A P É C S I Í T É LİTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A P É C S I Í T É LİTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA"

Átírás

1 A P É C S I Í T É LİTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA A Pécsi Ítélıtábla Polgári Kollégiumának 1/2006.(06.02.) sz. kollégiumi véleménye a fogyatékossággal született gyermek saját jogú kártérítési igénye tárgyában I. A természetnél fogva fogyatékossággal született gyermek saját jogon nem igényelhet kártérítést, ha a terhesgondozás során elmaradt, vagy hibás orvosi tájékoztatás miatt anyja nem élhetett a terhesség-megszakítással kapcsolatban a jogszabály által biztosított jogával. II. Ha a felelısség és a kártérítés feltételei egyébként fennállnak, a szülık személyiségi jogainak sérelme folytán nem vagyoni és vagyoni kártérítésre jogosultak. III. A vagyoni kártérítés mértékét a fogyatékos és az egészséges gyermek eltartása, gondozása és nevelése közötti különbségek többletterheiben kell megállapítani. I n d o k o l á s: A Legfelsıbb Bíróság Pfv.III /2004. számú határozata szerint: A fogyatékossággal született gyermek saját jogon igényelhet kártérítést, ha a kórház alkalmazottainak hibás, vagy elmaradt tájékoztatása miatt a szülı nem élhetett a terhesség-megszakítással kapcsolatban a jogszabály által biztosított jogával, és a gyermeknek ennek következményeként sérülnek az élethez, emberi méltósághoz, a legmagasabb szintő testi és lelki egészséghez főzıdı alkotmányos jogai. (BH 2005/ szám) A Legfelsıbb Bíróság ezt a határozatát elvi határozatként is közzétette a Legfelsıbb Bíróság Határozatainak Hivatalos Győjteménye 2005/1. számában sorszám alatt. A döntés érdemi indokolása szerint: Az ügy megítélése szempontjából... döntı jelentısége annak van, hogy az alperes hibájából egy törvény által biztosított joggal való élés lehetısége elmaradt, és ennek következtében a fogyatékos gyermek a születésétıl kezdve nem élhet teljes életet. Figyelemmel arra, hogy a határozatban kifejtett elvi álláspont érinti a polgári jog személyi jogának és felelısségjogának több dogmatikai kérdését is, - továbbá arra, hogy a kollégiumon belül eltérı döntés is született - a Pécsi Ítélıtábla Polgári Kollégiuma szükségesnek tartja a gyakorlat kollégiumi vélemény kinyilvánításával történı egységesítését.

2 - 2-1.) Történeti és összehasonlító jogi elemzés A határozattal elbírált tényálláshoz hasonló eseteknek az összehasonlításra érdemes fejlett jogi kultúrkörökben széleskörő bírói gyakorlata és ha csak a színvonalasabb hányadát is nézzük könyvtárnyi szakirodalma van. A problémát több országban törvényi úton is rendezték. A források szerint a hazai jogirodalomban elsıként a kollégiumi anyag elıterjesztıje foglalkozott a határozattal elbírált esetnél szélesebb tényálláskörben azzal a közel húsz évvel ezelıtt még viszonylag újfajta felelısségjogi jelenséggel, amelyet a terhességmegszakítások, a sterilizációk, fogamzásgátlások, gondatlanul végzett vagy elmulasztott genetikai tanácsadások vagy szülés elıtti téves orvosi vizsgálatok és mulasztások keltettek életre. A felelısségbiztosításról 1989-ben megjelent monográfiájában 1 a szerzı az amerikai common law esetjogában elıforduló és az ottani terminológiát átvevı nyugat-európai országokban megjelenı néhány jogeset bemutatásával felhívta a figyelmet a felelısségi- és kártérítési jog egy akkor még aránylag új tényálláskörére, amely a judikaturában wrongful pregnancy action, wrongful birth action és wrongful life action elnevezésekkel jelent meg, és így vonult be a jogi szakirodalomba is. A kérdéskör elemzése azonban a könyvben csak fragmentáris volt, figyelemmel arra, hogy a monografikus feldolgozás a felelısségjog akkori legújabb fejlıdési tendenciáit legszélesebb körben mutatta be. A jelenségre történı felhívás azonban a meghivatkozott és a szakirodalomban már akkor elemzett bírósági jogesetekkel együtt megfelelıen differenciált az egyes tényállások között, kimutatva, hogy a wrongful pregnancy action -je az egészséges, de nem kívánt gyermek világrajövetele esetére, wrongful birth action -je a fogyatékossággal született gyermek utáni szülıi kárigény esetére, míg a wrongful life action -je magának a fogyatékos gyermeknek a kártérítési igényére vonatkozik. A jelen elemzés csak az utóbbi két tényálláskört ezen belül is hangsúlyosabban a wrongful life tényállásait - érinti, de a jelenségre történı utaláson túlmenıen alapos dogmatikai vizsgálatra, és az azt támogató széleskörő bírói gyakorlat és szakirodalom bemutatására és sokirányú jogösszehasonlításra törekszik. a.) Az amerikai jog A wrongful life tényálláskörébe esı a szakirodalomban is elemzett elsı, közel negyven évvel ezelıtti kártérítési per 1967-ben a Supreme Court of New Jersey elıtt folyt 2. Az ügy tényállása szerint a fogyatékos gyermek édesanyja a graviditás ideje alatt rubeola-fertızésen esett át, kezelıorvosa azonban nem informálta az anyát a fertızésnek a magzatra nézve bekövetkezhetı hátrányos következményeirıl. Az emiatt fogyatékossággal született felperes keresete szerint megfelelı orvosi tájékoztatás esetén édesanyja nem hozta volna ıt a világra és így nem kellene károsodottan élnie az életét. New Jersey állam Legfelsıbb Bírósága a fogyatékos gyermek keresetét azon az alapon utasította el, hogy: A bíróság nem mérheti a károsodott élet értékét magához az élet 1 Lábady Tamás: Fejezetek a felelısségbiztosítás körébıl, Pécs old. és sz. jegyzetek. 2 Gleitman v. Cosgrove, 227 A. 2d 689.o., l. még: American Jurisprudence, Cumulative Supplement Volume 22. Damages, Rochester, New York, Issued in April o.

3 - 3 - nemlétéhez. 3, vagyis az ítélet kiemelt hangsúllyal utal arra, hogy az adott ügyben lehetetlen a kárt számítani. A kárszámítás ugyanis minden esetben egy összehasonlításon alapszik. A kártérítési jog logikája szerint a károsultat a kártérítéssel olyan helyzetbe kell hozni, mintha a károkozás egyáltalában nem következett volna be. Márpedig a kárszámításnak e legitim módja az adott ügyben azt követelné, hogy a bíróság egy értékbeli összehasonlítást alkalmazzon a károsodott élet és a nemlét között. Ez pedig lehetetlen: filozófiailag is, matematikailag is és jogilag is abszurd. Ez természetesen nem csak a vagyoni, de az immateriális károkra is vonatkozik. A bíróság döntése szerint a fogyatékos gyermek kártérítési követelésének teljesítését a közrend, a public policy is kizárja. Az állam közrendjébe ütközne ugyanis az, hogy a bíróság egy ember életét akár direkt, akár implicit módon negatívan, azaz kárként értékelje. Az emberi élet a jog számára is a legnagyobb érték, amelyet a jognak minden tekintetben védenie kell 4, és ez ugyanúgy vonatkozik a károsodott, mint az egészséges emberi életre. Hasonló álláspontot foglalt el a United States District Court a Smith v. United States ügyben 5 annak kimondásával, hogy lehetetlen összehasonlítani a fogyatékos létet a nemléttel, márcsak az oki összefüggés hiányára tekintettel is. Wisconsin állam Legfelsıbb Bírósága a Dumer v. St. Michael s Hospital ügyben 6 további argumentumot hozott fel a fogyatékossággal született gyermek keresetének megalapozatlanságára. Eszerint: nincs a gyermeknek semmiféle törvény által védett joga és érdeke genetikai vagy teratológiai károsodása esetén a kártérítésre, mert fogyatékosságának okozója nem az orvos mulasztása, neki pedig nincs alanyi joga nem megszületni. Semmiképpen sem állítható tehát a nem-élet a fogyatékos élet elé. Az ítélet hangsúlyozza azt a már említett szempontot, hogy az államnak alapvetı feladata az emberi élet védelme, tekintet nélkül annak minıségére. A Becker v. Schwartz, Park v. Chessin ügyekben a New York-i fellebbezési bíróság arra mutatott rá, 7 hogy nem tartozik az orvos a gyermekkel szemben ugyanolyan felvilágosítási kötelezettséggel, mint az anyával szemben, mert egyedül az anya önrendelkezési jogát érinti a korrekt orvosi tájékoztatás. A megfelelı felvilágosítás hiánya a gyermeknek semmiféle jogát vagy jogi érdekét nem sérti azáltal, hogy károsan született, ahelyett, hogy meg sem született volna. Harmadik lehetıség ugyanis ti. egészségesnek lenni az eredendıen károsodott magzatnál nincs. Ebben az ügyben tette fel elıször a bíróság a Shakespeare-i kérdést: to be or not to be, lenni vagy nem lenni 8, amelyet azután sok más ítélet megismételt, és tette továbbá azt a megállapítást, hogy a nemlétezés egy alighanem kifürkészhetetlen titok, amely legfeljebb a filozófia és a teológia tudománykörébe, de semmi esetre se a jog világába tartozik. Jogi értelemben tehát megalapozottan nem állítható, hogy a nemlétezés értékesebb volna az akár károsodott, akár nem károsodott életnél. 3 This court cannot weigh the value of life with impairments against the nonexistence of life itself. 692.o. 4 Finch, John: Wrongful Life, New Law Journal 1982, 235. s köv. o. 5 Smith v. United States of America, 392 F.Supp. 654, Ohio Dumer v. St. Michael s Hospital, 223 N.W. 2d 372, Wisconsin Becker v. Schwartz, Park v. Chessin, 386 N.E. 2d 807, 413 N.Y.S. 2d 895, New York L.: Berenson, Michael A.: The Wrongful Life Claim The Legal Dilemma of Existence Versus Nonexistence: To Be Or Not To Be, Comment, in: 64 Tulane Law Review 895 (1990) 175. o.

4 - 4 - A Court of Appeal of California a Curlender v. Bio-Science Laboratories 9 ügyben a fogyatékossággal született gyermek kártérítési követelését megítélte, hivatkozással arra, hogy a személynek veleszületett joga van egészséges embernek lenni, és a kárt pusztán annak alapján kell figyelembe venni, hogy a gyermek károsodottan született, anélkül, hogy ez szükségessé tenné két életállapot, illetıleg a károsodott lét és a nemlét összehasonlítását. A másodfokú bíróság azonban a fellebbezések elbírálása során rámutatott arra, hogy a fogyatékossággal született gyermek kártérítési igényének az elismerése ahhoz vezethetne, hogy a fogyatékosok saját szüleik ellen indíthatnának keresetet, ha a szülık megfelelı orvosi felvilágosítás után nem a terhesség megszakítása mellett döntenek. Ez az ijesztı bírósági figyelmeztetés az állam törvényhozását nyomban beavatkozásra indította, melynek során a Polgári Törvénykönyv Civil Code of California Section 43, 6 kiegészítésre került a következık kimondásával: Egy gyermek szülıje ellen nem indíthat kártérítési követelést, amely azon az igényen alapszik, hogy a gyermek nem lett volna károsodott, ha nem született volna meg. A szülınek kizárólagos joga, hogy elfogadja vagy visszautasítsa a gyermek születését, és az nem lehet egy harmadik személy elleni követelés tárgya, mégpedig a gyermek fogyatékossága vagy károsodása esetén sem. 10 Összefoglalva, az elemzett jogesetekbıl - és természetesen még számos más bírói döntésbıl és azok tudományos megtámogatásából - megállapítható, hogy az amerikai common law esetjogában néhány, elsısorban elsıfokú határozattól eltekintve a wrongful life igények nem kerülnek elismerésre, mert néhány államban a törvényhozó kifejezett tilalmakkal akadályokat gördített az ilyen követelések útjába 11, a közrendbe public policy ütközik, ha valaki igényét saját létének vitatására, azaz arra alapítja, hogy nem kellene fogyatékosként élnie, ha nem született volna meg, jogi értelemben abszurd annak kijelentése, hogy a nemlét jobb lenne a fogyatékos létnél, a fogyatékos életet az egészséges léttel összehasonlítani nem lehet, mert a genetikailag fogyatékos személynek esélye sem volt az egészséges életre, az orvosi hiba e körben nem okozatos, a fogyatékos személy saját káráért ezért más személy nem vonható felelısségre, az élet akár egészséges, akár fogyatékos nem egy kompenzálható hátrány: Life is not a compensable harm. 12 b.) Az angol jog Az angol common law esetjogában a fogyatékos gyermek saját jogú kártérítési igénye tárgyában született egyik legismertebb, a szakirodalomban feldolgozott eset a Court of Appeal 9 Curlender v. Bio-Science Laboratories, 106 Cal.Rptr. 477, California (a) No cause of action arises against a parent of a child based upon the claim that the child should not have been conceived or, if conceived, should not have been born alive. (b) The failure or refusal of a parent to prevent the live birth of his or her child shall not be a defense in any action against a third party, nor shall the failure or refusal be considered in awarding damages in any such action. 11 Összefoglaló elemzését l.: Stolker, M.: Wrongful Life: The Limits of Liability and Beyond, International and Comparative Law Quartely, Vol. 43., 1994., o., továbbá: Dave, Timothy J.: Wrongful Life: Time for a Day in Court, Note, in: 51 Ohio State Law Journal 473 (1990) p. 118.o. 12 Anderson v. St.Francis-St. George Hosp., 614 N.E. 2d 841, 845.o.

5 évi ítélete 13. A döntés szerint, hogy ha a bíróság a keresetnek helyt adna, azt kellene megállapítania, hogy a károsodott élet nem olyan értékő mint az egészséges, hanem annyira értéktelen, hogy a károsodottnak nem is volt érdemes megszületnie. 14 Az 1974-ben született fogyatékos gyermek követelése alaptalanságának körében a bíróság még azzal is érvelt, hogy a gyermeknek nem volt alanyi joga a terhesség megszakítását kérni, mert semmiféle rendelkezési joga nem volt arra nézve, hogy saját életérıl döntsön. Ugyanígy egy harmadik személy, az orvos sem dönthet a fötusz életének elvételérıl vagy megtarthatóságáról, a döntés joga egyedül és kizárólagosan az anyáé. Azzal, hogy a törvényhozó az eugenikai abortuszindikációt legálissá tette, egyáltalában nem a fogyatékos magzat értéktelensége vagy csökkent értékessége mellett foglalt állást és mégkevésbé arról rendelkezett, hogy a fogyatékos gyermeket kártérítés illeti meg azért, mert károsodottan megszületett és így kell élnie ahelyett, hogy abortálták volna. Egy ilyen értelmezés egyenesen az állam közrendjébe public policy ütközik. Legvégül utalt a bíróság arra, hogy idıközben az egész problémakört a törvényhozás a bíróság álláspontjával egyezıen rendezte. A Congenital Disabilities (Civil Liability) Act 1976 ugyanis törvényjogként mondja ki, hogy az július 22-e után (a törvény hatályba lépésének napja) született fogyatékos gyermek eredendı fogyatékosságára tekintettel saját jogon nem jogosult kártérítési igényt érvényesíteni. A törvényhozóéval azonos álláspontot fogalmazott meg már 1974-ben a Law Commission (az angol jog kodifikációs szempontból történı felülvizsgálatával foglalkozó Bizottság), amelyet 1978-ban a Royal Commission on Civil Liability and Compensation for Personal Injuries még nagyobb hangsúllyal megerısített. Összefoglalva: Angliában a wrongful life igények elbírálása a lehetı legtisztább megoldáson, törvényi szabályozáson alapul, amely kizárja az eredendı fogyatékossággal született gyermek saját jogú kártérítési igényét. Az angol jogfelfogás szerint egyezıen Amerika több államának alkotmányos elveivel az állam közrendjét sérti a természetnél fogva károsodott személy kártérítési igényének akár a szülıkkel, akár harmadik személyekkel szembeni elismerése azon az alapon, hogy életét fogyatékosan kell élnie, mert életétıl magzati állapotában terhességmegszakítás útján nem fosztották meg. 15 c.) A német jog Németországban a Bundesgerichtshof (BGH) elıször 1983-ban hozott döntést a fogyatékossággal született gyermek sajátjogú kártérítési igényérıl. 16 A keresetet a Szövetségi Legfelsı Bíróság elsıdlegesen azon az alapon utasította el, hogy a felperes fogyatékosságát nem az orvos mulasztása, hanem a gyermek anyjának a terhesség alatti rubeola-fertızése okozta. A nasciturusnak szemben az anyával az életérıl való rendelkezési joga nincs, következésképpen vele szemben az orvosnak semmiféle kötelezettségszegése nem állapítható 13 McKay v. Essex Area Health Authority, 1 Q.B. 1166, 2W.L.R. 890.o. 14 It would mean regarding the life of a handicapped child as not only less valuable than the life of a normal child, but so much less valuable that it was not worth preserving. 902.o. 15 Az egész problémakört az angol jogban részletesen elemzi: Cornis, Gordon: Public Policy and Wrongful Birth and Wrongful Life in England, AIDA Newsletter 1984, 241. s köv. o., amely írásra már hivatkozik 1989-ben Lábady, i.m.: 236.o. 16 BGH Z 86, 240=NJW 1983, 1371.o.

6 - 6 - meg, amelyért felelıssé volna tehetı. A terhesség-megszakítás melletti döntés egyedül a terhes nı joga, a gyermeknek ilyen jogosultsága nincs. 17 Az emberi élet és méltóság a jog számára a legnagyobb érték és abszolut védelmet élvez. A bíróság szerint különösképpen a nemzeti szocializmus tapasztalataiból merítve semmilyen bírói ítélet nem nyilatkozhat az emberi élet kisebb, kevesebb vagy alacsonyabb értékérıl, mégkevésbé értéktelenségérıl. Az embernek úgy kell elfogadnia az életét, ahogy azt a természettıl megkapta, és nem lehet igénye sem annak megelızésére, sem megsemmisítésére egy harmadik személy által. A BGH hasonlóan a California Supreme Court-hoz felvetette, hogy a gyermek igényének elismerése a szülıvel szembeni követelést is megalapozná, ha az anya úgy dönt, hogy fogyatékosan is megtartja magzatát, illetve gyermekét. A BGH által elbírált másik, évi ügy tényállása szerint a 39 éves édesanya terhességének kihordásával kapcsolatban bizonytalanságban volt, ezért orvosi véleményt kért. Az orvos amniocentesis (a magzatburok átszúrása útján történt magzatvíz-vizsgálat) elvégzését rendelte el, s bár az a magzatnál rendellenesség fennállását valószínősítette, mégis a magzat kihordását javasolta. A gyermek Down-kórral jött a világra. 18 A felsıbíróság az anya kártérítési igényének elfogadása mellett a gyermek követelését jogalap hiányában elutasította, itt is hivatkozással arra, hogy a gyermek saját maga kártérítési igényt az alperessel szemben nem érvényesíthet, mert egészségkárosodását nem az alperes okozta. Követelésének elfogadása azzal járna, hogy a jog elismerné annak lehetıségét, hogy egy ember a saját megsemmisítését az orvos részérıl jogszerően kérhetné. Márpedig ez az eugenika morálisan, alkotmányosan és társadalmilag elfogadható határainak a túllépését jelentené. Az alkotmányos elvet és értéktartalmat is érintı problémával 1993-ban (ekkor elıször) foglalkozott a Bundesverfassungsgericht (BVerfG) is. A Szövetségi Alkotmánybíróság kimondta, hogy egy gyermek létezésének kárként való jogi megállapítása az Alkotmány Art. 1 I GG alapján kizárt. Az emberi méltóság védelmét a német alkotmányozó az alaptörvény élére állította, mint abszolút és minden vonatkozásban korlátozhatatlan alapjogot, és ez az élethez való alapjoggal egységben megengedhetetlenné teszi, hogy az emberi létezést bárki is kárként értékelje, ide értve a fogyatékos létet is. Az alkotmánybíróság felfogásában szemben a BGH álláspontjával a fogyatékos élettel kapcsolatos szülıi többletköltségeket sem lehet alkotmányosan kárnak minısíteni. A polgári jogi felelısség szabályai szerint az orvos kizárólag akkor tartozik kártérítési felelısséggel a fogyatékos gyermek irányában, ha a fogyatékosság az ı magatartására (pl. félresikerült terhesség-megszakításnál okozott sérülés) vezethetı vissza. A sérült gyermek értékcsökkenésének vagy értéktelenségének feltételezését egyébként az Art 1 I GG kizárja. Minden emberi élet egyformán értékes, ezért azt megengedhetetlen különbözı értékeknek és értékelésnek alávetni. 19 Az egész problémakörnek a német judikaturában óriási gyakorlata, a tudományban pedig széleskörő irodalma van. 20 Ezek szerint teljesen egységes mind a bírói gyakorlat, mind pedig 17 Ein Recht des Kindes auf Unterbrechung der Schwangerschaft bestehe nicht. 246.o. 18 BGH Z 89, 95=NJW 1984, 658. Az esetet már idézi: Lábady: i.m.: 125. lj., 45.o. 19 Jedes menschliche Leben... ist als solches gleich wertvoll und kann deshalb keiner irgendwie gearteten, unterschiedlichen Bewertung... unterworfen werden. BVerfGE 39, 1, 59.o. 20 Tekintve, hogy az egész kérdéskör összehasonlító jogi elemzése az utóbbi idıben a hazai szakirodalomban is felmerült, és ezek az írások hangsúlyozottan összehasonlító részükben - a német joggal foglalkoznak, ehelyütt csak a legfrissebb és legigényesebb szakirodalomra utal az elıterjesztés. A hazai irodalomra l.: Dósa Ágnes: Az orvos polgári jogi felelıssége az egészséges, nem kívánt gyermek születéséért Állam és Jogtudomány, o., uı.: Az orvos kártérítési felelıssége Budapest, o., Jobbágyi Gábor: Az ember, mint

7 - 7 - a tudomány álláspontja abban, hogy a természet által fogyatékosan született gyermeknek saját jogon kártérítési igénye nem lehet, mert annak elismerése nem volna más, mint Art pränataler Euthanasie, amely ugyancsak az Alkotmány rendelkezéseibe ütközik (Art. 2 II GG) 21 Ezt az egységes álláspontot az elismert szerzık közül egyedülálló magányos kıszirtként a tekintélyes Erwin Deutsch professzor nézete töri meg, aki az ekvivalencia elvére vagyis arra hivatkozással, hogy ha a szülıket megilleti a kártérítés, akkor azzal a gyermek igénye ekvivalens a fogyatékos gyermek saját jogú kártérítési igénye mellett érvel, hivatkozva az ı személyiségi jogainak a sérülésére és arra, hogy a gyermeknek legalább a Mehrbedarf, vagyis a fogyatékossággal kapcsolatos többletszükséglet költségeit meg kellene kapnia. 22 Ezt az álláspontot azonban a bírói gyakorlat ide értve az alkotmánybíróság felfogását is elutasítja, 23 a szakirodalom pedig széles körben tévesnek tartja és cáfolja. 24 Eszerint Deutsch érvelése bizonyíthatóan azért téves, mert az eredendıen, a természetnél fogva fogyatékosan született gyermek helyzetét az egészséges gyermekhez méri mind a személyhez főzıdı jogsértés, mind a kártérítés tekintetében, márpedig az ilyen gyermeknek esélye sem volt arra, hogy egészséges legyen, így arra sem, hogy teljes életet éljen, illetıleg, hogy a felmerülı eltartási többletköltségektıl mentesüljön. Vagyis nem volt megsérthetı személyhez főzıdı joga a legteljesebb testi és lelki egészséghez, és kártérítési igénye sem, amelyért valaki mint okozó felelıssé volna tehetı. A wrongful life igények vonatkozásában így teljesen homogén bírói gyakorlat és az azt támogató tudomány azonban már korántsem ilyen egynemő az ú.n. wrongful birth követelések tekintetében. A vitát és az eltérı álláspontokat különbözı bírósági ítéleteket e körben az jelenti, hogy nem vagyoni kártérítési igénye Schmerzensgeld lehet-e mindkét szülınek az ú.n. családtervezéshez főzıdı személyiségi jog megsértése miatt, vagy ilyen követeléssel jogszerően csak az anya élhet, mert az orvosi hiba, mulasztás kizárólag az ı önrendelkezési jogát sérti, továbbá hogy a szülık vagyoni kártérítés iránti követelése csak a fogyatékosság miatti többletköltségekre, vagy a gyermek teljeskörő eltartási és nevelési költségeire terjed-e ki. További vitakérdés, hogy a szülık szerzıdésszegési, deliktuális vagy személyiségi jogsértési alapon esetleg ezek kombinációja révén érvényesíthetnek-e sikerrel követelést. Az uralkodó bár nem kizárólagos álláspont szerint a vagyoni kártérítés kár? Jogtudományi Közlöny sz. 1-9.o., Herpai Annamária: Újabb jelenségek a születéssel kapcsolatos kártérítési igények körében Magyar Jog sz o. A német irodalomból l.: Andreas Reinhart: Familienplanungsschaden. Wrongful birth, wrongful life, wrongful conception, wrongful pregnancy Frankfurt am Main, o., Claudia Junker: Pflichtverletzung, Kindesexistenz und Schadeusersatz Berlin, o., Christian von Bar: Der deliktsrechtliche Lebensschutz in Europa Band II. München, s köv. o., a német orvosi jog Törı Károlya : Adolf Laufs: Schädliche Geburten - und kein Ende NJW 1998, 796. s köv. o., Hanns Engelhardt: Kind als Schaden? VersR 1988, 540. s köv. o., az alkotmánybíróság (BVerfG) gyakorlatához: Reinhold Weber: Schadenersatzlechtliche Folgen der Geburt eines unerwünschten Kindes? Zur Rechtsentwicklung und zur Rechtsprechung des BVerG VersR, s köv. o., Erwin Deutsch: Berufshaftung und Menschenwürde NJW 1998, 510. s köv. o. L. még a német alkotmány kommentárját: Maunz/Dürig: Grundgesetz Band I Art. 1-12, 34., további irodalmi utalások Dósa: i.m.: o. és Herpai: i.m.: o. 21 A jogirodalomban az az álláspont is egységes és ez számos bírósági ítéletben is megfogalmazódik -, hogy a wrongful life igényeknél a magzati eutanáziáról, vagyis a beteg magzat halálhoz való jogáról van szó. A fogyatékos gyermek ugyanis kártérítési követelése körében csak amellett érvelhet, hogy helyesebb lett volna saját életének kioltása, mert akkor nem kellene károsodottan élnie. V.ö.: Reinhard Merkel: Wrongful birthwrongful life : Die menschliche Existenz als Schaden? Frankfurt, s köv.o. 22 Erwin Deutsch: Das Kind oder sein Unterhalt als Schaden Eine methodische Grundfrage des geltenden Rechts, VersR 1995, 609.o. 23 L.: BGH NJW 1997, 1638.o., BVerfG 1997, NJW 1998, 519.o. 24 Eduard Picker: Schandensersatz für das unerwünschte Kind ( Wrongful birth ), AcP 195, 1995, 483. s köv. o.

8 - 8 - körében a fogyatékos gyermek tartásával, gondozásával és nevelésével kapcsolatos többletköltségek ítélhetık csak meg a szülıknek, mert jogi értelemben egy élet születése önmagában kárnak nem minısíthetı. Kár, hátrány tehát kizárólag a többletköltségek vonatkozásában létezhet, nem vagyoni kártérítés pedig csak az anyának jár, mert a gyermek világrahozatalával egyedül az ı személyiségi jogai sérülnek. 25 Összefoglalva: Németországban sem a bírói gyakorlat, sem a jogtudomány az utóbbi elenyészı kivételtıl eltekintve nem akceptálja az eredendıen fogyatékos gyermek sajátjogú kártérítési igényét, mert ezzel a jog elismerné és támogatná a személynek a saját élete kioltására való jogát, senkinek, még a magzatnak sem lehet igénye arra, hogy megöljék, így vele szemben az orvos nem követhet el jogsértést a fogyatékosságra való figyelmeztetés elmulasztásával, a genetikailag teratológiailag károsodott magzatnak nincs személyiségi joga a nem károsodott, egészséges életre, mert az számára eredendıen elérhetetlen, így hiányzó alanyi joga meg sem sérthetı, egy emberi élet születése sem morálisan, sem jogilag nem értékelhetı a megszületett káraként, a fogyatékosé sem, ha fogyatékossága sorsszerő, az élethez és az emberi méltósághoz való legalapvetıbb alkotmányos alapjog kizárja, hogy az emberi életet akár a fogyatékos életet is a jog kárnak minısítse, a saját jogú kártérítési igény elismerésével a jog átlépné az eugenika etikailag, morálisan és társadalmilag elfogadható határait. d.) A francia jog Franciaországban az uralkodó tudományos álláspont szerint és ezt támasztja alá a bírósági ítéletek többsége is senkinek sincs joga a saját nem létezésére, vagyis a fogyatékossággal fogant vagy nem orvosi beavatkozástól fogyatékossá vált gyermeknek harmadik személlyel szemben önálló kártérítési igénye nincs. 26 A francia Semmitıszék, a Cour de cassation két korábbi, hasonló megoldást alkalmazó ítéletét követıen 27 - ezt az uralkodó álláspontot alapvetıen megingatta, amikor az elhíresült Nicolas Perruche ügyben 28 a fogyatékos felperes javára marasztaló ítéletet hozott. Az ügy tényállása szerint az idıközben 18. életévét betöltött Nicolas Perruche kártérítési igénnyel lépett fel szülıanyja orvosaival szemben azért, mert megszületett. Kereseti elıadása szerint ha az orvosok anyját a terhesség alatt fellépı rubeola fertızésrıl még idıben tájékoztatták volna, ı nem jött volna a világra súlyos testi és szellemi fogyatékossággal. Az ügy elıadóbírája a keresetnek helyt adó ítélettel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy a Cour de cassation ismételten bebizonyította: hogy van szíve. Sargos bíró a marasztaló ítéletet az 25 Átfogóan l.: Christian von Bar: Schadenersatz für das unerwünschte Kind ZEuP o., továbbá Dósa: i.m o., Herpai: o., Jobbágyi: i.m. 5-8.o. 26 V.ö.: Favereau, Eric: Un fonds pour les victimes de la medecine, Liberation 29/ , 13.o., l. továbbá: Viney, Genevieve: Traité de droit civil, Introduction á la responsabilité, o. 27 az ítéleteket elemzi: Herpai: i.m. 696.o. 28 C.cass.v , D. 2001, 332.o.

9 - 9 - altruisztikus humanitás kifejezıdésének fogta fel. Álláspontja szerint a kártérítési igény elismerésével a bíróság nem az életet, hanem a fogyatékosságot értékeli hátrányosan. A fogyatékosságba belenyugvó, rezignált megoldás elégtelennek tőnik, mert az a segítségre szoruló embert magára hagyja. 29 A bíróság ítélete mind bírósági, mind tudományos körökben nemzetközi felháborodást váltott ki. A Német Sajtóügynökség vezércikket jelentetett meg a Süddeutsche Zeitung-ban 30, amelynek hatására harminc tekintélyes német és francia jogtudós egyedülálló tiltakozó nyilatkozatban adott hangot ellenérzésének, 31 a Le Monde 32 pedig bírálatában kifejtette, hogy morális-etikai szempontból a bíróság ítélete az emberi életrıl és méltóságról való gondolkodás alulmúlhatatlan mélypontja. A francia és német élvonalbeli jogásztársadalom a Cour de cassation ítéletével szemben ellentámadásba lendült. Sorra jelentek meg a francia és német, valamint az európai szakfolyóiratok hasábjain a döntéssel szembeni bírálatok 33, Thomas Winter egy egész könyvet jelentetett meg természetesen sok figyelemreméltó jogösszehasonlítás mellett Bébé prejudice und Kind als Schalden címmel, amelynek fı részében a francia ítéletet elemzi. Winter végkövetkeztetése szerint sem a francia, sem a német felelısségi jog nem biztosít a fogyatékos gyermek számára kártérítési igényt az orvossal szemben. A Court de cassation ezzel ellentétes álláspontja emberiességi indokok alapján méltányolható, de a bíróság az ügyben tévedett és ítélete hibás. 34 A Semmitıszék ítélete a francia törvényhozást is mozgáskényszerbe hozta. 35 A meghozott törvény kimondja, hogy senki sem érvényesíthet kártérítési igényt önmagában azért, mert megszületett. A törvény további rendelkezése szerint nem lehet kártérítési követelése annak, akinek fogyatékosságát vagy betegségét nem közvetlenül a terhesség ideje alatti orvosi beavatkozás okozta, hanem az természetes, sorsszerő okokban rejlik. Természetesen az anyaméhben közvetlenül okozott sérelemért súlyos gondatlanság esetén az orvost felelısség terheli. Összefoglalva: A francia jogban a Nicolas Perruche ítélet óta az ú.n. wrongful life esetekben a fogyatékos gyermek sajátjogú kártérítési követelését ugyanúgy, mint az angol jogban és az USA néhány államának jogában a törvényhozás rendezte és ezzel a fogyatékos gyermek sajátjogú kártérítési igényérvényesítését törvényileg kizárta. 29 L.: Salas, Denis: L arrét Perruche, un scandale qui n a pas eu lieu, Justices 2001, 14.o., l. továbbá Gautier, Pierre-Yves: Les distances du juge á propos d un débat éthique sur la responsabilité civile, JCP 2001.I., n o 287.o november o. 31 L.: Thomas Winter: Bébé préjudice und Kind als Schaden Berlin, o. 32 Labrusse-Riou, Catherine/Mathieu Bertrand: La vie humaine comme préjudice? Le Monde Shabas, Francois: Anm. zu C.cass v , JCP 2000.II.n o 10438,S.2309.o., Gilbert, Michelle: La cour de cassation méritait-elle le pilori (Á propos de l arrét de l Assemblée pléniére du 17 novembre 2000), PA 2000, n o 245, 4.o., Guigue, Jean: Anm. zu C.cass.v ,Gaz.Pal , 26.o., továbbá Salas: i.m. 14.o. 34 Weder das französische noch das deutsche Haftungsrecht verschaffen dem Kind einen Anspruch gegen den Arzt. Die gegenteilige Entscheidung der Cour de cassation mag aus menschlichen Gründen achtenswert sein, in der Sache ist sie falsch. i.m. 171.o. 35 Loi no du 4 mars 2002 relative aux droits des maladies et á la qualité du systéme de santé. L.: Winter: i.m. 153.o., l. továbbá: Thomas Winter: Leben als Schaden? Vom Ende eines französischen Sonderwegs, JZ 2002, 330.o. A francia törvényt idézi Herpai is:i.m. 43.lj.

A magzati élet védelme Magyarország Alaptörvényében

A magzati élet védelme Magyarország Alaptörvényében HÁMORI ANTAL A magzati élet védelme Magyarország Alaptörvényében Jelen tanulmány az emberi magzat életének védelméről szól: a 2010 2011. évi alkotmányozás és az alkotmánybírósági gyakorlat tükrében. A

Részletesebben

Rózsás Eszter egyetemi adjunktus. Doktori (PhD) értekezés. Témavezetı Kajtár István tanszékvezetı egyetemi tanár

Rózsás Eszter egyetemi adjunktus. Doktori (PhD) értekezés. Témavezetı Kajtár István tanszékvezetı egyetemi tanár Rózsás Eszter egyetemi adjunktus A gyermekjogok tartalma, érvényesülése és védelme Doktori (PhD) értekezés Témavezetı Kajtár István tanszékvezetı egyetemi tanár Pécs 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban

A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban Auer Ádám Botos Gyöngyvér Holndonner Roland Kiss Balázs végzős joghallgatók, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban 1.

Részletesebben

A nem vagyoni kártérítés jogalapja az alkotmánybírósági határozatok és az ítélkezési gyakorlat tükrében

A nem vagyoni kártérítés jogalapja az alkotmánybírósági határozatok és az ítélkezési gyakorlat tükrében Dr. Sipos Péter A nem vagyoni kártérítés jogalapja az alkotmánybírósági határozatok és az ítélkezési gyakorlat tükrében D o l g o z a t Budapest, 2002. április 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A nem vagyoni

Részletesebben

Bevezetés... 5. A dolgozat forrásai... 8. A kutatás módszere és a disszertáció felépítése... 9. I. Elméleti megközelítések... 10

Bevezetés... 5. A dolgozat forrásai... 8. A kutatás módszere és a disszertáció felépítése... 9. I. Elméleti megközelítések... 10 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 Célkitőzés... 6 A dolgozat forrásai... 8 A kutatás módszere és a disszertáció felépítése... 9 I. Elméleti megközelítések... 10 1. Az államok felelısségének szabályozása és

Részletesebben

Dr. Balásházy Mária. A korlátolt felelısségő társaság tagjait megilletı individuális és kisebbségi jogok szabályozása és joggyakorlata 1

Dr. Balásházy Mária. A korlátolt felelısségő társaság tagjait megilletı individuális és kisebbségi jogok szabályozása és joggyakorlata 1 Dr. Balásházy Mária A korlátolt felelısségő társaság tagjait megilletı individuális és kisebbségi jogok szabályozása és joggyakorlata 1 TM 52. sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

TANULMÁNYOK B. Dr. Kovács Gábor Dr. Németh Imre Dr. Gellér Balázs *

TANULMÁNYOK B. Dr. Kovács Gábor Dr. Németh Imre Dr. Gellér Balázs * BÜNTETÕJOGI KODIFIKÁCIÓ B 2005. 2. szám 3 B TANULMÁNYOK B Dr. Kovács Gábor Dr. Németh Imre Dr. Gellér Balázs * AZ EGÉSZSÉGÜGYI BEAVATKOZÁS, AZ ORVOSTUDOMÁNY/ KUTATÁS RENDJE ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÖNRENDELKEZÉS

Részletesebben

Profectus in litteris II.

Profectus in litteris II. 1 Profectus in litteris II. PROFECTUS IN LITTERIS II. Előadások a 7. debreceni állam- és jogtudományi doktorandusz-konferencián 2010. május 21. Szerkesztette P. Szabó Béla, Szemesi Sándor 4 Debreceni

Részletesebben

A speciális szükségletű személyek egyes jogainak hazai szabályozása és érvényesülése Kellner Szilvia

A speciális szükségletű személyek egyes jogainak hazai szabályozása és érvényesülése Kellner Szilvia Iustum Aequum Salutare X. 2014. 3. 95 116. A speciális szükségletű személyek egyes jogainak hazai szabályozása és érvényesülése PhD-hallgató (SZE ÁJDI) Ha az ember beteg és magatehetetlen, könnyen magányosnak

Részletesebben

A HÁZASSÁG ALKOTMÁNYJOGI VÉDELME ÉS AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ZSIROS ANNAMÁRIA

A HÁZASSÁG ALKOTMÁNYJOGI VÉDELME ÉS AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ZSIROS ANNAMÁRIA Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXI. (2013), pp. 259 270. A HÁZASSÁG ALKOTMÁNYJOGI VÉDELME ÉS AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ZSIROS ANNAMÁRIA Tanulmányomban egy viszonylag

Részletesebben

Dr. Bárándy Gergely A gyûlöletbeszéd Magyarországon

Dr. Bárándy Gergely A gyûlöletbeszéd Magyarországon Dr. Bárándy Gergely A gyûlöletbeszéd Magyarországon Barandy.indd 1 11/17/09 9:44:19 AM Barandy.indd 2 11/17/09 9:44:19 AM Dr. Bárándy Gergely A gyûlöletbeszéd Magyarországon Scolar Barandy.indd 3 11/17/09

Részletesebben

ELLENI JOGVÉDELEM PROBLEMATIKÁJA MAGYARORSZÁGON

ELLENI JOGVÉDELEM PROBLEMATIKÁJA MAGYARORSZÁGON A MUNKAHELYI DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI JOGVÉDELEM PROBLEMATIKÁJA MAGYARORSZÁGON Írta NACSA BEÁTA MUNKAÜGYI KONFLIKTUSOK ÉS VITÁK Nacsa Beáta egyetemi adjunktus Eötvös Lóránd Tudományegyetem Munkajogi Tanszék

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. november 18. 2013. 21. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 3206/2013. (XI. 18.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról... 1126 3207/2013. (XI.

Részletesebben

A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÁSKODÁS FİBB MODELLJEI BASIC MODELS OF THE JURISDICTIONAL CONTROL ABOVE PUBLIC ADMINISTRATION. DR. HAID TIBOR alezredes

A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÁSKODÁS FİBB MODELLJEI BASIC MODELS OF THE JURISDICTIONAL CONTROL ABOVE PUBLIC ADMINISTRATION. DR. HAID TIBOR alezredes VÉDELMI IGAZGATÁS DR. HAID TIBOR alezredes A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÁSKODÁS FİBB MODELLJEI BASIC MODELS OF THE JURISDICTIONAL CONTROL ABOVE PUBLIC ADMINISTRATION A XIX. században az állami befolyás kiterjedése

Részletesebben

DISSERTATIONES BÍRÓSÁGI RENDELKEZÉS A BÜNTETÕELJÁRÁSBAN ÉRVÉNYESÍTETT POLGÁRI JOGI IGÉNYRÕL. Jogtörténeti tanulságok

DISSERTATIONES BÍRÓSÁGI RENDELKEZÉS A BÜNTETÕELJÁRÁSBAN ÉRVÉNYESÍTETT POLGÁRI JOGI IGÉNYRÕL. Jogtörténeti tanulságok Iustum Aequum Salutare VII. 2011/2. 159 180. DISSERTATIONES BÍRÓSÁGI RENDELKEZÉS A BÜNTETÕELJÁRÁSBAN ÉRVÉNYESÍTETT POLGÁRI JOGI IGÉNYRÕL Jogtörténeti tanulságok PhD-hallgató (PPKE JÁK) I. Bevezetés 1.

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2015. június 9. 2015. 13. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 14/2015. (V. 26.) AB határozat a Debreceni Járásbíróság 44.B.2111/2013/6. számú végzése és a

Részletesebben

Jog vagy kötelezettség avagy a diplomáciai védelem az államok gyakorlatában

Jog vagy kötelezettség avagy a diplomáciai védelem az államok gyakorlatában Schiffner Imola egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék Jog vagy kötelezettség avagy a diplomáciai védelem az államok gyakorlatában

Részletesebben

KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM KÖZJEGYZŐK

KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM KÖZJEGYZŐK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK A közös háztartásban élő egyéb hozzátartozók: egy elfelejtett családforma? Dr. Szeibert Orsolya 1 Közjegyzői okiratok a bírósági

Részletesebben

VISSZAKÉZBŐL. Bevezetés. avagy a bűncselekmények áldozatainak igényérvényesítése polgári jogi eszközökkel. Bevezetés. I. A viktimológia főbb területei

VISSZAKÉZBŐL. Bevezetés. avagy a bűncselekmények áldozatainak igényérvényesítése polgári jogi eszközökkel. Bevezetés. I. A viktimológia főbb területei VISSZAKÉZBŐL avagy a bűncselekmények áldozatainak igényérvényesítése polgári jogi eszközökkel TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés I. A viktimológia főbb területei II. Áldozat és sértett III. Áldozatvédelem Magyarországon

Részletesebben

Mailáth György Tudományos Pályázat

Mailáth György Tudományos Pályázat Mailáth György Tudományos Pályázat A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés emberi jogi megítélése érvek, ellenérvek büntetőjogi szekció, joghallgató tagozat jelige: avulsio 2014 Tartalom 1. Bevezető

Részletesebben

Elmozdulás a jogvédelemben az ingatlan-nyilvántartásból törölt anyagi jogosult javára a jóhiszemő szerzı védelmének leépítésével

Elmozdulás a jogvédelemben az ingatlan-nyilvántartásból törölt anyagi jogosult javára a jóhiszemő szerzı védelmének leépítésével 1 A magánjogi jogvédelmi rendszer átalakítása a jóhiszemő szerzı hátrányára az ingatlanjogban Elmozdulás a jogvédelemben az ingatlan-nyilvántartásból törölt anyagi jogosult javára a jóhiszemő szerzı védelmének

Részletesebben

AZ ÉLETVESZÉLYT OKOZÓ TESTI SÉRTÉSSEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁKRÓL * TÓTH-ZSÁMBOKI JUDIT egyetemi hallgató (PPKE JÁK)

AZ ÉLETVESZÉLYT OKOZÓ TESTI SÉRTÉSSEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁKRÓL * TÓTH-ZSÁMBOKI JUDIT egyetemi hallgató (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare V. 2009/4. 287 310. AZ ÉLETVESZÉLYT OKOZÓ TESTI SÉRTÉSSEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁKRÓL * TÓTH-ZSÁMBOKI JUDIT egyetemi hallgató (PPKE JÁK) I. Bevezetés Minden társadalomnak alapvetõ érdeke,

Részletesebben

A FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN

A FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN ORSZÁGGYŐLÉSI KÖNYVTÁR - KÉPV ISELİI KUTATÓSZOLGÁLAT A FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLAT TILALMÁRÓL ELEMZÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BÉKÉSI ATTILA 2008. ÁPRILIS A Képviselıi Kutatószolgálat

Részletesebben

TÚL KEVÉS ÉS TÚL SOK

TÚL KEVÉS ÉS TÚL SOK Halmai Gábor TÚL KEVÉS ÉS TÚL SOK SZÓLÁSSZABADSÁG EGY UTILITARISTA MEGKÖZELÍTÉS* Sajó András a magyar jogi irodalom egyik legsokoldalúbb alakja. A jogszociológiai elemzésektôl a jog gazdasági elemzésén

Részletesebben

Az orvosi kezelési szerződés a magyar jogban s az állam felelőssége

Az orvosi kezelési szerződés a magyar jogban s az állam felelőssége Az orvosi kezelési szerződés a magyar jogban s az állam felelőssége Dr. Jobbágyi Gábor tanszékvezető, egyetemi tanár Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A tanulmány a Pázmány Péter

Részletesebben

Az emberi jogok védelmének fejlődése az Európai Unióban: az Unió csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Az emberi jogok védelmének fejlődése az Európai Unióban: az Unió csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Az emberi jogok védelmének fejlődése az Európai Unióban: az Unió csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez MARINKÁS GYÖRGY * Előszó 2009-ben megkötött Lisszaboni Szerződés 1 egy régóta húzódó

Részletesebben

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1.

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Pécs 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog

Részletesebben

FORVM. Acta Juridica et Politica

FORVM. Acta Juridica et Politica ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS FORVM Acta Juridica et Politica III. évfolyam 2. szám SZEGED 2013 Redigunt ATTILA BADÓ, MÁRTA DEZSŐ, ZSUZSANNA FEJES, KLÁRA GELLÉN, ATTILA HARMATHY, MÁRIA HOMOKI-NAGY, ÉVA

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. május 19. 2015. 11. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 11/2015. (V. 14.) AB határozat a Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozata rendelkező része

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉG VÉDELME A BÜNTETŐJOGBAN

AZ EGÉSZSÉG VÉDELME A BÜNTETŐJOGBAN PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA AZ EGÉSZSÉG VÉDELME A BÜNTETŐJOGBAN PhD-értekezés Konzulens: Dr. Tóth Mihály egyetemi tanár Készítette: Dr. Balogh Ágnes egyetemi adjunktus

Részletesebben