HULLADÉKGAZDÁLKODÁS II. RÉSZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HULLADÉKGAZDÁLKODÁS II. RÉSZ"

Átírás

1 II. RÉSZ Alapfogalmak TARTALOM Hulladékok csoportosítása, mennyisége, összetétele Hulladékgazdálkodási alapelvek, feladatok Hulladékkezelési hierarchia Hulladékáramok Komplex hulladékgazdálkodási rendszer: győjtés, tárolás, szállítás, elıkezelés Elıkezelés központi hulladékkezelı üzemben

2 (ALAPFOGALMAK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁS HAZÁNKBAN AZ EU CSATLAKOZÁS KAPCSÁN ÚJ ALAPOKRA HELYEZİDÖTT, ENNEK JOGI MEGFOGALMAZÁSAI: évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról (Hgt) Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) (elsı OHT lejárt) (második OHT megjelenés alatt)

3 (ALAPFOGALMAK) A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FOGALMA A Hgt SZERINT: hulladékkal összefüggı tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelızését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenırzését, a kezelı berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a mőködés felhagyását követı vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást.

4 (ALAPFOGALMAK) MÉRNÖKÖK FİBB HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FELADATAI A Hgt-BİL FAKADÓAN Hulladékszegény ill. hulladékmentes technológiák: Kifejlesztése, tervezése Bevezetése, üzemeltetése Hulladékkezelés: Győjtés, tárolás, szállítás, nyilvántartás Újrahasznosítás Ártalmatlanítás

5 (ALAPFOGALMAK) A HULLADÉK FOGALMA (Hgt. szerint) hulladék: bármely, az 1. számú melléklet szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytıl birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles". (De nem mindegy, hogy hogyan! így vagy így?)

6 (ALAPFOGALMAK: HULLADÉK KATEGÓRIÁK) Q1 A továbbiakban másként meg nem határozott termelési, szolgáltatási vagy fogyasztási maradékok Q2 Elıírásoknak meg nem felelı, selejt termékek Q3 Lejárt felhasználhatóságú, szavatosságú termékek Q4 Kiömlött, veszendıbe ment, vagy egyéb kárt szenvedett anyagok, beleértve a baleset következtében szennyezıdött anyagokat, eszközöket stb. is Q5 Tervezett tevékenység következtében szennyezıdött anyagok (tisztítási mőveletek maradékai, csomagolóanyagok, tartályok stb.) Q6 Használhatatlanná vált alkatrészek, tartozékok (szárazelemek, kimerült katalizátorok stb.) Q7 A további használatra alkalmatlanná vált anyagok (szennyezıdött savak, oldószerek, kimerült edzısók stb.) Q8 Ipari folyamatok maradék anyagai (salakok, üstmaradékok stb.) Q9 Szennyezéscsökkentı eljárások maradékai (gázmosók iszapja, porleválasztók pora, elhasznált szőrık, szennyvíziszapok stb.) Q10 Gépi megmunkálás, felületkezelés maradék anyagai (esztergaforgács, reve stb.) Q11 Ásványi nyersanyagok kitermelésének és feldolgozásának maradékai (pl. ércbányászati meddı, olajkitermelés hulladékai stb.) Q12 Tiltott anyagokat tartalmazó termékek (PCB-tartalmú olajok stb.) Q13 Bármely anyag vagy termék, amelynek használatát jogszabály tiltja Q14 A birtokosa számára tovább nem használható anyagok (mezıgazdasági, háztartási, irodai, kereskedelmi és bolti hulladékok stb.) Q15 Talajtisztításból származó szennyezett anyagok Q16 Bármely más hulladékká vált anyag vagy termék, amely nem tartozik a fenti kategóriákba

7 (ALAPFOGALMAK: EWC KÓDSZÁMOK PAPÍR ÉS CSOMAGOLÓ ANYAGOKRA) 03 FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladékok fakéreg és fahulladék zöldlúg iszap (fızılúg regenerálásából nyert) papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradékok hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladékok hulladék mésziszap mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, száltöltıanyag- és fedıanyag-iszapok folyékony hulladékok keletkezésük helyén történı kezelésébıl származó iszapok, amelyek különböznek a tıl közelebbrıl nem meghatározott hulladékok

8 (ALAPFOGALMAK: EWC KÓDSZÁMOK PAPÍR ÉS CSOMAGOLÓ ANYAGOKRA) 15 HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan győjtött települési csomagolási hulladékokat) papír és karton csomagolási hulladékok mőanyag csomagolási hulladékok fa csomagolási hulladékok fém csomagolási hulladékok vegyes összetételő kompozit csomagolási hulladékok egyéb, kevert csomagolási hulladékok üveg csomagolási hulladékok textil csomagolási hulladékok * veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok * veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémbıl készült csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat

9 (HULLADÉKOK CSOPORTOSÍTÁSA) HALMAZ ÁLLAPOT SZERINT: szilárd, folyékony, iszapszerő EREDET SZERINT: (Hgt. szerint légnemő nincs!) települési, (háztartási, utcai és közületi) termelési (ipari és mezıgazdasági) VESZÉLYESSÉG SZERINT: nem veszélyes, veszélyes

10 (HULLADÉKOK CSOPORTOSÍTÁSA) Halmazállapot szerint Szilárd Folyékony Iszapszerő Települési Háztartási utcai és közületi szemét Kommunális szennyvíz Kommunális szennyvíz iszap Eredet szerint Termelési Ipari hulladékok, állati eredető hulladékok, almos trágya Ipari szennyvizek, olajok, híg trágya Ipari szennyvíz iszapok Veszélyes Jogszabály szerint (pl.: használt akumlátor, stb) Jogszabály szerint (pl.: festékek, savak, lúgok maradékai, stb) Jogszabály szerint (pl.: festék- vagy galvániszap, stb)

11 (HULLADÉKOK CSOPORTOSÍTÁSA) Települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetıleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő, azzal együtt kezelhetı más (pl.: intézményi) hulladék.

12 (HULLADÉKOK CSOPORTOSÍTÁSA) Települési szilárd hulladék (TSZH): -Háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein keletkezı hulladék. -Közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületeken keletkezik -Háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő hulladék: gazdasági vállalkozásoknál, közintézményeknél keletkezı, veszélyesnek nem minısülı szilárd hulladék. Települési folyékony hulladék (TFH) -szennyvízelvezetı hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül elvezetett szennyvíz, -egyéb helyi közmőpótló berendezések ürítésébıl származó szennyvíz (A továbbiakban csak a TSZH-val foglalkozunk részletesebben)

13 (HULLADÉKOK CSOPORTOSÍTÁSA) Kiemelt hulladékáramok: Csomagolás és csomagolási hulladék Biológiai úton lebomló szerves hulladék Hulladék olajok Poliklórozott bifenilek és poliklórozott terfenilek (PCB, PCT) Elemek és akkumulátorok Gumiabroncsok Kiselejtezett gépjármővek Elektromos és elektronikai készülékek Egészségügyi hulladék Állati eredető hulladék Növényvédıszer hulladék és csomagolás Építési és bontási hulladék

14 (HULLADÉKOK CSOPORTOSÍTÁSA) CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK CSOPORTOSÍTÁSA ALAPANYAG SZERINT Papír és karton csomagolási hulladék Csomagolási hulladékok Mőanyag csomagolási hulladék Fa (láda, raklap) csomagolási hulladék Fém, csomagolási hulladék Kompozit csomagolási hulladék Üveg csomagolási hulladék Textil csomagolási hulladék

15 Évente keletkezı hulladék mennyisége (millió tonna) Magyarország: TSZH ~ 4,6 (ebbıl 0,7 1% veszélyes) TFH ~ 5,5 TSZH jellemzıje: növekvı mennyiség Tömegében enyhén Térfogatban erısen HULLADÉKGAZDÁLKODÁS (HULLADÉKOK MENNYISÉGE)

16 (HULLADÉKOK MENNYISÉGE) Néhány ország kommunális hulladékának mennyisége TSZH mennyisége (kg/fı) Dánia 810 Magyarország 456 Csehszlovákia 294 EU átlag 522

17 (HULLADÉKOK MENNYISÉGE) A hulladék mennyiségére a tartós növekedés a jellemzı Oka: eldobós fogyasztás különösen a csomagolások terén Ezt mutatja a hulladékok térfogatának erıteljes növekedése

18 (HULLADÉKOK ÖSSZETÉTELE) Hazai hulladék összetétele

19 (HULLADÉKOK ÖSSZETÉTELE) Hogy mi van a szemetes kosárban az az életszínvonaltól, fogyasztási szokásoktól függ leginkább USA Oregon Magyarország

20 (HULLADÉKOK ÖSSZETÉTELE) A hazai TSZH összetétele Budapest és a nagyobb városok viszonylatában papír 18-20% mőanyag 12-15% textil 5-6% üveg 4-5% fém 3-4% szerves (lebomló) 30-32% szervetlen 20-25%

21 (HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ALAPELVEK) megelızés, elıvigyázatosság gyártói felelısség megosztott felelısség szennyezı fizet elvárható felelıs gondosság elérhetı legjobb eljárás közelség, regionalitás, önellátás fokozatosság példamutatás költséghatékonyság

22 (HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ALAPELVEK) Megelızés, integrált szennyezés megelızés elve: a legkisebb mértékőre szorítani a képzıdı hulladék mennyiségét és veszélyességét Elıvigyázatosság elve: a veszély ill. a kockázat valós mértékének ismerete hiányában úgy kell eljárni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak lennének Gyártói felelısség elve: a termék elıállítója felelıs a termék és a technológia jellemzıinek a hulladékgazdálkodás követelményei szempontjából kedvezı megválasztásáért - felhasznált alapanyagok megválasztása - termék külsı behatásokkal szembeni ellenállókép. - termék élettartama, újrahasználhatósága - hulladék hasznosításának és ártalmatlanításának megtervezése - hulladékkezelés költségeihez való hozzájárulás

23 (HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ALAPELVEK) Megosztott felelısség elve: - a termék és az abból származó hulladék teljes életciklusában érintett szereplıknek együtt kell mőködniük A szennyezı fizet elve: - a hulladék termelıje, birtokosa vagy a hulladékká vált termék gyártója köteles a hulladékkezelés költségeit megfizetni, vagy a hulladékot ártalmatlanítani Az elvárható felelıs gondosság elve: - a hulladék birtokosa köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a hulladék környezetet terhelı hatása a lehetı legkisebb mértékő legyen Az elérhetı legjobb eljárás elve: - törekedni kell az adott mőszaki és gazdasági körülmények között megvalósítható leghatékonyabb megoldásra (anyag- és energiatakarékos technológiák, környezetkímélı hulladékkezelı technológiák stb.)

24 A hulladék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS (HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FELADATOK) keletkezésének megelızése, mennyiségének és veszélyességének csökkentése A hulladék kezelı rendszerek és létesítmények tervezése üzemeltetése gondozása Környezettudatos fogyasztói magatartás nevelése, oktatása

25 (HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FELADATOK) Legjobb megoldás: nulla hulladék

26 (HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FELADATOK) A hulladék keletkezésének megelızése, mennyiségének és veszélyességének csökkentése 1. A termelés és értékesítés folyamatában Termelés-integrált hulladékgazdálkodás hulladékszegény eljárások alkalmazása üzemen belüli visszaforgatás megvalósítása Termék-integrált hulladékgazdálkodás hasznosítható anyagok beépítése a termékekbe termékek élettartamának növelése több célra hasznosítható termékek elıállítása többféle csomagolóanyag alkalmazásának elkerülése

27 (HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FELADATOK) A hulladék keletkezésének megelızése, mennyiségének és veszélyességének csökkentése 2. A fogyasztási folyamatban az értékesítı, vásárló, felhasználó részérıl szükséges magatartás és feladatok: kritikus elárusító (értékesített termékkel szemben) környezettudatos fogyasztó, vásárló visszavitel az eladónak és vásárlás helyett csere részvétel az elhasznált anyagok, eszközök győjtésében

28 (HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FELADATOK) A hulladék keletkezésének megelızése, mennyiségének és veszélyességének csökkentése 3. Az állam feladatai jogi, mőszaki szabályozás koordináció a termelés értékesítés fogyasztás hulladékkezelés ellenırzése: termelési technológiák és termékek engedélyezése, szabványosítása pénzügyi feltételek megteremtése külföldi államokkal történı egyeztetés.

29 (HULLADÉK KELETKEZÉS ÉS KEZELÉS FOLYAMATÁBRÁJA)

30 ( 3R ELVÉNEK ALKALMAZÁSA) Csökkenteni (Reduce) - kerülni kell a hulladék keletkezését Újra használni (Reuse) - eredeti vagy módosított formában, pl. többutas, ill. újra tölthetı (Refill) csomagolás Újra hasznosítani (Recycle) anyaghasznosítás más formában pl. papír, üveg, mőanyag, fém, (de fa is! pl. raklap aprításforgácsolás után forgácslap) A TEJES HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI HIERARCHIÁHOZ MÉG KÉT ELEM TARTOZIK: Visszanyerés (Recovery) - energia visszanyerése termikus úton (égetés, gázosítás, pirolízis) Ártalmatlanítás (Disposal) - megfelelı módon ártalmatlanítani: pl. elégetés (hamvasztás) magas hımérsékleten energia nyerés nélkül, ill. lerakás hulladéklerakóban

31 (HULLADÉKKEZELÉS HIERARCHIÁJA) Hulladékképzıdés megelızése, keletkezı hulladékok veszélyességének csökkentése (Reduce) Újrahasználat, hasznosítás (Reuse, Recycle) Energia visszanyerés (Recovery) Ártalmatlanítás (Disposal)

32 (HULLADÉKKEZELÉS HIERARCHIÁJA) Hulladékkezelési piramis: a prioritások egyszerő ábrázolása

33 (HULLADÉKKEZELÉS HIERARCHIÁJA) legelınyösebb lehetıség: zöld megoldás megelızés, csökkentés újrafelhasználás újrahasznosítás égetés energia megsemmisítés legelınytelenebb lehetıség: kerülendı lerakás

34 Japán hulladékáram 2000 (2001) évben (10 6 tonna) HULLADÉKGAZDÁLKODÁS (NEMZETI HULLADÉKÁRAM)

35 Magyarország TSZH hulladékárama 2004-ban HULLADÉKGAZDÁLKODÁS (NEMZETI HULLADÉKÁRAM)

36 (NEMZETI HULLADÉKÁRAM) Magyarország tervezett TSZH hulladékárama 2009-ban

37 (NEMZETI HULLADÉKÁRAM) Magyarország tervezett TSZH hulladékárama 2016-ban

38 (KOMPLEX RENDSZERE) A 3R ELV ÉRVÉNYESÍTÉSE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS KOMPLEX RENDSZERÉBEN

39 (RENDSZER ELEMEI) A KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁS EGYES ELEMEI GYŐJTÉS, BEGYŐJTÉS SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS KEZELÉS ELİKEZELÉS ÚJRAHASZNÁLAT (Reuse) ÚJRAHSZNOSÍTÁS (Recycling) ÉGETÉS (Recovery) ELHELYEZÉS (Desposal)

40 (RENDSZER ELEMEI: GYŐJTÉS) GYŐJTÉS: a hulladéknak a keletkezés helyén a szállítást, tárolást, vagy a hulladékkezelést lehetıvé tevı, azt megelızı, a környezetszennyezést kizáró módon kialakított győjtıhelyen történı összeszedése. A győjtés más, elıre elhatározott hulladékkezelési tevékenységek végrehajtását alapozza meg. Igazodik a keletkezés üteméhez, valamint a további kezelés, vagy tárolás feltételeihez.

41 (RENDSZER ELEMEI: GYŐJTÉS) A győjtés lehet kampányszerő (pl. lomtalanítás) és rendszeres: hagyományos, és/vagy szelektív

42 (RENDSZER ELEMEI: GYŐJTÉS) Hagyományos győjtésnél a vegyesen győjtött hulladékfajták keverten jelennek meg, ez a további kezelést megnehezíti, a hulladék ezért korábban közvetlenül a lerakóba került Szelektív győjtés a kiemelt hulladékáramokat érinti, közöttük is a csomagolást és csomagolási hulladékokat leginkább, úgymint Mőanyag Üveg Fém Papír

43 (RENDSZER ELEMEI: SZELEKTÍV GYŐJTÉS) A szelektív győjtés célja Az újrahasznosítás (Recycling) megkönnyítése Nyersanyagok kinyerése A lerakóba kerülı hulladék mennyiségének csökkentése A lerakók élettartamának növelése

44 (RENDSZER ELEMEI: SZELEKTÍV GYŐJTÉS) MŐANYAGOK SZELEKTÍV GYŐJTÉSE

45 (RENDSZER ELEMEI: SZELEKTÍV GYŐJTÉS) ÜVEGEK SZELEKTÍV GYŐJTÉSE

46 (RENDSZER ELEMEI: SZELEKTÍV GYŐJTÉS) FÉMEK SZELEKTÍV GYŐJTÉSE

47 (RENDSZER ELEMEI: TÁROLÁS) GYŐJTİ - TÁROLÓ ESZKÖZÖK ZSÁK KUKA KONTÉNER EGYÉB

48 (RENDSZER ELEMEI: GYŐJTİ HELYEK) GYŐJTİSZIGET a háztartásokban keletkezı, de hasznosításra alkalmas, különbözı fajtájú, elkülönítetten győjtött, háztartási hulladék győjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló győjtıhelyek, szabványosított győjtı - tároló eszközökkel, amelyek jól látható felirattal és színkóddal rendelkeznek. (papír és karton = kék, üveg = zöld, mőanyag = sárga, fém = szürke)

49 (RENDSZER ELEMEI: GYŐJTİ HELYEK) GYŐJTİSZIGET

50 (RENDSZER ELEMEI: GYŐJTİ HELYEK) GYŐJTİSZIGET (helytelen használat)

51 (RENDSZER ELEMEI: GYŐJTİ HELYEK) HULLADÉKUDVAR a szelektíven győjthetı települési szilárd, valamint a veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történı tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt győjtıhely. Itt a következı hulladékok győjthetık: a települési szilárd hulladék hasznosítható összetevıi (amelyek győjtıszigeten is elhelyezhetıek) zöldhulladék nagydarabos hulladék (lom), a lakosságnál keletkezı veszélyes hulladék (festékmaradvány, étolaj, vegyszerek, gyógyszerek, elemek, akkumulátor, stb.) 1 m 3 -t meg nem haladó építési, bontási hulladék.

52 (RENDSZER ELEMEI: GYŐJTİ HELYEK) HULLADÉKUDVAR 1 Fogadóépület 2 Zárt hulladéktároló épület 3 Targoncatároló 4 Fedett konténertároló 5 Szabad konténertároló 6 Homoktároló 7 Térvilágítás 8 Közlekedési terület 9 Zöldterület 10 Tartalékterület 11 Kerítés 12 Bejárat

53 (RENDSZER ELEMEI: GYŐJTİ HELYEK) Hulladékudvar fedeles konténerekkel

54 (RENDSZER ELEMEI: GYŐJTİ HELYEK) MODERN HULLADÉKUDVAR (LÁTVÁNYTERV)

55 (RENDSZER ELEMEI: GYŐJTİ HELYEK) HULLDÉK UDVAR AUSZTRIA

56 (RENDSZER ELEMEI: BEGYŐJTÉS) BEGYŐJTÉS: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történı átvétele. Módjai: elhordásos- zsákos,- átürítéses,- konténeres

57 (RENDSZER ELEMEI: SZÁLLÍTÁS) SZÁLLÍTÁS: a hulladék mozgatása a komplex rendszer egyes elemei között. Lehet: együtemő, amikor közvetlenül a LERAKÓ-ba kerül a hulladék (régi módszer), és kétütemő (új eljárás), amikor elıbb az ÁTRAKÓ ÁLLOMÁS-ra, és/vagy a KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZEM-be kerül, és csak ezután jut, de már csak a maradék a LERAKÓ-ba.

58 Az együtemő (hagyományos válogatás nélkül győjtött TSZH) és a kétütemő (új módon szelektíven győjtött TSZH) szállítás egyszerő ábrázolása a hulladékáramban HULLADÉKGAZDÁLKODÁS (RENDSZER ELEMEI: SZÁLLÍTÁS)

59 (RENDSZER ELEMEI: SZÁLLÍTÁS) SZÁLLÍTÁS ESZKÖZEI Ma már speciális kialakítású nagy értékő tehergépkocsik, melyek a hulladék jellegének, halmazállapotának és egyéb tulajdonságainak (pl. térfogati változásának) jobban megfelelnek, és igen sokfélék.

60 (RENDSZER ELEMEI: SZÁLLÍTÁS) ANYAG- ÉS ÁRÚSZÁLLÍTÁS = LOGISZTIKA HULLADÉK SZÁLLÍTÁS = INVERZ LOGISZTIKA LOGISZTIKA TERMELÉS, ELOSZTÁS, FOGYASZTÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS INVERZ LOGISZTIKA

61 (RENDSZER ELEMEI: TÁROLÁS) TÁROLÁS: a hulladék átmeneti igényő tárolása a komplex rendszer egyes fázisaiban. Tulajdonosnál Lakásban, lakóépületben, ingatlanon Hulladékkezelınél Győjtıszigeten Hulladék udvaron Átrakó állomáson, és/vagy központi hulladékkezelı üzemben

62 KEZELÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS (RENDSZER ELEMEI: KEZELÉS) ELİKEZELÉS ÚJRAHSZNOSÍTÁ (Recycling)»Technológiai bontás»biológiai bontás ÉGETÉS (Recovery) ELHELYEZÉS (Desposal)

63 (RENDSZER ELEMEI: ELİKEZELÉS) A HULLADÉKOK ELİKEZELÉSE olyan mővelet, amely a hulladékok begyőjtését, szállítását, tárolását, hasznosítását vagy ártalmatlanítását segíti elı, azok biztonságát növeli. Az elıkezelés a hulladékok fizikai, kémiai vagy biológiai tulajdonságának megváltoztatásával jár. Az elıkezelés módját, technikáját célirányosan meghatározza az utána következı kezelési mővelet.

64 (RENDSZER ELEMEI: ELİKEZELÉS) ELİKEZELÉS lehet egyszerő és kombinált Egyszerő elıkezelés mechanikai - fizikai (tömörítés, aprítás, válogatás, bálázás) biológiai (stabilizálás, sterilizálás hıkezeléssel) Kombinált elıkezelés mechanikai és biológiai (MBH)

65 (RENDSZER ELEMEI: ELİKEZELÉS) Nincs semmiféle elıkezelés: ha a vegyesen győjtött TSZH egyenesen a lerakóba kerül (együtemő szállítás) (Hagyományos eljárás) Van elıkezelés: ha a vegyesen győjtött TSZH elıbb átrakó állomásra kerül (kétütemő szállítás), akkor ennek célja: mechanikus kezeléssel (aprítás, tömörítés) a hulladék térfogati csökkentése, vagy MBH-val (stabilizálás, válogatás,) a mennyiség csökkentése mellett kinyerni a hasznosítható anyagokat is Mindenképpen elıkezelést igényel a szelektíven győjtött TSZH, ezért un. központi hulladékkezelı mőbe kerül

66 (RENDSZER ELEMEI: ELİKEZELÉS) Az elıkezelés a vegyesen győjtött TSZH-nál lehet: fakultatív, ekkor célja a lerakóba kerülı mennyiség térfogati csökkentése (aprítás, tömörítés) és kötelezı, ha hasznosítható anyagokat is ki akarnak nyerni (MBH)

67 ELİKEZELÉS Győjtésnél HULLADÉKGAZDÁLKODÁS (RENDSZER ELEMEI: ELİKEZELÉS) Átrakó állomáson Központi hulladékkezelı üzemben

68 (ELİKEZELÉS GYŐJTİHELYEN) ELİKEZELÉS GYÜJTÉSNÉL válogatás: komposztálható-, szelektíven győjthetıés veszélyes hulladékfajták elkülönítése leválasztás: szelektíven győjthetı csomagolásokról az oda nem való tartozékok, pl. fémkupak, fémfedık eltávolítása az üvegekrıl tisztítás: szelektíven győjthetı csomagolások, pl. üvegek, flakonok öblítése, mosása tömörítés, préselés: vegyesen, ill. szelektíven győjtött TSZH térfogat csökkentése kézi, vagy gépi módszerrel bálázás: szelektíven győjtött tömörített, préselt TSZH felkészítése szállításra

69 (ELİKEZELÉS GYŐJTİHELYEN: TÖMÖRÍTÉS) Egyszerő tömörítı eszközök, kézi, gépi

70 Falra szerelhetı PET palack tömörítı Elınyei: kevesebb hely kisebb szállítási költség rendezettebb állapot CO 2 csökkentés HULLADÉKGAZDÁLKODÁS (ELİKEZELÉS GYŐJTİHELYEN: TÖMÖRÍTÉS)

71 PET palack tömörítés jelentıs CO 2 kibocsátás csökkenés (A csökkentett szállítási igény miatt) HULLADÉKGAZDÁLKODÁS (ELİKEZELÉS GYŐJTİHELYEN: TÖMÖRÍTÉS)

72 (ELİKEZELÉS GYŐJTİHELYEN: TÖMÖRÍTÉS) Zsákos hulladékprés, intézmények, laborok, kisvállalkozások számára. 1:4-1:8 tömörítési arány. Higiénikus hulladékgyőjtés, akár 75 %-os költségmegtakarítás.

73 (ELİKEZELÉS GYŐJTİHELYEN: TÖMÖRÍTÉS) A hulladékprések a keletkezı kommunális hulladékot géptípustól függıen minimum 1:4-1:8 arányban közvetlenül szabvány szemetes edényekbe vagy mőanyag zsákba tömörítik. Hulladékprés alkalmazásával a jelentıs térfogatcsökkenés eredményeként: Megvalósul a gazdaságos hulladékkezelés. Átlátható, kontrolálható a hulladékkezelés. Nagyobb lesz a rend és a tisztáság. Élı munkaerı és költségei jelentısen csökkenek. Kisebb a szemetes autók okozta forgalom és környezetterhelés.

74 (ELİKEZELÉS GYŐJTİHELYEN: TÖMÖRÍTÉS) Hulladékprés szabványos edényhez társas házak, intézmények számára. A hulladékprés tömörítési aránya: 1:4-1:8! Min. 1/4 részére csökken az edények ürítési és/vagy darabszáma, ezzel a hulladékszállítási költség akár 75 %-a megtakarítható és jelentıs a CO 2 kibocsátás csökkenés

75 (ELİKEZELÉS GYŐJTİHELYEN: TÖMÖRÍTÉS) Vegyes mőanyag palack tömörítve begyőjtésre vár

76 (ELİKEZELÉS GYŐJTİHELYEN: TÖMÖRÍTÉS) Konzervdoboz tömörítése győjtıhelyen

77 (ELİKEZELÉS GYŐJTİ HELYEN: BÁLÁZÁS) Szelektíven győjtött papír, karton, mőanyag és fém hulladékok bálázására, intézmények vállalkozások számára

78 (ELİKEZELÉS GYŐJTİHELYEN: TÖMÖRÍTÉS - BÁLÁZÁS) Kombinált bálázó- és hulladékprés egyben: a kommunális hulladék mőanyag zsákba tömöríthetı és/vagy a kisebb mennyiségő csomagolóanyag hulladék bálázható. Az ún. többkamrás rendszerő berendezések esetében az egyik kamrába (ún. 'edénykamra') szabvány szemetes edények helyezhetık, melyekbe a kommunális hulladék közvetlenül, 1:3-1:8 arányban tömöríthetı, míg a berendezés másik kamrájában (ún. 'bálázókamra') a behelyezett hulladék bálázható. Egyes típusok esetében, ún. 'hordóbetét' használatával a bálázógép hordópréssé alakítható. Géptípustól függıen a szabvány 200 literes lemezhordók térfogatuk 1:5 vagy 1:7 arányában tömöríthetık.

79 (ELİKEZELÉS GYŐJTİHELYEN: TÖMÖRÍTÉS - BÁLÁZÁS) Kombinált kétkamrás felültöltıs tömörítı- és bálázógép (egyik kamra báláz, a másik tömörít)

80 Bálázás győjtıhelyen HULLADÉKGAZDÁLKODÁS (ELİKEZELÉS GYŐJTİHELYEN: TÖMÖRÍTÉS - BÁLÁZÁS) Kétkamrás felültöltıs bálázógép, papír, karton, mőanyag és fém hulladékok bálázására győjtıhelyen.

81 (ELİKEZELÉS ÁTRAKÓ ÁLLOMÁSON) Az átrakó állomás olyan zárt rendszerő hulladékkezelı mő, amely a hulladéknak csak a fizikai állapotát változtatja meg. (Tömörítés, aprítás) Az átrakó állomás tartozékai tömörítés esetére: üritıhely garattal tömörítı berendezés préskonténer

82 (TÖMÖRÍTÉS ÁTRAKÓ ÁLLOMÁSON) Átrakó állomás kialakítása garat ürítıhely préskonténer

83 (APRÍTÁS ÁTRAKÓ ÁLLOMÁSON) Aprítás (homogenizálás) a darabos hulladékok esetleges elıkezelése

84 (KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZM) Látványterv: A regionális hulladékgazdálkodási tervek alapján ilyen és hasonló központi hulladékkezelı üzemek épülnek

85 (KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZEM) KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZEM (Ausztria)

86 (KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZEM) Indításra váró központi hulladékkezelı üzem

87 (KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZEM) Az elsı magyar komplex hulladékkezelı gépsor beindítása

88 (KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZEM) A központi hulladékkezelı üzem egy olyan zárt rendszerő hulladékkezelı mő, mely alapvetıen a szelektíven győjtött hulladékokat készíti fel elıkezelési mőveletekkel azok anyagában történı (Recycling) újrahasznosítására. Elıkezelési mőveletek (komposztálás nélkül): Vegyesen győjtött TSZH: MBH Szelektíven győjtött TSZH: válogatás és/vagy bálázás

89 (ELİKEZELÉS KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZMBEN) Vegyesen győjtött TSZH: biológiai elıkezelés (MBH kamra stabilizálás, sterilizálás hıkezeléssel)

90 (ELİKEZELÉS KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZMBEN) Vegyesen győjtött TSZH MBH kamra utáni mechanikai elıkezelése: válogatás, bálázás

91 (ELİKEZELÉS KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZMBEN) Elkülönítetten győjtött TSZH: komplex válogató és bálázó gépsor szelektíven győjtött mőanyagnál. A gépsor elemei: - palacklyukasztó - dobrosta - válogató szalag - mágneses szeparátor - feladó szalag a bálázóhoz - bálázó

92 Dobrosta: durva, darabos idegen anyagok elkülönítésére HULLADÉKGAZDÁLKODÁS (ELİKEZELÉS KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZMBEN)

93 Válogató kabin: válogatás szín és/vagy anyag fajtánként HULLADÉKGAZDÁLKODÁS (ELİKEZELÉS KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZMBEN)

94 (ELİKEZELÉS KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZMBEN) Elıkezelı sor betöltés ömlesztve

95 Válogatás: HULLADÉKGAZDÁLKODÁS (ELİKEZELÉS KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZMBEN) válogatókabinban, ahol a mőanyagokat fajtái szerint (PE, HDPE, LDPE, PET), illetve az üdítıs és ásványvizes palackokat szín szerint tovább szortírozzák, valamint kikerülnek a mőanyagok közül az italos kartondobozok.

96 (ELİKEZELÉS KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZMBEN) Kézi válogatás: szín és/vagy anyag fajtánként

97 (ELİKEZELÉS KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZMBEN) Bálázás A bálázógépek alkalmazásával a keletkezı újrahasznosítható csomagolóanyag hulladékok (pl. papír, hullámkarton, mőanyag fólia és flakon, fém és karton üdítıs dobozok, pántoló szalag, fém és textil, stb.) és egyéb termelési hulladékok hatékonyan tömöríthetık, illetve bálázhatók. A jelentıs térfogatcsökkenésnek köszönhetıen a bálázógép alkalmazásának további elınyei a következık: A szelektíven győjtött csomagolóanyag gazdaságosabban kezelhetı. Nagyobb lesz a rend és a tisztáság. Tisztán átlátható, kontrolálható hulladékkezelés valósul meg. Élı munkaerı igény és költségei jelentısen csökkenek.

98 Bálázás (papír) HULLADÉKGAZDÁLKODÁS (ELİKEZELÉS KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZMBEN)

99 Bálázás (mőanyag) HULLADÉKGAZDÁLKODÁS (ELİKEZELÉS KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZMBEN)

100 (HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVEK)

101 (HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVEK) Gyır és térsége hulladékgazdálkodási rendszere

102 II. RÉSZ VÉGE A II. RÉSZNEK

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei A téma tartalma: A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok A hulladékudvarok kialakítása Hulladékudvar példák Egy hulladékudvar Budapesten Kapcsolódó témák:

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város

Sátoraljaújhely Város (A 43/2007/4721/II.28./számú határozat melléklete) Sátoraljaújhely Város és városrészeire (Károlyfalva, Rudabányácska, Széphalom), valamint a külterületi lakott városrészekre vonatkozó Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

A Csomagolási hulladékokról

A Csomagolási hulladékokról A Csomagolási hulladékokról Fıbb elıírásai: 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Alapfogalmak (hulladék, gyártó újrahasználat stb.) Hulladékgazdálkodási alapelvek (gyártói felelısség, szennyezı

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete. a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl

Letenye Város Önkormányzatának. 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete. a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl Letenye Város Önkormányzatának 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl ( módosításokkal egységes szerkezetben) Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

egyetemi adjunktus Hulladékgazdálkodás hazai és EU-s jogi keretei Hasznos honlapok a jogi részekhez:

egyetemi adjunktus Hulladékgazdálkodás hazai és EU-s jogi keretei Hasznos honlapok a jogi részekhez: Faipari hulladékgazdálkodás (II. blokk) Dr. Németh Gábor Ph.D. egyetemi adjunktus Hulladékgazdálkodás hazai és EU-s jogi keretei Hasznos honlapok a jogi részekhez: http://www.ktm.hu/ http://www.kvvm.hu/hir

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

A folytatás tartalma. Előző óra tartalmából HULLADÉKFELDOLGOZÁS

A folytatás tartalma. Előző óra tartalmából HULLADÉKFELDOLGOZÁS Előző óra tartalmából HULLADÉKFELDOLGOZÁS 2.óra Hulladékgazdálkodás Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszék A félév tananyagáról Környezetvédelem célja, tárgya, területei Fenntartható fejlődés Hulladék

Részletesebben

Nulla hulladék?! A csı végérıl a folyamatok elejére. Szilágyi László 2009. február 5. Visegrád

Nulla hulladék?! A csı végérıl a folyamatok elejére. Szilágyi László 2009. február 5. Visegrád Nulla hulladék?! A csı végérıl a folyamatok elejére Szilágyi László 2009. február 5. Visegrád Idén száznál több lerakót be kell zárni, de sok helyen még nincs kész az új. Sorban dılnek be a begyőjtı cégek,

Részletesebben

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája 1 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI 01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

60 % 40 % Mai óra tartalma. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű. Szilárd települési hulladék mennyisége

60 % 40 % Mai óra tartalma. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű. Szilárd települési hulladék mennyisége HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű Prof.Dr. Csőke Barnabás Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszék Mai óra tartalma Szilárd települési hulladékok mennyiségi

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015.

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015. EWC Megnevezés Ve szé lyes Átvételi ár NEM LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Átvételi ár LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Megjegyzés 08 01 11 Szerves oldószereket, illetve más veszélyes

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszám Megnevezés 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer

Részletesebben

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14.

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezete László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. november 14. Miért van szükség az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre? 1. Jogszabályi kötelezettség

Részletesebben

Zajk Község Önkormányzatának 3/2007.(II. 07.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Zajk Község Önkormányzatának 3/2007.(II. 07.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl. (módosításokkal egységes szerkezetben) Zajk Község Önkormányzatának 3/2007.(II. 07.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl (módosításokkal egységes szerkezetben) Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás 5. ea. A hulladékok csoportosítása, környezeti hatása. Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodás 5. ea. A hulladékok csoportosítása, környezeti hatása. Hulladékgazdálkodás Hulladékgazdálkodás 5. ea. A hulladékok csoportosítása, környezeti hatása Buruzs Adrienn PhD hallgató buruzs.adrienn@freemail.hu Hulladékgazdálkodás = a hulladékok káros hatása elleni védelemnek a hulladékok

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban

Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban 2010. szeptember 9. Budapest dr. Bérczi Anna - Jövı nemzedékek országgyőlési biztosának irodája Tartalom 1. Az uniós hulladékjog 2. A hulladék fogalmának

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet A növényvédelemrıl szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel, valamint a környezetvédelmi

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Egységes vállalatba beolvadó társaságok INSZOL Győri Vagyongazdálkodó és

Részletesebben

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a Esztergom Város Önkormányzata Képviselı- testületének 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004. (IV. 1.) esztergomi önkormányzati

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Velem Község Képviselı-testületének. 6/2003.(05.21.) számú rendelete

Velem Község Képviselı-testületének. 6/2003.(05.21.) számú rendelete Velem Község Képviselı-testületének 6/2003.(05.21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl Velem község Képviselı-testülete

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Most legyél válogatós!

Most legyél válogatós! Jó helyen járok, mik ezek a színek? Hová lettek a régi kukák? És miért ilyen szépek az újak? Mert 2012. szeptemberétõl a Corvinuson is bevezetésre került a szelektív hulladékgyûjtés! Ne a tanulnivalót,

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

Műanyaghulladék menedzsment

Műanyaghulladék menedzsment Műanyaghulladék menedzsment 1. Előadás 2015. IX. 11. Dr. Ronkay Ferenc egyetemi docens Elérhetőség: T. ép. 314. ronkay@pt.bme.hu Ügyintéző: Dobrovszky Károly dobrovszky@pt.bme.hu A bevezető előadás témája

Részletesebben

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete a gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény Községi

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás amely létrejött, egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselıje: Horváth István, másrészrıl

Részletesebben

3. Magyarország megyéinek helyzete a hulladékgyűjtés tekintetében, különös tekintettel Zala megyére

3. Magyarország megyéinek helyzete a hulladékgyűjtés tekintetében, különös tekintettel Zala megyére Zala megyében begyűjtött hulladék elemzése, az országos tendenciák tükrében 1. Kutatási téma Zala megyében a begyűjtött hulladékok mennyiségi és minőségi adatainak vizsgálata, az országos adatokkal való

Részletesebben

A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása

A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása Dr. Hornyák Margit c. egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Győr, 2016. november 16. A kezdetek. 1-ör. Meghagyatik szigorúan minden háztulajdonosnak,

Részletesebben

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC F-TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2143 Kistarcsa, Nagytarcsai u.4. adószám :10883356-2-13 tel/fax. :06 28 50-69-55 mobil : 30 95-12-133 e-mail : f16@f-trans.hu Hulladékszállítási listáink Nem veszélyes

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás gyakorlati problémái az uniós gazdasági szereplık szemszögébıl

A hulladékgazdálkodás gyakorlati problémái az uniós gazdasági szereplık szemszögébıl A hulladékgazdálkodás gyakorlati problémái az uniós gazdasági szereplık szemszögébıl Dr. Kiss Tibor Pécs Holding Zrt. Budapest, 2010.09.09. 1 Hogyan próbálták kezelni a hulladék okozta problémákat? 1.

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz

Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz A mőanyagok definíciója A mőanyagok olyan makromolekulájú anyagok, melyeket mesterségesen, mővi úton hoznak létre

Részletesebben

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék HULLADÉKOK A HULLADÉK Hulladékok: azok az anyagok és energiák, melyek eredeti használati értéküket elvesztették és a termelési vagy fogyasztási folyamatból kiváltak. Csoportosítás: Halmazállapot (szilárd,

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás. 4. modul

Hulladékgazdálkodás. 4. modul 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Hulladékgazdálkodás 4. modul készítette: Fekete István 1 Tartalomjegyzék 4.1 Alapfogalmak 4.2. A környezetvédelem

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezelésérıl és a komposztálás mőszaki követelményeirıl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

Hulladékkezelési szerződés

Hulladékkezelési szerződés Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. Telefon: 75/830-690 Fax: 75/830-697 E-mail: info@phgkft.hu Web: www.phgkft.hu Ikt.sz.: / 201... Hulladékkezelési szerződés mely

Részletesebben

Hulladékok hasznosíthatósága. Hulladékgazdálkodás egy fenntartható világban Visegrád, Sárosi Eszter, HOE

Hulladékok hasznosíthatósága. Hulladékgazdálkodás egy fenntartható világban Visegrád, Sárosi Eszter, HOE Hulladékok hasznosíthatósága Hulladékgazdálkodás egy fenntartható világban Visegrád, 2009.02.05. Sárosi Eszter, HOE Hulladékhasznosítás jelentısége Gazdasági elınyök Erıforrásokkal való takarékoskodás

Részletesebben

1. számú melléklet. Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról.

1. számú melléklet. Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról. 1. számú melléklet Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv Megbízás és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról (2 oldal) 2. számú melléklet Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

A NULLA HULLADÉK KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI CSÓR TELEPÜLÉS PÉLDÁJÁN

A NULLA HULLADÉK KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI CSÓR TELEPÜLÉS PÉLDÁJÁN A NULLA HULLADÉK KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI CSÓR TELEPÜLÉS PÉLDÁJÁN 1 Készítette: Bocskói Diána környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Munkácsy Béla BEVEZETÉS Az iparilag fejlett országok

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Gyártó: a termék előállítója, illetőleg külföldi gyártó esetén importálója.

Gyártó: a termék előállítója, illetőleg külföldi gyártó esetén importálója. 12. A hulladékgazdálkodás alapjai, alapfogalmak A törvény célja: Az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megóvása, a természeti erőforrásokkal való takarékoskodás, hulladékok minimalizálása,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén Bucsa Község

Részletesebben

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása Oldószerként nem használatos szerves anyagok

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

Koordináló szervezet EKO-PUNKT. ÜDVİZLI ÖNT az. Új, komplex megoldás a csomagolások koordinálására 2010

Koordináló szervezet EKO-PUNKT. ÜDVİZLI ÖNT az. Új, komplex megoldás a csomagolások koordinálására 2010 Koordináló szervezet EKO-PUNKT ÜDVİZLI ÖNT az Új, komplex megoldás a csomagolások koordinálására 2010 A TERMÉKDÍJ Mint adó fajta Mi is a termékdíj? A termékdíj, mint környezetvédelmi célból mőködı gazdasági

Részletesebben

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A következıkben vázlatosan, a teljesség igénye nélkül megkíséreljük bemutatni

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

A rendelet célja. Általános rendelkezések

A rendelet célja. Általános rendelkezések Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 17/2008.(X.01.)Ör a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA 2009-2016 évekre Készítette: Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató Keszthely jellemzői hulladékgazdálkodás szempontjából Város

Részletesebben

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2013. Bevezetés A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2012. június 1-én alakult, azzal a céllal, hogy a békési és más települések

Részletesebben

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban Hulladékból tüzelőanyag előállítás gyakorlata 2016 őszén c. Konferencia 2016. November 30. Előzmények 2000-es évek elején látható volt a megyében

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2006. (XII. 22.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2006. (XII. 22.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2006. (XII. 22.) rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Előadó: Weingartner Balázs József elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. 10.

Részletesebben

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról MHK JogszabCly szolgcltatcs 1. oldal, összesen: 7 oldal Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

/Egységes szerkezetben a 14/2009.(X.15.) sz. Ök. módosításaival/

/Egységes szerkezetben a 14/2009.(X.15.) sz. Ök. módosításaival/ 1 Kismaros Község Önkormányzat Képviselı-testületének 17/2008.(XII.11.) sz. Ök. rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és közszolgáltatási díj megállapításáról

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN Előadó: Nagy László VGÜ Nonprofit Kft. vállalkozási igazgatóhelyettes 2014.03.05.. VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG. Légy présen!

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG. Légy présen! TÁJÉKOZTATÓ ANYAG Légy présen! A szelektív győjtés házhoz jön! 3 hónapos tesztprogram eredményének kiértékelésérıl, és a szerzett tapasztalatokról /Budapest IV. Káposztásmegyer, Kordován tér 10./ Készítette:

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről. Nagykozár Község Önkormányzatának 20/2002.(XII.11.). sz. rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről. A község önkormányzatának képviselőtestülete

Részletesebben

Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL.

Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL. Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL. Vászoly Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok. .A.S.A. Magyarország. Németh István Country manager. Németh István Október 7.

Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok. .A.S.A. Magyarország. Németh István Country manager. Németh István Október 7. Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok.a.s.a. Magyarország Németh István Country manager Készítette Németh István Dátum 2014. Október 7. 2/ 22 Az ASA csoport bemutatása Tulajdonosa a spanyol

Részletesebben

Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére

Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére Előadó: Kövecses Péter fejlesztési igazgató 2016. november 23. Globális problémák a hulladékgazdálkodásban Globális hulladékáram Növekvő hulladékmennyiség

Részletesebben

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete Szekszárd és környéke közös helyi hulladékgazdálkodási tervrıl a 12/2009 (VIII.19.) számú rendelettel

Részletesebben

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

A hulladék, mint megújuló energiaforrás A hulladék, mint megújuló energiaforrás Dr. Hornyák Margit környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szakértő c. egyetemi docens Budapest, 2011. december 8. Megújuló energiamennyiség előrejelzés Forrás:

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Vasmegyer Község Önkormányzata

Részletesebben

Hulladékválogató és -feldolgozó Hulladéktelep-kezelő 2/42

Hulladékválogató és -feldolgozó Hulladéktelep-kezelő 2/42 A /007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

~ 2 ~ Bevezető. BTG Budaörsi Településgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Dózsa György u. 21.

~ 2 ~ Bevezető. BTG Budaörsi Településgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Dózsa György u. 21. ÜZLETI JELENTÉS 2012 2013. április 12. ~ 2 ~ Bevezető A z e l m ú l t 5 é v e t t e k i n t v e a l e g i n n o v a t í v a b b a 2 0 1 2 - e s e s z t e n d ő v o l t. A B T G K f t. e r ő f o r r á s

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon 1. Bevezetés A 90-es években gyakran hallhattuk azt - a napjainkban is

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2014-BEN IS! Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás rendjéről Érvényes: 2014.03.01-2014.12.31-ig

GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2014-BEN IS! Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás rendjéről Érvényes: 2014.03.01-2014.12.31-ig GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2014-BEN IS! Házhoz menő lomtalanítás Társaságunk a 2014. évben is elvégzi az évente legalább 1 alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban háztól történő,

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG. 2004. Budapest. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG. 2004. Budapest. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2004. Budapest

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Vállalati hulladékgazdálkodás fogalma A vállalati hulladékgazdálkodás a vállalat tevékenysége során keletkező

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20/2009. (IX. 25.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Adony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében. dr. Kiss Csaba EMLA

Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében. dr. Kiss Csaba EMLA Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében dr. Kiss Csaba EMLA EMLA 1992/1994 alapítás Közérdekű környezetvédelmi jogi tanácsadó iroda 600+ peres üggyel Tagja a Justice and Environment és a The

Részletesebben