A KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA"

Átírás

1 A KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA I. BEVEZETÉS (1) Jogok és kötelességek Az egyetemi közösség központi funkciói a tanulás, az oktatás és a tudományos kutatás. A Közép-európai Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) egy olyan felsőoktatási intézmény, melyet a szólásszabadság, a szabad kutatás, az intellektuális tisztesség, mások méltóságának tisztelete és a konstruktív változások iránti nyitottság jellemez. Az egyetemi közösségen belül gyakorolt jogoknak és teljesített kötelességeknek összhangban kell lenniük ezekkel az értékekkel. Az Egyetem speciális autonómiával rendelkezik, és életében különösen fontos szerepet játszik az érvekkel alátámasztott véleménynyilvánítás szabadsága. Az Egyetem köteles szolgálni, biztosítani és megvédeni, hogy hallgatói, oktatói, kutatói és egyéb munkatársai a jogszabályi keretek között gyakorolhassák egyesülési és gyülekezési jogukat. (2) A diploma megszerzésének folyamata Az Egyetem által meghirdetett oktatási programokon az egyetemi diplomát megszerezni kívánó hallgatók kötelessége, hogy folyamatosan részt vegyenek az órákon és tanúbizonyságot adjanak arról, hogy kielégítő teljesítményt nyújtanak a diploma megszerzésére irányuló folyamat során. A jelenléti kötelezettségre vonatkozó követelményeket az egyes képzések szakmai dokumentumai határozzák meg, így ezek eltérhetnek egymástól. Az Egyetem hallgatóinak kielégítő teljesítményt kell nyújtaniuk ahhoz, hogy jogot formálhassanak anyagi támogatásra. A tanszékeknek és a programoknak - a képesítési követelmények keretei között - meg kell határozniuk az általuk elfogadható teljesítményszinteket, és ezen követelményeket írásban közzé kell tenniük, még mielőtt a hallgató megkezdi a képzést. A szakirányú továbbképzési és a mesterképzési diploma (a továbbiakban egyszerűen diploma vagy oklevél), valamint a doktori fokozat megszerzéséhez 2,66-nál magasabb súlyozott tanulmányi átlag (GPA) elérése szükséges. Az egyes tanszékek/programok magasabb átlagküszöböt is meghatározhatnak. A kétéves mesterképzésben részt vevő azon hallgatók, akiknek a súlyozott tanulmányi átlaga tanulmányaik első évének végére 2,66 alá csökken, nem jogosultak támogatásra, költségtérítés-támogatásuk pedig 5%-kal csökken. Az egyetemi oklevél megszerzéséhez szükséges követelmények: a képzés szakmai dokumentumaiban meghatározott tanulmányi követelmények teljesítése, a megfelelő számú kreditpont megszerzése, a megkövetelt súlyozott tanulmányi átlag elérése, valamint a sikeresen megírt szakdolgozat. A szakdolgozat arányát a végső tanulmányi átlagban az egyes programok határozzák meg, de az nem lehet magasabb 25%- nál.

2 II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. Hatály (1) A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed az Egyetemnek a szakirányú továbbképzésben, valamint a mesterképzésben részt vevő hallgatóira, függetlenül a képzési formától. (2) A doktori képzésre az Egyetem Doktori Szabályzatában meghatározott eltérő szabályok vonatkozhatnak. (3) A Szabályzat hatálya, amennyiben jogszabály vagy nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, a külföldi állampolgárságú hallgatókra is kiterjed, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével. III. A KÉPZÉS ALAPVETŐ SZAKMAI DOKUMENTUMAI 2. A tanterv /Ftv. 32. (2) a); 53. (2) c eltérést enged 113. (2); 64. (2) d; 87., RKr.: 6. (1)/ (1) A kreditrendszerben a tanterv formája a mintatanterv. /RKr.: 11. m)/ (2) A mintatanterv egy célszerű lehetőséget kínál arra, hogy a végzettséghez, ill. szakképzettséghez szükséges tantárgyakat milyen időbeosztásban lehet a képesítési követelményekben rögzített minimális képzési idő alatt teljesíteni. (3) A mintatanterv tartalmazza oktatási időszakonkénti bontásban valamennyi tantárgyat, azok meghirdetésének szabályait, a tantárgyak heti (vagy félévi) óraszámát (előadás + tantermi gyakorlat + laboratóriumi gyakorlat bontásban) és a hozzájuk rendelt kreditpontokat, a számonkérés típusát (aláírás + gyakorlati jegy, vagy aláírás + vizsgajegy, vagy vizsgajegy), a tantárgy meghirdetésének féléveit, a kritérium követelményeket és azok teljesítésének határidejét, a szakirány-választás feltételeit és szabályait, az előtanulmányi rendet, a diplomamunka (szakdolgozat) felvételére és teljesítésére vonatkozó előírásokat, a záróvizsgára bocsátás feltételeit, a záróvizsga tantárgyait. (4) Egy tantárgyhoz legfeljebb 3 előtanulmányi kötöttség írható elő. /Rkr.: 6. (3)/ (5) Egy félév tanulmányi munkája minimum 15 kredit értékű. /RKr. 1. (4)/ Szakirányú továbbképzésben 2 féléves mintatanterv esetén 30 kreditpontot, kétéves mesterképzésben 60 kreditpontot kell teljesíteni Egyéni tanrend RKr.: 4. (3) (1) A hallgatónak lehetősége van arra, hogy minden tanulmányi időszakra - a tantervekben meghatározott feltételek mellett - egyénileg válasszon a felajánlott tanulmányi kötelezettségek közül. /RKr.: 11. d)/ Az egyéni tanrendben a hallgató eltérhet az átlagos ütemű előrehaladás az esetére az Egyetem által a mintatantervben ajánlott tárgyfelvételi rendtől. 1 A hivatkozott kreditszámok amerikai kreditek; 1 amerikai kredit 2 ECTS kreditnek felel meg. Lásd ezen szabályzat 1. sz. mellékletét.

3 (2) Kedvezményes tanrend a részképzés jellegű szakmai tanulmányok folyatása céljából külföldi felsőoktatási intézményben tanuló, külföldi ösztöndíjat elnyert hallgatónak, és a (3) bekezdésben írott esetekben engedélyezhető. (3) Kedvezményes tanrend a hallgató kérelmére csak hitelesen igazolt rendkívüli körülményekre tekintettel, így különösen az alábbiakra tekintettel engedélyezhető: a/ a tartós, mozgást korlátozó betegség b/ közvetlen hozzátartozó súlyos betegsége, aki a kérelmező ápolására szorul c/ a szociális körülményekben hirtelen beállott olyan változás, mely a tanulmányok kezdetekor nem volt várható d/ gyermekszülés. e/ az Egyetem érdekében végzett tudományos vagy szervező tevékenység f/ sporttevékenység, ha a kérelmező igazolhatóan rangos nemzetközi versenyeken (EB, VB, Olimpia) vesz részt, (4) A kedvezményes tanrend iránti kérelmet a kérelemben megjelölt félévet megelőző vizsgaidőszak végéig kell a Tanulmányi Osztályhoz benyújtani. Ez alól kivétel a (3) a/, b/, c/, d/, pontjaira tekintettel beadott kérelem. A kedvezményes tanrend engedélyezése egy félévre vonatkozik. A kedvezményes tanrend alapján történő képzésben a félévek átlagának számítási módját speciálisan, a kedvezményes tanrend részeként kell meghatározni. (5) A jóváhagyott kedvezményes tanrendet a Tanulmányi Osztály az érintett tanszékeknek megküldi. (6) A kedvezményes tanrendre vonatkozó kérelmet alátámasztó ok megszűnése esetén e tényt a kedvezményezett hallgatónak haladéktalanul be kell jelentenie a Tanulmányi Osztálynak, és egyidejűleg tájékoztatnia kell róla a kedvezményes tanrendet felügyelő oktatót. IV. A TANULMÁNYOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 4. A tanulmányi és vizsgaügyekben eljáró testületek és személyek (1) A hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeiben első fokon eljáró intézményi testület az oktatókból és hallgatókból álló Tanulmányi Bizottság. (2) A Tanulmányi Bizottságnak hét tagja van. Elnöke a Rektorhelyettes, további tagjai: a Szenátus által delegált három tag, illetve az Egyetemi Diáktanács (Hallgatói Önkormányzat) által saját szabályzata alapján választott három hallgató. A Tanulmányi Bizottság titkára a Tudományos Titkár, aki szavazati jog nélkül vesz részt a Tanulmányi Bizottság ülésein. (A bizottságban biztosítani kell a tanulmányaikat különféle képzési formákban folytató hallgatók képviseletét). A Tanulmányi Bizottságban a Fenntartó képviseletét a Tanulmányi Bizottság mindenkori elnöke látja el. (3) Az Egyetem Felvételi Szabályzatában meghatározott Felvételi Bizottság dönt a tanulmányok során az átvételről (befogadásról). (4) A Tanulmányi Bizottság döntési jogköre: kedvezményes tanrend, áthallgatás engedélyezése, indokolt esetben az oktatási időszak végét követően az aláírások és gyakorlati jegyek pótlásának engedélyezése, megszakított tanulmányok folytatásának engedélyezése, a hallgató kérésére a megkezdett félév utólagos passzív félévvé nyilvánítása. (5) A Tanulmányi Bizottság az ügyrendjét a jelen pontban foglaltak figyelembevételével maga állapítja meg. (6) A Tanulmányi Bizottság a Szabályzat szerint hatáskörébe tartozó ügyekben haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül köteles dönteni. E határidő elmulasztása nem eshet a hallgató terhére. A

4 Tanulmányi Bizottság egyszerű szótöbbséggel határoz, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A bizottság akkor határozatképes, ha oktató és hallgató tagjainak külön-külön is több mint a fele jelen van. A Tanulmányi Bizottság döntései előtt szükség szerint kikéri az illetékes tantárgyfelelős/tanszékvezető véleményét. A Tanulmányi Bizottság egyes jogköreit - minősített többséggel - elnökére átruházhatja. Az elnök az átruházott hatáskörben történő döntés előtt szükség szerint kikéri az illetékes tantárgyfelelős/tanszékvezető véleményét. Az elnök az átruházott hatáskörben hozott döntésekről rendszeresen tájékoztatja a Tanulmányi Bizottságot. (7) Az első fokon hozott határozat ellen hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések megsértésére hivatkozással halasztó hatályú felülbírálati kérelemmel lehet élni. A kérelmet az első fokú határozat közlésétől 15 napon belül lehet benyújtani az Egyetem Rektori Hivatalához. A beadványt az SzMSz-ben meghatározott Panaszbizottság az SzMSz-ben meghatározott eljárási rend szerint bírálja el. (8) A tantárgyak befogadásában, kreditegyenértékűségi, kreditátviteli ügyekben a szakmai döntéseket a Kreditátviteli Bizottság hozza. (9) A Kreditátviteli Bizottságnak 5 tagja van. Elnöke a Rektorhelyettes, további tagjai: a Szenátus által delegált 3 tag, illetve a Tudományos Titkár. A Kreditátviteli Bizottság határozatainak folyamatos nyilvántartására a Tanulmányi Osztály kötelezett. A Kreditátviteli Bizottság ügyrendje egyebekben megegyezik a Tanulmányi Bizottság ügyrendjével. (11) A Kreditátviteli Bizottság elsőfokú döntése ellen - a tanulmányi követelmények teljesítésére vonatkozó értékelés kivételével - a hallgató annak kézhezvételétől (tudomásra jutásától) számított 15 napon belül a Rektornál halasztó hatályú fellebbezéssel élhet. 5. A kreditrendszer működtetése A kreditrendszer működtetésével párhuzamosan az Egyetemen minden tanulmányi időszak megkezdése előtt a hallgatók számára hagyományos vagy elektronikus információhordozón hozzáférhetővé teszi a következő információkat: a tanév időbeosztása; az Egyetem hallgatói tanácsadóinak adatai; az egyéni tanrend benyújtására vonatkozó részletes szabályozás; tanulmányi szolgáltatások és eszközök leírása (könyvtárak, stúdiók, laborok, egyéb speciális szolgáltatások és eszközök); tanszékek és tantárgyak bemutatása; megszerezhető végzettségek és szakképzettségek listája; tanterv; tantárgylista (azonosító, tanulmányi szint, előfeltételek, oktató, időtartam, oktatási/tanulási módszer, értékelés módja, tanóraszám és kredit); más szinten, szakon meghirdetett tantárgyak beszámításával kapcsolatos tájékoztatók; a kreditek egyenértékűségére vonatkozó intézmények közötti egyezmények. 6. A hallgatói jogviszony (1) A hallgató az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll. A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, és a hallgatói névsorból való törlést kimondó határozat jogerőre emelkedésének napjáig, illetve az adott tanévben a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzését követő első záróvizsga-időszaknak az utolsó napjáig tart. A hallgatói jogviszony megszűnése után az oklevél kiadásáig a jogosultat a Szabályzatban meghatározottak szerint megilletik a záróvizsga letételéhez fűződő jogok, illetve terhelik a kötelezettségek.

5 (2) A hallgatói jogviszony tanulmányi okból elbocsátással megszűnik: a) ha a hallgató közvetlenül, vagy passzív félév(ek) közbeiktatásával 2 aktív félévben nem ér el összesen 25 kreditpontot. /Rkr.: 8. (1) f) g)/ b) a Szabályzat 16. és 17. pontjaiban meghatározott körülmények fennállása esetén. (3) Az intézményből való kizárás a Hallgatókra vonatkozó Fegyelmi és Kártérítési Szabályzatban rögzített fegyelmi büntetésként szabható ki. (4) Szünetel a hallgatói jogviszony a passzív félévben, illetve ha a hallgató a beiratkozást nem végezte el. Két évi szünetelés után a hallgatót törlik a névsorból, hacsak a hallgató kérelmére a Rektor nem engedélyezte a törlés mellőzését. 7. Átvétel (1) A más felsőoktatási intézményből való átvétel általános feltételeit az Egyetemi Tanácshatározza meg. Nem vehető át az, akinek hallgatói jogviszonya megszűnt, vagy a megszűnést kötelezően kiváltó feltételek fennállnak, melyre nézve az elbocsátó intézménytől nyilatkozatot kell beszerezni. (2) Az átvételről az Egyetem Felvételi Bizottsága dönt. Az átvétel további feltételeit a Rektorhelyettes a Felvételi Bizottság döntését követően állapítja meg. (3) Írásban tájékoztatni kell a hallgatót, hogy ha a meglévő vizsgáit kívánja beszámítani, a Kreditátvételi Bizottsághoz fordulhat. (4) A más intézményben teljesített tantárgyak befogadásáról, a megszerzett kreditek elismeréséről a Kreditátviteli Bizottsága dönt. 8. A hallgató beiratkozási kötelezettsége (1) A hallgató köteles a számára előírt időpontban és módon a következő tanévre beiratkozni. Ha e kötelezettségének nem tesz eleget, a hallgatói jogviszonya szünetel. Két év szünetelés után a hallgatót a névsorból törölni kell. (2) A hallgató részére a beiratkozáskor diákigazolványt kell kiállítani. A diákigazolvány a hallgatói jogviszony fennállását tanúsító közokirat és jogszabályban meghatározott kedvezmények igénybevételére jogosít. Passzív félévre diákigazolvány nem adható ki. 9. Tájékoztatás a követelményekről A hallgatóknak jogukban áll az egyes félévek elején megismerni a tantárgyi követelményeket. A tanszékeknek és programoknak minden egyes tantárgyról részletes tájékoztatást kell rendelkezésre bocsátaniuk. Minden hallgatónak jogában áll megfelelő visszajelzést kapni a tantárgyban nyújtott írásbeli és szóbeli teljesítményéről és vizsgáiról 10. Részvétel a foglalkozásokon (1) Az egyes félévekre vonatkozó részvételi gyakorlatokat és annak feltételeit a tanszék az egyes félévek elején kihirdeti. A hallgatók kötelessége, hogy a megállapított elveknek megfelelően járjanak el.

6 (2) Az oktató és a tanszék- ill. programvezető által feljegyzett, egy hetet meghaladó igazolatlan hiányzás a költségtérítés-mentesség és/vagy az ösztöndíj megvonását vonhatja maga után. Áthallgatás belföldi felsőoktatási intézményben 11. Az áthallgatás (1) A hallgató az adott félévben számára más felsőoktatási intézmény azonos jellegű tantárgyát is felveheti és abból vizsgát tehet, feltéve, hogy ezt a fogadó intézmény engedélyezi. (2) A tantárgy felvételére a hallgató a Kreditátviteli Bizottságtól előzetes engedélyt kell kérnie. A következő félévre vonatkozó kérelem a szorgalmi időszak végéig nyújtható be a Kreditátviteli Bizottsághoz. A Kreditátviteli Bizottság legkésőbb a vizsgaidőszak végéig meghozza döntését. Áthallgatás belföldi felsőoktatási intézményből (3) Más belföldi felsőoktatási intézmény hallgatója az Egyetemen áthallgatást kezdeményezhet és tárgyakat vehet fel. (4) Belföldi felsőoktatási intézmény hallgatója a tárgyfelvételi igényét legkésőbb a szorgalmi időszak második hetéig köteles bejelenteni a tárgyat oktató tanszéken. (5) Vendéghallgató legfeljebb a szak képesítési követelményeiben meghatározott és előírt összkreditpont 10%-ának megfelelő tárgyat vehet fel. A vendéghallgatók illetve felsőoktatási intézményük által esetlegesen fizetendő költséget az Egyetem külön szabályzatban állapíthatja meg. Vendéghallgatás külföldről (6) Kérelemre, vagy nemzetközi megállapodás alapján külföldi egyetem hallgatójának a Tanulmányi Igazgató a külföldi egyetemi hallgatók fogadásának egyetemi feltételei szerint engedélyezheti, hogy a kérelmező választása alapján és az érintett tanszékek hozzájárulásával (vizsgakötelezettséggel vagy anélkül) tantárgyakat vegyen fel, foglalkozásokon vegyen részt, továbbá igényelheti, hogy tanulmányaihoz egyéni konzultációk keretében oktatói segítséget kapjon. (7) A Tanulmányi Osztály a külföldi vendéghallgató számára, kérelem alapján, az érintett tanszékek által elismert képzési tényeket és eredményeket tartalmazó igazolást adhat ki. (8) A vendéghallgatók illetve felsőoktatási intézményük által esetlegesen fizetendő költséget az Egyetem külön szabályzatban állapíthatja meg. Részképzés engedélyezése (9) Kérelme alapján a hallgató adott időszakra engedélyt kaphat tanulmányai folytatására más, általában külföldi egyetemen. (10) Az adott tanévben (külföldi) részképzésen részt vevő hallgató köteles beiratkozni. (11) A részképzést a Tanulmányi Bizottság engedélyezi. (12) A részképzés ideje alatt teljesítendő ill. teljesített tantárgyak a részképzést megelőzően, ill. azt követően a 17. pont szerint fogadtathatók be, teljesítésük kredittel ismerhető el.

7 12. Felmentés a tanulmányi és vizsgakötelezettség alól (1) A hallgatót az átvétele előtt, az áthallgatás során, a kedvezményes tanrendben folyó képzésben folytatott tanulmányok esetén felmenthetik meghatározott tantárgyak tanulmányi, illetve vizsgakötelezettsége alól. (2) A korábbi tanulmányokhoz kötődő tantárgyak befogadásáról a Kreditátviteli Bizottság dönt, ami egyúttal az illető tantárgy tanulmányi és vizsgakötelezettsége alóli felmentést jelenti. 13. A tantárgyak meghirdetése és felvétele /RKr.: 8. f)/ (1) A gyakorlati jegyre végződő tantárgyakat a tanórákon való kötelező részvétel feltételével kell meghirdetni. A vizsgával záruló tantárgyak meghirdethetők a tanórák megtartásával és anélkül is. Ez utóbbi esetben csak vizsgázni lehet, félévközi követelmények nem teljesíthetők. A tantárgy ilyen típusú, csak vizsgával való felvételére akkor kerülhet sor, ha a tantárgy félévközi követelményeit a hallgató már korábban teljesítette. (2) Az Egyetem a megelőző félév szorgalmi időszakának utolsó hetéig közzéteszi a következő félévben előadással meghirdetett tantárgyakat valamint a csak vizsgával meghirdetett tantárgyakat. (3) Ha egy felvett tantárgy kreditpontjait a hallgató nem tudta megszerezni az adott félévben, egy későbbi félévben, amennyiben ez lehetséges, a tantárgyat egy alkalommal egyszer újra felveheti. Ha a félévközi követelményeket teljesítette, akkor a hallgatónak csak vizsgáznia kell a következő félévben. Ha a félévközi követelményeket nem tudta teljesíteni, akkor a hallgatónak a tantárgy felvételét újra kell beterveznie abban a félévben, amikor azt az Egyetem meghirdeti. (4) Az Egyetem köteles biztosítani, hogy a hallgató tanulmányai során az adott szakra előírt összes kredit mennyiségét legalább 20 %-kal meghaladó kreditértékű tantárgyak közül választhasson. (5) Az Egyetemnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a hallgató tanulmányai során az adott szakra előírt összes kredit mennyiségét 10 %-kal meghaladó kreditértékű tárgyakat vehessen fel. A hallgató e tárgyakat egy másik intézményben is felveheti. Ezen további ismeretek megszerzését - kreditet eredményező teljesítésük esetén - az Egyetemnek igazolnia kell. 14. A helyettesítő és a szabadon választható tantárgyak befogadtatása /RKr.: 2. (1)/ (1) Valamely más intézményben meghirdetett tantárgy befogadható, ha az a képzési célt szolgálja. A befogadás a tantárgyhoz tartozó kreditpont megállapítását és a tantárgy más tantárggyal (vagy tantárgyakkal) való helyettesíthetőségének illetve más tantárgyaktól való különbözőségének megállapítását jelenti. (2) Egy szak tantárgyát a befogadott tantárgy helyettesítheti, ha a két tantárgy programja legalább 75 %-ban megegyezik. (3) Tantervhez kapcsolódó követelmény teljesítéséhez csak olyan tantárgy vehető figyelembe, amely különbözik a teljesítéshez már figyelembe vett valamennyi tantárgytól. (4) Valamely tantárgy egy másiktól akkor különbözik, ha programjaik legalább 75 %-ban eltérnek egymástól.

8 (5) A hallgató az adott tanévre való beiratkozást megelőzően kérheti a más felsőoktatási intézményben teljesítendő felvett, vagy korábban teljesített tantárgy(ak) befogadását az Egyetemtől. A befogadásról szóló döntést az (1) (4) bekezdések figyelembevételével a Kreditátviteli Bizottsága hozza. A Kreditátviteli Bizottság a hozzá benyújtott kérelmeket olyan határidővel bírálja el, hogy a befogadást kérelmező hallgató a döntés figyelembevételével állíthassa össze a következő féléves tanrendjét. (6) A tantárgyak kölcsönös elismerésére vonatkozó, Egyetemünk és más intézmény között létrejött egyezményt a hallgatók számára nyilvánossá, megismerhetővé kell tenni. V. AZ ISMERETEK ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 15. A vizsgaidőszak (1) Vizsgázni, - elővizsgát, a kedvezményes tanrend szerint zajló vizsgát és a jelen pont (6) bekezdését kivéve - csak a vizsgaidőszakban lehet. Erre az időszakra az illetékes tanszék köteles vizsgaidőpontot kijelölni. (2) A hallgatói létszámnak megfelelő számú vizsganapot a tantárgy jegyzője, illetve vizsgáztatója a hallgatói javaslatokat figyelembe véve adja meg, gondoskodva arról, hogy a hallgatók a vizsgákat megfelelően elosztva tehessék le, és legyen idejük és lehetőségük a sikertelen vizsgák megismétlésére is. A vizsganapok kijelöléséért a tanszékvezető felel, aki köteles a vizsgaidőszak megkezdése előtt 30 nappal a vizsganapokat a Tanulmányi Bizottságnak megküldeni. (3) Elővizsgát tenni a szorgalmi időszak utolsó hetében - kivételesen (pl. koncentrált oktatás) ezt megelőzően is lehet. Elővizsgázni - az előadóval, illetve vizsgáztatóval, valamint a tanszékvezetővel (programvezetővel) történő egyeztetés után és a feltételek megléte esetén - minden hallgatónak joga van. (4) A vizsgákat rendszerint az egyes tanszékek és programok állítják össze annak érdekében, hogy felmérjék a hallgatók egyéni teljesítményét és azt, mennyire sajátították el a tananyagot. Az adott program vagy tananyag kötelező vizsgáinak tartalmát a tanszékvezető vagy a programvezető hagyja jóvá. (5) Ha egy napra egynél több vizsga van kitűzve, a hallgatók pót-időpontot kérhetnek. Pót-időpontok hétvégére is tehetők. A tantárgyakból szerzett jegyeket a félév utolsó vizsgájától számított egy hónapon belül le kell adni a nyilvántartási csoportnak. (6) A hallgató írásbeli kérelme alapján a tanszékvezető vagy a programvezető kivételes esetekben mentességet biztosíthat a vizsgák meghatározott időpontban való letétele alól. A hallgató egy adott vizsga alól történő felmentése az alábbi esetekben engedélyezhető: a) betegség, b) sürgős családi ok, c) vallási okok. A hallgató kötelezettsége, hogy előzetesen benyújtsa a megfelelő és a fenti körülményeket hitelesen igazoló dokumentumokat a kérés jogosságának megfelelő elbírálása érdekében. A vizsga alól felmentett hallgató köteles a tanszékvezető vagy a programfelelős által kijelölt későbbi időpontban külön vizsgát tenni. 16. Az ismeretek ellenőrzésének főbb formái

9 Vizsgák és osztályzatok (1) Az Egyetem az alábbi osztályzási rendszert alkalmazza, a Felsőoktatási törvény szerinti ötfokozatú illetve kétfokozatú ellenőrzési, értékelési rendszerrel való összehasonlíthatóság biztosítása mellett. A táblázat az Ftv. 90. (3) bekezdése szerinti összehasonlíthatóságot biztosító kiegészítéssel: Osztályzat Elnevezés Pontszám Kredit A felsőoktatási törvény szerinti átváltás A Kiemelkedő 4,00 Igen Jeles (5) A- Kiváló 3,67 Igen Jó (4) B+ Nagyon jó 3,33 Igen Közepes (3) B Jó 3,00 Igen Közepes (3) B- Kielégítő 2,67 Igen Elégséges (2) C+ Elégséges 2,33 Igen Elégséges (2) F Elégtelen 0,00 Nem Elégtelen (1) KÜLÖN OSZTÁLY- ZATOK Nem alkalmazott Elnevezés Pont Kredit Leírás Kiválóan megfelelt P Megfelelt Igen Megfelelt/nem felelt meg vizsgaeredménnyel záruló vizsgán adható. Legalább C+ érdemjegynek megfelelő osztályzási opció. Az osztályzat hivatalos betűjele "P", más ennek megfelelő betűjel nem alkalmazható. FL Nem felelt meg nem Megfelelt/nem felelt meg vizsgaeredménnyel záruló vizsgán adható. A minimális érdemjegy (C+) alatti teljesítménynek megfelelő osztályzási opció. Az osztályzat hivatalos betűjele "FL". RP Ismételt vizsga 2,33 Igen Azon hallgatóknak, akik nem felelnek meg egy tantárgyból, jogukban áll ismételt vizsgát tenni. Az ismételt vizsga osztályzása RP/FL betűjelekkel történik, ahol az RP a C+ érdemjegynek megfelelő elégséges vizsgateljesítményt jelenti, amely az adott félévben 2,33 pontot ér. Ex Felmentés tanszék döntése alapján tanszék döntése alapján A 12. pontban meghatározott esetben adható. A jogosultságot az adott tanszék vagy program határozza meg. INC Befejezetlen 0,00 nem Befejezetlen minősítést kaphat az a hallgató, aki nem teljesítette az adott tantárgy összes követelményét, amennyiben az elvégzett munka elégséges vizsgajegynek felel meg. A követelmények utólagos pótlására lehetőség van, a súlyozott tanulmányi átlag ekkor a vizsgajegy alapján megváltozik. AF* Adminisztratív nem megfelelés 0,00 nem Értékelhetetlen munka. A félév megszakítható vagy befejezhető. CF Feltételes nem (0,00) (nem) "F"-nek minősülő osztályzat, amennyiben a hallgató a

10 megfelelés félévet egy éven belül nem fejezi be (a szakdolgozatnál alkalmazható). DF Halasztott (0,00) (nem) Azon hallgató veheti igénybe, akit rajta kívül álló okok megakadályoztak abban, hogy a félévet az előírt időszak alatt befejezze. "F"-nek minősülő osztályzat, amennyiben a hallgató a félévet a következő félév megkezdésétől számított hat héten belül nem fejezi be. *Amennyiben a hallgató nem jelentkezik ki arról a tantárgyról, amelyet nem látogat, az adott tantárgyból szerzett végső érdemjegye "AF" (Administrative Failure/Adminisztratív nem megfelelés) lesz. Az ilyen érdemjegy után nem jár kreditpont, a tanulmányi átlagába pedig 0,00 pontként számít be. A TANULMÁNYI ÁTLAGBA BE NEM SZÁMÍTÓ ÉS KREDITPONTTAL NEM JÁRÓ OSZTÁLYZATOK AUD Kurzuslátogatás Elvégezte, kreditpontot nem szerzett. WP Halasztott/megfelelt Halasztott, de megfelelt. A követelményeket ugyan nem teljesítette maradéktalanul, de a hallgatónak nem kell megismételnie a félévet. Kivételes esetekben alkalmazható (pl. egészségügyi probléma esetén). WF Halasztott/nem felelt meg (a tantárgy késői leadása esetén) Halasztott, de nem felelt meg hasonló az INC-hez abban az értelemben, hogy nem teljesítette a tantárgy összes követelményét, az osztályzat azonban nem számít bele a tanulmányi átlagba. Csak a nem kötelező tantárgyak esetében alkalmazható. WN Halasztott/nincs osztályzat Halasztás osztályzat nélkül, amikor a hallgató a tantárgyat későn adta le, és sem WP, sem WF nem alkalmazható. W Halasztás Elégtelen részvétel vagy az adott félév halasztása esetén alkalmazható. IP Folyamatban A szakdolgozat státusza. CNT Folytatás következik A tantárgy hallgatása még nem fejeződött be, egy másik szemeszterben tovább folytatódik. *** Osztályzat nem áll rendelkezésre A hallgató jelenleg is végzi a félévet, vagy a végső osztályzatot még nem kapta meg. VIS Látogató Azon más intézménybeli hallgatóknak adható, akik a tantárgyat sikeresen teljesítették. OSZTÁLY- ZAT Aud Vis POSTFIX Beiratkozás tárgylátogatásra Beiratkozás tárgylátogatásra Súlyozott Kredit tanulmányi átlagban Nem nem Az Egyetemhallgatója által csak látogatás céljából felvett tantárgy; osztályzat nem áll rendelkezésre. Nem nem Nem az Egyetem hallgatója által csak látogatás céljából felvett tantárgy; osztályzat nem áll rendelkezésre.

11 R Tantárgyismétlés Igen Igen A tantárgyat megismétli. Csak a legutolsó osztályzat számít az összesített tanulmányi átlagba; csak az esetleges legutolsó kreditpont számít bele az összesített kreditpontokba. H Érdem-tantárgy igen igen Magas szintű foglalkozás a legkiválóbb hallgatók részére. X Extra kredit igen igen Extra kreditpontnak minősül. I Kedvezményes tanulmányok igen igen A hallgató által folytatott kedvezményes tanrend alapján szerzett extra kreditpont. N Diplomához nem szükséges kredit nem nem Olyan kreditpont, mely nem szükséges a diploma megszerzéséhez. G Diplomához szükséges kredit nem igen A diplomához szükséges kreditpontnak számít, de nem számít bele az összesített tanulmányi átlagba. T Transzfer kredit a Kreditátviteli Bizottság döntése alapján igen Az egy másik akkreditált intézményben legalább C+ érdemjeggyel végzett kurzusok a Kreditátviteli Bizottság egyenértékűséget megállapító döntése alapján elfogadhatók az egyetemi diplomához szükséges követelményeinek teljesítéséhez. Az osztályzatok általában olyan összetett értékelést tükröznek, amely tartalmazza a vizsgaeredményeket, a szemináriumi dolgozatok osztályzatait, a tanórán nyújtott teljesítményt és a hallgató teljesítményének egyéb formáit. A végső osztályzat értékelési kategóriáinak pontos súlyozását a tantervben kell meghatározni. A tantárgy sikeres elvégzése érdekében mind a tantárgyat lezáró vizsgán, mind az egyéb felmérések során (házi feladatok, dolgozatok, stb.) 50%-os eredményt kell elérni. Ezt egyértelműen közzé kell tenni az osztályzási irányelvekben. (2) A megfelelő - a képzési célhoz igazodó, egymásra épített - ellenőrzési formákat a tanterv, ezek tartalmi követelményeit a tantárgyi program határozza meg. (3) A tananyag ismeretének értékelése (a fenti táblázat alapján) a) ötfokozatú: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) b) kétfokozatú: megfelelt, nem felelt meg minősítés lehet. (4) A tantárgyak főbb számonkérési formái a következők: a) Gyakorlati jegyet (gyakorlati értékelést) írhat elő a tanterv, ha a tantárgy gyakorlati alkalmazása, az alkalmazási készség értékelése a képzési cél szempontjából szükséges. A gyakorlati jeggyel értékelendő tantárgy követelményeit a hallgatónak az oktatási időszakban kell teljesíteni. A gyakorlat értékelése kétvagy ötfokozatú minősítéssel történik. b) A beszámoló a tantárgyi programban meghatározott - egy oktatási időszakot átfogó - ismeretanyag számonkérése.

12 c) A vizsga valamely tantárgy - általában egy oktatási időszakot átfogó - anyagának számonkérése. Ennek keretében arról kell meggyőződni, hogy a hallgató milyen szinten sajátította el a tananyagot, illetőleg arról, hogy képes lesz-e az erre épülő további tananyag elsajátítására. A vizsga értékelése ötfokozatú minősítéssel történik. d) Összevont vizsga valamely tantárgy egész anyagát lezáró számonkérése. Az összevont vizsga értékelése ötfokozatú minősítéssel történik. e) A szigorlat a képzési cél szempontjából alapvető tantárgyak egész anyagát lezáró számonkérés. A tanterv előírhatja a szigorlaton több tantárgy együttes számonkérését is. A szigorlat értékelése ötfokozatú minősítéssel történik. Záróvizsga tantárgyból szigorlatot előírni nem lehet. Ha a hallgató az oktatási időszak végén szigorlatot tesz, más számonkérési formát - a gyakorlatértékelést kivéve - a tantárgy anyagából előírni nem lehet. f) A hallgatók kötelező szakmai gyakorlatát a tanterv előírásaitól függően a (2) a), b), c) pontban leírtak egyikével kell értékelni. g) A vagylagosan előírt tantárgyak közül kötelezően választott tantárgyak számonkérési formáira az (a) - (f) pontban vagy az (6) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. (5) A szabadon választott (fakultatív) tantárgyakból a tanterv gyakorlatértékelést, beszámolót vagy vizsgát írhat elő. (6) A tanterv a (4) bekezdésben felsorolt ellenőrzési formákon, illetőleg a szakmai gyakorlati értékelésen kívül - a képzési célhoz igazodó - más ellenőrzési formát, értékelést is előírhat. (7) A vizsga akkor nem elégtelen, ha az elért érdemjegy legalább C+. Ez az osztályzat a félév általános értékelésekor egy minimum 50%-os teljesítményt jelent (kivéve, ha a program más osztályzási irányelveket alkalmaz). Azon hallgatóknak, akik valamely tantárgyból elégtelent érnek el, jogukban áll ismételt vizsgát tenni. Ha a félév elvégzésének értékelésénél nem szerepelt a vizsga követelményként (kutatási és vitaközpontú tantárgyak), az ismételt vizsgát nagyobb terjedelmű írásos munka is helyettesítheti. Azon a szakirányú továbbképzésben - és doktori képzésben részt vevő hallgatók, akik tanulmányaik során két vagy több kötelező tantárgyból elégtelent kapnak, nem folytathatják a tanulmányaikat. (8) Főbb vizsgamódozatok: Korlátozott vizsga. A hallgatók a vizsgaidőszak eltelte után nem tarthatják meg a vizsgakérdéseket. Nem korlátozott vizsga. A hallgatók a vizsgaidőszak eltelte után is megtarthatják a vizsgakérdéseket. "Nyitott könyv" vizsga. A hallgatók a vizsga során bármilyen tankönyvet, cikket és/vagy jegyzetet használhatnak. Korlátozott "nyitott könyv" vizsga. A hallgatók a vizsga során az előre meghatározott anyagokat használhatják. A vizsga megkezdése előtt gondoskodni kell arról, hogy minden hallgató tisztában legyen azzal, mely anyagok használhatók vagy nem használhatók. "Csukott könyv" vizsga. (9) Az Egyetem elismeri a hallgatók azon jogát, hogy a vizsgadolgozatukat megtekintsék. A vizsgadolgozatokat egy évig őrzik, azután meg lehet semmisíteni azokat. 17. Az elégtelen vizsgák megismétlése (1) Az ismételt vizsga célja (melynek alapja vizsga vagy írásos munka), hogy a hallgató a vizsgán a minimális követelményeknek megfeleljen. Ismételt vizsgán a legjobb kapható érdemjegy az "RP" (mely 2,33 osztályzatnak felel meg). Amennyiben a hallgató egy kötelező tantárgy ismételt vizsgáján elégtelent kap, ez a hallgatói jogviszony megszűnését jelenti. Amennyiben a hallgató egy szabadon választott tantárgy ismételt vizsgáján kap elégtelent, nem kapja meg a tantárgy kreditpontját, és ez hallgató a súlyozott tanulmányi átlagában 0,00 pontként szerepel. (2) Bármely tantárgy esetében csak egy ismételt vizsga engedélyezett.

13 18. A tanulmányi eredmény kiszámítása, nyilvántartása (1) A hallgató tanulmányi munkájának mennyiségét az adott félévben vagy a tanulmányok kezdetétől megszerzett kreditpontok száma mutatja. (2) A tanulmányi munka minőségét a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag adja. Súlyozott átlag = S (kreditpont x érdemjegy) / összes kreditpont. (3) A súlyozott átlag megadható a hallgató adott félévében megszerzett, valamint az összes kreditpontjára. (4) A befogadott tantárgy eredménye beszámítandó a súlyozott tanulmányi átlagba, kivéve, ha azt a hallgató a szakmai képzéséhez nem tartozó tantárgyak köréből a szabadon választott tantárgyakra engedélyezett kereten felül veszi fel. (5) A GPA számításnál a szigorlatok osztályzatát - jelentőségük hangsúlyozása céljából - kétszeres súllyal kell figyelembe venni. (6) A súlyozott tanulmányi átlageredmény (CEU GPA szerint): a) kitűnő, ha az átlag 4,00 b) jeles, ha az átlag 3,69-3,99 c) jó, ha az átlag 3,35-3,68 d) közepes, ha az átlag 2,69-3,34 e) elégséges, ha az átlag 2,33-2,68 f) elégtelen, ha az átlag nem éri el a 2,33-at. 19. Elbocsátás az intézményből (1) A hallgatói jogviszony tanulmányi okból elbocsátással a Szabályzat IV. fejezete 6. pontjának (2) bekezdésében felsorolt esetekben szűnik meg. (2) Egy adott szakról tanulmányi okból elbocsátott hallgató, amennyiben új felvételi eljárással ugyanezen szakra felvételt nyer, korábbi tanulmányainak beszámítását nem kérheti. (3) A hallgatói jogviszony törléssel a hallgató kérelmére is megszüntethető. (4) Az elbocsátott hallgató, illetve az, akinek a hallgatói jogviszonya megszűnt, az elbocsátó határozat meghozatalától számított 1,5 év elteltével - kérelmére - visszavehető. (5) Akit fegyelmi vétsége miatt zártak ki, a tanulmányai folytatását csak abban az esetben kérheti, ha mentesült a fegyelmi büntetés hátrányos következményei alól. (6) A tanulmányok - a (4)-(5) bekezdés szerinti - folytatása esetén az Egyetemnek rendelkezni kell a tanulmányok folytatásának feltételeiről, a tanulmányi és vizsgakötelezettségről, illetőleg az esetleges felmentésekről. Megszakított egyetemi tanulmányok folytatására a Tanulmányi Bizottság adhat engedélyt. (7) Az engedélyt írásban kell kérni. A kérelem elbírálásánál a Tanulmányi Bizottság megvizsgálja a megszakítás okait, majd - engedélyezés esetén - az időközben bekövetkezett esetleges tantervváltozások figyelembevételével meghatározza a beiratkozás feltételeit és időpontját. VI. A TANULMÁNYOK BEFEJEZÉSÉHEZ, LEZÁRÁSÁHOZ

14 KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK 20. A végbizonyítvány A végbizonyítvány a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét a szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével - más tanulmányi követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a képesítési követelményekben előírt kreditpontok (ezen belül a kötelező és kötelezően választható tantárgyakhoz rendelt összes kreditpont) megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett. 21. A diplomamunka és a szakdolgozat (1) A képesítési követelmények és a tanterv előírása alapján a hallgatók diplomamunkát, vagy szakdolgozatot készítenek. A diplomamunka illetve a szakdolgozat összetett egyéni feladat, amely a megszerzett tudás szintézisét és alkotó alkalmazását követeli meg. (2) A diplomamunka vagy szakdolgozat témakitűzésének, elkészítésének és megvédésének szabályait az Egyetemi Tanács állapítja meg. (3) A szakdolgozathoz (diplomamunkához) egyetemi szintű képzésben legfeljebb 8 kreditpont rendelhető. /RKr.: 3. (2)/ (4) A szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontot a képesítési követelményekkel összhangban a szakok tantervei határozzák meg. 22. A záróvizsga (1) A záróvizsga a felsőfokú iskolai végzettség megszerzéséhez szükséges számonkérés, amelynek során a jelöltnek arról kell tanúságot tennie, hogy a képesítéshez szükséges tudással rendelkezik és a tanult ismereteket alkalmazni tudja. (2) A záróvizsga főbb típusai: a) a hallgató (jelölt) a szakdolgozat megvédésétől elkülönítetten, a tanterv által előírt tantárgyakból záróvizsgát tesz, b) a hallgató (jelölt) a Záróvizsga Bizottság előtt védi meg a diplomamunkáját, vagy szakdolgozatát és a tanterv által előírt tantárgyakból záróvizsgát tesz, c) a hallgató (jelölt) a Záróvizsga Bizottság előtt védi meg szakdolgozatát és felel a szakdolgozathoz kapcsolódó tudományágakból, azok meghatározott témaköreiből. (3) A záróvizsgához kreditérték nem rendelhető. (4) Az alkalmazott záróvizsga típusáról a képesítési követelményeknek megfelelően a tanterv rendelkezik. (5) Záróvizsga az Egyetemi Tanács által meghatározott záróvizsga-időszakban tehető. Több részből álló záróvizsga esetén az egyes vizsgák közötti felkészülési idő legrövidebb tartama két hét. Egy részből álló záróvizsga esetén a felkészülésre - a záróvizsga időpontját megelőzően - legalább négy hetet kell biztosítani.

15 (6) A jelölt a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott záróvizsga típus esetén akkor bocsátható záróvizsgára, ha szakdolgozatát eredményesen megvédte. A (2) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott záróvizsga típusok esetén a jelölt a záróvizsga tárgyakból akkor kezdheti meg a vizsgát, ha a Záróvizsga Bizottság a diplomamunkáját (szakdolgozatát) legalább elégséges (2) minősítéssel elfogadta. (7) A záróvizsga követelményeit, a számon kérhető témakörök tematikáját, annak szakirodalmi megjelölésével együtt legkésőbb a záróvizsgát megelőző szorgalmi időszak végéig közzé kell tenni. (8) A Záróvizsga Bizottság által el nem fogadott diplomamunka pótlásának feltételeit - az illetékes tanszék javaslatára - a Rektor határozza meg. (9) Ha a hallgató a hallgatói jogviszonyának megszűnéséig záróvizsgáját nem teljesíti, azt hallgatói jogviszonya megszűnését követően bármikor leteheti a záróvizsga letétele idején hatályos képesítési követelményeknek a záróvizsgára vonatkozó rendelkezései alapján. 23. A Záróvizsga Bizottság (1) Záróvizsgát a Záróvizsga Bizottság előtt kell tenni. (2) A Záróvizsga Bizottság elnökét és tagjait a Rektorhelyettes előterjesztésére a Rektor bízza meg, legfeljebb 3 évre. A bizottság tagjait a rektorhelyettes jelöli ki a taggal való előzetes egyeztetést követően. (3) A Záróvizsga Bizottságnak az elnökön kívül kettő tagja van. (4) A jelölt felkészültségét a bizottság tagjai osztályozzák, majd zárt ülésen - vita esetén szavazással - megállapítják az osztályzatot. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. (5) A záróvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni, amit az elnök és a tagok aláírása után meg kell küldeni a Tanulmányi Osztálynak. 24. A záróvizsga eredménye (1) A záróvizsga eredményét a záróvizsgán elért érdemjegyeknek és a diplomamunka vagy szakdolgozat osztályzatának alapulvételével, a képesítési követelményekkel és a tantervvel összhangban kell kiszámítani. (2) A záróvizsga eredményét a bizottság elnöke hirdeti ki. 25. A sikertelen záróvizsga megismétlése (1) Sikertelen záróvizsga esetén a jelölt összesen annyi alkalommal tehet ismételt záróvizsgát, ahány tantárgyból a záróvizsga áll, egy tantárgyból azonban legfeljebb két alkalommal. (2) Ismételt záróvizsga a következő záróvizsga időszakban vagy pót-záróvizsgaidőszakban tehető. A jelölt kérésére ismételt záróvizsga vagy egy rész záróvizsga letételét ugyanabban a záróvizsga időszakban is engedélyezheti a Tanulmányi Bizottság. (3) Ismételt záróvizsga alkalmával a jelöltnek csak abból a tantárgyból (tantárgyakból) kell vizsgáznia, amelyből előzőleg elégtelen osztályzatot kapott. Ismételt záróvizsgára a soron következő időszak előtt legalább két héttel kell jelentkezni az illetékes tanszéken, illetve a Tanulmányi Osztályon.

16 26. Az oklevél (1) A sikeres záróvizsgát követő 30 napon belül az Egyetem kiállítja és kiadja a szakképesítés megjelölését is tartalmazó - magyar és angol - nyelvű oklevelet a jogosult részére. Az oklevelet a Záróvizsga Bizottság elnöke tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén a vizsgabizottság egy tagja és a Rektor vagy a Tudományos Rektorhelyettes írja alá. (2) Kérelem alapján az Egyetem magyar nyelvű oklevélmellékletet állít ki az Európai Bizottság és az Európai Tanács által kidolgozott oklevélmelléklet szerint. A hallgató kérésére és költségére az oklevélmellékletet angol nyelven is ki kell adni. (3) A záróvizsga eredményének (és az oklevél minősítésének) számítására vonatkozó szabályokat a tantervben kell meghatározni, és azokról a hallgatókat tájékoztatni kell. (4) Az oklevél minősítésénél az eredménytelen vizsgák osztályzatát figyelmen kívül kell hagyni. (5) A (3) bekezdés szerint kiszámított átlageredmény alapján az oklevelet a következők szerint kell minősíteni: kitűnő: 4,00 jeles: 3,69-3,99 jó: 3,35 3,68 közepes: 2,69 3,34 elégséges: 2,33 2, A kreditrendszerű képzés további szabályai /RKr.: 8. / (1) A szak képzési céljaihoz kapcsolódó tantárgyak kredit értékének összege egymást követő két félévben nem lehet 20 kreditpontnál nagyobb értékű. (2) Az egyes képzési szinteken és szakokon megszerzett és összegyűjtött tanulmányi pontok más képzési szinteken, illetve más szakokon történő beszámításának módjáról és mértékéről a hallgató által beszámításra beterjesztett tantárgyakról, azok kredit értékéről az illető szak mintatanterve alapján a Kreditátviteli Bizottsága dönt. (3) A tanulmányi pontok átváltásának, beszámításának alapja az ECTS rendszer. (4) Egy adott szakon a teljesítendő kreditpontok száma valamennyi képzési forma, illetve tagozat esetén azonos. /RKr.: 3. (9)/ VII. HALLGATÓI NYILVÁNTARTÁS 28. Betekintés a nyilvántartásba Az Egyetemre beiratozott hallgatóknak jogukban áll a rájuk vonatkozó tanulmányi nyilvántartásba betekinteni. Ez a betekintési jog általában a felvételi anyagra, a vizsgadolgozatokra és az adott hallgató egyetemi előmenetelére vonatkozó egyéb információkra, továbbá a fegyelmi ügyekről, az írásos panaszokról szóló feljegyzésekre és az ezen területekkel kapcsolatos hivatalos levélváltásokra terjed ki. Azon hallgatónak, aki meg kívánja tekintetni ezen dokumentumokat, írásos kérelmet kell benyújtania a

17 Tanulmányi Osztálynak, melyben jelzi, mely iratokat óhajtja megtekinteni. Amennyiben a hallgató fénymásolatot szeretne kapni a nyilvántartás bármely részéről, a Tanulmányi Igazgatóhoz kell fordulnia. A hallgatói nyilvántartást bizalmas aktákban tárolják, és kizárólag a megfelelő felhatalmazással rendelkező hivatalos személyek tekinthetik meg azokat. A titkosság megőrzése érdekben a hallgatóknak fel kell mutatniuk az érvényes egyetemi igazolványukat, hogy hozzáférhessenek az adataikhoz. VIII. AZ EGYETEM ÁLTAL KÉPVISELT ÉRTÉKEKKEL ELLENTÉTES HALLGATÓI MAGATARTÁSOK 29. A számítógépek és a hálózatok használata (1) A hallgatók, akik jogosultak a diákszámítógépek és az egyetemi számítógépes hálózat használatára, felelősséggel tartoznak a gépek rendeltetésszerű használatáért. Erről a hálózat- és számítógép-használatra vonatkozó irányelvek adnak tájékoztatást. Az Informatikai Támogató Egység csak azon hallgatóknak engedélyezi a hozzáférést, akik letették a minimális számítógép-ismeretet igazoló standard vizsgát. A számítógépes programokat szerzői alkotásként kell kezelni. A számítógépes rendszerek használata során elvárás a felelősségteljes viselkedés. Az alábbi területeken különös elővigyázatosság várható el: (2) Bizalmas információk. Minden számítógépes rendszerben tárolt vagy elektronikus úton a hálózaton keresztül küldött információ annak a személynek a magántulajdonát képezi, aki létrehozta azt. Az ilyen információ elolvasása a tulajdonos engedélye nélkül a tulajdonosnak a saját tulajdona feletti rendelkezési jogát sérti. A magánadatokhoz történő jogtalan, a számítógépes rendszerek és hálózatok védelmi mechanizmusának megkerülésével történő hozzáférésre irányuló kísérlet a magántitok megsértésének minősül. (3) Az eszközök használata. A hallgatók rendelkezésére álló számítógépes és hálózati eszközök anyagi értékkel bírnak. Ebből fakadóan az elszámolási rendszer megkerülésére, mások számítógépes kimutatásainak használatára, ill. szoftverek engedély nélküli lemásolására vagy használatára irányuló kísérlet lopásnak minősül. A hallgatók nem kísérelhetik meg az Egyetem számítógépeit és hálózatát megrongálni vagy azok teljesítményét csökkenteni, nem zavarhatják mások munkáját, és tiszteletben kell tartaniuk a szükséges tárolási előírásokat. A számítógépen keresztül információt továbbító személy köteles a nyilvánosságra hozatal egyéb formáira alkalmazandó felelősséggel azonos felelősséget vállalni az általa az Egyetem hálózatán közzétett felvételekért, jelképekért, képekért vagy más anyagokért. A számítógépeknek és a hálózatnak a nem egyetemi célokra történő felhasználása tilos. (4) A hallgatók nem vehetnek részt olyan tevékenységekben, amelyek célja az, hogy szükségtelenül elvonják az Egyetem közösségének figyelmét, vagy amelyek többletmunkát jelentenek a közösség tagjai számára. Ilyen tevékenység többek között a személyes jellegű tömeges üzenetek, például személyes hirdetmények vagy segítségkérések, lánclevelek küldése vagy bármilyen egyéb jellegű tömeges levelezés, mely a címzettek többségét valószínűleg nem érinti. A személyes természetű üzeneteket és hirdetményeket az elektronikus faliújságra kell elhelyezni, ahol azok az egész egyetemi közösség számára elérhetők. Nem engedélyezett olyan tevékenység végzése, melynek során a felhasználó más felhasználók rovására, például magándokumentumok nagy számban történő nyomtatására, vagy szükségtelen és zavaró hálózati forgalmat előidéző egyéb tevékenységre használja a számítógépes eszközöket. 30. Kábítószer, alkohol és az egyetem tulajdona A kábítószerek használata az Egyetem területén (beleértve a kollégiumot is) szigorúan tilos. Az épületen belül csak az arra kijelölt helyen szabad dohányozni. Alkohol fogyasztása, szállítása és árusítása szigorúan

18 tilos az Egyetem oktatói, kutatási és adminisztratív területein, kivéve az ünnepi alkalmakat, amennyiben az Egyetem illetékes személyei vagy szervei engedélyezik ezt. Az Egyetem területére tilos behozni bármilyen fegyvert, lőszert, tűzijátékot vagy bármilyen veszélyes vegyi anyagot. A hallgatók az Egyetem Hallgatókra Vonatkozó Fegyelmi és Kártérítési Szabályzata szerint tartoznak felelősséggel az Egyetem tulajdonában okozott minden kárért vagy rongálásért. Amennyiben a hallgató kollégiumi elhelyezésben részesül, a beköltözéssel egyidejűleg automatikusan elfogadja a házirendet, amelyet köteles betartani. 31. Diszkrimináció és zaklatás A jogszabályokkal és az Egyetem irányelveivel ellentétes a diszkrimináció minden formája, ideértve a faj, bőrszín, nem, szexuális beállítottság, nemzeti vagy etnikai hovatartozás, a politikai nézetek vagy rokkantság miatt történő hátrányos megkülönböztetés. Az Egyetem elítéli a diszkrimináció és a zaklatás minden formáját, akár burkolt, akár nyílt módon történik. A Szabályzat jelen pontjaiban meghatározott magatartási normák megsértése és az ezzel kapcsolatos eljárásra az Egyetem Hallgatókra Vonatkozó Fegyelmi és Kártérítési Szabályzatában meghatározottak irányadóak. IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 32. Hatálybalépés Jelen szabályzat a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről szóló évi LXI. törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. 33. Hatályos jog A Szabályzatban nem rendezett kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, különösen a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény és a felsőoktatási tanulmányi pontrendszer (kreditrendszer) bevezetéséről és az intézményi kreditrendszerek egységes nyilvántartásáról szóló 200/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. 34. Példányok A jelen Szabályzat 4 (négy) eredeti magyar nyelvű példányban készült, melyekből egy példány az Oktatási Minisztériumba kerül benyújtásra, egy példányt a Rektor, 1 példányt az Általános Alelnök, 1 példányt pedig a Tudományos Titkár őriznek. Budapest, február 15. Yehuda Elkana rektor Közép-európai Egyetem A Szenátus a módosított vizsgaszabályzatot 2006 decenber 14.-i ülésén jóváhagyta Mellékletek: 1. számú melléklet: Az amerikai és ECTS kreditrendszerek összehasonlítása

19 2. számú melléklet: A kredit-átvitel irányelvei

20 1. sz. melléklet Az amerikai és ECTS kreditrendszerek összahasonlítása Az ECTS rendszerben egy tanév általában 60 kreditpontnak felel meg, és egy főiskolai diploma (BA degree) megszerzésének alapfeltétele minimum 180 kreditpont. Egy kredit átlagosan 30 munkaórának felel meg, beleértve a tanórákat, házi feladatokat és a hallgatói tanulmányi munkaidőt. Az amerikai rendszer heterogénebb, bár a diploma megszerzésének követelményei általában szintén a kreditek számához köthetők. Például a New York-i Állami Egyetem (SUNY, Albany) szakképesítési követelményei szerint egy egyéves mesterfokozatú (MA degree) diploma megszerzéséhez a következő összkreditszámok elérése szükséges: közgazdaságtudományi diplomához 30 kredit, történelem diplomához 30 kredit, politikatudományok diplomához 32 kredit, filozófia diplomához 30 kredit. Ez kreditenként összóraszámnak megfelelő munkaidőt jelent. A fentiek szerint egy tanévnyi összóraszám Európában 60 kreditpontot, míg amerikában ugyanez az összóraszám 30 kreditpontot tesz ki. A Közép-európai Egyetem (CEU) az amerikai rendszer szerint számolja kreditjeit. Egy CEU kredit 10 hatvan perces tanórához, kb óra házi feladathoz, egyéni konzultációhoz és kb óra önálló felkészülési időhöz kötött. Ez tehát annyit jelent, hogy 1 CEU kredit körülbelül 1,8 2,0 ECTS kreditnek felel meg.

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Ajánlások az intézményi kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzatok (TVSz) elkészítéséhez

Ajánlások az intézményi kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzatok (TVSz) elkészítéséhez Ajánlások az intézményi kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzatok (TVSz) elkészítéséhez A TVSz-nek összhangban kell lennie a felsőoktatási törvénnyel, és szabályoznia kell minden olyan kérdést,

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Jóváhagyom! Budapest, 2001. -n. (Dr. Szabó Miklós) rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE ALAPKÉPZÉS (BSc) Hódmezővásárhely 2016 A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSI RENDJE A záróvizsga törvényi szabályozása a 2012 2013. tanév

Részletesebben

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki.

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. Tanulmányi szabályzat A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. A szabályzat ismerete kötelező érvényű mindenkire, aki közvetve

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (FSZTVSZ) 2003 Elfogadta az Egyetemi Tanács 2002. november 25-i ülésén Módosította az Egyetemi Tanács

Részletesebben

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet Szociális Tanulmányok Tanszék Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Utolsó módosítás dátuma: 2014.09.30.

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

EGER 2006. A vizsgaidőszak 14. (3) Szóbeli vizsgán egy vizsgabizottság vagy vizsgáztató napi 20 vizsgázónál többet nem fogadhat.

EGER 2006. A vizsgaidőszak 14. (3) Szóbeli vizsgán egy vizsgabizottság vagy vizsgáztató napi 20 vizsgázónál többet nem fogadhat. ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 52/2006. (VI.28.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2009. január 21.) EGER 2006. A vizsgaidőszak 14. (1) A vizsgaidőszak

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM Szabályzatai NYME GEOINFORMATIKAI KAR Szabályzata JAVASLATOK. NYME SzMSz III. rész Hallgatói Követelményrendszer (HK)

ÓBUDAI EGYETEM Szabályzatai NYME GEOINFORMATIKAI KAR Szabályzata JAVASLATOK. NYME SzMSz III. rész Hallgatói Követelményrendszer (HK) A Tanulmény és vizsgaszabályzat (TVSZ) és a Juttatási és térítési díjak szabályzat eltérései és megoldásai a 2014. előtt beiratkozott GEO-s hallgatók számára ÓBUDAI EGYETEM Szabályzatai NYME GEOINFORMATIKAI

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2009. június 30. 1 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

I. TANULMÁNYI RENDELKEZÉSEK

I. TANULMÁNYI RENDELKEZÉSEK AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA A UNIVERSITY OF BUCKINGHAM-MEL KÖZÖSEN, MAGYARORSZÁGON ÉS AUSZTRIÁBAN MEGVALÓSÍTOTT ISKOLARENDSZERŰ MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA ÉRVÉNYES TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Jelen

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Az alábbiakban az egyes fejezetekhez kapcsolódó, a szabályzatban fellelhető fogalmak meghatározásait találhatjátok meg. 1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Képzési és kimeneti követelmények:

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29.

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29. Időbeosztás/határidők tavaszi félév 2012/13-as tanév Kari sportnap Tanévnyitó ünnepség 2011.augusztus 30. 2012. április 20. HÖK 2011. szeptember 4. Beiratkozás 1. évf. teljes idejű képzések 1. évf. részidős

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER III.

KÖVETELMÉNYRENDSZER III. A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. fejezet Tanulmányi és vizsgaszabályzat vonatkozó melléklete Miskolc, 2013. 1.3.3. sz. Egyetemi Szabályzat

Részletesebben

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 4. sz. melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT -2011- 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 2003 Elfogadta az Egyetemi Tanács 2003. április 28-i ülésén TARTALOMJEGYZÉK 1. A Tanulmányi

Részletesebben

Különleges szabályok a tantervváltáshoz ill. tanterv megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti időszakra (Melléklet a Tanulmányi és Vizsga Szabályzathoz)

Különleges szabályok a tantervváltáshoz ill. tanterv megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti időszakra (Melléklet a Tanulmányi és Vizsga Szabályzathoz) Különleges szabályok a tantervváltáshoz ill. tanterv megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti időszakra (Melléklet a Tanulmányi és Vizsga Szabályzathoz) Bevezetés 1. (1) Jelen melléklet azon szabályok összefoglalása,

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

79/2006. (IV.5) Kormányrendelet. a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

79/2006. (IV.5) Kormányrendelet. a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 79/2006. (IV.5) Kormányrendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A kreditrendszerre vonatkozó jogszabályok végrehajtásáról: A felsőfokú szakképzés

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák A vizsgaszabályzat célja. Általános szabályok A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A Nemzeti Vizsgabizottság tájékoztatója rendkívüli vizsgaidőszakra szakvizsgákra jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2014. december 1. 2015. január 31. közötti vizsgaidőszakra I. Általános tudnivalók

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 9. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.október

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET:

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló szabályzat 2011 A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény alapján a külföldi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériumának állásfoglalását megerősíti, hogy

Emberi Erőforrások Minisztériumának állásfoglalását megerősíti, hogy Tájékoztató az SZTE BTK Kari Tanulmányi Ügyrendjének az SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 8.1. pontját kiegészíteni hivatott, korábban felfüggesztett rendelkezésével kapcsolatos eljárásrendről a 2016117-es

Részletesebben

SZMSZ III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. III.2.8. Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzata

SZMSZ III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. III.2.8. Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzata SZMSZ III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III.2.8. Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzata A Szenátus 2013. május 13-i ülésén SZ-70/2012/13. (2013.

Részletesebben

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari kiegészítése

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari kiegészítése A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari kiegészítése 62. (10) Gyakorlati jegy Félévközi jegy/gyakorlati jegy: a szorgalmi időszakban teljesített feladatok, megírt zárthelyik, elkészített beszámolók együttes

Részletesebben

KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR

KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR 6000 KECSKEMÉT, KASZAP U. 6-14. TEL.: 76/501-770 FAX: 76/483-282 A záróvizsga rendjéről - portfólió alapú, pedagógiai alkalmasság vizsga - 2. SZ. KIADÁS A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2014. DECEMBER 1. HATÁLYOS:

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 30-2015/2016. (2015.10.06.) sz. határozattal elfogadva Hatályos: 2015. október 07. napjától 3. kiadás 0. módosítás 3 (8). oldal

Részletesebben

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje Ad 2. (2) A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje (TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT) KARI KIEGÉSZÍTÉSE K. (1) A hallgatónak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) rektora pályázatot hirdet köztársasági ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre. 1. A pályázók köre

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Debrecen, 2004. szeptember TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya 2. Tanulmányi

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: SSC specialista * SSC specialist Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE SZABÁLYZAT A LECKEKÖNYV KEZELÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANTÁRGY 2013/2014. TANÉV II. FÉLÉVI KÖVETELMÉNYEI

TESTNEVELÉS TANTÁRGY 2013/2014. TANÉV II. FÉLÉVI KÖVETELMÉNYEI TESTNEVELÉS TANTÁRGY 2013/2014. TANÉV II. FÉLÉVI KÖVETELMÉNYEI Az alábbiakban a SZIE Sportközpont tájékoztatójában a Testnevelés tantárgy 2013/2014. tanév II. félévének követelményeit közöljük. Minden

Részletesebben

Térítési és szolgáltatási díjak (1. számú melléklet jelen Szabályzat 51. -ához) Jogcím Megjegyzés Díjtétel

Térítési és szolgáltatási díjak (1. számú melléklet jelen Szabályzat 51. -ához) Jogcím Megjegyzés Díjtétel Térítési és szolgáltatási díjak (1. számú melléklet jelen Szabályzat 51. -ához) Jogcím Megjegyzés Díjtétel Bevétel felhasználása Leckekönyv késedelmes Adminisztratív kötelezettség elmulasztása, késedelmes

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása

A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása A költségtérítés 40%-ának befizetési határideje: 2015. augusztus 24. Az átvétellel (intézmény-, tagozat-, szakváltoztatás stb.) kapcsolatos kérelmek

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet II. RÉSZ A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Személyi hatály 195. (1) A felvételi eljárás rendjének hatálya az Nftv. 40. -ában foglaltak alapján az alapképzésre, az osztatlan képzésre

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM KREDITSZABÁLYZATA (a Szent István Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának melléklete) 2003.szeptember 2 Bevezetés A Szent István Egyetem (SZIE) Tanácsa

Részletesebben

A TANULMÁNYI BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A TANULMÁNYI BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A TANULMÁNYI BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE I. ÁTVÉTEL, TAGOZATVÁLTÁS Az átvétel szakmai feltételeiről (átvételi, különbözeti vizsgák, felmentések) az illetékes tanszék (intézet) véleménye alapján, a TB dönt. Az

Részletesebben

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről JOGSZABÁLYKIVONATOK AZ ÉRETTSÉGIRŐL (részletes leírás a 100/1997. Kormányrendeletben)...1 Felvételi vizsgatárgyak a Közgazdaságtudományi Karon meghirdetett alapszakokon...2 Érettségi vizsgaidőpontok a

Részletesebben

Tanulmányi és vizsgakövetelmények élettanból orvostanhallgatók részére s tanév I. félév

Tanulmányi és vizsgakövetelmények élettanból orvostanhallgatók részére s tanév I. félév Tanulmányi és vizsgakövetelmények élettanból orvostanhallgatók részére 2016-2017-s tanév I. félév Az Élettan oktatása tantermi előadásokon, laboratóriumi gyakorlatokon, valamint csoportos és összevont

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA (KIVONAT) 1 A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi szabályzata (Külön szedve a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi

Részletesebben

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015 2014/2015. tanév Általános információk: ŐSZI félév Szorgalmi időszak: 2014. szeptember 1. - 2014. december 5. Költségtérítés befizetésének határideje:őszi szünet: október27. - október 31. I. részlet: 2014.

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM INFRASTRUKTURÁLIS RENDSZEREK MODELLEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE MULTIDISZCIPLINÁRIS MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT átdolgozásának tervezete 2013. február

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. július 1. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

Tartalom. Tartalom Általános rendelkezések Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára Vizsgabizottság...

Tartalom. Tartalom Általános rendelkezések Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára Vizsgabizottság... Tartalom Tartalom... 1 Általános rendelkezések... 2 Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára... 3 Vizsgabizottság... 4 A vizsga lefolytatása... 4 Jegyzőkönyv... 4 Tanúsítvány... 4 Díj... 5 Hatálybalépés...

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KREDITRENDSZERŰ KÉPZÉSÉNEK TÁVOKTATÁSI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KREDITRENDSZERŰ KÉPZÉSÉNEK TÁVOKTATÁSI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KREDITRENDSZERŰ KÉPZÉSÉNEK TÁVOKTATÁSI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST 2003. november 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma:

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció TANEGYSÉGLISTA k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

200/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet

200/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 200/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási tanulmányi pontrendszer (kreditrendszer) bevezetéséről és az intézményi kreditrendszerek egységes nyilvántartásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló,

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

Tanulmányi és vizsgaszabályzat

Tanulmányi és vizsgaszabályzat Tanulmányi és vizsgaszabályzat Általános tájékoztató A szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, a Főiskolán hallgatói jogviszonyban történő képzésre (alapképzés, szakirányú továbbképzés), állampolgárságra

Részletesebben

A KÜLFÖLDI OKLEVELEK, BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ

A KÜLFÖLDI OKLEVELEK, BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz A KÜLFÖLDI OKLEVELEK, BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAMBAN VALÓ

Részletesebben

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezıgazdaságtudományi Kar Debrecen HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debrecen, 2002. október 29. 1 A felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény (továbbiakban Ftv.), valamint

Részletesebben

A KREDITÁTVITELI EJÁRÁS RENDJE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN (PTE ÁOK)

A KREDITÁTVITELI EJÁRÁS RENDJE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN (PTE ÁOK) A KREDITÁTVITELI EJÁRÁS RENDJE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN (PTE ÁOK) 1. Kérelmezők (1) A PTE ÁOK-ra felvételt vagy átvételt nyert hallgató más felsőoktatási intézményben végzett

Részletesebben

2/2013. (I. 31.) számú Rektori Utasítás. az 1/2013. (I. 28.) számú Rektori Utasítás módosításáról (egységes szerkezetben)

2/2013. (I. 31.) számú Rektori Utasítás. az 1/2013. (I. 28.) számú Rektori Utasítás módosításáról (egységes szerkezetben) REKTOR 2/2013. (I. 31.) számú Rektori Utasítás az 1/2013. (I. 28.) számú Rektori Utasítás módosításáról (egységes szerkezetben) A hallgatók által fizetendő egyéb díjakról a BME Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 49. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. november 1 PREAMBULUM Az Óbudai

Részletesebben

Az ELTE IK Informatika Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE IK Informatika Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Az ELTE IK Informatika Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (Minden, e dokumentumban nem szabályozott kérdésben az ELTE Doktori Szabályzata az irányadó.) Az Informatika Doktori Iskola 1. (1)

Részletesebben

A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia. Vizsgaszabályzat

A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia. Vizsgaszabályzat A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia Vizsgaszabályzat TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia üzleti terület Cím: 1132 Budapest, Váci út 48 / A - B. Telefon: 461-1240 Fax: 461-1199. E-mail: akademia@hu.tuv.com

Részletesebben

HONORÁCIOR STÁTUSZ PÁLYÁZATI LAP A /1. FÉLÉVÉRE

HONORÁCIOR STÁTUSZ PÁLYÁZATI LAP A /1. FÉLÉVÉRE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Students' Union Tudományos Bizottság Learned Committee 1088 Budapest, Múzeum

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2011. október 24. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

Hatályos augusztus 1. napjától!!!

Hatályos augusztus 1. napjától!!! Hatályos 2016. augusztus 1. napjától!!! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar SZABÁLYZATA AZ SZTE NEMZETKÖZI HALLGATÓI MOBILITÁSI ALAPJÁNAK KARI FELHASZNÁLÁSI RENDJÉRŐ L Szeged, 2005. 03. 16. 2 I. Általános rendelkezések Pályázók

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Budapest 2012. 1101 Budapest, X. Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Postai cím: 1581 Budapest, Pf.: 15. Email: nke@uni-nke.hu

Budapest 2012. 1101 Budapest, X. Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Postai cím: 1581 Budapest, Pf.: 15. Email: nke@uni-nke.hu A külföldön szerzett oklevelek továbbtanulási célú elismeréséről, honosításáról, valamint a résztanulmányokhoz kapcsolódó kreditátvitelről és kreditelismerésről szóló szabályzat Budapest 2012. PREAMBULUM

Részletesebben

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2007. június 25.-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A TB MŰKÖDÉSE ÉS ÜGYRENDJE

A TB MŰKÖDÉSE ÉS ÜGYRENDJE A TB MŰKÖDÉSE ÉS ÜGYRENDJE 1) Átvétel Az átvétel szakmai feltételeiről (átvételi, különbözeti vizsgák, felmentések) az illetékes tanszék (intézet), az átvételről a TB dönt a tanszéki vélemény alapján.

Részletesebben