HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN"

Átírás

1 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN Előadó: Nagy László VGÜ Nonprofit Kft. vállalkozási igazgatóhelyettes

2 VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Tulajdonosi kör: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Kelet- Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (51 település) Árbevétel: 800 M Ft/év Létszám: 124 fő Tevékenységi kör: Hulladékgazdálkodás - begyűjtés - szállítás - kezelés Városüzemeltetés - köztisztaság - parkoló üzemeltetés

3 A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98 EK SZ. keretirányelve a hulladékokról évi CLXXXV. Tv. a hulladékról Végrehajtási Kormány és Miniszteri rendeletek Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 57/2013. (XII.19.) sz. Önkormányzati rendelete A települési és állati hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

4 2012 évi CLXXXV. TÖRVÉNY A HULLADÉKRÓL Jelentősége: Alapfogalmak újradefiniálása Keretirányelvnek megfelelően Alapelvek meghatározása A hulladékgazdálkodás során érvényesülniük kell Hulladékhierarchia meghatározása Elsőbbségi sorrend a hulladékgazdálkodás során

5 ALAPFOGALMAK hulladék: bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles; 25. hulladékfajta: az az anyagfajta így különösen fa, fém, papír, üveg, kompozit, műanyag, biológiailag lebomló,amelyből az adott hulladék képződik; 43. települési hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék; 40. nagydarabos hulladék: az ingatlantulajdonostól a közszolgáltató által nem rendszeres jelleggel átvett olyan hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja (lom); 48. veszélyes hulladék: az 1. mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladék; 3. biohulladék: a biológiailag lebomló, parkokból származó vagy kerti hulladék, háztartásokban, éttermekben, étkeztetőkben és kiskereskedelmi tevékenységet folytató létesítményekben képződő élelmiszer- és konyhai hulladék, valamint az ezekhez hasonló, élelmiszer-feldolgozó üzemekben képződő hulladék; 10. építési-bontási hulladék: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti építési tevékenységből származó hulladék;

6 hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként vagy közvetítőként végzett tevékenység, továbbá a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása; 36. kezelés: hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is; 17. gyűjtés: a hulladék összeszedése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából, amely magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is; 5. elkülönített gyűjtés: olyan gyűjtés, amelynek során a hulladékáramot a hulladék fajtája és jellege szerint elkülönítik, lehetővé téve annak egyedi módon történő kezelését; 44. újrafeldolgozás: olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot termékké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel; 45. újrahasználat: olyan művelet, amelynek révén a hulladéknak nem minősülő terméket vagy alkatrészét újrahasználják arra a célra, amelyre eredetileg szolgált; 8. energetikai hasznosítás: hasznosítási művelet, amelynek során a hulladék energiatartalmát kinyerik, ideértve a biológiailag lebomló hulladékból történő energia-előállítást, valamint az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet üzemanyagként, illetve tüzelőanyagként használnak fel; 2. ártalmatlanítás: minden olyan kezelési művelet, amely nem hasznosítás; a művelet abban az esetben is ártalmatlanítás, ha az másodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyerést eredményez; az ártalmatlanítási műveletek nem kimerítő listáját a 2. melléklet tartalmazza;

7 ALAPELVEK a) b) c) d) e) f) g) Újrahasználat és újrahasználatra előkészítés elve Kiterjesztett gyártói felelősség elve Az önellátás elve A közelség elve A szennyező fizet elve A biológiailag lebomló hulladék hasznosításának elve A költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elve h) A keresztfinanszírozás tilalmának elve

8 HULLADÉKHIERARCHIA 7. A hulladékhierarchia (1) A hulladékképződés megelőzése és a hulladékgazdálkodás során az alábbi tevékenységek elsőbbségi sorrendként történő alkalmazására kell törekedni: a) a hulladékképződés megelőzése, b) a hulladék újrahasználatra előkészítése, c) a hulladék újrafeldolgozása, d) a hulladék egyéb hasznosítása, így különösen energetikai hasznosítása, valamint e) a hulladék ártalmatlanítása. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek közül azt kell választani, amely az összességében legjobb környezeti eredményt biztosító megoldást hordozza magában, és elsegíti az e törvény szerinti hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések megvalósítását. MEGELŐZÉS ÚJRAHASZNÁLAT ÚJRAHASZNOSÍTÁS ENERGIAKINYERÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

9 57/2013 (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Hulladékról szóló tv a alapján jog és kötelezettség rendeletben megállapítani A közszolgáltatás tartalmát, területi határait A közszolgáltató megnevezését, esetleges alvállalkozóit Közszolgáltatás rendjét és módját, közszolgáltató és ingatlanhasználó jogait és kötelezettségeit Közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem szabályozott módját és feltételeit Miniszteri rendeletben nem szabályozott fizetési köztelezettséget, esetleges kedvezmények, szüneteltetés feltételeit Üdülőingatlanra vonatkozó sajátos szabályokat Közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

10 SALGÓTARJÁN TÉRSÉGI HULLADÉKKEZELŐ TELEP Az EU célkitűzésének teljesítése érdekében 2001-ben elkészült Salgótarjánban az EU szabályokat kielégítő Térségi Hulladékkezelő telep. Fő célja: a hulladék lerakással való ártalmatlanítása, de már korszerű körülmények között Paraméterei: Területe: 5,4 ha Kapacitása: 1,8 millió m3 ( tonna/év) Működés: 25 év Szolgáltató: 43 település (terv: 51 település)

11 ÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK

12 SALGÓTARJÁN TÉRSÉGI HULLADÉKLERAKÓ RÉGEN

13

14 2013 ÉVI ÁLLAPOT

15

16 MÉRLEGELÉS

17 DEPÓNIAGÁZ HASZNOSÍTÁS ben létesült 18 db hulladéktestbe fúrt kút Teljesítménye: 500 kw-os egység teljesítménye Futási idő (üzemóra) Termelt villamos áram (kwh)

18 IRATMEGSEMMISÍTÉS

19 KOMPOSZTÁLÁS

20

21 ÁLLATI HULLADÉK KEZELÉS, SZÁLLÍTÁS

22 ÁLLATI HULLADÉK ÉGETŐ 50 kg/óra kapacitás

23 SZELEKTÍV HULLADÉK KEZELÉS

24

25 SZELEKTÍV HULLADÉKTÁROLÓ I.

26 SZELEKTÍV HULLADÉKTÁROLÓ II.

27 SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS CÉLJAI: Lerakott hulladékmennyiség csökkentése környezetterhelés csökkentése Másodlagos nyersanyag előállítása természeti erőforrások felhasználásának csökkentése

28 SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS MÓDJAI: Házhoz menő zsákos vagy kukás rendszer Gyűjtőszigetes rendszer Hulladékudvar Ezek kombinációi (leghatékonyabb ha mindhárom működik egymás mellett)

29 GYŰJTŐSZIGETEK Közterületen elhelyezett, bárki számára szabadon hozzáférhető Felügyelet nélkül működik Kizárólag másodnyersanyagként hasznosítható összetevők gyűjthetők Papír Műanyag Fém üveg

30 HULLADÉKUDVAR Zárt, bekerített, nyitvatartási idővel működő létesítmény Személyzet Mennyiségi és minőségi átvétel, nyilvántartás Gyűjthető: Másodnyersanyag Darabos hulladék (lom) Lakossági körből származó veszélyes hulladék Lakossági körből származó építési- bontási hulladék

31 SZELEKTÍV GYŰJTÉS SALGÓTARJÁNBAN JELENLEG Gyűjtőszigetes 50 db 2-4 frakciós sziget Kiegészül iskolai, óvodai akciókkal (papír, műanyag, üveg)

32 SZEMLÉLETFORMÁLÁS, KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS Együttműködés az óvodákkal, iskolákkal Oktatócsomagok készítése Vetélkedők szervezése jeles napokhoz kapcsolódóan (Föld napja, Madarak és fák napja, Környezetvédelmi világnap) Roadshow szervezése a Környezetvédelmi világnaphoz kapcsolódóan Nyílt napok szervezése a hulladéklerakó telepen Együttműködés civil szervezetekkel Közös programszervezés Előadások, bemutatók szervezése

33 Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése KEOP-1.1.1/2F/09-11 A projekt címe: Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése Projektgazda neve: Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Projektgazda székhelye: Érintett települések száma (db) Érintett lakosság (ezer fő) A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év, hó) A projekt megvalósítás tervezett befejezése (év, hó) Várható teljes beruházási költség (Ft)* Salgótarján ,

34 A projektterület települései

35 A kiválasztott A projektváltozat Projekt célkitűzése Támogatási stratégia célkitűzése Szelektíven gyűjtött hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest 25% 22% Szerves hulladék lerakótól történő eltérítésének aránya a keletkező hulladékhoz képest 29% 38 %* Elsődlegesen lerakott 0% 38% Másodlagosan lerakott 50% 21% A projekt hulladékkezelési célkitűzései 2016-ban Lerakott hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest

36 A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök

37 SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉS

38 VEGYES HULLADÉK ÖSSZETÉTÉTELE MARADÉK BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ PAPÍR MŰANYAG

39 Tervezett mechanikai-biológiai hulladékkezelés

40 FEJLESZTÉS ELŐTT

41 FEJLESZTÉS UTÁN Szociális épület Hulladékudvar Komposztáló MBH Tűzivíztározó Válogatómű Gázkutak, gázvezeték Építési- bontási törmelék kezelés Véderdő Csurgalékvíz tározó

42 A múlt nyomai Kelet-Nógrádi Hulladék-rekultiváció Kistérségi szinten 16 db régi lerakó található, műszaki védelem nélkül

43 Kelet-Nógrádi Hulladék-rekultivációs Program KEOP-2.3.0/2F/ Beruházási költség :~ 2500 M Ft Hulladéklerakó telep Területi kiterjedés Lerakott Javasolt rekultiváció hulladékmennyiség Karancslapujtő 0,8 ha m3 Együtemű (helyben) Etes 1 ha m3 Együtemű (helyben) Karancskeszi 1,5 ha m3 Együtemű helyben Karancsság 0,7 ha m3 Felszámolás Szalmateres 0,8 ha m3 Együtemű helyben Szécsény 1. 2 ha m3 Együtemű helyben Bátonyterenye 1,2 ha m Együtemű helyben Ecseg 0,5 ha m Együtemű helyben Pásztó 5 ha m3 Együtemű helyben Nógrádmegyer 1 ha m3 Felszámolás Cered 3 3 Felülvizsgálat alapján Együtemű helyben Salgótarján- 8,8 ha m3 Együtemű helyben Gyurtyános Salgótarján - 1,2 ha m3' Együtemű helyben Somlyóbánya Somoskőújfalu Mátraterenye 1 ha m Együtemű helyben 0,7 ha m Együtemű helyben 3

44 Kelet-Nógrádi Hulladék-rekultivációs Program KEOP-2.3.0/2F/ Település Rekultivációra feljogosító eng. (KTVF szám) Rekultiváció befejezésének előírt időpontja A határozat jogerőre emelkedésének napja Bátonyterenye Borsosberény / / Cered / / Ecseg Etes Karancskeszi Karancslapujtő Karancsság Mátraterenye Nógrádmegyer Pásztó Salgótarján-Gyurtyános / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2012 Salgótarján-Somlyó bányatelep /2012 Somoskőújfalu / / /2010 Szalmatercs / /2010 Szécsény /

45 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 / 44 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2013.07.01 2013.12.31 5 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése,

Részletesebben

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 Tartalomjegyzék AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA, ÉS HATÁLYA... 5. oldal Az üzletszabályzat hatálya Személyi

Részletesebben

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013.

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Szervezet neve: Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság Címe: 7400 Kaposvár, Cseri u.16. Cégjegyzékszáma: 14-10-300008 Adószáma:

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.)

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Hortobágy

Részletesebben

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től dr. Csepregi István 2014. év jogalkotása néhány szám tükrében MK: 190 => 27.022 (m. n.) kb. nettó 74 oldal/nap törvény => 113 Korm.

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

Újrahasználati Központ (Re-Use) rendszer országos kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya

Újrahasználati Központ (Re-Use) rendszer országos kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya 1 Újrahasználati Központ (Re-Use) rendszer országos kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya Juhász Péter, Márton Balázs, Mester Attila, Németh László, Portik-Bakai Zsuzsa, dr. Szenes Ildikó, Sziromi-

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás ellátásáról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben)

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben) Csonkamindszent Községi Önkormányzat 8/2002. (XIl.11.) KT. Re nd e 1 e t e a hulladékkezelési közszolgáltatásról D L-KOM KFT. k.: 2011 IJ EC 2 3.?-l 1 g?._ g e 6 (A 912011. (Xll 16.), a 812010. (Xll03.),

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008 Regionális Hulladékgazdálkodási Terv Észak-alföld Régió 2003-2008 (Véleményezési anyag) T A R T A L O M J E G Y Z É K Regionális Hulladékgazdálkodási Terv...1 Észak-alföld Régió...1 2003-2008...1 I. Bevezető...3

Részletesebben

MI A VESZÉLYES HULLADÉK?

MI A VESZÉLYES HULLADÉK? Általános ismeretek mindennapjainkból MI A VESZÉLYES HULLADÉK? Sokat hallottunk, hallunk és fogunk hallani a veszélyes hulladékokról. Mindennapjainkat érintő helyeken bukkannak fel, sőt a korábban veszélyesnek

Részletesebben

Melléktermék, vagy hulladék a környezetvédelmi hatóság szemével

Melléktermék, vagy hulladék a környezetvédelmi hatóság szemével Melléktermék, vagy hulladék a környezetvédelmi hatóság szemével Pádár Csilla ATI-KTVF 2012. november 19. Vonatkozó hulladékgazdálkodási előírások hulladék: bármely, az 1. számú melléklet szerinti kategóriák

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 832/2014. Iktatószám: 64504/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Bálint Zsuzsánna Mellékletek: 1. sz. melléklet: zajkibocsátási határérték

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról MHK JogszabJly szolgjltatjs 1. oldal, összesen: 6 oldal Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról Úrhida Község Önkormányzat

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Alsómocsolád Község Önkormányzata

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Alsómocsolád Község Önkormányzata 112.:s.10 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt: másrészt: Alsómocsolád Község Önkormányzata székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. PIR szám: 334770 adószám: 15334778-1-02

Részletesebben

A CERREC PROJEKT PROJEKT AZ ÚJRAHASZNÁLATÉRT

A CERREC PROJEKT PROJEKT AZ ÚJRAHASZNÁLATÉRT A CERREC PROJEKT PROJEKT AZ ÚJRAHASZNÁLATÉRT Újrahasználat: új fogalom a hulladékgazdálkodásban Az erőforrás-gazdálkodás egyrészt kiemelkedően fontos kérdés Európában, melynek célja a fenntartható fejlődés

Részletesebben