27. oldal. Az iskolaközösség

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "27. oldal. Az iskolaközösség"

Átírás

1

2 1 I. Általános rendelkezések 3. oldal A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, elfogadási rendje, hatálya 3. oldal Az iskola általános jellemzői Az iskola törvényes működésének dokumentumai Az iskola jogállása, típus szerinti besorolása Az iskola alapító-fenntartó- és irányító szerve Az iskola alapadatai Az iskola alaptevékenysége, működési köre Az iskola alaptevékenységi - és azt segítő tevékenységi körei, kiegészítő, kisegítő feladatai Az iskola alaptevékenységének szakfeladat rend szerinti besorolása Az iskola jogosítványai Az iskola képviselete Az iskola gazdálkodása Az iskola vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettséggel járó beosztásai II. Az iskola szervezeti felépítése, vezetése, szervezeti rendszere Az iskola szervezeti felépítése Az iskola felelős vezetője Az igazgató felelőssége Az igazgató feladat- és hatásköre Az igazgató helyettesítési rendje Az igazgató által leadott feladat és hatáskörök Az igazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó beosztottak Az igazgató által tartott értekezletek rendje Az iskola igazgatói tanácsa Az igazgató oktatási - helyettes felelőssége Az igazgató oktatási helyettes feladat- és hatásköre Az igazgató gazdasági - helyettes felelőssége Az igazgató gazdasági - helyettes feladat- és hatásköre Az iskola szervezeti egységei és feladataik Az iskola dolgozói Az iskola közösségei Az iskolaközösség Az iskola dolgozóinak közösségei Az iskola tanulóinak közösségei Az iskola közösségeinek belső kapcsolattartása Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolattartása Az iskola belső ellenőrzési rendje III. Az iskola működésének rendje A feladatok végrehajtásának általános rendje A kiadmányozás rendje Az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatványok, dokumentumok hitelesítésének rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje A munka - és nyitva tartás rendje 3. oldal 3. oldal 4. oldal 4. oldal 4. oldal 5. oldal 5. oldal 5. oldal 6. oldal 6. oldal 6. oldal 6. oldal 7. oldal 7. oldal 7. oldal 7. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 9. oldal 9. oldal 10. oldal 10. oldal 11. oldal 11. oldal 12. oldal 12. oldal 14. oldal 14. oldal 14. oldal 15. oldal 20. oldal 21. oldal 22. oldal 23. oldal 27. oldal 27. oldal 27. oldal 28. oldal 28. oldal 29. oldal

3 2 Az oktatás rendje A területi gyakorlati képzést folytatókkal való kapcsolattartás formái és rendje Az iskola Pedagógiai Programja A tanítási -, képzési idő szervezeti formája és rendje A tanórán kívüli foglalkozások célja, szervezeti formája és rendje Az iskola könyv- és jegyzettára Az iskola objektumainak biztonsági rendje, a be- és kilépés rendje, az iskola létesítményeinek, helyiségeinek használati rendje Az egészségügyi ellátás és ifjúságvédelem rendje, a tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárási rend A szociális támogatás megállapításának rendje Az iskola belső jutalmazási rendje A közalkalmazott pedagógusok továbbképzésére, átképzésére fordítható központi támogatás rendje, a hivatásos állományúak továbbképzési kötelezettsége teljesítésének finanszírozása A tanulói jogviszony keletkezése, megszűnése, a tanulók jogai és kötelességei Az iskolarendszerű képzésben résztvevő tanulók ösztöndíjának és egyéb támogatásának megállapítása Az iskolai hagyományok ápolás, az ünnepségek, megemlékezések rendje IV. Záró rendelkezések Az SZMSZ hatályba lépése Az SZMSZ kötelező felülvizsgálata, módosítása Egyéb rendelkezések 31. oldal 31. oldal 32. oldal 33. oldal 33. oldal 33. oldal 34. oldal 34. oldal 35. oldal 36. oldal 37. oldal 38. oldal 39. oldal 40. oldal 42. oldal 42. oldal 42. oldal 42. oldal V. Mellékletek 43. oldal 1. sz. Legitimációs záradékok 44. oldal 2. sz. Az iskola címere 45. oldal 3. sz. Az iskola szervezeti felépítése 46. oldal 4. sz. Az iskola szervezeti ábrája 47. oldal 5. sz. Az iskola vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettséggel járó hivatásos és közalkalmazotti 48. oldal beosztásai 6. sz. Az iskola tanulói fegyelmi szabályzata 49. oldal 7. sz. Iskolai munkaköri leírás minták 60. oldal

4 3 I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, elfogadási rendje, hatálya 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat ( a továbbiakban: SZMSZ ) az iskola egyik alapdokumentuma, amely meghatározza az iskola szervezetére, működésére, külső- és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket és mindazon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ elkészítéséért az iskola igazgatója ( a továbbiakban: igazgató ) a felelős Az SZMSZ - t, köznevelési törvény ( Nkt ) vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel a nevelőtestület, az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével fogadja el. Az elfogadásról szóló legitimációs záradékok az SZMSZ 1. sz. melléklete Az SZMSZ hatálya kiterjed az iskolára, annak szervezeti egységeire, az egyes szervezeti egységek hivatásos és közalkalmazotti állományára és az iskolarendszerű képzésében résztvevő tanulói állományra. Az SZMSZ rendelkezései kiterjednek továbbá mindazokra, akik egyéb jogviszony alapján vesznek részt az iskola feladatainak ellátásában, illetve akik igénybe veszik az iskola személyi- vagy tárgyi jellegű szolgáltatásait. 2. Az iskola általános jellemzői 2.1. Az iskola törvényes működésének dokumentumai A) Alapdokumentumok: - Alapító okirat - SZMSZ - Pedagógiai program - Intézményi minőségirányítási program ( IMIP ) - Házirend Az alapító okirat meghatározza az iskola alapító-, fenntartó- és irányító szervét, az iskola azonosító adatait, az iskola tevékenységi - és működési körét A Pedagógia program képezi az iskolában folyó oktató - nevelő és szakképző munka tartalmi, szakmai alapjait Az intézményi minőségirányítási program bemutatja az iskola minőségügyi helyzetét, az iskola jövőképét, az iskola jövőpolitikai nyilatkozatát és az iskolai minőségcélokat A házirend egységes szerkezetben határozza meg a tanár- diák-, diák - diák közötti viszonyt, a tanulói jogokat és kötelezettségeket, a tanulói szállás rendjével, az iskolához tartozó területek és eszközök használatával, illetve a balesetek megelőzésével kapcsolatos szabályokat Az SZMSZ, a Pedagógia program, a házirend nyilvános dokumentum, melyet tanulmányozásra mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni. Nyomtatott formában az iskola könyv- és jegyzettárában, elektronikus úton az iskola külső és belső elektronikus hirdetőfelületén.

5 4 B) Egyéb dokumentumok: - Munkaterv - Kollektív szerződés - iskolai belső normák ( szabályzat, intézkedés, parancs ) 2.2. Az iskola jogállása, típus szerinti besorolása Az iskola: a) önálló jogi személy b) feladatellátásához kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv c) az Nkt intézményi besorolása szerint: szakközépiskola 2.3. Az iskola alapító - fenntartó - és irányító szerve Az iskola: a) alapító- fenntartó - és irányító szerve a Belügyminisztérium b) középirányító szerve az Országos Rendőr - Főkapitányság - Az iskola irányítását a Belügyminiszter látja el azzal, hogy egyes költségvetési jogosítványokat az államháztartás működési rendjére vonatkozó szabályok szerint az Országos Rendőr - Főkapitányság gyakorolja. - Az országos rendőrfőkapitány, a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó 32/2005. ( VI. 30. ) BM - OM együttes rendelet ( a továbbiakban: R ) 2. alapján átruházott fenntartói jogköröket gyakorol az iskola felett Az iskola alapadatai a) megnevezése: Miskolci Rendészeti Szakközépiskola b) székhelye: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. c) OM azonosítója: d) akkreditációs lajstromszáma: 0926 e) iskolarendszeren kívüli képzés engedélyszáma: f) elhelyezése: Miskolc, Szentpéteri kapu 78. sz. alatti (9,08 hektár kiterjedésű), valamint Miskolc, Szentpéteri kapu 107. sz. alatti (17,42 hektár kiterjedésű) állami tulajdonú terület g) az iskolához tartozó egyéb ingatlanok: Bükkaranyos hrsz.: (24,67 hektár, lőtér) Miskolc, Kisavas negyedik sor 82. szám, hrsz: 11783/1 ( 30m 2 ) h) címe: postai: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. sz. levelezési: 3501 Miskolc, Pf.: 82. honlap: i) címere: SZMSZ 2. sz. melléklete

6 Az iskola alaptevékenysége, működési köre Az iskola alaptevékenysége a Rendőrség hivatásos állományú tiszthelyettes utánpótlását biztosító kétéves, érettségi utáni iskolarendszerű szakképzés, vizsgáztatás és iskolarendszeren kívüli szakképzés, vizsgáztatás. Működési köre országos Az iskola alaptevékenységi- és azt segítő tevékenységi körei, valamint az iskola kiegészítő és kisegítő feladatai a) a rendészeti szervek részére a felvételt nyert tanulók iskolarendszerű felnőtt oktatásban történő szakképzése, nevelése, a tanulók szakmai vizsgára történő felkészítése b) a belügyminiszter felügyelete alá tartozó szakképesítések szakmai vizsgáira történő felkészítés és vizsgaközpontként a vizsgák szervezése c) a rendészeti szervek tiszthelyettesi és zászlósi állománya részére iskolarendszeren kívüli képzések és továbbképzések, valamint e körbe tartozó vizsgáztatás d) intézményi vagyon működtetése e) a szakmai gyakorlati képzést segítő oktatók ( mentorok ) képzése, továbbképzése f) fenntartói rendelkezés alapján a tanulók képzési programon kívüli igénybevételének biztosítása Az alapfeladatok, alaptevékenységi körök veszélyeztetése nélkül, a rendelkezésre álló eszközökkel: g) nem nyereségszerzés céljából, vállalkozói tevékenységnek nem minősülő, egyéb bevétellel járó, az alapfeladattal, alaptevékenységgel összefüggő, azt kiegészítő, kisegítő jellegű tevékenység végzése h) külön együttműködési megállapodás alapján más állami, önkormányzati szervek részére szakmai orientáló-, alap-, és továbbképzés, valamint bűnmegelőzési képzés folytatatása i) külön jogszabályi felhatalmazás, engedély alapján egyéb képzési és vizsgáztatási, vizsgaszervezési feladatok ellátása 2.7. Az iskola alaptevékenységének szakfeladat rend szerinti besorolása: a) szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon b) szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás c) szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon d) szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás e) iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás f) M.n.s. egyéb felnőttoktatás g) egyéb M.n.s. szálláshely szolgáltatás h) iskolai, intézményi étkeztetés i) munkahelyi étkeztetés j) egyéb vendéglátás k) járó beteg gyógyító szakellátás l) fogorvosi alapellátás

7 6 3. Az iskola jogosítványai 3.1. Az iskola jogosult az eredményes szakmai vizsgát tett tanulói részére szakmai képesítést igazoló, jogszabályban meghatározott bizonyítvány kiadására Az iskola jogosult az egyéb alap-, kiegészítő- és kisegítő feladathoz tartozó képzési, továbbképzési, átképzési tevékenység esetében a képzési programban meghatározottak szerinti, a képzés sikeres elvégzését igazoló okirat kiadására Az iskola jogosult a kiegészítő, kisegítő feladatként végzett tevékenységi körében, jogszabályban meghatározottak szerinti bizonyítvány, jogszabályban, belső ágazati normában meghatározottak, vagy fenntartói, illetve országos hatáskörrel rendelkező egyéb rendészeti szerv elvárása szerinti igazolás, tanúsítvány, tanulmányi értesítő kiadására. 4. Az iskola képviselete 4.1. Az iskola képviseletére az iskola igazgatója jogosult. Jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében helyetteseire átruházhatja A képviseletet bírósági eljárásban meghatalmazás alapján: a) a koordinációs és humánigazgatási osztály kiemelt jogi főelőadója-, távolléte, akadályoztatása esetén a b) koordinációs és humánigazgatási osztályvezető - helyettes is elláthatja. 5. Az iskola gazdálkodása 5.1. Az iskola, a Belügyminisztérium önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerve, elsődleges kincstári alany. A működéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Belügyminisztérium Fejezet, Rendőrség Cím költségvetésében biztosított Az iskola a rendelkezésére bocsátott kincstári vagyont a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések szerint jogosult használni és hasznosítani Az iskola a rendelkezésre álló eszközökkel, nem nyereségszerzés céljából az alapfeladatok veszélyeztetése nélküli, vállalkozói tevékenységnek nem minősülő egyéb bevétellel járó, az alaptevékenységgel összefüggő tevékenységet végezhet Az iskola a rendelkezésére álló létesítményeket az alaptevékenység akadályozása nélkül bérbe adhatja Az iskola az I./ pont szerinti feladatainak ellátásához szükséges fenntartási és működési költséget a naptári évre összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetésben irányozza elő. 6. Az iskola vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettséggel járó beosztásai 6.1.Az iskola vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettséggel járó hivatásos és közalkalmazotti beosztásait az SZMSZ 5. számú melléklete tartalmazza.

8 7 1. Az iskola szervezeti felépítése II. Az iskola szervezeti felépítése,vezetése szervezeti rendszere 1.1. Az iskola szervezeti felépítését és a szervezeti egységek engedélyezett létszámát az SZMSZ 3. sz. melléklete, a szervezeti ábráját az SZMSZ 4. sz. melléklete, a részletes szervezeti struktúrát és a rendszeresített beosztásokat az iskola állománytáblázata tartalmazza. 2. Az iskola vezetése 2.1. Az iskola felelős vezetője Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki feladatait a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, az iskola belső normái által előírtak-, és a fenntartó általi elvárások szerint végzi Az igazgató az iskola hivatásos állományú dolgozói és az iskolába vezényelt hivatásos állományú tanulók tekintetében állományilletékes parancsnoki jogkörrel rendelkezik Az igazgató az iskola közalkalmazotti állománya tekintetében teljes munkáltatói jogkörrel rendelkezik, az iskola hivatásos állománya tekintetében azokat a munkáltatói jogokat gyakorolja, melyeket jogszabály részére meghatároz Az igazgató felelőssége Felelős az iskola jogszerű és szakszerű működéséért, a nevelő-oktató munka színvonaláért, a Központi/Kerettanterv és a Pedagógiai program által kitűzött célok megvalósításáért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért Az igazgató feladat- és hatásköre a) gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az iskola működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe b) elkészíti, illetve elkészítteti a tanév rendjének megfelelő munkatervet, ellenőrzési tervet, az éves beszámolójelentést, a tanulók területi szakmai gyakorlatára vonatkozó együttműködési megállapodásokat, a működéshez szükséges anyagi, személyi, pénzügyi terveket c) javaslatot tesz a tantervek és a tantárgyi tematikák, programok, illetve a felvételi eljárás fejlesztésére, korszerűsítésére d) irányítja a felvételi munkát e) gondoskodik az iskolát érintő jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök rendelkezéseinek, belső szabályzatok, intézkedések és parancsok megismertetéséről f) irányítja az iskola intézményi minőségirányítási programjának ( IMIP ) megvalósítását g) eleget tesz a jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeknek h) biztosítja az iskola oktatói állománya szakmai továbbképzésének feltételeit, végrehajtatja és ellenőrzi azok megvalósulását

9 8 i) rendszeresen együttműködik és kapcsolatot tart a rendészeti szakközépiskolák igazgatóival, a működési terület szerinti rendőri szervek-, határrendészeti szolgálatok, határrendészeti kirendeltségek vezetőivel, az iskola székhelye szerint illetékes városi és megyei önkormányzattal, kormányhivatallal, munkaügyi központtal, más szakképzést folytató intézménnyel j) tanfolyamokat, képzéseket szervez, szerződéseket köt a jogszabályok adta kereteken belül k) előkészíti a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, majd megszervezi azok szakszerű végrehajtását l) intézkedik a dolgozók munkaköri leírásának elkészítésére m) szabályzatokat, intézkedéseket, parancsokat ad ki az iskola működésével kapcsolatban n) legalább évenként diákgyűlést és összdolgozói /nevelőtestületi, illetve szakmai közösségi/ munkaértekezleteket hív össze, értekezleteket tart o) képviseli az iskolát belső és külső ügyekben, eljárásokban p) együttműködik az iskola diákönkormányzatával, bevonja azt a döntések előkészítésébe és biztosítja jogszabályban meghatározott jogaik gyakorlását q) biztosítja a számviteli, pénzügyi rend betartását, gondoskodik a vagyon- és munkavédelemről r) vezeti a nevelőtestületet s) ellenőrzi és irányítja a nevelő-oktató munkát t) ellenőrzéseket végez az oktatás, a gazdálkodás terén u) együttműködik a közalkalmazotti tanáccsal és az iskolában működő szakszervezetekkel, azokat a jogszabályokban és a kollektív szerződésben írt esetekben bevonja a döntések előkészítésébe és biztosítja számukra jogaik gyakorlását v) fogadóórát tart minden hét csütörtök napján órától 2.4. Az igazgató helyettesítési rendje Az igazgatót távolléte, akadályoztatása esetén - így különösen betegség, szabadság, külföldi kiutazás, illetve szolgálati helyről legalább egy napot meghaladó kiküldetés - az igazgató oktatási - helyettes helyettesíti A helyettesítés további sorrendje: - az igazgató oktatási - helyettes távolléte, akadályoztatása esetén a koordinációs és humánigazgatási osztályvezető a helyettesítő személy A igazgató oktatási - helyettes és a koordinációs és humánigazgatási osztályvezető együttes távolléte, akadályoztatása esetén a helyettesítés egyedi kijelölés alapján történik A helyettesítőt nem illeti meg a foglalkoztatási jogviszonyt keletkeztető, módosító, megszüntető parancs, határozat -, iskolai belső norma ( szabályzat, intézkedés, parancs ) aláírásának a joga. A helyettesítő személyek közül kizárólag az igazgató oktatási - helyettest illeti meg a kötelezettségvállalási jog, de ezen jogkör gyakorlása során figyelemmel kell lennie az iskola kötelezettségvállalási szabályzatáról szóló belső normában foglaltakra Az igazgató a helyettesítés alkalmi rendjéről a II/ pontban foglaltaktól eltérően is rendelkezhet.

10 Az igazgató által leadott feladat- és hatáskörök a) igazgató oktatási - helyettes részére: - órarend készítésével kapcsolatos döntési jog - tanulói jogviszony - igazolások aláírásának joga b) igazgató gazdasági - helyettes részére: - élelmiszer szállítási -, bérleti szerződések megkötését megelőző tárgyalásokon történő képviseleti jog c) tanulmányi osztályvezető részére: - tanuló jogviszony - igazolások aláírásának joga d) tanulmányi osztály főelőadója ( oktatásszervezési, tanulói ) részére: - köznevelés információs rendszerében ( KIR ) történő adatszolgáltatási kötelezettség 2.6. Az igazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó beosztottak Az igazgató feladatait a közvetlen alárendeltségébe tartozó beosztottjainak közreműködésével látja el, akik az alábbi személyek: a) igazgató oktatási - helyettes b) igazgató gazdasági - helyettes c) koordinációs és humánigazgatási osztályvezető d) belső ellenőr e) titkárnő A beosztottak feladat- és hatásköre, egyéni felelőssége a munkaköri leírásukban meghatározottakra terjed ki, beszámolási kötelezettségüket közvetlenül az igazgatónak teljesítik Az igazgató által tartott értekezletek rendje A) vezetői, vagy napi koordinációs értekezlet: amely az iskola legfontosabb döntés előkészítő, koordináló testülete, amely biztosítja az iskola működésével kapcsolatos információk megosztását, megalapozza a döntéshozatalt, meghatározza az elvégzendő feladatokat és végzi a számonkérést. résztvevői: - igazgató oktatási- helyettes - igazgató gazdasági - helyettes - koordinációs és humánigazgatási osztályvezető A fenti személyek távollétük, akadályoztatásuk esetén kötelesek gondoskodni a megfelelő szintű helyettesítésükről. napirend: napi időszerű feladatok, jelentéstétel a szervezeti egységvezető saját szakterületét érintő fontosabb kérdésekben, az előző értekezleten meghatározott feladatok, döntések végrehajtásának számonkérése. B) kibővített vezetői értekezlet: igazgató által meghatározott időpontban résztvevői: - igazgató oktatási - helyettes - igazgató gazdasági - helyettes - koordinációs és humánigazgatási osztályvezető, osztályvezető - helyettes - tanulmányi osztályvezető - közgazdasági osztályvezető - ellátási és fenntartási osztályvezető - technikai osztályvezető - alapozó ismereti szakcsoportvezető - szakmai ismereti szakcsoportvezető napirend: külön rendelkezés szerint

11 10 C) állománygyűlés: igazgató által meghatározott időpontban résztvevői: berendelt törzs és/vagy tanulói állomány napirend: külön rendelkezés szerint D) egyedi ügyben összehívott értekezlet: igazgató által meghatározott időpontban résztvevői: külön rendelkezés szerint napirend: külön rendelkezés szerint 2.8. Az iskola igazgatói tanácsa Az igazgatói tanács az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik Az igazgatói tanács szükség szerint tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélést a koordinációs és humánigazgatási osztály vezetője készíti elő és az igazgató vezeti le. A megbeszélésről írásos emlékeztető készül Az igazgatói tanács összehívására oktatási, nevelési, képzési, valamint az iskola jelentősebb fejlesztési feladataihoz tartozó kérdésekben kerül sor Az igazgatói tanács tagjai közül az igazgató, az igazgató helyettesek, a koordinációs és humánigazgatási osztályvezető, a tanulmányi osztályvezető, a szakcsoportvezetők, az évfolyamparancsnokok külön igazgatói intézkedés alapján saját területükre és adott évre vonatkozóan készített ellenőrzési terv szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak Az igazgatói tanács tagjai: a) igazgató b) igazgató oktatási - és gazdasági helyettes c) koordinációs és humánigazgatási osztályvezető, osztályvezető - helyettes d) tanulmányi osztályvezető e) közgazdasági osztályvezető f) ellátási és fenntartási osztályvezető g) technikai osztályvezető h) szakcsoportvezetők i) évfolyamparancsnokok j) belső ellenőr k) minőségbiztosítási kiemelt főelőadó l) nevelőtestületi képviselő j) diákönkormányzat vezetője, diákönkormányzat összekötő tanár m) közalkalmazotti tanács elnöke n) iskolai reprezentatív szakszervezetek vezetői 3. Az igazgató oktatási - helyettes 3.1. Az igazgató oktatási - helyettes felelőssége Felelős az iskolában folyó elméleti - gyakorlati képzés végrehajtásáért Felelős az oktató-nevelő munkából az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységekre háruló tanórai - és tanórán kívüli feladatok-, oktatásigazgatási dokumentumok, szabályzatok, intézkedések, parancsok maradéktalan végrehajtásáért, betartásáért.

12 Felelős az irányítása alá tartozó szervezeti egységek és személyek minőségbiztosítási tevékenységéért Felelős beosztottjai munkavégzésének figyelemmel kíséréséért, ellenőrzéséért, illetve fegyelemsértés és károkozás esetén a szükséges intézkedések megtételéért Az igazgató oktatási - helyettes feladat - és hatásköre a) az igazgató távolléte, akadályoztatása esetén a II./ pontban meghatározottak figyelembe vételével gyakorolja hatáskörét b) szolgálati elöljárója az iskola oktatási szerv szervezeti egységei személyi állományának c) irányítja és ellenőrzi az iskola oktatási szerv szervezeti egységeinek munkáját, oktató - nevelő tevékenységét, a tanulók képzését d) szolgálati viszonyából-, beosztásából eredően intézkedést tesz, parancsot, utasítást ad, állást foglal e) javaslatot tesz fenyítésre, kártérítésre, elismerésre f) tervezi, szervezi és koordinálja az iskola oktató-nevelő munkáját g) gondoskodik a gyakorlati oktatók ( mentorok, koordinátorok ) felkészítéséről és továbbképzéséről h) javaslatot tesz a tantervek és a tantárgyi tematikák, programok, illetve a felvételi eljárás fejlesztésére, korszerűsítésére i) irányítja és felügyeli az iskola felvételi munkáját j) eleget tesz a jogszabály által előírt adatszolgáltatási kötelezettségeknek k) rendszeresen együttműködik és kapcsolatot tart a rendészeti szakközépiskolák igazgató oktatási - helyetteseivel l) előkészíti igazgatói döntésre a feladatkörét meghaladó ügyeket, gondoskodik az igazgatói döntések végrehajtásáról m) rendszeresen ellenőrzi a tanárok oktató-nevelő munkáját, a tanterv és tanmenetek előírásainak és pedagógiai elveinek érvényesülését, a tanulók felkészültségét, az oktató-nevelő munka eredményességét n) elkészíti és felterjeszti az igazgató részére az oktató-nevelő munkával kapcsolatos jelentéseket, javaslatokat, statisztikai adatokat, o) irányítja és ellenőrzi a félévi, év végi és egyéb vizsgák szervezését, lebonyolítását p) figyelemmel kíséri a konzultációk, fakultatív tananyagelemek, illetve a szakkörök és tanulmányi versenyek alakulását, az osztályfőnökök tevékenységét q) tervezi és szervezi az iskola oktatói állományának szakmai továbbképzését, ellenőrzi azok megvalósulását. r) előkészíti és vezeti a nevelőtestületi értekezleteket s) kapcsolatot tart az iskola diákönkormányzatával 4. Az igazgató gazdasági - helyettes 4.1. Az igazgató gazdasági - helyettes felelőssége Felelős az iskola gazdasági, informatikai tevékenységének a jogszabályoknak megfelelő folyamatos ellátásáért, az iskola alapfeladatai ellátásához szükséges anyagi, technikai, pénzügyi feltételek biztosításáért Felelős az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységekre háruló közgazdasági, ellátási és fenntartási, valamint informatikai - technikai feladatok maradéktalan végrehajtásáért.

13 Felelős az irányítása alá tartozó szervezeti egységek és személyek minőségbiztosítási tevékenységéért Felelős beosztottjai munkavégzésének figyelemmel kíséréséért, ellenőrzéséért, illetve fegyelemsértés és károkozás észlelésekor a szükséges intézkedések megtételéért Az igazgató gazdasági - helyettes feladat- és hatásköre a) irányítja, ellenőrzi az iskola gazdasági szerv szervezeti egységeinek munkáját. b) tervezi, szervezi és koordinálja az iskola pénzügyi, anyagi, technikai tevékenységét. c) javaslatot tesz a gazdasági szakterületet érintő kérdésekben. d) előkészíti igazgatói döntésre a feladatkörét meghaladó ügyeket, gondoskodik az igazgatói döntések végrehajtásáról. e) gondoskodik az iskola feladatainak ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állásáról, a felhasználó szervezeti egységek részére történő kiadásáról, az iskola működéséhez biztosított pénzügyi, anyagi, technikai eszközök rendeltetésszerű, takarékos és gazdaságos felhasználásáról, a munkakörülmények tervszerű és folyamatos fejlesztéséről. f) irányítja, felügyeli és ellenőrzi az iskola ellátási területén az informatikai, hírközlő és egyéb technikai, eszközök, rendszerek, programok működtetését. g) eleget tesz a jogszabály által előírt adatszolgáltatási kötelezettségeknek. h) rendszeresen együttműködik és kapcsolatot tart a rendészeti szakközépiskolák igazgató gazdasági - helyetteseivel. 5. Az iskola szervezeti egységei és feladataik 5.1. Az iskola szervezeti egységei a szervezeti egységvezetők irányításával, az iskola éves munkatervének és a vezetői ellenőrzések végrehajtásáról szóló igazgatói intézkedés figyelembe vételével hajtják végre feladataikat és meghatározott rendszerességgel értekezletet tartanak. A munkaterv az iskolai tanév helyi rendjét határozza meg. A vezetői ellenőrzésről szóló intézkedés - amely nem vonatkozik a költségvetési belső ellenőrzésekre - rendelkezik az ellenőrzött területről, az ellenőrzés tárgyáról, az ellenőrzés során alkalmazható módszerekről, az ellenőrzéssel szemben támasztott követelményekről, az ellenőrzést végző vezető, ellenőrzött jogairól, kötelezettségeiről A tanulmányi osztály az igazgató oktatási - helyettes közvetlen irányításával végzi az iskolában folyó oktatási, szakképzési, oktatásigazgatási feladatok koordinálását. Gondoskodik a felvételi eljárás tervezéséről és szervezéséről, az oktatástechnikai eszközök, oktatási segédanyagok biztosításáról, a tanulmányi munkával összefüggő adminisztratív feladatok ellátásáról. Feladatait a szakmai munkaközösségek ( szakcsoportok ) tevékenységével szoros összhangban látja el A szakcsoportok ellátják az iskolarendszerű képzés tekintetében az oktató - nevelő és ehhez kapcsolódó egyéb feladatokat, iskolarendszeren kívüli - és egyéb képzések esetében az oktató - és ehhez kapcsolódó egyéb feladatokat A koordinációs és humánigazgatási osztály tervezi és döntésre előkészíti a személyzeti - munkaügyi vonatkozású döntéseket, elkészíti és nyilvántartja az ehhez szükséges, vagy ennek eredményeként keletkezett okmányokat. Ellátja az állomány előmenetelének biztosításával összefüggő személyzeti feladatokat. Együttműködik az érdekképviseleti szervekkel. Végzi a szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatokat. Biztosítja az állomány egészségügyi alapellátását, a jogszabályban előírt szűrő és alkalmassági vizsgálatok elvégzését.

14 13 Segíti az igazgató fegyelemkezelő munkáját. Végzi a vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettséggel és a nemzetbiztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatokat. Ellátja az előző feladatokhoz kapcsolódó adatkezelési feladatokat Gondoskodik az iskolára érkező iratok feldolgozásáról, az ügyviteli munka ellátásáról. Ellenőrzi, felügyeli az iskola szervezeti egységeinek iratkezelő tevékenységét. Figyelemmel kíséri az igazgató napi programjának alakulását, a programok megvalósításához szükséges feltételek biztosítását. Segíti az igazgatói adminisztrációt. Koordinálja az iskolai minőségbiztosítási programot, támogatja annak megvalósítását. Ellátja az iskolai rendezvények, az igazgató által tartott értekezletek szervezésével kapcsolatos feladatokat, biztosítja az iskola külső kommunikációját. Szervezi a nemzetközi kapcsolattartásból adódó feladatokat. Elemző - értékelő munka keretében elkészíti a végzett munkáról szóló iskolai éves- és tanéves összefoglaló jelentést. Működteti az iskola ügyeletét, amelynek keretében ellátja az iskola objektumainak őrzés - védelmét és kapcsolatot tart a BM Főügyelettel. Jogszabályban meghatározott szervek, vezetők számára tájékoztatást ad a rendkívüli eseményekről. Tervezi és felügyeli az intézmény minősített időszaki feladatait, felelős a riasztási-, készültségbe helyezési-, értesítési-, és tájékoztatási feladatok elvégzéséért A közgazdasági osztály a költségvetés tervezésével kapcsolatos tevékenysége során összeállítja az elemi költségvetést. Nyilvántartja az eredeti, illetve a módosított előirányzatokat. Javaslatot tesz annak módosítására. Gondoskodik az elszámolások szabályszerűségéről. Vezeti a bevételekkel, kiadásokkal kapcsolatos ÁFA nyilvántartásokat. Nyilvántartja és figyelemmel kíséri a kártérítéseket és azok törlesztésére teljesített befizetéseket, a munkavállalói tartozásokat. Tevékenységi körében bonyolítja a pénztárforgalmat. Összeállítja a havi, negyedéves, féléves és éves költségvetési, pénzügyi beszámolót és annak szöveges indokolását. A számvitellel összefüggésben a fenntartó által elkészített szabályzatok alapján végzi a számviteli feladatait, a főkönyvi könyvelést. Közreműködik a leltár szervezésében, elkészíti a leltárfelvételi íveket, majd kiértékeli azokat. Információt szolgáltat a fenntartói szintű döntések előkészítéséhez, illetve alátámasztásához. Az illetmény számfejtéssel, TB ügyintézéssel kapcsolatosan összegyűjti és továbbítja a központosított illetményszámfejtéshez szükséges iratokat, a központosított illetmény számfejtés által készített listákat feldolgozva elkészíti és határidőre továbbítja a NAV, OEP, MÁK intézményei felé benyújtandó bevallásokat, illetve teljesíti az ezekhez kapcsolódó kifizetéseket, elvégzi a társadalombiztosítással kapcsolatos személyi ügyintézést. Adatokat, számvetéseket biztosít az igazgatói döntésekhez, az iskola más szervezeti egységei számára adatokat szolgáltat Az ellátási és fenntartási osztály végzi az iskola alapfeladatainak eredményes végrehajtása érdekében a szakterülethez tartozó anyagi technikai biztosítási feladatokat. Élelmezési szakterületen biztosítja a törzs - és tanulói állomány élelmezését, élelmezési járandóságait. A ruházati szakterület gondoskodik a törzs -és tanulói állomány egyenruházattal, formaruházattal, védőruházattal, védőfelszereléssel való ellátásáról, a mosási, vegyi tisztítási szolgáltatásokról, valamint a törzsállomány irodaszerrel történő ellátásáról. A fenntartási szakterület gondoskodik az iskola működéséhez, a törzsállomány munkavégzéséhez, az oktató- nevelő munka végrehajtásához, a tanulók elhelyezéséhez szükséges épület ( épületállomány ) létrehozásáról, felújításáról, karbantartásáról.

15 14 A gondnoki terület az iskola épületeinek, szabad területeinek folyamatos ellenőrzésével, a kisebb hibák elhárításával és takarításával, a hibák időben történő jelzésével és a közös helyiségek anyagainak nyilvántartásával, kezelésével biztosítja az iskola zavartalan működését. Ellátja a szállások működéséhez kapcsolódó feladatokat A technikai osztály az iskola feladatainak végrehajtása érdekében irányítja, tervezi, szervezi, végrehajtja az anyag-nemekhez tartozó anyagok, technikai eszközök, valamint ezek rendszerben tartásához szükséges felszerelések, eszközök, anyagok beszerzését, rendelkezésre állását, alkalmazását. Fegyver-műszaki szakterületen biztosítja az iskola oktató - nevelő munkájához, kiképzési feladatai végrehajtásához, a működéshez szükséges, szaknómenklatúrájában szereplő eszközöket, anyagokat, szolgáltatásokat. Ellátja a fegyverzeti-műszaki anyagok használatával, kezelésével, üzemeltetésével, fenntartásával, raktározásával, nyilvántartásával kapcsolatos gazdálkodási feladatokat. Gépjármű szakterületen az iskola szervezeti egységei személy- és anyagszállítási igényeinek kielégítéséhez, az oktatáshoz, valamint egyéb feladatok végzéséhez biztosítja a szükséges gépjárműtechnikát és ellátja a gépjárműfenntartással, üzemeltetéssel kapcsolatos gazdálkodási feladatokat. Informatikai szakterületen biztosítja az iskola szervezeti egységei részére az elektronikus adatfeldolgozáson alapuló információ ( adat ) rendeltetési helyre történő eljuttatását, működteti az informatikai ( távközlési, valamint számítástechnikai ) hálózatokat és egyedi eszközöket, gondoskodik azok fenntartásáról illetve fejlesztéséről. 6. Az iskola dolgozói 6.1. Az iskola dolgozóit a jogszabályok előírásai szerinti alkalmazási feltételekkel, a fenntartó által engedélyezett állománytáblázat alapján az iskola igazgatója foglalkoztatja Az iskola dolgozói foglalkoztatási jogviszonyuk szerint lehetnek hivatásos - és közalkalmazotti állományúak Az iskola dolgozói feladataikat a szervezeti egységvezetők alárendeltségében, munkaköri leírásaik alapján végzik Az iskola dolgozóira az állományviszonyukra vonatkozó jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket, iskolai belső normákat kell alkalmazni Az iskola által időlegesen foglalkoztatott ( pld.: megbízási szerződés, közfoglalkoztatás, határozott idejű közalkalmazotti jogviszony, stb.) személyekre a Ptk., Mt vagy Kjt rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 7. Az iskola közösségei 7.1. Az iskolaközösség Az iskola közösségét az iskola dolgozói és tanulói együttesen alkotják Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon érvényesíthetik.

16 Az iskolai alkalmazottak összdolgozói közössége Az összdolgozói közösség tagja az iskolával hivatásos vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló minden dolgozó Az összdolgozói közösség jogait, kötelességeit valamint iskolán belüli érdekérvényesítésének lehetőségeit az állományviszonyra jellemző jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint közalkalmazottak esetében az iskola kollektív szerződése rögzíti Az összdolgozói közösség összehívása évente legalább egy alkalommal kötelező. Az összehívásáért és az értekezlet levezetéséért az igazgató a felelős Az összdolgozói értekezlet hatáskörébe tartozik a jogszabályok által meghatározott dokumentumok - mint pld.: az iskolai intézményi minőségirányítási program - elfogadása. Az összdolgozói értekezlet a jogszabályok szerinti eljárási szabályok szerint választja meg az iskola szociális bizottságát. A szociális bizottság feladatait, jogait a vonatkozó ágazati normák előírásai szerint végzi, illetve gyakorolja Az iskola hivatásos állományú dolgozóinak közössége A közösség értekezletét szükség szerint az igazgató vagy a hivatásos állományú dolgozók 30%-ának kezdeményezésére kell összehívni Az értekezleten csak a hivatásosokat érintő személyzeti, munkaügyi és szolgálatteljesítési kérdésekben lehet tájékoztatást adni, állásfoglalást kialakítani, utasítást adni Az értekezlet megszervezése a koordinációs és humánigazgatási osztályvezető feladata. Az értekezletet az igazgató vezeti le. Az értekezletről szükség szerint emlékeztető készül Az iskola közalkalmazotti állományú dolgozóinak közössége A közösség értekezletét évente legalább egy alkalommal kell összehívni, megszervezése a koordinációs és humánigazgatási osztályvezető feladata A közalkalmazotti értekezlet levezetését, a közalkalmazotti tanács megválasztásának szabályait a jogszabályokban előírtak szerint kell végrehajtani A közalkalmazotti értekezlet szavazásra jogosult tagja az iskolával foglalkoztatási jogviszonyba álló minden közalkalmazotti dolgozó A közalkalmazotti tanács a jogait a jogszabályok és a kollektív szerződés szerint gyakorolja Az iskolai reprezentatív szakszervezetek A szakszervezetek jogaikat, kötelezettségeiket a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint gyakorolják, illetve teljesítik Az iskola dolgozói szakszervezeti tevékenységüket és a szakszervezeti érdekvédelemmel kapcsolatos jogaikat a jogszabályok, különösen az állományviszonyukra vonatkozó törvények betartásával gyakorolhatják Az iskola tanulói jogviszonyban álló tanulói a szakszervezeti tevékenységet a jogszabályok ( így különösen a köznevelési - és szakképzési törvény ) előírásai szerint gyakorolhatják. Azok a hivatásos jogviszonyban állók, akik az iskolában vezénylés alapján folytatnak tanulmányokat, szakszervezeti tevékenységüket a szolgálati helyükön gyakorolják.

17 A szakszervezetekkel való munkakapcsolat, a jogszabályok szerinti működési feltételek biztosításának mértéke szükség esetén, az igazgató és a szakszervezetek vezetői által megkötött kétoldalú megállapodásban rögzíthető A nevelőtestület Az iskola nevelőtestületének teljes jogú tagja az iskola igazgatója, helyettesei, valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, nem pedagógus munkakört betöltő, de tanóra tartásra kötelezett alkalmazottja, valamint az oktató - nevelő munkát közvetlenül segítő, felsőfokú végzettséggel rendelkező alkalmazottja A nevelőtestület tanácskozási jogú tagja az a pedagógus is, aki az iskolával megbízási szerződéses jogviszonyban áll és a tanulók oktatásában legalább egy képzési ciklusban ( oktatási félévben ) részt vesz, vagy a tanulók félévi osztályzatát legalább egy tantárgyból zárja A nevelőtestület az iskola legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve, jogszabályokban megfogalmazott döntési, véleményező és javaslattevő jogkörökkel rendelkezik A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, véleményét a jogszabályokban megfogalmazott esetekben ki kell kérni A nevelőtestület a jogszabályokban meghatározott jogkörei közül az alábbi jogokat ruházza át: a) döntési jogkörön belül - tanulói tankönyvtámogatás elosztási elvei - diákönkormányzatra /a ) pontban meghatározott feladat - tanulói fegyelmi bizottságra b) a véleményező jogkörön belül ( nem kerül átadásra ) c) a javaslattevő jogkörön belül /b) pontban meghatározott feladat - tanulói szociális bizottságra /c) pontban meghatározott feladat - pedagógus etikai bizottságra A nevelőtestület jogköreinek részleges ellátása céljából az alábbi bizottságokat hozza létre: Bizottság neve Feladat- és hatásköre a) tanulói fegyelmi bizottság nevelőtestület hatáskörébe tartozó tanulói fegyelmi ügyek tárgyalása és nevelőtestületi jogkörben történő döntés az alábbiak kivételével: - áthelyezés másik osztályba, másik iskolába - kizárás az iskolából - meghatározott kedvezmények juttatások csökkentése, illetve megvonása - kizárás a tanulói szállásról b) tanulói szociális bizottság tanulói szociális segélykérelmek elbírálása és javaslattétel az igazgató számára c) pedagógus etikai bizottság pedagógus etikai ügyek tárgyalása és javaslattétel az igazgató számára A bizottságok létszáma 5 fő, megválasztásuk nyílt szavazással, egyszerű többséggel történik. A bizottságok tagjait ezen tisztségükben a nevelőtestület tanévenként egyszer választja/erősíti meg. A bizottságok tagjai a tevékenységük irányítására, összehangolására, maguk közül egyszerű többséggel, nyílt szavazással vezetőt választanak. A bizottságok vezetői két értekezlet közötti tevékenységükről, döntéseikről a következő nevelőtestületi értekezleten kötelesek beszámolni.

18 A nevelőtestület érdekei képviseletére, az iskolavezetés munkájának segítésére évente nevelőtestületi képviselőt választ. A választás a nevelőtestület nyílt szavazásával történik úgy, hogy a megválasztott képviselőnek a jelenlévők legalább 50%+1 szavazatát kell megszereznie. A képviselő visszahívásához a nevelőtestületi tagok legalább 30%-ának kezdeményezésére van szükség. Amennyiben a választás első alkalommal nem eredményes, azt a két legtöbb szavazatot kapott jelöltre vonatkozóan meg kell ismételni. A nevelőtestületi képviselő megbízása egy tanévre szól Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: a) tanévnyitó értekezlet b) tanévzáró értekezlet c) félévi és év végi osztályozó és osztályozó vizsgára bocsátó értekezlet d) nevelési értekezlet e) rendkívüli értekezlet ( szükség szerint ) A nevelőtestületi értekezlet időpontját, napirendi témáit, a témák jellegétől függően a vonatkozó írásos beszámolót, stb. az értekezletet megelőzően legalább két munkanappal a nevelőtestület tagjainak rendelkezésére kell bocsátani, lehetővé téve ezzel az előzetes megismerést Az összehívott nevelőtestületi értekezleten való megjelenés az érintett nevelőtestületi kör számára kötelező Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 30%-a azt kéri, illetve ha az igazgató azt indokoltnak tartja A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak legalább 67 %-a jelen van. A nevelőtestület döntéseit ha erről jogszabály, illetve az SZMSZ nem rendelkezik nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. A nevelőtestület személyi kérdésekben, a nevelőtestület többségének kérésére, titkos szavazással is dönthet A nevelőtestületi értekezletről emlékeztetőt kell vezetni, az értekezlet előkészítése és levezetése az igazgató oktatási - helyettes feladata A nevelőtestületi értekezletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha az aktuális feladatok miatt csak a testület egy része vesz részt egy-egy értekezleten Ilyen értekezlet az a) egy osztályban tanító nevelők értekezlete b) egy évfolyamon tanító nevelők értekezlete A pont szerinti nevelőtestületi részértekezlet az osztályozó értekezlet tekintetében teljes nevelőtestületi jogkörrel rendelkezik A pont szerinti részértekezleteken az adott osztályban vagy évfolyamon tanító nevelőkön kívül kötelezően részt vesznek: a) az egy osztályban tanító nevelők értekezlete esetén: - érintett osztály osztályfőnöke - tanulmányi osztály vezetője, vagy helyettese - adott osztályt felügyelő évfolyamparancsnok - fegyelmi főelőadó b) az egy évfolyamon tanító nevelők értekezletén: - igazgató helyettesek - adott évfolyam évfolyamparancsnokai - érintett osztályok osztályfőnökei - nevelőtestület képviselője - tanulmányi osztály vezetője - oktatásszervezési főelőadó - fegyelmi főelőadó

19 A részértekezlet levezetésére és a róla készült emlékeztetőre a nevelőtestületi értekezlet szabályai vonatkoznak A nevelőtestületi értekezlet tanácskozási jogú résztvevője minden, a tanulókat érintő napirendi pont esetén a diákönkormányzat képviselője A nevelőtestületi értekezletnek ugyancsak tanácskozási jogú résztvevői a közalkalmazotti tanács elnöke és a reprezentatív szakszervezetek iskolai titkárai akkor, ha azok a nevelőtestületnek más jogcímen nem teljes jogú tagjai A szakmai munkaközösségek A szakmai munkaközösségek részt vesznek az iskola szakmai munkájának tervezésében, szervezésében, irányításában, végrehajtásában, ellenőrzésében, melyek az alábbiak: a) az iskola állománytáblázata szerinti szakcsoporti szakmai munkaközösségek ( tagjai az adott szakcsoport vezetője és tanárai ) b) osztályfőnöki szakmai munkaközösségek ( tagjai az évfolyamparancsnokok, akik a szakmai munkaközösségek vezetői és az osztályfőnökök ) A szakcsoportok önálló szervezeti egységek. Tevékenységük irányítása és koordinálása a szakcsoportvezetőkön keresztül az igazgató oktatási - helyettes jogkörébe tartozik A szakcsoporti szakmai munkaközösségek szakterületükön belüli kiemelt feladatai: a) szakmai, módszertani kérdésekben az iskola munkájának segítése b) az oktató-nevelő munka belső fejlesztése, korszerűsítése, ennek gyakorlatban történő átültetése, megvalósítása c) egységes követelményrendszer kialakítása, a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérése, értékelése d) pályázatokon való részvétel, tanulmányi versenyek szervezése, segítség nyújtása a nevelők önképzéséhez e) vizsgatételsorok összeállítása, véleményezése f) javaslattétel a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználásáról g) az iskolai minőségirányítási programból adódó feladatok teljesítése Az osztályfőnöki munkaközösségek tagjai a feladataikat - a funkcionális irányítási rendszer szerint, függetlenül az állománytáblázat szerinti besorolásuktól - az illetékes évfolyamparancsnok szakmai irányítása mellett kötelesek végrehajtani, ezen feladataik tekintetében nekik tartoznak beszámolási kötelezettséggel Az osztályfőnöki tevékenység koordinálásáért, irányításáért a szakcsoportvezetőkkel történő egyeztetés mellett az évfolyamparancsnokok felelősek Az évfolyamparancsnokok szervező, irányító tevékenysége döntően a tanórán kívüli időszakra terjed ki, a szakcsoportok működését nem akadályozhatja, ezért mindkét fél a megfelelő együttműködés és a feladatok összehangolása érdekében együttműködésre kötelezett Az osztályfőnöki munkaközösség feladatai: a) tervezi, végrehajtja az iskolai nevelési feladatokat b) összehangolja az osztályfőnökök pedagógiai tevékenységét c) osztályfőnöki bemutató foglalkozásokat szervez d) elkészíti a tanulói jellemzéseket e) segítséget nyújt az első és második éves osztályfőnöki tanmenetek elkészítéséhez f) szervezi és irányítja a tanulók tanórán kívüli tevékenységét g) ellenőrzi a tanulók által igénybe vett helyiségek rendeltetésszerű használatát, a házirend és a tanulói szállás rendjének betartását

20 A szakcsoportok tagjainak és az évfolyamparancsnoknak a feladatait, jogait, kötelességeit a vonatkozó jogszabályokon túl az iskola Pedagógiai programja és munkaköri leírásuk,-, az osztályfőnököknek a feladatait, jogait, kötelességeit a vonatkozó jogszabályokon túl az iskola Pedagógiai programja és a megbízásukhoz tartozó feladatleírás egészíti ki A tanár / szakoktató A szakcsoporti munkaközösségekben vagy az iskola más szervezeti egységénél dolgozó oktatók, szakoktatók jogszabályokban és munkaköri leírásaikban meghatározott feladataik közül kiemelten fontos a rábízott tanulók nevelése, oktatása, szakképzése. Ennek megvalósítási eszközeit és kiemelt iskolai céljait az iskola Pedagógiai programja tartalmazza A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak tanóratartási kötelezettsége a köznevelési jogszabályok figyelembe vételével, az azokban nevesített munkakörök esetén azokkal megegyező mértékű Az iskola állománytáblázatában szereplő sajátos munkaköri elnevezésű, részben pedagógiai tevékenységet végzők esetében a tanítási időkeretek az alábbiak: munkaköri elnevezés heti tanóratartási kötelezettség ( a mindenkori tanári kötelező óraszám %-ában és kerekítve ) a) tanulmányi osztályvezető 20% b) tanulmányi osztály: kiemelt főreferens 50% c) szakcsoportvezető 25% d) évfolyamparancsnok 40% Az igazgató a tanóra tartási kötelezettség alól részben vagy egészben időlegesen mentesítheti az érintett körhöz tartozó személyeket Az igazgató beosztásától függetlenül, iskolai és szakmai előképzettsége alapján, köznevelési és szakképzési jogszabályoknak való megfelelés esetén időlegesen más beosztásban dolgozókat is kötelezhet tanóratartásra Függetlenül a tanóratartásra kötelezett beosztásától és állományviszonyától, a tanóratartási kötelezettséget úgy kell meghatározni, hogy a pedagógiai követelmények teljesülhessenek és a nem tanári beosztásban dolgozók a fennmaradó időben alapfeladataikat is képesek legyenek ellátni. Ellenkező esetben őket alapfeladataik alól részben vagy egészben fel kell menteni A tanári feladat-ellátási terv, egyhavi tanítási időkeret meghatározás, valamint a tanári többlettanítási díj kiszámítás és elszámolás részletes szabályait külön igazgatói intézkedés tartalmazza Az osztályfőnök, mint az osztályközösség vezetője Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg, az igazgató oktatási - helyettes javaslatát figyelembe véve az nevelőtestület hivatásos és közalkalmazotti tagjai közül Az osztályfőnök a megbízás alapján megbízási díjra jogosult. A megbízási díj összegének megállapítása és annak kifizetése teljesítés igazolás alapján történik. A teljesítés igazolás az osztályfőnöki feladat ellátásának időtartamán túl tartalmazza az osztályfőnöki munka minőségi mutatóit is.

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV

INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV Martfűi József Attila Általános Iskola (intézmény neve) INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV A(z) (5435 Martfű Május 1. út 2. sz. alatt működő) Martfűi József Attila Általános Iskola (intézmény

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata A Svetits Katolikus Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési 2011 1 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, jogi alapjai...3 II. A diákönkormányzat szerepe, feladatai, jogai...3 1. A diákönkormányzat

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata 2016. 0 Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának SzMSz-e tartalmazza a diákönkormányzat szervezeti felépítését

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata 1. rész Általános rendelkezések A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 73. alapján az iskolában

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (( GYŐR 2015 A felsőoktatásról szóló 1993. évi L. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi VIII. tv., az államháztartás

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer Jelen szabályzat a Szabadságtelepi Óvoda és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 8868 Letenye, Bajcsy Zs. u. 2. OM azonosító: 037530 Tel/Fax.: +36-93/343-042; e-mail: andrassy_suli@altisk-letenye.sulinet.hu ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító:

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító: Az Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Iskolaszékének szervezeti és működési szabályzata 2014. szeptember 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

A Diákönkormányzat éves munkaterve. 2010/2011 -es tanévre

A Diákönkormányzat éves munkaterve. 2010/2011 -es tanévre A Diákönkormányzat éves munkaterve 2010/2011 -es tanévre A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolánkban diákönkormányzat

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabálya

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabálya Tartalom 1. Általános rendelkezések... 1 2. A Szülői Szervezet alapvető céljai... 1 3. Szülői Szervezet alapvető feladatai... 2 4. Az iskola szülői szervezetének belső felépítése, működése, a működéssel

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 NYITNIKÉK NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZUHOGY OM azonosító:201762 TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 Készítette: Fórisné Nagy Márta óvodavezető Elfogadta: és jóváhagyta: Fenntartó Önkormányzat Véleményezte:és elfogadta:

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézménybe járó diákok szülei a köznevelésről szóló

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

Az Ady Endre Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Ady Endre Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Az Ady Endre Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat (későbbiekben SZMSZ) az Ady iskola tanulói, tanulóközösségei által létrehozott

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben