Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (9700 Szombathely Bogáti út 72.) (a továbbiakban: Intézmény) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5. (1) bek. c) pontja alapján a következők szerint határozza meg a Szervezeti és Működési Szabályzat részletes tartalmát. 1. A költségvetési szerv neve, székhelye: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 9700 Szombathely, Bogáti út 72. Telefon: Fax: cím: 2. A költségvetési szerv azonosító adatai: Alapító okirat kelte: Alapító okirat száma: 23/43-52/2012. Alapítás időpontja: A költségvetési szerv besorolása: Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő és gazdálkodó szerv 4. A költségvetési szerv egyéb azonosító adatai: Nyilvántartási száma: Adószáma: Pénzforgalmi számla száma: OTP Bank Nyrt. Szombathely 5. Feladatmutató: Engedélyezett férőhelyek száma: 140 fő Időskorú és demens beteg tartós bentlakásos szociális ellátása 6. A költségvetési szerv tevékenységei: a.) Ellátandó alaptevékenység: Az intézmény által nyújtott ellátás formája: Ápolás, gondozást nyújtó intézmény Az intézmény által nyújtott ellátás típusa: Idősek otthona Az intézmény által nyújtott szolgáltatások integrált szervezeti formája: Tiszta profilú intézmény TEÁOR száma, megnevezése: 8730 idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Szakfeladat száma, megnevezése: időskorúak tartós, bentlakásos szociális ellátása demens betegek bentlakásos ellátása munkahelyi étkeztetés

3 3 b.) Kiegészítő tevékenység: A költségvetési szerv kiegészítő tevékenységet nem folytat. c.) Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. d.) Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladata: Szakfeladat száma, megnevezése: önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel A költségvetési szerv tevékenységeinek forrásai: - Állami normatíva - Irányító szervtől kapott támogatás - Intézményi ellátási díjak - Alkalmazottak térítése - Szolgáltatások ellenértéke - Általános forgalmi adó bevételek - Kamatbevételek - Tárgyi eszközök értékesítési bevétele - Átvett pénzeszközök - Támogatás értékű bevételek - Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése - Pénzmaradvány 7. A költségvetési szerv vagyonkezelése: 1. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény szerint az intézmény nyilvántartásba vett jogi személy, amely a jogszabályban meghatározott és az alapító okiratban rögzített önkormányzati feladatokat közérdekből, alaptevékenységként, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelmények és feltételek alapján, jogszabályban meghatározott szerv irányítása, felügyelete mellett, az alapító okiratban megjelölt működési körben közfeladat ellátási kötelezettséggel, éves költségvetésből gazdálkodva végez. 2. Az intézmény vezetője a gazdálkodásra vonatkozó hatályos szabályzatokat a jogszabályi előírások betartásával saját hatáskörben adja ki. A vagyonkezelés végrehajtásáért felelős szervezeti egységek feladatait, a vagyonkezelés rendjét az alábbi szabályzatok rögzítik. 2.1.A költségvetési előirányzatok betartásának biztonságát, a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírásokat a Számviteli szabályzat tartalmazza. 2.2.A Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés Szabályzata tartalmazza a feladatellátásnak a költségvetési szerv kiadásait, bevételeit befolyásoló, az előirányzatoknak megfelelő gazdálkodás feltétel- és követelményrendszerét; folyamatát, kapcsolatrendszerét; továbbá a kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárást és dokumentumai. 2.3.A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE rendszer) tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. 3. Intézményünkben évente vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett az intézményvezető, a gazdasági vezető, a műszaki vezető, az élelmezésvezető, az intézményvezető ápoló és a szociális és mentálhigiénés csoportvezető.

4 4 8. A költségvetési szerv működési területén, típusának megfelelően az alábbi jogszabályok alapján végzi tevékenységét: évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, évi CXCV. törvény az államháztartásról évi CLIV. törvény az egészségügyről évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről évi XCIII. törvény a munkavédelemről évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról évi C. törvény a számvitelről, évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről évi XCII. törvény az adózás rendjéről, 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló az évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 29/1993. (II.7.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM. rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 60/2004. (VII.6.) ESzCsM rendelet a pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az ellátásuk során alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól, 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárás rendjéről. 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről 22/2012.(II.14.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

5 5 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1. Általános információk 1.1. Az intézményben foglalkoztatottak létszámadatai Szakmai alapellátás engedélyezett létszáma: 45 fő Intézményüzemeltetés engedélyezett létszáma: 35 fő Összesen: 80 fő 1.2.Az intézményben működő csoportok és személyek - Egészségügyi és gondozási csoport - Szociális és mentálhigiénés csoport - Gazdasági csoport - Élelmezési csoport - Műszaki csoport - Az intézmény orvosai - Belső ellenőr - Munkavédelmi megbízott - Tűzvédelmi megbízott 1.3.Megbízással ellátható feladatok: - előgondozási feladatok 1.4.Vállalkozással ellátható feladatok: - reumatológiai és mozgásszervi rehabilitációs ellátás - foglalkozás-egészségügyi ellátás - pszichiátriai ellátás - belső ellenőrzési tevékenység - munkavédelmi feladatok ellátása - tűzvédelmi feladatok ellátása 1.5.A költségvetési szerv munkarendje - Az intézmény folyamatosan működő intézmény. - Az egészségügyi és gondozási csoport megszakítás nélküli munkarendben látja el a feladatokat. Az itt dolgozók beosztását az intézményvezető ápoló készíti el és az intézményvezető hagyja jóvá. - A szociális és mentálhigiénés, a műszaki, az élelmezési és a gazdasági csoport munkarendjét a Közalkalmazotti Szabályzat tartalmazza, a dolgozók beosztását az adott csoport vezetője készíti el és az intézményvezető hagyja jóvá. 2. A költségvetési szerv vezetése 1. Az intézmény vezetését az intézményvezető, gazdasági vezető és a csoportvezetők alkotják. Az intézmény vezetőjét és a gazdasági vezetőt Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése pályázat útján nevezi ki, felmentésük és a velük kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása az irányító szerv jogkörébe tartozik. A csoportvezetőket az intézményvezető pályázat útján nevezi ki, a munkáltatói jogok gyakorlása az intézményvezető jogkörébe tartozik. 2. Az intézmény vezetője egy személyben felelős az intézmény működéséért, az intézményben folyó gondozásért és a gazdálkodásért.

6 6 3. Az intézményvezető feladatkörében - gondoskodik az intézményen belül az emberi és állampolgári jogok érvényesüléséről, az egyén autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet kialakításáról és működtetéséről, - egy személyben felelős a korszerű magas színvonalú gondozásért, a költségvetési szerv gazdálkodásáért, - dönt az ellátást igénylők szóbeli és írásbeli kérelme alapján az intézményi elhelyezésről, - gondoskodik a szolgáltatásra vonatkozó igények nyilvántartásba vételéről, - gondoskodik az ellátást igénylő napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletének vizsgálatáról, majd írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét, - dönt a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény indokoltságáról, több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény esetén az igények teljesítésének sorrendjéről, - gondoskodik az intézményi jogviszonyt megalapozó megállapodás megkötéséről (a szükséges mértékű ellátás meghatározásával), - az ellátást igénylő felvételéig, illetve ellátása érdekében folyamatos kapcsolatot tart a lakóhely szerinti alapellátást végző intézményekkel, - az ellátás igénybevételét megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát, ingatlanvagyonát. A fizetendő személyi térítési díjat konkrét összegben állapítja meg, melyről az ellátást igénylőt és/vagy törvényes képviselőjét írásban tájékoztatja. - a térítési díj felülvizsgálatakor megvizsgálja az ellátott havi jövedelmét, pénzvagyonát, ingatlanvagyonát, - gondoskodik a gondozási, ápolási terv elkészítéséről és az abban meghatározott feladatok teljesítéséről, - évente értékeli az egyéni gondozási tervek kidolgozását és az elért eredményeket, - szervezi és ellenőrzi az elhunytakkal kapcsolatos teendők ellátását, és szükség esetén intézkedik az elhunyt személy köztemetésének elrendelése ügyében, - intézkedést kezdeményez az illetékes Gyámhivatalnál amennyiben az ellátásban részesülő gondnokság alá helyezése szükséges, - esélyegyenlőségi tervet elkészíti - kidolgozza az otthon költségvetési, fejlesztési és rekonstrukciós tervét, továbbá az éves munkatervét, valamint a dolgozók munkaköri leírását, ellátja a személyzeti feladatokat, - tanulmányozza az új képzési formákat, gondozási módszereket, figyelemmel kíséri az ezzel kapcsolatos munkát, intézkedéseivel segíti a lakók közösségbe való beilleszkedését, - biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó idősek otthona működését, a lakók ellátását, - irányítja, összehangolja és ellenőrzi a gondozási és gazdasági szervezet munkáját, e feladatkörében ellenőrzi a szervezeti egységek közötti együttműködést és a munkamegosztást a szervezeti-működési szabályzatban foglaltak megtartását, a munkafegyelem, az etikai követelmények betartását, - bérgazdálkodási, utalványozási és kiadmányozási jogkörrel rendelkezik, - szervezi az otthon és társintézmények tapasztalatcseréjét, - végzi a panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálását, és ennek alapján intézkedik az Érdekképviseleti Fórum és az ellátott jogi képviselő közreműködésével, - meghatározza a belső ellenőrzés feladatait, és felügyeletet gyakorol működése felett, az évenkénti ellenőrzési program összeállításáról gondoskodik, - kapcsolatot tart az otthont támogató intézményekkel, magánszemélyekkel, az ellátottak hozzátartozóival, egészségügyi intézményekkel és az egyházzal, - rendkívüli eseményeket jelenti az ezzel kapcsolatos jogszabálynak és utasításnak megfelelően, - tevékenységéről rendszeresen beszámol az irányító szerv vezetőjének.

7 7 - ellátja az intézmény szakmai és gazdasági tevékenységével kapcsolatos hatályos jogszabályokban előírt feladatokat, gyakorolja a hatályos jogszabály szerint a munkáltatói jogokat kivéve a gazdasági vezető, valamint elvégzi az irányító szerv által meghatározott egyéb feladatokat. - elkészíti az intézmény éves munkatervét, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend, valamint a Szakmai Program tervezetét, melyeket az Érdekképviseleti Fórum véleményezését követően jóváhagyásra továbbít a fenntartó felé - elkészíti az intézmény működéséhez szükséges szabályzatokat és a szabályzatok mellékleteit - biztosítja a személyes gondoskodást végző dolgozók adatainak működési nyilvántartásba vételét, gondoskodik a működési nyilvántartásba vett szakdolgozók továbbképzéséről, a szakvizsga kötelezettség és képzési követelmények teljesítéséről, - szervezi a Házirend szabályai szerint az Érdekképviseleti Fórum működését, - közvetlenül az intézményvezető hatásköre a rendelkezési jogkör (kötelezettségvállalás, utalványozás) gyakorlása. 4. Az intézményvezetői teendőket az intézményvezető távollétében általános helyettesként a gazdasági vezető látja el. 5. Az átruházott jogkörök tekintetében az intézményvezető felelős: - a felsőbb szervek utasításainak a végrehajtásáért, - az egyes csoportok vezetőire átruházott jogkörök gyakorlása tekintetében a rendszeres beszámoltatásért, e munka irányításáért, és ellenőrzéséért. 6. Az intézményvezetőnek biztosítani kell, hogy ugyanazon személy, illetve munkacsoport nem láthat el olyan feladatokat, melyek közül az egyik a másik ellenőrzésére szolgál, vagy a két feladat (munkakör) együttes ellátása jogszabály szerint összeférhetetlen. 7. A döntési jogkör szempontjából centralizáltan kezelendő minden olyan feladat, amely az intézmény egésze szempontjából meghatározó döntést igényel. 3. Egészségügyi és gondozási csoport Az intézményben folyó gondozási tevékenységen az intézmény szolgáltatását igénybe vevő személy részére nyújtott olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget kell érteni, amelynek során a jogosult szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására kerül sor. Az intézményben folyó ápolási tevékenység alatt az intézményben biztosított gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő és az intézmény keretei között biztosítható egészségügyi állapot helyreállítását célzó tevékenységet kell érteni. 3.1.A csoport feladatai: - Orvosi ellátás (meghatározott óraszámban), - Egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítás, - Szükség szerinti alapápolás, az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint a kontinenciában való segítségnyújtás, - Szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, - Kórházi kezeléshez, sürgősségi ellátáshoz való hozzájutás, - Jogszabályban meghatározott gyógyszerekkel, gyógyászati segédeszközökkel való ellátás, - Gyógyító megelőző tevékenység, - Közegészségügyi és járványügyi előírások betartása, - Ellátottak személyi és környezeti higiénének biztosítása, - Személyre szabott alapápolás, gondozás, a gondozási, ápolási terv alapján,

8 8 - MÉCS működtetése, - Informatikai rendszer működtetése, karbantartása. 3.2.Az egészségügyi csoport munkakörei - intézményvezető ápoló - osztályvezető ápoló - ápoló - szociális gondozó és ápoló - segédápoló - gyógyszerosztó ápoló - takarító 3.3.Intézményvezető ápoló: a) Feladata: - feladatait önállóan az intézmény vezetőjének közvetlen irányításával, az idősek otthona szakmai irányelveinek, a vonatkozó jogszabályoknak és szabályzatoknak megfelelően, valamint az orvosok szakmai iránymutatása mellett végzi, - irányítja, szervezi, ellenőrzi az Egészségügyi és gondozási csoport dolgozóinak munkáját, az új dolgozók betanítását, javaslatot tesz további foglalkoztatásukra, - határidőre elkészíti az irányítása alá tartozó dolgozók munkaidő-beosztását, összeállítja a szabadságolási ütemtervet, javaslatot tesz a munkaköri leírásokra, - gondoskodik a feladatok elosztásáról, intézkedik az észlelt hiányosságok megszüntetéséről, javaslatot tesz a munkaerő átcsoportosítására, - a napi gyakorlatában a Belső Minőségbiztosítási Rendszerben foglaltak szerint jár el, - aktívan közreműködik a gondozási és ápolási tervek elkészítésében, felelős annak megvalósításáért, - szervezi a lakók szakorvosi ellátását, - figyelemmel kíséri az ápolási-gondozási igényeket, a jogszabályok változását, - elkészíti a csoport éves beszámolóját, - szervezi és az orvos szakmai iránymutatása mellett irányítja a lakók gyógyszerelését, - irányítja a lakók szűrővizsgálatának lebonyolítását, - szervezi a közalkalmazottak egészségügyi alkalmassági vizsgálatát, - ellátja az intézmény szabályzataiban előírt feladatait, - szervezi, irányítja, ellenőrzi az Egészségügyi és gondozási csoport adminisztrációját, - kötelezettséget vállal a Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási szabályzatban meghatározottak szerint, - a Közbeszerzési szabályzat szerint részt vesz a közbeszerzési pályázat elbírálásában, - felelős az intézmény higiénés előírásainak betartásáért és annak ellenőrzéséért, - szükség szerint, de évente legalább kétszer csoportértekezletet tart, értékeli az elmúlt időszak munkáját, meghatározza a következő időszak feladatait, emlékeztetőt készít, - gondoskodik a kábítószernek minősülő gyógyszerek nyilvántartásáról, és tárolásáról a szabályzatban foglaltak szerint, - ellenőrzi a gyógyszer alaplista összeállítását és havi felülvizsgálatát, - gondoskodik az orvosi rendelés előírt időpontban történő megtartásáról, helyettesítés idején is, a lakókat időben tájékoztatja a rendelési idő esetleges megváltozásáról, - ellenőrzi és igazolja a számlán a megbízott orvos munkavégzésének teljesítést, - előkészíti az orvosi viziteket, a prevenció jegyében gondoskodik arról, hogy minden lakó évente egyszer orvosi vizsgálaton részt vegyen, és ennek a dokumentálása megtörténjen, - ellenőrzi az otthon lakóinak gyógyászati segédeszköz ellátását, beszerzését,

9 9 - biztosítja az orvosi rendelő megfelelő felszereltségét, műszerek, eszközök előírás szerinti kezelését, tárolását, - a hőségriadó elrendelését megelőzően fokozott figyelemmel kíséri a külső hőmérséklet változását és gondoskodik a lakók megfelelő folyadékpótlásáról, - gondoskodik az új lakók elhelyezéséről, orvosi vizsgálatáról, - napi létszámnyilvántartást vezet a lakókról, melyet továbbít a szociális ügyintéző és az élelmezésvezető felé, - folyamatosan ellenőrzi a lakók étkeztetését különös tekintettel a fekvőbetegekre, gondoskodik a megfelelő diéta biztosításáról, ellenőrzéseiről tájékoztatja az intézményvezetőt, - aktívan közreműködik az étlap összeállításában, részt vesz az Élelmezési Bizottság ülésén, szükség szerint a krízis étrend összeállítását kezdeményezi, gondoskodik a megfelelő folyadék biztosításáról, - megteszi a szükséges intézkedéseket a lakó halála esetén és gondoskodik a hozzátartozó értesítéséről, ellenőrzi a hagyatéki leltár felvételét, - ellenőrzi a szennyesruha, textilia megfelelő kezelését és tárolását, mosodába juttatását, - a jogszabályban előírtaknak megfelelően gondoskodik a veszélyes hulladék megfelelő tárolásáról és elszállításáról, - az előírt határidőig leadja a műszakpótlék és szabadság nyilvántartást a munkaügy részére, valamint a bejáró dolgozók útiköltség-elszámolását a pénztárosnak, - rendszeres kapcsolatot tart a lakók hozzátartozóival, gondnokokkal a különböző szociális és egészségügyi intézményekkel, karitatív szervezetekkel, iskolákkal, óvodákkal, társintézetekkel, - megismeri és beosztottjaival megismerteti az intézmény szabályzatait, ügyel a Házirend betartására, - kivizsgálja a lakók panaszait, gondoskodik a jegyzőkönyv elkészítéséről, valamint a szükséges eljárás kezdeményezéséről, - gondoskodik a kórházban lévő lakók látogatásáról és hozzátartozóik értesítéséről, - ellátja a KENYSZI rendszer működésével kapcsolatos feladatokat, - figyelemmel kíséri a lakók személyi és környezeti higiénéjét, - elkészíti a képzési, továbbképzési tervet, megvalósításáról gondoskodik, új szakmai módszereket kutat fel és adaptál, szervezi az Egészségügyi és gondozási csoport dolgozóinak rendszeres képzését és továbbképzését, - ellenőrzi a lakók heti bevásárlását, - biztosítja a megfelelő információáramlást, betartva a szakmai titoktartás és személyiségi jogok védelmének követelményét, - határidőben teljesíti a felügyeleti és egyéb szervek felé a szükséges jelentéseket, adatokat, - gondoskodik a személyi és intézményi tulajdon védelméről, - gondoskodik a takarékos anyagfelhasználásról és a hatékony munkavégzésről, - a rendkívüli eseményeket jelenti az intézményvezetőnek és megteszi a szükséges intézkedéseket - gondoskodik az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről. b) Együttműködik: - Egészségügyi és gondozási csoport dolgozóival - Élelmezési csoport dolgozóival - Gazdasági csoport dolgozóival - Műszaki csoport dolgozóival - Szociális és mentálhigiénés csoport dolgozóival - az intézmény orvosaival

10 10 - a társintézményekkel, egészségügyi intézményekkel - a lakók hozzátartozóival. c) Felelős: - a munkakörére vonatkozó jogszabályok, utasítások betartásáért, - az otthon egészségügyi csoportjának vezetéséért, - kiadott intézkedéseiért. d) Közvetlen felettese az intézményvezető, helyettesítését az osztályvezető ápoló látja el. 3.4.Osztályvezető ápoló a) Feladata: - az intézmény minőségirányítási rendszerének általános ismerete, - a lakók ellátása, - szakmai munkáját a háziorvos és az intézménnyel kapcsolatba kerülő orvosok, illetve az intézményvezető ápoló utasításai alapján végzi, - felügyel a házirend betartására, - az intézmény szabályzatainak megismerése, - követi az al-leltárban szereplő anyagok, eszközök mozgását és gondoskodik a megfelelő dokumentációról, - a lakóknak hetente tisztálkodási szereket ad ki, - BMR-ben foglaltak megvalósításában aktívan közreműködik és a koordinátori feladatokat ellátja, - energia felhasználást (világítás, fűtés) ellenőrzi a takarékosság és ésszerűség figyelembevételével, - biztosítja a részlegeknek a dokumentációkhoz szükséges anyagokat. Napi feladatok: - osztályátadó dokumentáció ellenőrzése, - lakószobák rendjének ellenőrzése, - szennyeződött textíliák átadása a mosodai dolgozóknak, - mosott textíliák átvétele a mosodában, átszállítása osztályra és lakónkénti szétosztása, - szükséges anyagok, gyógyszerek kiadása osztályra (az intézmény Nagykastély részlegén a gyógyszerszekrények feltöltése), - a készenléti gyógyszerszekrényben lévő gyógyszerek lejáratának ellenőrzése, - takarítók részére tisztítószerek biztosítása, - lakók étkeztetésében való részvétel (reggelinél, ebédnél), - a lakók részére megfelelő mennyiségű ruhanemű, ágynemű és inkontinencia termékek biztosítása, - gondoskodik a laborvizsgálatok elvégzéséről (laborpapírok és vérvételi csövek előkészítése a másnapi vérvételhez), - kontroll vizsgálatok időpontjának számontartása, betegszállító megrendelése, - lakók panaszait, megbetegedéseit jelzi a vizitfüzetbe, az orvos felé, - az ápolók munkavégzésének folyamatos nyomon követése, - jelzi a műszaki csoport felé a Nagykastély épületében jelentkező műszaki hibákat. Eseti teendők: - az új dolgozókkal a munka folyamatának megismertetése, betanítása, - minden hónap 10-ig elkészíti az önleltárt és írásban leadja a gazdasági vezetőnek,

11 11 - kórházban lévő lakók állapota felől érdeklődés és meglátogatásuk, - anyagok vételezése a raktárból (részlegek havi anyag szükségletének biztosítása, cserék (selejt-új) igények lebonyolítása), - egyéni ruházat vásárlása a lakó saját költségére, - az ágyneműk tisztaságának ellenőrzése, - új lakó leltárának felvétele, - elhunyt lakó hagyatékának felvétele és továbbítása a raktáros felé, - lakógyűléseken és a lakóknak szervezett programokon való rendszeres részvétel, - beosztás szerint elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyeket a beosztott ápolók elvégeznek. b) Együttműködik: - Egészségügyi és gondozási csoport dolgozóival - Élelmezési csoport dolgozóival - Gazdasági csoport dolgozóival - Műszaki csoport dolgozóival - Szociális és mentálhigiénés csoport dolgozóival - az intézmény orvosaival - a lakók hozzátartozóival c) Felelős: - a munkakörére vonatkozó jogszabályok, utasítások betartásáért, - a lakók gyógyszerellátásáért, - a dokumentáció naprakész, pontos vezetéséért, - a titoktartási kötelezettség, adatvédelem, személyiségi jogok betartásáért, - a Higiénés ügyrendben foglalt előírások betartásáért. d) Közvetlen felettese az intézményvezető ápoló, helyettesítését osztályvezető ápoló látja el. 3.5.Ápoló a) Feladata: Szakfeladatok - a sterilitás szabályainak betartásával előkészülni az injekciózáshoz, majd az orvos utasításának megfelelően intramusculáris és subcutan injekciózás elvégzése, - vérvételek elvégzése vénából - gége kanül cseréjének elvégzése - lakó gyomorszondán keresztül történő táplálása - sebkezelések elvégzése (ulcus cruris, decubitus) - gyógyszerkiosztás Egyéb feladatok - az intézmény lakóinak ápolása-gondozása, folyamatos felügyelete - napi háromszori, vagy orvosi előírás szerinti étkeztetés lebonyolítása - gyógyszerek kiosztása és a kezelések elvégzése az orvos utasítása szerint és ennek dokumentálása - naponta ki és beágyazás, előírás szerinti ágynemű csere - segítséget nyújt a lakók napi életvitelében - segíti a lakók foglalkoztatását és pszichés vezetését - továbbítja a lakók észrevételeit - a lakók ruházata állapotának ellenőrzése, szükség szerint cseréje

12 12 - a lakók saját ruhájának etikettel történő ellátása - a szennyes ruha, az inkontinencia termékek kezelése a Higiénés szabályzat szerint - a lakók tervszerű fürdetése, - teljes, vagy részleges ellátást igénylő lakók naponkénti mosdatása, öltöztetése, heti háromszori borotválása, ágyazás, inkontinencia termék szükség szerinti cseréje - orvosi előírás szerint, de legalább heti egy alkalommal vérnyomás-, pulzus- és havonta egyszer súlymérés - a kórházba utalt lakók felkészítése (tisztálkodó szerek, váltóruhák, iratok, orvosi dokumentumok), leltár készítése - a kórházból visszaérkező lakó fogadása, leltár ellenőrzése, orvosi dokumentációk rendelőbe juttatása - új, vagy az intézetbe hosszabb távollét után visszatérő lakó kültakarójának ellenőrzése, tisztasági fürdetése - haldokló lakó ellátása, halott ellátás - a lakók szűkebb környezetének rendbe tétele, és a rend fenntartása, hetente legalább egy alkalommal általános rendrakás, fertőtlenítés - a használt ápolási eszközök tisztítása, fertőtlenítése - szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal a gyógyászati segédeszközök tisztítása, - nővérügyelet eszközeinek és a gyógyszerszekrény tisztítása, karbantartása, gyógyszeres dobozok fertőtlenítése - az osztályátadó számítógépes, az egyéb dokumentációk írásbeli vezetése mellett a váltótárs szóbeli tájékoztatása - képzésen, továbbképzésen való részvétel b) Együttműködik: - Egészségügyi és gondozási csoport dolgozóival - Élelmezési csoport dolgozóival - Gazdasági csoport dolgozóival - Műszaki csoport dolgozóival - Szociális és mentálhigiénés csoport dolgozóival - az intézmény orvosaival - a lakók hozzátartozóival c) Felelős: - a munkakörére vonatkozó jogszabályok, utasítások betartásáért, - az osztályon a személyre szóló alapápolási és gondozási munka megvalósulásáért, - az osztály rendjéért, a lakók egészségi állapotáért, - a dokumentáció naprakész, pontos vezetéséért, - titoktartási kötelezettség, adatvédelem, személyiségi jogok betartásáért, - a Higiénés ügyrendben foglalt előírások betartásáért. d) Közvetlen felettese az osztályvezető ápoló, helyettesítését ápoló látja el. 3.6.Szociális gondozó és ápoló a) Feladata: Szakfeladatok - a sterilitás megtartásával előkészülni az injekciózáshoz, majd az orvos utasításának megfelelően subcutan injekciózás elvégzése, - sebkezelések elvégzése (ulcus cruris, decubitus)

13 13 - gyógyszerkiosztás Egyéb feladatok - az intézmény lakóinak ápolása-gondozása, folyamatos felügyelete - napi háromszori, vagy orvosi előírás szerinti étkeztetés lebonyolítása - gyógyszerek kiosztása és a kezelések elvégzése az orvos utasítása szerint és ennek dokumentálása - naponta ki és beágyazás, előírás szerinti ágynemű csere - segítséget nyújt a lakók napi életvitelében - segíti a lakók foglalkoztatását és pszichés vezetését - továbbítja a lakók észrevételeit - a lakók ruházata állapotának ellenőrzése, szükség szerint cseréje - a lakók saját ruhájának etikettel történő ellátása - a szennyes ruha, az inkontinencia termékek kezelése a Higiénés szabályzat szerint - a lakók tervszerű fürdetése, - teljes, vagy részleges ellátást igénylő lakók naponkénti mosdatása, öltöztetése, heti háromszori borotválása, ágyazás, inkontinencia termék szükség szerinti cseréje - orvosi előírás szerint, de legalább heti egy alkalommal vérnyomás-, pulzus- és havonta egyszer súlymérés - a kórházba utalt lakók felkészítése (tisztálkodó szerek, váltóruhák, iratok, orvosi dokumentumok), leltár készítése - a kórházból visszaérkező lakó fogadása, leltár ellenőrzése, orvosi dokumentációk rendelőbe juttatása - új, vagy az intézetbe hosszabb távollét után visszatérő lakó kültakarójának ellenőrzése, tisztasági fürdetése - haldokló lakó ellátása, halott ellátás - a lakók szűkebb környezetének rendbe tétele, és a rend fenntartása, hetente legalább egy alkalommal általános rendrakás, fertőtlenítés - a használt ápolási eszközök tisztítása, fertőtlenítése - szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal a gyógyászati segédeszközök tisztítása, - nővérügyelet eszközeinek és a gyógyszerszekrény tisztítása, karbantartása, gyógyszeres dobozok fertőtlenítése - az osztályátadó számítógépes, az egyéb dokumentációk írásbeli vezetése mellett a váltótárs szóbeli tájékoztatása - képzésen, továbbképzésen való részvétel b) Együttműködik: - Egészségügyi és gondozási csoport dolgozóival - Élelmezési csoport dolgozóival - Gazdasági csoport dolgozóival - Műszaki csoport dolgozóival - Szociális és mentálhigiénés csoport dolgozóival - az intézmény orvosaival - a lakók hozzátartozóival c) Felelős: - a munkakörére vonatkozó jogszabályok, utasítások betartásáért, - az osztályon a személyre szóló alapápolási és gondozási munka megvalósulásáért, - az osztály rendjéért, a lakók egészségi állapotáért, - a dokumentáció naprakész, pontos vezetéséért,

14 14 - titoktartási kötelezettség, adatvédelem, személyiségi jogok betartásáért, - a Higiénés ügyrendben foglalt előírások betartásáért. d) Közvetlen felettese az osztályvezető ápoló, helyettesítését szociális gondozó és ápoló látja el. 3.7.Segédápoló a) Feladata: - az intézmény lakóinak ápolása-gondozása, folyamatos felügyelete - napi háromszori, vagy orvosi előírás szerinti étkeztetés lebonyolítása - naponta ki és beágyazás, előírás szerinti ágynemű csere - segítséget nyújt a lakók napi életvitelében - segíti a lakók foglalkoztatását és pszichés vezetését - továbbítja a lakók észrevételeit - a lakók ruházata állapotának ellenőrzése, szükség szerint cseréje - a lakók saját ruhájának etikettel történő ellátása - a szennyes ruha, az inkontinencia termékek kezelése a Higiénés szabályzat szerint - a lakók tervszerű fürdetése, - teljes, vagy részleges ellátást igénylő lakók naponkénti mosdatása, öltöztetése, heti háromszori borotválása, ágyazás, inkontinencia termék szükség szerinti cseréje - orvosi előírás szerint, de legalább havonta egyszer súlymérés - a kórházba utalt lakók felkészítése (tisztálkodó szerek, váltóruhák, iratok, orvosi dokumentumok), leltár készítése - a kórházból visszaérkező lakó fogadása, leltár ellenőrzése, orvosi dokumentációk rendelőbe juttatása - új, vagy az intézménybe hosszabb távollét után visszatérő lakó, tisztasági fürdetése - haldokló lakó ellátása, halott ellátás - a lakók szűkebb környezetének rendbe tétele, és a rend fenntartása, hetente legalább egy alkalommal általános rendrakás, fertőtlenítés - a használt ápolási eszközök tisztítása, fertőtlenítése - szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal a gyógyászati segédeszközök tisztítása, - nővérügyelet eszközeinek és a gyógyszerszekrény tisztítása, karbantartása, gyógyszeres dobozok fertőtlenítése - az osztályátadó számítógépes, az egyéb dokumentációk írásbeli vezetése mellett a váltótárs szóbeli tájékoztatása - képzésen, továbbképzésen való részvétel b) Együttműködik: - Egészségügyi és gondozási csoport dolgozóival - Élelmezési csoport dolgozóival - Gazdasági csoport dolgozóival - Műszaki csoport dolgozóival - Szociális és mentálhigiénés csoport dolgozóival - az intézmény orvosaival - a lakók hozzátartozóival c) Felelős: - a munkakörére vonatkozó jogszabályok, utasítások betartásáért, - az osztályon a személyre szóló alapápolási és gondozási munka megvalósulásáért, - az osztály rendjéért, a lakók egészségi állapotáért,

15 15 - a dokumentáció naprakész, pontos vezetéséért, - titoktartási kötelezettség, adatvédelem, személyiségi jogok betartásáért, - a Higiénés ügyrendben foglalt előírások betartásáért. d) Közvetlen felettese az osztályvezető ápoló, helyettesítése felettesének utasítása szerint történik. 3.8.Gyógyszerosztó ápoló a) Feladata: - részvétel az orvosi viziteken, változások elektronikus vezetése a megfelelő program segítségével - orvos rendelése szerinti gyógyszerigény összesítése, a rendelkezésre álló készlettel való összevetés és a szükséges igény továbbítása a gyógyszer beszállítóhoz - a lakók nem receptköteles gyógyszer és gyógyászati segédeszköz igényének összegyűjtése és továbbítása a beszállítóhoz, a gyógyszerek beszerzése /lakók kérésének megfelelően/, majd elszámolása a pénztár felé - a gyógyszerszámlák bevételezése, majd teljesítésigazolás után továbbítása a könyvelés felé - a lakó- és gyógyszertörzs adatainak naprakész vezetése, kötelező adatszolgáltatás teljesítése, - napi gyógyszerek kiosztása az adagoló tálcákra, személyre szólóan, lakónként a hét minden napjára - alaplistás gyógyszerek havonkénti felülvizsgálata és a jegyzék kifüggesztése a lakók által jól látható helyen - a gyógyszerraktározással kapcsolatos feladatok ellátása, a gyógyszerek lejárati idejének folyamatosan ellenőrzése, szükség esetén a lejárt gyógyszerek megsemmisítésének kezdeményezése - az osztályokon szükséges készenléti gyógyszerek, sürgősségi tálcák folyamatosan feltöltése - gyógyászati segédeszköz ellátás biztosítása, nyilvántartása - a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező lakók nyilvántartása, az igazolvány lejárati idejének folyamatos figyelése - a lakók létszámváltozásának figyelése a napi gyógyszeradagolás teljesítése miat - év végén záró leltár készítése - higiénés előírások betartása, dobozok, tálcák tisztán tartása - kapcsolattartás a gyógyszertárral - a gyógyszerbeszerzéssel kapcsolatos kimutatások elkészítése, melyeket elektronikus formában továbbít az intézményvezetőnek - gondoskodik az etikett címkék megrendeléséről a lakók ruházatának névvel való ellátásához. b) Együttműködik: - Műszaki csoport dolgozóival - Egészségügyi és gondozási csoport dolgozóival - Élelmezési csoport dolgozóival - Gazdasági csoport dolgozóival - Szociális és mentálhigiénés csoport dolgozóival - az intézmény orvosaival - az egészségügyi intézményekkel, gyógyszertárakkal c) Felelős: - a munkakörére vonatkozó jogszabályok, utasítások betartásáért, - a lakók gyógyszerellátásáért - a dokumentáció naprakész, pontos vezetéséért

16 16 - titoktartási kötelezettség, adatvédelem, személyiségi jogok betartásáért, - a Higiénés ügyrendben foglalt előírások betartásáért. d) Közvetlen felettese az intézményvezető ápoló, helyettesítését az intézményvezető ápoló helyettes látja el. 3.9.Takarító a) Feladata: - az adott osztályon a rend és tisztaság biztosítása - a lakószobák napi takarítása, szellőztetése - ablakok tisztítása, - a betegszobák lemosható burkolatának fertőtlenítő tisztítása - ágyak, polcok, éjjeliszekrények, hűtők lemosása - kárpitozott bútorok és szőnyegek tisztítása - virágok ápolása - közös helyiségek, fürdők, mosdók napi fertőtlenítő takarítása, csempék lemosása, a munka elvégzésének dokumentálása - hulladékgyűjtők kiürítése, fertőtlenítése - szobák, öltözök takarítása - heti, havi, negyedévenkénti és rendkívüli takarítások végzése - berendezési tárgyak lemosása - tisztító és fertőtlenítő szerek alkalmazása a higiénés szabályzat szerint - a minőségirányítási dokumentáció pontos vezetése - munkaideje alatt bekövetkezett rendkívüli eseményeket köteles közvetlen felettesének és az intézményvezetőnek jelezni - a lakók kéréseit teljesíti, vagy a megfelelő helyre továbbítja - munkáját az intézményvezető ápoló utasítása alapján végzi - a lakókkal udvarias és etikus bánásmód - az esélyegyenlőségi szabályzat előírásainak betartása b) Együttműködik: - Műszaki csoport dolgozóival - Egészségügyi és gondozási csoport dolgozóival - Élelmezési csoport dolgozóival - Gazdasági csoport dolgozóival - Szociális és mentálhigiénés csoport dolgozóival - Lakókkal c) Felelős: - a munkakörére vonatkozó jogszabályok, utasítások betartásáért, - az alleltárában szereplő anyagok, eszközök gondos kezeléséért, - a titoktartási kötelezettség és az adatvédelem biztosításáért. d) Közvetlen felettese az intézményvezető ápoló, helyettesítése felettese utasítása alapján történik.

17 17 4. Szociális és mentálhigiénés csoport 4.1.A csoport feladata: - biztosítja a személyre szabott bánásmódot, - a konfliktus helyzetek megelőzése, - szervezi az egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát, - biztosítja a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, - közreműködik az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak erősítésében, - hitélet gyakorlásának segítése, - segíti és támogatja az intézményen belüli kisközösségek, társas kapcsolatok kialakulását, működését, - elősegíti a testi lelki aktivitás megőrzését, fenntartását célzó programok működését, - szellemi szórakoztató kulturális tevékenység szervezése, - foglalkozások szervezése, - foglalkoztatási tervek készítése, vezetése, ellenőrzése, - az új lakók beilleszkedésének segítése az ápoló - gondozó személyzettel szorosan együttműködve - a lakók szociális és mentális problémáinak feltárása és megoldása - a kompetenciahatárok figyelembevételével - az ellátottak külső (családi, társadalmi) és belső (lakóközösségi) kapcsolatainak erősítése, szükség szerint helyreállítása - minőségbiztosítási feladatok ellátása (MÉCS), - elégedettségi vizsgálatok lebonyolítása a lakók és dolgozók körében, - ellátást kérelmezők előgondozása Vas megye területén A csoport munkakörei - szociális és mentálhigiénés csoportvezető - foglalkoztatás szervező - szociális és mentálhigiénés munkatárs - gyógytornász 4.3.Szociális és mentálhigiénés csoportvezető a) Feladata: - Az intézményben folyó mentálhigiénés és foglalkoztatási tevékenység keretében aktív közreműködésével biztosítja: o a személyre szabott bánásmódot, o a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést, o a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, o a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást, o az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, o a gondozási, illetve a ápolási tervek megvalósítását, o a hitélet gyakorlásának feltételeit, o segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését. - Ellátja a csoportjába tartozó dolgozók munkájának közvetlen irányítását, munkájuk összehangolását, tevékenységük folyamatos ellenőrzését, értékelését. - Koordinálja előgondozás megszervezését. - Elkészíti és évente január 31-ig felülvizsgálja a munkaköri leírásokat.

18 18 - Elosztja, megszervezi az otthon lakóinak pszichés gondozásával és foglalkoztatásával kapcsolatos feladatokat. - Szervezi és irányítja a csoportban dolgozók továbbképzését, önképzését, továbbképzési ütemtervet készít. - A csoport részére minden naptári évre szólóan munkatervet készít. - A csoport munkájáról féléves, éves beszámolót készít. - Heti rendszerességgel a csoport tagjai részére megbeszélést tart. - Engedélyezi a beosztott dolgozók szabadságkérelmét, gondoskodik azok pontos, előírásszerű adminisztrációjáról. - Előkészíti, szervezi a csoport tagjainak szakmai tapasztalatcseréit. - Ellátja a mentálhigiénés csoport vonatkozásában az operatív munkavédelmi és tűzrendészeti feladatokat. - Részt vesz a közbeszerzési pályázat elbírálásában. - A csoport eszköz illetve anyagigényét jelzi a gazdasági vezető felé. - Részt vesz a lakógyűlések, Érdekképviseleti Fórum munkaprogramjának megszervezésében, közreműködik, megvalósításában azokról készített feljegyzésekről gondoskodik. - Tárgyhót követő 5-ig leadja a szabadság nyilvántartást a bérszámfejtő részére. - Tárgyhót követő 5-ig leadja a bejáró dolgozók útiköltség elszámolását a pénztárosnak. - Tárgyév január 10-ig elkészíti és leadja az intézményvezetőnek a szabadságütemtervet, valamint kifüggeszti a mentálhigiénés irodába. - Esetenként részt vesz az intézményben működő bizottságok munkájában, a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátásában, az intézményvezető ápolóval közösen vesz részt a MÉCS működésében. - Ellenőrzési feladatkörében o naponta szervezi és ellenőrzi beosztottainak munkáját (tervezett szakkörök, klubfoglalkozások, egyéni beszélgetések, előírt dokumentáció vezetése, hozzátartozókkal a kapcsolattartás) o rendszeresen figyelemmel kíséri és ellenőrzi a belső munkamegosztást, a szervezettséget és a munkafegyelmet, valamint az etikai szabályok betartását o az ellenőrzésekről feljegyzést készít, a tapasztalt hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetéséről haladéktalanul köteles intézkedni és szükség esetén értesíteni az intézményvezetőt o ellenőrzi a munkaidő betartását, a jelenléti ív vezetését - Szakmai feladatkörében az egyéni és csoport szociális munka keretében az ellátást igénybe vevő testi-lelki aktivitása fenntartásának, megőrzésének érdekében, az igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével szervezi o az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység, fekvőbetegek levegőztetése, ágytorna stb.), o a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.), o a kulturális tevékenységeket (rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.). - Az ellátottak meglévő képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében szocioterápiás foglalkozásokat szervez, az ellátást igénybe vevő életkorának és egészségi állapotának, képességeinek megfelelően a megmaradt képességek fejlesztése érdekében terápiás és képességfejlesztő foglalkozás szervezése, szinten tartás kreatív, művészeti, mozgás- és játékterápiákon keresztül. - A foglalkoztatásban résztvevő lakókat illetve munkavégzésüket folyamatosan figyelemmel kíséri, munkajutalomra a javaslatát minden hó első munkanapján felettesének előterjeszti

19 19 - Elősegíti az intézményi életformához való alkalmazkodást, az igénybe vevők mentálhigiénés ellátásának biztosítását, gondoskodik arról, hogy az új lakó megismerje az intézményt - Segíti a lakók családi, társas és társadalmi kapcsolatainak kiépítését és fenntartását. - Megszervezi, koordinálja és részt vesz a lakók-hozzátartozók találkozóján. - Figyelemmel kíséri a lakók kapcsolatait hozzátartozókkal, ismerősökkel, a folyamatos kapcsolattartás megszakadásának okára hangsúlyos figyelmet fordít és intézkedést kezdeményez a kapcsolatok helyreállítása érdekében. - Elősegíti a lakók interperszonális kapcsolatainak pozitív irányú fejlődését. - Beutaltakról véleménykészítés, igazolások kiadása, aktívan részt vesz az egyéni gondozási tervek elkészítésében, annak megvalósítása érdekében együttműködik az egészségügyi csoporttal, a tervek felülvizsgálatát elvégzi. - Közreműködés a lakói vásárlások lebonyolításában. - A kórházban lévő lakók látogatását az intézményvezető ápolóval közösen szervezi meg. - Megszervezi az intézmény képviseletét az elhunyt lakó temetésén. - Munkája során figyelemmel kíséri a megjelenő szakirodalmat, a hasznosítható, korszerű ismereteket, közleményeket, munkatársainak adja tovább, tevékenységében azokat hasznosítja. - Az intézmény érdekében a lehetséges szakmai pályázatra felhívja a figyelmet, a pályázatok szakmai kidolgozását előkészíti és bemutatja az intézményvezetőnek. b) Együttműködik: - Műszaki csoport dolgozóival - Egészségügyi és gondozási csoport dolgozóival - Élelmezési csoport dolgozóival - Gazdasági csoport dolgozóival - Szociális és mentálhigiénés csoport dolgozóival - Társintézményekkel, vállalkozásokkal, társadalmi és egyéb civil szervezetekkel - Hozzátartozókkal, patronálókkal c) Felelős: - a munkakörére vonatkozó jogszabályok, utasítások betartásáért, - titoktartási kötelezettség, adatvédelem, személyiségi jogok betartásáért, - az otthon szociális és mentálhigiénés csoportjának vezetéséért, - kiadott intézkedéseiért. d) Helyettesítését a gyógytornász látja el. 4.4.Foglalkoztatás szervező a) Feladata: - Feladata az intézményi életformához való alkalmazkodás elősegítése, a lakók szociális és mentálhigiénés ellátásának biztosítása, a fizikai és mentális aktivitás fenntartása, az ez iránti igény kialakítása, ennek keretében o biztosítja a személyre szabott bánásmódot, o biztosítja a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, o elősegíti a lakók családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartását, hozzájárul a hozzátartozókkal való kapcsolattartáshoz, szükség szerint segít a levélírásban, o közreműködik a társas kapcsolatok kialakításában, fenntartásában, erősítésében, szükség esetén javításában,

20 20 o biztosítja a gondozási tervek megvalósítását, o biztosítja a hitélet gyakorlásának feltételeit, o közreműködik a szociális és egyéb ügyek intézésben (pl. adósságkezelés, segélykérelem), o megelőzi a patológiás gyászfolyamatok kialakulását, foglakozásokat szervez a gyász, a halál témakörében, megszervezi az elhunyt lakóról való megemlékezést. - Gondoskodik arról, hogy az új lakó megismerje az intézményt, elősegíti az intézményi életbe való beilleszkedést. - Figyeli a lakószobák hangulatát, megteszi a szükséges intézkedéseket (megelőzi a konfliktushelyzetek kialakulását, egyéni illetve csoportos pszicho- és szocioterápiás foglalkozásokat szervez, eseti probléma-megbeszélés), - Szakmai feladatkörében az egyéni és csoport szociális munka keretében az igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével szervezi o az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység, fekvőbetegek levegőztetése, ágytorna stb.), o a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.), o a kulturális tevékenységeket (rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.). - Aktívan közreműködik a rendezvényeken, biztosítja a rendezvény gördülékeny lebonyolítását. - Vezeti a kulturális eseménynaplót, plakátokat, hirdetéseket, faliújságot, illetve a rendezvényekről fényképet, videó felvételt készít. - Részt vesz a Lakó- hozzátartozó- dolgozó találkozón, bekapcsolódik az előzetes szervezési munkákba. - Felkészíti a szobatársakat és dolgozókat az új lakó fogadására, érkezésére, - Szükség szerint a kórházban lévő lakókat meglátogatja. - Gondoskodik a társadalmi, vallási és intézményi ünnepek, születés- és névnap méltó megtartásáról. - Az elhunyt lakó temetésén az intézményt képviseli, és ellenőrzi az elhunyt nevének nyughelyén történt bevésését, melyről nyilvántartást vezet. - Tevékenyen részt vesz a pszichés gondozásban, ügyel a házirend betartására. - Felkészíti a vetélkedőkön, kulturális rendezvényeken részt vevő lakókat, szereplésüket segíti. - Kulturális felszerelések leltári nyilvántartása, könyvtár kezelése, könyvtári anyagok felújítása. - Közreműködés a lakói vásárlások lebonyolításában. - Elkészíti a lakók szociális és mentálhigiénés anamnézisét, fejlesztési és gondozási tervét és annak teljesüléséről írásban ad számot. - Részt vesz a heti és éves munka- és foglalkoztatási terv, valamint éves beszámoló elkészítésében, - Gondoskodik a foglalkoztatási tervben meghatározottak végrehajtásáról, megszervezi a lakók foglalkoztatását - Nyilvántartást vezet az adatkezelési szabályzat szerint b) Együttműködik: - Műszaki csoport dolgozóival - Egészségügyi és gondozási csoport dolgozóival - Élelmezési csoport dolgozóival - Gazdasági csoport dolgozóival

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány IDŐSEK OTTHONA 2030 Érd, Árpád u. 26. www.napfenyotthon.hu, arpad@napfenyotthon.hu Tel: 06 23/368-400 Fax: 06 23/364-792 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2014.ÉV SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T. Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd. Címe:

2014.ÉV SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T. Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd. Címe: Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd Címe: 9970 Szentgotthárd Hunyadi u.29. Telefon sz: 94/552-560; Fax: 94/380-223 e-mail: gotthszo@t-online.hu honlap: www.gotthardotthon.hu SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Hajdúböszörmény, 2011. 1 veletek vagyok minden napon / Máté 28, 20b / Preambulum Az Egyház küldetése, hogy

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Szolgáltatás: fogyatékos személyek otthona 1 TARTALOMJEGYZÉK oldal A TESZI SZENT GYÖRGY

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg)

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg) "Minden olyan gyermek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére."

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMOK 1 SZAKMAI PROGRAM I. BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS (IDŐS OTTHON-

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27) 501-400 Fax: (27) 313 412 email: szochaztitkarsag@gmail.com honlap: www.szocialishaz.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános és bevezető szabályok 1. Az intézmény elnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Székhelye:

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. december 16. Jogszabályok: - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona 8900 Zalaegerszeg, Posta u. 144. Pf.: 177. Telefon: 92/599-392, 92/599-395, Fax: 92/599-391 E-mail: zegigyermekotth@t-online.hu Web: http://www.zegispeci.hu

Részletesebben

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@szei. hu Őszi Fény Integrált

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: 30-2009. Készítette:

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hajdúnánás. 2011. Tartalom Bevezetés... 3 1. Általános rendelkezések... 3 1.1.Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2.Az SZMSZ

Részletesebben

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai...

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai... ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója Szervezeti és működési szabályzata Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója

Részletesebben

Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2011.

Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2011. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a ta Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút,

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2011. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. SZEPTEMBER

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.szám: K00781/1/2014 Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (a továbbiakban: HSZI) 1205 Budapest, Jókai Mór u.74-76. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Pesterzsébet Önkormányzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyva: MÖKT határozattal Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. (Áht.) valamint annak felhatalmazására és végrehajtására kiadott, az államháztartás

Részletesebben