27. oldal. Az iskolaközösség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "27. oldal. Az iskolaközösség"

Átírás

1

2 1 I. Általános rendelkezések 3. oldal A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, elfogadási rendje, hatálya 3. oldal Az iskola általános jellemzői Az iskola törvényes működésének dokumentumai Az iskola jogállása, típus szerinti besorolása Az iskola alapító-fenntartó- és irányító szerve Az iskola alapadatai Az iskola alaptevékenysége, működési köre Az iskola alaptevékenységi - és azt segítő tevékenységi körei, kiegészítő, kisegítő feladatai Az iskola alaptevékenységének szakfeladat rend szerinti besorolása Az iskola jogosítványai Az iskola képviselete Az iskola gazdálkodása Az iskola vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettséggel járó beosztásai II. Az iskola szervezeti felépítése, vezetése, szervezeti rendszere Az iskola szervezeti felépítése Az iskola felelős vezetője Az igazgató felelőssége Az igazgató feladat- és hatásköre Az igazgató helyettesítési rendje Az igazgató által leadott feladat és hatáskörök Az igazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó beosztottak Az igazgató által tartott értekezletek rendje Az iskola igazgatói tanácsa Az igazgató oktatási - helyettes felelőssége Az igazgató oktatási helyettes feladat- és hatásköre Az igazgató gazdasági - helyettes felelőssége Az igazgató gazdasági - helyettes feladat- és hatásköre Az iskola szervezeti egységei és feladataik Az iskola dolgozói Az iskola közösségei Az iskolaközösség Az iskola dolgozóinak közösségei Az iskola tanulóinak közösségei Az iskola közösségeinek belső kapcsolattartása Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolattartása Az iskola belső ellenőrzési rendje III. Az iskola működésének rendje A feladatok végrehajtásának általános rendje A kiadmányozás rendje Az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatványok, dokumentumok hitelesítésének rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje A munka - és nyitva tartás rendje 3. oldal 3. oldal 4. oldal 4. oldal 4. oldal 5. oldal 5. oldal 5. oldal 6. oldal 6. oldal 6. oldal 6. oldal 7. oldal 7. oldal 7. oldal 7. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 9. oldal 9. oldal 10. oldal 10. oldal 11. oldal 11. oldal 12. oldal 12. oldal 14. oldal 14. oldal 14. oldal 15. oldal 20. oldal 21. oldal 22. oldal 23. oldal 27. oldal 27. oldal 27. oldal 28. oldal 28. oldal 29. oldal

3 2 Az oktatás rendje A területi gyakorlati képzést folytatókkal való kapcsolattartás formái és rendje Az iskola Pedagógiai Programja A tanítási -, képzési idő szervezeti formája és rendje A tanórán kívüli foglalkozások célja, szervezeti formája és rendje Az iskola könyv- és jegyzettára Az iskola objektumainak biztonsági rendje, a be- és kilépés rendje, az iskola létesítményeinek, helyiségeinek használati rendje Az egészségügyi ellátás és ifjúságvédelem rendje, a tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárási rend A szociális támogatás megállapításának rendje Az iskola belső jutalmazási rendje A közalkalmazott pedagógusok továbbképzésére, átképzésére fordítható központi támogatás rendje, a hivatásos állományúak továbbképzési kötelezettsége teljesítésének finanszírozása A tanulói jogviszony keletkezése, megszűnése, a tanulók jogai és kötelességei Az iskolarendszerű képzésben résztvevő tanulók ösztöndíjának és egyéb támogatásának megállapítása Az iskolai hagyományok ápolás, az ünnepségek, megemlékezések rendje IV. Záró rendelkezések Az SZMSZ hatályba lépése Az SZMSZ kötelező felülvizsgálata, módosítása Egyéb rendelkezések 31. oldal 31. oldal 32. oldal 33. oldal 33. oldal 33. oldal 34. oldal 34. oldal 35. oldal 36. oldal 37. oldal 38. oldal 39. oldal 40. oldal 42. oldal 42. oldal 42. oldal 42. oldal V. Mellékletek 43. oldal 1. sz. Legitimációs záradékok 44. oldal 2. sz. Az iskola címere 45. oldal 3. sz. Az iskola szervezeti felépítése 46. oldal 4. sz. Az iskola szervezeti ábrája 47. oldal 5. sz. Az iskola vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettséggel járó hivatásos és közalkalmazotti 48. oldal beosztásai 6. sz. Az iskola tanulói fegyelmi szabályzata 49. oldal 7. sz. Iskolai munkaköri leírás minták 60. oldal

4 3 I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, elfogadási rendje, hatálya 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat ( a továbbiakban: SZMSZ ) az iskola egyik alapdokumentuma, amely meghatározza az iskola szervezetére, működésére, külső- és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket és mindazon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ elkészítéséért az iskola igazgatója ( a továbbiakban: igazgató ) a felelős Az SZMSZ - t, köznevelési törvény ( Nkt ) vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel a nevelőtestület, az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével fogadja el. Az elfogadásról szóló legitimációs záradékok az SZMSZ 1. sz. melléklete Az SZMSZ hatálya kiterjed az iskolára, annak szervezeti egységeire, az egyes szervezeti egységek hivatásos és közalkalmazotti állományára és az iskolarendszerű képzésében résztvevő tanulói állományra. Az SZMSZ rendelkezései kiterjednek továbbá mindazokra, akik egyéb jogviszony alapján vesznek részt az iskola feladatainak ellátásában, illetve akik igénybe veszik az iskola személyi- vagy tárgyi jellegű szolgáltatásait. 2. Az iskola általános jellemzői 2.1. Az iskola törvényes működésének dokumentumai A) Alapdokumentumok: - Alapító okirat - SZMSZ - Pedagógiai program - Intézményi minőségirányítási program ( IMIP ) - Házirend Az alapító okirat meghatározza az iskola alapító-, fenntartó- és irányító szervét, az iskola azonosító adatait, az iskola tevékenységi - és működési körét A Pedagógia program képezi az iskolában folyó oktató - nevelő és szakképző munka tartalmi, szakmai alapjait Az intézményi minőségirányítási program bemutatja az iskola minőségügyi helyzetét, az iskola jövőképét, az iskola jövőpolitikai nyilatkozatát és az iskolai minőségcélokat A házirend egységes szerkezetben határozza meg a tanár- diák-, diák - diák közötti viszonyt, a tanulói jogokat és kötelezettségeket, a tanulói szállás rendjével, az iskolához tartozó területek és eszközök használatával, illetve a balesetek megelőzésével kapcsolatos szabályokat Az SZMSZ, a Pedagógia program, a házirend nyilvános dokumentum, melyet tanulmányozásra mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni. Nyomtatott formában az iskola könyv- és jegyzettárában, elektronikus úton az iskola külső és belső elektronikus hirdetőfelületén.

5 4 B) Egyéb dokumentumok: - Munkaterv - Kollektív szerződés - iskolai belső normák ( szabályzat, intézkedés, parancs ) 2.2. Az iskola jogállása, típus szerinti besorolása Az iskola: a) önálló jogi személy b) feladatellátásához kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv c) az Nkt intézményi besorolása szerint: szakközépiskola 2.3. Az iskola alapító - fenntartó - és irányító szerve Az iskola: a) alapító- fenntartó - és irányító szerve a Belügyminisztérium b) középirányító szerve az Országos Rendőr - Főkapitányság - Az iskola irányítását a Belügyminiszter látja el azzal, hogy egyes költségvetési jogosítványokat az államháztartás működési rendjére vonatkozó szabályok szerint az Országos Rendőr - Főkapitányság gyakorolja. - Az országos rendőrfőkapitány, a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó 32/2005. ( VI. 30. ) BM - OM együttes rendelet ( a továbbiakban: R ) 2. alapján átruházott fenntartói jogköröket gyakorol az iskola felett Az iskola alapadatai a) megnevezése: Miskolci Rendészeti Szakközépiskola b) székhelye: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. c) OM azonosítója: d) akkreditációs lajstromszáma: 0926 e) iskolarendszeren kívüli képzés engedélyszáma: f) elhelyezése: Miskolc, Szentpéteri kapu 78. sz. alatti (9,08 hektár kiterjedésű), valamint Miskolc, Szentpéteri kapu 107. sz. alatti (17,42 hektár kiterjedésű) állami tulajdonú terület g) az iskolához tartozó egyéb ingatlanok: Bükkaranyos hrsz.: (24,67 hektár, lőtér) Miskolc, Kisavas negyedik sor 82. szám, hrsz: 11783/1 ( 30m 2 ) h) címe: postai: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. sz. levelezési: 3501 Miskolc, Pf.: 82. honlap: i) címere: SZMSZ 2. sz. melléklete

6 Az iskola alaptevékenysége, működési köre Az iskola alaptevékenysége a Rendőrség hivatásos állományú tiszthelyettes utánpótlását biztosító kétéves, érettségi utáni iskolarendszerű szakképzés, vizsgáztatás és iskolarendszeren kívüli szakképzés, vizsgáztatás. Működési köre országos Az iskola alaptevékenységi- és azt segítő tevékenységi körei, valamint az iskola kiegészítő és kisegítő feladatai a) a rendészeti szervek részére a felvételt nyert tanulók iskolarendszerű felnőtt oktatásban történő szakképzése, nevelése, a tanulók szakmai vizsgára történő felkészítése b) a belügyminiszter felügyelete alá tartozó szakképesítések szakmai vizsgáira történő felkészítés és vizsgaközpontként a vizsgák szervezése c) a rendészeti szervek tiszthelyettesi és zászlósi állománya részére iskolarendszeren kívüli képzések és továbbképzések, valamint e körbe tartozó vizsgáztatás d) intézményi vagyon működtetése e) a szakmai gyakorlati képzést segítő oktatók ( mentorok ) képzése, továbbképzése f) fenntartói rendelkezés alapján a tanulók képzési programon kívüli igénybevételének biztosítása Az alapfeladatok, alaptevékenységi körök veszélyeztetése nélkül, a rendelkezésre álló eszközökkel: g) nem nyereségszerzés céljából, vállalkozói tevékenységnek nem minősülő, egyéb bevétellel járó, az alapfeladattal, alaptevékenységgel összefüggő, azt kiegészítő, kisegítő jellegű tevékenység végzése h) külön együttműködési megállapodás alapján más állami, önkormányzati szervek részére szakmai orientáló-, alap-, és továbbképzés, valamint bűnmegelőzési képzés folytatatása i) külön jogszabályi felhatalmazás, engedély alapján egyéb képzési és vizsgáztatási, vizsgaszervezési feladatok ellátása 2.7. Az iskola alaptevékenységének szakfeladat rend szerinti besorolása: a) szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon b) szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás c) szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon d) szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás e) iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás f) M.n.s. egyéb felnőttoktatás g) egyéb M.n.s. szálláshely szolgáltatás h) iskolai, intézményi étkeztetés i) munkahelyi étkeztetés j) egyéb vendéglátás k) járó beteg gyógyító szakellátás l) fogorvosi alapellátás

7 6 3. Az iskola jogosítványai 3.1. Az iskola jogosult az eredményes szakmai vizsgát tett tanulói részére szakmai képesítést igazoló, jogszabályban meghatározott bizonyítvány kiadására Az iskola jogosult az egyéb alap-, kiegészítő- és kisegítő feladathoz tartozó képzési, továbbképzési, átképzési tevékenység esetében a képzési programban meghatározottak szerinti, a képzés sikeres elvégzését igazoló okirat kiadására Az iskola jogosult a kiegészítő, kisegítő feladatként végzett tevékenységi körében, jogszabályban meghatározottak szerinti bizonyítvány, jogszabályban, belső ágazati normában meghatározottak, vagy fenntartói, illetve országos hatáskörrel rendelkező egyéb rendészeti szerv elvárása szerinti igazolás, tanúsítvány, tanulmányi értesítő kiadására. 4. Az iskola képviselete 4.1. Az iskola képviseletére az iskola igazgatója jogosult. Jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében helyetteseire átruházhatja A képviseletet bírósági eljárásban meghatalmazás alapján: a) a koordinációs és humánigazgatási osztály kiemelt jogi főelőadója-, távolléte, akadályoztatása esetén a b) koordinációs és humánigazgatási osztályvezető - helyettes is elláthatja. 5. Az iskola gazdálkodása 5.1. Az iskola, a Belügyminisztérium önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerve, elsődleges kincstári alany. A működéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Belügyminisztérium Fejezet, Rendőrség Cím költségvetésében biztosított Az iskola a rendelkezésére bocsátott kincstári vagyont a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések szerint jogosult használni és hasznosítani Az iskola a rendelkezésre álló eszközökkel, nem nyereségszerzés céljából az alapfeladatok veszélyeztetése nélküli, vállalkozói tevékenységnek nem minősülő egyéb bevétellel járó, az alaptevékenységgel összefüggő tevékenységet végezhet Az iskola a rendelkezésére álló létesítményeket az alaptevékenység akadályozása nélkül bérbe adhatja Az iskola az I./ pont szerinti feladatainak ellátásához szükséges fenntartási és működési költséget a naptári évre összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetésben irányozza elő. 6. Az iskola vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettséggel járó beosztásai 6.1.Az iskola vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettséggel járó hivatásos és közalkalmazotti beosztásait az SZMSZ 5. számú melléklete tartalmazza.

8 7 1. Az iskola szervezeti felépítése II. Az iskola szervezeti felépítése,vezetése szervezeti rendszere 1.1. Az iskola szervezeti felépítését és a szervezeti egységek engedélyezett létszámát az SZMSZ 3. sz. melléklete, a szervezeti ábráját az SZMSZ 4. sz. melléklete, a részletes szervezeti struktúrát és a rendszeresített beosztásokat az iskola állománytáblázata tartalmazza. 2. Az iskola vezetése 2.1. Az iskola felelős vezetője Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki feladatait a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, az iskola belső normái által előírtak-, és a fenntartó általi elvárások szerint végzi Az igazgató az iskola hivatásos állományú dolgozói és az iskolába vezényelt hivatásos állományú tanulók tekintetében állományilletékes parancsnoki jogkörrel rendelkezik Az igazgató az iskola közalkalmazotti állománya tekintetében teljes munkáltatói jogkörrel rendelkezik, az iskola hivatásos állománya tekintetében azokat a munkáltatói jogokat gyakorolja, melyeket jogszabály részére meghatároz Az igazgató felelőssége Felelős az iskola jogszerű és szakszerű működéséért, a nevelő-oktató munka színvonaláért, a Központi/Kerettanterv és a Pedagógiai program által kitűzött célok megvalósításáért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért Az igazgató feladat- és hatásköre a) gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az iskola működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe b) elkészíti, illetve elkészítteti a tanév rendjének megfelelő munkatervet, ellenőrzési tervet, az éves beszámolójelentést, a tanulók területi szakmai gyakorlatára vonatkozó együttműködési megállapodásokat, a működéshez szükséges anyagi, személyi, pénzügyi terveket c) javaslatot tesz a tantervek és a tantárgyi tematikák, programok, illetve a felvételi eljárás fejlesztésére, korszerűsítésére d) irányítja a felvételi munkát e) gondoskodik az iskolát érintő jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök rendelkezéseinek, belső szabályzatok, intézkedések és parancsok megismertetéséről f) irányítja az iskola intézményi minőségirányítási programjának ( IMIP ) megvalósítását g) eleget tesz a jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeknek h) biztosítja az iskola oktatói állománya szakmai továbbképzésének feltételeit, végrehajtatja és ellenőrzi azok megvalósulását

9 8 i) rendszeresen együttműködik és kapcsolatot tart a rendészeti szakközépiskolák igazgatóival, a működési terület szerinti rendőri szervek-, határrendészeti szolgálatok, határrendészeti kirendeltségek vezetőivel, az iskola székhelye szerint illetékes városi és megyei önkormányzattal, kormányhivatallal, munkaügyi központtal, más szakképzést folytató intézménnyel j) tanfolyamokat, képzéseket szervez, szerződéseket köt a jogszabályok adta kereteken belül k) előkészíti a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, majd megszervezi azok szakszerű végrehajtását l) intézkedik a dolgozók munkaköri leírásának elkészítésére m) szabályzatokat, intézkedéseket, parancsokat ad ki az iskola működésével kapcsolatban n) legalább évenként diákgyűlést és összdolgozói /nevelőtestületi, illetve szakmai közösségi/ munkaértekezleteket hív össze, értekezleteket tart o) képviseli az iskolát belső és külső ügyekben, eljárásokban p) együttműködik az iskola diákönkormányzatával, bevonja azt a döntések előkészítésébe és biztosítja jogszabályban meghatározott jogaik gyakorlását q) biztosítja a számviteli, pénzügyi rend betartását, gondoskodik a vagyon- és munkavédelemről r) vezeti a nevelőtestületet s) ellenőrzi és irányítja a nevelő-oktató munkát t) ellenőrzéseket végez az oktatás, a gazdálkodás terén u) együttműködik a közalkalmazotti tanáccsal és az iskolában működő szakszervezetekkel, azokat a jogszabályokban és a kollektív szerződésben írt esetekben bevonja a döntések előkészítésébe és biztosítja számukra jogaik gyakorlását v) fogadóórát tart minden hét csütörtök napján órától 2.4. Az igazgató helyettesítési rendje Az igazgatót távolléte, akadályoztatása esetén - így különösen betegség, szabadság, külföldi kiutazás, illetve szolgálati helyről legalább egy napot meghaladó kiküldetés - az igazgató oktatási - helyettes helyettesíti A helyettesítés további sorrendje: - az igazgató oktatási - helyettes távolléte, akadályoztatása esetén a koordinációs és humánigazgatási osztályvezető a helyettesítő személy A igazgató oktatási - helyettes és a koordinációs és humánigazgatási osztályvezető együttes távolléte, akadályoztatása esetén a helyettesítés egyedi kijelölés alapján történik A helyettesítőt nem illeti meg a foglalkoztatási jogviszonyt keletkeztető, módosító, megszüntető parancs, határozat -, iskolai belső norma ( szabályzat, intézkedés, parancs ) aláírásának a joga. A helyettesítő személyek közül kizárólag az igazgató oktatási - helyettest illeti meg a kötelezettségvállalási jog, de ezen jogkör gyakorlása során figyelemmel kell lennie az iskola kötelezettségvállalási szabályzatáról szóló belső normában foglaltakra Az igazgató a helyettesítés alkalmi rendjéről a II/ pontban foglaltaktól eltérően is rendelkezhet.

10 Az igazgató által leadott feladat- és hatáskörök a) igazgató oktatási - helyettes részére: - órarend készítésével kapcsolatos döntési jog - tanulói jogviszony - igazolások aláírásának joga b) igazgató gazdasági - helyettes részére: - élelmiszer szállítási -, bérleti szerződések megkötését megelőző tárgyalásokon történő képviseleti jog c) tanulmányi osztályvezető részére: - tanuló jogviszony - igazolások aláírásának joga d) tanulmányi osztály főelőadója ( oktatásszervezési, tanulói ) részére: - köznevelés információs rendszerében ( KIR ) történő adatszolgáltatási kötelezettség 2.6. Az igazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó beosztottak Az igazgató feladatait a közvetlen alárendeltségébe tartozó beosztottjainak közreműködésével látja el, akik az alábbi személyek: a) igazgató oktatási - helyettes b) igazgató gazdasági - helyettes c) koordinációs és humánigazgatási osztályvezető d) belső ellenőr e) titkárnő A beosztottak feladat- és hatásköre, egyéni felelőssége a munkaköri leírásukban meghatározottakra terjed ki, beszámolási kötelezettségüket közvetlenül az igazgatónak teljesítik Az igazgató által tartott értekezletek rendje A) vezetői, vagy napi koordinációs értekezlet: amely az iskola legfontosabb döntés előkészítő, koordináló testülete, amely biztosítja az iskola működésével kapcsolatos információk megosztását, megalapozza a döntéshozatalt, meghatározza az elvégzendő feladatokat és végzi a számonkérést. résztvevői: - igazgató oktatási- helyettes - igazgató gazdasági - helyettes - koordinációs és humánigazgatási osztályvezető A fenti személyek távollétük, akadályoztatásuk esetén kötelesek gondoskodni a megfelelő szintű helyettesítésükről. napirend: napi időszerű feladatok, jelentéstétel a szervezeti egységvezető saját szakterületét érintő fontosabb kérdésekben, az előző értekezleten meghatározott feladatok, döntések végrehajtásának számonkérése. B) kibővített vezetői értekezlet: igazgató által meghatározott időpontban résztvevői: - igazgató oktatási - helyettes - igazgató gazdasági - helyettes - koordinációs és humánigazgatási osztályvezető, osztályvezető - helyettes - tanulmányi osztályvezető - közgazdasági osztályvezető - ellátási és fenntartási osztályvezető - technikai osztályvezető - alapozó ismereti szakcsoportvezető - szakmai ismereti szakcsoportvezető napirend: külön rendelkezés szerint

11 10 C) állománygyűlés: igazgató által meghatározott időpontban résztvevői: berendelt törzs és/vagy tanulói állomány napirend: külön rendelkezés szerint D) egyedi ügyben összehívott értekezlet: igazgató által meghatározott időpontban résztvevői: külön rendelkezés szerint napirend: külön rendelkezés szerint 2.8. Az iskola igazgatói tanácsa Az igazgatói tanács az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik Az igazgatói tanács szükség szerint tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélést a koordinációs és humánigazgatási osztály vezetője készíti elő és az igazgató vezeti le. A megbeszélésről írásos emlékeztető készül Az igazgatói tanács összehívására oktatási, nevelési, képzési, valamint az iskola jelentősebb fejlesztési feladataihoz tartozó kérdésekben kerül sor Az igazgatói tanács tagjai közül az igazgató, az igazgató helyettesek, a koordinációs és humánigazgatási osztályvezető, a tanulmányi osztályvezető, a szakcsoportvezetők, az évfolyamparancsnokok külön igazgatói intézkedés alapján saját területükre és adott évre vonatkozóan készített ellenőrzési terv szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak Az igazgatói tanács tagjai: a) igazgató b) igazgató oktatási - és gazdasági helyettes c) koordinációs és humánigazgatási osztályvezető, osztályvezető - helyettes d) tanulmányi osztályvezető e) közgazdasági osztályvezető f) ellátási és fenntartási osztályvezető g) technikai osztályvezető h) szakcsoportvezetők i) évfolyamparancsnokok j) belső ellenőr k) minőségbiztosítási kiemelt főelőadó l) nevelőtestületi képviselő j) diákönkormányzat vezetője, diákönkormányzat összekötő tanár m) közalkalmazotti tanács elnöke n) iskolai reprezentatív szakszervezetek vezetői 3. Az igazgató oktatási - helyettes 3.1. Az igazgató oktatási - helyettes felelőssége Felelős az iskolában folyó elméleti - gyakorlati képzés végrehajtásáért Felelős az oktató-nevelő munkából az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységekre háruló tanórai - és tanórán kívüli feladatok-, oktatásigazgatási dokumentumok, szabályzatok, intézkedések, parancsok maradéktalan végrehajtásáért, betartásáért.

12 Felelős az irányítása alá tartozó szervezeti egységek és személyek minőségbiztosítási tevékenységéért Felelős beosztottjai munkavégzésének figyelemmel kíséréséért, ellenőrzéséért, illetve fegyelemsértés és károkozás esetén a szükséges intézkedések megtételéért Az igazgató oktatási - helyettes feladat - és hatásköre a) az igazgató távolléte, akadályoztatása esetén a II./ pontban meghatározottak figyelembe vételével gyakorolja hatáskörét b) szolgálati elöljárója az iskola oktatási szerv szervezeti egységei személyi állományának c) irányítja és ellenőrzi az iskola oktatási szerv szervezeti egységeinek munkáját, oktató - nevelő tevékenységét, a tanulók képzését d) szolgálati viszonyából-, beosztásából eredően intézkedést tesz, parancsot, utasítást ad, állást foglal e) javaslatot tesz fenyítésre, kártérítésre, elismerésre f) tervezi, szervezi és koordinálja az iskola oktató-nevelő munkáját g) gondoskodik a gyakorlati oktatók ( mentorok, koordinátorok ) felkészítéséről és továbbképzéséről h) javaslatot tesz a tantervek és a tantárgyi tematikák, programok, illetve a felvételi eljárás fejlesztésére, korszerűsítésére i) irányítja és felügyeli az iskola felvételi munkáját j) eleget tesz a jogszabály által előírt adatszolgáltatási kötelezettségeknek k) rendszeresen együttműködik és kapcsolatot tart a rendészeti szakközépiskolák igazgató oktatási - helyetteseivel l) előkészíti igazgatói döntésre a feladatkörét meghaladó ügyeket, gondoskodik az igazgatói döntések végrehajtásáról m) rendszeresen ellenőrzi a tanárok oktató-nevelő munkáját, a tanterv és tanmenetek előírásainak és pedagógiai elveinek érvényesülését, a tanulók felkészültségét, az oktató-nevelő munka eredményességét n) elkészíti és felterjeszti az igazgató részére az oktató-nevelő munkával kapcsolatos jelentéseket, javaslatokat, statisztikai adatokat, o) irányítja és ellenőrzi a félévi, év végi és egyéb vizsgák szervezését, lebonyolítását p) figyelemmel kíséri a konzultációk, fakultatív tananyagelemek, illetve a szakkörök és tanulmányi versenyek alakulását, az osztályfőnökök tevékenységét q) tervezi és szervezi az iskola oktatói állományának szakmai továbbképzését, ellenőrzi azok megvalósulását. r) előkészíti és vezeti a nevelőtestületi értekezleteket s) kapcsolatot tart az iskola diákönkormányzatával 4. Az igazgató gazdasági - helyettes 4.1. Az igazgató gazdasági - helyettes felelőssége Felelős az iskola gazdasági, informatikai tevékenységének a jogszabályoknak megfelelő folyamatos ellátásáért, az iskola alapfeladatai ellátásához szükséges anyagi, technikai, pénzügyi feltételek biztosításáért Felelős az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységekre háruló közgazdasági, ellátási és fenntartási, valamint informatikai - technikai feladatok maradéktalan végrehajtásáért.

13 Felelős az irányítása alá tartozó szervezeti egységek és személyek minőségbiztosítási tevékenységéért Felelős beosztottjai munkavégzésének figyelemmel kíséréséért, ellenőrzéséért, illetve fegyelemsértés és károkozás észlelésekor a szükséges intézkedések megtételéért Az igazgató gazdasági - helyettes feladat- és hatásköre a) irányítja, ellenőrzi az iskola gazdasági szerv szervezeti egységeinek munkáját. b) tervezi, szervezi és koordinálja az iskola pénzügyi, anyagi, technikai tevékenységét. c) javaslatot tesz a gazdasági szakterületet érintő kérdésekben. d) előkészíti igazgatói döntésre a feladatkörét meghaladó ügyeket, gondoskodik az igazgatói döntések végrehajtásáról. e) gondoskodik az iskola feladatainak ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állásáról, a felhasználó szervezeti egységek részére történő kiadásáról, az iskola működéséhez biztosított pénzügyi, anyagi, technikai eszközök rendeltetésszerű, takarékos és gazdaságos felhasználásáról, a munkakörülmények tervszerű és folyamatos fejlesztéséről. f) irányítja, felügyeli és ellenőrzi az iskola ellátási területén az informatikai, hírközlő és egyéb technikai, eszközök, rendszerek, programok működtetését. g) eleget tesz a jogszabály által előírt adatszolgáltatási kötelezettségeknek. h) rendszeresen együttműködik és kapcsolatot tart a rendészeti szakközépiskolák igazgató gazdasági - helyetteseivel. 5. Az iskola szervezeti egységei és feladataik 5.1. Az iskola szervezeti egységei a szervezeti egységvezetők irányításával, az iskola éves munkatervének és a vezetői ellenőrzések végrehajtásáról szóló igazgatói intézkedés figyelembe vételével hajtják végre feladataikat és meghatározott rendszerességgel értekezletet tartanak. A munkaterv az iskolai tanév helyi rendjét határozza meg. A vezetői ellenőrzésről szóló intézkedés - amely nem vonatkozik a költségvetési belső ellenőrzésekre - rendelkezik az ellenőrzött területről, az ellenőrzés tárgyáról, az ellenőrzés során alkalmazható módszerekről, az ellenőrzéssel szemben támasztott követelményekről, az ellenőrzést végző vezető, ellenőrzött jogairól, kötelezettségeiről A tanulmányi osztály az igazgató oktatási - helyettes közvetlen irányításával végzi az iskolában folyó oktatási, szakképzési, oktatásigazgatási feladatok koordinálását. Gondoskodik a felvételi eljárás tervezéséről és szervezéséről, az oktatástechnikai eszközök, oktatási segédanyagok biztosításáról, a tanulmányi munkával összefüggő adminisztratív feladatok ellátásáról. Feladatait a szakmai munkaközösségek ( szakcsoportok ) tevékenységével szoros összhangban látja el A szakcsoportok ellátják az iskolarendszerű képzés tekintetében az oktató - nevelő és ehhez kapcsolódó egyéb feladatokat, iskolarendszeren kívüli - és egyéb képzések esetében az oktató - és ehhez kapcsolódó egyéb feladatokat A koordinációs és humánigazgatási osztály tervezi és döntésre előkészíti a személyzeti - munkaügyi vonatkozású döntéseket, elkészíti és nyilvántartja az ehhez szükséges, vagy ennek eredményeként keletkezett okmányokat. Ellátja az állomány előmenetelének biztosításával összefüggő személyzeti feladatokat. Együttműködik az érdekképviseleti szervekkel. Végzi a szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatokat. Biztosítja az állomány egészségügyi alapellátását, a jogszabályban előírt szűrő és alkalmassági vizsgálatok elvégzését.

14 13 Segíti az igazgató fegyelemkezelő munkáját. Végzi a vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettséggel és a nemzetbiztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatokat. Ellátja az előző feladatokhoz kapcsolódó adatkezelési feladatokat Gondoskodik az iskolára érkező iratok feldolgozásáról, az ügyviteli munka ellátásáról. Ellenőrzi, felügyeli az iskola szervezeti egységeinek iratkezelő tevékenységét. Figyelemmel kíséri az igazgató napi programjának alakulását, a programok megvalósításához szükséges feltételek biztosítását. Segíti az igazgatói adminisztrációt. Koordinálja az iskolai minőségbiztosítási programot, támogatja annak megvalósítását. Ellátja az iskolai rendezvények, az igazgató által tartott értekezletek szervezésével kapcsolatos feladatokat, biztosítja az iskola külső kommunikációját. Szervezi a nemzetközi kapcsolattartásból adódó feladatokat. Elemző - értékelő munka keretében elkészíti a végzett munkáról szóló iskolai éves- és tanéves összefoglaló jelentést. Működteti az iskola ügyeletét, amelynek keretében ellátja az iskola objektumainak őrzés - védelmét és kapcsolatot tart a BM Főügyelettel. Jogszabályban meghatározott szervek, vezetők számára tájékoztatást ad a rendkívüli eseményekről. Tervezi és felügyeli az intézmény minősített időszaki feladatait, felelős a riasztási-, készültségbe helyezési-, értesítési-, és tájékoztatási feladatok elvégzéséért A közgazdasági osztály a költségvetés tervezésével kapcsolatos tevékenysége során összeállítja az elemi költségvetést. Nyilvántartja az eredeti, illetve a módosított előirányzatokat. Javaslatot tesz annak módosítására. Gondoskodik az elszámolások szabályszerűségéről. Vezeti a bevételekkel, kiadásokkal kapcsolatos ÁFA nyilvántartásokat. Nyilvántartja és figyelemmel kíséri a kártérítéseket és azok törlesztésére teljesített befizetéseket, a munkavállalói tartozásokat. Tevékenységi körében bonyolítja a pénztárforgalmat. Összeállítja a havi, negyedéves, féléves és éves költségvetési, pénzügyi beszámolót és annak szöveges indokolását. A számvitellel összefüggésben a fenntartó által elkészített szabályzatok alapján végzi a számviteli feladatait, a főkönyvi könyvelést. Közreműködik a leltár szervezésében, elkészíti a leltárfelvételi íveket, majd kiértékeli azokat. Információt szolgáltat a fenntartói szintű döntések előkészítéséhez, illetve alátámasztásához. Az illetmény számfejtéssel, TB ügyintézéssel kapcsolatosan összegyűjti és továbbítja a központosított illetményszámfejtéshez szükséges iratokat, a központosított illetmény számfejtés által készített listákat feldolgozva elkészíti és határidőre továbbítja a NAV, OEP, MÁK intézményei felé benyújtandó bevallásokat, illetve teljesíti az ezekhez kapcsolódó kifizetéseket, elvégzi a társadalombiztosítással kapcsolatos személyi ügyintézést. Adatokat, számvetéseket biztosít az igazgatói döntésekhez, az iskola más szervezeti egységei számára adatokat szolgáltat Az ellátási és fenntartási osztály végzi az iskola alapfeladatainak eredményes végrehajtása érdekében a szakterülethez tartozó anyagi technikai biztosítási feladatokat. Élelmezési szakterületen biztosítja a törzs - és tanulói állomány élelmezését, élelmezési járandóságait. A ruházati szakterület gondoskodik a törzs -és tanulói állomány egyenruházattal, formaruházattal, védőruházattal, védőfelszereléssel való ellátásáról, a mosási, vegyi tisztítási szolgáltatásokról, valamint a törzsállomány irodaszerrel történő ellátásáról. A fenntartási szakterület gondoskodik az iskola működéséhez, a törzsállomány munkavégzéséhez, az oktató- nevelő munka végrehajtásához, a tanulók elhelyezéséhez szükséges épület ( épületállomány ) létrehozásáról, felújításáról, karbantartásáról.

Mikszáth Kálmán Líceum

Mikszáth Kálmán Líceum Mikszáth Kálmán Líceum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: 2013. szeptember 10. PH.. Herczegné Varga Ilona igazgató 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Babus Jolán Középiskolai Kollégium

Babus Jolán Középiskolai Kollégium A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók. Németh László Babus Jolán Középiskolai Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító:028429 EÖTVÖS JÓZSEF ISKOLALAPÍTVÁNY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 2008. június 24-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. fejezet A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Érvényes: 2008. szeptember 1-től Módosítva: 2010. szeptember 1-től Tartalom I. RÉSZ...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat , Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete 1 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ, ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 5. o. Általános rendelkezések 5.o. A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény 6913 Csanádpalota Szent István u. 46. 2008. Tartalomjegyzék A szervezeti

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2011. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben