HULLADÉKGAZDÁLKODÁS II. RÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HULLADÉKGAZDÁLKODÁS II. RÉSZ"

Átírás

1 II. RÉSZ Alapfogalmak TARTALOM Hulladékok csoportosítása, mennyisége, összetétele Hulladékgazdálkodási alapelvek, feladatok Hulladékkezelési hierarchia Hulladékáramok Komplex hulladékgazdálkodási rendszer: győjtés, tárolás, szállítás, elıkezelés Elıkezelés központi hulladékkezelı üzemben

2 (ALAPFOGALMAK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁS HAZÁNKBAN AZ EU CSATLAKOZÁS KAPCSÁN ÚJ ALAPOKRA HELYEZİDÖTT, ENNEK JOGI MEGFOGALMAZÁSAI: évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról (Hgt) Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) (elsı OHT lejárt) (második OHT megjelenés alatt)

3 (ALAPFOGALMAK) A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FOGALMA A Hgt SZERINT: hulladékkal összefüggı tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelızését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenırzését, a kezelı berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a mőködés felhagyását követı vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást.

4 (ALAPFOGALMAK) MÉRNÖKÖK FİBB HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FELADATAI A Hgt-BİL FAKADÓAN Hulladékszegény ill. hulladékmentes technológiák: Kifejlesztése, tervezése Bevezetése, üzemeltetése Hulladékkezelés: Győjtés, tárolás, szállítás, nyilvántartás Újrahasznosítás Ártalmatlanítás

5 (ALAPFOGALMAK) A HULLADÉK FOGALMA (Hgt. szerint) hulladék: bármely, az 1. számú melléklet szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytıl birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles". (De nem mindegy, hogy hogyan! így vagy így?)

6 (ALAPFOGALMAK: HULLADÉK KATEGÓRIÁK) Q1 A továbbiakban másként meg nem határozott termelési, szolgáltatási vagy fogyasztási maradékok Q2 Elıírásoknak meg nem felelı, selejt termékek Q3 Lejárt felhasználhatóságú, szavatosságú termékek Q4 Kiömlött, veszendıbe ment, vagy egyéb kárt szenvedett anyagok, beleértve a baleset következtében szennyezıdött anyagokat, eszközöket stb. is Q5 Tervezett tevékenység következtében szennyezıdött anyagok (tisztítási mőveletek maradékai, csomagolóanyagok, tartályok stb.) Q6 Használhatatlanná vált alkatrészek, tartozékok (szárazelemek, kimerült katalizátorok stb.) Q7 A további használatra alkalmatlanná vált anyagok (szennyezıdött savak, oldószerek, kimerült edzısók stb.) Q8 Ipari folyamatok maradék anyagai (salakok, üstmaradékok stb.) Q9 Szennyezéscsökkentı eljárások maradékai (gázmosók iszapja, porleválasztók pora, elhasznált szőrık, szennyvíziszapok stb.) Q10 Gépi megmunkálás, felületkezelés maradék anyagai (esztergaforgács, reve stb.) Q11 Ásványi nyersanyagok kitermelésének és feldolgozásának maradékai (pl. ércbányászati meddı, olajkitermelés hulladékai stb.) Q12 Tiltott anyagokat tartalmazó termékek (PCB-tartalmú olajok stb.) Q13 Bármely anyag vagy termék, amelynek használatát jogszabály tiltja Q14 A birtokosa számára tovább nem használható anyagok (mezıgazdasági, háztartási, irodai, kereskedelmi és bolti hulladékok stb.) Q15 Talajtisztításból származó szennyezett anyagok Q16 Bármely más hulladékká vált anyag vagy termék, amely nem tartozik a fenti kategóriákba

7 (ALAPFOGALMAK: EWC KÓDSZÁMOK PAPÍR ÉS CSOMAGOLÓ ANYAGOKRA) 03 FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladékok fakéreg és fahulladék zöldlúg iszap (fızılúg regenerálásából nyert) papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradékok hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladékok hulladék mésziszap mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, száltöltıanyag- és fedıanyag-iszapok folyékony hulladékok keletkezésük helyén történı kezelésébıl származó iszapok, amelyek különböznek a tıl közelebbrıl nem meghatározott hulladékok

8 (ALAPFOGALMAK: EWC KÓDSZÁMOK PAPÍR ÉS CSOMAGOLÓ ANYAGOKRA) 15 HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan győjtött települési csomagolási hulladékokat) papír és karton csomagolási hulladékok mőanyag csomagolási hulladékok fa csomagolási hulladékok fém csomagolási hulladékok vegyes összetételő kompozit csomagolási hulladékok egyéb, kevert csomagolási hulladékok üveg csomagolási hulladékok textil csomagolási hulladékok * veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok * veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémbıl készült csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat

9 (HULLADÉKOK CSOPORTOSÍTÁSA) HALMAZ ÁLLAPOT SZERINT: szilárd, folyékony, iszapszerő EREDET SZERINT: (Hgt. szerint légnemő nincs!) települési, (háztartási, utcai és közületi) termelési (ipari és mezıgazdasági) VESZÉLYESSÉG SZERINT: nem veszélyes, veszélyes

10 (HULLADÉKOK CSOPORTOSÍTÁSA) Halmazállapot szerint Szilárd Folyékony Iszapszerő Települési Háztartási utcai és közületi szemét Kommunális szennyvíz Kommunális szennyvíz iszap Eredet szerint Termelési Ipari hulladékok, állati eredető hulladékok, almos trágya Ipari szennyvizek, olajok, híg trágya Ipari szennyvíz iszapok Veszélyes Jogszabály szerint (pl.: használt akumlátor, stb) Jogszabály szerint (pl.: festékek, savak, lúgok maradékai, stb) Jogszabály szerint (pl.: festék- vagy galvániszap, stb)

11 (HULLADÉKOK CSOPORTOSÍTÁSA) Települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetıleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő, azzal együtt kezelhetı más (pl.: intézményi) hulladék.

12 (HULLADÉKOK CSOPORTOSÍTÁSA) Települési szilárd hulladék (TSZH): -Háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein keletkezı hulladék. -Közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületeken keletkezik -Háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő hulladék: gazdasági vállalkozásoknál, közintézményeknél keletkezı, veszélyesnek nem minısülı szilárd hulladék. Települési folyékony hulladék (TFH) -szennyvízelvezetı hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül elvezetett szennyvíz, -egyéb helyi közmőpótló berendezések ürítésébıl származó szennyvíz (A továbbiakban csak a TSZH-val foglalkozunk részletesebben)

13 (HULLADÉKOK CSOPORTOSÍTÁSA) Kiemelt hulladékáramok: Csomagolás és csomagolási hulladék Biológiai úton lebomló szerves hulladék Hulladék olajok Poliklórozott bifenilek és poliklórozott terfenilek (PCB, PCT) Elemek és akkumulátorok Gumiabroncsok Kiselejtezett gépjármővek Elektromos és elektronikai készülékek Egészségügyi hulladék Állati eredető hulladék Növényvédıszer hulladék és csomagolás Építési és bontási hulladék

14 (HULLADÉKOK CSOPORTOSÍTÁSA) CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK CSOPORTOSÍTÁSA ALAPANYAG SZERINT Papír és karton csomagolási hulladék Csomagolási hulladékok Mőanyag csomagolási hulladék Fa (láda, raklap) csomagolási hulladék Fém, csomagolási hulladék Kompozit csomagolási hulladék Üveg csomagolási hulladék Textil csomagolási hulladék

15 Évente keletkezı hulladék mennyisége (millió tonna) Magyarország: TSZH ~ 4,6 (ebbıl 0,7 1% veszélyes) TFH ~ 5,5 TSZH jellemzıje: növekvı mennyiség Tömegében enyhén Térfogatban erısen HULLADÉKGAZDÁLKODÁS (HULLADÉKOK MENNYISÉGE)

16 (HULLADÉKOK MENNYISÉGE) Néhány ország kommunális hulladékának mennyisége TSZH mennyisége (kg/fı) Dánia 810 Magyarország 456 Csehszlovákia 294 EU átlag 522

17 (HULLADÉKOK MENNYISÉGE) A hulladék mennyiségére a tartós növekedés a jellemzı Oka: eldobós fogyasztás különösen a csomagolások terén Ezt mutatja a hulladékok térfogatának erıteljes növekedése

18 (HULLADÉKOK ÖSSZETÉTELE) Hazai hulladék összetétele

19 (HULLADÉKOK ÖSSZETÉTELE) Hogy mi van a szemetes kosárban az az életszínvonaltól, fogyasztási szokásoktól függ leginkább USA Oregon Magyarország

20 (HULLADÉKOK ÖSSZETÉTELE) A hazai TSZH összetétele Budapest és a nagyobb városok viszonylatában papír 18-20% mőanyag 12-15% textil 5-6% üveg 4-5% fém 3-4% szerves (lebomló) 30-32% szervetlen 20-25%

21 (HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ALAPELVEK) megelızés, elıvigyázatosság gyártói felelısség megosztott felelısség szennyezı fizet elvárható felelıs gondosság elérhetı legjobb eljárás közelség, regionalitás, önellátás fokozatosság példamutatás költséghatékonyság

22 (HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ALAPELVEK) Megelızés, integrált szennyezés megelızés elve: a legkisebb mértékőre szorítani a képzıdı hulladék mennyiségét és veszélyességét Elıvigyázatosság elve: a veszély ill. a kockázat valós mértékének ismerete hiányában úgy kell eljárni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak lennének Gyártói felelısség elve: a termék elıállítója felelıs a termék és a technológia jellemzıinek a hulladékgazdálkodás követelményei szempontjából kedvezı megválasztásáért - felhasznált alapanyagok megválasztása - termék külsı behatásokkal szembeni ellenállókép. - termék élettartama, újrahasználhatósága - hulladék hasznosításának és ártalmatlanításának megtervezése - hulladékkezelés költségeihez való hozzájárulás

23 (HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ALAPELVEK) Megosztott felelısség elve: - a termék és az abból származó hulladék teljes életciklusában érintett szereplıknek együtt kell mőködniük A szennyezı fizet elve: - a hulladék termelıje, birtokosa vagy a hulladékká vált termék gyártója köteles a hulladékkezelés költségeit megfizetni, vagy a hulladékot ártalmatlanítani Az elvárható felelıs gondosság elve: - a hulladék birtokosa köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a hulladék környezetet terhelı hatása a lehetı legkisebb mértékő legyen Az elérhetı legjobb eljárás elve: - törekedni kell az adott mőszaki és gazdasági körülmények között megvalósítható leghatékonyabb megoldásra (anyag- és energiatakarékos technológiák, környezetkímélı hulladékkezelı technológiák stb.)

24 A hulladék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS (HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FELADATOK) keletkezésének megelızése, mennyiségének és veszélyességének csökkentése A hulladék kezelı rendszerek és létesítmények tervezése üzemeltetése gondozása Környezettudatos fogyasztói magatartás nevelése, oktatása

25 (HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FELADATOK) Legjobb megoldás: nulla hulladék

26 (HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FELADATOK) A hulladék keletkezésének megelızése, mennyiségének és veszélyességének csökkentése 1. A termelés és értékesítés folyamatában Termelés-integrált hulladékgazdálkodás hulladékszegény eljárások alkalmazása üzemen belüli visszaforgatás megvalósítása Termék-integrált hulladékgazdálkodás hasznosítható anyagok beépítése a termékekbe termékek élettartamának növelése több célra hasznosítható termékek elıállítása többféle csomagolóanyag alkalmazásának elkerülése

27 (HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FELADATOK) A hulladék keletkezésének megelızése, mennyiségének és veszélyességének csökkentése 2. A fogyasztási folyamatban az értékesítı, vásárló, felhasználó részérıl szükséges magatartás és feladatok: kritikus elárusító (értékesített termékkel szemben) környezettudatos fogyasztó, vásárló visszavitel az eladónak és vásárlás helyett csere részvétel az elhasznált anyagok, eszközök győjtésében

28 (HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FELADATOK) A hulladék keletkezésének megelızése, mennyiségének és veszélyességének csökkentése 3. Az állam feladatai jogi, mőszaki szabályozás koordináció a termelés értékesítés fogyasztás hulladékkezelés ellenırzése: termelési technológiák és termékek engedélyezése, szabványosítása pénzügyi feltételek megteremtése külföldi államokkal történı egyeztetés.

29 (HULLADÉK KELETKEZÉS ÉS KEZELÉS FOLYAMATÁBRÁJA)

30 ( 3R ELVÉNEK ALKALMAZÁSA) Csökkenteni (Reduce) - kerülni kell a hulladék keletkezését Újra használni (Reuse) - eredeti vagy módosított formában, pl. többutas, ill. újra tölthetı (Refill) csomagolás Újra hasznosítani (Recycle) anyaghasznosítás más formában pl. papír, üveg, mőanyag, fém, (de fa is! pl. raklap aprításforgácsolás után forgácslap) A TEJES HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI HIERARCHIÁHOZ MÉG KÉT ELEM TARTOZIK: Visszanyerés (Recovery) - energia visszanyerése termikus úton (égetés, gázosítás, pirolízis) Ártalmatlanítás (Disposal) - megfelelı módon ártalmatlanítani: pl. elégetés (hamvasztás) magas hımérsékleten energia nyerés nélkül, ill. lerakás hulladéklerakóban

31 (HULLADÉKKEZELÉS HIERARCHIÁJA) Hulladékképzıdés megelızése, keletkezı hulladékok veszélyességének csökkentése (Reduce) Újrahasználat, hasznosítás (Reuse, Recycle) Energia visszanyerés (Recovery) Ártalmatlanítás (Disposal)

32 (HULLADÉKKEZELÉS HIERARCHIÁJA) Hulladékkezelési piramis: a prioritások egyszerő ábrázolása

33 (HULLADÉKKEZELÉS HIERARCHIÁJA) legelınyösebb lehetıség: zöld megoldás megelızés, csökkentés újrafelhasználás újrahasznosítás égetés energia megsemmisítés legelınytelenebb lehetıség: kerülendı lerakás

34 Japán hulladékáram 2000 (2001) évben (10 6 tonna) HULLADÉKGAZDÁLKODÁS (NEMZETI HULLADÉKÁRAM)

35 Magyarország TSZH hulladékárama 2004-ban HULLADÉKGAZDÁLKODÁS (NEMZETI HULLADÉKÁRAM)

36 (NEMZETI HULLADÉKÁRAM) Magyarország tervezett TSZH hulladékárama 2009-ban

37 (NEMZETI HULLADÉKÁRAM) Magyarország tervezett TSZH hulladékárama 2016-ban

38 (KOMPLEX RENDSZERE) A 3R ELV ÉRVÉNYESÍTÉSE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS KOMPLEX RENDSZERÉBEN

39 (RENDSZER ELEMEI) A KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁS EGYES ELEMEI GYŐJTÉS, BEGYŐJTÉS SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS KEZELÉS ELİKEZELÉS ÚJRAHASZNÁLAT (Reuse) ÚJRAHSZNOSÍTÁS (Recycling) ÉGETÉS (Recovery) ELHELYEZÉS (Desposal)

40 (RENDSZER ELEMEI: GYŐJTÉS) GYŐJTÉS: a hulladéknak a keletkezés helyén a szállítást, tárolást, vagy a hulladékkezelést lehetıvé tevı, azt megelızı, a környezetszennyezést kizáró módon kialakított győjtıhelyen történı összeszedése. A győjtés más, elıre elhatározott hulladékkezelési tevékenységek végrehajtását alapozza meg. Igazodik a keletkezés üteméhez, valamint a további kezelés, vagy tárolás feltételeihez.

41 (RENDSZER ELEMEI: GYŐJTÉS) A győjtés lehet kampányszerő (pl. lomtalanítás) és rendszeres: hagyományos, és/vagy szelektív

42 (RENDSZER ELEMEI: GYŐJTÉS) Hagyományos győjtésnél a vegyesen győjtött hulladékfajták keverten jelennek meg, ez a további kezelést megnehezíti, a hulladék ezért korábban közvetlenül a lerakóba került Szelektív győjtés a kiemelt hulladékáramokat érinti, közöttük is a csomagolást és csomagolási hulladékokat leginkább, úgymint Mőanyag Üveg Fém Papír

43 (RENDSZER ELEMEI: SZELEKTÍV GYŐJTÉS) A szelektív győjtés célja Az újrahasznosítás (Recycling) megkönnyítése Nyersanyagok kinyerése A lerakóba kerülı hulladék mennyiségének csökkentése A lerakók élettartamának növelése

44 (RENDSZER ELEMEI: SZELEKTÍV GYŐJTÉS) MŐANYAGOK SZELEKTÍV GYŐJTÉSE

45 (RENDSZER ELEMEI: SZELEKTÍV GYŐJTÉS) ÜVEGEK SZELEKTÍV GYŐJTÉSE

46 (RENDSZER ELEMEI: SZELEKTÍV GYŐJTÉS) FÉMEK SZELEKTÍV GYŐJTÉSE

47 (RENDSZER ELEMEI: TÁROLÁS) GYŐJTİ - TÁROLÓ ESZKÖZÖK ZSÁK KUKA KONTÉNER EGYÉB

48 (RENDSZER ELEMEI: GYŐJTİ HELYEK) GYŐJTİSZIGET a háztartásokban keletkezı, de hasznosításra alkalmas, különbözı fajtájú, elkülönítetten győjtött, háztartási hulladék győjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló győjtıhelyek, szabványosított győjtı - tároló eszközökkel, amelyek jól látható felirattal és színkóddal rendelkeznek. (papír és karton = kék, üveg = zöld, mőanyag = sárga, fém = szürke)

49 (RENDSZER ELEMEI: GYŐJTİ HELYEK) GYŐJTİSZIGET

50 (RENDSZER ELEMEI: GYŐJTİ HELYEK) GYŐJTİSZIGET (helytelen használat)

51 (RENDSZER ELEMEI: GYŐJTİ HELYEK) HULLADÉKUDVAR a szelektíven győjthetı települési szilárd, valamint a veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történı tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt győjtıhely. Itt a következı hulladékok győjthetık: a települési szilárd hulladék hasznosítható összetevıi (amelyek győjtıszigeten is elhelyezhetıek) zöldhulladék nagydarabos hulladék (lom), a lakosságnál keletkezı veszélyes hulladék (festékmaradvány, étolaj, vegyszerek, gyógyszerek, elemek, akkumulátor, stb.) 1 m 3 -t meg nem haladó építési, bontási hulladék.

52 (RENDSZER ELEMEI: GYŐJTİ HELYEK) HULLADÉKUDVAR 1 Fogadóépület 2 Zárt hulladéktároló épület 3 Targoncatároló 4 Fedett konténertároló 5 Szabad konténertároló 6 Homoktároló 7 Térvilágítás 8 Közlekedési terület 9 Zöldterület 10 Tartalékterület 11 Kerítés 12 Bejárat

53 (RENDSZER ELEMEI: GYŐJTİ HELYEK) Hulladékudvar fedeles konténerekkel

54 (RENDSZER ELEMEI: GYŐJTİ HELYEK) MODERN HULLADÉKUDVAR (LÁTVÁNYTERV)

55 (RENDSZER ELEMEI: GYŐJTİ HELYEK) HULLDÉK UDVAR AUSZTRIA

56 (RENDSZER ELEMEI: BEGYŐJTÉS) BEGYŐJTÉS: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történı átvétele. Módjai: elhordásos- zsákos,- átürítéses,- konténeres

57 (RENDSZER ELEMEI: SZÁLLÍTÁS) SZÁLLÍTÁS: a hulladék mozgatása a komplex rendszer egyes elemei között. Lehet: együtemő, amikor közvetlenül a LERAKÓ-ba kerül a hulladék (régi módszer), és kétütemő (új eljárás), amikor elıbb az ÁTRAKÓ ÁLLOMÁS-ra, és/vagy a KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZEM-be kerül, és csak ezután jut, de már csak a maradék a LERAKÓ-ba.

58 Az együtemő (hagyományos válogatás nélkül győjtött TSZH) és a kétütemő (új módon szelektíven győjtött TSZH) szállítás egyszerő ábrázolása a hulladékáramban HULLADÉKGAZDÁLKODÁS (RENDSZER ELEMEI: SZÁLLÍTÁS)

59 (RENDSZER ELEMEI: SZÁLLÍTÁS) SZÁLLÍTÁS ESZKÖZEI Ma már speciális kialakítású nagy értékő tehergépkocsik, melyek a hulladék jellegének, halmazállapotának és egyéb tulajdonságainak (pl. térfogati változásának) jobban megfelelnek, és igen sokfélék.

60 (RENDSZER ELEMEI: SZÁLLÍTÁS) ANYAG- ÉS ÁRÚSZÁLLÍTÁS = LOGISZTIKA HULLADÉK SZÁLLÍTÁS = INVERZ LOGISZTIKA LOGISZTIKA TERMELÉS, ELOSZTÁS, FOGYASZTÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS INVERZ LOGISZTIKA

61 (RENDSZER ELEMEI: TÁROLÁS) TÁROLÁS: a hulladék átmeneti igényő tárolása a komplex rendszer egyes fázisaiban. Tulajdonosnál Lakásban, lakóépületben, ingatlanon Hulladékkezelınél Győjtıszigeten Hulladék udvaron Átrakó állomáson, és/vagy központi hulladékkezelı üzemben

62 KEZELÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS (RENDSZER ELEMEI: KEZELÉS) ELİKEZELÉS ÚJRAHSZNOSÍTÁ (Recycling)»Technológiai bontás»biológiai bontás ÉGETÉS (Recovery) ELHELYEZÉS (Desposal)

63 (RENDSZER ELEMEI: ELİKEZELÉS) A HULLADÉKOK ELİKEZELÉSE olyan mővelet, amely a hulladékok begyőjtését, szállítását, tárolását, hasznosítását vagy ártalmatlanítását segíti elı, azok biztonságát növeli. Az elıkezelés a hulladékok fizikai, kémiai vagy biológiai tulajdonságának megváltoztatásával jár. Az elıkezelés módját, technikáját célirányosan meghatározza az utána következı kezelési mővelet.

64 (RENDSZER ELEMEI: ELİKEZELÉS) ELİKEZELÉS lehet egyszerő és kombinált Egyszerő elıkezelés mechanikai - fizikai (tömörítés, aprítás, válogatás, bálázás) biológiai (stabilizálás, sterilizálás hıkezeléssel) Kombinált elıkezelés mechanikai és biológiai (MBH)

65 (RENDSZER ELEMEI: ELİKEZELÉS) Nincs semmiféle elıkezelés: ha a vegyesen győjtött TSZH egyenesen a lerakóba kerül (együtemő szállítás) (Hagyományos eljárás) Van elıkezelés: ha a vegyesen győjtött TSZH elıbb átrakó állomásra kerül (kétütemő szállítás), akkor ennek célja: mechanikus kezeléssel (aprítás, tömörítés) a hulladék térfogati csökkentése, vagy MBH-val (stabilizálás, válogatás,) a mennyiség csökkentése mellett kinyerni a hasznosítható anyagokat is Mindenképpen elıkezelést igényel a szelektíven győjtött TSZH, ezért un. központi hulladékkezelı mőbe kerül

66 (RENDSZER ELEMEI: ELİKEZELÉS) Az elıkezelés a vegyesen győjtött TSZH-nál lehet: fakultatív, ekkor célja a lerakóba kerülı mennyiség térfogati csökkentése (aprítás, tömörítés) és kötelezı, ha hasznosítható anyagokat is ki akarnak nyerni (MBH)

67 ELİKEZELÉS Győjtésnél HULLADÉKGAZDÁLKODÁS (RENDSZER ELEMEI: ELİKEZELÉS) Átrakó állomáson Központi hulladékkezelı üzemben

68 (ELİKEZELÉS GYŐJTİHELYEN) ELİKEZELÉS GYÜJTÉSNÉL válogatás: komposztálható-, szelektíven győjthetıés veszélyes hulladékfajták elkülönítése leválasztás: szelektíven győjthetı csomagolásokról az oda nem való tartozékok, pl. fémkupak, fémfedık eltávolítása az üvegekrıl tisztítás: szelektíven győjthetı csomagolások, pl. üvegek, flakonok öblítése, mosása tömörítés, préselés: vegyesen, ill. szelektíven győjtött TSZH térfogat csökkentése kézi, vagy gépi módszerrel bálázás: szelektíven győjtött tömörített, préselt TSZH felkészítése szállításra

69 (ELİKEZELÉS GYŐJTİHELYEN: TÖMÖRÍTÉS) Egyszerő tömörítı eszközök, kézi, gépi

70 Falra szerelhetı PET palack tömörítı Elınyei: kevesebb hely kisebb szállítási költség rendezettebb állapot CO 2 csökkentés HULLADÉKGAZDÁLKODÁS (ELİKEZELÉS GYŐJTİHELYEN: TÖMÖRÍTÉS)

71 PET palack tömörítés jelentıs CO 2 kibocsátás csökkenés (A csökkentett szállítási igény miatt) HULLADÉKGAZDÁLKODÁS (ELİKEZELÉS GYŐJTİHELYEN: TÖMÖRÍTÉS)

72 (ELİKEZELÉS GYŐJTİHELYEN: TÖMÖRÍTÉS) Zsákos hulladékprés, intézmények, laborok, kisvállalkozások számára. 1:4-1:8 tömörítési arány. Higiénikus hulladékgyőjtés, akár 75 %-os költségmegtakarítás.

73 (ELİKEZELÉS GYŐJTİHELYEN: TÖMÖRÍTÉS) A hulladékprések a keletkezı kommunális hulladékot géptípustól függıen minimum 1:4-1:8 arányban közvetlenül szabvány szemetes edényekbe vagy mőanyag zsákba tömörítik. Hulladékprés alkalmazásával a jelentıs térfogatcsökkenés eredményeként: Megvalósul a gazdaságos hulladékkezelés. Átlátható, kontrolálható a hulladékkezelés. Nagyobb lesz a rend és a tisztáság. Élı munkaerı és költségei jelentısen csökkenek. Kisebb a szemetes autók okozta forgalom és környezetterhelés.

74 (ELİKEZELÉS GYŐJTİHELYEN: TÖMÖRÍTÉS) Hulladékprés szabványos edényhez társas házak, intézmények számára. A hulladékprés tömörítési aránya: 1:4-1:8! Min. 1/4 részére csökken az edények ürítési és/vagy darabszáma, ezzel a hulladékszállítási költség akár 75 %-a megtakarítható és jelentıs a CO 2 kibocsátás csökkenés

75 (ELİKEZELÉS GYŐJTİHELYEN: TÖMÖRÍTÉS) Vegyes mőanyag palack tömörítve begyőjtésre vár

76 (ELİKEZELÉS GYŐJTİHELYEN: TÖMÖRÍTÉS) Konzervdoboz tömörítése győjtıhelyen

77 (ELİKEZELÉS GYŐJTİ HELYEN: BÁLÁZÁS) Szelektíven győjtött papír, karton, mőanyag és fém hulladékok bálázására, intézmények vállalkozások számára

78 (ELİKEZELÉS GYŐJTİHELYEN: TÖMÖRÍTÉS - BÁLÁZÁS) Kombinált bálázó- és hulladékprés egyben: a kommunális hulladék mőanyag zsákba tömöríthetı és/vagy a kisebb mennyiségő csomagolóanyag hulladék bálázható. Az ún. többkamrás rendszerő berendezések esetében az egyik kamrába (ún. 'edénykamra') szabvány szemetes edények helyezhetık, melyekbe a kommunális hulladék közvetlenül, 1:3-1:8 arányban tömöríthetı, míg a berendezés másik kamrájában (ún. 'bálázókamra') a behelyezett hulladék bálázható. Egyes típusok esetében, ún. 'hordóbetét' használatával a bálázógép hordópréssé alakítható. Géptípustól függıen a szabvány 200 literes lemezhordók térfogatuk 1:5 vagy 1:7 arányában tömöríthetık.

79 (ELİKEZELÉS GYŐJTİHELYEN: TÖMÖRÍTÉS - BÁLÁZÁS) Kombinált kétkamrás felültöltıs tömörítı- és bálázógép (egyik kamra báláz, a másik tömörít)

80 Bálázás győjtıhelyen HULLADÉKGAZDÁLKODÁS (ELİKEZELÉS GYŐJTİHELYEN: TÖMÖRÍTÉS - BÁLÁZÁS) Kétkamrás felültöltıs bálázógép, papír, karton, mőanyag és fém hulladékok bálázására győjtıhelyen.

81 (ELİKEZELÉS ÁTRAKÓ ÁLLOMÁSON) Az átrakó állomás olyan zárt rendszerő hulladékkezelı mő, amely a hulladéknak csak a fizikai állapotát változtatja meg. (Tömörítés, aprítás) Az átrakó állomás tartozékai tömörítés esetére: üritıhely garattal tömörítı berendezés préskonténer

82 (TÖMÖRÍTÉS ÁTRAKÓ ÁLLOMÁSON) Átrakó állomás kialakítása garat ürítıhely préskonténer

83 (APRÍTÁS ÁTRAKÓ ÁLLOMÁSON) Aprítás (homogenizálás) a darabos hulladékok esetleges elıkezelése

84 (KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZM) Látványterv: A regionális hulladékgazdálkodási tervek alapján ilyen és hasonló központi hulladékkezelı üzemek épülnek

85 (KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZEM) KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZEM (Ausztria)

86 (KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZEM) Indításra váró központi hulladékkezelı üzem

87 (KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZEM) Az elsı magyar komplex hulladékkezelı gépsor beindítása

88 (KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZEM) A központi hulladékkezelı üzem egy olyan zárt rendszerő hulladékkezelı mő, mely alapvetıen a szelektíven győjtött hulladékokat készíti fel elıkezelési mőveletekkel azok anyagában történı (Recycling) újrahasznosítására. Elıkezelési mőveletek (komposztálás nélkül): Vegyesen győjtött TSZH: MBH Szelektíven győjtött TSZH: válogatás és/vagy bálázás

89 (ELİKEZELÉS KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZMBEN) Vegyesen győjtött TSZH: biológiai elıkezelés (MBH kamra stabilizálás, sterilizálás hıkezeléssel)

90 (ELİKEZELÉS KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZMBEN) Vegyesen győjtött TSZH MBH kamra utáni mechanikai elıkezelése: válogatás, bálázás

91 (ELİKEZELÉS KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZMBEN) Elkülönítetten győjtött TSZH: komplex válogató és bálázó gépsor szelektíven győjtött mőanyagnál. A gépsor elemei: - palacklyukasztó - dobrosta - válogató szalag - mágneses szeparátor - feladó szalag a bálázóhoz - bálázó

92 Dobrosta: durva, darabos idegen anyagok elkülönítésére HULLADÉKGAZDÁLKODÁS (ELİKEZELÉS KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZMBEN)

93 Válogató kabin: válogatás szín és/vagy anyag fajtánként HULLADÉKGAZDÁLKODÁS (ELİKEZELÉS KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZMBEN)

94 (ELİKEZELÉS KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZMBEN) Elıkezelı sor betöltés ömlesztve

95 Válogatás: HULLADÉKGAZDÁLKODÁS (ELİKEZELÉS KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZMBEN) válogatókabinban, ahol a mőanyagokat fajtái szerint (PE, HDPE, LDPE, PET), illetve az üdítıs és ásványvizes palackokat szín szerint tovább szortírozzák, valamint kikerülnek a mőanyagok közül az italos kartondobozok.

96 (ELİKEZELÉS KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZMBEN) Kézi válogatás: szín és/vagy anyag fajtánként

97 (ELİKEZELÉS KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZMBEN) Bálázás A bálázógépek alkalmazásával a keletkezı újrahasznosítható csomagolóanyag hulladékok (pl. papír, hullámkarton, mőanyag fólia és flakon, fém és karton üdítıs dobozok, pántoló szalag, fém és textil, stb.) és egyéb termelési hulladékok hatékonyan tömöríthetık, illetve bálázhatók. A jelentıs térfogatcsökkenésnek köszönhetıen a bálázógép alkalmazásának további elınyei a következık: A szelektíven győjtött csomagolóanyag gazdaságosabban kezelhetı. Nagyobb lesz a rend és a tisztáság. Tisztán átlátható, kontrolálható hulladékkezelés valósul meg. Élı munkaerı igény és költségei jelentısen csökkenek.

98 Bálázás (papír) HULLADÉKGAZDÁLKODÁS (ELİKEZELÉS KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZMBEN)

99 Bálázás (mőanyag) HULLADÉKGAZDÁLKODÁS (ELİKEZELÉS KÖZPONTI HULLADÉKKEZELİ ÜZMBEN)

100 (HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVEK)

101 (HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVEK) Gyır és térsége hulladékgazdálkodási rendszere

102 II. RÉSZ VÉGE A II. RÉSZNEK

Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások. 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma

Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások. 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma Az eddig fellelt, legkorábbról származó magyar nyelvő, hulladékkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

2014. május 27. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, Környezetvédelmi, munkavédelmi-és tőzvédelmi szakmérnök osztályvezetı

2014. május 27. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, Környezetvédelmi, munkavédelmi-és tőzvédelmi szakmérnök osztályvezetı Infekciókontroll és betegbiztonság környezetvédelem. Hulladékgyőjtés- fertızıveszélyes hulladékok kezelése, teendık szúró-vágó eszközökkel történt sérülés esetén. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Vegyi vonatkozások. dr Farkas György

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Vegyi vonatkozások. dr Farkas György HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Vegyi vonatkozások. dr Farkas György A mőszaki élet5 fejlıdése és az életszínvonal emelkedése fokozott mértékben növelte a hulladékmennyiséget, különösen a fogyasztói társadalmak kialakulásával.

Részletesebben

Munka és tőzvédelmi oktatás

Munka és tőzvédelmi oktatás Munka és tőzvédelmi oktatás Kövér Tamás környezetgazdálkodási és munkavédelmi szakmérnök Tőzvédelmi elıadó Ajánlott irodalom Dr. Kósa Csaba, Munkavédelem egészségvédelem, Dr. Varga László, A munkavédelmi

Részletesebben

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Mőszaki és Számítástechnikai Tanácsadó Szolgáltató Bt. FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Budapest 2002. augusztus Felülvizsgálva: 2004. Készítette: VarSoft Bt. Ügyvezetı: Várkonyi Sándorné környezetvédelmi

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az Európai Unió környezetpolitikája... 4 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás... 8 3.1 Hulladékgazdálkodási terv... 11 4. A hulladék újrahasznosítása... 12 4.1 Az

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) Szakmai előkészítő anyag 2009. TARTALOMJEGYZÉK 2 TARTALOMJEGYZÉK 3 BEVEZETÉS A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) tervezésrıl

Részletesebben

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva,

Részletesebben

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekrıl

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekrıl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 34. -ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: 1. A területi hulladékgazdálkodási terveket e rendelet 1-7.

Részletesebben

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete Szekszárd és környéke közös helyi hulladékgazdálkodási tervrıl a 12/2009 (VIII.19.) számú rendelettel

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e Csorvás nagyközség helyi hulladékgazdálkodási tervérıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás célrendszere

A hulladékgazdálkodás célrendszere Hulladékgazdálkodás 2006/2007. tavaszi félév A hulladékok kezelésének rendszerezése, ipari és kommunális hulladékok jellemzése A TSzH gyűjtése, ártalmatlanítása, szelektív gyűjtése, hasznosítása Buruzs

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris

Részletesebben

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete 1 Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete A települési szilárd hulladék elszállításáról, elhelyezésérıl és kezelésérıl Homokmégy község Önkormányzatának

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Szelektív hulladékgyőjtés Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi

Részletesebben

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon 1. Bevezetés A 90-es években gyakran hallhattuk azt - a napjainkban is

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

Helyi Hulladékgazdálkodási Terve

Helyi Hulladékgazdálkodási Terve Alsónémedi Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Terve 2010 2015 Készült: Alsónémedi, 2010. május Készítette: Czafrangó Ágnes környezetvédelmi elıadó 1 Tartalomjegyzék A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

Fogalommagyarázat. Alapfogalmak

Fogalommagyarázat. Alapfogalmak Fogalommagyarázat Alapfogalmak környezetvédelem: olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelôzése, a kialakult károk

Részletesebben

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 1163. Budapest, Tekla u. 2/c.

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 1163. Budapest, Tekla u. 2/c. 2009 Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:1/50 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően meghatározza az intézményben keletkező

Részletesebben

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás tagozat Logisztika-szállítmányozás szakirány A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 26904 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 160. szám 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* Az Országgyûlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erõforrásokkal

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.-2016. Hajdúböszörmény, 2013. május Tartalom 1.Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezetés... 2 3. A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított 2/2006. (II. 10.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben