A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari kiegészítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari kiegészítése"

Átírás

1 A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari kiegészítése 62. (10) Gyakorlati jegy Félévközi jegy/gyakorlati jegy: a szorgalmi időszakban teljesített feladatok, megírt zárthelyik, elkészített beszámolók együttes értékelésére használatos követelménytípus. Értékelés skálája: egytől ötig érdemjegy. (3) Regisztrációs hét A regisztrációs héten nincs tanítás A tanulmányok szüneteltetése (évhalasztás, passziválás) (7) A szeptember 1. előtt hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató indokolt esetben tanulmányai során dékánhelyettesi engedéllyel még két passzív félévet vehet igénybe. (9) Az első évfolyamra felvett hallgató tanulmányai megkezdésére legfeljebb két évi halasztást kaphat, amelyet a felvételi értesítés kézhez vétele után 15 napon belül írásban a kar oktatási dékánhelyettesétől kell kérnie. Az évhalasztást, illetve a félév passzívvá nyilvánítását az oktatási dékánhelyettes engedélyezheti. A passziválási kérelem benyújtási határideje: az őszi félévben október 1. a tavaszi félévben március 1. A Kar vezetője alapos indok alapján engedélyezheti az aktív félév passzívvá nyilvánítását az őszi félévben október 10-ig, a tavaszi félévben március 10-ig. A Kar vezetője méltányossági alapon az aktív félév passzívvá nyilvánítását október 10-én, illetve március 10-én túl - tartós időtartamú egészségügyi okot kivéve - is engedélyezheti. Határidőn túli kérelem fizetési kötelezettséggel jár! A költségtérítési díjat október 15., illetve március 15. után a kar nem téríti vissza. 70. Átvétel (Szak-, szakirány-, ill. műveltségterület-változtatás engedélyezése) (1) A karra az a hallgató vehető át, aki a lezárt félévekben legalább átlag 20 kreditponttal rendelkezik. (2) A tanulmányok során a hallgató a kiválasztott műveltségterületet vagy szakirányt egyszer változtathatja meg. A változtatásra a műveltségterületi, illetve szakirányú tanulmányok megkezdésétől számított második félév végéig van lehetőség. A kérelem benyújtásának határideje: I. félévben: október 1. II. félévben: február 15.

2 (6) Finanszírozás alapján történő átsorolás A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató államilag támogatott képzésre történő átsorolásáról, illetve államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató költségtérítéses képzésre történő átsorolásáról évente egy alkalommal dönt a kar dékánja. A döntés időpontja a felvételi ponthatárok megállapításának napja. Az az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató, aki az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, a nevezett két félév alatt összesen nem teljesített 30 kreditpontot, tanulmányait a következő tanévben csak költségtérítéses képzésben folytathatja. A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató államilag támogatott képzésre történő átsorolásának alapja a hallgató által az utolsó két aktív félévben szerzett kreditindex, ennek a szakonként történő rangsorba állítása alapján a kar dékánja dönt a finanszírozási forma megváltoztatásáról. A finanszírozási forma megváltoztatása a Karon államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatói létszám 15%-át nem haladhatja meg. Finanszírozási forma megváltoztatásánál az átsorolásban résztvevő államilag támogatott képzéses hallgató létszáma megegyezik az átsorolásban résztvevő költségtérítéses hallgatói létszámmal. 72. (3) Vendéghallgatói jogviszony Vendéghallgatói jogviszony létesítésének határideje az őszi félévben szeptember 30., a tavaszi félévben február Beiratkozás, bejelentkezés a Karon A bejelentkezés feltétele, hogy a hallgató az előző félév tantervében meghatározott tanulmányi és vizsgakötelezettségének, költségtérítési díj befizetésének eleget tegyen. Ha a hallgató beiratkozási kötelezettséget önhibájából elmulasztotta, csak engedéllyel és különeljárási díj befizetése mellett teheti meg. A regisztrációs hét időpontjáról a Naptári terv rendelkezik. A beiratkozás/bejelentkezés pótlására a oktatási dékánhelyettes adhat engedélyt. A pótbeiratkozásért - engedély birtokában különeljárási díj fizetendő. 74. Tantárgyak felvétele Idegenforgalom és szálloda, valamint turizmus és vendéglátás szakokon a gyakorlat ideje alatt csak CV-s kurzus és órai elfoglaltságot nem igénylő kurzus (szakdolgozat, szigorlat, idegen nyelvi záróvizsga) vehető fel. A Hotel Famulus tanszállodában gyakorlatot teljesítő hallgatók az előbbieken túl idegen nyelvi kurzusokon is részt vehetnek. 75. (6)Gyakorlati képzés A gyakorlati képzés óráiról távolmaradt hallgató az elmulasztott gyakorlati foglalkozást köteles pótolni a szakfelelős, illetve a szakvezető utasításai szerint. (Az egyes szakok gyakorlati képzéseinek listája a honlapon olvasható.)

3 76. (3, 10) Gyakorlati jegy javítása A hallgató a vizsgaidőszak második hetének végéig két alkalommal, javítóvizsga, illetve ismétlő javítóvizsga jelleggel kísérletet tehet a félévközi jegy/gyakorlati jegy megszerzésére. 77. Vizsgarend A vizsgaidőszak időtartamát a dékán javaslata alapján a Kari Tanács hagyja jóvá. Elővizsga legfeljebb két tárgyból a szorgalmi időszak utolsó hetében dékánhelyettes engedélyével tehető. A vizsgáról való távolmaradás esetén a hallgató egy vizsgajelentkezési lehetőséget kimerít. A következő vizsgára ismételt javítóvizsgadíj fizetési kötelezettség nélkül lehet jelentkezni. A távolmaradás a Tanulmányi Csoport gazdasági ügyintézőjénél leadott igazolással igazolható. Igazolatlan távolmaradás esetén a hallgató köteles a felmerült költségeket megtéríteni. Ha a hallgató csak vizsgára vesz fel tárgyat, akkor a félév szorgalmi időszakának 5. és 6. hetében, a szorgalmi időszak utolsó két hetében, illetve a vizsgaidőszakban tehet vizsgát. (A CV-s időszakban meghirdetett vizsga ez lehet vizsga, javító-, ismétlő javítóvizsga beleszámít a háromszori vizsgalehetőségbe.) Vizsgaidőszakon belül egy tárgyból kétszer lehet ismételt vizsgát tenni. A szorgalmi időszak első hetében (maximum két tárgyból) dékánhelyettesi engedéllyel ismétlő javítóvizsga tehető, csak kiemelten indokolt esetben. A dékáni engedéllyel (méltányossági engedély) a szorgalmi időszak második hetében lehet kiemelten indokolt esetben vizsgázni. Dékánhelyettesi engedély a tanulmányok teljes ideje alatt maximum három alkalommal, dékáni engedély egy alkalommal kérhető. A kérelmek benyújtásának határideje a vizsgaidőszak utolsó napja utáni első munkanap, dékáni (méltányossági engedélynél) engedélyezésnél a következő félév első hetének utolsó napja. A félévi kötelezettségek teljesítését követően a leckekönyvet a Tanulmányi Csoportnál le kell adni. A leadás előtt ellenőrizni kell a hallgatói információs rendszer és az index adatainak megegyezését. A leckekönyv leadásának határidejéről a Naptári terv rendelkezik. A leckekönyvet abban az esetben is le kell adni, ha a félév teljesítése a leadási határidőig nem történt meg. A leckekönyv leadásának elmulasztása ha a hallgató határidőn túli vizsgaengedéllyel nem rendelkezik különeljárási díj befizetését vonja maga után. 79. Felmentés tanulmányi és vizsgakötelezettségek alól Az adott félévet megelőző időszakban teljesített tanulmányi és vizsgakötelezettség elfogadását az adott félévre a Kreditátviteli Bizottság engedélyezheti. A felmentési kérelem benyújtásának határideje a Kreditátviteli Bizottsághoz: az őszi félévre június 10. a tavaszi félévre január (2) Kedvezményes tanulmányi rend Teljes felmentés: A hallgató felmentést kap a kurzusok látogatása alól a gyakorlati képzés kivételével. Részleges felmentés: A hallgató minden egyes kurzus óráinak legalább 30 %-án köteles megjelenni, kivétel a gyakorlati képzés, ahol a megjelenés kötelező. Az oktató által megjelölt követelményeket mindkét esetben teljesíteni kell.

4 87. Szakdolgozat Az oklevél megszerzéséhez szakdolgozatot kell készíteni. Az egyes szakok szakfelelősei határozzák meg a szakdolgozati téma választásának időpontját, valamint a kötelező konzultációk számát. (I-es számú kiegészítés.) A szakdolgozati téma módosítását a képzés szakfelelőse engedélyezheti. A Szakdolgozat készítés érdemjeggyel végződő tantárgy, amelynek érdemjegyét a záróvizsgán határozzák meg. A szakdolgozat teljesítését az intézeti tanszék irányítója igazolja, és a tanszéki adminisztrátor rögzíti a Neptun-rendszerben. Elégtelen szakdolgozat esetén az elégtelen érdemjegyet rögzítjük, a szakdolgozati kurzust a hallgatónak ismételten fel kell vennie. A szakdolgozat benyújtásának határidejét a záróvizsga kitűzött időpontjának és az elbírálás időszükségletének figyelembe vételével a tanulmányi dékánhelyettes határozza meg. A szakdolgozat legalább két nyomtatott és egy CD-re másolt példányban készül. A dolgozat leadásának módját az illetékes intézeti tanszékek határozzák meg. Sikeres záróvizsga esetén a szakdolgozat írható CD-n lévő példánya a könyvtárba kerül, másodpéldányát a hallgató visszakapja. 89. (8) Oklevél Kitüntetéses oklevél esetén az osztályzatok között közepesnél alacsonyabb érdemjegy nem lehet. Az elégtelen osztályzatot figyelembe kell venni abban az esetben is, ha azt javítóvizsgán a hallgató javította. Korrekciós vizsga esetén a közepesnél alacsonyabb javított osztályzatot szintén figyelembe kell venni, így kitüntetéses oklevél ezekben az esetekben nem adható ki.

5 I. sz. kiegészítés Szakdolgozat választásának és szakdolgozat változtatásának lehetőségei szakok szakdolgozat választás időpontja konzultációk száma/félév konzulens* opponens* Andragógia 3. félév Gyógypedagógia, tanulásban akadályozottak pedagógiája Rekreációszervezés és egészségfejlesztés 4. félév GDL: 3. félév félév Szociálpedagógia 3. félév Tanító 4. félév Turizmus vendéglátás 6. félév * Szakdolgozat bírálatában résztvevő Szakdolgozati téma/cím változtatása maximum egyszer lehetséges a szakfelelős engedélyével. II. sz. kiegészítés Szakirányválasztás/műveltségterület-választás időpontja szakok Andragógia Rekreációszervezés és egészségfejlesztés időpont 4. félév elején 1. félév 1. hete Szociálpedagógia Tanító 2. félév eleje 1. félév okt. 25. (kivéve idegen nyelv) Turizmus-vendéglátás 1. félév október 5. Rekreációszervezés és egészségfejlesztés, valamint tanító szakon idegen nyelvi műveltségterület választásához a szakirány választó lapot a felvételi értesítéskor küldjük ki. Szakirányt, műveltségterületet a hallgató egyszer módosíthat, a szakirányú, ill. műveltségterületi képzés megkezdésétől számított 2. félév végéig

6 III. sz. kiegészítés A Záróvizsga részosztályzatai Szak A Záróvizsga részosztályzatai Az oklevél minősítés összetevői Andragógia Gyógypedagógia, tanulásban akadályozottak pedagógiája Rekreációszervezés és Egészségfejlesztés Szociálpedagógia Tanító Turizmus vendéglátás IV. sz. kiegészítés Nyelvi követelmény az alapszakokon Zárótanítás Szakdogozat + védés Szakdolgozat + védés Szóbeli tétel: ált. tanító szak műveltségterület tétele Zárótanítás Andragógia Az oklevél kibocsátás feltétele: egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél. Gyógypedagógia, tanulásban akadályozottak pedagógiája Az oklevél kibocsátás feltétele: egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél. Rekreációszervezés és Egészségfejlesztés Az oklevél kibocsátás feltétele: egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél. Szociálpedagógia Az oklevél kibocsátás feltétele: egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél. Az oklevél kibocsátás feltétele Tanító Az oklevél kibocsátás feltétele: egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél. Turizmus vendéglátás A záróvizsgára bocsátás feltétele: államilag elismert vagy azzal egyenértékű, legalább kettő középfokú C típusú szaknyelvi nyelvvizsga, amelyek közül az egyik helyett elfogadható C típusú felsőfokú általános nyelvvizsga, illetve ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

7 Záró rendelkezések Jelen kari függeléket a Kari Tanács augusztus hó 30. napján megtárgyalta és a 68/2007. (08.30.) sz. határozatával egyhangúlag elfogadta. Jelen kari függelék 70. (6) bekezdés a 2007/2008. tanévben tanulmányait megkezdő hallgatókra vonatkozik. Jelen kari függelék 87., I. II. III. IV. sz. kiegészítései a 2006/2007. tanévben tanulmányait megkezdő hallgatókra vonatkozik. Jelen kari függelék fent meg nem határozott rendelkezése szeptember 1. napján lép hatályba. Jelen függeléket az elfogadástól számított 3 munkanapon belül a kari honlapon közzé kell tenni.

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2008 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya (1) A Tanulmányi

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény...

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ)

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) Elfogadta a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. február 25 i ülésén. Módosította

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2014. május 15. A határozat száma 245/2013-2014. (V. 15.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2014. július 1. A szabályzat

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része 2010. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2013. október N:\Főtitkár\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem SZE SZMSZ HKR TJSZ Hatályos: 2011.04.05. Széchenyi István Egyetem SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT H HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. április Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT JOGSZABÁLYOK SZÖVEGÉVEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Módosítva: 2005. szeptember 21-i. Kari Tanács határozata szerint Az Eötvös

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2015. június 27.

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 R/807/2009 Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 PPKE 2009. december 11. 1 Módosítva az Egyetemi Tanács 627/2009.XII.11. határozata értelmében 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat

Részletesebben

DEBRECEN 2006. június 22.

DEBRECEN 2006. június 22. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. június 22. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések.... 3

Részletesebben

Kötelező szakmai gyakorlatok lebonyolításának egységes szabályzata

Kötelező szakmai gyakorlatok lebonyolításának egységes szabályzata Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Kötelező szakmai gyakorlatok lebonyolításának egységes szabályzata Sopron 2014. augusztus 27. Tartalomjegyzék A szabályzat hatálya...3 A szabályzat

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Jóváhagyta a TF Kari Tanácsa a 603/2009. (VI. 11.) TF KT sz. határozatával, módosította a TF Kari Tanácsa a 673/2010.

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben

Részletesebben

A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola. A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése

A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola. A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése Az oktatói web használata Az oktatói jogosultsággal rendelkező személy az, aki a kurzust felvett hallgatók félévi

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben