rtocazdas' Gl --~ FELELOS SZERKESZTO SZÉP LÁSZLO

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "rtocazdas' Gl --~ FELELOS SZERKESZTO SZÉP LÁSZLO"

Átírás

1 )()(ill. 'vfofyam. 4. ucf.m. Kiskunf" gyháza, április h6 rtocazdas' Gl --~ W.3\:W~ N POKTATAS A GAZDASÁGI SZAKTANITOK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE El fi ~li cllj: Egy,.,,. 1"- P " ' l A 1 ol6fi " i 61 hirdot61i cllj.. a Ga1cla6gi S oktanit6k Oru6go EgyHDlete f'p6nlt4r6nak ToirkoY6re a u. aekkn4mi4n kdicloncl6k. FELELOS SZERKESZTO SZÉP LÁSZLO l Mogjelonilr augua1tu1 h6 kiy6toi6yol rninclon h6 1-6n. S1orkont6ág : Klakurof4logyh61a Kiocl6hi atal: Túrko - A1 ogyholot tagjol a lapot lagclljuk foj6bon kopj6k. A lap kiadciaáért felel: PIGMICZKY FERENC elnök, S eks16rd. Kiad6tulajdonos: A Ga1d. S1aktanit6k Or11. Egyesiilete, S1ekl16rd Sikerek sorozata igazolta a most lezajlott mezőgazdasági kiállít{tson azt az elpusztíthatatlan életerőt, mellyel a hazai mezőgazdasági népoktatás reprezentánsai, az önálló gazdasági népiskolák rendelkeznek. Az évenként ismétlődő b~mutatók mindenkor a szerény, csendes, haladó munka kifejezői voltak és ennek felismerése adott évről-évre uj erőt a további törekvésekhez, azokhoz a mélyen gyökerező célkitűzések elérhetéséhez, melyek közel félévszázada ösztönzik a gazdasági népoktatás fanatikus munkásait. Az elért eredmények feletti öröm azonban nem volt mindenkor zavartalan, elkeveredett abban néha a keserűség egyegy cseppje, ami talán ideig-óráig deprimáló hatást váltott ki, de az egészséges önbirálat és az indifferens körök reális kritikája hamarosan eloszlatta azt. Az anyagi eszközök minimális mértéke, az erkölcsi támogatás gyakori hiánya igen sokszor tette kétségessé a fokozatos haladás lehetöségét, de pótolta azt a megfeszített, kitartó, nem ritkán emberfeletti akaraterő, melynek eredményeképen az évi kiállítás olyan gyümölcsöt érlelt, melyre b~szkén. tekinthet a gazdasági népoktatás mmden mtézménye bizonyos elégtételt látva a mult nemérdemelt mellőzéseiért és bőséges forrást lelhet abból a jövőre, a to~ábbi kitartásra és még nagyobb erőfesz tésekre. Önálló gazdasági népiskola nyerte el az idei kiállitás bika nagydijat, melynek jelentóségét csak akkor mérlegelhetjtik kellően, ha figyelembe vesszük, hogy még kistenyésztő ezt a kitüntetést sohasem érhette el. A 20 kat. hold kisbirtokos iskola bizonyára minden anyagi erejét, tudását latba vetette szarvasmarha állományának kialakitásánál, mert csak így vehette fel a küzdelmet hatalmas versenytársaival és nyerhette el azoknak a hozzáképest kimeríthetetlen anyagi tehetsége és számtalan előnyös mellékköruiményeivel szemben. Ez iskola eddigi eredményeivel lapunk más helyén külön is foglalkozunk, bár felsorakoztathatnánk több olyan iskolatársat is, melyek rendelkeznek hasonlóképen kiváló anyaggal, de a Iliállítás tetemes költségeinek fedezéséről gondoskodni nem tudván, kénytelenek voltak lemondani az azon való részvételről. Az önálló gazdasági népiskolák különálló csarnokában felhalmozott te rmények, háziipari anyagok, szemtéltető eszközök és preparátumok, grafikanak és az iskolák belső életét dokumentáló készitmények a legmagasabb helyek kittintető érdeklődését és jóvéleményét váltották ki ; az O.M.G.E. bírálóbizottságának illusztris elnöke elragadtatással nyilatkozott és meglepetésének adott kifejezést a nagyarányú haladás felett ; a látogatók hatalmas tömegétől zsúfolt csarnok élénk bizonyitéka annak, hogy ez intézmények a legjobb úton haladnak ; a kiállítást látogató társiskolák vezetői, tanerői csillogó szemmel járták e csarnokot s tekintetük a jövőbe vetett bizalmat és jóreményeket tükrözték vissza. -p.

2 ~ ~M~E~ZÓ~G~A~Z~D~A~S~ÁG~I~N~É=P~O~K~T~A~TÁ~S~ _3_8._á p-ril~is~ Mintagazdaság vagy gyakorlóterület Adhattam volna közleményemnek azt a cimet is, hogy "Tökéletes példaadás, vagy a jövedelmezőség, létfenntartás" de nem akartam mindjárt az elején az elmondan~ dók közepébe vágni. Az önálló gazdasági népiskolák szervezési gondolatánál az egyik igen fontos cél bizonyára az volt, hogy iskaláink a rendelkezésre álló területen olyan gazdálkodást folytassanak, amely gazdálkodási mód mintegy iránytűje, példaképe legyen a környék kisgazdáinak. Az elgondolás igen ideális és szép volt, azonban a kivitel és megvalósítás annál nehezebb akadályokba ütközött. Nem is szükséges másra utalnom, mint lapunk 1936 január havi számában megjelent "Egy iskolánk szervezésének tanulságos története" cimű, különösen ránk, késői utódokra igazán tanulságos cikkre, amelyben a berettyóujfalui önálló gazdasági népiskola 30 éven át folytatott kemény küzdelme van lefektetve. Ilyen küzdelmes multtal azt hiszem elég sok iskolánk jubiláris beszámolójában találkozhatunk. A fent emlitett igen értékes cikkben olvashatjuk a következöket : "A kis költségadomány - amit bemutatkozáson olyan nagylelküen felajánlottak - igen kicsire zsugorodott. Alig volt elegendő a legszükségesebb vetömagvakra, csemeték re. Zsaroló, rabló gazdálkodást kellett űzni, hogy minél több pénz jusson a beruházásokra. Egyik okszerűtlenség a másik után, mindez a nincstelenség kényszerének hatása alatt." Ezen megdöbbentő sarok olvasása után, önkéntelen felvetődik bennünk az a gondolat, hogy vajjon hová fejlődhetett, a tökéletesség milyen fokát érhették volna el a régi időben szervezett iskoláink, ha nem ilyen küzdelmes 30 év állana a hátuk mögött. Ha nem a részükre juttatott pár hold kizsarolt és majdnem hasznavehetetlen gyakorlóterület kínos jövedelméből kellett volna az instruktiókat és a dologi kiadások nagy részét fedezni. jóformán a semmiből varázslódott elő legtöbb iskolánk jó felszerelése, igaz kevesen tudják, hogy a vezetőségnek hány álmatlan éjszakát okozott ez a vanizsló munka. Egyik érdemekben gazdag igazgatónktól hallottam régebben, hogy az iskola gyakorlóterületének kijelölése alkalmával kivitték a város határába s egy gödrös, szemétlerakodó telepen jelölték ki az uj iskola gyakorlóterületét azon mondással "Itt mutassa meg a tudomány, mit tud". Hála lstennek ezek most már csak rossz álomnak tűnnek fel s iskaláink bebizonyitották, hogy a tudomány és vasakarat fegyvere erősebb volt, mint a kételkedöké. A sok küzdelem után végre eljutott oda iskaláink legnagyobb része, hogy a lét, vagy nemlét kérdésén áthaladtak és most már hozzáfoghatnának olyan munkához, amelynek célja egyedül a tökéletes példaadás lenne. Kezdödhetik a minőségre való dolgozás, a mintaszerúség megvalósítása. Elérkeztünk tehát a mintagazdálkodás kezdetéhez több iskolánknál Több évtizednek kellett eltelni, amig eljutottunk ahhoz az állapothoz, amellyel kezdeni kellett volna a munkát tulajdonképen. Azért volt ennyi időre szükség, mert a mintagazdaság megvalósításához még sok kellékünk hiányzott. Az az iskola, amelyik megfelelő tökebázissal rendelkezik, gondolhat arra, hogy tényleg mintagazdálkodást folytasson. Az ilyen iskolának tökéletesen fejszerejtnek kell lennie. Eleven és holtleltári felszerelésük kifogástalan legyen, a talajerő fenntartás ideális, forgótőke állandóan biztositva, hogy a mintagazdálkodással járó demonstratív költségeket elbirhassa. Ez az ideális állapot azt hiszem nincs minden iskolánknál meg, egyelőre még nem való sithatják meg a legjobbat, alkalmazkodni kell a kényszerítő körülményekhez. Ezen alapos indok miatt feltétlenül különbséget kell tennünk mintagazdaság és gyakorlóterület között. Azok a gazdasági irányu iskolák, amelyek állami subvenciót élveznek, megvalósithatják a mintagazdaság igen szép gondolatát. Olyan anyagi helyzetben van-

3 ~8. április hó. MEZÓGAZDASÁGI NÉPOKTATÁS nak, hogy mintaszerü felszerelésük lehet, megvan a kifogástalan állatállományuk, van pénzük bőven arra, hogy megfelelő szám ú napszámost alkalmazzanak s növendékeikkel csak a munka bemutatását, az oktató munkát végeztetik. Ilyen iskolánál tehát, hogy úgy mondjam minden vigyázz állásban van. Igy lehet mintagazdaságot szervezni, mert nem kell gyakorlóterületnek átengedni a gazdasági terület legnagyobb részét. Van terület a kisérletezésre, külön gyakorlóterület, modernül felszerejt istállók, kitünő és több tipusú trágyatelep stb. ragadhatják el a szemlélöt. Ilyen helyen minden valóban az első klassisbe tartozik, minden kiállhatja a kritikát s a mintaszerüség látszatát keltheti. Igen sok iskolánknál azonban sajnos csak gyakorlóterületről beszélhetünk, ahol a növendékek gyakorlati oktatására, munkájára, az iskola egész gazdasági területét át kell engedni. Távol áll tölem, hogy ennek a munkának értéket ne adjak, de azt úgy gondolom mindnyájan tudjuk, hogy sokszor ez a munka nincs nagy hasznára az iskolának, bármilyen lelkiismeretes is legyen a felügyelet. Elismerhetjük, hogy a tanujók munkája sokszor könnyit a gazdaságon, de az is elismerhető, hogy ennek a munkának gyakorlati haszna és esztétikai hatása messze elmarad a felnőtt emberek munkájának kvalitásától, tehát nem mintaszerü. Milyen jó lenne, ha Gaál Károly kartársamnak egyik cikkében közölt azon elgondolását, hogy a növendékekkel ne orgona vesszőn gyakoroltassuk az oltást és szemzést, hanem vigyük ki a faiskolába öket és ott végeztessük el velük ezeket a munkákat, sőt az összes oltványnevelési munkákat a faiskola sorai között végeztessük. Az én véleményem is az teljesen, hogy a gyakorlati munkába vigyunk életet, érdekességet s ne sablonszerü legyen a gyakorlati foglalkozás. A gyakorlati oktatás anyagát ne csak megtanulják növendékeink, hanem biztos kézzel meg is valósithassák azokat a gazdaságukban. Az ilyen irányú foglalkoztatás azonban kétélű dolog, mert még a szántóföldi gyakorlati foglalkozásoknál is történnek kártételek, a leggondosabb ellenőrzés dacára is, (forditva ledugott dughagymák, növények erőszakos megsértése stb.) Gaál kartársam igen életrevaló elgondolását könnyebben keresztülvihetnénk, ha iskoláinknál is bevezetnék a növendékek selektióját s csak kisgazda gyermekekkel kellene foglalkoznunk. Van sok iskolánknál olyan szép faiskola, hogy Géher szakfelügyelő szerint "le kell venni a kajapot, ha oda az ember beteszi a lábát". Ilyen helyen természetesen növendékeink gyakorlati munkája sokszor anyagi és erkölcsi kárt is okozna, mert a faiskola termékei több iskolánk fontos bevételi forrását képezik s bizony a vevők ma igen válogatósak a csemeték tekintetében is, emiatt nagyon kell vigyáznunk faiskolánk jóhirnevére, a több oldalról jelentkező olcsó csemete árúsitás hullámaival szemben. Több helyről hallottam már, hogy úgy képzelik el a gazdasági iskolákat, mint egy kis földi paradicsomot, ahol mosolyognak a gyümölcsök, a ringó kalásztenger ontia a termést, élesre nyesett utak visznek rózsaligetek között s minden ami szép, jó és tökéletes, iskoláinknál feltalálható. Szent meggyőzödésem az, hogy minden iskolánk vezetőségének ez a vágya, ezért dolgozik kora hajnaltól, késő estig s ezért küzd azzal a kitartással, amit a közleményern elején emlitett tanulságos cikk irója "szaktanitói fanatizmusnak" keresztelt el. Aki nem a szépet keresi, aki nem a legjobbat akarja megvalósitani s ezekért nem tud önfeláldozóan dolgozni, az nem is való a mi pályánkra, mert nemtörődömségével tönkreteheti egy évtizedekig fennálló intézmény nemes hivatását. A szellemi és erkölcsi erő tehát meg lenne minden iskolánknál arra, hogy mintagazdasága révén is szolgálhassa nemzetünk agrár érdekeit. Sajnos azonban ezeken az erőkön kivül a mintaszerüséghez még anyagi erőkre is szükség lenne. Ezek hiánya miatt iskoláink gazdasága, mint mintagazdaság még fejlődő stádiumban van. Még mindig befolyásolják mintagazdaságaink kialakulását a fennmaradásért és a csiszolásokért folytatott küzdelmek. Most tehát még egyenlőre elégedjünk meg -

4 4 MEZŐGAZDASÁOI NEPOKTATÁS t{)38. ápriiis hó ~~~~~~----~~~ de ne nyugodjunk bele - a gyakorlóter.ulet el~ezé!\sel. Ha hivatásunkat fanatlzmussaniolgáljuk s iskaláink anyagilag is megerősödnek, úgy bizó reménységgel nézhetünk a jövő felé, amikor minden gazdasági népiskolánál mintagazdaságot találunk s ebben a mintagazda~ágban lesz egy terület, - aminek a jövedelmét már nélkülözhetjuk - ahol növendékeink gyakorlati kiképzése végbemegy. Szerény véleményem szerinti Jegideálisabb al apot az lenne, amikor mintagazdaságunkban egy területrészt meghagyhatnánk gyakorlóterületnek. Ez az állapot be is következik rövidesen ha a további munkához erőnket régi isk~láink küzdelmes multjából meritjük s szemünk előtt tartjuk azokat az eredményeket, amelyeket a szaktanítói fanatizmus kitermelt és iskaláinknál kikristályositott. Derecske. Fazekas István Kismikroszkóp a gazdasági népiskolában. Mikroszkóp alatt általában legalábbis több száz pengős kényes és félteni való szerkezetet értenek. Én nem ilyen mikroszkópra gondolok. Vannak kb szoros nagyítású kis, szinte játékszer-mikroszkópok. Egy ilyennek az ára a hozzávaló csipeszekkel és skatulyával együtt inkább kevesebb, mint több 20 pengőnél Valamikor megboldogult diákkoromban volt először egy ilyen kis tologatás szerszámom. Most is tisztán emlékszem rá ; mennyire szereltem azt a cseppnyi jószágot és milyen élmény volt számomra bepillantani egy kicsit a természet mühelyébe. Az biztos, hogy egy ilyen kismikroszkóp játékszernek tunik fel annak, aki ismeri a komoly, nagy mikroszkópot. De a gyermek számára élmény, amit ott lát. Megfogja, és - úgy vettem észre - jobban megmarad a fejében, amit ott lát, mint a betu. A kismikroszkópot ép alacsony ára miatt már néhol elemi iskolákban is használják. Én tanítás közben gyakran veszem segítségül. Gazdakörí elöadásra, felnöttekszámára rendezett tanfolyamra is elvittem már s mindég nagy érdeklödést tapasztaltam iránta. Azt állitom, hogy ez az eszköz minden esetre árához képest annyi lehetőséget nyujt, hogy majdnem mindenutt indokolt a szem Jéltető eszközök közé való bevezetése. Egy 40 tanulóból álló osztályban egy metszetet a gyerekek 6-12 perc alatt végignéznek. Ezt az időt is lehet számonk"résscl, it gyzetír:-bsal, o;;tb. kombinálni ' hiszen a mikroszkópnál egyszerre legfeljebb 3 tanuló van elfoglalva. Egy óra alatt szükség esetén 4 metszetet be lehet mutatni, én általában kettőt szoktam. Nem is olyan sűrűn kerül elő a mikroszkóp! jó hasznát veszi az ember első osztályban év elején az alapfogalmak tárgyalásánál és az állatbonctannál, de sor kerül rá gyümölcstermelésnél (kártevök), takarmányozástannál (magvak keresztmetszete, keményítő, stb.) és még több alkalommal is. A bemutatni való metszetek készen nem kaphatók, de elkészftésük nem jelent nagyobb munkát, vagy kiadást. A szükséges tárgylemezeket vagy készen hozatjuk, vagy ha a szépség nem fontos, 7 6X2 6 cm. nagyságban hulladék üvegből üvegessel vágatjuk. A metszet fölé kerülö fedőlemezt 3X3 cm. nagyságban 50 drb-os dobozban optikai, vagy orvosi szereket áruló kereskedésből hozatjuk meg, esetleg a gyógyszertár útján. Általában a preparátumkészftésnél: 1. A metszetet a tárgylemezre kell helyezni. 2. Ha élő anyagról van szó, azt meg kell ölni (fixálás.) 3. A már holt anyagat sok esetben meg kell festeni (élő anyag általában nem festhető.) 4. Ha állandó eitehető preparátumot akarunk, akkor a metszetre valamilyen tartós, átlátszó, folyékony, de megszilárduló anyagat kell cseppenteni s az egészet egy fedőlemezzel befedni (bezárás.)

5 1938. április hó. MEZÓOAZDASÁGI N~POKTATAS!S ~~~ ~~~~~~~~ Bezáróanyagnak a glicerinzselatint ajánlom, melynek készítése a következő: előkészületet igényel. Egy fej vörö~mát 2. A sejtmag bemutatása már több Kémcsöbe, vagy orvosságos üvegtubusba néhány ujjnyi apróra vágott fehér velek fonákjáról vékony hártyát lehet le kettévágunk és levelekre szedjük szét. A le zselatint teszünk. Nem túlsok hideg vizben húzni. Ebből kivágunk kb. 1 cm -nyit s óvatosan, hogy ne ráncolódjon, tárgylemezre felduzzasztjuk, azután a fölösleges vizet leöntjük róla, annyi glicerint öntünk rá, vfzcseppbe tesszük. Ha azt akarjuk, hogy hogy majdnem ellepje s az egészet spirituszlángon óvatosan melegitjük. Ha forr, a Sajnos, a legjobb sejtmagfestékek : a hema a sejtmag jól látszék, meg kell festeni. melegitést mindég abbahagyjuk. Körülményesebben, de tisztábban megy a dolog, ha teines festékek nehezen kaphatók. jó eredményt ad a May-Orünvald-féle festék, ezt nem lángon melegítjük, hanem forró vízbe orvosok tartják, vért festene~ vele. Methylalkoholban állítjuk. Az egészet üveg, vagy fapálcikával kavargatjuk, mig a zselatin fel nem oldódik. Ha nem akar feloldódni, pár csepp vizet van oldva ; néhány csepp kell a metszetre, 3 perc alatt a methylalkohol elvégzi a fixálást. Ekkor felhigítjuk ugyanannyi teszünk hozzá, de minél kevesebb a víz, vizzel különböző irányokból való rá annál hamarabb szilárduló anyagot kapunk. fúvással jól elkeverjük és kb. 5 percig (Erősebb nagyitású mikroszkóphoz mindég kell vizet tenni a glicerinzselatinba, hogy finomabb eloszlású legyen, kismikroszkópnál ez nem fontos.) Ha nem marad teljesen szintelen, hanem zöldes vagy barnás lesz, nem nagy baj. Ha jól sikerült, akkor kihülés után már azonnal annyira szilárd, hogy a bennehagyott keverőpálcikát nem lehet egészen könnyen kihúzni és ha kihúzzuk,. annak a helye üresen marad, a pálcikára pedig a zselatin nem ragad. A metszetre előzetesen kissé megmelegitve (de ne forrjon) egy cseppet teszünk belőle, rátesszük az előzőleg szintén kissé megmelegitett fedőlemezt s a tárgylemezt nagyon óvatosan melegitjük, mig a zselatincsepp széjjel nem kezd futni. Ha kihült a fedőlemeznek már szilárdan kell rajta állani. A széleken kiszivárgott zselatint tilvel lekaparjuk s egy napi időt adva a teljes megszilárdulásra, nedves ruhával tisztára töröljük. Most következik néhány preparátum leírása: 1. A sejteket legszebben bodzabélmetszeten mutathatjuk be. Beretvával (önberetvapengével) igyekszünk a bodzabélből minél hajszálvékonyabb keresztmetszet-darabkákat gyalul ni, ezeket a beretváról valami apró edényke tiszta vízbe rázzuk, vagy P!szkáljuk s onnét a tárgylemezen levő v1zcseppbe csipesszel rakjuk át. Fixálás, fe~tés nem kell,. a viz nagyját, (de nem mmdet) leitatjuk róla és bezárjuk. festjük, Azután egy szemcseppentőből rácsepegtetett vízzel óvatosan, de alaposan kimossuk és bezárjuk. Nagyon hálás, mutatós metszet, szépen látszanak a hosszúkás sejtek, bennük a kékre festett sejtmagvak és a mészoxalát kristályok. 3. Nem nehéz lehúzni a vöröshagyma levelének szintelen bőrét sem. Ebből is kb. 1 cm -nyit veszünk, fixálás, festés nélkül bezárjuk. A hosszúkás sejtek közt jól láthatók a kerek, középen macska szembogaraalakú réssei biró /égzönyilások. 4. Szélesebb szájú kisebb edénybe (kenőcsös tégely) egyenlő arányban keve~ glicerin és alkoholba (denaturált szesz as jó) pár centiméteres 2-3 éves faágdarabokat (akácfa) teszünk. Ezek ott kb. egy hét alatt megpuhulnak s éles beretvával szép metszetek készíthetök belőlük. A keresztmetszetben a farész az évgyfirfikkel, karnbium háncs, stb. látható, míg a hosszmetszetben ja- és háncsrostok és edények. 5. Az edénynyalábok legszebben a tök levélnyeléből vágott keresztmetszeten láthatók. 6. A levél keresztmetszetét keményebb leveleken könnyebb el készíten (körtefalevél). Vastagabb bodzabelet hosszában pár em. nyire behasitunk, ebbe belenyomjuk a levelet mintha ékoltást csinálnánk, ollóval kö~ui levágjuk, ami a bodzabélből kiáll és bodzabele$t01 met$zuk,

6 6 MEZÖGAZDASÁGI NÉPOKTATAS április ~ 7. Nagylevelű erdei moha levélkéjét Ieszakitva, bezárva: séjtjeiben a levélzöldszemesék láthatók. 8. Kettévágott burg-.~nyából késsel vakarhatunk keményitöszemcséket. 9. Főtt húst rostokra szétszedve, bemutathatók az izomrostok. l O. Egy csepp vért a tárgylemezen egy másik tárgylemez élével szétkenve, megszáritva, alkohollal 3 percig fixálva és eosinnal (piros tinta) pár percig festve, láthatókká lesznek a vörös vértestek. Fehér vérsejteket 300-szoros nagyításon alól úgysem láthatunk. Nagyobb vérsejtjei vannak a békának. Ha van orvos ismerősünk, aki hajlandó békavért May-Grünwald-Giemsa módszerrel megfesteni, olyan készítményt nyerünk, melyben már kis mikroszkóppal is láthatók a fehér (kékre festve) és vörös vérsejtek. Ezt glicerinzselatinban eltenni nem lehet, ha nem tudunk kanadabalzsamot szerezni, hagyjuk fedetlenül és vizsgálatko-r cseppentsünk rá kevés tiszta olajat (varrógépolaj.) Ez a néhány készítmény természetesen nem minden, amiről szó lehet. Bemutathatunk még talajszemcséket, buzaszem keresztmetszetét, len-, kender-, gyapjú-. gyapotszálakat, penészgombát, üszögspórákat élesztőt, virágport, méh lábát, szájszerveit, fulánkját, stb. stb. A mikroszkóp kezelését s a metszetek készítését tanítóképző intézetekben, gazdasági akadémián, szaktanitóké.pzöben már régóta tanitják Biztosra veszem, hogy kollegáim előtt ez nem ismeretlen eszköz. Minden bizonnyal már has~nálnak is ilyent gazdasági népiskolákban. En azt akartam ebből a cikkből kihozni, hogy nincs szó költséges és időrabló dolgokról. S azt hiszem, sohasem árt a palettára egy-egy új színt felrakni. Kiállitási beszámoló. Az idő orsóján gyors iramban pergett le egy esztendő és újra eljutottunk a megszokott terminushoz, amikor számot kell adnunk évi munkálkodásunkról, arról az előrehaladásról, amit megkövetel az élet s ez nem tar megállást, mert az halált jelenti. Örömmel állapithatjuk meg, hogy hatalmas lépésekkel közeledünk élhhoz a pozicióhoz, ami megilleti a magyar gazdasági népoktatást, olyan eröfeszitések mutatkoznak, melyek nyomán elmaradhatatlannak látszik a fokozatos eredmény. Idei kiállításunk beszámolóját három pontba csoportositbaljuk : l. A fénypont, ami körtil osztatlanul sütkérezhet minden önálló gazdasági népiskola a szekszárdi iskola nagyszera teljesítménye : megnyerte.,peti 61/6" nevú bikájával a "Hagydíjat". Álljunk meg itt egy pillanatra és mérlegeljük ezt az eredményt kellő megvilágitással. Az ország legkiválóbb gazdaságai su ly os anyagi áldozatokkal formálják ki állatállományukat versenyképessé és mindeniknek titkos álma a "Nagydíj" megszerzése. Érthető is ez, mert hiszen az egy-egy kiállításon résztvevő bika az egész országállomány szine-]avát képviseli s a nagyarányú versenyből kikertilő győztes nemcsak becsvágyat elégít ki, de fölöttébb emeli a tenyészet szinvonalát és értékét. Március hó 23-án 3 óra 20 perckor a rádió vitte szét az éter hullámain az örömhírt s ugyanekkor a rádió felkérése folytán Pigniczky ferenc szekszárdi gazdasági iskolai igazgató szólott a rádió közönségéhez. Módunkban van közölni azt a fáradságos és áldozatteljes utat, melyet a szekszárdi iskola évtől, te hat kerek l O éven át megtett a mostani nagy győzelemig. Az elsö kisérletek lokális vonatkozás úak ban bronzércm, elismerő-oklevél, dísz-oklevél jelzi a megindulást a szekszárdi versenyeken ; 1930-ban elismerö-oklevél : 1933-ban ugyanott l. bikadíj, két aranyérem, két ll. díj ; 1934-ből már országos viszonylatú a szereplés a budapesti országos Mezögazdasági Kiállításon, ahol 1./a. bikadíjat, lll. tehéndíjat, üszőjével aranyokievelet és lll. orsz. tejtisztasági versenyt nyert; 1935-ben l. és lll. bikadíjat és miniszteri elismerést vit

7 1938. április hó. MEZÖGAZDASÁGI NÉPOKTATÁS l. ISKOLÁINK l S M E R T E T É S E. 36. MONOR. Monoron és környékén emberi telepntésnek nyoma a legősibb időktől található. Az ásatások folytán elökerntő leletek tanuskodnak erről. A magyar királyok kiváló hazafiaknak adományozták ezt a vidéket, majd Monor csere útján az egri káptalan tulajdona lett. A török nagyon feldúlja, de végigszenved minden csapást, mely a nemzetet éri ben történt a káptalani földek parcellázása és örök áron való megvásárlása, ami a folyton szaporodó lakosság vagyonosodását, jólétét nagymértlkben emelte. Monor község határa kat. hold, a birtokok határa leginkább tanyarendszerben foglaltatnak. A tanyák szerenesés helyzetben a község Az iskola f''pülete. körül helyezkednek el>;;mi miatt legtöbb birtokos a községből kezeli öket. A_község lakossága 12991, akiknek 45 %-a földmilves. Vallás szerint a református és róm. kath. vallásúak fele - fele arányban állanak, régebben a reformátusok nagyobb számban voltak, kisebb cea 10 %-a egyéb ág. ev., baptista és izraelita. Lakosság nagyrésze Pest és környékére, mint gyári munkás, vasútas stb. jár be kenyere után, akiknek azonban kisebb-nagyobb területű földje, kertje van, igy gyermekeik számára nagyon indokolt a gazdasági oktatás. Monor község érdemes vezetősége tudatára ébredvén, hogy a gazdasági oktatással intenzivebb szellemi felkészültséggel jobb eredményt érhet el, ha a nagyszámú gyermeksereg szakszerű oktatásban is részesittetik, ezért képviselőtestntete év október hó 18-i és év szeptember 24-én tartott ütésén megajánlotta az önálló gazdasági népiskola felállítását. A kendercsaljai dülöben 27 kat. hold és 1279 O-öl alkalmas területet rendelkezésére bocsátott a község tulajdonjogának épségben tartása mellett telekkönyvi biztosítással. Az iskola müködése csak 1912 ben kezdődött. Iskolaépület pedig l 929-ben épült, addig az oktatás a központi állami el. iskola tantermeiben folyt. jelenlegi iskola épület miuden melléképülettel, majorral a birtok szélén a község utolsó, szél~ő utcáján, minden tekintetben a legmegfelelőbb helyen áll. l. Az oktatás. Az oktatás 1912-ben kezdödött két tanerővel Akkor még az elméleti és gyakorlati munkák külön helyen voltak. jelenleg 2 tanterem. t munkaterem, háztartási konyha, éléskamra áll a tanulók, ill. a tanitás rendelkezésére. A tantermek igen jól vannak bútorozva, többféle szemléttető eszköz, mag, vegyi anyag, rovar, szem Iéitető térképgyűjtemény található a tantermekben, amelynek legnagyobb részét Károlyi László, az iskola szervezö igazgatója készítette nagy hozzáértéssel. Továbbá alakfa, gyümölcsminta, térkép stb. állanak az oktatás tökéletesebb végrehajtására.

8 ll. MEZÓGAZDASÁGI NÉPOKTATÁS április!!2; Az iskola üvegháza, melegágyai, baromfi61a és szerszámos kamrája. A munkateremben 5 drb. varrógép szolgálja a leánytanulók eredményes felkészülését élethivatásukra, A háztartási konyha magyaros bútorokkal, tel.ies felszereléssel várja a leendő háziasszonyok sütés-főzés tudományában való kiképzését. A világháború alatt Mandics Marin és Matolcsi Kornélia voltak az iskola tanerői, de akkor az oktatás szünetelt. Tanulólétszám még a háborús évek megkevesbedett seregében is 350 körül volt. (125 fiú és 225 leány.) jelenlegi létszám : 470. (206 fiú és 264 leány.) Beiskolázás mind a téli, mind a nyári félévben igen jónak mondható. Fiútanulók a mezögazdaságban és a kertben 400 :=:-öl szölőben, 800 [>öl fai.skolában, l kat. hold gyümölcsösben egészltik ki elméleti ismereteiket gyakorlati foglalkozással. A leánytanulók l hold 1455 ::J-öl konyhakertben szereznek gyakorlatot. A kertészeiben szép eredményt ért el az iskola ujabban a szamóca nemes fajtáinak termelésével, amely Monoron állandóan nagy keresletnek örvend. Ez nemcsak az oktatási célt szolgálta, hanem anyagilag is igen szép jövedelmet hozott az utóbbi években. 2 üvegház és a melegágyak szaporodó számaival a kertészet kifejlesztése van tervbe véve. Tanítás a fiúk számára minden nap délelőtt és délután van. A leányok számára minden délelőtt tanítás és minden délután szabásvarrás tanfolyam történik. Ugyanis minden leány részt vesz a tánfolyamon kivétel nélkül. ll. A gazdálkodás. Az időjárás és éghajlat nem mindenkor kedvez. Érezhető hatása az alföldi szélsőségességnek itt is. Sokszor a nyugatról jövő esőt Budapest fogja fel, ott kiadós eső van az aszfaltra és Monoron semmi. Erős szelek néha nagyon megviselik a tavaszi gabonát. jégverés és fagy is tesz károkat. Répatermelést azonban nem akadályozta még a barkó kártétel. Inkább a nyár hosszú szárazsága miatt fonnyadás veszélye fenye gette és a lucernát ugyanakkor látogatta meg a b öd e. Monor község Budapest-Cegléd útvonal mellett épen középen igen előnyös helyen terül el. Gazdálkodási főirány lenne a gyümölcs, csemegeszölő termelés, a szarvasmarha- (tejtermelés) és sertéstenyésztés Gyümölcs és csemege szölö termeléssei eddig alig foglalkoztak Monoron, csak most indult meg a telepités nagyobb buzgalommal. Az iskolának egy kat. hold gyümölcsöse, amely főként korai kajszibarackból áll, most kezd terrnőre jönni. Közéjük ötödik kötésben a legnemesebb korai őszibarack fajták ültetésével kisérlet állíttatott be. A 400 [i-öl csemegeszölő most jön szintén termöre. Legtöbb jövedelmet a tejgazda

9 1938. április hó. MEZÓOAZDASÁOI NÉPOKTATÁS 1'1 ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~ Az iskola tehenészete. sággal ér el. Literenként, házhoz szállitva fillért fizetnek érte. Ezért az iskola nagyobb arányú tehenészetet fejlesztett ki. A gazdák között is fellendtilt ujabban az intenzivebb tejtermelés, amióta Károlyi László, az iskola agilis vezetője megszervezte a Monor és környékbeli községek tejszövetkezeteit. Igy a termelt tejet fillérért tudják értékesíteni. Állataik biztositva vannak, jutányosan szerezhetnek be abraktakarmányt és állatok vásárlására előleget kapnak, amelyet lassanként, a beszállített tej árából, részletekben törlesztenek le. Ennek következtében nemcsak fellendíllt a tej mennyisége, ha!lem a tehenek is kiválóbbak lettek, kicserélőrltek és létszámban is megnövekedtek. A Budapesti Központi Általános Tejcsarnok Rt-hoz2az 1934 évben liter, ben : liter, 1936-ban : 1, liter és 1937-ben : 1, liter tej futott be a monori tejszövetkezettől, Ma már egy 31/2 és egy 5 tonnás teherautó viszi naponta a tejet Budapestre. Az iskola területe a következő részekre oszlik : szántóföld : 22 kat. hold 291 _l-öl, kert 3 kat. hold 1060 ~=--öl, eg.) éb terillet : 1 kat. hold öl és mfivelés alatt nem álló: 872 C -öl, összesen : 27 kat. hold 1279 :=:: öl. Mezőgazdasági növények megoszlása : gabona : 32 %, kapás : 27!ft, takarmány 41!ft. Gabonafélékből eladásra alig keríll, mert csak annyi van, hogy a konvenciói ki lehet adni belőle. Kapások pedig takarmányozásra szolgálnak mind. Takarmánynövényekből olyan jó termés szokott lenni normális években, hogy dacára a magas állatlétszámnak (1 és 1/2 holdra egy számos állat) még eladásra is kerül belőle. A talaj termőerejét istállótrágyán kívíll a község középületeiből összegyíljtött hig és sürti fekália adja, amely ol}an nagy termést biztosit, hogy eddig mfitrágya alkalmazása nem mutatkozott szükség~:snek. Folytonos és rendszeres ilyen trágyázási móddal olyan szerkezeti átalakulást kapott a talaj, hogy azt akkor tapasztalja az ember csak, amikor a közvetlen szomszédok földjét hasonlitja össze a talajminőség, növények fejlődése stb. szempontjából A talaj középkötött barna homok, csak kb. 4 holdnyi van benne teljesen laza futóhomok, amelyet az iskola csak ben vett kezelésbe. Ugyanis nem egyszer adta át a község az egész terílletet és igy átalakitő hatása még nem annyira vált ki a többi terület mellett Termésmennyiség maximuma a legutóbbi 5 évben a következő : buza 18 q, rozs 17 q, árpa 16 q, zab 10 q, csövestengeri 53.5 q, takarmányrépa 750 q, burgonya 60 q. Tiz évi átlag : buza 14 q, rozs 14 q, árpa 9 q, csövestengeri 20 q, takarmányrépa 597 q. Tengerifajták termelési kisérletével is foglalkozott az iskola amelyről, kalön cikk

Szállási Sándor. közgazda. TISZAZUG SZOCIOGRÁFIÁJA részlet

Szállási Sándor. közgazda. TISZAZUG SZOCIOGRÁFIÁJA részlet Szállási Sándor közgazda TISZAZUG SZOCIOGRÁFIÁJA részlet (1935) Néprajzi Múzeum: EA 4521 Az Interneten: http://www.szallasi.hu/tiszazug/ TISZASAS NAGYKÖZSÉG SZOCIOGRÁFIÁJA A KÖZSÉG FEKVÉSE ÉS ÁTTEKINTÉSE

Részletesebben

A világ kenyere ma és 2000-ben

A világ kenyere ma és 2000-ben Jócsik Lajos A világ kenyere ma és 2000-ben Körutazás a Föld élelmiszer-ellátásának térképén 1964 Budapest Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó (...) I Az ember és élelme (...) KENYERÜNK A HÁBORÚ ELŐTT Még

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS. Megjelenik minden szerdán és szombaton.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS. Megjelenik minden szerdán és szombaton. XI. Évfolyam. Budapest, 1091. julius hó I >2. (1012.) szám. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS Megjelenik minden szerdán és szombaton.! m a g 7 N «'(Mh SZETTÜDÍ

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. A szegedi országos mezőgazdasági kiállitás programmja.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. A szegedi országos mezőgazdasági kiállitás programmja. IX. Évfolyam. Budapest 1899. augusztus hó 26. 69. (823.) szám. 9 9 KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyei

Részletesebben

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7.

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. június, II. évfolyam 6. szám Szeretik a bankok a

Részletesebben

Belecska közösségi foglalkoztatási programja

Belecska közösségi foglalkoztatási programja A HÉTFA CSOPORT TAGJA Belecska közösségi foglalkoztatási programja Értékelő, adaptációt előkészítő elemzés A Helyi Kezdeményezésű Gazdaságfejlesztési Programok Értékelése című kutatás résztanulmánya 2010.

Részletesebben

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában TAITA ALAPÍTVÁNY Afrikai Gyermekekért Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában ELNÖKI KÖSZÖNTŐ IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ Az ember megy a maga útján. És amerre jár széles e világon, örömet csihol. Kegyelmet

Részletesebben

Az Ószövetség-i Szentírásban csupán utalás van a 3. személyre

Az Ószövetség-i Szentírásban csupán utalás van a 3. személyre 2012. május KARCFALVI-CSÍKJENŐFALVI KISÚJSÁG Rejtőző Isteni Személy Pünkösdhöz közeledve és közvetlenül a bérmálás után illő, hogy a harmadik isteni személyről elmélkedjünk. Ugyanis a Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

TESSEDIK SAMUEL az ország papja Szarvason,

TESSEDIK SAMUEL az ország papja Szarvason, EGYHAZUNK NAGYJAI ZSID. XIII. 7. A LUTHER-TARSASAG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTIK t D. PAYR SÁNDOR és D. KOVÁCS SÁNDOR TESSEDIK SAMUEL az ország papja Szarvason, IRTA Dr. NÁDOR JENŐ KIADJA A LUTHER-TÁRSASÁG

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 8. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. augusztus Ára: 250.- Ft Tisztelettel hívjuk és várjuk Önt és Kedves Családját a 2013. augusztus 20-i rendezvényre 10.00 óra Ünnepi

Részletesebben

MAGYAR HÁBORÚS ADÓPOLITIKA

MAGYAR HÁBORÚS ADÓPOLITIKA MAGYAR HÁBORÚS ADÓPOLITIKA ÍRTA SZENDE PÁL BUDAPEST, 1917 A VILÁG KIADÁSA Előszó Első adópolitikai tanulmányaim a Magyar Hírlap 1906. évi augusztus 5., 8. és 14.-Í számaiban láttak napvilágot Adóreform

Részletesebben

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. Dr. BÁLINT SÁNDOR. \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. AZ EGYLET TULAJDONA. BCU Cluj SZERKESZTI; KOLOZSVÁR, 1899.

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. Dr. BÁLINT SÁNDOR. \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. AZ EGYLET TULAJDONA. BCU Cluj SZERKESZTI; KOLOZSVÁR, 1899. MÉHÉSZETI KÖZLÖNY \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTI; Dr. BÁLINT SÁNDOR KOLOZSVÁR, 1899. AZ EGYLET TULAJDONA. GÁMÁN J. ÖRÖK. KÖNYVNYOMDÁJA. 108067 TARTALOM. I. Egyleti

Részletesebben

Levél partnereinknek PURINA

Levél partnereinknek PURINA AGRIBRANDS Europe Hungary zrt. 2010. október Levél partnereinknek PURINA Tartalom 3 Kedves Purina dealerek! 4 Soha ne add fel! 5 Agrokomplex Nitra 6 Elindult a Purina Törzsvásárlói program 23 Purina juhtakarmányozási

Részletesebben

MAG NÉLKÜLI MEGGYPÁLINKA, MEGGYSZÖRP ÉS MEGGYLEKVÁR

MAG NÉLKÜLI MEGGYPÁLINKA, MEGGYSZÖRP ÉS MEGGYLEKVÁR 2008. április BÁCSFEKETEHEGYI HAVILAP 5. ÉVF. 3. SZÁM(43) ára: 30 din MAG NÉLKÜLI MEGGYPÁLINKA, MEGGYSZÖRP ÉS MEGGYLEKVÁR MEGJÖTT A TAVASZ? A DESPOTIZMUSRÓL MAG NÉLKÜLI MEGGYPÁLINKA, MEGGYSZÖRP ÉS MEGGYLEKVÁR

Részletesebben

A Bereczki Máté Szakképző Iskola Emlékkönyve 1904-2004

A Bereczki Máté Szakképző Iskola Emlékkönyve 1904-2004 A Bereczki Máté Szakképző Iskola Emlékkönyve 1904-2004 KIADJA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA BAJA, 2004 Szerkesztette: Bernschütz Sándor Horváthné Hargitai Katalin Az anyag összeállításában, számítógépes szerkesztésében

Részletesebben

Madzsar József: A táplálkozás reformja *

Madzsar József: A táplálkozás reformja * Madzsar József: A táplálkozás reformja * táplálkozás kérdését két fő szempont alól lehet vizsgálat alá venni. A táplálkozás legyen egészséges és gazdaságos; minden egyéb kérdés beletartozik az egyik vagy

Részletesebben

18. 30. 16. tartalom. Nemzeti Vese Program

18. 30. 16. tartalom. Nemzeti Vese Program Nemzeti Vese Program tartalom A krónikus vesegyulladás, a ve se - elégtelenség nem a mai modern kor betegsége. Régóta ismert, gyógyít ha - tatlan, a vesefunkciók megszûnésével törvényszerûen halállal végzõdött.

Részletesebben

2009. szeptember BÁCSFEKETEHEGYI HAVILAP 6. ÉVF. 8. SZÁM(59) ára: 40 din. Munkálatok az Ipari Parkban

2009. szeptember BÁCSFEKETEHEGYI HAVILAP 6. ÉVF. 8. SZÁM(59) ára: 40 din. Munkálatok az Ipari Parkban 2009. szeptember BÁCSFEKETEHEGYI HAVILAP 6. ÉVF. 8. SZÁM(59) Fecske ára: 40 din Munkálatok az Ipari Parkban MUNKÁLATOK AZ IPARI PARKBAN Augusztus 10-én megkezdődtek a munkálatok a Small Steps ipari park

Részletesebben

Gólyák és példaképek A Szent István Egyetem hétfői tanévnyitóján

Gólyák és példaképek A Szent István Egyetem hétfői tanévnyitóján Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 34. szám 2005. szeptember 22. Terjesztői ára: 75 Ft Megnyílt az új tanév az egyetemen Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Gólyák és példaképek A Szent István

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben

NYÍLT LEVÉL Minden régi és leendő szerzőtársainkhoz

NYÍLT LEVÉL Minden régi és leendő szerzőtársainkhoz 2006. július 29. 1. oldal Alapítva 1990-ben. kiskundorozsma.hu/dorozsmainaplo KÖZÉLETI LAP XVII. évfolyam 7. szám 2006. július 29. Kábelnet próbahónap a T-Online-tól! Próbáld ki ingyen, milyen gyors a

Részletesebben

ÉHÍDS ZEXI KÖZLÖNY 1949 FEBRUÁR B4. ÉVFOLYAM 2. SZAM. A fűz. A'Z'ERDÉLYREiZI'MGHCSZ-ECYESULET'SZAKLAPJA. Lapunk főbb tartalma:

ÉHÍDS ZEXI KÖZLÖNY 1949 FEBRUÁR B4. ÉVFOLYAM 2. SZAM. A fűz. A'Z'ERDÉLYREiZI'MGHCSZ-ECYESULET'SZAKLAPJA. Lapunk főbb tartalma: ÉHÍDS ZEXI KÖZLÖNY A'Z'ERDÉLYREiZI'MGHCSZ-ECYESULET'SZAKLAPJA B4. ÉVFOLYAM 2. SZAM 1949 FEBRUÁR Lapunk főbb tartalma: Emlékezzetek rá... Sztálin 29 Üdvözöljük a kongresszus résztvevőit: Bencédi Márton

Részletesebben

ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre

Részletesebben

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I.

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. Sorozatszerkesztő: Volentics Gyula A sződi iskola története 1766-2007 Készült az új iskolaépület építésének 40. évfordulójára Ezt a könyvet az új iskolaépület építésének

Részletesebben

Ökológiailag-orientált vállalkozások. (Körös-Maros Biofarm Kft, Hubai Kft, Ráspi Étterem és Borászat, Tiszta Forrás, Treehugger Dan s) *

Ökológiailag-orientált vállalkozások. (Körös-Maros Biofarm Kft, Hubai Kft, Ráspi Étterem és Borászat, Tiszta Forrás, Treehugger Dan s) * Ócsai András Ökológiailag-orientált vállalkozások (Körös-Maros Biofarm Kft, Hubai Kft, Ráspi Étterem és Borászat, Tiszta Forrás, Treehugger Dan s) * Műhelytanulmány * A műhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

Polgárõr Bál. számára szerzett ingyen vacsorát, tehát a költséget sikerült ezáltal jelentõsen csökkenteni.

Polgárõr Bál. számára szerzett ingyen vacsorát, tehát a költséget sikerült ezáltal jelentõsen csökkenteni. Talán szokatlan az elnevezés, de az élet elõhoz különleges eseteket, még a bálozás terén is. Miért rendez bált egy polgárõr egyesület? A kézenfekvõ válasz szerint azért, hogy jót mulassanak, esetleg meghívják

Részletesebben

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre 10 frt,

Részletesebben

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT...

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet története 1957 2007-ig Készült a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet megbízásából a

Részletesebben

LVII. évfolyam 2004. május

LVII. évfolyam 2004. május LVII. évfolyam 2004. május Sztána és völgye A Sztánai Mûhely Párválasztási szokások Etnikai feszültségek a magyar román egymásról alkotott képben Közmûvelôdési szakemberképzés Építészeti értékek Sztánán

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Duna-Tisza közi homokhátság délkeleti részének paraszti gazdálkodása a 20. században Fodor Ferenc 2006. 1 Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

Részletesebben