Demján Sándor Alapítvány Pályázati útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Demján Sándor Alapítvány Pályázati útmutató"

Átírás

1 Demján Sándor Alapítvány Pályázati útmutató A Pályázati Útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás és a pályázati formanyomtatvány, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. 1. A támogatás célja és háttere A Demján Sándor Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) közcélú felajánlást tett, melyben a felsőoktatás hallgatóit kiegészítő szociális ösztöndíjban kívánja részesíteni. A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: BGF) esetében a felajánlás a szociálisan hátrányos helyzetben lévő nappali tagozatos közgazdász végzettséget adó alap-, vagy mesterképzésen résztvevő aktív státuszú főiskolai hallgatók anyagi körülményeinek javítását, jobb tanulmányi feltételeik megteremtését szolgálja. 2. Pályázók köre A BGF-en az alapképzés másod- és harmadéves nappali tagozatos közgazdász vagy mesterképzésen másodéven résztvevő hallgatók. (Az 5. pont alapján első éves hallgatónak nem volt legalább egy aktív féléve, így ő csak a 2. félévben pályázhat, ha van megüresedett hely az adott képzőhelyen.) 3. A pályázás módja Pályázni a pályázati formanyomtatvány (lásd 1. sz. melléklet), a hallgatói nyilatkozat (lásd 2. sz. melléklet), valamint az előírt dokumentumok hiánytalan csatolásával és határidőre történő beadásával lehet. A pályázat anyagát november 4-én óráig kell leadni a kari Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatalaiban (továbbiakban: TOH). A pályázatokat a kari Diákjóléti Bizottság (DJB) közreműködésével a Hallgatói Térítések és Juttatások Bizottsága (HTJB) rangsorolja és bírálja el november 11-ig. A nyertes pályázók névsora, november 14-én kerül közzétételre, amelyet a kari TOH biztosít. 4. A pályázattal elnyerhető támogatás A támogatás formája: kiegészítő szociális ösztöndíj. A jelen pályázat keretében hazai szociális ösztöndíj támogatás két szemeszterre (max. 10 hónap) nyerhető, melynek havi összege ,-Ft.

2 5. Támogatást kizáró okok A pályázó nem rendelkezik a BGF-en legalább egy teljesített félévvel azon a képzésen, melyen jelenleg tanulmányokat folytat. A pályázó, a pályázati dokumentációban tett nyilatkozata ellenére nem felel meg a meghirdetett követelményeknek, az általa közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak. A pályázó a rendelkezésre álló képzési időt túllépte. A pályázó kézzel töltötte ki a formanyomtatványt, vagy nem adta le határidőre, illetve nem csatolta az előírt dokumentumokat a pályázati határidőn belül. A pályázat benyújtásának félévében a felvett kreditek száma min. 9., ebbe a nem vehető figyelembe a korábbi tantárgyak kreditbeszámítása. Ha a fenti pontok közül bármelyik teljesül, akkor a pályázatot az elbírálásból ki kell zárni. 6. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók 6.1. Pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények A pályázat az alábbi fő részekből áll: Pályázati formanyomtatvány, Nyilatkozat a pályázatban szolgáltatott adatok hitelességéről, Mellékletek. Kézzel írott pályázatok értékelésére nincs lehetőség. A pályázatot lezárt borítékban, 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) szükséges benyújtani (egy pld. Tanulmányi Osztály, egy eredeti pld. kari HTJ Bizottság részére, melyet a pályázati döntést követően be kell küldeni a BGF-re az oktatási rektor helyettes részére). A borítékon feladó megjelölésénél a következőket kell feltüntetni: Pályázó neve, Neptun kódja, Pályázó címe (tartózkodási hely), évfolyama, szakja, címe, Hazai vagy külföldi kiegészítő szociális ösztöndíj pályázat. A Pályázati formanyomtatványt hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával határidőre kell benyújtani. Ezen feltételek hiánya esetén a pályázat formai okok miatt elutasításra kerül Információszerzés lehetősége A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban felvilágosítást a kari TOH-ban, valamint a Diák Centrumban kaphatnak, továbbá a pályázat teljes dokumentációja megtalálható a BGF weboldalán: (http://www.bgf.hu/dokumentumok/hallgatoi_ugyek/dsa). 7. Pályázatok elbírálása 7.1. Eljárásrend Beadás, beérkezés 2

3 Valamennyi, a megjelölt címre beérkező pályázatot regisztráljuk, és megvizsgáljuk, hogy: határidőben érkezett-e; megfelelő példányszámban (1 eredeti + 2 másolat) nyújtották-e be; formailag minden követelménynek megfelel-e, a szükséges dokumentumokat a pályázó csatolta (lásd Tájékoztató). Amennyiben a fentiekben felsorolt feltételek bármelyike nem teljesül, a pályázat az elbírálásból kizárásra kerül Hiánypótlás A pályázati eljárás folyamán hiánypótlásra nincs lehetőség Elbírálás Az elbírálás során fő érvényesítendő szempont a pályázó szociális helyzete. Csak annak a hallgatónak a pályázata fogadható el, aki szociálisan hátrányos helyzetben van és tanulmányai folytatásához kiegészítő szociális ösztöndíj szükséges. A szociális rászorultság elbírálása értékelési pontrendszer szerint történik (lásd 3. sz. melléklet). Az elbírálásnál a következőket kell figyelembe venni: A hallgató rendelkezzen legalább egy aktív félévvel (ez a feltétel természetesen kizárja azt, hogy I. évfolyamra felvett hallgató az I. félévben kapjon ösztöndíjat), Aktív félévnek tekinthető, ha a hallgató a felvett tárgyakból eredményesen vizsgát tett és legalább 20 kreditet szerzett, A kredit-teljesítmény mellett figyelembe kell venni a hallgató tanulmányi eredményét, vagyis az előző két lezárt félév korrigált kreditindexének a számtani átlagát, amely 10 %-os arányt jelent a 100 pontos értékelési rendszerben mesterképzésen résztvevő pályázók esetén az alapképzés utolsó két kontakt félévének korrigált kreditindexének a számtani átlagát kell figyelembe venni.. A szociális szempontok mérlegelése 90 %-os arányban valósul meg, melyből a jövedelem, a lakhely és a képzőhely közötti távolság és egyéb szociális szempontok kerülnek figyelembevételre. A rendelkezésre álló ösztöndíjkeretet nem kerül szétosztásra a karok között, hanem a kari HTJB-k formai szempontból ellenőrzik a beérkezett pályázatokat (kiszűrik a hiányosan beérkezetteket), majd az FHÖK által a DJB elnökökből álló ad hoc bizottság javaslatot tesz az intézményi szinten rangsorolt pályázatokra, és a végleges döntést a BGF szintű HTJB hozza meg Döntés A benyújtott pályázatok rangsorolását a kari DJB közreműködésével a HTJB végzi. A Bizottság javaslatot tesz: a pályázat támogatására, vagy a pályázat elutasítására. A HTJB által támogatott pályázatokról a HTJB-k és DJB-k vezetői részvételével főiskolai szintű bizottság hoz döntést. A főiskolai bizottsági döntés elleni jogorvoslatra a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat jogorvoslati lehetőségekről szóló része alkalmazandó Értesítés a támogatási döntésről Az intézményi szintű döntést követően a pályázókat az elbírálás eredményéről a kari TOH a döntést követő 3 munkanapon belül írásban értesíti. Elutasított pályázat esetén az értesítés tartalmazza az elutasítás indokát. 3

4 Ha egy karon/területi intézetben a második félévben az ösztöndíjas hallgató nem aktív féléves, akkor a HTJB önálló hatáskörben dönt megüresedett szociális ösztöndíjkeret felhasználásáról. Ezen döntésben a hallgatói rangsorban következő hallgató szociális helyzetét kell figyelembe venni Ellenőrzés Az Alapítvány ellenőrzi a támogatások felhasználását, illetve eredményességét. A nyertes pályázó ezért köteles a kiegészítő ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul írásban értesíteni a kari TOH és a HTJB-t. Az értesítési kötelezettség keretében a hallgató különösen az alábbi adatok változásáról köteles tájékoztatást nyújtani: a.) személyes adatok változása, b.) tanulmányi adatainak módosulása, c.) tanulmányok halasztása, passzív félév bejelentése. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, a kiegészítő ösztöndíj folyósításából kizárható. Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a Főiskola részére visszafizetni. 8. Az Útmutató mellékletei 1. sz. melléklet: Pályázati formanyomtatvány 2. sz. melléklet: Nyilatkozat a közölt adatok hitelességéről 3. sz. melléklet: DSA szociális ösztöndíj pályázat értékelési pontrendszere 4. sz. melléklet: Pályázat értékelő adatlap 5. sz. melléklet: Nyilatkozat a munkavállalás feltételeiről 9. Tájékoztató a pályázathoz csatolandó dokumentumokról Az alábbiakban felsorolt dokumentumokat a kar dékánja által meghatározott helyen kell leadni, amely 5 évig archiválásra kerül. Kötelező: Egy háztartásban élők eredeti önkormányzati igazolása, mely 2 hónapnál nem lehet régebbi és tételesen tartalmazza az adott lakcímre bejelentett személyeket. o Kötelező: Amennyiben az önkormányzati igazoláson bejelentettként szerepel olyan lakó, aki nem él a valóságban velük egy háztartásban, közjegyző előtt a pályázó által tett nyilatkozat eredeti példánya vagy önkormányzat által kiállított hatósági igazolás szükséges ennek igazolására. o Kötelező: Amennyiben testvér, vagy bármely családtag külföldön tartózkodik, így emiatt nem él jelenleg velük egy háztartásban, szintén közjegyző előtt a pályázó által tett nyilatkozat eredeti példánya szükséges Kötelező: Az önkormányzati igazoláson szereplő minden 16 éven felüli családtagról (a pályázóról is) eredeti APEH jövedelemigazolás az előző évről. o Kötelező: Alkalmazott esetén az APEH jövedelemigazolás mellé a pályázat beadását megelőző 3 havi nettó átlagjövedelméről kiállított eredeti kereseti kimutatás is szükséges. o Kötelező: Amennyiben jövedelme változott az APEH jövedelemigazoláshoz képest, az előző év nettó jövedelméről kiállított eredeti kereseti kimutatás is szükséges, illetve a munkáltató által kiállított igazolás a változás kezdetéről és a változás okáról. 4

5 Kötelező: Az önkormányzati igazoláson szereplő tanulói jogviszonnyal még nem rendelkező egy háztartásban élő személyről születési anyakönyvi kivonat, minden tanulói jogviszonnyal rendelkező testvérről eredeti tanulói jogviszony igazolás, felsőoktatásban tanulókról eredeti az adott félévre vonatkozó hallgatói jogviszony igazolása szükséges Kötelező: Munkanélküli családtag esetén az APEH jövedelemigazolás mellé szükséges 2 hónapnál nem régebbi eredeti a Munkaügyi Központ által kiadott munkanélküli/nem regisztrált munkanélküli/álláskeresői igazolás (a munkanélküliségről). Kötelező: A nyugdíjas igazolvány (nyugdíjas törzslap) és egy 3 hónapnál nem régebbi kifizetési szelvény másolata, vagy az ellátás folyósításáról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított a 2010-es évre vonatkozó éves kimutatás, elektronikus folyósítás esetén 3 hónapnál nem régebbi bankszámlakivonat; Kötelező: Rokkantnyugdíjas családtag esetén az eredeti APEH jövedelemigazolás mellé a rokkantságot megállapító határozat másolata és a rokkantnyugdíj összegének igazolása. Kötelező: Őstermelő családtag esetén az APEH jövedelem igazolás mellé szükséges a legutóbbi őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlapok fénymásolata aláírással hitelesítve valamint az ebből származó jövedelem 1 hónapra eső kimutatása könyvelő által hitelesítve. A hallgató lakcímkártyájának fénymásolata. 2 hónapnál nem régebbi 2db különböző közüzemi (víz, gáz, villany) számla fénymásolata Valamely szülő elhalálozása esetén halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata. Kötelező: Pályázó és testvérei árvaellátásáról szóló igazolás illetve annak összegét igazoló szelvény másolata, vagy árvaellátás megszűntetéséről szóló TB határozat fénymásolata. Szülők válása esetén bírósági végzés fénymásolata, és a gyermektartás összegéről szóló okirat fénymásolata. Szülők külön élése esetén önkormányzat által kiállított hatósági igazolás eredeti példánya. Kötelező: Gyermekgondozási segély (GYES), gyermekgondozási díj (GYED), gyermeknevelési támogatás (GYET) folyósításának igazolása, az azt megállapító határozat másolati példányával vagy az átutalást igazoló bizonylattal. Kötelező: Anyasági segély, családi pótlék, kiegészítő családi pótlék, rendszeres szociális segély esetén 2 hónapnál nem régebbi eredeti igazolás, mely a pontos összeget is tartalmazza illetve 2 hónapnál nem régebbi kifizetőszelvény. Ha a hallgató hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, ennek igazolása. A hallgató, vagy valamely családtag fogyatékosságáról szóló, az Országos Orvosszakértői Intézet által kiállított egy évnél nem régebbi igazolás fénymásolata az eredeti példány bemutatásával Kötelező: Önfenntartó hallgató esetén o 2 hónapnál nem régebbi közjegyző előtt tett nyilatkozat eredeti példánya, o önálló jövedelem igazolása kereset kimutatással, o önálló ingatlanfenntartás igazolása 2 utolsó havi közüzemi számlával vagy igazolás a kollégiumi tartózkodásról. Tartósan beteg hallgató vagy családtag (közös háztartásban élők), esetén tételes orvosi igazolás vagy kórházi zárójelentés szükséges a havi szinten felmerülő állandó gyógyszerköltségről. Minden egyéb, a kérelmező szociális helyzetét nehezítő körülményről az illetékes hatóság által kiállított eredeti hivatalos igazolás szükséges. 5

6 Kötelező: továbbá szükséges a kollégiumi felvételhez igazolni az előző két félévben elért átlagot a Neptunból kinyomtatott igazolással. Ha a szociális ösztöndíj elbírálása során tisztázatlan vagy nem egyértelmű kérdés merül fel, akkor további dokumentumok is bekérhetők. Ha a hallgató a 2011/2012-es tanévben a pályázathoz előírt dokumentumokat már benyújtotta, akkor azok a dokumentumtárból elérhetők. Minden egyéb kérdéses esetben két hónapnál nem régebbi önkormányzati igazolás szükséges! Tisztelettel felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hiányosan benyújtott pályázatokat az elbírálás során nem áll módunkban figyelembe venni! Az egyes jövedelmek bankszámlára történő utalása esetén a kifizető szelvény (postai utalvány szelvénye) másolata helyett a számlavezető bank által kiállított igazolást vagy a számlakivonat/egyenlegértesítő másolatát kell csatolni. Kéretik, az értékelhetőség végett a számlakivonat másolatán a bankszámlára érkező összegek mibenlétét (pl. nyugdíj, családi pótlék, stb.) tüntessék fel! 6

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév Minden esetben szükséges: Helyi népesség-nyilvántartó iroda által kiállított (általában a területileg illetékes

Részletesebben

AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ESÉLYT A TANULÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2005/2006. tanévre

AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ESÉLYT A TANULÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2005/2006. tanévre AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ESÉLYT A TANULÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2005/2006. tanévre Az Oktatásért Közalapítvány támogatást kíván nyújtani azoknak a felsőoktatási intézményekben tanulmányokat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév Általános Vállalkozási Főiskola Hallgatói Önkormányzat Budapest 1114 Villányi út 11-13 Tel: 381-8116 Fax: 466-74-10 A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg: A Semmelweis Egyetem 104/2007. (IX. 27.) számú határozatával megalkotott Semmelweis Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban:

Részletesebben

A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata. 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre

A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata. 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre Az ösztöndíj a szociálisan hátrányos helyzetben lévı nappali képzési formában, államilag támogatott

Részletesebben

Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez

Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez A pályázat által vizsgált időtartam A pályázatok során figyelembe vett időszak az elmúlt hat hónap (2012. július1-2012. december 31.), tehát

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév ***FIGYELEM*** *A KORÁBBI ÉVEKTŐL ELTÉRŐEN NAV (APEH) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁST A JÖVEDELEMRŐL CSAK AZOKNAK KELL PÁLYÁZATUK MELLÉ

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Szociális támogatás igénylőlap 1 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Javította: Dátum: 2011. 09.. Pontszám: Kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! (Az űrlapot nyomtatott

Részletesebben

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK RENDJE 2015/16/1. TARTALOM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A PÁLYÁZÁS MENETE... 4 2. A PÁLYÁZAT ÁLTAL VIZSGÁLT IDŐSZAK... 4 3. AZ IGAZOLÁSOK DÁTUMA... 4 4. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK RENDJE 2014/15/2. TARTALOM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A PÁLYÁZÁS MENETE... 3 2. A PÁLYÁZAT ÁLTAL VIZSGÁLT IDŐSZAK... 3 3. AZ IGAZOLÁSOK DÁTUMA... 3 4. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.) 2, A 7/2007. (II. 28.) 3, A 35/2008. (VI. 30.) 4, A 35/2009.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ A DRHE HALLGATÓI SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ A DRHE HALLGATÓI SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ A DRHE HALLGATÓI SZÁMÁRA A KÉRVÉNYEK BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE: BEKÜLDÉSI CÍMEK: Felsőbb évesek: 2012. június 15. Leendő első évesek: 2012. augusztus

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A" típusú pályázat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú pályázat PÁLYÁZATI KIÍRÁS A" típusú pályázat Szanda Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2015. évre /2014. (X.1.) KT. határozata alapján ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2012. (III. 30.) 1 önkormányzati rendelete a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató!

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! B e a d á s i h a t á r i d ő : _ Ezúton kérünk mindenkit, hogy NAGYON FIGYELMESEN OLVASSA át a kitöltési útmutatót! Amennyiben ezek után egyéb kérdés

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Hatályos: 2005. november 29-től A felsőoktatásról szóló,

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/.../2013. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/.../2013. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Ikt. sz.: SZF/.../2013 A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT AZ ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL

N Y I L A T K O Z A T A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT AZ ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL 1. sz. melléklet Emberi Erőforrás Támogatáskezelő B u d a p e s t Pf. 1418. 1381 N Y I L A T K O Z A T A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT AZ ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL Alulírott Dr. Kriza Ákos, mint

Részletesebben

Rendszeres Szociális Támogatás* Alaptámogatás*

Rendszeres Szociális Támogatás* Alaptámogatás* iktatási szám: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete Rendszeres Szociális Támogatás, Alaptámogatás

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A pályázó köteles hiánytalanul kitölteni a pályázati űrlap személyes adatokra vonatkozó részét.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A pályázó köteles hiánytalanul kitölteni a pályázati űrlap személyes adatokra vonatkozó részét. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzata 2/2. számú mellékletét képező Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás Pályázati Űrlaphoz Általános tudnivalók a pályázati

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bakonynána Községi Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK)

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései (1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI ALPROGRAM

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI ALPROGRAM PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI ALPROGRAM (A pályázat kódja: UTR-UF-13) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban:

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI Fontos tudnivaló, hogy bármilyen nyilatkozatot csak teljes bizonyítóerejű magánokirat formájában fogadunk el, melyek a következők lehetnek: a) két

Részletesebben