Gyártó: a termék előállítója, illetőleg külföldi gyártó esetén importálója.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyártó: a termék előállítója, illetőleg külföldi gyártó esetén importálója."

Átírás

1 12. A hulladékgazdálkodás alapjai, alapfogalmak A törvény célja: Az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megóvása, a természeti erőforrásokkal való takarékoskodás, hulladékok minimalizálása, a hulladékkeletkezés megelőzése, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a nem hasznosuló hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása. A törvény hatálya kiterjed: Minden hulladékra, a hulladékgazdálkodási tevékenységekre és létesítményekre, az állati hulladékra, mezőgazdaságban felhasználható nem veszélyes anyagokra, a szennyvizekre, a hatástalanított robbanóanyagokra. Nem terjed ki a törvény hatálya a levegő tisztaságvédelmi jogszabály hatálya alá tartozó, a levegőbe kibocsátott anyagokra, a radioaktív hulladékokra. Alapfogalmak: Hulladék: bármely kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles Veszélyes hulladék: a 2. számú mellékletben felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék. Települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék. Folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül. Gyártó: a termék előállítója, illetőleg külföldi gyártó esetén importálója. Termelő: akinek a tevékenysége során a hulladék keletkezik vagy tevékenysége következtében a hulladék jellege és összetétele megváltozik. Hulladékkezelő: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli. Hulladékkezelés, hulladékhasznosítás általános szabályai Hulladékkezelés: Hulladékkezelési tevékenységnek minősül a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása. Hulladékkezelési tevékenység kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. A hulladékkezelő köteles betartani a hulladék termelőjére megállapított kötelezettségeket. A hulladékkezelő köteles a hulladék birtokosa számára előírt nyilvántartás és adatszolgáltatáson túl az általa végzett kezelésre vonatkozó adatokat nyilvántartani és a hatóságoknak adatot szolgáltatni. Hulladékgyűjtés:

2 A hulladék gyűjtése a hulladék termelőjének vagy birtokosának kötelezettsége. A hulladék telephelyen belüli gyűjtése környezetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhető. A begyűjtés során a hulladékkezelő a hulladékot a hulladék termelőitől vagy más birtokosaitól rendszeresen összeszedi és elszállítja a begyűjtőhelyre, a hasznosítás vagy ártalmatlanítás helyére. Hulladékszállítás: Hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni. A hulladék behozatala, kivitele és átszállítása Az ország területére hulladékot a) csak hasznosítás céljára, b) a környezet állapotát nem veszélyeztető, nem szennyező módon, c) a környezet károsodásának kizárásával, d) a környezetvédelmi hatóság - külön jogszabályban meghatározott engedélyével lehet behozni. Hulladékhasznosítás A hulladék hasznosítása történhet a) a hulladék anyagának ismételt felhasználásával (újrafeldolgozás); b) a hulladék valamely összetevőjének leválasztásával és alapanyaggá alakításával (visszanyerés); c) a hulladék energiatartalmának kinyerésével (energetikai hasznosítás). A hulladék hasznosítójának biztosítania kell, hogy ne okozzon nagyobb környezetterhelést. Hulladékártalmatlanítás a) hulladéklerakóban történő lerakással; b) termikus ártalmatlanítással; c) más kémiai, biológiai vagy fizikai eljárással. Hulladékgazdálkodás alapelve, általános szabályai, gyártás forgalmazó fogyasztó forgási ciklus ismertetése Alapelvek: a) a megelőzés, szennyezésmegelőzés elve alapján legkisebb mértékűre kell szorítani a képződő hulladék mennyiségét és veszélyességét, a környezetterhelés csökkentése érdekében; b) az elővigyázatosság elve alapján a veszély, illetőleg a kockázat valós mértékének ismerete hiányában úgy kell eljárni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak lennének; c) a gyártói felelősség elve alapján a termék előállítója felelős a termék és a technológia kedvező megválasztásáért, ideértve a felhasznált alapanyagok megválasztását, a termék külső behatásokkal szembeni ellenállóképességét, a termék élettartamát és újrahasználhatóságát d) a megosztott felelősség elve, a gyártói felelősség alapján fennálló kötelezettségek teljesítésében az érintett szereplőknek együtt kell működniük;

3 e) az elvárható felelős gondosság elve alapján a hulladék birtokosa köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a hulladék környezetet terhelő hatása a legkisebb mértékű legyen; f) az elérhető legjobb eljárás elve alapján törekedni kell a megvalósítható leghatékonyabb megoldásra, anyag- és energiatakarékos technológiák alkalmazására, a környezetkímélő hulladékkezelő technológiák bevezetésére; g) a szennyező fizet elv alapján a hulladék termelője, birtokosa vagy gyártója köteles a hulladékkezelési költségeit megfizetni, vagy a hulladékot ártalmatlanítani. h) a közelség elve alapján a hulladék hasznosítására, ártalmatlanítására a lehető legközelebbi, arra alkalmas létesítményben kerülhet sor; i) a regionalitás elve (területi elv) alapján a hulladékkezelő létesítmények kialakításánál területi gyűjtőkörű létesítmények hálózatának létrehozására kell törekedni; j) az önellátás elve alapján a képződő hulladékok teljes körű ártalmatlanítására kell törekedni; Általános szabályai: Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, illetve a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, környezetkímélő ártalmatlanítását. Gyártó kötelezettségei: A gyártó köteles a terméket és csomagolását úgy kialakítani amely az elérhető leghatékonyabb anyag- és energiafelhasználással jár, továbbá elősegíti a termék újrahasználatát, hulladékká válását követően annak környezetkímélő kezelését, hasznosítását, illetőleg ártalmatlanítását. Forgalmazó kötelezettségei: Köteles gondoskodni azon termékek, illetőleg csomagolásuk, illetve azok hulladékának fogyasztóktól történő visszafogadásáról, szelektív gyűjtéséről és a gyártónak vagy a hulladékkezelőnek történő átadásáról. Köteles azt a használt terméket, csomagolást vagy hulladékot, amely után a fogyasztó betétvagy letéti díjat fizetett, a fogyasztótól visszavenni és részére a díjat visszafizetni. Fogyasztó kötelezettségei: Köteles a szervezett hulladékbegyűjtést - ideértve a szelektív hulladékbegyűjtési rendszereket is - igénybe venni 13. Hulladékok csoportosítása, ágazat szerinti besorolás Hulladékok csoportosítása: Keletkezés, eredet szerint: -települési v kommunális - termelési v ipari További osztályozásuk: anyaguk alapján (pl iszap, hulladékolaj, műanyag hulladék, hulladékpapír, fahulladék, rongyhulladék stb) Veszélyesség szerint: veszélyes és nem veszélyes Halmazállapotuk szerint: szilárd, folyékony, iszapszerű, gáznemű

4 Ágazat és összetétel szerint: 1. Ipari és egyéb gazdálkodási nem veszélyes hulladékok 2. mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok 3. Települési szilárd hulladékok 4. Települési folyékony hulladékok 5. Kommunális szennyvíziszap 6. Építési, bontási és egyéb ismert hulladékok 7. Veszélyes hulladékok: a, vegyipari, gyógyszeripari, műanyagipari b, gépipari c, alumíniumipari d, egyéb ágazati 8. Kiemelten kezelendő veszélyes hulladékok: PCB tartalmú, hulladék olajok, akkumulátor, elem, elektronikai stb 9. Csomagolási hulladékok: a, papír, karton cs b, műanyag cs c, fa cs d, fém cs e, vegyes összetételű cs f, üveg cs g, textil 10. Egyéb (egyéb kategóriába nem sorolható) Hulladékok besorolása: A hulladékoknak EWC (Európai Hulladék Katalógus) kódot adunk. A főcsoportok két számjegyű, az alcsoportok négy számjegyű, a hulladékok hat számjegyű kóddal rendelkeznek. A jegyzékben a hulladékokat hat számjegyű kóddal és egy megkülönböztető jellel jellemzik. A kód első két számjegye a keletkezés tevékenység szerinti főcsoportra, a második két számjegye a főcsoporton belüli alcsoportra utal. Megnevezés használata esetén a hulladék csak a keletkezési tevékenységnek megfelelő főcsoport és alcsoport megnevezésével együtt adható meg. A megkülönböztető jel (egy csillag) vagy van vagy nincs. Ha van akkor különleges kezelést igénylő hulladékról vagyis veszélyes hulladékról van szó. Ha nincs akkor különleges kezelést nem igénylő hulladékról vagyis nem veszélyes hulladékról beszélünk. 14. Hulladékgazdálkodási tervek típusai, követelményrendszere, egyedi hulladékgazdálkodási terv készítés szabályai, tervezői feladat HGT: -országos - területi: -helyi -egyedi A területinek az országoshoz kell igazodnia. A helyinek az országoshoz és a területihez. Az egyedinek pedig mindháromhoz. Ez egy piramis rendszer. Felépítésük azonos. Egyedi:

5 -Annak kell, ahol a keletkezett hulladék 1 év alatt több mint 10 tonna (különleges kezelést igénylő hulladékok mennyiségére vonatkozik) -Keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladék össz mennyisége 1 évben több mint 200 t. -Ha ez alatt van akkor nem kell terv. -Ha egy évben meghaladja akkor 6 hónap van rá hogy tervet készítsenek és engedélyeztessék -6 évre szól a terv, 2 évente kell felülvizsgálni. Területi: -A statisztika nagy régiókra vonatkozóan kell elkészíteni. -A tervet a tervezéssel érintett közigazgatási szervek, a heyli önkormányzatok, érdekképviseleti szervek véleményezik. -Elkészülte után kifüggesztésre kerülnek, véleményezésre jogosultak megtekinthetik, véleményezhetik 30 napig Helyi: -A helyi önkormányzatok területére készítik. -10 e vagy nagyobb lakoslétszám alapján -Több apró település készíthet 1 közös helyi hull gazd tervet A hulladékgazdálkodási tervnek kötelező szerkezeti felépítése ill tartalmi elemei vannak: I. Tervkészítés általános adatai: -tervezési szint feltüntetése, -a készítő neve, -a készítés dátuma, -a gazdálkodó egység adatait II. Tervezési területen keletkezett hull.ok típusa III. Hull kezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki törvények IV. Az egyes hull típusokra vonatkozó speciális intézkedések V. Hull.ok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények 15. Hulladékok nyilvántartási rendszere, adatszolgáltatás A rendelet hatálya kiterjed valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre. A rendelet hatálya nem terjed ki az ingatlantulajdonosokra települési hulladékaik tekintetében, amennyiben azt a közszolgáltatónak adják át. Nyilvántartás: 2 féle lehet: veszélyes hulladékokra (10 évig nem selejtezhető) és különleges kezelést nem igénylő hulladékokra (5 évig nem selejtezhető) A hulladék termelője, birtokosa és kezelője - a szállító kivételével - telephelyenként naprakész nyilvántartást vezet a tevékenysége során képződő, vagy egyéb módon birtokába jutott, hulladék mennyiségéről és fajtánként összetételéről. SZÁLLÍTÁS: Sz kísérőlap: ezzel lehet szállítani, nyomtatványboltban kapható és nem fénymásolható, 4 példányos, 1 példány a hulladék termelőjének 3 pedig a szállítónak, ebből egy az övé, egy az ártalmatlanítóé, egy visszakerül a termelőhöz, ez a visszaigazolt Sz lap. Ha nem kerül vissza a termelőhöz köteles a hatóságnak jelenteni különben őt is büntethetik. BEGYÜLYTÉS: K kísérőjeggyel. Azok használják akik 1 típusút gyűjtenek több telephelyről. 2 példányos, csak begyűjtési engedéllyel együtt alkalmazható. 10 évig kell megőrizni. Adatszolgáltatás: 2 fajtája van: rendszeres és egyszeri (eseti) Rendszeres: a 10 főnél több személyt foglalkoztató gazdasági egység vagy ha a tevékenysége során keletkező hulladékok meghaladják a következő határértékeket:

6 -200 kg/év veszélyes hulladék kg/év nem veszélyes hulladék kg/év nem veszélyes építési és bontási hulladék esetében. HIR Hulladék Információs Rendszer Alapbejelentés: 1 KAR ügyféllapot és 1 KAR telephelylapot tartalmaz. Ha ezt beküldi a cég/termelő akkor megkapja a KÜJ (Kör.véd-i ügyfél jel) és a KTJ (kör.véd-i területi jel) számát. Ezután éves bejelentési kötelezettsége van, a tárgyévet követő év március 1-éig. Egyszeri: ellenőrző szerv kezdeményezi, nyomtatványt küld amit ki kell tölteni vagy kimegy ellenőrizni. 16. Települési hulladékok rendszerének bemutatása, szabályozása Települési szilárd: háztartási, közterületi és háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék Háztartási hull: az ember mindennapi élete során keletkező hulladék. Közterületi: közforgalmú és zöldterületeken keletkező hulladék. Háztartási hull-hoz hasonló: Gazd-i vállalkozásoknál keletkező veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék. Települési folyékony: a szennyvízelvezető hálózaton ill szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz. Ingatlantulajdonos kötelezettségei: a települési hulladékokat köteles gyűjteni és begyűjtésre feljogosított hulladék kezelőnek átadni. Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladékot az önkormányzat által kijelölt hulladékbegyűjtő helyre vagy hulladékkezelő telepre külön engedély nélkül maga is elszállíthatja. Szennyezést kizáró módon gyűjtse a hulladékot s azt begyűjtőnek átadja. Az önkormányzat kötelezettségei: A települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez, és tart fenn. Ő hoz létre közszolgáltatót vagy megbízhat külső céget is. A közszolgáltatás kiterjed a szállítóeszközön levő megfelelő gyűjtőedényzet biztosítására, az elszállítására, hull gyűjtő udvarok, gyűjtőpontok létesítésére és működtetésére. Tájékoztatási kötelezettsége van a Megyei Önkormányzatnak, a felettes szervének. A közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat szedhet, a díj mértékének arányosnak kell lennie az elvégzett tényleges közszolgáltatással. A díj a közszolgáltató működéséhez szükséges pénzt ill fejlesztő pénzösszeget fedezi. Be nem fizetése adó módjára behajtható tartozást jelent. 17. Csomagolási hulladékok szabályozása, kezelése Csomagolás: olyan csomagolóanyag, eszköz ill termék amit termékárú befogadása, megóvása, kezelése, szállítása és kínálása érdekében használunk fel. 3 féle lehet: -elsődleges vagy fogyasztói: egy értékesítési egységet képez a fogyasztó/végső felhasználó számára -másodlagos vagy gyűjtő: a vásárlás helyén megfelelő értékesítési egységet foglal össze -harmadlagos vagy szállítási: az elsődlegesen vagy másodlagosan csomagolt termékek szállításánál való sérülések elkerülésére szolgál. Lehet: műanyag, papír és karton, fém, fa, textil és üveg típusú. -Anyag neve rövidítés és sorszám = 1 azonosítóval, így vissza lehet keresni a csomagolóanyag típusát.

7 -Nem hozható forgalomba az a csomagoló anyag amelynek nehézfémtartalma meghaladja a 0,01%-ot Csomagolási hull: minden csomagolás ami hull-nak minősül. Meghatározza a gyártó a csomagolt termék első forgalomba hozója vagy az importáló. -Azonosítás: a gyártó a csomagolási hull későbbi kezelésére jelölést alkalmazhat. A jelölés jól látható helyen legyen. A gyártó kötelezettségei: a csomagolás visszavételét, újrahasználatát vagy hasznosítását biztosítania kell. Nyilvántartást kell vezetnie. Koordináló szervezethez csatlakozva vagy egyénileg is teljesítheti ezeket a kötelezettségeket. Adatokat kell szolgáltatnia. Mentesül ha koordináló szervezethez csatlakozik, ekkor csak nyilvántartást kell vezetnie és ezt átadni a koordináló szervezetnek. Követelmények a csomagolásra és újrahasznosításra: -Minimális legyen a körny-et, embert veszélyeztető anyagok felhasználása. -A csomagolás térfogata és tömege minimálisan annyi legyen, ami biztosítja a csomagolt termék és a fogyasztó számára a biztonságosságot, higiéniát, elfogadhatóságot. -A csomagolás lehetőleg újrahasznosítható v újrahasználható legyen. -Anyagában történő újrahasznosítás esetén az anyagok bizonyos súlyszázalékának visszaforgatását lehetővé tegyék.

2010. évi törvény. a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról

2010. évi törvény. a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról 2010. évi törvény a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés - a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás hatásainak csökkentése

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 26904 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 160. szám 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* Az Országgyûlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erõforrásokkal

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 / 44 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2013.07.01 2013.12.31 5 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése,

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2012. évi CLXXXV. törvény 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 A 2013.1.1. és 2013.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. A törvény

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei Köztisztasági Egyesülés Nem iskolai rendszerben történő hulladékgazdálkodási ismeretek terjesztését célzó szakmai tájékoztató füzetek A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei 1. sz. füzet 1

Részletesebben

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszék Dr. Nagy Géza, Dr. Bulla Miklós Dr. Hornyák Margit, Vagdalt László HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet szerkesztette: DR. NAGY GÉZA Győr, 2002. 2 Széchenyi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. A környezetvédelem és a kereskedelem. kapcsolata, környezetvédelmi célokat

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. A környezetvédelem és a kereskedelem. kapcsolata, környezetvédelmi célokat Dr. Farkas Csamnagó Erika A környezetvédelem és a kereskedelem kapcsolata, környezetvédelmi célokat szolgáló előírások a kereskedelemben A követelménymodul megnevezése: A kereskedelmi egység szabályszerű

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva,

Részletesebben

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 14. a (6) bekezdésének

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL 213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59.

Részletesebben

Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer

Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer dr. Csepregi István zoldjogkft@gmail.com Hgt. Hulladékgazdálkodás Hulladék kezelés Hulladékkezelési közszolgáltatás Közszolgáltató Települési

Részletesebben

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék Bevezető...4 1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 2. Az Európai Unió veszélyes hulladékokra vonatkozó

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKOK

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKOK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKOK ÁRTALMATLANÍTÁSÁNAK JOGI KÖRNYEZETE ÉS ANNAK ÉRTÉKELÉSE BARANYAI GÁBOR 1. BEVEZETÉS A hulladékgazdálkodás szabályozása a probléma volumenének megfelelően kiterjedt. Az ide

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII. 17. önkormányzati r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított 2/2006. (II. 10.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások. 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma

Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások. 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma Az eddig fellelt, legkorábbról származó magyar nyelvő, hulladékkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004 2008 EGYEZTETÉSI ANYAG 2004. december 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: a Kis-Rábamenti Önkormányzatok

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Záradék: A rendelet megalkotásának napja: 2014. február 26.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén Bucsa Község

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 5/2012. (II.28) KT. rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Báránd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) és

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben