$QJROPDJ\DU(8VWHPDWLNXVV]yWiU WHOMHVN U. HOpUKHW VpJ..tvpu,qwp]nhgpvhn. aktivitási terület hirdet ési kiadás, hird.- re felhasznált t erület

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "$QJROPDJ\DU(8VWHPDWLNXVV]yWiU WHOMHVN U. HOpUKHW VpJ..tvpu,qwp]nhgpvhn. aktivitási terület hirdet ési kiadás, hird.- re felhasznált t erület"

Átírás

1 $QJROPDJ\DU(8VWHPDWLNXVV]yWiU $ Act of God A com plete range of sg A cross-section of the public A like proportion of the prem ium s A m atter for sy A m eans of interbank settlem ent abide by abolish (= abrogate, repeal, annul) abridged edit ion absorb sg abuse of dom inant posit ion accept responsibilit y about sg accept sg on condition of/ that accept ance Accept ance house act ivit ies access access act ion accessibilit y accession accom m odat e sg Accom panying Measures accom plish account for sg acknowledged = confirm ed acquire acquisit ion of cont rol acquittal action (= suit, claim ) act ion line ( AL) activity Ad expendit ure adduce ( proof) adhere adj udicat e adj ust m ent adm inister the com m ission adm inist ered prices Adm inist rat ive Form s Adm ission adm it sg som ewhere adm itted adopt a decision advert isem ent Advert ising Advertising aim ed at so. advice advocacy affect sg = influence sg affiliat ed firm affiliat ion affordabilit y agenda aggregat e vis m ajor WHOMHVN U a lakosság reprezentatív keresztm etszete a díj hasonló, arányos része vkire tartozik, vki ügye bankközi elszám olási m ód, eszköz betart (törvényt) visszavon, érvénytelenít, eltöröl, hatályon kívül rövidít et t kiadás elnyel vm it HU I OpQQ\HOYDOyYLVV]DpOpV IHOHO VVpJHWYiOODOYPLpUW vm it elfogadni vm ilyen feltétellel j óváhagyás, elfogadás elfogadási t evékenység hozzáférés elérési akció HOpUKHW VpJ csat lakozás alkalm azni, alkalm azkodni.tvpu,qwp]nhgpvhn m egvalósít, elkészít, bevált YPLYHOV]iPROYPLU OV]iPRWDGELUWRNROMD ±HOLVPHUYHYLVV]DLJD]ROYDPHJHU VtWYH m egszerez EHIRO\iVV]HU]pVHOOHQ U]pVV]HU]pV felm entés kereset akciósor aktivitási terület hirdet ési kiadás, hird.- re felhasznált t erület EL]RQ\tWpNRWIHOKR]HO KR] ragaszkodik odaít él,eldönt hozzáigazít ás, kiigazít ás, elint ézés jutalékot elszám ol, kalkulál irányít ot t árak DGPLQLV]WUDWtY UODSRN belépés engedély, felhatalm azás, m egbízás elism erve dönt ést hoz hirdet és, reklám reklám ozás, hirdet és vkit m egcélzó hirdetés tanács ügyvédség, kiállás vm i m ellet t befolyásolni, kihat, érint vm it leányvállalat, fiókvállalat csat lakozás, befogadás PHJIL]HWKHW VpJ program, korm ányprogram, napirend csoport os, egyesít et t 1/26

2 agrarian regim e, regulat ion agrárrendt art ás agreed on init ially LQGXOiVNRUHO UHNLN WYH agreem ent m egegyezés, m egállapodás, Ailing bet eg Airt ight légm ent esen záródó align felsorakozt at, összehangol allegat ion állít ás allege (= state, assert) állít alleged állít ólagos allegiance ioodpsrojiuln WHOH]HWWVpJK VpJ alleviat e enyhít, csökkent allocated am ong sgs vm ik között elosztva Allocation of financial resources ]OHWLW NHNLKHO\H]pV allowable / eligible cost s elszám olhat ó költ ségek Altogether teljes egészében am algam ate with sg egybeolvad vm ivel am ount s of seed m oney NH]G DODStWyW NHQDJ\ViJD ancillary rest raint s j árulékos korlát ozások anim al welfare állat j ólét annual balance- sheet t ot al pyhvppuohji VV]HJ annual t urnover éves forgalom anonim it y névt elenség ant icipat e sg HO UHMHOH]QLPHJMyVROQLYPLW anticom petitive practice versenyellenes m agatartás ant i- m onopoly policy versenypolit ika ant it rust versenyj og Appeal fellebbezés; vm ihez folyam odik, hat ással van vm ire applicat ion alkalm azás Applied DONDOPD]RWWDONDOPD]iVUDNHU O apply sg vonatkozik vm ire, tartozik vm ihez appoint sy kij elöl, kinevez vkit appraisal becslés, hivat alos ért ékelés appreciable ( = perceivable) effect pu]pnhokhw KDWiV Appropriat e DONDOPDVPHJIHOHO appropriat e sg PHJIHOHO DONDOPDVYPLUH approval j óváhagyás, hozzáj árulás arbit rary önkényes Arbit rat ion G QW EtUiVNRGiV Arbitration clause bírói, jogi záradék (?) arbit rat ion court választ ot t bíróság Arbit rat ion court/ t ribunal G QW EtUyViJ Arbit rat or G QW EtUy area (research area) kutatási terület arise felm erül, adódik arouse one s int erest YNLpUGHNO GpVpWIHONHOWHQLIHOpEUHV]WHQL arrangem ent m egegyezés, kiegyezés, rendelkezés arrangem ents HO NpV] OHWHN assent j óváhagyás assert ion állít ás, igény érvényesít és assess felbecsül assess perform ance HO LUiQ\R]QLDWHOMHVtWPpQ\W assessm ent ért ékelés assessm ents (by users and suppliers) (a felhasználók és a szolgáltatók által végzett) Asset s akt ívák, vagyon, ért ékpapír, nyereség assign kij elöl, át ruház assign sg for sg kijelöl vm it vm ire 2/26

3 assist ance available LJpQ\EHYHKHW VHJtWVpJ assist ant cont ract or t ársvállalkozó Associated State társult ország Associat ion Agreem ent WiUVXOiVLV]HU] GpV associat ion of professionals szakm ai szervezet assuage enyhít, kielégít assum e sg feltételez at fault hibásnak lenni attach a) letartóztat, lefoglal b) velejár, együttjár c) csatol attachm ent letartóztatás, fogvatartás, lefoglalás, m elléklet attain m egvalósít, elér, m egnyer attract one s attention felkelteni vki figyelm ét auct ion árverés, aukció Audit ed account s könyvvizsgálat Aut horised felhat alm azot t aut horit at ive hit eles, irányadó, parancsoló Authority hatóság, szerv Authority to do sg felvesz, beenged vkit vhova authorized do sg engedélyezve, feljogosítva vm ire Econom ic entity avail oneself of sg igénybe vesz, hasznát veszi vm inek average cost át lagos költ ség aviat ion repülés, légiközlekedés Award dönt és, ít élet aware of sg tisztában van vm ivel % B/ L Bill of Lading fuvarlevél back- door rivals t iszt ességt elen versenyt ársak Badly dam aged súlyosan károsodot t Bank of issue j egybank Bank overdraft folyószám la hit el bar akadályoz, gát ol, kizár Bargain alku, ügylet, üzlet köt és Barrel hordó barriers t o ent ry piacralépési korlát ok base rate alap kam atláb basing point pricing rögzít et t parit ásos árképzés be at stake kockán forgó becom e a driving force YH]HW HU YpYiOQL beneficiary kedvezm ényezet t benefit from sg KDV]QRWK~]YPE O best pract ice legj obb gyakorlat best practice action a legjobb gyakorlat elterjesztését szolgáló Best t arget audience a legj obb célközönség bid aj ánlat bid-rigging egyeztetett árajánlat m egtétele Binding MRJHU VN WHOH] binding on sy YNLUHYRQDWNR]LNpUYpQ\HVMRJHU V biodiversit y biológiai sokféleség blam e okolni valakit block exem ptions (= group exem ptions) csoportm entességek Bond YiP UL]HW Booklet brosúra bound to köteles, kötelezett boundary hat ár brain drain agyelszívás brand com pet it ion m árkaverseny 3/26

4 brand nam e m árka név breach of the law törvénysértés bribe m egveszt eget és bring a suit/ legal action keresettel fordul Broad át fogó build ipart est ület, egyesület build a favourable im age NHGYH] LPDJHpStWpVHNLDODNtWiVD Bulk öm lesztett bundling FVRPDJEDQW UWpQ iuxhodgiv burden of proof bizonyít ás t erhe bursary öszt öndíj buyer concent rat ion YHY NNRQFHQWUiFLyMD buying power YiViUOyHU buyout kivásárlás & cajole sy in doing sg hízelgéssel rávesz vkit vm re call felhívás call for követ el, szükségessé t esz call for expression of int erest IHOKtYiVD]pUGHNO GpVNLIHMH]pVpUH call t ext a pályázat i felhívás szövege call- opt ion vét eli opció call- specific felhívás specifikus Candidates for EU m em bership EU tagjelölt országok capit al int ensive W NHLJpQ\HV Capit al m arket act ivit ies W NHSLDFLWHYpNHQ\VpJ Capit al of sg W NHMDYDN carry out sg teljesít, kivitelez vm it Case eset, ügy Cash discount skont ó cash on delivery parcel ut ánvét eles csom ag casual em ploym ent alkalm i m unkavállalás cat alist act ions gyorsít ot t int ézkedések cause sy do sg vm it csináltat vkivel caveat kifogás, óvás cease an offending conduct MRJVpUW PDJDWDUWiVWPHJV] QWHW cease and decist order MRJVpUWpVPHJV] QWHWpVpWHOUHQGHO KDWiUR]DW cell factory sejt m int gyár Cent re of Excellence kiválósági központ cert ificat ion of a proposal a pályázat benyúj t ásának visszaigazolása cert ified reference m at erials referenciaanyagok Challenge kihívás, feladat challenge of a decision határozat m egtám adása Cheque clearing csekk elszám olás, kiegyenlít és (?) Circular körlevél Circulat ion forgalom, példányszám cite a) idéz, hivatkozik b) beidéz Civil com m ot ion népfelkelés civil servant N ]WLV]WYLVHO claim a) kereset b) igény, követ elés, j ogcím claim (for dam ages) állít, követel (kártérítést) claim com pensation for sg kártalanítást kér vm i m iatt claim dam ages NiULJpQQ\HOHO iooql Clause záradék cleared up tisztázva van cluster projekt köteg, klaszter clustering (of projects) a projektek m egadott szem pontok szerinti 4/26

5 coercion kényszer collaborat ive research proj ect kollaborat ív kut at ási proj ekt collusion összej át szás,összebeszélés com bined m arket share együt t es piaci részesedés com bined RTD and dem onstration projects KTF és dem onstrációs vegyes projektek com e in force hatályba lép com it y kölcsönös j óindulat ( elbírálás elve) Com m and utasítás Com m ission jutalék Com m ission Bizottság Com m ission services a Bizot t ság szakszolgálat ai com m it oneself elkötelezni m agát, állást foglalni Com m itm ent fee utalási díj (?) Com m itted elkötelezett Com m ittee of Regions Régiók Bizottsága com m on call együttes pályázati felhívás Com m unity added value európai közösségi hozzáadott érték Com m unit y dim ension európai közösségi dim enzió Com m unit y s int erest európai közösségi érdek com pare sg with sg összehasonlítani vm it vm ivel com pat ibilit y VV]HIpUKHW VpJ VV]HHJ\H]WHWKHW VpJ com pel kényszerít, készt et com pet ence hat áskör com pet it ion incent ive YHUVHQ\pOpQNtW Com petitive and sustainable growth Versenyképes és fenntartható növekedés Com petitive edge? com pile összeállít, összeszerkeszt Com plaint reklam áció com plem ent ary cont ract or NLHJpV]tW V]HU] GpVWN W IpO com ply with eleget tesz, teljesít, betart (pl. törvényt) Com pound osszet et t com prehend m egért, felfog, tartalm az Com prehensive iwirjyv]pohvn U com pulsory licensing N WHOH] HQJHGpO\H]WHWpV Com puted szám ított conceal elt it kol conceive sg as sg else úgy képzeli/ tekinti m int... concent rat ion m easures NRQFHQWUiFLyVPpU V]iPRN concentration ratio koncentrációs ráta concern with = deal with sg foglalkozik vm ivel concerned in/ with about a) érinti vm i, foglalkozik vm vel b) aggódik concert ed act ion öszehangolt m agat art ás Concert ed Act ions összehangolási akció Concession engedm ény Conciliat ion békélt et és Conciliat ion Com m it t ee (J\H]WHW %L]RWWViJ conclude sg eredm ényezni, jelenteni vm it conclusive EL]RQ\tWyHUHM condem n HOtWpONLIRJiVROE Q VQHNPRQG confess vallom ást t esz Confidence bizalom confine a) bezár, korlátoz b) határ, m ezsgye conform m egfelel vm nek, összhangban vm vel Conglom erat e t öm örülés consensus group HJ\HJ\SiO\i]DWRWpUWpNHO FVRSRUWSDQHO consider sg m egfontol, figyelem be vesz vm it 5/26

6 Consignee cím zet t Consignm ent = cargo szállít m ány, küldem ény, rakom ány consist ent ly követ kezet esen conspiracy összeesküvés/ összebeszélés const ant capit al ioodqgyw NH constitute alkot, alakít, jelent Const it ut ional Court Alkot m ánybíróság construe taglal, értelm ez Consular I nvoice konzuli szám la consum e sg elfogyaszt, felhasznál, felem észt vm it consum er welfare fogyaszt ói j ólét consum m at e YpJUHKDMWEHWHW ]NLWHOMHVtW Container tartály (ált. is) Content tartalom, tartozék contest m egtám ad, perbe száll contestable m egtám adható cont ingent YpOHWOHQV]HU cont inuous subm ission proposals folyam at osan benyúj t hat ó pályázat ok cont inuously open call folyam at osan nyit ot t pályázat i felhívás cont ract finalisat ion DV]HU] GpVYpJOHJHVtWpVH cont ract preparat ion DV]HU] GpVHO NpV]tWpVH Cont ract Preparat ion Form ( CPF) V]HU] GpVHO NpV]tWpVL UODS Cont ribut ion hozzáj árulás cont rol of ent erprises YiOODODWRNIHOHWWLHOOHQ U]pV control of infectious diseases IHUW ] EHWHJVpJHNHOOHQLN ]GHOHP controversial vitás, vitatott convey sg közvetít vm it Convict ion PHJJ\ ]pvphjj\ ] GpV convict ion m araszt alás convince sy = persuade sy do sg / t hat ±UiEHV]pOQLPHJJ\ ]QLYNLWYPLU O co-operation agreem ent HJ\ WWP N GpVLPHJiOODSRGiV co- operat ive research kooperat ív kut at ás co-operative research project kooperatív kutatási projekt co-ordinator (co-ordinating contractor) koordinátor (a projekt koordinátora) copyright V]HU] LMRJ Corporate custom er jogi szem ély (?) Corresponding risks velej áró kockázat ok corroborat e hit elesít, igazol couch m egfogalm az, szavakba foglal Council Tanács count erfeit ham isít Count erfeit ing ham isít ás Court bíróság cover sy against a risk vkit biztosít egy kockázattal szem ben coverage a) kit erj edés b) hírközlés, saj t óvisszhang cream skim m ing lefölözés credent ials ( = proxy) m egbízólevél,m eghat alm azás credit squeeze hit elkorlát ozás Crew legénység, szem élyzet crim inal records E Q J\LQ\LOYiQWDUWySULXV] criterion, criteria (pl.) ism érv, feltétel cross- financing kereszt finanszírozás cross- subsidizat ion kereszt t ám ogat ás crucial G QW NULWLNXVYiOViJRV culm inat e WHW ] culpability YpWNHVVpJE QWHWKHW VpJ 6/26

7 Current asset s Current liabilit ies Cust ody cust om and pract ice Cust om ary ' dam age (= detrim ent) Dam age claim Dealings with sg deart h debt debt rat io debt or nat ion deceiving declare Decline dedicat ed call Deduct ive Deed deem Defect in sg = deficiency defendant delet ion Deliberat e deliberat ion deliverables delivered pricing dem onstration projects Deposit deposit account deposited at swhere deprive derogation Det ached determ ine sg deterrence detrim ent devast at e developm ent host fellowship Device differ from sg digest digit al cert ificat e direct RTD act ion Directory disabilit y discipline discipline sy disclose Discrepancy between sg and sg discret ion Discret ionary incom e dism ant le dism iss an appeal dism iss sy Dispat ch forgóeszközök folyó t art ozások let ét szokásokon alapuló gyakorlat szokásos kár, hátrány kárigény viselkedés, m agatartás vkivel szem ben QHPHOpJVpJHVV] NpEHQYDQYDODPLQHN adósság adóssághányad adós ország IpOUHYH]HW PHJWpYHV]W állít, nyilat kozik, kij elent hanyat lás m eghívásos pályázat OHYH]HWKHW okirat vél, ítél, tart hiba, hiány, hiányosság vm iben alperes t örlés m egfont olt m egfont olás, t anácskozás elvárt t elj esít ések fix parit ásos árképzés dem onstrációs (bem utató) projektek betét, letét bet ét szám la betéve, letétbe helyezve vhol elvon, m egfoszt, kizár a) kivétel b) jogfosztás különálló vm it m eghatározni, eldönteni elrettentés (példa statuálás) kár, hátrány let arol fej leszt ési int ézm ényi öszt öndíj eszköz, m egoldás, fogás N O QE ]QLYPLW O összefoglal, át gondol GLJLWiOLVKLWHOHVtW NyG közvet len KTF akció cím jegyzék, telefonkönyv, cím tár rokkant ság, fogyat ékosság fegyelem, bünt et és fegyelm ezni vkit leleplez, nyilvánosságra hoz eltérés vm i és vm i között belát ás, óvat osság WHWV]pVV]HULQWHON OWKHW M YHGHOHP szét szerel fellebbezést elutasít, eljárást m egszüntet elbocsát ani vkit feladás, ért esít és 7/26

8 dispat ch sg dispense sg Display Display and dem onstration display sg in shops Disposable incom e dispose of sg dispose sg disrt dissem inate dissem ination and exploitation of the results distinguish between distinguish sg from sg distinguished from sg distortion to com petition dist ribut e dist urbance t erm divest it ure dividend cover Division division of powers dom inant posit ion Drawback due sg Due t o sg dum ping duopoly ( Econom ic and Social Com m ittee Econom ic and Technological I nt elligence econom ies of scale econom ies of scope ecosyst em s Effect effect s doct rine efficacy efficiency elast icit y of price elect ronic subm ission elibigle eligibility eligibilit y crit eria eligible cost s eligible part ners em anat e em bedded syst em s em bodied by sg em erge em erging econom y count ry em erging t echnologies em ot ionally involving em ploy sy do sg em ploym ent subsidies enact encount er encourage küldeni vm it adagol, kioszt vm it reklám ozás, vm i kihelyezése ( kirakat ba), kiállít ás kiállítás és szem léltetés, bem utatás kitenni vm it üzletekben rendelkezésre álló j övedelem UHQGHONH]QLYPLU O elrendez, elrendel vm it elt orzít,elferdít,kicsavar terjeszt eredm ények terjesztése és kiaknázása különbséget tesz vm ik között PHJN O QE ]WHWYPLWYPLW O PHJN O QE ]WHWYHYPLW O versenytorzítás forgalm az ]DYDUyWpQ\H] PHJIRV]WiVHOLGHJHQtWpVW NHNLYRQiV oszt alék fedezet oszt ály, részleg hatáskörök m egosztása, hatalom m egosztás HU I OpQ\HVKHO\]HW vám visszat érít és jár neki, esedékes vm i N V] QKHW YPLQHNYPLPLDWW döm ping duopólium Gazdasági és Szociális Bizottság gazdasági és t echnológiai inform ációszolgálat gazdaságos m éret ek, m éret gazdaságosság WHUPpNN UE OIDNDGyJD]GDViJRVViJ ökorendszerek követ kezm ény, hat ás hat áselv hat ásfok, eredm ényesség hat ékonyság árrugalm asság elekt ronikus pályázat benyúj t ás választ hat ó, alkalm as jogosultság, tám ogatásra alkalm asság az elfogadhat óság krit érium ai elszám olhat ó költ ségek PHJIHOHO SDUWQHUHN ered, eláraszt beágyazot t rendszerek m egtestesülve, testet öltve vm i által felm erül, kikerül, lét rej ön felzárkozó gazdaságú ország kibont akozó új t echnológiák érzelm ileg bevonva, egyesít ve vkit foglalkoztatni, m egbízni vm ivel alkalm azotti tám ogatások t örvénybe ikt at szem be kerül, beleüt közik, felm erül V]W Q ]HO VHJtWWiPRJDW 8/26

9 forgat, jóváhagy, láttam oz igazolt felruház (joggal) (QHUJLDN UQ\H]HWpVIHQQWDUWKDWyIHMO GpV j ogot érvényesít t örvényt érvényesít, hat ályba helyez végrehaj t hat ó végrehaj t hat ó fokoz, növel, kiem el fokozni a közvélem ény tájékoztatását a kut at ási infrast rukt úrához való hozzáférés Q YHOLHU VtWLYNLIL]HW NpSHVVpJpW a) utasít, elrendel b)(us) m egtilt m aga után von, velejár m aga után von vm it ellenvetést tesz, kifogásol vállalkozás, vállalat ( US) jogosult m egtenni vm it vállalkozói szekt or belépést m egakadályozó ár környezet HJ\HQO EiQiVPyG azonosnak/ egynek t ekint ( t örzs) részvények m élt ányosság kiirtás, m egsem m isítés DODSYHW HV]N ] N DODSYHW WHFKQROyJLiN lét rehozni, elfogadni vm it vagyon, hagyat ék- IHOEHFV OQLHO LUiQ\R]QLYPLW EURATOM Keret program (85$720VSHFLILNXV UODSRN európai hozzáadott érték és a szubszidiaritás elve Európai Atom energia Közösség Európai Közösség Tudom ány és Új Technológiák Európai Et ikáj a Európai Parlam ent Európai Kut at ási Térség m egkerüli a törvényt kiértékelni a term ék teljesítm ényét értékel, m egbecsül vm it ( a pályázat ok) ért ékelése az értékelés szem pontjai puwpnho V]DNpUW N Ért ékelési Kézikönyv VV]HVtWHWWpUWpNHO MHOHQWpV puwpnho V]DNpUW elfogulat lan bizonyít ék kialakít, fokozat osan fej leszt Econom ic Work Team behaj t ás felülm úl, m eghalad vm it kivét el endorse endorsed endow (= vest) Energy, environm ent and sust ainable enforce sy s right enforce t he law Enforceable enforced enhance enhance (raise) public awareness (to) enhance access t o research infrast ruct ures enhance t he solvency of sy enjoin entail entail sg enter a plea ent erprise entitled do sg Ent repreneurial sect or ent ry prevent ing price Environm ent equal t reat m ent equat e Equit ies equit y eradication essent ial facilit ies essent ial t echnologies est ablish sg Est at e estim ate sg Eurat om Fram ework Program Eurat om - specific Form s European added value and the subsidiarity European Atom ic Energy Com m unity European Com m unit y European Group on Ethics in Science and New Technologies European Parlam ent European Research Area evade the law evaluate product perform ance evaluate sg evaluat ion ( of proposals) evaluation criteria evaluat ion expert s Evaluat ion Manual evaluat ion sum m ary report evaluat or even- handed evidence evolve EWT exact ion exceed sg except ion 9/26

10 excess capacit y kihasználat lan kapacit ás Exchange equalisat ion account árfolyam kiegyenlít ési szám la (?) exchange rat e árfolyam Exchange rat e policy árfolyam polit ika excit e one s curiosit y felkelt eni vki kíváncsiságát exclusion kizárás execut e specified work m eghat ározot t feladat ot elvégezni Execut orships végrendelet kezelés, végrehaj t ás exem pt goods adóm entes javak exem ption m entesítés, felm entés exonerate tisztáz, m entesít, felm ent expand E YtWV]pOHVtWYPLW expediat e V]RUJDOPD]PHJJ\RUVtWHO VHJtW Experiencer Researcher Fellowships t apaszt alt kut at ók öszt öndíj a Explicit szabat os, világos, pont os exploit felhasznál, hasznosít exploit at ion kizsákm ányolás, kiszipolyozás, hasznosít ás Exploratory Award tájékozódási tám ogatás expulsion kiut asít ás ( piacról) ext end delivery t im e NLWROQLDV]iOOtWiVLKDWiULG W External Advisory Group N OV WDQiFVDGyLFVRSRUW externalities N OV JD]GDViJLKDWiVRN ) fail = om it do sg elm ulaszt vm it m egtenni failing firm OHpS O FV GHO WWDOOyFpJ fall beyond the scope of the law a törvény hatályán kívül esik fall under the scope of the law a törvény hatálya alá esik fallacy ham is érvelés, félrevezet és false valót lan Fam ily Incom e Supplem ent családi pótlék fam ily- unit agricult ure családi gazdálkodás Fault y hibás feasibilit y m egvalósít hat óság feasibility study m egvalósíthatósági tanulm ány Feature tulajdonság Feat ures and benefit s MHOOHJ]HWHVVpJHNpVHO Q\ N fight ing brand behat oló m árka Figure ( becsült) szám, összeg file an action keresetet benyújt filing fee elj árási díj final exam inat ion záró ért ékelés final exam ination stage of the evaluation of a pályázatértékelés záró szakasza financial perspective SpQ] J\LHO LUiQ\]DW finding t ényállás finding of an underst anding egyezségre j ut ás Firm hat ározot t Firm offer ±N WHOH] DMiQODW first user act ion HOV IHOKDV]QiOyLDNFLy Fiscal költ ségvet ési fiscal drag adófék fiscal policy adópolit ika fixed asset állóeszköz Fixed asset s állóeszközök fixed closure dat e U J]tWHWWEHQ\~MWiVLKDWiULG fixed cost állandó költ ség fixed deadline calls U J]tWHWWEHQ\~MWiVLKDWiULGHM SiO\i]DWLIHOKtYiV 10/26

11 Fixed inst allat ion flat rat e flat-rate contribution Fleet of vehicles Float ing policy Folder follow up for m em ory For the sake of sg force force out force sg Forecast forecast foreclose forfeit Form er deals with sg form ulat e FP6 Fram ework Program m e (FP) Frank franked invest m ent incom e fraud fraudulent Freight full line forcing Fully- fledged Fund funding fusion of projects * general equilibrium general outlines general principle generic generic act ions generic research act ivit ies genet ic diversit y Gilt- edged securit ies global change go in for sg governm ent expendit ure grant appeal Grant for Young Researchers from Third States grant sg greenfield invest m ent greenhouse gases grid gross dom estic product (GDP) Guide for Proposers + handle handle the order Handling inst ruct ions harass hard currency rögzít et t berendezés, felszerelés egységes díj szabás, át alány átalány hozzájárulás MiUP ioorpiq\ keret bizt osít ási köt vény prospektus DHPOpNH]WHW OHYpOEQ\RPRQN YHW HPOpNH]WHW O vm i kedvéért, vm i m iatt NLNpQ\V]HUtWHU V]DNRO t ávozásra kényszerít kényszerít, sürget, szorgalm az vm it HO UHMHO]pVSURJQy]LV prognózis kizár, lefoglal elveszít, eljátszik (jogot) vm i korábbi m egoldásai szabályokba foglal 6. Keret program Keretprogram (KP) V]LQWH DGy]RWWEHIHNWHW LM YHGHOHP csalárd m anipuláció PHJWpYHV]W WLV]WHVVpJWHOHQ fuvardíj árukapcsolás t elj es t erm éksorral t elj esj ogú W NHNpV]OHWDODSIHGH]HW finanszírozás a projektek összevonása ált alános egyensúly áttekintés alapelv generikus generikus akciók generikus kut at ás genet ikai sokféleség aranyrészvények, ért ékálló ért ékpapírok globális vált ozás IRJODONR]QLYPLYHOpUGHNO GQLYPLLUiQW állam i kiadás fellebbezésnek helyt ad harm adik országok fiatal kutatói szám ára segély elism erni vm it ] OGPH] VEHUXKi]iV üvegházhat ású gázok rács, hálózat ( nat ional grid com pany) bruttó hazai term ék Pályázati útm utató kezelni vm it teljesíteni a rendelést NH]HOpVLHO tuivrnxwdvtwivrn zaklat, háborgat kem ényvalut a 11/26

12 Hardship have legal significance hearing heart en ( = console) Hidden persuaders highlight hinder hint Hire- purchase Horizont al Program m e Hub Hull Hum an Em bryo and Foet us Prot ect ion Group hum an research potential hum an resources hurdle, I dent ical ident ificat ion I llum inat ed signs im itation im pede im plem ent im plem entation of FP6 im plem entation of rules im plem entation of the Com m unity s policies im plem entation of Union policies im plem ent ing rules im portunate im pose on im pose sg im proving the socioeconom ic knowledge base I n a dual capacit y in cam era In conjunction with sg in conjunction with sy/ sg in debat e in exchange in force in recognit ion of sy s achievem ent s In term s of sg in t his cont ext inadequacy of evidence incent ive incidence of t axat ion incom pat ibilit y incom plet e incorporat ed com pany increm ent al cost inculpat ory incum bent indem nified for sg indem nity independent observers indicate sg Indication of the dem and for sg. nélkülözés, nehézség ±MRJHU UHOpSQL m eghallgat ás vígaszt al,felvidít UHMWHWW V]W Q] N kiem el, hangsúlyoz, nehezít célzás, utalás, sejtetés részlet fizet és, bérlés horizont ális program középpont, kerékagy hajótest +XPiQ(PEULypV0DJ]DWYpG &VRSRUW hum án kutatási potenciál KXPiQHU IRUUiVRN gát, akadály azonos azonosít ás fényreklám ok utánzás m egakadályoz, késlelt et alkalm az, végrehaj t a 6. KP végrehajtása szabályok végrehajtása európai közösségi politikák m egvalósítása uniós politikák m egvalósítása végrehaj t ási szabályok V UJHW kivet, ráró (kötelezettséget) kivetni, kikötni vm it a társadalm i-gazdasági tudásbázis fejlesztése NHWW VPLQ VpJEHQ zárt ajtók m ögött vm ivel összekapcsolva, együtt egyetértésben valakivel/ valam ivel vit ában, t anácskozásban cserébe hat ályban van, hat ályos valaki elism eréséül vm ihez képest, viszonyítva ebben az összefüggésben QHPPHJIHOHO EL]RQ\tWpN öszt önzés, kezdem ényezés adót erhelés összeegyezt et het et lenség hiányos bej egyzet t cég hat árkölt ség YiGOyWHUKHO DSLDFRQOpY D]WXUDOyFpJ kárpót olva vm iért kárpótlás, kártérítés I JJHWOHQPHJILJ\HO N jelezni, m utatni vm it a vm ire von.ó kereslet jelzése, tudatása 12/26

13 indict able W UYpQ\KDWiO\DDOiHV indict m ent vádirat indirect RTD action közvetett KTF akció I ndividual egyén, biz. szem ély individual exem pt ion egyedi m ent esség I ndividual Fellowships egyéni kut at ói öszt öndíj ak induce m ot ivál,öszt önöz,befolyásol induce sy do sg. vkit arra késztet, hogy m egtegyen vm it I ndust rial Host Fellowships ipari int ézm ényi öszt öndíj ak industrial property rights ipari tulajdonjogi jogosítványok indust rial unions ágazat i szakszervezet ek indust rialised count ry fej let t ipari ország indust ry ágazat, iparág, a gazdaság ( egésze) indust ry- wide bargaining ágazat i béralku ineligible QHPPHJIHOHO QHPWiPRJDWKDWy inevitable trading partners NpQ\V]HU ]OHWWiUVDN inferior alárendelt influence t he value of st erling befolyásolni a font ért ékét Inform ation Days (Info Days) inform ációs napok Inform ation Package (Info Pack) inform ációs csom ag Inform ation Society Technologies (IST) az Inform ációs Társadalom Technológiái (IST) Inform ation Society Technologies (IST) az Inform ációs Társadalom Technológiái (IST) Inform ation Society Technologies Advisory Group (ISTAG) IST Tanácsadó Csoport (ISTAG) Inform ation Society Technologies Advisory Group (ISTAG) IST Tanácsadó Csoport (ISTAG) Inform ation Society Technologies Com m ittee IST Program bizottság (ISTC) Inform ation Society Technologies Com m ittee IST Program bizottság (ISTC) Inform ative advertising tájékoztató, felvilágosító reklám Infrastructural centres of com petence alkalm as infrastruktúrájú kutatóhelyek infringe ( = offend, violat e, aggrieve) j ogot sért infringem ent j ogsért és I nit ials NH]G EHW NPRQRJUDP I nit iat ed kezdem ényezve injunction tiltó határozat, végzés injury of reputation of com petitors versenytársak hírnevének rontása Innovation / SMEs Innováció / KKV-k innovat ion approach innovat ív m egközelít és I nnovat ion Relay Cent res ( I RCs),QQRYiFLyN ]YHWtW N ]SRQWRN insist ent kit art ó,álhat at os insolvency fizet ésképt elenség Inspection m egtekintés, szem le, vizsgálat Instalm ent credit business részletvisszafizetési hitel (?) inst ance HVHWHOV PiVRGIRN inst igat e elkezd, beindít instigate legal action keresettel fordul insufficient hiányos Insurable interest (biztosítható) érintettség I nsurance policy EL]WRVtWiVLV]HU] GpVN WYpQ\ insure sy against dam age sg biztosítani vkit vm i kára ellen integration between program m es a program ok közötti integráció integrity teljesség, osztatlanság intellectual property rights szellem i tulajdonjogok intellectual property rights (IPR) szellem i tulajdonjogok / szellem i alkotások int ended do sg szándékozik, t ervezve van vm i célból Intensive coverage intenzív lefedettség, terítés 13/26

14 I nt ent ion inter alia int er- bank m arket int erbrand com pet it ion interconnection int erdependence intergovernm ental grants int erim m easures I nt erior interm odality I nt ernat ional charact er interoperability int errelat ed int ert wine intrabrand com petition invalidat e I nvent ories = st ocks investigate sg invest igat e sg invest igat ion ex officio invest igat ive powers invest igat or s report Inward I PR Help Desk irredeem able loan stock issue bank not es issue sg issued by an advertisem ent I ssuing house act ivit ies issuing t he decision It is worthwhile to do sg - job creation joint com m ittee j oint cont rol Joint Research Centre (JRC) j oint st ock com pany j oint vent ure Jointly with sy judge Judgem ent j urisdict ion Just ified. Key Act ion ( KA) / labour int ensive land int ensive land t enure landm ark case large facilit ies ( large scale facilit ies) launch a cam paign law abiding lawsuit lead lit igat ion Leaflet szándék többek között bankközi piac m árkaközi verseny összekapcsolás (pl. egym ással kölcsönösen kölcsönös egym ásraut alt ság állam közi tám ogatások N ]EHQV LQWp]NHGpVHN belföldi kom binált szállítási m ód nem zközi viszonylat HJ\ WW ]HPHOWHWHWKHW VpJ kölcsönhat ásban vannak összefonódik m árkán belüli verseny hat ályon kívül helyez készlet ek vizsgál, tanulm ányoz, kutat vm it kivizsgálni vm it hivat alból indít ot t vizsgálat vizsgálat i j ogosít ványok YL]VJiODWLMHJ\] N Q\Y EHOV I PR- ügyfélszolgálat behajthatatlan követelés állom ánya bankj egyet kibocsát eredm ényez vm it (fn kim enetel) hirdetésben közzétéve kibocsát ási t evékenység hat ározat kihírdet ése érdem es m egtenni vm it m unkahelyterem tés vegyesbizottság N ] VLUiQ\tWiVN ] VHOOHQ U]pV Közös Kutató Központ (KKK) részvényt ársaság közös vállalat (J\ WWP N GYHYNLYHO m egítélni vm it ít élet hat áskör, j oghat óság j ogos, indokolt kulcsakció m unkaigényes földigényes földbérlet sarkallat os eset nagyberendezések elindít ani egy kam pányt W UYpQ\WLV]WHO kereset, peres elj árás pereskedéshez vezet szórólap 14/26

15 lease haszonbérlet Legal aspect DW UYpQ\Qp] SRQWMiEyO legal entity jogi szem ély legal rem edy jogorvoslat, jogvédelm i intézkedés legal st at us of t he heads of t he OEC D*9+YH]HW LQHNMRJLVWiWXV]D legislation törvényhozás, törvények legislat ive t örvényhozói Lender of last resort YpJV KLWHOH] lenient HOQp] less favored region KiWUiQ\RVKHO\]HW UpJLy level playing field D]RQRVV]LQW PR]JiVWpUYiOODODWRNp leveraged buyout eladósodot t cég kivásárlása liabilit ies t art ozások, passzívák liabilit y DIHOHO VVpJN WHOH]HWWVpJEWHKHUWpWHO liable do sg hajlam os m egtenni vm it, ki van téve neki licence bound engedély- köt eles lifelong learning élet hosszig t art ó t anulás lift the ban tilalm at felold Lining sziget elés Linking I nnovat ion and Finance Toget her ( LI FT) az innováció és a finanszírozás összekapcsolása Linking I nnovat ion and Finance Toget her ( LI FT) az innováció és a finanszírozás összekapcsolása lit igat ion peres ügy load rakodni, berakodni local governm ent önkorm ányzat Losses involunt ary incurred akarat lanul elszenvedet t veszt eség Losses voluntary incurred tudatosan okozott veszteség (?) loss- leader selling veszt eség- vezet t e eladás 0 m aintain sg fenntart, ellát, karbantart, tám ogat vm it m aintain sg fenntart, ellát, tám ogat vm it Maj or / m inor perils MHOHQW VFVHNpO\NRFNi]DWYHV]pO\ m ake a concession engedm ényt tenni m ake a plea panaszt tesz m ake good the fault jóvátenni a hibát m ake substantial sterling loans sy tekintélyes font-kölcsönt nyújtani vkinek m ake up for kárpótol m ake up the order összeállítani a rendelést m andate utasítás, m egbízás, felhatalm azás Marie Curie Fellowships Marie Curie kut at ási öszt öndíj ak Marine insurance haj ókár bizt osít ás m arket power SLDFLHU m arket share piaci részarány, piaci részesedés m ark- up árrés Mass halom, rakás, töm eg Mass consum ption products töm eg-fogyasztási cikkek m atter of priority kiem elt fontosságú kérdés Maturity érettség (szakasza) m axim um overall am ount m axim ális keretösszeg Measure int ézkedés Measurem ent m éret Medit erranean Part nerships m edit errán part nerországok m eet with brisk dem and élénk kereslettel találkozni Mem ber State tagállam Mem ber States of the European Union az Európai Unió tagállam ai Merchant bank = com m ercial bank kereskedelm i bank Merger egyesülés, fúzió 15/26

16 m erit érdem el m icro- t echnology m ikrot echnológia Miscarriage elkallódás m isdeed E QJD]WHWW m islead ( = deceive) m egt éveszt, félrevezet m itigate csökkent, m érsékel m itigating factors HQ\KtW N U OPpQ\HN m odel cont ract V]HU] GpVPLQWD m oderat e PpUWpNWDUWyMy]DQHJ\V]HU m onopsony PRQRSV]yQLXPYHY ROGDOLPRQRSyOLXP Mort gage loan j elzáloghit el m ultim edia content m ultim édia tartalom m unicipalit y önkorm ányzat Mut ual kölcsönös 1 National Contact Point (NCP) Nem zeti Koordinátor (NCP) natural m onopoly term észetes m onopólium natural practice term észetes igazságszolgáltatás negat ive clearance nem leges m egállapít ás negotiated annually egy évre szóló (?) network of distributed facilities osztott berendezések hálózata new / newly independent states of the form er Soviet Union (NIS) szovjet utódállam ok newly em erging kialakuló non- challenge clause m egnem t ám adási klauzula non- com pet it ion clause versenyt ilalm i klauzula Non- fulfilm ent of a cont ract HJ\V]HU] GpVQHPWHOMHVtWpVH Non- reducing QHPIRJ\yQHPOHYRQiVRNNDOP N G Not e issue bankj egykibocsát ás not ice közlem ény, bej elent és not ifiable N WHOH] EHMHOHQWpVDOiHVLN notification bejelentés/ értesítés novelt y új donság null and void érvénytelen és sem m is 2 Obj ect ive cél obligat ion köt elezet t ség obliged resort law köt eles állam i bírósághoz fordulni observed am it figyelem be kell venni obt rusive UiNpQ\V]HUtW occur bekövet kezik, m egt ört énik occur at sg YPLHO IRUGXOPHJW UWpQLNYPLO\HQHVHWQpO odd SiUDWODQHJ\HQO WOHQQHPV]RNiVRV of inferior qualit y URVV]PLQ VpJ offend against t he law W UYpQ\WVpUW W UYpQ\HOOHQHV Offer wit hout engagem ent köt elezet t ségvállalás nélküli aj ánlat Official Journal of the European Com m unities Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja, Hivatalos offset beszám ít, ellent ét elez offshoot oldalhaj t ás, m ellékkövet kezm ény oligopoly oligopólium oligopsony ROLJRSV]yQLDYHY ROGDOLROLJRSyOLXP om it elm ulaszt, elhallgat on the prem ises a helyszínen On the seller s own initiative az eladó saját kezdem ényezésére on- going j elenleg zaj ló open access nyílt hozzáférés 16/26

17 open calls nyit ot t pályázat i felhívások Open cover nyitott biztosítás (?) operate unit trusts egységhitel-nyújtás (?) opine vélem ényt nyilvánít, hangozt at, gondol, opinion vélem ény out law V]iP ]MRJHOOHQHVQHNQ\LOYiQtW out set kezdet, m egindulás Outward N OV Over-cautious túl óvatos overcom e sg OHJ\ ]QLYPLW Overdraft hit elt úllépés, szám lahit el, t echnikai hit el overhaul generálj avít ás overheads ált alános költ ség override hatálytalanít, sem m ibe vesz, áthág overrule érvényt elenít oversee sg IHO J\HOLUiQ\tWHOOHQ UL]YPLW oversight t évedés, felügyelet Oversupply t úlszállít ás, súlyt öbblet owe sy sg tartozik vkinek vm ivel ownership concent rat ion t ulaj don- koncent ráció 3 Padding bélés panel rapport eur D]pUWpNHO EL]RWWViJYH]HW MH panel report puwpnho EL]RWWViJLMHOHQWpV parent com pany anyavállalat Part ial delivery résszállít ás Part icular event különleges esem ény part it ion eloszt ás, feldarabolás, szét választ ás part ner search part nerkeresés Part ner Service SDUWQHUNHUHV V]ROJiODW pass a resolution ítéletet hoz passing off szolgai ut ánzás pat ent s szabadalm ak pay off t örleszt és Paym ent franco dom icile t elephelyig fizet ve pecuniary sanct ion pénzbírság pension fund nyugdíj alap People concerned akire vonat kozik, akit érint, aki érdekelt per capit a HJ\I UHMXWy per se eleve, m int olyan per se illegal önm agában j ogellenes perceive észlel, érzékel, felism er perpet ual örök Personal approach szem élyhez szólóság, közvet len kapcsolat persuade sy do sg UiEHV]pOPHJJ\ ]YNLWYPLU O pertinent to vonatkozó phase in bevezet (term éket) phase out kivon,fokozat osan m egszünt et Pier PyOyNLN W pilot act ivit y próbaüzem plaint iff felperes, sért et t plausible elfogadhat ó plea YpG EHV]pGNLIRJiV plea bargaining vádalku pliable befolyásolhat ó plough back sg in swhere reinvesztál vm it vm ibe 17/26

18 pool összead, közösen használ posit ive com it y SR]LWtYWHY OHJHVN OFV Q VV]tYpO\HVVpJ Post er plakát pot ent ial lehet séges povert y szegénység Precious m etals/ stones nem esfém ek / drágakövek precom pet it ive piac közeli predat ory pricing felfaló árazás pre- exist ing know- how V]HU] GpN WpVNRUPHJOpY NQRZKRZ prej udice against HO twpohw Pre- launch EHYH]HWpVHO WWLiOODSRW prelim inary draft HO ]HWHVWHUYH]HW prem ises helyiség, üzlet hely, ház t elekkel Prem ium biztosítási díj, jutalék prenorm at ive MRJLV]DEiO\R]iVWPHJHO ] NXWDWiV prenorm at ive MRJLV]DEiO\R]iVWPHJHO ] NXWDWiV preparat ion of t he proposal a pályázat elkészít ése pre- proposal check ( of proposals) DSiO\i]DWRNEHQ\~MWiVHO WWLHOOHQ U]pVH pre- regist rat ion ( of proposals) DSiO\i]DWRNHO ]HWHVQ\tOYiQWDUWiVEDYpWHOH Prerequisit e HO IHOWpWHO prescript ive HO tuyv]rniviowdov]hqwhvtwhww presentm ent vádtanács határozata Prest ige t ekint ély, szakm ai m egbecsülés presum pt ion vélelem, felt ét elezés prevail érvényesül, dom inál prevent sy from doing sg m egakadályozni vkit, hogy tegyen vm it price cap regulat ion ársapka szabályozás price cont rol árszabályozás price discrim inat ion árdiszkrim ináció price fixing agreem ent iuu J]tW PHJiOODSRGiV Price range árskála, árint ervallum price t aker iuhoirjdgyiun YHW price t heory árelm élet prim a facie HOV OiWiVUDKHO\WiOOy Principal m egbízó principal cont ract or I YiOODONR]y principal crit erion I NULWpULXP Principle alapelv Prior t o com m encing full- scale product ion DWHOMHVIRN~WHUPHOpVPHJNH]GpVHHO WW Prior t o sg YPLWPHJHO ] HQ priorit y list rangsor procedure eljárás(m ód), folyam at proceed against sy elj árást indít vki ellen Proceeding in law court s elj árás állam i bíróságokon proceedings elj árás ( egészében véve) Process IRO\DPDWIHMO GpVHOMiUiV proclam at ion kihirdet és Product life cycle t erm ék élet ciklus Product reward term ékkínálat / term ék ellenszolgáltatás (?) profit sharing rules eredm énym egoszt ási szabályok Program m e Com m ittee program bizottság Program m e Inform ation Desks program -tájékoztató szolgálat Program m e Integration and Managem ent (PIM) program irányítás (PIM) program m e support m easures program tám ogató intézkedések program m e- specific program - specifikus program m e- specific program - specifikus 18/26

19 Progress chaser P YH]HW WHUPHOpVLUiQ\tWyIRO\DPDWLUiQ\tWy proj ect officer SURMHNWIHOHO V project-by-project participation projekt alapú részvétel proliferat ion elburj ánzás Prom inent role NLHPHONHG V]HUHSMHOHQW VpJ prom ote sales ösztönözni az eladást prom ot ing equal opport unit ies HJ\HQO OHKHW VpJHNPHJYDOyVtWiViQDN V]W Q]pVH prom ot ing scient ific and t echnological excellence a t udom ányos és t echnológiai kiválóság öszt önzése prom ot ion of innovat ion az innováció öszt önzése, serkent ése prom pt öszt önöz, sugalm az proof bizonyít ék Propert y t ulaj don, vagyon proponent LQGtWYiQ\R]yNpUHOPH] Proport ion arány proposal pályázat proposal check SiO\i]DWHOOHQ U]pV proposal evaluat ion pályázat ért ékelés proposal m arking pályázat oszt ályozás proposal num ber pályázat hivat kozási szám proposal ranking a pályázat ok rangsorolása proposal rapport eur DSiO\i]DWpUWpNHO EL]RWWViJYH]HW MH Proposal Subm ission Form s SiO\i]DWL UODSRN proposer pályázó prosecut or YiGOyIHOMHOHQW protection of privacy a m agánügyek védelm e prot ect ion of regist ered design ipari m int olt alom,védelem ProTool HOHNWURQLNXVSiO\i]DWL UODSNLW OW UHQGV]HU(8 Proven abilit y bizonyít ot t képesség provide sy with sg vkit vm ivel ellát, vm it nyújt, biztosít provision rendelkezés provoke curiosit y kíváncsiságot kelt eni proxim ity to the m arket piacközelség proxy m eghat alm azás, m egbízás public adm inist rat ion közigazgat ás public finance állam i pénzügyek public procurem ent közbeszerzés public records állam i levélt ár public servant közalkalm azot t public service obligat ion közszolgált at ási köt elezet t ség public voice t elephony közcélú hangt elefónia Purpose of sg vm i szándéka, célja pursuant felperes pursuant to sg vm i szerint, értelm ében pursue ]P N GLNW UHNV]LN pursue sg folytat, követ vm it purview hat áskör put a product on the m arket egy term éket piacra dobni put opt ion eladási opció put sy first YNLWHOV KHO\UHYHQQL put sy in uch with sy vkit vkivel összehozni, kapcsolatba hozni 4 Qualit y of life and m anagem ent of living eohwplq VpJpVJD]GiONRGiVD]pO YLOiJ Quantity discount m ennyiségi rabatt Quest ionnaire NpUG ty Quoted conditions kikötött feltételek 5 19/26

20 rate of com m odity substitution term ékhelyettesítési ráta rate of returns m egtérülési ráta react reagál, visszahat, hat ással van vm ire reader (of proposal) SiO\i]DWpUWpNHO N OV V]DNpUW readiness készült ség, ( szolgálat) készség real- t im e YDOyVLGHM reasonable ground elfogadhat ó indok reasonableness pvv]hu VpJPpOWiQ\RVViJ recall one s deposits felm ondja a betéteit receipt of proposals a pályázat ok át vét ele receivable NLQQOpY reciprocit y kölcsönösség recognise t he signal IHOLVPHUQLD]HO MHOHW recom m ended/ suggested price ajánlott/ javasolt ár recom pense sy kárt alanít ani vkit reconcile kibékít, összehangol record of t he proceedings WiUJ\DOiVLMHJ\] N Q\Y recourse folyam odás, j ogorvoslat rect ify helyesbít, kiigazít Recurrence of sg YPLNL~MXOiVDLVPpWO GpVH red t ape bürokrácia refer sg céloz, hivat kozik, vonat kozik vm ire refer sg vm ire ut al, vonat kozik, hivat kozik refer a disput e arising out of cont ract DV]HU] GpVE OIDNDGyYLWiWYNLHOpWHUMHV]WL refer sy elsewhere m áshová irányít ani vkit refer the m atter swhere az ügyet vm i elé terjeszteni refrain t art ózkodik refusal to deal HO]iUNy]iVD] ]OHWN WpVW O regist er of cases ügyregiszt er registration (of proposals) (pályázatok) nyílvántartásba vétele Regulat ion im posed on sg V]DEiO\HO tuydypluhyrqdwnr]ydq regulat ory capt ure szabályozói elfogult ság Reinsurance viszont bizt osít ás reiterate m egism étel rejection decision elutasító döntés relat e sg sg összekapcsol vm it vm ivel Related to sg vm ire vonatkozó, vm ivel kapcsolatos Relevant to sg fontos ahhoz, hogy relief j ogorvoslat, kárt ét el relieved from sg felm entve vm i alól relinquishm ent feladás, lem ondás reluct ant vonakodó, kellet len rem edies orvoslások Rem inder fizet ési felszólít ás Rem ittance átutalás renewable energy m egúj uló energia( faj t a) renewable resources PHJ~MXOyHU IRUUiVRN rent seeking (m onopol)járadék utáni hajsza repeal ( = abolish, abrogat e) visszavon, elt öröl, hat ályon kívül helyez reprehend elít él reprehensible HOtWpOHQG HOPDUDV]WDODQGy Reproduct ion sokszorosít ás Reput at ion hírnév resale price m aint enance t ovábbeladási ár m egköt ése research and technical developm ent (RTD) kutatási és technológiafejlesztési (KTF) projektek research area kut at ási t erület 20/26

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Az Európai Unió kutatáspolitikájának új irányai

Az Európai Unió kutatáspolitikájának új irányai Az Európai Unió kutatáspolitikájának új irányai Dr. Szendrıdi László TéT attasé, Brüsszel Dr. Szendrıdi László Magyar Tudományos Akadémia 2007. október 2. Helyzet Európa helyzete:

Részletesebben

TRENDnetVIEW Pro szoftvert. ŸGyors telepítési útmutató (1)

TRENDnetVIEW Pro szoftvert. ŸGyors telepítési útmutató (1) TRENDnetVIEW Pro szoftvert ŸGyors telepítési útmutató (1) TRENDnetVIEW Pro/05.29.2014 Tartalomjegyzék TRENDnetVIEW Pro Management Software követelmények... 13 TRENDnetVIEW Pro Telepítése... 14 Videokamerák

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Legjobban fizetõ adsense kulcsszavak, július vezet a "mesothelioma"

Legjobban fizetõ adsense kulcsszavak, július vezet a mesothelioma Legjobban fizetõ adsense kulcsszavak, július 2007 - vezet a "mesothelioma" Szerzõ dezs dezs.extra.hu - tételek gyûjteménye Közzétették a július hónapi legjobban fizetõ google adsense kulcsszavainak listáit.kulcsszavak

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

6. KTF Keretprogram pénzügyi vonatkozásai. Gulyás Ágnes OM KFHÁ. EU referens EU TéT Együttműködési Osztály tel: 1-484-2580 e-mail: agnes.gulyas@om.

6. KTF Keretprogram pénzügyi vonatkozásai. Gulyás Ágnes OM KFHÁ. EU referens EU TéT Együttműködési Osztály tel: 1-484-2580 e-mail: agnes.gulyas@om. 6. KTF Keretprogram pénzügyi vonatkozásai Gulyás Ágnes OM KFHÁ EU referens EU TéT Együttműködési Osztály tel: 1-484-2580 e-mail: agnes.gulyas@om.hu Részvételi szabályok I. résztvevők nagyfokú autonómiája-

Részletesebben

Gyakorlati tudnivalók nyertes pályázó és bíráló szemszögéből Prof. Dr. Dinnyés András,

Gyakorlati tudnivalók nyertes pályázó és bíráló szemszögéből Prof. Dr. Dinnyés András, Gyakorlati tudnivalók nyertes pályázó és bíráló szemszögéből Prof. Dr. Dinnyés András, BioTalentum Kft, Gödöllő; www.biotalentum.hu Szent István Egyetem, Gödöllő Projektre való előkészületek Kiváló tudományos

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

4. Gyakorlat: Csoportházirend beállítások

4. Gyakorlat: Csoportházirend beállítások 4. Gyakorlat: Csoportházirend beállítások 4.1. A Default Domain Policy jelszóra vonatkozó beállításai 4.2. Parancsikon, mappa és hálózati meghajtó megjelenítése csoport házirend segítségével 4.3. Alkalmazások

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója A Novell világszerte vezető szerepet tölt be a Linux-alapú és nyílt forráskódú vállalati operációs rendszerek, valamit a vegyes

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból

Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból Márton György területfejlesztési szakértő Logframe Tanácsadó Iroda Budapest, 2014.10.16. HGF kezdeményezések támogatási problematikája Komplex, sokrétű

Részletesebben

Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban

Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban - Általános Fel tudok venni pénzt külön díjak fizetése nélkül? Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban Mennyi a költsége annak, ha nem a saját bankom automatáját

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc RÖVIDEN - LCA ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ EURÓPÁBAN - NEMZETKÖZI PROGRAM-LEHETŐSÉGEK - JÓ GYAKORLATOK partnerségben

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

ERC Starting és s Advanced és adminisztráci

ERC Starting és s Advanced és adminisztráci ERC Starting és s Advanced Grant felhívásainak pénzp nzügyi és adminisztráci ciós s vonatkozásai Dr. Szendrák k Erika ERC NCP, HunASCO irodavezetı Magyar Tudományos Akadémia Titkárs rsága 2010 10.. október

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Horizont 2020 Gyakorlati pályázati ismeretek adminisztratív, jogi és pénzügyi kérdések. Költségvetési tervezés

Horizont 2020 Gyakorlati pályázati ismeretek adminisztratív, jogi és pénzügyi kérdések. Költségvetési tervezés Horizont 2020 Gyakorlati pályázati ismeretek adminisztratív, jogi és pénzügyi kérdések Költségvetési tervezés Kápli Balázs István Legal and Financial NCP Kik pályázhatnak? Egyéni pályázatok Marie Sklodowska-

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

Az EU szennyezésijog-piaca

Az EU szennyezésijog-piaca Az EU szennyezésijog-piaca direktíva: 2002 dec. a kiotói átlagosan 8%-os csökkentés megvalósítására szolgál a CO 2 -kibocsájtási csökkentés kötelezettségének 46%-ára vonatkozik a legalább 1%-ot kibocsájtókra

Részletesebben

Európai Unió 7. kutatás-fejlesztési keretprogramja

Európai Unió 7. kutatás-fejlesztési keretprogramja Európai Unió 7. kutatás-fejlesztési keretprogramja A pályázatírás jogi és pénzügyi vonatkozásai Dr. Szendrey Adrienn NKTH 2010. október 21. A 7. Keretprogram felépítése Négy specifikus program Együttmőködés

Részletesebben

www.dancsopeter.extra.hu

www.dancsopeter.extra.hu MENEDZSMENT- EMBERI ERÕFORRÁS 10 FÕS KFT. SZERVEZETI FELÉPÍ TÉSE DANCSÓ PÉTER 3LI FBP NEPTUN KÓD: CGL7L9 ELÕADÓ: SUSZTER ZOLTÁN 1 A DANCSÓ PANZI Ó KFT. SZERVEZETI FELÉPÍ TÉSE A Dancsó Panzió Kf t egy 26

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Marie Skłodowska-Curie Akciók

Marie Skłodowska-Curie Akciók Marie Skłodowska-Curie Akciók Jeney Nóra, MSCA NCP EURAXESS Roadshow Budapest, 2014. március 24. 2014. március 25. Horizont 2020 Kutatási és Innovációs Keretprogram (2014-2020) Egységes keretprogram három

Részletesebben

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos Rendszermérnök kovacs.lajos@npsh.hu A HUEDU program háttere 2 2009: 3 éves megállapodás az NFM és a Novell között --» 2012: keretszerződés meghosszabbítása

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25 IP/09/473 Brüsszel, 2009. március 25 A mobiltelefon-használat nő, míg a fogyasztói árak csökkennek: a Bizottság jelentése szerint az európai távközlési ágazat ellenáll a gazdasági lassulásnak 2008-ban

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. Nyilvános A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 20/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

A Bizottság elektronikus kereskedelem ágazati vizsgálata

A Bizottság elektronikus kereskedelem ágazati vizsgálata A Bizottság elektronikus kereskedelem ágazati vizsgálata Az előzetes jelentés digitális tartalmakkal kapcsolatos fontosabb megállapításai Danitz Eszter Gazdasági Versenyhivatal 2016. november 25. Győr

Részletesebben

Horizont 2020 MSCA Egyéni ösztöndíjak 2015

Horizont 2020 MSCA Egyéni ösztöndíjak 2015 Horizont 2020 MSCA Egyéni ösztöndíjak 2015 Budapest, 2015. május 12. Somos Magdolna MSCA nemzeti kapcsolattartó WWW.NKFIH.GOV.HU H2020 I. Pillér 6162; 25% 2696; 11% 2488; 10% Kiváló tudomány (millió euró)

Részletesebben

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Környezetvédelmi Bizottság / Költségvetési Bizottság Éghajlatváltozással foglalkozó Bizottság Fenntartható Fejlõdés Intergroup Energia- és Közlekedési

Részletesebben

Felhívás azo osító jele

Felhívás azo osító jele Prioritás Felhívás azo osító jele Felhívás eve Keretösszeg Mrd Ft Felhívás eghirdetésé ek ódja Felhívás eghirdetésé ek tervezett ideje GINOP 3 GINOP-3.2.1 GINOP 2 GINOP-2.6.3 I foko u iká iós otivá iós,

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

Új könyvek az Európai Unióról

Új könyvek az Európai Unióról Új könyvek az Európai Unióról Válogatás az Országgyűlési Könyvtárba 2015. május hónapban beérkezett könyvekből az Európai Unió témakörében. Az egyes tételek végén a dokumentum raktári jelzete található.

Részletesebben

Adminisztratív, jogi és pénzügyi kérdések a H2020 pályázatok kapcsán

Adminisztratív, jogi és pénzügyi kérdések a H2020 pályázatok kapcsán NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL A Szegedi Tudományegyetem quadruple helix modell alapú gazdasági- és társadalmi pozicionálása, a tudástranszfer gyakorlatának kialakítása Hódmezővásárhely-Szeged

Részletesebben

KKV-knak szóló pályázati lehetőségek. Vántora Virág Pécs, 2010. június 28.

KKV-knak szóló pályázati lehetőségek. Vántora Virág Pécs, 2010. június 28. KKV-knak szóló pályázati lehetőségek Vántora Virág Pécs, 2010. június 28. 1. FP7 - Research for the Benefit of SMEs 2. Konzorcium építő pályázat 3. Bonus pályázat 4. Marie Curie Actions 5. KKV-knak szóló

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ a forint és deviza betéti kamatokról Közzététel: 2016. november 18-tól Hatályos: 2016. november 21-től Bulletin

Részletesebben

DE M O G RÁFIAI S Z IM U L Á C IÓ S MODELLEK*

DE M O G RÁFIAI S Z IM U L Á C IÓ S MODELLEK* DE M O G RÁFIAI S Z IM U L Á C IÓ S MODELLEK* 1. Bevezetés H A N N E S HYRENIUS A zt lehetne m ondani, hogy a demográfiai k u tatás fő célja ism eretek szerzése a dem ográfiai-gazdasági-társadalm i kölcsönös

Részletesebben

URBAN PLANNING IN THE AGE OF BIG DATA A NEW EMPIRIUM TELEPÜLÉSTERVEZÁS AZ ADATBŐSÉG KORÁBAN EGY ÚJ EMPÍRIUM

URBAN PLANNING IN THE AGE OF BIG DATA A NEW EMPIRIUM TELEPÜLÉSTERVEZÁS AZ ADATBŐSÉG KORÁBAN EGY ÚJ EMPÍRIUM URBAN PLANNING IN THE AGE OF BIG DATA A NEW EMPIRIUM TELEPÜLÉSTERVEZÁS AZ ADATBŐSÉG KORÁBAN EGY ÚJ EMPÍRIUM WHAT DOES INNOVATION MEAN IN AN URBAN CONTEXT? user governance policy innovation physical innovation

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

Mestský úrad Rožňava '4.

Mestský úrad Rožňava '4. 11) Slovnaft Mestský úrad Rožňava '4. Dotiodna: 1 9-09- 2014 7... č, ybul Č, daamu:...1--,5-,1 Y Pdloko. Spracovidet: ĺaĺ- Zoznam faktúr / Invoice summary Nie je daňový doklad / Not valid for VAT purposes

Részletesebben

Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság és nyersanyagok Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya EU referens NKFI Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok

Részletesebben

Zalaegerszeg, 2014.10.29. Innotech konferencia

Zalaegerszeg, 2014.10.29. Innotech konferencia Funded by Angster Tamás, innovációs menedzser - Pannon Novum Nonprofit Kft. Zalaegerszeg, 2014.10.29. Innotech konferencia Electromobility Solutions for Cities and Regions E-mobility projektjeink (www.pannonnovum.hu)

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek)

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) I. OPM Austrian Financial Administration in Hungary (osztrák pénzügyigazgatás) 2 II. Currency:

Részletesebben

FP7 projektek jogi, pénzügyi és beszámolási kérdései. NKTH FP7 infonapok 2009

FP7 projektek jogi, pénzügyi és beszámolási kérdései. NKTH FP7 infonapok 2009 FP7 projektek jogi, pénzügyi és beszámolási kérdései NKTH FP7 infonapok 2009 Támogatási formák SSH-ban (rezsimek) CSA (supporting) legalább 1 résztvevő CSA (coordinating)- legalább 3 résztvevő Coll.Proj.

Részletesebben

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest]

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] A typology of FUAs, based on 5 functions: - population - transport - manufacturing GVA - no

Részletesebben

MTA-NIH NEMZETI ERC INFORMÁCIÓS NAP. a Közép-európai Egyetem pályázási tapasztalatai (Advanced Grant)

MTA-NIH NEMZETI ERC INFORMÁCIÓS NAP. a Közép-európai Egyetem pályázási tapasztalatai (Advanced Grant) MTA-NIH NEMZETI ERC INFORMÁCIÓS NAP a Közép-európai Egyetem pályázási tapasztalatai (Advanced Grant) Mohácsi Vanda ERC pályázati és projekt koordinátor Budapest, 2012. augusztus 27. CEU pályázati történelem

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Az FP7 energia területén várható pályázati kiírások és az EUREKA programban működő EUROGIA+ energia klaszter

Az FP7 energia területén várható pályázati kiírások és az EUREKA programban működő EUROGIA+ energia klaszter Az FP7 energia területén várható pályázati kiírások és az EUREKA programban működő EUROGIA+ energia klaszter INTELLIGENS ENERGIA EURÓPA NEMZETI INFORMÁCIÓS NAP Szüdi Gábor Nemzeti Kutatási és Technológiai

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Adatkezelő szoftver. Továbbfejlesztett termékvizsgálat-felügyelet Fokozott minőség és gyártási hatékonyság

Adatkezelő szoftver. Továbbfejlesztett termékvizsgálat-felügyelet Fokozott minőség és gyártási hatékonyság Adatkezelő szoftver ProdX Inspect szoftver Fokozott termelékenység Páratlan termékminőség Magas fokú biztonság Teljesen átlátható folyamatok Továbbfejlesztett termékvizsgálat-felügyelet Fokozott minőség

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

IVC eredmények. Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap 2015. április 28., Budapest. SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen

IVC eredmények. Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap 2015. április 28., Budapest. SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND IVC eredmények Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap 2015. április 28., Budapest SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen INTERREG IVC/EUROPE információs nap 2015.04.28

Részletesebben

Az Információs és kommunikációs technológiák a HORIZONT 2020-ban

Az Információs és kommunikációs technológiák a HORIZONT 2020-ban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 Az Információs és kommunikációs technológiák a HORIZONT 2020-ban Hálózatépítő stratégiai együttműködés

Részletesebben

Horizont 2020 Regionális Információs Nap Miskolc

Horizont 2020 Regionális Információs Nap Miskolc Horizont 2020 Regionális Információs Nap Miskolc LEIT-NMP+B Program Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and processing 2014. Január 22. Miskolc MZs Horizont 2020

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

A SYMBI projekt általános bemutatása

A SYMBI projekt általános bemutatása A SYMBI projekt általános bemutatása Kalcsú Zoltán Projektmenedzser zoltan.kalcsu@pannonnovum.hu Regionális Stakeholder Csoportülés, Győr, 2016.09.08 SYMBI proposal Industrial Symbiosis for Regional Sustainable

Részletesebben

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Climate Change Response through integrated urban management Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER Zrt. ügyfeleitől a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatának szabályozása szerinti bankgaranciával is teljesíthető biztosítékok

Részletesebben

Sintony SAK 41. Kezelési utasíitás 8AA10865 - D0-20/10/99 - UK -

Sintony SAK 41. Kezelési utasíitás 8AA10865 - D0-20/10/99 - UK - Sintony SAK 41 Kezelési utasíitás 8AA10865- D0-20/10/99 - UK - 1 Mûszaki kifejezések Riasztás Kikapcsolt Hiba : Valamely érzékelõ jelzése (aktív állapota), amely valamilyen jelzést vált ki (hangjelzés,

Részletesebben

Marie Skłodowska-Curie Akciók

Marie Skłodowska-Curie Akciók Marie Skłodowska-Curie Akciók Jeney Nóra, MSCA NCP Győr, 2014. február 17. 2014. február 25. 2 H2020 Kiváló tudomány 6162; 25% 2488; 10% 2696; 11% Kiváló tudomány (millió euró) 13 095; 54% Összesen: 24

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

Az eladást támogató portfólió menedzsment gyakorlat az ericsson-ban

Az eladást támogató portfólió menedzsment gyakorlat az ericsson-ban Az eladást támogató portfólió menedzsment gyakorlat az ericsson-ban Attila Borza ESPM, IPMA LEVEL C Ericsson Magyarország Tartalom Az Ericsson világa, PMO Az eladást támogató projekt specialitásai Erőforrás

Részletesebben

A Horizont 2020 Keretprogram jogi-pénzügyi aspektusai. Kápli Balázs István Jogi és Pénzügyi Nemzeti Kapcsolattartó Legal and Financial NCP

A Horizont 2020 Keretprogram jogi-pénzügyi aspektusai. Kápli Balázs István Jogi és Pénzügyi Nemzeti Kapcsolattartó Legal and Financial NCP A Horizont 2020 Keretprogram jogi-pénzügyi aspektusai Kápli Balázs István Jogi és Pénzügyi Nemzeti Kapcsolattartó Legal and Financial NCP A finanszírozási rendszerben résztvevő aktorok Hazai rendszer EU,

Részletesebben

Kormányzati Innovációs és K+F stratégia a járműipar vonatkozásában

Kormányzati Innovációs és K+F stratégia a járműipar vonatkozásában Kormányzati Innovációs és K+F stratégia a járműipar vonatkozásában Dr. Nikodémus Antal, főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium, Innovációs és K+F Főosztály Innováció és fenntartható felszíni közlekedés

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Az ICT munkaprogramja 2009-2010-re

Az ICT munkaprogramja 2009-2010-re Az ICT munkaprogramja 2009-2010-re Bognár Vilmos NCP for EU ICT vilmos.bognar@ist.hu +36.20.937.07.91 www.ist.hu FP 7 célok: Lisszaboni stratégia ERA (Európai Kutatási Térség) Tudástársadalom, tudásgazdaság

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia Vázlat Mi történt az elmúlt évben? Az 5. prioritásterület Előrehaladás Mi várható? Vázlat Mi

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Furniture. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 5/13/2014 4:21 AM

Furniture. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 5/13/2014 4:21 AM Furniture Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/41155242.aspx External tender id 159264-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Kódszámkövetelmények: 2. Technikai üzenet verzió Kód Leírás Megjegyzés 1.0 XML verzió

Kódszámkövetelmények: 2. Technikai üzenet verzió Kód Leírás Megjegyzés 1.0 XML verzió Rendelkezésre álló technikai kódlista Szám Cím Formátum 2 Technikai üzenet verzió an 3 4 Általános kérés típus n1 5 Kért üzenet neve a 9 6 Elsıdleges ismérv típuskód n..2 7 Emlékeztetı típusa n1 10 Közös

Részletesebben

Intelligens közlekedés: a járműipar és járműirányítás IKT igényei, a VehicleICT projekt. Lengyel László lengyel@aut.bme.hu

Intelligens közlekedés: a járműipar és járműirányítás IKT igényei, a VehicleICT projekt. Lengyel László lengyel@aut.bme.hu Intelligens közlekedés: a járműipar és járműirányítás IKT igényei, a projekt Lengyel László lengyel@aut.bme.hu Az IT ma Havonta 850 millió aktív felhasználó a facebookon Az előadásom alatt 1,400,000 tweet

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelés jelentősége

Vállalati kockázatkezelés jelentősége www.pwc.com/hu Vállalati kockázatkezelés jelentősége Fedor Péter 2013. szeptember 19. Miről lesz szó 1. Mi is az az ERM? 2. Miért fontos? 3. Gyakorlati sajátosságok PwC Magyarország Mi is az az ERM? PwC

Részletesebben

ISEC program tapasztalatok és lehetőségek

ISEC program tapasztalatok és lehetőségek ISEC program tapasztalatok és lehetőségek Gyökös Melinda ISEC Szakmai Fórum Budapest, Miniszterelnöki Hivatal 2010. február 5. I. Az ISEC egyedi programról általában II. Az ISEC program célrendszere III.

Részletesebben

1.. A rendelet 1.. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép:

1.. A rendelet 1.. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Közvetett K+F ösztönzők

Közvetett K+F ösztönzők Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Közvetett K+F

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

11. Gyakorlat: Certificate Authority (CA), FTP site-ok

11. Gyakorlat: Certificate Authority (CA), FTP site-ok 11. Gyakorlat: Certificate Authority (CA), FTP site-ok 11.1. A CA szerver szerepkör telepítése a DC01-es szerverre 11.2. Az FTP szervíz telepítése a DC01-es szerverre 11.3. A szükséges DNS rekordok létrehozása

Részletesebben

H2020 pályázatok Marie Sklodowska-Curie IF

H2020 pályázatok Marie Sklodowska-Curie IF H2020 pályázatok Marie Sklodowska-Curie IF 2015. Május 26. Földessy Aranka Inter-Team projekt H2020 operatív munkacsoport titkára H2020 pillérei Vezető ipari szerep Európa vezető szerepének megalapozása

Részletesebben

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán vezető tanácsadó gabor.horvath@npsh.hu Szerverek életciklusa Szerver életciklus Telepít Beállít Tesztel Frissít Kivezet 3 Élesít Üzemel Problémák? Tömeges

Részletesebben

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO burkolható fedlapok ACO burkolható fedlapok ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO gully Tartalom Általános információk 3 page ACO Uniface ACO UNIFACE burkolható fedlap

Részletesebben

A Kárpát medencei projekt alapú együttműködési perszpektivák

A Kárpát medencei projekt alapú együttműködési perszpektivák EU regionális együttműködés A Kárpát medencei projekt alapú együttműködési perszpektivák Szkála Károly, egyetemi tanár (HMTMT) Ruđer Bošković Kutatóintézet (IRB) Zágrábi egyetem Pécs, 2015. Március 26-27.

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben