MAGYAR. NYELV ÉS IRODALOM TANÁR SZAK NAPPALI TAGOZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR. NYELV ÉS IRODALOM TANÁR SZAK NAPPALI TAGOZAT"

Átírás

1 Filológiai alapismeretek Tantárgy kódja MA 1001 Meghirdetés féléve 1. Összóraszám (elm + gyak) 1 (előadás) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Onder Csaba Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy általános célja az alapvetõ filológiai ismeretek bemutatása. A tantárgy specifikus célja hallgatók bibliográfiai, könyvészeti alapismeretekkel való megismertetése, a hagyományos és modern textológia, illetve az alapvető verstani ismeretek bemutatása. 2. A tantárgy tartalma A filológia fogalma. A szöveg, a szövegkritika, fogalma. A kritikai és genetikus szövegkiadás. A forráskutatás és az interpretáció kapcsolata. A verstan alapfogalmai. Bibliográfiai, könyvészeti alapismeretek. 3. Évközi ellenőrzés módja: Új filológia = Helikon, 2000/4. Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába. Szerk.: Hargittay Emil. Budapest, West: Szövegkritika és szövegkiadás. Budapest, Textológia vagy textológiák = Helikon, 1998 /3. Hagyományőrzés és hagyományteremtés a versújítás korában ( ), szerk: Kecskés A. -- Vilcsek Béla, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, Szilágyi Márton: Filológia, irodalomtörténet, kommunikáció. Klasszikus módszertudat és új kihívások között. U.o., Kecskés András Szilágyi Péter Szuromi Lajos:Kis magyar verstan. Budapest Szuromi Lajos: A szimultán verselés. Budapest, Szepes Erika Szerdahelyi István: Verstan. Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: előadóterem 1

2 Retorikai és poétikai alapismeretek Tantárgy kódja MA 1002 Meghirdetés féléve 1. Összóraszám (elm+gyak) 1 (előadás) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Karádi Zsolt 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy specifikus céljai között szerepel a műfaj-fogalom, a műfajelmélet, s az irodalomesztétika néhány kérdéskörének vizsgálata. Arisztotelésztől Hegelen át a recepcióesztétika Jauss-féle modelljéig. A poétika fogalma, történeti alakulása. A poétika érintkezése az irodalomelmélettel és az irodalomesztétikával. A műfajfogalom történetisége. A műnemek. Az egyes műfajok és műnemek általános jellemzése. Arisztotelész, Sir Philip Sidney, Hegel, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger irodalomesztétikai elgondolásai. Poétika és retorika összefüggései. A retorika fejlődéstörténete Arisztotelésztől Barthes-ig. A régi és új retorika. 3. Évközi ellenőrzés módja: Arisztotelész: Poétika és más költészettani írások. Raabe Klett Könyvkiadó Kft. Budapest, Arisztotelész: Retorika. Telosz. Budapest, Szabó G- Zoltán Szörényi László: Kis magyar retorika. Helikon Kiadó Kft. Budapest, A régi új retorika. szerk.: Jászó Anna, Aczél Petra. Trezor Kiadó, Budapest, Szili József: A poétikai műnemek interkulturális vetülete. Akadémiai Kiadó Rt. Budapest, Hegel: Esztétikai előadások. 3. kötet. Budapest, Bahtyin: A szó esztétikája. Budapest, Jauss: Esztétikai tapasztalat és irodalmi hermeneutika. Helikon, Jauss: Egy posztmodern esztétika védelmében. In: U.ő. Recepcióelmélet esztétikai tapasztalat irodalmi hermeneutika. Budapest, Iser: Az olvasás aktusa. Az esztétikai hatás elmélete. In: Testes könyv. I. Szeged, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: előadóterem 2

3 Bevezetés a nyelvtudományba Tantárgy kódja MA 1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Összóraszám (elm. + gyak.) 1 (előadás) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Peténé dr. Csige Katalin A nyelvtudomány legalapvetőbb fogalmainak, kategóriáinak, módszeres eljárásainak megismerése, a magyar nyelvészeti tanulmányok megalapozása. A nyelvtudomány tárgya, helye a tudományok rendszerében. A nyelv fogalma, jellemzői és funkciói. Nyelv és nyelvjárás. A nyelvi és nem nyelvi jelrendszerek. A nyilatkozat mint kifejezés és mint indícium. A verbális nyelv kommunikációs funkciói. A nyelvek száma és osztályozása. A nyelvek vizsgálatának szintjei. Leíró és történeti, alkalmazott és elméleti nyelvészet. A modern nyelvtudomány kialakulása; az általános nyelvészet főbb kérdései. 3. Évközi ellenőrzés: zárhelyi dolgozatok Bárczi Géza: Bevezetés a nyelvtudományba. Bp., Deme László: A beszéd és a nyelv. Bp., Péter Mihály: A nyilatkozat mint a nyelvi közlés egysége: MMNySzgy. I, Szende Tamás: A beszédfolyamat alaptényezői. Bp., Telegdi Zsigmond: A nyilatkozat mint indícium: ÁNyT. XI. 179 kk. 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem 3

4 Nyelvészeti proszeminárium Tantárgy kódja MA 1102 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Összóraszám (elm. + gyak.) 1 (gyakorlat) gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Peténé dr. Csige Katalin Igazítsa el a hallgatókat a nyelvészeti vizsgálatok legfontosabb forrásaiban és módszereiben, s ezzel alapozza meg a főiskolai nyelvészeti tanulmányaikat, járuljon hozzá az alkotó nyelvtudományi közreműködésük kialakításához. A mai magyar nyelvtudomány szervezete. Az Akadémia, a felsőoktatási fórumok, társadalmi mozgalmak. A magyar nyelvtudomány alapvető szakirodalma; szótárak, kézikönyvek, névtárak, nyelvtanok, folyóiratok, évkönyvek, sorozatok. Az anyaggyűjtés és feldolgozás technikája, szerkesztési alapismeretek, a kézirat és korrektúra, hivatkozási eljárások. A szakkönyvtárak és használatuk. Szemináriumi dolgozat. A magyar nyelvtudomány néhány főbb személyisége a XX. században és napjainkban. 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozatok H. Bottyánfy Horváth D. Mátai Korompay: Bevezetés az egyetemi magyar nyelvészeti tanulmányokba. Tankönyvkiadó. Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Gondolat Kiadó. Bp., A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem 4

5 Az uralisztika alapjai Tantárgy kódja MA 1103 Meghirdetés féléve 4. Összóraszám (elm. + gyak.) 1 (előadás) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) MA 1101 és MA 1102, MA 1141 Tantárgyfelelős neve Dr. Mizser Lajos Igazolja a magyar nyelv uráli eredetét, az uráli alapnyelv jellemzésével rámutat nyelvünk legősibb sajátosságaira, alapot ad a magyar nyelvtörténet tanulmányozásához. A nyelvrokonság fogalmának tisztázása, a tudománytalan nyelvhasonlítási kísérletek, az uráli őstörténet kérdései, az uráli őshaza, a nyelvtipológia és az areális nyelvészet eredményeinek felhasználása az uralisztikában; az alapnyelv fogalma, a rekonstrukció. Az uráli alapnyelv jellemző vonásainak körvonalazása: a hangsúly, a hangrendszer, a főbb hangváltozások, a szavak hangszerkezete. Az alapnyelv szófajai, az esetragozás, a birtokos személyjelek kialakulása, az igeragozás, a szóképzés, szóösszetétel. A magyar szókincs ősi elemeinek vázlatos áttekintése. 3. Évközi ellenőrzés módja: Bereczki Gábor: A magyar nyelv finnugor alapjai. Universitas Kiadó. Bp., Hajdú Péter: Az uráli nyelvészet alapkérdései. Bp., Hajdú Péter: Bevezetés az uráli nyelvtudományba. Bp., Nanovfszky György szerk.: Nyelvrokonaink. A Magyarságkutatás Könyvtára XXV. Teleki László Alapítvány. Bp., Uralilaiset kansat. Toim. Johanna Laakso. WSOY. Helsinki, Zsirai Miklós: Finnugor rokonságunk. Az uráli nyelvrokonainkkal kapcsolatos legújabb ismeret- és forrásanyag rövid összegzésével közreadja Zaicz Gábor. Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem 5

6 Történeti hangtan Tantárgy kódja MA 1111 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 1 (előadás) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) MA 1103 és MA 1141 Tantárgyfelelős neve Tukacsné dr. Károlyi Margit A hallgatók megismertetése a magyar nyelvtörténet főbb problémáival: a nyelvi változások szerepével mai nemzeti nyelvünk és az egyéb nyelvváltozatok keletkezésében. A magyar nyelvtörténet célja, feladata, a nyelvtörténet korszakai, a korszakolás problémái. A magyar nyelvtörténet forrásai, különös tekintettel a rokon és az idegen nyelvekre, a magyar köznyelvre és nyelvjárásokra, a nyelvemlékek és legfontosabb típusaik áttekintése. Az ősmagyar kor magánhangzó- és mássalhangzórendszere és fontosabb változásaik. A hangrendszer változásai az ómagyar kor óta. Többletek és hiányok a magánhangzó- és mássalhangzórendszerben. Minőségi és mennyiségi változások. A mai hangrendszer keletkezésének áttekintése. 3. Évközi ellenőrzés módja: 4. Előírt külső szakmai gyakorlat: Bárczi Géza: A magyar nyelv életrajza. Bárczi Géza Benkő Loránd Berrár Jolán: A magyar nyelv története. Budapest, Kiss Lajos: Földrajzi neveink nyelvi fejlődése. Budapest, A TESz szócikke 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem 6

7 Magyar szótörténet Tantárgy kódja MA 1121 Meghirdetés féléve 6. Összóraszám (elm+gyak) 1 (előadás) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) MA 1103 Tantárgyfelelős neve Dr. Minya Károly A magyar szókincs fejlődésének, változásainak egyes korszakainak a bemutatása. Lexikológia és lexikográfia. A szókészlet tagolódásának szempontjai. Szókészletünk eredete, eredet szerinti megoszlása. Az eredeti szókészlet: az ősi örökség és a belső keletkezésű szavak (a szóalkotás és szóteremtés fontosabb típusainak áttekintése), az idegen eredetű szókészleti elemek. A szóátvétel okai, társadalmi és gazdasági körülmények, az egyéni újítás szándéka. A jövevényszavak eredet szerinti főbb csoportjai, különös tekintettel a török, a szláv, a latin, a francia, a rumén és a német jövevényszavakra. A tükörszók. A nemzetközi és a vándorszavak. Szóstatisztikai vizsgálatok. A magyar nyelv finnugor, uráli jellegének, illetőleg sajátos karakterének bizonyítása a szógyakoriság segítségével. 3. Évközi ellenőrzés módja: Bárczi Géza: A magyar nyelv életrajza. Bp., Bárczi Géza: A magyar szókincs eredete. Második, bővített kiadás. Bp., Bárczi Benkő Berrár: A magyar nyelv története. Bp., Kakuk Zsuzsa: A török kor emléke a magyar szókincsben. Kőrösi Csoma Kiskönyvtár. Bp., Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika. Bp., A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem 7

8 Történeti alaktan és mondattan Tantárgy kódja MA 1131 Meghirdetés féléve 7. Összóraszám (elm. + gyak.) 1 (előadás) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) MA 1111 és MA 2112 v. MA 2113 v. MA 2114 Tantárgyfelelős neve Szopos András segéd Mutassa be a magyar nyelv alaktani és mondattani változásait az ősmagyar kortól napjainkig. Az alaktan történetének általános vonatkozásai. A tő- és toldalékmorfémák története: a különböző tőtípusok kialakulása. A szóképzés története. Az ige- és névszójelek, az igei személyragok, az esetragok és a birtokos személyjelek története. A szintaktikai szerkezetek és a mondattípusok történetének főbb kérdései. 3. Évközi ellenőrzés módja: 5. Kötelező, ill. ajánlott jegyzetek: Bárczi Géza Benkő Loránd Berrár Jolán: A magyar nyelv története. Bp., Benkő Loránd (szerk.): A magyar nyelv történeti nyelvtana. A kései ómagyar kor. Morfematika. II/1. Akadémiai Kiadó. Bp., Benkő Loránd (szerk.): A magyar nyelv történeti nyelvtana. A korai ómagyar kor és előzményei I. Akadémiai Kiadó. Bp., Benkő Loránd: Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. Bp., Benkő Loránd: A magyar fiktív (passzív) tövű igék. Bp., Benkő Loránd: A történeti nyelvtudomány alapjai. Tankönyvkiadó Theodora Bynon: Történeti nyelvészet. Osiris. Bp., A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem 8

9 Magyar leíró hangtan Tantárgy kódja MA 1141 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Összóraszám (elm. + gyak.) 2 (gyakorlat) gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Pállné dr. Lakatos Ilona A hangtannal kapcsolatos legáltalánosabb kérdések számbavétele, a magyar hangrendszer megismerése, a magyar nyelvtörténeti és dialektológiai tanulmányok megalapozása. A hangtan tárgya, ágai, története. A hangtani vizsgálatok eszközei, módszeres eljárásai. Fonetika és fonológia. Nyelv és beszéd, beszéd és írás, a fonetikus átírások (Aphi, Setala és az egyezményes magyar átírás). A beszédfolyamat felbontása, fiziológiai és akusztikai jellemzése. A magyar beszéd szegmentális és szupraszegmentális elemei, a magánhangzók és a mássalhangzók rendszere. A fonetikai sajátságok és a fonológiai korrelációk kapcsolata és ellentmondásai. A hangok egymásra hatása a beszéd folyamatában. Az alkalmazott fonetikai ágak; a beszédhibák, a helyes és kifejező magyar beszéd alapkérdései. 3. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 4. Évközi ellenőrzés módja: Antal László: A formális nyelvi elemzés. Bp., Bárczi Géza: Fonetika. Bp., 1951 (-1968). Bolla Kálmán szerk.: Fejezetek a magyar leíró hangtanból. Bp., Bolla Kálmán: Magyar hangalbum. Bp., Elekfi László: Beszédhangjaink kapcsolódása: Nyr. XCII, Fónagy Iván Magdics Klára: A magyar beszéd dallama. Bp., Helyes kiejtés, szép magyar beszéd. Az 1965-i egri kiejtési konferencia anyaga. Bp., Laziczius Gyula: Bevezetés a fonológiába. Budapest, Molnár József: A magyar beszédhangok atlasza. Bp., Papp István: Leíró magyar hangtan. Bp., Szende Tamás: A beszédfolyamat alaptényezői. Bp., A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem 9

10 Szófajtan és alaktan Tantárgy kódja MA 1142 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Összóraszám (elm. + gyak.) 1 (előadás) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) MA 1101 és MA 1102 és MA 1141 Tantárgyfelelős neve Pállné dr. Lakatos Ilona A hallgatók megismertetése a szófajtan és az alaktan elméletével, problémás, vitatott kérdéseivel, azok elméleti hátterével. Szófajtan: A szófajelmélet általános kérdései. A szófaj fogalma, a szófajok osztályozásának kritériumai. A magyar nyelv szófajainak keletkezéstörténete, az ősi szófajok sajátosságai. A szófaji rendszer történeti változásai. A szófaji felosztás problémái, az egyes szófajok sajátosságaiból adódó többféle besorolási lehetőségek. A mai magyar nyelv szófaji rendszerei (a MMNyR., MMNy., Deme László, Berrár Jolán, Rácz Endre, Keszler Borbála, a MGr. felosztása). A lexikai szófajiság, a grammatikai szófajiság, az átmeneti, kereszteződő és többszófajúság kérdése, a szófajváltás (lexikai és grammatikai). Az alapszófajok (az ige és fajai: az ige jelentése, az igenemek, a tranzitivitás, az igék osztályozási lehetőségei egyéb szempontok szerint: igeaspektus, mediális igék stb., a főnév, melléknév, számnév (?), határozószó jelentése, alakja, szerkezete. Az igenevek és a névmások helye a szófaji rendszerben, a kérdés problematikája. A viszonyszók és a mondatszók általános kérdései. Alaktan: A nyelvi szintek rendszere és jellemzői. A morfémaszint. A morfológia. A morféma fogalma, a morfémák osztályozási lehetőségei, a morfémaosztályok jellemzése (tő- és toldalékmorfémák, az affixumok fajtái, a szabad, kötött, félszabad morfémák kérdése, a zérómorféma stb.). A morfémaalternáció. A morfémaszerkezet felépítése és elemzése. A morfémahatárok kérdése. Az ún. kötőhangzó-probléma. A tőmorfémák általános kérdései. A mai magyar igető- és névszótőrendszer és kialakulása. Az igeragozás, a névszóragozás kérdései. A szóalkotás módjai: a szóképzés, a szóösszetétel, a ritkább szóalkotási módok. 3. Évközi ellenőrzés módja: Szófajtan: Benczédy Fábián Rácz Velcsovné: A mai magyar nyelv. Tankönyvkiadó. Bp., Berrár Jolán: Próbák és problémák a mai magyar nyelvtankönyv új kiadásához. A szófajok. NytudDolg

11 G. Varga Györgyi: Néhány nem tiszta szófaji kategória vizsgálati módjáról. In: Rácz Endre Szathmári István (szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana köréből. Tankönyvkiadó. Bp., Keszler Borbála: A mai magyar nyelv szófaji rendszerezésének problémái. Nyr. 119 (1995): Keszler Borbála szerk.: Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp., Keszler Borbála (szerk.): Újabb fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből. Bp., Lengyel Klára: Átmeneti kategóriák a nyelv különböző szintjein. Nyr. 119 (1995): Rácz Endre: A grammatika szerepe az anyanyelvi nevelésben. MNy. LXXXI: Rácz Endre (szerk.): Fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből. Bp., Simon Gyöngyi: A szófaji felosztás problémái. In: Tanulmányok Alaktan: A szófajtannál feltüntetett kézikönyvek mellett: Antal László: Magyar esetrendszer. NytudÉrt. 29. Gaál Edit: A birtoklás kifejezése a magyarban. NytudÉrt. 97. sz. Gósy Mária: A szintaktikailag pontosan nem elemezhető összetett szavak. MNy. LXXI: Jakab László: Tanulmányok az igeragozás köréből. Debrecen, KLTE 73. sz., Károly Sándor: Egy morfológiai szerkezettan vázlata. ÁltNyTan. III Kenesei István: A toldalékmorfémák meghatározásáról. Nyr. 122 (1998): Kiefer Ferenc: Alaktan. Bevezető. In: É. Kiss Katalin Kiefer Ferenc Siptár Péter: Új magyar nyelvtan. Osiris Kiadó. Bp., Lotz János: A személy, szám, viszonyítás és tárgyhatározottság kategóriái a magyarban. NytudÉrt. 58. sz. Bp., Rácz Endre: A birtokos személyragozásnak a birtok többségét kifejező alakrendszere. In: Rácz Endre Szathmári István (szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana köréből. Tankönyvkiadó. Bp., T. Somogyi Magda: Toldalékaink (rendszerezéstörténet és összehasonlítás). Újabb fejezetek A tantárgy tárgyi szükségletei: előadóterem 11

12 Mondattan Tantárgy kódja MA 1154 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 2 Összóraszám (elm. + gyak.) 1 (előadás) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) MA 1151 és MA 2152 vagy MA 2153 Tantárgyfelelős neve Pállné dr. Lakatos Ilona EGYSZERŰ MONDATTAN: Ismerkedjenek meg a hallgatók az egyszerű mondatok elméleti kérdéseivel. A mondatszint. A mondat fogalma, a különböző mondat-meghatározások. A rendszermondat és a szövegmondat. A mondat mint nyilatkozat. A propozíció és a modalitás. A mondatok osztályozása szerkezetük, logikai minőségük szerint. A mondatfajták. A grammatikai forma és funkció keveredése. A mondatrészek (állítmány, alany, tárgy, határozók, jelzők) szófajuk, alakjuk, szerkezeti felépítésük, fajtájuk szerinti jellemzése. 3. Évközi ellenőrzés módja: Balogh Judit: A jelző és az értelmező. Nyr. 123 (1999): Berrár Jolán: A mondat formai ismertetőjegyei. ÁltNyTan. I Jakab István: Gondolatok az összetett mondatrészekről. Nyr. 105 (1981): Keszler Borbála: Azonos főkategóriájú mondatrészek viszonya a mondategységen belül. In: Keszler Borbála (szerk.): Újabb fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből. Tankönyvkiadó. Budapest, Kiefer Ferenc: Modalitás. Linguistica Ser. C, Relationis, 1. MTA Nyelvtudományi Intézete. Bp., É. Kiss Katalin Kiefer Ferenc Siptár Péter: Új magyar nyelvtan. Osiris Kiadó. Bp., Kugler Nóra: Mondattan. Nyr. 123 (1999): Lengyel Klára: A többtagú mondatrészek. In: Kozocsa Sándor Laczkó Krisztina (szerk.): Emlékkönyv Rácz Endre hetvenedik születésnapjára. ELTE, Bp., Pete István: Az állító és tagadó mondatok szinonímája. MNy.. XCV (1999): Péter Mihály: A nyilatkozat mint a nyelvi közlés alapegysége. MNy. LXXXII (1968): A tantárgy tárgyi szükségletei: előadóterem 12

13 ÖSSZETETT MONDATOK: Ismerkedjenek meg a hallgatók az alá- és mellérendelt, valamint a többszörösen összetett mondatok elméleti kérdéseivel. Az egyszerű és az összetett mondat határsávja. Az alárendelő mondatok grammatikai szerveződésében részt vevő kategóriák (az utalószók, kötőszók). Az alárendelő összetett mondatok jelentésviszonyai és osztályozási problémái. Az állítmányi mellékmondat. kötött bővítményt kifejtő mellékmondatok: alanyi, tárgyi, a kötött határozói, a hasonlító határozói mellékmondat. Szabad bővítményt kifejtő mellékmondatok: jelzői, cél-, hely-, idő-, szám-, állapot-, mód-, fok-, okhatározói mellékmondatok szemantikai többlettartalmat hordozó mellékmondatok: a sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok. Az alárendelő összetett mondatok a funkcionális és strukturális mondattanban. A mellérendelő összetett mondat általános jellemzése: a mellérendelés mivolta, a tartalmilogikai viszonyok (kapcsolatos, ellentéte, választó viszony, az ok-okozat viszonya); a jellemző kötőszók és használati feltételeik. A többszörösen összetett mondat jellemzői, alaptípusai. A szinteződés és a tömbösödés, a szerkezeti széttagolódás, a szintviszonyok, a kapcsolódási viszonyok, a tömbösödési formák. 5. Kötelező, ill. ajánlott jegyzetek: Haader Lea: A mondatátszövődés a nyelvhasználat szemszögéből. Nyr. 122: Hadrovics László: A funkcionális magyar mondattan. Akadémiai Kiadó. Bp., Keszler Borbála: Az alárendelő összetett mondatok összefoglalása. In: Faluvégi Katalin, Keszler Borbála, Laczkó Krisztina (szerk.): Magyar leíró nyelvtani segédkönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp., Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp., Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan I. Akadémiai Kiadó. Bp., É. Kiss Katalin Kiefer Ferenc Siptár Péter: Új magyar nyelvtan. Osiris Kiadó. Bp., Rácz Endre (szerk.): A mai magyar nyelv. Tankönyvkiadó. Bp., Rácz Endre Szathmári István (szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv mondattana köréből. Tankönyvkiadó. Bp., Tompa József (szerk.): A mai magyar nyelv rendszere. Akadémiai Kiadó. Bp., A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem 13

14 Szövegtan Tantárgy kódja MA 1157 Meghirdetés féléve 5. Összóraszám (elm. + gyak.) 1 (előadás) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) MA 1154 Tantárgyfelelős neve Peténé dr. Csige Katalin *A szigorlat az MA és az MA kezdetű kóddal jelölt tanegységek anyagát foglalja magában. A szövegtan legalapvetőbb fogalmainak, kategóriáinak megismerése, a különböző szövegek elemzésének elméleti megalapozása. Az elnevezés. Történeti előzmények. A szövegtan felosztása. A szöveg fogalma. A formai és a funkcionális jellemzők. A függvényszerű beágyazottság. A szövegmondat és a mondatszöveg. A szövegezés szintjei. A szöveg fajtái. A kohézió és a koherencia. A szövegszintek. A szöveg szintaktikai szintje. A forikus elemek. A deixis kérdése. Az anafora és a névmásítás. A katafóra. A szöveg szemantikai szintje. Az izotópia. A tematikus főnév. A szemantikai mező. Az aktuális mondattagolás és a tematikus progresszió. Az előfeltevések. A szöveg pragmatikai szintje. A tematikus főnév és a pragmatikai mező. A pragmatikai előfeltevések. A pragmatikai következtetések. A pragmatikai általánosítás. A szövegszerkezeti alapegységek. az ún. konstrukciótípusok. 3. Évközi ellenőrzés módja: 4. Előírt külső szakmai gyakorlat: nincs. 5. Kötelező, ill. ajánlott jegyzetek: Az Általános Nyelvészeti Tanulmányok XI. kötetének recenzióiból: a) A szövegnyelvészet néhány alapkérdése (Ferenczy Gyula Klaudy Kinga) b) J. M. Lotman: Szöveg - modell típus. (Füredi Mihály) Békési Imre: A sorrend szerepe a komponensek beszerkesztésében. In: Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből. Bp., Balázs János: A szöveg. Bp., Deme László: A szövegegység és a szövegegység néhány jellemzője. In: Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből. Bp., Rácz Endre: Egyeztetés és szöveggrammatika. In: Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből. Bp., Robert de Beaugrande Wolfgang Dressler: Bevezetés a szövegnyelvészetbe. Corvina. Bp., Szabó Zoltán: Szövegnyelvészet és stilisztika. Bp., Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan. Osiris. Bp., Szikszainé Nagy Irma: Szövegértés szövegelemzés szövegalkotás. Osiris. Bp., Petőfi S. János Békési Imre: Terminológiai szótár (a szemiotikai szövegtan tanulmányozásához). In: Rácz Endre Szathmári István szerk.: Szemiotikai szövegtan I A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem 14

15 Jelentéstan és stilisztika Tantárgy kódja MA 1104 Meghirdetés féléve 6. Összóraszám (elm. + gyak.) 1 (előadás) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Pethő József A szemantika legfontosabb fogalmainak, kérdéseinek, azaz mindenekelőtt a nyelvi jelentésnek mint a nyelvi rendszer egyik összetevőjének a tárgyalása. A stilisztika történetének és jelenkori irányzatainak bemutatása. A jelentéstan és stilisztika összefüggéseinek feltárása. Jelentéstan: A jelentéstan a tudományok rendszerében. A jelentéstan múltja és jelene. A jelentés fogalma. Jelentésaspektusok (denotatív, szintaktikai, pragmatikus, lexikológiai, műfaji, nyelvrétegbeli). A homonímia. A szinonímia. A jelentésváltozás. A szóhangulat változásai és forrásai. A tulajdonnév jelentése. Stilisztika: A stilisztika létrejötte és fejlődéstörténete. A stilisztika jelene: stilisztikai iskolák, stílusértelmezések. A stílusrétegek. A stílusárnyalatok. Nyelvi és stilisztikai norma. Hangtani jelenségek és a zeneiség. A szó- és kifejezéskészlet stilisztikája. Az alak- és a mondattani jelenségek stilisztikai lehetőségei. Képek, képi ábrázolás. Szövegstilisztikai jelenségek. Az alakzatok. Stílustörténet. 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozat Gáspári László: Stilisztika (főiskolai jegyzet). Károly Sándor: Általános és magyar jelentéstan Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet Rácz Endre Szathmári István (szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv szókészlettana és jelentéstana köréből Szathmári István (szerk.): Hol tart ma a stilisztika? (Stíluselméleti tanulmányok) Szathmári István (szerk.): Stilisztika és gyakorlat Szathmári István: Stílusról, stilisztikáról napjainkban Szende Tamás: A jelentés alapvonalai. A jelentés a nyelvi kommunikációban Szikszainé Nagy Irma: Stilisztika Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv stilisztikája A tantárgy tárgyi szükséglete: tanterem 15

16 Szociolingvisztika Tantárgy kódja MA 1161 Meghirdetés féléve 7. Összóraszám (elm+gyak) 1 (előadás) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Tukacsné dr. Károlyi Margit Ismertesse meg a hallgatókat a nyelv és a társadalom bonyolult kölcsönhatásával, áttekintse a legfontosabb szociolingvisztikai és dialektológiai alapismereteket, bemutassa speciális vizsgálati módszereit és a szociolingvisztikai nyelvszemléletet. A szociolingvisztika fogalma, tárgya, kialakulásának tudománytörténeti okai és előzményei, vizsgálati módszerei, irányzatai. A nyelvi változatosság és a nyelvhasználati sokrétűség, a nyelvi változó, a nyelvhasználat társadalmi meghatározottsága, a nyelvhasználatot befolyásoló tényezők, nyelvi szocializáció, nyelvi hátrány. Nyelv, nyelvváltozatok, egységesülés és elkülönülés a nyelvekben. Sztenderd és dialektus, a sztenderdizáció. A nyelvek földrajzi és társadalmi tagolódásának kérdései, diglosszia, kettősnyelvűség. A nyelvi érintkezések nyelvi következményei: a két- és többnyelvűség problémái, interferencia-jelenségek, a pidzsin és a kreol nyelvek. Az államnyelvek és a kisebbségi nyelvek viszonya. A nyelvi változás az egy- és többnyelvű közösségekben. A nyelvpolitika. Nyelvtervezés és nyelvpolitika az egy- és többnyelvű közösségekben. 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozatok 4. Előírt külső szakmai gyakorlat: nincs. Hajdú Mihály (szerk.): A magyar nyelv rétegződése, táji tagolódása I II. Tankönyvkiadó. Bp., Kiss Jenő: Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, Wardhaugh, Ronald: Szociolingvisztika. Fordította: Pap Mária. Osiris-Századvég. Bp., Bárczi Géza: A nyelvi elkülönülés és egységesülés. Magyar Nyelv. LXIX, Csernicskó István: A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján). Osiris Kiadó és MTA Kisebbségkutató Műhely. Bp., Balogh Lajos és Kontra Miklós (szerk.): Élőnyelvi tanulmányok. Linguistica Series A. Studia et Dissertationes 3. MTA Nyelvtudományi Intézete. Bp., Lanstyák István: A magyar nyelv Szlovákiában. Osiris Kiadó Kalligram Könyvkiadó MTA Kisebbségi Műhely. Budapest Pozsony , Romanie, Suzanne: Language in Society. An Introduction to Sociolinguistics. Oxford Univ. Press Sebestyén Árpád: A belső nyelvtípusok néhány kérdéséről. In: Kiss Jenő és Szűts László (szerk.): A magyar nyelv rétegződése. Akadémiai Kiadó. Bp., Szépe György: Anyanyelv, nyelvi politika, oktatás. In. Hajdú Mihály (szerk.): A magyar nyelv rétegződése, táji tagolódása. Tankönyvkiadó. Bp.,

17 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem 17

18 Szószerkezettan Tantárgy kódja MA 1151 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Összóraszám (elm. + gyak.) 1 (előadás) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) MA 1142 és MA 2143 v. MA 2144 v. MA 2145 Tantárgyfelelős neve Pállné dr. Lakatos Ilona A hallgatók megismertetése a szintagmatan elméleti kérdéseivel, a szintagmák általános jellemzőivel. A mondat szintagmatikus szerkezete. Szinteződés a mondatban. A szintaxis és a mondattan viszonya, a különböző felfogások ismertetése. A szintagmák elhatárolása más szerkezetektől, az ún. álszintagmák kérdése. A szintagmák típusai, az elhatárolás kritériuma (felcserélhetőség, rákérdezhetőség, kihagyhatóság, disztribúció). A hozzárendelő szintagma problematikája. Az alárendelő szintagma általános jellemzése, osztályozása a bővítmények felől (kötelező és szabad bővítmények), ill. az alaptag szófaja szerint (igei, igenévi stb. szerkezetek). Jelöltség és egyeztetés az alárendelő szintagmában. A mellérendelő szószerkezetek vizsgálata, problémás kérdések. A szintagmacsoportok: szószerkezetlánc, szószerkezetbokor, szószerkezetsor. 3. Évközi ellenőrzés módja: Benczédy Fábián Rácz Velcsovné: A mai magyar nyelv. Tankönyvkiadó, Bp., Benkő Loránd szerk.: A magyar nyelv történeti nyelvtana II/2. Akadémiai Kiadó, Bp., Berrár Jolán: Alany és állítmány. In: Rácz Endre Szathmári István (szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv mondattana köréből. Tankönyvkiadó. Bp., Kardosné Balogh Judit: A mellérendelő szószerkezetek és határeseteik. In: Rácz Endre (szerk.): Fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből Keszler Borbála szerk.: Magyar grammatika Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp., Papp István: Mi a mondattan? MNy. XXVIII. (1932.) , Tamásiné Bíró Magda: A főnévi csoport vizsgálata a szemantikai szerkezetek alapján. In: Rácz Endre (szerk.): Fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből. Tankönyvkiadó. Bp., Thimar Márta: A melléknévi csoport. uo G. Varga Gyöngyi: A szószerkezetbokor vizsgálatáról. In: Rácz Endre Szathmári István (szerk.): Tanulmányok A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem 18

19 Bevezetés az általános nyelvészetbe Tantárgy kódja MA 1105 Meghirdetés féléve 8. Kreditpont 2 Összóraszám (elm. + gyak.) 1 (előadás) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Peténé dr. Csige Katalin A nyelvvel és a nyelvtudománnyal kapcsolatos ismeretek felelevenítése, rendszerezése és elmélyítése, a legújabb kutatási eredmények megismertetése. Az általános nyelvészet fogalma és tárgya. A nyelvi univerzálék (szubsztanciális, formális, implikációs), univerzális grammatika. A nyelvi jel fogalma, típusai és működése. A nyelvi jelek rendszere. Elméletek és hipertézisek a nyelv eredetéről; a Darwin előtti elméletek (mítoszi magyarázatok, az utánzáselméletek stb.), a Darwin utáni elméletek (Steinthal, Max Müller, Hermann Paul, Wundt stb. elképzelései). A tagolt beszéd kialakulásának rekonstruált fokozatai. A nyelv és a beszéd mibenléte, viszonya és egymástól való elhatárolása, megkülönböztetésük hatása a grammatika elméletére. A nyelvleírás alapvető irányzatai és módszerei. Az összehasonlító-történeti nyelvészet. Az újgrammatikus irányzat. Ferdinand de Sussure munkássága. A nyelvészeti strukturalizmus: a Prágai Nyelvész Kör; a koppenhágai glosszematikai irányzat; az amerikai deskriptív nyelvészet; a generatív grammatika. A nyelvtudomány néhány újabb irányzata (kommunikációelmélet, matematikai nyelvészet, a szövegtani és stilisztikai kutatások kibontakozása, pszicho-, szocio-, etnolingvisztika). 3. Évközi ellenőrzés módja: Crystal, David: A nyelv enciklopédiája. Osiris. Bp., Deme László: A beszéd és a nyelv. Bp., Fodor István (szerk.): A világ nyelvei. Akadémiai Kiadó. Bp., H. Tóth Imre: A nyelvtudomány története a XX. sz. elejéig. Szombathely, Lengyel Zsolt: Nyelvtudományi áttekintés. Veszprém, Máté Jakab: A 19. századi nyelvtudomány rövid története. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp., Máté Jakab: A 20. századi nyelvtudomány történetének főbb elméletei és irányzatai. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp., Pinker, Steven: A nyelvi ösztön. Hogyan hozza létre az elme a nyelvet? Tipotex Telegdi Zsigmond: Bevezetés az általános nyelvészetbe. Bp., Telegdi Zsigmond (szerk.): Szöveggyűjtemény az általános nyelvészet tanulmányozásához. Tankönyvkiadó. Bp., A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem 19

20 Régi magyar irodalom Tantárgy kódja MA 1011 Meghirdetés féléve 2. Összóraszám (elm+gyak) 1 (előadás) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) MA 1001, MA 1002, MA 2001 vagy MA 2002 Tantárgyfelelős neve Dr. János István 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A magyar irodalom szellemi és esztétikai törekvéseinek, valamint a legjelentősebb alkotók életművének áttekintése, oktatási modellek, szakmai világkép alapjainak kialakítása, a magyarságtudat és az egyetemes európai értékrend kölcsönhatásainak tudatosítása. A magyar irodalom kezdetei, a középkori magyar irodalom, a magyar irodalom reneszánsz korszaka, a reformáció irodalma, a barokk korszak irodalma a felvilágosodásig. 3. Évközi ellenőrzés módja: 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlata: 5. A kötelező, illetve ajánlott irodalom: A magyar irodalom története I-II. Szerk. Klaniczay Tibor (Akadémiai irodalomtörténet) János István: A középkor himnuszköltészete Bp Horváth János: A magyar irodalom fejlődéstörténete Bp Bán Imre: Eszmék és stílusok. Bp Mezey László: Deákság és Európa. Bp Tarnai Andor: A magyar nyelvet írni kezdik. Bp Irodalom és ideológia a Században. Szerk. Varjas Béla. Bp Téglásy Imre: nyelv-és irodalomelmélet kezdetei Magyarországon. Bp Klaniczay Tibor: A magyarországi akadémiai mozgalom előtörténete Bp Retorikák a reformáció korából. Szerk. Imre Mihály. Debrecen A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem, könyvtár, számítógép, internet 20

21 Irodalomelmélet Tantárgy kódja MA 1003 Meghirdetés féléve 2. Összóraszám (elm+gyak) 1 (előadás) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) MA 1001, MA 1002, MA 2001 vagy MA 2002 Tantárgyfelelős neve Dr. Karádi Zsolt 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy általános célja, hogy korszerű irodalomelméleti ismereteket nyújtson. Adjon egyfajta ismeretanyagot az újabb irodalomtudományi irányzatokról, a fontosabb európai és magyar elméletírókról. A tantárgy specifikus célja, hogy a középiskolai életrajz-centrikus, sokban pozitivista irodalom-felfogást szembesítse a modernebb megközelítési módokkal. Az irodalom fogalma. Az irodalom meghatározó jegyei. Beszéd és fikció. A beszédtett elmélet. Az irodalom, mint nyelvileg teremtett világ. Képszerűség és fikció az irodalomban. Mű és olvasó viszonya. A hermeneutika alapproblémái. A megértés természete. Az értelmezés természete. Műfajtan műfajelmélet. A műfajok mint szövegek osztályai. Az irodalom megközelítése. A pozitivizmus. A szellemtörténet. A fenomenológia. Az újkritika. A szláv és francia strukturalizmus. A posztstrukturalizmus. A dekonstrukció. 3. Évközi ellenőrzés módja: 5. A kötelező, illetve ajánlott irodalom: Angyalosi Gergely: Az intertextualitás kalandja. Helikon, Barthes: A szöveg öröme. Budapest, Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban. Budapest, Osiris, Foucault: Mi a szerző? A Világosság melléklete Ricoeur: Mi a szöveg? In: Uő: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok. Budapest, Genette: Az elbeszélő diszkurzus. In: Az irodalom elméletei. I. Pécs, Iser: A fikcionálás aktusai. In: Az irodalom elméletei. IV. Pécs, Kulcsár Szabó Ernő: A megértés mint feladat és történés. In: Uő: A megértés alakzatai. Debrecen, Nemes Nagy Ágnes: A vers mértana. In: XX. századi esszék az irodalomról. Debrecen, Bezeczky Gábor: Mi a dialogikus, mi nem? Helikon, 2001/ A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: előadóterem 21

22 Világirodalom: Az antikvitás irodalma Tantárgy kódja MA 1051 Meghirdetés féléve 2. Összóraszám (elm+gyak) 1 (előadás) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) MA 1001, MA 1002, MA 2001 vagy MA 2002 Tantárgyfelelős neve Dr. János István 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy általános célja: Az antikvitás nagy irodalom-és művelődéstörténeti korszakainak bemutatása a legnagyobb alkotók életműve, valamint a legjelentősebb eszme-és stílusirányzatok alapján előadások formájában. Az ősműfajok kialakulása: okai, jellemzői, terjesztői. A mezopotámiai költészet Gilgames eposz. A finnugor népek költészete a Kalevala, mint ősforma. A Biblia (Ószövetség Újszövetség). A görög irodalom és kultúra Mítoszok - mitológia, filozófia, képzőművészet stb. A homéroszi eposzok. A görög dráma. Jelentősebb képviselői: Aiszkhülosz, Szophoklész, Euripidész, Arisztophanész. A görög színház. Arisztotelész poétikai nézetei. A hellenizmus művészete és kultúrája. A római irodalom fejlődésének áttekintése. Az aranykor költészete. Vergilius, Horatius, Ovidius, Catullus, Phaedrus. A széppróza kialakulása. A sztoicizmus. Marcus Aurelius, Seneca filozófiai nézetei. 3. Évközi ellenőrzés módja: 5. A kötelező, illetve ajánlott irodalom: Kardos László (szerk.): A világirodalom története I.(Egyetemi jegyzet) Kerényi Károly: Görög mitológia Bp Falus Róbert: Az antik világ irodalmai Bp Szabó Árpád: Homérosz világa Bp Szabó Árpád: Szophoklész tragédiái Bp Borzsák István bevezető tanulmánya a Corvina kiadó kétnyelvű Horatius-kötetéhez (Quintus Horatius Flaccus Összes versei) Bp A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem, könyvtár, számítógép, internet 22

23 A magyar felvilágosodás és klasszika irodalma Tantárgy kódja MA 1021 Meghirdetés féléve 3. Összóraszám (elm+gyak) 1 (előadás) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) MA 1001, MA 1002, MA 2001 vagy MA 2002 Tantárgyfelelős neve Dr. Csorba Sándor 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Az irodalomtörténeti folytonosság tudatosítása, a korszak általános vonásainak, irodalmi jelenségeinek, irányzatainak, műfajainak, valamint a kiemelkedő alkotók életpályájának bemutatása; speciálisan az egyetemi szintű tanulmányok folytatásához és az általános iskolai tanulók oktatásához szükséges alap és kiegészítő ismeretek felvázolása. A felvilágosodás fogalma az európai irodalmakban, a klasszicizmus magyar jellegzetességei. Bessenyei György, a hagyományőrző írók, az érzékenység változatainak magyar képviselői, Batsányi János, Csokonai Vitéz Mihály, Fazekas Mihály, Kazinczy Ferenc, Berzsenyi Dániel, Katona József. 3. Évközi ellenőrzés módja: A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig. Főszerk.: Sőtér István. Budapest, Vonatkozó fejezeteinek adatai. Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma. Budapest, Vonatkozó fejezetei. Csorba Sándor: Bessenyei György világa. Budapest, A tematikához kapcsolódó részei. Debreczeni Attila: Fenség és Grácia. ItK sz. Csetri Lajos: Egység vagy különbözőség? Budapest, Szilágyi Márton: Kármán József és Pajor Gáspár Urániája. Budapest, Debreczeni Attila: Csokonai az újrakezdések költője. Debrecen, Csetri Lajos: Nem sokaság hanem lélek. Budapest, Bíró Ferenc: A Bánk bánról. ItK, 2001/1 2. A gyakorló iskolákban használt általános iskolai irodalomkönyvek vonatkozó részei. 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: előadóterem 23

24 Világirodalom: A középkor és a reneszánsz irodalma Tantárgy kódja MA 1052 Meghirdetés féléve 3. Összóraszám (elm+gyak) 1 (előadás) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) MA 1001, MA 1002, MA 2001 vagy MA 2002 Tantárgyfelelős neve Dr. János István 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A középkor és a reneszánsz irodalom-és művelődéstörténeti korszakainak bemutatása a legnagyobb alkotók életműve, valamint a legjelentősebb eszme-és stílusirányzatok alapján előadások formájában. A korszak áttekintése, jellemzői. A keresztyén filozófia, kultúra és művelődés Ágostontól Szent Tamásig. A Biblia hatása. A középkori embereszmény és világkép. A romantika és a gótika az építészetben és a művészetekben. Egyházi műfajok. Himnuszok legendák egyházi énekek.. Világi műfajok. A lovagi epika: Roland-ének, Nibelung-ének, Igor-ének. A trubadúr-líra jellemzői, főbb képviselői. A vágáns-ének, pastourelle, gesták, krónikák. Dante. Az Isteni színjáték, A reneszánsz kialakulása és jellemzői. Petrarca és a petrarkizmus. Boccaccio, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Machianelli.Villon, Ronsard, Rabelais, Montaigne, Navarrai Margit.Cervantes, Lope de Vega.Luther és Hans Sachs. Erazmus és az erazmisták. Az európai barokk Tasso és Milton, Marino és Gongora, Bernini, Rubens, Bach, Maulbertsch és mások. 3. Évközi ellenőrzés módja: 5. A kötelező, illetve ajánlott irodalom: Kardos László (szerk.): A világirodalom története (egyetemi jegyzet) János István: A középkor himnuszköltészete Bán Imre: Dante-tanulmányok, Bp Huizinga: A középkor alkonya, Bp. Madarász Imre: Az olasz irodalom története Bp O. Kristeller: Szellemi áramlatok a reneszánszban Bp M. Bahtyin: Francois Rabelais művészete. Bp L. Batkin: Az itáliai reneszánsz. Bp A neoplatonizmus szépség-és szerelemfilozófiája a reneszánsz irodalomban. In: Hagyományok ébresztése, Bp A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem, könyvtár, számítógép, internet 24

25 A magyar reformkor és romantika irodalma Tantárgy kódja MA 1025 Meghirdetés féléve 4. Összóraszám (elm+gyak) 1 (előadás) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) MA 1001, MA 1002, MA 2001 vagy MA 2002 Tantárgyfelelős neve Dr. Csorba Sándor 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Az irodalomtörténeti folytonosság tudatosítása, a korszak általános vonásainak, irodalmi jelenségeinek, irányzatainak, műfajainak, valamint a kiemelkedő alkotók életpályájának bemutatása; speciálisan az egyetemi szintű tanulmányok folytatásához és az általános iskolai tanulók oktatásához szükséges alap és kiegészítő ismeretek felvázolása. A romantika fogalma az európai irodalmakban, a magyar romantika eszméi, stílusjegyei. Kisfaludy Károly, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, a szépprózai törekvések, Eötvös József, a reformkori dráma, Petőfi Sándor. 3. Évközi ellenőrzés módja: A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig. Főszerk.: Sőtér István. Budapest, Vonatkozó fejezeteinek adatai. Taxner-Tóth Ernő: Kölcsey és Vörösmarty kora és szelleme. Debrecen, Vonatkozó fejezetei. Rónay György: A regény és az élet. Budapest, Vonatkozó fejezetei. Fenyő István: Centralisták. Budapest, Vonatkozó fejezetei. Horváth János: Petőfi Sándor. Budapest, Szegedy-Maszák Mihály: Világkép és stílus. Budapest, Vonatkozó fejezetei. A gyakorló iskoláinkban használt általános iskolai irodalomkönyvek vonatkozó részei. 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: előadóterem 25

26 Világirodalom: Az európai romantika irodalma Tantárgy kódja MA 1053 Meghirdetés féléve 4. Összóraszám (elm+gyak) 1 (előadás) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) MA 1001, MA 1002, MA 2001 vagy MA 2002 Tantárgyfelelős neve Dr. Onder Csaba Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Az előadás célja az európai romantika irodalmának bemutatása, a nemzetközi romantika kutatás eredményeinek és problémáinak megismertetése. Specifikus célkitűzése, hogy az általános ismeretek átadásán túl vázolja az európai és a magyar romantika kapcsolódási pontjait. Az előadás három nagy tárgykört érint: A) A romantika és a romantika kutatás történeti és elméleti problémái. Bővebben: a romantika fogalom, a romantikus olvasás, a romantika definíciók (Wellek, Lovejoy, de Man) differenciái, a romantika kora mint korszakretorika. B) A német, az angol, a francia és az orosz romantika kanonikus szövegei. Bővebben: A német koraromantikusok (Fr. Schlegel) és a német epika (H. Kleist, Novalis, E.T.A. Hoffman), Hugo, Byron és Puskin egy-egy műve.c) A német romantikus irodalom és filozófia hatása az egykorú magyar irodalomban. Bővebben: Kölcsey és Vörösmarty európai orientációja. 3. Évközi ellenőrzés módja: 5. A kötelező, illetve ajánlott irodalom: Enigma szám; Athenaeum I / 1. szám; Pompei 1997 / 2-3. szám Gond 17. szám, 1998.; Helikon szám, (A romantika tétjei) De Man, Paul, Az olvasás allegóriái, Szeged, Ictus, De Man, Paul, A temporalitás retorikája = Az irodalom elméletei I. Szerk. Thomka Beáta. Pécs, Jelenkor, Nagy Imre (szerk.): Mit jelent a suttogásod? (A romantika problémái: eszmék, poétikák). Bp., Osiris-Universitas, Szegedy-Maszák Mihály: A romantika: világkép, művészet, irodalom = Literatura, 1998 / Halász Előd: A német irodalom története. Bp., A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: előadóterem 26

27 A XIX. század második felének magyar irodalma Tantárgy kódja MA 1031 Meghirdetés féléve 5. Összóraszám (elm+gyak) 1 (előadás) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) MA 1001, MA 1002, MA 2001 vagy MA 2002 Tantárgyfelelős neve Dr. Margócsy Klára 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Megismertetni a hallgatókkal a XIX. század második felének társadalmi és politikai viszonyait, a korszak fő irodalmi irányait. Utalva a többi művészeti ágak: képzőművészet, zene, építészet, iparművészet eredményeire is. Arany János, Gyulai Pál, Tompa Mihály, Erdélyi József, Jókai Mór, Kemény Zsigmond, Arany László, Csiky Gergely, Madách Imre. Az újabb törekvések: Vajda János, Reviczky Gyula, Komjáthy Jenő, Kiss József, Czóbel Minka és mások munkássága. Mikszáth Kálmán, Gárdonyi Géza. A századelő és századforduló prózaírói, kísérletezői: Justh Zsigmond, Asbóth János, Bródy Sándor, Gozsdu Elek, Petelei István, Ambrus Zoltán, Tömörkény István stb. művei. 3. Évközi ellenőrzés módja: Bori Imre: A magyar irodalom modern irányai. I-II. Újvidék, Eisemann György: Végidő és katarzis Eisemann György: Ősformák jelenidőben , Németh G. Béla: Századelőről, századutóról Németh G. Béla: Hosszmetszetek és keresztmetszetek S. Varga Pál: A gondviseléstől a vitalizmusig ; S. Varga Pál: Két világ közt választhatni Dobos István: Alaktan és értelmezéstörténet Dávidházi Péter: Hunyt mesterünk Arany János kritikusi öröksége Imre L. Nagy M. S. Varga P.: A magyar irodalom története , Debrecen, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: előadóterem 27

28 Világirodalom: A XIX. század irodalma Tantárgy kódja MA 1054 Meghirdetés féléve 5. Összóraszám (elm+gyak) 1 (előadás) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) MA 1001, MA 1002, MA 2001 vagy MA 2002 Tantárgyfelelős neve Dr. Antal Attila Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A periódus jellemzése a fontosabb művészeti-irodalmi jelenségek, a kiemelkedő alkotók életpályája s a jelentősebb művek megismertetésével. A tárgy kiemelten kívánja vizsgálni a realista regény változatait, krízisét, a modern líra kialakulását s a századvég fontosabb stílusirányzatait, a bennük tükröződő világképet. A realista nagyregény útja a század második felében (Flaubert, Turgenyev, Dosztojevszkij, Tolsztoj munkássága); a parnasszizmus világképe és főbb poétikai elvei; a naturalizmus, szimbolizmus, impresszionizmus jellemzése (Zola, Baudealire, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé munkássága); a szecesszió művészeti mozgalmának történeti szerepe és esztétikája; modern lírai törekvések a századvég német nyelvű költészetében (George, Hofmannsthal, Rilke költészete); a modern dráma kialakulása a XIX. és a XX. század fordulóján. 3. Évközi ellenőrzés módja: 5. A kötelező, illetve ajánlott irodalom: Kardos László: Világirodalom a XX. században. Budapest, Török Endre: Orosz irodalom a XIX. században. Budapest, Török Endre: Lev Tolsztoj Világtudat és regényforma. Budapest, Hajnády Zoltán: Az orosz regény. Budapest, Halász Előd: A német irodalom története. Budapest, Szávai János: Nagy francia regények. Budapest, Dobossy László: A francia irodalom története (2. kötet). Budapest, Komlós Aladár: a szimbolizmus. Budapest, Pók Lajos: A szecesszió. Budapest, Poszler György: A regény válaszútjai. Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: előadóterem 28

29 A Nyugat irodalma Tantárgy kódja MA 1035 Meghirdetés féléve 6. Összóraszám (elm+gyak) 1 (előadás) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) MA 1001, MA 1002, MA 2001 vagy MA 2002 Tantárgyfelelős neve Dr. Margócsy Klára 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Megismertetni a hallgatókkal a korszak általános társadalmi és politikai hátterét. A szellemi mozgások, útkeresések bemutatása. Új művészeti törekvések (a zene, a képzőművészet, iparművészet területén). Az irodalmi avantgárd Magyarországon való megjelenésének vázolása. A Nyugat előzményei. A Nyugat megjelenése és több évtizedes hatása. A nemzedékek egymásutánja és hatása. Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula, Tóth Árpád, Móricz Zsigmond munkásságának kiemelt tárgyalása. Kaffka Margit, Karinthy Frigyes, Füst Milán, szép Ernő, Balázs Béla, Tersánszky Józsi Jenő, Csáth Géza, Móra Ferenc, Krúdy Gyula életműve. Kassák és a magyar avantgárd. 3. Évközi ellenőrzés módja: Bodnár György: A mese lélekvándorlása. Budapest, Bori Imre: Varázslók és mákvirágok. Újvidék, Eisemann György: Keresztutak és labirintusok Eisemann György: Végidő és katarzis Király István: Vita és vallomás Rába György: Csönd herceg és a nikkel szamovár Fülöp László: Kaffka Margit Fülöp László: Realizmus és korszerűség Tanulmányok Ady Endréről Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: előadóterem 29

30 Világirodalom: A XX. század első felének irodalma Tantárgy kódja MA 1055 Meghirdetés féléve 6. Összóraszám (elm+gyak) 1 (előadás) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) MA 1001, MA 1002, MA 2001 vagy MA 2002 Tantárgyfelelős neve Dr. Jeney István Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy általános célja, hogy átfogó képet nyújtson a hallgatóknak a XX. Század első felében zajló irodalmi folyamatokról, a lírai, epikai és drámai műnemen belüli műfaji újításokról, az avantgárd mozgalom kialakulásáról, irányzatainak kibontakozásáról, azok módosulásairól, az első világháború utáni áramlatok fölerősödéséről. Specifikus célja, a hallgatók megismertetése a korszak világkép-áramlataival, és kiemelkedő alkotóival. A tárgy oktatása feltételezi a XIX század második felének világirodalmi ismereteit, tájékozottságot a romantika és realizmus irodalmában. A tematika tartalmazza a szürrealizmus, az egzisztencializmus, a kritikai realizmus, az un. szocialista irodalom megjelenésének, illetve az avantgárd továbbélésének vizsgálatát. Majakovszkij, Bulgakov Martin du Gard, Hemingway Shaw, Brecht, Aragon, Eluard, Nezval mellett említést tesz Mandelstamm, Ahmatova, Paszternak Sadoveanu, Eliot munkásságáról, az amerikai irodalom megjelenéséről, az olasz ermetismo-ról, a neorealizmus jelenségről. A tárgy elsősorban deskriptív történeti rendszerező módszerrel tekinti át a korszak világirodalmi jelenségeit, új formák, modern lírai technikák esetén a történetiség mellet a műfajelmélet szempontjai is érvényesülnek. 3. Évközi ellenőrzés módja: A színház világtörténete. Budapest, A Világirodalmi lexikon tárgyra vonatkozó cikkei De Michelli: Az avantgardizmus. Budapest, Francia irodalom a huszadik században. Szerk.: Köpeczi Béla. Budapest, Hauser Arnold: A művészet és az irodalom társadalomtörténete. Budapest, Németh László: Európai utas Budapest, Szabó György: A futurizmus. Budapest, Szabolcsi Miklós: Világirodalom a XX. században. Budapest, Szabolcsi Miklós: A neoavantgarde. Budapest, Vajda György: Modernség, dráma, Brecht A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: előadóterem 30

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok A BA-záróvizsga nyelvtudományi tételsora amelynek alapján besoroljuk a magyar szakon a nyelvtudományi témájú szakdolgozatokat alapképzési témakörbe, illetve szakirányi témakörbe Alapkézési tételek HANGTAN:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgyleírások - Kiegészítő műveltségi területi képzés Magyar nyelv és irodalom

Tantárgyi programok, tantárgyleírások - Kiegészítő műveltségi területi képzés Magyar nyelv és irodalom Tantárgy neve: A nyelvtantanítás módszertana Kreditszáma: 2 A tantárgy tantervi helye: I. félév Előtanulmányi feltételek: Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Általános nyelvészet A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja. A foglalkozáson való részvétel:

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja. A foglalkozáson való részvétel: A magyar nyelv és irodalom tantárgy-pedagógiája I. TAB 2304 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 1 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+1 G Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB 1304 A hallgató a TVSZ. figyelembevételével

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Nyelvészet. I. Témakör: Leíró nyelvtan

Nyelvészet. I. Témakör: Leíró nyelvtan Nyelvészet I. Témakör: Leíró nyelvtan 1. A magyar magánhangzó-harmónia és a hangtani hasonulások jellegzetességei KASSAI ILONA (1998): A beszédlánc fonetikai jelenségei. In: Kassai Ilona: Fonetika. Budapest:

Részletesebben

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01.

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01. Ikt.sz: 14. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Készítette: Várhidi Gyula A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

1 SZÛCS TIBOR A MAGYAR VERS KETTÕS NYELVI TÜKÖRBEN: NÉMET ÉS OLASZ FORDÍTÁSOKBAN 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 64. SZÛCS TIBOR A MAGYAR VERS KETTÕS NYELVI TÜKÖRBEN: NÉMET ÉS OLASZ FORDÍTÁSOKBAN

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK. Tanulmányi követelmények

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK. Tanulmányi követelmények MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK Tanulmányi követelmények A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK egyetemi szintű osztatlan, kredit rendszerű képzésére utoljára 2005. szeptemberében iskoláztunk be hallgatókat. Ez

Részletesebben

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306 Tantárgy neve: Szociológia 3 Tantárgy kódja: SPB1305 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám: (elm.+gyak.) 2+1 Félévi követelmény: k Előfeltétel : SPB1306 Tantárgyfelelős neve és beosztása:

Részletesebben

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből 1. A beszédprodukció és -percepció, hangképzés, a magyar beszédhangok rendszere, a hangok egymásra hatása KASSAI ILONA: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

Részletesebben

1. Nyelv, társadalom, kultúra

1. Nyelv, társadalom, kultúra 1. Nyelv, társadalom, kultúra NYELV, TÁRSADALOM, KULTÚRA Az értékelés formája: kollokvium A tárgyhoz rendelt kredit: 3 Heti óraszám: 2 A tantárgy elvégzésével a hallgató ismereteket és készségeket szerez,

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK Filozófia, Esztétika, Etika, Vallástudomány,

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga célja

Részletesebben

H. Tomesz Tímea A TARTALOMHOZ FORMA. A tömegkommunikáció szövegfajtái történeti és pragmatikai keretben

H. Tomesz Tímea A TARTALOMHOZ FORMA. A tömegkommunikáció szövegfajtái történeti és pragmatikai keretben H. Tomesz Tímea A TARTALOMHOZ FORMA A tömegkommunikáció szövegfajtái történeti és pragmatikai keretben Pandora Könyvek 36. kötet H. Tomesz Tímea A TARTALOMHOZ FORMA A tömegkommunikáció szövegfajtái történeti

Részletesebben

ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Приймальна комісія

ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Приймальна комісія ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Приймальна комісія ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З УГОРСЬКОЇ МОВИ для вступників на навчання за освітнім ступенем «бакалавр» (спеціальність 014 Середня освіта

Részletesebben

Tantárgy neve Kód Óraszám ea. gyak. Teljesítés (kredit) számonkérés

Tantárgy neve Kód Óraszám ea. gyak. Teljesítés (kredit) számonkérés Tantárgy Kód Óraszám ea. gyak. számonkérés Tantárgy felelős tanszék Japán nyelv és kultúra EU3012 0+2 G, 1k Kommunikációs és Nemzetközi Kapcsolatok Központja oktató Máthé Katalin Tantárgy Kód Óraszám elm

Részletesebben

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ I. ÉVF. ÓRARENDJE 7 8. 13.15 14.45 Az órák helye: általában a B/2. ép. III. em. 306-os terem. Február 12. p. 1 5. Régi magyarországi irodalomtörténet szem.

Részletesebben

A kutatási eredmények ismertetése

A kutatási eredmények ismertetése Nyilvántartási szám: T 049158 A kutatási eredmények ismertetése A II. világháború után a kolozsvári nyelvészek nagyszabású népnyelvkutató munkát végeztek a romániai magyarság körében. Számos monográfiát,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. KÖVETELMÉNYEK Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) -- Tantárgyfelelős

Részletesebben

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány A Komplex vizsga II. (magyar nyelvtudomány) előfeltételei: TNM 2120 Leíró grammatika 3. Szintagmatan, mondattan;

Részletesebben

Nyelvtudomány / Irodalomtudomány

Nyelvtudomány / Irodalomtudomány Magyartanári komplex záróvizsga-kérdések KRE-BTK Érvényes: a 2014/2015 tanévben vagy azt követıen felvételt nyert nappali tagozatos hallgatók számára, illetve a 2015/2016 tanévben vagy azt követıen felvételt

Részletesebben

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Tudományos munkássága a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid=10023178 Könyv A Biblia mint kommunikációs tankönyv. Vince

Részletesebben

A JOGI NYELV NYELVÉSZETI MEGKÖZELÍTÉSE VINNAI EDINA

A JOGI NYELV NYELVÉSZETI MEGKÖZELÍTÉSE VINNAI EDINA Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 145-171 A JOGI NYELV NYELVÉSZETI MEGKÖZELÍTÉSE VINNAI EDINA Ebben a tanulmányban arra vállalkozom, hogy bemutassam azt a nyelvészeti hátteret,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A szakiskolások középiskolája 11 12. évfolyamának feladata olyan ismeretek és képességek nyújtása, amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét. Tekintetbe veszi,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁSOK. Bevezetés az orosz nyelvészeti tanulmányokba Tantárgy kódja OR 1202 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2 + 0

TANTÁRGYLEÍRÁSOK. Bevezetés az orosz nyelvészeti tanulmányokba Tantárgy kódja OR 1202 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2 + 0 TANTÁRGYLEÍRÁSOK Szak neve: Orosz nyelv és irodalom A) Kötelező tárgyak Tantárgy neve Bevezetés az orosz nyelvészeti tanulmányokba Tantárgy kódja OR 1202 Meghirdetés féléve 1. Összóraszám (elm+gyak) 2

Részletesebben

Wacha Imre, Igényesen magyarul A helyes kiejtés kézikönyve

Wacha Imre, Igényesen magyarul A helyes kiejtés kézikönyve Szemle 351 gek kissé nehezen választhatók el a szerző véleményétől, és a temérdek alternatív gondolkodó tárgyalása közben már kissé elmosódnak a tanulmány elején megrajzolt csoporthatárok, ebből az írásból

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet Magyar és Általános Nyelvészeti Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben

A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : magyar nyelv és irodalom Tagozat: nappali Képzési idő: 8 (nyolc) félév Az oktatás nyelve:

Részletesebben

A magyar nyelv tanítása. Államvizsgatételek a tanári képesítı vizsgához. 2007-tıl új tételek!

A magyar nyelv tanítása. Államvizsgatételek a tanári képesítı vizsgához. 2007-tıl új tételek! A magyar nyelv tanítása Államvizsgatételek a tanári képesítı vizsgához 2007-tıl új tételek! 1. A magyar nyelv tanításának céljai és feladatai. A funkcionális szemlélető anyanyelvi nevelés fogalma és alapelvei.

Részletesebben

ÚJ UTAK AZ ANYANYELVI NEVELÉSBEN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN

ÚJ UTAK AZ ANYANYELVI NEVELÉSBEN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN ÚJ UTAK AZ ANYANYELVI NEVELÉSBEN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN 1 2 ÚJ UTAK AZ ANYANYELVI NEVELÉSBEN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Közreadja az ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KARÁNAK MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉKE

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. A tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas

Részletesebben

MAGYAR NYELV A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA FELELŐS SZERKESZTŐ B E N KŐ LORÁND SZERKESZTŐ J U H Á S Z D E Z SŐ XCIX.

MAGYAR NYELV A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA FELELŐS SZERKESZTŐ B E N KŐ LORÁND SZERKESZTŐ J U H Á S Z D E Z SŐ XCIX. 2003 4. évi összesített tartalomjegyzék 1 MAGYAR NYELV A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA FELELŐS SZERKESZTŐ B E N KŐ LORÁND SZERKESZTŐ J U H Á S Z D E Z SŐ XCIX. KÖTET MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG,

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK angoltanár, franciatanár, hon- és népismeret

Részletesebben

Drámapedagógia - annotált bibliográfia - (alapképzések számára)

Drámapedagógia - annotált bibliográfia - (alapképzések számára) Drámapedagógia - annotált bibliográfia - (alapképzések számára) Gabnai Katalin: DRÁMAJÁTÉKOK Bevezetés a drámapedagógiába (334 oldal) Ötödik, bővített kiadás, Koncz Zsuzsa fotóival. Helikon Kiadó, 2001.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Adamikné dr. Jászó Anna és dr. Fercsik Erzsébet ÉDES ANYANYELVÜNK. címû nyelvtankönyvéhez, valamint az ÚTITÁRS I.

TANMENETJAVASLAT. Adamikné dr. Jászó Anna és dr. Fercsik Erzsébet ÉDES ANYANYELVÜNK. címû nyelvtankönyvéhez, valamint az ÚTITÁRS I. TANMENETJAVASLAT Adamikné dr. Jászó Anna és dr. Fercsik Erzsébet ÉDES ANYANYELVÜNK címû nyelvtankönyvéhez, valamint az ÚTITÁRS I. feladatfüzethez Általános iskola 5. osztály Az integrált magyar nyelv és

Részletesebben

KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin

KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány mester nappali

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. Középszint és emelt szint

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. Középszint és emelt szint MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Középszint és emelt szint 1. Szövegértés 1.1. Információk feldolgozása és megítélése Információk célirányos és kritikus használata:

Részletesebben

A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.)

A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.) Szathmári István A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.) B o d n á r Ildikó 2001 tavaszán az ELTE BTK akkori, Pesti Barnabás utcai épületében

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok a 9 13. évfolyamon az emelt szintű oktatáshoz Tantárgyak NY 9. 10. 11. 12. Magyar nyelv Magyar

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 "A" TÍPUSÚ ÁLTALÁNOSAN KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 8 ÓRA FÉLÉV LEVELEZŐ : CSIKÓS BEÁTA FŐISKOLAI ADJUNKTUS A

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakközépiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti

Részletesebben

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16.

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16. Bartók István Publikációs jegyzék (1978 2004) Könyv Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk, Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630 1700 között, Akadémiai Kiadó Universitas Kiadó, Bp., 1998. (Irodalomtudomány

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Neveléstudományi modellek és paradigmák Tantárgy kódja PDM 1002 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 - koll. A félév kollokviummal zárul, a kollokviumra való jelentkezés

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 9-10. b /humán tagozat Helyi tanterv 9-10. évfolyam A tantárgyról általánosságban: A humán tagozat heti 4 magyarórán (9. évfolyamon heti 2 nyelvtan és 2 irodalom, 10. évfolyamon

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Érfalvy Lívia. Nyelviség és textualitás: az én-konstrukció útjai Kosztolányi Dezső írásművészetében

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Érfalvy Lívia. Nyelviség és textualitás: az én-konstrukció útjai Kosztolányi Dezső írásművészetében A kutatás tárgya és feladatai DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Érfalvy Lívia Nyelviség és textualitás: az én-konstrukció útjai Kosztolányi Dezső írásművészetében PPKE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola

Részletesebben

ADALÉKOK A NYOMATÉKTALAN MONDATOK SZÓRENDJÉNEK KUTATÁSÁHOZ

ADALÉKOK A NYOMATÉKTALAN MONDATOK SZÓRENDJÉNEK KUTATÁSÁHOZ A magyar nyelv leírása RÉCZEI MARGIT ADALÉKOK A NYOMATÉKTALAN MONDATOK SZÓRENDJÉNEK KUTATÁSÁHOZ 1. A magyarnak idegen nyelvként történő oktatása a közvetítő nyelv alkalmazhatósága szempontjából két nagy

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS REÁL JELLEG 9-12. KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS 9-12. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása

Részletesebben

Beszámoló az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága 2008. évi tevékenységérıl

Beszámoló az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága 2008. évi tevékenységérıl Beszámoló az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága 2008. évi tevékenységérıl 1. Az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága évente általában kétszer tavasszal és ısszel ülésezik. Tagsága a felsıoktatási

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nyelvi szintek grammatikája

KÖVETELMÉNYEK. A nyelvi szintek grammatikája A nyelvi szintek grammatikája MAM1003 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

Anyanyelv és kommunikáció. Magyar irodalom. Tantárgyi programjai és követelményei

Anyanyelv és kommunikáció. Magyar irodalom. Tantárgyi programjai és követelményei Anyanyelv és kommunikáció Magyar irodalom Tantárgyi programjai és követelményei 1 2 ANYANYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 3 4 9-12. évfolyam Célok és feladatok A felnőttoktatás és a nappali iskolák általános céljai

Részletesebben

Magyar irodalom. 1. A görög színjátszás kialakulása, mûködése. Szophoklész: Antigoné

Magyar irodalom. 1. A görög színjátszás kialakulása, mûködése. Szophoklész: Antigoné A középszintû érettségi vizsga témakörei (szóbeli) Magyar irodalom (Színház és drámatörténet) 1. A görög színjátszás kialakulása, mûködése. Szophoklész: Antigoné 2. Az angol reneszánsz színház kialakulása

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Nevelés és oktatáslélektan Tantárgy kódja PDM 1004 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 4 Heti óraszám 2+0

KÖVETELMÉNYEK. Nevelés és oktatáslélektan Tantárgy kódja PDM 1004 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 4 Heti óraszám 2+0 Nevelés és oktatáslélektan PDM 1004 Kreditpont: 4 Heti óraszám 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az előadáson való részvétel ajánlott.

Részletesebben

A hagyomány integrációja a kisiskolások olvasóvá nevelésében

A hagyomány integrációja a kisiskolások olvasóvá nevelésében G. GŐDÉNY ANDREA A hagyomány integrációja a kisiskolások olvasóvá nevelésében [ ] bármennyire önmagában egybehangzó és lekerekített világot alkosson is, a műalkotás mint valóságos, egyedivé vált objektum

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

A család a Magyar értelmező kéziszótár (ÉKsz. 2003) meghatározása szerint a szülők, a gyermek(ek) (és legközelebbi hozzátartozóik) közössége.

A család a Magyar értelmező kéziszótár (ÉKsz. 2003) meghatározása szerint a szülők, a gyermek(ek) (és legközelebbi hozzátartozóik) közössége. Hidasi Judit, Osváth Gábor, Székely Gábor A család a Magyar értelmező kéziszótár (ÉKsz. 2003) meghatározása szerint a szülők, a gyermek(ek) (és legközelebbi hozzátartozóik) közössége. A rokon olyan személy,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA. 3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma)

A TANTÁRGY ADATLAPJA. 3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

Tantárgyi követelmény gimnázium 10. évfolyam

Tantárgyi követelmény gimnázium 10. évfolyam Tantárgyi követelmény gimnázium 10. évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek... 3 2. Anyanyelv és kommunikáció... 4 3. földrajz... 5 4. Történelem és állampolgári ismeretek... 6 5.

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 10.00-12.00 Bevezetés a pedagógiai tanulmányokba BTOPED2N01 Ádám Anetta C/1.ép.III. em.305 12.00-14.00 LEÍRÓ MAGYAR ALAKTAN, SZÓFAJTAN BTOMA2N05 Kabán Annamária

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 5. 6. osztály

Magyar nyelv és irodalom 5. 6. osztály Magyar nyelv és irodalom 5. 6. osztály Különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból. A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A vizsgázó külön kap feladatokat, illetve

Részletesebben

УГОРСЬКА МОВА MAGYAR NYELV

УГОРСЬКА МОВА MAGYAR NYELV Міністерство освіти і науки України УГОРСЬКА МОВА 5 12 класи MAGYAR NYELV 5 12. osztály Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання Затверджено Міністерством освіти і науки

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 68. BENCÉDY JÓZSEF

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 68. BENCÉDY JÓZSEF MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 68. BENCÉDY JÓZSEF BUDAPEST 2002 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Markó Alexandra ISSN 1419 4481 ISBN 963 463 408

Részletesebben

A 2015/2016. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny döntőjébe jutottak (nevük szerinti abc sorrendben)

A 2015/2016. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny döntőjébe jutottak (nevük szerinti abc sorrendben) A 2015/2016. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny döntőjébe jutottak (nevük szerinti abc sorrendben) KEZDŐK I. kategória a legalább 13 pontot elért versenyzők: Arany-Tóth Áron 14 Váci Szakképzési

Részletesebben

A hallgatói konferencia programfüzete

A hallgatói konferencia programfüzete ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉKEK 4. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA 2013. október 28 29. A hallgatói konferencia programfüzete Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Részletesebben

AZONOSSÁG ÉS MÁSSÁG. A MŰFORDÍTÁS-ELMÉLET NÉHÁNY TERMINOLÓGIAI KÉRDÉSE

AZONOSSÁG ÉS MÁSSÁG. A MŰFORDÍTÁS-ELMÉLET NÉHÁNY TERMINOLÓGIAI KÉRDÉSE Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, II. évfolyam, I. szám, (2007) pp. 21-28. AZONOSSÁG ÉS MÁSSÁG. A MŰFORDÍTÁS-ELMÉLET NÉHÁNY TERMINOLÓGIAI KÉRDÉSE LŐRINCZ JULIANNA Eszterházy Károly Főiskola,

Részletesebben

Magyar Szemiotikai Társaság. 2015. évi kiegészítő melléklete és közhasznúsági jelentése

Magyar Szemiotikai Társaság. 2015. évi kiegészítő melléklete és közhasznúsági jelentése 2015. évi kiegészítő melléklete és közhasznúsági jelentése KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. Általános adatok A Magyar Szemiotikai Társaság (továbbiakban Társaság) a F6városi Bíróság 9. Pk. 65-345/1991/19. számú

Részletesebben

A közlésfolyamat fonológiai szerveződése: szerkezetismétlő műveletek afáziások beszédében

A közlésfolyamat fonológiai szerveződése: szerkezetismétlő műveletek afáziások beszédében A közlésfolyamat fonológiai szerveződése: szerkezetismétlő műveletek afáziások beszédében Szépe Judit Legkésőbb Jakobson (főleg 1941) hipotézise óta tudjuk, hogy a nyelv működésfolyamatai a leglátványosabban,,tévesztésekben

Részletesebben

A Jel és jelentés konferencia programja (A konferencia helyszíne: Budapest, VI. kerület, Lendvay u. 5.) 2007. október 29.

A Jel és jelentés konferencia programja (A konferencia helyszíne: Budapest, VI. kerület, Lendvay u. 5.) 2007. október 29. A Jel és jelentés konferencia programja 2007. október 29., hétfő délelőtt 9:00 MEGNYITÓ, KÖSZÖNTŐK (MAJOROSI ANNA, GECSŐ TAMÁS) A NYELVELMÉLET - NYELVHASZNÁLAT CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET BEMUTATÁSA (GECSŐ TAMÁS)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. A tanulói személyiség megismerése. Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Konzultációs óraszám: 6

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. A tanulói személyiség megismerése. Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Konzultációs óraszám: 6 A tanulói személyiség megismerése TKM1011L Meghirdetés féléve 3 Konzultációs óraszám: 6 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001L Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens A konzultáción való

Részletesebben

A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály)

A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály) A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály) I. A barokk - A barokk mint művelődéstörténeti korszak és stílusirányzat; kialakulása; jellemzői stb. - Zrínyi

Részletesebben

2013/2014. tanév II. félév

2013/2014. tanév II. félév 2013/2014. tanév II. félév KÖVETELMÉNYEK Szociolingvisztika MAO1103 Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit főiskolai

Részletesebben

1. oldal, összesen: 4

1. oldal, összesen: 4 1. számú melléklet KULTURÁLIS ALAP 2009. I. KATEGÓRIA MŰVÉSZETI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TUDOMÁNYOS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA 1. Sz. Pályázó neve, képviselője Pályázat témája Támogatás A Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatáért

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Esti gimnázium ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A felnőttoktatás 9-12. évfolyamának feladata az általános műveltség kiterjesztése

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései PDM 1003L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs órák száma 12 K Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Az előadáson való részvétel kötelező, orvosi

Részletesebben

Idıpont, helyszín, elıadó neve 8.30-10.00 Ambrosianum 133. Somló Ágnes: Mőfordítási gyakorlatok angolról-magyarra 1. szeminárium

Idıpont, helyszín, elıadó neve 8.30-10.00 Ambrosianum 133. Somló Ágnes: Mőfordítási gyakorlatok angolról-magyarra 1. szeminárium SZABADON LÁTOGATHATÓ ÓRÁK 2009. NOVEMBER 26.-án csütörtökön: Szak neve: Idıpont, helyszín, elıadó neve 8.30-10.00 Ambrosianum 133. Somló Ágnes: Mőfordítási gyakorlatok angolról-magyarra 1. szeminárium

Részletesebben

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai Kun László Középiskola Tantárgyi programjai MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A 9. évfolyamra érkező diákok rendkívül különböző tudással, tudáshiánnyal érkeznek,

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMLEÍRÁSI ÉS JEGYZETELÉSI ALAPELVEI

AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMLEÍRÁSI ÉS JEGYZETELÉSI ALAPELVEI AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMLEÍRÁSI ÉS JEGYZETELÉSI ALAPELVEI Az 1997-ben 101. évfolyamát megkezdõ Irodalomtörténeti Közlemények szükségesnek tartja közzétenni és valamennyi szerzõjének és olvasójának

Részletesebben

ELŐSZÓ. Kedves Olvasó!

ELŐSZÓ. Kedves Olvasó! ELŐSZÓ Kedves Olvasó! A HUNGAROLINGUA című nyelvkönyvsorozat nyelvtani kötetét tartja kezében. A Gyakorlati magyar nyelvtan elsősorban azoknak a magyarul tanuló külföldieknek készült, akik a nyelvórákon

Részletesebben

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok A szakiskolában a magyartanítás elsődleges célja a tág értelem vett olvasás-, írás- és beszédtanítás

Részletesebben

Nyelvtörténet. A nyelv szinkrón és diakrón változásai. A nyelvtudomány két vizsgálati módszere: leíró (szinkrón) és történeti (diakrón) szempont

Nyelvtörténet. A nyelv szinkrón és diakrón változásai. A nyelvtudomány két vizsgálati módszere: leíró (szinkrón) és történeti (diakrón) szempont Nyelvtörténet A nyelv szinkrón és diakrón változásai A nyelvtudomány két vizsgálati módszere: leíró (szinkrón) és történeti (diakrón) szempont a) szinkrónia: a nyelv időbeli egysége, egy bizonyos időpontban

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 2. szám (2013), pp. 143 145.

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 2. szám (2013), pp. 143 145. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 2. szám (2013), pp. 143 145. Imre Attila (szerk.) Párbeszédek kultúrája Gdansktól Oszakáig: a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szekcióelőadásai,

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL Közép- és emelt szintű értékelési skálák összehasonlítása tárgyú kutatás-fejlesztési projekt ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 azonosító számú, Átfogó

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben