rtocazdas' Gl --~ FELELOS SZERKESZTO SZÉP LÁSZLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "rtocazdas' Gl --~ FELELOS SZERKESZTO SZÉP LÁSZLO"

Átírás

1 )()(ill. 'vfofyam. 4. ucf.m. Kiskunf" gyháza, április h6 rtocazdas' Gl --~ W.3\:W~ N POKTATAS A GAZDASÁGI SZAKTANITOK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE El fi ~li cllj: Egy,.,,. 1"- P " ' l A 1 ol6fi " i 61 hirdot61i cllj.. a Ga1cla6gi S oktanit6k Oru6go EgyHDlete f'p6nlt4r6nak ToirkoY6re a u. aekkn4mi4n kdicloncl6k. FELELOS SZERKESZTO SZÉP LÁSZLO l Mogjelonilr augua1tu1 h6 kiy6toi6yol rninclon h6 1-6n. S1orkont6ág : Klakurof4logyh61a Kiocl6hi atal: Túrko - A1 ogyholot tagjol a lapot lagclljuk foj6bon kopj6k. A lap kiadciaáért felel: PIGMICZKY FERENC elnök, S eks16rd. Kiad6tulajdonos: A Ga1d. S1aktanit6k Or11. Egyesiilete, S1ekl16rd Sikerek sorozata igazolta a most lezajlott mezőgazdasági kiállít{tson azt az elpusztíthatatlan életerőt, mellyel a hazai mezőgazdasági népoktatás reprezentánsai, az önálló gazdasági népiskolák rendelkeznek. Az évenként ismétlődő b~mutatók mindenkor a szerény, csendes, haladó munka kifejezői voltak és ennek felismerése adott évről-évre uj erőt a további törekvésekhez, azokhoz a mélyen gyökerező célkitűzések elérhetéséhez, melyek közel félévszázada ösztönzik a gazdasági népoktatás fanatikus munkásait. Az elért eredmények feletti öröm azonban nem volt mindenkor zavartalan, elkeveredett abban néha a keserűség egyegy cseppje, ami talán ideig-óráig deprimáló hatást váltott ki, de az egészséges önbirálat és az indifferens körök reális kritikája hamarosan eloszlatta azt. Az anyagi eszközök minimális mértéke, az erkölcsi támogatás gyakori hiánya igen sokszor tette kétségessé a fokozatos haladás lehetöségét, de pótolta azt a megfeszített, kitartó, nem ritkán emberfeletti akaraterő, melynek eredményeképen az évi kiállítás olyan gyümölcsöt érlelt, melyre b~szkén. tekinthet a gazdasági népoktatás mmden mtézménye bizonyos elégtételt látva a mult nemérdemelt mellőzéseiért és bőséges forrást lelhet abból a jövőre, a to~ábbi kitartásra és még nagyobb erőfesz tésekre. Önálló gazdasági népiskola nyerte el az idei kiállitás bika nagydijat, melynek jelentóségét csak akkor mérlegelhetjtik kellően, ha figyelembe vesszük, hogy még kistenyésztő ezt a kitüntetést sohasem érhette el. A 20 kat. hold kisbirtokos iskola bizonyára minden anyagi erejét, tudását latba vetette szarvasmarha állományának kialakitásánál, mert csak így vehette fel a küzdelmet hatalmas versenytársaival és nyerhette el azoknak a hozzáképest kimeríthetetlen anyagi tehetsége és számtalan előnyös mellékköruiményeivel szemben. Ez iskola eddigi eredményeivel lapunk más helyén külön is foglalkozunk, bár felsorakoztathatnánk több olyan iskolatársat is, melyek rendelkeznek hasonlóképen kiváló anyaggal, de a Iliállítás tetemes költségeinek fedezéséről gondoskodni nem tudván, kénytelenek voltak lemondani az azon való részvételről. Az önálló gazdasági népiskolák különálló csarnokában felhalmozott te rmények, háziipari anyagok, szemtéltető eszközök és preparátumok, grafikanak és az iskolák belső életét dokumentáló készitmények a legmagasabb helyek kittintető érdeklődését és jóvéleményét váltották ki ; az O.M.G.E. bírálóbizottságának illusztris elnöke elragadtatással nyilatkozott és meglepetésének adott kifejezést a nagyarányú haladás felett ; a látogatók hatalmas tömegétől zsúfolt csarnok élénk bizonyitéka annak, hogy ez intézmények a legjobb úton haladnak ; a kiállítást látogató társiskolák vezetői, tanerői csillogó szemmel járták e csarnokot s tekintetük a jövőbe vetett bizalmat és jóreményeket tükrözték vissza. -p.

2 ~ ~M~E~ZÓ~G~A~Z~D~A~S~ÁG~I~N~É=P~O~K~T~A~TÁ~S~ _3_8._á p-ril~is~ Mintagazdaság vagy gyakorlóterület Adhattam volna közleményemnek azt a cimet is, hogy "Tökéletes példaadás, vagy a jövedelmezőség, létfenntartás" de nem akartam mindjárt az elején az elmondan~ dók közepébe vágni. Az önálló gazdasági népiskolák szervezési gondolatánál az egyik igen fontos cél bizonyára az volt, hogy iskaláink a rendelkezésre álló területen olyan gazdálkodást folytassanak, amely gazdálkodási mód mintegy iránytűje, példaképe legyen a környék kisgazdáinak. Az elgondolás igen ideális és szép volt, azonban a kivitel és megvalósítás annál nehezebb akadályokba ütközött. Nem is szükséges másra utalnom, mint lapunk 1936 január havi számában megjelent "Egy iskolánk szervezésének tanulságos története" cimű, különösen ránk, késői utódokra igazán tanulságos cikkre, amelyben a berettyóujfalui önálló gazdasági népiskola 30 éven át folytatott kemény küzdelme van lefektetve. Ilyen küzdelmes multtal azt hiszem elég sok iskolánk jubiláris beszámolójában találkozhatunk. A fent emlitett igen értékes cikkben olvashatjuk a következöket : "A kis költségadomány - amit bemutatkozáson olyan nagylelküen felajánlottak - igen kicsire zsugorodott. Alig volt elegendő a legszükségesebb vetömagvakra, csemeték re. Zsaroló, rabló gazdálkodást kellett űzni, hogy minél több pénz jusson a beruházásokra. Egyik okszerűtlenség a másik után, mindez a nincstelenség kényszerének hatása alatt." Ezen megdöbbentő sarok olvasása után, önkéntelen felvetődik bennünk az a gondolat, hogy vajjon hová fejlődhetett, a tökéletesség milyen fokát érhették volna el a régi időben szervezett iskoláink, ha nem ilyen küzdelmes 30 év állana a hátuk mögött. Ha nem a részükre juttatott pár hold kizsarolt és majdnem hasznavehetetlen gyakorlóterület kínos jövedelméből kellett volna az instruktiókat és a dologi kiadások nagy részét fedezni. jóformán a semmiből varázslódott elő legtöbb iskolánk jó felszerelése, igaz kevesen tudják, hogy a vezetőségnek hány álmatlan éjszakát okozott ez a vanizsló munka. Egyik érdemekben gazdag igazgatónktól hallottam régebben, hogy az iskola gyakorlóterületének kijelölése alkalmával kivitték a város határába s egy gödrös, szemétlerakodó telepen jelölték ki az uj iskola gyakorlóterületét azon mondással "Itt mutassa meg a tudomány, mit tud". Hála lstennek ezek most már csak rossz álomnak tűnnek fel s iskaláink bebizonyitották, hogy a tudomány és vasakarat fegyvere erősebb volt, mint a kételkedöké. A sok küzdelem után végre eljutott oda iskaláink legnagyobb része, hogy a lét, vagy nemlét kérdésén áthaladtak és most már hozzáfoghatnának olyan munkához, amelynek célja egyedül a tökéletes példaadás lenne. Kezdödhetik a minőségre való dolgozás, a mintaszerúség megvalósítása. Elérkeztünk tehát a mintagazdálkodás kezdetéhez több iskolánknál Több évtizednek kellett eltelni, amig eljutottunk ahhoz az állapothoz, amellyel kezdeni kellett volna a munkát tulajdonképen. Azért volt ennyi időre szükség, mert a mintagazdaság megvalósításához még sok kellékünk hiányzott. Az az iskola, amelyik megfelelő tökebázissal rendelkezik, gondolhat arra, hogy tényleg mintagazdálkodást folytasson. Az ilyen iskolának tökéletesen fejszerejtnek kell lennie. Eleven és holtleltári felszerelésük kifogástalan legyen, a talajerő fenntartás ideális, forgótőke állandóan biztositva, hogy a mintagazdálkodással járó demonstratív költségeket elbirhassa. Ez az ideális állapot azt hiszem nincs minden iskolánknál meg, egyelőre még nem való sithatják meg a legjobbat, alkalmazkodni kell a kényszerítő körülményekhez. Ezen alapos indok miatt feltétlenül különbséget kell tennünk mintagazdaság és gyakorlóterület között. Azok a gazdasági irányu iskolák, amelyek állami subvenciót élveznek, megvalósithatják a mintagazdaság igen szép gondolatát. Olyan anyagi helyzetben van-

3 ~8. április hó. MEZÓGAZDASÁGI NÉPOKTATÁS nak, hogy mintaszerü felszerelésük lehet, megvan a kifogástalan állatállományuk, van pénzük bőven arra, hogy megfelelő szám ú napszámost alkalmazzanak s növendékeikkel csak a munka bemutatását, az oktató munkát végeztetik. Ilyen iskolánál tehát, hogy úgy mondjam minden vigyázz állásban van. Igy lehet mintagazdaságot szervezni, mert nem kell gyakorlóterületnek átengedni a gazdasági terület legnagyobb részét. Van terület a kisérletezésre, külön gyakorlóterület, modernül felszerejt istállók, kitünő és több tipusú trágyatelep stb. ragadhatják el a szemlélöt. Ilyen helyen minden valóban az első klassisbe tartozik, minden kiállhatja a kritikát s a mintaszerüség látszatát keltheti. Igen sok iskolánknál azonban sajnos csak gyakorlóterületről beszélhetünk, ahol a növendékek gyakorlati oktatására, munkájára, az iskola egész gazdasági területét át kell engedni. Távol áll tölem, hogy ennek a munkának értéket ne adjak, de azt úgy gondolom mindnyájan tudjuk, hogy sokszor ez a munka nincs nagy hasznára az iskolának, bármilyen lelkiismeretes is legyen a felügyelet. Elismerhetjük, hogy a tanujók munkája sokszor könnyit a gazdaságon, de az is elismerhető, hogy ennek a munkának gyakorlati haszna és esztétikai hatása messze elmarad a felnőtt emberek munkájának kvalitásától, tehát nem mintaszerü. Milyen jó lenne, ha Gaál Károly kartársamnak egyik cikkében közölt azon elgondolását, hogy a növendékekkel ne orgona vesszőn gyakoroltassuk az oltást és szemzést, hanem vigyük ki a faiskolába öket és ott végeztessük el velük ezeket a munkákat, sőt az összes oltványnevelési munkákat a faiskola sorai között végeztessük. Az én véleményem is az teljesen, hogy a gyakorlati munkába vigyunk életet, érdekességet s ne sablonszerü legyen a gyakorlati foglalkozás. A gyakorlati oktatás anyagát ne csak megtanulják növendékeink, hanem biztos kézzel meg is valósithassák azokat a gazdaságukban. Az ilyen irányú foglalkoztatás azonban kétélű dolog, mert még a szántóföldi gyakorlati foglalkozásoknál is történnek kártételek, a leggondosabb ellenőrzés dacára is, (forditva ledugott dughagymák, növények erőszakos megsértése stb.) Gaál kartársam igen életrevaló elgondolását könnyebben keresztülvihetnénk, ha iskoláinknál is bevezetnék a növendékek selektióját s csak kisgazda gyermekekkel kellene foglalkoznunk. Van sok iskolánknál olyan szép faiskola, hogy Géher szakfelügyelő szerint "le kell venni a kajapot, ha oda az ember beteszi a lábát". Ilyen helyen természetesen növendékeink gyakorlati munkája sokszor anyagi és erkölcsi kárt is okozna, mert a faiskola termékei több iskolánk fontos bevételi forrását képezik s bizony a vevők ma igen válogatósak a csemeték tekintetében is, emiatt nagyon kell vigyáznunk faiskolánk jóhirnevére, a több oldalról jelentkező olcsó csemete árúsitás hullámaival szemben. Több helyről hallottam már, hogy úgy képzelik el a gazdasági iskolákat, mint egy kis földi paradicsomot, ahol mosolyognak a gyümölcsök, a ringó kalásztenger ontia a termést, élesre nyesett utak visznek rózsaligetek között s minden ami szép, jó és tökéletes, iskoláinknál feltalálható. Szent meggyőzödésem az, hogy minden iskolánk vezetőségének ez a vágya, ezért dolgozik kora hajnaltól, késő estig s ezért küzd azzal a kitartással, amit a közleményern elején emlitett tanulságos cikk irója "szaktanitói fanatizmusnak" keresztelt el. Aki nem a szépet keresi, aki nem a legjobbat akarja megvalósitani s ezekért nem tud önfeláldozóan dolgozni, az nem is való a mi pályánkra, mert nemtörődömségével tönkreteheti egy évtizedekig fennálló intézmény nemes hivatását. A szellemi és erkölcsi erő tehát meg lenne minden iskolánknál arra, hogy mintagazdasága révén is szolgálhassa nemzetünk agrár érdekeit. Sajnos azonban ezeken az erőkön kivül a mintaszerüséghez még anyagi erőkre is szükség lenne. Ezek hiánya miatt iskoláink gazdasága, mint mintagazdaság még fejlődő stádiumban van. Még mindig befolyásolják mintagazdaságaink kialakulását a fennmaradásért és a csiszolásokért folytatott küzdelmek. Most tehát még egyenlőre elégedjünk meg -

4 4 MEZŐGAZDASÁOI NEPOKTATÁS t{)38. ápriiis hó ~~~~~~----~~~ de ne nyugodjunk bele - a gyakorlóter.ulet el~ezé!\sel. Ha hivatásunkat fanatlzmussaniolgáljuk s iskaláink anyagilag is megerősödnek, úgy bizó reménységgel nézhetünk a jövő felé, amikor minden gazdasági népiskolánál mintagazdaságot találunk s ebben a mintagazda~ágban lesz egy terület, - aminek a jövedelmét már nélkülözhetjuk - ahol növendékeink gyakorlati kiképzése végbemegy. Szerény véleményem szerinti Jegideálisabb al apot az lenne, amikor mintagazdaságunkban egy területrészt meghagyhatnánk gyakorlóterületnek. Ez az állapot be is következik rövidesen ha a további munkához erőnket régi isk~láink küzdelmes multjából meritjük s szemünk előtt tartjuk azokat az eredményeket, amelyeket a szaktanítói fanatizmus kitermelt és iskaláinknál kikristályositott. Derecske. Fazekas István Kismikroszkóp a gazdasági népiskolában. Mikroszkóp alatt általában legalábbis több száz pengős kényes és félteni való szerkezetet értenek. Én nem ilyen mikroszkópra gondolok. Vannak kb szoros nagyítású kis, szinte játékszer-mikroszkópok. Egy ilyennek az ára a hozzávaló csipeszekkel és skatulyával együtt inkább kevesebb, mint több 20 pengőnél Valamikor megboldogult diákkoromban volt először egy ilyen kis tologatás szerszámom. Most is tisztán emlékszem rá ; mennyire szereltem azt a cseppnyi jószágot és milyen élmény volt számomra bepillantani egy kicsit a természet mühelyébe. Az biztos, hogy egy ilyen kismikroszkóp játékszernek tunik fel annak, aki ismeri a komoly, nagy mikroszkópot. De a gyermek számára élmény, amit ott lát. Megfogja, és - úgy vettem észre - jobban megmarad a fejében, amit ott lát, mint a betu. A kismikroszkópot ép alacsony ára miatt már néhol elemi iskolákban is használják. Én tanítás közben gyakran veszem segítségül. Gazdakörí elöadásra, felnöttekszámára rendezett tanfolyamra is elvittem már s mindég nagy érdeklödést tapasztaltam iránta. Azt állitom, hogy ez az eszköz minden esetre árához képest annyi lehetőséget nyujt, hogy majdnem mindenutt indokolt a szem Jéltető eszközök közé való bevezetése. Egy 40 tanulóból álló osztályban egy metszetet a gyerekek 6-12 perc alatt végignéznek. Ezt az időt is lehet számonk"résscl, it gyzetír:-bsal, o;;tb. kombinálni ' hiszen a mikroszkópnál egyszerre legfeljebb 3 tanuló van elfoglalva. Egy óra alatt szükség esetén 4 metszetet be lehet mutatni, én általában kettőt szoktam. Nem is olyan sűrűn kerül elő a mikroszkóp! jó hasznát veszi az ember első osztályban év elején az alapfogalmak tárgyalásánál és az állatbonctannál, de sor kerül rá gyümölcstermelésnél (kártevök), takarmányozástannál (magvak keresztmetszete, keményítő, stb.) és még több alkalommal is. A bemutatni való metszetek készen nem kaphatók, de elkészftésük nem jelent nagyobb munkát, vagy kiadást. A szükséges tárgylemezeket vagy készen hozatjuk, vagy ha a szépség nem fontos, 7 6X2 6 cm. nagyságban hulladék üvegből üvegessel vágatjuk. A metszet fölé kerülö fedőlemezt 3X3 cm. nagyságban 50 drb-os dobozban optikai, vagy orvosi szereket áruló kereskedésből hozatjuk meg, esetleg a gyógyszertár útján. Általában a preparátumkészftésnél: 1. A metszetet a tárgylemezre kell helyezni. 2. Ha élő anyagról van szó, azt meg kell ölni (fixálás.) 3. A már holt anyagat sok esetben meg kell festeni (élő anyag általában nem festhető.) 4. Ha állandó eitehető preparátumot akarunk, akkor a metszetre valamilyen tartós, átlátszó, folyékony, de megszilárduló anyagat kell cseppenteni s az egészet egy fedőlemezzel befedni (bezárás.)

5 1938. április hó. MEZÓOAZDASÁGI N~POKTATAS!S ~~~ ~~~~~~~~ Bezáróanyagnak a glicerinzselatint ajánlom, melynek készítése a következő: előkészületet igényel. Egy fej vörö~mát 2. A sejtmag bemutatása már több Kémcsöbe, vagy orvosságos üvegtubusba néhány ujjnyi apróra vágott fehér velek fonákjáról vékony hártyát lehet le kettévágunk és levelekre szedjük szét. A le zselatint teszünk. Nem túlsok hideg vizben húzni. Ebből kivágunk kb. 1 cm -nyit s óvatosan, hogy ne ráncolódjon, tárgylemezre felduzzasztjuk, azután a fölösleges vizet leöntjük róla, annyi glicerint öntünk rá, vfzcseppbe tesszük. Ha azt akarjuk, hogy hogy majdnem ellepje s az egészet spirituszlángon óvatosan melegitjük. Ha forr, a Sajnos, a legjobb sejtmagfestékek : a hema a sejtmag jól látszék, meg kell festeni. melegitést mindég abbahagyjuk. Körülményesebben, de tisztábban megy a dolog, ha teines festékek nehezen kaphatók. jó eredményt ad a May-Orünvald-féle festék, ezt nem lángon melegítjük, hanem forró vízbe orvosok tartják, vért festene~ vele. Methylalkoholban állítjuk. Az egészet üveg, vagy fapálcikával kavargatjuk, mig a zselatin fel nem oldódik. Ha nem akar feloldódni, pár csepp vizet van oldva ; néhány csepp kell a metszetre, 3 perc alatt a methylalkohol elvégzi a fixálást. Ekkor felhigítjuk ugyanannyi teszünk hozzá, de minél kevesebb a víz, vizzel különböző irányokból való rá annál hamarabb szilárduló anyagot kapunk. fúvással jól elkeverjük és kb. 5 percig (Erősebb nagyitású mikroszkóphoz mindég kell vizet tenni a glicerinzselatinba, hogy finomabb eloszlású legyen, kismikroszkópnál ez nem fontos.) Ha nem marad teljesen szintelen, hanem zöldes vagy barnás lesz, nem nagy baj. Ha jól sikerült, akkor kihülés után már azonnal annyira szilárd, hogy a bennehagyott keverőpálcikát nem lehet egészen könnyen kihúzni és ha kihúzzuk,. annak a helye üresen marad, a pálcikára pedig a zselatin nem ragad. A metszetre előzetesen kissé megmelegitve (de ne forrjon) egy cseppet teszünk belőle, rátesszük az előzőleg szintén kissé megmelegitett fedőlemezt s a tárgylemezt nagyon óvatosan melegitjük, mig a zselatincsepp széjjel nem kezd futni. Ha kihült a fedőlemeznek már szilárdan kell rajta állani. A széleken kiszivárgott zselatint tilvel lekaparjuk s egy napi időt adva a teljes megszilárdulásra, nedves ruhával tisztára töröljük. Most következik néhány preparátum leírása: 1. A sejteket legszebben bodzabélmetszeten mutathatjuk be. Beretvával (önberetvapengével) igyekszünk a bodzabélből minél hajszálvékonyabb keresztmetszet-darabkákat gyalul ni, ezeket a beretváról valami apró edényke tiszta vízbe rázzuk, vagy P!szkáljuk s onnét a tárgylemezen levő v1zcseppbe csipesszel rakjuk át. Fixálás, fe~tés nem kell,. a viz nagyját, (de nem mmdet) leitatjuk róla és bezárjuk. festjük, Azután egy szemcseppentőből rácsepegtetett vízzel óvatosan, de alaposan kimossuk és bezárjuk. Nagyon hálás, mutatós metszet, szépen látszanak a hosszúkás sejtek, bennük a kékre festett sejtmagvak és a mészoxalát kristályok. 3. Nem nehéz lehúzni a vöröshagyma levelének szintelen bőrét sem. Ebből is kb. 1 cm -nyit veszünk, fixálás, festés nélkül bezárjuk. A hosszúkás sejtek közt jól láthatók a kerek, középen macska szembogaraalakú réssei biró /égzönyilások. 4. Szélesebb szájú kisebb edénybe (kenőcsös tégely) egyenlő arányban keve~ glicerin és alkoholba (denaturált szesz as jó) pár centiméteres 2-3 éves faágdarabokat (akácfa) teszünk. Ezek ott kb. egy hét alatt megpuhulnak s éles beretvával szép metszetek készíthetök belőlük. A keresztmetszetben a farész az évgyfirfikkel, karnbium háncs, stb. látható, míg a hosszmetszetben ja- és háncsrostok és edények. 5. Az edénynyalábok legszebben a tök levélnyeléből vágott keresztmetszeten láthatók. 6. A levél keresztmetszetét keményebb leveleken könnyebb el készíten (körtefalevél). Vastagabb bodzabelet hosszában pár em. nyire behasitunk, ebbe belenyomjuk a levelet mintha ékoltást csinálnánk, ollóval kö~ui levágjuk, ami a bodzabélből kiáll és bodzabele$t01 met$zuk,

6 6 MEZÖGAZDASÁGI NÉPOKTATAS április ~ 7. Nagylevelű erdei moha levélkéjét Ieszakitva, bezárva: séjtjeiben a levélzöldszemesék láthatók. 8. Kettévágott burg-.~nyából késsel vakarhatunk keményitöszemcséket. 9. Főtt húst rostokra szétszedve, bemutathatók az izomrostok. l O. Egy csepp vért a tárgylemezen egy másik tárgylemez élével szétkenve, megszáritva, alkohollal 3 percig fixálva és eosinnal (piros tinta) pár percig festve, láthatókká lesznek a vörös vértestek. Fehér vérsejteket 300-szoros nagyításon alól úgysem láthatunk. Nagyobb vérsejtjei vannak a békának. Ha van orvos ismerősünk, aki hajlandó békavért May-Grünwald-Giemsa módszerrel megfesteni, olyan készítményt nyerünk, melyben már kis mikroszkóppal is láthatók a fehér (kékre festve) és vörös vérsejtek. Ezt glicerinzselatinban eltenni nem lehet, ha nem tudunk kanadabalzsamot szerezni, hagyjuk fedetlenül és vizsgálatko-r cseppentsünk rá kevés tiszta olajat (varrógépolaj.) Ez a néhány készítmény természetesen nem minden, amiről szó lehet. Bemutathatunk még talajszemcséket, buzaszem keresztmetszetét, len-, kender-, gyapjú-. gyapotszálakat, penészgombát, üszögspórákat élesztőt, virágport, méh lábát, szájszerveit, fulánkját, stb. stb. A mikroszkóp kezelését s a metszetek készítését tanítóképző intézetekben, gazdasági akadémián, szaktanitóké.pzöben már régóta tanitják Biztosra veszem, hogy kollegáim előtt ez nem ismeretlen eszköz. Minden bizonnyal már has~nálnak is ilyent gazdasági népiskolákban. En azt akartam ebből a cikkből kihozni, hogy nincs szó költséges és időrabló dolgokról. S azt hiszem, sohasem árt a palettára egy-egy új színt felrakni. Kiállitási beszámoló. Az idő orsóján gyors iramban pergett le egy esztendő és újra eljutottunk a megszokott terminushoz, amikor számot kell adnunk évi munkálkodásunkról, arról az előrehaladásról, amit megkövetel az élet s ez nem tar megállást, mert az halált jelenti. Örömmel állapithatjuk meg, hogy hatalmas lépésekkel közeledünk élhhoz a pozicióhoz, ami megilleti a magyar gazdasági népoktatást, olyan eröfeszitések mutatkoznak, melyek nyomán elmaradhatatlannak látszik a fokozatos eredmény. Idei kiállításunk beszámolóját három pontba csoportositbaljuk : l. A fénypont, ami körtil osztatlanul sütkérezhet minden önálló gazdasági népiskola a szekszárdi iskola nagyszera teljesítménye : megnyerte.,peti 61/6" nevú bikájával a "Hagydíjat". Álljunk meg itt egy pillanatra és mérlegeljük ezt az eredményt kellő megvilágitással. Az ország legkiválóbb gazdaságai su ly os anyagi áldozatokkal formálják ki állatállományukat versenyképessé és mindeniknek titkos álma a "Nagydíj" megszerzése. Érthető is ez, mert hiszen az egy-egy kiállításon résztvevő bika az egész országállomány szine-]avát képviseli s a nagyarányú versenyből kikertilő győztes nemcsak becsvágyat elégít ki, de fölöttébb emeli a tenyészet szinvonalát és értékét. Március hó 23-án 3 óra 20 perckor a rádió vitte szét az éter hullámain az örömhírt s ugyanekkor a rádió felkérése folytán Pigniczky ferenc szekszárdi gazdasági iskolai igazgató szólott a rádió közönségéhez. Módunkban van közölni azt a fáradságos és áldozatteljes utat, melyet a szekszárdi iskola évtől, te hat kerek l O éven át megtett a mostani nagy győzelemig. Az elsö kisérletek lokális vonatkozás úak ban bronzércm, elismerő-oklevél, dísz-oklevél jelzi a megindulást a szekszárdi versenyeken ; 1930-ban elismerö-oklevél : 1933-ban ugyanott l. bikadíj, két aranyérem, két ll. díj ; 1934-ből már országos viszonylatú a szereplés a budapesti országos Mezögazdasági Kiállításon, ahol 1./a. bikadíjat, lll. tehéndíjat, üszőjével aranyokievelet és lll. orsz. tejtisztasági versenyt nyert; 1935-ben l. és lll. bikadíjat és miniszteri elismerést vit

7 1938. április hó. MEZÖGAZDASÁGI NÉPOKTATÁS l. ISKOLÁINK l S M E R T E T É S E. 36. MONOR. Monoron és környékén emberi telepntésnek nyoma a legősibb időktől található. Az ásatások folytán elökerntő leletek tanuskodnak erről. A magyar királyok kiváló hazafiaknak adományozták ezt a vidéket, majd Monor csere útján az egri káptalan tulajdona lett. A török nagyon feldúlja, de végigszenved minden csapást, mely a nemzetet éri ben történt a káptalani földek parcellázása és örök áron való megvásárlása, ami a folyton szaporodó lakosság vagyonosodását, jólétét nagymértlkben emelte. Monor község határa kat. hold, a birtokok határa leginkább tanyarendszerben foglaltatnak. A tanyák szerenesés helyzetben a község Az iskola f''pülete. körül helyezkednek el>;;mi miatt legtöbb birtokos a községből kezeli öket. A_község lakossága 12991, akiknek 45 %-a földmilves. Vallás szerint a református és róm. kath. vallásúak fele - fele arányban állanak, régebben a reformátusok nagyobb számban voltak, kisebb cea 10 %-a egyéb ág. ev., baptista és izraelita. Lakosság nagyrésze Pest és környékére, mint gyári munkás, vasútas stb. jár be kenyere után, akiknek azonban kisebb-nagyobb területű földje, kertje van, igy gyermekeik számára nagyon indokolt a gazdasági oktatás. Monor község érdemes vezetősége tudatára ébredvén, hogy a gazdasági oktatással intenzivebb szellemi felkészültséggel jobb eredményt érhet el, ha a nagyszámú gyermeksereg szakszerű oktatásban is részesittetik, ezért képviselőtestntete év október hó 18-i és év szeptember 24-én tartott ütésén megajánlotta az önálló gazdasági népiskola felállítását. A kendercsaljai dülöben 27 kat. hold és 1279 O-öl alkalmas területet rendelkezésére bocsátott a község tulajdonjogának épségben tartása mellett telekkönyvi biztosítással. Az iskola müködése csak 1912 ben kezdődött. Iskolaépület pedig l 929-ben épült, addig az oktatás a központi állami el. iskola tantermeiben folyt. jelenlegi iskola épület miuden melléképülettel, majorral a birtok szélén a község utolsó, szél~ő utcáján, minden tekintetben a legmegfelelőbb helyen áll. l. Az oktatás. Az oktatás 1912-ben kezdödött két tanerővel Akkor még az elméleti és gyakorlati munkák külön helyen voltak. jelenleg 2 tanterem. t munkaterem, háztartási konyha, éléskamra áll a tanulók, ill. a tanitás rendelkezésére. A tantermek igen jól vannak bútorozva, többféle szemléttető eszköz, mag, vegyi anyag, rovar, szem Iéitető térképgyűjtemény található a tantermekben, amelynek legnagyobb részét Károlyi László, az iskola szervezö igazgatója készítette nagy hozzáértéssel. Továbbá alakfa, gyümölcsminta, térkép stb. állanak az oktatás tökéletesebb végrehajtására.

8 ll. MEZÓGAZDASÁGI NÉPOKTATÁS április!!2; Az iskola üvegháza, melegágyai, baromfi61a és szerszámos kamrája. A munkateremben 5 drb. varrógép szolgálja a leánytanulók eredményes felkészülését élethivatásukra, A háztartási konyha magyaros bútorokkal, tel.ies felszereléssel várja a leendő háziasszonyok sütés-főzés tudományában való kiképzését. A világháború alatt Mandics Marin és Matolcsi Kornélia voltak az iskola tanerői, de akkor az oktatás szünetelt. Tanulólétszám még a háborús évek megkevesbedett seregében is 350 körül volt. (125 fiú és 225 leány.) jelenlegi létszám : 470. (206 fiú és 264 leány.) Beiskolázás mind a téli, mind a nyári félévben igen jónak mondható. Fiútanulók a mezögazdaságban és a kertben 400 :=:-öl szölőben, 800 [>öl fai.skolában, l kat. hold gyümölcsösben egészltik ki elméleti ismereteiket gyakorlati foglalkozással. A leánytanulók l hold 1455 ::J-öl konyhakertben szereznek gyakorlatot. A kertészeiben szép eredményt ért el az iskola ujabban a szamóca nemes fajtáinak termelésével, amely Monoron állandóan nagy keresletnek örvend. Ez nemcsak az oktatási célt szolgálta, hanem anyagilag is igen szép jövedelmet hozott az utóbbi években. 2 üvegház és a melegágyak szaporodó számaival a kertészet kifejlesztése van tervbe véve. Tanítás a fiúk számára minden nap délelőtt és délután van. A leányok számára minden délelőtt tanítás és minden délután szabásvarrás tanfolyam történik. Ugyanis minden leány részt vesz a tánfolyamon kivétel nélkül. ll. A gazdálkodás. Az időjárás és éghajlat nem mindenkor kedvez. Érezhető hatása az alföldi szélsőségességnek itt is. Sokszor a nyugatról jövő esőt Budapest fogja fel, ott kiadós eső van az aszfaltra és Monoron semmi. Erős szelek néha nagyon megviselik a tavaszi gabonát. jégverés és fagy is tesz károkat. Répatermelést azonban nem akadályozta még a barkó kártétel. Inkább a nyár hosszú szárazsága miatt fonnyadás veszélye fenye gette és a lucernát ugyanakkor látogatta meg a b öd e. Monor község Budapest-Cegléd útvonal mellett épen középen igen előnyös helyen terül el. Gazdálkodási főirány lenne a gyümölcs, csemegeszölő termelés, a szarvasmarha- (tejtermelés) és sertéstenyésztés Gyümölcs és csemege szölö termeléssei eddig alig foglalkoztak Monoron, csak most indult meg a telepités nagyobb buzgalommal. Az iskolának egy kat. hold gyümölcsöse, amely főként korai kajszibarackból áll, most kezd terrnőre jönni. Közéjük ötödik kötésben a legnemesebb korai őszibarack fajták ültetésével kisérlet állíttatott be. A 400 [i-öl csemegeszölő most jön szintén termöre. Legtöbb jövedelmet a tejgazda

9 1938. április hó. MEZÓOAZDASÁOI NÉPOKTATÁS 1'1 ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~ Az iskola tehenészete. sággal ér el. Literenként, házhoz szállitva fillért fizetnek érte. Ezért az iskola nagyobb arányú tehenészetet fejlesztett ki. A gazdák között is fellendtilt ujabban az intenzivebb tejtermelés, amióta Károlyi László, az iskola agilis vezetője megszervezte a Monor és környékbeli községek tejszövetkezeteit. Igy a termelt tejet fillérért tudják értékesíteni. Állataik biztositva vannak, jutányosan szerezhetnek be abraktakarmányt és állatok vásárlására előleget kapnak, amelyet lassanként, a beszállített tej árából, részletekben törlesztenek le. Ennek következtében nemcsak fellendíllt a tej mennyisége, ha!lem a tehenek is kiválóbbak lettek, kicserélőrltek és létszámban is megnövekedtek. A Budapesti Központi Általános Tejcsarnok Rt-hoz2az 1934 évben liter, ben : liter, 1936-ban : 1, liter és 1937-ben : 1, liter tej futott be a monori tejszövetkezettől, Ma már egy 31/2 és egy 5 tonnás teherautó viszi naponta a tejet Budapestre. Az iskola területe a következő részekre oszlik : szántóföld : 22 kat. hold 291 _l-öl, kert 3 kat. hold 1060 ~=--öl, eg.) éb terillet : 1 kat. hold öl és mfivelés alatt nem álló: 872 C -öl, összesen : 27 kat. hold 1279 :=:: öl. Mezőgazdasági növények megoszlása : gabona : 32 %, kapás : 27!ft, takarmány 41!ft. Gabonafélékből eladásra alig keríll, mert csak annyi van, hogy a konvenciói ki lehet adni belőle. Kapások pedig takarmányozásra szolgálnak mind. Takarmánynövényekből olyan jó termés szokott lenni normális években, hogy dacára a magas állatlétszámnak (1 és 1/2 holdra egy számos állat) még eladásra is kerül belőle. A talaj termőerejét istállótrágyán kívíll a község középületeiből összegyíljtött hig és sürti fekália adja, amely ol}an nagy termést biztosit, hogy eddig mfitrágya alkalmazása nem mutatkozott szükség~:snek. Folytonos és rendszeres ilyen trágyázási móddal olyan szerkezeti átalakulást kapott a talaj, hogy azt akkor tapasztalja az ember csak, amikor a közvetlen szomszédok földjét hasonlitja össze a talajminőség, növények fejlődése stb. szempontjából A talaj középkötött barna homok, csak kb. 4 holdnyi van benne teljesen laza futóhomok, amelyet az iskola csak ben vett kezelésbe. Ugyanis nem egyszer adta át a község az egész terílletet és igy átalakitő hatása még nem annyira vált ki a többi terület mellett Termésmennyiség maximuma a legutóbbi 5 évben a következő : buza 18 q, rozs 17 q, árpa 16 q, zab 10 q, csövestengeri 53.5 q, takarmányrépa 750 q, burgonya 60 q. Tiz évi átlag : buza 14 q, rozs 14 q, árpa 9 q, csövestengeri 20 q, takarmányrépa 597 q. Tengerifajták termelési kisérletével is foglalkozott az iskola amelyről, kalön cikk

10 ll. MEZÓGAZDASÁGI NÉPOKTATÁS t 938. április ~ Az iskola üvegháza, melegágyai, baromfi61a 61 szerszámos kamrája. A munkateremben 5 drb. varrógép szolgálja a leánytanulók eredm~nyes felkészülését élethivatásukra. A háztartási konyha magyaros bútorokkal, teljes felszereléssel várja a leendő háziasszonyok sütés-főzés tudományában való kiképzését. A világháború alatt Mandics Marin és Matolcsi Kornélia voltak az iskola tanerői, de akkor az oktatás szünetelt. Tanulólétszám még a háborús évek megkevesbedett seregében is 350 körül volt. (125 fiú és 225 leány.) jelenlegi létszám : 470. (206 fiú és 264 leány.) Beiskolázás mind a téli, mind a nyári félévben igen jónak mondható. Fiútanulók a mezógazdaságban és a kertben 400,= -öl szölőben, 800 [-öl fai_skolában, l kat. hold gyümölcsösben egészitik ki elméleti ismereteiket gyakorlati foglalkozással. A leánytanulók l hold 1455 =: öl konyhakertben szereznek gyakorlatot. A kerlészetben szép eredményt ért el az iskola ujabban a szamóca nemes fajtáinak termelésével, amely Monoron állandóan nagy keresletnek örvend. Ez nemcsak az oktatási célt szolgálta, hanem anyagilag is igen szép jövedelmet hozott az utóbbi években. 2 üvegház és a melegágyak szaporodó számaival a kertészet kifejlesztése van tervbe véve. Tanitás a fiúk számára minden nap délelőtt és délután van. A leányok számára minden délelőtt tanitás és minden délután szabásvarrás tanfolyam történik. Ugyanis minden leány részt vesz a tánfolyamon kivétel nélkül. ll. A gazdálkodás. Az időjárás és éghajlat nem mindenkor kedvez. Érezhető hatása az alföldi szélsőségességnek itt is. Sokszor a nyugatról jövő esőt Budapest fogja fel, ott kiadós eső van az aszfaltra és Monoron semmi. Erős szelek néha nagyon megviselik a tavaszi gabonát. jégverés és fagy is tesz károkat. Répatermelést azonban nem akadályozta még a barkó kártétel. Inkább a nyár hosszú szárazsága miatt fonnyadás veszélye fenye gette és a lucernát ugyanakkor látogatta meg a böde. Monor község Budapest-Cegléd útvonal mellett épen középen igen előnyös helyen terül el. Gazdálkodási főirány lenne a gyümölcs, csemegeszölő termelés, a szarvasmarha- (tejtermelés) és sertéstenyésztés Gyümölcs és csemege szölö termeléssei eddig alig foglalkoztak Monoron, csak most indult meg a telepités nagyobb buzgalommal. Az iskolának egy kat. hold gyümölcsöse, amely főként korai kajszibarackból áll, most kezd terrnőre jönni. Közéjük ötödik kötésben a legnemesebb korai őszibarack fajták ültetésével kisérlet állíttatott be. A 400 [i-öl csemegeszölő most jön szintén termöre. Legtöbb jövedelmet a tejgazda-

11 1.;;9,:;38;;:....;;:áp~r;.;,;ili,;.s.-hó_. M.;;E;;;Z.;;.Ö..;;;;O.;.;;AZ;;.;;D;.;,A.;,;S;;.;;Á~O;..I ;.;,N;;.;ÉP~O;.:,;K:.:,T:.:,AT,:.:Á~S:., m. Az iskola tehenészete. sággal ér el. Literenként, házhoz szállitva fillért fizetnek érte. Ezért az iskola nagyobb arányú tehenészetet fejlesztett ki. A gazdák között is fellendült ujabban az intenzivebb tejtermelés, amióta Károlyi László, az iskola agilis vezetője megszervezte a Monor és környékbeli községek tejszövetkezeteit. Igy a termelt tejet 13-t 4 fillérért tudják értékesíteni. Állataik biztositva vannak, jutányosan szerezhetnek be abraktakarmányt és állatok vásárlására elöleget kapnak, amelyet lassanként, a beszállított tej árából, részletekben törlesztenek le. Ennek következtében nemcsak fellendült a tej mennyisége, ha!1em a tehenek is kiválóbbak lettek, kicserélődtek és létszámban is megnövekedtek. A Budapesti Központi Általános Tejcsarnok Rt-hozJaz 1934 évben liter, 1935 ben : liter, t936-ban : 1, liter és 1937-ben: 1, liter tej futott be a monori tejszövetkezettöl, Ma már egy 31/2 és egy 5 tonnás teherautó viszi naponta a tejet Budapestre. Az iskola területe a következő részekre osz lik : szántóföld : 22 kat. hold 291 i_/-öl, kert 3 kat. hold 1060 [~:-öl, eg.) éb terület : l kat. hold öl és mavelés alatt nem álló : 872 [}öl, összesen : 27 kat. hold 1279 [l-öl. Mezögazdasági növények megoszlása : gabona : 32 %, kapás : 27, takarmány 41 Gabonafélékből eladásra alig kerül, mert csak annyi van, hogy a konvenciót ki lehet adni belőle. Kapások pedig takarmányozásra szolgálnak mind. Takarmánynövényekből olyan jó termés szokott lenni normális években, hogy dacára a magas állatlétszámnak (t és 1/2 holdra egy számos állat) még eladásra is kerül belőle. A talaj termőerejét istállótrágyán kívül a község középületeiből összegyüjtött hig és sürü fekália adja, amely ol}an nagy termést biztosit, hogy eddig roatrágya alkalmazása nem mutatkozott szükségesnek. Folytonos és rendszeres ilyen trágyázási móddal olyan szerkezeti átalakulást kapott a talaj, hogy azt akkor tapasztalja az ember csak, amikor a közvetlen szomszédok földjét hasonlítja össze a talajminöség, növények fej Iödése stb. szempontjából A talaj középkötött barna homok, csak kb. 4 holdnyi van benne teljesen laza futóhomok, amelyet az iskola csak ben vett kezelésbe. Ugyanis nem egyszer adta át a község az egész terilletet és igy átalakitő hatása még nem annyira vált ki a többi terület mellett Termésmennyiség maximuma a legutóbbi 5 évben a következő : buza t 8 q, rozs t 7 q, árpa t 6 q, zab 10 q, csövestengeri 53.5 q, takarmányrépa 750 q, burgonya 60 q. Tiz évi átlag: buza 14 q, rozs 14 q, árpa 9 q, csövestengeri 20 q, takarmányrépa 597 q. Tengerifajták termelési kisérletével is foglalkozott az iskola amelyről, külön cikk-

12 Aprilis hó. MEZÓGAZDASÁGI NÉPOKTATAS ben számolt be a közelmultban szaklapunkban Az ott ismertetett fajfákon kivül nemesitett fehér gyöngy csalamádé teng. termelésével is foglalko zik, hogy ennek a fajtának az előnyeit a csalamádé vetésnél az egyéb tengerifajfákkal szemben r kihasználja. Termel az iskola takarmánydinnyél is, '\ amelynek nagy előnye a tökkel szemben, nagyobb ( szarazanyagtartalma, kellemesebb ize, zamata,. l amelynél fogva kalönösen a szarvasmarhák szive- :\ l/ sen fogyasztják..~ "-., Az állattenyésztés legfőbb része a tehenészet.. \ jelerllegi állomány 14 drb. fejőstehén (bonyhádi, \ montafóni, hollandi fajta). A tehenek tavasztól -\-r -.. őszig a községi közlegelőre járnak, csak télen 'l ' vannak teljesen istállózva, de mind télen, mind nyáron rendszeres általános és egyedi takarmányozásban részesülnek. Abrakkeverékük korpa, malátabor és csira, borsó, tengeri, konkoly, bakkönydara keverékekből áll. Havi tejelési átlag 3000 és néhány száz liter. Az istálló átlag 9-10, a fejési átlag liter. Napi fejés eredménye liter. Legtöbb tejet adó teheneink literesek, a leggyengébbek l. adnak. 12 liferen aluli tejhozamú tehén a tenyésztésből fokozatosan kiselejteztetik. A pótlás részben kiválóbb egyedek szaporulataiból, nevelés útján, részben vásárlás útján történik. A fejősteheneken kivül még jelenleg van az iskolának egy vemhes üszöje és két növendék borja. Évi tejtermelésünk már a Iifert is elérte. Sertésállomány régebben elég na~y létszámú mangalica volt, amelyek vész következtében kipusztultak s utánuk angol yorkshirei tenyésztés folyik, melynek célja hussüldők hizlalása Mult évben adott el az iskola több választási malacot és 5 drb. hizlalt fiatal süldöt. jelenlegi állomány l drb anyakoca. Két drb. igásló teljesen elegendő a föld megmunkálásához. Kancák, de csikónevelés nem történik. Baromfiállomány régebben vörös-izlandi, ujabban javilott magyar kendermagos fajta teny~sztése most indul nagyobb terjeszkedésnek. Baromfitenyésztésre alkalmas hálóhelyiség, kaparó és növendékhelyiség van. Kifutóul, ha nagyobb létszámra növeked k az állomány, az egy kat holdas gynmölcsös van tervbe véve amely épen a barl mfiudvar mclletl helyezkedik el: A major és szernskert az iskolaudvar mellell fekszik, attól csak egy kerftés választja el. Régebben teljesen zárt udvarrendszer volt, csak az ujabb építkezések miatt vált ketté. Tehénistálló 12 drb. számára. lóistálló 2 ló és 4 felnőtt szarvasmarha f.zámára, közötte a takarmányos kamra. Lóistá11ó folytatásában van elhelyezve a sertésól, 5 kutricával és folyosóval, valamint annak udvara és a sertéskifutó. Cselédlakás két család számára, gépszín, raktárhelyiség, tengerigóré cea 100 q. csövesten-.. :.-..:::, ~.;: ~ '.. l >.::;,./ IV. 1 geri számára, silótorony cea 150 q. takarmány számára, szénapajta 300 q. takarmány számára, amelynek nagyobbá tételét most szándékozik az iskola keresztülvinni, mert az évente termelt takarmányoknak legnagyobb része szabad ég alatt van. A trágyatelep is kicsi a megnövekedett állatlétszámhoz viszonyitva. Nemrég épült nyári istálló, a nyáron itthon maradt fejőstehenek számára. Itt található még az elektromos daráló, napi 45 q. abrak megdarálására alkalmas, szecskavágó és szártépő gépek csoportja. Továbbá a tejszövetkezet által bérelt 2 tejátvevő helyiség. Az iskolának 3 kútja van, ezek közfil kettő zuhatag. Az iskola udvatán levőt a környékbeli utcák lakosai is használják. Belöle a fejszövetkezet helyiségeibe turbószivattyú nyomja a vizet. Az iskola udvara a kerités mentén nyárfákkal és gömbakácokkal van körülvéve, parkirozása rövid időn belül teljesen kész lesz. Itt foglal helyet a főépület egybeépítve az igazgatói lakással. Gyakorlati foglalkozáshoz nagyszámú eszköz áll rendelkezésre, amelynek elhelyezésére külön kis szerszámos kamra épült. Legújabb épület a fejszövetkezet 5 tonnás, egyik teherautójának garázsa. Gazdasági gépekkel bőven el van látva az iskola : vetőgép, ekék, boronák, hengeren kívül még lógereblye is van, amelynek gyors és megfelelő munkája sok napszámot takarít meg. Az iskola gazdasága 3 évescselédet (2 tehenes, 1 kocsis) l hónaposgyereket és egy kertészsegédet folalkoztat. Ezek mellett a nagyszámú tejkihordás miatt (kb. 90 helyre szállit az iskola tejet naponta) tejkihordó gyereket is alkalmaz. Éves cselédek konvenciója : 4 hl. buza, 20 hl. rozs, 10 q. csöves tengeri, 20 kg. só, 20 q. fa, 3l'O négyszögöl föld, 40 pengő készpénz, 20 pengő földváltság, l sertés és 10 tyúktartás, lakás, vagy lakáspénz és naponta l l. tej. A tantestület iskolánkivüli munkája : az iskola igazgatója megszervezte a gyümölcsfák permetezését, amely már 3 éve mqködik. Egy éven át drb. gyümölcsfát permeteztek meg, télen mészkénlével, nyáron annak megfelelő higitású oldatával telén a gazdakörben felnölt gazdák részére rendszeres tanfolyam volt, amelynek gazdasági tárgyait az iskola igazgatója és szaktanítója adtál< elő. Az igazgató megszervczöjt: és ügyvezető i~azgatója a Mon 1r és vldéke tejszövetkezetek Szövetségének. Szakta11itó az áll. polgári filiiskola felsőbb osztályaiban a mezögazdasági tárgyak óraadója. Szaktani'ónök az Actió Katholika, Stefánia Szövetség és jótékony Nőegylet tevékeny tagjal Ennél az iskolánál működtek : Mandics Marin, Matolcsy Kornélia, Hreblay Izabella, Vas jános, Kalmár Margit, Rácz Frigyes Ottó, Megygyessy Irén. jelenlegi tanerők : Károlyi László igazgató, Mayherr Mária, Belléné Nagele Anna, dr. Topálné Koblencz Teréz és Laky István....

13 1938. április hó. MEZÓOAZDASÁOI NÉPOKTATÁS T ~~~----~~~~~~~ haza: 1936-ban I. Usződijjal és ll. c) tehéndíjjal tantették ki; 1937-ben két l. és lll, ll. bikadíj, 1. a) Usződij az osztályrésze; míg az év hozta meg a legnagyobb eredményt a "Nagydíjat". Látjuk tehát, hogy nem a véletlen játéka a "Nagydíj", hanem tervszerfi, szivós munkáé, melynek részeredményei nem mindig mutatnak kívánatos emelkedést s éppen ezért nagy lelkierőt, kitartást igényel. A kormányzó képviseletében megjelenő miniszterelnök, a mezőgazdasági népoktatás Ugyosztályának főnöke és helyettes főnöke, Tolna vármegye alispánja melegen gratuláltak az iskola igazgatójának. A hiressé vált "Peti 61/6" gyönyörfi meggypiros-tarka 21 hónapos bikát még a díjazás előtt megvette 2000 pengőért Tolna vármegye s így szfikebb hazájában marad, hogy tovább emelje e megye szarvasmarhaállományának színvonalát. 2. lskoláink bár kisebb mértékben, de annál szebb eredménnyel szerepeitek a baromfikiállítás csoportjában. Szekszárd javított magyar kendermagos tyúkjaival két I. és két Il. dijat nyert. Csongrád tisztavéra pekingi kacsái ll., tyúkjai 1. és Il. dijat nyertek. Több iskola e csoportban nem is szerepelt, mert iskoláink nagyrésze a decemberi nemzetközi baromfikiállitáson aratta le babérjait e téren. 3. Kiállitási csarnokunk szerényen húzódik meg az impozáns vadász-pavillon mellett, ami szinte ránehezedik és agyonnyomással fenyegeti E kedvezőtlen miliő dacára óriási látogatottságnak örvendett, mert a résztvevő ll iskola igazán meglepő anyaggal és elrendezésset szerepelt. Nagybajom. E kéttanerős iskola Somogy csücskében, a legközelebbi állomástól 12 km re csendes nyugalommal, nagy hozzáértéssel készült első nyilvános szereplésére. Anyagának összeválogatásánál helyes elképzelésből indult ki, mert teljes képet mutatott az iskola sokoldalu munkás ságáról. Magyaros kézimunkái és ugyanilyen díszítésfi leányfelsőruhái ; kefe-, seprfi-, kosár-, gyékénymunkái igen fejlett tanfolyami és háziipari foglalkoztatást jeleztek s ezekhez j8.rult még a különféle tésztafélék. belőttek és főzelék-konzervek csoportja. Gazdasági terményei : burgonya, takarmányrépák, tengeri és maggyujteménye tetsietős csoportosítást nyertek. Attelettetett gyümölcsei kifogástalanok voltak s az évi termésa almáia feltűnést keltett. Saját találmányú praktikus baro~fiönetelője és ekére szerelhető vasboronája modell-. ben is szembetfinis gyakorlati hasznúnak mutatkozott és mindkét darab szabadalmaztatás előtt áll. A tehénistállóbeli összes napi munkák igen jó és természetes összeállításban, tanúságosan állítattak szem elé. Az egyesületi vándordíjat: a Pigniczky serlege t" nyerte. Kobo. Terepasztalával élénken szemiéitette egy kisgazdaság helyes és okszerfi berendezését úgy a belsöséget, mint a vetésforgót és kertirészt illetően. Kézimunkagruppja és háztartási tanfolyami produkturnai figyelemre méltóak voltak. Abony. Kézimunkái ízléses csoportosítással keltettek jó hatást. Sárközi függönye gondos munka eredménye, rávarrottas falvédője tetszést aratott, tészta- és konzervanyaga kifogástalan volt. Kalocsa. A gyümölcs szedését, válogatását, csomagolását, értékesitését megfelelő praktikus eszközökkel sorozatszerfien mutalta be igen mozgalmas elrendezéssel. A híres gazdag kajo csai himzés sok-sok példányát tárta a látogatók elé. Az OMOE lll. díját nyerte. Gyoma. A mezőgazdasági termények házi feldolgozását mutatta be jól szemlélhető csoportosilással. A kenderfonal kikészitést egy lll. osztályos magyarruhás leánynövendék cifra rokkán mutatta be egyes látogató csoportnak. Miniatür népmfivészeti kézimunkákat sorakoztatott fel keretezve, háziipari és háztartási csoportok tették változatossá. Egyesületi ll. díjat nyerte. Békéscsaba. Zárt- és nyiltrendszera belsősé~berendezést feltfintetö terepasztala igen tanúságos volt ; lekvárkollekcióját sok háziasszony figyel mesen tanulmányozta ; herb.ii, droganyagai, állatgyógyászati és ápolási készítményei különleges kiállítássál vonták magukra a figyelmet. Kézimunkákból felsöruhákat, dfszpárnákat, fehérnem!ldarabokat, kifogástalan torontáli összekötöket és egy kerti fonott garniturát láttunk gondos csoportositásban. Egyike volt a leggazdagabb gruppoknak s az OMOE ll. díját nyerte. Fegyvernek. Kicsinyitelt méhkaptárak teljes berendezéssel, mézminták, mézkészitmények ügyes sorozatokban háziipari vegyes készitmények kolönleges szint adtak e csoportnak.

14 8 MEZÖGAZDASÁGI NÉPOKTATÁS április hó. Egyesületi lll. díjat nyert. Kiskunhalas. Két keretben foglalt helyet a hires hatasi csipke többféle változata, melyek tanfolyamokon készültek és az e tanfolyamokat végzett és jól minösített leányok kerülnek be a neves "Csipkeház" munkásai közé.. Bor, pálinka és ~ző Jötöke kezelés szep példányal szerepehek. A tojásgyüjtés, osztályozás, elosztás, csomagolás és szállitás igen ügyes összeállításban sorozatosan mutatta, e kényes munka folyamatát Az OMGE l. díját nyerte. Eger. Az új gazdasági ötéves terv várható eredményei grafikonszerü feldolgozásban szép reményeket fakasztott. Igen gazdag kézimunka, háziipari anyagok, fehérnemfi, bor, beföttek, átteleltetett konyhakerti termények, gyermekjátékok, kalász, tengericső kollekciók tették változatossá. Dr. Petró Kálmán orszgy. képviselö e csoport szemtélele után elragadtafásának adott kifejezést. Egyesületi l. díjat nyert. Röszke. A paprika feldolgozás és felhasználás folyamatát láttuk a paprikaszedéstől a paprikáscsirke konzervig. Kézimunkái kedves elrendezésset katönleges..._.", hatást váltottak ki, termésgrafikonja eredményes mezögazdasági munkáról tanuskodott. Heves. Az iskola jövedelmezőségi grafikonja szép példát mutatott a kisgazdaságok okos berendezésére, állattenyésztési képei, termésmintái, ugyanezen célt szolgálták. Kézimunkái, gazdasági gépés eszközmodeljei terjedelmes tanfolyami foglalkoztatásról tettek tanúságot. Kiállítási csarnokunkat felkereste Darányi Kálmán és felesége, Röder Vilmos honvédelmi miniszter, Sztranyovszky Sándor a képviselöház elnöke, akik teljes megelégedésüknek adtak kifejezést a látottak felett. A magas vendégeket dr. Damjanovich Lajos osztályfőnök és Gróf Kunn István h. osztályfőnök fogadták és Pigniczky ferenc egyesületi elnök kalauzolta a csarnokon végig. Az OMGE bírálóbizottságának élén dr. Czettler jenő egyetemi tanár jelent meg és tüzetes, kétszeri átvizsgálás után meglepetésének adott kifejezést a csoport gazdagsága, változatossága és gyakorlati értéke felett, példaképpen állítva a csarnokot gazdasági oktatási intézmények elé. A magyar gazdasági szaktanítói fővel folytathatja az eddigi jó útat és tekinthet a jövőbe. Tanulmány a vitaminokról. "A vitaminok olyan organikus a!lyagok, amelyek nem kaloriamennyiségükkel, hanem pusztán jelenlétükkel szabályoznak. bizonyos életfolyamatot" -, írja a tudományos megállapítás. Ez a megállapitás magyarázza meg tulajdonképen a vitamin fogalmát. Már igen kicsi, alig elképzelhető mennyiségben is kifejtik az élet szempontjából fontos mfiködésüket. Kis mennyiségben való jelenlétük következtében nem tekinthetök ffitöanyagoknak, mint amilyen a cukor, vagy a zsír, tehát nem is számithatnak kalóriát adó anyagok közé. Mivel pedig nélkülük a szervezetet alkotó sejtek nem tudják testállományukat fenntartani és nem tudnak szaporodni, azért jelenlétük mindig szükséges. A szervezet tehát csak akkor folytat rendes életmfiködést, ha a táplálék útján állandóan vitamin jut a szervezetbe. Megtörténik az is, hogy a vitaminok valamelyike bizonyos okok következtében elmarad, ilyenkor a vitaminózis, vagy vitamin okozta betegségek állanak elő. kar emelt bizakodva -p. Az ember egészséges életműködésére nagy hatással van a vitamin. Lássuk, hogy hogyan jött rá az emberiség a vitamin szükségességére. Tulajdonképen már a hatszázas évek elején kezdödött a vitamin utáni kutatás, amely még napjainkban sem fejeződött be. Az emberiség tudatlanul használta ugyan a vitamint tartalmazó anyagokat, de ez a termés zet csodálatos megérzésének, az ösztönnek volt köszönhető, amely párosult az éles meglátással. Igy lépésröl-lépésre sikerült megfejteni a vitaminok titkát. Haladjunk mi is igy lépésröllépésre, kövessük kutatóinkat azon a nagy úton. amit megtettek a vitamin érdekében idáig. Táplálékaink anyagai : fehérjéböl, cukorból, zsirból, vízböj és sókból állanak. Kutatóink először meg akarták határozni azt, hogy az állatoknak testük fenntartására mennyi és milyen táplá lékra van szükségük, ezért ezeket az anyagokat vegytisztán előállították és a legtökéletesebb mó don összekeverve adták az állatoknak. A kisérje-

15 - tet azonban többször meg kellett tsmételni, mert a kisérleti állatok nemhogy testsulyukat megtartották volna, hanem lesoványodtak és mire a kísérlet véget ért, el is pusztultak. Hogy megakadályozzák az állatok pusztulását tejjel gyógyították, mire az állatok rendbe jöttek. Ebből a kisérletből arra lehet következtetni, hogy hiába állitjuk eló tápanyagjainkat vegytisztán, ha hiányzik belöle az élethez szükséges anyagféleség, tudniillik, ha valamely tápanyagot tisztán állitunk elö, úgy abban az értékes anyag tönkremegy. Az élet fenntartásához szükséges anyagot Funk vitaminnak nevezte el. Ebben az elnevezésben benne foglaltatik a hatóanyag lényege (vita-élet, amin-nitrogéntartalmú atomcsoport) Ezen elnevezést azonban más kutatók megcáfolták, mert ök olyan anyagokkal is értek el vitamin hatást, amelyben nincs is nitro gén, azonban a tudomány vitamin elnevezést fogadta el. Most már az a kérdés, hogy milyen természetil anyag ez a már kis mennyiségben ható vegyület és milyen hatást vált ki a szervezetben és milyen mennyiség szükséges a betegség megszíln április hó. MEZOÖAZOASÁGI N~PÖKTAtÁS tetésére, illetve megakadályozására. Főbb megkülönböztetés végett a vitaminok két főcsoportra osztanak : vizben és zsírban oldódókra. SzAmuk azonban egyre jobban növekedik. ABC sorrendbe sorozzuk öket. Eszerint zsírban oldódó vitaminok "A-D-É", a vizben oldódó vitaminok "B-C".. Ma már táplálékainkat e sorrendbe megállapitott vitaminok változatos keverékéből állitjuk össze. A szervezet is gondoskodik bizonyos esetekben vitamin pótlásról, ilyenek a hormonok és az erjesztök (fermentumok), igaz, hogy ezek alig elképzelhető mennyiségben fejtik ki fontos mílködésuket. Ha összehasonlltjuk az állati és növényi szerveket, megállaplthatjuk, hogy a növényi szervek teljesen az állati szervezet mílködésére alkalmas vitaminokat termelnek, ezért van az, hogy az állati szervezet függetleniti magát a vitamin képzéstől, mivel a felvett növényi szervekben úgyis megtalál ja. Az állati szervezet vitamin szükséglete igen változó. Változó még a nem, kor és idö szerint. Az egyedek vitamin szükslgletét az anyagcseréjük különbözösége okozza. A nöi ivaru állatok vitamin szükséglete mindig nagyobb. Vizsgáljuk meg sorrendben a vitamincsoportokat: l. Zsfrban oldódó vitaminok: "A-D-E".,.A" vitamin lényegére is kisérlet utján jöt tek rá. A kisérleti állatok táplálékából kivonták a zsírokat és a zsirszeríl vegyületeket és akkor azt tapasztalták, hogy azok növekedése megállt, sót el is pusztultak. Ha azonban még idejében tejet, vagy vajat kevertek a táplálékhoz, újból megkezdődött az állatok növekedése, ebből arra lehet következtetni, hogy a tejben van egy olyan anyag, amely a testet felépítő sejtek szaporodását idézik elö A növekedést és test fejlödését elősegitő anyagokat, vitamint, növényi eredetil szervekben is talál!ak, mert zöld levelekkel és gyumölcsökkel étetett állatoknál azonos hatást észleltek. Mostmár az volt a feladat, hogy ezen hatóanyagot kiválaszszak. Végül találtak egy szénböl és hidrogénböj álló vörös, kristályos, a növekedést elősegitő festékanyagot : karotint. Ez a sárgarépától (Daucus carota) kapta a nevét. Kisérletileg azonban kimutatták, hogyha a karotin a szervezetbe kerül, eltílnik, de ha nagyobb mennyiségben adagolják, akkor a májban nyomokban található. Próbátkoztak ilyen állatok máját eteini "A" avitaminózisban szenvedö állatokkal. A kisérlet teljes ere dménnyel járt. Ezután megállapíthatjuk azt, hogy a karotin nem egymagában "A" vitamin, hanem amint a szervezetbe, májba kerül, egy erjesztő, a karotináze hatására átalakul "A" vitamin ná. Tehát az állat a felvett tápanyagban felveszi a karolint és a májban átalakul "A,. vitaminná és igy fejti ki hatását. Ha több karotin kerül az állati szervezetbe, akkor a felesleget, mint "A" vitamint a máj ban és zsírszövetben raktározza. KOlönösen egyes halfajták, - tökehal - májában találtak sok.,a" vitamint. Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy a tenger felszinén igen nagy tömegben van karotin t tartalmazó moszat. Ezekből táplálkozik a plankton világa, főképen egy kis rák fajta, amely viszont a tökehal ked\ enc eledele. Az emberi eledelek közoi az erősen pigmentált főzelékekben és gyümölcsökben található "A vitamin. "A" vitamin hiányára mutat embernél a szem hirtelen elsötétülése a farkassötétség, mirigymílködések csökkenése, gyulladások, gennyedések, a hámszövet megkövesedése, vagyis a sejtek kiszáradnak és elszarusodnak. A háziállataink takarmány ai köz ül sok "A" vitamin van a zöld takarmányokban, szénafélékben, sárgarépában, nyers tejben, csukamájolajban. "A" vitamin hiányra mutat a baromfiak szemkönnyezödése és orrukból nyálkás váladék folyik

16 ~ ~M=EZ~Ó~G~A~Z~DA~S~Á~G~I~N~EP~O~K~T~AT~Á~S~ ~-8_.~áp-ri-lis~h6. és a száj és garat nyálkahártyáján sárgás göbök láthatók. Nagyobb állatoknál kötőhártya gyulladás mutatkozik. Sulyosabb formája a vakság és görcsök, vese és hólyagkövek. o vitamin gyógyító hatását kezdetben az "A vitaminnak tulajdonították, ugyanis az angol kórban szenvedö embereknek és állatoknak, ha csukamájolajat adagoltak, azt tapasztalták, hogy a csukamájolaj gyógyítja az angolkórt. Késöbb azonban rájöttek, hogy a csukamájolajban van egy olyan anyag is, amely nem gyógyítja az angolkórt, ez az "A" vitamin, melyre hosszú kisérlet vezette rá kutatóinkat. Felmelegített levegéinek csukamájolajon való átáramoltatásakor az.,a" vitamin tönkremegy, ellenben visszamarad egy anyag, amellyel sikeres kisérleteket végeztek. Tehát a csukamájolaj kettős vitamint tartalmazó gyógyszer. Az embernél "D" vitamin hiánya okozza az angolkórt, azonban a teljes kifejlődésében nem csak.,d" vitamin hiánya, hanem a táplálóanya gokból hiányzó ásványanyag tartalom is. Igy a mész és fo~zfor, amelyeknek az aránya csontképződésre rendkivül fontos, mert angolkór akkor is keletkezhet, ha kevés foszfor és mész kerül a szervezetbe. Ujabb vizsgálatok megállapítják, hogy a.,d" vitamin élettani hatása abban keresendő, hogy növeli a bélből a szervezetbe jutott mésznek és foszfornak a mennyiségét és szabályozza a két sónak a lehető legjobb arányban való felszivódását. "D" vitamin e különleges hatása mellett egy általános hatását is kimutatták, ugyanis a "o vitamin hiányakor a szervezet ellenállása fertözésekkel szemben romlik. "D" vitamin van a csukamájolajban, vajban, erdei vadon te rml\ gombában. A háziállatokon a "D" vitaminhiány angolkór és csontok törékenysége alakjában szokott jelentkezni. Rendszerint a természetes táplálkozástól eltéröen más takarmánnyal étetett és állandóan istállóban tartott állatoknál mutatkozik angolkór. Leggyakrabban malacok betegednek meg "D" vitamin hiányában, azután bárányok, kecskék. Ritkábban a borjuk, c::ikók, házinyulak. Sok.,D" vitamin van a csukamájolajban, zöldtakarmányban és l. r. szénában.,,iicc: vitamin, vagy amint kutatóink elneveztek szaporodásnál nélkülözhetetlen vitamin. "É" vitamin hiányakor a nőstény és hím állatokon más más formában jelentkezik a hatás. A nőstény állat megtermékenyitése és a pete vándorlás ugyan normális, azonban a magzat, illetve vehem elhalása annál hamarabb következik be, minél nagyobb mérvű az "É" vitamin hiány. Him állatoknál terméketlenség mutatkozik. A gyakorlati életben igen kis mértékben találkozunk "É" vitamin hiánnyal, ez azzal mz.gyarázható, hogy táplálékainkban kisebb-nagyobb mértékben megtalálható az.,é" vitamin. Megtalálhatjuk a magvakban, zöld levelekben, különösen zabban, tengeriben és buzában, legtöbb van a buzacsirában. Továbbá az olajokban : olíva és kókuszolajban. Érdekes adat az.,é' vitamin hatásáról : a méhkirálynö évente nél több petét tojik. A kutatók megvizsgálták a táplálékát és kiderült, hogy "É" vitaminban rendkivül gazdag anyagokkal táplálják a dolgozó méhek. 2. Vizben oldódó vitaminok : "8-C". "8" vitamin feltalálása óta egy igen súlyos betegség, a beriberi vált gyógyithatóvá. Távol keleten igen ismert betegség. Tünetei : az idegeken gyulladás jelentkezik. Eleinte állandó bizsergést éreznek, késöbb elvesztik érzékenységüket, sőt meg is bénulnak, nem tudnak rendesen járni, járása hasonlit a hindostánc bárány járásához s mivel hindusztánul bárány beri, a benszülöttek beriberi-nek nevezték el. Eykmann nevű orvos jött rá a gyógyításra. jávában 1897-ben igen nagyarányú volt a beriberi betegség. A bennlakók kez-. detleges malmaikban meghántolták a rizst és úgy fogyasztottak. Azok, akiknek fötáplálékát a rizs képezte megbetegedtek. Hasonló volt a tunet az emberi ételmaradékkal étetett állatokon is. Eykmann orvos hámozatlan rizst adott betegeinek, akiken a betegség tünetei kezdtek elmúlni. Tovább kísérletezett és ekkor jött rá, hogy a tulajdonképeni hatóanyag a rizs ezüsthártyájában van. Későbbi kutatóink a gabonafélék : buza, zab, köles és tengeri héjában találtak igen nagy menynyiségben "8.. vitamint. Mikor azonban kutatóink már krislályos állapotban tudták előállftani a "8" vitamint, akkor jöttek rá, hogy a "8" vitamin nem egységes test, hanem több vitaminból álló vegyüle. Rájöttek, hogy a "B" vitaminnal egy másik betegséget a pallegrát is lehet gyógyitani. Leggyakrabban éves nőkön jelentkezik. Rendszerint tavasszal mutatkozik a baj, mikor a nap fény hatására a nyakon, arcon, kezeken bőrgyulladás keletkezik. Innen van a neve is. (pelle agra érdes bőr,) Idővel tarsui még a táplálócsatorna

17 ~~9~38~ ~á~pr~ih~ s~h~ó ~M~E~ZÓ~O~A~Z~D~A~SÁ~O~I~N~É=P~O~K~TA~T~Á~S~ ! nyálkahártyájának a gyulladása és a hasmenés, végül a teljes legyengülés. Ezen avitaminózist is sikerült a "B" vitamin második részével a "B" vitaminnal gyógyltani, illetve elkernlni. "B" vitamin mostmár kétrészre oszlik: "B l" és "B2" ; "81" vagy beriberi vitaminra, "82" vagy pallegrás vitaminra. "B l" és "82" és "A" vitamin együttessége feltétlen szükséges a szervezet növekedésénél "B 1" és "82" vitamin nagyjában ugyanazon tápanyagokban mpgtalálhatók. Igy: mirigyes szervekben, gabonafélékben, friss gyümölcsökben, tejben. Eddig csak egyedul a,,82 ' vitamint tojásfehérjében találták meg. "82" vitamin igen nagy részt vesz a vörösvérsejtek képzéséből. A vészes vérszegénység "82" vitaminnal gyógyit ható. Háziállatainkon akkor jelentkezik "B" vitamin hiány, ha nem kapnak elegendő szemes eleséget. Ilyenkor lesoványodás, izomgörcsök, bénulás észlelhetők. "B" vitaminhiány eddig csak baromfikan volt észlelhető. Kérődzőkön még nem sikerült "B" vitaminhiányt létrehozni azért, mert valószinfileg azok "B" vitamint a szervezetükben áljuanak elő. Igy a tehéntejben mindig van "B" vitamin. Sok "B" vitamin van: élésztőkben, csirákban, korpafélékben. Az egyik legfontosabb vitamin a "C" vitamin. Mint minden vitaminféleségre, úgy erre is kisérletek vezették rá kutatóinkat. Van egy betegség, amelynek előjele a levertség érzése, a foghús megduzzad, gyujjadásba jön, majd vérzékeny lesz. A fogak kihullanak. A csontok szerkezetében változások ájjanak be és ennek következtében igen törekeny lesz. A vérzések helye nehezen gyógyul és ha idejében nem kap a szervezet "C' vitamint, elpusztul. Ez a skorbut. Tudták ugyan, hogy gyógyftó anyag van a főzelékekben, gyümölcsökben, kolönösen narancshan, citromban, mégis csak az utóbbi években sikerült a "C" vitamint teljes valóságában megvilágitani. Ez egy magyar tudósnak, Szent Györgyi Albertnek az érdeme. Olyan anyagat kutatott, mely a sejtekben végbemenő égési folyamattal van kapcsolatban. Azonban az állatokkal, illetve az ájjatokon végzett kisérletek nem voltak megbizhatók, ezért növényeken folytatta. Hosszú munka után sikerült olyan anyagat létrehozni, amely a,,c" avitaminózisra gyógyitólag hatott. Ez a hatás a skorbut megbetegedés gyógyftásában nyilvánult meg, ezért ezt elnevezte ascorbinsavnak. Figyelme véletlenül a paprikára terelődött és a paprikából előállitotta a "C" vitamin kristályos alakját, amellyel a skorbut eljeni védekezés kérdése megoldódott. A követkeső lépés a mesterségesen előállitott "C" vitamin volt. "C" vitaminból sok van a paprikában, paradicsomban, hagymában, citromban, narancsban. Kisebb mennyiségben megtalálható a tejben is. Ujabb vizsgálatok szerint a hevitéssel és nem főzéssej készitett konzervek "C" vitamin tartalma megmarad. A tejnek szintén megmarad "C" vitamin tartalma, ha felfőzése kevesebb ideig tart. "C" vitaminnak kejjő mennyiségben való adagolása nagyon fontos a terhesség alatt, főképen fontos a gyermekkorban hatéves korig, mivel a fogak koronái ebben az időben meszesednek el teljesen. Gyermekeknél ezt az avitaminózist úgy kerülhetjük el, hogy a felforralt tejbe egy pár csepp málnaszörpöt teszünk. A tehéntej "C" vitamintartalma sem mindig egyenlő. A téli tejben sokkal kevesebb a "C" vitamin, min a nyáriban. A tej "C" vitamintartalma még más módon is felhasználható. MegáJJapitották, hogy a,,c vitamin jelenléte elősegfti a véralvadást HáziáiJatokon "C" vitaminhiány ritkán fordul elő. A természetes táplálkozástól eltérően étetett ájjatoknál tapasztalunk "C" avitaminózisi. Állataink táplálékaik nagy részét nyersen fogyasztják el, igy a "C" vitamin mindegyikben érvényesül. Sok "C" vitamin van : zöld takarmányokban, répákban, burgynyában, kevés van a szénákban. Általában véve ájjataink takarmányozásánál Jegyünk figyelmesek arra is, hogy a vitaminok tápanyagaikból ne hiányozzanak. A szervezet egészséges mfiködését csakis a vitaminok ismerésével és okszerfi adagolásával biztosíthatjuk. Kiskunhalas. Szendy IstvAn. - Szerkesztó postája s. K. Debrecen l LappéldAnyért koszönet. Ez az egyetlen futott be. Szomoru jele ez a köz iranti érzéketlenségnek. K. f. Eger l A mozgalmas hónap vége akadaiyozott eddig, de nem marad el a vaiasz. Bizonyolt tévedések is mulatkoznak. IskolAink Ismertetésénél Nagykörü és NAdudvar kövelkeznek Moson uün. Ozora l Onok részére a vkm. fizeti elő a lapot s az ér!lzam szerint leltarozandó és az iskola könyvtartban megőrzendő. f. K. Bkeresztesi figyelemért köszönet, a munkahoz gratuiaiunk és tovabbi jó egészséget, erőt lriv4nunk. Dr. É. E. Bélr6acsaba l A szerkeszt6sét annak idején nem itt volt, hanem OyOngyGsGn. Azokból a szamokboi felr.sleees példanyokkal nem rendelkezonk. Tellélc talan odafordulni, val)' a kiadóhivatalhoz Turkevére.

18 MEZŐOAZDASÁOI NÉPöKfATÁS HIREK április hó. - - A kiéllitals eredményei A "BikanagydW at a szekszárdi iskola nyerte, Csongrád kacsáival ll., tyukjaival l. és ll. díjat. Szekszárd lyukjaival két I. és két ll. dijat. Csoportos kiállitáson az OMGE 1. díjat Kiskunhalas, JI. díjat Békéscsaba, lll. dijat Kalocsa. Az egyesuieli vándordíjat Nagybajom, l. oklevelet Eger, 11.-at Gyoma, Ill.-at Fegyvernek nyerte. - Zsinórirés. Több kartárs kivánságára a Magyar Tanítók Évkönyve májusban megjelenő kötetében a zsinórírással is foglalkozik. Az évkönyv előjegyési ára 3 pengő 60 fillér, bolti ára 6 pengő lesz. - Az eucharisztikus kongresszus eszperantó albizottséga közli, hogy az általa meginditott eszperantó levéltanfolyamra jelentkezéseket továbbra is elfogad a következő eimen: jézus Szive Szövetség Eszperantó Szakosztálya Budapest, VIII. Mária u Szünidei testnevelési tanfolyam a középfoku iskolákban testnevelést tan i tó tanárok, tanárnők és elemi népiskolai tanitók és ta.n~tónök részére. A vallás- és közoktatásügyi mtmszter ur engedélyével a m. kir. Testnevelési Főis~ol~ f. évi julius hó 4-24-ig középfoku és elemt tskolákban testnevelést tanító tanárok és tanárnők, tanítók és tanítónők részére továbbképző tanfolyamot rendez, amelyen a középfoku iskolai testnevelés köréből a modern gimnasztikai módszereket, ritmikus és zenés tornát, szabadtéri testgyakorlatokat, iskolai játékokat, nemzeti és néptá~cokat stb. is~ertetjük. A gyakorlati órák kiegészttése(jj elmél~h előadásokat is tartunk, amelynek keretében az UJ testnevelési törekvéseketvilágitjuk meg. A résztvevők az elméleti oktatást közösen hallgatják, mig a gyakorlati tanítás nemenként kolön-kajön csoportban történik. A tanfolyam díja, - a tanfolyamon való részvételt igazoló bizonyitvánnyal együtt P., - amely a tanfolyam megkezdésekor fizetendő. A résztvevők a tanfolyam t~rtama alatt a főiskola internátusában 50.-P. leftzetése ellenében kedvezményes elszállásolást és ellátást (naponta háromszori étkezés) élvezhetnek. A.t~nf~lyamon ré~ztyenni óhajtók legkésőbb folyó évt JUmus hó 20 tg Jelentkezzenek a főiskola igazgatóságánál, (Budapest, l. Győri ut 13.) annak feltfintetésével, hogy lakás és ellátás kedvezményre i~ényt tartanak-e? Budapest, március hó A főiskola igazgatósága. - Véget ért a biharketesztesi téli mezögazdasági tanfolyam. A földmivelésügyi minisztérium fennhatósága alatt álló 18. szám m. kir. téli gazdasági tanfolyam ünnepélyes keretek között zárult be. A tanfolyam tantárgyait a berettyóujfalui m. kir. téli gazdasagi iskola tanárai : Szombath Béla és Czecze László, valamint Petrosovits jános Fényes Kálmán biharkeresztesi gazd. isk. tanítók adták elő. A taufolyam záróvizsgáján amely mindvégig bensőségteljes és tartalmas volt -- a földmivelésügyi minisztérium képviseletében, mint vizsgabiztos, vitéz Nadányi jános dr. Biharvármegre.alis~ánja ;lnökölt. ~e~jelent a járás főszolgabtrója Ztch Karoly, tovabba a gazdasági felügyelőség képviselője, a község előjárósága, képviselőtestülete, a ref. egyház presbitériuma és sok gazda. A tanfolyam hallgatói nagy felkészültségről és tudásról tettek bizonyságot, kik közölt nem egy ősz haju, ezüst hajfürtfi gazda is volt. Majd a tanfolyam önképzö gazdakörének dísz-zárógyfilése következett, hol a hallgatók a gyümölcsfák ápolásáról, a helyes fejés és tejkezelésröl, a vemhes kocák takarmányozásáról tartottak előadást. Közben hazafias szavalatokkal tették változatosabbá az ünnepséget Fényes Kálmán gazd. tanító a tanfolyam hallgatóiból alakult énekkarral kétszólamu népdalokat adott elő. Ezek után dr. vitéz Nadányi jános elismerését fejezte ki a tanfolyam eredménye felett, amely a talpraesett, helyes és bátor feleletekből könnyen megállapitható volt. Köszönetet mondott az előadóknak buzgó fáradozásaikért Kiemelte a tanfolyam hallgatóinak tudásvágyát, szorgalmát. Különösen figyelmükbe ajánlotta az ifjú gazda tíz paranc~olatáb~l a 9.-et : "Ne feledd, hogy a jó gazda ts holhg tanuli" Ugyan ö a bizonyítvánnyal kettős ezüst-kalász jelvénnyel és kézfogással ezüst~ kalászos gazdává avatta a hallgatókat, akik két értékes ajándéktárgyal is (gazd szakkönyvet és gazdasági eszközt) kaptak jutalmul. Ugyanekkor osztotta ki az alispán tartalmas beszéd keretében a vitéz gazdák közölt az ösl folyamán rendezett vitézi mezőgazdasági kiállítás kitüntető okleveleit. - A kisujszállási önálló gazdasági népiskolánál kapható alma, körte vadcsemete száza 1 60 P, vadrózsa száza 1 20 P, orgona, hó bogyó és kecskerágó diszcserjék, melyek élősövénynek kiválóan alkalmasak darabonként 10 fillér árban. Csomagolás önköltségi áron. Vesszősi józsef nyomdai mfiintézet Kiskunfélegyháza,

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére Készült az Európai Unió INTERREG IIIC ALICERA projekt támogatásával Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év VI. évfolyam, 2. szám 215 Statisztikai Jelentések FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA 214. év Főbb termények és termékek alakulása Főbb termények és termékek alakulása VI. évfolyam, 2. szám 215

Részletesebben

Mezőgazdasági munkás moduljai

Mezőgazdasági munkás moduljai Mezőgazdasági munkás moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai Takarmányt érzékszervvel minősít, mintát vesz Takarmányadagot állít össze Takarmányt kioszt, itat, állatot

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők;

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők; Éves óraszám: 55,5 óra Heti óraszám: 1,5 óra TANMENETJAVASLAT A harmadik osztályos természetismeret témakörei az új leckék óraszámával: 1. témakör: A növények és az állatok élete, életműködése 9 óra 2.

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007

AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007 AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓ INTÉZET KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007 Budapest, 2008 Kiadja: az Agrárgazdasági Kutató Intézet Főigazgató: Dr. Udovecz Gábor valamint a Központi

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI IRÁNYSZÁMOK ( S e g é d l e t ) napi tömeggyarapodás: 0,8-1 kg. elhullási % : 1-4 % kényszervágási % : 2-5 %

ÁLLATTENYÉSZTÉSI IRÁNYSZÁMOK ( S e g é d l e t ) napi tömeggyarapodás: 0,8-1 kg. elhullási % : 1-4 % kényszervágási % : 2-5 % PÁLYÁZAT, TANÁCSADÁS, INFORMÁCIÓ Partner tájékoztató ÁLLATTENYÉSZTÉSI IRÁNYSZÁMOK ( S e g é d l e t ) Szarvasmarha Borjú: születési tömeg: 35-40 kg/db föcstej itatás: 3-10 napig tejpótló-szer itatás: 60-100

Részletesebben

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Mi a hulladék? A hulladék az ember mindennapi élete, mun

Részletesebben

Mezőgazdasági számla

Mezőgazdasági számla 3. előadás Mezőgazdasági számla Megnevezés Folyó alapáron 2009 2010 2011 +) Gabonafélék (vetőmaggal) 393 047 458 021 679 591 Ipari növények (hüvelyesekkel) 151 957 159 261 248 061 Takarmánynövények 42

Részletesebben

5 NYOMÓS OK A BACTOFIL-OS ŐSZI TALAJAKTIVÁLÁSRA. [négypluszegy]

5 NYOMÓS OK A BACTOFIL-OS ŐSZI TALAJAKTIVÁLÁSRA. [négypluszegy] 5 NYOMÓS OK A BACTOFIL-OS ŐSZI TALAJAKTIVÁLÁSRA [négypluszegy] AZ ŐSZI TALAJAKTIVÁLÁS DIÓHÉJBAN Az őszi talajaktiválás annyit jelent, hogy olyan talajbaktérium készítményt juttatunk a földbe, amely jelentősen

Részletesebben

OPTICON ELJÁRÁSSAL GAZDASÁGOSABB TERMELÉS - MAGYARORSZÁGON VÉGZET TELEPI KISÉRLET -

OPTICON ELJÁRÁSSAL GAZDASÁGOSABB TERMELÉS - MAGYARORSZÁGON VÉGZET TELEPI KISÉRLET - OPTICON ELJÁRÁSSAL GAZDASÁGOSABB TERMELÉS - MAGYARORSZÁGON VÉGZET TELEPI KISÉRLET - Tehenészet: MILKMEN Kft., Magyarország Összehasonlítás: deukalac UDP 41 és AminoPlus MILKMEN Kft. 800 nagy tejtermelésű

Részletesebben

Klorózis megszüntetése karácsonyfatelepen

Klorózis megszüntetése karácsonyfatelepen mennyiséget tíz erdőgazdaság gyűjtötte be; valószínű, hogy Marjai Zoltánnak Az Erdő 1960. 2. számában közölt tanulmányában évi 1500 kg-ra becsült országos magszükséglet előállításához szükséges 234 q toboz

Részletesebben

Kísérleti Szöveges Értékelés 2016.

Kísérleti Szöveges Értékelés 2016. Kísérleti Szöveges Értékelés 2016. Gazda neve: id. Varga Péter, Csanytelek. Termesztett zöldségfajok: előnövény: kínai kel, ültetése:2016.02.10. Főnövény: TV paprika. Fajták: Bravia F1, Censor F1 (fő fajta).

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot!

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az általános iskola 11-14 éves korosztály részére Mi a hulladék? A hulladék az ember mindennapi élete,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Berentei Település Gondnokság 2013. 2014.

BESZÁMOLÓ. Berentei Település Gondnokság 2013. 2014. BESZÁMOLÓ Berentei Település Gondnokság 2013. 2014. Horgásztó: 2013. évben a Berente Nagykötél oldali víztározó horgásztó látogatottsága a nyári nyitvatartási időszakban átlagosan 3 fő volt. Áprilisban

Részletesebben

Kísérlet szöveges értékelése év

Kísérlet szöveges értékelése év Gazda neve: id. Varga Péter, Csanytelek. Kísérlet szöveges értékelése 2016. év Termesztett kultúrák: előnövény; kínai kel, ültetése: '16.02.10. Főnövény; TV paprika Fajták: Bravia F1, ensor F1 - fő fajta.

Részletesebben

Lokális cselekvés. Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen,

Lokális cselekvés. Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen, Lokális cselekvés Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen, 2011. 05.27. Felvezető: Tiboldi Lajos Név: Ica Apja neve: 15548 SAPHIR-ET Eredményei: 2009 Hódmezővásárhelyi

Részletesebben

A világ erdôgazdálkodása, fatermelése és faipara

A világ erdôgazdálkodása, fatermelése és faipara DR. VAHID YOUSEFI, DR. VAHIDNÉ KÓBORI JUDIT A világ erdôgazdálkodása, fatermelése és faipara Az erdõ szerepe a gazdaságban és a társadalomban Az erdõ és a társadalom kapcsolata a legõsibb. Fennállott már

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága A kalászos gabonák 2005. évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon Veszprém 2005. október Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság,

Részletesebben

A nitrobenzol tulajdonságainak megváltozása,

A nitrobenzol tulajdonságainak megváltozása, A nitrobenzol tulajdonságainak megváltozása, előidézve az előállítására szolgáló anyagok megváltoztatásával. IFJ. DVORSZKY BÉLA oki. gyógyszerésztől. Bevezetés. sorrendjének A kilenezvenes évek elején

Részletesebben

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan!

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan! Napharcos biológiai sejtjavító specialista NAPHARCOS MAGAZIN 2014 november, 1. évfolyam. III. szám Légy erős, élj hosszan! Legyen több élet a napjaidban és több nap az életedben! AZ ÉLET DIADALA A Napharcos

Részletesebben

A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás

A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás Az 1956-os forradalom sok kiváltó oka közül a parasztságot sújtó embertelen begyűjtés, ami sokszor a szó szoros értelmében padláslesöprést jelentett,

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS 2005 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Készült a KSH Mezőgazdasági és környezetstatisztikai főosztályán Főosztályvezető: Dr. Laczka Éva Főosztályvezető-helyettes:

Részletesebben

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és Iskolakultúra 2002/10 Liskó Ilona Tantervi reformok a szakképzésben 1998 őszén a magyar közoktatási rendszerbe bevezették a NAT-ot, ami a tananyag átalakításán túl iskolaszerkezeti változásokkal is együtt

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. (Családi otthon. 1.) Nem tudom sikerült-e ily című első közleményemben*) ennek az eszmének elég világos képét vázolnom. Mindenesetre célszerű lesz tehát a szónak

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Raktározó alapszövet vizsgálata

Raktározó alapszövet vizsgálata A kísérlet megnevezése, célkitűzései: Raktározó alapszövet funkciójának bemutatása Metszetkészítés Mikroszkóp használat gyakorlása Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: almamag, csírázó burgonya, sárgarépa,

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Mezőgazdaság

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Mezőgazdaság 1. példa Az AgroHungária Rt. rendelkezésére álló terület nagysága 4.981 ha (1 ha = 10.000 m 2 ). A földterület művelési ágak szerinti csoportosítását az 1. táblázat szemlélteti. Művelési ág Terület (ha)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli üléséről 2012. április 4-én (szerda) du. 18 órai kezdettel.

Jegyzőkönyv. Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli üléséről 2012. április 4-én (szerda) du. 18 órai kezdettel. 138 Jegyzőkönyv Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli üléséről 2012. április 4-én (szerda) du. 18 órai kezdettel. Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzat tanácskozó

Részletesebben

338 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1993.7.27. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

338 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1993.7.27. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 338 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 31993R2019 1993.7.27. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 184/1 A TANÁCS 2019/93/EGK RENDELETE (1993. július 19.) az egyes mezőgazdasági termékek vonatkozásában

Részletesebben

A magvak életképességétiek meghatározása festési eljárással

A magvak életképességétiek meghatározása festési eljárással A vegyszer kiszórására, a vegyi védekezés végrehajtására ezért csak a kézi porozó vagy permetezőgépek alkalmasak, mivel ezekkel lehet legjobban hozzáférni a tuskóhoz, a hajtások alsó részéhez és vegyszer

Részletesebben

Radoslav J. Subic BÁCSKA FALUSI LAKOSSÁGÁNAK MIGRÁCIÓJA MINT AZ AGROTECHNIKA FEJLŐDÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE

Radoslav J. Subic BÁCSKA FALUSI LAKOSSÁGÁNAK MIGRÁCIÓJA MINT AZ AGROTECHNIKA FEJLŐDÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE Radoslav J. Subic BÁCSKA FALUSI LAKOSSÁGÁNAK MIGRÁCIÓJA MINT AZ AGROTECHNIKA FEJLŐDÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE I. BEVEZETŐ Bácska Jugoszlávia legjelentősebb mezőgazdasági vidéke, amely a legtöbb mezőgazdasági

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1425-1688. OLDAL 2006. június 20. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok)

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok) 213/85 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 85. szám 213. október 25. Állatállomány, 213. június 1., (előzetes adatok) A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A reggeli emésztése a gyomor funkciója, egészséges táplálkozás A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései:

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A reggeli emésztése a gyomor funkciója, egészséges táplálkozás A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A reggeli emésztése a gyomor funkciója, egészséges táplálkozás A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Az ember táplálkozás szervrendszere: 1. TÁPLÁLKOZÁS FOGALMA: A táplálkozáson

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XVII. évfolyam, 2. szám, 2012 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2012. május 14-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés a tavaszi mezőgazdasági

Részletesebben

3 6. 3 4. o.: 1 50. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat. Mérünk és számolunk 2011. Egységnyi térfogatú anyag tömege

3 6. 3 4. o.: 1 50. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat. Mérünk és számolunk 2011. Egységnyi térfogatú anyag tömege Jármezei Tamás Egységnyi térfogatú anyag tömege Mérünk és számolunk 211 FELADATGYŰJTEMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3 6. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Jedlik-verseny I. forduló 3 4. o.: 1 5. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat

Részletesebben

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Étel/ital Táplálék Táplálék Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Szénhidrát Vagyis: keményítő, élelmi rostok megemésztve: szőlőcukor, rostok Melyik élelmiszerben? Gabona, és feldolgozási

Részletesebben

1912 ÁPRILI S 1. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGO S ERDÉSZET I EGYESÜLE T KÖZLÖNYE KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET. Szerkeszti:

1912 ÁPRILI S 1. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGO S ERDÉSZET I EGYESÜLE T KÖZLÖNYE KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET. Szerkeszti: 1912 ÁPRILI S 1. ERDÉSZETI LAPOK Ll. ÉVF. AZ ORSZÁGO S ERDÉSZET I EGYESÜLE T KÖZLÖNYE 7. FÜZET. KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET Szerkeszti: B U N D K Á R O L Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

Főzelékek,köretek készítése 4.0/

Főzelékek,köretek készítése 4.0/ Főzelékek,köretek készítése 4.0/6280-11 A köretek és a főzelékek ételeink kiegészítői, fontos szerepük van a táplálkozásban: Változatossá tehetjük velük ételeink tálalását Színesebbé étrendjeink összeállítását

Részletesebben

SZAKMAI SEGÉDANYAG az FFsuli program elméleti anyagaiba.

SZAKMAI SEGÉDANYAG az FFsuli program elméleti anyagaiba. 3. Foglalkozás SZAKMAI SEGÉDANYAG az FFsuli program elméleti anyagaiba. Élelmiszerek vásárlása Az élelmiszerek vásárlása alapvetően két szempont alapján történhet: a kiválasztást befolyásolják egyrészt

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái.

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. 7 Molnár Imre: a Szatmármegyei Gazdasági Egylet titkára A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. A növénytermelés terén kereshetjük a gazda helyzetének javulását: 1. a

Részletesebben

Gasztronómiai lexikon

Gasztronómiai lexikon Gasztronómiai lexikon Gasztronómiai lexikon... 1 A la Carte... 3 Abálás... 3 Adagolás... 3 Al dente... 3 Angolos bundázás... 3 Angolos-ra (rare) sütés... 3 Aszpik... 3 Átforralás... 3 Áttörés... 3 Bain-marie...

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉSEK

STATISZTIKAI JELENTÉSEK XXI. évfolyam 1. szám 2016 STATISZTIKAI JELENTÉSEK TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2016. április 18-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés az őszi mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése.

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A cultura elıhaladtával nemcsak az emberek, hanem az állatok között is ujabb és ujabb betegségek fészkelik be magukat, melyek egyelıre addig t. i., míg elıidézı

Részletesebben

Sütőipari termékkoncepciók

Sütőipari termékkoncepciók Sütőipari termékkoncepciók Ismerkedjen meg legsikeresebb és legkedveltebb koncepcióinkkal! A Zeelandia termékfejlesztése a nemzetközi fogyasztói piac felmérésein alapszik. Termékkoncepcióit ez alapján

Részletesebben

Állatállomány, 2012. június 1.

Állatállomány, 2012. június 1. 212/56 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 56. szám 212. augusztus 3. Állatállomány, 212. június 1. A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány 2 állomány 3 Baromfiállomány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XIX. évfolyam, 7. szám, 2014 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2014. november 24-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés az őszi mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

www.hurom.hu HUROM HUNGARY

www.hurom.hu HUROM HUNGARY Hurom HH Elite ( HH második generáció ) Használati útmutató Használat előtt figyelmesen olvassa el az utasitásokat. Utasitások szerint használja a Hurom gyümölcsfacsaró. Tartalomjegyzék Miért Hurom?...

Részletesebben

A Balatoni Múzeum Fenntarthatósági Terve (Local Agenda 21)

A Balatoni Múzeum Fenntarthatósági Terve (Local Agenda 21) A Balatoni Múzeum Fenntarthatósági Terve (Local Agenda 21) 2011. november 30. Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Local Agenda 21... 5 A fenntartható fejlődés és a Local Agenda 21 kapcsolata... 5 A Balatoni

Részletesebben

esetén a timol típusú illóolajat 2 csepp borsikaolajjal is alkalmazhatjuk. Vöröshagyma

esetén a timol típusú illóolajat 2 csepp borsikaolajjal is alkalmazhatjuk. Vöröshagyma esetén a timol típusú illóolajat 2 csepp borsikaolajjal is alkalmazhatjuk. Vöröshagyma Az Aloe vera és a fokhagyma után a vöröshagyma személyében" a liliomfélék újabb képviselőjét ismerhetjük meg. A vöröshagyma,

Részletesebben

3. Az y=x2 parabolához az y=x egyenletű egyenes mely pontjából húzható két, egymásra merőleges érintő?

3. Az y=x2 parabolához az y=x egyenletű egyenes mely pontjából húzható két, egymásra merőleges érintő? Észforgató középiskolásoknak 1.Egy tálba egymás után felütünk tíz darab tojást. A tojások közül kettő romlott, de ez csak a feltöréskor derül ki. A záptojások az összes előttük feltört tojást használhatatlanná

Részletesebben

Biológiai Sokféleség Védelme 1972-2012

Biológiai Sokféleség Védelme 1972-2012 Biológiai Sokféleség Védelme 1972-2012 Dr. Rodics Katalin A helyi-és tájfajták jelentõsége, elterjedésük elõsegítése 2012.augusztus 11 EGYEZMÉNY A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉGRŐL, a földi élet védelméről A Biológiai

Részletesebben

Állatállomány, 2013. december 1.

Állatállomány, 2013. december 1. 214/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. Állatállomány, 213. december 1. Tartalom Bevezető...1 Szarvasmarha-állomány...1 állomány...2 Baromfiállomány...3

Részletesebben

Ismerkedés az anyagi világ egységével, az anyagok tulajdonságaival és az anyagokkal kapcsolatos emberi tudás alakulásával

Ismerkedés az anyagi világ egységével, az anyagok tulajdonságaival és az anyagokkal kapcsolatos emberi tudás alakulásával Ismerkedés az anyagi világ egységével, az anyagok tulajdonságaival és az anyagokkal kapcsolatos emberi tudás alakulásával diákmelléklet ÉN ÉS A VILÁG 5. évfolyam 131 D1 Feladatlap Adatlap a világűrben

Részletesebben

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés 6/2014. (II. 6.) VM rendelet a termésbecslésről A szakmaközi

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

proability Megváltozott munkaképesség és/vagy nyílt munkaerőpiac? Fertetics Mandy Alternate Tanácsadó Kft november 26.

proability Megváltozott munkaképesség és/vagy nyílt munkaerőpiac? Fertetics Mandy Alternate Tanácsadó Kft november 26. proability Megváltozott munkaképesség és/vagy nyílt munkaerőpiac? 2015. november 26. Fertetics Mandy Alternate Tanácsadó Kft. CSR Akadémia: Jelentésírás képzés 2012. február 2. Tanácsadó testület Szakértők:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR július 28.

STATISZTIKAI TÜKÖR július 28. VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. 214/78 STATISZTIKAI TÜKÖR 214. július 28. www.ksh.hu Állatállomány, 214. június 1. Tartalom Bevezető...1 Szarvasmarha-állomány...1 Sertésállomány...2 Baromfiállomány...2

Részletesebben

A táplálkozás szerepe a szív érrendszeri megbetegedések. megelőzésében. Dr. Czakó Tibor 2013.10.22.

A táplálkozás szerepe a szív érrendszeri megbetegedések. megelőzésében. Dr. Czakó Tibor 2013.10.22. A táplálkozás szerepe a szív érrendszeri megbetegedések megelőzésében Dr. Czakó Tibor 2013.10.22. Mottó: A táplálékban keressétek gyógyulásotokat Hippokratesz 2001-ben 17 millió ember halt meg keringési

Részletesebben

FELADATLAPOK BIOLÓGIA

FELADATLAPOK BIOLÓGIA FELADATLAPOK BIOLÓGIA 7. évfolyam Patonainé Tóth Gyöngyi SZÍNTESTEK VIZSGÁLATA 01 1/2! T BALESETVÉDELEM, BETARTANDÓ SZABÁLYOK, AJÁNLÁSOK A kísérlet során használt eszközökkel rendeltetésszerűen dolgozz!

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 26/2003.(XII.19.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 26/2003.(XII.19.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 26/2003.(XII.19.) r e n d e l e t e egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 1. A piacokról és a piaci helypénzszedésrıl szóló 9/1990.(XII.19.)

Részletesebben

Mintafeladatsor Matematikaverseny ált. iskola 7-8.osztályosainak Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan

Mintafeladatsor Matematikaverseny ált. iskola 7-8.osztályosainak Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan Mintafeladatsor Matematikaverseny ált. iskola 7-8.osztályosainak Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan TOLLAL DOLGOZZ, SZÁMOLÓGÉPET NEM HASZNÁLHATSZ, A LAPRA SZÁMOLJ! 1. A következő ábrán egy

Részletesebben

Feladatgyűjtemény matematikából

Feladatgyűjtemény matematikából Feladatgyűjtemény matematikából 1. Pótold a számok között a hiányzó jelet: 123: 6 a 45:9.10 2. Melyik az a kifejezés, amelyik 2c-7 tel nagyobb, mint a 3c+7 kifejezés? 3. Határozd meg azt a legnagyobb természetes

Részletesebben

MUNKAANYAG. Orosz Tibor. Sűrített levesek. A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés

MUNKAANYAG. Orosz Tibor. Sűrített levesek. A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés Orosz Tibor Sűrített levesek A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés A követelménymodul száma: 1465-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-30 SŰRÍTETT LEVESEK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

1500 Kcal ás mintaétrend

1500 Kcal ás mintaétrend 1500 Kcal ás mintaétrend 1. R: 2dl tej 1,5%-os 1db zsemle margarin 10g (light: 35% zsírtartalmú, vagy még alacsonyabb) csirkemell felvágott 1 vékony szelet paradicsom, paprika, vagy más az idénynek megfelelő

Részletesebben

III. Földi János természettudományi verseny

III. Földi János természettudományi verseny III. Földi János természettudományi verseny I. FORDULÓ - beküldési határidő: 2015. október 20. Az I. kategória (3. és 4. évfolyam) feladatai: 1.1. feladat Mérd meg, hogy milyen magasra tud felrepülni egy

Részletesebben

ŐSMARADVÁNYOK GYŰJTÉSE, KONZERVÁLÁSA ÉS PREPARÁLÁSA

ŐSMARADVÁNYOK GYŰJTÉSE, KONZERVÁLÁSA ÉS PREPARÁLÁSA ŐSMARADVÁNYOK GYŰJTÉSE, KONZERVÁLÁSA ÉS PREPARÁLÁSA Összeállította: Dr. Fűköh Levente Egykorú rajz Buckland Vilmos őséletbúvárról, aki gyűjtőútra indul. (XIX. század eleje.) Tasnádi-Kubacska A. 1942. http://mek.oszk.hu

Részletesebben

Vizek, vízpartok élővilága, gerinctelen állatok

Vizek, vízpartok élővilága, gerinctelen állatok A kísérlet megnevezése, célkitűzései: Vizek parányi élőlényeinek megismerése Iszaplakó kagyló megfigyelése Ízeltlábúak a vízben és a vízparton Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: vízminta (patak, tó,

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

B TÉTEL A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása A keményítő kimutatása búzalisztből

B TÉTEL A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása A keményítő kimutatása búzalisztből 2011/2012. B TÉTEL A túró nitrogéntartalmának kimutatása A kémcsőben levő túróra öntsön tömény nátrium-hidroxid oldatot. Melegítse enyhén! Jellegzetes szagú gáz keletkezik. Tartson megnedvesített indikátor

Részletesebben

2007. évi beszámolója

2007. évi beszámolója Homokhátsági Mintagazdaság Kht. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a HOMOKHÁTSÁGI MINTAGAZDASÁG KEREKEGYHÁZA KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG (6041 Kerekegyháza Fő u. 47/a) 2007. évi beszámolója Tartalom: 2007. évi közhasznú

Részletesebben

Székely Sándornak, első nótáriusuknak köszönhetik:

Székely Sándornak, első nótáriusuknak köszönhetik: A DOHÁNY A FALU ÉLETÉBEN A telepesek a dohány művelésének, gondozásának jól bevált módszerét hozták magukkal. A legtöbb temesközi faluból, ahonnan érkeztek, a növény termesztési technológiájának kipróbált

Részletesebben

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv SMART DIET Táplálkozási kézikönyv A Smart Diet diéta segítségével elégetheti a különböző területekről a zsírpárnákat, különösen a hasról, lábakról, és a karokról. Többféle diéta létezik. Vannak szétválasztó

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

Mivel a zsázsa nagyon gyorsan nő, a csírázást és növekedést pontosan megfigyelheted. A zsázsának a vizen kívül fényre is szüksége van a növekedéshez.

Mivel a zsázsa nagyon gyorsan nő, a csírázást és növekedést pontosan megfigyelheted. A zsázsának a vizen kívül fényre is szüksége van a növekedéshez. Első kísérletek: növények Rendelési szám: 19 04 29 Általános tanácsok és utasítások szülőknek és felhasználóknak: Figyelem! Ennek a kísérletező doboznak egyes részei a funkciójukból adódóan hegyesek vagy

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2012.08.09. 12:00-kor. Érvényes: 2012.08.16-ig. Várható frissítés: 2012.08.16. 12:00-kor.

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT ÍRTA: KELETI JÓZSEF A szociális állam keretében az egészség teljesen elveszti magánérdekjellegét és olyan közüggyé válik, melyre nézve az egészségügyi

Részletesebben

Vajdasági vízhiány probléma

Vajdasági vízhiány probléma Vízhiány és adaptív vízgazdálkodási stratégiák a magyar-szerb határmenti régióban Vajdasági vízhiány probléma Mészáros Minucsér Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar Workshop 2014. Május 30. Mórahalom

Részletesebben

PYTAGORIÁDA Súťažné úlohy okresného kola maďarský preklad 35. ročník, školský rok 2013/2014 KATEGÓRIA P 3

PYTAGORIÁDA Súťažné úlohy okresného kola maďarský preklad 35. ročník, školský rok 2013/2014 KATEGÓRIA P 3 KATEGÓRIA P 3 1. Misi két csomag rágógumiért 4 eurót fizetne. Írjátok le, hogy hány eurót fog Misi fizetni, ha mindhárom testvérének egy-egy csomag, saját magának pedig két csomag rágógumit vett! 2. Írjátok

Részletesebben

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.)számú határozatával. A tartalma I.

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Sporttáplálkozás. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július

Sporttáplálkozás. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július Sporttáplálkozás Készítette: Honti Péter dietetikus 2015. július Az egészséges ember számára megfogalmazott táplálkozási ajánlások érvényesek a különböző sporttevékenységet végzők számára is. Kiegyensúlyozott

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3

TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3 2.1 Természetes adottság, és tájhasználat... 3 2.1.1 Természetes adottság meghatározása... 3 2.1.2 Tájhasználat jellemzői

Részletesebben