Jelentés. az évi állami költségvetés pénzeszközei banki számlavezetésének és könyvelésének ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés. az 1989. évi állami költségvetés pénzeszközei banki számlavezetésének és könyvelésének ellenőrzéséről 1990. 17."

Átírás

1 Y. Jelentés az évi állami költségvetés pénzeszközei banki számlavezetésének és könyvelésének ellenőrzéséről

2 Az ellenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő, tanácsos Bodonyi Miklós számvevő, Horváth Sándor számvevő, tanácsos tanácsos Az ellenőrzést yezette és összefogolalta: Kolossváry György főtanácsos

3 ALLAMI SZAMVEVöSZÉK V / J E L E N T É S az évi állami költségvetés pénzeszközei banki számlavezetésének és könyvelésének ellenőrzéséről Az állami költségvetés a gazdaság pénzügyi irányításának egyik eszköze, amely mint naptári évre szóló pénzügyi terv, megvalósítja az állami feladatokat szolgáló jövedelmek központosítását és újraelosztását. Az állami költségvetés eszközeit, bevételeit és azok felhasználását - a gazdálkodó szervekhez hasonlóan - a valódiság, a teljeskörűség és a törvényesség é rvényesítésével nyilván kell tartani. A nyilvántartási feladatokat a Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank látja el. A költségvetés t eljes pénzforgalma a Magyar Nemzeti Banknál a Pénzügyminisztérium megbízásából - vezetett bevételi, beszedési, folyósítási és kiemelt kiadási számlákan bonyolódik le.!gy figyelemmel kisérhető az MNB napi számlakivonatai alapján a költségvetés pénzügyi teljesítése és likviditási helyzete. A költségvetési mérleg (zárszámadás ) összeállításánál a következő év elején, meghatározott időszakban teljesített

4 - 2 - egyes bevételeket és kiadásokat is figyelembe veszik. Ez az u.n. pátkezelési időszak. A költségvetésen kívüli pénzeszközök kezelésére a letéti számlák szolgálnak. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az évi állami költségvetés pénzeszközeinek számlavezetése és könyvelése kielégítette-e a törvényességi követelményeket, érvényesült-e a mérlegvalódiság elve. I. Megállapítások 1./ Az állami költségvetés nyilvántartási rendszere Az állami pénzügyekről szóló módosított évi II. tv. 18. paragrafusának a/ pontja a pénzügyminiszter feladatává tette az államháztartás pénzügyi mérlege tervezésének és elszámolásának részletes szabályozását. Az elszámolás (beleértve a nyilvántartás ) rendjére irányuló szabályozás az Apt június 1-i hatályú módosításától az ellenőrzés befejezéséig - nem készült el. Az előzőek következtében az á llami költségvetés számviteli rendszere (az á llamszámvitel) nem alakult ki. A főkönyvi könyvelés alkalmazásának objektív akadályát j e l entette, hogy az állami költségvetés nem rendelkezett önálló forgóalappal. Éppen ezért a likviditás érdekében a költségvetés központi számláin lévő pénzkészletek mellett olyan pénzeszközöket (budapesti központi költségvetési szervek bankszámláit) i s fedezetnek tekintették, amelyek figye l embevétele viszont a

5 - 3 - főkönyvi könyvelés zárt rendjébe nem illeszthető. A pénzügyminisztériumi nyilvántartás a pénzforgalom naplószerű 1989 nagyobbik felében manuális rögzítésére és a központi számlák többségének bevételi és kiadási jogcímek (mérlegsorok) szerinti analitikájára korlátozódik. Az állami költségvetés (tágabban az államháztartás ) bankszámlarendje az adóigazgatás bankszámláinak kivételével szabályozatlan. A Pénzügyminisztérium megbízásából megnyitott központi számlák kötelező tartalmára, a számlákan végezhető pénzforgalmi müveletek lehetőségére normatív követelményeket nem határoztak meg. A számlák pénzforgalma felett közvetlen felügyeletet gyakorló Allami Költségvetési Főosztályon csak egy ban készült, azóta a karbantartás hiánya miatt elavult "Ismerte tő " lelhető fel. A főosztá l y az ellenőrzést követően aktualizálta ugyan az ismertetőt, azonban abban még mindig átfedések vannak (Különleges bevételek, bevételi számla - Vegyes bevételek, bevételi számla) és az egyes számlák pénzforgalmi jogcímei sem eléggé körülhatároltak. A szabályozás h iányának következménye volt pl., hogy az éves zárlati utasítás keretében a Pénzügyminiszté riumnak ismétlődően rendelkeznie kellett az MNB felé az egyes számlák záró egyenlegének átvezetéséről, míg egy szabályozott rendszerben ez az aktuális feladatok meghatározására korlátozódhatott volna. A finanszírozási konstrukciók változása mellett a kötelező számlatartalom tisztázatlanságával is összefüggött, hogy azonos jogcimű átutalásokat a Pénzügyminisztérium néhány esetben (pl. személyi jövedelemadó bevétel átutalása, Lakás Alap támogatása) különböző számlákról tel jesített. A költségvetési mérleg összeállításához kapcsolódó a mérleg egyes sorainak és a bankszámlák forgalmi adatainak tartalmi eltérése miatt szükséges - számos átvezetés és korrekció müveleti leírását nem rögzítették írásban.

6 - 4 - Az állami költségvetés évi mérlegének bankszámla összefüggéseit részletező leírást a Pénzügyminisztérium az ellenőrzés részére utólag megküldte. A leírás hiányosságai miatt azonban a költségvetési mérleg annak alapján - teljeskörűen nem állítható össze. A költségvetési mérleg gyors elkészitését elősegitő számitógépes program dokumentálása szintén elmaradt. A mérleg helyes összeállítására (a pénzforgalmi adatok mérlegsorokhoz rendezésére) igy csak a Pénzügyminisztérium il-.letékes osztályának néhány, a szükséges ismeretek birtokában lévő szakembere jelent biztositékot. Az állami költségvetés végrehajtására vonatkozó bevételi és kiadási pénzforgalom bankszámlák szerinti adatai a A pénzforgalmi adatok mérlegsorokhoz rendezését az indokolja. hogy a bankszámlákat alapvetően nem a költségvetési mérleg egyes, rendszeresen változó tartalmu bevételi és kiadási jogcimeihez, hanem az adóigazgatási gyakorlathoz és más célszerűségi szemponthoz igazodóan nyitották meg. (Az adóalanyok költségvetési kapcsolatai az APEH adó- és támogatásnemenként vezetett bankszámláin bonyolódnak le. A nemzetközi kötelezettségek bevételi és kiadási pénzforgalma pl. egy-egy bankszámlán real izálódik, a forgalom egy része ugyanekkor az adósságszolgálatot, mint önálló mérlegsort érinti.) Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank között év közben automatikusan megegyeznek, mivel azonos az adatbázis. A mérleg összeállításakor végrehajtott műveletek következtében viszont a föösszegek közül pénzforgalmilag már csak a mérleg két oldala közötti eltérés (hiány) összege egyeztethető.

7 / Az évi költségvetési mérleg valódisága Az évi állami költségvetés végrehajtásáról készült mérleg adatai és a Magyar Nemzeti Bank december 29-i éves összesített, valamint a tárgyidőszakot követő, un. pátkezelési időszak pénzforgalmi adatai számszakilag egészében, a Pénzüg~~inisztérium által - az egyes számlák között - végrehajtott korrekciók eredményeként pedig részleteiben is egyezőséget mutattak. A Pénzügyminisztérium az évi állami költségvetés teljesítését tükröző mérleget két alapváltozatban készitette el. A két változat abban különbözött, hogy az egyik az évi ténylegesen teljesített bevételi és kiadási pénzforgalom adatait, a másik az 1990-ben pótlólagosan elszámolt (az 1990-ben lebonyolított, de az évi költségvetésre terhelt) pénzforgalmi téte leket, valamint az egyes bankszámlák közötti korrekciók adatait is tartalmazta. a./ A tényleges éves pénzforgalom szerinti mérleg A Magyar Nemzeti Bank december 29-i számlakivonatai szerint a költségvetés éves kiadásai a megfelelő számláken 6o1.732 millió Ft-ra, bevételei millió Ft-ra teljesűltek, a hiány összege millió Ft volt. A Pénzügyminisztérium első változatú mérlegében a megegyező összegű hiányt millió Ft-tal alacsonyabb kiadási és bevételi szint mellett mutatták ki.

8 - 6 - Az eltérés abból adódott, hogy a szecialista államközi elszámolásokból származó millió Ft bevétellel az ilyen c ímen nyúj tott támogatásokat nettósitották. Az egyéni és társas vállakozások 258 mill ió Ft-os támogatásának átcsoportosításával szintén csökkentették a bevételeket és a kiadásokat is. A fennmaradó különbség azzal függött össze. hogy az APEH az évben egy támogatás folyósitási számláról igénybevett 25 millió Ft fedezetet nem pótolta oda v issza, az összeget viszont nem lehetett költségvetési kiadásként elszámolni. A pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások nettósitásának törvényessége annyiban igazolható, hogy az éves költségvet és ilyen jogcímeken nem tartalmazott önálló bevételi, illetőleg kiadási előirányzatot. Alkalmazása prezentációs okokra a támogatások látszólagos csökkentésére - volt visszavezethető. A bevételek és kiadáso k mérlegsorokhoz rendezését - az egyes bankszámlák forgalmáról vezetett analitikák. az APEH kezelésében lévő adó- és támogatási bankszámlák részletező kivonatai és külső (HNB, PSZTI stb.) adatszolgáltatá sok alapján - az ellenőrzés tapasztalatai szerint megfelelően végezték el. A müveletek áttekinthetőségét és reprodukálhatóságát a s z abályozás már emlitett hiánya nagy mértékben megnehezít i, ami a mérlegszerkezet és a számlarend korszerüs ítésével várhatóan me goldódik.

9 - 7 - b./ A pátkezelési időszak elszámolásai A Pénzügyminisztérium az évben az évi állami költségvetés bevételeit 1,1 milliárd, kiadásait pedig 7,2 milliárd Ft-tal pótlólagosan növelő - a mellékletben részletezett pénzforgalmat számolt el. Ezen felül további, együttesen 6,5 milliárd Ft összegben végzett számlák közötti a bevételi és a kiadási szintet már nem érintő rendezéseket. Ez utóbbiakat a Világbanki hitelkostrukció sajátasságai és egyéb utólagos korrekciók indokolták. A pénzforgalmilag teljesitett és az állami költségvetés hiányát 6,1 milliárd Ft-tal, 54 milliárd Ft-ra növelő pótkezelések törvényessége, vonatkozó törvényi szabályozás hiányában, nem minősi thetö. - Ugyanakkor az IMF az évet érintő pátkezelést báziskorrekcióként tudomásul vette. Az évi IMF készenléti hitel-megállapodáshoz kapcsolódó memorandum szerint a pátidőszak államháztartási kifizetései közül az AFI beruházási és az OTP Lakás Alap ráforditásai, valamint a kincstárjegyek kamatterhei és a nemzetközi biztositások költségei február 15-ig szintén elszámolhatók. A költségvetési pátkezelés eddig folytatott gyakorlata azonban ennél lényegesen tágabb volt. A pótlólagosan elszámolt költségvetési bevételek döntő hányadát az MNB és az OTP számlákra már december 29-én (a zárónapon) befolyt, de a központi számlára azon a napon jóvá nem irt millió Ft személyi jövedelemadó átutalása jelentette. A bevételi tételek többi része szintén az 1989-ben már realizálódott központi bevételek befizetésé-

10 - 8 - vel és egyes célkeretek maradványainak januári visszautalásával függött össze. A pátkezelésként elszámolt kiadások fedezetét az Előző évi forgóalap áthozott egyenlege elnevezésü bankszámlára a gazdálkodási- és pénzmaradvánnyal rendelkező központi számlákról rávezetett záró egyenlegek, a pátkezelési időszakban elszámolt költségvetési bevételek és forgóalap megtérülések, valamint - a Parlament által jóváhagyott 33 milliárd Ft hitelkeret terhére felvett - 4,5 milliárd Ft hitel képezték. A kiadások áthuzódásának egy része gyorsabb és hibamentes ügyintézéssei megelőzhető lett volna. Igy pl. a Kereskedelernpolitikai Alap l milliárd Ft-os támogatási igénye már dec ember közepén, a kincstárjegyek forgalmazásának november havi 1,2 millió Ft-os költségelszámolása a hónap második felében a Pénzügyminisztériumba érkezett. A Piaci Intervenciós Alap 131 millió Ft-os támogatási igényének dátuma is december 14-e volt. A Kereskedelmi Minisztérium és a Pénzügyminisztérium miniszterhelyettesi szintü megállapodása értelmében az alap támogatását a kávékassza többletéból kellett volna finanszírozni. Az összeg kiutalását - főosztályvezetói elhatározás alapján nem a letéti számlán lévő f orrásból, hanem pátkezelésként a költségvetés t erhére számolták e l. Szintén még a k öltségvetési évben rende zhető e xp ort hit el biztosítás fedezetére a Hungária lett volna az Biztositának január közepén telje sitett 1. 2 mil liárd Ft-os átu-

11 - 9 - talás. Az alkalmazott elöleg-finanszirozási konstrukció az idözitést, az igénylés tartalma és a letéti számlán lévő részleges forrás az összeg mértékét tette indokolatlanná. A Hungária Biztositó az december 29-én kelt 1, 2 milliárd Ft összegü igénylésében IV. negyedévi pénzszükségletként olyan káreseményeket is megjelölt, amelyekről már tudomása volt ugyan, de felé még nem jelezték. Ezért ezek pénzügyi teljesitésére 1989-ben a Biztositó részéről már nem is kerülhetett sor. Az évben a politikai kockázatokkal összefüggö káreseményekre a Pénzügyminisztérium millió Ft-ot még a letéti számláról fizetett ki a Biztositónak, az ott felhalmozódott forrásból. Már abban az évben 404 millió Ft-ot a költségvetés terhére is elszámolt, holott a letéti számlán még 333 millió Ft állt rendelkezésre. A letét maradvány összegét 1989-ben - a 4,1 milliárd Ft mértékü biztositási teher ellenére - sem vették igénybe. Téves elszámolások és átutalások utólagos korrekciója további 110 millió Ft kiadás pótlólagos elszámelását tette szükségessé. Az állami alapjuttatások I. félévi kezelési költségeinek hibás kiszámitása miatt az AFI december vegen nyujtott be 94,5 millió Ft-os pótigényt. A téves átutalások utólagos rendezése ezen felül 15 millió Ft kihatással járt. A költségtéritések és jutalékok pótlólagos elszámolása - de a pátkezelés bevételeinek és a korábban említett kiadások egy része is - az állami költségvetés finanszirozási rendjének szabályozatlanságához kapcsolható. Az alkalmazott gyakorlat eredményeként az érintett tételek szemben a költségvetési mérleg többi adatával - eredmény-szemléletűvé váltak, ami az egységes elvektől eltérést jelentett.

12 A ráfordítások megelőlegezésére kiutalt keretösszegek esetében a Pénzügyminisztérium nem mindenkor irja elő az év veg~, pénzforgalmilag is rendezendő elszámolást (export hitel biztesitás stb). A téritéses jellegű finanszírozásnál szintén nem egységes a gyakorlat. Az ilyen kifizetések többsége a pénzforgalmi teljesítés időszakát terheli. A pátkezelésként elszámolt tételek ettől eltérést jelentenek (de csak az év végén, mert év közben az elszámolás ezeknél is pénzforgalmi szemléletü). Igy az állami költségvetés teljesítéseként vegyesen fordulnak elő pénzforgalmi és eredmény-szemléletü adatok. Az évi pátkezelés legnagyobb kiadási tétele a lakáshitelek előtörlesztésének kiegészítésére az OTP-nek február 8-án átutalt 4,5 milliárd Ft volt. Az összeg átutalása az január 15-ig meghosszabbított kedvezményes előtörlesztési lehe tőséghe z kapcsol ódott. A Minisztertanács utólag, az évi állami költségvetés hiányának előzetes rendezéséről hozott 1/ (II.14.) Ogy. sz. határozattal kapott felhatalmazást a kedvezményes kamatozású lakáshitelek előtörlesztési kedvezményének hitel terhére való elszámolására. Az átutalt 4,5 milliárd Ft, mintegy 828 millió Ft-tal meg is haladta az OTP által irásban jelzett támogatási szükségletet. Az OTP január 18-án kelt, a Pénzügyminisztérium részére megkül dött irata ezerint az november l január 15-e közötti idöszakban történt rendkivüli törlesztések 45%-os kedvezménye millió Ft támogatási igénnyel járt. A Pénzügyminisztérium viszont az december 29-én teljesitett 6 milliárd Ft átutalással együtt az akcióra 10.5 milliárd Ft- ot biztosít ott. (Az OTP hálózata hivatkozott levelében feltüntetett elöjegyzései alapján készültek. A adatok a tényszámok szerinti ös szegekről a Pénzügyminisztériumban nem állt rendelkezésre ujabb adat.)

13 - ll - A pátkezelési gyakorlat következetlenségére utal ugyanakkor, hogy a lakásépités évi szociális kedvezményei kapcsán az állami költségvetés 4,2 milliárd Ft-tal maradt adósa az OTP-nek. Ennek a tartozásnak az évi kiegyenlitését már nem számolták el pótkezelésként, szemben a megelőző évi gyakorlattal. Az 1989-re áthuzódott 167,5 millió Ft tartozás ellenében a Pénzügyminisztérium akkor 500 millió Ft pótlólagos kiadással terhelte az évi költségvetést. Az állami költségvetés teljesitésének szabályszerűség i értékelését tovább bonyolitja, hogy az évi költségvetés tehermentesitése érdekében a Pénzügyminisztérium - a Parlament tájékoztatása mellett - még december 29-én két, együttesen 12 milliárd Ft összegü átutalás részeként 3,7 milliárd Ft-ot fizetett ki az Allami Fejlesztési Intézetnek (AFI ) a jamburgi gázvezeték 1990-ben esedékes refinanszirozási hitel kamatának fedezetére. További 2,6 milliárd Ft is tulfinanszirozásnak bizonyult. (Megjegyezzük, hogy az átutalásokat az aznap felvett 28,3 milliárd Ft jegybanki hitelből teljesitették.) Az AFI a beruházások és a vállalati alapok kiegészitésének zavartalan finanszirozása érdekében 4,5 milliárd Ft fedezetet igényelt a Pénzügyminisztériumtól. Az érvényes felhalmozási előirányzatoknak és a jóváhagyott beruházási engedélyokiratoknak egyébként megfelel ő összeggel szemben az igénybevevők csak 1.9 milliárd Ft támogatási szükségletet jelentettek be. A 2.6 milliárd Ft különbözet év veg1 maradványként jelentkezett az AFI-nál és 1990-ben képezte forrását a beruházások müszaki áthúzódásának.

14 Figyelemmel arra is, hogy a Pénzügyminisztérium az AFI még 1988-ban esedékes - 1,8 milliárd Ft beruházási támogatás és 1,5 milliárd Ft refinanszirozási hitel kamat - követelését csak juniusában egyenlitette ki, a felhalmozás! kiadások egyes évek közötti áthuzódásai közel 10 milliárd Ft-tal rontották az évi költségvetés pozícióját. Szintén a költségvetés teljesitésének szabályszerűségével összefüggő kérdés, hogy a Pénzügyminisztérium december 28-án 14,4 milliárd Ft-ot utalt át az évi államadósság kamattörlesztési kötelezettsége eimén a Magyar Nemzeti Banknak, a kötelezettség alapjának és mértékének jogi tisztázatlansága és a bizonylati alátámasztás hiánya ellenére. A Pénzügyminisztérium magyarázata szerint az évi költségvetési törvényjavaslat szöveges indoklásának az ev~ állami költségvetés várható teljesítésével f oglalkozó I. fejezete tartalmazta azt a követelményt, hogy a teljes államadósságra évi 6%-os kamatot kellett visszamenőleg is számitani. (A Magyar Közlönyben közzé tett szöveg szerint: "A Magyar Nemzeti Banknak a költségvetés i hiányt fedező és más, a költségvetés által átvállalt feladatok forrását képező hitel- és kölcsöntartozások után fizetendő kamat a tartozásállomány - évi átlagban 451 milliárd forint - 6 %-a, 27, 1 milliárd forint.") Az ellenőrz é sünk idején is hatályos költségvetési hitelés kölcsönszerződésekben azonban ettől eltérő kamatok szerepelnek. Az államadósság részét képező. korábban nem publikált, kamat- és lejárat nélküli kölcsönökre, a miniszterelnöki bejelentés óta, nem készült szerződés. Igy az idézett szövegrészen kivül a kötelezettségre t örvényi, vagy szerződéses alap nem vonatkozik. A Pézügyminisztérium és az MNB tájékoztatása szerint f olyamatban van a szerződés megkötése. Az MNB sem a 14,4 milliárd Ft átutalását megelőzően, sem azt követően nem küldött a Pénzügyminisztériumnak az összeg mértékét, részletezését és esedékességét igazoló hivatalos okmányt.

15 A Pénzügyminisztérium által végrehajtott, pénzforgalmilag is lebonyolított pátkezeléseknek a költségvetésen kívül is figyelmet érdemlő hatásai voltak. A Magyar Nemzet i Bank jegybanki mérlegét is módositani kellett, 6 milliárd Ft belső szerkezet i változtatást okozva. A jegybanki mérleg... f öösszegét a költségvetési pátkezelések nem befolyásolták, az AFI viss zamenőleg es elszámolásai azonban 5 milliárd Ft - tal megnövelték A letéti száml á k évi pénzforgalma A Pénzügyminisztérium évben három letéti számla felett rendelkezett: Népgazdasági Elszámo lások (Ng.E.) Pé nzügyi lebonyolitások letéti számla. Budapest; - PM T ermel őszövet kezetek V is szatérítendő Allami Juttatási Alap l e t éti számla. Budapest; - Ng.E. Hungarocami on Vállalat Világbanki Adósságszol gál ati letéti számla.,_. A költségvetési gazdálkodási körön kivül eső letéti számlák... nyitásának, a számláken végezhet ő pénzforgalmi müveleteknek a s zabályozása. a többi számlához hasonlóan. szintén rendezet len. A letéti számlák pénzforgalmi jogcímeinek meghatá r ozása i s - a már említett - hiányos és elavult "Ismertet ő"-be n volt fellelhető.

16 A letéti számlák pénzforgalmát - f őkönyvi könyvelés hiányában - ugyancsak naplószerüen, idősoros analitikus rendszerben r ögzitik a Pénzügyminisztériumban. A számítógépes analitikus nyilvántartás feltételei adottak, de technikai hiba miatt nagyobbik felében manuálisan végezték azt. a. / 80.fejezet Ng.E.Pénzügyi lebonyo litások letéti számla A számla január 1-i egyenlege 10,3 milliárd Ft volt, amely hosszú évek felsőszintü államigazgatási és pénzügyminisztériumi döntéseinek hatására alakult ki. Ezekre a döntésekre törvényi szintü szabályozás hiányában kerülhetett sor. A számla - az évi tartalmi meghatározás szerint a legkülönfélébb pénzügyi müveletekből származó, főként eseti befizetések kedvezményezettje volt. Ide utalták pl. a költségvetési feladatok ellátásával kapcsolatban külön biztosított ellátmányok, fedezetek maradványait, a megszünt adókból, adó je llegű be fizetési kötelezettségekből a megszünést követően feltárt összegeket. egyes árkasszák többletét és egyéb elvonásokat. A számla jellemzően ezen összegek tartalékolására, elkülönítésére. illetve eseti folyósitások, finanszirozások lebonyolítására szolgált. A letéti számlán pl. az adott költségvetési előirányzatok maradványából árviz- és belvizvédelmi tartalék eimén - több év alatt milliárd Ft-ot gyüjtöttek össze. Kifogásolható az is. hogy ugyanakkor az egyes években a

17 Pénzügyminisztérium az előirányzatokkal összegű felhasználásról számolt be. megegyező A számlán az MNB kimutatása szerint 22,7 milliárd Ft kiadási -- és 20,8 milliárd Ft bevételi, a Pénzügyminisztérium analitikus nyilvántartásaszerint 20,7 milliárd Ft kiadási és 18,8 milliárd Ft bevételi forgalom után alakult ki az december 31-i 8,4 milliárd Ft-os záróegyenleg. Az MNB és a Pénzügyminisztérium kimutatása közötti eltérés oka, hogy mig a bank valamennyi pénzmozgást regisztrál, a PM analitikus könyvelésében a számlára érkező téves befizetéseket és visszautalásokat nettó módon könyvelik. A letéti számlán elkülönítetten kezelt pénzeszközök döntő t öbbsége, a látszólag magas forgalom e llenére, nem mozgott. A Pénzügyminisztérium részér ő l - a nyilvántartásban is - két csoportba sorolt összegek közül a számla meghatározó nagyságrendjét jele nt ő 7,7 milliárd Ft-os e lső csopor t egyenlege több év alatt mindössze egy alkalommal változott. Az eseti pénzmozgás egy mil lió Ft-os, a Szakmunkásképzési Alapot érintő átutalással függött össze. I lyen jogcimü befizetés a jövőbe n már nem várható, mivel a szakképzési hozzájárulásról és a szakképzési alapról szóló évi XXVIII. törvény szerint a további befizetések a Szakképzési Alapot illetik. A számla év végi egyenlegét tekintve kisebb, mintegy 660 millió Ft-os másik csoportjába sorolt tételek a későbbiekben még felhasználásra kerülhetnek. Ebben különböznek az e lső csoport tételeitől.

18 A második csoport év végi pénzállománya különböző pozitiv-negativ tételek egyenlegeként alakult ki, mivel ebben a csoportban kerültek feltüntetésre az egyes - más pénzügyi előirányzat, forrás hiányában - átutalt, mintegy 5,9 milliárd Ft-ot kitevő összegek. A második csoportba tartozó több tétel finanszírozása a korábbi idöszakban (1987-ben) a letéti számla helyett más konstrukcióban is megoldható lett volna. A húsipari vállalatok beruházási és forgóalap megelőlegezési hitelével, valamint államkölcsön tartozásával összefüggö adósság állományát a költségvetés a letéti számla terhére átvállalta. A szándék szerint a letéti számláról csak átmeneti finanszír ozásra került volna sor. Az adósságot II. félévében, törvényi felhatalmazás alapján, hosszúlejáratú bankhitellel rendezték volna. Ez elmaradt, s a tartozás j elenleg is 912,9 millió Ft összegben negativ állományként szerepel a letéti számlán. Az Ozdi Kohászati üzemek és a Lenin Kohászati Müvek óta felhalmozódott 556,6 millió Ft adósságát szintén a letéti számláról finanszirozták. A kétszintü bankrendszer év után kialakult egységeinél (Co-Nexus. Postabank, Innofinance, Garancia Biztosító) a letéti pénzeszközökből vásárolt állami részvényhányadok, illetve az ezek után fizetett osztalékok, kamatok összegeinek költségvetésen kivüli kezelése sem tartalmi, sem vagyonnyilvántartási szempontból nem volt megnyugató. Célszerű azokat átadni a már müködö Allami Vagyonügynökségnek. (A Pénzügyminisztérium legfrisebb tájékoztatása szerint ez folyamatban van.) A letéti számla fogalmát olyan pénzforgalmi tételek és függö elszámolások is növelték, amelyeket nem indokolt ezen a számlán kezelni.

19 A rádió-televizió előf i zetési dijból a Magyar Rádiót megillető részt a Magyar Televizi ó havonta utalja a letéti számlára, ahonnan - függö tételként kezelve negyedévenként történik a továbbutalás. A testületi szervek (Honvédelmi Minisztérium, Bel ügyminisztérium ) gépjarmü biztosítási d í jainak átfuttatása szintén feleslegesnek tekinthető. A számláról januárjában a Budapest Bank részére 1.0 milliárd Ft-ot, a társadalombiztositás részére 2,0 milliárd Ft-ot utalt át a Pénzügymi nisztér i um ideiglenes jell eggel. A Budapest Bank (BB) részére átutalt összeg, az átutalás jogcime szerint. kamatmentes letét volt; a Pénzügyminisztérium utólagos közlése alapján viszont kincstárjegy vásárlásra került felhasználásra. A társadalombiztositás forgóalap megelőlegezés eimén kapta az összeget. A BB részére átutalt összeg kamata, illetve annak megosztott része nem található a letéti számlán. Vélelmezhetően annak teljes összege - helytelenül - a bankot illette. (A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a letét kamatának beszedésére az intézkedés folyamatban van. ) Az emlitett két átutalás ügyirata az ellenőrzés ideje alatt nem volt fellelhető. A l etéti számla forgalmának döntő többségét a költségvetés ideiglenes finanszirozása tette ki. A letéti számláról különb ö z ő időpo ntokban és összegben együttesen mintegy 17,5 milliárd Ft-ot utaltak át a költségvetés forgóalap ' müveleti számlájára. A Minisztertanács - a pénzügyminiszter előterjesztésének figyelembevételével május 8- án. a 3169/ sz. határozatával döntött a 80. Népgazdasági Elszámolások fejezet letéti számláján kezelt összegek sorsáról. A határozatnak me g felel őe n 7. 7 mil liárd f orint befizetésre került a költségvetés forgóalapjá r a ; a letéti számlán maradó összeg terhé r e előírt a a T á r sad al ombi~tos í tás i Alap 2 milliárd Ft

20 forgóalapjuttatásának, továbbá a Postabank és T akarékpenztár RT-nél. valamint a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt-nél jegyzett részvények összegének végleges elszámolását. (Az elszámolások végrehajtására és az ezek teljesítése után fennmaradó összeg felhasználási javaslatának kidolgozására a Pénzügyminisztériumban intézkedtek.) = b./ Egyéb letéti számlák - PM Termelősz öv etkezetek Visszatérítendő Allami Juttatási Alap letéti számla Az január 1-i millió Ft nyitóegyenlegü számla éves 1026,6 millió Ft kiadási é s millió Ft bevételi forgalmának je lentős része a számla tartalmi meghatározásában foglaltaknak megfelelően alakult. Megítélésünk szerint azonba n a letéti számla alkalmazása helyett cél- és szabál yszerübb lett volna. ha a meghatározott célra az APEH-nél, illetve jogelődjénél nyitnak egy elkülönített számlát. A termelőszövetkezetek erre a letéti számlára teljesitik a visszterhes állami juttatás törle sztő részleteit. a juttatás járulékát. a részükre folyósitott szanálási és veszteségr endezési hitelek felszabadult óvadékfedezeteinek visszautalásait. Ide utalja át az APEH a termelési adóból törlesztett fejlesztési hozzájárulást. A számláról csak téves befi zetés v i sszautalását, vagy a költségvetés javára történő kiutalást lehet teljesiteni. Az év sorá n a Pénzügyminisztérium e rr ő l igénybevett átmenetileg 800 millió Ft-ot a a számláról is k ö l tségvetés

21 likviditási problémáinak áthidalására. A rövidlejáratú hitel felvétele szempontjából kedvező megoldás a letéti összegek rendeltetéstől eltérő felhasználását jelentette. - NG. E. Hungarocamion Vállalati Világbanki Adósságszolgálati ' letéti számla A számlát a Pénzügyminisztérium januárjában nyitotta meg. A Hungarocamion Vállalat által az állam részére hiteltörlesztésként befizetett és számára visszaforgatott 56,2 millió Ft pénzforgalmán kívül a számlán nem volt mozgás. A Világbank felé törlesztő magyar állam és a végső kölcsönigénylő Hungarocamion törlesztési ütemezése eltérő. A vállalat által előbb visszafizetésre kerülő összeg erejéig, az I. Közlekedési Program kölcsönének feltételei szerint, az államnak (ha arra a vállalat igényt tart ) visszaforgatási kötelezettsége van.a vállalat, élve szerződéses jogával. az összeget visszaigényelte. I I. Következtetések. javaslatok Az ellenőrzés tapasztalatait összegezve megállapitható, hogy az állami költségvetés évi teljesitésének mérlege számszakilag - a pótkezeléseket is figyelembe véve - megfelel a valódiság követelményének. A tartalmi szempontú megitéléshez a finanszírozási. elszámolási és prezentációs alapelvek rögzítésére. valamint az elszámolások rendjének részletes szabályozására van szükség. A korábbi gazdaság- és

22 pénzügypolitika napi igényeihez igazodó költségvetési gyakorlatot e tekintetben is törvényes keretek közé indokolt szoritani. A letéti száml ákan kezelt összegek jelentős része az elmúlt beévekben hozott döntések következménye, ezeknél további fizetések nem várhatók. A Kormány erre tekintettel 7,7 milliárd Ft-ot el is vont innen a költségvetés forgóalapja javára. A számlákan kezelt összegek másik csoportja hatályos döntéseken alapuló befizetések eredménye. Ezek az összegek csak átfogóbb döntések meghozatala esetén szabadulnak fel. A tapasztalatok alapján a következőket javasoljuk: l. Törvényi szinten - célszerüen az államháztartási törvény keretében - indokolt szabályozni az állami költségvetés általános finanszirozási és elszámolási rendjét. Ennek keretében kell meghatározni a/ az egyes kiadási jogcimek pénzellátási rendjét (előleg rendelkezésre bocsátásával, illetőleg utólagos térítéssel); _, b/ a költségvetési kötelezettségek évek közötti áthúzódásának korlátait {megakadályozva a jogos és esedékes finanszirozási igények késedelmes teljesitését) ; c/ a pátkezelési időszakban elszámolható tételek jogcímeit és az elszámolás normatív követelményeit a

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK 2004. é v i 2005. é v i BEVÉTELEK teljesítés teljesítés I. hó /előzetes/ %-a előirányzat I. hó % % Társasági adó 448 708 28 564 6,4% 467 802 23 536 5,0%

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 23-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 23-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 23-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2014. (IV.23.) határozata

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

~IIanni~ánnbrhös;tk ÉSZREVÉTELEK

~IIanni~ánnbrhös;tk ÉSZREVÉTELEK ~IIanni~ánnbrhös;tk ÉSZREVÉTELEK a Kormány által az állami költségvetés l. negyedévi helyzetéről és a Szolidaritási Alap 1992. l. negyedévi felhasználásáról készített tájékoztat6khoz 1992. május 91. A-144-111992.

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz A költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról az EG-03I számú, Intézményi előirányzatok

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(II.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Újtikos Községi Önkormányzat Kévislő-testületének 3/2014.(II.7.)

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 7/2011. (IV. 28.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2012. első féléves gazdálkodásáról

TÁJÉKOZTATÓ. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2012. első féléves gazdálkodásáról 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/308/2012. TÁJÉKOZTATÓ A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2012. első féléves gazdálkodásáról 2 Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. GRÁNIT Megtakarítási számla Havi számlavezetési díj Éves kamat az egyenleg 500 000 Ft alatti részére (2014. február 19-től) Éves kamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 2012. február 15. Pécs ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Megnevezések pontosítása nemzetiségek miatt 1, 7 nemzeti vagyon 24 (1) Elemi

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III.05.) önkormányzati rendelete. Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III.05.) önkormányzati rendelete. Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III.05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete,

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/620/2014. ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/457/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT...... HATÁROZAT Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2008.2 ) Az adott szinten valamennyi

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

Kiskincstár Működési Szabályzat. Általános szabályok

Kiskincstár Működési Szabályzat. Általános szabályok Kiskincstár Működési Szabályzat I. Általános szabályok A kiskincstár ütemezett, a bevételekhez és a feladatellátáshoz igazodó, folyamatosan karbantartott tervezési és finanszírozási rendszer. - A kincstári

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások 1. feladat Aktív időbeli elhatárolások l. A vállalkozás október 1-jén 9 hónapos futamidejű diszkont kincstárjegyet vásárolt. Az értékpapír névértéke 200.000 Ft, kibocsátási árfolyama 92 %. 2. Egyik külföldi

Részletesebben

3. számú napirendi pont. Az államháztartásról szóló T/5069. törvényjavaslat

3. számú napirendi pont. Az államháztartásról szóló T/5069. törvényjavaslat 3. számú napirendi pont Az államháztartásról szóló T/5069. törvényjavaslat Összefoglaló Az államháztartási törvényjavaslatról T/5069. számú Benyújtó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter A törvényjavaslat

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére 4790-1/2012. E LŐ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére Tárgy: Folyószámla-hitelkeret és munkabérhitel felvétel szerződés felülvizsgálata Előterjesztő:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására EL TERJESZTÉS A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására El terjeszt : Czibak László, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke El készítésben részt vett: Mezei Norbert,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2012. évben

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2012. évben Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal bankszámlaszám: 10032000-00282448-20000002 92 553,0 105 831,0 105 831,0 109 259,0 109 259,0 89 125,0 10032000-00282448-20000002 (Mezőgazdasági import letéti számla)

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz A költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról az EG-03I számú, Intézményi előirányzatok

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. GRÁNIT MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról Havi számlavezetési díj 100 Ft az egyenleg 500 000 Ft alatti részére aktuális MNB jegybanki alap 2,00%

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése P I/B kötet 1. oldal UIktatószám:U 22-133-15 / 2011. UCímzett:U Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése UTárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben