9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről"

Átírás

1 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről hatályos: A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. -a (3) bekezdésének j) és k) pontjaiban, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. -ának (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el: (1) 3 Az egészségügyi intézmény (a továbbiakban: intézmény) az aktív minősítésű osztályain nyújtott ellátás esetében a 3. számú mellékletben foglalt homogén betegségcsoportokhoz (a továbbiakban: HBCs) rendelt súlyszám alapján részesül díjazásban. 4 (2) 5 Az ellátott eset HBCs-jének meghatározásában a besorolási tényezőket a (3) (4) bekezdésekben meghatározott sorrendben kell a csoportosításnál figyelembe venni. (3) 6 Az ellátott aktív kórházi eseteket a besorolási tényezők alapján első lépésben a homogén betegség főcsoportjához vagy az előcsoporthoz kell rendelni. A főcsoporton belüli csoportmeghatározásban a besorolási tényezőnek minősülő beavatkozás végzése esetén a fődiagnózis miatti főbeavatkozás az elsődleges szempont. A főcsoportokon belüli csoportmeghatározást definiálhatja a) a fődiagnózis, b) a fődiagnózis és egyéb diagnózis kombinációja, c) a besorolási tényezőnek számító beavatkozás, d) a besorolási tényezőnek számító beavatkozások kombinációja, e) a fődiagnózis és/vagy egyéb diagnózis, valamint f) a beavatkozás vagy a beavatkozások kombinációja, g) 7 a beteg életkora, h) 8 az újszülött születési súlya. (4) Ha az ellátás során nem végeztek besorolási tényezőnek minősülő beavatkozást a besorolást a fődiagnózis alapján kell elvégezni. (5) 9 (6) 10 Az ellátási eset minősítésénél a főbetegséghez társult betegséget akkor kell figyelembe venni, ha a fődiagnózis miatt szükséges kezelést befolyásolja, illetve, ha annak alapján az esetet más HBCs-be is be lehetne sorolni, mint a fődiagnózis szerint.

2 (7) 11 Minden HBCs-én belül meg kell különböztetni az átlagos, a rövid, a hosszú és az áthelyezett ellátási eseteket az alábbiak szerint: a) átlagos ellátási esetnek minősül az ellátás, ha annak időtartama az adott HBCs-re a 3. számú mellékletében megállapított alsó és felső határnap között van; b) rövid ellátási esetnek minősül az ellátás, ha annak időtartama nem éri el az adott HBCs ellátására megszabott alsó határnapot; c) 12 hosszú ellátási esetnek minősül az ellátás, ha az aktív minősítésű osztályon, részlegen az ellátás időtartama meghaladja az adott HBCs ellátására megszabott felső határnapot; d) 13 áthelyezett ellátási esetnek minősül, ha a beteget úgy helyezik át más intézménybe, hogy az áthelyezést megelőző ellátás időtartama nem érte el az adott HBCs normatív ápolási idejét. A normatív ápolási idő az adott HBCs alsó és felső határnapja közötti napban a 3. számú mellékletében megállapított időtartam. (8) 14 A 99M 959A-L, illetve a HBCs-k elszámolása esetén ideértve a nevezett HBCs-k kúraszerű ellátási formáit is az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: Kézikönyv) meghatározott protokollok paraméterei mellett az alábbiakat kell figyelembe venni: a) teljes díj elszámolása történik, ha a protokoll szerinti teljes ciklus befejeződött; b) többszörös ellátásnak minősül az ellátás, ha egy finanszírozási eseten belül, egy ellátási ciklust meghaladóan további, befejezett ellátás történik, amely után a szolgáltató az összes ciklus kifizetésére jogosult; c) részleges ellátási eseménynek minősül az ellátás, ha a finanszírozási eseten belül az ellátási ciklushoz tartozó valamennyi fázis nem teljesült, ebben az esetben csak részleges kifizetés történhet az egy fázisra jutó súlyszám arányában, a teljesített, befejezett fázisok után; d) az ellátás során a protokoll szerinti következő fázis megkezdésének időpontja maximum 14 nappal meghosszabbodhat; e) nem számolható el az ellátás, ha a Kézikönyvben közzétett ea) maximális ciklusszámot meghaladja, vagy eb) kiegészítő indikációs meghatározásoknak és kezelési előírásoknak az adott betegség indikációja nem felel meg; f) 15 ha az ellátás nem felelt meg a Kézikönyvben közzétett protokolloknak, akkor legfeljebb a legalacsonyabb egy fáziskezelési napra jutó súlyszám 70%-a számolható el kezelési naponként, és legfeljebb 5 kezelési napra, az első kezelési naptól számított 30 napon belül. (9) Az intézmény a 3. számú mellékletben meghatározott súlyszámot számolhatja el a (7) bekezdés a) pontja szerinti esetben, valamint a c) pontja szerinti ellátási esetben a felső határnapig teljesített ellátásért.

3 (10) 16 Az áthelyezett ellátási eset után a neonatológiai intenzív centrumból (PIC) jelentett esetek, továbbá a besorolási tényezőnek minősülő beavatkozással járó ellátások (P jelű HBCs) kivételével az intézmény nem jogosult az (1) bekezdés szerint járó súlyszámra, csak a teljes díj és a normatív ápolási idő hányadosaként meghatározott, az adott HBCs-re vonatkozó egy napra eső díj és a tényleges ellátási idő szorzatának megfelelő összegre. (11) 17 A rosszindulatú daganat miatt a szakmai szabályok szerint végzett radioterápia, kemoterápia és műtét a sorrendtől függetlenül egymásnak nem garanciális akadályai. (12) Az aktív fekvőbeteg-ellátási intézményben az elhunyt betegek finanszírozása 0,80000 HBCs súlyszámnál nem lehet kevesebb, függetlenül az ápolási időtől és a HBCs csoporttól. (13) 18 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 18. -a (6) bekezdésének m) pontja szerinti fogyatékos személy kísérője, a beteg vagy koraszülött gyermekét szoptató anya, továbbá az ellátásban részesülő, az ellátás igénybevételének megkezdésekor a 14. életévét be nem töltött biztosított szülője, törvényes képviselője és közeli hozzátartozója ellátásának finanszírozása napidíjjal történik, amelynek értéke a HBCs súlyszám aktuális forintértékének 0,02-szorosa. (13a) 19 Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti, az újszülött 0 4 napos korban történő életkorhoz kötött szűrővizsgálatait az E. Alap a 7270 kódszámú Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét nélkül, normális újszülött-diagnózissal HBCs súlyszám 16 százalékával finanszírozza. (14) 20 A határnapon belüli ismételt felvétel (a 14. számú mellékletben meghatározott esetek, valamint a (21) bekezdésben foglalt esetek kivételével) az előző ellátással összevonva egy ellátási esetnek számít. Az azonos HBCs-be tartozó kúraszerű ellátás kivéve a 99M 959A-L, illetve a HBCs-k egyes kezelései (fázisok) egy ellátási esetnek számítanak, függetlenül attól, hogy ambuláns betegként vagy fekvőbetegként történt a kezelés. (15) 21 A sürgősségi betegellátásban használt 0 alsó határnapos, illetve 6 24 órás kezelésre az azonos fődiagnózisnak megfelelő,,m'' jelű HBCs szerinti garanciális ellátási szabály az irányadó. (16) 22 A 3. számú mellékletben,,társult és súlyos társult betegséggel'' szövegrésszel megjelölt HBCs esetén besorolási tényezőként figyelembe vehető az ápolást indokoló alapbetegség mellett fennálló kísérő betegség és az alapbetegség miatti szövődmény. Nem besorolási tényező a betegség kezelésével összefüggő szövődmény.az alsó határnap előtt elbocsátott eset a,,társult és súlyos társult betegséggel betegséggel'' elnevezésű HBCs-be nem sorolható be. (17) 23 (18) 24 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) a külön jelzéssel ellátott HBCs-ékhez tartozó ellátások indikációjának érvényesítésére szakmai bizottságot hozhat létre, amelybe az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozatát és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet (a továbbiakban: GYEMSZI) a szakterület tekintetében illetékes szakfelügyelők delegálására kérheti fel. A bizottság feladata az ellenőrzés szakmai, módszertani előiratainak elkészítése. A bizottságot az OEP működteti.

4 (19) 25 Az (1) bekezdés szerint kerül finanszírozásra a GYEMSZI által az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló miniszteri rendeletben foglalt eljárásrend szerint engedélyezett a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott protokollban foglalt és meghatározott, nemzetközi irányelveken és hazai szakmai tapasztalatokon alapuló protokollokban foglalt indikáción túli gyógyszeres kezelés. (20) 26 A műszívkezelés alkalmazásának finanszírozása annak időtartama alatt napidíjjal történik a fekvőbeteg- szakellátásban, amelynek értéke a HBCs súlyszám aktuális forintértékének 0,75-szorosa. (21) 27 1/A A tételes elszámolás alá eső egyszerhasználatos eszközök és implantátumok jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza. 2/A. 30 A tételes elszámolás alá eső hatóanyagok jegyzékét, kódját, az elszámolásra jogosult intézetek körét, valamint az adott hatóanyag alkalmazására vonatkozó szakmai és finanszírozási feltételeket ideértve, amennyiben van, az új beteg bevonására vonatkozó szakmai feltételeket az 1/A. számú melléklet tartalmazza. 2/B. 31 (1) 32 Az egészségügyi szolgáltató az 1/A. számú melléklet szerinti tételes elszámolású gyógyszerek intézményi körének bővítésére irányuló kérelmét az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozata és a GYEMSZI támogató nyilatkozatával az egészségbiztosításért felelős miniszternél kezdeményezi. Az egészségbiztosításért felelős miniszter döntése meghozatala érdekében az OEP-től tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy a kérelem jár-e országos keretemeléssel a beszerzett gyógyszer vonatkozásában. (2) 33 Az OEP a tételes elszámolás alá eső hatóanyagokat tartalmazó gyógyszereket természetben, vagy ha ez valamilyen okból átmenetileg nem lehetséges, pénzügyi keret formájában biztosítja az 1/A. számú melléklet szerinti egészségügyi szolgáltatóknak. 2/C. 34 (1) Az 1/A. számú melléklet szerinti egyes tételes elszámolás alá eső hatóanyagok esetében az egy finanszírozási évre vonatkozó országos keretösszeget az OEP határozza meg, erről az egészségbiztosításért felelős minisztert és a GYEMSZI-t tájékoztatja. (2) Az 1/A. számú melléklet szerinti egyes tételes elszámolás alá eső hatóanyagok esetében a tételes elszámolásra jogosult egyes egészségügyi szolgáltatókra jutó, mg-ban, illetve g-ban kifejezett keret (a továbbiakban: intézményi kvóta) felosztását az egészségügyi szakmai kollégium és a GYEMSZI javaslatának kikérését követően az OEP végzi. Az intézményi kvótát úgy kell meghatározni, hogy országos szinten tartalék keret is rendelkezésre álljon. A tartalék keret képzésére az intézményi kvóta képzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (3) Tárgyi finanszírozási évre vonatkozó intézményi kvótákat az OEP gyógyszerhatóanyagonként a honlapján közzéteszi.

5 (4) Tárgyi finanszírozási évben az intézményi kvóta és a tartalék keret módosítását a) az egészségbiztosításért felelős miniszter, b) a GYEMSZI, c) a szakmai kollégium, vagy d) a saját kezdeményezésére az OEP végzi. (5) Az adott egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó intézményi kvóta módosításánál figyelembe kell venni a már adott kezelésben részesülő betegek további folyamatos ellátásának biztosítását. (6) A tételes elszámolás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszközellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvény 26. (5) bekezdés b) pontja alapján történik. (7) Az egészségügyi szolgáltató intézményi kvótájának teljesítettségéről az OEP negyedéves tájékoztatást ad a honlapján. 2/D. 35 Amennyiben az 1/A. számú mellékletben foglalt tételes elszámolás alá eső hatóanyagot ide nem értve a humán normál immunglobulinokat tartalmazó gyógyszer kiadására a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 26. (1) bekezdés c) pontja alapján kerül sor, a beteg a kezelésre az adott hatóanyag országos keretének terhére jogosult. 2/E. 36 (1) A tételes elszámolású hatóanyagok beszállítója az erre szolgáló elektronikus jelentési rendszeren keresztül a szállítólevelek elektronikus feltöltése útján az egészségügyi szolgáltatónak történt szállításairól folyamatos tájékoztatást ad az OEP részére. (2) A tételes elszámolásra jogosult egészségügyi szolgáltató a tételes elszámolású hatóanyagok felhasználásáról az adott beteg vonatkozásában a beteg kezelését követő 3 napon belül, az erre szolgáló elektronikus adatlap kitöltésével rögzíti a betegre vonatkozó adatokat az elszámoló rendszerben. 3. (1) 37 A járóbeteg-szakellátás keretében nyújtott ellátások teljesítmény-pontértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 38 (2) 39 (3) 40 (4) 41 A külön jogszabályban meghatározott a) J0 ellátási szintű laboratóriumokból jelenthető eljárások jegyzékét a 2/a. számú melléklet b) 42

6 tartalmazza. (5) 43 Nem számolhatók el teljesítményként az adott rendelésen a havi összesített rendelési időt meghaladóan végzett tevékenységek abban az esetben, ha a rendelésen nyújtott a járóbetegszakellátás egyes tevékenységeinek minimális ellátási idejéről szóló 17. számú melléklet szerint, illetve az ott meghatározottak hiányában legalább 2 perc ellátási idő alapján számított összesített havi ellátási idő meghaladja a tárgyhavi rendelési időt. (6) 44 Az (5) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a beteg közvetlen jelenlétét nem igénylő tevékenységek végzése, a csoportos tevékenységek végzése, a kizárólag laboratóriumi mintavételi eszköz biztosítása, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 20. (4) bekezdése szerinti keresőképtelenség miatti soron kívüli ellátások végzése esetén. 3/A. 45 Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 59. (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató havi forint fix összegű díjra jogosult. 4. (1) A homogén betegségcsoportokhoz rendelt aktív minősítésű fekvőbeteg-ellátási tevékenység súlyszámértékeit, normatív ápolási idejét és határnapjait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (2) 46 A 4. számú mellékletben meghatározott HBCs-be sorolt ellátásokat finanszírozás ellenében csak az ott meghatározott intézetek végezhetik. 47 (3) 48 A 4. számú mellékletben meghatározott ellátások végzésének feltétele a külön jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása. (4) 49 Amennyiben az OEP, illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat ellenőrzése során megállapítja, hogy a 4. számú mellékletben szereplő egészségügyi szolgáltató nem felel meg a (3) bekezdésben foglalt feltételnek, kezdeményezi az egészségbiztosításért felelős miniszternél a 4. számú melléklet módosítását. (5) 50 Az egészségbiztosításért felelős miniszter a (4) bekezdésen alapuló kezdeményezések figyelembevételével évente felülvizsgálja a 4. számú mellékletben foglaltakat. (6) 51 Amennyiben az ellátást olyan intézet végzi, amely nincs feltüntetve a 4. számú mellékletben, a teljes kifizetésre abban az esetben kerülhet sor, ha a betegnek a 4. számú mellékletben meghatározott intézetbe történő szállítását akadályozó körülmény fennállását az OEP ellenőrző hálózatának (fő)orvosa az ellátás befejezését követő 20. napig benyújtott kérelemre vizsgálattal megállapítja. Az ápolást indokoló fődiagnózis alapján meghatározott HBCs díja minden esetben elszámolásra kerül. (7) 52 A 4. számú mellékletben meghatározott ellátások során az 1. számú melléklet szerinti eszközök vagy implantátumok felhasználása esetén az eszközök vagy implantátumok elszámolása az OEP-pel kötött külön szerződés szerint történik. (8) 53 Amennyiben a *HBCs-be tartozó műtétet a 4. számú mellékletben feltüntetett intézetben végezték, de az esetnek a műtét előtti és utáni kezelése más intézetben történt, a kezelő kórház számára a *HBCs abban az esetben számolható el, ha a Kr. 14. számú melléklete szerinti

7 Adatlapon a műtéti beavatkozás mellett feltünteti a beavatkozást végző intézet kódját. A műtét díját az intézetek egymás között elszámolják. Ugyanez az elszámolási szabály vonatkozik a sugárterápiás beavatkozásokra is A még országosan el nem terjedt, nagyértékű műtéti és diagnosztikus eljárásokat, valamint azok díjtételeit a 8. számú melléklet tartalmazza (1) 56 Egynapos beavatkozás aktív fekvőbeteg-ellátási intézményben és a külön jogszabályban meghatározott járóbeteg-szakellátás keretében nyújtható. Az egynapos beavatkozások felsorolását a 9. számú melléklet tartalmazza. A fekvőbeteg-szakellátásban használt Adatlapon jelentett egynapos beavatkozás a HBCS csoportba történő besorolás egyéb feltételeinek (fődiagnózis, életkor, egyéb) figyelembevételével kizárólag a 9. számú melléklet III. pontjában felsorolt, az adott egynapos beavatkozáshoz hozzárendelt HBCS csoportokban számolható el. (2) 57 A 9. számú melléklet I. pontjában felsorolt beavatkozás a 14. számú mellékletben foglalt kivételekkel a besorolása szerinti HBCs felső határnapjáig összevonva egy ellátási esetnek minősül az azt követő kórházi felvétellel (1) A 10. számú melléklet tartalmazza az aktív fekvőbeteg-ellátási háttér mellett ambuláns formában is nyújtható kúraszerű kezeléseket. (2) 59 Aktív fekvőbeteg-ellátási háttér az egészségügyi intézményen belül, vagy más olyan egészségügyi intézménnyel kötött szerződéssel biztosítható, amely a biztosított számára 30 percen belül elérhető. (3) 60 A 10. számú mellékletben felsorolt meddőségi kezelések kezdete a gyógyszerstimulálási kezelés első napja, második fázisa a petesejtnyerés, maximális időtartama a HBCs felső határnapja. A kezelések a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendeletben előírt számban és gyakorisággal jelenthetők. A kezelések fázisai (a különálló beavatkozások) csak egymást követő sorrendben jelenthetők, az első két beavatkozásért 1,00000 súlyszám külön is elszámolható. A HBCs súlyszámérték tartalmazza a hűtési költségeket is. (4) 61 A daganatos betegek kúraszerű kemoterápiás kezeléséről kiállított Adatlapon az egyes kezelési fázisok beavatkozási kódját is fel kell tüntetni. (4a) 62 A Kézikönyvben szereplő kemoterápiás protokollok módosítását, illetve az új protokollok összeállítását a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerint befogadott gyógyszerek, alkalmazási előírások, továbbá indikációk szerint az OEP végzi. Az OEP a javaslatát szakmai véleményezés céljából megküldi az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozata részére. Az OEP a javaslatát az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozatának észrevételével együtt megküldi a Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottságnak. A Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottság az OEP javaslata, valamint az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozatának észrevétele alapján alakítja ki a javaslatát, amit megküld az egészségbiztosításért felelős miniszter részére. Az egészségbiztosításért felelős miniszter dönt a javaslatról, amelyet jóváhagyása esetén kihirdet.

8 (5) 63 (6) 64 Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény alapján befogadott nappali és kúraszerű ellátásra szerződött járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató a 10/a. számú mellékletben önálló elszámolási tételként meghatározott nappali, illetve kúraszerű ellátásokat kivéve a (6a) bekezdés szerinti rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátásokat a hozzárendelt pontértéken számolhatja el az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott szabályok szerint. (6a) 65 Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény alapján befogadott nappali ellátásra szerződött járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató, valamint az ellátásoknak megfelelő szakmákban nappali kórházi ellátásra szerződött fekvőbeteg szakellátást nyújtó szolgáltató az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 2. r) pontja szerinti rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátásokat a 18. számú mellékletben meghatározott szabályok és paraméterek alapján számolhatja el (1) A 11. számú melléklet tartalmazza az eltérő finanszírozást megalapozó dializálási eljárásoknak, valamint a praedializált betegek Erythropoietin ellátásának finanszírozási súlyozási szorzóit. (2) A praedializált betegek Erythropoietin ellátásának díjazására a művesekezelés finanszírozására szolgáló előirányzat 5,36%-a fordítható A 12. számú melléklet tartalmazza a fogászati szolgáltatások kódszámát, pontszámát, amely a társadalombiztosítási finanszírozás alapjául szolgál. 9/A. 68,,Az Országos Vérellátó Szolgálattól'' a felhasználó intézmények által igényelt vérkészítmények térítési díját a 13. számú melléklet tartalmazza. 9/B. 69 (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 29. e) pontja szerinti szolgáltatók (a továbbiakban: gondozók) által egyes szakterületeken homogén gondozói gyűjtőkód (a továbbiakban: HGK) is jelenthető elszámolásra. A gondozók által elszámolható tevékenységeket és azok pontértékeit az e -ban foglalt szabályoknak megfelelően a 2. számú, a 15. számú és a 15/a. számú melléklet tartalmazza. (2) A HGK a 15. számú mellékletben foglalt kódokkal együttesen nem jelenthető elszámolásra. (3) A HGK a 2. számú mellékletben foglalt kódokkal szakmai kompetencia fennállása esetén együttesen is jelenthető, amely alól kivételt képeznek azok az eljárások, amelyek a 15. számú mellékletben is szerepelnek. (4) A gondozók egy HGK-t jelenthetnek elszámolásra. A HGK magában foglalja az orvosi vizsgálatot, az orvosi kontroll vizsgálatot, a gondozási stratégia felállítását, a gondozói szakellátás jogszabályoknak megfelelő dokumentálását, valamint a további gondozási szakellátás lépéseit.

9 (5) Egy biztosított részére, ugyanazon megjelenési napon, ugyanazon gondozó által nyújtott gondozási szakellátás minden esetben egy gondozói szakellátásnak minősül. (6) Neurológiai, gyermek- és ifjúságpszichiátriai HGK-t a pszichiátriai gondozók jelenthetnek. Drogbetegellátási, alkohológiai és addiktológiai HGK-t pszichiátriai és addiktológiai gondozók is jelenthetnek. 9/C. 70 Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 28/A. -a szerinti havi fix összegű díjazás mértékét e rendelet 16. számú melléklete tartalmazza. 9/D. 71 (1) Az egészségügyi intézmény a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás esetében a 18. számú mellékletben foglalt Nappali Ellátási Programcsoportokhoz (a továbbiakban: NEPCs) rendelt súlyszám alapján részesül díjazásban. A NEPCs-be sorolás módszertanát a HBCs besorolás módszertanáról rendelkező miniszteri rendelet tartalmazza. (2) Az ellátott eset NEPCs-jének meghatározásában a besorolási tényezőket a (3) és (4) bekezdésben meghatározott sorrendben kell a csoportosításnál figyelembe venni. (3) Az ellátott eseteket a besorolási tényezők alapján első lépésben a NEPCs főcsoportjához kell rendelni. A főcsoportokon belüli csoportokat a) az alapdiagnózis, b) a fődiagnózis és c) a besorolási tényezőnek számító beavatkozások határozzák meg. (4) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 3. (5) bekezdése szerinti beutalóval, rehabilitációs ellátási programonként, az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében meghatározott szakorvos javaslata alapján vehető igénybe. (5) Ismételt rehabilitáció ellátási programja az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében az ismétlésre vonatkozóan meghatározott feltételekkel vehető igénybe. 9/E. 72 (1) A rehabilitáció kezdő időpontja az adott szolgáltatónál végzett rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátáshoz tartozó első rehabilitációs ellátási esemény első kezelési napja. (2) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás időtartama a rehabilitáció kezdő napja és a rehabilitáció befejezésének utolsó napja között eltelt valamennyi hivatalos munkarend szerinti munkanap. (3) A kezelési napok száma a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás (2) bekezdésben foglalt időtartama alatt azon napok száma, amelyeken a beteg részére az ellátási program alapján az ellátásnak megfelelő rehabilitációs beavatkozásokat végeztek.

10 (4) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás besorolásakor az elszámolt napok száma a (3) bekezdésben foglalt kezelési napok számával egyezik meg. (5) Alsó határnap az adott NEPCs-re kezelési napokban meghatározott alsó határérték. (6) Felső határnap az adott NEPCs-re napokban meghatározott felső határérték, amely a rehabilitáció kezdő időpontjából kezdődően, a hivatalos munkarend szerinti kezelési szünetnek minősülő napok figyelembevétele nélkül kerül meghatározásra. (7) A maximális kezelési napok száma a NEPCs-re meghatározott felső határnapon belül elvégezhető kezelési napok maximális száma. 9/F. 73 (1) Minden NEPCs-en belül meg kell különböztetni a normál, a rövid, és a hosszú ellátási eseteket az alábbiak szerint: a) normál ellátási esetnek minősül az ellátás, ha a rehabilitáció időtartama az adott NEPCs-re a 18. számú mellékletben megállapított alsó és felső határnap között van, és ezen belül a kezelési napok száma nem haladta meg az ellátásra meghatározott maximális kezelési napok számát; b) rövid időtartamban végzett ellátásnak minősül az ellátás, ha a kezelési napok száma nem érte el az alsó határnapot; c) hosszú ellátásnak minősül az ellátás, ha a rehabilitáció időtartama a rehabilitáció kezdő napjától számítva meghaladta a felső kezelési határnapot. (2) A felső kezelési határnapon felül teljesített rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás kezelési napjaira a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátást nyújtó szolgáltató részére finanszírozási napi díj elszámolása nem történhet, kivéve a (3) bekezdésben foglaltak alapján végzett ellátásokat. (3) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás ismétlésére vonatkozóan az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében meghatározott szabálytól eltérően, az OEP a) legfeljebb a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás felső határnapját követő 10. napig benyújtott kérelem esetén, és b) az OEP ellenőrző főorvosának jóváhagyása alapján az ellátást legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb a NEPCs-re meghatározott maximális kezelési nappal és felső határnappal egyező időtartamban meghosszabbíthatja, amennyiben az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek fennállnak. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott kategóriákban a NEPCs-re a 18. számú mellékletben meghatározott alap finanszírozási napi díj számolható el az alábbiak szerint: a) teljes ellátás esetén a teljesített rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátási kezelési napokra a finanszírozási napi díj 100%-a számolható el,

11 b) rövid időtartamban teljesített rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátási kezelési napokra a finanszírozási napi díj 70%-a számolható el, c) a (3) bekezdés szerint engedélyezett, felső határnapot meghaladóan teljesített rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátási kezelési napokra a finanszírozási napi díj 100%-a számolható el. (5) Az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében előírt ismételhetőségi határidő előtt elkezdett újabb rehabilitációs program kezelési napjaira finanszírozás nem fizethető. (6) Az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében előírt ismétlési számot meghaladóan végzett rehabilitációs programra finanszírozás nem fizethető. 10. (1) Ez a rendelet május 1-jén lép hatályba. (2) 74 (3) (1) Az 1. számú mellékletnek az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról szóló 35/2010. (V. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: Módr.) 1. mellékletével megállapított, a 2. számú mellékletnek a Módr. 3. mellékletével megállapított, a 3. számú mellékletnek a Módr. 4. mellékletével megállapított, a 4. számú mellékletnek a Módr. 5. mellékletével megállapított, a 8. számú mellékletnek a Módr. 7. mellékletével megállapított, a 9. számú mellékletnek a Módr. 8. mellékletével megállapított, a 10. számú mellékletnek a Módr. 9. mellékletével megállapított, valamint a 14. számú mellékletnek a Módr. 10. mellékletével megállapított rendelkezéseit a június 1- jei teljesítményekre kell először alkalmazni. (2) Az 1/A. számú mellékletnek a Módr. 2. mellékletével megállapított, valamint a 4. számú mellékletnek a Módr. 6. mellékletével megállapított rendelkezéseit a július 1-jei teljesítményekre kell először alkalmazni (1) Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 29/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: Módr2.) a) 3. (3) bekezdésével módosított 2. számú mellékletet, kivéve a Módr2. 3 melléklet 1. és 19. pontjával megállapított részét, b) 3. (4) bekezdésével módosított 2. számú mellékletet, c) 3. (5) bekezdésével módosított 3. számú mellékletet, kivéve a Módr2. 5. melléklet 2. pontjával megállapított részét, d) 3. (6) bekezdésével módosított 4. számú mellékletet, kivéve a Módr2. 6. melléklet 8. pontjával megállapított részét,

12 e) 3. (7) bekezdésével módosított 8. számú mellékletet, kivéve a Módr2. 7. melléklet 2. és 4. pontjával megállapított részét, f) 3. (8) bekezdésével módosított 9. számú mellékletet, g) 3. (9) bekezdésével módosított 10. számú mellékletet, h) 3. (10) bekezdésével megállapított 10/a. számú mellékletet, i) 3. (11) bekezdésével módosított 14. számú mellékletet, j) 3. (12) bekezdésével megállapított 16. számú mellékletet a január 1-jei teljesítményektől kell alkalmazni. (2) A Módr2. a) 3. (1) bekezdésével módosított 1. számú mellékletet, b) 3. (2) bekezdésével módosított 1/A. számú mellékletet, c) 3. (3) bekezdésével módosított 2. számú mellékletnek a Módr2. 3. melléklet 1. és 19. pontjával megállapított részét, d) 3. (5) bekezdésével módosított 3. számú mellékletnek a Módr2. 5. melléklet 2. pontjával megállapított részét, e) 3. (6) bekezdésével módosított 4. számú mellékletnek a Módr2. 6. melléklet 8. pontjával megállapított részét, f) 3. (7) bekezdésével módosított 8. számú mellékletnek a Módr2. 7. melléklet 2. és 4. pontjával megállapított részét a április 1-jei teljesítményektől kell alkalmazni Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 5/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet 1. (1) bekezdésével módosított 3. számú mellékletet, valamint 1. (2) bekezdésével módosított 10. számú mellékletet a márciusi kifizetésektől kell alkalmazni Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 36/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: Módr3.) 1. -ával módosított 1. (21) bekezdést, a Módr3. 4. (1) bekezdésével módosított 3. számú mellékletet, a Módr3. 4. (2) bekezdésével módosított 4. számú mellékletet, a Módr3. 4. (3) bekezdésével megállapított 9. számú mellékletet, a Módr3. 4. (4) bekezdésével módosított 10. számú mellékletet, valamint a Módr ával módosított 6. (1) bekezdést a júliusi teljesítésektől kell alkalmazni.

13 Járóbeteg-szakellátás keretében január 1-jétől a gyártástól számított 12 évnél idősebb berendezéssel végzett CT, MRI vizsgálat csak akkor számolható el, ha az a december 31-én hatályos szabályok szerint elszámolható volt Az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelettel megállapított 12. számú mellékletben foglaltakat a január havi kifizetésektől kell alkalmazni Az egyes egészségbiztosítási, egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelettel megállapított 1., 1/A., 2., 3., 4. és 17. számú mellékletben foglaltakat a január havi teljesítésektől kell alkalmazni. 1. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez 83 Tételes elszámolás alá eső egyszerhasználatos eszközök és implantátumok jegyzéke 1. OENO Scoliosis implantátum Gerinc belső fixációs implantátum Egyszerhasználatos eszközök és implantátumok 4. Maxillo-faciális belső fixációs eszközök és helyreállító protesisek, ideértve a CAD-CAM eljárással tervezett koponya- és arccsontpótlást is Maxillo-faciális belső fixációs eszközök CAD-CAM eljárással tervezett koponya- és arccsontpótló eszközök Maxillo-faciális helyreállító protesisek Érprotézisek gyűrűs vagy külső spirál erősítéssel (egyenes protézis, Y protézis) 6. Keringéstámogató eszközök Felnőtt szívműtétekhez használt szívstabilizátor és tartozékai vagy oxigenátor csőkészlettel Gyermek szívműtétekhez használt szívstabilizátor és tartozékai vagy oxigenátor csőkészlettel Rövidtávú keringéstámogató eszközök és tartozékai (IABP) Hosszútávú keringéstámogató eszközök és tartozékai (műszív) ****** Középtávú keringéstámogató eszközök és tartozékai (ECMO) Szívbillentyük (mű, biológiai) Pacemakerek, implantálható kardioverter-defibrillátorok és elektrodáik Aorta stent-graftok

14 Transjuguláris, intrahepatikus porto-cavalis shunt (TIPS) Ventriculo-atrialis shunt, ventriculo-peritonealis shunt, lumbo-peritonealis shunt Peritoneo-venosus shunt Érprotézis dialízis shunt készítéséhez Implantálható tartós ér- és epiduralis katéter Közép- és belsőfül hallásjavító implantátum és processzor Mamma protézis Tissue expander, extender Végtagmegőrző endoprotézis (rosszindulatú alapbetegség kezelésében) Mély-rectum és nyelőcső műtétek során használt anatomosis-varrógépek és tárak C Nyílt tüdőműtét során használt varrógépek és tárak 23. Biológiai implantátum (konzerv csont, porc, ín, szaruhártya, keratinocyta, egyéb) Biológiai implantátum (konzerv csont) Biológiai implantátum (porc) Biológiai implantátum (ín) Biológiai implantátum (szaruhártya) Biológiai implantátum (keratinocyta) Biológiai implantátum (konzervált amnion) Biológiai implantátum, egyéb (kivétel: csont, porc, ín, szaruhártya, keratinocyta) Injektálható implantátum a vesico-ureterális reflux és az inkontinencia kezeléséhez Szembetegségek kezeléséhez szükséges Ruthenium applikátor Műanyag keratoprotézis Percután rádiófrekvenciás máj-tumor ablációs eszköz HALO-készülék Baclofen-pumpa Légúti stentek 33. Neuropacemaker

15 01508 Mély agyi stimulátor (pacemaker) Gerincvelői stimulátor (pacemaker) 34. Urethra stent, ureter stent Urethra stent Ureter stent Hereprotézis Kardiológiai ablációs és elektroanatómiai térképező katéterek Kardiológiai ablációs katéterek Kardiológiai elektroanatómiai térképező katéter Gyógyszerkibocsátó coronaria stent E Egyszer használatos eszköz vacuum core biopszia (VCB) Mammotomehoz Orbitális implantátum 42. Égési sérültek ellátásához használt bőrpótló készítmények Égési sérültek ellátásához használt Alloderm bőrpótló készítmény Égési sérültek ellátásához használt Integra bőrpótló készítmény Vékonybél endoszkópos kapszula 45.* Antiglaucoma implantatum Antiglaucoma shunt implantatum Antiglaucoma fascia lata implantatum A Sűrűfonatú öntáguló intracranialis stent 47.** Beültethető szívmonitor 48.*** Radioterápia során fellépő orális mucositis gyógyítására és megelőzésére alkalmas bevonószer 49.**** Felszínpótló protézis Felszínpótló csípőízületi protézis Felszínpótló bokaízületi protézis 50.***** 0135F Video-thoracoscopos mellkasi (VATS) anatómiai reszekció során felhasznált bizonyos egyszerhasználatos eszközök (ideértve: varrógépek és tárak, lágyrészeltartó gyűrű, lebenykiemelő zsák, elektromos vagy ultrahangos egyszerhasználatos videothoracoscopos vágóeszköz) G Kolorectális laparoszkópos bélműtétek során használt varrógépek, tárak és kiegészítő eszközök

16 K Húgyhólyag műtétei során használt varrógépek, tárak és kiegészítő eszközök * Elszámolásra jogosult intézetek 0140 Semmelweis Egyetem Budapest ** Elszámolásra jogosult intézetek 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest 0162 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest 01A6 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc 13B2 Cegléd, Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet Kft Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézet, Szolnok 1968 Állami Szívkórház, Balatonfüred 2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg 2237 Betegápoló Irgalmas Rend Kórház, Budapest *** Elszámolásra jogosult intézetek 0118 Uzsoki Utcai Kórház, Budapest 0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest 0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét 0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc 1801 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely **** Elszámolásra jogosult intézetek 0140 Semmelweis Egyetem Budapest

17 ***** Elszámolásra jogosult intézetek 0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest 0156 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, Budapest 1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok 1801 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely 0122 ****** Elszámolásra jogosult intézetek 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest 0162 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest 1/A. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez 84 1/a1. Tételes elszámolás alá eső hatóanyagok jegyzéke és kódja, indikációs területek és a felírásra jogosultak köre TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Felnőttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI > 300) kezelésére a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján: a) amennyiben az alkalmazott hagyományos (szteroid indukciós, majd 3 hónapos fenntartó immunszuppresszív) terápia ellenére a betegség aktivitása nem csökken, b) amennyiben megfelelő (legalább 2 mg/ttkg vagy a legmagasabb tolerált) dózisú azathioprin mellett is kialakult szisztémás szteroid függőség (3 hónapon túl szisztémásan 10 mg/nap dózisnál nagyobb prednisolon ekvivalens dózis), c) szteroid rezisztencia (négy héten át alkalmazott 0,75 mg/ttkg prednisolon ekvivalens szteroid dózisra nem reagáló) esetekben, d) amennyiben a hagyományos gyógykezelés toxicitása miatt nem alkalmazható a teljes indukciós kezelés időtartamáig.

18 Ezeket követően megfelelő válaszkészség esetén (CDAI minimum 70 pontos csökkenése) a kezelés folytatható mellékhatás, hatásvesztés vagy progresszió megjelenéséig, azonban a kezelőorvosnak mérlegelnie kell a kezelés felfüggesztését legalább 6 hónapja tartó stabil remisszió esetén. Amennyiben a kezelés felfüggesztésre kerül, panaszmentes időszakot követő relapszus esetében a kezelés ismétlése megkísérelhető. Folyamatos kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni a kezelés további folytatásának elbírálása érdekében. Mellékhatás vagy hatásvesztés esetén készítményváltás lehetséges. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: adalimumab infliximab KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0106 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, Budapest 0116 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 0122 Heim Pál Gyermekkórház, Budapest 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest 01A6 01E8 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 0509 MISEK, Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház 0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd 1801 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely 1901 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg 1/a2. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Felnőttkori (18 éves kor felett) komplex perianális (tályogot drenáló vagy magas transsphincterikus vagy többnyílású vagy rectovaginális komponensű vagy rektális gyulladással járó) vagy enterocutan fisztulával járó Crohn-betegség kezelésére, amennyiben legalább három hónapig alkalmazott hagyományos gyógykezelés (antibiotikum és immunszupresszió

19 és tályogot drenáló komplex fisztula esetében drenázs) ellenére a sipolyok aktivitása nem csökken, vagy a hagyományos gyógykezelés toxicitása miatt nem alkalmazható a teljes indukciós kezelés időtartamáig, ezt követően a megfelelő válaszkészség eléréseesetében (PDAI legalább 3 pontos csökkenése) a kezelés kezdetétől számított egy évig (mellékhatás, hatásvesztés vagy progresszió esetében a készítményváltás lehetséges), ezt követően a teljes remissziót elérő betegekben, évente ismételt vizsgálómódszerekkel igazolt hatékonyság megtartásáig a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: adalimumab infliximab KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0106 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, Budapest 0116 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 0122 Heim Pál Gyermekkórház, Budapest 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest 01A6 01E8 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 0509 MISEK, Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház 0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd 1801 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely 1901 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg 1/b1. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Gyermekkori súlyos, aktív luminális Crohn-betegség (6 éves kortól betöltött 18 éves korig) kezelésére (PCDAI>30), amennyiben legalább három hónapig alkalmazott hagyományos gyógykezelés (szteroid és immunszuppresszív terápia együttes alkalmazása) ellenére a betegség aktivitása igazoltan nem csökken, vagy a hagyományos gyógykezelés dokumentált

20 toxicitás miatt nem alkalmazható három hónapig, ezt követően megfelelő válaszkészség esetén (PCDAI 50%-os csökkenése) további kilenc hónapig (panaszmentes időszakot követő relapszus fellépésekor ismételt terápia megkísérelhető) a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: adalimumab infliximab KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0106 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, Budapest 0116 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 0122 Heim Pál Gyermekkórház, Budapest 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest 01A6 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 0509 MISEK, Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház 0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd 1801 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely 1901 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg 1/b2. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Súlyos aktív fisztulázó gyermekkori Crohn-betegségben (6 éves kortól betöltött 18 éves korig) amennyiben az életminőséget nagymértékben rontó fisztula/fisztulák a hagyományos gyógykezelés (antibiotikum és immunszuppresszív terápia) ellenére nem javulnak három hónapig, ezt követően megfelelő válaszkészség esetén (fisztula záródás, illetve fisztulák számának csökkenése esetén) további kilenc hónapig (panaszmentes időszakot követő relapszus fellépésekor ismételt terápia megkísérelhető) a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokollalapján. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi

Részletesebben

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 26294 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező

Részletesebben

23/2015. (IV. 28.) EMMI

23/2015. (IV. 28.) EMMI 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok átalakításával összefüggő módosításáról

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 177 376. OLDAL 2012. január 16. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről 1

Részletesebben

Egészségügyi finanszírozási technikák elmélete Magyarországon

Egészségügyi finanszírozási technikák elmélete Magyarországon Egészségügyi finanszírozási technikák elmélete Magyarországon Elméleti összefoglalót tartalmaz az egészségügy finanszírozási technikáiról Magyarországon a szerző publikációja. Szakirodalmi gyűjtések alapján

Részletesebben

cc) az az egészségügyi ellátás, amely kismértékű költségemelkedéssel a korábban alkalmazott megoldáshoz képest jelentős egészségnyereséget

cc) az az egészségügyi ellátás, amely kismértékű költségemelkedéssel a korábban alkalmazott megoldáshoz képest jelentős egészségnyereséget 50/2002. (III. 26.) Korm. rendelet az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások szakmai feltételeiről, eljárási rendjének és az új szolgáltatók befogadásának szabályairól Az egészségügyi szakellátási

Részletesebben

A Kormány 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 2758 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 26. szám A Kormány 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

b) az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás

b) az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás Az egészségügyi miniszter 14/2007. (III. 14.) EüM rendelete a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról

Részletesebben

2015. évi LXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 1 hatályos: 2015.07.01 -

2015. évi LXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 1 hatályos: 2015.07.01 - 2015. évi LXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 1 hatályos: 2015.07.01 - Tartalom: Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ 1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41. Főigazgató: Dr. Ficzere Andrea SZABÁLYZAT E példány sorszáma:... EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA Készítette: Karátsonyi Annamária

Részletesebben

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat-

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2015.06.13-2015.06.14 Tartalom: Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási

Részletesebben

A certolizumab pegol kezelés rheumatoid arthritisben, irodalmi áttekintés és egészséggazdaságtani. Szerkesztette: Brodszky Valentin

A certolizumab pegol kezelés rheumatoid arthritisben, irodalmi áttekintés és egészséggazdaságtani. Szerkesztette: Brodszky Valentin A certolizumab pegol kezelés rheumatoid arthritisben, irodalmi áttekintés és egészséggazdaságtani elemzés Szerkesztette: Brodszky Valentin Brodszky Valentin (szerk.): A certolizumab pegol kezelés rheumatoid

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

A HÁZIORVOSI SZOLGÁLATOK INDIKÁTOR ALAPÚ TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE 2014. ÁPRILISTÓL

A HÁZIORVOSI SZOLGÁLATOK INDIKÁTOR ALAPÚ TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE 2014. ÁPRILISTÓL A HÁZIORVOSI SZOLGÁLATOK INDIKÁTOR ALAPÚ TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE 2014. ÁPRILISTÓL A háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatok (továbbiakban: háziorvosi szolgálatok) által végzett minőségi és hatékony

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd Tartalomjegyzék 2013. évi VI. törvény A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról 2666 54/2013. (II. 26.) Korm.

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2009.07.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ. az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ. az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról 1 Általános bevezetés...1 Jogszabályi háttér...1 Telephelyi

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

52/2014. (XII. 19.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

52/2014. (XII. 19.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 52/2014. (II. 19.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2014.12.20-2014.12.21 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.

Részletesebben

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1.

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1. A fogyatékos gyermekek korai diagnosztikája és fejlesztése érdekében az egészségügyi, közoktatási, szociális és gyermekvédelmi intézmények együttműködésének jogszabályi, működési, intézményi feltételei

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Az Országgyűlés - az egészségügyi tevékenység kiemelkedő jelentőségének tudatában, - az egészségügyi dolgozókat megillető

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben