Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése"

Átírás

1

2 Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TÁTK

3

4 TARTALOM BEVEZETÉS A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE Küldetés, jövőkép, értékrend A kar szervezete és vezetési rendszere A évi intézményakkreditációs határozat ajánlásaihoz készített intézkedési terv és annak végrehajtása A KAR KULCSFONTOSSÁGÚ EREDMÉNYEI Oktatás A kar képzési szerkezete Hallgatók versenyeredményei Elitképzés, tehetséggondozás Doktori iskola Végzettek elhelyezkedése (DPR) Képzési együttműködések Intézményen belül (tanszékek, karok) Közös képzések, interdiszciplináris képzések Hazai felsőoktatási intézményekkel való együttműködések A szakmai gyakorlatokhoz kötődő partner-együttműködések Külföldi felsőoktatási intézményekkel való együttműködések Kutatás-fejlesztés, alkotó/művészeti tevékenység eredményei Kutatás-fejlesztési tevékenység szervezete, működése Tudományos publikációk Tudományos, oktatási, tudományos ismeretterjesztési eredmények Kutatási együttműködések Intézményen belül (tanszékek, karok) Felsőoktatási intézményekkel való együttműködés Partner-(kutatóintézeti, vállalati, intézményi) együttműködések Nemzetközi együttműködések Pályázatokon való részvétel eredményei Kiemelt egyetemi és kutatóegyetemi minősítés Gazdálkodás, infrastruktúra Nemzetközi szerepvállalás Alumni A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ALAPELVEI ÉS GYAKORLATA (AZ ESG RENDSZERE) Stratégiai eljárások a minőség biztosítására A minőségbiztosítási rendszer A minőségbiztosítási rendszer szervezete A minőségbiztosítási rendszer értékelése Képzési programok létesítése és indítása, valamint követése és rendszeres belső értékelése Az új képzési programok összhangja az egyetemi stratégiával A program által elérni kívánt tanulmányi kimenetek (learning outcomes) meghatározása A különböző képzési formák megfelelő működtetésének biztosítása A hallgatók előrehaladásának és teljesítményének figyelemmel kísérése A hallgatói felmérések eredményeinek hasznosítása a tantárgyfejlesztésben

5 TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, ÖNÉRTÉKELÉS A programok rendszeres időszakonkénti felülvizsgálata (külső tagok bevonásával) Rendszeres visszacsatolás kérése a munkáltatóktól, a munkaerőpiac képviselőitől és más szervezetektől a képzésről és a végzett hallgatókról A kutatás-fejlesztés eredményei az oktatásban A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere A hallgatókkal szemben támasztott követelmények nyilvánossága és egyértelműsége Az értékelési eljárások és a hallgatói panaszkezelés rendszere A tanulmányi előrehaladás segítése Az oktatók minőségének biztosítása Az emberierőforrás-tervezés, irányítás, fejlesztés az oktatók-kutatók körében Az emberierőforrás-tervezés, -irányítás, -fejlesztés az oktatást, kutatást segítő személyzet körében Az oktatás értékelési rendszere Az oktatók, tudományos munkatársak besorolása és minősítése Az oktatók, tudományos munkatársak tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenysége Az oktatók, tudományos munkatársak szakmai-közéleti tevékenysége A kutatás-fejlesztési eredmények hasznosulása Oktatásfejlesztési eredmények Doktori iskolák működtetése Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások Hallgatói tanácsadás Könyvtári szolgáltatás Idegen nyelvi képzés Sportolási, rekreációs, egészségmegőrző-egészségfejlesztő lehetőségek Öntevékeny közművelődési, kari közéleti lehetőségek Hallgatói szolgáltatások Esélyegyenlőség Belső információs rendszer A hallgatói előmenetel nyomon követése A hallgatói elégedettség mérése A diplomás pályakövetés (DPR) A kari polgárok információs csatornái (informatikai rendszerek, azok működése és információval ellátottsága) Az adatgyűjtések feldolgozása és eredményeinek felhasználása A kar kulcsfontosságú eredményességmutatóinak mérése Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása Az információközvetítés csatornái A képzési programok iránt érdeklődők tájékoztatása A közérdekű és a kötelezően közzéteendő információk A közvélemény tájékoztatása, sajtó- és médiaközlemények ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK C-SWOT-analízis...67 MELLÉKLETEK

6 Tartalom Szövegközi ábrák 1. ábra Kari organogram ábra Kari Facebook-oldal rajongói számának változásai ábra A TáTK oktatóinak-kutatóinak életkor szerinti megoszlása ábra Felvettek aránya az 1 képzőhelyre jutó átlaghoz képest ábra Részlet a Diplomás Pályakövető Rendszer elemzéséből ábra A nem oktató-kutató közalkalmazotti létszám változásai...45 Szövegközi táblázatok 1. táblázat Az ELTE TáTK-ra újonnan belépők száma és átlagéletkora táblázat A TáTK képzési szerkezete táblázat Felvétel és lemorzsolódás az ELTE TáTK-n táblázat Tanulmányi eredmények az ELTE TáTK-n 2009-től 2014-ig kiadott oklevelek alapján táblázat Az aktív és passzív félévek aránya az ELTE TáTK diákjainak tanulmányai során táblázat Az ELTE TáTK-n oklevelet szerzettek képzésben töltött ideje, fő táblázat Az ELTE TáTK diákjainak tanulmányi előmenetele, fő táblázat A TáTK hallgatóinak részvétele a kari TDK- és az OTDK-versenyeken táblázat A demonstrátorok közreműködése az oktatásban a TáTK-n táblázat A TáTK-n kutatásokba, pályázatokba bevont diákok száma, fő táblázat A TáTK oktatóinak más karokon történő oktatási tevékenysége táblázat Átoktatások az ELTE más karairól illetve más szervezeti egységeiből a TáTK-ra táblázat Publikációk száma táblázat Az ELTE TáTK gazdálkodása (Forrás: SAP) táblázat Az ELTE lágymányosi kampuszának tantermei táblázat 3 kari közös termek TáTK-s kihasználtsága, % táblázat A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók életkor és beosztás szerint a TáTK-n táblázat A TáTK fő- és részfoglalkoztatású oktatóinak és kutatónak óraterhelése táblázat Az oktatók 2014 évi besorolása táblázat Előléptetések számának alakulása az ELTE TáTK-n éves bontásban táblázat Kari pályázatok összege éves bontásban, Ft táblázat Oktatóink konferencia-részvételei a vizsgált időszakban táblázat Kari szabadalmak táblázat Életvezetési tanácsadás kari költségei táblázat Tanácsadási információk táblázat Tanácsadási ülések száma karonként táblázat évi könyvtári adatok táblázat A TáTK honlapján közzétett információk témák szerint

7 TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, ÖNÉRTÉKELÉS Mellékletek 1. sz. melléklet A karon kiadott oklevelek száma szak szerinti bontásban ( ) sz. melléklet Hallgatói versenyeredmények sz. melléklet Publikációk részletes bontásban ( ) sz. melléklet A kar képzéseinek összefoglaló adatai sz. melléklet Felvételi adatok ( ) sz. melléklet Doktori iskolák adatai sz. melléklet Pályázati partnerek, sz. melléklet Partneri együttműködések a képzésekben, kutatásban, sz. melléklet Nemzetközi szervezeti tagságok, sz. melléklet Hazai szervezeti tagságok, sz. melléklet Az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium kutatási tevékenysége, sz. melléklet Erasmus és egyéb nemzetközi programokban történő kiutazások sz. melléklet Fontos szakmai szervezetekben betöltött tisztségek sz. melléklet E-tananyagok, sz. melléklet Idegen nyelvű kurzusok sz. melléklet Idegen nyelvi képzés sz. melléklet Habilitációs eljárások, sz. melléklet A TáTK oktatói teljesítményének minősítése az OMHV alapján sz. melléklet Kinevezések az ELTE TáTK-n a es időszakban sz. melléklet Nyertes folyó OTKA pályázatok a TáTK-n sz. melléklet A kar teljesítményindikátorai

8 BEVEZETÉS Ha érteni akarod a világot! ez karunk jelmondata: megérteni a mindennapok eszközeivel követhetetlent. A kar küldetésnyilatkozata szerint az ELTE Társadalomtudományi Kara működésével a magyar felsőoktatás modernizációja számára kíván mintát mutatni. Hozzátehetjük: az európai mintákat követve. Az Európa 2020 stratégia, vagyis az Európai Unió (EU) cselekvési terve az elkövetkező tíz év növekedésére, az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés egyik legfontosabb motorjává a tudást teszi meg. Az Európai Uniónak több magasan képzett, alkalmas és innovatív emberre van szüksége, hogy felvegye a versenyt a világgal. A felsőoktatási intézmények ezért döntő fontosságú szerepet játszanak. 1 E felelősség tudatában készítettük el a kari önértékelést. Az önértékelés készítése egyszerre teher és lehetőség is egy intézmény számára. Ugyan a mi karunkra éppen az jellemző, hogy igyekszünk a teljesítményekről adatbázisokat építeni, de a hétköznapok rohanásában, bizony, vannak elmaradások. Teher, mert nagy a tét, és sikeresen venni az akadályt nem lehet másként, mint sok-sok aprómunkával. De lehetőség is, hiszen rákényszerít a szembenézésre, s az összes terület egyidejű áttekintése mindig új információkat hordoz. A Kari Önértékelés a 2009-eshez hasonló metodikával készült. A kari vezetés egy szűkebb stábértekezleten áttekintette és meghatározta a feladatokat. A Dékáni Hivatal munkatársai gyűjtötték be, összesítették és szerkesztették egybe a kapott információkat. Szinte a kar teljes közössége részt vett a munkában: a kari hivatalok munkatársai, a könyvtár vezetője, a HÖK elnöke, a szakkollégium igazgatója, a nemzetközi kapcsolatokért felelős munkatársak, a doktori iskola vezetője, a TDK-felelős, a szakigazgatók és tanszékvezetők, de egyes információkat valamennyi, a karon oktató és kutató kollégától bekértünk. 1 7

9

10 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend A Kar Küldetésnyilatkozatát 2009-ben fogadtuk el, s a mai napi is érvényesnek tartjuk az abban megfogalmazott alapértékeket, célkitűzéseket. Az ELTE Társadalomtudományi Kara a társadalomtudományok teljes spektrumában kíván az oktatás és kutatás országos és nemzetközi szinten kiemelkedő szereplője lenni. Tudományos munkájában a társadalomtudományi és természettudományi megközelítés együttes jelenlétére és szintézisére törekszik, egyaránt támogatja a tudományos és professzionális tevékenységet. Fenn kívánjuk tartani a társadalomtudományokra jellemző társadalomkritikai nézőpontot. A kar mindennapi működésében toleranciát és nyitottságot valósít meg. Kívánatosnak tartja a sokszínűséget, tiszteletben tartja az emberi méltóságot és az emberi jogokat. A döntéseket nyílt vita után, az érdekkiegyenlítés szempontjait alkalmazva hozza meg. Méltányos esélyt biztosít minden munkatársának és hallgatójának a tudományos, illetve szakmai előmenetelre. Működésével a magyar felsőoktatás modernizációja számára kíván mintát mutatni A kar szervezete és vezetési rendszere A szervezeti-vezetési rendszerben nem történt jelentős változás a közötti időszakban. A szervezeti kereteket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. A kar legfőbb döntéshozó szerve a Kari Tanács, mely általában havonta ülésezik. A dékán támaszkodik a különböző területeken létrehozott állandó és eseti bizottságok véleményére és állásfoglalására. Minden kari bizottságban a hallgatók képviselői is érdemi munkát végeznek. A kar vezetőjének munkáját két dékánhelyettes, valamint a három kari hivatal: a Dékáni Hivatal, a Gazdasági és Üzemeltetési Hivatal valamint a Tanulmányi Hivatal vezetője segíti. Ők a résztvevői a heti rendszerességgel tartott vezetői értekezleteknek. A dékánhelyettesek munkamegosztásában változás történt, így a korábbi tanulmányi és oktatási valamint általános dékánhelyettesi vezetői funkció általános és oktatási, valamint stratégiai és nemzetközi dékánhelyettesi munkakörre változott. Ezzel jelenítettük meg intézményesült formában a nemzetközi kapcsolatok kiemelt jelentőségét a karon. A szakmai irányítás továbbra is az intézetigazgatók, intézeti tanszékvezetők, valamint szakigazgatók bevonásával történik. Az intézetigazgatók, tanszékvezetők elsősorban a szervezeti egységhez tartozó személyzeti és szakmai kérdésekért felelősek, irányítják az oktatói-kutatói műhelymunkát. A szakigazgatók továbbra is a szakért felelősek, koordinálják az órákat, átgondolt fejlesztéseket, módosításokat kezdeményeznek. Az előző akkreditációhoz képest új szervezeti egység a Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont, mely kutatócsoportként már hosszú előzményekre tekinthet vissza, önálló szervezeti egységként azonban 2014 márciusától létezik. Létrehozását a Kőszegen több egyetem, civil és önkormányzati szereplők közreműködésével elindult tudományos és oktatási együttműködés indokolta. 2 9

11 TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, ÖNÉRTÉKELÉS 1. ábra. Kari organogram 10

12 A kar általános helyzetképe 1.3. A évi intézményakkreditációs határozat ajánlásaihoz készített intézkedési terv és annak végrehajtása Az ELTE TáTK akkreditációs jelentés 2010/9/V. sz. MAB határozata az alábbi szervezeti működési valamint minőségbiztosítási, minőségfejlesztési javaslatokat fogalmazta meg az ELTE Társadalomtudományi Kar számára. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI JAVASLATOK Elsősorban azt a tapasztalatunkat rögzítjük, hogy a szinte mindenki által felpanaszolt közösségi terek hiányát orvosolni kell. Egy különben magas színvonalon működő társadalomtudományi intézmény teljesítményét, imázsát hosszú távon alááshatja, ha a tárgyi körülmények egy lényeges eleme elidegenedettséget teremt és tart fenn. A TáTK két másik karral, a TTK-val és az IK-val közös kampuszon nyert elhelyezést 2003-ban. Tanszékei és más szervezeti egységei behálózták az egyik épület szinte minden emeletét, hiszen nem egy tömbben osztottak helyeket az épületbe beköltöző új karnak. Ezen a területen jelentős előrehaladást értünk el; legalább a kettészakadt tanszékek, intézetek közelebb költözhettek egymáshoz különféle, a TTK-val történt szobacserék következtében. Mindennek anyagi feltételeit a TáTK teremtette elő. Az elmúlt időszak másik fontos változása, hogy egy, ugyancsak a TTK-val történt másik csereakció következtében sikerült kialakítanunk egy tanári klubot, ahol tanszéki értekezleteket, kisebb workshopokat, megbeszéléseket lehet tartani kulturált körülmények között. Két szemináriumi terem összevonásával megépült 2014-ben a TáTK saját kari tanácsterme is, ami nem csupán a kari tanács üléseinek, összdolgozói értekezleteknek ad majd otthont, hanem workshopok, konferenciák megrendezését is lehetővé teszi. Korábban a TTK kari tanácstermét vettük igénybe, ami jelentős alkalmazkodást igényelt mindkét fél részéről elsősorban a kihasználtság optimalizálását tekintve. A saját kari tanácsterem egyben a még mindig meglehetősen otthontalan TáTK számára a saját arculat megteremtésének egyik fontos állomása is. Igyekszünk, ahol csak lehetséges, az épület közös tereit is, legalábbis a főként általunk használtakat a magunk képére formálni. Így például ugyancsak idén kialakítottunk egy kiállítóteret, ahol a kar dolgozói, diákjai által készített fotókat, posztereket mutathatjuk be. Saját épület, egybefüggő épületrész híján a közösségteremtés fontos eszközeként kezeltük az internet és a közösségi média kínálta lehetőségeket. F A https://www.facebook.com/eltetatk rajongói március április július július július július július október Id pont 2. ábra. Kari Facebook-oldal rajongói számának változásai Az elgondolás helyességét jól mutatja a kari Facebook-oldal népszerűségének alakulása: nem csupán a kar polgárai, de volt diákjai és más érdeklődők is egyre nagyobb számban kedvelik az oldalt. 11

13 TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, ÖNÉRTÉKELÉS Az amúgy szemlátomást kielégítően működő, a sokféle és különböző szinten folyó integrált oktatást szervező rendszer bonyolultsága kockázati tényezőt hordoz. Ha például a rendszert vezérlő informatikai rendszer súlyosan és tartósan meghibásodna, az oktatás átmenetileg valószínűleg működésképtelenné válna. Egy új, integrált tanulmányi rendszerre történő átállás mindig nehézségekkel jár. Az ETR-ről a NEPTUN-ra történő váltás esetében sem történt másként. A gondok egy részét már orvosolták, de a biztonságos, minden szükséges funkciót integráló működés sok problémája még megoldásra vár. A kar az oktatás segítésére és más funkciókban is (pl. Kari Tanács hangfelvételeinek közzététele, projektek) két másik internetes felületet is használ. A Coospace elsősorban oktatási színtér, kurzusokhoz tartozó tananyagok, feladatkiosztás, vizsgáztatás, tanulmányokhoz kötődő fórumozás zajlik rajta. A saját fejlesztésű TOS az oktatási adminisztráció segédprogramja. Például itt történik a záróvizsgára jelentkezés, a szakdolgozati témák megadása, a szakdolgozatok feltöltése és tárolása, az aktuális mintatantervek közzététele is. A látszólagos széttagoltság ellenére is e két programot mindaddig működtetni kívánjuk, amíg a NEPTUN nem működik mindezen funkciókban biztonságosan és a kívánalmainknak megfelelően. A jelzett kockázati tényezőket csökkentette, hogy az egyetem központi szerverére költöztettük át saját szervereinkről ezeket a funkciókat. 2. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI, MINŐSÉGFEJLESZTÉSI JAVASLATOK 2.1 A karon folyó oktatói-kutatói munka minőségének tartós biztosítása zálogaként a tudatos»humánpolitikát«kell megjelölnünk, vagyis azt a törekvést, hogy a tudományos kutatómunkára alkalmas és elhivatott, egyszersmind megfelelő pedagógiai képességekkel rendelkező hallgatókat és a gyakorlatban már bizonyított szakembereket megfelelő számban integrálni kell a kari munkába. A kari»korfa«jelenlegi imponáló képe»időzített bombaként«ketyeg, így a minőség biztosításának és további fejlesztésének lehetőségi feltétele egyaránt a generációs struktúra folyamatos korrekciója. A munkatársak életkor szerinti összetételének változtatása csak középtávon lehetséges, egyik napról a másikra nem megy. A lehetőségek szerint igyekeztünk fiatal, új kollégákat felvenni a nyugdíjasok helyére, illetve néhány fiatal oktatóval / kutatóval mások munkaviszonyának megszűnése nélkül is alkalmazotti jogviszonyt létesítettünk. (egyetlen kollégát sem bocsátottunk el forráshiány vagy fiatalítás miatt a karról). 1. táblázat. Az ELTE TáTK-ra újonnan belépők száma és átlagéletkora Év F Átlagéletkor , , , ,0 Összesen 28 34,8 A korábbi akkreditáció óta eltelt időszakban összesen 28 új munkatársat vettünk fel, elsősorban a fiatalabb korosztály tagjait. Így fokozatosan átalakul a kar életkor szerinti struktúrája, és a fiatalabb kollégák szakmai előrehaladásuk esetén betölthetik azt a generációs űrt, amelynek veszélyeire az ajánlások is felhívták a figyelmet. Mindeközben nagymértékben támaszkodunk nyugdíjba vonult kollégáink felbecsülhetetlen fontosságú kutatási és oktatási tapasztalatira is, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy professzor emeritusként továbbra is segítsék munkánkat. Jelenleg nyolc kinevezett kari professzor emeritusunk van. 12

14 A kar általános helyzetképe 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% A TáTK oktatóinak-kutatóinak életkor szerinti megoszlása, , f év év év év 55 éves kor felett éves kor között 39 éves kor alatt 3. ábra. A TáTK oktatóinak-kutatóinak életkor szerinti megoszlása 2.2 Javasoljuk, hogy a magas szinten működő ösztönös minőségbiztosítást váltsa fel a tudatos, az ESG-alapelvekre épülő minőségbiztosítási rendszer. A tudatos minőségbiztosítás terén is megtettük az első lépéseket az ESG alapelveinek figyelembevételével. Törekszünk minél nagyobb mértékben olyan sztenderdizált eljárásokat alkalmazni számos területen, amelyek az információk szisztematikus gyűjtésén és értékelésén alapulnak, valamint alkalmasak a fizibilitás biztosítására, a megfelelő teljesítményértékelés és a visszacsatolások megvalósítására az oktatás, a kutatás és a menedzsment területén egyaránt (ld. 3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (az ESG rendszere) fejezet). Összefoglalóan: azonosultunk az ESG irányelveivel és célkitűzéseivel, a minőségfejlesztés, minőségbiztosítás fontosságával kapcsolatos tudatosságot növeltük, ám a rendszerszerű formalizálásra csak összegyetemi szinten kerülhet sor. 13

15

16 2. A KAR KULCSFONTOSSÁGÚ EREDMÉNYEI 2.1. Oktatás Már az előző akkreditációs jelentés is elismerően szólt a kar mátrixos képzési szerkezetéről, mely nem csupán azt teszi lehetővé, hogy a különböző szakos hallgatók bizonyos óráikon együtt tanulhassanak, hanem az erőforrások felhasználásának optimalizálását is nagymértékben segíti. Ezt a gyakorlatot folytattuk az elmúlt időszakban is, de igyekeztünk az alapszakokon, elsősorban a nagy létszámú órák okozta személytelenséget oldandó, több, szemináriumi jellegű foglalkozást beiktatni A kar képzési szerkezete A Társadalomtudományi Kar jelenleg öt alapszakon és tizenegy mesterszakon folytat képzést. Négy szakirányú továbbképzési szakra rendelkezünk akkreditációval és indítási engedéllyel; ezek iránt az érdeklődés változó. 2. táblázat A TáTK képzési szerkezete Jelenleg zajlanak a Társadalmi marketing valamint a Társadalmi nemek tanulmánya mesterképzési szak alapításával és indításával kapcsolatos munkálatok. A képzési palettát a változó erőforrások és a munkaerő-piaci igények figyelembevételével folyamatosan bővítjük ben két új mesterképzési szakot hirdettünk (humánökológia, közösségi és civil tanulmányok), és mivel fontos célkitűzés a képzés nemzetköziesítése, a kisebbségpolitika mesterszakon 2012-től már angol nyelven is lehet tanulni ben indult a közgazdasági elemző mesterszakon a képzés, így immáron tizenegy mesterkar képzés neve szint tagozat nyelv alkalmazott közgazdaságtan alapképzés N magyar alkalmazott közgazdaságtan alapképzés N angol nemzetközi tanulmányok alapképzés N magyar szociális munka alapképzés N magyar szociológia alapképzés N magyar társadalmi tanulmányok alapképzés N angol társadalmi tanulmányok alapképzés N magyar egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzés N+E magyar egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzés N angol humánökológia mesterképzés N magyar kisebbségpolitika mesterképzés N magyar kisebbségpolitika mesterképzés N angol TáTK közgazdasági elemz mesterképzés N magyar közösségi és civil tanulmányok mesterképzés N+L magyar kulturális antropológia mesterképzés N magyar nemzetközi tanulmányok mesterképzés N magyar survey statisztika mesterképzés N magyar szociális munka mesterképzés N+L magyar szociálpolitika mesterképzés N+L magyar szociológia mesterképzés N+L magyar gyógyszerpolitika és gyógyszergazdaságtan szakirányú továbbképzés E magyar nemzetközi emberi jogok szakirányú továbbképzés L magyar szociálismin ség-menedzser szakirányú továbbképzés L magyar szociális munka szupervíziója szakirányú továbbképzés L magyar szociológia tudományok doktori képzés N+L magyar szociológia tudományok doktori képzés N+L angol 15

17 TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, ÖNÉRTÉKELÉS képzési szakon folyik oktatás karunkon ben az egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzés nappali tagozatát csak angol nyelven hirdettük meg, az esti tagozaton a képzés változatlanul magyar nyelven történik. TáT T TK K ááltaal fe felvvettek k ará a nyya az a 1 kép k pzŋ ŋheelyyre ju utó á agh átla hozz k kép pesst, % % 4000% % 3550% % 3000% % 2550% % 2000% % 1550% % 1000% % 5 % 50% 0% % 4007% % 2899% 2442% 183% % % 145% 1100% 1111% % 1156% % 1355% 1115% % 1000% 41% % 33% % 1998% % 1112% % 57% 4. ábra. Felvettek aránya az 1 képzőhelyre jutó átlaghoz képest* *Számítási módszer: Megnéztük az országban az adott szakra felvettek összlétszámát, és számba vettük a képzőhelyek számát. A tábla azt mutatja, hogy egy elképzelt, azonos arányú felvételi létszámhoz képest hogyan teljesített a TáTK. Annak ellenére, hogy a társadalomtudományok hasznosságával, a munkaerő-piaci bekapcsolódás esélyeivel kapcsolatban sok vitatható állítás fogalmazódott meg az elmúlt időszakban, a kar tartja vezető szerepét a társadalomtudományi képzést nyújtó intézmények körében. Ugyan a 2009/2010-es felvételi időszakhoz képest csökkent a felvett új diákok száma, ám ez nem annyira az érdeklődés csökkenésének tudható be, mint tudatos felvételi politikánk következménye. Úgy véljük, az ország első egyetemén nem engedhető meg, hogy túlságosan alacsony pontszámmal is felvegyünk hallgatókat. Ha azokat a képzéseket is figyelembe vesszük, ahol vagy közös a képzés (Politikatudomány mesterszak), vagy a TáTK oktatói meghatározó szerepet játszanak (Kriminológia mesterszak), de a diákok adminisztratíve egy másik karhoz tartoznak, akkor a létszámok csökkenése nem olyan számottevő. 3. táblázat Felvétel és lemorzsolódás az ELTE TáTK-n* Képzési szint alapképzés mesterképzés szakirányú továbbképzés Végösszeg Lemorzsolódás alapképzés,% Lemorzsolódás mesterképzés,% Felvétel féléve 2009/10/ /11/ /12/ /13/1 2013/14/ /15/ Végösszeg ,1 27,1 25,3 16,6 3,2 0 19,5 21,9 14,4 14,98 11,7 7,1 0,7 11,2 *A lemorzsolódási adatokat úgy állítottuk elő, hogy a belépéstől nyomon követtük a diákok kari életútját. Ezért a változások tendenciáját óvatossággal kell kezelni, hiszen a 2009/2010-ben belépetteknek hosszabb idő állt rendelkezésre a lemorzsolódásra, mint a frissen felvetteknek. 16

18 A kar kulcsfontosságú eredményei A diákok lemorzsolódásának főbb indokai a következők: átvétel kérelme más intézménybe, bejelentkezés elmulasztása a megengedettnél többször, fizetési hátralék a képzésben, képzésváltás intézményen belül, saját bejelentés a képzés megszakítására, tanulmányi okból törölve. Alapképzésen 2012-ig közel azonos számú hallgatót töröltünk tanulmányi okokból, mint akik saját akaratukból szakították félbe elkezdett tanulmányaikat (töröltették magukat, vagy nem regisztráltak két passzív félév után). Esetükben az valószínűsíthető, hogy az érettségi után nem volt elég tudatos a felsőoktatási szakválasztás. Az alapképzésen tanulmányi okokból törölt hallgatóink közel 10 százaléka a következő felvételi eljárásban újra sikeresen felvételizik valamelyik szakunkra. A 2012-ben bevezetett állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatók esetén jelentősen csökkent a tanulmányi okokból lemorzsolódott hallgatók száma. Mesterképzéses hallgatóinkra inkább jellemző a tudatos szakválasztás: a tanulmányi okokból törölt létszám a felvettek számához (214 fő) viszonyítva évente átlagosan fele az alapképzésen hasonló okból törölt létszáménak. A mesterképzésen felvett költségtérítéses/önköltséges létszám az alapképzésen felvettekhez viszonyítva elég alacsony, ehhez képest jelentős a fizetési hátralék miatti törlés. 4. táblázat Tanulmányi eredmények az ELTE TáTK-n 2009-től 2014-ig kiadott oklevelek alapján szak szint tanulmányi átlagok átlaga záróvizsga érdemjegyéne k átlaga oklevél min sítések átlaga alkalmazott közgazdaságtan alapképzés 3,75 4,16 4,34 74 nemzetközi tanulmányok alapképzés 3,85 4,48 4, szociális munka alapképzés 4,04 4, szociológia alapképzés 3,68 4,48 3, társadalmi tanulmányok alapképzés 3,64 4,49 3, egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzés 4,03 4,36 4,3 101 humánökológia mesterképzés 4,27 4,71 4,66 7 kisebbségpolitika mesterképzés 4,21 4,41 4,43 41 közgazdasági elemz mesterképzés 4,01 4,43 4,6 7 közösségi és civil tanulmányok mesterképzés 4,56 4,56 4,56 9 kulturális antropológia mesterképzés 4,69 4,74 4,68 38 nemzetközi tanulmányok mesterképzés 4,22 4,64 4,6 62 survey statisztika mesterképzés 4,03 4,02 3,99 41 szociális munka mesterképzés 4,15 4,3 4,24 38 szociálpolitika mesterképzés 4,26 4,13 4,19 61 szociológia mesterképzés 4,18 4,54 4,45 41 kiadott oklevelek száma A hallgatóink féléves tanulmányi átlaguk alapján minden képzésünkön jó minősítésűek. Az alapképzésen a záróvizsgát tett hallgatók záróvizsga-érdemjegyének átlaga és az oklevél minősítésének átlaga meghaladja a féléves tanulmányi átlagot. Mesterképzéseinken folyamatos jó tanulmányi előrehaladás jellemző hallgatóinkra a félévek átlagában és a záróvizsgán elért eredmények alapján. 5. táblázat Az aktív és passzív félévek aránya az ELTE TáTK diákjainak tanulmányai során 2009/10/1 2009/10/2 2010/11/1 2010/11/2 Aktív, f Passzív, f Összesen, f Passzív/összes, % 9,6 10,7 7,5 8,7 7,9 9,6 9,0 10,7 8,3 7,8 2011/12/1 2011/12/2 2012/13/1 2012/13/2 2013/14/1 2013/14/2 Az elmúlt időszakban a tanulmányaikat felfüggesztő diákok aránya nagyjából azonos szinten mozgott, 7 11 százalék körül alakult. 17

19 TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, ÖNÉRTÉKELÉS 6. táblázat Az ELTE TáTK-n oklevelet szerzettek képzésben töltött ideje, fő szint alapképzés (6 féléves) alapképzés (7 féléves - szociális munka szak) mesterképzés (4 féléves) képzési id nél kevesebb id alatt (pl. újrafelvett) (2009-től felvettekre vonatkozóan) képzési id alatt képzési id n túl 1 félévvel képzési id n túl 2 félévvel képzési id n túl 3 félévvel képzési id n túl 4 félévvel A valamely hat féléves alapképzési szakon tanuló diákok 28 százaléka, a hét féléves szociális munka alapszak diákjainak 49 százaléka, a mesterképzésesek 23 százaléka fejezte be tanulmányait a képzési időn túl. 7. táblázat Az ELTE TáTK diákjainak tanulmányi előmenetele, fő 2010/ / / /14 Oklevelet szerzett Záróvizsgázott, de nyelvvizsga hiánya miatt nem kapott oklevelet Képzési id n túl iratkozott Lemorzsolódott A hallgatók lemorzsolódása folyamatosan csökkent az elmúlt években, a 2010/11-es tanévhez képest 2013/14- re mintegy hatodára esett vissza. A tanulmányaikat a mintatantervekben előírtnál lassabban befejező hallgatók száma tartósan meglehetősen magas, különösen az oklevelet szerzettekhez viszonyítva. Ennek egyik fő oka, hogy a diákok jelentős része tanulmányai mellett dolgozik. Ld pont. Az ELTE Társadalomtudományi Kara nyomtatott és online elérhető képes tájékoztató anyagokkal (TáT- Karokkal brosúra), kifejezetten felvételizőknek szóló képzésleírásokkal (kari honlap Felvételizőknek menüpontja) és bemutatkozó videókkal (kari Youtube-csatorna), felvételizőknek szóló általános tájékoztató cikkek megosztásával (ELTE TáTK Felvételi Facebook oldal), középiskolák megkeresésével, a kari nyílt napok megszervezésével és oktatási portálokon való hirdetésével, a nyílt napra látogatók visszajelzéseinek kiértékelésével, illetve egyéb kulturális-ismeretterjesztő rendezvények szervezésével (dokumentumfilm-fesztivál, Kutatók Éjszakája kari programjai, ELTEfeszt) tartja karban, illetve javítja a beiskolázási adatokat. Új elem a kari kommunikációs stratégiában, 2013-ban próbáltuk ki először, hogy házhoz megyünk, azaz népesebb rendezvényekre kitelepülünk. Ennek színteréül a Pozsonyi Piknik rendezvényt választottuk, nagy sikerrel. (Bővebben erről a A képzési programok iránt érdeklődők tájékoztatása fejezet ad információt.) Hallgatók versenyeredményei Nagyon fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, a legkiválóbb hallgatók teljesítményének elismerését. Ennek egyik formája mint minden felsőoktatási intézményben a Köztársasági Ösztöndíj és egy, a 2006/2007-es tanévben a kar által alapított díj, a legjobb szakdolgozat díja, melyet szakonként, a tanév végi diplomaosztó ünnepségen adunk át a nyerteseknek (az alábbi linken a legutóbbi diplomaosztó díjazottjai tekinthetőek meg: A tehetséggondozás fontos formája a tudományos diákköri munka, melyhez verseny is kapcsolódik. 18

20 A kar kulcsfontosságú eredményei 8. táblázat A TáTK hallgatóinak részvétele a kari TDK- és az OTDK-versenyeken Kari TDK Beadott kari dolgozatszáma Ebb l OTDKra nevezett El adások száma OTDK Helyezettek száma Pro (f ) Scientia, Pro Arte hely hely hely (db) Mestertanárdíj (db) n.a. n.a Egyéb díjak (db) különdíj: 7 különdíj: Társadalomtudományi Társadalomtudományi Közgazdaságtudományi Társadalomtudományi Közgazdaságtudományi Társadalomtudományi Közgazdaságtudományi Társadalomtudományi Közgazdaságtudományi különdíj: 6 különdíj: 1 A karon minden félévben lehetőség van TDK-dolgozatok beadására. A hallgatókat az oktatók személyesen és a kar kommunikációs csatornáin közzétett hirdetések is ösztönzik a tanulmányok elkészítésére. A beadási határidőt követően a dolgozatokat belső és külső opponens bírálja el, és a leadott dolgozatok számától és a hallgatók szakjától függően egy vagy két szekcióban kerül sor TDK-konferenciára, ősszel és tavasszal. A kari TDK konferenciák magas minőségét az is bizonyítja, hogy a hallgatók százaléka elnyeri a lehetőséget az OTDK-n való részvételre (ugyanakkor nem mindenki nevez be közülük az országos megmérettetésre, mert többen az esemény időpontjában már végzett hallgatók, és a munkájukra koncentrálnak). A kar a TDK- és az OTDK-nyertesek nevét és a dolgozatok címét 2009 óta közzéteszi honlapján, és rendszeresen jelennek meg fényképek a kari megmérettetésekről is. Reméljük, hogy mindez képes fenntartani, illetve növelni a hallgatói aktivitást ezen a téren. Hallgatóink számos más tudományos, kulturális, közéleti versenyeredményt, díjat is magukénak tudhatnak között 236 különböző hallgatói eredményt és elnyert díjat jegyeztünk fel. (Részletes bemutatásuk: a 2. sz. mellékletben.) Elitképzés, tehetséggondozás A tudományos diákkörök mellett a szakkollégium a tehetséggondozás másik fontos színtere. Az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium (ARTSZ) 2003 óta fogja össze a társadalomtudományok iránt érdeklődő, társadalmi kérdések iránt érzékeny hallgatókat. (http://angelusz.elte.hu/tortenetunk, A Szakkollégium célja egy olyan inspiratív, tudományos párbeszédre és eszmecserére alkalmas állandó fórum megteremtése, melynek segítségével a tagok felkészült, művelt, tájékozott, idegen nyelveket beszélő, széles látókörű társadalomtudományi szakemberekké válhatnak. E célok elérése érdekében a Szakkollégium alapozó (elméleti szemléletalkotó, módszertani, illetve készségfejlesztő) és műhely- (kutató, egy speciális társadalomtudományi területet érintő) kurzusokat szervez tagjai számára. (http://angelusz.elte.hu/kurzusok) A szervezet legfőbb alapelvei az autonómia, a demokratizmus, a gyakorlatiasság és az interdiszciplinaritás. A Szakkollégium kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a különböző társadalomtudományi diszciplínák rendszeres 19

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása:

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása: E L T E T á T K K ö z t á r s a s á g i Ö s z t ö n d í j P á l y á z a t m e l l é k l e t Megpályázott szak: szint: alapképzés / mesterképzés Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott

Részletesebben

VEZETÉS Az Egyetemi irányítási rendszer

VEZETÉS Az Egyetemi irányítási rendszer VEZETÉS Az Egyetemi irányítási rendszer MÚLT: Fokozatos struktúraváltás (szervezeti struktúra és a képzési terület bővítése, főiskola egyetemmé válása) Centralizált intézményi irányítás Főként a műszaki

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése.

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése. . A SZOLNOKI FOISKOLA 2008. ÉVI MINOSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. A SZOLNOKIFOISKOLAMINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK2008. ÉVIFEJLESZTÉSI IRÁNYAI A Szolnoki Foiskola minoségfejlesztési tervének feladata, hogy

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év

A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év 12. sz. melléklet A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év Felelős: rektorhelyettes, dékánok, intézet- és tanszékvezetők Felelős: oktatási rektorhelyettes, dékánok, intézet- és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus A.1 Hallgatói létszám növelése A.1.1 Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Fő Féléves ORH Neptun Automatikus Finanszírozási szempontú kimutatás, azaz kétszakos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról OKTATÁSI MINISZTER 8024-1/2006. TERVEZET! (OM honlap) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról Budapest, 2006. március I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Tartalmi

Részletesebben

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend Tartalom Tartalom...1 1. A program célja...1 2. Az FTP vezetése...1 3. A szakmai vezetők, az FTP koordinátor feladatköre...2

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási követelményrendszer 4. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM MINŐSÉG és TELJESÍTMÉNY ALAPJÁN DIFFERENCIÁLÓ JÖVEDELEMELOSZTÁSI

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

VEZETÉS Az Egyetemi irányítási rendszer

VEZETÉS Az Egyetemi irányítási rendszer VEZETÉS Az Egyetemi irányítási rendszer MÚLT: Fokozatos struktúraváltás (szervezeti struktúra és a képzési terület bővítése, főiskola egyetemmé válása) Centralizált intézményi irányítás Főként a műszaki

Részletesebben

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére A évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. 2012. április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 BME - VIK BME 1. 269 526 m 2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TARTALOM BEVEZETÉS...7 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE...9 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend...9 1.2. A kar szervezete

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól 1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS A demonstrátori munkavégzés szabályairól A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint az EKF Szervezeti és Működési Szabályzata 178. (6) bekezdése

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Eötvös József Főiskola Közgazdaság -tudomány Mérnöktudomány Neveléstudomány 2 Képzéstípusok Alapképzés (7 vagy 8 félév) Duális alapképzés

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem.

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem. Adatlap 1. a kérelmező intézmény neve, címe: BMF 2. a szak megnevezése: üzleti tanácsadás 3. a képzés szintje: szakirányú továbbképzés 4. a szak indításának tervezett oktatási formái: levelező tagozat

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt.

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája pályázatot hirdet PREDOKTORI ÖSZTÖNDÍJRA (új alkalmazásra tudományos segédmunkatárs munkakörben A Miskolci Egyetemen működő tudományos

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013 A z igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők és ügyintézők képzését célozza, akik i, különösen

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 008 szeptemberében levelező tagozaton, 009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer 1. Támogatandó szakmai követelmények - pályakövető kutatások A pályakövetési vizsgálatok főbb elemei: hallgatói

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata 1653/2015.02.06. sz. szenátusi határozat A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata Törvényes keretek: A Sapientia EMTE Pályaválasztási

Részletesebben

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában Dr. Szabó Szilvia (PhD.) főiskolai docens, ZSKF elnökségi tag, HSZOSZ Humán Szakemberek Országos Szövetsége

Részletesebben

Motivációs tesztek felépítése

Motivációs tesztek felépítése Motivációs tesztek felépítése Veresné dr. Somosi Mariann intézetigazgató, egyetemi docens 1 Motivációs vizsgálat típusa Képzési szint BSc/BA MSc/MA OSZTATLAN Bejövő Közbülső Kimenő TANULMÁNYOK MEGKEZDÉSEKOR

Részletesebben

Szakkollégiumok Magyarországon

Szakkollégiumok Magyarországon Szakkollégiumok Magyarországon Helyzetkép Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A kutatás céljai 1. Általános helyzetkép felvázolása A szakkollégiumok típusainak azonosítása A

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM RESTAURÁTOR TANSZÉK ÜGYRENDJE Elfogadva a Szenátus 54/2015. (IX.30.) számú határozata alapján. 2015. október 1. 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése 10. sz. melléklete A SZAKMAI GYAKORLATOK

Részletesebben

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor Kelt: Budapest, 2015. Telefon: 577-0502, fax: 577-0503 Vezetői nyilatkozat A Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

Országos Egészségfejlesztési Intézet

Országos Egészségfejlesztési Intézet Országos Egészségfejlesztési Intézet (Budapest, Nagyvárad tér 2.) pályázatot hirdet egészségfejlesztő konzulens munkakör betöltésére Munkakör pontos megnevezése: egészségfejlesztő konzulens Főbb feladatai:

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint Összefoglaló a 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2013. évi 6. számában megjelent 36 fogalmazói álláshelyre szóló pályázati felhívás

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév)

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév) Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév) Székesfehérvár 2010. január 0 1. táblázat A Geoinformatikai Kar jelentése

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MAB 2013/8/IV/2. sz. határozata Technikai frissítés: 2014. július 10. ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014/2015 Tartalomjegyzék Az önértékelés formai és tartalmi kialakítása......2

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA MOLNÁRNÉ STADLER KATALIN TUNKLI GÁBOR A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA FMD 2011 DÍJÁTADÓ, 2011. OKTÓBER 26. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Az előadás tartalma

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A Nyíregyházi Főiskola önértékelési folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 4. melléklete) Elfogadva: 2010. november 16., hatályos: 2010. december 1. Módosítva:

Részletesebben

Tisztelt Végzős Hallgatónk!

Tisztelt Végzős Hallgatónk! Tisztelt Végzős Hallgatónk! Jelen kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul aoz, hogy az ELTE Informatikai Kara oktatási tevékenységétán folyó képzéseket és a hallgatók igényeihez optimálisan illeszkedő A kérdőívek

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

A duális képzés bevezetése a felsőoktatásban. SZIGETI ÁDÁM felsőoktatásért felelős államtitkárság

A duális képzés bevezetése a felsőoktatásban. SZIGETI ÁDÁM felsőoktatásért felelős államtitkárság A duális képzés bevezetése a felsőoktatásban SZIGETI ÁDÁM felsőoktatásért felelős államtitkárság A duális képzés bevezetésének indokai 2 A jelenlegi képzés hiányosságai A hazai ipar szereplői közülük is

Részletesebben

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 5 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai Dr. Hengl Melinda Jogász, Pszichológus, Írásszakértő hallgató, Grafológus, Jelnyelvi interkulturális kommunikációs szakértő A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai A tudásgyárak technológiaváltása

Részletesebben

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BGF feladatköre és tevékenysége... 5 1.1. Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe...

Részletesebben

A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar. Kutatási tevékenység:

A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar. Kutatási tevékenység: A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar I. Tanulmányok: Tanulmányi eredmény: 4,51 4,6 : 2 pont 4,61 4,7 : 3 pont 4,71 4,8 : 4 pont 4,81 4,9 : 5 pont 4,91 5,0 : 6 pont Nyelvvizsgák:

Részletesebben

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR Szakterület: MENEDZSMENT Szakirány: MENEDZSMENT - MAGYAR TAGOZAT Végzettség: Egyetemi végzettség (BSc) Közgazdaságtan

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE Az Eszterházy Károly Főiskola minőségirányítási rendszerébe épül be a doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosítási

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

2/2015. (06.30.) sz. Dékáni Utasítás

2/2015. (06.30.) sz. Dékáni Utasítás a PTE Általános Orvostudományi Kar tudományos kutatási tevékenységének és teljesítményének növelését támogató ösztönzési rendszerről Preambulum A PTE Szenátusa által elfogadott Kutatás-fejlesztési és Innovációs

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata Hatály: 2012. XI. 27-2014. XII. 2. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata Budapest 2012. PREAMBULUM A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén)

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) EGER, 2009 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: az Intézményi Minőségbiztosítási

Részletesebben

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíj elnyerésére a Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karán (továbbiakban NYME SKK) a 015/016. tanévre A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben