BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ"

Átírás

1 3000 Ft illetékbélyeg BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ Alulírott kérem, a társasházakról szóló, többször módosított évi CXXXIII tv aiban foglaltakra, valamint a 30/2009. (XI.3.) ÖM rendeletben foglaltakra figyelemmel, az alább becsatolt bizonyítványok, igazolások és nyilatkozatok alapján a társasház-kezelői és/vagy ingatlankezelői tevékenység folytatásához szükséges bejelentés tudomásul vételét és ezzel egyidejűleg nyilvántartásba vételemet. Szolgáltató neve:... Szolgáltató lakcíme, szervezet esetén székhelye:... Szolgáltató értesítési címe (amennyiben az előzőtől eltérő):... Folytatni kívánt tevékenység megjelölése:.... Szakképzettséget tanúsító bizonyítvány, oklevél száma: Bizonyítványt, oklevelet kiállító intézmény megjelölése, a kiadás helye és időpontja Szolgáltatást nyújtó munkáltatójának neve és székhelye, amennyiben a munkáltató gazdálkodó szervezet a szolgáltatási tevékenység nyújtására a nyilvántartásba vett egy személyesen közreműködő tagja, vagy alkalmazottja alapján jogosult : Használni kívánt nyelv, nyelvek megjelölése:... Hatósággal való kapcsolattartás módja:... Telefonszám:... A bejelentésben foglaltak meglétét az alábbi okiratokkal kell igazolni, illetve kell csatolni: a harminc napnál Bem régebben kiállított közokirat, amely szerint a bejelentő köztartozásmentes adózó, kivéve, ha a bejelentő szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban gazdálkodó szervezet esetében három hónapnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozóit hatósági nyilvántartásba vételéről szóló

2 igazolás hiteles másolatát az eljárási illeték megfizetésének igazolása. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam közöli adatok a valóságnak megfelelnek. Dátum : év...,...hó......nap kérelmező aláírása

3 Tájékoztató Üzletszerűen végzett társasház-kezelői, és üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység Üzletszerű társasházkezelői tevékenység fogalma: - a társasház adottságainak ismeretében ajánlatot készít az épület fenntartására vonatkozóan - a tulajdonostársakkal kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint szervezi az üzemeltetési, karbantartási feladatokat felügyeli a felújítási munkákat - megbízási szerződés alapján javaslatot dolgoz ki a társasház gazdálkodására, a közös tulajdonú épületrészek hasznosítására. Üzletszerű ingatlankezelői tevékenység fogalma: - ingatlan jellemzőinek ismeretében tervajánlatot készít az ingatlan fenntartására vonatkozóan - ellátja az üzemeltetési és karbantartási feladatokat irányítja és ellenőrzi a tervezett felújításokat - javaslatot dolgoz ki az ingatlannal való gazdálkodásra, hasznosításra, befektetésekre. Mindkét tevékenységet végezheti: - természetes személy - egyéni vállalkozó - gazdálkodó szervezet. Az egyéni vállalkozó gazdálkodó szervezetnek minősül. Üzletszerűség fogalma; rendszeresen, nyereség és haszonszerzés céljából végzett tevékenység. /APEH állásfoglalása/' Gazdálkodó szerv végzi a tevékenységet: az mindig üzletszerű. Természetes személy végzi: ha kétség van a tevékenység üzletszerűsége kérdésében, akkor az APEH-től kell állásfoglalást kérni. A tevékenységei - természetes személy - egyéni vállalkozó és - gazdálkodó szervezet bejelentés alapján végezheti. A bejelentést a körzetközponti jegyzőnél kell megtenni. Pétervásárához tartozó települések: Bodony Bükkszék Bükkszenterzsébet Erdőkövesd Fedémes Istenmezeje Ivád Kisfüzes Mátraballa Mátraderecske Parád Parádsasvár Pétervására Recsk Sirok Szajla Szentdomonkos Tarnalelesz Terpes Váraszó

4 A tevékenység bejelentésére vonatkozó szabályok. A tevékenységet az folytathatja, aki - rendelkezik az ÖTM rendeletben / 25/2008, (IV.29.) ÖTM. rendelet/ meghatározott szakmai követelményekkel - köztartozásmentes adózó - a szolgáltatási tevékenységével összefüggésben nem áll a tevékenységtől eltiltó bírói ítélet alatt - ÖM. rendeletben / 30/2009. (XI.3.) ÖM. rendelet/' foglalt feltételeket teljesítette. A tevékenységet az a köztartozásmentes gazdálkodó szervezet folytathatja, amelynek legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja - egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatott] a - rendelkezik a fent felsorolt feltételekkel. I. Természetes személy esetén az eljárás. A bejelentésnek tartalmaznia kell; - szolgáltató nevét - szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét - a folytatni kívánt tevékenység megjelölését - szakképzettségét tanúsító bizonyítvány, oklevél számát - bizonyítványt /oklevelet/ kiállító intézmény megjelölését, a kiadás helyét és időpontját - a szolgáltatást nyújtó munkáltatójának nevét és székhelyéi, amennyiben a munkáltató gazdálkodó szervezet a szolgáltatási tevékenység nyújtására a nyilvántartásba vett egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja alapján jogosult - használni kívánt nyelv, nyelvek megjelölése - hatósággal való kapcsolattartás módja. Fenti feltételek meglétéi az alábbi okiratokkal keli igazolni, illetve kell csatolni: - szakképzettséget tanúsító bizonyítvány hiteles másolata - 30 napnál nem régebben kiállított közokirat; amely szerint köztartozásmentes adózó - kivéve, ha szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban * - eljárási illeték megfizetésének igazolása - egyéni vállalkozó munkáltató esetén-ha a szolgáltatásnyújtásra személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja által jogosult- egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hiteles másolata * - ha a munkáltató egyéb gazdálkodó szervezet - ha a szolgáltatásnyújtásra egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja által jogosult-három hónapnál nem régebbi cégkivonat * - hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni hogy büntetlen előéletű, valamint nem áll e tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt * x -aljelölt okiratokat nem csatolja a kérelmező, akkor a hatóság adatszolgáltatási kérelemmel fordul a nyilvántartást vezető hatósághoz. A tevékenység folytatásához szükséges adatokban bekövetkezett változást a hatóság évente legalább egy alkalommal ellenőrzi. Az ellenőrzés keretében, azt is vizsgálni kell. hogy a nyilvántartásba vett személy büntetlen előéletű, és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

5 A tevékenységet végző személyekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: - szolgáltató neve - szolgáltató lakcíme, szervezet esetén székhelye - folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése - az engedély száma, a tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és időbeli korlátai - amennyiben a gazdálkodó szervezet a szolgáltatási tevékenység nyújtására a nyilvántartásba vett személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja által jogosult, a munkáltató megnevezése, székhelye - a szolgáltatási tevékenység során használt nyelv, - a tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítésnek az Országos Képzési Jegyzékben szereplő azonosító száma - a bizonyítvány (oklevél) száma, a kiállító intézmény megjelölése, a kiadás helye és időpontja - a nyilvántartásba vétel időpontja - nyilvántartási szám - igazgatási, ügyirat ügyszáma. A nyilvántartás alábbi adatai nyilvánosak, azokról bárki számára felvilágosítás adható: - amennyiben a gazdálkodó szervezet a szolgáltatási tevékenység nyújtására a nyilvántartásba vett személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja által jogosult, a munkáltató megnevezése, székhelye, - a szolgáltatási tevékenység során használt nyelv, - a nyilvántartásba vétel időpontja, - nyilvántartási szám. A nyilvántartásban szereplő adatok változását a változástól számított 5 munkanapon belül be kell jelenteni. Törölni kell a nyilvántartásból azt a szolgáltatást nyújtót: - aki meghalt - aki az ilyen tevékenységtől eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt áll.

6 A hatóság - az a) c) pontok esetében a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra - megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a szolgáltatást nyújtónak: a) aki a hatóság számára olyan valótlan tartalmú bejelentési tett : melynek érdemi befolyása volt a bejelentés elbírálására, illetve a szolgáltatási tevékenység jogszerű végzésének az ellenőrzésére. b) aki a hatósági ellenőrzést akadályozza, c) aki a nyilvántartásban szereplő adatok változását legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a hatóság részére nem jelenti be ; és e kötelezettségének a hatóság felhívása ellenére sem tesz eleget, d) akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek és a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól még nem mentesült. II. Gazdálkodó szervezet esetén az eljárás A bejelentésnek tartalmaznia kell: - szolgáltató nevét - szolgáltató lakcímét szervezet esetén székhelyét - a folytatni kívánt tevékenység megjelölését - a szolgáltatást nyújtó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetén a hatósági nyilvántartásba vétel számát - a szolgáltatást nyújtó tevékenységi körét - a képviseletre jogosult személy, egyéni vállalkozó nevét, lakóhelyét - a gazdálkodó szervezet személyesen, közreműködő tagja vagy alkalmazottja neve. a részére kiadott igazolás száma - a hatósággal való kapcsolattartás módját - a szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv (nyelvek) megjelölését. Fenti feltételek meglétét az alábbi okiratokkal keli igazolni, illetve kell csatolni: - a harminc napnál nem régebben kiállított közokirat amely szerint a bejelentő köztartozásmentes adózó, kivéve, ha a bejelentő szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban - gazdálkodó szervezet esetében három hónapnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hiteles másolatát - az eljárási illeték megfizetésének igazolása. Amennyiben ezeket az okiratokat a kérelmező nem csatolja, akkor a hatóság adatszolgáltatási kérelemmel fordul a nvilvántartást vezető hatósághoz. A tevékenység folytatásához szükséges adatokban bekövetkezett változást a hatóság évente legalább egy alkalommal ellenőrzi. Az ellenőrzés keretében azt is vizsgálni kell, hogy a nyilvántartásba vett személy büntetlen előéletű, és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

7 A tevékenységet végző személyekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: - cégjegyzékszám, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási szám. - a képviseletre jogosult személy, egyéni vállalkozó neve, lakóhelye - a szolgáltatási tevékenység nyújtásának végzésére igazolással rendelkező személyesen közreműködő tag vagy alkalmazott neve. - a szolgáltatási tevékenység során használt nyelv. A nyilvántartott adatok nyilvánosak, azokról bárki számára felvilágosítás adható. A nyilvántartásban szereplő adatok változását a változástól számított 5 munkanapon belül be kell jelenteni. Törölni kell a nyilvántartásból azt a szolgáltatást nyújtót: - amelyet az adott tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások megsértése miatt a bíróság jogerősen eltiltotta a tevékenység folytatásától - amely ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el - amelyet a cégbíróság hivatalból törölt a cégnyilvántartásból, illetve egyéni vállalkozó esetén a hatósági nyilvántartásból. A hatóság - e feltétel biztosításáig - megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a gazdálkodó szervezetnek, amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem rendelkezik. A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a gazdálkodó szervezetnek: - amely a nyilvántartásban szereplő adatok változását legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a hatóság részére nem jelenti be, és e kötelezettségének hatóság általi felhívás ellenére sem tesz eleget, - amely a hatóság számára olyan valótlan tartalmú bejelentést tett, melynek érdemi befolyása volt a bejelentés elbírálására, illetve a szolgáltatási tevékenység jogszerű végzésének az ellenőrzésére, - amely a hatósági ellenőrzést akadályozza. Nyilvántartást kell vezetni azokról, akiknek tekintetében a hatóság a tevékenység végzését jogerősen megtiltotta. Ezen nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: - szolgáltató neve - szolgáltató lakcíme, szervezet esetén székhelye - annak a tevékenységnek a megjelölése, amelynek végzésére a szolgáltató nem jogosult - tilalom időbeli és területi hatálya - külön jogszabályban meghatározott adatok.

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉ SI ÉS KÖZIGAZGAT ÁSI NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY

EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉ SI ÉS KÖZIGAZGAT ÁSI NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉ SI ÉS KÖZIGAZGAT ÁSI HIVAT AL NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY Kérelmező adatai: Működési nyilvántartás Kérelem Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakképesítéssel rendelkezők

Részletesebben

Működési nyilvántartással kapcsolatos fenti kérelmemet az alábbi szakképesítés(eim) tekintetében terjesztem elő:

Működési nyilvántartással kapcsolatos fenti kérelmemet az alábbi szakképesítés(eim) tekintetében terjesztem elő: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉ SI ÉS KÖZIGAZGAT ÁSI HIVAT AL NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY Kérelmező adatai: Működési nyilvántartás Kérelem Egészségügyi szakdolgozók részére Kérjük az adatlap kitöltését megelőzően

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

II. Fejezet A regisztráció. 1. Hogyan kell bejelentkeznünk a nyilvántartásba?

II. Fejezet A regisztráció. 1. Hogyan kell bejelentkeznünk a nyilvántartásba? Köt. 3., 11-13. Azok a szervezetek és intézmények, amelyek úgy döntenek, hogy a Köt. által létrehozott közérdekû önkéntes jogviszony keretein belül kívánnak önkénteseket foglalkoztatni, kötelesek bejelentkezni

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem TÁJÉKOZTATÓ a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Hatóság) által a függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2008

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 18., kedd Tartalomjegyzék 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék M 2669 Az emberi erőforrások minisztere 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelete a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig.

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig. GYIK (Gyakran ismételt kérdések) 1./ Mikor van nyitva az Okmányiroda? Hétfő - Péntek 8.00-12,00 12,30-20.00 óra 2./ Van-e hosszított ügyfélfogadás az Okmányirodában? Igen van, minden nap este 8 óráig.

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok 1. Tájékoztató 2. Adatlap (kérelem) 3. Kitöltési segédlet 4. Támogató nyilatkozat (szükség szerint)

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei 34700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti MHK adatbázis 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben