A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet"

Átírás

1 II. RÉSZ A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Személyi hatály 195. (1) A felvételi eljárás rendjének hatálya az Nftv ában foglaltak alapján az alapképzésre, az osztatlan képzésre és mesterképzésre, valamint a szakirányú továbbképzésre jelentkező magyar és nem magyar állampolgárokra terjed ki. (2) A felvételi eljárásban a nem magyar állampolgárok a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel vesznek részt. (3) Ha jogszabály vagy nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik a Nftv. 39. (1) bekezdésében foglaltak kivételével, a nem magyar állampolgárok csak önköltséges képzésre jelentkezhetnek. (4) Az Nftv. 92. (5) bekezdésében foglaltak alapján a hitéleti képzéshez biztosított magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatói létszámhelyre, hitéleti képzésre felvehető a határon túl élő magyar nemzetiségű jelentkező is, akkor is, ha nem tartozik az Nftv. 39. (1) bekezdésének hatálya alá. (5) Fogyatékos személyekre a felvételi eljárás rendjében meghatározottak a ban foglalt, az esélyegyenlőséget biztosító eltérésekkel vonatkoznak (1) Alapképzési szakra, illetve egységes, osztatlan képzésben folyó mesterképzési szakra felvehető a jelentkező, ha a) megkeresztelt, b) valamely egyházközség aktív tagja, c) rendezett keresztény életet él, d) érettségi bizonyítvánnyal, vagy egyetemi, illetve főiskolai oklevéllel rendelkezik, e) megfelel a jelen Szabályzat szerinti felvételi eljárásban meghatározott követelményeknek, f) szerzetes- illetve papnövendék felvételiző esetén, az illető rendelkezik valamely szerzetesrend nagyobb elöljárójának, illetve a megyéspüspök engedélyével. (2) Többciklusú, osztott képzésben folyó mesterképzési szakra felvehető a jelentkező, ha a) rendelkezik a megfelelő legalább jó, vagy annak megfelelő minősítésű alapfokozattal (Bachelor of Arts) vagy a megfelelő legalább főiskolai végzettséggel, b) megfelel a jelen Szabályzat szerinti felvételi eljárásban meghatározott követelményeknek. 4

2 (3) Szakirányú továbbképzési szakra felvehető a jelentkező, ha a) a továbbképzés előfeltételeként hivatalosan meghirdetett felsőfokú végzettséggel rendelkezik, b) rendelkezik a megfelelő szakmai gyakorlattal, c) a jelen Szabályzat szerinti felvételi eljárásban meghatározott követelményeknek megfelel Nem vehető fel a Főiskola hallgatói közé az: a) aki a ban foglalt feltételeknek nem felel meg, b) aki büntetőeljárás keretében jogerősen kiszabott büntetését tölti, A szakokra való jelentkezés meghirdetése, tájékoztatás 198. (1) A Főiskola adatot szolgáltat a jogszabály alapján kiadott felvételi tájékoztató összeállításához az Oktatási Hivatal számára, amely tartalmazza az adott tanévre szólóan meghirdetett szakokat, valamint az azokhoz kapcsolódó részletes felvételi követelményeket. (2) A hitéleti képzési területen meghirdetett szakok, valamint a szakirányú továbbképzési szakok tekintetében a Főiskola a változtatás jogát fenntartja. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a Főiskola saját tájékoztató kiadványán keresztül, illetve a honlapján is közzéteszi. A főiskola honlapján közzétett hirdetmények hiteles tájékoztatásnak minősülnek. 5

3 2. fejezet A FELVÉTELI ELJÁRÁS MEGINDULÁSA, A JELENTKEZÉS 199. (1) A Főiskola hitéleti képzési területen meghirdetett képzéseire, illetve a szakirányú továbbképzéseire a felvétel saját (belső) felvételi eljárásban történik. A belső felvételi eljárás a Főiskola által kiadott jelentkezési lap benyújtásával indul, melyet a Főiskola által megszabott határidőre kell benyújtani a Tanulmányi Osztályához. A határidő elmulasztása esetén kimentésnek nincs helye. (2) A Főiskola egyéb az (1) bekezdésbe meghatározott körbe nem tartozó képzéseire a felvételi eljárás a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Felvételi Rendelet) meghatározottak szerint, a felvi.hu oldalon meghirdetett módon és határidőig történő jelentkezéssel indul. (3) Az egyes szakokra való jelentkezés akkor érvényes, ha a jelentkező a) a megadott határidőig, a meghatározott módon nyújtotta be jelentkezését és b) a ban foglalt feltételek teljesülését a megfelelő okiratokkal igazolja és c) befizette a felvételi eljárás díját. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott jelentkezéseknél, ha a Főiskola által megszabott határidőig beadott jelentkezési lap, vagy mellékletei hiányosak, a Főiskola megfelelő határidő közlésével a jelentkezőt a hiánypótlásra hívja fel. Ha a jelentkező a hiánypótlásra történt felhívás ellenére a Főiskola által meghatározott időpontig a hiányt nem pótolja, kizárja magát a felvételi eljárásból. A felhívásban a Főiskola figyelmezteti a jelentkezőket a hiánypótlás elmaradásának következményére. A (2) bekezdésben meghatározott jelentkezésekkel kapcsolatos eljárására a felvi.hu oldalon közzétett hirdetések vonatkoznak. (5) A jelentkezési határidő lejárta után kiállított okiratok másolatát a Főiskola által meghatározott időpontig kell benyújtani a Tanulmányi Osztályhoz. (6) A másolatban beküldendő okiratok eredeti példányát legkésőbb a szóbeli felvételi vizsga napján kell bemutatni a Tanulmányi Osztályon. (7) A jelentkező adatainak kezelésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, valamint az Nftv. és végrehajtási rendeletének rendelkezései irányadóak. (8) A felvételi eljárás során megadott adatok valódiságáért a jelentkező a felelős. Valótlan adatszolgáltatás esetén a rektor a felvételről szóló döntést utólag megsemmisítheti. 6

4 3. fejezet A FELVÉTELI ELJÁRÁS 200. A jelentkezőnek felvételi vizsgán kell bizonyítania alkalmasságát a Főiskolán folytatandó tanulmányokra, és azon hivatás gyakorlására, amelyre a megszerezhető fokozat feljogosítja A felvételi vizsga részeit és követelményrendszerét a Főiskola az adott évre vonatkozóan a ban meghatározott helyeken és módon teszi közzé (1) A felvételi eljárással kapcsolatos adminisztráció a Tanulmányi Osztályon történik, így a jelentkezőket a Tanulmányi Osztály hívja föl ha szükséges hiánypótlásra, értesíti a jelentkezőket a felvételi vizsga időpontjáról, tájékoztatja a felvételi vizsga eredményéről. (2) Az Tanulmányi Osztály ügyintézése (értesítés, tájékoztatás) elektronikus úton ( ) történik. A felvételi vizsga 203. (1) A felvételi vizsga célja, hogy megállapítsa, a jelentkezők mennyire tájékozottak a tananyag megértéséhez elengedhetetlen alapvető ismeretek terén, alkalmasak-e a szak ismereteinek elsajátítására és mennyire alkalmasak azon hivatás gyakorlására, amelyre a megszerezhető fokozat feljogosít. (2) Az a felvételiző, aki a vizsga során meg nem engedett segédeszközt használ, kizárja magát a felvételi eljárásból Nem kötelező szóbeli vizsgára, vagy felvételi elbeszélgetésre (továbbiakban: szóbeli vizsga) bocsátani azt a hallgatót, akinek az írásbeli vizsgán elért eredménye a maximális pontszám legalább 40%-át nem érte el (1) Az írásbeli vizsga eredménye alapján szóbeli vizsgára jogosult felvételizőknek két bizottság előtt kell megjelenniük: az Oktatói Bizottság és a Hallgatói Bizottság előtt. (Együtt: Felvételi Bizottság) Mindkét bizottság külön hallgatja meg a felvételizőket. (2) A szóbeli vizsgán a Felvételi Bizottság a jelöltek hivatásbeli elkötelezettségét és a képzés sajátos jellegének megfelelő alkalmasságát is vizsgálja személyes elbeszélgetés keretében. (3) Az Oktatói Bizottság legfeljebb öt tagját a rektor jelöli ki és bízza meg, a Hallgatói Bizottság legfeljebb öt tagját a Hallgatói Önkormányzat delegálja. 7

5 A felvételi vizsga értékelése és döntés a felvételről 206. (1) A 199. (1) bekezdésében meghatározott szakok esetében a Főiskola határozza szakonként a felvételi döntés meghozatalának rendjét és közzéteszi a ban meghatározott módon A felvételi vizsga értékelése lehet: a) megfelelt, illetve nem felelt meg vagy b) pontozással előre meghatározott pontszámítási rendszerben (2) A Felvételi Bizottság értékeli a felvételi vizsgát az (1) bekezdésben meghatározottak szerint. Az (1) bekezdés a) pontban meghatározott értékelési rendszerben dönt arról, hogy a jelentkező megfelelt, illetve nem felelt meg minősítést kap. Aki nem felelt meg minősítést kapott a Főiskolára nem nyerhet felvételt. A Felvételi Bizottság az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott értékelési rendszerben meghatározza a jelentkezők pontszámát és megállapítja a ponthatárt A 199. (2) bekezdésében meghatározott szakok esetében a felvételi eljárás módját, a pontszámítás rendszerét a Főiskola a Felvételi Rendeletben meghatározott keretek között határozza meg és teszi közzé a ban meghatározottak szerint. Fogyatékos személyekre vonatkozó eltérő rendelkezések 208. (1) Látássérült jelentkezőnek csak a szóbeli alkalmassági vizsgán kell részt vennie, melyen az Oktatói Bizottság felmérheti a jelentkező hittani ismereteit is. (2) A siket jelentkezők csak az írásbeli vizsgán kötelesek részt venni, szóbeli alkalmassági vizsgán kérésük szerint vehetnek részt. Amennyiben a jelentkező a szóbeli alkalmassági vizsgán részt kíván venni, a Főiskola jeltolmács közreműködését biztosítja. Összeférhetetlenség 209. A vizsgáztatásban nem vehet részt az a személy, aki a vizsgázónak közeli hozzátartozója vagy vele függelmi viszonyban áll, vagy akitől a vizsga tárgyilagos értékelése egyéb okból nem várható el. 8

6 4. fejezet JOGORVOSLAT 210. (1) Az írásbeli vizsga értékelésébe a jelentkező felvételi eljárás lezárultáig betekintést kérhet. (2) A Főiskola a felvételt nem nyert jelentkezők írásbeli dolgozatait egy éven belül megsemmisíti A felvételi eljárással kapcsolatos jogszabálysértés vagy a Főiskola belső szabályzatainak megsértése miatt az eredmény kihirdetésétől számított 15 napon belül a jelentkező írásban, a Szabályzatban meghatározottak szerint jogorvoslattal élhet a Főiskola Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. 9

FELVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA FELVÉTELI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 10. sz. melléklete) Elfogadva: 2009. szeptember 29., hatályba lép: 2009. szeptember 30-án Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1 Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE Gödöllő, 2013. február 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1)

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 5. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. kötet Hallgatói Követelményrendszer

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. kötet Hallgatói Követelményrendszer Szervezeti és Működési Szabályzat 3. kötet Hallgatói Követelményrendszer 2009. S z a b á l y z a t Oldal: 2/156. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás oktatási igazgató oktatási rektorhelyettes a

Részletesebben

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. (1) bekezdésének

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karon érvényes

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL egységes szerkezetben az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17. számú módosítással (a módosítások lábjegyzetben jelölve) Debrecen,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. február 28.napjától

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2015. június 27.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 5. kiadás 1. módosítás 2 (74). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 76-2012/2013 (2013.06.18.) számú határozatával elfogadva Hatályos: 2013.08.01. napjától

Részletesebben

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 2011. augusztus 1. TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Hallgatói Követelményrendszer hatálya...

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2013. december 19. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. (2) bekezdése; 47. (1)-(2) bekezdése; 50-51. ; 79. (6) és (7) bekezdése;

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4767. számú törvényjavaslat egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015.

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Érvényes: 2015. február 02-től Tartalom Tartalom 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya... 1 2. A kreditrendszer... 1 3. A tanterv,

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Jelen János rektor Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata módosításaival egységes szerkezetben [1. számú melléklet A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLTALÁNOS RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER HATÁLYA 1. (1) A jelen

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar kiegészítéseivel GÖDÖLLŐ 2013.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1 A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa az Egyetemi

Részletesebben