenőrzésekkel összefüggő elemző-értékelő tevékenységek követelményszintű végrehajtását; 19

20 d) a belső ellenőri jelentésekben értékeli az ellenőrzött szervezeti egység gazdálkodását, feltárja a hibák és hiányosságok okait és következményeit, a követelmények megsértése esetén a konkrét jogszabályokat, megfogalmazza a megállapításai hasznosításához szükséges javaslatokat; e) vezetői utasításra összeállítja és jóváhagyásra felterjeszti az egyes szervezeti egységek ellenőrzési vizsgálatai éves, féléves, és havi terveit, programjait, amelynek alapján végzi, szervezi és tervezi a helyszíni ellenőrzési munkákat; f) a megadott határidőre összeállítja a megállapításokat tartalmazó ellenőrzési jelentéseket, vizsgálati anyagokat, szükség esetén csatolja a hibajegyzékeket, a kapcsolódó egyéb jegyzőkönyveket és mellékleteket; g) szükség esetén kezdeményezi a szolgálati út betartásával személyes felelősség megállapítását; h) soron kívül jelenti az ellenőrzések végrehajtása során feltárt fegyelemsértést, vagy kirívó szabálytalanságot; i) szükség esetén kezdeményezi cél és témavizsgálatok elrendelését, illetve más vezetői intézkedések megtételét; j) folyamatosan gyűjti, összegzi, elemezi-értékeli, és jelenti a szakterületi vezetőnek a belső ellenőri munkával kapcsolatos tapasztalatait; k) elkészíti a belső ellenőri munkával kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatásokat, táblázatos kimutatásokat, és egyéb jelentéseket; l) vizsgálja és értékeli a folyamatba épített vezetői ellenőrzések jogszabályoknak, közjogi szervezetszabályozó eszközeinek, belső rendelkezéseknek történő megfelelését, az ellátott feladatok és az ellenőrzött szervezeti egység gazdálkodási formájának, kapacitásainak összhangját; m) vizsgálja a szakközépiskola gazdasági működésének szabályozottságát, a bizonylati rend és okmányfegyelem helyzetét, valamint szakközépiskola kezelésében lévő vagyon védelmét és ésszerű hasznosítását; n) vizsgálja a kötelezettségvállalások megalapozottságát, azok előirányzattal való összhangját, valamint nyilvántartását; o) vizsgálja a tanintézeti bevételek alakulását, azok feltárására, növelésükre tett intézkedések hatását; p) vizsgálja a követelések, kötelezettségek nyilvántartásának szabályszerűségét és beszedését; q) vizsgálja az előirányzatok és a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználását, a létszám és illetménygazdálkodás megvalósulását; r) vizsgálja a tárgyi eszközök kihasználását, fejlesztését, fenntartását, valamint egyéb erőforrások felhasználását; s) vizsgálja a támogatások, adományok, pályázatokon elnyert pénzeszközök felhasználását, könyvelését, nyilvántartását; t) vizsgálja a közbeszerzési előírások betartásának ill. betartatásának szabályszerűségét; u) vizsgálja a költségvetési beszámoló, valamint az előirányzat maradványok és az eredmény kimunkálásának valódiságát, szabályszerűségét; 20

AZ Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Levélcím: 1286 Budapest Pf.: 9. Telefon: 06-1-391-3548; Fax: 06-1-391-3549; BM telefon: 38-030 E-mail: arszki@arszki.hu Intézmény-nyilvántartási szám: 13-0871-05 Szám:

Részletesebben

ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Levélcím: 1286 Budapest Pf.: 9. Telefon: 06-1-391-3548; Fax: 06-1-391-3549; IRM telefon: 38-030 E-mail: arszki@bm.gov.hu Szám: /2009. A fenntartó nevében jóváhagyom:

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) 620-706 Fax: 06 (32) 620-714 E-mail e-mail

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás 51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2014.01.01-2014.01.02 A központi

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Diákjogi szektor 2008.

Diákjogi szektor 2008. Diákjogok érvényesülése 14, 15 Diákjogi szektor 2008. Hatóságok és szervezetek a diákjogok iskolán belüli védelmében dr. Jásper András előadása Kezdeményezze, hogy az ellenőrzési joggal rendelkezők végezzenek

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

A KOK MŰKÖDÉSE VI.1. Az ügyintézés legfontosabb szabályai VI.2. Az ügyintézés folyamata VI.3. A kiadmányozási jog gyakorlása...

A KOK MŰKÖDÉSE VI.1. Az ügyintézés legfontosabb szabályai VI.2. Az ügyintézés folyamata VI.3. A kiadmányozási jog gyakorlása... 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 3 I.2. A KOK jogállása, megnevezése... 3 I.3. A KOK feladat- és hatásköre,

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Szeged 2012.

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Szeged 2012. SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Szám: 30024-200/121/2012. 1. számú példány A SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szeged 2012. I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. november 23-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökség Titkárság ÜGYRENDJE

A Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökség Titkárság ÜGYRENDJE BM. III. Főcsoportfőnökség Titkársága Szigorúan titkos! Különösen fontos! 45-13-15/1/1972. A Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökség Titkárság ÜGYRENDJE Lássa (név, rendfokozat): Engedélyező aláírása:

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal.

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal. A nem állami költségvetési szerv, vagy települési önkormányzat beleértve a helyi önkormányzatok társulását is által alapított intézmények (egyházi és magán köznevelési intézmények) működési engedélye Ügyleírás:

Részletesebben

ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető. HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1.

ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető. HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1. 1/11 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1. I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezető

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata.

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata. 1. Elnöki Kabinet 12. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) Ügyviteli és Koordinációs Osztály (osztályvezető, ügykezelők) b) a titkársági ügyintéző, c) a gépkocsivezető. (2)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV

INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV Martfűi József Attila Általános Iskola (intézmény neve) INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV A(z) (5435 Martfű Május 1. út 2. sz. alatt működő) Martfűi József Attila Általános Iskola (intézmény

Részletesebben