$QJROPDJ\DU(8VWHPDWLNXVV]yWiU WHOMHVN U. HOpUKHW VpJ..tvpu,qwp]nhgpvhn. aktivitási terület hirdet ési kiadás, hird.- re felhasznált t erület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "$QJROPDJ\DU(8VWHPDWLNXVV]yWiU WHOMHVN U. HOpUKHW VpJ..tvpu,qwp]nhgpvhn. aktivitási terület hirdet ési kiadás, hird.- re felhasznált t erület"

Átírás

1 $QJROPDJ\DU(8VWHPDWLNXVV]yWiU $ Act of God A com plete range of sg A cross-section of the public A like proportion of the prem ium s A m atter for sy A m eans of interbank settlem ent abide by abolish (= abrogate, repeal, annul) abridged edit ion absorb sg abuse of dom inant posit ion accept responsibilit y about sg accept sg on condition of/ that accept ance Accept ance house act ivit ies access access act ion accessibilit y accession accom m odat e sg Accom panying Measures accom plish account for sg acknowledged = confirm ed acquire acquisit ion of cont rol acquittal action (= suit, claim ) act ion line ( AL) activity Ad expendit ure adduce ( proof) adhere adj udicat e adj ust m ent adm inister the com m ission adm inist ered prices Adm inist rat ive Form s Adm ission adm it sg som ewhere adm itted adopt a decision advert isem ent Advert ising Advertising aim ed at so. advice advocacy affect sg = influence sg affiliat ed firm affiliat ion affordabilit y agenda aggregat e vis m ajor WHOMHVN U a lakosság reprezentatív keresztm etszete a díj hasonló, arányos része vkire tartozik, vki ügye bankközi elszám olási m ód, eszköz betart (törvényt) visszavon, érvénytelenít, eltöröl, hatályon kívül rövidít et t kiadás elnyel vm it HU I OpQQ\HOYDOyYLVV]DpOpV IHOHO VVpJHWYiOODOYPLpUW vm it elfogadni vm ilyen feltétellel j óváhagyás, elfogadás elfogadási t evékenység hozzáférés elérési akció HOpUKHW VpJ csat lakozás alkalm azni, alkalm azkodni.tvpu,qwp]nhgpvhn m egvalósít, elkészít, bevált YPLYHOV]iPROYPLU OV]iPRWDGELUWRNROMD ±HOLVPHUYHYLVV]DLJD]ROYDPHJHU VtWYH m egszerez EHIRO\iVV]HU]pVHOOHQ U]pVV]HU]pV felm entés kereset akciósor aktivitási terület hirdet ési kiadás, hird.- re felhasznált t erület EL]RQ\tWpNRWIHOKR]HO KR] ragaszkodik odaít él,eldönt hozzáigazít ás, kiigazít ás, elint ézés jutalékot elszám ol, kalkulál irányít ot t árak DGPLQLV]WUDWtY UODSRN belépés engedély, felhatalm azás, m egbízás elism erve dönt ést hoz hirdet és, reklám reklám ozás, hirdet és vkit m egcélzó hirdetés tanács ügyvédség, kiállás vm i m ellet t befolyásolni, kihat, érint vm it leányvállalat, fiókvállalat csat lakozás, befogadás PHJIL]HWKHW VpJ program, korm ányprogram, napirend csoport os, egyesít et t 1/26

2 agrarian regim e, regulat ion agrárrendt art ás agreed on init ially LQGXOiVNRUHO UHNLN WYH agreem ent m egegyezés, m egállapodás, Ailing bet eg Airt ight légm ent esen záródó align felsorakozt at, összehangol allegat ion állít ás allege (= state, assert) állít alleged állít ólagos allegiance ioodpsrojiuln WHOH]HWWVpJK VpJ alleviat e enyhít, csökkent allocated am ong sgs vm ik között elosztva Allocation of financial resources ]OHWLW NHNLKHO\H]pV allowable / eligible cost s elszám olhat ó költ ségek Altogether teljes egészében am algam ate with sg egybeolvad vm ivel am ount s of seed m oney NH]G DODStWyW NHQDJ\ViJD ancillary rest raint s j árulékos korlát ozások anim al welfare állat j ólét annual balance- sheet t ot al pyhvppuohji VV]HJ annual t urnover éves forgalom anonim it y névt elenség ant icipat e sg HO UHMHOH]QLPHJMyVROQLYPLW anticom petitive practice versenyellenes m agatartás ant i- m onopoly policy versenypolit ika ant it rust versenyj og Appeal fellebbezés; vm ihez folyam odik, hat ással van vm ire applicat ion alkalm azás Applied DONDOPD]RWWDONDOPD]iVUDNHU O apply sg vonatkozik vm ire, tartozik vm ihez appoint sy kij elöl, kinevez vkit appraisal becslés, hivat alos ért ékelés appreciable ( = perceivable) effect pu]pnhokhw KDWiV Appropriat e DONDOPDVPHJIHOHO appropriat e sg PHJIHOHO DONDOPDVYPLUH approval j óváhagyás, hozzáj árulás arbit rary önkényes Arbit rat ion G QW EtUiVNRGiV Arbitration clause bírói, jogi záradék (?) arbit rat ion court választ ot t bíróság Arbit rat ion court/ t ribunal G QW EtUyViJ Arbit rat or G QW EtUy area (research area) kutatási terület arise felm erül, adódik arouse one s int erest YNLpUGHNO GpVpWIHONHOWHQLIHOpEUHV]WHQL arrangem ent m egegyezés, kiegyezés, rendelkezés arrangem ents HO NpV] OHWHN assent j óváhagyás assert ion állít ás, igény érvényesít és assess felbecsül assess perform ance HO LUiQ\R]QLDWHOMHVtWPpQ\W assessm ent ért ékelés assessm ents (by users and suppliers) (a felhasználók és a szolgáltatók által végzett) Asset s akt ívák, vagyon, ért ékpapír, nyereség assign kij elöl, át ruház assign sg for sg kijelöl vm it vm ire 2/26

3 assist ance available LJpQ\EHYHKHW VHJtWVpJ assist ant cont ract or t ársvállalkozó Associated State társult ország Associat ion Agreem ent WiUVXOiVLV]HU] GpV associat ion of professionals szakm ai szervezet assuage enyhít, kielégít assum e sg feltételez at fault hibásnak lenni attach a) letartóztat, lefoglal b) velejár, együttjár c) csatol attachm ent letartóztatás, fogvatartás, lefoglalás, m elléklet attain m egvalósít, elér, m egnyer attract one s attention felkelteni vki figyelm ét auct ion árverés, aukció Audit ed account s könyvvizsgálat Aut horised felhat alm azot t aut horit at ive hit eles, irányadó, parancsoló Authority hatóság, szerv Authority to do sg felvesz, beenged vkit vhova authorized do sg engedélyezve, feljogosítva vm ire Econom ic entity avail oneself of sg igénybe vesz, hasznát veszi vm inek average cost át lagos költ ség aviat ion repülés, légiközlekedés Award dönt és, ít élet aware of sg tisztában van vm ivel % B/ L Bill of Lading fuvarlevél back- door rivals t iszt ességt elen versenyt ársak Badly dam aged súlyosan károsodot t Bank of issue j egybank Bank overdraft folyószám la hit el bar akadályoz, gát ol, kizár Bargain alku, ügylet, üzlet köt és Barrel hordó barriers t o ent ry piacralépési korlát ok base rate alap kam atláb basing point pricing rögzít et t parit ásos árképzés be at stake kockán forgó becom e a driving force YH]HW HU YpYiOQL beneficiary kedvezm ényezet t benefit from sg KDV]QRWK~]YPE O best pract ice legj obb gyakorlat best practice action a legjobb gyakorlat elterjesztését szolgáló Best t arget audience a legj obb célközönség bid aj ánlat bid-rigging egyeztetett árajánlat m egtétele Binding MRJHU VN WHOH] binding on sy YNLUHYRQDWNR]LNpUYpQ\HVMRJHU V biodiversit y biológiai sokféleség blam e okolni valakit block exem ptions (= group exem ptions) csoportm entességek Bond YiP UL]HW Booklet brosúra bound to köteles, kötelezett boundary hat ár brain drain agyelszívás brand com pet it ion m árkaverseny 3/26

4 brand nam e m árka név breach of the law törvénysértés bribe m egveszt eget és bring a suit/ legal action keresettel fordul Broad át fogó build ipart est ület, egyesület build a favourable im age NHGYH] LPDJHpStWpVHNLDODNtWiVD Bulk öm lesztett bundling FVRPDJEDQW UWpQ iuxhodgiv burden of proof bizonyít ás t erhe bursary öszt öndíj buyer concent rat ion YHY NNRQFHQWUiFLyMD buying power YiViUOyHU buyout kivásárlás & cajole sy in doing sg hízelgéssel rávesz vkit vm re call felhívás call for követ el, szükségessé t esz call for expression of int erest IHOKtYiVD]pUGHNO GpVNLIHMH]pVpUH call t ext a pályázat i felhívás szövege call- opt ion vét eli opció call- specific felhívás specifikus Candidates for EU m em bership EU tagjelölt országok capit al int ensive W NHLJpQ\HV Capit al m arket act ivit ies W NHSLDFLWHYpNHQ\VpJ Capit al of sg W NHMDYDN carry out sg teljesít, kivitelez vm it Case eset, ügy Cash discount skont ó cash on delivery parcel ut ánvét eles csom ag casual em ploym ent alkalm i m unkavállalás cat alist act ions gyorsít ot t int ézkedések cause sy do sg vm it csináltat vkivel caveat kifogás, óvás cease an offending conduct MRJVpUW PDJDWDUWiVWPHJV] QWHW cease and decist order MRJVpUWpVPHJV] QWHWpVpWHOUHQGHO KDWiUR]DW cell factory sejt m int gyár Cent re of Excellence kiválósági központ cert ificat ion of a proposal a pályázat benyúj t ásának visszaigazolása cert ified reference m at erials referenciaanyagok Challenge kihívás, feladat challenge of a decision határozat m egtám adása Cheque clearing csekk elszám olás, kiegyenlít és (?) Circular körlevél Circulat ion forgalom, példányszám cite a) idéz, hivatkozik b) beidéz Civil com m ot ion népfelkelés civil servant N ]WLV]WYLVHO claim a) kereset b) igény, követ elés, j ogcím claim (for dam ages) állít, követel (kártérítést) claim com pensation for sg kártalanítást kér vm i m iatt claim dam ages NiULJpQQ\HOHO iooql Clause záradék cleared up tisztázva van cluster projekt köteg, klaszter clustering (of projects) a projektek m egadott szem pontok szerinti 4/26

5 coercion kényszer collaborat ive research proj ect kollaborat ív kut at ási proj ekt collusion összej át szás,összebeszélés com bined m arket share együt t es piaci részesedés com bined RTD and dem onstration projects KTF és dem onstrációs vegyes projektek com e in force hatályba lép com it y kölcsönös j óindulat ( elbírálás elve) Com m and utasítás Com m ission jutalék Com m ission Bizottság Com m ission services a Bizot t ság szakszolgálat ai com m it oneself elkötelezni m agát, állást foglalni Com m itm ent fee utalási díj (?) Com m itted elkötelezett Com m ittee of Regions Régiók Bizottsága com m on call együttes pályázati felhívás Com m unity added value európai közösségi hozzáadott érték Com m unit y dim ension európai közösségi dim enzió Com m unit y s int erest európai közösségi érdek com pare sg with sg összehasonlítani vm it vm ivel com pat ibilit y VV]HIpUKHW VpJ VV]HHJ\H]WHWKHW VpJ com pel kényszerít, készt et com pet ence hat áskör com pet it ion incent ive YHUVHQ\pOpQNtW Com petitive and sustainable growth Versenyképes és fenntartható növekedés Com petitive edge? com pile összeállít, összeszerkeszt Com plaint reklam áció com plem ent ary cont ract or NLHJpV]tW V]HU] GpVWN W IpO com ply with eleget tesz, teljesít, betart (pl. törvényt) Com pound osszet et t com prehend m egért, felfog, tartalm az Com prehensive iwirjyv]pohvn U com pulsory licensing N WHOH] HQJHGpO\H]WHWpV Com puted szám ított conceal elt it kol conceive sg as sg else úgy képzeli/ tekinti m int... concent rat ion m easures NRQFHQWUiFLyVPpU V]iPRN concentration ratio koncentrációs ráta concern with = deal with sg foglalkozik vm ivel concerned in/ with about a) érinti vm i, foglalkozik vm vel b) aggódik concert ed act ion öszehangolt m agat art ás Concert ed Act ions összehangolási akció Concession engedm ény Conciliat ion békélt et és Conciliat ion Com m it t ee (J\H]WHW %L]RWWViJ conclude sg eredm ényezni, jelenteni vm it conclusive EL]RQ\tWyHUHM condem n HOtWpONLIRJiVROE Q VQHNPRQG confess vallom ást t esz Confidence bizalom confine a) bezár, korlátoz b) határ, m ezsgye conform m egfelel vm nek, összhangban vm vel Conglom erat e t öm örülés consensus group HJ\HJ\SiO\i]DWRWpUWpNHO FVRSRUWSDQHO consider sg m egfontol, figyelem be vesz vm it 5/26

6 Consignee cím zet t Consignm ent = cargo szállít m ány, küldem ény, rakom ány consist ent ly követ kezet esen conspiracy összeesküvés/ összebeszélés const ant capit al ioodqgyw NH constitute alkot, alakít, jelent Const it ut ional Court Alkot m ánybíróság construe taglal, értelm ez Consular I nvoice konzuli szám la consum e sg elfogyaszt, felhasznál, felem észt vm it consum er welfare fogyaszt ói j ólét consum m at e YpJUHKDMWEHWHW ]NLWHOMHVtW Container tartály (ált. is) Content tartalom, tartozék contest m egtám ad, perbe száll contestable m egtám adható cont ingent YpOHWOHQV]HU cont inuous subm ission proposals folyam at osan benyúj t hat ó pályázat ok cont inuously open call folyam at osan nyit ot t pályázat i felhívás cont ract finalisat ion DV]HU] GpVYpJOHJHVtWpVH cont ract preparat ion DV]HU] GpVHO NpV]tWpVH Cont ract Preparat ion Form ( CPF) V]HU] GpVHO NpV]tWpVL UODS Cont ribut ion hozzáj árulás cont rol of ent erprises YiOODODWRNIHOHWWLHOOHQ U]pV control of infectious diseases IHUW ] EHWHJVpJHNHOOHQLN ]GHOHP controversial vitás, vitatott convey sg közvetít vm it Convict ion PHJJ\ ]pvphjj\ ] GpV convict ion m araszt alás convince sy = persuade sy do sg / t hat ±UiEHV]pOQLPHJJ\ ]QLYNLWYPLU O co-operation agreem ent HJ\ WWP N GpVLPHJiOODSRGiV co- operat ive research kooperat ív kut at ás co-operative research project kooperatív kutatási projekt co-ordinator (co-ordinating contractor) koordinátor (a projekt koordinátora) copyright V]HU] LMRJ Corporate custom er jogi szem ély (?) Corresponding risks velej áró kockázat ok corroborat e hit elesít, igazol couch m egfogalm az, szavakba foglal Council Tanács count erfeit ham isít Count erfeit ing ham isít ás Court bíróság cover sy against a risk vkit biztosít egy kockázattal szem ben coverage a) kit erj edés b) hírközlés, saj t óvisszhang cream skim m ing lefölözés credent ials ( = proxy) m egbízólevél,m eghat alm azás credit squeeze hit elkorlát ozás Crew legénység, szem élyzet crim inal records E Q J\LQ\LOYiQWDUWySULXV] criterion, criteria (pl.) ism érv, feltétel cross- financing kereszt finanszírozás cross- subsidizat ion kereszt t ám ogat ás crucial G QW NULWLNXVYiOViJRV culm inat e WHW ] culpability YpWNHVVpJE QWHWKHW VpJ 6/26

7 Current asset s Current liabilit ies Cust ody cust om and pract ice Cust om ary ' dam age (= detrim ent) Dam age claim Dealings with sg deart h debt debt rat io debt or nat ion deceiving declare Decline dedicat ed call Deduct ive Deed deem Defect in sg = deficiency defendant delet ion Deliberat e deliberat ion deliverables delivered pricing dem onstration projects Deposit deposit account deposited at swhere deprive derogation Det ached determ ine sg deterrence detrim ent devast at e developm ent host fellowship Device differ from sg digest digit al cert ificat e direct RTD act ion Directory disabilit y discipline discipline sy disclose Discrepancy between sg and sg discret ion Discret ionary incom e dism ant le dism iss an appeal dism iss sy Dispat ch forgóeszközök folyó t art ozások let ét szokásokon alapuló gyakorlat szokásos kár, hátrány kárigény viselkedés, m agatartás vkivel szem ben QHPHOpJVpJHVV] NpEHQYDQYDODPLQHN adósság adóssághányad adós ország IpOUHYH]HW PHJWpYHV]W állít, nyilat kozik, kij elent hanyat lás m eghívásos pályázat OHYH]HWKHW okirat vél, ítél, tart hiba, hiány, hiányosság vm iben alperes t örlés m egfont olt m egfont olás, t anácskozás elvárt t elj esít ések fix parit ásos árképzés dem onstrációs (bem utató) projektek betét, letét bet ét szám la betéve, letétbe helyezve vhol elvon, m egfoszt, kizár a) kivétel b) jogfosztás különálló vm it m eghatározni, eldönteni elrettentés (példa statuálás) kár, hátrány let arol fej leszt ési int ézm ényi öszt öndíj eszköz, m egoldás, fogás N O QE ]QLYPLW O összefoglal, át gondol GLJLWiOLVKLWHOHVtW NyG közvet len KTF akció cím jegyzék, telefonkönyv, cím tár rokkant ság, fogyat ékosság fegyelem, bünt et és fegyelm ezni vkit leleplez, nyilvánosságra hoz eltérés vm i és vm i között belát ás, óvat osság WHWV]pVV]HULQWHON OWKHW M YHGHOHP szét szerel fellebbezést elutasít, eljárást m egszüntet elbocsát ani vkit feladás, ért esít és 7/26

8 dispat ch sg dispense sg Display Display and dem onstration display sg in shops Disposable incom e dispose of sg dispose sg disrt dissem inate dissem ination and exploitation of the results distinguish between distinguish sg from sg distinguished from sg distortion to com petition dist ribut e dist urbance t erm divest it ure dividend cover Division division of powers dom inant posit ion Drawback due sg Due t o sg dum ping duopoly ( Econom ic and Social Com m ittee Econom ic and Technological I nt elligence econom ies of scale econom ies of scope ecosyst em s Effect effect s doct rine efficacy efficiency elast icit y of price elect ronic subm ission elibigle eligibility eligibilit y crit eria eligible cost s eligible part ners em anat e em bedded syst em s em bodied by sg em erge em erging econom y count ry em erging t echnologies em ot ionally involving em ploy sy do sg em ploym ent subsidies enact encount er encourage küldeni vm it adagol, kioszt vm it reklám ozás, vm i kihelyezése ( kirakat ba), kiállít ás kiállítás és szem léltetés, bem utatás kitenni vm it üzletekben rendelkezésre álló j övedelem UHQGHONH]QLYPLU O elrendez, elrendel vm it elt orzít,elferdít,kicsavar terjeszt eredm ények terjesztése és kiaknázása különbséget tesz vm ik között PHJN O QE ]WHWYPLWYPLW O PHJN O QE ]WHWYHYPLW O versenytorzítás forgalm az ]DYDUyWpQ\H] PHJIRV]WiVHOLGHJHQtWpVW NHNLYRQiV oszt alék fedezet oszt ály, részleg hatáskörök m egosztása, hatalom m egosztás HU I OpQ\HVKHO\]HW vám visszat érít és jár neki, esedékes vm i N V] QKHW YPLQHNYPLPLDWW döm ping duopólium Gazdasági és Szociális Bizottság gazdasági és t echnológiai inform ációszolgálat gazdaságos m éret ek, m éret gazdaságosság WHUPpNN UE OIDNDGyJD]GDViJRVViJ ökorendszerek követ kezm ény, hat ás hat áselv hat ásfok, eredm ényesség hat ékonyság árrugalm asság elekt ronikus pályázat benyúj t ás választ hat ó, alkalm as jogosultság, tám ogatásra alkalm asság az elfogadhat óság krit érium ai elszám olhat ó költ ségek PHJIHOHO SDUWQHUHN ered, eláraszt beágyazot t rendszerek m egtestesülve, testet öltve vm i által felm erül, kikerül, lét rej ön felzárkozó gazdaságú ország kibont akozó új t echnológiák érzelm ileg bevonva, egyesít ve vkit foglalkoztatni, m egbízni vm ivel alkalm azotti tám ogatások t örvénybe ikt at szem be kerül, beleüt közik, felm erül V]W Q ]HO VHJtWWiPRJDW 8/26

9 forgat, jóváhagy, láttam oz igazolt felruház (joggal) (QHUJLDN UQ\H]HWpVIHQQWDUWKDWyIHMO GpV j ogot érvényesít t örvényt érvényesít, hat ályba helyez végrehaj t hat ó végrehaj t hat ó fokoz, növel, kiem el fokozni a közvélem ény tájékoztatását a kut at ási infrast rukt úrához való hozzáférés Q YHOLHU VtWLYNLIL]HW NpSHVVpJpW a) utasít, elrendel b)(us) m egtilt m aga után von, velejár m aga után von vm it ellenvetést tesz, kifogásol vállalkozás, vállalat ( US) jogosult m egtenni vm it vállalkozói szekt or belépést m egakadályozó ár környezet HJ\HQO EiQiVPyG azonosnak/ egynek t ekint ( t örzs) részvények m élt ányosság kiirtás, m egsem m isítés DODSYHW HV]N ] N DODSYHW WHFKQROyJLiN lét rehozni, elfogadni vm it vagyon, hagyat ék- IHOEHFV OQLHO LUiQ\R]QLYPLW EURATOM Keret program (85$720VSHFLILNXV UODSRN európai hozzáadott érték és a szubszidiaritás elve Európai Atom energia Közösség Európai Közösség Tudom ány és Új Technológiák Európai Et ikáj a Európai Parlam ent Európai Kut at ási Térség m egkerüli a törvényt kiértékelni a term ék teljesítm ényét értékel, m egbecsül vm it ( a pályázat ok) ért ékelése az értékelés szem pontjai puwpnho V]DNpUW N Ért ékelési Kézikönyv VV]HVtWHWWpUWpNHO MHOHQWpV puwpnho V]DNpUW elfogulat lan bizonyít ék kialakít, fokozat osan fej leszt Econom ic Work Team behaj t ás felülm úl, m eghalad vm it kivét el endorse endorsed endow (= vest) Energy, environm ent and sust ainable enforce sy s right enforce t he law Enforceable enforced enhance enhance (raise) public awareness (to) enhance access t o research infrast ruct ures enhance t he solvency of sy enjoin entail entail sg enter a plea ent erprise entitled do sg Ent repreneurial sect or ent ry prevent ing price Environm ent equal t reat m ent equat e Equit ies equit y eradication essent ial facilit ies essent ial t echnologies est ablish sg Est at e estim ate sg Eurat om Fram ework Program Eurat om - specific Form s European added value and the subsidiarity European Atom ic Energy Com m unity European Com m unit y European Group on Ethics in Science and New Technologies European Parlam ent European Research Area evade the law evaluate product perform ance evaluate sg evaluat ion ( of proposals) evaluation criteria evaluat ion expert s Evaluat ion Manual evaluat ion sum m ary report evaluat or even- handed evidence evolve EWT exact ion exceed sg except ion 9/26

10 excess capacit y kihasználat lan kapacit ás Exchange equalisat ion account árfolyam kiegyenlít ési szám la (?) exchange rat e árfolyam Exchange rat e policy árfolyam polit ika excit e one s curiosit y felkelt eni vki kíváncsiságát exclusion kizárás execut e specified work m eghat ározot t feladat ot elvégezni Execut orships végrendelet kezelés, végrehaj t ás exem pt goods adóm entes javak exem ption m entesítés, felm entés exonerate tisztáz, m entesít, felm ent expand E YtWV]pOHVtWYPLW expediat e V]RUJDOPD]PHJJ\RUVtWHO VHJtW Experiencer Researcher Fellowships t apaszt alt kut at ók öszt öndíj a Explicit szabat os, világos, pont os exploit felhasznál, hasznosít exploit at ion kizsákm ányolás, kiszipolyozás, hasznosít ás Exploratory Award tájékozódási tám ogatás expulsion kiut asít ás ( piacról) ext end delivery t im e NLWROQLDV]iOOtWiVLKDWiULG W External Advisory Group N OV WDQiFVDGyLFVRSRUW externalities N OV JD]GDViJLKDWiVRN ) fail = om it do sg elm ulaszt vm it m egtenni failing firm OHpS O FV GHO WWDOOyFpJ fall beyond the scope of the law a törvény hatályán kívül esik fall under the scope of the law a törvény hatálya alá esik fallacy ham is érvelés, félrevezet és false valót lan Fam ily Incom e Supplem ent családi pótlék fam ily- unit agricult ure családi gazdálkodás Fault y hibás feasibilit y m egvalósít hat óság feasibility study m egvalósíthatósági tanulm ány Feature tulajdonság Feat ures and benefit s MHOOHJ]HWHVVpJHNpVHO Q\ N fight ing brand behat oló m árka Figure ( becsült) szám, összeg file an action keresetet benyújt filing fee elj árási díj final exam inat ion záró ért ékelés final exam ination stage of the evaluation of a pályázatértékelés záró szakasza financial perspective SpQ] J\LHO LUiQ\]DW finding t ényállás finding of an underst anding egyezségre j ut ás Firm hat ározot t Firm offer ±N WHOH] DMiQODW first user act ion HOV IHOKDV]QiOyLDNFLy Fiscal költ ségvet ési fiscal drag adófék fiscal policy adópolit ika fixed asset állóeszköz Fixed asset s állóeszközök fixed closure dat e U J]tWHWWEHQ\~MWiVLKDWiULG fixed cost állandó költ ség fixed deadline calls U J]tWHWWEHQ\~MWiVLKDWiULGHM SiO\i]DWLIHOKtYiV 10/26

11 Fixed inst allat ion flat rat e flat-rate contribution Fleet of vehicles Float ing policy Folder follow up for m em ory For the sake of sg force force out force sg Forecast forecast foreclose forfeit Form er deals with sg form ulat e FP6 Fram ework Program m e (FP) Frank franked invest m ent incom e fraud fraudulent Freight full line forcing Fully- fledged Fund funding fusion of projects * general equilibrium general outlines general principle generic generic act ions generic research act ivit ies genet ic diversit y Gilt- edged securit ies global change go in for sg governm ent expendit ure grant appeal Grant for Young Researchers from Third States grant sg greenfield invest m ent greenhouse gases grid gross dom estic product (GDP) Guide for Proposers + handle handle the order Handling inst ruct ions harass hard currency rögzít et t berendezés, felszerelés egységes díj szabás, át alány átalány hozzájárulás MiUP ioorpiq\ keret bizt osít ási köt vény prospektus DHPOpNH]WHW OHYpOEQ\RPRQN YHW HPOpNH]WHW O vm i kedvéért, vm i m iatt NLNpQ\V]HUtWHU V]DNRO t ávozásra kényszerít kényszerít, sürget, szorgalm az vm it HO UHMHO]pVSURJQy]LV prognózis kizár, lefoglal elveszít, eljátszik (jogot) vm i korábbi m egoldásai szabályokba foglal 6. Keret program Keretprogram (KP) V]LQWH DGy]RWWEHIHNWHW LM YHGHOHP csalárd m anipuláció PHJWpYHV]W WLV]WHVVpJWHOHQ fuvardíj árukapcsolás t elj es t erm éksorral t elj esj ogú W NHNpV]OHWDODSIHGH]HW finanszírozás a projektek összevonása ált alános egyensúly áttekintés alapelv generikus generikus akciók generikus kut at ás genet ikai sokféleség aranyrészvények, ért ékálló ért ékpapírok globális vált ozás IRJODONR]QLYPLYHOpUGHNO GQLYPLLUiQW állam i kiadás fellebbezésnek helyt ad harm adik országok fiatal kutatói szám ára segély elism erni vm it ] OGPH] VEHUXKi]iV üvegházhat ású gázok rács, hálózat ( nat ional grid com pany) bruttó hazai term ék Pályázati útm utató kezelni vm it teljesíteni a rendelést NH]HOpVLHO tuivrnxwdvtwivrn zaklat, háborgat kem ényvalut a 11/26

12 Hardship have legal significance hearing heart en ( = console) Hidden persuaders highlight hinder hint Hire- purchase Horizont al Program m e Hub Hull Hum an Em bryo and Foet us Prot ect ion Group hum an research potential hum an resources hurdle, I dent ical ident ificat ion I llum inat ed signs im itation im pede im plem ent im plem entation of FP6 im plem entation of rules im plem entation of the Com m unity s policies im plem entation of Union policies im plem ent ing rules im portunate im pose on im pose sg im proving the socioeconom ic knowledge base I n a dual capacit y in cam era In conjunction with sg in conjunction with sy/ sg in debat e in exchange in force in recognit ion of sy s achievem ent s In term s of sg in t his cont ext inadequacy of evidence incent ive incidence of t axat ion incom pat ibilit y incom plet e incorporat ed com pany increm ent al cost inculpat ory incum bent indem nified for sg indem nity independent observers indicate sg Indication of the dem and for sg. nélkülözés, nehézség ±MRJHU UHOpSQL m eghallgat ás vígaszt al,felvidít UHMWHWW V]W Q] N kiem el, hangsúlyoz, nehezít célzás, utalás, sejtetés részlet fizet és, bérlés horizont ális program középpont, kerékagy hajótest +XPiQ(PEULypV0DJ]DWYpG &VRSRUW hum án kutatási potenciál KXPiQHU IRUUiVRN gát, akadály azonos azonosít ás fényreklám ok utánzás m egakadályoz, késlelt et alkalm az, végrehaj t a 6. KP végrehajtása szabályok végrehajtása európai közösségi politikák m egvalósítása uniós politikák m egvalósítása végrehaj t ási szabályok V UJHW kivet, ráró (kötelezettséget) kivetni, kikötni vm it a társadalm i-gazdasági tudásbázis fejlesztése NHWW VPLQ VpJEHQ zárt ajtók m ögött vm ivel összekapcsolva, együtt egyetértésben valakivel/ valam ivel vit ában, t anácskozásban cserébe hat ályban van, hat ályos valaki elism eréséül vm ihez képest, viszonyítva ebben az összefüggésben QHPPHJIHOHO EL]RQ\tWpN öszt önzés, kezdem ényezés adót erhelés összeegyezt et het et lenség hiányos bej egyzet t cég hat árkölt ség YiGOyWHUKHO DSLDFRQOpY D]WXUDOyFpJ kárpót olva vm iért kárpótlás, kártérítés I JJHWOHQPHJILJ\HO N jelezni, m utatni vm it a vm ire von.ó kereslet jelzése, tudatása 12/26

13 indict able W UYpQ\KDWiO\DDOiHV indict m ent vádirat indirect RTD action közvetett KTF akció I ndividual egyén, biz. szem ély individual exem pt ion egyedi m ent esség I ndividual Fellowships egyéni kut at ói öszt öndíj ak induce m ot ivál,öszt önöz,befolyásol induce sy do sg. vkit arra késztet, hogy m egtegyen vm it I ndust rial Host Fellowships ipari int ézm ényi öszt öndíj ak industrial property rights ipari tulajdonjogi jogosítványok indust rial unions ágazat i szakszervezet ek indust rialised count ry fej let t ipari ország indust ry ágazat, iparág, a gazdaság ( egésze) indust ry- wide bargaining ágazat i béralku ineligible QHPPHJIHOHO QHPWiPRJDWKDWy inevitable trading partners NpQ\V]HU ]OHWWiUVDN inferior alárendelt influence t he value of st erling befolyásolni a font ért ékét Inform ation Days (Info Days) inform ációs napok Inform ation Package (Info Pack) inform ációs csom ag Inform ation Society Technologies (IST) az Inform ációs Társadalom Technológiái (IST) Inform ation Society Technologies (IST) az Inform ációs Társadalom Technológiái (IST) Inform ation Society Technologies Advisory Group (ISTAG) IST Tanácsadó Csoport (ISTAG) Inform ation Society Technologies Advisory Group (ISTAG) IST Tanácsadó Csoport (ISTAG) Inform ation Society Technologies Com m ittee IST Program bizottság (ISTC) Inform ation Society Technologies Com m ittee IST Program bizottság (ISTC) Inform ative advertising tájékoztató, felvilágosító reklám Infrastructural centres of com petence alkalm as infrastruktúrájú kutatóhelyek infringe ( = offend, violat e, aggrieve) j ogot sért infringem ent j ogsért és I nit ials NH]G EHW NPRQRJUDP I nit iat ed kezdem ényezve injunction tiltó határozat, végzés injury of reputation of com petitors versenytársak hírnevének rontása Innovation / SMEs Innováció / KKV-k innovat ion approach innovat ív m egközelít és I nnovat ion Relay Cent res ( I RCs),QQRYiFLyN ]YHWtW N ]SRQWRN insist ent kit art ó,álhat at os insolvency fizet ésképt elenség Inspection m egtekintés, szem le, vizsgálat Instalm ent credit business részletvisszafizetési hitel (?) inst ance HVHWHOV PiVRGIRN inst igat e elkezd, beindít instigate legal action keresettel fordul insufficient hiányos Insurable interest (biztosítható) érintettség I nsurance policy EL]WRVtWiVLV]HU] GpVN WYpQ\ insure sy against dam age sg biztosítani vkit vm i kára ellen integration between program m es a program ok közötti integráció integrity teljesség, osztatlanság intellectual property rights szellem i tulajdonjogok intellectual property rights (IPR) szellem i tulajdonjogok / szellem i alkotások int ended do sg szándékozik, t ervezve van vm i célból Intensive coverage intenzív lefedettség, terítés 13/26

14 I nt ent ion inter alia int er- bank m arket int erbrand com pet it ion interconnection int erdependence intergovernm ental grants int erim m easures I nt erior interm odality I nt ernat ional charact er interoperability int errelat ed int ert wine intrabrand com petition invalidat e I nvent ories = st ocks investigate sg invest igat e sg invest igat ion ex officio invest igat ive powers invest igat or s report Inward I PR Help Desk irredeem able loan stock issue bank not es issue sg issued by an advertisem ent I ssuing house act ivit ies issuing t he decision It is worthwhile to do sg - job creation joint com m ittee j oint cont rol Joint Research Centre (JRC) j oint st ock com pany j oint vent ure Jointly with sy judge Judgem ent j urisdict ion Just ified. Key Act ion ( KA) / labour int ensive land int ensive land t enure landm ark case large facilit ies ( large scale facilit ies) launch a cam paign law abiding lawsuit lead lit igat ion Leaflet szándék többek között bankközi piac m árkaközi verseny összekapcsolás (pl. egym ással kölcsönösen kölcsönös egym ásraut alt ság állam közi tám ogatások N ]EHQV LQWp]NHGpVHN belföldi kom binált szállítási m ód nem zközi viszonylat HJ\ WW ]HPHOWHWHWKHW VpJ kölcsönhat ásban vannak összefonódik m árkán belüli verseny hat ályon kívül helyez készlet ek vizsgál, tanulm ányoz, kutat vm it kivizsgálni vm it hivat alból indít ot t vizsgálat vizsgálat i j ogosít ványok YL]VJiODWLMHJ\] N Q\Y EHOV I PR- ügyfélszolgálat behajthatatlan követelés állom ánya bankj egyet kibocsát eredm ényez vm it (fn kim enetel) hirdetésben közzétéve kibocsát ási t evékenység hat ározat kihírdet ése érdem es m egtenni vm it m unkahelyterem tés vegyesbizottság N ] VLUiQ\tWiVN ] VHOOHQ U]pV Közös Kutató Központ (KKK) részvényt ársaság közös vállalat (J\ WWP N GYHYNLYHO m egítélni vm it ít élet hat áskör, j oghat óság j ogos, indokolt kulcsakció m unkaigényes földigényes földbérlet sarkallat os eset nagyberendezések elindít ani egy kam pányt W UYpQ\WLV]WHO kereset, peres elj árás pereskedéshez vezet szórólap 14/26