A nem állami, nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények működési engedélyének kiadása és módosítása... 5

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nem állami, nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények működési engedélyének kiadása és módosítása... 5"

Átírás

1 Egyházi szerv egyoldalú nyilatkozattételéhez való hozzájárulás... 1 A nem állami, nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények működési engedélyének kiadása és módosítása... 5 A nem állami, nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények nyilvántartásba vétele illetve annak módosítása... 8 A nem állami, nem önkormányzati fenntartású intézmények nyilvántartásból való törlése Szakmai vizsga vizsgaszervezésének engedélyezése... 12

2 Ügytípus megnevezése: Egyházi szerv egyoldalú nyilatkozattételéhez való hozzájárulás Ügytípus rövid leírása: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 118. (9) bekezdése értelmében a helyi önkormányzattal kötött közoktatási megállapodás megkötését követően a nyilatkozattételre jogosult egyházi szerv kérelmezheti a Kormányhivataltól, hogy a Kt ának (11) bekezdésében meghatározottak szerint egyoldalú nyilatkozatot tehessen. A Kormányhivatal a hozzájárulást megadja, ha a nevelési-oktatási intézményben - az intézmény legalább hetven százalékos kihasználtsága mellett - az osztály, csoport létszám eléri a Kt. 3. számú mellékletében előírt átlaglétszám kilencven százalékát. Jogosultak köre: a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló évi CCVI. törvényben meghatározott egyházak Szükséges iratok: - Kérelem, melynek tartalmaznia kell o az egyházi szerv, illetve képviselőjének megnevezését (neve), székhelyét, elektronikus o o o o levélcímét, telefax számát, telefonos elérhetőségét, az önkormányzat pontos megnevezését, címét, amellyel a közoktatási megállapodást kötötte, a közoktatási megállapodás megkötésének időpontját, az érintett közoktatási intézmény megnevezését, OM azonosítóját, székhelyét, a feltételül szabott létszámhatárok megállapításához szükséges adatokat. - Adatlap az egyházi szerv egyoldalú nyilatkozattételéhez való hozzájárulás tárgyában történő döntéshozatalhoz - Egyoldalú jognyilatkozat Nyomtatványok elérhetősége: - Adatlap az egyházi szerv egyoldalú nyilatkozattételéhez való hozzájárulás tárgyában történő döntéshozatalhoz (mellékelve) - Egyoldalú jognyilatkozat (mellékelve) Eljárási költségek: Illetékmentes Hol intézzem el? A kérelmet és a mellékleteket a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályára (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) kell benyújtani. 1

3 Ügyintézési idő: 30 nap. Ha a kérelem formai vagy tartalmi szempontból hiányos, a kormányhivatal az ügyfelet végzésben hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő az ügyintézési határidőbe nem számít bele. Kapcsolódó jogszabályok: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatokról évi LXV. törvény az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló évi CXXIV. törvény Ügyintéző neve, elérhetősége: 4400 Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Nyíregyháza, Hősök tere 5. B. ép. II. em iroda Triznerné Szabó Anita 06/42/ Kormányhivatal 4400 Gincsai Zoltán Oktatási Főosztály Nyíregyháza, Gábor Hősök tere 5. 06/42/ B. ép. II. em iroda 2

4 Adatlap az egyházi szerv egyoldalú nyilatkozattételéhez való hozzájárulás tárgyában történő döntéshozatalhoz 1. A közoktatási megállapodást kötő felek a) Az egyoldalú nyilatkozat tételét kezdeményező egyház: b) Önkormányzat: 4. Közoktatási intézmény megnevezése: 5. Alapító okiratban, működési engedélyben meghatározott maximális létszám: 6. A kérelem benyújtását követő tanév október 1-jei becsült létszáma: Megjegyzés a táblázatok kitöltéséhez: A táblázat(ok)ban a kérelem benyújtását követő tanév október 1-jei becsült létszámát kell szerepeltetni. A sorok száma bővíthető. Óvoda, kollégium 1. Csoportok száma 2. Összlétszám 3. Csoportok átlaglétszáma 4. Átlaglétszám a Kt. 3. sz. mellékletében 5. Átlaglétszám 90%-a Iskola 1. Évfolya m 2. Osztályok száma adott évfolyamon az 3. Összlétszám az adott évfolyamon 4. Átlaglétszám az adott évfolyamon 5. Átlaglétszám a Kt. 3. sz. mellékletébe n 6. Átlaglétszám 90%-a 3

5 EGYOLDALÚ JOGI NYILATKOZAT (minta) Alulírott (név, cím) egyházi közoktatási intézményfenntartó, mint.. (név).. (cím). (OM azonosító) Intézmény fenntartója a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 81.. (11) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a fent nevezett intézmény működtetésével az önkormányzat közoktatási és nevelési feladatellátásában közreműködöm. a. Az intézmény nevelési és oktatási feladatai: (csak példa) Alapfokú oktatás Általános középfokú oktatás Diákétkeztetés... stb. b. Az intézményben ellátott maximális tanulólétszám: Óvodában.fő Általános iskolában stb..fő.fő c. A nevelési, oktatási feladatokban való részvételi szándék: A..(fenntartónév) által fenntartott közoktatási intézmény részt vállal a kötelező közoktatási feladatellátásban és csatlakozni kíván a.önkormányzat közoktatási-fejlesztési tervéhez. d. A feladatellátás időtartama: A feladatellátás határozatlan ideig szól., fenntartó 4

6 Ügytípus megnevezése: A nem állami, nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények működési engedélyének kiadása és módosítása Ügytípus rövid leírása: A működési engedélyezési eljárás során megszerzett engedély (jogerős határozat) birtokában indulhat a nevelő-oktató munka a közoktatási intézményekben. Gyermekeket, tanulókat azonban csak működési engedély birtokában fogadhat az intézmény, e nélkül nem kezdheti meg működését. A kormányhivatal, a közoktatási törvény 79. -ának (1)-(5) bekezdésében szabályozott, a nem helyi önkormányzat által alapított nevelési-oktatási intézmény működésének megkezdéséhez szükséges engedély kiadásával kapcsolatos eljárása keretében vizsgálja, hogy a nevelési-oktatási intézmény működéséhez rendelkezésre álló, illetve megteremthető személyi, tárgyi, munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi, pénzügyi feltételek biztosítják-e a nevelő és oktató munka folyamatos, hosszú távú, biztonságos, egészséges, szakszerű megszervezését. Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény székhelye vagy telephelye másik nevelési-oktatási intézmény által használt épületben van, az engedélyezési eljárásban be kell szerezni az épületet átadó intézmény fenntartójának hozzájáruló nyilatkozatát, továbbá meg kell vizsgálni, hogy az engedélyezni kért tevékenységre az adott épület használatbavételi engedélye kiterjed-e, valamint, hogy az épület befogadó képessége alapján biztosítotte a nevelési-oktatási intézmények együttes zavartalan működése, valamint átlépik-e a befogadó intézmény alapító okiratában engedélyezett maximális létszámot. A működési engedély módosításakor a kérelemben pontosan meg kell határozni, hogy az mire irányul, pl. új szak indítása, létszámnövekedés. A kívánt módosításhoz kell hozzárendelni a szükséges szakmai, személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket, majd ezek meglétét igazoló dokumentumokat alá kell támasztani. A működési engedélyezési eljárás folyamán az intézmény pedagógiai programjának véleményezésére az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő közoktatási szakértő kirendelése kötelező. A szakértő kirendelésének költségeit (szakértői díj) a kérelmező köteles viselni. A szakértő kirendeléséről és a díj viseléséről a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal végzésben értesíti a kérelmezőt. A kérelmező fenntartó legkésőbb a tervezett indítás évében, május utolsó munkanapjáig [bizonyos esetekben a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (11) bekezdésére és 121. (1) bekezdésének 15. pontjára tekintettel július utolsó munkanapjáig] nyújthatja be az intézmény működési engedélyével kapcsolatos kérelmét. 5

7 A kormányhivatal határozatában feltünteti az alapító, a fenntartó nevét, székhelyét, a nevelési-oktatási intézmény nevét, székhelyét, típusát, tagozatát, telephelyét, tagintézményét, alapfeladatait, iskola esetén az évfolyamok számát, az oktatás munkarendjét, szakképzés esetén az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, alapfokú művészetoktatás esetén a telephelyként, intézményegységenként a művészeti ágat, tanszakot, azt a legmagasabb gyermek- és tanulói létszámot, amelyet a nevelési-oktatási intézmény fogadni képes. Jogosultak köre: Nem állami, nem önkormányzati fenntartású közoktatási célú intézményt alapíthat Magyarország területén nyilvántartásba vett egyházi jogi személy, továbbá a Magyar Köztársaság területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, alapítvány, egyesület és más jogi személy, továbbá természetes személy alapíthat és tarthat fenn, ha a tevékenység folytatásának a jogát megszerezte. A természetes személy egyéni vállalkozóként alapíthat és tarthat fenn közoktatási intézményt. Szükséges iratok: - kérelem - az intézmény alapító okirata - a fenntartó által jóváhagyott nevelési, pedagógiai, szakmai program - igazolás a helyiségek feletti rendelkezési jogról legalább 5 tanítási évre (tulajdoni lap, megállapodás, bérleti szerződés, hozzájáruló nyilatkozat) - annak igazolása, hogy a helyiségek nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátására alkalmasak (használatbavételi engedély, hatósági bizonyítvány) - a működés megkezdéséhez szükséges tárgyi feltételek meglétét igazoló tételes jegyzék, valamint a fenntartó nyilatkozata arról, hogy a tárgyi feltételek rendelkezésre állnak a székhelyre és valamennyi telephelyre vonatkozóan - a személyi feltételek meglétét igazoló tételes jegyzék (pedagógusok és egyéb alkalmazottak neve, végzettsége, tantárgyfelosztás, foglalkoztatás módja és időtartama), valamint a fenntartó nyilatkozata arról, hogy a személyi feltételek biztosítottak a székhelyre és valamennyi telephelyre vonatkozóan - a pénzügyi feltételek teljesítésének igazolására csatolni kell - a fenntartó által jóváhagyott egy évre szóló költségvetést - részletes kimutatást arról, hogy a nevelési-oktatási intézmény tevékenyégét milyen forrásból finanszírozzák - a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy a feladatok ellátásához szükséges fedezetet biztosítja Nyomtatványok elérhetősége: A kérelmet nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 6. számú melléklet I. pontjában meghatározott formanyomtatvány szerint kell benyújtani. 6

8 Eljárási költségek: Az eljárás illetékköteles, melynek mértéke Ft és illetékbélyegben kell leróni, feltéve a kérelmező nem rendelkezik személyi illetékmentességben az illetékekről szóló évi XCIII. tv. 5. (1) d)-g) és m) pontja és (2) bekezdés alapján. Hol intézzem el? A kérelmet és a mellékleteket a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályára (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) kell benyújtani. Az alapító okiratot elektronikus formában (Word dokumentumként) az címre meg kell küldeni. Ügyintézési idő: 2 hónap Ha a kérelem formai vagy tartalmi szempontból hiányos, a kormányhivatal az ügyfelet végzésben hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő az ügyintézési határidőbe nem számít bele. Kapcsolódó jogszabályok: - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) - a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet (továbbiakban: Rendelet) Ügyintéző neve, elérhetősége: Szabolcs-Szatmár Triznerné 06/42/ Bereg Megyei Nyíregyháza, Szabó Anita Kormányhivatal Hősök tere 5. Oktatási Főosztály B. ép. II. em iroda 7

9 Ügytípus megnevezése: A nem állami, nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények nyilvántartásba vétele illetve annak módosítása Ügytípus rövid leírása: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. rendelkezései alapján közoktatási intézmény az alapító okirat aláírásának napjára visszamenő hatállyal a nyilvántartásba vétellel jön létre. A nyilvántartásba vétel során a működést engedélyező szerv nyilvántartásba veszi a közoktatási intézmény legfontosabb adatait, és az intézményt nyilvántartási számmal látja el. A nyilvántartásba vett közoktatási intézmény jogosult arra, hogy megállapodásokat kössön, megteremtse a feltételeket ahhoz, hogy elkezdhesse az nevelő-oktatómunkát. A nyilvántartásba vett adatok módosítására akkor van szükség, ha a már működő közoktatási intézmény alapító okiratában szereplő adatokban következett be változás. Pl.: megváltozik az intézmény neve. A kérelmező fenntartó legkésőbb a tervezett indítás évében, május utolsó munkanapjáig [bizonyos esetekben a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (11) bekezdésére és 121. (1) bekezdésének 15. pontjára tekintettel július utolsó munkanapjáig] nyújthatja be az intézmény nyilvántartásba vételével kapcsolatos kérelmét. A nyilvántartási vételi kérelem és működési engedély kiadásra vonatkozó kérelem egyidejűleg benyújtásra kerülhet. Jogosultak köre: Nem állami, nem önkormányzati fenntartású közoktatási célú intézményt alapíthat Magyarország területén nyilvántartásba vett egyházi jogi személy, továbbá a Magyar Köztársaság területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, alapítvány, egyesület és más jogi személy, továbbá természetes személy alapíthat és tarthat fenn, ha a tevékenység folytatásának a jogát megszerezte. A természetes személy egyéni vállalkozóként alapíthat és tarthat fenn közoktatási intézményt. Szükséges iratok: - intézményfenntartói kérelem - a közoktatási szolgáltató tevékenység folytatására jogosító okirat (pl. alapítvány esetén bírósági végzés) - a fenntartó képviselőjének aláírási címpéldánya 8

10 - az intézmény alapító okirata (aláírását követő 30 napon belül benyújtandó!) - nyilatkozat az illetékmentességről Nyomtatványok elérhetősége: Az ügytípushoz formanyomtatvány nem tartozik. Eljárási költségek: Az eljárás illetékköteles, melynek mértéke Ft és illetékbélyegben kell leróni, feltéve a kérelmező nem rendelkezik személyi illetékmentességben az illetékekről szóló évi XCIII. tv. 5. (1) d)-g) és m) pontja és (2) bekezdés alapján. Hol intézzem el? A kérelmet és a mellékleteket a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályára (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) kell benyújtani. Az alapító okiratot elektronikus formában (Word dokumentumként) az címre meg kell küldeni. Ügyintézési idő: 30 nap. Ha a kérelem formai vagy tartalmi szempontból hiányos, a kormányhivatal az ügyfelet végzésben hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő az ügyintézési határidőbe nem számít bele. Kapcsolódó jogszabályok: - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) - a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet (továbbiakban: Rendelet) Ügyintéző neve, elérhetősége: Szabolcs-Szatmár Triznerné 06/42/ Bereg Megyei Nyíregyháza, Szabó Anita Kormányhivatal Hősök tere 5. Oktatási Főosztály B. ép. II. em iroda 9

11 Ügytípus megnevezése: A nem állami, nem önkormányzati fenntartású intézmények nyilvántartásból való törlése Ügytípus rövid leírása: A közoktatási intézmény a nyilvántartásból való törléssel a törlés napján megszűnik. Törölni kell a nyilvántartásból a közoktatási intézményt, ha a fenntartó jogutód nélkül megszűnik, az egyéni vállalkozó meghal, nincs olyan, aki folytathatja a fenntartói tevékenységet, az intézményt a fenntartó megszűntette, a fenntartó egy nevelési-tanítási évnél hosszabb ideig nem működteti az intézményt, bíróság elrendeli a törlését, a fenntartónak megszűnik a közoktatásszolgáltatás szervezési joga, a fenntartó felhagy a közoktatás-szolgáltatás szervezési jogával, a fenntartó bejelenti, hogy felhagy a közoktatás-szolgáltatás szervezési jogával, illetve a fenntartói jog új fenntartóra száll át. Jogosultak köre: Nem állami, nem önkormányzati fenntartású közoktatási célú intézményt alapíthat Magyarország területén nyilvántartásba vett egyházi jogi személy, továbbá a Magyar Köztársaság területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, alapítvány, egyesület és más jogi személy, továbbá egyéni vállalkozó. Szükséges iratok: - intézményfenntartói kérelem a közoktatási intézmény megszüntetéséről - halotti anyakönyvi kivonat, amennyiben a fenntartó egyéni vállalkozó volt Nyomtatványok elérhetősége: Az ügytípushoz formanyomtatvány nem tartozik. Eljárási költségek: Az eljárás illetékköteles, melynek mértéke Ft és illetékbélyegben kell leróni, feltéve a kérelmező nem rendelkezik személyi illetékmentességben az illetékekről szóló évi XCIII. tv. 5. (1) d)-g) és m) pontja és (2) bekezdés alapján. Hol intézzem el? A kérelmet és a mellékleteket a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályára (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) kell benyújtani. 10

12 Ügyintézési idő: 30 nap. Ha a kérelem formai vagy tartalmi szempontból hiányos, a kormányhivatal az ügyfelet végzésben hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő az ügyintézési határidőbe nem számít bele. Kapcsolódó jogszabályok: - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) - a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet (továbbiakban: Rendelet) Ügyintéző neve, elérhetősége: Szabolcs-Szatmár Triznerné 06/42/ Bereg Megyei Nyíregyháza, Szabó Anita Kormányhivatal Hősök tere 5. Oktatási Főosztály B. ép. II. em iroda 11

13 Ügytípus megnevezése: Szakmai vizsga vizsgaszervezésének engedélyezése Ügytípus rövid leírása: A fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatásköreivel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 111/2011. (VII. 4.) Kormányrendelettel összefüggésben az Oktatási Hivatalokról szóló 307/2006. (XII. 23) Kormányrendelet kiegészült 4/C. -a, melynek alapján az iskolarendszeren kívüli szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedélyek kiadása július 4. ét követően a fővárosi és megyei kormányhivatalokban történik. Jogosultak köre: Az engedély kiadását kérelmező intézmény az lehet, mely a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározottak szerint akkreditált, rendelkezik a szakmai vizsgaszervezési tevékenységekhez kapcsolódó általános személyi és tárgyi feltételekkel és azokat folyamatosan biztosítani képes, rendelkezik a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló miniszteri rendeletben foglalt vizsgaszervezői feladatok ellátásának, továbbá a szakmai vizsgával kapcsolatos közokiratok, valamint a központilag biztosított írásbeli vagy interaktív vizsgafeladatok biztonságos kezelésének módját tartalmazó ügykezelési és titoktartási szabályzattal (a továbbiakban: ügykezelési és titoktartási szabályzat), a kérelemben megjelölt, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-elágazás, szakképesítés-ráépülés tekintetében - szakképesítésenként legalább egy vizsgahelyszínre vonatkozóan - rendelkezik a szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, és azokat folyamatosan biztosítani képes, rendelkezik a szakképesítésért felelős miniszter által az Szt.-ben foglalt felhatalmazás alapján kiadott rendeletben meghatározott speciális szakmai, tárgyi és személyi feltételekkel, nem áll a vizsgaszervezési tevékenységtől való eltiltás hatálya alatt, és szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolja, hogy nem rendelkezik az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozással és nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt. Az engedély kiadására az itt meghatározott feltételek együttes fennállása esetén kerülhet sor. Szükséges iratok: a.) Kérelem adatlap b.) az alább felsorolt mellékleteket: 12

14 1. sz. melléklet Nyilatkozat a kérelemben érintett szakképesítésekre vonatkozó adatokról és a statisztikai régiók megnevezéséről 2. sz. melléklet Adatlap a szakmai vizsga szervezéséhez és lebonyolításához 3. sz. melléklet Adatlap a tárgyi feltételek előzetes felméréséhez 4. sz. melléklet Adatlap a vizsgák lebonyolításához szükséges személyi feltételek felméréséhez 5. sz. melléklet Ügykezelési és titoktartási szabályzat 6. sz. melléklet Szakmai vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat 7. sz. melléklet Jegyzőkönyv a vizsgaszervezők felkészítéséről 8. sz. melléklet Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása 9. sz. melléklet 30 napnál nem régebbi közokirat a kérelmező köztartozásmentességéről (amennyiben nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) 10. sz. melléklet Okirat(ok) a nem saját tulajdonú tárgyi eszközök esetén Nyomtatványok elérhetősége: A kérelem adatlap illetve az 1., 2., 3. és 4. számú mellékletek letölthetőek a linkről. Eljárási költségek: Eljárás típusa Eljárási költség Engedélyezés Engedély további szakképesítésekre történő kiterjesztése (bővítés) Engedélyben szereplő szakképesítések számának csökkentése Nyilvántartásból való törlés Jogorvoslati eljárás Igazgatási szolgáltatási díj (a szakképesítések számától függetlenül) Ft Ft Ft Ft Ft Egyéb eljárási költségek A hatályos jogszabályok alapján megállapított szakértői díj, mely a kérelmezett szakképesítések számától függően változik Az igazgatási szolgáltatási díj összegét átutalással, készpénzátutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel a Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett

15 számú költségvetési előirányzat-felhasználási keret számlájára kell megfizetni. A megjegyzés rovatba be kell írni a kérelmező nevét, a kérelem típusát és azt, hogy szakmai vizsgaközpont. A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a jogorvoslati eljárást kérelmező az eljárás megindításakor átutalással, készpénzátutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel a Nemzetgazdasági Minisztérium Igazgatási számú számlájára köteles megfizetni. Hol intézzem el? A kérelmet és a mellékleteket a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályára (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) kell benyújtani. A kérelem adatlapot és 1-4. számú mellékleteket postai úton illetve elektronikusan címre is be kell nyújtani, a többi mellékletet WORD vagy PDF formátumban elektronikus adathordozón (CD, DVD) vagy a fenti címre is be lehet nyújtani. Ügyintézési idő: 30 nap. Ha a kérelem formai vagy tartalmi szempontból hiányos, a kormányhivatal az ügyfelet végzésben hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő az ügyintézési határidőbe nem számít bele. Kapcsolódó jogszabályok: - a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény - a felnőttképzésről szóló CI. törvény - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény - az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet - A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII.21.) Korm. Rendelet - az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV.22.) Korm. rendelet - a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet - a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat-és hatásköreivel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet - a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet - a szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének szabályairól szóló 12/2010. (IV. 20) SZMM rendelet. 14

16 - az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II.21.) IM rendeletet módosító 65/2007. (XII.23.) IRM rendelet Ügyintéző neve, elérhetősége: Szabolcs-Szatmár Triznerné 06/42/ Bereg Megyei Nyíregyháza, Szabó Anita Kormányhivatal Hősök tere 5. Oktatási Főosztály B. ép. II. em iroda 15