Jelentés. az évi állami költségvetés pénzeszközei banki számlavezetésének és könyvelésének ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés. az 1989. évi állami költségvetés pénzeszközei banki számlavezetésének és könyvelésének ellenőrzéséről 1990. 17."

Átírás

1 Y. Jelentés az évi állami költségvetés pénzeszközei banki számlavezetésének és könyvelésének ellenőrzéséről

2 Az ellenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő, tanácsos Bodonyi Miklós számvevő, Horváth Sándor számvevő, tanácsos tanácsos Az ellenőrzést yezette és összefogolalta: Kolossváry György főtanácsos

3 ALLAMI SZAMVEVöSZÉK V / J E L E N T É S az évi állami költségvetés pénzeszközei banki számlavezetésének és könyvelésének ellenőrzéséről Az állami költségvetés a gazdaság pénzügyi irányításának egyik eszköze, amely mint naptári évre szóló pénzügyi terv, megvalósítja az állami feladatokat szolgáló jövedelmek központosítását és újraelosztását. Az állami költségvetés eszközeit, bevételeit és azok felhasználását - a gazdálkodó szervekhez hasonlóan - a valódiság, a teljeskörűség és a törvényesség é rvényesítésével nyilván kell tartani. A nyilvántartási feladatokat a Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank látja el. A költségvetés t eljes pénzforgalma a Magyar Nemzeti Banknál a Pénzügyminisztérium megbízásából - vezetett bevételi, beszedési, folyósítási és kiemelt kiadási számlákan bonyolódik le.!gy figyelemmel kisérhető az MNB napi számlakivonatai alapján a költségvetés pénzügyi teljesítése és likviditási helyzete. A költségvetési mérleg (zárszámadás ) összeállításánál a következő év elején, meghatározott időszakban teljesített

4 - 2 - egyes bevételeket és kiadásokat is figyelembe veszik. Ez az u.n. pátkezelési időszak. A költségvetésen kívüli pénzeszközök kezelésére a letéti számlák szolgálnak. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az évi állami költségvetés pénzeszközeinek számlavezetése és könyvelése kielégítette-e a törvényességi követelményeket, érvényesült-e a mérlegvalódiság elve. I. Megállapítások 1./ Az állami költségvetés nyilvántartási rendszere Az állami pénzügyekről szóló módosított évi II. tv. 18. paragrafusának a/ pontja a pénzügyminiszter feladatává tette az államháztartás pénzügyi mérlege tervezésének és elszámolásának részletes szabályozását. Az elszámolás (beleértve a nyilvántartás ) rendjére irányuló szabályozás az Apt június 1-i hatályú módosításától az ellenőrzés befejezéséig - nem készült el. Az előzőek következtében az á llami költségvetés számviteli rendszere (az á llamszámvitel) nem alakult ki. A főkönyvi könyvelés alkalmazásának objektív akadályát j e l entette, hogy az állami költségvetés nem rendelkezett önálló forgóalappal. Éppen ezért a likviditás érdekében a költségvetés központi számláin lévő pénzkészletek mellett olyan pénzeszközöket (budapesti központi költségvetési szervek bankszámláit) i s fedezetnek tekintették, amelyek figye l embevétele viszont a

5 - 3 - főkönyvi könyvelés zárt rendjébe nem illeszthető. A pénzügyminisztériumi nyilvántartás a pénzforgalom naplószerű 1989 nagyobbik felében manuális rögzítésére és a központi számlák többségének bevételi és kiadási jogcímek (mérlegsorok) szerinti analitikájára korlátozódik. Az állami költségvetés (tágabban az államháztartás ) bankszámlarendje az adóigazgatás bankszámláinak kivételével szabályozatlan. A Pénzügyminisztérium megbízásából megnyitott központi számlák kötelező tartalmára, a számlákan végezhető pénzforgalmi müveletek lehetőségére normatív követelményeket nem határoztak meg. A számlák pénzforgalma felett közvetlen felügyeletet gyakorló Allami Költségvetési Főosztályon csak egy ban készült, azóta a karbantartás hiánya miatt elavult "Ismerte tő " lelhető fel. A főosztá l y az ellenőrzést követően aktualizálta ugyan az ismertetőt, azonban abban még mindig átfedések vannak (Különleges bevételek, bevételi számla - Vegyes bevételek, bevételi számla) és az egyes számlák pénzforgalmi jogcímei sem eléggé körülhatároltak. A szabályozás h iányának következménye volt pl., hogy az éves zárlati utasítás keretében a Pénzügyminiszté riumnak ismétlődően rendelkeznie kellett az MNB felé az egyes számlák záró egyenlegének átvezetéséről, míg egy szabályozott rendszerben ez az aktuális feladatok meghatározására korlátozódhatott volna. A finanszírozási konstrukciók változása mellett a kötelező számlatartalom tisztázatlanságával is összefüggött, hogy azonos jogcimű átutalásokat a Pénzügyminisztérium néhány esetben (pl. személyi jövedelemadó bevétel átutalása, Lakás Alap támogatása) különböző számlákról tel jesített. A költségvetési mérleg összeállításához kapcsolódó a mérleg egyes sorainak és a bankszámlák forgalmi adatainak tartalmi eltérése miatt szükséges - számos átvezetés és korrekció müveleti leírását nem rögzítették írásban.

6 - 4 - Az állami költségvetés évi mérlegének bankszámla összefüggéseit részletező leírást a Pénzügyminisztérium az ellenőrzés részére utólag megküldte. A leírás hiányosságai miatt azonban a költségvetési mérleg annak alapján - teljeskörűen nem állítható össze. A költségvetési mérleg gyors elkészitését elősegitő számitógépes program dokumentálása szintén elmaradt. A mérleg helyes összeállítására (a pénzforgalmi adatok mérlegsorokhoz rendezésére) igy csak a Pénzügyminisztérium il-.letékes osztályának néhány, a szükséges ismeretek birtokában lévő szakembere jelent biztositékot. Az állami költségvetés végrehajtására vonatkozó bevételi és kiadási pénzforgalom bankszámlák szerinti adatai a A pénzforgalmi adatok mérlegsorokhoz rendezését az indokolja. hogy a bankszámlákat alapvetően nem a költségvetési mérleg egyes, rendszeresen változó tartalmu bevételi és kiadási jogcimeihez, hanem az adóigazgatási gyakorlathoz és más célszerűségi szemponthoz igazodóan nyitották meg. (Az adóalanyok költségvetési kapcsolatai az APEH adó- és támogatásnemenként vezetett bankszámláin bonyolódnak le. A nemzetközi kötelezettségek bevételi és kiadási pénzforgalma pl. egy-egy bankszámlán real izálódik, a forgalom egy része ugyanekkor az adósságszolgálatot, mint önálló mérlegsort érinti.) Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank között év közben automatikusan megegyeznek, mivel azonos az adatbázis. A mérleg összeállításakor végrehajtott műveletek következtében viszont a föösszegek közül pénzforgalmilag már csak a mérleg két oldala közötti eltérés (hiány) összege egyeztethető.

7 / Az évi költségvetési mérleg valódisága Az évi állami költségvetés végrehajtásáról készült mérleg adatai és a Magyar Nemzeti Bank december 29-i éves összesített, valamint a tárgyidőszakot követő, un. pátkezelési időszak pénzforgalmi adatai számszakilag egészében, a Pénzüg~~inisztérium által - az egyes számlák között - végrehajtott korrekciók eredményeként pedig részleteiben is egyezőséget mutattak. A Pénzügyminisztérium az évi állami költségvetés teljesítését tükröző mérleget két alapváltozatban készitette el. A két változat abban különbözött, hogy az egyik az évi ténylegesen teljesített bevételi és kiadási pénzforgalom adatait, a másik az 1990-ben pótlólagosan elszámolt (az 1990-ben lebonyolított, de az évi költségvetésre terhelt) pénzforgalmi téte leket, valamint az egyes bankszámlák közötti korrekciók adatait is tartalmazta. a./ A tényleges éves pénzforgalom szerinti mérleg A Magyar Nemzeti Bank december 29-i számlakivonatai szerint a költségvetés éves kiadásai a megfelelő számláken 6o1.732 millió Ft-ra, bevételei millió Ft-ra teljesűltek, a hiány összege millió Ft volt. A Pénzügyminisztérium első változatú mérlegében a megegyező összegű hiányt millió Ft-tal alacsonyabb kiadási és bevételi szint mellett mutatták ki.

8 - 6 - Az eltérés abból adódott, hogy a szecialista államközi elszámolásokból származó millió Ft bevétellel az ilyen c ímen nyúj tott támogatásokat nettósitották. Az egyéni és társas vállakozások 258 mill ió Ft-os támogatásának átcsoportosításával szintén csökkentették a bevételeket és a kiadásokat is. A fennmaradó különbség azzal függött össze. hogy az APEH az évben egy támogatás folyósitási számláról igénybevett 25 millió Ft fedezetet nem pótolta oda v issza, az összeget viszont nem lehetett költségvetési kiadásként elszámolni. A pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások nettósitásának törvényessége annyiban igazolható, hogy az éves költségvet és ilyen jogcímeken nem tartalmazott önálló bevételi, illetőleg kiadási előirányzatot. Alkalmazása prezentációs okokra a támogatások látszólagos csökkentésére - volt visszavezethető. A bevételek és kiadáso k mérlegsorokhoz rendezését - az egyes bankszámlák forgalmáról vezetett analitikák. az APEH kezelésében lévő adó- és támogatási bankszámlák részletező kivonatai és külső (HNB, PSZTI stb.) adatszolgáltatá sok alapján - az ellenőrzés tapasztalatai szerint megfelelően végezték el. A müveletek áttekinthetőségét és reprodukálhatóságát a s z abályozás már emlitett hiánya nagy mértékben megnehezít i, ami a mérlegszerkezet és a számlarend korszerüs ítésével várhatóan me goldódik.

9 - 7 - b./ A pátkezelési időszak elszámolásai A Pénzügyminisztérium az évben az évi állami költségvetés bevételeit 1,1 milliárd, kiadásait pedig 7,2 milliárd Ft-tal pótlólagosan növelő - a mellékletben részletezett pénzforgalmat számolt el. Ezen felül további, együttesen 6,5 milliárd Ft összegben végzett számlák közötti a bevételi és a kiadási szintet már nem érintő rendezéseket. Ez utóbbiakat a Világbanki hitelkostrukció sajátasságai és egyéb utólagos korrekciók indokolták. A pénzforgalmilag teljesitett és az állami költségvetés hiányát 6,1 milliárd Ft-tal, 54 milliárd Ft-ra növelő pótkezelések törvényessége, vonatkozó törvényi szabályozás hiányában, nem minősi thetö. - Ugyanakkor az IMF az évet érintő pátkezelést báziskorrekcióként tudomásul vette. Az évi IMF készenléti hitel-megállapodáshoz kapcsolódó memorandum szerint a pátidőszak államháztartási kifizetései közül az AFI beruházási és az OTP Lakás Alap ráforditásai, valamint a kincstárjegyek kamatterhei és a nemzetközi biztositások költségei február 15-ig szintén elszámolhatók. A költségvetési pátkezelés eddig folytatott gyakorlata azonban ennél lényegesen tágabb volt. A pótlólagosan elszámolt költségvetési bevételek döntő hányadát az MNB és az OTP számlákra már december 29-én (a zárónapon) befolyt, de a központi számlára azon a napon jóvá nem irt millió Ft személyi jövedelemadó átutalása jelentette. A bevételi tételek többi része szintén az 1989-ben már realizálódott központi bevételek befizetésé-

10 - 8 - vel és egyes célkeretek maradványainak januári visszautalásával függött össze. A pátkezelésként elszámolt kiadások fedezetét az Előző évi forgóalap áthozott egyenlege elnevezésü bankszámlára a gazdálkodási- és pénzmaradvánnyal rendelkező központi számlákról rávezetett záró egyenlegek, a pátkezelési időszakban elszámolt költségvetési bevételek és forgóalap megtérülések, valamint - a Parlament által jóváhagyott 33 milliárd Ft hitelkeret terhére felvett - 4,5 milliárd Ft hitel képezték. A kiadások áthuzódásának egy része gyorsabb és hibamentes ügyintézéssei megelőzhető lett volna. Igy pl. a Kereskedelernpolitikai Alap l milliárd Ft-os támogatási igénye már dec ember közepén, a kincstárjegyek forgalmazásának november havi 1,2 millió Ft-os költségelszámolása a hónap második felében a Pénzügyminisztériumba érkezett. A Piaci Intervenciós Alap 131 millió Ft-os támogatási igényének dátuma is december 14-e volt. A Kereskedelmi Minisztérium és a Pénzügyminisztérium miniszterhelyettesi szintü megállapodása értelmében az alap támogatását a kávékassza többletéból kellett volna finanszírozni. Az összeg kiutalását - főosztályvezetói elhatározás alapján nem a letéti számlán lévő f orrásból, hanem pátkezelésként a költségvetés t erhére számolták e l. Szintén még a k öltségvetési évben rende zhető e xp ort hit el biztosítás fedezetére a Hungária lett volna az Biztositának január közepén telje sitett 1. 2 mil liárd Ft-os átu-

11 - 9 - talás. Az alkalmazott elöleg-finanszirozási konstrukció az idözitést, az igénylés tartalma és a letéti számlán lévő részleges forrás az összeg mértékét tette indokolatlanná. A Hungária Biztositó az december 29-én kelt 1, 2 milliárd Ft összegü igénylésében IV. negyedévi pénzszükségletként olyan káreseményeket is megjelölt, amelyekről már tudomása volt ugyan, de felé még nem jelezték. Ezért ezek pénzügyi teljesitésére 1989-ben a Biztositó részéről már nem is kerülhetett sor. Az évben a politikai kockázatokkal összefüggö káreseményekre a Pénzügyminisztérium millió Ft-ot még a letéti számláról fizetett ki a Biztositónak, az ott felhalmozódott forrásból. Már abban az évben 404 millió Ft-ot a költségvetés terhére is elszámolt, holott a letéti számlán még 333 millió Ft állt rendelkezésre. A letét maradvány összegét 1989-ben - a 4,1 milliárd Ft mértékü biztositási teher ellenére - sem vették igénybe. Téves elszámolások és átutalások utólagos korrekciója további 110 millió Ft kiadás pótlólagos elszámelását tette szükségessé. Az állami alapjuttatások I. félévi kezelési költségeinek hibás kiszámitása miatt az AFI december vegen nyujtott be 94,5 millió Ft-os pótigényt. A téves átutalások utólagos rendezése ezen felül 15 millió Ft kihatással járt. A költségtéritések és jutalékok pótlólagos elszámolása - de a pátkezelés bevételeinek és a korábban említett kiadások egy része is - az állami költségvetés finanszirozási rendjének szabályozatlanságához kapcsolható. Az alkalmazott gyakorlat eredményeként az érintett tételek szemben a költségvetési mérleg többi adatával - eredmény-szemléletűvé váltak, ami az egységes elvektől eltérést jelentett.

12 A ráfordítások megelőlegezésére kiutalt keretösszegek esetében a Pénzügyminisztérium nem mindenkor irja elő az év veg~, pénzforgalmilag is rendezendő elszámolást (export hitel biztesitás stb). A téritéses jellegű finanszírozásnál szintén nem egységes a gyakorlat. Az ilyen kifizetések többsége a pénzforgalmi teljesítés időszakát terheli. A pátkezelésként elszámolt tételek ettől eltérést jelentenek (de csak az év végén, mert év közben az elszámolás ezeknél is pénzforgalmi szemléletü). Igy az állami költségvetés teljesítéseként vegyesen fordulnak elő pénzforgalmi és eredmény-szemléletü adatok. Az évi pátkezelés legnagyobb kiadási tétele a lakáshitelek előtörlesztésének kiegészítésére az OTP-nek február 8-án átutalt 4,5 milliárd Ft volt. Az összeg átutalása az január 15-ig meghosszabbított kedvezményes előtörlesztési lehe tőséghe z kapcsol ódott. A Minisztertanács utólag, az évi állami költségvetés hiányának előzetes rendezéséről hozott 1/ (II.14.) Ogy. sz. határozattal kapott felhatalmazást a kedvezményes kamatozású lakáshitelek előtörlesztési kedvezményének hitel terhére való elszámolására. Az átutalt 4,5 milliárd Ft, mintegy 828 millió Ft-tal meg is haladta az OTP által irásban jelzett támogatási szükségletet. Az OTP január 18-án kelt, a Pénzügyminisztérium részére megkül dött irata ezerint az november l január 15-e közötti idöszakban történt rendkivüli törlesztések 45%-os kedvezménye millió Ft támogatási igénnyel járt. A Pénzügyminisztérium viszont az december 29-én teljesitett 6 milliárd Ft átutalással együtt az akcióra 10.5 milliárd Ft- ot biztosít ott. (Az OTP hálózata hivatkozott levelében feltüntetett elöjegyzései alapján készültek. A adatok a tényszámok szerinti ös szegekről a Pénzügyminisztériumban nem állt rendelkezésre ujabb adat.)

13 - ll - A pátkezelési gyakorlat következetlenségére utal ugyanakkor, hogy a lakásépités évi szociális kedvezményei kapcsán az állami költségvetés 4,2 milliárd Ft-tal maradt adósa az OTP-nek. Ennek a tartozásnak az évi kiegyenlitését már nem számolták el pótkezelésként, szemben a megelőző évi gyakorlattal. Az 1989-re áthuzódott 167,5 millió Ft tartozás ellenében a Pénzügyminisztérium akkor 500 millió Ft pótlólagos kiadással terhelte az évi költségvetést. Az állami költségvetés teljesitésének szabályszerűség i értékelését tovább bonyolitja, hogy az évi költségvetés tehermentesitése érdekében a Pénzügyminisztérium - a Parlament tájékoztatása mellett - még december 29-én két, együttesen 12 milliárd Ft összegü átutalás részeként 3,7 milliárd Ft-ot fizetett ki az Allami Fejlesztési Intézetnek (AFI ) a jamburgi gázvezeték 1990-ben esedékes refinanszirozási hitel kamatának fedezetére. További 2,6 milliárd Ft is tulfinanszirozásnak bizonyult. (Megjegyezzük, hogy az átutalásokat az aznap felvett 28,3 milliárd Ft jegybanki hitelből teljesitették.) Az AFI a beruházások és a vállalati alapok kiegészitésének zavartalan finanszirozása érdekében 4,5 milliárd Ft fedezetet igényelt a Pénzügyminisztériumtól. Az érvényes felhalmozási előirányzatoknak és a jóváhagyott beruházási engedélyokiratoknak egyébként megfelel ő összeggel szemben az igénybevevők csak 1.9 milliárd Ft támogatási szükségletet jelentettek be. A 2.6 milliárd Ft különbözet év veg1 maradványként jelentkezett az AFI-nál és 1990-ben képezte forrását a beruházások müszaki áthúzódásának.

14 Figyelemmel arra is, hogy a Pénzügyminisztérium az AFI még 1988-ban esedékes - 1,8 milliárd Ft beruházási támogatás és 1,5 milliárd Ft refinanszirozási hitel kamat - követelését csak juniusában egyenlitette ki, a felhalmozás! kiadások egyes évek közötti áthuzódásai közel 10 milliárd Ft-tal rontották az évi költségvetés pozícióját. Szintén a költségvetés teljesitésének szabályszerűségével összefüggő kérdés, hogy a Pénzügyminisztérium december 28-án 14,4 milliárd Ft-ot utalt át az évi államadósság kamattörlesztési kötelezettsége eimén a Magyar Nemzeti Banknak, a kötelezettség alapjának és mértékének jogi tisztázatlansága és a bizonylati alátámasztás hiánya ellenére. A Pénzügyminisztérium magyarázata szerint az évi költségvetési törvényjavaslat szöveges indoklásának az ev~ állami költségvetés várható teljesítésével f oglalkozó I. fejezete tartalmazta azt a követelményt, hogy a teljes államadósságra évi 6%-os kamatot kellett visszamenőleg is számitani. (A Magyar Közlönyben közzé tett szöveg szerint: "A Magyar Nemzeti Banknak a költségvetés i hiányt fedező és más, a költségvetés által átvállalt feladatok forrását képező hitel- és kölcsöntartozások után fizetendő kamat a tartozásállomány - évi átlagban 451 milliárd forint - 6 %-a, 27, 1 milliárd forint.") Az ellenőrz é sünk idején is hatályos költségvetési hitelés kölcsönszerződésekben azonban ettől eltérő kamatok szerepelnek. Az államadósság részét képező. korábban nem publikált, kamat- és lejárat nélküli kölcsönökre, a miniszterelnöki bejelentés óta, nem készült szerződés. Igy az idézett szövegrészen kivül a kötelezettségre t örvényi, vagy szerződéses alap nem vonatkozik. A Pézügyminisztérium és az MNB tájékoztatása szerint f olyamatban van a szerződés megkötése. Az MNB sem a 14,4 milliárd Ft átutalását megelőzően, sem azt követően nem küldött a Pénzügyminisztériumnak az összeg mértékét, részletezését és esedékességét igazoló hivatalos okmányt.

15 A Pénzügyminisztérium által végrehajtott, pénzforgalmilag is lebonyolított pátkezeléseknek a költségvetésen kívül is figyelmet érdemlő hatásai voltak. A Magyar Nemzet i Bank jegybanki mérlegét is módositani kellett, 6 milliárd Ft belső szerkezet i változtatást okozva. A jegybanki mérleg... f öösszegét a költségvetési pátkezelések nem befolyásolták, az AFI viss zamenőleg es elszámolásai azonban 5 milliárd Ft - tal megnövelték A letéti száml á k évi pénzforgalma A Pénzügyminisztérium évben három letéti számla felett rendelkezett: Népgazdasági Elszámo lások (Ng.E.) Pé nzügyi lebonyolitások letéti számla. Budapest; - PM T ermel őszövet kezetek V is szatérítendő Allami Juttatási Alap l e t éti számla. Budapest; - Ng.E. Hungarocami on Vállalat Világbanki Adósságszol gál ati letéti számla.,_. A költségvetési gazdálkodási körön kivül eső letéti számlák... nyitásának, a számláken végezhet ő pénzforgalmi müveleteknek a s zabályozása. a többi számlához hasonlóan. szintén rendezet len. A letéti számlák pénzforgalmi jogcímeinek meghatá r ozása i s - a már említett - hiányos és elavult "Ismertet ő"-be n volt fellelhető.

16 A letéti számlák pénzforgalmát - f őkönyvi könyvelés hiányában - ugyancsak naplószerüen, idősoros analitikus rendszerben r ögzitik a Pénzügyminisztériumban. A számítógépes analitikus nyilvántartás feltételei adottak, de technikai hiba miatt nagyobbik felében manuálisan végezték azt. a. / 80.fejezet Ng.E.Pénzügyi lebonyo litások letéti számla A számla január 1-i egyenlege 10,3 milliárd Ft volt, amely hosszú évek felsőszintü államigazgatási és pénzügyminisztériumi döntéseinek hatására alakult ki. Ezekre a döntésekre törvényi szintü szabályozás hiányában kerülhetett sor. A számla - az évi tartalmi meghatározás szerint a legkülönfélébb pénzügyi müveletekből származó, főként eseti befizetések kedvezményezettje volt. Ide utalták pl. a költségvetési feladatok ellátásával kapcsolatban külön biztosított ellátmányok, fedezetek maradványait, a megszünt adókból, adó je llegű be fizetési kötelezettségekből a megszünést követően feltárt összegeket. egyes árkasszák többletét és egyéb elvonásokat. A számla jellemzően ezen összegek tartalékolására, elkülönítésére. illetve eseti folyósitások, finanszirozások lebonyolítására szolgált. A letéti számlán pl. az adott költségvetési előirányzatok maradványából árviz- és belvizvédelmi tartalék eimén - több év alatt milliárd Ft-ot gyüjtöttek össze. Kifogásolható az is. hogy ugyanakkor az egyes években a

17 Pénzügyminisztérium az előirányzatokkal összegű felhasználásról számolt be. megegyező A számlán az MNB kimutatása szerint 22,7 milliárd Ft kiadási -- és 20,8 milliárd Ft bevételi, a Pénzügyminisztérium analitikus nyilvántartásaszerint 20,7 milliárd Ft kiadási és 18,8 milliárd Ft bevételi forgalom után alakult ki az december 31-i 8,4 milliárd Ft-os záróegyenleg. Az MNB és a Pénzügyminisztérium kimutatása közötti eltérés oka, hogy mig a bank valamennyi pénzmozgást regisztrál, a PM analitikus könyvelésében a számlára érkező téves befizetéseket és visszautalásokat nettó módon könyvelik. A letéti számlán elkülönítetten kezelt pénzeszközök döntő t öbbsége, a látszólag magas forgalom e llenére, nem mozgott. A Pénzügyminisztérium részér ő l - a nyilvántartásban is - két csoportba sorolt összegek közül a számla meghatározó nagyságrendjét jele nt ő 7,7 milliárd Ft-os e lső csopor t egyenlege több év alatt mindössze egy alkalommal változott. Az eseti pénzmozgás egy mil lió Ft-os, a Szakmunkásképzési Alapot érintő átutalással függött össze. I lyen jogcimü befizetés a jövőbe n már nem várható, mivel a szakképzési hozzájárulásról és a szakképzési alapról szóló évi XXVIII. törvény szerint a további befizetések a Szakképzési Alapot illetik. A számla év végi egyenlegét tekintve kisebb, mintegy 660 millió Ft-os másik csoportjába sorolt tételek a későbbiekben még felhasználásra kerülhetnek. Ebben különböznek az e lső csoport tételeitől.

18 A második csoport év végi pénzállománya különböző pozitiv-negativ tételek egyenlegeként alakult ki, mivel ebben a csoportban kerültek feltüntetésre az egyes - más pénzügyi előirányzat, forrás hiányában - átutalt, mintegy 5,9 milliárd Ft-ot kitevő összegek. A második csoportba tartozó több tétel finanszírozása a korábbi idöszakban (1987-ben) a letéti számla helyett más konstrukcióban is megoldható lett volna. A húsipari vállalatok beruházási és forgóalap megelőlegezési hitelével, valamint államkölcsön tartozásával összefüggö adósság állományát a költségvetés a letéti számla terhére átvállalta. A szándék szerint a letéti számláról csak átmeneti finanszír ozásra került volna sor. Az adósságot II. félévében, törvényi felhatalmazás alapján, hosszúlejáratú bankhitellel rendezték volna. Ez elmaradt, s a tartozás j elenleg is 912,9 millió Ft összegben negativ állományként szerepel a letéti számlán. Az Ozdi Kohászati üzemek és a Lenin Kohászati Müvek óta felhalmozódott 556,6 millió Ft adósságát szintén a letéti számláról finanszirozták. A kétszintü bankrendszer év után kialakult egységeinél (Co-Nexus. Postabank, Innofinance, Garancia Biztosító) a letéti pénzeszközökből vásárolt állami részvényhányadok, illetve az ezek után fizetett osztalékok, kamatok összegeinek költségvetésen kivüli kezelése sem tartalmi, sem vagyonnyilvántartási szempontból nem volt megnyugató. Célszerű azokat átadni a már müködö Allami Vagyonügynökségnek. (A Pénzügyminisztérium legfrisebb tájékoztatása szerint ez folyamatban van.) A letéti számla fogalmát olyan pénzforgalmi tételek és függö elszámolások is növelték, amelyeket nem indokolt ezen a számlán kezelni.

19 A rádió-televizió előf i zetési dijból a Magyar Rádiót megillető részt a Magyar Televizi ó havonta utalja a letéti számlára, ahonnan - függö tételként kezelve negyedévenként történik a továbbutalás. A testületi szervek (Honvédelmi Minisztérium, Bel ügyminisztérium ) gépjarmü biztosítási d í jainak átfuttatása szintén feleslegesnek tekinthető. A számláról januárjában a Budapest Bank részére 1.0 milliárd Ft-ot, a társadalombiztositás részére 2,0 milliárd Ft-ot utalt át a Pénzügymi nisztér i um ideiglenes jell eggel. A Budapest Bank (BB) részére átutalt összeg, az átutalás jogcime szerint. kamatmentes letét volt; a Pénzügyminisztérium utólagos közlése alapján viszont kincstárjegy vásárlásra került felhasználásra. A társadalombiztositás forgóalap megelőlegezés eimén kapta az összeget. A BB részére átutalt összeg kamata, illetve annak megosztott része nem található a letéti számlán. Vélelmezhetően annak teljes összege - helytelenül - a bankot illette. (A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a letét kamatának beszedésére az intézkedés folyamatban van. ) Az emlitett két átutalás ügyirata az ellenőrzés ideje alatt nem volt fellelhető. A l etéti számla forgalmának döntő többségét a költségvetés ideiglenes finanszirozása tette ki. A letéti számláról különb ö z ő időpo ntokban és összegben együttesen mintegy 17,5 milliárd Ft-ot utaltak át a költségvetés forgóalap ' müveleti számlájára. A Minisztertanács - a pénzügyminiszter előterjesztésének figyelembevételével május 8- án. a 3169/ sz. határozatával döntött a 80. Népgazdasági Elszámolások fejezet letéti számláján kezelt összegek sorsáról. A határozatnak me g felel őe n 7. 7 mil liárd f orint befizetésre került a költségvetés forgóalapjá r a ; a letéti számlán maradó összeg terhé r e előírt a a T á r sad al ombi~tos í tás i Alap 2 milliárd Ft

20 forgóalapjuttatásának, továbbá a Postabank és T akarékpenztár RT-nél. valamint a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt-nél jegyzett részvények összegének végleges elszámolását. (Az elszámolások végrehajtására és az ezek teljesítése után fennmaradó összeg felhasználási javaslatának kidolgozására a Pénzügyminisztériumban intézkedtek.) = b./ Egyéb letéti számlák - PM Termelősz öv etkezetek Visszatérítendő Allami Juttatási Alap letéti számla Az január 1-i millió Ft nyitóegyenlegü számla éves 1026,6 millió Ft kiadási é s millió Ft bevételi forgalmának je lentős része a számla tartalmi meghatározásában foglaltaknak megfelelően alakult. Megítélésünk szerint azonba n a letéti számla alkalmazása helyett cél- és szabál yszerübb lett volna. ha a meghatározott célra az APEH-nél, illetve jogelődjénél nyitnak egy elkülönített számlát. A termelőszövetkezetek erre a letéti számlára teljesitik a visszterhes állami juttatás törle sztő részleteit. a juttatás járulékát. a részükre folyósitott szanálási és veszteségr endezési hitelek felszabadult óvadékfedezeteinek visszautalásait. Ide utalja át az APEH a termelési adóból törlesztett fejlesztési hozzájárulást. A számláról csak téves befi zetés v i sszautalását, vagy a költségvetés javára történő kiutalást lehet teljesiteni. Az év sorá n a Pénzügyminisztérium e rr ő l igénybevett átmenetileg 800 millió Ft-ot a a számláról is k ö l tségvetés

21 likviditási problémáinak áthidalására. A rövidlejáratú hitel felvétele szempontjából kedvező megoldás a letéti összegek rendeltetéstől eltérő felhasználását jelentette. - NG. E. Hungarocamion Vállalati Világbanki Adósságszolgálati ' letéti számla A számlát a Pénzügyminisztérium januárjában nyitotta meg. A Hungarocamion Vállalat által az állam részére hiteltörlesztésként befizetett és számára visszaforgatott 56,2 millió Ft pénzforgalmán kívül a számlán nem volt mozgás. A Világbank felé törlesztő magyar állam és a végső kölcsönigénylő Hungarocamion törlesztési ütemezése eltérő. A vállalat által előbb visszafizetésre kerülő összeg erejéig, az I. Közlekedési Program kölcsönének feltételei szerint, az államnak (ha arra a vállalat igényt tart ) visszaforgatási kötelezettsége van.a vállalat, élve szerződéses jogával. az összeget visszaigényelte. I I. Következtetések. javaslatok Az ellenőrzés tapasztalatait összegezve megállapitható, hogy az állami költségvetés évi teljesitésének mérlege számszakilag - a pótkezeléseket is figyelembe véve - megfelel a valódiság követelményének. A tartalmi szempontú megitéléshez a finanszírozási. elszámolási és prezentációs alapelvek rögzítésére. valamint az elszámolások rendjének részletes szabályozására van szükség. A korábbi gazdaság- és

22 pénzügypolitika napi igényeihez igazodó költségvetési gyakorlatot e tekintetben is törvényes keretek közé indokolt szoritani. A letéti száml ákan kezelt összegek jelentős része az elmúlt beévekben hozott döntések következménye, ezeknél további fizetések nem várhatók. A Kormány erre tekintettel 7,7 milliárd Ft-ot el is vont innen a költségvetés forgóalapja javára. A számlákan kezelt összegek másik csoportja hatályos döntéseken alapuló befizetések eredménye. Ezek az összegek csak átfogóbb döntések meghozatala esetén szabadulnak fel. A tapasztalatok alapján a következőket javasoljuk: l. Törvényi szinten - célszerüen az államháztartási törvény keretében - indokolt szabályozni az állami költségvetés általános finanszirozási és elszámolási rendjét. Ennek keretében kell meghatározni a/ az egyes kiadási jogcimek pénzellátási rendjét (előleg rendelkezésre bocsátásával, illetőleg utólagos térítéssel); _, b/ a költségvetési kötelezettségek évek közötti áthúzódásának korlátait {megakadályozva a jogos és esedékes finanszirozási igények késedelmes teljesitését) ; c/ a pátkezelési időszakban elszámolható tételek jogcímeit és az elszámolás normatív követelményeit a

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK 2004. é v i 2005. é v i BEVÉTELEK teljesítés teljesítés I. hó /előzetes/ %-a előirányzat I. hó % % Társasági adó 448 708 28 564 6,4% 467 802 23 536 5,0%

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium

Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Hajdics Antónia-NGM 1 1 Támogatások és ellátások számviteli elszámolása

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

~IIanni~ánnbrhös;tk ÉSZREVÉTELEK

~IIanni~ánnbrhös;tk ÉSZREVÉTELEK ~IIanni~ánnbrhös;tk ÉSZREVÉTELEK a Kormány által az állami költségvetés l. negyedévi helyzetéről és a Szolidaritási Alap 1992. l. negyedévi felhasználásáról készített tájékoztat6khoz 1992. május 91. A-144-111992.

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-i ülésére

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-i ülésére Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére Tisztelt Képviselők! Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadását megelőzően szükséges a Vaszari Közös

Részletesebben

Hatástanulmány. Báta Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez

Hatástanulmány. Báta Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez Hatástanulmány Báta Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításának közvetlen

Részletesebben

Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban

Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban Mit érdemes a belső ellenőrzésnek vizsgálnia 2016. október 17. " A törvényt

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz A költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról az EG-03I számú, Intézményi előirányzatok

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 23-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 23-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 23-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2014. (IV.23.) határozata

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA a 2015. november és december havi újrafinanszírozásból adódó különbözetek 2016. szeptember havi önkormányzati nettó finanszírozásban történő elszámolásának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2012. első féléves gazdálkodásáról

TÁJÉKOZTATÓ. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2012. első féléves gazdálkodásáról 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/308/2012. TÁJÉKOZTATÓ A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2012. első féléves gazdálkodásáról 2 Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

OTTHONOM lakáscélú hitel

OTTHONOM lakáscélú hitel Érvényes: 2017. március 01-től visszavonásig A kölcsön kamatlába Rendelkezésre tartási díj 8 Szerződéskötési díj Folyósítási díj 3 Teljes hiteldíj mutató (THM) 2 Elő-, végtörlesztés díja Értékbecslés /

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. A évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása kiegészítő módosítása

KIEGÉSZÍTÉS. A évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása kiegészítő módosítása KIEGÉSZÍTÉS A 2013. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása kiegészítő módosítása 2 Tisztelt Közgyűlés! A 2013. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosításának elkészítése

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 7/2011. (IV. 28.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLITIKA 3. SZ. MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK HATÁLYBA LÉPÉSE: 2013.01.01.

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III.05.) önkormányzati rendelete. Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III.05.) önkormányzati rendelete. Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III.05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete,

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 2012. február 15. Pécs ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Megnevezések pontosítása nemzetiségek miatt 1, 7 nemzeti vagyon 24 (1) Elemi

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét kamat

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemti Község Polgármesterétől Nemti, Kossuth út 28. TÁJÉKOZTATÓ a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Készült: a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a módosító 26/2013.(VI.10.), 32/2013. (IX. 23.), 43/2013. (XII.

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. GRÁNIT Megtakarítási számla Havi számlavezetési díj Éves kamat az egyenleg 500 000 Ft alatti részére (2014. február 19-től) Éves kamat

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

A rendelet kiterjed a felügyeleti szervi támogatásban részesülő intézmények teljes körére.

A rendelet kiterjed a felügyeleti szervi támogatásban részesülő intézmények teljes körére. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 39/2004.(VII.5.) sz. rendelettel módosított 19/2001.(V.2.) sz. rendelete az önkormányzati kincstár működéséről 1 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiskincstár Működési Szabályzat. Általános szabályok

Kiskincstár Működési Szabályzat. Általános szabályok Kiskincstár Működési Szabályzat I. Általános szabályok A kiskincstár ütemezett, a bevételekhez és a feladatellátáshoz igazodó, folyamatosan karbantartott tervezési és finanszírozási rendszer. - A kincstári

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/620/2014. ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére 4790-1/2012. E LŐ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére Tárgy: Folyószámla-hitelkeret és munkabérhitel felvétel szerződés felülvizsgálata Előterjesztő:

Részletesebben

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2008.2 ) Az adott szinten valamennyi

Részletesebben

3. számú napirendi pont. Az államháztartásról szóló T/5069. törvényjavaslat

3. számú napirendi pont. Az államháztartásról szóló T/5069. törvényjavaslat 3. számú napirendi pont Az államháztartásról szóló T/5069. törvényjavaslat Összefoglaló Az államháztartási törvényjavaslatról T/5069. számú Benyújtó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter A törvényjavaslat

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások 1. feladat Aktív időbeli elhatárolások l. A vállalkozás október 1-jén 9 hónapos futamidejű diszkont kincstárjegyet vásárolt. Az értékpapír névértéke 200.000 Ft, kibocsátási árfolyama 92 %. 2. Egyik külföldi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(II.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Újtikos Községi Önkormányzat Kévislő-testületének 3/2014.(II.7.)

Részletesebben

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLTIKIKA 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK TARTALOMJEGYZÉK 1. NYITÓ,

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2017. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) dr. Kokas Barbara,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére A KEOP program keretében támogatott pályázatokhoz támogatást megelőző hitel felvételéhez engedményezési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS /A. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS /A. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS /A Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben