9/1993. (IV. 2.) NM rendelet. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9/1993. (IV. 2.) NM rendelet. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről"

Átírás

1 A jogszabály mai napon hatályos állapota 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről A kötelez ő egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. -a (3) bekezdésének j) és k) pontjaiban, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. -ának (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el: 1. (1) Az egészségügyi intézmény (a továbbiakban: intézmény) az aktív minősítés ű osztályain nyújtott ellátás esetében a 3. számú mellékletben foglalt homogén betegségcsoportokhoz (a továbbiakban: HBCs) rendelt súlyszám alapján részesül díjazásban. A HBCs-kbe sorolás módszertanát az egészségügyi miniszter tájékoztatóban közzéteszi. (2) Az ellátott eset HBCs-jének meghatározásában a besorolási tényező ket a (3)-(4) bekezdésekben meghatározott sorrendben kell a csoportosításnál figyelembe venni. (3) Az ellátott aktív kórházi eseteket a besorolási tényezők alapján els ő lépésben a homogén betegség főcsoportjához vagy az előcsoporthoz kell rendelni. A fő csoporton belüli csoportmeghatározásban a besorolási tényezőnek minősül ő beavatkozás végzése esetén a fődiagnózis miatti főbeavatkozás az első dleges szempont. A főcsoportokon belüli csoportmeghatározást definiálhatja a) a fődiagnózis, b) a fődiagnózis és egyéb diagnózis kombinációja, c) a besorolási tényezőnek számító beavatkozás, d) a besorolási tényezőnek számító beavatkozások kombinációja, e) a fődiagnózis és/vagy egyéb diagnózis, valamint f) a beavatkozás vagy a beavatkozások kombinációja, g) a beteg életkora, h) az újszülött születési súlya. (4) Ha az ellátás során nem végeztek besorolási tényezőnek minősül ő beavatkozást a besorolást a fődiagnózis alapján kell elvégezni. (5) (6) Az ellátási eset minősítésénél a fő betegséghez társult betegséget akkor kell figyelembe venni, ha a fő diagnózis miatt szükséges kezelést befolyásolja, illetve, ha annak alapján az esetet más HBCS-be is be lehetne sorolni, mint a fődiagnózis szerint. (7) Minden HBCS-én belül meg kell különböztetni az átlagos, a rövid, a hosszú és az áthelyezett ellátási eseteket az alábbiak szerint: a) átlagos ellátási esetnek minősül az ellátás, ha annak idő tartama az adott HBCS-re a 3. mellékletében megállapított alsó és fels ő határnap között van; b) rövid ellátási esetnek minősül az ellátás, ha annak idő tartama nem éri el az adott HBCS ellátására megszabott alsó határnapot; c) hosszú ellátási esetnek minősül az ellátás, ha az aktív minősítés ű osztályon, részlegen az ellátás időtartama meghaladja az adott HBCS ellátására megszabott fels ő határnapot; d) áthelyezett ellátási esetnek minő sül, ha a beteget úgy helyezik át más intézménybe, hogy az áthelyezést megelőz ő ellátás időtartama nem érte el az adott HBCS normatív ápolási idejét. A normatív ápolási id ő az adott HBCS alsó és fels ő határnapja közötti napban a 3. mellékletében megállapított időtartam. (8) A 99M 959A-L, illetve a HBCs-k elszámolása esetén - ideértve a nevezett HBCs-k kúraszer ű ellátási formáit is - a Nyilvántartott - és az E. Alapból a 959A-L, illetve a HBCs-k szerint finanszírozott - daganatellenes terápiák Kézikönyvében (a továbbiakban: Kézikönyv) meghatározott protokollok paraméterei mellett az alábbiakat kell figyelembe venni: a) teljes díj elszámolása történik, ha a protokoll szerinti teljes ciklus befejeződött; b) többszörös ellátásnak minő sül az ellátás, ha egy finanszírozási eseten belül, egy ellátási ciklust meghaladóan további, befejezett ellátás történik, amely után a szolgáltató az összes ciklus kifizetésére jogosult; c) részleges ellátási eseménynek minő sül az ellátás, ha a finanszírozási eseten belül az ellátási ciklushoz tartozó valamennyi fázis nem teljesült, ebben az esetben csak részleges kifizetés történhet az egy fázisra jutó súlyszám arányában, a teljesített, befejezett fázisok után; d) az ellátás során a protokoll szerinti következ ő fázis megkezdésének idő pontja maximum 14 nappal meghosszabbodhat;

2 e) nem számolható el az ellátás, ha a Kézikönyvben közzétett ea) maximális ciklusszámot meghaladja, vagy eb) kiegészít ő indikációs meghatározásoknak és kezelési elő írásoknak az adott betegség indikációja nem felel meg; f) ha az ellátás nem felelt meg a Kézikönyvben közzétett protokolloknak, akkor legfeljebb a legalacsonyabb egy fáziskezelési napra jutó súlyszám 70%-a számolható el kezelési naponként, és legfeljebb 5 kezelési napra, az els ő kezelési naptól számított 30 napon belül. (9) Az intézmény a 3. számú mellékletben meghatározott súlyszámot számolhatja el a (7) bekezdés a) pontja szerinti esetben, valamint a c) pontja szerinti ellátási esetben a fels ő határnapig teljesített ellátásért. (10) Az áthelyezett ellátási eset után - a neonatológiai intenzív centrumból (PIC) jelentett esetek, továbbá a besorolási tényezőnek minősül ő beavatkozással járó ellátások (P jel ű HBCs) kivételével - az intézmény nem jogosult az (1) bekezdés szerint járó súlyszámra, csak a teljes díj és a normatív ápolási idő hányadosaként meghatározott, az adott HBCs-re vonatkozó egy napra es ő díj és a tényleges ellátási idő szorzatának megfelel ő összegre. (11) A rosszindulatú daganat miatt a szakmai szabályok szerint végzett radioterápia, kemoterápia és mű tét - a sorrendtől függetlenül - egymásnak nem garanciális akadályai. (12) Az aktív fekvő beteg-ellátási intézményben az elhunyt betegek finanszírozása 0,80000 HBCs súlyszámnál nem lehet kevesebb, függetlenül az ápolási időtől és a HBCs csoporttól. (13) A kötelez ő egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 18. -a (6) bekezdésének m) pontja szerinti fogyatékos személy kísérő je, a beteg vagy koraszülött gyermekét szoptató anya, továbbá az ellátásban részesül ő, az ellátás igénybevételének megkezdésekor a 14. életévét be nem töltött biztosított szülője, törvényes képviselő je és közeli hozzátartozója ellátásának finanszírozása napidíjjal történik, amelynek értéke a HBCs súlyszám aktuális forintértékének 0,02-szorosa. (14) A határnapon belüli ismételt felvétel (a 14. számú mellékletben meghatározott esetek kivételével) az előz ő ellátással összevonva egy ellátási esetnek számít. Az azonos HBCs-be tartozó kúraszer ű ellátás - kivéve a 99M 959A-L, illetve a HBCs-k - egyes kezelései (fázisok) egy ellátási esetnek számítanak, függetlenül attól, hogy ambuláns betegként vagy fekvőbetegként történt a kezelés. (15) A sürgő sségi betegellátásban használt 0 alsó határnapos, illetve 6-24 órás kezelésre az azonos fődiagnózisnak megfelel ő M jel ű HBCs szerinti garanciális ellátási szabály az irányadó. (16) A 3. számú mellékletben társult és súlyos társult betegséggel szövegrésszel megjelölt HBCs esetén besorolási tényezőként figyelembe vehet ő az ápolást indokoló alapbetegség mellett fennálló kísér ő betegség és az alapbetegség miatti szövődmény. Nem besorolási tényez ő a betegség kezelésével összefüggő szövődmény. Az alsó határnap előtt elbocsátott eset a társult betegséggel elnevezés ű HBCs-be nem sorolható be. (17) Amennyiben a Z jel ű HBCs-be történ ő besorolást csak a több paraméteres non-invazív monitorizálás beavatkozás indokolja, akkor az esemény a súlyos társult betegség figyelembevétele nélkül elszámolható HBCs súlyszámérték 10%-kal megemelt összegével számolható el. (18) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szerve (a továbbiakban: OEP) a külön jelzéssel ellátott HBCs-ékhez tartozó ellátások indikációjának érvényesítésére szakmai bizottságot hozhat létre, amelybe az illetékes szakmai kollégiumot és az Országos Szakfelügyeletet tagok delegálására kérheti fel. A bizottság feladata az ellenőrzés szakmai, módszertani elő iratainak elkészítése. A bizottságot az OEP működteti. 1/A. 2. A tételes elszámolás alá es ő egyszerhasználatos eszközök és implantátumok jegyzékét az 1. számú melléklet, a tételes elszámolás alá es ő gyógyszerek jegyzékét az 1/A. számú melléklet tartalmazza. 3. (1) A járóbeteg-szakellátás keretében nyújtott ellátások teljesítmény-pontértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) (3) Nem számolható el járóbeteg-szakellátás keretében a gyártástól számított 10 évnél idő sebb berendezéssel végzett CT, MRI vizsgálat. (4) A külön jogszabályban meghatározott a) J0 ellátási szint ű laboratóriumokból jelenthet ő eljárások jegyzékét a 2/a. számú melléklet, b) tartalmazza. 4. (1) A homogén betegségcsoportokhoz rendelt aktív minősítés ű fekvő beteg-ellátási tevékenység súlyszámértékeit, normatív ápolási idejét és határnapjait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (2) A 4. számú mellékletben meghatározott HBCs-be sorolt ellátásokat finanszírozás ellenében csak az ott meghatározott intézetek végezhetik. (3) A 4. számú mellékletben meghatározott ellátások végzésének feltétele a külön jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása.

3 (4) Amennyiben az OEP vagy az illetékes regionális egészségbiztosítási pénztár (a továbbiakban: REP), illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat ellenő rzése során megállapítja, hogy a 4. számú mellékletben szerepl ő egészségügyi szolgáltató nem felel meg a (3) bekezdésben foglalt feltételnek, kezdeményezi az egészségügyi miniszternél a 4. számú melléklet módosítását. (5) Az egészségügyi miniszter a (4) bekezdésen alapuló kezdeményezések figyelembevételével évente felülvizsgálja a 4. számú mellékletben foglaltakat. (6) Amennyiben az ellátást olyan intézet végzi, amely nincs feltüntetve a 4. számú mellékletben, a teljes kifizetésre abban az esetben kerülhet sor, ha a betegnek a 4. számú mellékletben meghatározott intézetbe történ ő szállítását akadályozó körülmény fennállását a REP ellenőrz ő hálózatának (f ő )orvosa - az ellátás befejezését követ ő 20. napig benyújtott kérelemre - vizsgálattal megállapítja. Az ápolást indokoló fődiagnózis alapján meghatározott HBCs díja minden esetben elszámolásra kerül. (7) A 4. számú mellékletben meghatározott ellátások során az 1. számú melléklet szerinti eszközök vagy implantátumok felhasználása esetén az eszközök vagy implantátumok elszámolása a REP-pel kötött külön szerződés szerint történik. (8) Amennyiben a *HBCs-be tartozó mű tétet a 4. számú mellékletben feltüntetett intézetben végezték, de az esetnek a műtét előtti és utáni kezelése más intézetben történt, a kezel ő kórház számára a *HBCs abban az esetben számolható el, ha a Kr. 14. számú melléklete szerinti Adatlapon a mű téti beavatkozás mellett feltünteti a beavatkozást végz ő intézet kódját. A mű tét díját az intézetek egymás között elszámolják. Ugyanez az elszámolási szabály vonatkozik a sugárterápiás beavatkozásokra is. 5. A még országosan el nem terjedt, nagyérték ű mű téti és diagnosztikus eljárásokat, valamint azok díjtételeit a 8. számú melléklet tartalmazza. 6. (1) Egynapos beavatkozás aktív fekvő beteg-ellátási intézményben és a külön jogszabályban meghatározott járóbeteg-szakellátás keretében nyújtható. Az egynapos beavatkozások felsorolását a 9. számú melléklet tartalmazza. A fekvő beteg-szakellátásban használt Adatlapon jelentett egynapos beavatkozás - a HBCS csoportba történ ő besorolás egyéb feltételeinek (fő diagnózis, életkor, egyéb) figyelembevételével - kizárólag a 9. számú melléklet IV. pontjában felsorolt, az adott egynapos beavatkozáshoz hozzárendelt HBCS csoportokban számolható el. (2) A 9. számú melléklet I. pontjában felsorolt beavatkozás - a 14. számú mellékletben foglalt kivételekkel - a besorolása szerinti HBCs fels ő határnapjáig összevonva egy ellátási esetnek minősül az azt követő kórházi felvétellel. 7. (1) A 10. számú melléklet tartalmazza az aktív fekvő beteg-ellátási háttér mellett ambuláns formában is nyújtható kúraszer ű kezeléseket. (2) Aktív fekvő beteg-ellátási háttér az egészségügyi intézményen belül, vagy más olyan egészségügyi intézménnyel kötött szerződéssel biztosítható, amely a biztosított számára 30 percen belül elérhet ő. (3) A 10. számú mellékletben felsorolt meddőségi kezelések kezdete a gyógyszerstimulálási kezelés első napja, második fázisa a petesejtnyerés, maximális időtartama a HBCs fels ő határnapja. A kezelések a kötelez ő egészségbiztosítás keretében igénybe vehet ő meddő ségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendeletben előírt számban és gyakorisággal jelenthető k. A kezelések fázisai (a különálló beavatkozások) csak egymást követ ő sorrendben jelenthetők, az els ő két beavatkozásért 1,00000 súlyszám külön is elszámolható. A HBCs súlyszámérték tartalmazza a hűtési költségeket is. (4) A daganatos betegek kúraszer ű kemoterápiás kezelésérő l kiállított Adatlapon az egyes kezelési fázisok beavatkozási kódját is fel kell tüntetni. A Kézikönyvben szerepl ő kemoterápiás protokollok módosítását, illetve a szükséges új protokollok meghatározását a külön jogszabály szerint befogadott gyógyszerek alapján az Országos Onkológiai Intézet állítja össze, amelyet a Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottság véleménye alapján - az egészségügyi miniszter jóváhagyása után - az OEP a Kézikönyvben közzétesz. (5) 8. (1) A 11. számú melléklet tartalmazza az eltér ő finanszírozást megalapozó dializálási eljárásoknak, valamint a praedializált betegek Erythropoietin ellátásának finanszírozási súlyozási szorzóit. (2) A praedializált betegek Erythropoietin ellátásának díjazására a mű vesekezelés finanszírozására szolgáló előirányzat 5,36%-a fordítható. 9. A 12. számú melléklet tartalmazza a fogászati szolgáltatások kódszámát, pontszámát, amely a társadalombiztosítási finanszírozás alapjául szolgál. 9/A. Az Országos Vérellátó Szolgálattól a felhasználó intézmények által igényelt vérkészítmények térítési díját a 13. számú melléklet tartalmazza. 9/B. A gondozóintézeti szű rés és gondozás keretében az egyes szakterületeken elszámolható tevékenységeket és azok pontértékeit a rendelet 2. számú és 15. számú melléklete tartalmazza. 9/C. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 27. -ának (15) bekezdése szerinti havi fix összegű díjazás mértékét e rendelet 16. számú melléklete tartalmazza. 10. (1) Ez a rendelet május 1-jén lép hatályba.

4 (2) A rendelet mellékletei a Népjóléti Közlönyben kerülnek közzétételre. (3) 1. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez Tételes elszámolás alá es ő egyszerhasználatos eszközök és implantátumok jegyzéke OENO Egyszerhasználatos eszközök és implantátumok Scoliosis implantátum Gerinc belső fixációs implantátum 4. Maxillo-faciális belső fixációs eszközök és helyreállító protesisek, ideértve a CAD-CAM eljárással tervezett koponya- és arccsontpótlást is Maxillo-faciális belső fixációs eszközök CAD-CAM eljárással tervezett koponya- és arccsontpótló eszközök Maxillo-faciális helyreállító protesisek Érprotézisek gyűrűs vagy külső spirál erősítéssel (egyenes protézis, Y protézis) 6. Felnőtt és gyermek-szívműtétekhez használt oxigenátor csőkészlettel, szívstabilizátor és tartozékai Felnőtt és gyermek-szívműtétekhez használt szívstabilizátor és tartozékai Felnőtt szívműtétekhez használt oxigenátor csőkészlettel Gyermek szívműtétekhez használt oxigenátor csőkészlettel Szívbillentyűk (mű, biológiai) Pacemakerek, implantálható kardioverter-defibrillátorok és elektrodáik Aorta stent-graftok Transjuguláris, intrahepatikus porto-cavalis shunt (TIPS) Ventriculo-atrialis shunt, ventriculo-peritonealis shunt, lumboperitonealis shunt Peritoneo-venosus shunt Érprotézis dialízis shunt készítéséhez Implantálható tartós ér- és epiduralis katéter Cochlearis implantátum Mamma protézis Tissue expander, extender Végtagmegőrző endoprotézis (rosszindulatú alapbetegség kezelésében) Mély-rectum és nyelőcső műtétek során használt anatomosisvarrógépek és tárak C Tüdőműtét során használt varrógépek és tárak 23. Biológiai implantátum (konzerv csont, porc, ín, szaruhártya, keratinocyta, egyéb) Biológiai implantátum (konzerv csont) Biológiai implantátum (porc) Biológiai implantátum (ín) Biológiai implantátum (szaruhártya) Biológiai implantátum (keratinocyta) Biológiai implantátum, egyéb (kivétel: csont, porc, ín, szaruhártya,

5 keratinocyta) Injektálható implantátum a vesico-ureterális reflux és az inkontinencia kezeléséhez Szembetegségek kezeléséhez szükséges Ruthenium applikátor Műanyag keratoprotézis Agytörzsi hallásjavító implantátum Intraaortikus ballonpumpa Percután rádiófrekvenciás máj-tumor ablációs eszköz HALO-készülék Baclofen-pumpa Légúti stentek 33. Neuropacemaker Mély agyi stimulátor (pacemaker) Gerincvelői stimulátor (pacemaker) 34. Urethra stent, ureter stent Urethra stent Ureter stent Hereprotézis Kardiológiai ablációs és elektroanatómiai térképező katéterek Kardiológiai ablációs katéterek Kardiológiai elektroanatómiai térképező katéter Gyógyszerkibocsátó coronaria stent D Varrógép Longo szerinti aranyér műtéthez E Egyszer használatos eszköz vacuum core biopszia (VCB) Mammotome-hoz Orbitális implantátum 42. Égési sérültek ellátásához használt bőrpótló készítmények Égési sérültek ellátásához használt Alloderm bőrpótló készítmény Égési sérültek ellátásához használt Integra bőrpótló készítmény 1/A. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez Tételes elszámolás alá es ő gyógyszerek jegyzéke és kódja OENO Kompetencia Gyógyszer megnevezése R. 4. sz. melléklete szerint HERCEPTIN (trastuzumab) 150 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz Finanszírozott indikációs kör Fokozott HER2-expressziót vagy HER2 génamplifikációt mutató metasztatikus és korai emlőkarcinóma R. 4. sz. melléklete szerint ALIMTA (pemetrexed) 500 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz Nem laphámsejtes, nem kissejtes tüdőrák másodvonalbeli kezelése monoterápiában ALIMTA (pemetrexed) 100 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz

6 FABRAZYME (beta agalsidase) 5 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz FABRAZYME (beta agalsidase) 35 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz REPLAGAL (agalsidase alfa) 1 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz (1 ml) REPLAGAL (agalsidase alfa) 1 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz (3,5 ml) Fabry-betegség (αgalaktozidáz A hiány) 1. Elszámolásra jogosult intézetek 0140 Semmelweis Egyetem Budapest 0506 Városi Önkormányzat Almási Balogh Pál Kórház, Ózd 0802 Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház és Oktató Kórház 10C9 Eger, Hospinvest Zrt Szombathely, Markusovszky Kórház Zrt. 2. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai Kód Index Tevékenység megnevezése Pont Elsősegély Vizsgálat Vizsgálat a rendelőn kívül Intervenciós radiológiai beavatkozás során végzett vizsgálat Alkalmassági vizsgálat tömegsportolásra Vizsgálat hatósági felkérésre Szakorvosi vizsgálat és szakvélemény kiadása szociális ellátásra való jogosultság megállapításához I. fokú orvosi bizottság szakvéleményének kialakítása és kiadása munkaképesség csökkenés elbírálása céljából II. fokú orvosi bizottság szakvéleményének kialakítása és kiadása munkaképesség-csökkenés elbírálása céljából Vizsgálat a szakmai alkalmasság I. fokon történő elbírálására Vizsgálat a szakmai alkalmasság II. fokon történő elbírálására Vizsgálat a munkaköri alkalmasság II. fokon történő elbírálására Vizsgálat foglalkozási megbetegedés megelőzése vagy megállapítása céljából Kontrollvizsgálat, konzílium Kontrollvizsgálat, konzílium a rendelőn kívül Szenzórium vizsgálata Tudatállapot, alvás/ébrenlét vezérlésének vizsgálata 181

7 12002 Agyidegek vizsgálata Perifériás idegrendszer vizsgálata Érzőkör vizsgálata Koordinatio vizsgálata Vegetatív idegrendszer vizsgálata Kortikális lebenyfunkciók vizsgálata Afázia neurológiai vizsgálata Demencia vizsgálata Memória és figyelmi funkciók vizsgálata Extrapyramidalis elemi mozgásszabályozás vizsgálata Actographia Extrapiramidalis mozgásszabályozás vizsgálata a mozgatórendszer betegségeiben Lumbálpunkció Ciszterna punkció Intracarotidealis sodium-amytal-próba (WADA-teszt), a beszéddomináns félteke meghatározása Edrophonium hydrochloricum teszt Standard EEG EEG kiegészítő extra provokáció (egyenként) Sphenoidalis elektród behelyezése EEG vizsgálathoz EEG alvásmegvonás után, ragasztott elektróddal EEG telemetriával órás mobil, kazettás EEG monitorozás EEG-videó monitorozás (legalább 3 óra) EEG térképezés EEG mennyiségi-statisztikai elemzéssel EEG poligráfiás monitorizálás (24 órás), komputeres A EEG split screen B EEG epilepsia műtéte előtt, strip behelyezéssel C 1 Poliszomnográfia (PSG) D 1 Poliszomnográfia (min. 6 óra) speciális vérnyomásméréssel R 1 Polygraphia (cardio-respiratórikus) S Cerebrovascularis reservkapacitás (CRK) vizsgálat CO 2 -vel T Cerebrovascularis reservkapacitás (CRK) vizsgálat acetazolamiddal Turn-amplitúdó analízis Elektromyographia (izmonként) Idegvezetési sebességmérés, érző/motoros idegenként Elektromyographia, tűelektróddal izmonként Elektromyographia, késői válasz (hullám) vizsgálat Elektromyographia ismételt/páros ingerléssel Elektromyographia, egyes rost vizsgálatok Elektromacromyographia Motoros rendszer vizsgálata mágneses ingerléssel A Elektroneurographia, tűelektródával C Elektromyographia palati et laryngis D Impulzus diagnosztika spinalis eredetű motoros zavarnál E Impulzus diagnosztika a plexus brachialis ellátási területén F Impulzus diagnosztika a n. facialis ellátási területén 597

8 1208G Impulzus diagnosztika a n. ischiadicus ellátási területén H Elektromyographia a tremor differenciáldiagnosztikájához, minimum 2 izomból Diaphanoscopia cerebri Kiváltott válasz vizsgálatok (Retinographia, Visuális, Acusticus, Somatosensoros) Akusztikus kiváltott válasz Kiváltott potenciál térképezés Rheobasis és chronaxia meghatározás Fénytörés meghatározása komputerrel A Hullámvonal próba B Webster-skála C Tremometria D Tenyér-kézhát próba E Pontrakó próba (1 perc) F 1/a Csecsemőkori látás- és hallásszabályozás (habituatios paradigma) objektív, műszeres vizsgálata 1,5 éves kor alatt Perimetria, kinetikus Perimetria, komputeres Kampimetria, Amsler szerint Accomodatio vizsgálata Fénytörés objektív meghatározása, sciascopia Fénytörés szubjektív meghatározása Szaruhártya-görbület mérése computerrel Leleplező látásvizsgálat Üvegtest biomikroszkópos vizsgálata Nyctometria Adaptometria Fényérzés vizsgálat elsötétített szobában, gyertyával Színlátásvizsgálat pseudoisochrom táblákkal Anomaloscopia Színlátás kvantitatív vizsgálata Ortoptikai vizsgálat Polatest vizsgálat Heterophoria vizsgálata Kettőskép vizsgálat ernyővel vagy gyertyával Ophthalmoscopia Hármastükör vizsgálat Ophthalmoscopia pásztázó lézerrel (SLO) Centrális fúziós frekvencia vizsgálata Ophthalmoscopia, binocularis, indirekt módszerrel Fundusvizsgálat, kontaktlencsével Réslámpa vizsgálat Fluorescein angiographia (FLAG) Fluoroangiographia iridis Fluorometria vestibuli oculi Angiographia oculi (pásztázó lézerrel, SLA) Nystagmographia myographica Kancsalsági szög, szemmozgások vizsgálata Elektroretinographia 803

9 12233 Elektrooculographia Szaruhártya-görbület mérése Szaruhártya-érzékenység vizsgálata Spekulármikroszkópos vizsgálat Topographia corneae Tonometria oculorum Tonographia oculorum Ophthalmodynamometria Ophthalmodynamographia Indocyanin angiographia YAG lézer synechiolysis Astigmia sebészi correctioja Excimer laser terápiás alkalmazása Endothelsejt számlálás Gonioscopia /a A látópályarendszer neuroophtalmológiai vizsgálata /a A központi idegrendszer szemmozgató idegének neuroophtalmológiai vizsgálata Hertel érték mérése Könnytermelés mérése Könnyfilm felszakadási idő Cornea festődés vizsgálata Diaphanoscopia sclerae Cataracta átvilágítás, entoptikai vizsgálat Légvezetéses küszöb mérése (szűrőaudiometria is) Hallásküszöb mérés (lég + csont, mk.o. + maszkolás) Békésy audiometria Impedancia audiometria (Tympanometria + stapedius refl.) Tympanometria, stapedius reflex nélkül Stapedius reflex vizsgálat, tympanometria nélkül Többfrekvenciás tympanometria, ETF, tubafunkció, speciális 240 impedancia mérés Súgott (társalgó) beszédvizsgálat Hangvillavizsgálatok Hallásvizsgálat reflexpróbákkal, audiométer nélkül Játékaudiometria Beszédaudiometria Recruitment vizsgálatok (Fowler, Reger, SISI) Leleplező halláspróbák audiométer nélkül Leleplező halláspróbák audiométerrel Szabadhangteres hallásvizsgálat Irányhallás vizsgálat Nystagmus kalorikus vizsgálata Vestibularis elektronystagmographia Otoneurológiai vizsgálat, teljes körű Rotációs teszt Bárány-székkel Rotációs teszt forgatószékkel és nystagmographia Optokinetikus nystagmus vizsgálat, craniocorpographia Vestibularis Galvan-próba Vestibularis spontán jelek vizsgálata 103

10 12370 Adaptáció és fáradás fülészeti vizsgálata Elektrocochleographia Promontorium tympani teszt Kiváltott potenciál audiometria (ERA, BERA, CERA, MLR) A Emissio otoacusticus transiens et distorsio Otoscopia Microotoscopia Fülvizsgálat pneumatikus fültölcsérrel Rhinoscopia anterior/posterior Epipharynx feltárása katéterrel Epipharyngoscopia indirecta Diaphanoscopia maxillae Olphactometria non calibrata Olphactometria calibrata Rhinomanometria Tubamanometria Laryngoscopia indirecta Foniátriai alapvizsgálat Stroboscopia, fiberostroboscopia Pneumographia oto-rhinologica Phonetographia Voice-profil vizsgálata Beszédérthetőségi vizsgálat Beszédvizsgálat, célzott Oropharyngealis dysphagia vizsgálata Gustometria quantitativa, elektrogustometria, EP Gustometria qualitativa (4 alapíz érzésvizsgálata) PATCH-teszt Tinnitometria Artériás plethysmographia Phlebodynamometria Véna okklúziós próba (Rumpel-Leede) Photorheographia Oszcillometria EKG végtag és mellkaselvezetéssel EKG surface mapping EKG vektorkardiográfia v. Frank-féle elvezetések EKG telemetriával EKG Holter monitorizálása Transztelefonikus EKG EKG nyelőcső elektróddal EKG kerékpár terheléssel EKG futószalag terheléssel Kamrai utópotenciál mérése Impedancia EKG vizsgálat Ergometria spirometriával EKG tripoláris elektródával és gyógyszerterhelés Vena umbilicalis diagnosztikus katéterezése Arteria umbilicalis diagnosztikus katéterezése Tartós nagyvéna katéter behelyezése 15530

11 1313A Nyelőcső manometria ( online módszer) C Nyelőcső manometria (24 órás módszer) D Nyelőcső ph monitorozás (24 órás) E Dysphagometria F Intragastroduodenalis ph monitorozás G Elektrogastrographia H Palatopharyngealis rheobasis meghatározása Rectum digitális vizsgálata Analis manometria Neurourodynamometria rectodynamicamque Neurorectodynamica Enterostoma vizsgálata Nasogastricus szonda levezetése, cseréje Nyombél szondázás Vizelési inger és reflex (m. detrusor) vizsgálata Nephrostoma eltávolítás Állandó katéter eltávolítás Kombinált alsó húgyúti funkcionális vizsgálat (cystometria + nyomásáramlás vizsgálat) Spermavizsgálat automatával Kérdőív felvétele, prosztata-betegségekben Hólyagkatéterezés (diagnosztikus) Hólyagpunkció (diagnosztikus) Cystometria, folyamatos áramlással Vizeletvesztési nyomás Húgycső nyomásprofil Uroflowmetria Manometria urethrae Gáti szummációs EMG Perineometria nőknél Calibratio meatus urethrae Myographia vesicae urinariae et perinei Spermagyűjtés Spermagyűjtés mesterséges termékenyítés céljából Sperma-előkészítés fagyasztást követően, spermapreparálás Hormoncitológia levétele hüvelyből Hormoncitológia levétele a méh nyálkahártyából Postcoitalis kenet levétele Amnioscopia Mozgásszervek teljes körű fizikális vizsgálata Mozgásszervek regionális fizikális vizsgálata Mozgásterjedelem vizsgálata a gerinc területén Izomfunkció vizsgálat a teljes testen Mozgásterjedelem vizsgálata a végtagi ízületekben Talpi nyomáseloszlás statikus és dinamikus mérése Intracraniális képlet percutan biopsziája Intracraniális képlet percutan biopszia, UH vezérelt Biopsia nervi periferialis percutanea Biopsia glandulae thyreoideae percutanea 185

12 14031 Biopsia glandulae thyreoideae percutanea, UH vezérelt Biopsia auris externi percutanea Biopsia auriculi per otoscopiam Biopsia palpebrae Biopsia conjunctivae Biopsia cutis nasi Biopsia cutis faciei Biopsia nasi per rhinoscopiam Biopsia sinus paranasalis per endoscopiam Biopsia laryngis per laryngoscopiam Biopsia laryngis per microlaryngoscopiam Biopsia tonsillae Biopsia pharyngis Biopsia epipharyngis Biopsia uvulae Biopsia gingivae Biopsia palati oris Biopsia medullae ossealis sterni Biopsia medullae ossealis crista ossis ilei Biopsia lymphoglandulae Biopsia lymphoglandulae, UH vezérelt Biopsia tracheae per bronchoscopiam Tüdő percutan transthoracalis tűbiopsiája Biopsia bronchi per bronchoscopiam Biopsia pleurae Biopsia parietis thoracis Biopsia oesophagi per oesophagoscopiam Biopsia ventriculi per endoscopiam Biopsia duodeni per endoscopiam Biopsia duodeni per capsulam Kapszulás vékonybél biopsia Biopsia intestini crassi per colonoscopiam Biopsia sigmae per endoscopiam Endoszkópos abráziós mintavétel Transbronchiális aspirációs tűvel végzett mintavétel Biopsia recti per rectoscopiam Biopsia ani et/seu regionis perianalis Biopsia regionis perianalis/perirectalis, UH vezérelt Biopsia prostatae per rectum seu percutanea, UH vezérléssel 5516 vagy anélkül Biopsia urethrae Biopsia penis Biopsia endometrii Cervicalis kenetvétel Cervix biopszia Cervix körbiopszia Biopsia vaginae Biopsia introitus vaginae nonoperativa Chorion biopsia, transvaginalis, UH vezérelt Chorion biopsia, transabdominalis, UH vezérelt 1768

13 14790 Magzati szerv biopsia, UH vezérelt Magzati vérvétel, UH vezérelt Biopsia labii oris Biopsia parietis abdominis Biopsia mammae percutanea Biopsia mammae percutanea, UH vezérelt Citológiai mintavétel váladékozó emlő váladékából Vastagtű biopsia (core biopsia) Szövethenger biopszia emlőből, 2D röntgen vezérelt Aspiratios citológiai mintavétel emlőből, 2D röntgen vezérelt Emlő stereotaxiás vacuum core biopszia Biopsia cutis Biopsia articulationis Biopsia musculus et/seu tendinis Biopsia cartilaginis Biopsia cutis et/seu subcutis peroperatíva Biopsia mammae peroperatíva Biopsia musculi peroperatíva Biopsia ossis peroperatíva Biopsia costae peroperatíva Biopsia articulationis peroperatíva Biopsia nervi periferialis peroperatíva Biopsia palpebrae peroperatíva Biopsia conjunctivae peroperatíva Biopsia structurae lacrimalis peroperatíva Biopsia musculi oculi peroperatíva Biopsia intraorbitalis peroperatíva Külső fül sebészi biopszia Fül feltárásos biopszia Orrüreg nyálkahártya biopszia Orr porcos részeinek feltárásos biopsziája Biopsia labiorum oris peroperatíva Nyálmirigy feltárásos biopszia Biopsia ani intraoperatíva Férfi gát feltárásos biopszia Vulva feltárásos biopszia Női gát műtéti biopszia Biopsia lymphoglandulae superficialis intraop Biopsia lymphoglandulae sec. Daniels Biopsia vasorum perif Hypopharyngo-laryngoscopia endoscopica Laryngoscopia directa Microlaryngoscopia, microscopia endolaryngealis Rhino-pharyngo-laryngo-fiberoscopia Rhinoscopia endoscopica Sinuscopia maxillaris transnasalis Sinuscopia maxillaris percanina Sinuscopia sphenoidalis transnasalis Sinuscopia sphenoidalis transethmoidealis 597

14 16185 Sinuscopia frontalis percutanea Bronchoscopia Bronchoscopos bronchus öblítés, diagnosztikus Autofluorescens bronchoscopia Bronchoscopos anyagvétel cytológiai és szövettani vizsgálatra Bronchoscopos anyagvétel mikrobiológiai vizsgálatra Bronchoscopos anyagvétel cytológiai, szövettani és mikrobiológiai vizsgálatra Bronchoscopon keresztül anyagvétel a nyirokcsomókból cytológiai vizsgálatra Wang tűvel Oesophagoscopia Gastro-oesophagealis varicositas endoszkópos vérzéscsillapítása Endoszkópos intubáció Endoszkópos tumorroncsolás vegyszerrel Endoszkópos tumorroncsolás lézerrel Endoszkópos vitális festés Endoszkópos thermocoagulatio A Organikus nyelőcsőszűkület endoscopos szondatágítása (bougie vagy oliva alkalmazásával) C Organicus nyelőcsőszűkület endoscopos ballondilatációja E Oesophagoscopia + vérzéscsillapítás, nagyfrekvenciás készülékkel Oesophagoscopia per gastrostomiam Nyelőcső endoszkópos UH vizsgálata Oesophagogastroscopia Gastroscopia D Gyomor endoszkópos UH vizsgálata Gastroscopia per gastrostomiam Duodenoscopia Endoscopos sphincterotomia Endoscopos nasobiliaris drénezés Endoscopos kőextractio Endoscopos pancreas pseudocystostomia (cystogastrostomia és cystoduodenostomia) 1636D Duodenum endoszkópos UH vizsgálata Oesophago-gastro-bulboscopia Jejunoscopia (proximális enteroscopia) Colonoscopia D Colon endoszkópos UH vizsgálata E Colonoscopia et colonographia Rectosigmoideoscopia (flexibilis) Rectoscopia, merev eszközzel Rectum és sigma endoscopos ultrahang vizsgálata D Rectum endoscopos ultrahang vizsgálata Anoscopia Cystoscopia Cystoscopia flexibilis eszközzel Urethro-cystoscopia 3190

15 16551 Urethrofiberoscopia Hysteroscopia Kolposcopia Vaginoscopia Choledochoscopia duodenoscopon át (baby scop) Endoscopia szájadékon át (kiegészítő pont) Bronchoscopia tracheostomán át Dermatoscopia Epicután allergia próba, fogászati ellátáshoz Epicután allergia próba Epicutan bakteriológiai próba Intracutan allergia próba, azonnali reakció Tuberculin próba, Pirquet Tuberculin próba, Mantoux Intradermalis antigén próba, késői reakció Intracutan allergia próba, bakteriális antigénekkel Intracutan allergia próba, gombaantigénekkel Tetanus bőrpróba Celluláris immunitás vizsgálata bőrreakcióval Nasalis allergia próba, allergén provokációval Légúti aspecifikus bronchiális provokáció Légúti allergia provokáció, specifikus antigénnel Fizikai terhelés hatásának vizsgálata a hörgőkre Allergia provokációs próba Alimentaris allergiateszt Spirometria Nasalis csúcsáramlás számítása Légúti ellenállás és vezetőképesség számítása Distributio ventillationis (N-kimosás, radioakt. gáz) Pulmonalis vascularis resistentia számítása Effectivitas ventillationis et perfusionis calc Diffúziós kapacitásvizsgálat Teljes test plethysmographia /b Dohányzás leszokás támogatás - paciens vizsgálat /b Dohányzás leszokás támogatás - leszokási vizit /b Dohányzás leszokás támogatás - a kilégzett levegő szénmonoxid mértékének a meghatározása Keringési idő mérése Keringésfunkciós vizsgálat egy artériában Végtagi artériák vérnyomásmérése, folyamatos hullámú Doppler készülékkel Perifériás keringés funkcionális vizsgálata Perifériás keringés terheléses vizsgálata Keringő vérvolumen becslése Vizeletvétel vagy -gyűjtés csecsemőtől és gyermektől Clearance vizsgálathoz anyaggyűjtés Savanyítóképesség vizsgálata A mozgató szervrendszer részleges, mozgásanalizáló-mérő készülékkel végzett, objektív vizsgálata Kristálykimutatás polarizációs mikroszkóppal 1241

16 17522 Kristálykimutatás és azonosítás elektronmikroszkópos módszerrel Spermatogram Spermium vándorlási teszt ejakulatumban Postcoitalis kenet vizsgálata Hajminta mikroszkópos vizsgálata Alapanyagcsere vizsgálat Oxygen consumptio számítása Hólyag feltöltése metilénkékkel Ductus nasolacrimalis szondázás Nyálmirigy kivezetőcsövének szondázása Hörgőváladék leszívása Thoracocentesis diagnosticus Punctio et/seu aspiratio genitaliae masculinae Punctio et/seu aspiratio cystae diagnosticus Punctio et/seu aspiratio ovarii Punctio et/seu aspiratio ovarii/folliculi, UH vezérelt Douglas punctio Douglas punctio, UH vezérelt Ascites punctio Haspunkció, UH vezérelt Punctio et/seu aspiratio articulationis Punctio et/seu aspiratio bursae Vékonytű aspirációs biopszia Punctio et/seu aspiratio mammae Punctio et/seu aspiratio mammae, UH vezérelt Cholangiomanometria áramlásvizsgálattal Mikrobiológiai mintavétel nyálkahártyáról Mikrobiológiai mintavétel székletből Mikrobiológiai mintavétel haemocultura, aerob Mikrobiológiai mintavétel haemocultura, anaerob Mikrobiológiai mintavétel műtéti anyagból Mikrobiológiai mintavétel szilárd transport közegbe Mikrobiológiai mintavétel folyékony transport közegbe Mikrobiológiai mintavétel tenyésztő transport közegbe Pszichiátriai/klinikai pszichológiai exploráció Pszichiátriai/pszichológiai diagnosztikus interjú Biográfiai analízis Pszichiátriai/pszichológiai heteroanamnézis Pszichodiagnosztikai elemző exploráció Pszichodiagnosztikai exploráció teszt előtt Wolberg-féle strukturált pszichológiai interjú Brunet-Lezine-féle pszichomotoros teszt Exploratív játék Prekognitív defectus differenciáldiagnosztika Neuropszichológiai diagnosztika Problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat Kognitív folyamatok térképezése Kognitív térképezés terápia megalapozásához Prekognitív és figyelmi készség vizsgálata 429

17 19216 Éberségi szint vizsgálata Viselkedéstérképezés, kezelés megalapozásához /a Éberségi szint meghatározás fejlődés-neurológiai vizsgálathoz (0-18 hónapos korig) Pszichogalvanikus reflex A Lurija-Nebraska-féle neuropszichológiai próba B Afázia neuropszichológiai próba I. (Lurija) C Afázia neuropszichológiai próba II D Kortikális funkció neuropszichiátriai tesztvizsgálat E Bender-Gestalt-féle neuropszichiátriai teszt F DCS-Hill-féle agykárosodás diagnosztikai teszt H Módosított mini mental state K Iskolaérettség tesztvizsgálata L Gyermeki fejlődés vizsgálata próbákkal M Snijders-Domen-féle intelligencia vizsgálat Mentális funkció vizsgálat Raven szerint Színes Raven-vizsgálat Mentális funkció vizsgálat OTIS I Mentális funkció vizsgálat OTIS II Mentális funkció vizsgálat Benton A forma szerint Mentális képesség vizsgálat Bender szerint Mentális képesség vizsgálat Frostig szerint A Memória teszt 15 szó-15 kép B Lurija-féle memóriapróba C Benton-féle memóriapróba (A + B) D Pszichiátriai keresztmetszeti status E Pszichiátriai hosszmetszeti kép F Pszichodinamikai elemzés Műszeres problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat Rorschach projektív próba Személyiségvizsgálat TAT Személyiségvizsgálat PFT Személyiségvizsgálat Zulliger szerint Személyiségvizsgálat, Szondi-féle kétprofilos Személyiségvizsgálat, Szondi-féle tízprofilos HTP (ház-ember-fa) rajzteszt Farajz-teszt A Machover-Baltrusch-féle rajzteszt B Lüscher-teszt C Színpiramis-teszt D Wartegg-teszt E Metamorfózis teszt F Személyiségvizsgálat CAT-féle G Személyiségvizsgálat PIL-féle H Duss-féle meseteszt J Bábteszt K Világteszt L Szceno-teszt M MMPI-teszt 759

18 1932N Személyiségvizsgálat CPI-teszt P Személyiségvizsgálat Cattel szerint R Személyiségvizsgálat FPI-teszt Thomas-féle meseteszt Révész-Nagy-féle figyelemvizsgálat Pieron-féle figyelemvizsgálat d2 figyelemvizsgálat Lorr-féle IMPS pszichiátriai állapotbecslő skála BPRS pszichiátriai állapotbecslő skála Hamilton-féle depressziós skála Hamilton-féle szorongás skála Zung-féle depressziós skála Beck-féle depressziós skála Ozsváth-féle önjellemző panaszleltár Goldberg-féle állapotjelző leltár Brengelman-féle ENR skála A Eysenck-féle EPQ skála B Taylor-féle manifeszt szorongást mérő skála D Spielberg-féle STAI szorongásvizsgálat E Spielberg-féle agresszió kifejezési skála G Tulajdonságlista H Derogatis skála (SCL) K Énkép-testkép kérdőív L Juhász-Kopp-Veér-féle neurózisszűrő kérdőív M James-féle külső-belső kontroll kérdőív N MMQ kérdőív P RSK kockázatvállalási kérdőív R Hall-Williams-féle motivációs kérdőív S Diszfunkcionális attitűd skála T Fischer-féle BFQ testkép-tudatossági skála Intelligenciavizsgálat MAWI szerint Intelligenciavizsgálat Eysenck szerint A Intelligenciavizsgálat HAWIK szerint B Intelligenciavizsgálat Binet szerint Dermatoglyphák elemzése Rehabilitációs felmérés és értékelés Aminosav vagy származékának kimutatása szérumból Aminosav v. származékának meghatározása testnedvben, aminosavanként Fenilalanin mennyiségi meghatározása szérumban Fenilalanin kimutatása (Guthrie) Homocisztein meghatározása Metionin terhelés Karnitin meghatározás (szövet, plazma vagy vizelet) Cisztatin C meghatározás Fehérjék identifikálása izoelektromos fókuszálással Alfa2-makroglobulin meghatározása Alfa1-savi glikoprotein meghatározása Összfehérje meghatározása szérumban Albumin meghatározása szérumban, festékkötő módszerrel 45

19 21041 Albumin meghatározása szérumban, immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel Fehérjék elválasztása elfo-val agarózgélben Fehérjék elválasztása elfo-val cellulóz acetát membránon Fehérje koncentrálás elektroforézishez Prealbumin meghatározása Retinol kötő fehérje meghatározása Fibronektin meghatározás Tumor nekrózis faktor alfa (TNFalfa) meghatározása Interferon gamma meghatározása Transzformáló növekedési faktor béta (TGFbéta) meghatározása Alfa-1 antitripszin meghatározása C reaktív fehérje (CRP) kvantitatív meghatározása Fruktózamin meghatározása Alfa-1 mikroglobulin meghatározása szérumban Myoglobin meghatározása szérumban Coeruloplazmin meghatározása C C reaktív fehérje (CRP) ultraszenzitív meghatározása D Szérum amiloid A (SAA) meghatározása E Prokalcitonin (PCT) meghatározása Kardiális troponin kimutatása Kardiális troponin I meghatározása Kardiális troponin T meghatározása A kollagén keresztkötés koncentrációjának meghatározása a 2403 vizeletből és szérumból es típusú prokollagén propeptid (P1NP) meghatározása szérumból Ammónia meghatározása szérumban Karbamid meghatározása szérumban Húgysav meghatározása Kreatin meghatározása Kreatinin meghatározása kinetikus Jaffé módszerrel, szérumban Kreatinin meghatározása enzimatikus módszerrel Összes bilirubin meghatározása szérumban Konjugált bilirubin meghatározása szérumban Oxigén résznyomás mérése Vérgáz analízis H-2 kilégzési teszt Oldószer v. belégzett anyag szérumszintjének meghatározása 2353 kromatográfiás módszerrel C-13/C-14 CO 2 meghatározás kilégzett levegőből Glukóz meghatározása Glukóz meghatározása hexokináz módszerrel Galaktóz meghatározása szérumban Galaktóz kimutatása vérben (Guthrie-teszttel) Mucopolysaccharid meghatározása szérumban Mucopolysaccharidózis profil meghatározás Mucopolysaccharidózis gyorsteszt (össz GAG) 572

20 21390 Fruktóz meghatározása Xilóz abszorpciós teszt Szabad zsírsav meghatározása Trigliceridek meghatározása A Zsírsav profil meghatározása, gázkromatográfiával Összkoleszterin meghatározása HDL koleszterin meghatározása, precipitációs módszerrel LDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel A HDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel Lipoprotein elfo Apolipoprotein A I. meghatározása Apolipoprotein A II. meghatározása Apolipoprotein B meghatározása Lp(a) meghatározása A Apolipoprotein E meghatározása B Apolipoprotein C-II meghatározása Nátrium meghatározása szérumban Kálium meghatározása szérumban Összes kalcium meghatározása Ionizált kalcium meghatározása Réz meghatározása Foszfor meghatározása szérumban Klorid meghatározása szérumban Mangán meghatározása, atomabszorpcióval Nikkel meghatározása, atomabszorpcióval Króm meghatározása, atomabszorpcióval Arzén meghatározása szérumból és vizeletből, atomabszorpcióval Szelén meghatározása, atomabszorpcióval Alumínium meghatározása, atomabszorpcióval Cink meghatározása Ólom meghatározása, atomabszorpcióval Lithium meghatározása Magnézium meghatározása Arany meghatározása, atomabszorpcióval Kadmium meghatározása, atomabszorpcióval Higany meghatározása, atomabszorpcióval Tallium meghatározása, atomabszorpcióval Kobalt meghatározása, atomabszorpcióval C Ionizált magnézium meghatározása A vitamin meghatározása A B1 vitamin meghatározása B B6 vitamin meghatározása E vitamin meghatározása K vitamin meghatározása Drog minőségi kimutatása, tesztcsíkkal Digoxin meghatározása Digitoxin meghatározása Disopyramid meghatározása Lidocain meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy 2236

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről hatályos: 2015.02.03 - A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

A Szabálykönyv használata

A Szabálykönyv használata BEVEZETÉS Az Egészségügyi Világszervezet által 1978-ban kiadott (International Classification of Procedures in Medicine, Geneva, 1978.) Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozására (továbbiakban OENO) alapozva,

Részletesebben

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI PROGRAM (REP)

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI PROGRAM (REP) REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI PROGRAM (REP) 1. sz. melléklet: 3 és P típusként kódolható diagnózisok listája - (2) 2. sz. melléklet: X típusként kódolható diagnózisok listája- (16) 3. sz. melléklet: Funkcióképesség,

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJ SZABÁLYZATA

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJ SZABÁLYZATA M I S K O L C I S E M M E L W E I S I G N Á C E G É S Z S É G Ü G Y I K Ö Z P O N T É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z N O N P R O F I T K F T 3 5 2 9 Miskolc, Csabai kapu 9-11. Tel.: (46) 555-602,

Részletesebben

TÉRÍTÉS ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÁRLISTÁJA

TÉRÍTÉS ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÁRLISTÁJA TÉRÍTÉS ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK A példány sorszáma: A példány tulajdonosa: A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI DOKUMENTUM A DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ TULAJDONA. Engedély nélküli másolása

Részletesebben

Hatályosság: 2010.06.01-2010.07.02

Hatályosság: 2010.06.01-2010.07.02 35/2010. (V. 14.) EüM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a fertızı betegségek és a járványok megelızése

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2004. március 8., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK 15/2004. (III. 8.) ESZCSM r. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai

Részletesebben

Érvényes: 2012. november 12-től visszavonásig. Szakrendelések. Időtartam. Asszisztensi beavatkozások (orvos nélküli vagy vizsgálatra valő előkészítés)

Érvényes: 2012. november 12-től visszavonásig. Szakrendelések. Időtartam. Asszisztensi beavatkozások (orvos nélküli vagy vizsgálatra valő előkészítés) Szolgáltatásaink általában előzetes bejelentkezéssel, vagy előjegyzéssel vehetők igénybe! Az előjegyzés a recepción történik, kivéve ahol telefonszám van feltüntetve. Minden megvásárolt bérlethez tartozó

Részletesebben

helye I: I-es Minta Referencia tartomány Referencia tartomány eredete 46-68 1-30 nap 46-68 közp. tph.:2 műszer 1-3 év 31-365nap 48-76 Koberstein, B.

helye I: I-es Minta Referencia tartomány Referencia tartomány eredete 46-68 1-30 nap 46-68 közp. tph.:2 műszer 1-3 év 31-365nap 48-76 Koberstein, B. Érvényes: 2009. július 1-től SZEGED TUDOMÁNYEGYETEM Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Medicina ntézet ntézetvezető: Dr. Földesi mre Levélcím: 6701, Szeged, Pf.: 427. Tel.: 62-545-751, Tel/Fax: 62-544-559

Részletesebben

31/2010. (V. 13.) EüM rendelet. a finanszírozási eljárásrendekről

31/2010. (V. 13.) EüM rendelet. a finanszírozási eljárásrendekről 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet a finanszírozási eljárásrendekről A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 26294 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi

Részletesebben

Synlab Hungary klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai táblája

Synlab Hungary klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai táblája 1 17-OH-progeszteron (17OHP) 2 25-hidroxi-D-vitamin 3 5-hidroxi-indolecetsav (5 HIAA) 4 Acethylcholin elleni autoantitest 5 Adrenocorticotrop hormon Plazma (ACTH) 6 Aktivált parciális thromboplasztin Plazma

Részletesebben

CENTRUM-LAB Labordiagnosztikai Kft 1024 Budapest, Lövőház u. 1-5 Tel: 06-1-309-4300 fax: 06-1-309-4319 www.centrumlab.hu

CENTRUM-LAB Labordiagnosztikai Kft 1024 Budapest, Lövőház u. 1-5 Tel: 06-1-309-4300 fax: 06-1-309-4319 www.centrumlab.hu Kémiai vizsgálatok szérumból Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása 95 Ft 24 óra Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása 95 Ft 24 óra Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 81986 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 189. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések 9226 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 61. szám A nemzeti fejlesztési miniszter 27/2014. (IV. 30.) NFM rendelete a polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ 1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41. Főigazgató: Dr. Ficzere Andrea SZABÁLYZAT E példány sorszáma:... EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA Készítette: Karátsonyi Annamária

Részletesebben

Synlab Hungary Kft. Preanalitikai útmutató Dokumentum azonosítója: MK7-02-M01 Kiadás ideje: 2012.04.12.

Synlab Hungary Kft. Preanalitikai útmutató Dokumentum azonosítója: MK7-02-M01 Kiadás ideje: 2012.04.12. No. Vizsgálat Minta Mintatartó 1. 17-hidroxi-progeszteron (17OHP) 2. 25-hidroxi-D-vitamin (Kalcidiol) 3. 5-hidroxi-indolecetsav (5 HIAA) 4. Aceton kimutatás vizelet 5. Aceton kimutatás vizelet 6. Adenovírus

Részletesebben

A Magyar Epilepszia Liga szakmai ajánlása

A Magyar Epilepszia Liga szakmai ajánlása A Magyar Epilepszia Liga szakmai ajánlása Epilepszia betegségek szakmai protokollja Jelen szakmai protokoll az epilepszia ellátás kereteit, feltételrendszerét és általános ajánlásait tartalmazza a korszerű

Részletesebben

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont ia), ib) és if) alpontjában, a 14. tekintetében

Részletesebben

1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása 10130 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 64. szám Az emberi erõforrások minisztere 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelete az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet. 2013.12.3. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet. 2013.12.3. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten Kft. I 73/203. (II. 2.) EMMI rendelet 73/203. (II. 2.) EMMI rendelet az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekkel

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2008. OKTÓBER 3. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A Telefon: 298-2404 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta Ára:

Részletesebben

Synlab Hungary Kft. Preanalitikai útmutató Dokumentum azonosítója: MK7-02-M01 Kiadás ideje: 2011.03.10.

Synlab Hungary Kft. Preanalitikai útmutató Dokumentum azonosítója: MK7-02-M01 Kiadás ideje: 2011.03.10. Sorszám 1. 17-hidroxi-progeszteron (17OHP) 2. 25-hidroxi-D-vitamin (Kalcidiol) 3. 5-hidroxi-indolecetsav (5 HIAA) 4. Adenovírus IgG/IgM 5. 6. 7. 8. Adrenocorticotrop hormon (ACTH) Aktivált parciális thromboplasztin

Részletesebben

Ár (Ft) Vizsgálat. Az árjegyzék 2011.05.01-től módosításig érvényes. Áraink bruttó árak. Az egészségügyi szolgáltatás tárgyi adómentes.

Ár (Ft) Vizsgálat. Az árjegyzék 2011.05.01-től módosításig érvényes. Áraink bruttó árak. Az egészségügyi szolgáltatás tárgyi adómentes. Kémiai vizsgálatok szérumból Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása Alkalikus foszfatáz meghatározása

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1417 1760. OLDAL 2010. március 25. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 2040 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1.

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1. A fogyatékos gyermekek korai diagnosztikája és fejlesztése érdekében az egészségügyi, közoktatási, szociális és gyermekvédelmi intézmények együttműködésének jogszabályi, működési, intézményi feltételei

Részletesebben

Szervkoordinációs Iroda. Protokoll a donorjelentő intézmények részére a transzplantációs célú szervkivételi riadók szervezéséről 2011.

Szervkoordinációs Iroda. Protokoll a donorjelentő intézmények részére a transzplantációs célú szervkivételi riadók szervezéséről 2011. Szervkoordinációs Iroda Protokoll a donorjelentő intézmények részére a transzplantációs célú szervkivételi riadók szervezéséről 2011. Az összefoglalóban található dokumentumok legfrissebb változata megtalálható

Részletesebben

Kitöltési útmutató az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható fekvőbeteg részére végzett rehabilitációs ellátás kódolási szabályairól

Kitöltési útmutató az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható fekvőbeteg részére végzett rehabilitációs ellátás kódolási szabályairól Országos Egészségbiztosítási Pénztár Kitöltési útmutató az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható fekvőbeteg részére végzett rehabilitációs ellátás kódolási szabályairól Az egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben