Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (9700 Szombathely Bogáti út 72.) (a továbbiakban: Intézmény) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5. (1) bek. c) pontja alapján a következők szerint határozza meg a Szervezeti és Működési Szabályzat részletes tartalmát. 1. A költségvetési szerv neve, székhelye: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 9700 Szombathely, Bogáti út 72. Telefon: Fax: cím: 2. A költségvetési szerv azonosító adatai: Alapító okirat kelte: Alapító okirat száma: 23/43-52/2012. Alapítás időpontja: A költségvetési szerv besorolása: Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő és gazdálkodó szerv 4. A költségvetési szerv egyéb azonosító adatai: Nyilvántartási száma: Adószáma: Pénzforgalmi számla száma: OTP Bank Nyrt. Szombathely 5. Feladatmutató: Engedélyezett férőhelyek száma: 140 fő Időskorú és demens beteg tartós bentlakásos szociális ellátása 6. A költségvetési szerv tevékenységei: a.) Ellátandó alaptevékenység: Az intézmény által nyújtott ellátás formája: Ápolás, gondozást nyújtó intézmény Az intézmény által nyújtott ellátás típusa: Idősek otthona Az intézmény által nyújtott szolgáltatások integrált szervezeti formája: Tiszta profilú intézmény TEÁOR száma, megnevezése: 8730 idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Szakfeladat száma, megnevezése: időskorúak tartós, bentlakásos szociális ellátása demens betegek bentlakásos ellátása munkahelyi étkeztetés

3 3 b.) Kiegészítő tevékenység: A költségvetési szerv kiegészítő tevékenységet nem folytat. c.) Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. d.) Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladata: Szakfeladat száma, megnevezése: önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel A költségvetési szerv tevékenységeinek forrásai: - Állami normatíva - Irányító szervtől kapott támogatás - Intézményi ellátási díjak - Alkalmazottak térítése - Szolgáltatások ellenértéke - Általános forgalmi adó bevételek - Kamatbevételek - Tárgyi eszközök értékesítési bevétele - Átvett pénzeszközök - Támogatás értékű bevételek - Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése - Pénzmaradvány 7. A költségvetési szerv vagyonkezelése: 1. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény szerint az intézmény nyilvántartásba vett jogi személy, amely a jogszabályban meghatározott és az alapító okiratban rögzített önkormányzati feladatokat közérdekből, alaptevékenységként, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelmények és feltételek alapján, jogszabályban meghatározott szerv irányítása, felügyelete mellett, az alapító okiratban megjelölt működési körben közfeladat ellátási kötelezettséggel, éves költségvetésből gazdálkodva végez. 2. Az intézmény vezetője a gazdálkodásra vonatkozó hatályos szabályzatokat a jogszabályi előírások betartásával saját hatáskörben adja ki. A vagyonkezelés végrehajtásáért felelős szervezeti egységek feladatait, a vagyonkezelés rendjét az alábbi szabályzatok rögzítik. 2.1.A költségvetési előirányzatok betartásának biztonságát, a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírásokat a Számviteli szabályzat tartalmazza. 2.2.A Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés Szabályzata tartalmazza a feladatellátásnak a költségvetési szerv kiadásait, bevételeit befolyásoló, az előirányzatoknak megfelelő gazdálkodás feltétel- és követelményrendszerét; folyamatát, kapcsolatrendszerét; továbbá a kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárást és dokumentumai. 2.3.A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE rendszer) tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. 3. Intézményünkben évente vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett az intézményvezető, a gazdasági vezető, a műszaki vezető, az élelmezésvezető, az intézményvezető ápoló és a szociális és mentálhigiénés csoportvezető.

4 4 8. A költségvetési szerv működési területén, típusának megfelelően az alábbi jogszabályok alapján végzi tevékenységét: évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, évi CXCV. törvény az államháztartásról évi CLIV. törvény az egészségügyről évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről évi XCIII. törvény a munkavédelemről évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról évi C. törvény a számvitelről, évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről évi XCII. törvény az adózás rendjéről, 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló az évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 29/1993. (II.7.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM. rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 60/2004. (VII.6.) ESzCsM rendelet a pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az ellátásuk során alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól, 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárás rendjéről. 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről 22/2012.(II.14.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

5 5 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1. Általános információk 1.1. Az intézményben foglalkoztatottak létszámadatai Szakmai alapellátás engedélyezett létszáma: 45 fő Intézményüzemeltetés engedélyezett létszáma: 35 fő Összesen: 80 fő 1.2.Az intézményben működő csoportok és személyek - Egészségügyi és gondozási csoport - Szociális és mentálhigiénés csoport - Gazdasági csoport - Élelmezési csoport - Műszaki csoport - Az intézmény orvosai - Belső ellenőr - Munkavédelmi megbízott - Tűzvédelmi megbízott 1.3.Megbízással ellátható feladatok: - előgondozási feladatok 1.4.Vállalkozással ellátható feladatok: - reumatológiai és mozgásszervi rehabilitációs ellátás - foglalkozás-egészségügyi ellátás - pszichiátriai ellátás - belső ellenőrzési tevékenység - munkavédelmi feladatok ellátása - tűzvédelmi feladatok ellátása 1.5.A költségvetési szerv munkarendje - Az intézmény folyamatosan működő intézmény. - Az egészségügyi és gondozási csoport megszakítás nélküli munkarendben látja el a feladatokat. Az itt dolgozók beosztását az intézményvezető ápoló készíti el és az intézményvezető hagyja jóvá. - A szociális és mentálhigiénés, a műszaki, az élelmezési és a gazdasági csoport munkarendjét a Közalkalmazotti Szabályzat tartalmazza, a dolgozók beosztását az adott csoport vezetője készíti el és az intézményvezető hagyja jóvá. 2. A költségvetési szerv vezetése 1. Az intézmény vezetését az intézményvezető, gazdasági vezető és a csoportvezetők alkotják. Az intézmény vezetőjét és a gazdasági vezetőt Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése pályázat útján nevezi ki, felmentésük és a velük kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása az irányító szerv jogkörébe tartozik. A csoportvezetőket az intézményvezető pályázat útján nevezi ki, a munkáltatói jogok gyakorlása az intézményvezető jogkörébe tartozik. 2. Az intézmény vezetője egy személyben felelős az intézmény működéséért, az intézményben folyó gondozásért és a gazdálkodásért.

6 6 3. Az intézményvezető feladatkörében - gondoskodik az intézményen belül az emberi és állampolgári jogok érvényesüléséről, az egyén autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet kialakításáról és működtetéséről, - egy személyben felelős a korszerű magas színvonalú gondozásért, a költségvetési szerv gazdálkodásáért, - dönt az ellátást igénylők szóbeli és írásbeli kérelme alapján az intézményi elhelyezésről, - gondoskodik a szolgáltatásra vonatkozó igények nyilvántartásba vételéről, - gondoskodik az ellátást igénylő napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletének vizsgálatáról, majd írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét, - dönt a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény indokoltságáról, több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény esetén az igények teljesítésének sorrendjéről, - gondoskodik az intézményi jogviszonyt megalapozó megállapodás megkötéséről (a szükséges mértékű ellátás meghatározásával), - az ellátást igénylő felvételéig, illetve ellátása érdekében folyamatos kapcsolatot tart a lakóhely szerinti alapellátást végző intézményekkel, - az ellátás igénybevételét megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát, ingatlanvagyonát. A fizetendő személyi térítési díjat konkrét összegben állapítja meg, melyről az ellátást igénylőt és/vagy törvényes képviselőjét írásban tájékoztatja. - a térítési díj felülvizsgálatakor megvizsgálja az ellátott havi jövedelmét, pénzvagyonát, ingatlanvagyonát, - gondoskodik a gondozási, ápolási terv elkészítéséről és az abban meghatározott feladatok teljesítéséről, - évente értékeli az egyéni gondozási tervek kidolgozását és az elért eredményeket, - szervezi és ellenőrzi az elhunytakkal kapcsolatos teendők ellátását, és szükség esetén intézkedik az elhunyt személy köztemetésének elrendelése ügyében, - intézkedést kezdeményez az illetékes Gyámhivatalnál amennyiben az ellátásban részesülő gondnokság alá helyezése szükséges, - esélyegyenlőségi tervet elkészíti - kidolgozza az otthon költségvetési, fejlesztési és rekonstrukciós tervét, továbbá az éves munkatervét, valamint a dolgozók munkaköri leírását, ellátja a személyzeti feladatokat, - tanulmányozza az új képzési formákat, gondozási módszereket, figyelemmel kíséri az ezzel kapcsolatos munkát, intézkedéseivel segíti a lakók közösségbe való beilleszkedését, - biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó idősek otthona működését, a lakók ellátását, - irányítja, összehangolja és ellenőrzi a gondozási és gazdasági szervezet munkáját, e feladatkörében ellenőrzi a szervezeti egységek közötti együttműködést és a munkamegosztást a szervezeti-működési szabályzatban foglaltak megtartását, a munkafegyelem, az etikai követelmények betartását, - bérgazdálkodási, utalványozási és kiadmányozási jogkörrel rendelkezik, - szervezi az otthon és társintézmények tapasztalatcseréjét, - végzi a panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálását, és ennek alapján intézkedik az Érdekképviseleti Fórum és az ellátott jogi képviselő közreműködésével, - meghatározza a belső ellenőrzés feladatait, és felügyeletet gyakorol működése felett, az évenkénti ellenőrzési program összeállításáról gondoskodik, - kapcsolatot tart az otthont támogató intézményekkel, magánszemélyekkel, az ellátottak hozzátartozóival, egészségügyi intézményekkel és az egyházzal, - rendkívüli eseményeket jelenti az ezzel kapcsolatos jogszabálynak és utasításnak megfelelően, - tevékenységéről rendszeresen beszámol az irányító szerv vezetőjének.

7 7 - ellátja az intézmény szakmai és gazdasági tevékenységével kapcsolatos hatályos jogszabályokban előírt feladatokat, gyakorolja a hatályos jogszabály szerint a munkáltatói jogokat kivéve a gazdasági vezető, valamint elvégzi az irányító szerv által meghatározott egyéb feladatokat. - elkészíti az intézmény éves munkatervét, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend, valamint a Szakmai Program tervezetét, melyeket az Érdekképviseleti Fórum véleményezését követően jóváhagyásra továbbít a fenntartó felé - elkészíti az intézmény működéséhez szükséges szabályzatokat és a szabályzatok mellékleteit - biztosítja a személyes gondoskodást végző dolgozók adatainak működési nyilvántartásba vételét, gondoskodik a működési nyilvántartásba vett szakdolgozók továbbképzéséről, a szakvizsga kötelezettség és képzési követelmények teljesítéséről, - szervezi a Házirend szabályai szerint az Érdekképviseleti Fórum működését, - közvetlenül az intézményvezető hatásköre a rendelkezési jogkör (kötelezettségvállalás, utalványozás) gyakorlása. 4. Az intézményvezetői teendőket az intézményvezető távollétében általános helyettesként a gazdasági vezető látja el. 5. Az átruházott jogkörök tekintetében az intézményvezető felelős: - a felsőbb szervek utasításainak a végrehajtásáért, - az egyes csoportok vezetőire átruházott jogkörök gyakorlása tekintetében a rendszeres beszámoltatásért, e munka irányításáért, és ellenőrzéséért. 6. Az intézményvezetőnek biztosítani kell, hogy ugyanazon személy, illetve munkacsoport nem láthat el olyan feladatokat, melyek közül az egyik a másik ellenőrzésére szolgál, vagy a két feladat (munkakör) együttes ellátása jogszabály szerint összeférhetetlen. 7. A döntési jogkör szempontjából centralizáltan kezelendő minden olyan feladat, amely az intézmény egésze szempontjából meghatározó döntést igényel. 3. Egészségügyi és gondozási csoport Az intézményben folyó gondozási tevékenységen az intézmény szolgáltatását igénybe vevő személy részére nyújtott olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget kell érteni, amelynek során a jogosult szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására kerül sor. Az intézményben folyó ápolási tevékenység alatt az intézményben biztosított gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő és az intézmény keretei között biztosítható egészségügyi állapot helyreállítását célzó tevékenységet kell érteni. 3.1.A csoport feladatai: - Orvosi ellátás (meghatározott óraszámban), - Egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítás, - Szükség szerinti alapápolás, az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint a kontinenciában való segítségnyújtás, - Szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, - Kórházi kezeléshez, sürgősségi ellátáshoz való hozzájutás, - Jogszabályban meghatározott gyógyszerekkel, gyógyászati segédeszközökkel való ellátás, - Gyógyító megelőző tevékenység, - Közegészségügyi és járványügyi előírások betartása, - Ellátottak személyi és környezeti higiénének biztosítása, - Személyre szabott alapápolás, gondozás, a gondozási, ápolási terv alapján,

8 8 - MÉCS működtetése, - Informatikai rendszer működtetése, karbantartása. 3.2.Az egészségügyi csoport munkakörei - intézményvezető ápoló - osztályvezető ápoló - ápoló - szociális gondozó és ápoló - segédápoló - gyógyszerosztó ápoló - takarító 3.3.Intézményvezető ápoló: a) Feladata: - feladatait önállóan az intézmény vezetőjének közvetlen irányításával, az idősek otthona szakmai irányelveinek, a vonatkozó jogszabályoknak és szabályzatoknak megfelelően, valamint az orvosok szakmai iránymutatása mellett végzi, - irányítja, szervezi, ellenőrzi az Egészségügyi és gondozási csoport dolgozóinak munkáját, az új dolgozók betanítását, javaslatot tesz további foglalkoztatásukra, - határidőre elkészíti az irányítása alá tartozó dolgozók munkaidő-beosztását, összeállítja a szabadságolási ütemtervet, javaslatot tesz a munkaköri leírásokra, - gondoskodik a feladatok elosztásáról, intézkedik az észlelt hiányosságok megszüntetéséről, javaslatot tesz a munkaerő átcsoportosítására, - a napi gyakorlatában a Belső Minőségbiztosítási Rendszerben foglaltak szerint jár el, - aktívan közreműködik a gondozási és ápolási tervek elkészítésében, felelős annak megvalósításáért, - szervezi a lakók szakorvosi ellátását, - figyelemmel kíséri az ápolási-gondozási igényeket, a jogszabályok változását, - elkészíti a csoport éves beszámolóját, - szervezi és az orvos szakmai iránymutatása mellett irányítja a lakók gyógyszerelését, - irányítja a lakók szűrővizsgálatának lebonyolítását, - szervezi a közalkalmazottak egészségügyi alkalmassági vizsgálatát, - ellátja az intézmény szabályzataiban előírt feladatait, - szervezi, irányítja, ellenőrzi az Egészségügyi és gondozási csoport adminisztrációját, - kötelezettséget vállal a Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási szabályzatban meghatározottak szerint, - a Közbeszerzési szabályzat szerint részt vesz a közbeszerzési pályázat elbírálásában, - felelős az intézmény higiénés előírásainak betartásáért és annak ellenőrzéséért, - szükség szerint, de évente legalább kétszer csoportértekezletet tart, értékeli az elmúlt időszak munkáját, meghatározza a következő időszak feladatait, emlékeztetőt készít, - gondoskodik a kábítószernek minősülő gyógyszerek nyilvántartásáról, és tárolásáról a szabályzatban foglaltak szerint, - ellenőrzi a gyógyszer alaplista összeállítását és havi felülvizsgálatát, - gondoskodik az orvosi rendelés előírt időpontban történő megtartásáról, helyettesítés idején is, a lakókat időben tájékoztatja a rendelési idő esetleges megváltozásáról, - ellenőrzi és igazolja a számlán a megbízott orvos munkavégzésének teljesítést, - előkészíti az orvosi viziteket, a prevenció jegyében gondoskodik arról, hogy minden lakó évente egyszer orvosi vizsgálaton részt vegyen, és ennek a dokumentálása megtörténjen, - ellenőrzi az otthon lakóinak gyógyászati segédeszköz ellátását, beszerzését,

9 9 - biztosítja az orvosi rendelő megfelelő felszereltségét, műszerek, eszközök előírás szerinti kezelését, tárolását, - a hőségriadó elrendelését megelőzően fokozott figyelemmel kíséri a külső hőmérséklet változását és gondoskodik a lakók megfelelő folyadékpótlásáról, - gondoskodik az új lakók elhelyezéséről, orvosi vizsgálatáról, - napi létszámnyilvántartást vezet a lakókról, melyet továbbít a szociális ügyintéző és az élelmezésvezető felé, - folyamatosan ellenőrzi a lakók étkeztetését különös tekintettel a fekvőbetegekre, gondoskodik a megfelelő diéta biztosításáról, ellenőrzéseiről tájékoztatja az intézményvezetőt, - aktívan közreműködik az étlap összeállításában, részt vesz az Élelmezési Bizottság ülésén, szükség szerint a krízis étrend összeállítását kezdeményezi, gondoskodik a megfelelő folyadék biztosításáról, - megteszi a szükséges intézkedéseket a lakó halála esetén és gondoskodik a hozzátartozó értesítéséről, ellenőrzi a hagyatéki leltár felvételét, - ellenőrzi a szennyesruha, textilia megfelelő kezelését és tárolását, mosodába juttatását, - a jogszabályban előírtaknak megfelelően gondoskodik a veszélyes hulladék megfelelő tárolásáról és elszállításáról, - az előírt határidőig leadja a műszakpótlék és szabadság nyilvántartást a munkaügy részére, valamint a bejáró dolgozók útiköltség-elszámolását a pénztárosnak, - rendszeres kapcsolatot tart a lakók hozzátartozóival, gondnokokkal a különböző szociális és egészségügyi intézményekkel, karitatív szervezetekkel, iskolákkal, óvodákkal, társintézetekkel, - megismeri és beosztottjaival megismerteti az intézmény szabályzatait, ügyel a Házirend betartására, - kivizsgálja a lakók panaszait, gondoskodik a jegyzőkönyv elkészítéséről, valamint a szükséges eljárás kezdeményezéséről, - gondoskodik a kórházban lévő lakók látogatásáról és hozzátartozóik értesítéséről, - ellátja a KENYSZI rendszer működésével kapcsolatos feladatokat, - figyelemmel kíséri a lakók személyi és környezeti higiénéjét, - elkészíti a képzési, továbbképzési tervet, megvalósításáról gondoskodik, új szakmai módszereket kutat fel és adaptál, szervezi az Egészségügyi és gondozási csoport dolgozóinak rendszeres képzését és továbbképzését, - ellenőrzi a lakók heti bevásárlását, - biztosítja a megfelelő információáramlást, betartva a szakmai titoktartás és személyiségi jogok védelmének követelményét, - határidőben teljesíti a felügyeleti és egyéb szervek felé a szükséges jelentéseket, adatokat, - gondoskodik a személyi és intézményi tulajdon védelméről, - gondoskodik a takarékos anyagfelhasználásról és a hatékony munkavégzésről, - a rendkívüli eseményeket jelenti az intézményvezetőnek és megteszi a szükséges intézkedéseket - gondoskodik az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről. b) Együttműködik: - Egészségügyi és gondozási csoport dolgozóival - Élelmezési csoport dolgozóival - Gazdasági csoport dolgozóival - Műszaki csoport dolgozóival - Szociális és mentálhigiénés csoport dolgozóival - az intézmény orvosaival

10 10 - a társintézményekkel, egészségügyi intézményekkel - a lakók hozzátartozóival. c) Felelős: - a munkakörére vonatkozó jogszabályok, utasítások betartásáért, - az otthon egészségügyi csoportjának vezetéséért, - kiadott intézkedéseiért. d) Közvetlen felettese az intézményvezető, helyettesítését az osztályvezető ápoló látja el. 3.4.Osztályvezető ápoló a) Feladata: - az intézmény minőségirányítási rendszerének általános ismerete, - a lakók ellátása, - szakmai munkáját a háziorvos és az intézménnyel kapcsolatba kerülő orvosok, illetve az intézményvezető ápoló utasításai alapján végzi, - felügyel a házirend betartására, - az intézmény szabályzatainak megismerése, - követi az al-leltárban szereplő anyagok, eszközök mozgását és gondoskodik a megfelelő dokumentációról, - a lakóknak hetente tisztálkodási szereket ad ki, - BMR-ben foglaltak megvalósításában aktívan közreműködik és a koordinátori feladatokat ellátja, - energia felhasználást (világítás, fűtés) ellenőrzi a takarékosság és ésszerűség figyelembevételével, - biztosítja a részlegeknek a dokumentációkhoz szükséges anyagokat. Napi feladatok: - osztályátadó dokumentáció ellenőrzése, - lakószobák rendjének ellenőrzése, - szennyeződött textíliák átadása a mosodai dolgozóknak, - mosott textíliák átvétele a mosodában, átszállítása osztályra és lakónkénti szétosztása, - szükséges anyagok, gyógyszerek kiadása osztályra (az intézmény Nagykastély részlegén a gyógyszerszekrények feltöltése), - a készenléti gyógyszerszekrényben lévő gyógyszerek lejáratának ellenőrzése, - takarítók részére tisztítószerek biztosítása, - lakók étkeztetésében való részvétel (reggelinél, ebédnél), - a lakók részére megfelelő mennyiségű ruhanemű, ágynemű és inkontinencia termékek biztosítása, - gondoskodik a laborvizsgálatok elvégzéséről (laborpapírok és vérvételi csövek előkészítése a másnapi vérvételhez), - kontroll vizsgálatok időpontjának számontartása, betegszállító megrendelése, - lakók panaszait, megbetegedéseit jelzi a vizitfüzetbe, az orvos felé, - az ápolók munkavégzésének folyamatos nyomon követése, - jelzi a műszaki csoport felé a Nagykastély épületében jelentkező műszaki hibákat. Eseti teendők: - az új dolgozókkal a munka folyamatának megismertetése, betanítása, - minden hónap 10-ig elkészíti az önleltárt és írásban leadja a gazdasági vezetőnek,

11 11 - kórházban lévő lakók állapota felől érdeklődés és meglátogatásuk, - anyagok vételezése a raktárból (részlegek havi anyag szükségletének biztosítása, cserék (selejt-új) igények lebonyolítása), - egyéni ruházat vásárlása a lakó saját költségére, - az ágyneműk tisztaságának ellenőrzése, - új lakó leltárának felvétele, - elhunyt lakó hagyatékának felvétele és továbbítása a raktáros felé, - lakógyűléseken és a lakóknak szervezett programokon való rendszeres részvétel, - beosztás szerint elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyeket a beosztott ápolók elvégeznek. b) Együttműködik: - Egészségügyi és gondozási csoport dolgozóival - Élelmezési csoport dolgozóival - Gazdasági csoport dolgozóival - Műszaki csoport dolgozóival - Szociális és mentálhigiénés csoport dolgozóival - az intézmény orvosaival - a lakók hozzátartozóival c) Felelős: - a munkakörére vonatkozó jogszabályok, utasítások betartásáért, - a lakók gyógyszerellátásáért, - a dokumentáció naprakész, pontos vezetéséért, - a titoktartási kötelezettség, adatvédelem, személyiségi jogok betartásáért, - a Higiénés ügyrendben foglalt előírások betartásáért. d) Közvetlen felettese az intézményvezető ápoló, helyettesítését osztályvezető ápoló látja el. 3.5.Ápoló a) Feladata: Szakfeladatok - a sterilitás szabályainak betartásával előkészülni az injekciózáshoz, majd az orvos utasításának megfelelően intramusculáris és subcutan injekciózás elvégzése, - vérvételek elvégzése vénából - gége kanül cseréjének elvégzése - lakó gyomorszondán keresztül történő táplálása - sebkezelések elvégzése (ulcus cruris, decubitus) - gyógyszerkiosztás Egyéb feladatok - az intézmény lakóinak ápolása-gondozása, folyamatos felügyelete - napi háromszori, vagy orvosi előírás szerinti étkeztetés lebonyolítása - gyógyszerek kiosztása és a kezelések elvégzése az orvos utasítása szerint és ennek dokumentálása - naponta ki és beágyazás, előírás szerinti ágynemű csere - segítséget nyújt a lakók napi életvitelében - segíti a lakók foglalkoztatását és pszichés vezetését - továbbítja a lakók észrevételeit - a lakók ruházata állapotának ellenőrzése, szükség szerint cseréje

12 12 - a lakók saját ruhájának etikettel történő ellátása - a szennyes ruha, az inkontinencia termékek kezelése a Higiénés szabályzat szerint - a lakók tervszerű fürdetése, - teljes, vagy részleges ellátást igénylő lakók naponkénti mosdatása, öltöztetése, heti háromszori borotválása, ágyazás, inkontinencia termék szükség szerinti cseréje - orvosi előírás szerint, de legalább heti egy alkalommal vérnyomás-, pulzus- és havonta egyszer súlymérés - a kórházba utalt lakók felkészítése (tisztálkodó szerek, váltóruhák, iratok, orvosi dokumentumok), leltár készítése - a kórházból visszaérkező lakó fogadása, leltár ellenőrzése, orvosi dokumentációk rendelőbe juttatása - új, vagy az intézetbe hosszabb távollét után visszatérő lakó kültakarójának ellenőrzése, tisztasági fürdetése - haldokló lakó ellátása, halott ellátás - a lakók szűkebb környezetének rendbe tétele, és a rend fenntartása, hetente legalább egy alkalommal általános rendrakás, fertőtlenítés - a használt ápolási eszközök tisztítása, fertőtlenítése - szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal a gyógyászati segédeszközök tisztítása, - nővérügyelet eszközeinek és a gyógyszerszekrény tisztítása, karbantartása, gyógyszeres dobozok fertőtlenítése - az osztályátadó számítógépes, az egyéb dokumentációk írásbeli vezetése mellett a váltótárs szóbeli tájékoztatása - képzésen, továbbképzésen való részvétel b) Együttműködik: - Egészségügyi és gondozási csoport dolgozóival - Élelmezési csoport dolgozóival - Gazdasági csoport dolgozóival - Műszaki csoport dolgozóival - Szociális és mentálhigiénés csoport dolgozóival - az intézmény orvosaival - a lakók hozzátartozóival c) Felelős: - a munkakörére vonatkozó jogszabályok, utasítások betartásáért, - az osztályon a személyre szóló alapápolási és gondozási munka megvalósulásáért, - az osztály rendjéért, a lakók egészségi állapotáért, - a dokumentáció naprakész, pontos vezetéséért, - titoktartási kötelezettség, adatvédelem, személyiségi jogok betartásáért, - a Higiénés ügyrendben foglalt előírások betartásáért. d) Közvetlen felettese az osztályvezető ápoló, helyettesítését ápoló látja el. 3.6.Szociális gondozó és ápoló a) Feladata: Szakfeladatok - a sterilitás megtartásával előkészülni az injekciózáshoz, majd az orvos utasításának megfelelően subcutan injekciózás elvégzése, - sebkezelések elvégzése (ulcus cruris, decubitus)

13 13 - gyógyszerkiosztás Egyéb feladatok - az intézmény lakóinak ápolása-gondozása, folyamatos felügyelete - napi háromszori, vagy orvosi előírás szerinti étkeztetés lebonyolítása - gyógyszerek kiosztása és a kezelések elvégzése az orvos utasítása szerint és ennek dokumentálása - naponta ki és beágyazás, előírás szerinti ágynemű csere - segítséget nyújt a lakók napi életvitelében - segíti a lakók foglalkoztatását és pszichés vezetését - továbbítja a lakók észrevételeit - a lakók ruházata állapotának ellenőrzése, szükség szerint cseréje - a lakók saját ruhájának etikettel történő ellátása - a szennyes ruha, az inkontinencia termékek kezelése a Higiénés szabályzat szerint - a lakók tervszerű fürdetése, - teljes, vagy részleges ellátást igénylő lakók naponkénti mosdatása, öltöztetése, heti háromszori borotválása, ágyazás, inkontinencia termék szükség szerinti cseréje - orvosi előírás szerint, de legalább heti egy alkalommal vérnyomás-, pulzus- és havonta egyszer súlymérés - a kórházba utalt lakók felkészítése (tisztálkodó szerek, váltóruhák, iratok, orvosi dokumentumok), leltár készítése - a kórházból visszaérkező lakó fogadása, leltár ellenőrzése, orvosi dokumentációk rendelőbe juttatása - új, vagy az intézetbe hosszabb távollét után visszatérő lakó kültakarójának ellenőrzése, tisztasági fürdetése - haldokló lakó ellátása, halott ellátás - a lakók szűkebb környezetének rendbe tétele, és a rend fenntartása, hetente legalább egy alkalommal általános rendrakás, fertőtlenítés - a használt ápolási eszközök tisztítása, fertőtlenítése - szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal a gyógyászati segédeszközök tisztítása, - nővérügyelet eszközeinek és a gyógyszerszekrény tisztítása, karbantartása, gyógyszeres dobozok fertőtlenítése - az osztályátadó számítógépes, az egyéb dokumentációk írásbeli vezetése mellett a váltótárs szóbeli tájékoztatása - képzésen, továbbképzésen való részvétel b) Együttműködik: - Egészségügyi és gondozási csoport dolgozóival - Élelmezési csoport dolgozóival - Gazdasági csoport dolgozóival - Műszaki csoport dolgozóival - Szociális és mentálhigiénés csoport dolgozóival - az intézmény orvosaival - a lakók hozzátartozóival c) Felelős: - a munkakörére vonatkozó jogszabályok, utasítások betartásáért, - az osztályon a személyre szóló alapápolási és gondozási munka megvalósulásáért, - az osztály rendjéért, a lakók egészségi állapotáért, - a dokumentáció naprakész, pontos vezetéséért,

14 14 - titoktartási kötelezettség, adatvédelem, személyiségi jogok betartásáért, - a Higiénés ügyrendben foglalt előírások betartásáért. d) Közvetlen felettese az osztályvezető ápoló, helyettesítését szociális gondozó és ápoló látja el. 3.7.Segédápoló a) Feladata: - az intézmény lakóinak ápolása-gondozása, folyamatos felügyelete - napi háromszori, vagy orvosi előírás szerinti étkeztetés lebonyolítása - naponta ki és beágyazás, előírás szerinti ágynemű csere - segítséget nyújt a lakók napi életvitelében - segíti a lakók foglalkoztatását és pszichés vezetését - továbbítja a lakók észrevételeit - a lakók ruházata állapotának ellenőrzése, szükség szerint cseréje - a lakók saját ruhájának etikettel történő ellátása - a szennyes ruha, az inkontinencia termékek kezelése a Higiénés szabályzat szerint - a lakók tervszerű fürdetése, - teljes, vagy részleges ellátást igénylő lakók naponkénti mosdatása, öltöztetése, heti háromszori borotválása, ágyazás, inkontinencia termék szükség szerinti cseréje - orvosi előírás szerint, de legalább havonta egyszer súlymérés - a kórházba utalt lakók felkészítése (tisztálkodó szerek, váltóruhák, iratok, orvosi dokumentumok), leltár készítése - a kórházból visszaérkező lakó fogadása, leltár ellenőrzése, orvosi dokumentációk rendelőbe juttatása - új, vagy az intézménybe hosszabb távollét után visszatérő lakó, tisztasági fürdetése - haldokló lakó ellátása, halott ellátás - a lakók szűkebb környezetének rendbe tétele, és a rend fenntartása, hetente legalább egy alkalommal általános rendrakás, fertőtlenítés - a használt ápolási eszközök tisztítása, fertőtlenítése - szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal a gyógyászati segédeszközök tisztítása, - nővérügyelet eszközeinek és a gyógyszerszekrény tisztítása, karbantartása, gyógyszeres dobozok fertőtlenítése - az osztályátadó számítógépes, az egyéb dokumentációk írásbeli vezetése mellett a váltótárs szóbeli tájékoztatása - képzésen, továbbképzésen való részvétel b) Együttműködik: - Egészségügyi és gondozási csoport dolgozóival - Élelmezési csoport dolgozóival - Gazdasági csoport dolgozóival - Műszaki csoport dolgozóival - Szociális és mentálhigiénés csoport dolgozóival - az intézmény orvosaival - a lakók hozzátartozóival c) Felelős: - a munkakörére vonatkozó jogszabályok, utasítások betartásáért, - az osztályon a személyre szóló alapápolási és gondozási munka megvalósulásáért, - az osztály rendjéért, a lakók egészségi állapotáért,

15 15 - a dokumentáció naprakész, pontos vezetéséért, - titoktartási kötelezettség, adatvédelem, személyiségi jogok betartásáért, - a Higiénés ügyrendben foglalt előírások betartásáért. d) Közvetlen felettese az osztályvezető ápoló, helyettesítése felettesének utasítása szerint történik. 3.8.Gyógyszerosztó ápoló a) Feladata: - részvétel az orvosi viziteken, változások elektronikus vezetése a megfelelő program segítségével - orvos rendelése szerinti gyógyszerigény összesítése, a rendelkezésre álló készlettel való összevetés és a szükséges igény továbbítása a gyógyszer beszállítóhoz - a lakók nem receptköteles gyógyszer és gyógyászati segédeszköz igényének összegyűjtése és továbbítása a beszállítóhoz, a gyógyszerek beszerzése /lakók kérésének megfelelően/, majd elszámolása a pénztár felé - a gyógyszerszámlák bevételezése, majd teljesítésigazolás után továbbítása a könyvelés felé - a lakó- és gyógyszertörzs adatainak naprakész vezetése, kötelező adatszolgáltatás teljesítése, - napi gyógyszerek kiosztása az adagoló tálcákra, személyre szólóan, lakónként a hét minden napjára - alaplistás gyógyszerek havonkénti felülvizsgálata és a jegyzék kifüggesztése a lakók által jól látható helyen - a gyógyszerraktározással kapcsolatos feladatok ellátása, a gyógyszerek lejárati idejének folyamatosan ellenőrzése, szükség esetén a lejárt gyógyszerek megsemmisítésének kezdeményezése - az osztályokon szükséges készenléti gyógyszerek, sürgősségi tálcák folyamatosan feltöltése - gyógyászati segédeszköz ellátás biztosítása, nyilvántartása - a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező lakók nyilvántartása, az igazolvány lejárati idejének folyamatos figyelése - a lakók létszámváltozásának figyelése a napi gyógyszeradagolás teljesítése miat - év végén záró leltár készítése - higiénés előírások betartása, dobozok, tálcák tisztán tartása - kapcsolattartás a gyógyszertárral - a gyógyszerbeszerzéssel kapcsolatos kimutatások elkészítése, melyeket elektronikus formában továbbít az intézményvezetőnek - gondoskodik az etikett címkék megrendeléséről a lakók ruházatának névvel való ellátásához. b) Együttműködik: - Műszaki csoport dolgozóival - Egészségügyi és gondozási csoport dolgozóival - Élelmezési csoport dolgozóival - Gazdasági csoport dolgozóival - Szociális és mentálhigiénés csoport dolgozóival - az intézmény orvosaival - az egészségügyi intézményekkel, gyógyszertárakkal c) Felelős: - a munkakörére vonatkozó jogszabályok, utasítások betartásáért, - a lakók gyógyszerellátásáért - a dokumentáció naprakész, pontos vezetéséért

16 16 - titoktartási kötelezettség, adatvédelem, személyiségi jogok betartásáért, - a Higiénés ügyrendben foglalt előírások betartásáért. d) Közvetlen felettese az intézményvezető ápoló, helyettesítését az intézményvezető ápoló helyettes látja el. 3.9.Takarító a) Feladata: - az adott osztályon a rend és tisztaság biztosítása - a lakószobák napi takarítása, szellőztetése - ablakok tisztítása, - a betegszobák lemosható burkolatának fertőtlenítő tisztítása - ágyak, polcok, éjjeliszekrények, hűtők lemosása - kárpitozott bútorok és szőnyegek tisztítása - virágok ápolása - közös helyiségek, fürdők, mosdók napi fertőtlenítő takarítása, csempék lemosása, a munka elvégzésének dokumentálása - hulladékgyűjtők kiürítése, fertőtlenítése - szobák, öltözök takarítása - heti, havi, negyedévenkénti és rendkívüli takarítások végzése - berendezési tárgyak lemosása - tisztító és fertőtlenítő szerek alkalmazása a higiénés szabályzat szerint - a minőségirányítási dokumentáció pontos vezetése - munkaideje alatt bekövetkezett rendkívüli eseményeket köteles közvetlen felettesének és az intézményvezetőnek jelezni - a lakók kéréseit teljesíti, vagy a megfelelő helyre továbbítja - munkáját az intézményvezető ápoló utasítása alapján végzi - a lakókkal udvarias és etikus bánásmód - az esélyegyenlőségi szabályzat előírásainak betartása b) Együttműködik: - Műszaki csoport dolgozóival - Egészségügyi és gondozási csoport dolgozóival - Élelmezési csoport dolgozóival - Gazdasági csoport dolgozóival - Szociális és mentálhigiénés csoport dolgozóival - Lakókkal c) Felelős: - a munkakörére vonatkozó jogszabályok, utasítások betartásáért, - az alleltárában szereplő anyagok, eszközök gondos kezeléséért, - a titoktartási kötelezettség és az adatvédelem biztosításáért. d) Közvetlen felettese az intézményvezető ápoló, helyettesítése felettese utasítása alapján történik.

17 17 4. Szociális és mentálhigiénés csoport 4.1.A csoport feladata: - biztosítja a személyre szabott bánásmódot, - a konfliktus helyzetek megelőzése, - szervezi az egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát, - biztosítja a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, - közreműködik az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak erősítésében, - hitélet gyakorlásának segítése, - segíti és támogatja az intézményen belüli kisközösségek, társas kapcsolatok kialakulását, működését, - elősegíti a testi lelki aktivitás megőrzését, fenntartását célzó programok működését, - szellemi szórakoztató kulturális tevékenység szervezése, - foglalkozások szervezése, - foglalkoztatási tervek készítése, vezetése, ellenőrzése, - az új lakók beilleszkedésének segítése az ápoló - gondozó személyzettel szorosan együttműködve - a lakók szociális és mentális problémáinak feltárása és megoldása - a kompetenciahatárok figyelembevételével - az ellátottak külső (családi, társadalmi) és belső (lakóközösségi) kapcsolatainak erősítése, szükség szerint helyreállítása - minőségbiztosítási feladatok ellátása (MÉCS), - elégedettségi vizsgálatok lebonyolítása a lakók és dolgozók körében, - ellátást kérelmezők előgondozása Vas megye területén A csoport munkakörei - szociális és mentálhigiénés csoportvezető - foglalkoztatás szervező - szociális és mentálhigiénés munkatárs - gyógytornász 4.3.Szociális és mentálhigiénés csoportvezető a) Feladata: - Az intézményben folyó mentálhigiénés és foglalkoztatási tevékenység keretében aktív közreműködésével biztosítja: o a személyre szabott bánásmódot, o a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést, o a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, o a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást, o az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, o a gondozási, illetve a ápolási tervek megvalósítását, o a hitélet gyakorlásának feltételeit, o segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését. - Ellátja a csoportjába tartozó dolgozók munkájának közvetlen irányítását, munkájuk összehangolását, tevékenységük folyamatos ellenőrzését, értékelését. - Koordinálja előgondozás megszervezését. - Elkészíti és évente január 31-ig felülvizsgálja a munkaköri leírásokat.

18 18 - Elosztja, megszervezi az otthon lakóinak pszichés gondozásával és foglalkoztatásával kapcsolatos feladatokat. - Szervezi és irányítja a csoportban dolgozók továbbképzését, önképzését, továbbképzési ütemtervet készít. - A csoport részére minden naptári évre szólóan munkatervet készít. - A csoport munkájáról féléves, éves beszámolót készít. - Heti rendszerességgel a csoport tagjai részére megbeszélést tart. - Engedélyezi a beosztott dolgozók szabadságkérelmét, gondoskodik azok pontos, előírásszerű adminisztrációjáról. - Előkészíti, szervezi a csoport tagjainak szakmai tapasztalatcseréit. - Ellátja a mentálhigiénés csoport vonatkozásában az operatív munkavédelmi és tűzrendészeti feladatokat. - Részt vesz a közbeszerzési pályázat elbírálásában. - A csoport eszköz illetve anyagigényét jelzi a gazdasági vezető felé. - Részt vesz a lakógyűlések, Érdekképviseleti Fórum munkaprogramjának megszervezésében, közreműködik, megvalósításában azokról készített feljegyzésekről gondoskodik. - Tárgyhót követő 5-ig leadja a szabadság nyilvántartást a bérszámfejtő részére. - Tárgyhót követő 5-ig leadja a bejáró dolgozók útiköltség elszámolását a pénztárosnak. - Tárgyév január 10-ig elkészíti és leadja az intézményvezetőnek a szabadságütemtervet, valamint kifüggeszti a mentálhigiénés irodába. - Esetenként részt vesz az intézményben működő bizottságok munkájában, a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátásában, az intézményvezető ápolóval közösen vesz részt a MÉCS működésében. - Ellenőrzési feladatkörében o naponta szervezi és ellenőrzi beosztottainak munkáját (tervezett szakkörök, klubfoglalkozások, egyéni beszélgetések, előírt dokumentáció vezetése, hozzátartozókkal a kapcsolattartás) o rendszeresen figyelemmel kíséri és ellenőrzi a belső munkamegosztást, a szervezettséget és a munkafegyelmet, valamint az etikai szabályok betartását o az ellenőrzésekről feljegyzést készít, a tapasztalt hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetéséről haladéktalanul köteles intézkedni és szükség esetén értesíteni az intézményvezetőt o ellenőrzi a munkaidő betartását, a jelenléti ív vezetését - Szakmai feladatkörében az egyéni és csoport szociális munka keretében az ellátást igénybe vevő testi-lelki aktivitása fenntartásának, megőrzésének érdekében, az igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével szervezi o az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység, fekvőbetegek levegőztetése, ágytorna stb.), o a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.), o a kulturális tevékenységeket (rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.). - Az ellátottak meglévő képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében szocioterápiás foglalkozásokat szervez, az ellátást igénybe vevő életkorának és egészségi állapotának, képességeinek megfelelően a megmaradt képességek fejlesztése érdekében terápiás és képességfejlesztő foglalkozás szervezése, szinten tartás kreatív, művészeti, mozgás- és játékterápiákon keresztül. - A foglalkoztatásban résztvevő lakókat illetve munkavégzésüket folyamatosan figyelemmel kíséri, munkajutalomra a javaslatát minden hó első munkanapján felettesének előterjeszti

19 19 - Elősegíti az intézményi életformához való alkalmazkodást, az igénybe vevők mentálhigiénés ellátásának biztosítását, gondoskodik arról, hogy az új lakó megismerje az intézményt - Segíti a lakók családi, társas és társadalmi kapcsolatainak kiépítését és fenntartását. - Megszervezi, koordinálja és részt vesz a lakók-hozzátartozók találkozóján. - Figyelemmel kíséri a lakók kapcsolatait hozzátartozókkal, ismerősökkel, a folyamatos kapcsolattartás megszakadásának okára hangsúlyos figyelmet fordít és intézkedést kezdeményez a kapcsolatok helyreállítása érdekében. - Elősegíti a lakók interperszonális kapcsolatainak pozitív irányú fejlődését. - Beutaltakról véleménykészítés, igazolások kiadása, aktívan részt vesz az egyéni gondozási tervek elkészítésében, annak megvalósítása érdekében együttműködik az egészségügyi csoporttal, a tervek felülvizsgálatát elvégzi. - Közreműködés a lakói vásárlások lebonyolításában. - A kórházban lévő lakók látogatását az intézményvezető ápolóval közösen szervezi meg. - Megszervezi az intézmény képviseletét az elhunyt lakó temetésén. - Munkája során figyelemmel kíséri a megjelenő szakirodalmat, a hasznosítható, korszerű ismereteket, közleményeket, munkatársainak adja tovább, tevékenységében azokat hasznosítja. - Az intézmény érdekében a lehetséges szakmai pályázatra felhívja a figyelmet, a pályázatok szakmai kidolgozását előkészíti és bemutatja az intézményvezetőnek. b) Együttműködik: - Műszaki csoport dolgozóival - Egészségügyi és gondozási csoport dolgozóival - Élelmezési csoport dolgozóival - Gazdasági csoport dolgozóival - Szociális és mentálhigiénés csoport dolgozóival - Társintézményekkel, vállalkozásokkal, társadalmi és egyéb civil szervezetekkel - Hozzátartozókkal, patronálókkal c) Felelős: - a munkakörére vonatkozó jogszabályok, utasítások betartásáért, - titoktartási kötelezettség, adatvédelem, személyiségi jogok betartásáért, - az otthon szociális és mentálhigiénés csoportjának vezetéséért, - kiadott intézkedéseiért. d) Helyettesítését a gyógytornász látja el. 4.4.Foglalkoztatás szervező a) Feladata: - Feladata az intézményi életformához való alkalmazkodás elősegítése, a lakók szociális és mentálhigiénés ellátásának biztosítása, a fizikai és mentális aktivitás fenntartása, az ez iránti igény kialakítása, ennek keretében o biztosítja a személyre szabott bánásmódot, o biztosítja a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, o elősegíti a lakók családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartását, hozzájárul a hozzátartozókkal való kapcsolattartáshoz, szükség szerint segít a levélírásban, o közreműködik a társas kapcsolatok kialakításában, fenntartásában, erősítésében, szükség esetén javításában,

20 20 o biztosítja a gondozási tervek megvalósítását, o biztosítja a hitélet gyakorlásának feltételeit, o közreműködik a szociális és egyéb ügyek intézésben (pl. adósságkezelés, segélykérelem), o megelőzi a patológiás gyászfolyamatok kialakulását, foglakozásokat szervez a gyász, a halál témakörében, megszervezi az elhunyt lakóról való megemlékezést. - Gondoskodik arról, hogy az új lakó megismerje az intézményt, elősegíti az intézményi életbe való beilleszkedést. - Figyeli a lakószobák hangulatát, megteszi a szükséges intézkedéseket (megelőzi a konfliktushelyzetek kialakulását, egyéni illetve csoportos pszicho- és szocioterápiás foglalkozásokat szervez, eseti probléma-megbeszélés), - Szakmai feladatkörében az egyéni és csoport szociális munka keretében az igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével szervezi o az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység, fekvőbetegek levegőztetése, ágytorna stb.), o a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.), o a kulturális tevékenységeket (rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.). - Aktívan közreműködik a rendezvényeken, biztosítja a rendezvény gördülékeny lebonyolítását. - Vezeti a kulturális eseménynaplót, plakátokat, hirdetéseket, faliújságot, illetve a rendezvényekről fényképet, videó felvételt készít. - Részt vesz a Lakó- hozzátartozó- dolgozó találkozón, bekapcsolódik az előzetes szervezési munkákba. - Felkészíti a szobatársakat és dolgozókat az új lakó fogadására, érkezésére, - Szükség szerint a kórházban lévő lakókat meglátogatja. - Gondoskodik a társadalmi, vallási és intézményi ünnepek, születés- és névnap méltó megtartásáról. - Az elhunyt lakó temetésén az intézményt képviseli, és ellenőrzi az elhunyt nevének nyughelyén történt bevésését, melyről nyilvántartást vezet. - Tevékenyen részt vesz a pszichés gondozásban, ügyel a házirend betartására. - Felkészíti a vetélkedőkön, kulturális rendezvényeken részt vevő lakókat, szereplésüket segíti. - Kulturális felszerelések leltári nyilvántartása, könyvtár kezelése, könyvtári anyagok felújítása. - Közreműködés a lakói vásárlások lebonyolításában. - Elkészíti a lakók szociális és mentálhigiénés anamnézisét, fejlesztési és gondozási tervét és annak teljesüléséről írásban ad számot. - Részt vesz a heti és éves munka- és foglalkoztatási terv, valamint éves beszámoló elkészítésében, - Gondoskodik a foglalkoztatási tervben meghatározottak végrehajtásáról, megszervezi a lakók foglalkoztatását - Nyilvántartást vezet az adatkezelési szabályzat szerint b) Együttműködik: - Műszaki csoport dolgozóival - Egészségügyi és gondozási csoport dolgozóival - Élelmezési csoport dolgozóival - Gazdasági csoport dolgozóival

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04.

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest, Halom utca 31. : +36-1-261-1014; Fax: +36-1-431-7944 Email: halom@halomotthon.hu; www.halom-otthon.hu Iktatószám: 1-5/3/2015 SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IDŐSEK KLUBJA CSOKVAOMÁNY I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZTŐ

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. Tel.: 66/561-370 Fax.: 66/561-373 E-mail: bagyi@mail.globonet.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános és bevezető rész Intézmény neve: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Székhelye: 2510 Dorog, Otthon tér 4. Intézményi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása Okirat nyilvántartási száma: 1/ /2012. Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása A bevezető szövegrész helyébe A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 0 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-201 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap : www.efozsira.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt.

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt. 122/2009. (IX. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. november 23-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona Mándok Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona Mándok Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8196/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Harmónia Szenvedélybetegek Otthona Országos Módszertani Központ, Kaskantyú

Részletesebben

Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó

Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés időpontja: 2008. december 18. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 63090/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 251. oldal Előterjesztés a támogató szolgáltatás biztosítására benyújtott pályázatról

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete tanyagondnoki szolgálatról Módosítva: a 2/2007.(I.25.) ÖKT rendelettel, a 12/2008. (IX.15.) ÖKT rendelettel, 3/2010.(II.20.)

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

153/2011. (VIII. 16.) MÖK

153/2011. (VIII. 16.) MÖK 153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Székhelye: 7683 Helesfa, Nádassy-telep Telefon/fax: 73/378-643 Telephelye: 7953 Királyegyháza,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA

A L A P Í T Ó O K I R A T BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény neve: BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA 2. Székhelye (pontos címe): 5600 Békéscsaba, Lencsési út 85. 3. Mûködési (felvételi) területe: A Békéscsaba

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS Dorog Város Képviselő-testületének 2014. december 12

Részletesebben

Szakonyfalu Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2000. (IX. 18.) számú rendelete falugondnoki szolgálatról

Szakonyfalu Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2000. (IX. 18.) számú rendelete falugondnoki szolgálatról Szakonyfalu Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2000. (IX. 18.) számú rendelete falugondnoki szolgálatról Módosította a 24/2006. (XII.15.) ÖKT. rendelettel, 11/2008. (IX.15.) ÖKT rendelettel, 3/2010.

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról ---------------------- SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1585-2/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2009. február

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép: A Közgyűlés II-12/314.106/2016. számú határozatának 1. melléklete Okirat száma: 499005/2016. Módosító okirat A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona Alsótengelic 7054 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁRADÉK: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2000 (V.2.) önkormányzati rendeletének 19

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása,

Előterjesztés. Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása, Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása, Előterjesztő: a Polgármester Előzmények: 71/2015. (VI. 26.) 26/2013. (III. 13) 67/2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS I. Határozati javaslat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete../2012. (11.15.) önk. sz. határozatában foglaltak alapján,

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016.

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016. Okirat száma: I/./206. Módosító okirat Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Dombóvár város polgármestere által 205. március 26. napján kiadott, I/../205. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu MELLÉKLET HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSHEZ 1. A Nemzeti Rehabilitációs

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Házi Segítségnyújtó Szolgálat

Házi Segítségnyújtó Szolgálat Házi Segítségnyújtó Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 Jóváhagyta Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete a../2015. (V.28.) határozatával 2015. május 28.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Kikelet Ápoló-Gondozó Otthona Tarpa Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Kikelet Ápoló-Gondozó Otthona Tarpa Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben