PRAKTIKUS ISMERETEK NYÚJTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PRAKTIKUS ISMERETEK NYÚJTÁSA"

Átírás

1 Készült a FOGYATÉKOS GYERMEKEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázatára HORVÁTHNÉ BONCZ ÉVA KOVÁCSNÉ KLEIZER MÁRTA PRAKTIKUS ISMERETEK NYÚJTÁSA ÖNÁLLÓ ÉLETVITELHEZ Tanulásban akadályozottak részére Lektorálta: NIKOVICS ATTILÁNÉ Budapest, 2001

2 Tartalom 1. A modul célja...3 Közvetítendő értékek, kompetenciák, a modul célja...3 Kapcsolódás az intézmény céljaihoz A modul beillesztése a képzésbe...3 Helyi sajátosságok lehetőségeinek figyelembe vétele A modul szerkezete A tartalom részletes leírása Én és a társadalom Én és a család Értékelés A modul bevezetésének feltételei...14 Személyi feltételek...14 A képzésben résztvevő tanulók...14 Tárgyi feltételek Ajánlott irodalom

3 1. A modul célja Célcsoport A modult ajánljuk az alapfokú iskolai végzettséget megszerzett, tanulásban akadályozott (enyhén értelmi fogyatékos) fiatalok számára. Elsősorban azoknak, akiknek az önálló életviteléhez, társadalmi beilleszkedéséhez családjuk nem tud megfelelő segítséget nyújtani vagy gyermekotthonban illetve más intézményben nevelkednek. Kiegészítő képzésként (szabadidőben, fakultatív módon) ajánljuk az OKJ képzésben résztvevő speciális szakiskolás fiatalok számára, ismeretekkel segítve az önálló életkezdésüket. Részleteiben ajánljuk a készségfejlesztő speciális szakiskolák csoportjai számára. Közvetítendő értékek, kompetenciák, a modul célja Sikeres habilitáció, rehabilitáció megvalósítása, a zökkenőmentes társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek kialakítása a speciális képességek, az attitűd fejlesztésén keresztül. Képessé tenni a tanulókat a képességeiknek, lehetőségeiknek megfelelő életút választására és céljaik megvalósítására. A modul célja, hogy megtanítsa a kommunikációs lehetőségek adekvát használatát a társadalmi kommunikáció valamennyi szintjén, továbbá, hogy felkészítse a tanulókat a mindennapi életben előforduló helyzetek megélésére és a felmerülő problémák tudatos megoldására (család, háztartásvezetés, lakás, munkahely, krízishelyzetek, hivatali ügyintézés területein). Kapcsolódás az intézmény céljaihoz A tanulásban akadályozott gyermekek általános iskolájának célja: tegye képessé a tanulókat arra, hogy beilleszkedjenek társadalmunkba, eredményesen vegyenek részt a társadalmi munkamegosztásban, törekedjenek a rendezett életvitelre. Ennek érdekében vegyék igénybe a társadalom által nyújtott szociális, egészségügyi, kulturális lehetőségeket. (i. m. A kisegítő iskola nevelési és oktatási terve, old. Oktatási Minisztérium, 1979.) Ezekhez a régi, de mindig aktuális célokhoz nyújt segítséget a praktikus ismeretek modul. 2. A modul beillesztése a képzésbe A modul tervezett ideje egy iskolai félév azaz öt hónap (19 hét), ha képzési modulként használjuk. Az iskolai év bármely félévében tanítható. Kiegészítő modulként a szakiskolai képzés idejéhez (1-2 év) igazodva tervezhetjük. A Praktikus ismeretek életkezdésre felkészítő modul, ezért mellé munkára felkészítő modult ajánlunk az iskolai év másik felében. A modul épít a tanulásban akadályozottak speciális általános iskolája történelem, állampolgári ismeretek (ember és társadalom), technika (életvitel és gyakorlati ismeretek) tantárgyainak anyagára. Az anyag feldolgozása során előtérbe kell helyezni az élményszerű megismerést, a tevékenységek sorozatával megszerezhető tudást. Támaszkodjunk a tanulók eddig elsajátított ismereteire, segítsük a cselekvő, alkotó részvételt. Fontos, hogy a lehetőségekhez képest az ismereteket konkrét helyzetekben, a gyakorlatban sajátítsák el a fiatalok. 3

4 Helyi sajátosságok lehetőségeinek figyelembe vétele Javasoljuk, vegyék igénybe a település intézményeinek szervezeteinek szolgáltatásait. Ismerjék meg az egészségügyi, kulturális, oktatási, sport, kereskedelmi hálózatok ajánlatait és lehetőségeit. Ilyenek: a Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Hivatala Személyiadat és Lakcímnyilvántartó Csoportja, Munkaügyi Központ, Családsegítő Intézet, Gyermekjóléti Szolgálat, Mentőszolgálat, rendőrség, tűzoltóság, művelődési központok, Egészségbiztosítási Pénztár, Nyugdíjbiztosítási Kirendeltség, posta, bankok, Lelkisegély Szolgálat, Vöröskereszt, anyaotthonok, gyámhatóság, drogambulancia, szeretetszolgálatok, orvosi szakrendelések, kórházi osztályok, terhesgondozó, Földhivatal, bíróság, könyvtár, közüzemek szolgáltatásainak központjai, szaküzletek, üzletközpontok. Ezek igénybevétele váljon mindennapjaik gyakorlatává, részévé. 3. A modul szerkezete A modul tartalmának elsajátítására javasolt időkeret: Egy iskolai félév (5 hónap, 19 hét). Heti óraszám: 27,5 óra, évi óraszám: 522,5 óra. Az óraszámok aránya témakörönként: Témakörök Én és a társadalom Munkába állás Lakhatási lehetőségek Krízishelyzetek Én és a család Felkészülés a családi életre Háztartásvezetési ismeretek Ö s s z e s e n Óraszám (kb.) kb. 180 óra kb. 70 óra kb. 40 óra kb. 70 óra kb. 342,5 óra kb. 70 óra kb. 272,5 óra 522,5 óra A tanulócsoport összetétele, az adott témában való felkészültsége, jártassága befolyásolja a témakörök órák szerinti megoszlását. Egy napon belül célszerű nem órákban hanem témakörökben gondolkodni. Így egy-egy napra egy esetleg két témakör anyagát helyes kiválasztani. A témakörök feldolgozásakor egyértelműen nem különíthetőek el az elméleti és gyakorlati részek, ezért ilyen jellegű megosztásra nem törekszünk. Tevékenységekbe ágyazottan kell az ismeretszerzést, ismeret átadást megvalósítani. Ahol ez nem lehetséges a szemléletes előadásmódra, a saját élmények, tapasztalatok megbeszélésére, a párbeszéd, az önkifejezés ösztönzésére kell a hangsúlyt helyezni. A képzés idejének meghosszabbítását nem tartjuk szükségesnek. 4

5 4. A tartalom részletes leírása 1. Én és a társadalom Cél: Felkészíteni a tanulókat az önálló életvezetésre, reális életcélok kitűzésére és megvalósítására. Ismeretek nyújtása a munkalehetőségekről az adott településen és környékén, a munkavállalás feltétételeiről, fontosságairól. Ismeretek nyújtása a lakhatási lehetőségekről, a realitásoknak (anyagi) megfelelő lakás, albérlet kiválasztásáról, a lakáshoz jutást támogató rendszerekről. Ismeretek nyújtása krízishelyzetekről, ezek okairól, megoldási lehetőségeiről, segítő szervezetekről, segélykérés lehetőségeiről. Tudatosítsuk bennük, hogy a törvények minden magyar állampolgárra vonatkoznak. Személyiségfejlesztés: döntési képességek erősítése, a felelősségtudat erősítése, az alkalmazkodó képesség fejlesztése, toleráns és segítőkész magatartás elsajátítása, vélemény kifejezőképesség fejlesztése Lakhatási lehetőségek kb.40 óra Tartalom és részei: Lakhatási lehetőségek: fajtáik, tulajdonviszonyok. A lakás minőségi mutatói: komfortfokozat, nagyság, szigeteltség, világosság, beépítettség, fűtés. A lakáskeresési technikák gyakorlása: helyi információs újságok, utcai hirdetőtáblák, ingatlanközvetítő irodák, a helyi önkormányzat lakásosztálya. Lakáshirdetések értelmezése, feldolgozása. Jelentkezés a lakáshirdetésekre, a lakás megtekintésekor elképzelhető szituációk eljátszása (szituációs gyakorlatok). Az adás-vételi szerződés jelentősége és tartalma. A lakástulajdonos és az albérlő, bérlő, társbérlő jogai, kötelességei, viszonya, az adódó konfliktusok kezelése. Az önkormányzat tevékenysége és hivatalai: Szociális és Gyámügyi hivatal, Személyi Adat és Lakcímnyilvántartó csoport. A társadalom által nyújtott szociálpolitikai kedvezmények: lakásépítési támogatás, lakásfenntartási támogatás, távhődíj támogatás, a hozzájutás feltételei és módja. A lakáshoz jutás előtakarékossági formái. A lakásszerzésre, felújításra fordítható banki és munkahelyi hitelek (a felvétel feltétele, mértéke) A különböző hivatali űrlapok értelmezése és kitöltése. Az állami gondozottak életkezdési segélye: a hozzájutás feltételei, módja, felhasználási szabályai. Tervek készítése az egyéni lehetőségek és elképzelések figyelembevételével. Fejlesztési követelmények: Tudjanak és akarjanak erőfeszítéseket tenni életcéljaik megvalósításáért. Legyenek konkrét fogalmaik a lakhatási lehetőség értékéről s hogy ennek megtartásáért kompromisszumokat kell kötni, önmaga vágyaival, lakótársaival, főbérlőjével, szállásadójával. 5

6 Legyenek konkrét ismereteik a lakhatási lehetőségekről, a lakáskeresés módjairól a lakáshoz jutást segítő támogatási formákról. Tudjanak segítséget kérni lakásproblémájuk megoldásához Legyenek tájékozottak a lakóhelyükön általános albérleti díjakról és lakásárakról. Minimális teljesítmény: Ismerjék a lakhatási lehetőségeket. Tudjanak segítséget kérni, ha lakhatási problémáik merülnek fel Krízishelyzetek kb.70 óra Tartalom, tananyag: Az ÉFOÉSZ munkásságának, segítő tevékenységének megismertetése. A szociálpolitikai juttatások, helyi segítő központok, karitatív szervezetek (családsegítő központok, Máltai Szeretetszolgálat, vallási közösségek és a szociális munkások) munkájának megismerése. Segélykérő és egyéb űrlapok kitöltése. Krízishelyzet a törvényszegések miatt, következményei. Szabálysértés, polgári és büntetőperek fogalma. Krízishelyzet a partnerkapcsolatban: okai, jellemzői, megnyilvánulási formái. Krízishelyzet a családban: a problémák okai, jellemzői. A családi életet veszélyeztető magatartás formák. A segítségkérés lehetőségei: anyaotthonok, rendőrség, gyámhatóság. Az együttélés elemi normái. Krízishelyzet a munkahely elvesztésekor: a Munkaügyi Központ tevékenységének megismertetése. A munkanélküli segély kérésének feltételei és elintézésének módja. A közmunka fogalma. Krízishelyzet a lakhatási lehetőségek elvesztése miatt: a hajléktalanság feltételezhető következményei. Az átmeneti szállás, az ingyen konyha igénybe vételének lehetőségei Krízishelyzet a káros szenvedélyek, a deviáns magatartás, és a rossz társaságba kerülés miatt. Drog- és szenvedélybetegek ambulanciája, a lelkisegély- telefonszolgálat tevékenységének tartalma, a segítségnyújtás módjai, feltételei. Az etnikai hovatartozásból adódó problémák. Bűnözés, vandalizmus. Krízishelyzet a gazdasági élet átalakulása, változásai miatt: infláció, eladósodás, a közüzemi díjak fizetésének elmaradásából származó következmények, megoldási lehetőségek keresése. Krízishelyzet betegség, baleset, a családban bekövetkező haláleset miatt: helyállás, áldozatvállalás, együttérzés, segítségkérés lehetőségei, szükséges teendők. A témák feldolgozásánál javasolt módok, módszerek: dráma- és szituációs játékok, önismereti tréningek, helyzetgyakorlatok, újságcikkek, irodalmi szemelvények olvasása, elemzése, saját emlék és élményanyagok elmondása, rádiós és televíziós műsorok elemzése, a témákkal kapcsolatos előadások meghallgatása, vélemények ütköztetése. 6

7 Fejlesztési követelmények: Legyenek képesek úrrá lenni indulataikon: a konfliktus- és a válsághelyzetben inkább akarattal, kitartással, a helyzet elemzésével, megoldási módok keresésével jussanak el a megoldáshoz. Tudjanak segítséget kérni, és azt elfogadni. Ismerjék a segítőszervezeteket, a segélyezési formákat. Ismerjék a káros szenvedélyeket, ítéljék el a bűnözés különböző formáit és a társadalom által negatívnak tekintett cselekedeteket. Tudjanak élni jogaikkal, de a törvényeket, az általánosan elfogadott szokásokat tartsák be. Legyen tisztában azzal, hogy a törvény nem-ismerete, nem ad felmentést a büntetés alól, ha törvénysértésre kerül sor. Minimális teljesítmény: Ismerjék a segítőszervezeteket. Tudjanak segítségért fordulni, ha válsághelyzetbe kerülnek Munkába állás kb. 70 óra Tartalom, tananyag: Különböző munkahelyek keresése, megismerése az adott településen illetve vonzáskörzetében. Álláshirdetések gyűjtése. Írásbeli, illetve személyes jelentkezés a hirdetésekre. Szakmai önéletrajz. A beszélgetés udvariassági formái, tartalma. Munkaszerződés értelmezése. A munka vállalók jogai és kötelességei: a munkaidő, munkabér, minimálbér, szabadság, betegállomány, táppénz, munkahelyi juttatások, a munkabért csökkentő adó- és járulékfizetési kötelezettség, bruttó és nettó bér. A társadalombiztosítás, magánnyugdíj biztosítás, egészségbiztosítás fogalma, tartalma, gyakorlati hasznuk. A munkavállalókat védő szervezetek munkájának, tevékenységének megismerése. A munkaadó és a munkavállaló viszonya, kapcsolat a munkatársakkal, vezetőkkel. Munkahelyi konfliktusok szituációs játékban történő megjelenítése, megoldások kezelése. Hazánk és az adott település gazdasági mutatói: termelés, fogyasztás, elosztás. Az adott településen jellemző kedvelt vállalkozási formák. A munkahely változtatás szakmai, emberi és pénzügyi szempontjai. Pályakép felvázolása. Fekete munka veszélyei. A kiegészítő jövedelemszerzés lehetőségei. Fejlesztési követelmények: Legyenek tájékozottak az adott gazdasági környezetben kínálkozó munkalehetőségekről. Tudjanak önállóan munkahelyet keresni, munkaviszonyt létesíteni, és a munkaszerződést értelmezni. Legyenek konkrét fogalmaik a munkahely értékeiről, a biztos jövedelem elengedhetetlen fontosságáról. Lássák be, hogy a munkahely megtartása érdekében törekedni kell a munkatársi, a beosztotti együttműködésre. 7

8 Rendelkezzenek alapvető ismeretekkel a munkavállalók kötelességeiről és a munkavállalót megillető jogokról, juttatásokról; az érdekvédelemről. Tudatosodjon bennük, hogy minden munkavállalónak adót kell fizetnie. Tudjanak segítséget kérni a munkahelyi problémák megoldásához Rendelkezzenek felelősségtudattal munkájukkal, önmagukkal és a családjukkal szemben. Munkavállaláskor vegyék figyelembe a realitásokat (képesség, szakmai tudás, szakmai elvárások egyensúlya). Tudják saját érdekeiket képviselni munkaügyi kérdésekben: érvelés, meggyőzés útján a kulturált kommunikáció segítségével. Minimális teljesítmény: Legyenek tisztában a hivatalos munkaviszony fontosságával. Ismerjék munkavállalásuk reális lehetőségeit. Ismerjék a munkavállaló alapvető kötelességeit és jogait. 2. Én és a család Cél: Felkészíteni a tanulókat az önálló életvitelre, a családi életre, a háztartásvezetésre, a célszerű gazdálkodási ismeretekre, az anyag- idő- és anyagtakarékos eljárások alkalmazására a háztartásban. Erősíteni a felelősségérzetét a párkapcsolatok, a család, a gyermekvállalás területén. Ismeretek és tapasztalatok szerzése a csecsemő-, kisgyermek-ellátásról, -nevelésről. Következetes testápolás, tudatos higiénés magatartás kialakítása. Felkelteni az igényüket és megtanítani őket testük, ruházatuk és közvetlen környezetük tisztán tartására, gondozására Felkészülés a családi életre kb. 70 óra A tananyag tartalma: Barátság és szerelem különbsége. A szexuális élet biológiai, erkölcsi, felelősségbeli vonzatai. A gyakori partner váltás veszélyei. Szexuális betegségek, kezelései lehetőségek, az AIDS. A nőgyógyász szerepe (nőgyógyászati szakrendelés). A fogamzásgátlás módjai és fontossága. A partnerkapcsolat konfliktusai, megoldási lehetőségek (szituációs gyakorlatok). A tartós együttélés alapja, a szeretet. A házasságkötés feltételei, lebonyolítása. Az esküvő külsőségei és eszközei (Anyakönyvi Hivatal, ruhakölcsönzők). Az ideális családmodell, a család szerepe fontossága. Szerepvállalás, szerep ellátás a családban. A családtervezés fontossága. Felkészülés a gyermekvállalásra. Az újszülött várása, a terhes anya védelme, orvosi ellátás, táplálkozás, pihenés, a testi higiénia. A terhesgondozó rendelés, és a szülés (terhesgondozó, felkészítő tanfolyamok). A csecsemő napi ritmusa, megnyilvánulásai, a közös nevelés felelőssége. A csecsemő táplálkozása, bébiételek készítése, a táplálék változása az életkorral, gyakorlatok a csecsemő- és kisgyermek gondozásából. A védőnői hálózat szerepe. 8

9 Fejlesztési követelmények: Alakuljon ki bennük a felelősségtudat a szexuális életben. Ismerjék a szexuális élet veszélyeit, a fogamzásgátlás módjait. Legyen elképzelésük a számukra megfelelő partnerről, társról. Ismerje a házasságkötés feltételeit és módját. Ismerjék a család szerepét az egyén életében és az egyén szerepét a család életében. Tudják, hogy az okos szeretet, a türelem és a felelősség az alapja a helyes gyermeknevelésnek. Minimális teljesítmény: Legyen ismeretük a gyermekvállalás felelősségéről, a csecsemő ellátásáról és gondozásáról. Ismerjék a házasságkötés módját. Tudják a fogamzásgátlás szükségességét és ismerjenek néhány (3-4) fogamzásgátló eszközt, azok alkalmazásának módját. Ismerjék a családban az anya, az apa, és a gyermek szerepét. Ismerjék és tudják a csecsemő ellátásának módjait. Tudjanak segítséget kérni probléma esetén Háztartásvezetési ismeretek kb. 272,5 óra Lakás Tartalom, tananyag A lakás komfortfoka. A lakás közművesítése (vízvezetékrendszer, ivóvíz- ivóvíz problémák, mély-ártézi kút vezetékes víz, takarékosság): csatornázás, környezetvédelem, elektromos hálózat, áramütés, fűtés, fűtéstípusok. Energiatakarékosság és lehetőségei. Mit javíthatok házilag (elektromosság, víz)? Fejlesztési követelmények Ismerjék a komfortfokot meghatározó tényezőket. Tudatosodjon bennük az áramütés baleseti veszélye, ismerjék az ezzel kapcsolatos teendőket. Ismerjék fel az energiatakarékosság szükségességét. Ismerjék a különböző fűtési lehetőségeket, azok előnyeit, hátrányait. Minimális teljesítmény Ismerjék a leggyakrabban előforduló háztartási baleseteket és azok elkerülési módját. Tudjanak felsorolni néhány komfortfokot befolyásoló tényezőt. 9

10 Tartalom, tananyag A lakás különböző helyiségeinek funkciói, célszerű berendezések. Tervek, elképzelések a saját lakás berendezéséről, a belső tér tagolása, bútorok anyag szín forma funkció egysége. A lakás díszítő elemei, függöny, szőnyeg, világítótestek, képek. A funkció és az esztétika viszonya a lakásban. Rajzos jegyzetek, vonalas vázlatok, modellek készítése a tervezéshez. Szín- és anyagminták kiválasztása. Fotók, képek gyűjtése, tabló készítése. Egyszerűbb használati és dísztárgyak készítése. A lakás tisztántartása, kis- és nagytakarítás a gyakorlatban (portörlés, ablaktisztítás, kárpit-, szőnyegtisztítás, porszívózás, söprés). A háztartás eszközei, gépei, használatuk és karbantartásuk. Tisztítószerek és felhasználásuk. Családi munkamegosztás. Fejlesztési követelmények: Legyenek képesek egyszerű lakóház, lakás berendezését megtervezni. Ismerjék a lakás különböző helyiségeinek funkcióit, berendezési tárgyait. Legyenek jártasak a lakásuk tisztántartását, állagmegóvását szolgáló feladatok elvégzésében. Ismerjék és tudják a takarítóeszközök és gépek helyes használatát. Ismerjék a háztartási munkák megszervezésének és elvégzésének célszerű módjait. Tudják igénybe venni (mosoda, kölcsönzés) szolgáltatásait. Minimális teljesítmény Legyenek jártassak az egyszerűbb háztartási munkák elvégzésében. Ismerjék lakóhelyiségük legszükségesebb berendezési tárgyait Konyha funkciói és berendezése Tartalom, tananyag: A konyha bútorzata, felszerelése. Konyha edényei, gépei és használatuk. Balesetvédelem a konyhában. Élelmiszerek tárolása, raktározása szobahőmérsékleten és hűtőszekrényben. Élelmiszerek tartósítása szárítással, hőkezeléssel, mélyhűtéssel. Táplálkozási kultúra, a család élelmezése. Az egészséges és a helytelen táplálkozás. Családi étrend összeállítása. Ünnepek jellegzetes ételei. Ételkészítési eljárások, a főzési munka higiéniája. Fűszer- és gyógynövények megismerése, felhasználása. Főzéshez szükséges alapanyagok, beszerzésük módjai. Egyszerűbb ételek elkészítése közösen és egyedül. Reggeli, tízórai, ebéd (levesek, tészták, húsok, köretek, egyszerű sütemények), az uzsonna, vacsora ételei és elkészítésük. Heti menü összeállítása 10

11 Tálalás módjai. Helyes és esztétikus asztalterítés. Az ünnepi asztal és díszei. A mosogatás módja, mosogatószerek. Fejlesztési követelmények: Ismerjék a konyha berendezését, eszközeit és gépeit. Ismerjék a gépek, eszközök helyes használatát és baleset esetén az elsősegélynyújtás módját. Ismerjék a korszerű táplálkozás jelentőségét. Ismerjék az ételkészítési eljárásokat, az ételek helyes tárolását. Rendelkezzenek ismeretekkel a család heti élelmiszer szükségletéről. Tudjanak heti és napi étrendet összeállítani. Tudjanak egyszerűbb ételeket elkészíteni (reggeli, ebéd, vacsora). Ismerjék a mosogatás helyes módját. Legyenek jártasak a mosogatószerek és -kellékek használatában. Legyen jártasak az ízléses terítésben. Minimális teljesítmény: Ismerjék a konyha berendezéseit és felszerelési tárgyait. Legyenek jártasak az alapvető konyhai eszközök balesetmentes használatában. Ismerjék néhány étel elkészítésének módját, és tudják is előállítani segítséggel azokat. Ismerjék a mosogatás helyes módját Ruházat Tartalom, tananyag: A ruházat célja, jelentősége és megválasztása. Ruházat és életmód, öltözködési módok, divat, egyéniség. A ruházat kiegészítői. Az én ruhatáram. A ruházat alapanyagai és azok tulajdonságai. Textíliák ápolása és tárolása. Textíliák ismertető jelzései. Textíliák mosása, tisztítása. Kézi és gépi mosás, mosóporok, öblítők. Vasalás, a vasalók helyes használata. Mosodák, vegytisztítók szolgáltatásai. Cipők anyaga, helyes ápolása, a szükséges eszközök, a cipők helyes tárolása. Fejlesztési követelmények: Legyen elképzelésük saját öltözködési stílusukról. Ismerjék a gépi és kézi mosás műveletét, a mosószereket. Ismerjék a cipők helyes ápolását, tárolását. Tudják megfelelő hőfokon kivasalni a ruhákat. 11

12 Minimális teljesítmény: Tudjanak kiválasztani ünnepi és hétköznapi öltözéket. Tudjanak segítséggel mosni, vasalni Egészséges életmód Tartalom, tananyag Személyes higiénia. Következetes testápolás, tisztálkodás (test, haj, köröm, fogak), a rendszeres kézmosás fontossága. Egészségkárosító szerek (nikotin, alkohol, drog) veszélyei (szűrővizsgálatok). Egészségügyi szolgáltatások igénybevétele (szakorvosi rendelések, kórházi ellátás). A gyakori fertőző betegségek megelőzésének és terjedésük megakadályozásának elemi szabályai. Beteg a családban. A betegápolás alapjai. Fejlesztési követelmények Ismerjék fel a következetes testápolás, tudatos higiénés magatartás fontosságát. Ismerjék fel az egészségmegőrzés jelentőségét, utasítsák el a károsító hatásokat. Tanúsítsanak helyes magatartást az egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor. Ismerjék a betegápolás elemi szabályait. Minimális teljesítmény Tartsák be elemi higiénés szokásokat. Alkalmazzák az egészségmegőrzés alapvető szabályait Pénzgazdálkodás Tartalom, tananyag Háztartási jövedelmek összetétele és eredete. A munka szerepe a jövedelmek előállításában. A jövedelem felhasználására vonatkozó döntések megalapozása, tervezése. A bevételek, és a kiadások összhangja. Hosszú távú éves, havi háztartási pénzügyi tervek. A felszerelés gyarapítása. Háztartási pénznapló. Az adó és az adófizetés. A megtakarított pénz megőrzésének, gyarapításának módjai (bankok, takarékpénztárak). A háztartás kiadásai. A kiadások fajtái és szerkezetük. A családi javak megbecsülése, a lakás berendezésének szinten tartása, óvása, gyarapítása. Elképzelések és lehetőségek összehangolása. 12

13 Fejlesztési követelmények: Ismerjék a háztartási jövedelmek összetételét, eredetét. Ismerjék a bevétel, kiadás tervezési módját. Ismerjék a megtakarítások módjait. Alakuljon ki bennük a takarékos szemléletmód. Minimális teljesítmény Ismerjék fel a gazdálkodással kapcsolatos elemi összefüggéseket. Ismerjék fel a pénz szerepét a háztartás-gazdálkodásban. A tömegkommunikáció eszközei. Tartalom, tananyag A rádió, televízió működése, használatuk módja. A hang- és képrögzítés eszközei: és használatuk: a lemezjátszó, a magnetofon, a fényképezés és a film, videofelvétel és -lejátszás. Postai szolgáltatások: levél, távirat, csomag, pénzfeladás-felvétel stb. (posta). Banki szolgáltatások: folyószámla, hitel, letéti jegyek, befektetések, megtakarítások stb. (bankok). Fejlesztési követelmények Ismerjék a tömegkommunikációs eszközök használatát. Ismerjék a kezelési jelöléseket. Használják fel a vezérlés és a szabályozás folyamatát különböző eszközök működésénél. Minimális teljesítmény Ismerjék az egyszerűbb audiovizuális eszközök működtetésének alapvető módját. 5. Értékelés A praktikus ismeretek modul célja, hogy sokoldalú, elsősorban gyakorlati ismereteket nyújtsunk a fiataloknak, fejlesszük önértékelésüket, önbizalmukat, így járuljon hozzá a későbbi életviteljük megsegítéshez. Célunk, hogy ezek az ismeretek megkönnyítsék a fiatalok beilleszkedését, önálló életvitelét. A célokból is következik, hogy az értékelésnek a pozitív megerősítést kell szolgálnia. Értékelés javasolt formái: folyamatos megfigyelés, feljegyzések készítése a tanulók fejlődéséről, az önmagához mért fejlődés szöveges értékelése meghatározott időközönként, kiscsoportos és személyes beszélgetések, feladatok, megbízások eredményének értékelése (pl. a bevásárlás, főzés, takarítás elemei stb.), közös tevékenységben való részvétel értékelése. 13

14 Az értékelés javasolt szempontjai: mennyire képes életkorának, fejlettségének, egyéniségének megfelelően elsajátítani az elvárt értékeket, normákat, szabályokat, alkalmazza-e a ezeket a mindennapok során ellenőrzés mellett vagy anélkül is, van-e reális önismerete, van-e igénye önérvényesítésre, önmegvalósításra, elsajátította-e az önmaga és környezete ellátására, egészség megóvására vonatkozó ismereteket, elsajátította-e az ezekhez szükséges technikákat, képes-e a társak, a felnőttek személyiségének tiszteletben tartására, munkájuk megbecsülésére, elsajátította-e egyéniségének, fejlettségének és lehetőségének legjobban megfelelő ismeretszerzési formákat információgyűjtési és szelektálási megoldásokat, képes-e a megismert szituációkban, helyzetekben esetenként spontán körülmények között is konfliktushelyzetek felismerésére, azok kezelésére. A modul zárása szöveges értékeléssel történjen. A modul elvégzésének igazolása tanúsítványnyal vagy a bizonyítványba való bejegyzéssel történjen. 6. A modul bevezetésének feltételei Személyi feltételek A képző végzettsége: a képzést végezheti egy vagy több gondos háziasszony-szemléletű gyógypedagógus, illetve gyógypedagógiai szemlélettel átitatott pedagógus. Fontos, hogy egyegy témakört, esetleg ennek önálló részleteit ugyanaz a pedagógus tanítsa. A képzésben résztvevő tanulók 16. évet betöltött, alapfokú iskolai végzettségű fiatalok. Egészségügyi alkalmassági feltétel nincs. Tárgyi feltételek Beszélgetésekre megfelelő terem asztalokkal, székekkel. Tankonyha felszerelve háztartási gépekkel, eszközökkel (hűtőgép, tűzhely, sütő, mosogató stb.). Lakás, szoba takarításához szükséges eszközök (seprű, lapát, porszívó, tisztítószerek, portörlő rongy stb.). Fürdőszoba (mosóhelyiség, mosógép, mosószerek, vasaló, cipőápolók) A képzés során keressenek fel különböző üzleteket, szupermarketeket, ahol élelmiszereket, tisztítószereket, háztartási gépeket árusítanak. A felhasznált élelmiszereket, tisztítószereket a szükségleteknek megfelelően ők vásárolják meg, figyelembe véve a takarékossági szempontokat. A különböző témakörök feldolgozása során, a gyakorlati megvalósítás mindig szervesen kapcsolódjon az ismeretszerzéshez (pl. gyermekvárás-terhesgondozóban tett látogatás, álláskeresés, látogatás a munkaközvetítőben, munkaügyi központban). A témakörök bensőséges beszélgetésekre, szituációs és szerepjátékokra, drámajátékokra, elemző értékelésekre, helyzetek megbeszélésére, vélemények elmondására, megvitatására adnak lehetőséget, amelyek egyben terápiás célokat, feladatokat is szolgálnak. A tartalmak 14

15 felsorolása nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a fiatalok spontán megnyilvánulása, napi problémája kapjon helyet ezeken a beszélgetéseken. 7. Ajánlott irodalom 1. Dr. Hoffmannn I.-né: Háztartás Közgazdaságtan. FPI, Háztartástechnika. FPI, Háztartási munka és költségelemzés. FPI, Szervezési ismeretek a háztartástan oktatásban. FPI segédanyag, Dr. Ferkai Tamás: Elemi elsősegély-nyújtási ismeretek. Magyar Vöröskereszt, Gion Gábor: Egészségünk alapjai I-II. Békés Megyei Képviselőtestület Pedagógiai Intézete, Bácskai Júlia: Az önismereti pszichológiája. 8. Bácskai Júlia: Magánélettan I-II (Klett Kiadó), Magyar Kiadó, Budapest, Benkő Ágota Mohay Tamás: Reményünk a család. Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Budapest,

16

17 Készült a FOGYATÉKOS GYERMEKEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázatára VARGA JÁNOS MUNKÁBA HELYEZÉS Tanulásban akadályozottak részére Lektorálta: ENDRŐDYNÉ BATÓ MÁRIA Budapest, 2001

18 Tartalom 1. A program célja A modul beillesztése a képzésbe A modul szerkezeti felépítése I. Társadalmi gyakorlatok tantárgy modulhoz kapcsolódó témakörei II. Nyelvi gyakorlatok tantárgy modulhoz kapcsolódó témakörei III. Az osztályfőnöki óra modulhoz kapcsolódó témakörei IV. A Szakmai elmélet tantárgy modulhoz kapcsolódó témakörei V. A Szakmai gyakorlat tantárgy modulhoz kapcsolódó témakörei A képzési modul tartalmi leírása A modul teljesítésének lehetőségei A modul bevezetésének feltételei Módszertani ajánlások

19 1. A program célja A program célja, hogy az enyhe értelmi fogyatékos és hátrányos helyzetű fiatalok reális énképének megismertetése és személyiségének figyelembevételével sajátítsák el azokat az ismereteket és viselkedésformákat, amellyel meg tudnak felelni a munkaerő-piaci követelményeknek. 2. A modul beillesztése a képzésbe A program tanítási-tanulási egységének az időtartama hat hónap. A modul résztvevőinek célcsoportja: a speciális szakiskolák 2. osztályos tanulói, akik a tanév második félévében részesülnek a képzésben. A modul az alábbi tantárgyak keretén belül valósul meg: 1. Társadalmi gyakorlatok 26 óra 2. Nyelvi gyakorlatok 16 óra 3. Osztályfőnöki óra 32 óra 4. Szakmai elmélet 16 óra 5. Szakmai gyakorlat 10 óra Összesen 100 óra Az elméleti oktatáson megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása a Munkaügyi Központ, továbbá az Oktatási Centrum munkatársainak együttműködésével és üzemlátogatás során valósul meg, illetve hirdetésfelvevő irodában tett látogatás alkalmával. 3. A modul szerkezeti felépítése A tantárgyak témakörei nem egymástól független egységként funkcionálnak, hanem a kitűzött cél sikeres megvalósulása érdekében szerves egységként kapcsolódnak egybe. I. Társadalmi gyakorlatok tantárgy modulhoz kapcsolódó témakörei 1. Az ember és munka 4 óra 2. Önmenedzselés 10 óra 3. Szakmai karrier tervezés 6 óra 4. Teljes életet élni 6 óra Összesen: 26 óra 19

20 II. Nyelvi gyakorlatok tantárgy modulhoz kapcsolódó témakörei 1. Űrlapok, adatlapok szakszerű kitöltése 4 óra 2. Álláskereséssel kapcsolatos apróhirdetések megfogalmazása és a feladás módja 2 óra 3. Önéletrajztípusok 2 óra 4. Az önéletrajz alaki és tartalmi követelményei 2 óra 5. Beszédkultúra fejlesztés (telefonálás, bemutatkozás) 6 óra Összesen: 16 óra III. Az osztályfőnöki óra modulhoz kapcsolódó témakörei: 1. Önismeret, értékek, célok 8 óra 2. Munkahelykeresés 6 óra 3. Sikeres munkavégzés a munkahelyen 10 óra 4. Viselkedés, társas együttélés szabályai 8 óra Összesen: IV. A Szakmai elmélet tantárgy modulhoz kapcsolódó témakörei: 32 óra 1. Pályaorientációs ismeretek 3 óra 2. Pályamódosítás, továbbképzési lehetőségek 4 óra 3. Munkajogi ismeretek 4 óra 4. Támogatási formák 5 óra Összesen: V. A Szakmai gyakorlat tantárgy modulhoz kapcsolódó témakörei: 16 óra 1. Ismerkedés a Munkaügyi Központ munkájával 2 óra 2. Képzés, továbbképzés lehetőségei. Látogatás az Oktatási Centrumban 2 óra 3. A tanult szakmával kapcsolatos üzem megtekintése 4 óra 4. Látogatás hirdetésfelvevő irodában 2 óra Összesen: 10 óra 20

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat. Helyi tanterv Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

Életvitel és gyakorlat. Helyi tanterv Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Tantárgyi óraszámok : 12. évfolyam - heti 1 óra Éves maximum óraszám: 32 óra Feldolgozandó témakörök és óraszámok:

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell!

Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell! Program címe: Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell! Tanúsítvány : 8/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. augusztus 27. Kérelmező

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal Egyéni fejlesztési terv minta Általános rész Fejlesztési terv készítője: Fejlesztési tervért felelős személy neve: Kit Mikor Hogyan értesítek Egyéb Feljegyzések Projektmenedzser Projektben lévő fiatal

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1875-06/1 Az önálló életre való felkészítés folyamatának és elemeinek ismertetése Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D001

TÁJÉKOZTATÓ. Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D001 TÁJÉKOZTATÓ Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning /D001 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő Ismeret : ismeri és meg tudja nevezni a képzet fogalmát, legfontosabb jellemzőit,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET

ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 6 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése

Részletesebben

Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához

Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához A tanítási cikl. óra Új fogalmak (nevek stb.) Tanítási óra anyaga sorszáma 1. 1-2. Szerepelvárások (M) Viselkedés magatartás kultúra Az

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 2. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály

köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály A mindennapok tudása a köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály Jogszabályi háttér a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti alaptanterv

Részletesebben

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA MUTASS UTAT! Budapest, 2013. november 28. Alapítás: 1993 Cél: A Zala megyében

Részletesebben

Álláskeresés. Aktív. Passzív. Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása

Álláskeresés. Aktív. Passzív. Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása Aktív Passzív Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása Bejelentkeztem a munkanélküli központban szóltam anyámnak Megfelelő állásajánlat Jogi értelmezés

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Élelmezésvezető Élelmezésvezető

Élelmezésvezető Élelmezésvezető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt Az alábbiakban az I-CARE projekt keretében fejlesztett bébiszitter szakképesítés kompetencia mátrixát elemezzük (1. táblázat). A bébiszitter szakképesítéshez két tanulási egységet alakítottak ki: A környezeti

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Készítette: Szabó Balázs, Csatári Nóra, Orosz Enikő, Czuppon Anett

Készítette: Szabó Balázs, Csatári Nóra, Orosz Enikő, Czuppon Anett Tanmenet 2016/17. Tanév Tantárgy: Osztályfőnöki Osztály: 9. évfolyam (A, B, C, D) Készítette: Szabó Balázs, Csatári Nóra, Orosz Enikő, Czuppon Anett Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Az élet minden területén és bármely élethelyzetben keletkezhetnek konfliktusok. A gyermekek együttélésében,

Részletesebben

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI Az intézményben tanulásban és értelmileg akadályozott általános iskolai tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása folyik. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 47%, hátrányos

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY SZEMÉLYES KOMPETENCIA FEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSBAN DOLGOZÓ VEZETŐK RÉSZÉRE 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A. A képzési program

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A. A képzési program KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Megnevezése A képzési program OKJ azonosító 32 720 01 Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi szám A képzési program

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában 50 év feletti álláskeresők körében végzett kérdőív alapú felmérés, a Sikerünk kulcsa a tapasztalat ( EOS) című EU-projekt részeként

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről

Részletesebben

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Divat- és stílustervező felnőttképzés OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 211 07 0000 00 00 2. A program besorolása Csak egy

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről 1.

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1877-06/1 Az "Élettörténet könyv" készítés funkciójának és módszereinek ismertetése Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Segédanyag: Szabó Kálmán: Osztályfőnöki kézikönyv Témavázlatok Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001. Fejlesztési területek

Segédanyag: Szabó Kálmán: Osztályfőnöki kézikönyv Témavázlatok Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001. Fejlesztési területek Tantárgy: Osztályfőnöki Készítette: Glatzné Gyömörei Irén Évfolyam: 13. Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 32 Tankönyv: Segédanyag: Szabó Kálmán: Osztályfőnöki kézikönyv vázlatok

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben