Lőwy-Korponay Bereniké

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lőwy-Korponay Bereniké"

Átírás

1 Lőwy-Korponay Bereniké Móra Ferenc Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Készségfejlesztő Szakiskolai Előkészítő; Móra Módszertani Kiskönyvtár, Oktatásszociológiai nevelés-lélektani kutatások sorozat ÉRTÉKPREFERENCIÁK AZ SNI TANULÓK KÖRÉBEN Tartalomjegyzék Előszó Bevezető Az értékpreferencia kutatás tárgya 6 2. Elméleti alapvetés a kutatás hipotézisei 7 3. A kutatás célcsoportja és módszertana A célcsoport A kutatás módszertana A kutatás adatainak részletes elemzése Az Ellentétpróba teszt A Fogalom-meghatározás kérdőív Az Önértékelés teszt Az Értékrend kérdőív Záró gondolatok Bibliográfia 48 Mellékletek Ellentétpróba - teszt Fogalom-meghatározás kérdőív Önértékelés teszt PAGE 1

2 Értékrend kérdőív Kutatási tervek Előszó Egy tavaszi szép napos délutánon - hirtelen jött és némileg kockázatosnak tűnő ötlettől vezérelve azzal állítottam be a hetedik osztályba, az egyébként is rendhagyónak számító beszélgetős óráink egyikére, hogy ma felolvasok a srácoknak egy olyan friss pszichológiai tanulmányból, amely a drogos, partizós fiatalok életérzéséit taglalja Igencsak meglepett az a szokatlan fegyelem és figyelem, amivel ez a 12 halmozottan hátrányos helyzetűnek, magatartási- és beilleszkedési zavarokkal küzdőnek és deviánsnak diagnosztizált kamasz rám szegezte a tekintetét, és az a feszült csend, amellyel végighallgatták a következő gondolatokat: Ha a non-stop buli bejön, akkor a fiatalok kiszakadnak a hétköznapokból és totális feloldódást élnek meg: ezekre az órákra minden szorongásuk megsemmisül, minden szürkeség háttérbe szorul, és helyüket átveszik a fény- és hangingerek. Szükségük van erre, már napokkal a parti előtt ezt az érzést várják. A másnapok, a nappalok azonban sokkal üresebbek. Béni Boróka: Önimádat és gyökértelenség 225. o. In: Demetrovics Zsolt (szerk): A szintetikus drogok világa Bp, Animula kiadó, 2000 PAGE 2

3 A felolvasás után még sokáig hallgattak, majd az egyikük, Szilva - a társaság kiemelkedően antiszociálisnak minősített egyénisége a távolba meredve megszólalt: Ja ez így van 1.1. Bevezető Az idén, 2005 szeptemberében módszertani intézménnyé váló Móra Ferenc Általános Iskola 16 évvel ezelőtt indította be - a ma már eufemisztikusan sajátos nevelési igényűnek nevezett halmozott szociokulturális hátrányokkal, tanulási életvezetési problémákkal, súlyos személyiségzavarokkal küzdő fiatalok számára, mintegy utolsó lehetőségként (vagy még inkább mentőövként ) ifjúsági tagozatát. Célkitűzése már a kezdeteknél sem ragadt le a - gyorstalpalón átlökdösni az általános iskolai tanulmányaikban többszörösen kudarcot valló gyerekeket - szinten. Az iskolai felvételnél, az iskola pszichológusa alapos anamnézist vett fel minden egyes gyerekről, ha kellett klinikai szinten is (Fa teszt, Wartegg - próba, Szondi teszt stb.) Az eredményeket felhasználva team-munkában próbálta a tantestület sajátos pedagógiai programokkal csökkenteni tanulói hozott hátrányait. Az újonnan érkező diákok minden évben tanulmányi felmérésen és felzárkóztató programon vettek részt, Az évek során egyre markánsabban rajzolódtak ki azon szociál-, és személyiséglélektani vonalak, amelyek mentén megfoghatókká, definiálhatókká váltak azok a szocializációs hátrányok, űrök, amelyek a gyerekeket gyakorlatilag működésképtelenné tették normál iskoláikban. Világossá és egyértelművé vált az is, hogy ennél a tanulói rétegnél nem a tárgyi tudás, az általános műveltség megszerzésére elsajátítatására kell első körben az iskolának törekednie, hanem a torzult vagy teljességgel hiányzó elsődleges családi szocializáció korrigálására, pótlására. A klasszikus Maslow-i elvet alapul véve, a magasabb szintű erkölcsi intellektuális nevelésre addig nem kerülhet sor, amíg a gyerekek alapvető testi lelki szociális szükségletei kielégítetlenek. A szintén klasszikus Erikson féle személyiségfejlődési modell szerint, az egyén a korosztályának megfelelő krízishelyzetet feldolgozva PAGE 3

4 kognitív átstrukturálással képes magasabb fejlettségi szintre lépni. Az Erikson-i elméletben a serdülőkor jellegzetes krízise: a szerepgátlás, szereptanulás. Amennyiben egészségesen fejlődik a személyiség, akkor a krízis pozitív eredménye a készségek kialakulása, a feladatokkal való azonosulás képessége lefordítva és szűkítve mezei iskolai nyelvre - a hatékony, motivált tanulás képessége lesz. Ahhoz viszont, hogy a kamasz orientációja ebbe az irányba és ezen a szinten működjék, már két korábbi krízisen kell szerencsésen túllennie. Megélve az ősbizalmat képessé kell válnia a kölcsönösségre ami minden erkölcsi szociális érték, készség alapköve és az autonómiára, ami viszont a kezdeményező készség, magasabb szinten a kreativitás, produktivitás csíráját hordozza magában. Az a gyermek, aki az életút első nagy kríziseit családi, környezeti ártalmak következtében nem oldja meg, magányos, önbizonytalanságban élő, erős bűntudattal (szorongással), kisebbrendűségi érzéssel küszködő kamasszá válhat. A Bagdy Emőke által elhanyagolónak nevezett nevelői attitűd hatására, amely sem érzelmi támogatást, sem korlátozást nem ad, a gyermeknek csökevényesen fejlődik a belső érték- és normarendszere, a folyamatos bizonytalanság krónikus szorongást, a szorongás megelőző-támadó védekezésmódot, agresszióra való hajlamot, súlyos etikai kontrollhiányt vált ki belőle, s mindez egyenes útként vezethet a kriminális személyiség kialakulásához. A diszharmonikus nevelői attitűd - hasonlóan az elhanyagolóhoz - érzelmi bizonytalanságra, deprivációra kárhoztat, elfojtott szülői bűntudata bűnbakká teszi és erősen neurotizálja a gyermeket. Cserne István és Erdélyi Ildikó drogfüggő fiatalok értékorientációját vizsgáló kutatása, az előbbiekre rímelve állapítja meg a narkómán életvezetés gyermekkori gyökereit és azok tragikus kimenetelét: a gyermekkori sérülések, az értékközvetítő közegek (elsősorban a család) értékbizonytalansága, az értékek elsajátításának zavarait, a szociális függőségek irreális leértékelődését, a felettes én hatályon kívül helyeződését, a pillanatnyi ösztönkésztetések által vezérelt impulzív viselkedésformák megnyilvánulását eredményezi. PAGE 4

5 Ha a gyermek legelső és meghatározó élménye a teljes bizalom, akkor egy egész életre szóló energiakészletet kap örökség gyanánt, amellyel megalapozhatja a felnőttkori nagy hármas a bizalom, az életcélok és a realizmus egyensúlyi állapotát. Ez a feltöltött akumlátor az ősbizalom, a feltétel nélküli szeretet adja a lelkiismeret, végső soron az erkölcs és a hit parabolájának origóját. Az iskola szembesülve ezzel a problémagóccal, minden olyan szakmai és emberi lehetőséget megpróbál megragadni, amivel kiemelheti tanulóit e gyermekkori ártalmak okozta csapdahelyzetből. Csapdahelyzetnek nevezem, mert az ifjúsági tagozat osztályaiba túlnyomórészt olyan gyerekek járnak, akik szociális kulturális személyiségfejlődési hátrányait előző iskolájuk csak tetézte, újabb kudarcokat és ártalmakat jelentve számukra. Nem túlzás az iskola igazgatóasszonyának megállapítása, mely szerint az ifjúsági tagozat pedagógusainak legelőször és legelsősorban azon a mérhetetlen elutasításból, bizalmatlanságból és fatalista kudarckerülő magatartásból épített falon kell rést ütniük, amivel ezekek a gyerekek iskolánkba érkeznek. Őrájuk, s az őket nevelni próbáló felnőttekre fokozottan igazak Ancsel Éva következő sorai: Miért olyan szigorú a fiatalok tekintete? kérdezzük egymástól. Honnan veszik ezt a kérlelhetetlenséget? Azt hiszem egyszerű a válasz: mitőlünk tanulják. Tőlünk felnőttektől, de leginkább talán tőlünk, pedagógusoktól. Mert senki meg nem számlálja soha, egyetlen fölmérés ki nem mutatja soha: hány ítélet hangzik el egy ember feje fölött, amíg diák. S micsoda ítéletek! Sehol se föllebbezhetők, abszolút és vitathatatlan normák alapján megfogalmazottak, melyekhez az illetékes nem szólhat hozzá se az első, se az utolsó szó jogán. Ítéletek, melyeket ellenőrzőkönyvi bejegyzések hitelesítenek, hogy sokszorosan visszahangozzanak a gyerek feje felett, túl az iskola falain is. Ancsel Éva: Fiatalok tekintete 68. o. In: Ancsel Éva: Töredékek az emberi teljességről Etikai esszék és kisebb írások Bp, Magvető Könyvkiadó, 1982 PAGE 5

6 Jelen kutatás is azt a pedagógiai hitvallást tartja szem előtt, amely nem ítélkezni, hanem megismerni - megérteni támogatni kívánja ezt a fiatal gyökértelen nemzedéket. 1.2 Az értékpreferencia kutatás tárgya A bevezetőben vázolt problémákra évek óta keres a tantestület új és hatékony megoldásokat, gyermekvédelmi felelősünk és az osztályfőnökök működő kapcsolatot építettek ki a kerület szociális intézményeivel, kollégáink folyamatosan konzultálnak a családsegítő központtal, gyermekjóléti szolgálattal és a gyámhatósággal. Részt vesznek továbbá esetmegbeszéléseken, specifikus továbbképzéseken. Az iskola rendszeresen szervez a szülők számára segítő szakmai előadásokat, és a pedagógiai programban fontos szerepet töltenek be a különböző személyiségfejlesztő (önismereti, pályaorientációs, szociális készségfejlesztő) foglalkozások. Mivel az ifjúsági tagozat tanulói jobbára már igen kudarcos családi és iskolai életút után érkeznek hozzánk, szinte semmilyen esélyünk nincs a készségek kibontakoztatására és a rögzült hátrányok, előítéletek leküzdésére, amíg fel nem derítjük pontosan és alaposan szociokulturális hátterüket, fejlődéslélektani anomáliáikat, sérüléseiket. E célból hosszú távú kutatási és korrekciós fejlesztő programot szándékozunk kidolgozni. A program egyik része ez a kérdőíves felmérés, amellyel a gyerekek értékorientációját, igényszintjét, önértékelését, morális beállítódását és ismereteit kívántuk feltérképezni, közelebbről megismerni. Az, hogy nem a közvélemény által legsürgetőbbnek ítélt konkrét szociális, családi hátrányok leküzdésére koncentrálunk már itt a programkidolgozás első szakaszában sem -, leginkább annak köszönhető, hogy reálisan látjuk, hol kaphat valós szerepet az iskola intézménye: PAGE 6

7 A családi nevelés feltételrendszerében meglévő komoly különbségeket az iskola érdemben nem tudja befolyásolni, de az értékrendszer alakításában, a hátrányok kompenzálásában eredményesen működik közre. A kutatás alapötlete és a felhasznált kérdőívek Dr. Károly Sára pszichológus szellemi termékei, ő maga 1997-ben végzett is egy hasonlójellegű kutatást egy normál általános iskolában. 2. Elméleti alapvetés a kutatás hipotézisei Az ifjúsági tagozat tanulóinak rendszeres gyermekvédelmi és pszichológiai felmérése, és nem utolsósorban a több, mint évtizedes mindennapi pedagógiai gyakorlat tapasztalatai szerint a gyerekekre sokszor megfellebbezhetetlenül - rásütött deviáns bélyeg elsősorban és döntően a kisgyermekkortól elszenvedett sokrétű környezeti ártalmak és szociokulturális hátrányok eredménye, s kevés köze van a gyermekek eredendő személyiségéhez. A probléma rögtön ott kezdődik, hogy valójában meg sem ítélhető a gyermeki személyiség, mint bűnös ok, hiszen egyrészt már csak okozat, másrészt még kifejlettnek, teljesnek sem mondható. Sőt, e kutatás azzal a hipotézissel indult útjára, mely szerint a súlyos személyiségromboló ártalmak nem csak torzították a tanulók személyiségstruktúráját, de valóságos vakfoltokat, űröket hagytak meg azokon a területeken, amelyek voltaképp a teljes és egészséges ember kulcskompetenciáját kell, hogy jelentsék: az erkölcsi értékrendet, az egységes világképet, az életcélok és realitásérzék egyensúlyát, a szeretet és a hit képességét. Megkockáztatom, az egyébként biológiailag egészséges, ép értelmű gyerekeknél, e vakfoltok megléte egyfajta szociális - morális fogyatékossághoz vezethetnek. A sérült korai anya-gyermek kapcsolat, a későbbi érzelmi értelmi elhagyatottság, elhanyagoltság, az iskolai ártalmak (megbélyegzés, kiközösítés, negatív minősítés) következtében többségükre fokozottan jellemző a közöny, a céltalanság, az Dr. Duró Lajos Dr. Kékes Szabó Mihály Dr. Pigler László: A pedagógiai gyakorlat pszichológiája - Nevelés és értékutatás Bp, BBS-INFO Kiadó, o. Dr. Károly Sára: Gondolatok az iskolai felmérésekkel kapcsolatban PAGE 7

8 improduktivitás, a szorongás, a depresszió, a reménytelenség, az önelvetés, a frusztrációtűrés és az indulatszabályozás (önkontroll) igen alacsony foka, és nem utolsósorban a minden felnőttvilágból származó ingerrel szembeni ellenséges beállítottság! Kopp Mária és Scrabski Árpád 10 évvel ezelőtti kutatása is kiemelten kezeli ez utóbbi alaphelyzetet, és éles összefüggésbe állítja a családi anomáliákkal: Az ellenséges beállítottság a 20 év alatti fiatalok lelki-magatartási zavarainak hátterében is igen jelentős tényező. Ez a beállítottság a fiatalok 28%-ára jellemző, igen szoros negatív kapcsolatban áll azzal, hogy mennyire számíthat szüleire, és kevésbé, de még azzal is, hogy mennyire számíthat rokonaira nehéz élethelyzetben. Az ellenséges beállítottság és a céltalanság az a két legfontosabb lelki tényező, amely ellen véd a család, ha szüleire komolyan számíthat valaki. Hipotézisem másik ága is a felnőttvilághoz való viszony kapcsolódási pontján találkozik és fonódik össze a családi- mikrokörnyezeti ártalmak első ágával. Egyes gyermekkor-történeti kutatók új középkor bekövetkezésének rémképét fogalmazzák meg: a média totális információi kendőzetlenül tárgyalják a gyermeknézők számára is a felnőttek szexuális életét, házassági problémáit, s mintegy szuggerálják, hogy semmilyen érzéseinket és vágyainkat nem kell szégyellni. { } Napjainkban a piac által gerjesztett fogyasztói szokások terjedése, az állami eszközökkel nem orientált média, valamint a családszerkezet átalakulása, a családi nevelés feltételrendszerének rendkívüli heterogenitása jelent valós veszélyforrást a gyermekek jelentős része számára. E szerint: a gyerekek személyiségének kóros elsekélyesedése, üressége szoros kapcsolatban áll a modern fogyasztói civilizáció által dömpingszerűen sulykolt antiértékrendjével is. Nem hallgatható el, hogy a felnőttvilágból származó veszélyeztető tényezők közt rangos helyen szerepel maga az oktatási rendszer, az iskola is, amely pont erős Bp, Kézirat, 1997 Kopp Mária Scrabski Árpád: Alkalmazott magatartástudomány A megbírkózás egyéni és társadalmi stratégiái Bp, Corvinus Kiadó, o. Dr. Duró Dr. Kékes Szabó Dr. Pigler: A pedagógiai gyakorlat pszichológiája. 28.o. PAGE 8

9 értékszármaztató funkciója révén maga is katalizátora lehet a gyermekek kóros értékkompenzálásának: Azok a gyermekek, akik az iskola intézményes keretein belül nem részesülnek igényszintjüknek megfelelő méltányolásban, elismerésben, ún. kompenzáló értékmintákat fejlesztenek ki, s náluk egyes interperszonális értékek ( társas elfogadottság, szociabilitás, bátorság, szexuális tapasztaltság, meghökkentő divatkövetés) kitüntetett szerephez jutnak.{ } Hankiss és László (1976) megfogalmazták, hogy míg egyes esetekben a társadalmilag kívánatos értékek épülnek be a személyiségbe, addig más esetekben a tudatosan vállalt ellenértékek interiorizálódnak, mint például szélsőséges vallási, nacionalista és hedonista felfogás, valamint az önzés. Az értékkompenzálás szélsőséges megnyilvánulásának fogható fel a következetes értéktagadás, az elvszerű cinizmus. Ez esetben a személyiség nem rendelkezik adekvát értékrenddel. A Hankiss és László által megfogalmazott elvszerű cinizmust, nihilisztikus beállítódásként elnevezve, mintegy markánsan kimutatható változót próbáltam kutatásom elemzésekor kezelni. Az idézőjelet mindvégig nem hagytam el, de nem a megfogalmazás szélsőséges volta, hanem a kevéssé negativista jelentésárnyalata okán: tapasztalataim szerint ezek a gyerekek nem valami konkrét, megragadható, konkrét előjellel és tartalommal bíró értékkel, ideológiával szemben fogalmazzák, élik meg az ellenértékeiket, Sokkal inkább lebegnek valamiféle légüres értéktérben, ahol semmi és senki nem fontos igazán, még megkockáztatom azok az értékkompenzációként megjelenő, mára már klasszikussá vált kamaszértékek sem, amik a jól felismerhető és leírható fiatal szubkultúrákat jellemzik. Még a hedonizmus sem egyértelmű pozitív irányultságként van jelen, az örömelvűségnél sokkal erősebb színezetet kap benne a minden mindegy önelvető, önpusztító élvhajhászás, ami a kielégületlenség frusztrációját állandósítja a gyerekekben. Az ő életükön, személyiségükön élesen és kendőzetlenül mutatkoznak meg a mai tömegcivilizáció személyiségromboló hatásai, amelyekről Hankiss Elemér legújabb holisztikus távlatokat áttekintő művében így ír: Adorno és Horkheimer vagy Heidegger és Focault óta morálfilozófusok és teológusok, szociológusok és pszichológusok sokasága fejtegette azt, hogy a tömegtársadalom u. a. 42.o. PAGE 9

10 kialakulása, a technikai fejlődés, a fogyasztói civilizáció elterjedése fontos politikai és társadalmi, erkölcsi és kulturális értékeket pusztított el, aláásta a demokratikus intézményeket, és a demokratikus magatartást, súlyos társadalmi és pszichológiai zavarokhoz vezetett, eltorzította az emberi személyiséget; az embert a heideggeri feledékenységbe ringatta bele, passzív fogyasztóvá bénította és arra ösztönözte, hogy felületes és triviális dolgokba, szórakozásba szórja szét magát. { } A fogyasztói civilizáció nem pusztán véget nem érő karnevál, hanem egyben az önmagunkkal való törődésnek, az önkonstrukciónak is egy kellemes, élvezhető, szórakoztató formája. Vagy akár sokkal több ennél: kétségbeesett, bár többnyire öntudatlan küzdelem szorongásainkkal, vágyainkkal, félelmeinkkel egy transzcendencia nélküli világban. 3. A kutatás célcsoportja és módszertana 3.1. A célcsoport A tagozat 1989-ben alakult. Ide a kerület valamennyi általános iskolájából kerülnek át azok a fiatalok, akik gyenge tanulmányi eredményeik például bukások sorozata miatt túlkorossá válnak, s már átestek életük első pályakrízisén. Ezek a fiatalok sorozatos kudarcaik után itt próbálják meg utolsó lehetőségként általános iskolai tanulmányaikat befejezni. A tanulók általános iskolai bizonyítványát átnézve 41%-uk már az első osztályban is gyenge minősítést kapott a főbb tantárgyakból / magyar, matematika /; 59%-uk később kezdte meg tanulmányait, 36 fő idegen nyelv tanulása alól kapott felmentést, és átlagosan egy gyerekre hét tantárgybukás jutott öt tanév alatt. Ennek megfelelően az iskolával, mint intézménnyel szembeni attitűdjük negatív. Kudarcaik hátterében különféle okok találhatók. Családjuk nem alkalmas arra, hogy segítségükre legyen értelmi fejlődésük elmaradásának pótlásában, nem segítenek nekik a társadalmi normákkal való Hankiss Elemér: Az ezerarcú én Bp, Osiris Kiadó, o. PAGE 10

11 szembefordulás, a deviáns cselekmények, a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzésében. Alkalmatlanok a pozitív értékek megismertetésére, az egyéni boldogulást biztosító szereprepertoár kialakítására. A családi háttér, mint hátrányos helyzet jelenik meg. Sikertelenségük alapvető oka a devianciájuknak. A túlkorosság halmozottan hátrányos helyzet. Kezdetben, mint okozat jelenik meg, következményeként a társadalmi és családi hátrányoknak, végül maga is beáll hátrányképzőnek, okká válik. 1988/89. óta a korábbi oktatási törvény értelmében tagozatunkra a 14. életévét betöltött tanköteles, korcsoportjánál két évvel túlkorosabb tanulók kerültek. Az évek során emelkedő /pl. 156 fő- 8 tanulócsoport / volt jellemző. Jelenlegi tanulólétszám: 38 fő, ez azért alakul így, mert ezek a fiatalok már betöltötték 16. életévüket és nem tankötelesek, olyan családokban nőnek fel, ahol a szülők nem fordítanak gyermekeikre kellő odafigyelést, így csavargásra, bűnözésre adják fejüket, ezért kerülnek a társadalmunk perifériájára. Az 1996/97-es tanévtől kizárólag a Nevelési Tanácsadón keresztül vizsgált tanulók kerülhetnek az iskolánkba. A tagozaton osztályokban történik az oktatás. Évről évre várható a tanulói létszámok csökkenése, így elképzelhető csoportösszevonás. Ezt az iskola befejezésének gyorsítása miatt lehetőség szerint el kell kerülni. A tanulók életkori sajátosságai, társadalmi helyzete, az iskolához, a tanuláshoz való sajátos ellentmondásos viszonya indokolja, hogy speciális bánásmódban részesüljenek. Ennek megfelelően tagozatunkon az oktató-nevelő munka mellett feladatuk a nevelőknek, a szociális és a karitatív munka is. Az oktatás mellett egyenrangúan kell kezelni a pszichoszociális, szociális problémák megoldását. Ennek feltárása pszichológus, pszichiáter, gyerekvédelem, jelentősen segíti az iskola nevelőit az oktató-nevelő munkájuk megvalósításában és jelentős mértékben csökkenthetők az indulásnál tapasztalható hátrányok. A tagozatos tanulók sérüléseinek táblázata, a Pedagógiai Szakszolgálat felmérése alapján: PAGE 11

12 3.2. A kutatás módszertana A felmérés négy egyidőben felvett - kérdőívvel zajlott. A kérdőíveket Dr. Károly Sára gyermek- és klinikai pszichológus állította össze 1997-ben, árnyalatnyi módosítást csupán a vizsgálat gerincét jelentő Értékrend című 10 nyitott kérdésből álló kérdőíven végeztünk. Az etikai fogalmi - tárgyi ismeret feltérképezésére két egymással összefüggő kérdőív szolgált. Az Ellentétpróba címet viselő tesztben 20 erkölcsi tulajdonság jellemvonás ellentétes jelentéssel (előjellel) bíró párját kellett a tanulóknak kiválasztaniuk a megadott négy lehetőség közül. Természetesen nem követve a kakukktojás módszert az egyes tulajdonságokhoz rendelt négy válaszlehetőség mindegyike közelebbi távolabbi összefüggésben állt az érintett fogalommal. E kérdőív felvételével az volt a szándékunk, hogy képet kapjunk a gyerekek fogalmi ismereteinek pontosságáról, az esetleges jelentésholdudvar jellegéről és nem utolsósorban a logikai készség működési szintjéről etikai területen. Az Ellentétpróbához tökéletesen illeszkedő Fogalom-meghatározás című kérdőíven a gyerekeknek maguknak kellett definiálniuk ugyanazt a 20 tulajdonságot. Ezzel a kérdőívvel a passzív után, az aktív tárgyi tudást és a tudás mögött megbújó értékhangsúlyokat szerettük volna a gyerekekből kihozni. A negyedik metodikájában teljesen eltérő - önértékelési kérdőív az erkölcsi szociális igény-, és érettségi szintet kívánta felmérni a klasszikus iskolai osztályozást alapul vevő ordinális skálán. A kapott adatok feldolgozása kvantitaív és kvalitatív elemzéssel történt. Az Ellentétpróba és az Önértékelés kérdőívet értelemszerűen - csupán statisztikai A célcsoport leírását iskolánk egyik pedagógusának Tabajdiné Bóta Ágnesnek A Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény gyógypedagógiai tevékenységének változásai című kéziratából vettem át. A négy kérdőív teljes terjedelmében megtalálható a mellékletben. PAGE 12

13 szinten, az Értékrend és a Fogalom-meghatározás kérdőíveket mind számszakilag, mind tartalmilag elemeztük. A kvantitaív feldolgozás valójában igen elemi szinten zajlott, magasabb szintű korreláció- vagy varianciaanalízis -jellegű számításokat nem végeztünk, csupán a változók értékeinek százalékos arányait vettük alapul minden esetben. A kvantitaív adatfeldolgozás értékelési kategóriái a következők voltak: I. Értékrend 10 nyitott kérdésből álló kérdőív 1. Szerinted mi a legfontosabb az életben? erkölcsi értékek érzelmi biztonság tárgyi értékek egészség infantilis/éretlen elutasító/tagadó 2. Mivel töltöd a legszívesebben a szabadidődet? tartalmas/szellemi tartalmas/fizikai tartalmas/szociális tartalmatlan szórakozás apatikus/közömbös 3. Ha tudnál varázsolni, mit változtatnál meg az életben? erkölcsi/érzelmi biztonság idealisztikus tárgyszerzés/egzisztenciális nem változtatna/elégedett nem változtatna / közömbös PAGE 13

14 4. Szerinted mi a lelkiismeret? pontos/választékos meghatározás pontatlan/felszínes meghatározás nem adekvát/ rossz meghatározás nem tudja/ nincs meghatározás 5. Van olyan dolog amitől félsz? Ha igen, kérlek, mesélj róla? konkrét / fizikai konkrét / lelki-szellemi tárgynélküli / szorongás nincs/semmi 6. Van olyan tulajdonságod, amit szívesen megváltoztatnál? Ha igen, mit és miért változtatnál meg? erkölcsi lelki / pszichés képesség / tehetség adottság / fizikai semmi / elégedett semmi / közömbös 7. Ki a példaképed? Miért őrá szeretnél hasonlítani? családtag neves mai személy neves történelmi személy fiktív hős kortárs / barát / ismerős senki / nincs 8. Elégedett vagy önmagaddal a tanulás terén? PAGE 14

15 Kérlek, indokold meg a válaszodat! igen is-is nem 9. Elégedett vagy önmagaddal a magatartás terén? Kérlek, indokold meg a válaszodat! igen is-is nem 10. Kérlek, meséld el, hogyan képzeled el az életedet 10 év múlva? reális irreális / idealisztikus infantilis / éretlen nincs válasz / nyitott nincs válasz / közömbös II. Önértékelés 30 kérdésből álló teszt elégtelen / egyáltalán nem elégedett / nem jellemző ( 1 ) elégséges / kevéssé elégedett / kevéssé jellemző ( 2 ) változó / átlagos ( 3 ) jó / elégedett / jellemző ( 4 ) kiváló / nagyon elégedett / nagyon jellemző ( 5 ) III. Ellentétpróba 20 választásból álló teszt helyes választás helytelen választás PAGE 15

16 IV. Fogalom-meghatározás 20 kérdésből álló kérdőív adekvát / kifejtett / részletes meghatározás adekvát / tömör meghatározás felszínes / érintőleges meghatározás jó elemekkel helytelen válasz nem tudja / nincs válasz Az Értékrend és a Fogalom-meghatározás című kérdőíveket tartalmilag stilisztikailag is elemeztük, az alábbi szempontok szerint: Értékrend - kérdőív 1. Formai stilisztikai szempontok kifejtettség (egyszavas válaszok, teljes mondatok, jelzők használata, jellemző mondatszerkezetek stb.) pontosság, konkrétság (általánosság, felszínesség, személyre szabottság stb.) stílus (szlenghasználat, pongyolaság, trágárság, választékosság.stb.) 2. Tartalmi szempontok átgondoltság elkötelezettség tudatosság (az értékek terén ) a jellemző értékek minősége a jellemző értékek motivációs ereje, módja a jellemző értékek eredete, gyökere ( szocializáltsági jellemzők) jellemző világkép (a kapott világ értelmezése, megítélése, hozzá való viszonyulás) jellemző világnézet / idea ( a vállalt és választott értékek jellemzői, minősége, koherenciája stb.) PAGE 16

17 az életútra vonatkozó perspektívák (jövőkép) jellemzői (realitása, a világképpel világnézettel való koherenciája az értékkövetés tudatossága, módja, minősége stb.) Fogalom-meghatározás kérdőív 1. Formai - stilisztikai szempontok Lényegében hasonló, mint a az Értékrend - kérdőívnél 2. Tartalmi szempontok jellemző értékek, viszonyulások (mire fókuszál a megfogalmazás) milyen személyes példák / élmények / viszonyulások jelennek meg a meghatározásokban mennyire fontos a definiálandó jellemvonás a válaszadó számára mennyire ismert / tudatosított / használt a kérdéses fogalom az inadekvát válaszok jellemzői (ismeretlen / elutasított / félreértett fogalmak milyen értékviszonyulást rejtenek) Előzetes tapasztalataink alapján, a válaszok formai stilisztikai jellemzőit illetően is megfogalmaztunk néhány hipotézist. A már kifejtett szociokulturális hátrányok, a szülőkre jellemző alacsony iskolázottság és nevelői inkompetencia, motiválatlanság miatt arra számítottunk, hogy a gyerekek számára jobbára idegen lesz a kérdőíves kommunikációs forma. Feltételeztük, hogy kevéssé lesznek motiváltak tanulóink a részletes átgondolt válaszadásra. Mivel írásos feladattal csak és kizárólag iskolai számonkérés formájában találkoztak eddig, hangsúlyoztuk partnerként való közreműködésüket, kompetenciájukat, és részvételük jelentőségét a kutatásban. PAGE 17

18 4. A kutatás adatainak részletes elemzése 4.1. Az Ellentétpróba - teszt Helyes választás Helytelen választás Nem tudja / nincs válasz Összes A legegyszerűbb kérdőívnél arra számítottunk, hogy jó eredmények születnek, mivel a négy választási lehetőség már eleve sugallja a jelentést. Ennek ellenére a közel egyharmados hibaarány jelentős mértékű. Várakozásainknak megfelelően a kontrollcsoport jobban teljesített. Összességében az ő esetükben is magasnak nevezhető a 25%-os hibaarány! Mivel a válaszlehetőségeket a fogalmak többségénél árnyalatok és a jelentés holdudvarába tartozó kifejezések adták, megállapítható, hogy a gyerekek a finomabb, kevéssé szélsőséges nyers megkülönböztetések terén meglehetősen gyakorlatlanok, tapasztalatlanok. Ez egyrészt jelzi a nyelvi kultúra felszínességét, másrészt az alapvető logikai készségek ellentétesség - csiszolatlanságát. Az egyszerű hibaarány mint egyetlen mutató még nagyon keveset mond el a rossz választások konkrét okairól. Ezért megnéztük közelebbről, hogy mely fogalmak ellentétpárjának meghatározásánál hibáztak a legtöbbet a fiatalok. Ezek a számok már látványosan megvilágítottak néhány jellemző hiányosságot, viszonyulást: Ifjúsági tagozat 29 fő PAGE 18

19 Problémás Helytelen választások Kontroll csoport 28 fő Problémás Helytelen választások A puszta számok mögé nézve arra a következtetésre jutottunk, hogy első körben feltételezhető, hogy a fogalomismeret hiánya vagy a pontatlan, felszínes ismeret a fogalom gyakorlati hiányát jelzi. Egy fogalom gyakorlati nem-tudása pedig a szó (nyelvi jelölés) valóságbeli jelentéstartalmának ismeretlenségét jelentheti. Vagyis aki nem ismeri egy jellemvonás, erkölcsi tulajdonság nyelvi megfogalmazását, az annak személyiségbeli környezetbeli megnyilvánulását, működését, jelenlétét vagy filozofikusabban szólva jelenvalóságát sem ismeri. Ha ezt a következtetést elfogadjuk általánosságban, máris értelmet nyernek, és tendenciát mutatnak a leginkább ismeretlen, homályos fogalmak statisztikái. Legelsősorban, és a legmarkánsabban az látható, hogy a pálmát az öntudatosság fogalma vitte el ijesztően magas hibaaránnyal (az még megdöbbentőbb, hogy a kontrollcsoport majdnem 20%-kal leelőzte az ifjúsági tagozatot). Az öntudatosság tulajdonsága valamiféle egységet, érték önérték biztonságot bizonyosságot feltételez. Az ön és más értékek bizonyossága biztonsága mentális (lelki szellemi szociális) biztonságra épülhet rá. Azaz ember, akiben nincs öntudatosság az vélhetőleg bizonytalan saját személyének értékében, fontosságában, jelentőségében és nem tudja biztonsággal és méltósággal elhelyezni magát az őt környező világban. Ez a fajta bizonytalanságérzés, elvetettség érzés hipotézisünk szerint is igen jellemző ifjúsági tagozatos tanulóinkra (a kontrollcsoport magas arányszáma arra utal, hogy ez ijesztően általános vonása lehet ennek a generációnak ) PAGE 19

20 A már említett Erikson féle személyiségfejlődési modell, az erre az életszakaszra jellemző döntő krízis elégtelen megoldásának következményeként a semmirekellőség érzését nevezi meg. A további három mindkét csoportra jellemző problémás tulajdonságnak az óvatos és a tolakodó és a részrehajló bizonyult. A közös jellemzőkön kívül az ifjúsági tagozatnál szerepelt még a hazudós, bizakodó, a takarékos és a felületes. A kontroll csoport további kiemelten problémás fogalma pedig: a békeszerető. A részletesebb, alapos elemzés érdekében számszerűsítettük azt is, hogy a négy megadott válaszlehetőség közül melyek voltak a legjellemzőbb hibás választások, vagyis mit is értenek leginkább ezeken a fogalmakon a gyerekek. Ifjúsági tagozat 29 fő Problémás A legjellemzőbb helytelen választások ( az összes helytelen válaszhoz viszonyítva) 8 bőkezű 53,33 Kontroll csoport 28 fő Problémás A legjellemzőbb helytelen választások (az összes helytelen válaszhoz viszonyítva) 10 következetes 55,55 Ezekből az adatokból már konkrétabb képet kaphatunk arról milyen fogalmi világban élnek a tanulók, milyen finom árnyalati különbségek vannak az ifjúsági tagozat és a kontroll csoport között. Az Erikson-i semmirekellőség érzését egyértelműen az ifjúsági tagozatnál figyelhetjük meg, akik a közönyös tulajdonságot jelölték meg ellentétes jelentésű fogalomként, - PAGE 20

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében Leiner Károly tanító, gyógypedagógus A veszélyeztetettség különböző szakterületek általi meghatározásai: Gyermekvédelmi definíció:

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

Mintafeladatok és ezek értékelése a középszintű pszichológia érettségi írásbeli vizsgához

Mintafeladatok és ezek értékelése a középszintű pszichológia érettségi írásbeli vizsgához Mintafeladatok és ezek értékelése a középszintű pszichológia érettségi írásbeli vizsgához Fogalom meghatározása: Határozza meg az alábbi fogalmakat, ha a fogalomnak vannak alcsoportjai, akkor nevezze meg

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Fejlődéselméletek. Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi

Fejlődéselméletek. Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi Fejlődéselméletek Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi Suplicz Sándor BMF TMPK 1 S.Freud: A pszichoszexuális fejlődés A nemhez igazodás

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása (In: Balogh-Bóta-Dávid-Páskuné: Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához,

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján)

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) Intézményi kérdıív Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) 1. Az önök iskolájában mi a legjellemzıbb megnyilvánulási formája a tanulók közötti agressziónak?

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a 1 Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a legelmaradottabb, leghátrányosabb térsége. 2 A Bodrogközt 3 folyó

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

Máltai Óvoda és Általános Iskola. Mentori rendszer 2013/2014

Máltai Óvoda és Általános Iskola. Mentori rendszer 2013/2014 Máltai Óvoda és Általános Iskola Mentori rendszer 2013/2014 A mentori rendszer bemutatása A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány, a Máltai Óvoda és Általános Iskola és a Befogadó falu Program

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

A pedagógus mint személyiségfejleszto

A pedagógus mint személyiségfejleszto A pedagógus mint személyiségfejleszto A pedagógus mint személyiségfejleszto zemélyiség: viselkedésnek, a gondolkodásnak és az érzelmeknek az a jellegzetes mintázata, amely meghatározza a személy környezetéhez

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot A problémás diák Hiperaktivitás Hiperaktivitás okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy anoxiás agyi állapot, vagy agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot Hiperaktivitás Jellemzői: nagyfokú motoros

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Prof. Dr. Németh Erzsébet Mit jelent a pénzügyi a) Nemzetközi kutatások: banki termékek ismertsége,

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés 2008 Iskolai jelentés 10. évfolyam szövegértés Az elmúlt évhez hasonlóan 2008-ban iskolánk is részt vett az országos kompetenciamérésben, diákjaink matematika és szövegértés teszteket, illetve egy tanulói

Részletesebben

A telephely létszámadatai:

A telephely létszámadatai: Országos kompetenciamérés értékelése - matematika 2011. 2011. tavaszán kilencedik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre. A kompetenciamérés mind anyagát, mind a mérés körülményeit tekintve

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Különleges gondozást igénylő gyermekek, speciális szükségletek, átalakuló iskolák

Különleges gondozást igénylő gyermekek, speciális szükségletek, átalakuló iskolák Különleges gondozást igénylő gyermekek, speciális szükségletek, átalakuló iskolák Módszertani útmutató az átlagtól eltérő fejlődésmenetű tanulók egyénre szabott fejlesztéséhez Bevezetés Minden gyermeknek

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Statisztika I. Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Boros Daniella OIPGB9 Kereskedelem és marketing I. évfolyam BA,

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

UEFA B. Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára

UEFA B. Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára A pedagógia fogalma: Kettős értelemben használt komplex fogalom. Egyrészt a nevelés elmélete, neveléstudomány, másrészt a nevelés gyakorlati

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY Gyermekjogok Magyarországon 2012 Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye kimondja a gyerekek részvételi jogát az őket érintő ügyekben. 2012-ben az UNICEF Magyar Bizottsága,

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK CZETŐ KRISZTINA A tudományos megismerés sajátosságai Tudatos, tervezett, módszeres információgyűjtés. Célja van: pl diagnosztikus cél fejlesztő

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Dr. Budavári Ágota ECP 1 Életvitel, veszélyeztetettség Válási gyakoriság Balesetező hajlam Munkanélküliség, hajléktalanság Kriminális cselekmény

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Az Országos kompetenciamérés

Az Országos kompetenciamérés Az Országos kompetenciamérés Az OKM 2006 FIT-jelentés szoftver Balázsi Ildikó Értékelési Központ Visszajelzés Visszajelzés az iskoláknak és fenntartóiknak saját eredményeikről és az országos eredményekről

Részletesebben

PK101027A Elégedettségi értékelő. Továbbképzés A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése

PK101027A Elégedettségi értékelő. Továbbképzés A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése PK7A Továbbképzés címe: A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése Helyszín: Városi Óvodai Intézmény; Jászberény, Mártírok útja. Időpont..7.,..8.,..9., Oktató(k) Dr. Váry Annamária Résztvevők száma: 6

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Egésznapos iskola vagy tanoda?

Egésznapos iskola vagy tanoda? Egésznapos iskola vagy tanoda? A 2013-as tanoda monitoring-program fő eredményeinek továbbgondolása Lannert Judit Országos Neveléstudományi Konferencia, 2014, Debrecen 1 Kérdés: A tanodába járás összefüggésben

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

A neveléslélektan tárgya

A neveléslélektan tárgya Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet 2014 A neveléslélektan tárgya a felnevelkedés, a szocializáció, a nevelés, a képzés ezek szereplői és intézményei elsősorban a szociális (társas) környezet

Részletesebben

Iskolai szexuális nevelés

Iskolai szexuális nevelés Iskolai szexuális nevelés Dr. Forrai Judit Dr. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Emberi kapcsolatok, szerelem, szex Szerelmi-szexuális vágyak motivációi Szerelmesnek lenni Tartozni valakihez Szexuális

Részletesebben

A sportpedagógia alapjai

A sportpedagógia alapjai Triatlon-edzők szakmai továbbképzése Balatonboglár, 2015. április 16-19. A sportpedagógia alapjai Dr. Poór Zoltán a neveléstudomány kandidátusa A sportpedagógia fogalma Tágabb értelemben: A sportpedagógia

Részletesebben

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet Kedves Szülők! Az alábbiakban tájékoztatót olvashatnak a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákok által kötelezően teljesítendő 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatban. A Köznevelési

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

Belső jelentési rendszerek. tapasztalatai 2010. 03.05.

Belső jelentési rendszerek. tapasztalatai 2010. 03.05. Belső jelentési rendszerek bevezetésének nemzetközi tapasztalatai 2010. 03.05. Dr. Lám Judit Vázlat 1. A sikeres jelentési rendszer ismérvei 2. A belső jelentési folyamat lépései 3. A belső jelentési rendszer

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás Diák Mentálhigiénés Tanácsadás a HUMAN-SERVICE tapasztalatai tükrében Felkészítés a felnőtté válásra, a tanult és hozott értékek kibontása Helyzetkép a human-service tapasztalatai tükrében Az érettségit

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ)

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS A MÁSODIK ÉS HARMADIK PÁLYÁZATI CIKLUSBAN ÖSSZEFOGLALÓ A kutatás háttere, módszertan A Campus Hungary ösztöndíjban részesülők hazaérkezésüket

Részletesebben