Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok"

Átírás

1 Ket képzés ÁROP-2009/ A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerűen végzett ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatásának feltételeiről, és az eljárás részletes szabályai Az üzletszerűen végzett társasház-kezelői, és az üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység folytatásának feltételeiről, és az eljárás részletes szabályai (Kézirat lezárva: október 8.) Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium október 1

2 Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Főosztály október 2

3 Tartalom Bevezetés... 5 Letelepedett szolgáltatókra vonatkozó szabályok... 7 Ingatlanközvetítés, ingatlanvagyon-értékelés közvetítés... 7 Irányadó ágazati jogszabályok... 7 Engedélyezés... 7 Szakmai képesítés... 8 Hatóság... 8 Az engedélyezés feltételei... 9 Természetes személyek... 9 A szolgáltatási tevékenység bejelentése Gazdálkodó szervezetek Nyilvántartás vezetés Törlés a nyilvántartásból, engedély visszavonása Gazdálkodó szervezet törlése Gazdálkodó szervezet tevékenységének megtiltása Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó átmeneti szabályok Ellenőrzés Társasházkezelés, ingatlankezelés Irányadó ágazati jogszabályok Bejelentés Hatóság Szakmai képesítés A szolgáltatási tevékenység bejelentésének feltételei Természetes személyek Gazdálkodó szervezetek

4 Nyilvántartás vezetés Szolgáltatási tevékenység folytatásának megtiltása, törlés a nyilvántartásból Törlés Tiltás Gazdálkodó szervezetek esetében Törlés Tiltás Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó átmeneti szabályok Ellenőrzés Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás szabadsága

5 Bevezetés A belső piaci szolgáltatásokról szóló, december 6-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: Irányelv) alapján a tagállamoknak, így hazánknak is a hatályos engedélyezési rendszereket felül kellett vizsgálni, és a szükséges jogszabálymódosításokat december 28-áig kell elvégezni. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.), a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.), illetve a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tt.) módosítása alapján, annak felhatalmazó rendelkezéseivel összhangban került rögzítésre a kialakított engedélyezési- bejelentési rendszer. A Magyarországon letelepedett szolgáltatók esetében az üzletszerű ingatlanközvetítői és üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő tevékenység előzetes engedélyhez kötött marad, a rendszer fennmaradása az Európai Bizottság felé a közrendi klauzula alapján került indokolásra, míg az üzletszerűen végzett társasházkezelő és ingatlankezelő tevékenység végzése bejelentéshez kötött lesz. Az engedélyezés-bejelentés- nyilvántartás-vezetés részletes szabályait a jövőben, a Szolgtv., az Lt., valamint a Tt. rendelkezései mellett miniszteri rendelet szabályozza. Az engedélyezési rendszer fenntartásaként az egyeztetések folyamán az alábbi indokaink kerültek figyelembe vételre: A 71/2004. (VI. 22.) OGY határozat III/6. pontja előírta az ingatlanközvetítési és forgalmazási tevékenység megkezdéséhez és gyakorlásához szükséges szigorúbb, az ügyfelek számára nagyobb biztonságot nyújtó feltételrendszerének kidolgozását. Az 53/2005. (VI. 4.) OGY határozat 18. pontja pedig feladatként meghatározta a Kormány számára, hogy gondoskodjon arról, hogy a évben a középfokú ingatlanközvetítő tevékenység szakképzési követelményrendszerének megtartása mellett az emelt szintű ingatlanvagyonértékelő és közvetítő szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményrendszerének meghatározása megtörténjék, s azt az Országos Képzési Jegyzékbe felvegyék. Az új ingatlanszakma emelt szintű Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő felvétele az Országos Képzési Jegyzékbe májusában az OKJ módosításáról szóló 14/2005. (V. 26.) OM rendelettel megtörtént. Ennek megfelelően augusztusában kiadásra került a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter hatáskörébe tartozó építésügyi és lakásügyi iskolarendszeren kívüli szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet, mely az új ingatlanszakma szakmai és vizsgakövetelményeit is tartalmazza. Az új szakképesítés a középfokú ingatlanközvetítő szakképesítésre épül és 5 éves a műszaki, a közgazdasági és a jogi 5

6 felsőfokú diploma esetén legalább 2 éves ingatlanközvetítői szakmai gyakorlat megszerzése után végezhető el. Ezzel válik teljes körűvé az ingatlanszakmák tekintetében a szakképzettségi rendszer. Az új követelményrendszer tartalmazza azokat az alapvető etikai normákat is, amelyeket a képzés során oktatni kell, és amelyek a vizsga során számon kérhetők. A fent hivatkozott OGY határozatoknak megfelelően megtörtént a Lakástörvény módosítása a középfokú képesítést adó ingatlanközvetítésre, továbbá az emelt szintű képesítést nyújtó ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő tevékenységre vonatkozóan az üzletszerű tevékenység esetén a szakképesítés kötelező megszerzését, valamint a szakemberek kötelező nyilvántartásba vételét tartalmazza; ezek a rendelkezések kellő időt hagyva a felkészüléshez szeptember 1. napján léptek hatályba. A Lakástörvény évben történt módosítása a Magyarországon megjelenő lakásmaffia tevékenység megakadályozását szolgálta, és szolgálja. A lakásmaffia tevékenység ellen tett intézkedéseket az OGY évente vizsgálja, arról beszámolót kér az érintett tárcáktól. Az EK irányelv alapján a szolgáltatásnyújtás szabadsága korlátozható, a letelepedés keretében nyújtott szolgáltatások esetén, közérdeken alapuló kényszerítő indok fennállásakor. Az Európai Közösségek létrehozásáról szóló szerződés 46. cikkében meghatározott célok, valamint az Európai Közösségének Bíróságának ítélkezési gyakorlatában az EK- szerződés 43., illetve 49. cikkének alkalmazásában, ilyen közérdek pl.: a csalások megakadályozása hitelezők védelme az igazságszolgáltatási rendszer működése. A fent említettek lehetőséget adnak arra, hogy az Lt. jelenleg alkalmazott szabályai ne módosuljanak. Így a hatóság az ingatlanközvetítői, illetve ingatlanvagyon- értékelő és közvetítői névjegyzékbe kerülését megelőzően, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének feltételeként a hatóság előzetes döntést hoz, vagyis engedélyezi a szolgáltatási tevékenység folytatását amennyiben a kérelmező a jogszabályi feltételeket teljesítette. Letelepedés esetében a tagállamok a szolgáltatási tevékenység nyújtására való jogosultságot, illetve annak gyakorlását főszabály szerint nem köthetik engedélyezési rendszerhez. A tagállami engedélyezési rendszerek csak kivételes esetekben tarthatók fenn, ha azokat közérdeken alapuló kényszerítő indok támasztja alá és a kitűzött cél kevésbé korlátozó intézkedés útján nem valósítható meg. 6

7 Letelepedett szolgáltatókra vonatkozó szabályok Ingatlanközvetítés, ingatlanvagyon-értékelés közvetítés Irányadó ágazati jogszabályok - A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) - A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) - Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet - Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 25/2008. (IV.29.) ÖTM rendelet - Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerűen végzett ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatásának feltételeiről, az eljárás részletes szabályairól szóló ÖM rendeletről (tervezet) Engedélyezés Az üzletszerű ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatásához az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság engedélye szükséges. Az üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatását az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság annak engedélyezi, aki rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel és megfelel az Lt. és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban miniszteri rendeletben - meghatározott egyéb feltételeknek. Engedélyezésnek minősül bármely olyan közigazgatási hatósági eljárás, amelynek lefolytatása a szolgáltatásnyújtás megkezdésének, illetve gyakorlásának vagy igénybevételének jogszabályban előírt feltétele. A tevékenység a hatóság kérelemnek helyt adó határozatának meghozataláig, a hatóság határidőben meghozott elutasító határozatának hiányában jogszerűen nem kezdhető meg, illetve nem folytatható, vagy jogszerűen nem vehető igénybe. 7

8 Szakmai képesítés Üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, illetőleg üzletszerűen végzett ingatlanvagyonértékelő és közvetítői tevékenységet az folytathat, aki rendelkezik az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 25/2008.(IV.29.) ÖTM rendeletben meghatározott ingatlanközvetítői, valamint ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői szakmai képesítéssel. Hatóság Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően az üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység esetében az engedélyező, valamint a szolgáltatás nyilvántartást vezető hatóság, a megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzője, Pest megyében a megyei önkormányzat főjegyzője, Budapesten a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője. A jegyző illetve a főjegyző eljárásában a megye, illetve a főváros területére kiterjedő illetékességgel látja el. Az eljárásra egyebekben az illetékességi okokat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 21. -a határozza meg. A kormányrendelet hatályba lépését megelőzően hatályban lévő jogszabályi rendelkezések alapján a fent említett hatóságok rendelkeznek hatáskörrel és illetékességgel a október 1.-g hatályban lévő: Lt. 64/C. -a (4) bekezdésének, valamint a Tt a (2) bekezdésének rendelkezései alapján -. Miután a rendszer (engedélyezés bejelentés nyilvántartás) több évtizede megbízható, és működőképes, és az említett hatóságok rendelkeznek a feladat anyagi, személyi, technikai, és szakmai hátterével, továbbá a szakképesítéssel rendelkező szolgáltatók és a piaci résztvevők, valamint a nyilvántartást igénybe vevő állampolgárok a jelenlegi rendszert ismerték meg, és használják ezért indokolt és szükséges volt, hogy a feladatra kijelölt szerv változatlan maradjon. ( Az ingatlanközvetítői névjegyzéket már az ingatlanközvetítésről szóló, 49/1982. (X. 7) MT rendelet, illetve az annak végrehajtására kiadott 13/1988. (XII. 29.) ÉVM. rendelet 4. -a is hasonlóan szabályozta.) 8

9 Az engedélyezés feltételei Természetes személyek Az engedély iránti kérelem tartalmazza a kérelmező: - természetes személyazonosító adatait, - lakcímét, értesítési címét, - a szakképzettségét tanúsító bizonyítvány (oklevél) számát A miniszteri rendelet szerint a szolgáltatási tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem az Lt. 64/C. -ának (3) bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza - a szolgáltatást nyújtó szakképesítését tanúsító bizonyítványát (oklevelét) kiállító intézmény megjelölését, a kiadás helyét és időpontját, - a szolgáltatást nyújtó munkáltatójának nevét és székhelyét, amennyiben a gazdálkodó szervezet a szolgáltatási tevékenységet nyújtására az engedéllyel rendelkező, személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatott által jogosult, - szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv (nyelvek) megjelölését, - hatósággal való kapcsolattartás módját. A kérelemhez csatolni kell: - a szakképesítést tanúsító bizonyítványt - erkölcsi bizonyítványt A miniszteri rendelet szerint a szolgáltatási tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem az Lt. 64/C. -ának (3) bekezdésében foglaltakon túl csatolni szükséges: - harminc napnál nem régebben kiállított közokiratot, amely szerint a bejelentő köztartozásmentes adózó, kivéve, ha a bejelentő szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, - az eljárási illeték megfizetésének igazolását, - ha a szolgáltatásnyújtásra egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, egyéni vállalkozó esetén egy foglalkoztatottja által jogosult, - egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hiteles másolatát, egyéb gazdálkodó szervezet esetén három hónapnál nem régebbi cégkivonatát. 9

10 Mivel a Ket. 36. (2) bekezdése alapján ügyféltől nem kérhető olyan adat igazolása, amely nyilvános, vagy amelyet valamely hatóság, bíróság, vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell, amennyiben a szolgáltatást nyújtó nem csatolja eljárásában a nevezett iratokat, a hatóság az engedélyezés feltételeinek megállapítása érdekében adatszolgáltatási kérelemmel fordul a nyilvántartást vezető hatósághoz. Nem adható ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői engedély annak, - akit a részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány tanúsága szerint gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítéltek, és a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült, - aki az ilyen tevékenységtől eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt áll, - aki a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján vezető tisztségviselő nem lehet - nem köztartozásmentes adózó. A szolgáltatási tevékenység bejelentése Gazdálkodó szervezetek A gazdálkodó szervezet köteles az üzletszerű ingatlanközvetítői vagy üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatására irányuló szándékát az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságnak bejelenteni. Az üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet folytathatja, amelynek legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja - egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja - rendelkezik az előírt engedéllyel, valamint - az ilyen tevékenységével összefüggésben keletkezett, jogerősen megállapított köztartozásának eleget tett, - továbbá megfelel az Lt. felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott egyéb feltételeknek, így a miniszteri rendelet szerinti bejelentéshez szükséges feltételeket teljesítette a megfelelő okiratokat csatolta. 10

11 Nyilvántartás vezetés Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság a tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személyekről és a bejelentést tevő gazdálkodó szervezetekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartást szolgáltatásonként elkülönítve kell vezetni a) az engedéllyel rendelkező ingatlanközvetítőkről és ingatlanvagyon-értékelő és közvetítőkről, b) üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatására jogosult gazdálkodó szervezetekről. A nyilvántartás tartalmazza Lt. 64/D. -ának (1) bekezdésében foglaltak szerint: - az engedéllyel rendelkező természetes személy vagy az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatait, - a lakcímét, az értesítési címét, - a szakképzettséget tanúsító bizonyítvány (oklevél) számát. A nyilvántartás a Szolgtv. 26. (2) bekezdésében foglaltak szerinti nyilvántartás a további adatokat tartalmazza: - az engedélyezett szolgáltatási tevékenység megjelölését, - az engedély számát és a tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és időbeli korlátait, valamint - az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat. A Szogtv. 26. (2) és az Lt. 64/D. -ának (1) bekezdésében foglaltakon túl a következő adatokat és a tevékenységgel összefüggő egyes tényeket tartalmazza: - amennyiben a gazdálkodó szervezet a szolgáltatási tevékenység nyújtására a nyilvántartásba vett személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatott által jogosult, a gazdálkodó szervezet megnevezése, székhelye, - a szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv, - a tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítésnek az Országos Képzési jegyzékben szereplő azonosító száma, 11

12 - a szakképesítést tanúsító bizonyítványt (oklevelet) kiállító intézmény megjelölése, a kiadás helye és időpontja, - a nyilvántartásba vétel időpontja - nyilvántartási szám, - igazgatási ügyirat ügyszáma. A nyilvántartás az üzletszerű ingatlanközvetítői, valamint üzletszerű ingatlanvagyonértékelő és közvetítői tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet alábbi adatait tartalmazza, amelyek nyilvánosak: - cégjegyzékszám, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási szám, - a képviseletre jogosult személy, egyéni vállalkozó neve, lakóhelye, - a szolgáltatási tevékenység nyújtásának végzésére engedéllyel rendelkező személyesen közreműködő tag vagy alkalmazott neve, a részére kiállított engedély nyilvántartási száma, - nyelvhasználat. Törlés a nyilvántartásból, engedély visszavonása A nyilvántartásból törölni kell azt a természetes személyt, egyéni vállalkozót: - aki meghalt vagy a törlését kéri, - akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek és a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól még nem mentesült, - aki az ilyen tevékenységtől eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt áll. A miniszteri rendelet alapján a hatóság az Lt. 64/D. -ának (3) bekezdésében foglaltakon túl visszavonja az engedélyét annak a szolgáltatást nyújtónak, aki - a nyilvántartásban szereplő adatok változását legkésőbb a változástól számított 8 munkanapon belül a hatóság részére nem jelenti be, és e kötelezettségének a hatóság felhívása alapján sem tesz eleget, - a hatóság számára olyan valótlan tartalmú bejelentést tett, melynek érdemi befolyása volt az engedély iránti kérelem elbírálására, illetve a szolgáltatási tevékenység jogszerű végzésének az ellenőrzésére, - a hatósági ellenőrzést akadályozza. 12

13 Gazdálkodó szervezet törlése A miniszteri rendelet alapján a hatóság törli a nyilvántartásból azt a gazdálkodó szervezetet, - az adott szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások megsértése miatt az adott szolgáltatásnyújtás megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabályban meghatározottak szerint jogerősen megtiltották számára az adott szolgáltatási tevékenység folytatását, - a szolgáltató a szolgáltatási tevékenység megszüntetését bejelentette - amelyet az adott tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások megsértése miatt a bíróság jogerősen eltiltott a tevékenység folytatásától, - amely ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, - amelyet a cégbíróság hivatalból törölt a cégnyilvántartásból, illetve egyéni vállalkozó esetén a hatósági nyilvántartásból. Gazdálkodó szervezet tevékenységének megtiltása A hatóság e feltétel biztosításáig megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a gazdálkodó szervezetnek, amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem rendelkezik. A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 éves időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a gazdálkodó szervezetnek, - amely a nyilvántartásban szereplő adatok változását legkésőbb a változástól számított 8 munkanapon belül a hatóság részére nem jelenti be, és e kötelezettségének a hatóság általi felhívás alapján sem tesz eleget, - amely a hatóság számára olyan valótlan tartalmú bejelentést tett, melynek érdemi befolyása volt a bejelentés elbírálására, illetve a szolgáltatási tevékenység jogszerű végzésének az ellenőrzésére. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó átmeneti szabályok Azon gazdálkodó szervezeteknek, amelyek a szolgáltatási tevékenység folytatásának feltételeivel rendelkeznek, és e rendelet hatályba lépését megelőzően szolgáltatási tevékenységet folytattak, a rendelet hatályba lépését követő 6 hónapon belül meg kell tenniük bejelentésüket a hatóság felé. ( A cégnyilvántartás hatálya alá tartozó jogalanyok esetén október 01.-ig cégbíróságnak kellett bemutatni a tevékenység végzéséhez szükséges feltételek meglétét.) 13

14 Ellenőrzés A szolgáltatást nyújtónál a tevékenység folytatásához szükséges adatokban bekövetkezett változást a hatóság évente legalább egy alkalommal ellenőrzi. A jövőre nézve az Lt. módosításával megoldható, hogy a hatóság adatot igényelhet bűnügyi nyilvántartási rendszerből. A bejelentés vagy az engedély benyújtásával egyidejűleg a kérelmező vagy igazolja, hogy megfelel a bűnügyi nyilvántartásban kezelt adatokkal igazolható feltételeknek, vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 36. (2) és (3) bekezdése, valamint a Bnytv a alapján kérheti, hogy a hatóság a szükséges adatokat a bűnügyi nyilvántartó szervtől adatigényléssel szerezze be. A bejelentéshez, engedélyhez kötött tevékenység időtartama alatt a hatóság a hatósági ellenőrzés keretében a bűnügyi nyilvántartásból történő adatigényléssel ellenőrizheti, hogy az adott személy a tevékenység gyakorlása során is megfelel-e a bűnügyi nyilvántartásban kezelt adatokkal igazolható feltételeknek. 14

15 Társasházkezelés, ingatlankezelés Irányadó ágazati jogszabályok - A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) - a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény - - Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet - Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 25/2008. (IV.29.) ÖTM rendelet - Az üzletszerűen végzett társasházkezelői, valamint az üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység folytatásának feltételeiről, az eljárás részletes szabályairól szóló ÖM rendeletről (tervezet) Bejelentés Aki üzletszerűen kíván társasház-kezelői illetve ingatlankezelői tevékenységet folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságnak bejelenteni. A bejelentési kötelezettség megfelel a szükségesség és arányosság irányelvi követelményeinek. Az engedélyezés nem lenne arányos, ugyanis a kitűzött cél kevésbé korlátozó intézkedéssel (engedély helyett bejelentéssel) is elérhető. A legfőbb különbség a két eljárás között az, hogy míg engedélyezés esetében csak a határozat közlését követően, addig bejelentés esetében ha a szolgáltató ténylegesen megfelel a jogszabályban meghatározott jogosultsági feltételeknek lényegében azonnal megkezdheti az adott szolgáltatási tevékenységet, köteles erről azonban a hatóságot értesíteni (bejelentés), amelynek elmaradása szankcionálható. A bejelentés közvetlenül nem feltétele tevékenység megkezdésének, elmulasztása ugyanakkor külön szankcionálható. A bejelentés alapján a hatóság nyomban ellenőrizni tudja, hogy a szolgáltató megfelel-e a jogszabályi követelményeknek, és ha ellenőrzése során 15

16 a megfelelés hiányát állapítja meg a szolgáltatási tevékenység jogszerűtlen folytatást szankcionálhatja, végső esetben megtilthatja a szolgáltatási tevékenység folytatását. Hatóság Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően. Az üzletszerű társasházkezelői, és ingatlankezelői tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. A jegyző az ingatlanvállalkozásfelügyeleti hatósági eljárásban az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló kormányrendeletben meghatározott illetékességi területen jár el. Az eljárásra egyebekben az illetékességi okokat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 21. -a határozza meg. A kormányrendelet hatályba lépését megelőzően hatályban lévő jogszabályi rendelkezések alapján a fent említett hatóságok rendelkeznek hatáskörrel és illetékességgel a október 1.-g hatályban lévő Tt a (2) bekezdésének rendelkezései alapján. Szakmai képesítés Üzletszerűen végzett társasház-kezelői, illetőleg üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenységet az folytathat, aki rendelkezik az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 25/2008.(IV.29.) ÖTM rendelet szerint meghatározott társasházkezelői, illetve ingatlankezelői szakmai képesítéssel. A szolgáltatási tevékenység bejelentésének feltételei Természetes személyek Üzletszerűen végzett társasház-kezelői, illetőleg üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenységet az folytathat, aki rendelkezik az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek. A miniszteri rendelet alapján, szolgáltatási tevékenységet az folytathat továbbá, - aki a szolgáltatási tevékenységével összefüggésben nem áll a tevékenységtől eltiltó bírói ítélet alatt, - aki köztartozásmentes adózó, valamit - és a miniszteri rendelet szerinti bejelentéshez szükséges feltételeket teljesítette. 16

17 A bejelentés Szolgtv. alapján tartalmazza: - a szolgáltató nevét, - a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, - a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését. A miniszteri rendelet szerint a fenn meghatározott adatokon túl a bejelentés tartalmazza: - a szolgáltatást nyújtó szakképesítését tanúsító bizonyítványának (oklevelének) számát, a kiállító intézmény megjelölését, a kiadás helyét és időpontját, - a szolgáltatást nyújtó munkáltatójának nevét és székhelyét, amennyiben a munkáltató gazdálkodó szervezet a szolgáltatási tevékenység nyújtására a nyilvántartásba vett egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja alapján jogosult, - a szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv (nyelvek) megjelölését, - a hatósággal való kapcsolattartás módját. A szolgáltatást nyújtónak bejelentésében a feltételek meglétét az alábbi okiratokkal kell igazolnia: - a szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolata, - a harminc napnál nem régebben kiállított közokirat, amely szerint a szolgáltatást nyújtó köztartozásmentes adózó, kivéve, ha a szolgáltatást nyújtó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, - az eljárási illeték megfizetésének igazolása, - egyéni vállalkozó munkáltató esetén ha a szolgáltatásnyújtásra személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja által jogosult egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hiteles másolata, - ha a munkáltató egyéb gazdálkodó szervezet ha a szolgáltatásnyújtásra egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja által jogosult három hónapnál nem régebbi cégkivonat. Mivel a Ket. 36. (2) bekezdése alapján ügyféltől nem kérhető olyan adat igazolása, amely nyilvános, vagy amelyet valamely hatóság, bíróság, vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell, amennyiben a szolgáltatást nyújtó nem csatolja eljárásában a nevezett iratokat, a hatóság az engedélyezés feltételeinek megállapítása érdekében adatszolgáltatási kérelemmel fordul a nyilvántartást vezető hatósághoz. 17

18 A hatóság a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a meghatározott követelményeknek, és legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított öt munkanapon belül, - ha a bejelentés megfelel a meghatározott követelményeknek, és az eljárási illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat megfizették, a bejelentést tevőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti; - ha a bejelentés nem felel meg a meghatározott követelményeknek, vagy a bejelentésre előírt eljárási illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat nem fizették meg, és a szolgáltató nem részesült költségmentességben, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire. Gazdálkodó szervezetek Üzletszerűen végzett társasház-kezelői, illetőleg üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenységet olyan köztartozásmentes gazdálkodó szervezet folytathat, amelynek legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja - egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja - rendelkezik meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel a miniszteri rendelet alapján meghatározott feltételeknek. A gazdálkodó szervezet köteles a tevékenység folytatására irányuló szándékát a hatóságnak bejelenteni. A bejelentés Szolgtv. alapján tartalmazza: - a szolgáltató nevét, - a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, - a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését, A miniszteri rendelet szerint a fenn meghatározott adatokon túl a bejelentés tartalmazza: - a szolgáltatást nyújtó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetén a hatósági nyilvántartásba vétel számát, - a szolgáltatást nyújtó tevékenységi körét, - a képviseletre jogosult személy, egyéni vállalkozó nevét, lakóhelyét, - a gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatott neve, a részére kiadott igazolás száma, - a hatósággal való kapcsolattartás módját, - a szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv (nyelvek) megjelölését. 18

19 A szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetnek a bejelentésében a feltételek meglétét az alábbi okiratokkal kell igazolnia: - a harminc napnál nem régebben kiállított közokirat, amely szerint a bejelentő köztartozásmentes adózó, kivéve, ha a bejelentő szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, - gazdálkodó szervezet esetében három hónapnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hiteles másolatát, - az eljárási illeték megfizetésének igazolása. Mivel a Ket. 36. (2) bekezdése alapján ügyféltől nem kérhető olyan adat igazolása, amely nyilvános, vagy amelyet valamely hatóság, bíróság, vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell, amennyiben a szolgáltatást nyújtó nem csatolja eljárásában a nevezett iratokat, a hatóság az engedélyezés feltételeinek megállapítása érdekében adatszolgáltatási kérelemmel fordul a nyilvántartást vezető hatósághoz. Nyilvántartás vezetés Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság a tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személyekről és a bejelentést tevő gazdálkodó szervezetekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartást szolgáltatásonként elkülönítve kell vezetni: - az igazolással rendelkező társasházkezelő szolgáltatást nyújtókról és társasházkezelő gazdálkodó szervezetekről, - az igazolással rendelkező ingatlankezelő szolgáltatást nyújtókról és ingatlankezelő gazdálkodó szervezetekről. A nyilvántartás a Szolgtv. 26. (2) bekezdésében foglaltak szerinti nyilvántartás tartalmazza: - a szolgáltató nevét, - a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, - a szolgáltatási tevékenység megjelölését, 19

20 A miniszteri rendelet alapján az üzletszerű társasház-kezelői, valamint ingatlankezelői tevékenységet folytató szolgáltatást nyújtókról vezetett nyilvántartás a Szolgtv.-ben foglaltakon túl a következő adatokat és a tevékenységgel összefüggő egyes tényeket tartalmazza: - amennyiben a gazdálkodó szervezet a szolgáltatási tevékenység nyújtására a nyilvántartásba vett személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja által jogosult, a munkáltató megnevezése, székhelye, - a szolgáltatási tevékenység során használt nyelv, - a tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítésnek az Országos Képzési jegyzékben szereplő azonosító száma, - a bizonyítvány (oklevél) száma, a kiállító intézmény megjelölése, a kiadás helye és időpontja, - a nyilvántartásba vétel időpontja - nyilvántartási szám, - igazgatási ügyirat ügyszáma. A nyilvántartás az üzletszerű társasház-kezelői, illetőleg az üzletszerű ingatlankezelői tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet alábbi adatait tartalmazza, amelyek nyilvánosak: - cégjegyzékszám, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási szám, - a képviseletre jogosult személy, egyéni vállalkozó neve, lakóhelye - a szolgáltatási tevékenység nyújtásának végzésére igazolással rendelkező személyesen közreműködő tag vagy alkalmazott neve - a szolgáltatási tevékenység során használt nyelv. 20

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői,

Részletesebben

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ 3000 Ft illetékbélyeg BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ Alulírott kérem, a társasházakról szóló, többször módosított 2003. évi CXXXIII

Részletesebben

Személyi feltételrendszer

Személyi feltételrendszer Személyi feltételrendszer 110. (1) Egészségügyi tevékenység - folytatásának formájától és módjától függetlenül - e törvény és külön törvény rendelkezéseire figyelemmel önállóan vagy felügyelet mellett

Részletesebben

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4767. számú törvényjavaslat egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015.

Részletesebben

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

Részletesebben

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék M 2669 Az emberi erőforrások minisztere 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelete a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Tartalom. 1. Energetikai tanúsítói jogosultság

Tartalom. 1. Energetikai tanúsítói jogosultság Tartalom 1. Energetikai tanúsítói jogosultság 1.1. Energetikai tanúsítói jogosultság megszerzésének feltételei 1.1.1. Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4. Szakmai továbbképzés

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

2005. évi CXXXIII. törvény. személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre terjed ki. szabályairól. I. Fejezet

2005. évi CXXXIII. törvény. személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre terjed ki. szabályairól. I. Fejezet 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól E törvény célja, hogy - a közrend, a közbiztonság javítása, s ezek részeként a személy- és vagyonvédelem,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 18., kedd Tartalomjegyzék 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 26., kedd Tartalomjegyzék 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról 6399 123/2015. (V. 26.)

Részletesebben

1994. évi LIV. Törvény a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól

1994. évi LIV. Törvény a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól 1994. évi LIV. Törvény a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól Az Országgyűlés - felismerve, hogy a korszerű egészségügy nem valósítható meg a gyógyszerészet átalakulása nélkül,

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 23., csütörtök Tartalomjegyzék 198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet Egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására NOSZA Egyesület 2014 Tartalom Bevezetés... 3 I. Részvételi jogok... 4 Közérdekű adatok megismerése... 4 Bírósági jogérvényesítés... 4 Közérdekű

Részletesebben

I. Az árufuvarozó-vállalkozói vizsga témakörei

I. Az árufuvarozó-vállalkozói vizsga témakörei 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b)

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben