$QJROPDJ\DU(8VWHPDWLNXVV]yWiU WHOMHVN U. HOpUKHW VpJ..tvpu,qwp]nhgpvhn. aktivitási terület hirdet ési kiadás, hird.- re felhasznált t erület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "$QJROPDJ\DU(8VWHPDWLNXVV]yWiU WHOMHVN U. HOpUKHW VpJ..tvpu,qwp]nhgpvhn. aktivitási terület hirdet ési kiadás, hird.- re felhasznált t erület"

Átírás

1 $QJROPDJ\DU(8VWHPDWLNXVV]yWiU $ Act of God A com plete range of sg A cross-section of the public A like proportion of the prem ium s A m atter for sy A m eans of interbank settlem ent abide by abolish (= abrogate, repeal, annul) abridged edit ion absorb sg abuse of dom inant posit ion accept responsibilit y about sg accept sg on condition of/ that accept ance Accept ance house act ivit ies access access act ion accessibilit y accession accom m odat e sg Accom panying Measures accom plish account for sg acknowledged = confirm ed acquire acquisit ion of cont rol acquittal action (= suit, claim ) act ion line ( AL) activity Ad expendit ure adduce ( proof) adhere adj udicat e adj ust m ent adm inister the com m ission adm inist ered prices Adm inist rat ive Form s Adm ission adm it sg som ewhere adm itted adopt a decision advert isem ent Advert ising Advertising aim ed at so. advice advocacy affect sg = influence sg affiliat ed firm affiliat ion affordabilit y agenda aggregat e vis m ajor WHOMHVN U a lakosság reprezentatív keresztm etszete a díj hasonló, arányos része vkire tartozik, vki ügye bankközi elszám olási m ód, eszköz betart (törvényt) visszavon, érvénytelenít, eltöröl, hatályon kívül rövidít et t kiadás elnyel vm it HU I OpQQ\HOYDOyYLVV]DpOpV IHOHO VVpJHWYiOODOYPLpUW vm it elfogadni vm ilyen feltétellel j óváhagyás, elfogadás elfogadási t evékenység hozzáférés elérési akció HOpUKHW VpJ csat lakozás alkalm azni, alkalm azkodni.tvpu,qwp]nhgpvhn m egvalósít, elkészít, bevált YPLYHOV]iPROYPLU OV]iPRWDGELUWRNROMD ±HOLVPHUYHYLVV]DLJD]ROYDPHJHU VtWYH m egszerez EHIRO\iVV]HU]pVHOOHQ U]pVV]HU]pV felm entés kereset akciósor aktivitási terület hirdet ési kiadás, hird.- re felhasznált t erület EL]RQ\tWpNRWIHOKR]HO KR] ragaszkodik odaít él,eldönt hozzáigazít ás, kiigazít ás, elint ézés jutalékot elszám ol, kalkulál irányít ot t árak DGPLQLV]WUDWtY UODSRN belépés engedély, felhatalm azás, m egbízás elism erve dönt ést hoz hirdet és, reklám reklám ozás, hirdet és vkit m egcélzó hirdetés tanács ügyvédség, kiállás vm i m ellet t befolyásolni, kihat, érint vm it leányvállalat, fiókvállalat csat lakozás, befogadás PHJIL]HWKHW VpJ program, korm ányprogram, napirend csoport os, egyesít et t 1/26

2 agrarian regim e, regulat ion agrárrendt art ás agreed on init ially LQGXOiVNRUHO UHNLN WYH agreem ent m egegyezés, m egállapodás, Ailing bet eg Airt ight légm ent esen záródó align felsorakozt at, összehangol allegat ion állít ás allege (= state, assert) állít alleged állít ólagos allegiance ioodpsrojiuln WHOH]HWWVpJK VpJ alleviat e enyhít, csökkent allocated am ong sgs vm ik között elosztva Allocation of financial resources ]OHWLW NHNLKHO\H]pV allowable / eligible cost s elszám olhat ó költ ségek Altogether teljes egészében am algam ate with sg egybeolvad vm ivel am ount s of seed m oney NH]G DODStWyW NHQDJ\ViJD ancillary rest raint s j árulékos korlát ozások anim al welfare állat j ólét annual balance- sheet t ot al pyhvppuohji VV]HJ annual t urnover éves forgalom anonim it y névt elenség ant icipat e sg HO UHMHOH]QLPHJMyVROQLYPLW anticom petitive practice versenyellenes m agatartás ant i- m onopoly policy versenypolit ika ant it rust versenyj og Appeal fellebbezés; vm ihez folyam odik, hat ással van vm ire applicat ion alkalm azás Applied DONDOPD]RWWDONDOPD]iVUDNHU O apply sg vonatkozik vm ire, tartozik vm ihez appoint sy kij elöl, kinevez vkit appraisal becslés, hivat alos ért ékelés appreciable ( = perceivable) effect pu]pnhokhw KDWiV Appropriat e DONDOPDVPHJIHOHO appropriat e sg PHJIHOHO DONDOPDVYPLUH approval j óváhagyás, hozzáj árulás arbit rary önkényes Arbit rat ion G QW EtUiVNRGiV Arbitration clause bírói, jogi záradék (?) arbit rat ion court választ ot t bíróság Arbit rat ion court/ t ribunal G QW EtUyViJ Arbit rat or G QW EtUy area (research area) kutatási terület arise felm erül, adódik arouse one s int erest YNLpUGHNO GpVpWIHONHOWHQLIHOpEUHV]WHQL arrangem ent m egegyezés, kiegyezés, rendelkezés arrangem ents HO NpV] OHWHN assent j óváhagyás assert ion állít ás, igény érvényesít és assess felbecsül assess perform ance HO LUiQ\R]QLDWHOMHVtWPpQ\W assessm ent ért ékelés assessm ents (by users and suppliers) (a felhasználók és a szolgáltatók által végzett) Asset s akt ívák, vagyon, ért ékpapír, nyereség assign kij elöl, át ruház assign sg for sg kijelöl vm it vm ire 2/26

3 assist ance available LJpQ\EHYHKHW VHJtWVpJ assist ant cont ract or t ársvállalkozó Associated State társult ország Associat ion Agreem ent WiUVXOiVLV]HU] GpV associat ion of professionals szakm ai szervezet assuage enyhít, kielégít assum e sg feltételez at fault hibásnak lenni attach a) letartóztat, lefoglal b) velejár, együttjár c) csatol attachm ent letartóztatás, fogvatartás, lefoglalás, m elléklet attain m egvalósít, elér, m egnyer attract one s attention felkelteni vki figyelm ét auct ion árverés, aukció Audit ed account s könyvvizsgálat Aut horised felhat alm azot t aut horit at ive hit eles, irányadó, parancsoló Authority hatóság, szerv Authority to do sg felvesz, beenged vkit vhova authorized do sg engedélyezve, feljogosítva vm ire Econom ic entity avail oneself of sg igénybe vesz, hasznát veszi vm inek average cost át lagos költ ség aviat ion repülés, légiközlekedés Award dönt és, ít élet aware of sg tisztában van vm ivel % B/ L Bill of Lading fuvarlevél back- door rivals t iszt ességt elen versenyt ársak Badly dam aged súlyosan károsodot t Bank of issue j egybank Bank overdraft folyószám la hit el bar akadályoz, gát ol, kizár Bargain alku, ügylet, üzlet köt és Barrel hordó barriers t o ent ry piacralépési korlát ok base rate alap kam atláb basing point pricing rögzít et t parit ásos árképzés be at stake kockán forgó becom e a driving force YH]HW HU YpYiOQL beneficiary kedvezm ényezet t benefit from sg KDV]QRWK~]YPE O best pract ice legj obb gyakorlat best practice action a legjobb gyakorlat elterjesztését szolgáló Best t arget audience a legj obb célközönség bid aj ánlat bid-rigging egyeztetett árajánlat m egtétele Binding MRJHU VN WHOH] binding on sy YNLUHYRQDWNR]LNpUYpQ\HVMRJHU V biodiversit y biológiai sokféleség blam e okolni valakit block exem ptions (= group exem ptions) csoportm entességek Bond YiP UL]HW Booklet brosúra bound to köteles, kötelezett boundary hat ár brain drain agyelszívás brand com pet it ion m árkaverseny 3/26

4 brand nam e m árka név breach of the law törvénysértés bribe m egveszt eget és bring a suit/ legal action keresettel fordul Broad át fogó build ipart est ület, egyesület build a favourable im age NHGYH] LPDJHpStWpVHNLDODNtWiVD Bulk öm lesztett bundling FVRPDJEDQW UWpQ iuxhodgiv burden of proof bizonyít ás t erhe bursary öszt öndíj buyer concent rat ion YHY NNRQFHQWUiFLyMD buying power YiViUOyHU buyout kivásárlás & cajole sy in doing sg hízelgéssel rávesz vkit vm re call felhívás call for követ el, szükségessé t esz call for expression of int erest IHOKtYiVD]pUGHNO GpVNLIHMH]pVpUH call t ext a pályázat i felhívás szövege call- opt ion vét eli opció call- specific felhívás specifikus Candidates for EU m em bership EU tagjelölt országok capit al int ensive W NHLJpQ\HV Capit al m arket act ivit ies W NHSLDFLWHYpNHQ\VpJ Capit al of sg W NHMDYDN carry out sg teljesít, kivitelez vm it Case eset, ügy Cash discount skont ó cash on delivery parcel ut ánvét eles csom ag casual em ploym ent alkalm i m unkavállalás cat alist act ions gyorsít ot t int ézkedések cause sy do sg vm it csináltat vkivel caveat kifogás, óvás cease an offending conduct MRJVpUW PDJDWDUWiVWPHJV] QWHW cease and decist order MRJVpUWpVPHJV] QWHWpVpWHOUHQGHO KDWiUR]DW cell factory sejt m int gyár Cent re of Excellence kiválósági központ cert ificat ion of a proposal a pályázat benyúj t ásának visszaigazolása cert ified reference m at erials referenciaanyagok Challenge kihívás, feladat challenge of a decision határozat m egtám adása Cheque clearing csekk elszám olás, kiegyenlít és (?) Circular körlevél Circulat ion forgalom, példányszám cite a) idéz, hivatkozik b) beidéz Civil com m ot ion népfelkelés civil servant N ]WLV]WYLVHO claim a) kereset b) igény, követ elés, j ogcím claim (for dam ages) állít, követel (kártérítést) claim com pensation for sg kártalanítást kér vm i m iatt claim dam ages NiULJpQQ\HOHO iooql Clause záradék cleared up tisztázva van cluster projekt köteg, klaszter clustering (of projects) a projektek m egadott szem pontok szerinti 4/26

5 coercion kényszer collaborat ive research proj ect kollaborat ív kut at ási proj ekt collusion összej át szás,összebeszélés com bined m arket share együt t es piaci részesedés com bined RTD and dem onstration projects KTF és dem onstrációs vegyes projektek com e in force hatályba lép com it y kölcsönös j óindulat ( elbírálás elve) Com m and utasítás Com m ission jutalék Com m ission Bizottság Com m ission services a Bizot t ság szakszolgálat ai com m it oneself elkötelezni m agát, állást foglalni Com m itm ent fee utalási díj (?) Com m itted elkötelezett Com m ittee of Regions Régiók Bizottsága com m on call együttes pályázati felhívás Com m unity added value európai közösségi hozzáadott érték Com m unit y dim ension európai közösségi dim enzió Com m unit y s int erest európai közösségi érdek com pare sg with sg összehasonlítani vm it vm ivel com pat ibilit y VV]HIpUKHW VpJ VV]HHJ\H]WHWKHW VpJ com pel kényszerít, készt et com pet ence hat áskör com pet it ion incent ive YHUVHQ\pOpQNtW Com petitive and sustainable growth Versenyképes és fenntartható növekedés Com petitive edge? com pile összeállít, összeszerkeszt Com plaint reklam áció com plem ent ary cont ract or NLHJpV]tW V]HU] GpVWN W IpO com ply with eleget tesz, teljesít, betart (pl. törvényt) Com pound osszet et t com prehend m egért, felfog, tartalm az Com prehensive iwirjyv]pohvn U com pulsory licensing N WHOH] HQJHGpO\H]WHWpV Com puted szám ított conceal elt it kol conceive sg as sg else úgy képzeli/ tekinti m int... concent rat ion m easures NRQFHQWUiFLyVPpU V]iPRN concentration ratio koncentrációs ráta concern with = deal with sg foglalkozik vm ivel concerned in/ with about a) érinti vm i, foglalkozik vm vel b) aggódik concert ed act ion öszehangolt m agat art ás Concert ed Act ions összehangolási akció Concession engedm ény Conciliat ion békélt et és Conciliat ion Com m it t ee (J\H]WHW %L]RWWViJ conclude sg eredm ényezni, jelenteni vm it conclusive EL]RQ\tWyHUHM condem n HOtWpONLIRJiVROE Q VQHNPRQG confess vallom ást t esz Confidence bizalom confine a) bezár, korlátoz b) határ, m ezsgye conform m egfelel vm nek, összhangban vm vel Conglom erat e t öm örülés consensus group HJ\HJ\SiO\i]DWRWpUWpNHO FVRSRUWSDQHO consider sg m egfontol, figyelem be vesz vm it 5/26

6 Consignee cím zet t Consignm ent = cargo szállít m ány, küldem ény, rakom ány consist ent ly követ kezet esen conspiracy összeesküvés/ összebeszélés const ant capit al ioodqgyw NH constitute alkot, alakít, jelent Const it ut ional Court Alkot m ánybíróság construe taglal, értelm ez Consular I nvoice konzuli szám la consum e sg elfogyaszt, felhasznál, felem észt vm it consum er welfare fogyaszt ói j ólét consum m at e YpJUHKDMWEHWHW ]NLWHOMHVtW Container tartály (ált. is) Content tartalom, tartozék contest m egtám ad, perbe száll contestable m egtám adható cont ingent YpOHWOHQV]HU cont inuous subm ission proposals folyam at osan benyúj t hat ó pályázat ok cont inuously open call folyam at osan nyit ot t pályázat i felhívás cont ract finalisat ion DV]HU] GpVYpJOHJHVtWpVH cont ract preparat ion DV]HU] GpVHO NpV]tWpVH Cont ract Preparat ion Form ( CPF) V]HU] GpVHO NpV]tWpVL UODS Cont ribut ion hozzáj árulás cont rol of ent erprises YiOODODWRNIHOHWWLHOOHQ U]pV control of infectious diseases IHUW ] EHWHJVpJHNHOOHQLN ]GHOHP controversial vitás, vitatott convey sg közvetít vm it Convict ion PHJJ\ ]pvphjj\ ] GpV convict ion m araszt alás convince sy = persuade sy do sg / t hat ±UiEHV]pOQLPHJJ\ ]QLYNLWYPLU O co-operation agreem ent HJ\ WWP N GpVLPHJiOODSRGiV co- operat ive research kooperat ív kut at ás co-operative research project kooperatív kutatási projekt co-ordinator (co-ordinating contractor) koordinátor (a projekt koordinátora) copyright V]HU] LMRJ Corporate custom er jogi szem ély (?) Corresponding risks velej áró kockázat ok corroborat e hit elesít, igazol couch m egfogalm az, szavakba foglal Council Tanács count erfeit ham isít Count erfeit ing ham isít ás Court bíróság cover sy against a risk vkit biztosít egy kockázattal szem ben coverage a) kit erj edés b) hírközlés, saj t óvisszhang cream skim m ing lefölözés credent ials ( = proxy) m egbízólevél,m eghat alm azás credit squeeze hit elkorlát ozás Crew legénység, szem élyzet crim inal records E Q J\LQ\LOYiQWDUWySULXV] criterion, criteria (pl.) ism érv, feltétel cross- financing kereszt finanszírozás cross- subsidizat ion kereszt t ám ogat ás crucial G QW NULWLNXVYiOViJRV culm inat e WHW ] culpability YpWNHVVpJE QWHWKHW VpJ 6/26

7 Current asset s Current liabilit ies Cust ody cust om and pract ice Cust om ary ' dam age (= detrim ent) Dam age claim Dealings with sg deart h debt debt rat io debt or nat ion deceiving declare Decline dedicat ed call Deduct ive Deed deem Defect in sg = deficiency defendant delet ion Deliberat e deliberat ion deliverables delivered pricing dem onstration projects Deposit deposit account deposited at swhere deprive derogation Det ached determ ine sg deterrence detrim ent devast at e developm ent host fellowship Device differ from sg digest digit al cert ificat e direct RTD act ion Directory disabilit y discipline discipline sy disclose Discrepancy between sg and sg discret ion Discret ionary incom e dism ant le dism iss an appeal dism iss sy Dispat ch forgóeszközök folyó t art ozások let ét szokásokon alapuló gyakorlat szokásos kár, hátrány kárigény viselkedés, m agatartás vkivel szem ben QHPHOpJVpJHVV] NpEHQYDQYDODPLQHN adósság adóssághányad adós ország IpOUHYH]HW PHJWpYHV]W állít, nyilat kozik, kij elent hanyat lás m eghívásos pályázat OHYH]HWKHW okirat vél, ítél, tart hiba, hiány, hiányosság vm iben alperes t örlés m egfont olt m egfont olás, t anácskozás elvárt t elj esít ések fix parit ásos árképzés dem onstrációs (bem utató) projektek betét, letét bet ét szám la betéve, letétbe helyezve vhol elvon, m egfoszt, kizár a) kivétel b) jogfosztás különálló vm it m eghatározni, eldönteni elrettentés (példa statuálás) kár, hátrány let arol fej leszt ési int ézm ényi öszt öndíj eszköz, m egoldás, fogás N O QE ]QLYPLW O összefoglal, át gondol GLJLWiOLVKLWHOHVtW NyG közvet len KTF akció cím jegyzék, telefonkönyv, cím tár rokkant ság, fogyat ékosság fegyelem, bünt et és fegyelm ezni vkit leleplez, nyilvánosságra hoz eltérés vm i és vm i között belát ás, óvat osság WHWV]pVV]HULQWHON OWKHW M YHGHOHP szét szerel fellebbezést elutasít, eljárást m egszüntet elbocsát ani vkit feladás, ért esít és 7/26

8 dispat ch sg dispense sg Display Display and dem onstration display sg in shops Disposable incom e dispose of sg dispose sg disrt dissem inate dissem ination and exploitation of the results distinguish between distinguish sg from sg distinguished from sg distortion to com petition dist ribut e dist urbance t erm divest it ure dividend cover Division division of powers dom inant posit ion Drawback due sg Due t o sg dum ping duopoly ( Econom ic and Social Com m ittee Econom ic and Technological I nt elligence econom ies of scale econom ies of scope ecosyst em s Effect effect s doct rine efficacy efficiency elast icit y of price elect ronic subm ission elibigle eligibility eligibilit y crit eria eligible cost s eligible part ners em anat e em bedded syst em s em bodied by sg em erge em erging econom y count ry em erging t echnologies em ot ionally involving em ploy sy do sg em ploym ent subsidies enact encount er encourage küldeni vm it adagol, kioszt vm it reklám ozás, vm i kihelyezése ( kirakat ba), kiállít ás kiállítás és szem léltetés, bem utatás kitenni vm it üzletekben rendelkezésre álló j övedelem UHQGHONH]QLYPLU O elrendez, elrendel vm it elt orzít,elferdít,kicsavar terjeszt eredm ények terjesztése és kiaknázása különbséget tesz vm ik között PHJN O QE ]WHWYPLWYPLW O PHJN O QE ]WHWYHYPLW O versenytorzítás forgalm az ]DYDUyWpQ\H] PHJIRV]WiVHOLGHJHQtWpVW NHNLYRQiV oszt alék fedezet oszt ály, részleg hatáskörök m egosztása, hatalom m egosztás HU I OpQ\HVKHO\]HW vám visszat érít és jár neki, esedékes vm i N V] QKHW YPLQHNYPLPLDWW döm ping duopólium Gazdasági és Szociális Bizottság gazdasági és t echnológiai inform ációszolgálat gazdaságos m éret ek, m éret gazdaságosság WHUPpNN UE OIDNDGyJD]GDViJRVViJ ökorendszerek követ kezm ény, hat ás hat áselv hat ásfok, eredm ényesség hat ékonyság árrugalm asság elekt ronikus pályázat benyúj t ás választ hat ó, alkalm as jogosultság, tám ogatásra alkalm asság az elfogadhat óság krit érium ai elszám olhat ó költ ségek PHJIHOHO SDUWQHUHN ered, eláraszt beágyazot t rendszerek m egtestesülve, testet öltve vm i által felm erül, kikerül, lét rej ön felzárkozó gazdaságú ország kibont akozó új t echnológiák érzelm ileg bevonva, egyesít ve vkit foglalkoztatni, m egbízni vm ivel alkalm azotti tám ogatások t örvénybe ikt at szem be kerül, beleüt közik, felm erül V]W Q ]HO VHJtWWiPRJDW 8/26

9 forgat, jóváhagy, láttam oz igazolt felruház (joggal) (QHUJLDN UQ\H]HWpVIHQQWDUWKDWyIHMO GpV j ogot érvényesít t örvényt érvényesít, hat ályba helyez végrehaj t hat ó végrehaj t hat ó fokoz, növel, kiem el fokozni a közvélem ény tájékoztatását a kut at ási infrast rukt úrához való hozzáférés Q YHOLHU VtWLYNLIL]HW NpSHVVpJpW a) utasít, elrendel b)(us) m egtilt m aga után von, velejár m aga után von vm it ellenvetést tesz, kifogásol vállalkozás, vállalat ( US) jogosult m egtenni vm it vállalkozói szekt or belépést m egakadályozó ár környezet HJ\HQO EiQiVPyG azonosnak/ egynek t ekint ( t örzs) részvények m élt ányosság kiirtás, m egsem m isítés DODSYHW HV]N ] N DODSYHW WHFKQROyJLiN lét rehozni, elfogadni vm it vagyon, hagyat ék- IHOEHFV OQLHO LUiQ\R]QLYPLW EURATOM Keret program (85$720VSHFLILNXV UODSRN európai hozzáadott érték és a szubszidiaritás elve Európai Atom energia Közösség Európai Közösség Tudom ány és Új Technológiák Európai Et ikáj a Európai Parlam ent Európai Kut at ási Térség m egkerüli a törvényt kiértékelni a term ék teljesítm ényét értékel, m egbecsül vm it ( a pályázat ok) ért ékelése az értékelés szem pontjai puwpnho V]DNpUW N Ért ékelési Kézikönyv VV]HVtWHWWpUWpNHO MHOHQWpV puwpnho V]DNpUW elfogulat lan bizonyít ék kialakít, fokozat osan fej leszt Econom ic Work Team behaj t ás felülm úl, m eghalad vm it kivét el endorse endorsed endow (= vest) Energy, environm ent and sust ainable enforce sy s right enforce t he law Enforceable enforced enhance enhance (raise) public awareness (to) enhance access t o research infrast ruct ures enhance t he solvency of sy enjoin entail entail sg enter a plea ent erprise entitled do sg Ent repreneurial sect or ent ry prevent ing price Environm ent equal t reat m ent equat e Equit ies equit y eradication essent ial facilit ies essent ial t echnologies est ablish sg Est at e estim ate sg Eurat om Fram ework Program Eurat om - specific Form s European added value and the subsidiarity European Atom ic Energy Com m unity European Com m unit y European Group on Ethics in Science and New Technologies European Parlam ent European Research Area evade the law evaluate product perform ance evaluate sg evaluat ion ( of proposals) evaluation criteria evaluat ion expert s Evaluat ion Manual evaluat ion sum m ary report evaluat or even- handed evidence evolve EWT exact ion exceed sg except ion 9/26

10 excess capacit y kihasználat lan kapacit ás Exchange equalisat ion account árfolyam kiegyenlít ési szám la (?) exchange rat e árfolyam Exchange rat e policy árfolyam polit ika excit e one s curiosit y felkelt eni vki kíváncsiságát exclusion kizárás execut e specified work m eghat ározot t feladat ot elvégezni Execut orships végrendelet kezelés, végrehaj t ás exem pt goods adóm entes javak exem ption m entesítés, felm entés exonerate tisztáz, m entesít, felm ent expand E YtWV]pOHVtWYPLW expediat e V]RUJDOPD]PHJJ\RUVtWHO VHJtW Experiencer Researcher Fellowships t apaszt alt kut at ók öszt öndíj a Explicit szabat os, világos, pont os exploit felhasznál, hasznosít exploit at ion kizsákm ányolás, kiszipolyozás, hasznosít ás Exploratory Award tájékozódási tám ogatás expulsion kiut asít ás ( piacról) ext end delivery t im e NLWROQLDV]iOOtWiVLKDWiULG W External Advisory Group N OV WDQiFVDGyLFVRSRUW externalities N OV JD]GDViJLKDWiVRN ) fail = om it do sg elm ulaszt vm it m egtenni failing firm OHpS O FV GHO WWDOOyFpJ fall beyond the scope of the law a törvény hatályán kívül esik fall under the scope of the law a törvény hatálya alá esik fallacy ham is érvelés, félrevezet és false valót lan Fam ily Incom e Supplem ent családi pótlék fam ily- unit agricult ure családi gazdálkodás Fault y hibás feasibilit y m egvalósít hat óság feasibility study m egvalósíthatósági tanulm ány Feature tulajdonság Feat ures and benefit s MHOOHJ]HWHVVpJHNpVHO Q\ N fight ing brand behat oló m árka Figure ( becsült) szám, összeg file an action keresetet benyújt filing fee elj árási díj final exam inat ion záró ért ékelés final exam ination stage of the evaluation of a pályázatértékelés záró szakasza financial perspective SpQ] J\LHO LUiQ\]DW finding t ényállás finding of an underst anding egyezségre j ut ás Firm hat ározot t Firm offer ±N WHOH] DMiQODW first user act ion HOV IHOKDV]QiOyLDNFLy Fiscal költ ségvet ési fiscal drag adófék fiscal policy adópolit ika fixed asset állóeszköz Fixed asset s állóeszközök fixed closure dat e U J]tWHWWEHQ\~MWiVLKDWiULG fixed cost állandó költ ség fixed deadline calls U J]tWHWWEHQ\~MWiVLKDWiULGHM SiO\i]DWLIHOKtYiV 10/26

11 Fixed inst allat ion flat rat e flat-rate contribution Fleet of vehicles Float ing policy Folder follow up for m em ory For the sake of sg force force out force sg Forecast forecast foreclose forfeit Form er deals with sg form ulat e FP6 Fram ework Program m e (FP) Frank franked invest m ent incom e fraud fraudulent Freight full line forcing Fully- fledged Fund funding fusion of projects * general equilibrium general outlines general principle generic generic act ions generic research act ivit ies genet ic diversit y Gilt- edged securit ies global change go in for sg governm ent expendit ure grant appeal Grant for Young Researchers from Third States grant sg greenfield invest m ent greenhouse gases grid gross dom estic product (GDP) Guide for Proposers + handle handle the order Handling inst ruct ions harass hard currency rögzít et t berendezés, felszerelés egységes díj szabás, át alány átalány hozzájárulás MiUP ioorpiq\ keret bizt osít ási köt vény prospektus DHPOpNH]WHW OHYpOEQ\RPRQN YHW HPOpNH]WHW O vm i kedvéért, vm i m iatt NLNpQ\V]HUtWHU V]DNRO t ávozásra kényszerít kényszerít, sürget, szorgalm az vm it HO UHMHO]pVSURJQy]LV prognózis kizár, lefoglal elveszít, eljátszik (jogot) vm i korábbi m egoldásai szabályokba foglal 6. Keret program Keretprogram (KP) V]LQWH DGy]RWWEHIHNWHW LM YHGHOHP csalárd m anipuláció PHJWpYHV]W WLV]WHVVpJWHOHQ fuvardíj árukapcsolás t elj es t erm éksorral t elj esj ogú W NHNpV]OHWDODSIHGH]HW finanszírozás a projektek összevonása ált alános egyensúly áttekintés alapelv generikus generikus akciók generikus kut at ás genet ikai sokféleség aranyrészvények, ért ékálló ért ékpapírok globális vált ozás IRJODONR]QLYPLYHOpUGHNO GQLYPLLUiQW állam i kiadás fellebbezésnek helyt ad harm adik országok fiatal kutatói szám ára segély elism erni vm it ] OGPH] VEHUXKi]iV üvegházhat ású gázok rács, hálózat ( nat ional grid com pany) bruttó hazai term ék Pályázati útm utató kezelni vm it teljesíteni a rendelést NH]HOpVLHO tuivrnxwdvtwivrn zaklat, háborgat kem ényvalut a 11/26

12 Hardship have legal significance hearing heart en ( = console) Hidden persuaders highlight hinder hint Hire- purchase Horizont al Program m e Hub Hull Hum an Em bryo and Foet us Prot ect ion Group hum an research potential hum an resources hurdle, I dent ical ident ificat ion I llum inat ed signs im itation im pede im plem ent im plem entation of FP6 im plem entation of rules im plem entation of the Com m unity s policies im plem entation of Union policies im plem ent ing rules im portunate im pose on im pose sg im proving the socioeconom ic knowledge base I n a dual capacit y in cam era In conjunction with sg in conjunction with sy/ sg in debat e in exchange in force in recognit ion of sy s achievem ent s In term s of sg in t his cont ext inadequacy of evidence incent ive incidence of t axat ion incom pat ibilit y incom plet e incorporat ed com pany increm ent al cost inculpat ory incum bent indem nified for sg indem nity independent observers indicate sg Indication of the dem and for sg. nélkülözés, nehézség ±MRJHU UHOpSQL m eghallgat ás vígaszt al,felvidít UHMWHWW V]W Q] N kiem el, hangsúlyoz, nehezít célzás, utalás, sejtetés részlet fizet és, bérlés horizont ális program középpont, kerékagy hajótest +XPiQ(PEULypV0DJ]DWYpG &VRSRUW hum án kutatási potenciál KXPiQHU IRUUiVRN gát, akadály azonos azonosít ás fényreklám ok utánzás m egakadályoz, késlelt et alkalm az, végrehaj t a 6. KP végrehajtása szabályok végrehajtása európai közösségi politikák m egvalósítása uniós politikák m egvalósítása végrehaj t ási szabályok V UJHW kivet, ráró (kötelezettséget) kivetni, kikötni vm it a társadalm i-gazdasági tudásbázis fejlesztése NHWW VPLQ VpJEHQ zárt ajtók m ögött vm ivel összekapcsolva, együtt egyetértésben valakivel/ valam ivel vit ában, t anácskozásban cserébe hat ályban van, hat ályos valaki elism eréséül vm ihez képest, viszonyítva ebben az összefüggésben QHPPHJIHOHO EL]RQ\tWpN öszt önzés, kezdem ényezés adót erhelés összeegyezt et het et lenség hiányos bej egyzet t cég hat árkölt ség YiGOyWHUKHO DSLDFRQOpY D]WXUDOyFpJ kárpót olva vm iért kárpótlás, kártérítés I JJHWOHQPHJILJ\HO N jelezni, m utatni vm it a vm ire von.ó kereslet jelzése, tudatása 12/26

13 indict able W UYpQ\KDWiO\DDOiHV indict m ent vádirat indirect RTD action közvetett KTF akció I ndividual egyén, biz. szem ély individual exem pt ion egyedi m ent esség I ndividual Fellowships egyéni kut at ói öszt öndíj ak induce m ot ivál,öszt önöz,befolyásol induce sy do sg. vkit arra késztet, hogy m egtegyen vm it I ndust rial Host Fellowships ipari int ézm ényi öszt öndíj ak industrial property rights ipari tulajdonjogi jogosítványok indust rial unions ágazat i szakszervezet ek indust rialised count ry fej let t ipari ország indust ry ágazat, iparág, a gazdaság ( egésze) indust ry- wide bargaining ágazat i béralku ineligible QHPPHJIHOHO QHPWiPRJDWKDWy inevitable trading partners NpQ\V]HU ]OHWWiUVDN inferior alárendelt influence t he value of st erling befolyásolni a font ért ékét Inform ation Days (Info Days) inform ációs napok Inform ation Package (Info Pack) inform ációs csom ag Inform ation Society Technologies (IST) az Inform ációs Társadalom Technológiái (IST) Inform ation Society Technologies (IST) az Inform ációs Társadalom Technológiái (IST) Inform ation Society Technologies Advisory Group (ISTAG) IST Tanácsadó Csoport (ISTAG) Inform ation Society Technologies Advisory Group (ISTAG) IST Tanácsadó Csoport (ISTAG) Inform ation Society Technologies Com m ittee IST Program bizottság (ISTC) Inform ation Society Technologies Com m ittee IST Program bizottság (ISTC) Inform ative advertising tájékoztató, felvilágosító reklám Infrastructural centres of com petence alkalm as infrastruktúrájú kutatóhelyek infringe ( = offend, violat e, aggrieve) j ogot sért infringem ent j ogsért és I nit ials NH]G EHW NPRQRJUDP I nit iat ed kezdem ényezve injunction tiltó határozat, végzés injury of reputation of com petitors versenytársak hírnevének rontása Innovation / SMEs Innováció / KKV-k innovat ion approach innovat ív m egközelít és I nnovat ion Relay Cent res ( I RCs),QQRYiFLyN ]YHWtW N ]SRQWRN insist ent kit art ó,álhat at os insolvency fizet ésképt elenség Inspection m egtekintés, szem le, vizsgálat Instalm ent credit business részletvisszafizetési hitel (?) inst ance HVHWHOV PiVRGIRN inst igat e elkezd, beindít instigate legal action keresettel fordul insufficient hiányos Insurable interest (biztosítható) érintettség I nsurance policy EL]WRVtWiVLV]HU] GpVN WYpQ\ insure sy against dam age sg biztosítani vkit vm i kára ellen integration between program m es a program ok közötti integráció integrity teljesség, osztatlanság intellectual property rights szellem i tulajdonjogok intellectual property rights (IPR) szellem i tulajdonjogok / szellem i alkotások int ended do sg szándékozik, t ervezve van vm i célból Intensive coverage intenzív lefedettség, terítés 13/26

14 I nt ent ion inter alia int er- bank m arket int erbrand com pet it ion interconnection int erdependence intergovernm ental grants int erim m easures I nt erior interm odality I nt ernat ional charact er interoperability int errelat ed int ert wine intrabrand com petition invalidat e I nvent ories = st ocks investigate sg invest igat e sg invest igat ion ex officio invest igat ive powers invest igat or s report Inward I PR Help Desk irredeem able loan stock issue bank not es issue sg issued by an advertisem ent I ssuing house act ivit ies issuing t he decision It is worthwhile to do sg - job creation joint com m ittee j oint cont rol Joint Research Centre (JRC) j oint st ock com pany j oint vent ure Jointly with sy judge Judgem ent j urisdict ion Just ified. Key Act ion ( KA) / labour int ensive land int ensive land t enure landm ark case large facilit ies ( large scale facilit ies) launch a cam paign law abiding lawsuit lead lit igat ion Leaflet szándék többek között bankközi piac m árkaközi verseny összekapcsolás (pl. egym ással kölcsönösen kölcsönös egym ásraut alt ság állam közi tám ogatások N ]EHQV LQWp]NHGpVHN belföldi kom binált szállítási m ód nem zközi viszonylat HJ\ WW ]HPHOWHWHWKHW VpJ kölcsönhat ásban vannak összefonódik m árkán belüli verseny hat ályon kívül helyez készlet ek vizsgál, tanulm ányoz, kutat vm it kivizsgálni vm it hivat alból indít ot t vizsgálat vizsgálat i j ogosít ványok YL]VJiODWLMHJ\] N Q\Y EHOV I PR- ügyfélszolgálat behajthatatlan követelés állom ánya bankj egyet kibocsát eredm ényez vm it (fn kim enetel) hirdetésben közzétéve kibocsát ási t evékenység hat ározat kihírdet ése érdem es m egtenni vm it m unkahelyterem tés vegyesbizottság N ] VLUiQ\tWiVN ] VHOOHQ U]pV Közös Kutató Központ (KKK) részvényt ársaság közös vállalat (J\ WWP N GYHYNLYHO m egítélni vm it ít élet hat áskör, j oghat óság j ogos, indokolt kulcsakció m unkaigényes földigényes földbérlet sarkallat os eset nagyberendezések elindít ani egy kam pányt W UYpQ\WLV]WHO kereset, peres elj árás pereskedéshez vezet szórólap 14/26

15 lease haszonbérlet Legal aspect DW UYpQ\Qp] SRQWMiEyO legal entity jogi szem ély legal rem edy jogorvoslat, jogvédelm i intézkedés legal st at us of t he heads of t he OEC D*9+YH]HW LQHNMRJLVWiWXV]D legislation törvényhozás, törvények legislat ive t örvényhozói Lender of last resort YpJV KLWHOH] lenient HOQp] less favored region KiWUiQ\RVKHO\]HW UpJLy level playing field D]RQRVV]LQW PR]JiVWpUYiOODODWRNp leveraged buyout eladósodot t cég kivásárlása liabilit ies t art ozások, passzívák liabilit y DIHOHO VVpJN WHOH]HWWVpJEWHKHUWpWHO liable do sg hajlam os m egtenni vm it, ki van téve neki licence bound engedély- köt eles lifelong learning élet hosszig t art ó t anulás lift the ban tilalm at felold Lining sziget elés Linking I nnovat ion and Finance Toget her ( LI FT) az innováció és a finanszírozás összekapcsolása Linking I nnovat ion and Finance Toget her ( LI FT) az innováció és a finanszírozás összekapcsolása lit igat ion peres ügy load rakodni, berakodni local governm ent önkorm ányzat Losses involunt ary incurred akarat lanul elszenvedet t veszt eség Losses voluntary incurred tudatosan okozott veszteség (?) loss- leader selling veszt eség- vezet t e eladás 0 m aintain sg fenntart, ellát, karbantart, tám ogat vm it m aintain sg fenntart, ellát, tám ogat vm it Maj or / m inor perils MHOHQW VFVHNpO\NRFNi]DWYHV]pO\ m ake a concession engedm ényt tenni m ake a plea panaszt tesz m ake good the fault jóvátenni a hibát m ake substantial sterling loans sy tekintélyes font-kölcsönt nyújtani vkinek m ake up for kárpótol m ake up the order összeállítani a rendelést m andate utasítás, m egbízás, felhatalm azás Marie Curie Fellowships Marie Curie kut at ási öszt öndíj ak Marine insurance haj ókár bizt osít ás m arket power SLDFLHU m arket share piaci részarány, piaci részesedés m ark- up árrés Mass halom, rakás, töm eg Mass consum ption products töm eg-fogyasztási cikkek m atter of priority kiem elt fontosságú kérdés Maturity érettség (szakasza) m axim um overall am ount m axim ális keretösszeg Measure int ézkedés Measurem ent m éret Medit erranean Part nerships m edit errán part nerországok m eet with brisk dem and élénk kereslettel találkozni Mem ber State tagállam Mem ber States of the European Union az Európai Unió tagállam ai Merchant bank = com m ercial bank kereskedelm i bank Merger egyesülés, fúzió 15/26

16 m erit érdem el m icro- t echnology m ikrot echnológia Miscarriage elkallódás m isdeed E QJD]WHWW m islead ( = deceive) m egt éveszt, félrevezet m itigate csökkent, m érsékel m itigating factors HQ\KtW N U OPpQ\HN m odel cont ract V]HU] GpVPLQWD m oderat e PpUWpNWDUWyMy]DQHJ\V]HU m onopsony PRQRSV]yQLXPYHY ROGDOLPRQRSyOLXP Mort gage loan j elzáloghit el m ultim edia content m ultim édia tartalom m unicipalit y önkorm ányzat Mut ual kölcsönös 1 National Contact Point (NCP) Nem zeti Koordinátor (NCP) natural m onopoly term észetes m onopólium natural practice term észetes igazságszolgáltatás negat ive clearance nem leges m egállapít ás negotiated annually egy évre szóló (?) network of distributed facilities osztott berendezések hálózata new / newly independent states of the form er Soviet Union (NIS) szovjet utódállam ok newly em erging kialakuló non- challenge clause m egnem t ám adási klauzula non- com pet it ion clause versenyt ilalm i klauzula Non- fulfilm ent of a cont ract HJ\V]HU] GpVQHPWHOMHVtWpVH Non- reducing QHPIRJ\yQHPOHYRQiVRNNDOP N G Not e issue bankj egykibocsát ás not ice közlem ény, bej elent és not ifiable N WHOH] EHMHOHQWpVDOiHVLN notification bejelentés/ értesítés novelt y új donság null and void érvénytelen és sem m is 2 Obj ect ive cél obligat ion köt elezet t ség obliged resort law köt eles állam i bírósághoz fordulni observed am it figyelem be kell venni obt rusive UiNpQ\V]HUtW occur bekövet kezik, m egt ört énik occur at sg YPLHO IRUGXOPHJW UWpQLNYPLO\HQHVHWQpO odd SiUDWODQHJ\HQO WOHQQHPV]RNiVRV of inferior qualit y URVV]PLQ VpJ offend against t he law W UYpQ\WVpUW W UYpQ\HOOHQHV Offer wit hout engagem ent köt elezet t ségvállalás nélküli aj ánlat Official Journal of the European Com m unities Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja, Hivatalos offset beszám ít, ellent ét elez offshoot oldalhaj t ás, m ellékkövet kezm ény oligopoly oligopólium oligopsony ROLJRSV]yQLDYHY ROGDOLROLJRSyOLXP om it elm ulaszt, elhallgat on the prem ises a helyszínen On the seller s own initiative az eladó saját kezdem ényezésére on- going j elenleg zaj ló open access nyílt hozzáférés 16/26

17 open calls nyit ot t pályázat i felhívások Open cover nyitott biztosítás (?) operate unit trusts egységhitel-nyújtás (?) opine vélem ényt nyilvánít, hangozt at, gondol, opinion vélem ény out law V]iP ]MRJHOOHQHVQHNQ\LOYiQtW out set kezdet, m egindulás Outward N OV Over-cautious túl óvatos overcom e sg OHJ\ ]QLYPLW Overdraft hit elt úllépés, szám lahit el, t echnikai hit el overhaul generálj avít ás overheads ált alános költ ség override hatálytalanít, sem m ibe vesz, áthág overrule érvényt elenít oversee sg IHO J\HOLUiQ\tWHOOHQ UL]YPLW oversight t évedés, felügyelet Oversupply t úlszállít ás, súlyt öbblet owe sy sg tartozik vkinek vm ivel ownership concent rat ion t ulaj don- koncent ráció 3 Padding bélés panel rapport eur D]pUWpNHO EL]RWWViJYH]HW MH panel report puwpnho EL]RWWViJLMHOHQWpV parent com pany anyavállalat Part ial delivery résszállít ás Part icular event különleges esem ény part it ion eloszt ás, feldarabolás, szét választ ás part ner search part nerkeresés Part ner Service SDUWQHUNHUHV V]ROJiODW pass a resolution ítéletet hoz passing off szolgai ut ánzás pat ent s szabadalm ak pay off t örleszt és Paym ent franco dom icile t elephelyig fizet ve pecuniary sanct ion pénzbírság pension fund nyugdíj alap People concerned akire vonat kozik, akit érint, aki érdekelt per capit a HJ\I UHMXWy per se eleve, m int olyan per se illegal önm agában j ogellenes perceive észlel, érzékel, felism er perpet ual örök Personal approach szem élyhez szólóság, közvet len kapcsolat persuade sy do sg UiEHV]pOPHJJ\ ]YNLWYPLU O pertinent to vonatkozó phase in bevezet (term éket) phase out kivon,fokozat osan m egszünt et Pier PyOyNLN W pilot act ivit y próbaüzem plaint iff felperes, sért et t plausible elfogadhat ó plea YpG EHV]pGNLIRJiV plea bargaining vádalku pliable befolyásolhat ó plough back sg in swhere reinvesztál vm it vm ibe 17/26

18 pool összead, közösen használ posit ive com it y SR]LWtYWHY OHJHVN OFV Q VV]tYpO\HVVpJ Post er plakát pot ent ial lehet séges povert y szegénység Precious m etals/ stones nem esfém ek / drágakövek precom pet it ive piac közeli predat ory pricing felfaló árazás pre- exist ing know- how V]HU] GpN WpVNRUPHJOpY NQRZKRZ prej udice against HO twpohw Pre- launch EHYH]HWpVHO WWLiOODSRW prelim inary draft HO ]HWHVWHUYH]HW prem ises helyiség, üzlet hely, ház t elekkel Prem ium biztosítási díj, jutalék prenorm at ive MRJLV]DEiO\R]iVWPHJHO ] NXWDWiV prenorm at ive MRJLV]DEiO\R]iVWPHJHO ] NXWDWiV preparat ion of t he proposal a pályázat elkészít ése pre- proposal check ( of proposals) DSiO\i]DWRNEHQ\~MWiVHO WWLHOOHQ U]pVH pre- regist rat ion ( of proposals) DSiO\i]DWRNHO ]HWHVQ\tOYiQWDUWiVEDYpWHOH Prerequisit e HO IHOWpWHO prescript ive HO tuyv]rniviowdov]hqwhvtwhww presentm ent vádtanács határozata Prest ige t ekint ély, szakm ai m egbecsülés presum pt ion vélelem, felt ét elezés prevail érvényesül, dom inál prevent sy from doing sg m egakadályozni vkit, hogy tegyen vm it price cap regulat ion ársapka szabályozás price cont rol árszabályozás price discrim inat ion árdiszkrim ináció price fixing agreem ent iuu J]tW PHJiOODSRGiV Price range árskála, árint ervallum price t aker iuhoirjdgyiun YHW price t heory árelm élet prim a facie HOV OiWiVUDKHO\WiOOy Principal m egbízó principal cont ract or I YiOODONR]y principal crit erion I NULWpULXP Principle alapelv Prior t o com m encing full- scale product ion DWHOMHVIRN~WHUPHOpVPHJNH]GpVHHO WW Prior t o sg YPLWPHJHO ] HQ priorit y list rangsor procedure eljárás(m ód), folyam at proceed against sy elj árást indít vki ellen Proceeding in law court s elj árás állam i bíróságokon proceedings elj árás ( egészében véve) Process IRO\DPDWIHMO GpVHOMiUiV proclam at ion kihirdet és Product life cycle t erm ék élet ciklus Product reward term ékkínálat / term ék ellenszolgáltatás (?) profit sharing rules eredm énym egoszt ási szabályok Program m e Com m ittee program bizottság Program m e Inform ation Desks program -tájékoztató szolgálat Program m e Integration and Managem ent (PIM) program irányítás (PIM) program m e support m easures program tám ogató intézkedések program m e- specific program - specifikus program m e- specific program - specifikus 18/26

19 Progress chaser P YH]HW WHUPHOpVLUiQ\tWyIRO\DPDWLUiQ\tWy proj ect officer SURMHNWIHOHO V project-by-project participation projekt alapú részvétel proliferat ion elburj ánzás Prom inent role NLHPHONHG V]HUHSMHOHQW VpJ prom ote sales ösztönözni az eladást prom ot ing equal opport unit ies HJ\HQO OHKHW VpJHNPHJYDOyVtWiViQDN V]W Q]pVH prom ot ing scient ific and t echnological excellence a t udom ányos és t echnológiai kiválóság öszt önzése prom ot ion of innovat ion az innováció öszt önzése, serkent ése prom pt öszt önöz, sugalm az proof bizonyít ék Propert y t ulaj don, vagyon proponent LQGtWYiQ\R]yNpUHOPH] Proport ion arány proposal pályázat proposal check SiO\i]DWHOOHQ U]pV proposal evaluat ion pályázat ért ékelés proposal m arking pályázat oszt ályozás proposal num ber pályázat hivat kozási szám proposal ranking a pályázat ok rangsorolása proposal rapport eur DSiO\i]DWpUWpNHO EL]RWWViJYH]HW MH Proposal Subm ission Form s SiO\i]DWL UODSRN proposer pályázó prosecut or YiGOyIHOMHOHQW protection of privacy a m agánügyek védelm e prot ect ion of regist ered design ipari m int olt alom,védelem ProTool HOHNWURQLNXVSiO\i]DWL UODSNLW OW UHQGV]HU(8 Proven abilit y bizonyít ot t képesség provide sy with sg vkit vm ivel ellát, vm it nyújt, biztosít provision rendelkezés provoke curiosit y kíváncsiságot kelt eni proxim ity to the m arket piacközelség proxy m eghat alm azás, m egbízás public adm inist rat ion közigazgat ás public finance állam i pénzügyek public procurem ent közbeszerzés public records állam i levélt ár public servant közalkalm azot t public service obligat ion közszolgált at ási köt elezet t ség public voice t elephony közcélú hangt elefónia Purpose of sg vm i szándéka, célja pursuant felperes pursuant to sg vm i szerint, értelm ében pursue ]P N GLNW UHNV]LN pursue sg folytat, követ vm it purview hat áskör put a product on the m arket egy term éket piacra dobni put opt ion eladási opció put sy first YNLWHOV KHO\UHYHQQL put sy in uch with sy vkit vkivel összehozni, kapcsolatba hozni 4 Qualit y of life and m anagem ent of living eohwplq VpJpVJD]GiONRGiVD]pO YLOiJ Quantity discount m ennyiségi rabatt Quest ionnaire NpUG ty Quoted conditions kikötött feltételek 5 19/26

20 rate of com m odity substitution term ékhelyettesítési ráta rate of returns m egtérülési ráta react reagál, visszahat, hat ással van vm ire reader (of proposal) SiO\i]DWpUWpNHO N OV V]DNpUW readiness készült ség, ( szolgálat) készség real- t im e YDOyVLGHM reasonable ground elfogadhat ó indok reasonableness pvv]hu VpJPpOWiQ\RVViJ recall one s deposits felm ondja a betéteit receipt of proposals a pályázat ok át vét ele receivable NLQQOpY reciprocit y kölcsönösség recognise t he signal IHOLVPHUQLD]HO MHOHW recom m ended/ suggested price ajánlott/ javasolt ár recom pense sy kárt alanít ani vkit reconcile kibékít, összehangol record of t he proceedings WiUJ\DOiVLMHJ\] N Q\Y recourse folyam odás, j ogorvoslat rect ify helyesbít, kiigazít Recurrence of sg YPLNL~MXOiVDLVPpWO GpVH red t ape bürokrácia refer sg céloz, hivat kozik, vonat kozik vm ire refer sg vm ire ut al, vonat kozik, hivat kozik refer a disput e arising out of cont ract DV]HU] GpVE OIDNDGyYLWiWYNLHOpWHUMHV]WL refer sy elsewhere m áshová irányít ani vkit refer the m atter swhere az ügyet vm i elé terjeszteni refrain t art ózkodik refusal to deal HO]iUNy]iVD] ]OHWN WpVW O regist er of cases ügyregiszt er registration (of proposals) (pályázatok) nyílvántartásba vétele Regulat ion im posed on sg V]DEiO\HO tuydypluhyrqdwnr]ydq regulat ory capt ure szabályozói elfogult ság Reinsurance viszont bizt osít ás reiterate m egism étel rejection decision elutasító döntés relat e sg sg összekapcsol vm it vm ivel Related to sg vm ire vonatkozó, vm ivel kapcsolatos Relevant to sg fontos ahhoz, hogy relief j ogorvoslat, kárt ét el relieved from sg felm entve vm i alól relinquishm ent feladás, lem ondás reluct ant vonakodó, kellet len rem edies orvoslások Rem inder fizet ési felszólít ás Rem ittance átutalás renewable energy m egúj uló energia( faj t a) renewable resources PHJ~MXOyHU IRUUiVRN rent seeking (m onopol)járadék utáni hajsza repeal ( = abolish, abrogat e) visszavon, elt öröl, hat ályon kívül helyez reprehend elít él reprehensible HOtWpOHQG HOPDUDV]WDODQGy Reproduct ion sokszorosít ás Reput at ion hírnév resale price m aint enance t ovábbeladási ár m egköt ése research and technical developm ent (RTD) kutatási és technológiafejlesztési (KTF) projektek research area kut at ási t erület 20/26

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. Nyilvános A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 20/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

www.dancsopeter.extra.hu

www.dancsopeter.extra.hu MENEDZSMENT- EMBERI ERÕFORRÁS 10 FÕS KFT. SZERVEZETI FELÉPÍ TÉSE DANCSÓ PÉTER 3LI FBP NEPTUN KÓD: CGL7L9 ELÕADÓ: SUSZTER ZOLTÁN 1 A DANCSÓ PANZI Ó KFT. SZERVEZETI FELÉPÍ TÉSE A Dancsó Panzió Kf t egy 26

Részletesebben

Horizont 2020 Gyakorlati pályázati ismeretek adminisztratív, jogi és pénzügyi kérdések. Költségvetési tervezés

Horizont 2020 Gyakorlati pályázati ismeretek adminisztratív, jogi és pénzügyi kérdések. Költségvetési tervezés Horizont 2020 Gyakorlati pályázati ismeretek adminisztratív, jogi és pénzügyi kérdések Költségvetési tervezés Kápli Balázs István Legal and Financial NCP Kik pályázhatnak? Egyéni pályázatok Marie Sklodowska-

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Az eladást támogató portfólió menedzsment gyakorlat az ericsson-ban

Az eladást támogató portfólió menedzsment gyakorlat az ericsson-ban Az eladást támogató portfólió menedzsment gyakorlat az ericsson-ban Attila Borza ESPM, IPMA LEVEL C Ericsson Magyarország Tartalom Az Ericsson világa, PMO Az eladást támogató projekt specialitásai Erőforrás

Részletesebben

Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Intra-EU Mobility of third country national

Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Intra-EU Mobility of third country national Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása Intra-EU Mobility of third country national Európai Migrációs Hálózat Magyarország X. Nemzeti Ülés és Képzés a Migráció és a Menekültügy

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos Rendszermérnök kovacs.lajos@npsh.hu A HUEDU program háttere 2 2009: 3 éves megállapodás az NFM és a Novell között --» 2012: keretszerződés meghosszabbítása

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Climate Change Response through integrated urban management Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni

Részletesebben

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán vezető tanácsadó gabor.horvath@npsh.hu Szerverek életciklusa Szerver életciklus Telepít Beállít Tesztel Frissít Kivezet 3 Élesít Üzemel Problémák? Tömeges

Részletesebben

KKV-knak szóló pályázati lehetőségek. Vántora Virág Pécs, 2010. június 28.

KKV-knak szóló pályázati lehetőségek. Vántora Virág Pécs, 2010. június 28. KKV-knak szóló pályázati lehetőségek Vántora Virág Pécs, 2010. június 28. 1. FP7 - Research for the Benefit of SMEs 2. Konzorcium építő pályázat 3. Bonus pályázat 4. Marie Curie Actions 5. KKV-knak szóló

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Amely létrejött egyrészről Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. Adószám: 15390022-2-13 Statisztikai számjel: 15390022-7511-32-113 Képviseli: Dr. Csutoráné Dr. Győri

Részletesebben

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia Vázlat Mi történt az elmúlt évben? Az 5. prioritásterület Előrehaladás Mi várható? Vázlat Mi

Részletesebben

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation 2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation Kajtán Erika Kapacitásértékesítés vezető/head of Capacity

Részletesebben

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább?

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább? Regional Centre for Energy Policy Research (REKK) Corvinus University of Budapest Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább? Magyar Energia Hivatal ERRA Budapest,

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

11. Gyakorlat: Certificate Authority (CA), FTP site-ok

11. Gyakorlat: Certificate Authority (CA), FTP site-ok 11. Gyakorlat: Certificate Authority (CA), FTP site-ok 11.1. A CA szerver szerepkör telepítése a DC01-es szerverre 11.2. Az FTP szervíz telepítése a DC01-es szerverre 11.3. A szükséges DNS rekordok létrehozása

Részletesebben

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7.

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7. MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Nyéki Anikó, 2012. december 7. EZ A SABIC A PETROLKÉMIAI IPAR LEGVÁLTOZATOSABB PORTFOLIÓJA 6 STRATÉGIAI ÜZLETI EGYSÉG VEGYI ANYAGOK POLIMEREK INNOVATÍV MŰANYAGOK TELJESÍTMÉNYJAVÍTÓ

Részletesebben

Research and Innovation Participant Portal. Horizont 2020 - Elektronikus pályázatkezelési rendszer

Research and Innovation Participant Portal. Horizont 2020 - Elektronikus pályázatkezelési rendszer Research and Innovation Participant Portal Horizont 2020 - Elektronikus pályázatkezelési rendszer Hegyvarine Nagy Agnes agnes.nagy-hegyvarine@ec.europa.eu ERCEA B1. Hivatalos információk kutatási és innovációs

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

SUSE Success Stories Varga Zsolt

SUSE Success Stories Varga Zsolt SUSE Success Stories Varga Zsolt operatív igazgató / Novell PSH Varga.zsolt@npsh.hu 2 Nagy forgalmú webes portál infrastruktúra kialakítása (közszféra) Megoldandó feladatok, nehézségek Igen nagy számú

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1358 0.2.2 Species name Mustela putorius 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name házigörény 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

PARK ATRIUM IRODAHÁZ PARK ATRIUM OFFICE BUILDING

PARK ATRIUM IRODAHÁZ PARK ATRIUM OFFICE BUILDING 01 0.floor/0.emelet 1550 32 2969 1 1 +600 8 91 1650 +600 65 95 low 44 high 40-1 35-20 18,4 5 131,64 m 2 1 5 1 5 33, m 2 15,8 m 2 32,3 m 2 PARK ATRIUM IROAHÁZ PARK ATRIUM BUILING 15,00 m 2 see service block

Részletesebben

SUSE Konferencia 2013 Szittya Tamás

SUSE Konferencia 2013 Szittya Tamás SUSE Konferencia 2013 Szittya Tamás regionális igazgató Magyarország, Dél-Kelet Európa tszittya@suse.com Napirend 2 9:00 9:30 Áttekintés 9:30 10:15 SUSE Linux újdonságok 10:15 11:00 Felhő megoldások 11:00

Részletesebben

Közvetett K+F ösztönzők

Közvetett K+F ösztönzők Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Közvetett K+F

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Buy Offer (Vétel az eladási áron) Vételi limit áras megbízás az éppen aktuális legjobb eladótól.

Buy Offer (Vétel az eladási áron) Vételi limit áras megbízás az éppen aktuális legjobb eladótól. 1 Ask (Legjobb eladó) Hívják offer árnak is. Az adott instrumentumra a legjobb eladási ár. Ezen az árfolyamon nyithatunk long pozíciót. Példaként véve a deviza kereskedést, ezen az áron vehető meg a fix

Részletesebben

A Projekt portfoliómenedzsment projekt iroda (PMO) alkalmazási feltételei, lehetőségei - szekció bevezető gondolatok

A Projekt portfoliómenedzsment projekt iroda (PMO) alkalmazási feltételei, lehetőségei - szekció bevezető gondolatok A Projekt portfoliómenedzsment projekt iroda (PMO) alkalmazási feltételei, lehetőségei - szekció bevezető gondolatok Szalay Imre, PMP PMI Budapest 18. PM Forum, 2014. április 9. 1 A projektek feladata

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

IT Asset Management. IBM Tivoli Asset Management for IT. 2009. 11. 10 Kubicsek Tamás. 2009 IBM Corporation

IT Asset Management. IBM Tivoli Asset Management for IT. 2009. 11. 10 Kubicsek Tamás. 2009 IBM Corporation IT Asset Management IBM Tivoli Asset Management for IT 2009. 11. 10 Kubicsek Tamás Miért kritikus az átfogó IT eszközmenedzsment kialakítása? Szoftver és Licensz: Komplex licensztípusok Nehezen átlátható

Részletesebben

E-Learning alkalmazás szolgáltatás: a bárhonnan és azonnal elérhet tudás. Main

E-Learning alkalmazás szolgáltatás: a bárhonnan és azonnal elérhet tudás. Main E-Learning alkalmazás szolgáltatás: a bárhonnan és azonnal elérhet tudás HostLogic 1989 óta az SAP piacon Üzleti és technológiai tudás az USA-ból 5 éves tapasztalat az ASP és Hosting üzletben 5-15 éves

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

IVC eredmények. Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap 2015. április 28., Budapest. SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen

IVC eredmények. Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap 2015. április 28., Budapest. SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND IVC eredmények Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap 2015. április 28., Budapest SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen INTERREG IVC/EUROPE információs nap 2015.04.28

Részletesebben

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám:.. mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a KELER KSZF Központi

Részletesebben

Statisztikai számjel / Statistical Code

Statisztikai számjel / Statistical Code 1 1 1 0 0 0 1 3 9 6 2 1 A EREDMÉNYKIMUTATÁS / PROFIL/LOSS ACCOUNT A VARIANT (Összköltség eljárással) (Prepared using the total coust method) Previous year Tárgyév / The year under review 01. Belföldi értékesítés

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

Felhívás azo osító jele

Felhívás azo osító jele Prioritás Felhívás azo osító jele Felhívás eve Keretösszeg Mrd Ft Felhívás eghirdetésé ek ódja Felhívás eghirdetésé ek tervezett ideje GINOP 3 GINOP-3.2.1 GINOP 2 GINOP-2.6.3 I foko u iká iós otivá iós,

Részletesebben

www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén 2012. február 28.

www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén 2012. február 28. www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén Kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó fogalmak K+F tevékenység fogalma - 2012. január 1. előtt: nem egységes, adónemenként eltérhetett K+F tevékenység

Részletesebben

Az EU közbeszerzési politikájának

Az EU közbeszerzési politikájának Az EU közbeszerzési politikájának modernizálása Az Egységes piaci intézkedéscsomag elkötelezettsége "Átdolgozott és modernizált közbeszerzési jogi keretek, melyeknek célja, hogy alátámasszák egy olyan

Részletesebben

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Floor Net m 2 /m 2 Emelet Nettó m 2 /m 2 Warehouse Raktár Ground Floor 292.99 m 2 6.00-6.50 Földszint 292,99 m 2 6,00-6,50

Részletesebben

Treasury kockázatkezelés

Treasury kockázatkezelés www.pwc.com/hu Treasury kockázatkezelés Berki Ervin Mirő lesz szó 1. Bevezetés 2. Fedezeti politika 3. Fedezeti elszámolás 4. Válság után EMIR Slide 2 Bevezetés Slide 3 Szabályozó testület Kontroll környezet

Részletesebben

Az EU 7. keretprogramja

Az EU 7. keretprogramja Az EU 7. keretprogramja 2007-2013 Del Viscio Tiziana tiziana@renyi.hu 2010. szeptember 23. FP7 prioritások BUDGET Cooperation: : 32.413 MRD EUR Ideas: : 7.510 MRD EUR People: : 4.75 MRD EUR Capacities:

Részletesebben

Semi-Annual Report 2014

Semi-Annual Report 2014 Semi-Annual Report 2014 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2014 2013 Interest and similar income 42,658 57,786 - cash and cash equivalents 679 1,299

Részletesebben

Ipari parkok Magyarországon

Ipari parkok Magyarországon Topa Zoltán Ipari parkok Magyarországon A 90-es évek végén jelentek meg Gazdaságszervező funkció Kezdeti célok: munkahelyteremtés, a fejlett technológia bevonása Ma már minden nyolcadik ipari foglalkoztatott

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

Ezt a levelet kaptad (alatta a tennivalók magyarul) March 30, 2012 VIA EMAIL. Dear Beneficiary:

Ezt a levelet kaptad (alatta a tennivalók magyarul) March 30, 2012 VIA EMAIL. Dear Beneficiary: Amennyiben részvényt vásároltál nagyobb tételben (5000 USD felett) a DubLi alapítványától, ezt a levelet kaptad emailben, melyre LEGKÉSŐBB 2012 április 30.ig kell elküldjed a választ, hogy megkapd a részvényeket.

Részletesebben

Semi-Annual Report 2012

Semi-Annual Report 2012 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2012 1 www.raiffeisen.hu Igazgatóság jelentése Részvényesek RZB Csoport, Raiffeisen International Consolidated Income Statement IFRS consolidated,

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

System Center Service Manager 2012 áttekintése. Ker-Soft Kft. Kaszás Orsolya - tanácsadó Nagy Dániel - rendszermérnök

System Center Service Manager 2012 áttekintése. Ker-Soft Kft. Kaszás Orsolya - tanácsadó Nagy Dániel - rendszermérnök System Center Service Manager 2012 áttekintése Ker-Soft Kft. Kaszás Orsolya - tanácsadó Nagy Dániel - rendszermérnök Tartalom 1. Probléma felvetés 2. Megoldás 3. Demó 4. Projekt tanulságok 5. Három példa

Részletesebben

EU-s kutatási források 1 Milyen lehetőségek vannak?

EU-s kutatási források 1 Milyen lehetőségek vannak? EU-s kutatási források 1 Milyen lehetőségek vannak? Mire, miért, és hogyan érdemes pályáznunk? MTA KÉMIAI KUTATÓKÖZPONT, AKI POLIMER KÉMIAI ÉS ANYAGTUDOMÁNYI OSZTÁLY 1525 BUDAPEST, PUSZTASZERI ÚT 59-67,

Részletesebben

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására?

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Dr. Pethő Árpád, a MIE ügyvezető elnöke 1/10 SZTNH Felhasználói Fórum, 2014.04.23. ESZE 64. cikk Az európai szabadalmi oltalom tartalma (1) Az európai

Részletesebben

Adószámítás R12-ben. Bihari Tibor (tibor.bihari@ni.com) 2014 március 24. HOUG. ni.com

Adószámítás R12-ben. Bihari Tibor (tibor.bihari@ni.com) 2014 március 24. HOUG. ni.com Adószámítás R12-ben Bihari Tibor (tibor.bihari@) 2014 március 24. HOUG Témák A National Instruments-ről Tax általánosságban Tax számítás R12-ben Tax az NI-nál Tapasztalatok/Tanácsok 2 A National Instrumentsről

Részletesebben

ANNEXES. 5.1.1. ACTION A1 - Preparation of forest habitat management 5.1.1.-1. Map of the area of invasive management in 2012

ANNEXES. 5.1.1. ACTION A1 - Preparation of forest habitat management 5.1.1.-1. Map of the area of invasive management in 2012 ANNEXES 5.1.1. ACTION A1 - Preparation of forest habitat management 5.1.1.-1. Map of the area of invasive management in 2012 5.1.3. ACTION A.3: Munition treatment planning 5.1.3.-1. Map of the target area

Részletesebben

Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére

Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére bankunk által értékesíthető befektetési termékeket kockázati szempontból az alábbi kategóriákba soroljuk be, melyeket az egyes termékek megnevezésénél jelöltük: lacsony özepes agas Számlanyitási díj Számlavezetés

Részletesebben

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. február 1-től STANDARD CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of, February 1 st, 2010 1. Belföldi Forint forgalomhoz kapcsolódó

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2013 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2013 2012 Interest and similar income 57,786

Részletesebben

A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása

A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása SAP konferencia 2008.szeptember 22. Tihany Copyright 2008 Open Text Inc. All rights reserved. Kárász Vilmos Sales Manager USER KFT vilmos.karasz@user.hu

Részletesebben

Elbírálás alatt álló pályázatok

Elbírálás alatt álló pályázatok Elbírálás alatt álló pályázatok 1 Cooperation projects to support transnational tourism based on European Visiting Our Mother cultural and industrial heritage 127-G-ENT- PPA-14-7722 2 Erasmus+ 3 Erasmus+

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

airled Helyi gazdaságfejlesztés repülőterek térségében Közép-Európában

airled Helyi gazdaságfejlesztés repülőterek térségében Közép-Európában 1 airled Helyi gazdaságfejlesztés repülőterek térségében Közép-Európában From airfield 2 3 Airport City airled program alap információk 5 Futamidő: 2012 július 1. 2014 december 31. (30 hónap) Central Europe

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései Agenda 1. Közvetett, össz-fázisú hozzáadott-érték adó 2. Az öt alapkérdés 1. kérdés : Adóalany végzi a tevékenységet? 2. kérdés : Az áfa hatálya alá tartozik az ügylet?

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: 5 lakásos lakóépület PRIZMAHÁZ Engedélyezési terv Helyszín: 1021 Budapest, Budenz út 12/b, HRSZ.: 10988/4 Tervező: Csongrádi János okleveles építészmérnök É-1 01-0795 1038

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Melyek az újdonságok a Microsoft Dynamics AX 2012-ben? Sasfi Imre 2012. 11. 27.

Melyek az újdonságok a Microsoft Dynamics AX 2012-ben? Sasfi Imre 2012. 11. 27. Melyek az újdonságok a Microsoft Dynamics AX 2012-ben? Sasfi Imre 2012. 11. 27. * Planned to be released in Q1 CY2012 Microsoft Dynamics AX2012 Solution Overview Ágazat specifikus megoldások Gyártás Nagykereskedelem

Részletesebben

Elszámolási munkacsoport

Elszámolási munkacsoport T2S Nemzeti Felhasználói Csoport (NUG) Elszámolási munkacsoport 11. ülés Budapest, 2013. május 13. Ülés napirendi pontjai I. Bevezető, napirend, update II. T2S Program Plan, kapcsolódó ügyfél szinkronizációs

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

PANNON NYELVVIZSGA Írásbeli nyelvvizsga 5.1.1. B1 1. fe la da t : 2. feladat: 3. feladat 4. feladat 5. feladat 6. feladat

PANNON NYELVVIZSGA Írásbeli nyelvvizsga 5.1.1. B1 1. fe la da t : 2. feladat: 3. feladat 4. feladat 5. feladat 6. feladat PANNON NYELVVIZSGA Írásbeli nyelvvizsga Vannak ism étl d feladatok, am elyek tehát m inden fokon el fordulnak, de term észetesen fokozatosan növekv nyelvi követelm ényt tám asztanak. 5.1.1. B1 (alapfok)

Részletesebben

Európai Uniós támogatások és a közbeszerzés, ellenőrzési dilemmák EU funds and public procurement, control dilemmas

Európai Uniós támogatások és a közbeszerzés, ellenőrzési dilemmák EU funds and public procurement, control dilemmas Európai Uniós támogatások és a közbeszerzés, ellenőrzési dilemmák EU funds and public procurement, control dilemmas Dr. Gajdos Róbert elnök president Közbeszerzési Hatóság Public Procurement Authority

Részletesebben

A GN2 PROJEKT ÉS KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A GN2 PROJEKT ÉS KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A GN2 PROJEKT ÉS KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS Networkshop 2006 Mohácsi János,Kovács András NIIF Intézet janos.mohacsi@niif.hu, andras.kovacs@niif.hu 2006.04.20. 2006.04.19. NIIF http://www.niif.hu 1 Trendek

Részletesebben

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership Vision & Values Jövôképünk & Értékeink Team-munka és vezetési irányelvek Code of Teamwork and Leadership Team-munka és vezetési irányelvek Jövôképünk & Értékeink címen ismert normáink szabják meg a vállalaton

Részletesebben

158. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

158. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 7., péntek 158. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXIII. tv. Az Eu ró pa Ta nács pénz mo sás ról, a bûn cse lek mény bõl szár - mazó

Részletesebben

A Horizont 2020 Keretprogram jogi-pénzügyi aspektusai. Kápli Balázs István Jogi és Pénzügyi Nemzeti Kapcsolattartó Legal and Financial NCP

A Horizont 2020 Keretprogram jogi-pénzügyi aspektusai. Kápli Balázs István Jogi és Pénzügyi Nemzeti Kapcsolattartó Legal and Financial NCP A Horizont 2020 Keretprogram jogi-pénzügyi aspektusai Kápli Balázs István Jogi és Pénzügyi Nemzeti Kapcsolattartó Legal and Financial NCP Horizon 2020 rendszer aktorai Közvetlen Európai Uniós forrás Pályázat

Részletesebben

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ...

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ... Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 19/ 20141001/ BANKSZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON THE MAINTENANCE OF BANK ACCOUNT amely létrejött egyrészről a Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Telepítési kézikönyv. TCP/IP Modul

Telepítési kézikönyv. TCP/IP Modul Speech Dialler Installation Manual THANK YOU FOR VOTING TEXECOM Telepítési kézikönyv TCP/IP Modul Yes Omit No Service Omit Chime Part Area Power Info. Ready Reset Menu ComIP telepítési kézikönyv 1. Bevezetõ

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

dashboard technika segítségével Dobos Zoltán IBM Business Analytics

dashboard technika segítségével Dobos Zoltán IBM Business Analytics Online pénzügyi kimutatások dashboard technika segítségével Dobos Zoltán IBM Business Analytics Volatilitás és sebesség az új normák A pénzügyi vezetők 60%-a hiszi, hogy a bár a válság elmúlik, de a fokozott

Részletesebben

SOPHOS simple + secure. A dobozba rejtett biztonság UTM 9. Kókai Gábor - Sophos Advanced Engineer Balogh Viktor - Sophos Architect SOPHOS

SOPHOS simple + secure. A dobozba rejtett biztonság UTM 9. Kókai Gábor - Sophos Advanced Engineer Balogh Viktor - Sophos Architect SOPHOS SOPHOS simple + secure A dobozba rejtett biztonság UTM 9 Kókai Gábor - Sophos Advanced Engineer Balogh Viktor - Sophos Architect SOPHOS SOPHOS simple + secure Megint egy UTM? Egy újabb tűzfal extrákkal?

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

cserekereskedelem, árucsere birka, birkák piac (ahol a kofák vannak) tekint, vél; figyelembe vesz; megfontol

cserekereskedelem, árucsere birka, birkák piac (ahol a kofák vannak) tekint, vél; figyelembe vesz; megfontol 14 Money goods measure value store wealth society money economy be based on sg coin banknote paper note of one kind or another barter direct exchange sheep market-place consider of equal value (un)satisfactory

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

9. Gyakorlat: Network Load Balancing (NLB)

9. Gyakorlat: Network Load Balancing (NLB) 9. Gyakorlat: Network Load Balancing (NLB) 9.1. Az NLB01 és az NLB02 szerverek létrehozása 9.2. Az NLB01 szerver konfigurálása 9.3. Az NLB02 szerver konfigurálása 9.4. Teszt weboldal létrehozása 9.5. Az

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben