A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL"

Átírás

1 A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL ELTE Szerves Kémiai Tanszék

2 A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG -TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL Bevezetés A természetes vizeket (felszíni vagy felszín alatti vizeket) sok esetben felhasználásuknak megfelelően tisztítani kell. Gyakorta a rendelkezésre álló víz (nyersvíz) meglehetősen nagy mennyiségű oldott szennyeződést, szervetlen ionokat is tartalmaz, ami miatt ivóvíz célú hasznosításra közvetlenül nem alkalmas. Az ionok eltávolítását többféle tényező teheti szükségessé. A leggyakrabban előforduló szennyező ionok közül egyesek (pl. As 3+, Cd 2+ -, NO 3 stb.) mérgezőek, mások a fertőtlenítőszerekkel reagálva kellemetlen ízt, színt, szagot adnak a víznek (pl. NH + 4, Mn 2+, Fe 2+ ). A Mn 2+ és Fe 2+ vegyületek a tározókban és szállító-rendszerekben csapadék formájában lerakódhatnak, a vascsapadékok korróziót okoznak, vasbaktériumok szaporodhatnak el a vízben. Az ammónia a fertőtlenítőszerekkel reagálva azok hatását befolyásolja és esetenként újabb szennyeződést (pl. klóramint) is eredményez. Egyes ionok eltávolítása megoldható csapadékképző eljárásokkal is (pl. Mn 2+, Fe 2+, As 3+ ). Újabban elterjedtek az ioncserén és a fordított ozmózison alapuló ioneltávolító eljárások is. A gyakorlat célja az ioneltávolítás vizsgálata ioncsere folyamattal. Ioncsere Az ioncserélők olyan szilárd anyagok, amelyek pozitív vagy negatív töltésű ionos csoportokat tartalmaznak és az azokhoz kapcsolódó, szabadon mozgó ionjaikat képesek más, azonos töltésű ellenionokkal kicserélni. Az első gyakorlati célra alkalmazott ioncserélő anyagok szervetlen, mikrokristályos szilikátvegyületek voltak (pl. zeolit, glaukonit). Ezt követően szulfonált természetes szeneket alkalmaztak, jelenleg az ioncserélők nagy része műgyanta alapú, vázuk sok esetben polisztirol és divinilbenzol kopolimer (pl. Varion gyanták). A kationcserélő gyanták általában szulfonsav-csoportokat, az anioncserélők negyedrendű ammóniumiont vagy egyéb amin-csoportokat tartalmaznak. A vízkezelésben korábban az ioncserét főként a víz lágyítására alkalmazták (Ca 2+ és Mg 2+ ionok cseréje Na + ill. H + ionra). Az utóbbi időben a felhasználandó vizek fokozott nitrát-, ammónium- és fémion szennyeződése az ioncserélők szélesebb körű alkalmazását tette szükségessé. Az ioncsere egyenértékű mennyiségek reverzibilis reakciója: Kationcsere esetén pl.: (Na + ciklusú gyanta) Ca Na + (gyanta) Ca 2+ (gyanta) + 2Na +

3 Anioncsere esetén legelterjedtebb a klorid- vagy hidroxid ciklusú ioncsere pl.: NO3 - + Cl - (gyanta) NO3 - (gyanta) + Cl - Hátránya, hogy az ioncserélt víz klorid-tartalma megnő. Drágább, de környezetkímélő megoldás a hidrogén-karbonát ciklusú anioncsere; tekintve, hogy a természetes vizek iontartalmának nagy része HCO3 -. Az ioncserélők alkalmazásakor a víz sótartalma összességében nem, csak összetételében változik. (Kivétel az ionmentesítés. Ez pl. H + és HCO3 - vagy OH - ciklusú ioncserélők együttes felhasználásával valósítható meg.) Az ioncserélő gyanták híg vizes oldatokban a jelenlévő ionok közül nagyobb arányban cserélik le ionjaikra (szelektivitás) - az azonos vegyértékű ionok közül a nagyobb atomtömegűt, - az eltérő vegyértékűekből a nagyobb vegyértékűt, - a nagyobb aktivitási koefficiensűt. A kationcserélő gyanták elsősorban alkáliföldfémek ionjaira szelektívek, az anioncserélő gyanták a nitrát- és a szulfátionokra. Egyes egyvegyértékű kationok megkötésére a víztisztításban az ioncserélő gyantáknál szelektívebb zeolitokat használnak.a zeolitok alumínium-szilikát ásványok. A zeolitváz SiO4 és AlO4-tetraéderek háromdimenziós kapcsolódásával jön létre. Az így kialakult Si - O gyűrűk övezte csatornák, rácsüregek miatt molekulaszitáknak is nevezik őket. Mivel az alumínium formális töltése +3, a szilíciumé +4, ezért minden alumíniummal helyettesített szilíciumatom helyén a vázon negatív töltés keletkezik, melyet mobilis alkáli- és alkáliföldfém-ionok semlegesítenek. Ezek az ionok cserélhetőek le ioncsere során. A zeolitok ammónium- és nehézfém-ionok megkötésére egyaránt alkalmasak, általában e célra Na-ionállapotú (NaCl-dal előkezelt) zeolit szemcséket alkalmaznak.

4 1. ábra 'A' típusú zeolit térszerkezete A vízszennyező anionok kicserélésére a műgyanták használata terjedt el. Az ioncserélők alkalmazásakor a lebegő szennyezőanyagokat előzőleg el kell távolítani a kezelendő vízből azért, hogy azok ne rakódhassanak le az ioncserélő szemcsék felületén, s ne csökkentsék az ioncsere számára hozzáférhető kötő-(külső/belső) felületet. Az ioncsere folyamatok sebességét különféle részfolyamatok szabják meg, pl. keveredés, anyagátmenet a folyadék-szilárd fázis között, pórusdiffúzió. Az ioncsere kétféleképpen valósítható meg: szakaszos és folyamatos eljárással. A szakaszos eljárás során az ioncserélőt kevertetik a tisztítandó oldatban, majd attól elválasztják. A folyamatos eljárás kedvezőbb; az ioncserélő ionmegkötő-képességének jobb kihasználása mellett (nagyobb hatékonyság) a regenerálás is gazdaságosabb. Ez esetben oszlopba töltik az ioncserélő szemcséit, ezen bocsátják át a tisztítandó vizet. A tisztítás hatékonyságáról az idő függvényében az átfolyó oldatban meghatározott komponens-koncentráció tájékoztat. A folyamatot az áttörési görbe jellemzi, amelyet a 2. ábra mutat be.

5 2. ábra Az ioncserélőre kerülő oldatot az oszlopon felülről lefelé áramoltatva az oszloptöltet fokozatosan telítődik, a szorpciós zóna egyre lejjebb kerül, ezzel párhuzamosan az átfolyt oldatban az eltávolítandó komponens koncentrációja nő. A víz teljes sótalanítására alkalmas legegyszerűbb ioncserélő rendszer két sorba kapcsolt oszlopból áll, ezek egyike erősen savas kationcserélőt, a másik erős bázisú anioncserélőt tartalmaz (az erősen savas H + formájú kationcserélő és OH - formájú erős bázisú anioncserélő sorbakapcsolásával a víz só, szilikát, szénsav tartalma eltávolítható, így az eredeti sótartalom helyett tiszta vizet nyerünk). Ha a víz nagy karbonát-keménységű, a berendezést gáztalanítóval kell kiegészíteni (ld. Leírását a Kémiai technológia előadás anyagában) a H-formájú ioncserélőben keletkező széndioxid eltávolítására. Az erős bázisú anioncserélő ugyan megkötné a szénsavat, de az az anioncserélőt erősen túlterhelné, és regenerálása is költségesebb lenne, mint a gáztalanító beállítása.

6 Az ioncserélőt és az ioncsere folyamatot jellemző néhány fogalom Az ioncserélő teljes (összes) kapacitása: az az egyenértékekben kifejezett ionmennyiség, amit az egységnyi térfogatú ioncserélő sztöchiometrikusan megkötni képes. Egysége: mval ion / cm 3 ioncserélő. Áttörési pont: adott ionkoncentrációhoz tartozó időtartam vagy folyadéktérfogat, amelynél a kérdéses ion koncentrációja az ioncserélőről elfolyó oldatban egy megadott értéket elér. Hasznos kapacitás: az ioncserélő által az áttörési pontig megkötött összes ionmennyiség ion mval/cm 3 ioncserélő egységekben. Gyakorlati kapacitás: a kérdéses ionra vonatkoztatott hasznos kapacitás értéke. Oszlopkihasználás: a hasznos kapacitás és a teljes ioncsere kapacitás hányadosa. Holttérfogat: az ioncserélő berendezésnek a nem tisztítandó folyadékkal (desztillált vízzel) kitöltött térfogatrésze. A gyakorlati kapacitás értéke, valamint az áttörési görbe alakja, az ioncserélő és az eltávolítandó komponens minőségétől és mennyiségétől, az oldat összetételétől, az alkalmazott áramlási sebességtől és az oszlop méreteitől egyaránt függ. Függ továbbá az üzemeltetési körülmények megszabta (ill. a megválasztott) áttörési koncentráció értékétől is. Megfelelően tervezett oszlopok esetében az összehasonlítás megkönnyítésére az áramlási sebességet ill. a tisztított víz mennyiségét az ioncserélő által betöltött oszloptérfogatra, mint egységre vonatkoztatva szokták megadni, oszloptérfogat/óra illetve oszloptérfogat egységekben. A kimerült ioncserélőt regenerálni kell: a kimerült ioncserélő oszlopon megkötött ionokat kiszorítjuk. Ez olyan oldattal valósítható meg, amely az eredeti (ioncsere előtti) ionokat nagy feleslegben tartalmazza. Ilymódon biztosítható az egyensúly eltolódása, az ioncserélő eredeti ionállapotának visszaállítása. A regenerálásnál kapott eluátum gyakorta környezetszennyező anyag. Ennek hasznosításáról vagy közömbösítéséről ill. megfelelő elhelyezéséről gondoskodni kell.

7 Gyakorlati munka 1. AZ IONCSERÉLENDŐ ÉS A KEZELT VÍZMINTÁK MINŐSÍTÉSE Határozzák meg egy ismeretlen összetételű, ioncserével tisztítandó vízminta oldott anyag-tartalmának néhány, az alábbiakban felsorolt jellemzőjét. 1.) hőmérséklet o C 2.) ph 3.) fajlagos elektromos vezetőképesség µs cm o C 4.) összes keménység nk o 5.) ammóniumion - tartalom NH4 + mg/dm 3 6.) nitrátion - tartalom NO3 - mg/dm 3 A paraméterek meghatározását a Víz-1 gyakorlat (ivóvíz minősítés) leírásában szerepeltetett vizsgálati módszerekkel végezzék el. A vizsgálatok eredményei alapján a vízminták (nyers és kezelt minták) ivóvíz-felhasználásra való alkalmasságát az ivóvizek minőségére vonatkozó szabvány határértékeit figyelembe véve ítéljék meg. 2. A VÍZ AMMÓNIUMION- TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL A gyakorlaton ammónium-ion eltávolítását kell elvégezni folyamatos és szakaszos ioncserélő eljárással. E vizsgálatok célja a kétféle ioncserélő műveleti megoldás összehasonlítása. A kiadott vízmintával végzett minősítő vizsgálat eredményei alapján az eltávolítandó ammónium-ion megkötésére Na-ionállapotú klinoptilolitot (zeolit ásványt) használnak. A gyakorlaton a megfelelő ioncserélő szemcsés, regenerált állapotban, a megjelölt ionformában áll rendelkezésre. Vizsgálat folyamatos eljárással Az ioncsere folyamat paramétereit: az alkalmazandó ioncserélő mennyiségét és a tisztítandó víz áramlási sebességét a gyakorlatvezető adja meg. Ennek alapján állítsák össze a működőképes ioncserélő rendszert! (ld. 4. ábra) A berendezésben lévő ioncserélő oszlop üvegszűrő-betéttel ellátott üvegcső, amelynek túlfolyó nyílása úgy van kiképezve, hogy az oldat az ioncserélőt folyadékutánpótlás nélkül is ellepje. Az üvegszűrő-betét az ioncserélő szemcsék visszatartására szolgál. Az oszlopban a folyadék alulról felfelé áramlik. Induláskor a rendszert (oszlopot, az adagolószivattyú csöveit) buborékmentesen töltsék meg desztillált vízzel. Az ioncserélőt az oszlopban a regenerálószer-maradványok eltávolítása céljából desztillált vízzel mossák. Csatlakoztassák az ioncserélő oszlop tetejéhez a teflonfoglalatú kivezető műanyag csövet és a csővég alá helyezzenek mosópoharat. Kapcsolják a buborékmentes oszlophoz a szivattyú nyomócsővezetékét a szivattyú működése közben. Mindaddig engedjenek át az ioncserélő tölteten desztillált vizet, amíg klorid próbával regenerálószer maradványt már nem tudnak kimutatni. A mosás befejeztekor ellenőrizzék az áramlási sebességet. Az adagolószivattyú szállítási sebességét mérőhengerrel és stopperrel mérve állítsák be a kívánt értékre

8 (cm 3 /perc). Az ellenőrzést legalább 4-5 percig folytatva állapítsák meg az átlagos sebességértéket. Eközben ellenőrizzék a frakciószedő működését és beállítását is a készülékhez mellékelt útmutató és az adott áramlási sebességérték alapján. Egy-egy frakció térfogatát 10,50,5 cm 3 között, frakciónként azonosnak válasszák meg. Beállítás és ellenőrzés után állítsák le a szivattyút, majd a frakciószedőt. Helyezzék az oszlopról elvezető csővéget az első frakciószedő kémcső fölé és rögzítsék. Tegyék át a szivattyú szívócsövének végét a desztillált vízből buborékmentesen a tisztítandó vízmintába. A szivattyú, a frakció-szedő és a stopper egyidejű bekapcsolásának időpontja az ioncsere folyamat követésének kezdete. 1. ábra Ioncserélő berendezés vázlatos rajza Az ammónium-ion eltávolításakor az ioncsere folyamatot az átfolyt frakciók ammóniumion-koncentrációjának meghatározásával kövessék. Folytassák a frakciók és az áramlási sebesség ellenőrzését mindaddig, amíg a frakciók (legalább 2-3 frakció) analízisekor az ammónium-ionra az ivóvízben megengedett határértéket (adott esetben 0,5 mg/dm 3 ) meghaladó koncentrációt nem mérnek. A határértéknek megfelelő ammóniumion koncentráció elérése előtt néhány kiválasztott mintában mérjék meg értelemszerűen a gyakorlatvezetővel egyeztetve az egyéb komponensek koncentrációit is (pl. ph, összes keménység). A mért adatokból az átlagos áramlási sebességértékeket számítsák ki cm 3 /perc egységekben. Ábrázolják az áttörési görbét: az átfolyt oldattérfogat függvényében az oldat ammóniumion-koncentráció értékeit. A 0,5 mg/dm 3 ammóniumionkoncentrációhoz tartozó áttörési ponthoz rendelhető gyakorlati kapacitás értékét mval/g ioncserélő értékként határozzák meg.

9 Vizsgálat szakaszos eljárással Az ioncserélőből ionmentesre mosást követően mérjenek be tized gramm pontossággal 10 g-ot egy cm 3 -es főzőpohárba, és töltsenek hozzá a tisztítandó vízből 500 cm 3 -nyit. A folyamatos kísérletben beállított áramlási sebesség alapján számítsák ki a minta kevertetésének időtartamát. (Pl. ha 4,0 cm 3 /perc áramlási sebességet állítottak be a folyamatos ioncsere során és az oszlopon átbocsátott ioncserélt víztérfogat összesen 200 cm 3, akkor a szakaszos vizsgálat során az összehasonlítható körülmények biztosítására a kevertetés időtartama 50 perc lesz.) Az ioncserélőt és a tisztítandó vizet közepes intenzitással kevertessék. Megválasztott időközönként vegyenek ki fecskendővel ml mintát, majd a keverési idő letelte után a vízmintát az ioncserélőtől válasszák el, dekantálják az oldatot, és végezzék el a vízminták analízisét. (Javasolt mintavételi időpontok: a kevertetés kezdetét követő 0, 5, 10, 20, 30, 40 és 50 perc múltán; mérendő komponensek: ammóniumion-tartalom, keménység és esetenként ph.) A mért adatokból számítsák ki az ioncserélő fajlagos (egységnyi ioncserélő-mennyiségre eső) ionmegkötését. (Vegyék figyelembe az oldat térfogatának csökkenését is a mintavételek következtében!) A szakaszos és a folyamatos eljárás hatékonyságának összehasonlítását a kísérletek összevethető szakaszának adataiból számított kapacitás értékek összevetésével tegyék meg. Emellett hasonlítsák össze a kétféle művelet alkalmazásakor nyert vízminőséget is (a nyersvízhez képest bekövetkezett változást és az ihatóság szempontjait figyelembe véve). A regenerálás folyamatának követése. A megkötés követése során az utolsó mintavételt, és dekantálást követően a klinoptilolitot két lépésben, cm 3 desztillált vízzel, 5-5 percnyi kevertetés során ionmentesítsék. Ezeket a mosóleveket is ellenőrizzék, annak eldöntése céljából, hogy az ionmentesítés sikeres volt-e. Ezt követően szakaszosan regenerálják a klinoptilolit szemcséket. E célból 2 mólos NaCl oldatot alkalmazzanak úgy, hogy több lépésben (6 részlet javasolt), lépésenként 5-5 percig kevertessék a szemcséket a sóoldat cm 3 -nyi részleteivel. Minden lépésben dekantálják a sóoldatot és tegyék félre analízis céljából. Határozzák meg az ammóniumion és keménységet okozó ionok koncentrációját a vett regenerátum részletekből. A mért adatokból készítsenek grafikont az ionkoncentrációk időbeni változásait feltüntetve. Vegyék figyelembe az ioncserélő fajlagos (egységnyi ioncserélőmennyiségre eső) ionmegkötését a kísérlet alatt mért adatokból. Számítsák ki a regenerálás során kiszorított ionmennyiségket, és az összes kiszorított ammóniumion valamint keménységet okozó iontartalmat vessék össze a kimerítés során megkötött ionmennyiségekkel, értékeljék a regenerálás hatékonyságát (ez az adott ion regenerálás során lecserélt mennyiségének az adott ion kimerítés alatt megkötött mennyiségére vonatkoztatott százaléka).

10

11 Ellenőrző kérdések 1. Írjon fel két-két reakcióegyenletet a kation- és az anioncserére! 2. Mi az ioncsere? 3. Mit ért egy ioncserélő gyanta összes /teljes/, gyakorlati, valamint hasznos ioncsere kapacitásán? 4. Definiálja egy ioncsere-folyamatra vonatkozóan az áttörési pontot! 5. Mit jelent az ioncsere-folyamat során a holttérfogat? 6. Milyen ioncserélő anyagokat ismer? (Csoportosítsa őket, és írjon példát rájuk!) 7. Mitől függ egy ioncserélő anyag gyakorlati kapacitása? 8. Mikor, milyen célra alkalmazna ioncserélő eljárást? 9. Milyen műveleti lépéseket követően alkalmazná az ioncserét a vízkezelési folyamatban? 10. Jellemezze a szakaszos ioncsere művelet műveleti körülményeit! 11. Jellemezze a folyamatos ioncsere művelet műveleti körülményeit! 12. Mikor lehet egy ioncsere folyamatot ph méréssel követni? 13. Mi az elméleti alapja az ioncserélők regenerálásának? 14. Mivel és hogyan regenerálja a zeolit alapú ioncserélőt? 15. Vázolja fel a gyakorlat során használt ioncserélő berendezéseket! 16. Jellemezze megvalósítási mód és hatékonyság szempontjából a gyakorlaton alkalmazott kétféle ioncserélő műveletet! 17. Hogyan befolyásolja az áttörési görbét ugyanazon ioncserélő rendszerben a kiindulási ionkoncentráció? 18. Az ioncsere-folyamat sebességét meghatározó tényezők közül soroljon fel néhányat! 19. Mi a zeolitok ioncserélő képességének az alapja? 20. Ábrázoljon egy ioncsere-folyamatot jellemző áttörési görbét! 21. Milyen formájú ioncserélőt használna a nitrátion eltávolítására? 22. Mit jelent az ioncserélő anyagok gyakorlati kapacitása? Mértékegysége? 23. Miért használ klinoptilolitot /zeolitot/ az ammóniumion eltávolításra, miért nem kationcserélő gyantát? 24. Mely adatok alapján számítja ki az ioncserélő gyanta hasznos kapacitását? 25. 1,0 gramm zeolit maximális ionmegkötése 1,8 mmol ammóniumion és 0,2 mmol kalciumion. Mekkora ennek a zeolitnak teljes ioncsere kapacitása mval/g mértékegységben kifejezve? 26. Vázolja fel, hogy szakaszos ioncsere esetén hogyan változik időben az ammónium-ion oldatbeli koncentrációja! 27. Mekkora annak az ioncserélő gyantának gyakorlati kapacitása, amelynek 3 ml-e egy 186 mg/l nitrátion tartalmú vízből az alábbiak szerinti áttörési görbét adja: áttörési pont: 405 ml, holttérfogat: 5,0 ml, áramlási sebesség: 8 ml/min 25 ml térfogatúak a frakciók, az áttörési pontig a nitrátion koncentrációja gyakorlatilag zérus, azaz < 0,1 mg/l, az áttörés észlelésekor 40 mg nitrátion/l. 28. Számítsa ki az ioncserélő gyakorlati kapacitását mval/g egységekben a megadott adatok alapján. Az oszloptöltet: 2,00 g zeolit, a tisztítandó víz ammóniumion tartalma:18 mg/l, áramlási sebesség: 2,5 ml/min, frakciók térfogata: 10 ml, a rendszer holttérfogata: 10 ml, az első 26 frakció gyakorlatilag nem tartalmaz ammónium- iont, a 27. frakció ammóniumion tartalma: 0,5 mg/l. 29. Vázolja fel, hogy az ioncsere folyamat ill. a regenerálás során hogyan változik időben a komponens koncentráció, pl. zeolittal végzett ioncsere esetén az ammóniumion koncentrációja, az oldatban. Hogyan befolyásolja ezt az oldat áramlási sebességének változatása, pl. kétszeresére növelése? 30. Mit vár egy folyamatos ioncsere esetén, változik-e, s ha igen, hogyan változik az ammóniumion eltávolítás során a keménységet okozó ionok koncentrációja a folyamat előrehaladtával (időben)?

VÍZKEZELÉS Kazántápvíz előkészítés ioncserés sómentesítéssel

VÍZKEZELÉS Kazántápvíz előkészítés ioncserés sómentesítéssel A víz keménysége VÍZKEZELÉS Kazántápvíz előkészítés ioncserés sómentesítéssel A természetes vizek alkotóelemei között számos kation ( pl.: Na +, Ca ++, Mg ++, H +, K +, NH 4 +, Fe ++, stb) és anion (Cl

Részletesebben

Témavezető neve Földiné dr. Polyák lára.. A téma címe Komplex vízkezelés természetbarát anyagokkal A kutatás időtartama: 2003-2006

Témavezető neve Földiné dr. Polyák lára.. A téma címe Komplex vízkezelés természetbarát anyagokkal A kutatás időtartama: 2003-2006 Témavezető neve Földiné dr. Polyák lára.. A téma címe Komplex vízkezelés természetbarát anyagokkal A kutatás időtartama: 2003-2006 A kutatás során laboratóriumi kísérletekben komplex ioncserés és adszorpciós

Részletesebben

AMMÓNIA TARTALMÚ IPARI SZENNYVÍZ KEZELÉSE

AMMÓNIA TARTALMÚ IPARI SZENNYVÍZ KEZELÉSE AMMÓNIA TARTALMÚ IPARI SZENNYVÍZ KEZELÉSE Dr. Takács János egyetemi docens Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet 1. BEVEZETÉS Számos ipari szennyvíz nagy mennyiségű

Részletesebben

Klasszikus analitikai módszerek:

Klasszikus analitikai módszerek: Klasszikus analitikai módszerek: Azok a módszerek, melyek kémiai reakciókon alapszanak, de az elemzéshez csupán a tömeg és térfogat pontos mérésére van szükség. A legfontosabb klasszikus analitikai módszerek

Részletesebben

Szerves oldószerek vízmentesítése zeolitokkal

Szerves oldószerek vízmentesítése zeolitokkal Szerves oldószerek vízmentesítése zeolitokkal Hannus István Kiricsi Imre Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék Összefoglaló Az adszorpció jelenségét

Részletesebben

MINIBOY 4CH-Aut SZAKASZOS ÜZEMŰ, EGYOSZLOPOS AUTOMATA VÍZLÁGYÍTÓ BERENDEZÉS

MINIBOY 4CH-Aut SZAKASZOS ÜZEMŰ, EGYOSZLOPOS AUTOMATA VÍZLÁGYÍTÓ BERENDEZÉS MINIBOY 4CH-Aut SZAKASZOS ÜZEMŰ, EGYOSZLOPOS AUTOMATA VÍZLÁGYÍTÓ BERENDEZÉS G É P K Ö N Y V Forgalmazó: TARTALOMJEGYZÉK 1.10. A BERENDEZÉS MEGHATÁROZÁSA ÉS RENDELTETÉSE... 3 2.00. MŰSZAKI PARAMÉTEREK...

Részletesebben

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK A környezetvédelem analitikája KON KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK A GYAKORLAT CÉLJA: A konduktometria alapjainak megismerése. Elektrolitoldatok vezetőképességének vizsgálata. Oxálsav titrálása N-metil-glükamin

Részletesebben

800-5000 Hz U. oldat. R κ=l/ra. 1.ábra Az oldatok vezetőképességének mérése

800-5000 Hz U. oldat. R κ=l/ra. 1.ábra Az oldatok vezetőképességének mérése 8 gyak. Konduktometria A gyakorlat célja: Az oldat ionos alkotóinak összegző, nem specifikus mérése (a víz tisztasága), a konduktometria felhasználása titrálás végpontjelzésére. A módszer elve Elektrolitok

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

ELEKTROLITOK VEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS FOGALMAK

ELEKTROLITOK VEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS FOGALMAK ELEKTROLITOK VEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS FOGALMAK Egy tetszőleges vezetőn átfolyó áramerősség (I) és a vezetőn eső feszültség (U) között az ellenállás teremt kapcsolatot (ld. középiskolai fizika): U I R R

Részletesebben

A XVII. VegyÉSZtorna I. fordulójának feladatai és megoldásai

A XVII. VegyÉSZtorna I. fordulójának feladatai és megoldásai Megoldások: 1. Mekkora a ph-ja annak a sósavoldatnak, amelyben a kloridion koncentrációja 0,01 mol/dm 3? (ph =?,??) A sósav a hidrogén-klorid (HCl) vizes oldata, amelyben a HCl teljesen disszociál, mivel

Részletesebben

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p Név: Elérhető pont: 5 p Dátum: Elért pont: Javítóvizsga A teszthez tollat használj! Figyelmesen olvasd el a feladatokat! Jó munkát.. Mi a neve az anyag alkotórészeinek? A. részecskék B. összetevők C. picurkák

Részletesebben

Méréstechnika. Vízben zavarosság, vezetőképesség és oldott oxigéntartalom mérése

Méréstechnika. Vízben zavarosság, vezetőképesség és oldott oxigéntartalom mérése Méréstechnika Vízben zavarosság, vezetőképesség és oldott oxigéntartalom mérése Bagladi Péter (MBGKF1) (vezetőképesség) Kapocsi Dániel (M885FC) (zavarosság) Kovács Ádám (HIWQUO) (zavarosság) Molnár Tamás

Részletesebben

6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI. Dr. Varga Csaba

6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI. Dr. Varga Csaba 6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI Dr. Varga Csaba Oldódási és kicsapódási reakciók a talajban Fizikai oldódás (bepárlás után a teljes mennyiség visszanyerhető) NaCl Na + + Cl Kémiai oldódás Al(OH) 3 + 3H

Részletesebben

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben?

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben? 1. Az atommag. a./ Az atommag és az atom méretének, tömegének és töltésének összehasonlítása, a nukleonok jellemzése, rendszám, tömegszám, izotópok, nuklidok, jelölések. b./ Jelöld a Ca atom 20 neutront

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ Oktatási ivatal A versenyző kódszáma: A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont KÉMIÁBÓL I. kategóriában

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Vízszennyezés Vízszennyezés minden olyan emberi tevékenység, illetve anyag, amely

Részletesebben

Szakmai ismeret A V Í Z

Szakmai ismeret A V Í Z A V Í Z A hidrogén oxidja (H 2 O). A Földön 1 az egyik legelterjedtebb vegyület, molekula (2H 2 O). Színtelen, szagtalan folyadék, légköri (1013 mbar ~ 1013 hpa) nyomáson 0 o C-on megfagy, 100 o C-on forr,

Részletesebben

Épületgépészeti csőanyagok kiválasztási szempontjai és szereléstechnikája. Épületgépészeti kivitelezési ismeretek 2012. szeptember 6.

Épületgépészeti csőanyagok kiválasztási szempontjai és szereléstechnikája. Épületgépészeti kivitelezési ismeretek 2012. szeptember 6. Épületgépészeti csőanyagok kiválasztási szempontjai és szereléstechnikája Épületgépészeti kivitelezési ismeretek 2012. szeptember 6. 1 Az anyagválasztás szempontjai: Rendszerkövetelmények: hőmérséklet

Részletesebben

Tárgyszavak: Diclofenac; gyógyszermineralizáció; szennyvíz; fotobomlás; oxidatív gyökök.

Tárgyszavak: Diclofenac; gyógyszermineralizáció; szennyvíz; fotobomlás; oxidatív gyökök. VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK 3.5 6.5 A Diclofenac gyógyszer gyorsított mineralizációja Tárgyszavak: Diclofenac; gyógyszermineralizáció; szennyvíz; fotobomlás; oxidatív gyökök. A gyógyszerek jelenléte

Részletesebben

Kuti Rajmund. A víz tűzoltói felhasználhatóságának lehetőségei, korlátai

Kuti Rajmund. A víz tűzoltói felhasználhatóságának lehetőségei, korlátai Kuti Rajmund A víz tűzoltói felhasználhatóságának lehetőségei, korlátai A tűzoltóság a bevetések 90%-ban ivóvizet használ tűzoltásra, s a legtöbb esetben a kiépített vezetékes hálózatból kerül a tűzoltó

Részletesebben

Elektrolitok nem elektrolitok, vezetőképesség mérése

Elektrolitok nem elektrolitok, vezetőképesség mérése Elektrolitok nem elektrolitok, vezetőképesség mérése Név: Neptun-kód: mérőhely: Labor előzetes feladatok A vezetőképesség változása kémiai reakció közben 10,00 cm 3 ismeretlen koncentrációjú sósav oldatához

Részletesebben

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban?

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban? A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja KÉMIA (II. kategória) I. FELADATSOR 1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? A) Na

Részletesebben

1. Kolorimetriás mérések A sav-bázis indikátorok olyan "festékek", melyek színüket a ph függvényében

1. Kolorimetriás mérések A sav-bázis indikátorok olyan festékek, melyek színüket a ph függvényében ph-mérés Egy savat vagy lúgot tartalmazó vizes oldat savasságának vagy lúgosságának erősségét a H + vagy a OH - ion aktivitással lehet jellemezni. A víz ionszorzatának következtében a két ion aktivitása

Részletesebben

A hazai szennyvíztisztító kapacitás reális felmérésének problémái

A hazai szennyvíztisztító kapacitás reális felmérésének problémái A hazai szennyvíztisztító kapacitás reális felmérésének problémái Kárpáti Árpád Veszprémi Egyetem, 8200 Veszprém, Pf.:158 Összefoglalás A hazai szennyvízgyűjtő és szennyvíztisztító kapacitások reális felmérése

Részletesebben

v1.04 Analitika példatár

v1.04 Analitika példatár Bevezető A példatár azért készült, hogy segítséget kapjon az a tanuló, aki eredményesen akarja elsajátítatni az analitikai számítások alapjait. Minden feladat végén dőlt karakterekkel megtalálható az eredmény.

Részletesebben

Tápoldatozás és a hozzá szükséges anyagok, eszközök. Beázási profil különböző talajtípusokon

Tápoldatozás és a hozzá szükséges anyagok, eszközök. Beázási profil különböző talajtípusokon Tápoldatozás és a hozzá szükséges anyagok, eszközök (3. 19. o.) Tápoldat növényi tápanyagok vizes oldata Tápoldatozás tápanyagok öntözővízzel történő kijuttatása; mikroöntözéssel fertilisation irrigation

Részletesebben

A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai

A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai Kuti Rajmund Szakál Tamás Szakál Pál A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai Bevezetés Az utóbbi tíz évben a klímaváltozás és a globális civilizációs hatások következtében Földünk

Részletesebben

A kísérlet célkitűzései: Az elektromos áram hatásainak kísérleti vizsgálata, az elektromos áram felhasználási lehetőségeinek áttekintése.

A kísérlet célkitűzései: Az elektromos áram hatásainak kísérleti vizsgálata, az elektromos áram felhasználási lehetőségeinek áttekintése. A kísérlet célkitűzései: Az elektromos áram hatásainak kísérleti vizsgálata, az elektromos áram felhasználási lehetőségeinek áttekintése. Eszközszükséglet: tanulói tápegység vezetékek, krokodil csipeszek

Részletesebben

A kén tartalmú vegyületeket lúggal főzve szulfid ionok keletkeznek, amelyek az Pb(II) ionokkal a korábban tanultak szerint fekete csapadékot adnak.

A kén tartalmú vegyületeket lúggal főzve szulfid ionok keletkeznek, amelyek az Pb(II) ionokkal a korábban tanultak szerint fekete csapadékot adnak. Egy homokot tartalmazó tál tetejére teszünk a pépből egy kanállal majd meggyújtjuk az alkoholt. Az alkohol égésekor keletkező hőtől mind a cukor, mind a szódabikarbóna bomlani kezd. Az előbbiből szén az

Részletesebben

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Csoma Zoltán Budapest 2010 A doktori iskola megnevezése: tudományága: vezetője: Témavezető:

Részletesebben

Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás

Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék Kémiai reakció Kémiai reakció: különböző anyagok kémiai összetételének, ill. szerkezetének

Részletesebben

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS Területi vízgazdálkodás, Szabályozások, Vízbázisok és szennyezőanyagok SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar KLING ZOLTÁN Gödöllő, 2012.02.08. 2011/2012. tanév 2. félév

Részletesebben

1. Ioncserélt víz előállítása

1. Ioncserélt víz előállítása 1. Ioncserélt víz előállítása Az elektrolitos disszociáció során keletkező ionok elválasztására lehetőséget biztosít többek közt az ioncsere egyensúly is. Ez a megoszlási egyensúly egy ioncserélő gyanta,

Részletesebben

Elektrokémiai preparátum

Elektrokémiai preparátum Elektrokémiai preparátum A laboratóriumi gyakorlat során elvégzendő feladat: Nátrium-hipoklorit oldat előállítása elektrokémiai úton; az oldat hipoklorit tartalmának meghatározása jodometriával. Daniell-elem

Részletesebben

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz 1. A vízmolekula szerkezete Elektronegativitás, polaritás, másodlagos kötések 2. Fizikai tulajdonságok a) Szerkezetből adódó különleges

Részletesebben

Kútvizsgálatok. Jákfalvi Sándor Geogold Kárpátia Kft.

Kútvizsgálatok. Jákfalvi Sándor Geogold Kárpátia Kft. Kútvizsgálatok Jákfalvi Sándor Geogold Kárpátia Kft. Bevezetés, célkitűzés FA víz + földtan + geokémia rezsim = a vizek arculata (a komplex hidrogeokémiai rendszer jellege) További befolyásoló tényezők:

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal A versenyző kódszáma: 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA I. kategória FELADATLAP Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ

Részletesebben

As + As +++ Fe ++ Vízszűrés CO2. As +++ Mn ++ NH4 + Mn ++ Fe ++ CO2

As + As +++ Fe ++ Vízszűrés CO2. As +++ Mn ++ NH4 + Mn ++ Fe ++ CO2 Mn ++ Fe ++ CO2 As + As +++ Fe ++ CO2 NH4 + Fe ++ CO2 Fe ++ Fe ++ As +++ Mn ++ NH4 + CO2 As +++ Fe ++ Vízszűrés Nyomásszűrők a víz kezeléséhez Az Eurowater vállalat több mint 70 éve fejleszt, gyárt és

Részletesebben

SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA

SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2012/2013 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK KÉMIA Elvárt kompetenciák: I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK induktív következtetés (egyedi tényekből az általános törvényszerűségekre) deduktív következtetés (az általános törvényszerűségekből

Részletesebben

KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003

KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1996

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1996 1996 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1996 I. Az alábbiakban megadott vázlatpontok alapján írjon 1-1,5 oldalas dolgozatot! Címe: ALKÉNEK Alkének fogalma. Elnevezésük elve példával.

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Vízminőség-védelem; a víz fizikai és kémiai jellemzői. 15.lecke 1. Organoleptikus (érzékszervi

Részletesebben

IPARI AMMÓNIA, VAS- ÉS MANGÁNMENTESÍTŐ, VÍZLÁGYÍTÓ BERENDEZÉSEK

IPARI AMMÓNIA, VAS- ÉS MANGÁNMENTESÍTŐ, VÍZLÁGYÍTÓ BERENDEZÉSEK GÉPKÖNYV IPARI AMMÓNIA, VAS- ÉS MANGÁNMENTESÍTŐ, VÍZLÁGYÍTÓ BERENDEZÉSEK N120EA/VR1 1054EA-RX 1248EA-RX 1354EA-RX 1465EA-RX 1665EA-RX 2162EA-RX N120EC/VR1 1054EC-RX 1248EC-RX 1354EC-RX 1465EC-RX 1665EC-RX

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az öntözés alapfogalmai. 34.lecke Az öntözés kialakulása hazánkban 1937 Öntözésügyi

Részletesebben

KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak

KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak Néhány gondolat a mellékletekhez: A tanterv nem tankönyvhöz készült, hanem témakörökre bontva mutatja be a minimumot és az optimumot. A felsőbb osztályba lépés alapja

Részletesebben

HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS. Kis molekulatömegű heparinok

HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS. Kis molekulatömegű heparinok 01/2014:0828 HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS Kis molekulatömegű heparinok DEFINÍCIÓ A kis molekulatömegű heparinok olyan, 8000-nél kisebb átlagos relatív molekulatömegű szulfatált glükózaminoglikánok

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK II. KÖTET 1973. 77. IV. rész VIZELEMZES

MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK II. KÖTET 1973. 77. IV. rész VIZELEMZES MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK II. KÖTET 973. 77 IV. rész VIZELEMZES A vizminták elemzése a Földtani Intézet vízkémiai laboratóriumában általában az ivóvizvizsgálati szabvány /MSz. 448./ szerint történik. Egyes

Részletesebben

REOLÓGIA, A KÖLCSÖNHATÁSOK ÖSSZESSÉGE

REOLÓGIA, A KÖLCSÖNHATÁSOK ÖSSZESSÉGE REOLÓGIA, A KÖLCSÖNHATÁSOK ÖSSZESSÉGE Joerg Wendel Wendel Email GmbH. Németország XXI International Enamellers Congress 2008 Május 18-22, Sanghaj, Kína Reológia - a kölcsönhatások összessége Joerg Wendel

Részletesebben

ADEPS LANAE. Gyapjúviasz

ADEPS LANAE. Gyapjúviasz Adeps lanae Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.4-1 04/2012:0134 ADEPS LANAE Gyapjúviasz DEFINÍCIÓ Juhok (Ovis aries) gyapjából nyert, tisztított, vízmentes, viasszerű anyag. Megfelelő antioxidánst tartalmazhat. SAJÁTSÁGOK

Részletesebben

KÉMIA. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003

KÉMIA. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 ű érettségire felkészítő tananyag tanterve /11-12. ill. 12-13. évfolyam/ Elérendő célok: a természettudományos gondolkodás

Részletesebben

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését!

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését! I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését! Az atom az anyagok legkisebb, kémiai módszerekkel tovább már nem bontható része. Az atomok atommagból és

Részletesebben

Penészgombák élelmiszeripari jelentősége, és leküzdésük problémái

Penészgombák élelmiszeripari jelentősége, és leküzdésük problémái C43 Konzervújság 1996. 2. 40-42. és HÚS 1996. 4. 210-214 Penészgombák élelmiszeripari jelentősége, és leküzdésük problémái 1. Penészgombák élelmiszeripari jelentősége A penészgomba elnevezés nem rendszertani

Részletesebben

Kémia OKTV döntő forduló II. kategória, 1. feladat Budapest, 2011. április 9.

Kémia OKTV döntő forduló II. kategória, 1. feladat Budapest, 2011. április 9. Oktatási Hivatal Kémia OKTV döntő forduló II. kategória, 1. feladat Budapest, 2011. április 9. A feladat elolvasására 15 perc áll rendelkezésre. A feladathoz csak a 15 perc letelte után szabad hozzákezdeni.

Részletesebben

Speciálkollégium. Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014

Speciálkollégium. Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014 Speciálkollégium Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014 A beton kioldódási folyamata Kioldás, kilúgozás (Leaching):

Részletesebben

Az oldott oxigén mérés módszereinek, eszközeinek tanulmányozása

Az oldott oxigén mérés módszereinek, eszközeinek tanulmányozása Környezet minősítése gyakorlat 1 Az oldott oxigén mérés módszereinek, eszközeinek tanulmányozása Amint azt tudjuk az oldott oxigéntartalom (DO) nagy jelentőségű a felszíni vizek és néhány esetben a szennyvizek

Részletesebben

Adatok: Δ k H (kj/mol) metán 74,4. butadién 110,0. szén-dioxid 393,5. víz 285,8

Adatok: Δ k H (kj/mol) metán 74,4. butadién 110,0. szén-dioxid 393,5. víz 285,8 Relay feladatok 1. 24,5 dm 3 25 C-os, standardállapotú metán butadién gázelegyet oxigénfeleslegben elégettünk (a keletkező vízgőz lecsapódott). A folyamat során 1716 kj hő szabadult fel. Mennyi volt a

Részletesebben

Kémia OKTV döntő I. kategória, 1. feladat Budapest, 2012. március 31. Titrálások hipoklorittal

Kémia OKTV döntő I. kategória, 1. feladat Budapest, 2012. március 31. Titrálások hipoklorittal Oktatási Hivatal KÓDSZÁM: Kémia OKTV döntő I. kategória, 1. feladat Budapest, 2012. március 31. Titrálások hipoklorittal A hipoklorition erélyes oxidálószer. Reakciói általában gyorsan és egyértelmű sztöchiometria

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Etil-acetátot állítunk elő 1 mol ecetsav és 1 mol etil-alkohol felhasználásával. Az egyensúlyi helyzet beálltakor a reakciót leállítjuk, és az elegyet 1 dm 3 -re töltjük fel.

Részletesebben

BWT Hungária Kft., 2040 Budaörs, Keleti u. 7. Műszaki iroda, bemutatóterem, raktár 2040 Budaörs, Keleti u. 7. Tel.: 23/430-480 Fax: 23/430-482

BWT Hungária Kft., 2040 Budaörs, Keleti u. 7. Műszaki iroda, bemutatóterem, raktár 2040 Budaörs, Keleti u. 7. Tel.: 23/430-480 Fax: 23/430-482 BWT Hungária Kft., 2040 Budaörs, Keleti u. 7. BWT Hungária Kft. Műszaki iroda, bemutatóterem, raktár 2040 Budaörs, Keleti u. 7. Tel.: 23/430-480 Fax: 23/430-482 E-mail: info.bp@bwt.hu www.bwt.hu G É P

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás VI

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás VI Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás VI Redoxiegyenletek rendezésének általános lépései Példák fémoldódási egyenletek rendezésére Halogénvegyületek reakciói A gyakorlaton vizsgált redoxireakciók

Részletesebben

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA SPF UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA A GYAKORLAT CÉLJA: AZ UV-látható abszorpciós spektrofotométer működésének megismerése és a Lambert-Beer törvény alkalmazása. Szalicilsav meghatározása egy vizes

Részletesebben

Titrálás Elmélet és gyakorlat

Titrálás Elmélet és gyakorlat Titrálás Elmélet és gyakorlat A titrálás elmélete Bevezetés Jelen füzet történeti, elméleti és gyakorlati szempontból mutatja be a titrálást; először a végponttitrálással, majd pedig az átcsapási pontos

Részletesebben

A tételsor a 12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/43

A tételsor a 12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/43 A vizsgafeladat ismertetése: Vegyipari technikus és vegyianyaggyártó szakképesítést szerzőknek Ismerteti a vegyipari technológiák anyag és energia ellátását. Bemutatja a vegyiparban szükséges fontosabb

Részletesebben

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon, az alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania: - a természettudományos

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján: Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék A SZENNYEZÉS ELVÁLASZTÁSA, KONCENTRÁLÁSA FIZIKAI MÓDSZERREL B) Molekuláris elválasztási (anyagátadási)

Részletesebben

SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA

SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA ANYAGMÉRNÖK BSC ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI MODUL (levelező munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET

Részletesebben

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály A változat

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály A változat KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK 9. osztály A változat Beregszász 2005 A munkafüzet megjelenését a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma támogatta A kiadásért felel: Orosz Ildikó Felelıs szerkesztı:

Részletesebben

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Környezetvédelemben felhasznált elektroanalitikai módszerek csoportosítása Potenciometria (ph, Li +, F - ) Voltametria (oldott oxigén) Coulometria

Részletesebben

Szigetelők Félvezetők Vezetők

Szigetelők Félvezetők Vezetők Dr. Báder Imre: AZ ELEKTROMOS VEZETŐK Az anyagokat elektromos erőtérben tapasztalt viselkedésük alapján két alapvető csoportba soroljuk: szigetelők (vagy dielektrikumok) és vezetők (vagy konduktorok).

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Tisztelt Vásárló!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Tisztelt Vásárló! HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tisztelt Vásárló! Sok éve már, hogy először használtam munkámhoz műgyantát, mely sokoldalúságával azonnal lenyűgözött. A felhasználási felsorolás csak az én fantáziám korlátait, és

Részletesebben

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY A megyei (fővárosi) forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:...

Részletesebben

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

1. ábra. Jellegzetes heteropolisav-szerkezetek, a Keggin-, illetve Dawson-anion

1. ábra. Jellegzetes heteropolisav-szerkezetek, a Keggin-, illetve Dawson-anion A szerves kémiai reakciók igen nagy hányadában egyes statisztikai adatok szerint kb. 80%-ában valamilyen katalizátorra van szükség a megfelelő konverzió eléréséhez. Eltekintve a katalitikus redukciótól,

Részletesebben

Néhány szó a műről. Tisztítás technológia: Vas, mangán, arzén, ammónium

Néhány szó a műről. Tisztítás technológia: Vas, mangán, arzén, ammónium Plangár József 1 Néhány szó a műről A Dél-Nyírségben, 1976 óta működik 7 település, 46 000 felhasználóját látja el ivóvízzel Rétegvizet termel (150-200 m) Határérték feletti komponensek: Vas, mangán, arzén,

Részletesebben

Kémiai alapismeretek 11. hét

Kémiai alapismeretek 11. hét Kémiai alapismeretek 11. hét Horváth Attila Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék 2011. május 3. 1/8 2009/2010 II. félév, Horváth Attila c Elektród: Fémes

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Kémia I. kategória 3. forduló Budapest, 2015. március 21. A verseny döntője három mérési feladatból áll. Mindhárom feladat szövege, valamint

Részletesebben

Adszorpció folyadékelegyekből 2. Elektrolit oldat

Adszorpció folyadékelegyekből 2. Elektrolit oldat Adszorpció folyadékelegyekből 2. Elektrolit oldat Bonyolultabb, mert min. 3 komponens van: anion, kation és oldószer. Általában 5 komponens: anion, kation, oldószer-anion, oldószer-kation, disszociálatlan

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék A hulladék k definíci ciója Bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni

Részletesebben

ph mérés indikátorokkal

ph mérés indikátorokkal ph mérés indikátorokkal Általános tudnivalók a ph értékéről és méréséről Egy savat vagy lúgot tartalmazó vizes oldat savasságának vagy lúgosságának erősségét a H + vagy a OH - ion koncentrációval lehet

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai É 049-06/1/3 A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

AQUA PURIFICATA. Tisztított víz. Letöltetlen, tisztított víz

AQUA PURIFICATA. Tisztított víz. Letöltetlen, tisztított víz Aqua purificata Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 AQUA PURIFICATA Tisztított víz 01/2009:0008 H 2 O M r 18,02 DEFINÍCIÓ A tisztított víz indokolt és engedélyezett esetek kivételével azon gyógyszerek előállítására

Részletesebben

Feladatok haladóknak

Feladatok haladóknak Feladatok haladóknak Szerkesztő: Magyarfalvi Gábor és Varga Szilárd (gmagyarf@chem.elte.hu, szilard.varga@bolyai.elte.hu) A formai követelményeknek megfelelő dolgozatokat a következő címen várjuk 2009.

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Műanyagok galvanizálása A kétkomponensű fröccsöntött kemény-lágy formadarabok szelektív galvanizálására a jelenleginél egyszerűbb és olcsóbb eljárást fejlesztettek ki egy új elasztomer

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Szennyvíz Minden olyan víz, ami valamilyen módon felhasználásra került. Hulladéktörvény szerint:

Részletesebben

POLIÉSZTER ALAPÚ ABLONCZY MŰGYANTA

POLIÉSZTER ALAPÚ ABLONCZY MŰGYANTA POLIÉSZTER ALAPÚ ABLONCZY MŰGYANTA ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Kötési mechanizmus: A műgyanta a hagyományos ragasztókkal, illetve kötőanyagokkal szemben nem az oldószer elpárologtatásával köt meg, hanem a B komponens

Részletesebben

7.4. Tömény szuszpenziók vizsgálata

7.4. Tömény szuszpenziók vizsgálata ahol t a szuszpenzió, t o a diszperzióközeg kifolyási ideje, k a szuszpenzió, k o pedig a diszperzióközeg sárásége. Kis szuszpenziókoncentrációnál a sáráségek hányadosa elhanyagolható. A mérési eredményeket

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk Előadás anyag nappali tagozatos Környezetmérnöki MSc szakos hallgatóknak Készítette: Dr. Bodnár Ildikó, főiskolai tanár 2013. 1

Részletesebben

Felületi feszültség és viszkozitás mérése. I. Felületi feszültség mérése. Felületi feszültség mérés és viszkozimetria 2. Fizikai kémia gyakorlat 1

Felületi feszültség és viszkozitás mérése. I. Felületi feszültség mérése. Felületi feszültség mérés és viszkozimetria 2. Fizikai kémia gyakorlat 1 Fizikai kémia gyakorlat 1 Felületi feszültség mérés és viszkozimetria 2 I. Felületi feszültség mérése 1. Bevezetés Felületi feszültség és viszkozitás mérése A felületi feszültség fázisok határfelületén

Részletesebben

Kazánok. Hőigények csoportosítása és jellemzőik. Hőhordozó közegek, jellemzőik és főbb alkalmazási területeik

Kazánok. Hőigények csoportosítása és jellemzőik. Hőhordozó közegek, jellemzőik és főbb alkalmazási területeik Kazánok Kazánnak nevezzük azt a berendezést, amely tüzelőanyag oxidációjával, vagyis elégetésével felszabadítja a tüzelőanyag kötött kémiai energiáját, és a keletkezett hőt hőhordozó közeg felmelegítésével

Részletesebben

Elektrokémia a kémiai rendszerek és az elektromos áram kölcsönhatása

Elektrokémia a kémiai rendszerek és az elektromos áram kölcsönhatása 6. előadás Elektrokémia a kémiai rendszerek és az elektromos áram kölcsönhatása A kémiai rendszerek egy része vezeti az elektromosságot, a kémiai reakciók jelentős hányadára hatással vannak az elektromos

Részletesebben

Eszközök: Két egyforma, könnyen mozgó iskolai kiskocsi rugós ütközőkkel, különböző nehezékek, sima felületű asztal vagy sín.

Eszközök: Két egyforma, könnyen mozgó iskolai kiskocsi rugós ütközőkkel, különböző nehezékek, sima felületű asztal vagy sín. 1. Newton törvényei Két egyforma, könnyen mozgó iskolai kiskocsi rugós ütközőkkel, különböző nehezékek, sima felületű asztal vagy sín. Mindkét kocsira helyezzen ugyanakkora nehezéket, majd az egyik kocsit

Részletesebben

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu Tartalom 1. A villamos csatlakozások és érintkezôk fajtái............................5 2. Az érintkezések

Részletesebben

Műanyagok galvanizálása

Műanyagok galvanizálása BAJOR ANDRÁS Dr. FARKAS SÁNDOR ORION Műanyagok galvanizálása ETO 678.029.665 A műanyagok az ipari termelés legkülönbözőbb területein speciális tulajdonságaik révén kiszorították az egyéb anyagokat. A hőre

Részletesebben

A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni!

A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni! Megoldások A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni! **********************************************

Részletesebben

Felszíni vizek oldott oxigéntartalmának és kémiai oxigénigényének vizsgálata

Felszíni vizek oldott oxigéntartalmának és kémiai oxigénigényének vizsgálata 1. Gyakorlat Felszíni vizek oldott oxigéntartalmának és kémiai oxigénigényének vizsgálata 1. A gyakorlat célja A természetes vizek oldott oxigéntartalma jelentősen befolyásolhatja a vízben végbemenő folyamatokat.

Részletesebben

Gyógyszerhatóanyagok azonosítása és kioldódási vizsgálata tablettából

Gyógyszerhatóanyagok azonosítása és kioldódási vizsgálata tablettából Gyógyszerhatóanyagok azonosítása és kioldódási vizsgálata tablettából ELTE TTK Szerves Kémiai Tanszék 2015 1 I. Elméleti bevezető 1.1. Gyógyszerkönyv A Magyar gyógyszerkönyv (Pharmacopoea Hungarica) első

Részletesebben