A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 LXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM OLDAL január 13. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai évi CLXXXVI. törvény Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételérõl évi CLXXXVIII. törvény Magyarország évi központi költségvetésérõl (kivonatos közlés) évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról (kivonatos közlés) évi CCIX. törvény a víziközmû-szolgáltatásról (kivonatos közlés) III. RÉSZ Nemzeti erõforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások IV. RÉSZ Útmutatók V. RÉSZ Közlemények Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal közleménye orvostechnikai eszközök idõszakos felülvizsgálatát végzõ szervezetek feljogosításáról Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertár létesítésére A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum közleménye továbbképzési programjairól a év I. félévére A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye szakmai irányelvek, protokollok, módszertani levelek érvényességi idejének meghosszabbításáról VI. RÉSZ Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei VII. RÉSZ Vegyes közlemények Közlemény igazolványok, oklevelek, bizonyítványok érvénytelenítésérõl Pályázati hirdetmény betölthetõ állásokra

2 2 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1. szám I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai évi CLXXXVI. törvény Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételérõl* Az Országgyûlés Esztergom város polgárai közszolgáltatásokkal való ellátásának maradéktalan biztosítása, az ellátások színvonalának emelése, egységessége, valamint az intézmények hatékonyabb, költségtakarékosabb fenntartása érdekében a következõ törvényt alkotja: 1. Esztergom Város Önkormányzatának a törvény mellékletében felsorolt intézményei (a továbbiakban: átvett intézmények), valamint az ezen intézményekkel kapcsolatos vagyona és vagyoni értékû joga, továbbá az intézményekkel kapcsolatos alapítói, fenntartói joga és kötelezettségei az e törvényben meghatározott szervekre jelen törvény erejénél fogva száll át. Az intézményeket az állam a szállítói tartozásukkal együtt veszi át. 2. (1) Az átvett intézményekkel kapcsolatos jogviszonyok tekintetében január 1-jét követõen általános és egyetemleges jogutódként a Magyar Állam, illetõleg e törvényben meghatározott szervek lépnek. E keretek között az intézmények átadásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a tulajdonosi és fenntartói jogutódlásra az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az állami vagyonról szóló törvény és végrehajtási rendelete az irányadó. (2) Az (1) bekezdésben meghatározottakat az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alkalmazásában olyan jogutódlással történõ megszûnésnek kell tekinteni, amely az Áfa tv. 18. (1) bekezdésében leírt feltételeknek megfelel. 3. (1) Az e törvény alapján állami tulajdonba kerülõ vagyon vagyonkezelõje az állami tulajdonba kerüléssel egyidejûleg e törvény erejénél fogva: a) az egészségügyi intézmény vonatkozásában az egészségügyért felelõs miniszter által kijelölt szerv (a továbbiakban: kijelölt szerv), b) az egyéb átvett intézmények tekintetében a Kormány által rendeletben kijelölt szerv. (2) Az intézmények átadása során a tényleges birtokbaadásról jegyzõkönyv készül, amelyet az átadó részérõl Esztergom Város Önkormányzatának polgármestere, valamint jegyzõje, az átvevõ részérõl a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, a kijelölt szerv vezetõje, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. vezérigazgatója ír alá (a továbbiakban: jegyzõkönyv). Az önkormányzati tulajdonból állami tulajdonba kerülõ vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplõ nyilvántartási értékkel. A jegyzõkönyv meglétének hiánya nem akadálya az intézmények állam által való átvételének. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyonkezelõi jogviszonyra a továbbiakban az MNV Zrt. által kötött vagyonkezelési szerzõdésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. 4. Az e törvény alapján bejegyzésre kerülõ vagyonkezelõi jog ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésére irányuló eljárás díj- és illetékmentes. 5. A Magyar Állam és Esztergom Város Önkormányzata az átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen együttmûködve járnak el. * A törvényt az Országgyûlés a december 19-i ülésnapján fogadta el.

3 1. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3 6. A tulajdonjog és a fenntartói jog átszállása nem érinti az egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségét, a meglévõ lekötött kapacitásai mértékét és szakmai összetételét, valamint az érvényes finanszírozási szerzõdése szerinti finanszírozásra való jogosultságát. 7. (1) Az egészségügyi szakellátás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési szervként mûködõ egészségügyi szolgáltató alapító okiratának módosítását a Kincstár december 28-áig jegyzi be a törzskönyvi nyilvántartásba. (2) Az átadásra kerülõ egészségügyi szolgáltató esetében az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi szolgáltató kérelmére módosítja a mûködési engedélyt és a jogszabály alapján vezetett mûködési engedélyt tartalmazó nyilvántartásban január 15-éig átvezeti a módosult adatokat. (3) Az egészségbiztosítási szerv az átadásra kerülõ egészségügyi szolgáltató finanszírozási szerzõdését, figyelemmel a fenntartó és a mûködési engedély változására május 1-jéig módosítja. 8. (1) Az átvett intézményekkel összefüggõ intézményfenntartási feladatokat a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Kormány által rendeletben kijelölt szerv látja el. (2) Az egészségügyi intézménnyel összefüggõ intézményfenntartási feladatokat a kijelölt szerv látja el. 9. (1) A Kormány által rendeletben kijelölt szerv, valamint a kijelölt szerv az átvett intézmény fenntartójának az átvett intézménnyel összefüggõ jogai és kötelezettségei tekintetében jogutódja. (2) A törvény hatálybalépésekor folyamatban levõ ügyekben és a tartós jogviszonyokban a Kormány által rendeletben kijelölt szerv, illetve a kijelölt szerv jár el fenntartóként. 10. Esztergom Város Önkormányzata e törvény mellékletében meghatározott intézményei vagyonelemeinek elidegenítésére és megterhelésére január 1-jéig nem kerülhet sor. Ez alól kivételt képeznek azok a vagyonelemek, amelyeket érintõ jogügyletekrõl Esztergom Város Önkormányzata a évben döntést hozott, és az abból befolyó bevételt Esztergom Város Önkormányzata a évi költségvetésében tervezte. 11. (1) A (2) (3) bekezdésben meghatározott szervek foglalkoztatotti állományába kerülnek Esztergom Város Önkormányzata polgármesteri hivatalánál az átvett intézmények mûködtetését, irányítását végzõ köztisztviselõk, és munkavállalók (a továbbiakban: foglalkoztatottak). (2) Az egészségügyi intézmény mûködtetését, irányítását ellátó foglalkoztatottak a kijelölt szerv állományába, az egyéb intézmények mûködtetését, irányítását, valamint az átvett intézményekkel és az intézmények feladataival összefüggésben szakmai feladatokat ellátó foglalkoztatottak a Kormány által rendeletben kijelölt szerv állományába kerülnek át, kivéve, ha a kijelölt szerv vezetõje vagy a kormánymegbízott az érintett személy foglalkoztatásához nem járul hozzá. Az át nem vett foglalkoztatottak álláshelyei a kijelölt szerv és a Kormány által rendeletben kijelölt szerv állományába kerülnek át. (3) Esztergom Város Önkormányzatának polgármesteri hivatalából az átvett egészségügyi intézmények fenntartásával összefüggésben funkcionális feladatokat ellátó köztisztviselõk és munkavállalók a kijelölt szerv, az egyéb átvett intézmények ezen feladatokat ellátó köztisztviselõi és munkavállalói a Kormány által rendeletben kijelölt szerv állományába kerülnek, kivéve, ha a kijelölt szerv vezetõje vagy a kormánymegbízott az érintett személy foglalkoztatásához nem járul hozzá. Az át nem vett foglalkoztatottak álláshelyei a kijelölt szerv és a Kormány által rendeletben kijelölt szerv állományába kerülnek át. (4) A Ktjv. 6/C. (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen nem alakul át a köztisztviselõ jogviszonya, ha az átvevõ munkáltató e törvény rendelkezései alapján az átadással érintett köztisztviselõ foglalkoztatásához nem járul hozzá. Ebben az esetben a közszolgálati jogviszony a törvény erejénél fogva az átadás idõpontjában megszûnik. A jogviszony megszûnésérõl a köztisztviselõt az átadás napjával írásban értesíteni kell. A jogviszony megszûnése esetén a köztisztviselõ számára a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 19. alkalmazásával megállapított végkielégítést kell megfizetni. (5) A tulajdonjog és fenntartói jog átszállása nem érinti az intézmények által alkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyát, illetve munkaviszonyát. 12. (1) A munkáltatói jog gyakorlójának eltérõ döntése hiányában e törvény erejénél fogva legkésõbb március 31. napján megszûnik az átvett nem egészségügyi intézmény vezetõjének, gazdasági vezetõjének a vezetõi megbízása. A megszûnés nem érinti a jogszabályban vagy a foglalkoztatásra vonatkozó szerzõdésben meghatározott,

4 4 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1. szám a megszûnéshez kapcsolódó juttatáshoz való jogot. Az átvett közoktatási intézmény vezetõje megbízásának és a megbízás visszavonásának jogát e törvény hatálybalépése és szeptember 1-je között az oktatásért felelõs miniszter gyakorolja. (2) Az egészségügyi szolgáltató fõigazgatójának és gazdasági igazgatójának e törvény hatálybalépésekor fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya, vagy az intézmény vezetésére vagy a gazdasági igazgatói feladatok ellátására kapott vezetõi megbízása a fõigazgatói, gazdasági igazgatói munkakör, illetve a vezetõi megbízás (4) és (5) bekezdés alapján történõ betöltéséig fennmarad. (3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a fõigazgatói vagy a gazdasági igazgatói feladatok ellátására határozott idõre létesített jogviszony, illetve kapott vezetõi megbízás a határozott idõ lejártával szûnik meg abban az esetben, ha a határozott idõ lejártáig a fõigazgatói vagy gazdasági igazgatói munkakör, illetve vezetõi megbízás a (4) és (5) bekezdés alapján még nem került betöltésre. (4) Az egészségügyi szolgáltató fõigazgatói és gazdasági igazgatói feladatainak ellátására e törvény hatálybalépése és március 31-e között pályázatot kell kiírni. (5) A (2) bekezdés szerinti, az intézmény vezetésére vagy a gazdasági igazgatói feladatok ellátására irányuló jogviszony vagy vezetõi megbízás a (4) bekezdés szerinti pályázat alapján a fõigazgatói vagy gazdasági igazgatói munkakör betöltésével, vagy a fõigazgatói, gazdasági igazgatói megbízás adásával egyidejûleg megszûnik. A megszûnéssel egyidejûleg a) a korábbi vezetõ beosztású közalkalmazottat a kinevezése szerinti munkakörében kell tovább foglalkoztatni, vagy b) a pályázat megnyerése esetén ba) a közalkalmazott számára új vezetõi megbízást kell adni vagy bb) ha jogszabály azt elõírja, a Munka Törvénykönyve vezetõ állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával vele új munkaviszonyt kell létesíteni. (6) A jogviszony (5) bekezdés alapján történõ megszûnése nem érinti a jogszabályban vagy a foglalkoztatásra vonatkozó szerzõdésben meghatározott, a megszûnéshez kapcsolódó juttatáshoz való jogot. (7) A tulajdonjog és fenntartói jog átszállása nem érinti az egészségügyi szolgáltatónál az egészségügyi tevékenység végzésében egyéb jogviszony keretében közremûködõ egészségügyi dolgozó munkavégzésére irányuló jogviszonyát. 13. (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a) az átvett intézmények fenntartásával és vagyonkezelésével kapcsolatos feladatokat ellátó szervet rendeletben jelölje ki; b) a jegyzõkönyv tartalmi elemeit rendeletben határozza meg. (2) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelõs miniszter, hogy rendeletben jelölje ki az e törvény szerinti egészségügyi intézmény tekintetében vagyonkezelõi joggal rendelkezõ központi államigazgatási szervet. 14. Nem lép hatályba a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló évi CLIV. törvény 38. (2) bekezdése. 15. (1) Ez a törvény a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) A törvény 1 2., 3. (1) és (3) bekezdése, 4. -a, 6., a, ai, 16. -a és a 19. -a január 1-jén lépnek hatályba. (3) január 2-án hatályát veszti e törvény a. 16. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (10) bekezdésének utolsó mondata az alábbiak szerint módosul: (10) A fenntartói jog átadásának tilalmára vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni amennyiben az átadásra a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló évi CLIV. törvény vagy az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételérõl szóló évi CLXXXVI. törvény alapján kerül sor. 17. (1) A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló évi CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖKtv.) 13. -a az alábbi (6) (7) bekezdéssel egészül ki:

5 1. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 5 (6) A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Ktjv.) 6/C. (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen nem alakul át a köztisztviselõ jogviszonya, ha az átvevõ munkáltató e törvény rendelkezései alapján az átadással érintett köztisztviselõ foglalkoztatásához nem járul hozzá. Ebben az esetben a közszolgálati jogviszony a törvény erejénél fogva az átadás idõpontjában megszûnik. A jogviszony megszûnésérõl a köztisztviselõt az átadás napjával írásban értesíteni kell. A jogviszony megszûnése esetén a köztisztviselõ számára a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 19. alkalmazásával megállapított végkielégítést kell megfizetni. (7) A Ktjv. 6/B. (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen e szakasz (1) bekezdése alapján átkerülõ közalkalmazott jogviszonya nem alakul át, ha az átvevõ munkáltató e törvény rendelkezései alapján az átadással érintett közalkalmazott foglalkoztatásához nem járul hozzá. Ebben az esetben a közalkalmazotti jogviszony a törvény erejénél fogva az átadás idõpontjában megszûnik. A jogviszony megszûnésérõl a közalkalmazottat az átadás napjával írásban értesíteni kell. A jogviszony megszûnése esetén a közalkalmazott számára a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 37. (2) és (4) (7) bekezdés alkalmazásával megállapított végkielégítést, határozott idejû jogviszony esetén a Kjt. 27. (2) bekezdésében megállapított átlagkeresetet kell megfizetni. (2) A MÖKtv a az alábbi új (8) (9) bekezdésekkel egészül ki: (8) A megyei önkormányzat közgyûlése hivatalának foglalkoztatottai a kormánymegbízott és a megyei önkormányzat elnöke által meghatározott rendben közremûködnek a Kormány által rendeletben kijelölt szerv, valamint az ezen szerv által átvett intézmények évi intézményi költségvetésének elõkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásában. (9) A Kormány által rendeletben kijelölt szervnél és a kijelölt szervnél foglalkoztatottak a kormánymegbízott és a megyei önkormányzat elnöke által meghatározott rendben közremûködnek a megyei önkormányzatok évi költségvetésének végrehajtásáról készülõ beszámolóval és az egyéb elszámolásokkal kapcsolatos feladatok ellátásában. 18. (1) A MÖKtv pontja az alábbiak szerint módosul: 2. funkcionális feladat: az igazgatási funkciók szerinti munkamegosztás alapján kialakított szervezeti egységek által ellátott szervi mûködést szolgáló, nem szakmai feladatellátáshoz kötõdõ intézményfenntartási, valamint belsõ igazgatási feladat, különösen a humánpolitikai és humánerõforrás-gazdálkodási, költségvetési gazdálkodási, pénzügyi, jogi (peres képviseleti), nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására szolgáló, ellenõrzési, koordinációs, saját szervi mûködtetését szolgáló informatikai és informatikai rendszerfenntartási, kommunikációs feladatok, valamint a személyi, tárgyi, mûszaki, pénzügyi feltételek biztosítását szolgáló mûveletek. (2) A MÖKtv. 2. -a az alábbi új, (2a) bekezdéssel egészül ki: (2a) Amennyiben a megyei önkormányzat e szakasz (2) bekezdés d) pontjában meghatározott színháza és elõadómûvészeti szervezete a települési önkormányzat részére kerül átadásra, az intézmény ingó és ingatlan vagyona ellenérték nélkül kerül átruházásra. (3) A MÖKtv. 2. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (5) Az (1) és (3) bekezdésekben meghatározottakat az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alkalmazásában olyan jogutódlással történõ megszûnésnek kell tekinteni, amely az Áfa tv. 18. (1) bekezdésében leírt feltételeknek megfelel. Ezen rendelkezéseket abban az esetben is alkalmazni kell, amennyiben az e törvény alapján végbemenõ intézményi konszolidációval összefüggésben január 31-ig a megyei önkormányzat egyes intézményei vagy vagyonelemei megállapodás alapján nem állami tulajdonba, illetve nem állami fenntartásba kerülnek át. (4) A MÖKtv. 2. -a az alábbi új, (6a) bekezdéssel egészül ki: (6a) Az e szakasz (6) bekezdése alapján a megyei önkormányzatnak a szakképzés-szervezési társulásból történõ kilépése esetén a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 89/B. (10) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni. 19. (1) A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Ktjv.) 21. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Testület által vezetett szerv esetében a testület elnökének és tagjainak az illetményét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg azzal, hogy az illetmény az illetményalap huszonnyolcszorosát nem haladhatja meg. A megyei, fõvárosi kormányhivatal fõigazgatójának és igazgatójának az illetményét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg azzal, hogy a fõigazgató esetében az illetmény az illetményalap huszonhatszorosát, igazgató esetében az illetmény az illetményalap huszonnégyszeresét nem haladhatja meg.

6 6 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1. szám (2) A Ktjv a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki és a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3)-ra változik: (2) A Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szerv vezetõjének az illetményét a kinevezési jogkör gyakorlója a kormánymegbízott javaslatára állapítja meg azzal, hogy az illetmény az illetményalap huszonhatszorosát nem haladhatja meg. A Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szerv vezetõ-helyettesének az illetményét a kinevezési jogkör gyakorlója az intézményfenntartásra kijelölt szerv vezetõjének a javaslatára állapítja meg azzal, hogy az illetmény az illetményalap huszonnégyszeresét nem haladhatja meg. Dr. Schmitt Pál s. k., köztársasági elnök Kövér László s. k., az Országgyûlés elnöke Melléklet a évi CLXXXVI. törvényhez Esztergom Város Önkormányzat által átadandó intézmények 1.) Dobó Katalin Gimnázium 2.) Balassa Bálint Múzeum 3.) Glatz Gyula Szociális Központ 4.) Arany János Általános Iskola 5.) Babits Mihály Általános Iskola 6.) József Attila Általános Iskola 7.) Zsolt Nándor Alapfokú Zene- és Mûvészeti Iskola 8.) Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola 9.) Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 10.) Körösy László Középiskolai Kollégium 11.) Szent Imre Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 12.) Vaszary Kolos Kórház évi CLXXXVIII. törvény Magyarország évi központi költségvetésérõl* (kivonatos közlés) Az Országgyûlés Magyarország évi költségvetésérõl a következõ törvényt alkotja: I. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE 1. Az Országgyûlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) évi a) bevételi fõösszegét ,1 millió forintban, b) kiadási fõösszegét ,8 millió forintban, c) hiányát ,7 millió forintban állapítja meg. 2. (1) Az 1. -ban meghatározott kiadási és bevételi fõösszegeknek, valamint a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott költségvetési támogatási elõirányzatoknak fejezetek, címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. * A törvényt az Országgyûlés a december 19-ei ülésnapján fogadta el.

7 1. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 7 (2) A központi alrendszer mérlegét az Országgyûlés a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 1. A központi alrendszer elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülõ kiadásai és bevételei 3. Az 1. mellékletben meghatározott kiadási és bevételi elõirányzatok közül a 9. mellékletben meghatározott esetekben a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az elõirányzattól. II. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELÕIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETÕLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 7. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetése 19. (1) Az Országgyûlés az E. Alap évi a) bevételi fõösszegét ,9 millió forintban, b) kiadási fõösszegét ,1 millió forintban, c) hiányát ,2 millió forintban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási fõösszegek részletezését, valamint az egészségbiztosítási költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott támogatást az 1. melléklet tartalmazza. 20. (1) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport és az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport között átcsoportosítást hajtson végre. (2) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport jogcímei, valamint a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1 2. és 5. jogcímei elõirányzatainak megemelésére. 21. (1) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoporton belül az jogcímek között, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoporton belül a jogcímek között, valamint a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1 2. és 6. jogcímei között az egészségbiztosításért felelõs miniszter az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével átcsoportosíthat. (2) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv hatáskörében eljáró, egészségbiztosításért felelõs miniszter tervezési, az e törvényben említettek kivételével az elõirányzat-módosítási, valamint az elõirányzat-felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségét és jogát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) fõigazgatója gyakorolja. 22. (1) Az Országgyûlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelõs minisztert, hogy az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcím-csoport, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím, valamint az 1. cím, 7. alcím, 7. jogcím-csoport, 1. Szerzõdések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím elõirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a gyógyszertámogatás céltartalékot a 2. cím, 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1 2. és 5. jogcímeire átcsoportosítsa azzal a feltétellel, hogy a 2. és 5. jogcímek esetében az államháztartásért felelõs miniszter egyetértése szükséges. (2) Az Országgyûlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelõs minisztert, hogy az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével az Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 8. Természetbeni ellátások céltartaléka jogcím-csoport elõirányzatból a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás, 4. Gyógyszertámogatás és az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoportok jogcímeire átcsoportosítást hajtson végre a költségvetési folyamatok figyelembevételével. (3) Az Országgyûlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelõs minisztert, hogy az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével megemelje az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, a) 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím elõirányzatát a gyógyszertámogatással, b) 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport jogcímei elõirányzatát a gyógyászati segédeszköz támogatással

8 8 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1. szám kapcsolatos ellenõrzésekbõl eredõ az 1. cím, 7. alcím, 11. jogcím-csoport, 1. jogcím elõirányzaton befolyt bevételek összegével. (4) Az Országgyûlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelõs minisztert, hogy az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím elõirányzatát év közben megemelje az 1. cím, 7. alcím, 7. jogcím-csoport, 1. Szerzõdések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím bevételi elõirányzatán felül jelentkezõ többlet összegével. 23. Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcímen belül az idõarányoshoz viszonyított évközi elõirányzat-túllépést az 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport, továbbá az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport esetében az államháztartásért felelõs miniszter engedélyezheti. 24. (1) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport tartalmazza az E. Alapból finanszírozott térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében igénybe vehetõ egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók szerzõdésben foglalt feladataira tárgyévben folyósítandó összeget. (2) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport jogcímeinek elõirányzatai együttesen 6000,0 millió forintot tartalmaznak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves teljesítményének finanszírozására. A befogadásoktól eltérõ, a jogcím-csoporton belüli jogcímek szerinti célra történõ felhasználását a tényleges kiadások függvényében az egészségbiztosításért felelõs miniszter engedélyezheti az államháztartásért felelõs miniszter egyidejû tájékoztatása mellett. (3) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport tartalmazza az OEP által a járóbeteg-szakellátás részére beszerzett gyógyászati segédeszközök kiadásait is. (4) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím elõirányzata tartalmazza az 1200,0 millió forint finanszírozási elõlegre fordítható összeget. (5) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport 6. Gyógyszertárak juttatása jogcím elõirányzata a közforgalmú gyógyszertárat mûködtetõ vállalkozás, valamint a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végzõ intézeti gyógyszertár külön törvényben meghatározott juttatás kiadásaira szolgál. 25. Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az adott elõirányzat terhére különös méltánylást érdemlõ körülmények esetén táppénz, terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj megállapítására együttesen 170,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az adott elõirányzat terhére különös méltánylást érdemlõ körülmények esetén gyógyító-megelõzõ ellátásra 183,1 millió forint és gyógyászati segédeszköz támogatásra 1300,0 millió forint használható fel. 9. A Kormány, az államháztartásért felelõs miniszter és a fejezetet irányító szervek vezetõinek különleges jogosítványai 27. (15) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 24. Céltartalékok cím, 2. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja, gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülõk kompenzációja alcímrõl a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet 21. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap cím, 4. Különféle jogcímen adott térítések alcímen belül létrehozandó, Gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülõk kompenzációja jogcím-csoport javára átcsoportosítson. (17) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a december 31-én megyei önkormányzati fenntartásban volt intézményeket érintõ támogatások évi üteme alapján a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet, 8. Címzett és céltámogatások cím és 9. Vis maior támogatás cím terhére átcsoportosítást hajtson végre a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 8. cím, 2. Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények alcím és a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 10. cím, 2. Gyógyító-megelõzõ ellátás intézetei alcím javára.

9 1. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 9 III. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, KAPCSOLATOK 29. A kincstár az E. Alap részére a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 21. cím, 4. alcím, 1. Közgyógyellátás jogcím-csoport elõirányzatából, A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 2. alcím, 5. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz jogcím-csoport elõirányzatából és a 27. (15) bekezdésben kapott felhatalmazás szerint létrehozásra kerülõ elõirányzatból a folyósító szerv által benyújtott és az államháztartásért felelõs miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján finanszírozást teljesít. VIII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 77. Ez a törvény január 1-jén lép hatályba, és december 31-én hatályát veszti. Dr. Schmitt Pál s. k., köztársasági elnök Kövér László s. k., az Országgyûlés elnöke 1. melléklet a évi CLXXXVIII. törvényhez Cím szám Alcím szám Jogcímcsop. szám Jogcím szám El ir. csop. szám Kiemelt el ir. szám Cím név Alcím név Jogcímcsop. név Jogcím név El ir. csop. név XX. F E J E Z E T Kiemelt el irányzat neve millió forintban évi el irányzat Kiadás Bevétel Támogatás Intézményi beruházási kiadások Nemzeti Er forrás Minisztérium igazgatása Egyéb kulturális intézmények M ködési költségvetés M ködési költségvetés Személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Dologi kiadások Egyéb m ködési célú kiadások Egyéb m ködési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítás Felújítás Állami szociális intézetek Kölcsönök M ködési költségvetés Egyetemek, f iskolák Személyi juttatások M ködési költségvetés Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Dologi kiadások Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb m ködési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kölcsönök Egyéb oktatási intézmények M ködési költségvetés lij k 49, ,2 975, ,9 540, , ,1 3,5 17,5 16,1 60,1 1,5 3,0 1, ,4 338, ,8 471, ,3 5, , , , , ,1 159,1 87, , ,8 46,5 1,2 281, ,4 0, ,7 87, , , , , , ,2

10 10 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1. szám Cím szám Alcím szám Jogcímcsop. szám Jogcím szám El ir. csop. szám Kiemelt el ir. szám Cím név Alcím név Jogcímcsop. név Jogcím név El ir. csop. név XX. F E J E Z E T Kiemelt el irányzat neve millió forintban évi el irányzat Kiadás Bevétel Támogatás Intézményi beruházási kiadások Egyéb kulturális intézmények 1 M ködési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások 5 Egyéb m ködési célú kiadások 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2 Felújítás 3 Kölcsönök Egyetemek, f iskolák 1 M ködési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb m ködési célú kiadások 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2 Felújítás 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 Kölcsönök Egyéb oktatási intézmények 1 M ködési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1 M ködési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 1 M ködési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások Gyógyító-megel z ellátás szakintézetei 1 Gyógyszerészeti és Egészségügyi Min ség- és Szervezetfejlesztési Intézet 1 M ködési költségvetés 49, ,2 540, ,1 17,5 60,1 3,0 1, , , , , , , ,1 159,1 87, ,2 472, ,5 8, ,7 655,2 117,9 22, ,9 594,7 690,2 77,1 12, ,8 46,5 1, , ,7 87, ,0 220,0 177,8 3, , , , , , , ,1

11 1. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 11 millió forintban Cím szám Alcím szám Jogcímcsop. szám Jogcím szám El ir. csop. szám Kiemelt el ir. szám Cím név Alcím név Jogcímcsop. név Jogcím név El ir. csop. név XX. F E J E Z E T Kiemelt el irányzat neve évi el irányzat Kiadás Bevétel Támogatás 1 Személyi juttatások 4 226,5 2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 037,6 3 Dologi kiadások 1 872,4 5 Egyéb m ködési célú kiadások 200,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2 038,6 2 Felújítás 400,0 3 Kölcsönök 10,0 10,0 2 Gyógyító-megel z ellátás intézetei 1 467,3 1 M ködési költségvetés ,7 1 Személyi juttatások ,3 2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó ,4 3 Dologi kiadások ,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,7 5 Egyéb m ködési célú kiadások 7 362,1 2 Felhalmozási költségvetés 212,7 1 Intézményi beruházási kiadások 1 477,4 2 Felújítás 230,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 281,0 11 Közgy jtemények 8 202,9 1 M ködési költségvetés 7 430,2 1 Személyi juttatások 6 316,7 2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 764,0 3 Dologi kiadások 7 177,8 5 Egyéb m ködési célú kiadások 201,1 2 Felhalmozási költségvetés 0,5 1 Intézményi beruházási kiadások 135,0 2 Felújítás 39,0 12 M vészeti intézmények 6 100,0 1 M ködési költségvetés 2 237,0 1 Személyi juttatások 3 639,4 2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 968,1 3 Dologi kiadások 1 663,9 5 Egyéb m ködési célú kiadások 2,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2 013,4 2 Felújítás 50,0 13 Sportintézmények 1 Nemzeti Sport Intézet 200,0 1 M ködési költségvetés 6,0 1 Személyi juttatások 108,0 2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 28,0 3 Dologi kiadások 15,0 5 Egyéb m ködési célú kiadások 20,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 35,0 2 Nemzeti Sportközpontok 3 712,3 1 M ködési költségvetés 1 963,0

12 12 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1. szám millió forintban Cím szám Alcím szám Jogcímcsop. szám Jogcím szám El ir. csop. szám Kiemelt el ir. szám Cím név Alcím név Jogcímcsop. név Jogcím név El ir. csop. név XX. F E J E Z E T Kiemelt el irányzat neve évi el irányzat Kiadás Bevétel Támogatás Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások Országos Ment szolgálat 1 M ködési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások 5 Egyéb m ködési célú kiadások 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 1 M ködési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2 Felújítás Országos Tisztif orvosi Hivatal és intézményei 1 M ködési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások 5 Egyéb m ködési célú kiadások 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2 Felújítás Országos Vérellátó Szolgálat 1 M ködési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2 Felújítás Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 1 M ködési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2 Felújítás Fejezeti kezelés el irányzatok 1 Beruházás 1 125,9 321, , , , , ,6 51,8 137, ,1 594, ,9 133,6 2, , , ,3 286,8 71,0 22, ,9 972, ,4 530,0 20,0 609,1 162,9 379,0 5,9 3, ,4 799,4 10, , ,3 118,6 5,5 520, , , , ,2

13 1. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 13 Cím szám Alcím szám Jogcímcsop. szám Jogcím szám El ir. csop. szám Kiemelt el ir. szám Cím név Alcím név Jogcímcsop. név Jogcím név El ir. csop. név XX. F E J E Z E T Kiemelt el irányzat neve millió forintban évi el irányzat Kiadás Bevétel Támogatás 4 Kulturális beruházások 2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) 2 Normatív finanszírozás 1 Fels oktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi el irányzata 3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészít támogatás 8 Egyházi fels oktatási intézmények hitéleti képzése 10 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) 11 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi fels oktatás) 3 Fels oktatási feladatok támogatása 33 Fels oktatási információs rendszerek m ködtetése EISZkoordináció 47 Lakitelek Népf iskola támogatása 48 Fels oktatás speciális feladatai 49 Fels oktatási testületek 4 Közoktatási feladatok támogatása 29 Közoktatás speciális feladatainak támogatása 30 Közoktatás Fejlesztési Célel irányzat 34 Nemzeti Tehetség Program 38 Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése 40 Kisiskolák támogatása 5 Egyéb feladatok támogatása 18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 1 Határon túli oktatási feladatok támogatása 2 Határon túli kulturális feladatok támogatása 19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 1 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok 2 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 5 Kétoldalú munkatervi feladatok 2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok 2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok 9 EU tagsággal kapcsolatos feladatok 6 EU tagságból ered együttm ködések 2 EU tagságból ered kulturális együttm ködések 11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 15 Finnugor Világkongresszus megszervezésének támogatása 16 A Zeneakadémia felújításával kapcsolatos feladatok 12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra 7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása 1 Közgy jteményi szakmai feladatok - közgy jtemények nemzeti értékment programja 2 Közm vel dési szakmai feladatok 3 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 4 Világörökségi törvényb l adódó feladatok ellátása 5 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása 1 270, , , , , , , , , , , ,0 127,3 127,3 330,0 330,0 103,3 103,3 76,9 76,9 120,1 120,1 5,0 5, , ,4 50,0 50,0 100,0 100,0 692,1 692,1 50,0 50,0 126,7 126,7 105,6 105,6 291,1 291,1 4,5 4,5 8,0 8,0 10,0 10,0 237,0 237,0 150,0 150,0 300,0 300,0 83,0 83,0 130,0 130,0 4,0 4,0 200,0 200,0 50,0 50,0

14 14 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1. szám Cím szám Alcím szám Jogcímcsop. szám Jogcím szám El ir. csop. szám Kiemelt el ir. szám Cím név Alcím név Jogcímcsop. név Jogcím név El ir. csop. név XX. F E J E Z E T Kiemelt el irányzat neve millió forintban évi el irányzat Kiadás Bevétel Támogatás 13 M vészeti tevékenységek 4 M vészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 5 El adóm vészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok 7 A Nemzet Színésze cím támogatása 9 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak 10 M vészeti nyugdíjsegélyek megtérítése 14 A kábítószer-fogyasztás megel zésével kapcsolatos feladatok 15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 1 Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok 1 Gyermek és ifjúsági célú üdültetés 3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása 1 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása 6 Családpolitikai Programok 7 Családpolitikai célú pályázatok 17 Egyes szociális pénzbeli támogatások 1 Gyermekvédelmi Lakás Alap 5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 7 GYES-en és GYED-en lév k hallgatói hitelének célzott támogatása 18 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása 19 Szociális célú humánszolgáltatások 1 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása 3 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése 4 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelz rendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont finanszírozása 20 Társadalmi kohéziót er sít tárcaközi integrációs szociális programok 3 Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása 6 Fogyatékos személyek esélyegyenl ségét el segít programok támogatása 8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása 12 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása 13 Autista otthonok támogatása 22 Egészségügyi, szociális ágazati el irányzatok 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 3 Légimentés eszközpark bérlésével összefügg kiadások 13 Kisforgalmú gyógyszertárak m ködtetési támogatása 20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer m ködésének támogatása 23 Sporttevékenység támogatása 4 Versenysport támogatása 5 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefügg feladatainak támogatása 250,0 250, , ,0 144,7 144,7 100,0 100, , ,0 300,0 300,0 351,2 351,2 150,0 150,0 180,0 180,0 120,0 120,0 133,0 133, , , , , , ,0 561,0 561,0 150,0 150, , , , , , ,8 164,0 164,0 167,6 167,6 562,4 562,4 500,9 500,9 95,0 95,0 167,1 167, , ,2 810,0 710,0 100, , ,3 713,8 713, , ,0

15 1. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 15 Cím szám Alcím szám Jogcímcsop. szám Jogcím szám El ir. csop. szám Kiemelt el ir. szám Cím név Alcím név Jogcímcsop. név Jogcím név El ir. csop. név XX. F E J E Z E T Kiemelt el irányzat neve millió forintban évi el irányzat Kiadás Bevétel Támogatás 6 Az olimpiai mozgalommal összefügg, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására 1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 2 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése 4 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 7 Utánpótlás-nevelési feladatok 8 Fogyatékosok sportjának támogatása 9 Olimpiai és paralimpiai kiutazás költsége 7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 9 Válogatott kerettagok emelt szint sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása 23 Szabadid sport támogatása 24 Diák- és hallgatói sport támogatása 25 Sport népszer sítésével összefügg kiadások 28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok m ködtetése és projektjei 29 Kettesfogathajtó Világbajnokság 24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 10 Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefügg feladatainak támogatása 11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése 12 Magyar Sport Háza támogatása 13 Sportlétesítmények létesítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefügg feladatok 1 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció - a Nagyerdei Stadion Rekontsrukciós Kft. m ködésének támogatása 2 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója 25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások 1 A szentgotthárdi barokk templom bels restaurációja 2 Batthyány-kastély falkutatási munkálatai 26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása 1 Oktatási alapítványok, közalapítványok 2 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelv Egyetemért 3 Nemzetközi Pet András Közalapítvány 14 Autizmus Alapítvány 19 Határon túli magyar fels oktatási intézmények támogatása 2 Kulturális alapítványok, közalapítványok 10 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 1 Gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása 2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 3 Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása 30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek m ködési támogatása 22 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek 2 Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása 23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 2 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása 2 472, , , ,7 183,5 183, , ,8 230,0 230,0 570,0 570,0 53,7 53,7 131,4 131,4 413,3 413,3 335,2 335,2 15,0 15,0 37,2 37,2 75,0 75,0 960,0 960,0 109,3 109,3 302,5 302,5 208,0 208, , ,0 23,0 23,0 40,0 40,0 200,0 200,0 131,5 131,5 35,0 35,0 250,0 250,0 500,0 500,0 787,5 787, , ,6 232,3 232,3 85,5 85,5 122,5 122,5

16 16 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1. szám Cím szám Alcím szám Jogcímcsop. szám Jogcím szám El ir. csop. szám Kiemelt el ir. szám Cím név Alcím név Jogcímcsop. név Jogcím név El ir. csop. név XX. F E J E Z E T Kiemelt el irányzat neve millió forintban évi el irányzat Kiadás Bevétel Támogatás 3 Területi M vel dési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása 4 Magyar Írószövetség támogatása 24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek 1 Magyar Vöröskereszt támogatása 2 Magyar Rákellenes Liga támogatása 3 Egészségügyi társadalmi, civil és nonprofit szervezetek m ködési támogatása 4 Magyar ILCO Szövetség támogatása 5 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat 6 Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona 25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 5 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási programok támogatása 6 Értelmi Fogyatékossággal Él k és Segít ik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 7 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 8 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 9 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 10 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 11 Autisták Országos Szövetsége 12 Siketvakok Országos Egyesülete 13 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége 21 Karítatív tevékenységet végz szervezetek támogatása 26 Sport társadalmi, civil és non-profit szervezetek 2 Magyar Olimpiai Bizottság 35 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 39 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása 46 Megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatásával összefügg bértámogatás 47 Megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatásával összefügg költségkompenzáció 51 Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása 500,0 500,0 30,0 30,0 100,1 100,1 30,0 30,0 36,3 36,3 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0 238,5 238,5 130,0 130,0 165,0 165,0 160,0 160,0 165,0 165,0 20,0 20,0 50,0 50,0 20,0 20,0 30,0 30,0 678,7 678,7 500,0 500,0 300,0 300, , , , , , ,0 250,0 250, cím összesen: , , ,2 21 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 1 Családi támogatások 1 Családi pótlék 2 Anyasági támogatás 3 Gyermekgondozási segély 4 Gyermeknevelési támogatás 5 Apákat megillet munkaid -kedvezmény távolléti díjának megtérítése 6 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások 7 Életkezdési támogatás 8 Gyermektartásdíjak megel legezése 2 Korhatár alatti ellátások 1 Szolgálati járandóság 2 Korhatár el tti ellátás, balettm vészeti életjáradék 3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészít szociális támogatások , , , , , , , , , ,9

17 1. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 17 Cím szám Alcím szám Jogcímcsop. szám Jogcím szám El ir. csop. szám Kiemelt el ir. szám Cím név Alcím név Jogcímcsop. név Jogcím név El ir. csop. név XX. F E J E Z E T Kiemelt el irányzat neve millió forintban évi el irányzat Kiadás Bevétel Támogatás 1 Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése 2 Mez gazdasági járadék 3 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 4 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 5 Házastársi pótlék 6 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) 7 Megváltozott munkaképesség ek kereset-kiegészítése 4 Különféle jogcímen adott térítések 1 Közgyógyellátás 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 3 Terhesség-megszakítás 4 Folyósított ellátások utáni térítés 5 Nyugdíjbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 7 704, , , , ,0 80,0 475, , ,0 400, , ,0 21. cím összesen: , ,0 XX. fejezet összesen: , , ,2 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 1 2 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1 M ködési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások 5 Egyéb m ködési célú kiadások 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások Fejezeti kezelés el irányzatok 1 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 2 292,1 876,3 228,5 536,1 371,1 280,1 70,9 70,9 XXX. fejezet összesen: 2 363, ,0 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Központi Statisztikai Hivatal M ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb m ködési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök KSH Könyvtár M ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 7 986, , ,8 22,0 101,9 20,0 35,2 123,5 31,9 27,1 311,9 0,3 35,2 6, ,0 177,5

18 18 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1. szám Cím szám Alcím szám Jogcímcsop. szám Jogcím szám El ir. csop. szám Kiemelt el ir. szám Cím név Alcím név Jogcímcsop. név Jogcím név El ir. csop. név LXXII. F E J E Z E T Kiemelt el irányzat neve millió forintban évi el irányzat Kiadás Bevétel Támogatás LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1 2 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1 Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillet része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék 2 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 1 Egészségügyi szolgáltatási járulék 2 Megállapodás alapján fizet k járulékai 4 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 5 Egyszer sített foglalkoztatás utáni közteher 10 Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések 4 Egészségügyi hozzájárulás 5 Késedelmi pótlék, bírság 6 Költségvetési hozzájárulások 1 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás 6 Járulék címen átvett pénzeszköz 7 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett pénzeszköz 7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 1 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 2 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 3 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 7 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései 1 Szerz dések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések 2 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek 8 Nemzetközi egyezményb l ered ellátások megtérítése 1 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 2 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 11 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése 1 Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellen rzésekb l ered visszafizetések 2 Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése 12 Baleseti adó 13 Népegészségügyi termékadó 8 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére Ny. Alaptól átvett pénzeszköz Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 1 Terhességi-gyermekágyi segély , , , ,0 260, ,4 80, , , ,0 400, , , ,3 610, , , , , ,0 2,5 75,0 300, , , ,9

19 1. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 19 Cím szám Alcím szám Jogcímcsop. szám Jogcím szám El ir. csop. szám Kiemelt el ir. szám Cím név Alcím név Jogcímcsop. név Jogcím név El ir. csop. név LXXII. F E J E Z E T Kiemelt el irányzat neve millió forintban évi el irányzat Kiadás Bevétel Támogatás 2 Táppénz 1 Táppénz 2 Gyermekápolási táppénz 3 Baleseti táppénz 3 Betegséggel kapcsolatos segélyek 1 Külföldi gyógykezelés 4 Egyszeri segély 4 Kártérítési járadék 5 Baleseti járadék 6 Gyermekgondozási díj 7 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 3 Természetbeni ellátások 1 Gyógyító-megel z ellátás 1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 2 Véd n i szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem 3 Fogászati ellátás 5 Betegszállítás és orvosi rendelvény halottszállítás 8 M vesekezelés 9 Otthoni szakápolás 11 M ködési költségel leg 13 Célel irányzatok 15 Mentés 17 Laboratóriumi ellátás 18 Összevont szakellátás 2 Gyógyfürd és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 3 Anyatej-ellátás 4 Gyógyszertámogatás 1 Gyógyszertámogatás kiadásai 2 Speciális beszerzés gyógyszerkiadás 4 Gyógyszertámogatás céltartalék 5 Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása 6 Gyógyszertárak juttatása 5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 1 Kötszertámogatás 2 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása 3 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 6 Utazási költségtérítés 7 Nemzetközi egyezményb l ered és külföldön történ ellátások kiadásai 1 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 2 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 3 Külföldi sürg sségi gyógykezelés 8 Természetbeni ellátások céltartaléka 4 Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 4 Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 1 Kifizet helyeket megillet költségtérítés 2 Postaköltség 3 Egyéb kiadások 4 Orvosspecifikus vények , , , ,0 450,0 916, , , , , , , , , , , , , , , ,0 200, , , , , , ,0 300, , , ,0 186,1 200, , , , ,0 300,0

20 20 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1. szám millió forintban Cím szám Alcím szám Jogcímcsop. szám Jogcím szám El ir. csop. szám Kiemelt el ir. szám Cím név Alcím név Jogcímcsop. név Jogcím név El ir. csop. név LXXII. F E J E Z E T Kiemelt el irányzat neve évi el irányzat Kiadás Bevétel Támogatás 3 5 Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése Vagyongazdálkodás 100,0 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 15,0 15, cím összesen: , ,3 5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek 1 Központi hivatali szerv 8 847,5 1 M ködési költségvetés 424,6 1 Személyi juttatások 5 091,7 2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 288,8 3 Dologi kiadások 2 716,6 5 Egyéb m ködési célú kiadások 175,0 5. cím összesen: 9 272,1 424, ,5 LXXII. fejezet összesen: , , ,5 K I A D Á S I F Ö S S Z E G : ,8 B E V É T E L I F Ö S S Z E G : ,1 A F ÖSSZEGEK EGYENLEGE : ,7

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 1. szám 2012. január 30. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 272. OLDAL 2011. január 21. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 4095 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 216. OLDAL 2010. január 15. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Fel hív juk Tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. 2011. december 28., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. 2011. december 28., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A 0. december 8., szerda 6. Tartalomjegyzék 0. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 0. évi központi költségvetésérõl 968 0. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 172. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 172. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 7. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 0. december 8., kedd Tartalomjegyzék 0. évi CCIV. törvény Magyarország 03. évi központi költségvetésérõl 835 0. évi CCV. törvény A honvédek jogállásáról 8490

Részletesebben

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 200. 31047 II. Törvények 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl* Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl az

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 216. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 216. szám MAGYAR KÖZLÖNY 6. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 03. december., szombat Tartalomjegyzék 03. évi CCXXX. törvény Magyarország 04. évi központi költségvetéséről 8560 03. évi CCXXXI. törvény Egyes törvényeknek

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/4730. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 06. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS

Részletesebben

II. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

II. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 558 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 04. évi 84. 04. évi C. törvény Magyarország 05. évi központi költségvetéséről* Az Országgyűlés az Alaptörvény. cikk () bekezdése alapján Magyarország 05. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

2015. évi. törvény. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről I. FEJEZET

2015. évi. törvény. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről I. FEJEZET 05. évi. törvény Magyarország 06. évi központi költségvetéséről Az Országgyűlés az Alaptörvény 6. cikk () bekezdése alapján Magyarország 06. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/794. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 05. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS MELLÉKLETEI

Részletesebben

2007. évi. törvény. a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről *

2007. évi. törvény. a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről * 007. évi. törvény a Magyar Köztársaság 008. évi költségvetéséről * Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 008. évi költségvetéséről az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 13. szám 2012. december 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

2006. évi. törvény. a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről *

2006. évi. törvény. a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről * 006. évi. törvény a Magyar Köztársaság 007. évi költségvetéséről * Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 007. évi költségvetéséről, az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 165. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 165. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 28., csütörtök 165. Tartalomjegyzék 2010. évi XCVI. törvény Egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 49. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda. Tartalomjegyzék. 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 49. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda. Tartalomjegyzék. 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda 49. szám Tartalomjegyzék 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 26/2012. (IV. 25.) NEFMI rendelet 27/2012.

Részletesebben

2015. évi költségvetési adatok - 1.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

2015. évi költségvetési adatok - 1.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 00 00 00 00 I. ORSZÁGGYŰLÉS 01 01 01 00 00 Országgyűlés hivatali szervei 560,0 20860,5 560,0 20860,5 55,7 2329,8 01 01 01 00 00 K1 - Személyi juttatások 11216,2 11216,2 908,5 01 01 01 00 00 K2 - Munkaadókat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074 Budapest, 2013. május 31. Ára: 5200 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074 914 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 5. szám I. PÉNZÜGY

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről. I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről. I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

2012. évi törvény. egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről. 1. Értelmező rendelkezések

2012. évi törvény. egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről. 1. Értelmező rendelkezések A 2011. évi CLIV. törvény alapján a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő szociális és gyermekvédelmi intézmények 2012. január 1-jével állami fenntartásba kerültek. A tervezet tovább folytatja a 2011-ben

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. JANUÁR 19. ÁRA: 1775 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

- 2 - Bevételek. 3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások

- 2 - Bevételek. 3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások - 2 - Az Egészségbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege 1 721 239,9 millió forint, kiadási főösszege 1 755 660,1 millió forint, a költségvetés egyenlege -34 420,2 millió

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA. 1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA. 1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása 25470 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 184. szám II. Törvények 2014. évi XCIX. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról* I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG

Részletesebben

2013. évi XL. törvény

2013. évi XL. törvény 2013. évi XL. törvény az egészségügyet érintı egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási felelısséggel kapcsolatos, valamint egyes közszférában foglalkoztatott egészségügyi dolgozók foglalkoztatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 04. december 9., hétfő Tartalomjegyzék 04. évi XCIX. törvény Magyarország 05. évi központi költségvetésének megalapozásáról 5470 04. évi C. törvény Magyarország

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM. (2) A Ktv. 17. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM. (2) A Ktv. 17. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 2006. évi LXXII. törvény a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról... 1857 4/2006. (VII.

Részletesebben