rtocazdas' Gl --~ FELELOS SZERKESZTO SZÉP LÁSZLO

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "rtocazdas' Gl --~ FELELOS SZERKESZTO SZÉP LÁSZLO"

Átírás

1 )()(ill. 'vfofyam. 4. ucf.m. Kiskunf" gyháza, április h6 rtocazdas' Gl --~ W.3\:W~ N POKTATAS A GAZDASÁGI SZAKTANITOK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE El fi ~li cllj: Egy,.,,. 1"- P " ' l A 1 ol6fi " i 61 hirdot61i cllj.. a Ga1cla6gi S oktanit6k Oru6go EgyHDlete f'p6nlt4r6nak ToirkoY6re a u. aekkn4mi4n kdicloncl6k. FELELOS SZERKESZTO SZÉP LÁSZLO l Mogjelonilr augua1tu1 h6 kiy6toi6yol rninclon h6 1-6n. S1orkont6ág : Klakurof4logyh61a Kiocl6hi atal: Túrko - A1 ogyholot tagjol a lapot lagclljuk foj6bon kopj6k. A lap kiadciaáért felel: PIGMICZKY FERENC elnök, S eks16rd. Kiad6tulajdonos: A Ga1d. S1aktanit6k Or11. Egyesiilete, S1ekl16rd Sikerek sorozata igazolta a most lezajlott mezőgazdasági kiállít{tson azt az elpusztíthatatlan életerőt, mellyel a hazai mezőgazdasági népoktatás reprezentánsai, az önálló gazdasági népiskolák rendelkeznek. Az évenként ismétlődő b~mutatók mindenkor a szerény, csendes, haladó munka kifejezői voltak és ennek felismerése adott évről-évre uj erőt a további törekvésekhez, azokhoz a mélyen gyökerező célkitűzések elérhetéséhez, melyek közel félévszázada ösztönzik a gazdasági népoktatás fanatikus munkásait. Az elért eredmények feletti öröm azonban nem volt mindenkor zavartalan, elkeveredett abban néha a keserűség egyegy cseppje, ami talán ideig-óráig deprimáló hatást váltott ki, de az egészséges önbirálat és az indifferens körök reális kritikája hamarosan eloszlatta azt. Az anyagi eszközök minimális mértéke, az erkölcsi támogatás gyakori hiánya igen sokszor tette kétségessé a fokozatos haladás lehetöségét, de pótolta azt a megfeszített, kitartó, nem ritkán emberfeletti akaraterő, melynek eredményeképen az évi kiállítás olyan gyümölcsöt érlelt, melyre b~szkén. tekinthet a gazdasági népoktatás mmden mtézménye bizonyos elégtételt látva a mult nemérdemelt mellőzéseiért és bőséges forrást lelhet abból a jövőre, a to~ábbi kitartásra és még nagyobb erőfesz tésekre. Önálló gazdasági népiskola nyerte el az idei kiállitás bika nagydijat, melynek jelentóségét csak akkor mérlegelhetjtik kellően, ha figyelembe vesszük, hogy még kistenyésztő ezt a kitüntetést sohasem érhette el. A 20 kat. hold kisbirtokos iskola bizonyára minden anyagi erejét, tudását latba vetette szarvasmarha állományának kialakitásánál, mert csak így vehette fel a küzdelmet hatalmas versenytársaival és nyerhette el azoknak a hozzáképest kimeríthetetlen anyagi tehetsége és számtalan előnyös mellékköruiményeivel szemben. Ez iskola eddigi eredményeivel lapunk más helyén külön is foglalkozunk, bár felsorakoztathatnánk több olyan iskolatársat is, melyek rendelkeznek hasonlóképen kiváló anyaggal, de a Iliállítás tetemes költségeinek fedezéséről gondoskodni nem tudván, kénytelenek voltak lemondani az azon való részvételről. Az önálló gazdasági népiskolák különálló csarnokában felhalmozott te rmények, háziipari anyagok, szemtéltető eszközök és preparátumok, grafikanak és az iskolák belső életét dokumentáló készitmények a legmagasabb helyek kittintető érdeklődését és jóvéleményét váltották ki ; az O.M.G.E. bírálóbizottságának illusztris elnöke elragadtatással nyilatkozott és meglepetésének adott kifejezést a nagyarányú haladás felett ; a látogatók hatalmas tömegétől zsúfolt csarnok élénk bizonyitéka annak, hogy ez intézmények a legjobb úton haladnak ; a kiállítást látogató társiskolák vezetői, tanerői csillogó szemmel járták e csarnokot s tekintetük a jövőbe vetett bizalmat és jóreményeket tükrözték vissza. -p.

2 ~ ~M~E~ZÓ~G~A~Z~D~A~S~ÁG~I~N~É=P~O~K~T~A~TÁ~S~ _3_8._á p-ril~is~ Mintagazdaság vagy gyakorlóterület Adhattam volna közleményemnek azt a cimet is, hogy "Tökéletes példaadás, vagy a jövedelmezőség, létfenntartás" de nem akartam mindjárt az elején az elmondan~ dók közepébe vágni. Az önálló gazdasági népiskolák szervezési gondolatánál az egyik igen fontos cél bizonyára az volt, hogy iskaláink a rendelkezésre álló területen olyan gazdálkodást folytassanak, amely gazdálkodási mód mintegy iránytűje, példaképe legyen a környék kisgazdáinak. Az elgondolás igen ideális és szép volt, azonban a kivitel és megvalósítás annál nehezebb akadályokba ütközött. Nem is szükséges másra utalnom, mint lapunk 1936 január havi számában megjelent "Egy iskolánk szervezésének tanulságos története" cimű, különösen ránk, késői utódokra igazán tanulságos cikkre, amelyben a berettyóujfalui önálló gazdasági népiskola 30 éven át folytatott kemény küzdelme van lefektetve. Ilyen küzdelmes multtal azt hiszem elég sok iskolánk jubiláris beszámolójában találkozhatunk. A fent emlitett igen értékes cikkben olvashatjuk a következöket : "A kis költségadomány - amit bemutatkozáson olyan nagylelküen felajánlottak - igen kicsire zsugorodott. Alig volt elegendő a legszükségesebb vetömagvakra, csemeték re. Zsaroló, rabló gazdálkodást kellett űzni, hogy minél több pénz jusson a beruházásokra. Egyik okszerűtlenség a másik után, mindez a nincstelenség kényszerének hatása alatt." Ezen megdöbbentő sarok olvasása után, önkéntelen felvetődik bennünk az a gondolat, hogy vajjon hová fejlődhetett, a tökéletesség milyen fokát érhették volna el a régi időben szervezett iskoláink, ha nem ilyen küzdelmes 30 év állana a hátuk mögött. Ha nem a részükre juttatott pár hold kizsarolt és majdnem hasznavehetetlen gyakorlóterület kínos jövedelméből kellett volna az instruktiókat és a dologi kiadások nagy részét fedezni. jóformán a semmiből varázslódott elő legtöbb iskolánk jó felszerelése, igaz kevesen tudják, hogy a vezetőségnek hány álmatlan éjszakát okozott ez a vanizsló munka. Egyik érdemekben gazdag igazgatónktól hallottam régebben, hogy az iskola gyakorlóterületének kijelölése alkalmával kivitték a város határába s egy gödrös, szemétlerakodó telepen jelölték ki az uj iskola gyakorlóterületét azon mondással "Itt mutassa meg a tudomány, mit tud". Hála lstennek ezek most már csak rossz álomnak tűnnek fel s iskaláink bebizonyitották, hogy a tudomány és vasakarat fegyvere erősebb volt, mint a kételkedöké. A sok küzdelem után végre eljutott oda iskaláink legnagyobb része, hogy a lét, vagy nemlét kérdésén áthaladtak és most már hozzáfoghatnának olyan munkához, amelynek célja egyedül a tökéletes példaadás lenne. Kezdödhetik a minőségre való dolgozás, a mintaszerúség megvalósítása. Elérkeztünk tehát a mintagazdálkodás kezdetéhez több iskolánknál Több évtizednek kellett eltelni, amig eljutottunk ahhoz az állapothoz, amellyel kezdeni kellett volna a munkát tulajdonképen. Azért volt ennyi időre szükség, mert a mintagazdaság megvalósításához még sok kellékünk hiányzott. Az az iskola, amelyik megfelelő tökebázissal rendelkezik, gondolhat arra, hogy tényleg mintagazdálkodást folytasson. Az ilyen iskolának tökéletesen fejszerejtnek kell lennie. Eleven és holtleltári felszerelésük kifogástalan legyen, a talajerő fenntartás ideális, forgótőke állandóan biztositva, hogy a mintagazdálkodással járó demonstratív költségeket elbirhassa. Ez az ideális állapot azt hiszem nincs minden iskolánknál meg, egyelőre még nem való sithatják meg a legjobbat, alkalmazkodni kell a kényszerítő körülményekhez. Ezen alapos indok miatt feltétlenül különbséget kell tennünk mintagazdaság és gyakorlóterület között. Azok a gazdasági irányu iskolák, amelyek állami subvenciót élveznek, megvalósithatják a mintagazdaság igen szép gondolatát. Olyan anyagi helyzetben van-

3 ~8. április hó. MEZÓGAZDASÁGI NÉPOKTATÁS nak, hogy mintaszerü felszerelésük lehet, megvan a kifogástalan állatállományuk, van pénzük bőven arra, hogy megfelelő szám ú napszámost alkalmazzanak s növendékeikkel csak a munka bemutatását, az oktató munkát végeztetik. Ilyen iskolánál tehát, hogy úgy mondjam minden vigyázz állásban van. Igy lehet mintagazdaságot szervezni, mert nem kell gyakorlóterületnek átengedni a gazdasági terület legnagyobb részét. Van terület a kisérletezésre, külön gyakorlóterület, modernül felszerejt istállók, kitünő és több tipusú trágyatelep stb. ragadhatják el a szemlélöt. Ilyen helyen minden valóban az első klassisbe tartozik, minden kiállhatja a kritikát s a mintaszerüség látszatát keltheti. Igen sok iskolánknál azonban sajnos csak gyakorlóterületről beszélhetünk, ahol a növendékek gyakorlati oktatására, munkájára, az iskola egész gazdasági területét át kell engedni. Távol áll tölem, hogy ennek a munkának értéket ne adjak, de azt úgy gondolom mindnyájan tudjuk, hogy sokszor ez a munka nincs nagy hasznára az iskolának, bármilyen lelkiismeretes is legyen a felügyelet. Elismerhetjük, hogy a tanujók munkája sokszor könnyit a gazdaságon, de az is elismerhető, hogy ennek a munkának gyakorlati haszna és esztétikai hatása messze elmarad a felnőtt emberek munkájának kvalitásától, tehát nem mintaszerü. Milyen jó lenne, ha Gaál Károly kartársamnak egyik cikkében közölt azon elgondolását, hogy a növendékekkel ne orgona vesszőn gyakoroltassuk az oltást és szemzést, hanem vigyük ki a faiskolába öket és ott végeztessük el velük ezeket a munkákat, sőt az összes oltványnevelési munkákat a faiskola sorai között végeztessük. Az én véleményem is az teljesen, hogy a gyakorlati munkába vigyunk életet, érdekességet s ne sablonszerü legyen a gyakorlati foglalkozás. A gyakorlati oktatás anyagát ne csak megtanulják növendékeink, hanem biztos kézzel meg is valósithassák azokat a gazdaságukban. Az ilyen irányú foglalkoztatás azonban kétélű dolog, mert még a szántóföldi gyakorlati foglalkozásoknál is történnek kártételek, a leggondosabb ellenőrzés dacára is, (forditva ledugott dughagymák, növények erőszakos megsértése stb.) Gaál kartársam igen életrevaló elgondolását könnyebben keresztülvihetnénk, ha iskoláinknál is bevezetnék a növendékek selektióját s csak kisgazda gyermekekkel kellene foglalkoznunk. Van sok iskolánknál olyan szép faiskola, hogy Géher szakfelügyelő szerint "le kell venni a kajapot, ha oda az ember beteszi a lábát". Ilyen helyen természetesen növendékeink gyakorlati munkája sokszor anyagi és erkölcsi kárt is okozna, mert a faiskola termékei több iskolánk fontos bevételi forrását képezik s bizony a vevők ma igen válogatósak a csemeték tekintetében is, emiatt nagyon kell vigyáznunk faiskolánk jóhirnevére, a több oldalról jelentkező olcsó csemete árúsitás hullámaival szemben. Több helyről hallottam már, hogy úgy képzelik el a gazdasági iskolákat, mint egy kis földi paradicsomot, ahol mosolyognak a gyümölcsök, a ringó kalásztenger ontia a termést, élesre nyesett utak visznek rózsaligetek között s minden ami szép, jó és tökéletes, iskoláinknál feltalálható. Szent meggyőzödésem az, hogy minden iskolánk vezetőségének ez a vágya, ezért dolgozik kora hajnaltól, késő estig s ezért küzd azzal a kitartással, amit a közleményern elején emlitett tanulságos cikk irója "szaktanitói fanatizmusnak" keresztelt el. Aki nem a szépet keresi, aki nem a legjobbat akarja megvalósitani s ezekért nem tud önfeláldozóan dolgozni, az nem is való a mi pályánkra, mert nemtörődömségével tönkreteheti egy évtizedekig fennálló intézmény nemes hivatását. A szellemi és erkölcsi erő tehát meg lenne minden iskolánknál arra, hogy mintagazdasága révén is szolgálhassa nemzetünk agrár érdekeit. Sajnos azonban ezeken az erőkön kivül a mintaszerüséghez még anyagi erőkre is szükség lenne. Ezek hiánya miatt iskoláink gazdasága, mint mintagazdaság még fejlődő stádiumban van. Még mindig befolyásolják mintagazdaságaink kialakulását a fennmaradásért és a csiszolásokért folytatott küzdelmek. Most tehát még egyenlőre elégedjünk meg -

4 4 MEZŐGAZDASÁOI NEPOKTATÁS t{)38. ápriiis hó ~~~~~~----~~~ de ne nyugodjunk bele - a gyakorlóter.ulet el~ezé!\sel. Ha hivatásunkat fanatlzmussaniolgáljuk s iskaláink anyagilag is megerősödnek, úgy bizó reménységgel nézhetünk a jövő felé, amikor minden gazdasági népiskolánál mintagazdaságot találunk s ebben a mintagazda~ágban lesz egy terület, - aminek a jövedelmét már nélkülözhetjuk - ahol növendékeink gyakorlati kiképzése végbemegy. Szerény véleményem szerinti Jegideálisabb al apot az lenne, amikor mintagazdaságunkban egy területrészt meghagyhatnánk gyakorlóterületnek. Ez az állapot be is következik rövidesen ha a további munkához erőnket régi isk~láink küzdelmes multjából meritjük s szemünk előtt tartjuk azokat az eredményeket, amelyeket a szaktanítói fanatizmus kitermelt és iskaláinknál kikristályositott. Derecske. Fazekas István Kismikroszkóp a gazdasági népiskolában. Mikroszkóp alatt általában legalábbis több száz pengős kényes és félteni való szerkezetet értenek. Én nem ilyen mikroszkópra gondolok. Vannak kb szoros nagyítású kis, szinte játékszer-mikroszkópok. Egy ilyennek az ára a hozzávaló csipeszekkel és skatulyával együtt inkább kevesebb, mint több 20 pengőnél Valamikor megboldogult diákkoromban volt először egy ilyen kis tologatás szerszámom. Most is tisztán emlékszem rá ; mennyire szereltem azt a cseppnyi jószágot és milyen élmény volt számomra bepillantani egy kicsit a természet mühelyébe. Az biztos, hogy egy ilyen kismikroszkóp játékszernek tunik fel annak, aki ismeri a komoly, nagy mikroszkópot. De a gyermek számára élmény, amit ott lát. Megfogja, és - úgy vettem észre - jobban megmarad a fejében, amit ott lát, mint a betu. A kismikroszkópot ép alacsony ára miatt már néhol elemi iskolákban is használják. Én tanítás közben gyakran veszem segítségül. Gazdakörí elöadásra, felnöttekszámára rendezett tanfolyamra is elvittem már s mindég nagy érdeklödést tapasztaltam iránta. Azt állitom, hogy ez az eszköz minden esetre árához képest annyi lehetőséget nyujt, hogy majdnem mindenutt indokolt a szem Jéltető eszközök közé való bevezetése. Egy 40 tanulóból álló osztályban egy metszetet a gyerekek 6-12 perc alatt végignéznek. Ezt az időt is lehet számonk"résscl, it gyzetír:-bsal, o;;tb. kombinálni ' hiszen a mikroszkópnál egyszerre legfeljebb 3 tanuló van elfoglalva. Egy óra alatt szükség esetén 4 metszetet be lehet mutatni, én általában kettőt szoktam. Nem is olyan sűrűn kerül elő a mikroszkóp! jó hasznát veszi az ember első osztályban év elején az alapfogalmak tárgyalásánál és az állatbonctannál, de sor kerül rá gyümölcstermelésnél (kártevök), takarmányozástannál (magvak keresztmetszete, keményítő, stb.) és még több alkalommal is. A bemutatni való metszetek készen nem kaphatók, de elkészftésük nem jelent nagyobb munkát, vagy kiadást. A szükséges tárgylemezeket vagy készen hozatjuk, vagy ha a szépség nem fontos, 7 6X2 6 cm. nagyságban hulladék üvegből üvegessel vágatjuk. A metszet fölé kerülö fedőlemezt 3X3 cm. nagyságban 50 drb-os dobozban optikai, vagy orvosi szereket áruló kereskedésből hozatjuk meg, esetleg a gyógyszertár útján. Általában a preparátumkészftésnél: 1. A metszetet a tárgylemezre kell helyezni. 2. Ha élő anyagról van szó, azt meg kell ölni (fixálás.) 3. A már holt anyagat sok esetben meg kell festeni (élő anyag általában nem festhető.) 4. Ha állandó eitehető preparátumot akarunk, akkor a metszetre valamilyen tartós, átlátszó, folyékony, de megszilárduló anyagat kell cseppenteni s az egészet egy fedőlemezzel befedni (bezárás.)

5 1938. április hó. MEZÓOAZDASÁGI N~POKTATAS!S ~~~ ~~~~~~~~ Bezáróanyagnak a glicerinzselatint ajánlom, melynek készítése a következő: előkészületet igényel. Egy fej vörö~mát 2. A sejtmag bemutatása már több Kémcsöbe, vagy orvosságos üvegtubusba néhány ujjnyi apróra vágott fehér velek fonákjáról vékony hártyát lehet le kettévágunk és levelekre szedjük szét. A le zselatint teszünk. Nem túlsok hideg vizben húzni. Ebből kivágunk kb. 1 cm -nyit s óvatosan, hogy ne ráncolódjon, tárgylemezre felduzzasztjuk, azután a fölösleges vizet leöntjük róla, annyi glicerint öntünk rá, vfzcseppbe tesszük. Ha azt akarjuk, hogy hogy majdnem ellepje s az egészet spirituszlángon óvatosan melegitjük. Ha forr, a Sajnos, a legjobb sejtmagfestékek : a hema a sejtmag jól látszék, meg kell festeni. melegitést mindég abbahagyjuk. Körülményesebben, de tisztábban megy a dolog, ha teines festékek nehezen kaphatók. jó eredményt ad a May-Orünvald-féle festék, ezt nem lángon melegítjük, hanem forró vízbe orvosok tartják, vért festene~ vele. Methylalkoholban állítjuk. Az egészet üveg, vagy fapálcikával kavargatjuk, mig a zselatin fel nem oldódik. Ha nem akar feloldódni, pár csepp vizet van oldva ; néhány csepp kell a metszetre, 3 perc alatt a methylalkohol elvégzi a fixálást. Ekkor felhigítjuk ugyanannyi teszünk hozzá, de minél kevesebb a víz, vizzel különböző irányokból való rá annál hamarabb szilárduló anyagot kapunk. fúvással jól elkeverjük és kb. 5 percig (Erősebb nagyitású mikroszkóphoz mindég kell vizet tenni a glicerinzselatinba, hogy finomabb eloszlású legyen, kismikroszkópnál ez nem fontos.) Ha nem marad teljesen szintelen, hanem zöldes vagy barnás lesz, nem nagy baj. Ha jól sikerült, akkor kihülés után már azonnal annyira szilárd, hogy a bennehagyott keverőpálcikát nem lehet egészen könnyen kihúzni és ha kihúzzuk,. annak a helye üresen marad, a pálcikára pedig a zselatin nem ragad. A metszetre előzetesen kissé megmelegitve (de ne forrjon) egy cseppet teszünk belőle, rátesszük az előzőleg szintén kissé megmelegitett fedőlemezt s a tárgylemezt nagyon óvatosan melegitjük, mig a zselatincsepp széjjel nem kezd futni. Ha kihült a fedőlemeznek már szilárdan kell rajta állani. A széleken kiszivárgott zselatint tilvel lekaparjuk s egy napi időt adva a teljes megszilárdulásra, nedves ruhával tisztára töröljük. Most következik néhány preparátum leírása: 1. A sejteket legszebben bodzabélmetszeten mutathatjuk be. Beretvával (önberetvapengével) igyekszünk a bodzabélből minél hajszálvékonyabb keresztmetszet-darabkákat gyalul ni, ezeket a beretváról valami apró edényke tiszta vízbe rázzuk, vagy P!szkáljuk s onnét a tárgylemezen levő v1zcseppbe csipesszel rakjuk át. Fixálás, fe~tés nem kell,. a viz nagyját, (de nem mmdet) leitatjuk róla és bezárjuk. festjük, Azután egy szemcseppentőből rácsepegtetett vízzel óvatosan, de alaposan kimossuk és bezárjuk. Nagyon hálás, mutatós metszet, szépen látszanak a hosszúkás sejtek, bennük a kékre festett sejtmagvak és a mészoxalát kristályok. 3. Nem nehéz lehúzni a vöröshagyma levelének szintelen bőrét sem. Ebből is kb. 1 cm -nyit veszünk, fixálás, festés nélkül bezárjuk. A hosszúkás sejtek közt jól láthatók a kerek, középen macska szembogaraalakú réssei biró /égzönyilások. 4. Szélesebb szájú kisebb edénybe (kenőcsös tégely) egyenlő arányban keve~ glicerin és alkoholba (denaturált szesz as jó) pár centiméteres 2-3 éves faágdarabokat (akácfa) teszünk. Ezek ott kb. egy hét alatt megpuhulnak s éles beretvával szép metszetek készíthetök belőlük. A keresztmetszetben a farész az évgyfirfikkel, karnbium háncs, stb. látható, míg a hosszmetszetben ja- és háncsrostok és edények. 5. Az edénynyalábok legszebben a tök levélnyeléből vágott keresztmetszeten láthatók. 6. A levél keresztmetszetét keményebb leveleken könnyebb el készíten (körtefalevél). Vastagabb bodzabelet hosszában pár em. nyire behasitunk, ebbe belenyomjuk a levelet mintha ékoltást csinálnánk, ollóval kö~ui levágjuk, ami a bodzabélből kiáll és bodzabele$t01 met$zuk,

6 6 MEZÖGAZDASÁGI NÉPOKTATAS április ~ 7. Nagylevelű erdei moha levélkéjét Ieszakitva, bezárva: séjtjeiben a levélzöldszemesék láthatók. 8. Kettévágott burg-.~nyából késsel vakarhatunk keményitöszemcséket. 9. Főtt húst rostokra szétszedve, bemutathatók az izomrostok. l O. Egy csepp vért a tárgylemezen egy másik tárgylemez élével szétkenve, megszáritva, alkohollal 3 percig fixálva és eosinnal (piros tinta) pár percig festve, láthatókká lesznek a vörös vértestek. Fehér vérsejteket 300-szoros nagyításon alól úgysem láthatunk. Nagyobb vérsejtjei vannak a békának. Ha van orvos ismerősünk, aki hajlandó békavért May-Grünwald-Giemsa módszerrel megfesteni, olyan készítményt nyerünk, melyben már kis mikroszkóppal is láthatók a fehér (kékre festve) és vörös vérsejtek. Ezt glicerinzselatinban eltenni nem lehet, ha nem tudunk kanadabalzsamot szerezni, hagyjuk fedetlenül és vizsgálatko-r cseppentsünk rá kevés tiszta olajat (varrógépolaj.) Ez a néhány készítmény természetesen nem minden, amiről szó lehet. Bemutathatunk még talajszemcséket, buzaszem keresztmetszetét, len-, kender-, gyapjú-. gyapotszálakat, penészgombát, üszögspórákat élesztőt, virágport, méh lábát, szájszerveit, fulánkját, stb. stb. A mikroszkóp kezelését s a metszetek készítését tanítóképző intézetekben, gazdasági akadémián, szaktanitóké.pzöben már régóta tanitják Biztosra veszem, hogy kollegáim előtt ez nem ismeretlen eszköz. Minden bizonnyal már has~nálnak is ilyent gazdasági népiskolákban. En azt akartam ebből a cikkből kihozni, hogy nincs szó költséges és időrabló dolgokról. S azt hiszem, sohasem árt a palettára egy-egy új színt felrakni. Kiállitási beszámoló. Az idő orsóján gyors iramban pergett le egy esztendő és újra eljutottunk a megszokott terminushoz, amikor számot kell adnunk évi munkálkodásunkról, arról az előrehaladásról, amit megkövetel az élet s ez nem tar megállást, mert az halált jelenti. Örömmel állapithatjuk meg, hogy hatalmas lépésekkel közeledünk élhhoz a pozicióhoz, ami megilleti a magyar gazdasági népoktatást, olyan eröfeszitések mutatkoznak, melyek nyomán elmaradhatatlannak látszik a fokozatos eredmény. Idei kiállításunk beszámolóját három pontba csoportositbaljuk : l. A fénypont, ami körtil osztatlanul sütkérezhet minden önálló gazdasági népiskola a szekszárdi iskola nagyszera teljesítménye : megnyerte.,peti 61/6" nevú bikájával a "Hagydíjat". Álljunk meg itt egy pillanatra és mérlegeljük ezt az eredményt kellő megvilágitással. Az ország legkiválóbb gazdaságai su ly os anyagi áldozatokkal formálják ki állatállományukat versenyképessé és mindeniknek titkos álma a "Nagydíj" megszerzése. Érthető is ez, mert hiszen az egy-egy kiállításon résztvevő bika az egész országállomány szine-]avát képviseli s a nagyarányú versenyből kikertilő győztes nemcsak becsvágyat elégít ki, de fölöttébb emeli a tenyészet szinvonalát és értékét. Március hó 23-án 3 óra 20 perckor a rádió vitte szét az éter hullámain az örömhírt s ugyanekkor a rádió felkérése folytán Pigniczky ferenc szekszárdi gazdasági iskolai igazgató szólott a rádió közönségéhez. Módunkban van közölni azt a fáradságos és áldozatteljes utat, melyet a szekszárdi iskola évtől, te hat kerek l O éven át megtett a mostani nagy győzelemig. Az elsö kisérletek lokális vonatkozás úak ban bronzércm, elismerő-oklevél, dísz-oklevél jelzi a megindulást a szekszárdi versenyeken ; 1930-ban elismerö-oklevél : 1933-ban ugyanott l. bikadíj, két aranyérem, két ll. díj ; 1934-ből már országos viszonylatú a szereplés a budapesti országos Mezögazdasági Kiállításon, ahol 1./a. bikadíjat, lll. tehéndíjat, üszőjével aranyokievelet és lll. orsz. tejtisztasági versenyt nyert; 1935-ben l. és lll. bikadíjat és miniszteri elismerést vit

7 1938. április hó. MEZÖGAZDASÁGI NÉPOKTATÁS l. ISKOLÁINK l S M E R T E T É S E. 36. MONOR. Monoron és környékén emberi telepntésnek nyoma a legősibb időktől található. Az ásatások folytán elökerntő leletek tanuskodnak erről. A magyar királyok kiváló hazafiaknak adományozták ezt a vidéket, majd Monor csere útján az egri káptalan tulajdona lett. A török nagyon feldúlja, de végigszenved minden csapást, mely a nemzetet éri ben történt a káptalani földek parcellázása és örök áron való megvásárlása, ami a folyton szaporodó lakosság vagyonosodását, jólétét nagymértlkben emelte. Monor község határa kat. hold, a birtokok határa leginkább tanyarendszerben foglaltatnak. A tanyák szerenesés helyzetben a község Az iskola f''pülete. körül helyezkednek el>;;mi miatt legtöbb birtokos a községből kezeli öket. A_község lakossága 12991, akiknek 45 %-a földmilves. Vallás szerint a református és róm. kath. vallásúak fele - fele arányban állanak, régebben a reformátusok nagyobb számban voltak, kisebb cea 10 %-a egyéb ág. ev., baptista és izraelita. Lakosság nagyrésze Pest és környékére, mint gyári munkás, vasútas stb. jár be kenyere után, akiknek azonban kisebb-nagyobb területű földje, kertje van, igy gyermekeik számára nagyon indokolt a gazdasági oktatás. Monor község érdemes vezetősége tudatára ébredvén, hogy a gazdasági oktatással intenzivebb szellemi felkészültséggel jobb eredményt érhet el, ha a nagyszámú gyermeksereg szakszerű oktatásban is részesittetik, ezért képviselőtestntete év október hó 18-i és év szeptember 24-én tartott ütésén megajánlotta az önálló gazdasági népiskola felállítását. A kendercsaljai dülöben 27 kat. hold és 1279 O-öl alkalmas területet rendelkezésére bocsátott a község tulajdonjogának épségben tartása mellett telekkönyvi biztosítással. Az iskola müködése csak 1912 ben kezdődött. Iskolaépület pedig l 929-ben épült, addig az oktatás a központi állami el. iskola tantermeiben folyt. jelenlegi iskola épület miuden melléképülettel, majorral a birtok szélén a község utolsó, szél~ő utcáján, minden tekintetben a legmegfelelőbb helyen áll. l. Az oktatás. Az oktatás 1912-ben kezdödött két tanerővel Akkor még az elméleti és gyakorlati munkák külön helyen voltak. jelenleg 2 tanterem. t munkaterem, háztartási konyha, éléskamra áll a tanulók, ill. a tanitás rendelkezésére. A tantermek igen jól vannak bútorozva, többféle szemléttető eszköz, mag, vegyi anyag, rovar, szem Iéitető térképgyűjtemény található a tantermekben, amelynek legnagyobb részét Károlyi László, az iskola szervezö igazgatója készítette nagy hozzáértéssel. Továbbá alakfa, gyümölcsminta, térkép stb. állanak az oktatás tökéletesebb végrehajtására.

8 ll. MEZÓGAZDASÁGI NÉPOKTATÁS április!!2; Az iskola üvegháza, melegágyai, baromfi61a és szerszámos kamrája. A munkateremben 5 drb. varrógép szolgálja a leánytanulók eredményes felkészülését élethivatásukra, A háztartási konyha magyaros bútorokkal, tel.ies felszereléssel várja a leendő háziasszonyok sütés-főzés tudományában való kiképzését. A világháború alatt Mandics Marin és Matolcsi Kornélia voltak az iskola tanerői, de akkor az oktatás szünetelt. Tanulólétszám még a háborús évek megkevesbedett seregében is 350 körül volt. (125 fiú és 225 leány.) jelenlegi létszám : 470. (206 fiú és 264 leány.) Beiskolázás mind a téli, mind a nyári félévben igen jónak mondható. Fiútanulók a mezögazdaságban és a kertben 400 :=:-öl szölőben, 800 [>öl fai.skolában, l kat. hold gyümölcsösben egészltik ki elméleti ismereteiket gyakorlati foglalkozással. A leánytanulók l hold 1455 ::J-öl konyhakertben szereznek gyakorlatot. A kertészeiben szép eredményt ért el az iskola ujabban a szamóca nemes fajtáinak termelésével, amely Monoron állandóan nagy keresletnek örvend. Ez nemcsak az oktatási célt szolgálta, hanem anyagilag is igen szép jövedelmet hozott az utóbbi években. 2 üvegház és a melegágyak szaporodó számaival a kertészet kifejlesztése van tervbe véve. Tanítás a fiúk számára minden nap délelőtt és délután van. A leányok számára minden délelőtt tanítás és minden délután szabásvarrás tanfolyam történik. Ugyanis minden leány részt vesz a tánfolyamon kivétel nélkül. ll. A gazdálkodás. Az időjárás és éghajlat nem mindenkor kedvez. Érezhető hatása az alföldi szélsőségességnek itt is. Sokszor a nyugatról jövő esőt Budapest fogja fel, ott kiadós eső van az aszfaltra és Monoron semmi. Erős szelek néha nagyon megviselik a tavaszi gabonát. jégverés és fagy is tesz károkat. Répatermelést azonban nem akadályozta még a barkó kártétel. Inkább a nyár hosszú szárazsága miatt fonnyadás veszélye fenye gette és a lucernát ugyanakkor látogatta meg a b öd e. Monor község Budapest-Cegléd útvonal mellett épen középen igen előnyös helyen terül el. Gazdálkodási főirány lenne a gyümölcs, csemegeszölő termelés, a szarvasmarha- (tejtermelés) és sertéstenyésztés Gyümölcs és csemege szölö termeléssei eddig alig foglalkoztak Monoron, csak most indult meg a telepités nagyobb buzgalommal. Az iskolának egy kat. hold gyümölcsöse, amely főként korai kajszibarackból áll, most kezd terrnőre jönni. Közéjük ötödik kötésben a legnemesebb korai őszibarack fajták ültetésével kisérlet állíttatott be. A 400 [i-öl csemegeszölő most jön szintén termöre. Legtöbb jövedelmet a tejgazda

9 1938. április hó. MEZÓOAZDASÁOI NÉPOKTATÁS 1'1 ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~ Az iskola tehenészete. sággal ér el. Literenként, házhoz szállitva fillért fizetnek érte. Ezért az iskola nagyobb arányú tehenészetet fejlesztett ki. A gazdák között is fellendtilt ujabban az intenzivebb tejtermelés, amióta Károlyi László, az iskola agilis vezetője megszervezte a Monor és környékbeli községek tejszövetkezeteit. Igy a termelt tejet fillérért tudják értékesíteni. Állataik biztositva vannak, jutányosan szerezhetnek be abraktakarmányt és állatok vásárlására előleget kapnak, amelyet lassanként, a beszállített tej árából, részletekben törlesztenek le. Ennek következtében nemcsak fellendíllt a tej mennyisége, ha!lem a tehenek is kiválóbbak lettek, kicserélőrltek és létszámban is megnövekedtek. A Budapesti Központi Általános Tejcsarnok Rt-hoz2az 1934 évben liter, ben : liter, 1936-ban : 1, liter és 1937-ben : 1, liter tej futott be a monori tejszövetkezettől, Ma már egy 31/2 és egy 5 tonnás teherautó viszi naponta a tejet Budapestre. Az iskola területe a következő részekre oszlik : szántóföld : 22 kat. hold 291 _l-öl, kert 3 kat. hold 1060 ~=--öl, eg.) éb terillet : 1 kat. hold öl és mfivelés alatt nem álló: 872 C -öl, összesen : 27 kat. hold 1279 :=:: öl. Mezőgazdasági növények megoszlása : gabona : 32 %, kapás : 27!ft, takarmány 41!ft. Gabonafélékből eladásra alig keríll, mert csak annyi van, hogy a konvenciói ki lehet adni belőle. Kapások pedig takarmányozásra szolgálnak mind. Takarmánynövényekből olyan jó termés szokott lenni normális években, hogy dacára a magas állatlétszámnak (1 és 1/2 holdra egy számos állat) még eladásra is kerül belőle. A talaj termőerejét istállótrágyán kívíll a község középületeiből összegyíljtött hig és sürti fekália adja, amely ol}an nagy termést biztosit, hogy eddig mfitrágya alkalmazása nem mutatkozott szükség~:snek. Folytonos és rendszeres ilyen trágyázási móddal olyan szerkezeti átalakulást kapott a talaj, hogy azt akkor tapasztalja az ember csak, amikor a közvetlen szomszédok földjét hasonlitja össze a talajminőség, növények fejlődése stb. szempontjából A talaj középkötött barna homok, csak kb. 4 holdnyi van benne teljesen laza futóhomok, amelyet az iskola csak ben vett kezelésbe. Ugyanis nem egyszer adta át a község az egész terílletet és igy átalakitő hatása még nem annyira vált ki a többi terület mellett Termésmennyiség maximuma a legutóbbi 5 évben a következő : buza 18 q, rozs 17 q, árpa 16 q, zab 10 q, csövestengeri 53.5 q, takarmányrépa 750 q, burgonya 60 q. Tiz évi átlag : buza 14 q, rozs 14 q, árpa 9 q, csövestengeri 20 q, takarmányrépa 597 q. Tengerifajták termelési kisérletével is foglalkozott az iskola amelyről, kalön cikk

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére Készült az Európai Unió INTERREG IIIC ALICERA projekt támogatásával Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007

AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007 AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓ INTÉZET KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007 Budapest, 2008 Kiadja: az Agrárgazdasági Kutató Intézet Főigazgató: Dr. Udovecz Gábor valamint a Központi

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők;

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők; Éves óraszám: 55,5 óra Heti óraszám: 1,5 óra TANMENETJAVASLAT A harmadik osztályos természetismeret témakörei az új leckék óraszámával: 1. témakör: A növények és az állatok élete, életműködése 9 óra 2.

Részletesebben

OPTICON ELJÁRÁSSAL GAZDASÁGOSABB TERMELÉS - MAGYARORSZÁGON VÉGZET TELEPI KISÉRLET -

OPTICON ELJÁRÁSSAL GAZDASÁGOSABB TERMELÉS - MAGYARORSZÁGON VÉGZET TELEPI KISÉRLET - OPTICON ELJÁRÁSSAL GAZDASÁGOSABB TERMELÉS - MAGYARORSZÁGON VÉGZET TELEPI KISÉRLET - Tehenészet: MILKMEN Kft., Magyarország Összehasonlítás: deukalac UDP 41 és AminoPlus MILKMEN Kft. 800 nagy tejtermelésű

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI IRÁNYSZÁMOK ( S e g é d l e t ) napi tömeggyarapodás: 0,8-1 kg. elhullási % : 1-4 % kényszervágási % : 2-5 %

ÁLLATTENYÉSZTÉSI IRÁNYSZÁMOK ( S e g é d l e t ) napi tömeggyarapodás: 0,8-1 kg. elhullási % : 1-4 % kényszervágási % : 2-5 % PÁLYÁZAT, TANÁCSADÁS, INFORMÁCIÓ Partner tájékoztató ÁLLATTENYÉSZTÉSI IRÁNYSZÁMOK ( S e g é d l e t ) Szarvasmarha Borjú: születési tömeg: 35-40 kg/db föcstej itatás: 3-10 napig tejpótló-szer itatás: 60-100

Részletesebben

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Mi a hulladék? A hulladék az ember mindennapi élete, mun

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot!

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az általános iskola 11-14 éves korosztály részére Mi a hulladék? A hulladék az ember mindennapi élete,

Részletesebben

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok)

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok) 213/85 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 85. szám 213. október 25. Állatállomány, 213. június 1., (előzetes adatok) A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány

Részletesebben

5 NYOMÓS OK A BACTOFIL-OS ŐSZI TALAJAKTIVÁLÁSRA. [négypluszegy]

5 NYOMÓS OK A BACTOFIL-OS ŐSZI TALAJAKTIVÁLÁSRA. [négypluszegy] 5 NYOMÓS OK A BACTOFIL-OS ŐSZI TALAJAKTIVÁLÁSRA [négypluszegy] AZ ŐSZI TALAJAKTIVÁLÁS DIÓHÉJBAN Az őszi talajaktiválás annyit jelent, hogy olyan talajbaktérium készítményt juttatunk a földbe, amely jelentősen

Részletesebben

A nitrobenzol tulajdonságainak megváltozása,

A nitrobenzol tulajdonságainak megváltozása, A nitrobenzol tulajdonságainak megváltozása, előidézve az előállítására szolgáló anyagok megváltoztatásával. IFJ. DVORSZKY BÉLA oki. gyógyszerésztől. Bevezetés. sorrendjének A kilenezvenes évek elején

Részletesebben

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan!

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan! Napharcos biológiai sejtjavító specialista NAPHARCOS MAGAZIN 2014 november, 1. évfolyam. III. szám Légy erős, élj hosszan! Legyen több élet a napjaidban és több nap az életedben! AZ ÉLET DIADALA A Napharcos

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. (Családi otthon. 1.) Nem tudom sikerült-e ily című első közleményemben*) ennek az eszmének elég világos képét vázolnom. Mindenesetre célszerű lesz tehát a szónak

Részletesebben

Klorózis megszüntetése karácsonyfatelepen

Klorózis megszüntetése karácsonyfatelepen mennyiséget tíz erdőgazdaság gyűjtötte be; valószínű, hogy Marjai Zoltánnak Az Erdő 1960. 2. számában közölt tanulmányában évi 1500 kg-ra becsült országos magszükséglet előállításához szükséges 234 q toboz

Részletesebben

338 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1993.7.27. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

338 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1993.7.27. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 338 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 31993R2019 1993.7.27. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 184/1 A TANÁCS 2019/93/EGK RENDELETE (1993. július 19.) az egyes mezőgazdasági termékek vonatkozásában

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Berentei Település Gondnokság 2013. 2014.

BESZÁMOLÓ. Berentei Település Gondnokság 2013. 2014. BESZÁMOLÓ Berentei Település Gondnokság 2013. 2014. Horgásztó: 2013. évben a Berente Nagykötél oldali víztározó horgásztó látogatottsága a nyári nyitvatartási időszakban átlagosan 3 fő volt. Áprilisban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli üléséről 2012. április 4-én (szerda) du. 18 órai kezdettel.

Jegyzőkönyv. Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli üléséről 2012. április 4-én (szerda) du. 18 órai kezdettel. 138 Jegyzőkönyv Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli üléséről 2012. április 4-én (szerda) du. 18 órai kezdettel. Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzat tanácskozó

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1425-1688. OLDAL 2006. június 20. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Radoslav J. Subic BÁCSKA FALUSI LAKOSSÁGÁNAK MIGRÁCIÓJA MINT AZ AGROTECHNIKA FEJLŐDÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE

Radoslav J. Subic BÁCSKA FALUSI LAKOSSÁGÁNAK MIGRÁCIÓJA MINT AZ AGROTECHNIKA FEJLŐDÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE Radoslav J. Subic BÁCSKA FALUSI LAKOSSÁGÁNAK MIGRÁCIÓJA MINT AZ AGROTECHNIKA FEJLŐDÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE I. BEVEZETŐ Bácska Jugoszlávia legjelentősebb mezőgazdasági vidéke, amely a legtöbb mezőgazdasági

Részletesebben

A Balatoni Múzeum Fenntarthatósági Terve (Local Agenda 21)

A Balatoni Múzeum Fenntarthatósági Terve (Local Agenda 21) A Balatoni Múzeum Fenntarthatósági Terve (Local Agenda 21) 2011. november 30. Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Local Agenda 21... 5 A fenntartható fejlődés és a Local Agenda 21 kapcsolata... 5 A Balatoni

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS 2005 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Készült a KSH Mezőgazdasági és környezetstatisztikai főosztályán Főosztályvezető: Dr. Laczka Éva Főosztályvezető-helyettes:

Részletesebben

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és Iskolakultúra 2002/10 Liskó Ilona Tantervi reformok a szakképzésben 1998 őszén a magyar közoktatási rendszerbe bevezették a NAT-ot, ami a tananyag átalakításán túl iskolaszerkezeti változásokkal is együtt

Részletesebben

A világ erdôgazdálkodása, fatermelése és faipara

A világ erdôgazdálkodása, fatermelése és faipara DR. VAHID YOUSEFI, DR. VAHIDNÉ KÓBORI JUDIT A világ erdôgazdálkodása, fatermelése és faipara Az erdõ szerepe a gazdaságban és a társadalomban Az erdõ és a társadalom kapcsolata a legõsibb. Fennállott már

Részletesebben

3 6. 3 4. o.: 1 50. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat. Mérünk és számolunk 2011. Egységnyi térfogatú anyag tömege

3 6. 3 4. o.: 1 50. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat. Mérünk és számolunk 2011. Egységnyi térfogatú anyag tömege Jármezei Tamás Egységnyi térfogatú anyag tömege Mérünk és számolunk 211 FELADATGYŰJTEMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3 6. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Jedlik-verseny I. forduló 3 4. o.: 1 5. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A reggeli emésztése a gyomor funkciója, egészséges táplálkozás A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései:

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A reggeli emésztése a gyomor funkciója, egészséges táplálkozás A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A reggeli emésztése a gyomor funkciója, egészséges táplálkozás A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Az ember táplálkozás szervrendszere: 1. TÁPLÁLKOZÁS FOGALMA: A táplálkozáson

Részletesebben

1912 ÁPRILI S 1. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGO S ERDÉSZET I EGYESÜLE T KÖZLÖNYE KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET. Szerkeszti:

1912 ÁPRILI S 1. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGO S ERDÉSZET I EGYESÜLE T KÖZLÖNYE KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET. Szerkeszti: 1912 ÁPRILI S 1. ERDÉSZETI LAPOK Ll. ÉVF. AZ ORSZÁGO S ERDÉSZET I EGYESÜLE T KÖZLÖNYE 7. FÜZET. KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET Szerkeszti: B U N D K Á R O L Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.

Részletesebben

Állatállomány, 2013. december 1.

Állatállomány, 2013. december 1. 214/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. Állatállomány, 213. december 1. Tartalom Bevezető...1 Szarvasmarha-állomány...1 állomány...2 Baromfiállomány...3

Részletesebben

SZAKMAI SEGÉDANYAG az FFsuli program elméleti anyagaiba.

SZAKMAI SEGÉDANYAG az FFsuli program elméleti anyagaiba. 3. Foglalkozás SZAKMAI SEGÉDANYAG az FFsuli program elméleti anyagaiba. Élelmiszerek vásárlása Az élelmiszerek vásárlása alapvetően két szempont alapján történhet: a kiválasztást befolyásolják egyrészt

Részletesebben

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Étel/ital Táplálék Táplálék Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Szénhidrát Vagyis: keményítő, élelmi rostok megemésztve: szőlőcukor, rostok Melyik élelmiszerben? Gabona, és feldolgozási

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Mezőgazdaság

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Mezőgazdaság 1. példa Az AgroHungária Rt. rendelkezésére álló terület nagysága 4.981 ha (1 ha = 10.000 m 2 ). A földterület művelési ágak szerinti csoportosítását az 1. táblázat szemlélteti. Művelési ág Terület (ha)

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái.

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. 7 Molnár Imre: a Szatmármegyei Gazdasági Egylet titkára A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. A növénytermelés terén kereshetjük a gazda helyzetének javulását: 1. a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése.

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A cultura elıhaladtával nemcsak az emberek, hanem az állatok között is ujabb és ujabb betegségek fészkelik be magukat, melyek egyelıre addig t. i., míg elıidézı

Részletesebben

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés 6/2014. (II. 6.) VM rendelet a termésbecslésről A szakmaközi

Részletesebben

Állatállomány, 2012. június 1.

Állatállomány, 2012. június 1. 212/56 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 56. szám 212. augusztus 3. Állatállomány, 212. június 1. A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány 2 állomány 3 Baromfiállomány

Részletesebben

www.hurom.hu HUROM HUNGARY

www.hurom.hu HUROM HUNGARY Hurom HH Elite ( HH második generáció ) Használati útmutató Használat előtt figyelmesen olvassa el az utasitásokat. Utasitások szerint használja a Hurom gyümölcsfacsaró. Tartalomjegyzék Miért Hurom?...

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

FELADATLAPOK BIOLÓGIA

FELADATLAPOK BIOLÓGIA FELADATLAPOK BIOLÓGIA 7. évfolyam Patonainé Tóth Gyöngyi SZÍNTESTEK VIZSGÁLATA 01 1/2! T BALESETVÉDELEM, BETARTANDÓ SZABÁLYOK, AJÁNLÁSOK A kísérlet során használt eszközökkel rendeltetésszerűen dolgozz!

Részletesebben

Biológiai Sokféleség Védelme 1972-2012

Biológiai Sokféleség Védelme 1972-2012 Biológiai Sokféleség Védelme 1972-2012 Dr. Rodics Katalin A helyi-és tájfajták jelentõsége, elterjedésük elõsegítése 2012.augusztus 11 EGYEZMÉNY A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉGRŐL, a földi élet védelméről A Biológiai

Részletesebben

esetén a timol típusú illóolajat 2 csepp borsikaolajjal is alkalmazhatjuk. Vöröshagyma

esetén a timol típusú illóolajat 2 csepp borsikaolajjal is alkalmazhatjuk. Vöröshagyma esetén a timol típusú illóolajat 2 csepp borsikaolajjal is alkalmazhatjuk. Vöröshagyma Az Aloe vera és a fokhagyma után a vöröshagyma személyében" a liliomfélék újabb képviselőjét ismerhetjük meg. A vöröshagyma,

Részletesebben

III. Földi János természettudományi verseny

III. Földi János természettudományi verseny III. Földi János természettudományi verseny I. FORDULÓ - beküldési határidő: 2015. október 20. Az I. kategória (3. és 4. évfolyam) feladatai: 1.1. feladat Mérd meg, hogy milyen magasra tud felrepülni egy

Részletesebben

1500 Kcal ás mintaétrend

1500 Kcal ás mintaétrend 1500 Kcal ás mintaétrend 1. R: 2dl tej 1,5%-os 1db zsemle margarin 10g (light: 35% zsírtartalmú, vagy még alacsonyabb) csirkemell felvágott 1 vékony szelet paradicsom, paprika, vagy más az idénynek megfelelő

Részletesebben

3. Az y=x2 parabolához az y=x egyenletű egyenes mely pontjából húzható két, egymásra merőleges érintő?

3. Az y=x2 parabolához az y=x egyenletű egyenes mely pontjából húzható két, egymásra merőleges érintő? Észforgató középiskolásoknak 1.Egy tálba egymás után felütünk tíz darab tojást. A tojások közül kettő romlott, de ez csak a feltöréskor derül ki. A záptojások az összes előttük feltört tojást használhatatlanná

Részletesebben

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv SMART DIET Táplálkozási kézikönyv A Smart Diet diéta segítségével elégetheti a különböző területekről a zsírpárnákat, különösen a hasról, lábakról, és a karokról. Többféle diéta létezik. Vannak szétválasztó

Részletesebben

Gasztronómiai lexikon

Gasztronómiai lexikon Gasztronómiai lexikon Gasztronómiai lexikon... 1 A la Carte... 3 Abálás... 3 Adagolás... 3 Al dente... 3 Angolos bundázás... 3 Angolos-ra (rare) sütés... 3 Aszpik... 3 Átforralás... 3 Áttörés... 3 Bain-marie...

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

A magvak életképességétiek meghatározása festési eljárással

A magvak életképességétiek meghatározása festési eljárással A vegyszer kiszórására, a vegyi védekezés végrehajtására ezért csak a kézi porozó vagy permetezőgépek alkalmasak, mivel ezekkel lehet legjobban hozzáférni a tuskóhoz, a hajtások alsó részéhez és vegyszer

Részletesebben

A táplálkozás szerepe a szív érrendszeri megbetegedések. megelőzésében. Dr. Czakó Tibor 2013.10.22.

A táplálkozás szerepe a szív érrendszeri megbetegedések. megelőzésében. Dr. Czakó Tibor 2013.10.22. A táplálkozás szerepe a szív érrendszeri megbetegedések megelőzésében Dr. Czakó Tibor 2013.10.22. Mottó: A táplálékban keressétek gyógyulásotokat Hippokratesz 2001-ben 17 millió ember halt meg keringési

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 26/2003.(XII.19.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 26/2003.(XII.19.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 26/2003.(XII.19.) r e n d e l e t e egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 1. A piacokról és a piaci helypénzszedésrıl szóló 9/1990.(XII.19.)

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Orosz Tibor. Sűrített levesek. A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés

MUNKAANYAG. Orosz Tibor. Sűrített levesek. A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés Orosz Tibor Sűrített levesek A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés A követelménymodul száma: 1465-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-30 SŰRÍTETT LEVESEK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET

Részletesebben

Mintafeladatsor Matematikaverseny ált. iskola 7-8.osztályosainak Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan

Mintafeladatsor Matematikaverseny ált. iskola 7-8.osztályosainak Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan Mintafeladatsor Matematikaverseny ált. iskola 7-8.osztályosainak Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan TOLLAL DOLGOZZ, SZÁMOLÓGÉPET NEM HASZNÁLHATSZ, A LAPRA SZÁMOLJ! 1. A következő ábrán egy

Részletesebben

Feladatgyűjtemény matematikából

Feladatgyűjtemény matematikából Feladatgyűjtemény matematikából 1. Pótold a számok között a hiányzó jelet: 123: 6 a 45:9.10 2. Melyik az a kifejezés, amelyik 2c-7 tel nagyobb, mint a 3c+7 kifejezés? 3. Határozd meg azt a legnagyobb természetes

Részletesebben

XXV. évfolyam. 5. sz.sm. kiskunf" gyh6za, 1940. m6ju1 h.s

XXV. évfolyam. 5. sz.sm. kiskunf gyh6za, 1940. m6ju1 h.s XXV. évfolyam. 5. sz.sm. kiskunf" gyh6za, 1940. m6ju1 h.s FELELOS SZERKESZTO SZÉP LÁSZLÓ A GAZDASÁGI SZAKTAtUlÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Ha az idei Mezőgazdasági Kiállitás szakoktatási

Részletesebben

Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben

Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben 2013 július 16-án több mint százan vettek részt a Gyümölcstermesztési

Részletesebben

B TÉTEL A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása A keményítő kimutatása búzalisztből

B TÉTEL A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása A keményítő kimutatása búzalisztből 2011/2012. B TÉTEL A túró nitrogéntartalmának kimutatása A kémcsőben levő túróra öntsön tömény nátrium-hidroxid oldatot. Melegítse enyhén! Jellegzetes szagú gáz keletkezik. Tartson megnedvesített indikátor

Részletesebben

.9o. számú előterjesztés

.9o. számú előterjesztés l Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere.9o. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségtérkép elfogadásáról I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

ŐSMARADVÁNYOK GYŰJTÉSE, KONZERVÁLÁSA ÉS PREPARÁLÁSA

ŐSMARADVÁNYOK GYŰJTÉSE, KONZERVÁLÁSA ÉS PREPARÁLÁSA ŐSMARADVÁNYOK GYŰJTÉSE, KONZERVÁLÁSA ÉS PREPARÁLÁSA Összeállította: Dr. Fűköh Levente Egykorú rajz Buckland Vilmos őséletbúvárról, aki gyűjtőútra indul. (XIX. század eleje.) Tasnádi-Kubacska A. 1942. http://mek.oszk.hu

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása

B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása 2014/2015. B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A kísérleti tálcán lévő sorszámozott eken három fehér port talál. Ezek: cukor, ammónium-klorid, ill. nátrium-karbonát

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

PYTAGORIÁDA Súťažné úlohy okresného kola maďarský preklad 35. ročník, školský rok 2013/2014 KATEGÓRIA P 3

PYTAGORIÁDA Súťažné úlohy okresného kola maďarský preklad 35. ročník, školský rok 2013/2014 KATEGÓRIA P 3 KATEGÓRIA P 3 1. Misi két csomag rágógumiért 4 eurót fizetne. Írjátok le, hogy hány eurót fog Misi fizetni, ha mindhárom testvérének egy-egy csomag, saját magának pedig két csomag rágógumit vett! 2. Írjátok

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT ÍRTA: KELETI JÓZSEF A szociális állam keretében az egészség teljesen elveszti magánérdekjellegét és olyan közüggyé válik, melyre nézve az egészségügyi

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

Sporttáplálkozás. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július

Sporttáplálkozás. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július Sporttáplálkozás Készítette: Honti Péter dietetikus 2015. július Az egészséges ember számára megfogalmazott táplálkozási ajánlások érvényesek a különböző sporttevékenységet végzők számára is. Kiegyensúlyozott

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

Pálmai József. Az első postaállomás. A Vedres-féle postaállomás. A szatymazi posta rövid története

Pálmai József. Az első postaállomás. A Vedres-féle postaállomás. A szatymazi posta rövid története Pálmai József A szatymazi posta RÖVID TÖRTÉNETE Az első postaállomás Kalapos királyunk idejében, 1788-ban hozták létre a szatymazi postát. A jó tíz éven át (1780 1790) uralkodó II. József, Mária Terézia

Részletesebben

II. félév 1. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév 1. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére II. félév 1. óra Készült az Európai

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agora Munkacsoport Sólyom Andrea A háztartások általános adatai: A népesség korcsoportok szerinti megoszlása 15-34 év

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! 2007. június 6-7-én (szerdán és csütörtökön) A 9óra 30perckor kezdődő program mindkét napon azonos. Kutatás + Marketing

Tisztelt Olvasók! 2007. június 6-7-én (szerdán és csütörtökön) A 9óra 30perckor kezdődő program mindkét napon azonos. Kutatás + Marketing Kutatás + Marketing A Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság lapja Tisztelt Olvasók! Kalászos és repce fajtabemutatóinkra invitáló Híradónk ez évi nyári számának írásaiban is igyekszünk a múló, de

Részletesebben

Székely Sándornak, első nótáriusuknak köszönhetik:

Székely Sándornak, első nótáriusuknak köszönhetik: A DOHÁNY A FALU ÉLETÉBEN A telepesek a dohány művelésének, gondozásának jól bevált módszerét hozták magukkal. A legtöbb temesközi faluból, ahonnan érkeztek, a növény termesztési technológiájának kipróbált

Részletesebben

Szociális tulajdonrészt!

Szociális tulajdonrészt! Fórum MI TÖRTÉNIK A HAZAI LAKÁSÁLLOMÁNNYAL? MERRE A KIÚT, VAN-E MEGHATÁROZHATÓ KIÚT A MŰEMLÉKI LAKÓÉPÜLETEKET ÉS AZ ÚJ ÉPÍTÉSŰ INGATLANOKAT EGYARÁNT ÉRINTŐ GAZDASÁGI PROBLÉMÁK KÖRÉBŐL. LETENYEI LÁSZLÓ

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

TARTALOM. Ügyintézés A hivatalban. Használt autó eladó. Birtesttás.

TARTALOM. Ügyintézés A hivatalban. Használt autó eladó. Birtesttás. TARTALOM 1. lecke Az emberi külső Neked ki tetszik?. Tanúvallomás. Körözés. Nem is tudom..... A magyarok és nyelvrokonaik Fél füllel hallottam Tükröm, tükröm... 2. lecke Öltözködés Divatbemutatón. Mit

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012)

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012) A 2015. február 3. és szeptember 19. között látogatható kiállításunk szakmai megvalósítását az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának 3506/01941 pályázati azonosító számú, 1.000.000,-Ft vissza nem térítendő

Részletesebben

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.)számú határozatával. A tartalma I.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCE 32 BIH TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCE 32 BIH. A készülék típusazonosítója: 220-240 V/50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCE 32 BIH TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCE 32 BIH. A készülék típusazonosítója: 220-240 V/50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Meleg levegõ teljesítmény:

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

A célcsoportok felé végzett igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

A célcsoportok felé végzett igényfelmérés eredményeinek összefoglalása Techniques and methods for climate change adaptation for cities (3C for sustainable Cities, 2013-1-HU1-LEO05-09613) A célcsoportok felé végzett igényfelmérés eredményeinek összefoglalása Budapest, 2015.

Részletesebben

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL 7 FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL Anélkül, hogy valaki különösebben foglalkozna nemzetközi

Részletesebben

Gazdálkodj okosan! Számolási feladatok a Farmerama játékhoz Arányok és százalékszámítás 4. feladatcsomag

Gazdálkodj okosan! Számolási feladatok a Farmerama játékhoz Arányok és százalékszámítás 4. feladatcsomag Arányok és százalékszámítás 3.4 Gazdálkodj okosan! Számolási feladatok a Farmerama játékhoz Arányok és százalékszámítás 4. feladatcsomag Életkor: Fogalmak, eljárások: 12 15 műveletek törtekkel százalékszámítás

Részletesebben

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós.

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós. <reklám> Mottó A harcsahorgász egy olyan különleges élőlény, amely viselkedésének megértésére a normális embereknek még kísérletet sem érdemes tenniük. Az olyan lehetetlen lenne, mint a televízió működési elvét

Részletesebben

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz.

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/19

Részletesebben

Munkaforma. plénum, csoportmunka. /4 fő/ munka. /4 fő/ egyéni. pármunka

Munkaforma. plénum, csoportmunka. /4 fő/ munka. /4 fő/ egyéni. pármunka Készült: Baranyi Hajnalka pályamunkája alapján Kerettantervi modul / témakör: Egészséges táplálkozás Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, A tanóra témája: Az egészséges táplálkozás

Részletesebben