PRAKTIKUS ISMERETEK NYÚJTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PRAKTIKUS ISMERETEK NYÚJTÁSA"

Átírás

1 Készült a FOGYATÉKOS GYERMEKEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázatára HORVÁTHNÉ BONCZ ÉVA KOVÁCSNÉ KLEIZER MÁRTA PRAKTIKUS ISMERETEK NYÚJTÁSA ÖNÁLLÓ ÉLETVITELHEZ Tanulásban akadályozottak részére Lektorálta: NIKOVICS ATTILÁNÉ Budapest, 2001

2 Tartalom 1. A modul célja...3 Közvetítendő értékek, kompetenciák, a modul célja...3 Kapcsolódás az intézmény céljaihoz A modul beillesztése a képzésbe...3 Helyi sajátosságok lehetőségeinek figyelembe vétele A modul szerkezete A tartalom részletes leírása Én és a társadalom Én és a család Értékelés A modul bevezetésének feltételei...14 Személyi feltételek...14 A képzésben résztvevő tanulók...14 Tárgyi feltételek Ajánlott irodalom

3 1. A modul célja Célcsoport A modult ajánljuk az alapfokú iskolai végzettséget megszerzett, tanulásban akadályozott (enyhén értelmi fogyatékos) fiatalok számára. Elsősorban azoknak, akiknek az önálló életviteléhez, társadalmi beilleszkedéséhez családjuk nem tud megfelelő segítséget nyújtani vagy gyermekotthonban illetve más intézményben nevelkednek. Kiegészítő képzésként (szabadidőben, fakultatív módon) ajánljuk az OKJ képzésben résztvevő speciális szakiskolás fiatalok számára, ismeretekkel segítve az önálló életkezdésüket. Részleteiben ajánljuk a készségfejlesztő speciális szakiskolák csoportjai számára. Közvetítendő értékek, kompetenciák, a modul célja Sikeres habilitáció, rehabilitáció megvalósítása, a zökkenőmentes társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek kialakítása a speciális képességek, az attitűd fejlesztésén keresztül. Képessé tenni a tanulókat a képességeiknek, lehetőségeiknek megfelelő életút választására és céljaik megvalósítására. A modul célja, hogy megtanítsa a kommunikációs lehetőségek adekvát használatát a társadalmi kommunikáció valamennyi szintjén, továbbá, hogy felkészítse a tanulókat a mindennapi életben előforduló helyzetek megélésére és a felmerülő problémák tudatos megoldására (család, háztartásvezetés, lakás, munkahely, krízishelyzetek, hivatali ügyintézés területein). Kapcsolódás az intézmény céljaihoz A tanulásban akadályozott gyermekek általános iskolájának célja: tegye képessé a tanulókat arra, hogy beilleszkedjenek társadalmunkba, eredményesen vegyenek részt a társadalmi munkamegosztásban, törekedjenek a rendezett életvitelre. Ennek érdekében vegyék igénybe a társadalom által nyújtott szociális, egészségügyi, kulturális lehetőségeket. (i. m. A kisegítő iskola nevelési és oktatási terve, old. Oktatási Minisztérium, 1979.) Ezekhez a régi, de mindig aktuális célokhoz nyújt segítséget a praktikus ismeretek modul. 2. A modul beillesztése a képzésbe A modul tervezett ideje egy iskolai félév azaz öt hónap (19 hét), ha képzési modulként használjuk. Az iskolai év bármely félévében tanítható. Kiegészítő modulként a szakiskolai képzés idejéhez (1-2 év) igazodva tervezhetjük. A Praktikus ismeretek életkezdésre felkészítő modul, ezért mellé munkára felkészítő modult ajánlunk az iskolai év másik felében. A modul épít a tanulásban akadályozottak speciális általános iskolája történelem, állampolgári ismeretek (ember és társadalom), technika (életvitel és gyakorlati ismeretek) tantárgyainak anyagára. Az anyag feldolgozása során előtérbe kell helyezni az élményszerű megismerést, a tevékenységek sorozatával megszerezhető tudást. Támaszkodjunk a tanulók eddig elsajátított ismereteire, segítsük a cselekvő, alkotó részvételt. Fontos, hogy a lehetőségekhez képest az ismereteket konkrét helyzetekben, a gyakorlatban sajátítsák el a fiatalok. 3

4 Helyi sajátosságok lehetőségeinek figyelembe vétele Javasoljuk, vegyék igénybe a település intézményeinek szervezeteinek szolgáltatásait. Ismerjék meg az egészségügyi, kulturális, oktatási, sport, kereskedelmi hálózatok ajánlatait és lehetőségeit. Ilyenek: a Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Hivatala Személyiadat és Lakcímnyilvántartó Csoportja, Munkaügyi Központ, Családsegítő Intézet, Gyermekjóléti Szolgálat, Mentőszolgálat, rendőrség, tűzoltóság, művelődési központok, Egészségbiztosítási Pénztár, Nyugdíjbiztosítási Kirendeltség, posta, bankok, Lelkisegély Szolgálat, Vöröskereszt, anyaotthonok, gyámhatóság, drogambulancia, szeretetszolgálatok, orvosi szakrendelések, kórházi osztályok, terhesgondozó, Földhivatal, bíróság, könyvtár, közüzemek szolgáltatásainak központjai, szaküzletek, üzletközpontok. Ezek igénybevétele váljon mindennapjaik gyakorlatává, részévé. 3. A modul szerkezete A modul tartalmának elsajátítására javasolt időkeret: Egy iskolai félév (5 hónap, 19 hét). Heti óraszám: 27,5 óra, évi óraszám: 522,5 óra. Az óraszámok aránya témakörönként: Témakörök Én és a társadalom Munkába állás Lakhatási lehetőségek Krízishelyzetek Én és a család Felkészülés a családi életre Háztartásvezetési ismeretek Ö s s z e s e n Óraszám (kb.) kb. 180 óra kb. 70 óra kb. 40 óra kb. 70 óra kb. 342,5 óra kb. 70 óra kb. 272,5 óra 522,5 óra A tanulócsoport összetétele, az adott témában való felkészültsége, jártassága befolyásolja a témakörök órák szerinti megoszlását. Egy napon belül célszerű nem órákban hanem témakörökben gondolkodni. Így egy-egy napra egy esetleg két témakör anyagát helyes kiválasztani. A témakörök feldolgozásakor egyértelműen nem különíthetőek el az elméleti és gyakorlati részek, ezért ilyen jellegű megosztásra nem törekszünk. Tevékenységekbe ágyazottan kell az ismeretszerzést, ismeret átadást megvalósítani. Ahol ez nem lehetséges a szemléletes előadásmódra, a saját élmények, tapasztalatok megbeszélésére, a párbeszéd, az önkifejezés ösztönzésére kell a hangsúlyt helyezni. A képzés idejének meghosszabbítását nem tartjuk szükségesnek. 4

5 4. A tartalom részletes leírása 1. Én és a társadalom Cél: Felkészíteni a tanulókat az önálló életvezetésre, reális életcélok kitűzésére és megvalósítására. Ismeretek nyújtása a munkalehetőségekről az adott településen és környékén, a munkavállalás feltétételeiről, fontosságairól. Ismeretek nyújtása a lakhatási lehetőségekről, a realitásoknak (anyagi) megfelelő lakás, albérlet kiválasztásáról, a lakáshoz jutást támogató rendszerekről. Ismeretek nyújtása krízishelyzetekről, ezek okairól, megoldási lehetőségeiről, segítő szervezetekről, segélykérés lehetőségeiről. Tudatosítsuk bennük, hogy a törvények minden magyar állampolgárra vonatkoznak. Személyiségfejlesztés: döntési képességek erősítése, a felelősségtudat erősítése, az alkalmazkodó képesség fejlesztése, toleráns és segítőkész magatartás elsajátítása, vélemény kifejezőképesség fejlesztése Lakhatási lehetőségek kb.40 óra Tartalom és részei: Lakhatási lehetőségek: fajtáik, tulajdonviszonyok. A lakás minőségi mutatói: komfortfokozat, nagyság, szigeteltség, világosság, beépítettség, fűtés. A lakáskeresési technikák gyakorlása: helyi információs újságok, utcai hirdetőtáblák, ingatlanközvetítő irodák, a helyi önkormányzat lakásosztálya. Lakáshirdetések értelmezése, feldolgozása. Jelentkezés a lakáshirdetésekre, a lakás megtekintésekor elképzelhető szituációk eljátszása (szituációs gyakorlatok). Az adás-vételi szerződés jelentősége és tartalma. A lakástulajdonos és az albérlő, bérlő, társbérlő jogai, kötelességei, viszonya, az adódó konfliktusok kezelése. Az önkormányzat tevékenysége és hivatalai: Szociális és Gyámügyi hivatal, Személyi Adat és Lakcímnyilvántartó csoport. A társadalom által nyújtott szociálpolitikai kedvezmények: lakásépítési támogatás, lakásfenntartási támogatás, távhődíj támogatás, a hozzájutás feltételei és módja. A lakáshoz jutás előtakarékossági formái. A lakásszerzésre, felújításra fordítható banki és munkahelyi hitelek (a felvétel feltétele, mértéke) A különböző hivatali űrlapok értelmezése és kitöltése. Az állami gondozottak életkezdési segélye: a hozzájutás feltételei, módja, felhasználási szabályai. Tervek készítése az egyéni lehetőségek és elképzelések figyelembevételével. Fejlesztési követelmények: Tudjanak és akarjanak erőfeszítéseket tenni életcéljaik megvalósításáért. Legyenek konkrét fogalmaik a lakhatási lehetőség értékéről s hogy ennek megtartásáért kompromisszumokat kell kötni, önmaga vágyaival, lakótársaival, főbérlőjével, szállásadójával. 5

6 Legyenek konkrét ismereteik a lakhatási lehetőségekről, a lakáskeresés módjairól a lakáshoz jutást segítő támogatási formákról. Tudjanak segítséget kérni lakásproblémájuk megoldásához Legyenek tájékozottak a lakóhelyükön általános albérleti díjakról és lakásárakról. Minimális teljesítmény: Ismerjék a lakhatási lehetőségeket. Tudjanak segítséget kérni, ha lakhatási problémáik merülnek fel Krízishelyzetek kb.70 óra Tartalom, tananyag: Az ÉFOÉSZ munkásságának, segítő tevékenységének megismertetése. A szociálpolitikai juttatások, helyi segítő központok, karitatív szervezetek (családsegítő központok, Máltai Szeretetszolgálat, vallási közösségek és a szociális munkások) munkájának megismerése. Segélykérő és egyéb űrlapok kitöltése. Krízishelyzet a törvényszegések miatt, következményei. Szabálysértés, polgári és büntetőperek fogalma. Krízishelyzet a partnerkapcsolatban: okai, jellemzői, megnyilvánulási formái. Krízishelyzet a családban: a problémák okai, jellemzői. A családi életet veszélyeztető magatartás formák. A segítségkérés lehetőségei: anyaotthonok, rendőrség, gyámhatóság. Az együttélés elemi normái. Krízishelyzet a munkahely elvesztésekor: a Munkaügyi Központ tevékenységének megismertetése. A munkanélküli segély kérésének feltételei és elintézésének módja. A közmunka fogalma. Krízishelyzet a lakhatási lehetőségek elvesztése miatt: a hajléktalanság feltételezhető következményei. Az átmeneti szállás, az ingyen konyha igénybe vételének lehetőségei Krízishelyzet a káros szenvedélyek, a deviáns magatartás, és a rossz társaságba kerülés miatt. Drog- és szenvedélybetegek ambulanciája, a lelkisegély- telefonszolgálat tevékenységének tartalma, a segítségnyújtás módjai, feltételei. Az etnikai hovatartozásból adódó problémák. Bűnözés, vandalizmus. Krízishelyzet a gazdasági élet átalakulása, változásai miatt: infláció, eladósodás, a közüzemi díjak fizetésének elmaradásából származó következmények, megoldási lehetőségek keresése. Krízishelyzet betegség, baleset, a családban bekövetkező haláleset miatt: helyállás, áldozatvállalás, együttérzés, segítségkérés lehetőségei, szükséges teendők. A témák feldolgozásánál javasolt módok, módszerek: dráma- és szituációs játékok, önismereti tréningek, helyzetgyakorlatok, újságcikkek, irodalmi szemelvények olvasása, elemzése, saját emlék és élményanyagok elmondása, rádiós és televíziós műsorok elemzése, a témákkal kapcsolatos előadások meghallgatása, vélemények ütköztetése. 6

7 Fejlesztési követelmények: Legyenek képesek úrrá lenni indulataikon: a konfliktus- és a válsághelyzetben inkább akarattal, kitartással, a helyzet elemzésével, megoldási módok keresésével jussanak el a megoldáshoz. Tudjanak segítséget kérni, és azt elfogadni. Ismerjék a segítőszervezeteket, a segélyezési formákat. Ismerjék a káros szenvedélyeket, ítéljék el a bűnözés különböző formáit és a társadalom által negatívnak tekintett cselekedeteket. Tudjanak élni jogaikkal, de a törvényeket, az általánosan elfogadott szokásokat tartsák be. Legyen tisztában azzal, hogy a törvény nem-ismerete, nem ad felmentést a büntetés alól, ha törvénysértésre kerül sor. Minimális teljesítmény: Ismerjék a segítőszervezeteket. Tudjanak segítségért fordulni, ha válsághelyzetbe kerülnek Munkába állás kb. 70 óra Tartalom, tananyag: Különböző munkahelyek keresése, megismerése az adott településen illetve vonzáskörzetében. Álláshirdetések gyűjtése. Írásbeli, illetve személyes jelentkezés a hirdetésekre. Szakmai önéletrajz. A beszélgetés udvariassági formái, tartalma. Munkaszerződés értelmezése. A munka vállalók jogai és kötelességei: a munkaidő, munkabér, minimálbér, szabadság, betegállomány, táppénz, munkahelyi juttatások, a munkabért csökkentő adó- és járulékfizetési kötelezettség, bruttó és nettó bér. A társadalombiztosítás, magánnyugdíj biztosítás, egészségbiztosítás fogalma, tartalma, gyakorlati hasznuk. A munkavállalókat védő szervezetek munkájának, tevékenységének megismerése. A munkaadó és a munkavállaló viszonya, kapcsolat a munkatársakkal, vezetőkkel. Munkahelyi konfliktusok szituációs játékban történő megjelenítése, megoldások kezelése. Hazánk és az adott település gazdasági mutatói: termelés, fogyasztás, elosztás. Az adott településen jellemző kedvelt vállalkozási formák. A munkahely változtatás szakmai, emberi és pénzügyi szempontjai. Pályakép felvázolása. Fekete munka veszélyei. A kiegészítő jövedelemszerzés lehetőségei. Fejlesztési követelmények: Legyenek tájékozottak az adott gazdasági környezetben kínálkozó munkalehetőségekről. Tudjanak önállóan munkahelyet keresni, munkaviszonyt létesíteni, és a munkaszerződést értelmezni. Legyenek konkrét fogalmaik a munkahely értékeiről, a biztos jövedelem elengedhetetlen fontosságáról. Lássák be, hogy a munkahely megtartása érdekében törekedni kell a munkatársi, a beosztotti együttműködésre. 7

8 Rendelkezzenek alapvető ismeretekkel a munkavállalók kötelességeiről és a munkavállalót megillető jogokról, juttatásokról; az érdekvédelemről. Tudatosodjon bennük, hogy minden munkavállalónak adót kell fizetnie. Tudjanak segítséget kérni a munkahelyi problémák megoldásához Rendelkezzenek felelősségtudattal munkájukkal, önmagukkal és a családjukkal szemben. Munkavállaláskor vegyék figyelembe a realitásokat (képesség, szakmai tudás, szakmai elvárások egyensúlya). Tudják saját érdekeiket képviselni munkaügyi kérdésekben: érvelés, meggyőzés útján a kulturált kommunikáció segítségével. Minimális teljesítmény: Legyenek tisztában a hivatalos munkaviszony fontosságával. Ismerjék munkavállalásuk reális lehetőségeit. Ismerjék a munkavállaló alapvető kötelességeit és jogait. 2. Én és a család Cél: Felkészíteni a tanulókat az önálló életvitelre, a családi életre, a háztartásvezetésre, a célszerű gazdálkodási ismeretekre, az anyag- idő- és anyagtakarékos eljárások alkalmazására a háztartásban. Erősíteni a felelősségérzetét a párkapcsolatok, a család, a gyermekvállalás területén. Ismeretek és tapasztalatok szerzése a csecsemő-, kisgyermek-ellátásról, -nevelésről. Következetes testápolás, tudatos higiénés magatartás kialakítása. Felkelteni az igényüket és megtanítani őket testük, ruházatuk és közvetlen környezetük tisztán tartására, gondozására Felkészülés a családi életre kb. 70 óra A tananyag tartalma: Barátság és szerelem különbsége. A szexuális élet biológiai, erkölcsi, felelősségbeli vonzatai. A gyakori partner váltás veszélyei. Szexuális betegségek, kezelései lehetőségek, az AIDS. A nőgyógyász szerepe (nőgyógyászati szakrendelés). A fogamzásgátlás módjai és fontossága. A partnerkapcsolat konfliktusai, megoldási lehetőségek (szituációs gyakorlatok). A tartós együttélés alapja, a szeretet. A házasságkötés feltételei, lebonyolítása. Az esküvő külsőségei és eszközei (Anyakönyvi Hivatal, ruhakölcsönzők). Az ideális családmodell, a család szerepe fontossága. Szerepvállalás, szerep ellátás a családban. A családtervezés fontossága. Felkészülés a gyermekvállalásra. Az újszülött várása, a terhes anya védelme, orvosi ellátás, táplálkozás, pihenés, a testi higiénia. A terhesgondozó rendelés, és a szülés (terhesgondozó, felkészítő tanfolyamok). A csecsemő napi ritmusa, megnyilvánulásai, a közös nevelés felelőssége. A csecsemő táplálkozása, bébiételek készítése, a táplálék változása az életkorral, gyakorlatok a csecsemő- és kisgyermek gondozásából. A védőnői hálózat szerepe. 8

9 Fejlesztési követelmények: Alakuljon ki bennük a felelősségtudat a szexuális életben. Ismerjék a szexuális élet veszélyeit, a fogamzásgátlás módjait. Legyen elképzelésük a számukra megfelelő partnerről, társról. Ismerje a házasságkötés feltételeit és módját. Ismerjék a család szerepét az egyén életében és az egyén szerepét a család életében. Tudják, hogy az okos szeretet, a türelem és a felelősség az alapja a helyes gyermeknevelésnek. Minimális teljesítmény: Legyen ismeretük a gyermekvállalás felelősségéről, a csecsemő ellátásáról és gondozásáról. Ismerjék a házasságkötés módját. Tudják a fogamzásgátlás szükségességét és ismerjenek néhány (3-4) fogamzásgátló eszközt, azok alkalmazásának módját. Ismerjék a családban az anya, az apa, és a gyermek szerepét. Ismerjék és tudják a csecsemő ellátásának módjait. Tudjanak segítséget kérni probléma esetén Háztartásvezetési ismeretek kb. 272,5 óra Lakás Tartalom, tananyag A lakás komfortfoka. A lakás közművesítése (vízvezetékrendszer, ivóvíz- ivóvíz problémák, mély-ártézi kút vezetékes víz, takarékosság): csatornázás, környezetvédelem, elektromos hálózat, áramütés, fűtés, fűtéstípusok. Energiatakarékosság és lehetőségei. Mit javíthatok házilag (elektromosság, víz)? Fejlesztési követelmények Ismerjék a komfortfokot meghatározó tényezőket. Tudatosodjon bennük az áramütés baleseti veszélye, ismerjék az ezzel kapcsolatos teendőket. Ismerjék fel az energiatakarékosság szükségességét. Ismerjék a különböző fűtési lehetőségeket, azok előnyeit, hátrányait. Minimális teljesítmény Ismerjék a leggyakrabban előforduló háztartási baleseteket és azok elkerülési módját. Tudjanak felsorolni néhány komfortfokot befolyásoló tényezőt. 9

10 Tartalom, tananyag A lakás különböző helyiségeinek funkciói, célszerű berendezések. Tervek, elképzelések a saját lakás berendezéséről, a belső tér tagolása, bútorok anyag szín forma funkció egysége. A lakás díszítő elemei, függöny, szőnyeg, világítótestek, képek. A funkció és az esztétika viszonya a lakásban. Rajzos jegyzetek, vonalas vázlatok, modellek készítése a tervezéshez. Szín- és anyagminták kiválasztása. Fotók, képek gyűjtése, tabló készítése. Egyszerűbb használati és dísztárgyak készítése. A lakás tisztántartása, kis- és nagytakarítás a gyakorlatban (portörlés, ablaktisztítás, kárpit-, szőnyegtisztítás, porszívózás, söprés). A háztartás eszközei, gépei, használatuk és karbantartásuk. Tisztítószerek és felhasználásuk. Családi munkamegosztás. Fejlesztési követelmények: Legyenek képesek egyszerű lakóház, lakás berendezését megtervezni. Ismerjék a lakás különböző helyiségeinek funkcióit, berendezési tárgyait. Legyenek jártasak a lakásuk tisztántartását, állagmegóvását szolgáló feladatok elvégzésében. Ismerjék és tudják a takarítóeszközök és gépek helyes használatát. Ismerjék a háztartási munkák megszervezésének és elvégzésének célszerű módjait. Tudják igénybe venni (mosoda, kölcsönzés) szolgáltatásait. Minimális teljesítmény Legyenek jártassak az egyszerűbb háztartási munkák elvégzésében. Ismerjék lakóhelyiségük legszükségesebb berendezési tárgyait Konyha funkciói és berendezése Tartalom, tananyag: A konyha bútorzata, felszerelése. Konyha edényei, gépei és használatuk. Balesetvédelem a konyhában. Élelmiszerek tárolása, raktározása szobahőmérsékleten és hűtőszekrényben. Élelmiszerek tartósítása szárítással, hőkezeléssel, mélyhűtéssel. Táplálkozási kultúra, a család élelmezése. Az egészséges és a helytelen táplálkozás. Családi étrend összeállítása. Ünnepek jellegzetes ételei. Ételkészítési eljárások, a főzési munka higiéniája. Fűszer- és gyógynövények megismerése, felhasználása. Főzéshez szükséges alapanyagok, beszerzésük módjai. Egyszerűbb ételek elkészítése közösen és egyedül. Reggeli, tízórai, ebéd (levesek, tészták, húsok, köretek, egyszerű sütemények), az uzsonna, vacsora ételei és elkészítésük. Heti menü összeállítása 10

11 Tálalás módjai. Helyes és esztétikus asztalterítés. Az ünnepi asztal és díszei. A mosogatás módja, mosogatószerek. Fejlesztési követelmények: Ismerjék a konyha berendezését, eszközeit és gépeit. Ismerjék a gépek, eszközök helyes használatát és baleset esetén az elsősegélynyújtás módját. Ismerjék a korszerű táplálkozás jelentőségét. Ismerjék az ételkészítési eljárásokat, az ételek helyes tárolását. Rendelkezzenek ismeretekkel a család heti élelmiszer szükségletéről. Tudjanak heti és napi étrendet összeállítani. Tudjanak egyszerűbb ételeket elkészíteni (reggeli, ebéd, vacsora). Ismerjék a mosogatás helyes módját. Legyenek jártasak a mosogatószerek és -kellékek használatában. Legyen jártasak az ízléses terítésben. Minimális teljesítmény: Ismerjék a konyha berendezéseit és felszerelési tárgyait. Legyenek jártasak az alapvető konyhai eszközök balesetmentes használatában. Ismerjék néhány étel elkészítésének módját, és tudják is előállítani segítséggel azokat. Ismerjék a mosogatás helyes módját Ruházat Tartalom, tananyag: A ruházat célja, jelentősége és megválasztása. Ruházat és életmód, öltözködési módok, divat, egyéniség. A ruházat kiegészítői. Az én ruhatáram. A ruházat alapanyagai és azok tulajdonságai. Textíliák ápolása és tárolása. Textíliák ismertető jelzései. Textíliák mosása, tisztítása. Kézi és gépi mosás, mosóporok, öblítők. Vasalás, a vasalók helyes használata. Mosodák, vegytisztítók szolgáltatásai. Cipők anyaga, helyes ápolása, a szükséges eszközök, a cipők helyes tárolása. Fejlesztési követelmények: Legyen elképzelésük saját öltözködési stílusukról. Ismerjék a gépi és kézi mosás műveletét, a mosószereket. Ismerjék a cipők helyes ápolását, tárolását. Tudják megfelelő hőfokon kivasalni a ruhákat. 11

12 Minimális teljesítmény: Tudjanak kiválasztani ünnepi és hétköznapi öltözéket. Tudjanak segítséggel mosni, vasalni Egészséges életmód Tartalom, tananyag Személyes higiénia. Következetes testápolás, tisztálkodás (test, haj, köröm, fogak), a rendszeres kézmosás fontossága. Egészségkárosító szerek (nikotin, alkohol, drog) veszélyei (szűrővizsgálatok). Egészségügyi szolgáltatások igénybevétele (szakorvosi rendelések, kórházi ellátás). A gyakori fertőző betegségek megelőzésének és terjedésük megakadályozásának elemi szabályai. Beteg a családban. A betegápolás alapjai. Fejlesztési követelmények Ismerjék fel a következetes testápolás, tudatos higiénés magatartás fontosságát. Ismerjék fel az egészségmegőrzés jelentőségét, utasítsák el a károsító hatásokat. Tanúsítsanak helyes magatartást az egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor. Ismerjék a betegápolás elemi szabályait. Minimális teljesítmény Tartsák be elemi higiénés szokásokat. Alkalmazzák az egészségmegőrzés alapvető szabályait Pénzgazdálkodás Tartalom, tananyag Háztartási jövedelmek összetétele és eredete. A munka szerepe a jövedelmek előállításában. A jövedelem felhasználására vonatkozó döntések megalapozása, tervezése. A bevételek, és a kiadások összhangja. Hosszú távú éves, havi háztartási pénzügyi tervek. A felszerelés gyarapítása. Háztartási pénznapló. Az adó és az adófizetés. A megtakarított pénz megőrzésének, gyarapításának módjai (bankok, takarékpénztárak). A háztartás kiadásai. A kiadások fajtái és szerkezetük. A családi javak megbecsülése, a lakás berendezésének szinten tartása, óvása, gyarapítása. Elképzelések és lehetőségek összehangolása. 12

13 Fejlesztési követelmények: Ismerjék a háztartási jövedelmek összetételét, eredetét. Ismerjék a bevétel, kiadás tervezési módját. Ismerjék a megtakarítások módjait. Alakuljon ki bennük a takarékos szemléletmód. Minimális teljesítmény Ismerjék fel a gazdálkodással kapcsolatos elemi összefüggéseket. Ismerjék fel a pénz szerepét a háztartás-gazdálkodásban. A tömegkommunikáció eszközei. Tartalom, tananyag A rádió, televízió működése, használatuk módja. A hang- és képrögzítés eszközei: és használatuk: a lemezjátszó, a magnetofon, a fényképezés és a film, videofelvétel és -lejátszás. Postai szolgáltatások: levél, távirat, csomag, pénzfeladás-felvétel stb. (posta). Banki szolgáltatások: folyószámla, hitel, letéti jegyek, befektetések, megtakarítások stb. (bankok). Fejlesztési követelmények Ismerjék a tömegkommunikációs eszközök használatát. Ismerjék a kezelési jelöléseket. Használják fel a vezérlés és a szabályozás folyamatát különböző eszközök működésénél. Minimális teljesítmény Ismerjék az egyszerűbb audiovizuális eszközök működtetésének alapvető módját. 5. Értékelés A praktikus ismeretek modul célja, hogy sokoldalú, elsősorban gyakorlati ismereteket nyújtsunk a fiataloknak, fejlesszük önértékelésüket, önbizalmukat, így járuljon hozzá a későbbi életviteljük megsegítéshez. Célunk, hogy ezek az ismeretek megkönnyítsék a fiatalok beilleszkedését, önálló életvitelét. A célokból is következik, hogy az értékelésnek a pozitív megerősítést kell szolgálnia. Értékelés javasolt formái: folyamatos megfigyelés, feljegyzések készítése a tanulók fejlődéséről, az önmagához mért fejlődés szöveges értékelése meghatározott időközönként, kiscsoportos és személyes beszélgetések, feladatok, megbízások eredményének értékelése (pl. a bevásárlás, főzés, takarítás elemei stb.), közös tevékenységben való részvétel értékelése. 13

14 Az értékelés javasolt szempontjai: mennyire képes életkorának, fejlettségének, egyéniségének megfelelően elsajátítani az elvárt értékeket, normákat, szabályokat, alkalmazza-e a ezeket a mindennapok során ellenőrzés mellett vagy anélkül is, van-e reális önismerete, van-e igénye önérvényesítésre, önmegvalósításra, elsajátította-e az önmaga és környezete ellátására, egészség megóvására vonatkozó ismereteket, elsajátította-e az ezekhez szükséges technikákat, képes-e a társak, a felnőttek személyiségének tiszteletben tartására, munkájuk megbecsülésére, elsajátította-e egyéniségének, fejlettségének és lehetőségének legjobban megfelelő ismeretszerzési formákat információgyűjtési és szelektálási megoldásokat, képes-e a megismert szituációkban, helyzetekben esetenként spontán körülmények között is konfliktushelyzetek felismerésére, azok kezelésére. A modul zárása szöveges értékeléssel történjen. A modul elvégzésének igazolása tanúsítványnyal vagy a bizonyítványba való bejegyzéssel történjen. 6. A modul bevezetésének feltételei Személyi feltételek A képző végzettsége: a képzést végezheti egy vagy több gondos háziasszony-szemléletű gyógypedagógus, illetve gyógypedagógiai szemlélettel átitatott pedagógus. Fontos, hogy egyegy témakört, esetleg ennek önálló részleteit ugyanaz a pedagógus tanítsa. A képzésben résztvevő tanulók 16. évet betöltött, alapfokú iskolai végzettségű fiatalok. Egészségügyi alkalmassági feltétel nincs. Tárgyi feltételek Beszélgetésekre megfelelő terem asztalokkal, székekkel. Tankonyha felszerelve háztartási gépekkel, eszközökkel (hűtőgép, tűzhely, sütő, mosogató stb.). Lakás, szoba takarításához szükséges eszközök (seprű, lapát, porszívó, tisztítószerek, portörlő rongy stb.). Fürdőszoba (mosóhelyiség, mosógép, mosószerek, vasaló, cipőápolók) A képzés során keressenek fel különböző üzleteket, szupermarketeket, ahol élelmiszereket, tisztítószereket, háztartási gépeket árusítanak. A felhasznált élelmiszereket, tisztítószereket a szükségleteknek megfelelően ők vásárolják meg, figyelembe véve a takarékossági szempontokat. A különböző témakörök feldolgozása során, a gyakorlati megvalósítás mindig szervesen kapcsolódjon az ismeretszerzéshez (pl. gyermekvárás-terhesgondozóban tett látogatás, álláskeresés, látogatás a munkaközvetítőben, munkaügyi központban). A témakörök bensőséges beszélgetésekre, szituációs és szerepjátékokra, drámajátékokra, elemző értékelésekre, helyzetek megbeszélésére, vélemények elmondására, megvitatására adnak lehetőséget, amelyek egyben terápiás célokat, feladatokat is szolgálnak. A tartalmak 14

15 felsorolása nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a fiatalok spontán megnyilvánulása, napi problémája kapjon helyet ezeken a beszélgetéseken. 7. Ajánlott irodalom 1. Dr. Hoffmannn I.-né: Háztartás Közgazdaságtan. FPI, Háztartástechnika. FPI, Háztartási munka és költségelemzés. FPI, Szervezési ismeretek a háztartástan oktatásban. FPI segédanyag, Dr. Ferkai Tamás: Elemi elsősegély-nyújtási ismeretek. Magyar Vöröskereszt, Gion Gábor: Egészségünk alapjai I-II. Békés Megyei Képviselőtestület Pedagógiai Intézete, Bácskai Júlia: Az önismereti pszichológiája. 8. Bácskai Júlia: Magánélettan I-II (Klett Kiadó), Magyar Kiadó, Budapest, Benkő Ágota Mohay Tamás: Reményünk a család. Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Budapest,

16

17 Készült a FOGYATÉKOS GYERMEKEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázatára VARGA JÁNOS MUNKÁBA HELYEZÉS Tanulásban akadályozottak részére Lektorálta: ENDRŐDYNÉ BATÓ MÁRIA Budapest, 2001

18 Tartalom 1. A program célja A modul beillesztése a képzésbe A modul szerkezeti felépítése I. Társadalmi gyakorlatok tantárgy modulhoz kapcsolódó témakörei II. Nyelvi gyakorlatok tantárgy modulhoz kapcsolódó témakörei III. Az osztályfőnöki óra modulhoz kapcsolódó témakörei IV. A Szakmai elmélet tantárgy modulhoz kapcsolódó témakörei V. A Szakmai gyakorlat tantárgy modulhoz kapcsolódó témakörei A képzési modul tartalmi leírása A modul teljesítésének lehetőségei A modul bevezetésének feltételei Módszertani ajánlások

19 1. A program célja A program célja, hogy az enyhe értelmi fogyatékos és hátrányos helyzetű fiatalok reális énképének megismertetése és személyiségének figyelembevételével sajátítsák el azokat az ismereteket és viselkedésformákat, amellyel meg tudnak felelni a munkaerő-piaci követelményeknek. 2. A modul beillesztése a képzésbe A program tanítási-tanulási egységének az időtartama hat hónap. A modul résztvevőinek célcsoportja: a speciális szakiskolák 2. osztályos tanulói, akik a tanév második félévében részesülnek a képzésben. A modul az alábbi tantárgyak keretén belül valósul meg: 1. Társadalmi gyakorlatok 26 óra 2. Nyelvi gyakorlatok 16 óra 3. Osztályfőnöki óra 32 óra 4. Szakmai elmélet 16 óra 5. Szakmai gyakorlat 10 óra Összesen 100 óra Az elméleti oktatáson megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása a Munkaügyi Központ, továbbá az Oktatási Centrum munkatársainak együttműködésével és üzemlátogatás során valósul meg, illetve hirdetésfelvevő irodában tett látogatás alkalmával. 3. A modul szerkezeti felépítése A tantárgyak témakörei nem egymástól független egységként funkcionálnak, hanem a kitűzött cél sikeres megvalósulása érdekében szerves egységként kapcsolódnak egybe. I. Társadalmi gyakorlatok tantárgy modulhoz kapcsolódó témakörei 1. Az ember és munka 4 óra 2. Önmenedzselés 10 óra 3. Szakmai karrier tervezés 6 óra 4. Teljes életet élni 6 óra Összesen: 26 óra 19

20 II. Nyelvi gyakorlatok tantárgy modulhoz kapcsolódó témakörei 1. Űrlapok, adatlapok szakszerű kitöltése 4 óra 2. Álláskereséssel kapcsolatos apróhirdetések megfogalmazása és a feladás módja 2 óra 3. Önéletrajztípusok 2 óra 4. Az önéletrajz alaki és tartalmi követelményei 2 óra 5. Beszédkultúra fejlesztés (telefonálás, bemutatkozás) 6 óra Összesen: 16 óra III. Az osztályfőnöki óra modulhoz kapcsolódó témakörei: 1. Önismeret, értékek, célok 8 óra 2. Munkahelykeresés 6 óra 3. Sikeres munkavégzés a munkahelyen 10 óra 4. Viselkedés, társas együttélés szabályai 8 óra Összesen: IV. A Szakmai elmélet tantárgy modulhoz kapcsolódó témakörei: 32 óra 1. Pályaorientációs ismeretek 3 óra 2. Pályamódosítás, továbbképzési lehetőségek 4 óra 3. Munkajogi ismeretek 4 óra 4. Támogatási formák 5 óra Összesen: V. A Szakmai gyakorlat tantárgy modulhoz kapcsolódó témakörei: 16 óra 1. Ismerkedés a Munkaügyi Központ munkájával 2 óra 2. Képzés, továbbképzés lehetőségei. Látogatás az Oktatási Centrumban 2 óra 3. A tanult szakmával kapcsolatos üzem megtekintése 4 óra 4. Látogatás hirdetésfelvevő irodában 2 óra Összesen: 10 óra 20