20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk:"

Átírás

1 20.B Alapáramkörök alkalmazásai Stabilizátorok Mutassa be a soros és a párhuzamos stabilizálás elvét! Ismertesse a Zener-diódás elemi stabilizátor kapcsolás felépítését, mőködését, értelmezze jelleggörbéjét és jellemzıit! Értelmezze a feszültség- és áramstabilizátor kapcsolások felépítését, mőködését és jellemzıit! Elemezze az áteresztı tranzisztoros feszültségstabilizátor mőködését! Hasonlítsa össze az áteresztı tranzisztoros, a visszacsatolt és a kapcsoló üzemő stabilizátorok elvi mőködését! Ismertesse a stabilizátorok gyakorlati alkalmazási lehetıségeit! Mutassa be a stabilizátorok túláramvédelmi lehetıségeit! A feszültségstabilizátorok szükségessége Az elektronikus berendezések és mérımőszerek legnagyobb hányada a váltakozóáramú hálózatról mőködik. Mivel a berendezések, ill. áramköri egységek mőködéséhez egyenfeszültség szükséges, amelynek értéke rendszerint nem egyezik meg a hálózat feszültségével, ezért a berendezésekben külön egység, az ún. tápegység gondoskodik a hálózati feszültség átalakításáról és egyenirányításáról. Az állandó vagy változtatható értékő egyenfeszültséget biztosító stabilizált tápegység egyrészt mint önálló készülék nagyon fontos segédeszköz a méréstechnikában, másrészt a jobb minıségő, precízebb kivitelő mérımőszerek feszültségellátását a leggyakrabban stabilizált tápegységek biztosítják. A különbözı hatások A stabilizált tápegységek feladata kettıs: Állandó kimenıfeszültség biztosítása a bemeneti hálózati feszültség ingadozásaitól függetlenül, Állandó kimeneti feszültség biztosítása a terhelés változásaitól függetlenül. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk: Feszültségstabilizátorokat, Áramstabilizátorokat. A stabilizátorok osztályozása, az áramkörök Ha a feszültség értékét szeretnénk állandó értéken tartani, akkor feszültségstabilizátorról beszélünk. A feszültségstabilizátor ábrázolása négypólusként A feszültségstabilizátor ideális karakterisztikája A feszültségstabilizátor négypólusként történı ábrázolása a következı ábrán látható. Az ideális feszültségstabilizátor karakterisztikája a fenti ábra szerinti, de a valóságos feszültségstabilizátor karakterisztikája ettıl eltérı, mivel a kimeneti feszültsége a terhelıáram, a bemeneti feszültség változásától és a hımérséklettıl függıen bizonyos határok között változik. A feszültségstabilizálás megoldására két módszer lehetséges: Soros stabilizálási módszer, Párhuzamos stabilizálási elv. 1

2 Soros feszültségstabilizálási elv Párhuzamos feszültségstabilizálási elv A soros stabilizálás, egyszerő áramkör A soros stabilizálási módszer egy olyan eljárás, mintha a terheléssel sorosan egy szabályozó elem lenne kötve, amely úgy viselkedik mint egy vezérelt változtatható ellenállás, és ennek a csökkenése ill. növelése a kimenı feszültség állandóságát biztosítja. A párhuzamos stabilizálás, egyszerő áramkör A párhuzamos elvő stabilizátoroknál a szabályozó elem a terheléssel párhuzamosan kapcsolódik, amint azt az elızı ábrán is láthatjuk. A kimeneti feszültség megváltozásának hatására a szabályozó elem söntölı hatása megváltozik, mégpedig úgy, hogy hatásával próbálja állandó értéken tartani a kimenı feszültséget. A stabilizálási tényezık A stabilizálásra jellemzı a stabilizálási tényezı, a bemenı feszültségváltozásra: S u = be be ki ki amely megmutatja, hogy a bemenı feszültség relatív megváltozása milyen relatív kimenıfeszültség megváltozást eredményez. A terhelı áram változására a stabilizálási tényezı: S u I ki I ki = ki ki amely megmutatja, hogy a kimenı áram relatív megváltozása milyen relatív kimenıfeszültség megváltozást eredményez. Elemi stabilizáló kapcsolás Kisfeszültségő diódás stabilizátor Az elemi diódás stabilizátorok a legegyszerőbb feszültségstabilizáló kapcsolások. Kis feszültségek esetén stabilizálásra alkalmas a nyitóirányban elıfeszített Si-dióda vagy diódák soros kapcsolása, amint azt a következı ábrán szemléltetjük. Elemi stabilizátor kapcsolás Si-diódával A dióda nyitóirányú jelleggörbéje 2

3 A stabilizálási tartomány vizsgálata A nyitóirányú jelleggörbe mutatja, hogy a diódán átfolyó áram változásától nem függ jelentısen a rajta esett feszültség, és ezt használjuk ki stabilizálásra. A hımérsékletfüggés szerepe A Si-diódák vagy tranzisztorok bázis-emitter átmenete nem a legszerencsésebb megoldást biztosítja, hiszen a hıfokváltozás hatása jelentıs. A Zener-dióda alkalmazása Elterjedt a szélesebb feszültségtartományban használható Zener- diódás elemi stabilizátor. Az elemi stabilizáló kapcsolás A Zener-diódás stabilizátorok méretezése gyakorlatilag az R soros ellenállás meghatározására korlátozódik. Ennek jó megválasztása esetén a munkapont-beállítás akkor megfelelı, ha a stabilizáló elem munkapontja a bemeneti feszültség és a terhelıáram szélsıséges értékeinél is a mőködési tartományban marad. A Zener- diódás elemi stabilizátor kapcsolását és jelleggörbéjét mutatják a következı ábrák. I be R I t I z be Z z R t A Zener-diódás elemi stabilizátor felépítése A Zener-dióda záróirányú jelleggörbéje A soros ellenállás áramkorlátozó hatása és a dióda dinamikus ellenállása A kapcsolási rajzot megfigyelve, látható, hogy a terhelésre jutó feszültség a Zener- dióda feszültségével egyezik meg, hiszen párhuzamosan vannak kapcsolva. A diódán fellépı z feszültséget a következı összefüggéssel írhatjuk le: Z = Z min + rz I Z, ahol r Z = I Z max Z max I Z min Z min Az r z differenciális ellenállása a Zener diódának. A kapcsolásban szereplı ellenállásnak a feszültségváltozásokat kell felvennie. A meghatározásához két feltételnek kell egyidejőleg megfelelnie. A kapcsolás méretezése A dióda jelleggörbéjébıl látszik, hogy I Zmax áramértékhez Zmax feszültség tartozik, illetve I Zmin áramhoz Zmin feszültség. A kapcsolás méretezésénél célszerő a maximális és minimális Zeneráramot felírni, ami a felsı csomóponti áramokkal: I Z max = I be max I t min, és I Z min = I be min I t max. Mivel I be Z be =, és R Z I t =, Rt a legnagyobb és a legkisebb Zeneráram I be max Z max Z max Z max =, Rmin Rt max 3

4 be min Z min Z min I Z min =. Rmax Rt min A valóságban nincs minden mennyiségnek maximális és minimális értéke, mert akkor a feladatot nem lehetne megoldani. Az be, R, R t vagy Z közül valamelyik állandó, és értéke elıre meghatározott. A feltételek együttes figyelembe vétele A tervezés során figyelemmel kell lenni a dióda katalógusban szereplı határértékeire. Az R max és az R min értékek közé esı elıtétellenállást kell választani, de jó, ha a legnagyobb lehetséges értéket választjuk, ugyanis a stabilizálás jóságára kihatással van. A Zener-dióda vizsgálata Javulást érhetünk el, ha az R ellenállást áramgenerátorral helyettesítjük. Erre láthatunk példát a következı két ábrán. Zener-diódás elemi stabilizátor áramgenerátorral elvi megoldása Zener-diódás elemi stabilizátor FET-es áramgenerátorral Lehetıség kínálkozik két Zeneres stabilizátor kaszkád kapcsolására, melynek segítségével elérhetı, hogy a második fokozatra jutó bemenı feszültség már nem változik jelentısen, hiszen az elsı fokozat már stabilizál. Áteresztı tranzisztoros feszültségstabilizáló kapcsolások Az emitterkövetı típus jellegzetességei A legegyszerőbb áteresztı tranzisztoros feszültség stabilizátor kapcsolás az NPN és a PNP tranzisztorral felépített kapcsolás. Feszültségstabilizátor emitterkövetıvel NPN tranzisztorral Feszültségstabilizátor emitterkövetıvel PNP tranzisztorral Ezek a kapcsolásokat földelt kollektoros, vagy más néven emitterkövetı típusú kapcsolásoknak nevezzük. Jellemzıjük, hogy munkapontbeállító elemük egy Zener- dióda, az emitter ellenállást pedig az R t terhelı ellenállás képviseli. A bemeneti feszültségváltozás hatása Az R 1 ellenállás és a dióda elemi stabilizátort alkot. Jellemzıi, hogy az: I ki = I E = ( β + 1) I B áramot, és ki = Z BE stabil feszültséget szolgáltat. A terhelıáram változás hatása A terhelı áram változása elhanyagolható, ha Darlington-tranzisztort alkalmazunk, amelyet a következı ábra mutat. 4

5 Feszültségstabilizálás darlington kapcsolású tranzisztorral fix kimeneti feszültségre Feszültségstabilizálás darlington kapcsolású tranzisztorral változtatható kimeneti feszültségre A Darlington-tranzisztor alkalmazása Ilyenkor a kimenı feszültség: ki = ref BE1 BE2. És a kimenı áram: I ki = I E 2 = ( β 1 + 1) ( β 2 + 1) I B1. A feszültség szabályozhatósága A kimenı feszültséget bizonyos határokon belül szabályozhatóvá tehetjük a Zener-diódával párhozamosan kötött potencióméterrel. A párhuzamos fix kimenıfeszültségő stabilizátor létrehozása Lehetıség kínálkozik arra is, hogy az áteresztı tranzisztort a terheléssel párhuzamosan kössük be fix feszültségő, vagy szabályozható kimenető stabilizátorral. Elınye, hogy a terhelıáram nem folyik át a tranzisztoron, így annak disszipációja a terheléstıl függetlenül állandó. Ennél a kapcsolásnál, a kimenı feszültség értéke: ki = Z + BE értékő lehet. Párhuzamos elvő feszültségstabilizálás fix kimeneti feszültségre Párhuzamos elvő feszültségstabilizálás szabályozható kimeneti feszültségre A párhuzamos változtatható kimenıfeszültségő stabilizátor létrehozása Most, mivel a leosztott feszültség ref, így : ki = ref + BE értékő. Ha a terhelı áram jelentısebb, eléri a kb. 500 ma értéket, akkor célszerő Darlington-kapcsolású tranzisztor alkalmazása. Visszacsatolt fesztültségstabilizátorok A szabályozási kör részeinek megállapítása A visszacsatolt feszültség stabilizátorok tulajdonképpen szabályozási áramköröknek tekinthetıek, ezért szokás feszültségszabályozónak is nevezni ıket. A visszacsatolt feszültség stabilizátorok minden pillanatban figyelik, érzékelik a szabályozott jellemzı értékét (kimenı feszültség), egy alapjellel (referencia feszültség) összehasonlítják, és ennek az összehasonlításnak az eredményétıl függıen az eltérés értelmében a szabályozó elem áteresztıképességét befolyásolják. A feladatok blokkokban való elhelyezése A visszacsatolt feszültség stabilizátorok elvi felépítését a következı ábrán láthatjuk. 5

6 A részfeladatok áramkörre való átírása Visszacsatolt soros feszültségstabilizátor elvi felépítése A kapcsolásban látható, hogy a kimenıfeszültséget érzékeljük, és annak egy részét (k ki ) folyamatosan összehasonlítjuk a referenciafeszültséggel ref. A két feszültség különbsége az ε hibajel megfelelı erısítés után, mőködteti a soros szabályozóelemet, amíg a hibajel meg nem szőnik. A megfelelıen felerısített hibajel úgy módosítja a szabályozó elem munkapontját, hogy a kimeneti feszültség az eredeti értékre visszaálljon. A részáramkörök összeillesztése egy nagyobb áramkörré Egy megvalósított soros visszacsatolt áteresztı tranzisztoros feszültségstabilizátor kapcsolási rajzát láthatjuk a következı ábrán. Visszacsatolt soros feszültségstabilizátor kapcsolási rajza A túláramvédelem vagy rövidzárvédelem A soros üzemő stabilizátorok mőködése során fellépı rövidzárlat vagy túlterhelés az áramkör tönkremeneteléhez, meghibásodásához vezethet. Ennek a megakadályozására túláramvédelemmel, vagy rövidzár elleni védelemmel alakítjuk ki a kapcsolást. A rövidzárvédelem gyors mőködést követel meg, az áramkör alkatrészeinek védelme érdekében. Az áramköri megvalósítás során kétféle túláramvédelmi megoldást alkalmaznak: Áramkorlátozó túláramvédelem, Visszahajló karakterisztikájú túláramvédelem. Az áramkorlátozó túláramvédelem Ebben az esetben, ha a terhelıáram elér egy beállított maximális értéket, akkor egy áramkör lezárja az áteresztı tranzisztort és a kimeneti feszültséget nullára csökkenti le. A kimeneti stabilizált feszültség ismét megjelenik, ha túláram megszőnik, a terhelıáram a maximális áram értéke alá csökken. 6

7 A áramkorlátozó túláramvédelem áramköri megoldása Visszacsatolt mőveleti erısítıs soros feszültségstabilizátor kapcsolási rajza Visszacsatolt mőveleti erısítıs soros feszültségstabilizátor karakterisztikája Ha a terhelıáram eléri a maximális I max értéket, akkor a feszültségesés az R figyelıellenálláson az BE = I kimax R 0,65V értékő lesz, amelynél a T 2 tranzisztor vezetni kezd. A nyitott tranzisztor kis kollektor-emitter ellenállása közel rövidrezárja a T 1 áteresztı tranzisztor bázis-emitter átmenetét, aminek következtében a kimeneti feszültség lecsökken nullára. A soros figyelıellenállás A védelem méretezése abban nyilvánul meg, hogy az R ellenállás értékét kell meghatároznunk: 0,65V R = I ki max. Abban az esetben, ha I kimax = 1A, akkor R = 0,65Ω. Visszahajló határolási karakterisztikájú túláramvédelem, védıáramkör A rövidzár R t = 0 esetén a veszteségi teljesítmény sokkal nagyobb mint normál esetben, ezért növekedésének megakadályozása érdekében csökkenı kimeneti feszültség esetén az áramkorlátot, egy kisebb I kir értékre csökkentjük. Az ilyen elven mőködı védelmet visszahajló karakterisztikájú túláramvédelemnek nevezzük. A védıáramkör részei az R figyelı ellenállás, az R 1 és R 2 ellenállások, valamint a T 2 tranzisztor. Rövidzár esetén a T 2 tranzisztor nyit, lesöntöli a T 1 áteresztı tranzisztort és csökkenti bázisáramát. Visszahajló karakterisztikájú feszültségstabilizátor rajza Visszahajló karakterisztikájú feszültségstabilizátor kimeneti jelleggörbéje A megfelelı pontokon a feszültségek származtatása Az áramköri jelölések alapján felírható az A és a B pont potenciálja a testhez viszonyítva: 2 A = ki + I ki R, B = A. R1 + R1 A T 2 tranzisztor bázis- emitter feszültsége a huroktörvény értelmében: = BE2 B ki A kimeneti áramok származtatása BE = 0,65 V nyitófeszültséget feltételezve, az R1 R1 + R2 I ki max = ki + 0, 65V R R R R 2 Ha az ki = 0, akkor, R1 + R2 I kir 0, 65V R R 2 R = értékre adódik, amelybıl megállapítható, hogy I kir < I kimax. 2 7

8 Ha a rövidzár megszőnik, a védelem old és visszaáll az eredeti állapot. A két áramköri megoldás összehasonlítása Az áramköri megvalósítás során kétféle túláramvédelmi megoldást alkalmaznak: Áramkorlátozó túláramvédelem, Visszahajló karakterisztikájú túláramvédelem. Az áramkorlátozó túláramvédelem esetén, ha a terhelıáram elér egy beállított maximális értéket, akkor egy áramkör lezárja az áteresztı tranzisztort és a kimeneti feszültséget nullára csökkenti le. Visszahajló határolású túláramvédelemnél rövidzár esetén a veszteségi teljesítmény sokkal nagyobb, mint normál esetben, ezért növekedésének megakadályozása érdekében csökkenı kimeneti feszültség esetén az áramkorlátot egy kisebb értékre csökkentjük. Az ilyen elven mőködı védelmet visszahajló karakterisztikájú túláramvédelemnek nevezzük. Áramstabilizátor Az áramstabilizátor feladata Az áramstabilizátor feladata, hogy adott terhelésen, az átfolyó áramot állandó értéken tartsa a bemeneti feszültség és a környezeti hımérsékletváltozástól függetlenül. A kisteljesítményő áramgenerátorok teljesítménytranzisztorok felhasználásával áramstabilizátorként alkalmazhatók. Ilyen áramköröket könnyen készíthetünk egy tranzisztor és ellenállások segítségével emitterkövetı kivitelben. Az áramstabilizátor ábrázolása négypólusként Az áramstabilizátor ideális karakterisztikája Az áramgenerátor jellege A kisteljesítményő áramgenerátorok teljesítménytranzisztorok felhasználásával áramstabilizátorként alkalmazhatóak. Ilyen áramköröket könnyen készíthetünk egy tranzisztor és ellenállások segítségével, emitterekövetı kivitelben. A kialakítási lehetıségek A feszültségstabilizátorokhoz hasonlóan készíthetünk soros és párhuzamos elven mőködı áramstabilizátorokat. A soros áramstabilizálás Ennél a kapcsolásnál a kimeneti áram változása az R 2 figyelı ellenálláson az áramváltozás irányával azonos irányú feszültségváltozást idéz elı. A Zener-diódás feszültségstabilizátor által elıállított ref referenciafeszültség és az 2 feszültség különbsége mőködteti, vezérli a T tranzisztor bázis-emitter diódáját. A bázis-emitter feszültség származtatása BE = ref Z A mőködtetı különbségi jel a tranzisztor munkapontját úgy állítja be, hogy a terhelés árama állandó értékő legyen. A terhelı áram csökkenésével a kimeneti áram növekszik, s ennek hatására az 2 feszültség is növekszik és csökkenni fog a tranzisztor nyitófeszültsége mindaddig, amíg a terhelés árama az eredeti értékre vissza nem áll. A kimeneti áram beállítása az R 2 ellenállás változtatásával állítható. A soros áramstabilizátor kapcsolási rajza A párhuzamos áramstabilizálás 8

9 A párhuzamos áramstabilizátor A kapcsolásban a T tranzisztor kollektor-emitter kapcsai párhuzamosan csatlakoznak a terhelésre. A munkapontját, a rajta átfolyó kollektor áramot az R potenciométer segítségével állíthatjuk be a szükséges értékre. A potenciométeren a terhelıáram hoz létre feszültségesést. Ha a terhelés növekszik, akkor a növekvı terhelıáram következtében növekszik a tranzisztor bázis-emitter feszültsége, a tranzisztor jobban kinyit, jobban lesöntöli a terhelést és a kimeneti áramot csökkenti, így a beállított kimeneti áramérték visszaáll. Az integrált áramkörös feszültségstabilizálás Az integrált áramkörös feszültségstabilizálás és a diszkrét áramköri elemes összehasonlítása Az integrált feszültségstabilizátorok soros áteresztı elemmel felépített visszacsatolt stabilizátorok. Felépítésük, áramköri kialakításuk hasonló a diszkrét tranzisztorokkal felépített kapcsolásokhoz. Különbözı generációkat ismerünk. Az elsı generációs 723-as típusú vizsgálata Az elsı generációs áramkörök jellemzıje, hogy belsı áramköri egységek a felhasználó számára hozzáférhetıek, és kis teljesítményő áramkörök. Alaptípusnak tekinthetı a µa 723-as integrált áramkör, melynek elvi felépítése a következı ábrán látható. A 723-as típus elvi felépítése A belsı áramkör mőködése Tápfeszültsége 9,5 40 V tartományban lehet. A stabilizátor kimeneti feszültsége 2 37 V tartományban állítható be, 150 ma maximális terhelıáram mellett. A referenciafeszültség forrás ref = 7,15 V hımérsékletkompenzált feszültséget szolgáltat, amelyet külsı osztóáramkör segítségével 2 V-ra csökkenthetünk. A kimenı áram növelése A T 1 tranzisztor maximális kollektor- árama 150 ma értékő lehet. A kimeneti áram Darlington- kapcsolású tranzisztorok alkalmazásával növelhetı jelentısen. A T 2 tranzisztor lehetıséget biztosít túláramvédelmi megoldáshoz. Az áramkör belsı egységeinek hozzáférése sok alkalmazási lehetıséget biztosít a felhasználók számára. Feszültségstabilizátor kialakítás 723-mal, ki > ref Feszültségstabilizátor kialakítás 723-mal, ki < ref A külsı áramköri elemek megválasztása A következı két kapcsolás mutat példát az alkalmazásra, mindkét elrendezés rövidzárvédett megoldást biztosít a felhasználónak. 9

10 Az áramkörök maximális terhelı árama I kimax = 150mA, amelyet az R ellenállás korlátoz. Ha azt szeretnénk, hogy I kimax = 150mA legyen, akkor az ellenállás értékének nagysága a már ismert összefüggés szerint: BE0 0,65V R = = = 4, 33Ω 0,15 A 0,15 A értékre adódik. A feszültségosztó ellenállásainak értékét a referenciafeszültség és a kimeneti feszültség függvényében adhatjuk meg a következı módon: ki R1 + R2 ki R1 ha ki ref, akkor ref, akkor = és ha ki ref R2 ref =. R 1 + R 2 A kimeneti áram növelése külsı tranzisztorral Ha külsı teljesítménytranzisztort alkalmazunk, akkor jelentıs terhelhetıségő feszültségstabilizátort kapunk. Erre látunk példát a fenti ábrán. A kimeneti feszültség értéke az R, R 1 és R 2 ellenállásokból álló feszültségosztó megválasztásával 7.37 V lehet. A második generációs integrált stabilizátorok A második generációs feszültségstabilizátorok számos elınnyel rendelkeznek az elsı generációs típusokhoz képest: beépített frekvenciakompenzálással rendelkeznek, beépített túláramvédelmük van, kevés külsı alkatrészt igényelnek, nagy terhelı áramra tervezettek. A 78xx család eszközei, pozitív és negatív áramkörök Két jellemzı csoportjuk van: 78xx 317-s család. A következı táblázat ad felvilágosítást a két csoport jellemzı adatairól: Az integrált család táblázatos ismertetése 10

11 Mind a két sorozatban vannak pozitív és negatív feszültségszabályozók. A 7805-s típus pl. +5 V-os, míg 7912-s -12 V-os stabilizátor áramkör. A háromkivezetéses integrált feszültségstabilizátorok jellemzı alkalmazása a következı két ábrán látható. Fix pozitív kimenı feszültségő stabilizátor Fix negatív kimenı feszültségő stabilizátor A kimeneti feszültség változtatási lehetısége A fix kimeneti feszültségőáramkörök kiegészítésével változtatható kimeneti feszültségő stabilizátor is készíthetı, ha a kimenet és a bemenet számára közös kivezetés potenciálját megemeljük, amint azt a következı ábrán bemutatjuk. Ahogyan megnöveljük a közös pont (3) potenciálját, olyan mértékben növekszik a kimenı feszültség. Ha a feszültségosztó helyett Zener- diódákat alkalmazunk, amit a következı ábra is mutat, akkor több lépésben változtatható kimeneti feszültséget állíthatunk elı a diódák átkapcsolásával. Folyamatosan változtatható kimeneti feszültség elıállítása Szakaszosan változtatható kimeneti feszültség elıállítása Stabilizátorok párhuzamos kapcsolása és a kettıs stabilizálás A feszültségstabilizátorokat csak nagyon pontos párba válogatással lehet párhuzamosan kapcsolni, vagy a következı ábra szerinti szimmetrizálást kell megvalósítani. Stabilizátorok párhuzamos üzeme Kettıs stabilizált feszültségforrás A szimmetrizálást a P potenciométer végzi el. Úgy kell beállítani, hogy a két ampermérı egyenlı nagyságú áramot mutasson. Gyakran szükség van kettıs tápfeszültség elıállítására (mőveleti erısítık), ennek a megoldása a következı ábrán látható. Kapcsolóüzemő stabilizátorok A lineáris stabilizátorok hátrányai A lineáris feszültségstabilizátorok hatásfoka alacsony, az áteresztı tranzisztoron jelentıs hı fejlıdik (disszipálódik), amely számunkra hátrányos tulajdonság. Nagyobb teljesítmények esetén jelentıs hőtıborda alkalmazását igényli. Az áteresztı tranzisztoron fejlıdött hıt csökkenthetjük, ha a tranzisztort kapcsoló üzemmódban mőködtetjük. A disszipált teljesítmény kicsi, ha a vezetı tranzisztoron kis CE feszültség esik, vagy a lezárt tranzisztoron alig folyik áram. 11

12 A kapcsolóüzemő stabilizátorok hatásfoka sokkal nagyobb mint az eddig tárgyalt lineáris üzemő stabilizátoroké. Az elérhetı hatásfok (η) a 90% feletti értéket is elérheti. A kapcsolóüzemő részek összekapcsolása A stabilizátor három fı részbıl tevıdik össze: Teljesítménykapcsoló, amely vagy tirisztor, vagy tranzisztor. Szőrı, a kimeneti feszültség idıbeli középértékét képzi. Vezérlıegység, melynek feladata a teljesítménykapcsoló vezérlése és a kimenı feszültség stabilizálása. A kapcsolóüzemő elv megvizsgálása A teljesítménykapcsolót az ε hibajel függvényében a szabályozóegység vezérli. A kapcsoló periódikusan van mőködtetve kb kHz frekvenciával. A teljesítménykapcsoló kimeneti oldalán négyszögjel alakú feszültséget kapunk, melynek amplitúdója közel azonos a bemenı jel amplitúdójával. A részegységek mőködése Az LC-szőrı feladata az energia tárolása, addig amíg a kapcsoló zárt állapotban van. A tárolt energiát az R t terhelésnek továbbítja, miközben a teljesítménykapcsoló nyit. A stabilizátor fontos eleme a vezérlıegység. A kapcsolójel létrehozását a referenciafeszültséggel ellátott szabályozó és az impulzusszélesség modulátor végzi. Az impulzusszélesség- modulátor a főrészfeszültség generátorból és a komparátorból áll. A komparátor által vezérelt és bekapcsolt teljesítménykapcsoló vezetési ideje attól függıen változik, hogy milyen a hibajel nagysága és az elıjele. Az impulzusszélesség-modulátor mőködését jellemzı feszültségek idıbeli lefolyása, amikor a felerısített hibajel az alsó határolási értéktıl a felsıig változik. Az impulzusszélesség-modulátor mőködése A kitöltési tényezı A négyszögjelre jellemzı a kitöltési tényezı, amely egyenesen arányos az sz feszültséggel. A k kitöltési tényezı: tbe k = = T sz Fcs Ha a kimeneti feszültség csökken, akkor a kimeneti impulzussorozat szélessége vagy kitöltési tényezıje növekszik, ellenkezı esetben s kimeneti impulzussorozat szélessége csökken. A kapcsolóüzemő stabilizátorok rádiófrekvenciás zavart okoznak, amelyek árnyékolással csökkenthetıek. 12

13.B 13.B. 13.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások

13.B 13.B. 13.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások 3.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások Ismertesse a többfokozatú erısítık csatolási lehetıségeit, a csatolások gyakorlati vonatkozásait és azok alkalmazási korlátait! Rajzolja

Részletesebben

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges:

19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges: 9.B Alapáramkörök alkalmazásai Oszcillátorok Ismertesse a szinuszos rezgések elıállítására szolgáló módszereket! Értelmezze az oszcillátoroknál alkalmazott pozitív visszacsatolást! Ismertesse a berezgés

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. április 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK DÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 240 perc 2006

Részletesebben

Elektronika I. Gyakorló feladatok

Elektronika I. Gyakorló feladatok Elektronika I. Gyakorló feladatok U I Feszültséggenerátor jelképe: Áramgenerátor jelképe: 1. Vezesse le a terheletlen feszültségosztóra vonatkozó összefüggést: 2. Vezesse le a terheletlen áramosztóra vonatkozó

Részletesebben

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Logaritmikus erősítő tanulmányozása 13. fejezet A műveleti erősítők Logaritmikus erősítő tanulmányozása A műveleti erősítő olyan elektronikus áramkör, amely a két bemenete közötti potenciálkülönbséget igen nagy mértékben fölerősíti. A műveleti

Részletesebben

21.B 21.B. Szinteltoló Erısítı Szinteltoló. A mőveleti erısítı tömbvázlata

21.B 21.B. Szinteltoló Erısítı Szinteltoló. A mőveleti erısítı tömbvázlata 2.B lapáramkörök alkalmazásai Mőeleti erısítık Mutassa a mőeleti erısítık felépítését, jellemzıit és jelképi jelöléseit! smertesse a mőeleti erısítık tömbázlatos felépítését! smertesse a differenciálerısítık,

Részletesebben

6.B 6.B. Zener-diódák

6.B 6.B. Zener-diódák 6.B Félvezetı áramköri elemek Speciális diódák Ismertesse a Zener-, a varicap-, az alagút-, a Schottky-, a tős-dióda és a LED felépítését, jellemzıit és gyakorlati alkalmazási lehetıségeit! Rajzolja fel

Részletesebben

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Fényemittáló dióda (LED)

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Fényemittáló dióda (LED) Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: Fényemittáló dióda (LED) 1 Felhasznált irodalom LED Diszkont: Mindent a LED világáról Dr. Veres György: Röviden és tömören a LED-ekről Szabó Géza: Elektrotechnika-Elektronika

Részletesebben

Bipoláris tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata

Bipoláris tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata Mérési jegyzõkönyv A mérés megnevezése: Mérések Microcap Programmal Mérõcsoport: L4 Mérés helye: 14 Mérés dátuma: 2010.02.17 Mérést végezte: Varsányi Péter A Méréshez felhasznált eszközök és berendezések:

Részletesebben

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett.

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett. Analóg DC tápegységek: 18141 típ. DC tápegység, 30V/1,2A Kijelzı: 1 db mőszer A 18141 típusú tápegység elektronikus készülékek tápfeszültség ellátására alkalmas, de felhasználható minden olyan esetben,

Részletesebben

VESZ 5001. Központi vezérlı és szabályzó 001-036 psz.-ig

VESZ 5001. Központi vezérlı és szabályzó 001-036 psz.-ig 1. A T4 szabályzószekrény (fıáramkör) VESZ 5001 Központi vezérlı és szabályzó 001-036 psz.-ig A mozdony fıáramkörének mőködését a beállított alapjelek és a mért ellenırzıjelek alapján a VESZ 5001 vezérlı-

Részletesebben

5.A 5.A. 5.A Egyenáramú hálózatok alaptörvényei Nevezetes hálózatok

5.A 5.A. 5.A Egyenáramú hálózatok alaptörvényei Nevezetes hálózatok 5. 5. 5. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei Nevezetes hálózatok Vezesse le az ellenállások soros párhuzamos és vegyes kapcsolásainál az eredı ellenállás kiszámítására vonatkozó összefüggéseket! Definiálja

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet

T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet CPU5A Kártyaméret: 100x100mm 3 vagy 4 tengelyes interpoláció, max.125 KHz léptetési frekvencia. Szabványos kimenetek (Főorsó BE/KI, Fordulatszáám: PWM / 0-10V,

Részletesebben

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint)

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint) Wien-hidas oszcillátor mérése () A Wien-hidas oszcillátor az egyik leggyakrabban alkalmazott szinuszos rezgéskeltő áramkör, melyet egyszerűen kivitelezhető hangolhatóságának, kedvező amplitúdó- és frekvenciastabilitásának

Részletesebben

30.B 30.B. Szekvenciális hálózatok (aszinkron és szinkron hálózatok)

30.B 30.B. Szekvenciális hálózatok (aszinkron és szinkron hálózatok) 30.B Digitális alapáramkörök Logikai alapáramkörök Ismertesse a szekvenciális hálózatok jellemzıit! Mutassa be a két- és többszintő logikai hálózatok realizálásának módszerét! Mutassa be a tároló áramkörök

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 11. Laboratóriumi gyakorlat A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 1. A gyakorlat célja: Az ADC0804 és a DAC08 konverterek ismertetése, bekötése, néhány felhasználási lehetőség tanulmányozása,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGA 2006. október 2006. 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ Felhasználási hely adatai Partnerszám: --- Felhasználási hely címe: --- Felhasználó/fogyasztó neve: --- Felhasználó/fogyasztó elérhetısége: --- Felhasználási helyen rendelkezésre

Részletesebben

Teljesítményelektronika szabályozása. Összeállította dr. Blága Csaba egyetemi docens

Teljesítményelektronika szabályozása. Összeállította dr. Blága Csaba egyetemi docens Teljesítményelektronika szabályozása Összeállította dr. Blága Csaba egyetemi docens Szakirodalom 1. Ferenczi Ödön, Teljesítményszabályozó áramkörök, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981. 2. Ipsits Imre,

Részletesebben

Az együttfutásról általában, és konkrétan 2.

Az együttfutásról általában, és konkrétan 2. Az együttfutásról általában, és konkrétan 2. Az első részben áttekintettük azt, hogy milyen számítási eljárás szükséges ahhoz, hogy egy szuperheterodin készülék rezgőköreit optimálisan tudjuk megméretezni.

Részletesebben

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! 1 Óbudai Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 3 I-A. Beüzemelés.................................. 4 I-B. Változtatható ellenállások...........................

Részletesebben

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni? 1. mérés Definiálja a korrekciót! Definiálja a mérés eredményét metrológiailag helyes formában! Definiálja a relatív formában megadott mérési hibát! Definiálja a rendszeres hibát! Definiálja a véletlen

Részletesebben

Elektronikus műszerek Analóg oszcilloszkóp működés

Elektronikus műszerek Analóg oszcilloszkóp működés 1 1. Az analóg oszcilloszkópok általános jellemzői Az oszcilloszkóp egy speciális feszültségmérő. Nagy a bemeneti impedanciája, ezért a voltmérőhöz hasonlóan a mérendővel mindig párhuzamosan kell kötni.

Részletesebben

UPS SZÜNETMENTES ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI TECHNOLÓGIÁK. Mi az UPS? Miért van rá szükség? Milyen típusú UPS-k vannak?

UPS SZÜNETMENTES ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI TECHNOLÓGIÁK. Mi az UPS? Miért van rá szükség? Milyen típusú UPS-k vannak? Mi az UPS? SZÜNETMENTES ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI TECHNOLÓGIÁK UPS Az UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SYSTEM OR SUPPLY) (megszakítás nélküli áramellátó rendszer vagy tápegység, más kifejezéssel szünetmentes tápegység)

Részletesebben

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 1. A gyakorlat célja Kis elmozulások (.1mm 1cm) mérésének bemutatása egyszerű felépítésű érzékkőkkel. Kapacitív és inuktív

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

/ w. U^YcXÍV^éxi.^ KAKJSOLÓÜZEMÜ TÁPEGYSÉG TÖBB STABIL TÁPFESZ ÜLTS ÉGlíT IGÉ3Y1Ő BUG ifeszeithyezettségmérö KÉZIMÜSZER SZÁMÁÉ A

/ w. U^YcXÍV^éxi.^ KAKJSOLÓÜZEMÜ TÁPEGYSÉG TÖBB STABIL TÁPFESZ ÜLTS ÉGlíT IGÉ3Y1Ő BUG ifeszeithyezettségmérö KÉZIMÜSZER SZÁMÁÉ A / w Képviselőt BANUBIA BZABADAUfflC IRODA Budapest 2 3 A U^YcXÍV^éxi.^ Szolgálati találmány KAKJSOLÓÜZEMÜ TÁPEGYSÉG TÖBB STABIL TÁPFESZ ÜLTS ÉGlíT IGÉ3Y1Ő BUG ifeszeithyezettségmérö KÉZIMÜSZER SZÁMÁÉ A

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Dr. Strauss S. AXQ Hard - Rock Fuzz +

Dr. Strauss S. AXQ Hard - Rock Fuzz + U1 U2 Dr. Strauss S. AXQ Hard - Rock Fuzz R16 100 9V J1 D3 1N4001 47nF R1 R2 1,5M C3 500p C2 C1 R3 10K 500p C15 2 x OA 1160 Ge C5 R6 1uF R4 2M T1 100p C6 C4 R5 1k D1 D2 R17 T1,T2,T3,T4,T5 - Bc109C,Bc173,Bc239,Bc413,Bc414

Részletesebben

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK 601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK 1. BEVEZETÉS A 601H-R és 601H-F hőérzékelők a mennyezetre szerelhető, aljzatra illeszthető 600-as sorozatú érzékelők közé tartoznak. Kétvezetékes hálózatba szerelhető,

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK 6203-11 modul ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK I. rész ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS SZERELÉSEK II. RÉSZ VEZÉRLÉS ÉS SZABÁLYOZÁSTECHNIKA TARTALOMJEGYZÉKE Szerkesztette: I. Rész: Tolnai

Részletesebben

ELŐADÁS AUTOMATIZÁLÁS ÉS IPARI INFORMATIKA SZÁMÍTÁSTECHNIKA TÁVKÖZLÉS

ELŐADÁS AUTOMATIZÁLÁS ÉS IPARI INFORMATIKA SZÁMÍTÁSTECHNIKA TÁVKÖZLÉS ANALÓG ELEKTRONIKA ELŐADÁS 2011-2012 tanév, II. félév AUTOMATIZÁLÁS ÉS IPARI INFORMATIKA SZÁMÍTÁSTECHNIKA TÁVKÖZLÉS ÓRASZÁMOK AUTOMATIZÁLÁS Á ÉS IPARI INFORMATIKA hetente 2 óra előadás, 2 óra labor kéthetente

Részletesebben

ELLENÁLLÁSMÉRÉS. A mérés célja. Biztonságtechnikai útmutató. Mérési módszerek ANALÓG UNIVERZÁLIS MŰSZER (MULTIMÉTER) ELLENÁLLÁSMÉRŐ MÓDBAN.

ELLENÁLLÁSMÉRÉS. A mérés célja. Biztonságtechnikai útmutató. Mérési módszerek ANALÓG UNIVERZÁLIS MŰSZER (MULTIMÉTER) ELLENÁLLÁSMÉRŐ MÓDBAN. ELLENÁLLÁSMÉRÉS A mérés célja Az egyenáramú hidakkal, az ellenállásmérő műszerekkel, az ellenállásmérő módban is használható univerzális műszerekkel végzett ellenállásmérés módszereinek, alkalmazási sajátosságainak

Részletesebben

Kisfogyasztású érzékelôk tervezése

Kisfogyasztású érzékelôk tervezése NAGY GERGELY Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Elektronikus Eszközök Tanszék gregn@freemail.hu Kulcsszavak: integrált hômérséklet-érzékelôk, kisfogyasztású áramkörök, áramreferencia-áramkör

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

PVY 22A típusú tűzhely

PVY 22A típusú tűzhely Szerep: hogy megakadályozzák a IGBT vezérlés c feszültség túl nagy, és károsíthatja. Ha az IGBT vezérlő VCE túl nagy a szerepük, ez a kör, nem meghajtó impulzusok küldött a hatalom meghajtó áramkör, IGBT

Részletesebben

Aktív felharmonikus szűrő fizikai modell vizsgálata

Aktív felharmonikus szűrő fizikai modell vizsgálata Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosművek Tanszék Aktív szűrő fizikai modell vizsgálata Löcher János 2001. szeptember 12. 1. Bevezető Nemlineáris

Részletesebben

34-es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A

34-es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A -es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A - 5 mm széles, ultravékony relé - Érzékeny DC tekercs, 170 mw - Biztonsági elválasztás VDE 0160/EN 50178 szerint a tekercs és az érintkezõk között

Részletesebben

8. Laboratóriumi gyakorlat INKREMENTÁLIS ADÓ

8. Laboratóriumi gyakorlat INKREMENTÁLIS ADÓ 8. Laboratóriumi gyakorlat INKREMENTÁLIS ADÓ 1. A gyakorlat célja: Az inkrementális adók működésének megismerése. Számítások és szoftverfejlesztés az inkrementális adók katalógusadatainak feldolgozására

Részletesebben

MUNKAANYAG. Mádai László. Logikai alapáramkörök. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

MUNKAANYAG. Mádai László. Logikai alapáramkörök. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása Mádai László Logikai alapáramkörök A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 0917-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-017-50

Részletesebben

mindenképp nézd át Kóré Tanárúr honlapján lévő szintén kidolgozott példákat!

mindenképp nézd át Kóré Tanárúr honlapján lévő szintén kidolgozott példákat! A jegyzet használata előtt, mindenképp nézd át Kóré Tanárúr honlapján lévő szintén kidolgozott példákat! A Tanárúr egyszerűbb példákat dolgozott ki, melyek optimálisabbak a megértéshez, de szerintem kevesek

Részletesebben

2.3. Soros adatkommunikációs rendszerek CAN (Harmadik rész alapfogalmak II.)

2.3. Soros adatkommunikációs rendszerek CAN (Harmadik rész alapfogalmak II.) 2.3. Soros adatkommunikációs rendszerek CAN (Harmadik rész alapfogalmak II.) 2. Digitálistechnikai alapfogalmak II. Ahhoz, hogy valamilyen szinten követni tudjuk a CAN hálózatban létrejövő információ-átviteli

Részletesebben

( ;. f'.'.(/o Díj. EAICSOLÜSI ELREHDEZÉS SUGARSZEIJIÍYEZEa?TsáQJÍÉ[iÓ KÉSZÜLÉK EATEÍÍÉTER IDŐÁlMBDŐJiÖJAK TRAKZIEíSMEUTES VÁLTÁSÁRA

( ;. f'.'.(/o Díj. EAICSOLÜSI ELREHDEZÉS SUGARSZEIJIÍYEZEa?TsáQJÍÉ[iÓ KÉSZÜLÉK EATEÍÍÉTER IDŐÁlMBDŐJiÖJAK TRAKZIEíSMEUTES VÁLTÁSÁRA H í ( ' J.iÜZ Taj. rr-f Képviselő: DAHUBIA SZABADALMI IRODA Budapest a /f MÜ - ( ;. f'.'.(/o Díj Szolgálati találmány EAICSOLÜSI ELREHDEZÉS SUGARSZEIJIÍYEZEa?TsáQJÍÉ[iÓ KÉSZÜLÉK EATEÍÍÉTER IDŐÁlMBDŐJiÖJAK

Részletesebben

Harting vagy csapfedeles. Leírás. Műszaki adatok. Tápfeszültség: 3x400V+Nulla+Föld, AC ±10% Frekvencia: 50Hz ± 5% Teljesítmény: 5W ( Stand-by )

Harting vagy csapfedeles. Leírás. Műszaki adatok. Tápfeszültség: 3x400V+Nulla+Föld, AC ±10% Frekvencia: 50Hz ± 5% Teljesítmény: 5W ( Stand-by ) 2,3 kw kimeneti teljesítmény csatornánként DMX 512 vezérlés DMX címzés csatornánként (Patch) Előfűtés Csatorna teszt Hőmérsékelet vezérelt csendes ventilátor Harting vagy csapfedeles kimenet 2U rack méret

Részletesebben

MPPT-30 napelemes töltésvezérlı

MPPT-30 napelemes töltésvezérlı MPPT-30 napelemes töltésvezérlı Mit nevezünk MPPT-nek? Ahhoz, hogy feltöltsünk egy akkumulátort (növeljük a feszültséget), arra van szükség, hogy a napelem modul nagyobb feszültséget adjon le, mint az

Részletesebben

10. Konzultáció: Erősítő fokozatok összekapcsolása, visszacsatolások, műveleti erősítők és műveleti erősítős kapcsolások

10. Konzultáció: Erősítő fokozatok összekapcsolása, visszacsatolások, műveleti erősítők és műveleti erősítős kapcsolások 10. Konzultáció: Erősítő fokozatok összekapcsolása, visszacsatolások, műveleti erősítők és műveleti erősítős kapcsolások "Elektrós"-Zoli 2013. november 3. 1 Tartalomjegyzék 1. Erősítő fokozatok összekapcsolása

Részletesebben

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Várt és elért megtakarítások Némethi Balázs Fıtáv Zrt. 2009. szeptember 15. 1 Elızmények A Fıtáv az Öko

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

4.B 4.B. A félvezetı anyagok fizikája (sajátvezetés, szennyezés, áramvezetés félvezetıkben)

4.B 4.B. A félvezetı anyagok fizikája (sajátvezetés, szennyezés, áramvezetés félvezetıkben) 4.B Félvezetı áramköri elemek Félvezetı diódák Ismertesse a félvezetık felépítésének és mőködésének fizikai alapjait, s fejtse ki a mőködés elektronfizikai és elektrokémiai vonatkozásait! Értelmezze a

Részletesebben

Alternatív kapcsolás. Feladat

Alternatív kapcsolás. Feladat Alternatív kapcsolás Az épületvilágítási áramkörök közül igen elterjedt az a megoldás, amikor egy világító készüléket két különböző helyről lehet működésbe hozni, illetve kikapcsolni. Ha a világítás működik,

Részletesebben

Két- és háromállású szabályozók. A szabályozási rendszer válasza és tulajdonságai. Popov stabilitási kritérium

Két- és háromállású szabályozók. A szabályozási rendszer válasza és tulajdonságai. Popov stabilitási kritérium Két- és háromállású szabályozók. A szabályozási rendszer válasza és tulajdonságai. Popov stabilitási kritérium 4.. Két- és háromállású szabályozók. A két- és háromállású szabályozók nem-olytonos kimenettel

Részletesebben

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. Multi-20 modul Felhasználói dokumentáció. Készítette: Parrag László Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. 49 Budapest, Egressy út 7-2. telefon: +36 469 4020; fax: +36 469 4029 e-mail: info@rubin.hu; web:

Részletesebben

RPS-1 ph/cl. Felhasználói leírás

RPS-1 ph/cl. Felhasználói leírás RPS-1 ph/cl Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez

Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez Termékismertető Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez 2 11/2009 1 x BVS20-SG 1 x termékismertető Szállítási terjedelem Biztonsági utasítások! A készüléket csak elektromos

Részletesebben

80-as sorozat - Idõrelék 16 A

80-as sorozat - Idõrelék 16 A 80-as sorozat - Idõrelék A Egy vagy többfunkciós idõrelék 80.01 80.11 öbbfunkciós idõrelé: 6 mûködési funkcióval öbbfeszültségû kivitel: (12...240) V AC/DC vagy (24...240) V AC/DC, a feszültség automatikus

Részletesebben

Kezelési utasítás. Demton. Demton Electronics

Kezelési utasítás. Demton. Demton Electronics APP-332 AC POWER PACK Kezelési utasítás Demton TISZTELT FELHASZNÁLÓ! A többi gyártóhoz hasonlóan mi is nagyon örülünk, hogy a termékünk megvásárlásával megtisztelt bennünket és támogatta a magyar termékek

Részletesebben

Csak tömegmérı mérleg

Csak tömegmérı mérleg PS-50/60 Csak tömegmérı mérleg FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV MICRA-Metripond Kft. 6800 Hódmezıvásárhely Bajcsy-Zsilinszky u. 70. Telefon: (62) 245-460 Fax: (62) 244-096 www.micra.hu E-mail: micra@micra.hu 1.

Részletesebben

ROSSZ TÁPEGYSÉG TRANSZFORMÁTORAINAK ÉS TOROID GYŰRŰINEK ÚJRA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI. Molnár László

ROSSZ TÁPEGYSÉG TRANSZFORMÁTORAINAK ÉS TOROID GYŰRŰINEK ÚJRA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI. Molnár László ROSSZ TÁPEGYSÉG TRANSZFORMÁTORAINAK ÉS TOROID GYŰRŰINEK ÚJRA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI Molnár László Az alábbi áramkör, amit Joule thief -nek is becéznek, egy egyszerű, butított blocking oszcillátor áramkör

Részletesebben

RPS-1 ph/rx. Felhasználói leírás

RPS-1 ph/rx. Felhasználói leírás RPS-1 ph/rx Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Automatikus hálózati átkapcsoló készülék www.eaton.hu ATS-C Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Kisfeszültségű szünetmentes ellátás ATS-C típusú automatikus átkapcsoló készülékek az Eatontól

Részletesebben

Léptetőmotor vezérlő

Léptetőmotor vezérlő MiniStep-5 Léptetőmotor vezérlő Hw. verzió: V 1.2 Dátum: 2006 február 3. Doku verzió: V1.4-1 - Leírás. A MiniStep-5 léptetőmotor vezérlő széles körben alkalmazható, általános célra gyártott léptetőmotor

Részletesebben

Relék H/2. TSSR típusú szilárdtest relék. A szilárdtest relék működési jellemzői: A szilárdtest relék hűtéséről

Relék H/2. TSSR típusú szilárdtest relék. A szilárdtest relék működési jellemzői: A szilárdtest relék hűtéséről TSSR típusú szilárdtest relék A szilárdtest relék az automatizálás modern elektronikus eszközei. A kapcsolási folyamat kontaktusok nélkül valósul meg. Leválasztásra nem alkalmasak. A szilárdtest relék

Részletesebben

1725 Budapest, Pf. 16. Telefon: 279-200 Telex: 22-4399

1725 Budapest, Pf. 16. Telefon: 279-200 Telex: 22-4399 1725 Budapest, Pf. 16. Telefon: 279-200 Telex: 22-4399 ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK EGYENFESZÜLTSÉGŰ TÁPEGYSÉGEI Általában Az elektronikus berendezések fontos eleme az elektronikát egy vagy több tápfeszültséggel

Részletesebben

Villamos fogyasztók által keltett felharmonikus áramok és azok hálózati visszahatása. Schulcz Gábor LIGHTRONIC Kft. www.lightronic.

Villamos fogyasztók által keltett felharmonikus áramok és azok hálózati visszahatása. Schulcz Gábor LIGHTRONIC Kft. www.lightronic. Villamos fogyasztók által keltett felharmonikus áramok és azok hálózati visszahatása Schulcz Gábor LIGHTRONIC Kft. www.lightronic.hu Felharmonikus fogalma Felharmonikus áramok keletkezése Felharmonikus

Részletesebben

Poolcontroller. Felhasználói leírás

Poolcontroller. Felhasználói leírás Poolcontroller Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

Nyomtatóport szintillesztő

Nyomtatóport szintillesztő Nyomtatóport szintillesztő Az alábbi nyomtatóport kártya lehetővé teszi a nyomtató porthoz való kényelmes, egyszerű hozzáférést, a jelszintek illesztett megvalósítása mellett. A ki- és bemenetek egyaránt

Részletesebben

Az EXTOR Elektronikai Kft. üdvözli Önt!

Az EXTOR Elektronikai Kft. üdvözli Önt! Az EXTOR Elektronikai Kft. üdvözli Önt! Kedves Partnerünk! Ezen számunkat a szokásoktól eltérően nem egy szünetmentes áramforrás bemutatásának szánjuk, hanem áttekintést adunk az UPS-ek alapvető működési

Részletesebben

MUNKAANYAG. Mészáros Miklós. Félvezető eszközök, áramköri elemek II. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

MUNKAANYAG. Mészáros Miklós. Félvezető eszközök, áramköri elemek II. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása Mészáros Miklós Félvezető eszközök, áramköri elemek II. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 0917-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Helyesbítés a kézikönyvhöz

Helyesbítés a kézikönyvhöz Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Helyesbítés a kézikönyvhöz MOVIMOT MM..D Funkcionális biztonság A megengedett készülékkombinációk bővítése Kiadás: 2013. 11. 20258291

Részletesebben

SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS ID:7004 CE A zsebóra tulajdonságai Egygombos mőködtetés és programozás, magyarul beszélı menü segítségével. A készüléket nem kell sem bekapcsolni, sem kikapcsolni,

Részletesebben

TEMPOWER Controll Unit

TEMPOWER Controll Unit TEMPOWER Controll Unit ALKALMAZÁS A WTC3 készülék a WAVIN gyártmányú felületi hűtő-fűtő rendszer szabályozására, vezérlésére alkalmas. Egyedileg szabályozza a rendszerbe tartozó helyiségek hőmérsékletét,

Részletesebben

A készülék ASM2/B soros interfészen csatlakozhat a CAREL távfelügyeleti rendszeréhez.

A készülék ASM2/B soros interfészen csatlakozhat a CAREL távfelügyeleti rendszeréhez. 1/15 1. Általános ismertetés A CHILLBASE egy vagy kétkompresszoros folyadékhőtı berendezés szabályozására alkalmas mikroprocesszoros szabályozó. Kétkompresszoros folyadékhőtı esetében az ALLBASE hibakezelı

Részletesebben

Ez az ábra a Kapcsolók almenü képét mutatja kikapcsolt kapcsolókkal.

Ez az ábra a Kapcsolók almenü képét mutatja kikapcsolt kapcsolókkal. A WIA elektrohajók haladását beépített villanymotorok, az ehhez szükséges energiát 48v névleges egyenfeszültségő elektrokémiai áramforrások, kémiai akkumulátorok biztosítják. A hajók meghajtását egy- vagy

Részletesebben

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta! 7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 5. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 5. óra Verzió: 1.1 Utolsó frissítés: 2011. április 12. 1/20 Tartalom I 1 Demók 2 Digitális multiméterek

Részletesebben

A + B = B + A, A + ( B + C ) = ( A + B ) + C.

A + B = B + A, A + ( B + C ) = ( A + B ) + C. 6. LOGIKAI ÁRAMKÖRÖK Számítógépekben, műszerekben, vezérlő automatákban alapvető szerep jut az olyan áramköröknek, melyek valamilyen logikai összefüggést fejeznek ki. Ezeknek a logikai áramköröknek az

Részletesebben

WilarmRead program Használati Útmutató

WilarmRead program Használati Útmutató Version: 1.3 1 Tartalom WilarmRead program használati útmutató... 3 1. A szoftver beüzemelési lépései... 3 2. Programozás... 4 2 WilarmRead program használati útmutató 1. A szoftver beüzemelési lépései

Részletesebben

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. SK03-08 buszos kontroller Hardver leírás v.2 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax: +36 1 414-0913

Részletesebben

222-1. SYS700-DIDO Digitális szabadon programozható szabályozó (Digitális be- és kimenettel) Szabályozók és vezérlõk. 2010.

222-1. SYS700-DIDO Digitális szabadon programozható szabályozó (Digitális be- és kimenettel) Szabályozók és vezérlõk. 2010. SYS700-DIDO KIVITEL ALKALMAZÁS, ILLESZTHETÕSÉG A SYS700-DIDO a Dialog-III készülékcsalád digitális jelek kezelésére alkalmas tagja, amely kifejezetten épületgépészeti vezérlési feladatok ellátására lett

Részletesebben

HERON áramfejlesztık tesztelése szünetmentes tápegységgel

HERON áramfejlesztık tesztelése szünetmentes tápegységgel HERON áramfejlesztık tesztelése szünetmentes tápegységgel 2012. január Madal Bal Kft. 1183 Budapest, Gyömrıi út 85-91. Telefon: 06-1 2971620 Fax: 06-1 2971270 E-mail: info@madalbal.hu www.madalbal.hu Hogy

Részletesebben

Megbízhatóság Felhasználóbarát megoldások Környezetbarát kivitel. EL-ngn A fény motorja. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s

Megbízhatóság Felhasználóbarát megoldások Környezetbarát kivitel. EL-ngn A fény motorja. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s Megbízhatóság Felhasználóbarát megoldások Környezetbarát kivitel EL-ngn A fény motorja P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s Next GeNeration A világítás energiahatékonyságát célzó piaci elvárások

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni. - A tanulók

Részletesebben

Tantárgy követelmény

Tantárgy követelmény Tantárgy követelmény Félév elfogadása (aláírás megszerzése): elıadások látogatása ajánlott gyakorlatokon való részvétel kötelezı. ZH eredménye legalább 15 pont. egyéni feladat elkészítése (leadási határidı:

Részletesebben

J7KNA. Engedélyezések. Rendelési információ. Mini motorindító mágneskapcsoló. A típusszámok magyarázata. A mágneskapcsolóról.

J7KNA. Engedélyezések. Rendelési információ. Mini motorindító mágneskapcsoló. A típusszámok magyarázata. A mágneskapcsolóról. Mini motorindító mágneskapcsoló J7KNA ) A mágneskapcsolóról áltóáramú és egyenáramú működés Integrált segédérintkezők Csavaros rögzítés és bepattintható kivitel (35 mm-es DIN-sín) 4 5,5 -os (AC 3, 380/415)

Részletesebben

Érintésvédelem alapfogalmak

Érintésvédelem alapfogalmak Érintésvédelem alapfogalmak Horváth Zoltán Villamos üzemmérnök T: 06 20 9 284 299, E mail: horvath.z@clh.hu Miért fontos az ÉV ellenőrzése? Munkánk során felelősek vagyunk azért, amit teszünk DE: felelősek

Részletesebben

Danfoss frekvenciaváltók speciális, beépített funkciói

Danfoss frekvenciaváltók speciális, beépített funkciói Danfoss frekvenciaváltók speciális, beépített funkciói www.danfoss.hu/vlt Hajtástechnika Date 1 Előadók Toma Gábor Értékesítés támogatási vezető, Alkalmazástechnikai mérnök 2004 Budapesti Műszaki Egyetem,

Részletesebben

213-1. ERC 100 Digitális paraméterezhetõ speciális szabályozó. 2010. július. Szabályozók és vezérlõk KIVITEL

213-1. ERC 100 Digitális paraméterezhetõ speciális szabályozó. 2010. július. Szabályozók és vezérlõk KIVITEL 13-1 KIVITEL ALKALMAZÁS, ILLESZTHETÕSÉG Az ERC 100 digitális szabályozó a DIALOG III család tagja. Ventilátoros klímakonvektorok (fan-coil készülékek) intelligens szabályozását és vezérlését végzi. A készülék

Részletesebben

Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása

Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása Dokumentum ID: PP-13-20540 Budapest, 2014. július A leírás verzió-információja Verzió Dátum Változás Szerkesztette V1.0 2014.04.16. Első kiadás

Részletesebben

DC üzemi feszültség Feszültségtűrés DC -20% / +30% Megengedett felhullám-tartalom 5% Max. áramfelvétel Védettség 0-20

DC üzemi feszültség Feszültségtűrés DC -20% / +30% Megengedett felhullám-tartalom 5% Max. áramfelvétel Védettség 0-20 1 00123681 Építési mód Ülékes szelep Vezérlés analóg Tanúsítványok CE Megfelelősségi nyilatkozat Környezeti hőmérséklet min./max. +5 C / +50 C Közeghőmérséklet min./max. +5 C / +50 C Közeg Sűrített levegő

Részletesebben

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele Áramköri elemek Az elektronikai áramkörök áramköri elemekből épülnek fel. Az áramköri elemeket két osztályba sorolhatjuk: aktív áramköri elemek: T passzív áramköri elemek: R, C, L Aktív áramköri elemek

Részletesebben

Zmin. Pmax Zmax. A helyes működéshez még be kell állítanunk a tengelyek érzékenységét is. Ezt mindhárom tengelyre Step/mm dimenzióban kell megadni.

Zmin. Pmax Zmax. A helyes működéshez még be kell állítanunk a tengelyek érzékenységét is. Ezt mindhárom tengelyre Step/mm dimenzióban kell megadni. Működés A lézerteljesítmény vezérlése a Z tengely pozíciója alapján történik. A tengely koordinátát a CNC marógépeken szokásos, negatív irányban növekvően értelmezzük. A kimeneten megjelenő PWM jel kitöltési

Részletesebben

Fuji Digitális Panelmér. Univerzális FD5000 típus sorozat

Fuji Digitális Panelmér. Univerzális FD5000 típus sorozat Fuji Digitális Panelmér Univerzális FD5000 típus sorozat Univerzális digitális panelmér FD5000 sorozat Mszaki tulajdonságok * beépítés után beállítás nem szükséges * választható tápellátás (90-tl 264VAC,

Részletesebben

C 1 T. U ki R t R 2 U g R E

C 1 T. U ki R t R 2 U g R E 4.B 4.B 4.B Tranzisztoros alapáramkörök Frekvenciaüggés ok és torzítások Frekvenciaüggés Alsó határrekvencia A közös emitteres erısítı alapkapcsolásban (srekvenciás tartományban) a csatolókondenzátorok

Részletesebben

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel 1 JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel Felszerelési javaslat: JIM garázskapu mozgató szett 2 Technikai adatok: JM.3 JM.4 Tápfeszültség: 230Vac 230Vac Motor: 24Vdc 24Vdc Teljesítmény:

Részletesebben

Célkitőzéseink: 3. Építı elemek

Célkitőzéseink: 3. Építı elemek TARTALOM JEGYZÉK 1. Elıszó 2. Elızmények 3. Rendszer építı elemei 4. Konfigurációs lehetıséget 5. Mőködési elve 5.1. Táp ellátás 5.2. Védelmi rendszer 5.3. Erısítı modul 6. Telepítési útmutató 7. Mőszaki

Részletesebben

feszültség hullámossága csökken, ugyanakkor a hálózat mind erõsebben torzított árammal terhelõdik.

feszültség hullámossága csökken, ugyanakkor a hálózat mind erõsebben torzított árammal terhelõdik. 2 Alapkapcsolások a teljesítményelektronikában A teljesítményelektronikában használatos átalakító egységek rendszerint egy fajta átalakítást képesek elvégezni az 1.2 fejezetben említett felosztás értelmében.

Részletesebben