20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk:"

Átírás

1 20.B Alapáramkörök alkalmazásai Stabilizátorok Mutassa be a soros és a párhuzamos stabilizálás elvét! Ismertesse a Zener-diódás elemi stabilizátor kapcsolás felépítését, mőködését, értelmezze jelleggörbéjét és jellemzıit! Értelmezze a feszültség- és áramstabilizátor kapcsolások felépítését, mőködését és jellemzıit! Elemezze az áteresztı tranzisztoros feszültségstabilizátor mőködését! Hasonlítsa össze az áteresztı tranzisztoros, a visszacsatolt és a kapcsoló üzemő stabilizátorok elvi mőködését! Ismertesse a stabilizátorok gyakorlati alkalmazási lehetıségeit! Mutassa be a stabilizátorok túláramvédelmi lehetıségeit! A feszültségstabilizátorok szükségessége Az elektronikus berendezések és mérımőszerek legnagyobb hányada a váltakozóáramú hálózatról mőködik. Mivel a berendezések, ill. áramköri egységek mőködéséhez egyenfeszültség szükséges, amelynek értéke rendszerint nem egyezik meg a hálózat feszültségével, ezért a berendezésekben külön egység, az ún. tápegység gondoskodik a hálózati feszültség átalakításáról és egyenirányításáról. Az állandó vagy változtatható értékő egyenfeszültséget biztosító stabilizált tápegység egyrészt mint önálló készülék nagyon fontos segédeszköz a méréstechnikában, másrészt a jobb minıségő, precízebb kivitelő mérımőszerek feszültségellátását a leggyakrabban stabilizált tápegységek biztosítják. A különbözı hatások A stabilizált tápegységek feladata kettıs: Állandó kimenıfeszültség biztosítása a bemeneti hálózati feszültség ingadozásaitól függetlenül, Állandó kimeneti feszültség biztosítása a terhelés változásaitól függetlenül. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk: Feszültségstabilizátorokat, Áramstabilizátorokat. A stabilizátorok osztályozása, az áramkörök Ha a feszültség értékét szeretnénk állandó értéken tartani, akkor feszültségstabilizátorról beszélünk. A feszültségstabilizátor ábrázolása négypólusként A feszültségstabilizátor ideális karakterisztikája A feszültségstabilizátor négypólusként történı ábrázolása a következı ábrán látható. Az ideális feszültségstabilizátor karakterisztikája a fenti ábra szerinti, de a valóságos feszültségstabilizátor karakterisztikája ettıl eltérı, mivel a kimeneti feszültsége a terhelıáram, a bemeneti feszültség változásától és a hımérséklettıl függıen bizonyos határok között változik. A feszültségstabilizálás megoldására két módszer lehetséges: Soros stabilizálási módszer, Párhuzamos stabilizálási elv. 1

2 Soros feszültségstabilizálási elv Párhuzamos feszültségstabilizálási elv A soros stabilizálás, egyszerő áramkör A soros stabilizálási módszer egy olyan eljárás, mintha a terheléssel sorosan egy szabályozó elem lenne kötve, amely úgy viselkedik mint egy vezérelt változtatható ellenállás, és ennek a csökkenése ill. növelése a kimenı feszültség állandóságát biztosítja. A párhuzamos stabilizálás, egyszerő áramkör A párhuzamos elvő stabilizátoroknál a szabályozó elem a terheléssel párhuzamosan kapcsolódik, amint azt az elızı ábrán is láthatjuk. A kimeneti feszültség megváltozásának hatására a szabályozó elem söntölı hatása megváltozik, mégpedig úgy, hogy hatásával próbálja állandó értéken tartani a kimenı feszültséget. A stabilizálási tényezık A stabilizálásra jellemzı a stabilizálási tényezı, a bemenı feszültségváltozásra: S u = be be ki ki amely megmutatja, hogy a bemenı feszültség relatív megváltozása milyen relatív kimenıfeszültség megváltozást eredményez. A terhelı áram változására a stabilizálási tényezı: S u I ki I ki = ki ki amely megmutatja, hogy a kimenı áram relatív megváltozása milyen relatív kimenıfeszültség megváltozást eredményez. Elemi stabilizáló kapcsolás Kisfeszültségő diódás stabilizátor Az elemi diódás stabilizátorok a legegyszerőbb feszültségstabilizáló kapcsolások. Kis feszültségek esetén stabilizálásra alkalmas a nyitóirányban elıfeszített Si-dióda vagy diódák soros kapcsolása, amint azt a következı ábrán szemléltetjük. Elemi stabilizátor kapcsolás Si-diódával A dióda nyitóirányú jelleggörbéje 2

3 A stabilizálási tartomány vizsgálata A nyitóirányú jelleggörbe mutatja, hogy a diódán átfolyó áram változásától nem függ jelentısen a rajta esett feszültség, és ezt használjuk ki stabilizálásra. A hımérsékletfüggés szerepe A Si-diódák vagy tranzisztorok bázis-emitter átmenete nem a legszerencsésebb megoldást biztosítja, hiszen a hıfokváltozás hatása jelentıs. A Zener-dióda alkalmazása Elterjedt a szélesebb feszültségtartományban használható Zener- diódás elemi stabilizátor. Az elemi stabilizáló kapcsolás A Zener-diódás stabilizátorok méretezése gyakorlatilag az R soros ellenállás meghatározására korlátozódik. Ennek jó megválasztása esetén a munkapont-beállítás akkor megfelelı, ha a stabilizáló elem munkapontja a bemeneti feszültség és a terhelıáram szélsıséges értékeinél is a mőködési tartományban marad. A Zener- diódás elemi stabilizátor kapcsolását és jelleggörbéjét mutatják a következı ábrák. I be R I t I z be Z z R t A Zener-diódás elemi stabilizátor felépítése A Zener-dióda záróirányú jelleggörbéje A soros ellenállás áramkorlátozó hatása és a dióda dinamikus ellenállása A kapcsolási rajzot megfigyelve, látható, hogy a terhelésre jutó feszültség a Zener- dióda feszültségével egyezik meg, hiszen párhuzamosan vannak kapcsolva. A diódán fellépı z feszültséget a következı összefüggéssel írhatjuk le: Z = Z min + rz I Z, ahol r Z = I Z max Z max I Z min Z min Az r z differenciális ellenállása a Zener diódának. A kapcsolásban szereplı ellenállásnak a feszültségváltozásokat kell felvennie. A meghatározásához két feltételnek kell egyidejőleg megfelelnie. A kapcsolás méretezése A dióda jelleggörbéjébıl látszik, hogy I Zmax áramértékhez Zmax feszültség tartozik, illetve I Zmin áramhoz Zmin feszültség. A kapcsolás méretezésénél célszerő a maximális és minimális Zeneráramot felírni, ami a felsı csomóponti áramokkal: I Z max = I be max I t min, és I Z min = I be min I t max. Mivel I be Z be =, és R Z I t =, Rt a legnagyobb és a legkisebb Zeneráram I be max Z max Z max Z max =, Rmin Rt max 3

4 be min Z min Z min I Z min =. Rmax Rt min A valóságban nincs minden mennyiségnek maximális és minimális értéke, mert akkor a feladatot nem lehetne megoldani. Az be, R, R t vagy Z közül valamelyik állandó, és értéke elıre meghatározott. A feltételek együttes figyelembe vétele A tervezés során figyelemmel kell lenni a dióda katalógusban szereplı határértékeire. Az R max és az R min értékek közé esı elıtétellenállást kell választani, de jó, ha a legnagyobb lehetséges értéket választjuk, ugyanis a stabilizálás jóságára kihatással van. A Zener-dióda vizsgálata Javulást érhetünk el, ha az R ellenállást áramgenerátorral helyettesítjük. Erre láthatunk példát a következı két ábrán. Zener-diódás elemi stabilizátor áramgenerátorral elvi megoldása Zener-diódás elemi stabilizátor FET-es áramgenerátorral Lehetıség kínálkozik két Zeneres stabilizátor kaszkád kapcsolására, melynek segítségével elérhetı, hogy a második fokozatra jutó bemenı feszültség már nem változik jelentısen, hiszen az elsı fokozat már stabilizál. Áteresztı tranzisztoros feszültségstabilizáló kapcsolások Az emitterkövetı típus jellegzetességei A legegyszerőbb áteresztı tranzisztoros feszültség stabilizátor kapcsolás az NPN és a PNP tranzisztorral felépített kapcsolás. Feszültségstabilizátor emitterkövetıvel NPN tranzisztorral Feszültségstabilizátor emitterkövetıvel PNP tranzisztorral Ezek a kapcsolásokat földelt kollektoros, vagy más néven emitterkövetı típusú kapcsolásoknak nevezzük. Jellemzıjük, hogy munkapontbeállító elemük egy Zener- dióda, az emitter ellenállást pedig az R t terhelı ellenállás képviseli. A bemeneti feszültségváltozás hatása Az R 1 ellenállás és a dióda elemi stabilizátort alkot. Jellemzıi, hogy az: I ki = I E = ( β + 1) I B áramot, és ki = Z BE stabil feszültséget szolgáltat. A terhelıáram változás hatása A terhelı áram változása elhanyagolható, ha Darlington-tranzisztort alkalmazunk, amelyet a következı ábra mutat. 4

5 Feszültségstabilizálás darlington kapcsolású tranzisztorral fix kimeneti feszültségre Feszültségstabilizálás darlington kapcsolású tranzisztorral változtatható kimeneti feszültségre A Darlington-tranzisztor alkalmazása Ilyenkor a kimenı feszültség: ki = ref BE1 BE2. És a kimenı áram: I ki = I E 2 = ( β 1 + 1) ( β 2 + 1) I B1. A feszültség szabályozhatósága A kimenı feszültséget bizonyos határokon belül szabályozhatóvá tehetjük a Zener-diódával párhozamosan kötött potencióméterrel. A párhuzamos fix kimenıfeszültségő stabilizátor létrehozása Lehetıség kínálkozik arra is, hogy az áteresztı tranzisztort a terheléssel párhuzamosan kössük be fix feszültségő, vagy szabályozható kimenető stabilizátorral. Elınye, hogy a terhelıáram nem folyik át a tranzisztoron, így annak disszipációja a terheléstıl függetlenül állandó. Ennél a kapcsolásnál, a kimenı feszültség értéke: ki = Z + BE értékő lehet. Párhuzamos elvő feszültségstabilizálás fix kimeneti feszültségre Párhuzamos elvő feszültségstabilizálás szabályozható kimeneti feszültségre A párhuzamos változtatható kimenıfeszültségő stabilizátor létrehozása Most, mivel a leosztott feszültség ref, így : ki = ref + BE értékő. Ha a terhelı áram jelentısebb, eléri a kb. 500 ma értéket, akkor célszerő Darlington-kapcsolású tranzisztor alkalmazása. Visszacsatolt fesztültségstabilizátorok A szabályozási kör részeinek megállapítása A visszacsatolt feszültség stabilizátorok tulajdonképpen szabályozási áramköröknek tekinthetıek, ezért szokás feszültségszabályozónak is nevezni ıket. A visszacsatolt feszültség stabilizátorok minden pillanatban figyelik, érzékelik a szabályozott jellemzı értékét (kimenı feszültség), egy alapjellel (referencia feszültség) összehasonlítják, és ennek az összehasonlításnak az eredményétıl függıen az eltérés értelmében a szabályozó elem áteresztıképességét befolyásolják. A feladatok blokkokban való elhelyezése A visszacsatolt feszültség stabilizátorok elvi felépítését a következı ábrán láthatjuk. 5

6 A részfeladatok áramkörre való átírása Visszacsatolt soros feszültségstabilizátor elvi felépítése A kapcsolásban látható, hogy a kimenıfeszültséget érzékeljük, és annak egy részét (k ki ) folyamatosan összehasonlítjuk a referenciafeszültséggel ref. A két feszültség különbsége az ε hibajel megfelelı erısítés után, mőködteti a soros szabályozóelemet, amíg a hibajel meg nem szőnik. A megfelelıen felerısített hibajel úgy módosítja a szabályozó elem munkapontját, hogy a kimeneti feszültség az eredeti értékre visszaálljon. A részáramkörök összeillesztése egy nagyobb áramkörré Egy megvalósított soros visszacsatolt áteresztı tranzisztoros feszültségstabilizátor kapcsolási rajzát láthatjuk a következı ábrán. Visszacsatolt soros feszültségstabilizátor kapcsolási rajza A túláramvédelem vagy rövidzárvédelem A soros üzemő stabilizátorok mőködése során fellépı rövidzárlat vagy túlterhelés az áramkör tönkremeneteléhez, meghibásodásához vezethet. Ennek a megakadályozására túláramvédelemmel, vagy rövidzár elleni védelemmel alakítjuk ki a kapcsolást. A rövidzárvédelem gyors mőködést követel meg, az áramkör alkatrészeinek védelme érdekében. Az áramköri megvalósítás során kétféle túláramvédelmi megoldást alkalmaznak: Áramkorlátozó túláramvédelem, Visszahajló karakterisztikájú túláramvédelem. Az áramkorlátozó túláramvédelem Ebben az esetben, ha a terhelıáram elér egy beállított maximális értéket, akkor egy áramkör lezárja az áteresztı tranzisztort és a kimeneti feszültséget nullára csökkenti le. A kimeneti stabilizált feszültség ismét megjelenik, ha túláram megszőnik, a terhelıáram a maximális áram értéke alá csökken. 6

7 A áramkorlátozó túláramvédelem áramköri megoldása Visszacsatolt mőveleti erısítıs soros feszültségstabilizátor kapcsolási rajza Visszacsatolt mőveleti erısítıs soros feszültségstabilizátor karakterisztikája Ha a terhelıáram eléri a maximális I max értéket, akkor a feszültségesés az R figyelıellenálláson az BE = I kimax R 0,65V értékő lesz, amelynél a T 2 tranzisztor vezetni kezd. A nyitott tranzisztor kis kollektor-emitter ellenállása közel rövidrezárja a T 1 áteresztı tranzisztor bázis-emitter átmenetét, aminek következtében a kimeneti feszültség lecsökken nullára. A soros figyelıellenállás A védelem méretezése abban nyilvánul meg, hogy az R ellenállás értékét kell meghatároznunk: 0,65V R = I ki max. Abban az esetben, ha I kimax = 1A, akkor R = 0,65Ω. Visszahajló határolási karakterisztikájú túláramvédelem, védıáramkör A rövidzár R t = 0 esetén a veszteségi teljesítmény sokkal nagyobb mint normál esetben, ezért növekedésének megakadályozása érdekében csökkenı kimeneti feszültség esetén az áramkorlátot, egy kisebb I kir értékre csökkentjük. Az ilyen elven mőködı védelmet visszahajló karakterisztikájú túláramvédelemnek nevezzük. A védıáramkör részei az R figyelı ellenállás, az R 1 és R 2 ellenállások, valamint a T 2 tranzisztor. Rövidzár esetén a T 2 tranzisztor nyit, lesöntöli a T 1 áteresztı tranzisztort és csökkenti bázisáramát. Visszahajló karakterisztikájú feszültségstabilizátor rajza Visszahajló karakterisztikájú feszültségstabilizátor kimeneti jelleggörbéje A megfelelı pontokon a feszültségek származtatása Az áramköri jelölések alapján felírható az A és a B pont potenciálja a testhez viszonyítva: 2 A = ki + I ki R, B = A. R1 + R1 A T 2 tranzisztor bázis- emitter feszültsége a huroktörvény értelmében: = BE2 B ki A kimeneti áramok származtatása BE = 0,65 V nyitófeszültséget feltételezve, az R1 R1 + R2 I ki max = ki + 0, 65V R R R R 2 Ha az ki = 0, akkor, R1 + R2 I kir 0, 65V R R 2 R = értékre adódik, amelybıl megállapítható, hogy I kir < I kimax. 2 7

8 Ha a rövidzár megszőnik, a védelem old és visszaáll az eredeti állapot. A két áramköri megoldás összehasonlítása Az áramköri megvalósítás során kétféle túláramvédelmi megoldást alkalmaznak: Áramkorlátozó túláramvédelem, Visszahajló karakterisztikájú túláramvédelem. Az áramkorlátozó túláramvédelem esetén, ha a terhelıáram elér egy beállított maximális értéket, akkor egy áramkör lezárja az áteresztı tranzisztort és a kimeneti feszültséget nullára csökkenti le. Visszahajló határolású túláramvédelemnél rövidzár esetén a veszteségi teljesítmény sokkal nagyobb, mint normál esetben, ezért növekedésének megakadályozása érdekében csökkenı kimeneti feszültség esetén az áramkorlátot egy kisebb értékre csökkentjük. Az ilyen elven mőködı védelmet visszahajló karakterisztikájú túláramvédelemnek nevezzük. Áramstabilizátor Az áramstabilizátor feladata Az áramstabilizátor feladata, hogy adott terhelésen, az átfolyó áramot állandó értéken tartsa a bemeneti feszültség és a környezeti hımérsékletváltozástól függetlenül. A kisteljesítményő áramgenerátorok teljesítménytranzisztorok felhasználásával áramstabilizátorként alkalmazhatók. Ilyen áramköröket könnyen készíthetünk egy tranzisztor és ellenállások segítségével emitterkövetı kivitelben. Az áramstabilizátor ábrázolása négypólusként Az áramstabilizátor ideális karakterisztikája Az áramgenerátor jellege A kisteljesítményő áramgenerátorok teljesítménytranzisztorok felhasználásával áramstabilizátorként alkalmazhatóak. Ilyen áramköröket könnyen készíthetünk egy tranzisztor és ellenállások segítségével, emitterekövetı kivitelben. A kialakítási lehetıségek A feszültségstabilizátorokhoz hasonlóan készíthetünk soros és párhuzamos elven mőködı áramstabilizátorokat. A soros áramstabilizálás Ennél a kapcsolásnál a kimeneti áram változása az R 2 figyelı ellenálláson az áramváltozás irányával azonos irányú feszültségváltozást idéz elı. A Zener-diódás feszültségstabilizátor által elıállított ref referenciafeszültség és az 2 feszültség különbsége mőködteti, vezérli a T tranzisztor bázis-emitter diódáját. A bázis-emitter feszültség származtatása BE = ref Z A mőködtetı különbségi jel a tranzisztor munkapontját úgy állítja be, hogy a terhelés árama állandó értékő legyen. A terhelı áram csökkenésével a kimeneti áram növekszik, s ennek hatására az 2 feszültség is növekszik és csökkenni fog a tranzisztor nyitófeszültsége mindaddig, amíg a terhelés árama az eredeti értékre vissza nem áll. A kimeneti áram beállítása az R 2 ellenállás változtatásával állítható. A soros áramstabilizátor kapcsolási rajza A párhuzamos áramstabilizálás 8

9 A párhuzamos áramstabilizátor A kapcsolásban a T tranzisztor kollektor-emitter kapcsai párhuzamosan csatlakoznak a terhelésre. A munkapontját, a rajta átfolyó kollektor áramot az R potenciométer segítségével állíthatjuk be a szükséges értékre. A potenciométeren a terhelıáram hoz létre feszültségesést. Ha a terhelés növekszik, akkor a növekvı terhelıáram következtében növekszik a tranzisztor bázis-emitter feszültsége, a tranzisztor jobban kinyit, jobban lesöntöli a terhelést és a kimeneti áramot csökkenti, így a beállított kimeneti áramérték visszaáll. Az integrált áramkörös feszültségstabilizálás Az integrált áramkörös feszültségstabilizálás és a diszkrét áramköri elemes összehasonlítása Az integrált feszültségstabilizátorok soros áteresztı elemmel felépített visszacsatolt stabilizátorok. Felépítésük, áramköri kialakításuk hasonló a diszkrét tranzisztorokkal felépített kapcsolásokhoz. Különbözı generációkat ismerünk. Az elsı generációs 723-as típusú vizsgálata Az elsı generációs áramkörök jellemzıje, hogy belsı áramköri egységek a felhasználó számára hozzáférhetıek, és kis teljesítményő áramkörök. Alaptípusnak tekinthetı a µa 723-as integrált áramkör, melynek elvi felépítése a következı ábrán látható. A 723-as típus elvi felépítése A belsı áramkör mőködése Tápfeszültsége 9,5 40 V tartományban lehet. A stabilizátor kimeneti feszültsége 2 37 V tartományban állítható be, 150 ma maximális terhelıáram mellett. A referenciafeszültség forrás ref = 7,15 V hımérsékletkompenzált feszültséget szolgáltat, amelyet külsı osztóáramkör segítségével 2 V-ra csökkenthetünk. A kimenı áram növelése A T 1 tranzisztor maximális kollektor- árama 150 ma értékő lehet. A kimeneti áram Darlington- kapcsolású tranzisztorok alkalmazásával növelhetı jelentısen. A T 2 tranzisztor lehetıséget biztosít túláramvédelmi megoldáshoz. Az áramkör belsı egységeinek hozzáférése sok alkalmazási lehetıséget biztosít a felhasználók számára. Feszültségstabilizátor kialakítás 723-mal, ki > ref Feszültségstabilizátor kialakítás 723-mal, ki < ref A külsı áramköri elemek megválasztása A következı két kapcsolás mutat példát az alkalmazásra, mindkét elrendezés rövidzárvédett megoldást biztosít a felhasználónak. 9

10 Az áramkörök maximális terhelı árama I kimax = 150mA, amelyet az R ellenállás korlátoz. Ha azt szeretnénk, hogy I kimax = 150mA legyen, akkor az ellenállás értékének nagysága a már ismert összefüggés szerint: BE0 0,65V R = = = 4, 33Ω 0,15 A 0,15 A értékre adódik. A feszültségosztó ellenállásainak értékét a referenciafeszültség és a kimeneti feszültség függvényében adhatjuk meg a következı módon: ki R1 + R2 ki R1 ha ki ref, akkor ref, akkor = és ha ki ref R2 ref =. R 1 + R 2 A kimeneti áram növelése külsı tranzisztorral Ha külsı teljesítménytranzisztort alkalmazunk, akkor jelentıs terhelhetıségő feszültségstabilizátort kapunk. Erre látunk példát a fenti ábrán. A kimeneti feszültség értéke az R, R 1 és R 2 ellenállásokból álló feszültségosztó megválasztásával 7.37 V lehet. A második generációs integrált stabilizátorok A második generációs feszültségstabilizátorok számos elınnyel rendelkeznek az elsı generációs típusokhoz képest: beépített frekvenciakompenzálással rendelkeznek, beépített túláramvédelmük van, kevés külsı alkatrészt igényelnek, nagy terhelı áramra tervezettek. A 78xx család eszközei, pozitív és negatív áramkörök Két jellemzı csoportjuk van: 78xx 317-s család. A következı táblázat ad felvilágosítást a két csoport jellemzı adatairól: Az integrált család táblázatos ismertetése 10

11 Mind a két sorozatban vannak pozitív és negatív feszültségszabályozók. A 7805-s típus pl. +5 V-os, míg 7912-s -12 V-os stabilizátor áramkör. A háromkivezetéses integrált feszültségstabilizátorok jellemzı alkalmazása a következı két ábrán látható. Fix pozitív kimenı feszültségő stabilizátor Fix negatív kimenı feszültségő stabilizátor A kimeneti feszültség változtatási lehetısége A fix kimeneti feszültségőáramkörök kiegészítésével változtatható kimeneti feszültségő stabilizátor is készíthetı, ha a kimenet és a bemenet számára közös kivezetés potenciálját megemeljük, amint azt a következı ábrán bemutatjuk. Ahogyan megnöveljük a közös pont (3) potenciálját, olyan mértékben növekszik a kimenı feszültség. Ha a feszültségosztó helyett Zener- diódákat alkalmazunk, amit a következı ábra is mutat, akkor több lépésben változtatható kimeneti feszültséget állíthatunk elı a diódák átkapcsolásával. Folyamatosan változtatható kimeneti feszültség elıállítása Szakaszosan változtatható kimeneti feszültség elıállítása Stabilizátorok párhuzamos kapcsolása és a kettıs stabilizálás A feszültségstabilizátorokat csak nagyon pontos párba válogatással lehet párhuzamosan kapcsolni, vagy a következı ábra szerinti szimmetrizálást kell megvalósítani. Stabilizátorok párhuzamos üzeme Kettıs stabilizált feszültségforrás A szimmetrizálást a P potenciométer végzi el. Úgy kell beállítani, hogy a két ampermérı egyenlı nagyságú áramot mutasson. Gyakran szükség van kettıs tápfeszültség elıállítására (mőveleti erısítık), ennek a megoldása a következı ábrán látható. Kapcsolóüzemő stabilizátorok A lineáris stabilizátorok hátrányai A lineáris feszültségstabilizátorok hatásfoka alacsony, az áteresztı tranzisztoron jelentıs hı fejlıdik (disszipálódik), amely számunkra hátrányos tulajdonság. Nagyobb teljesítmények esetén jelentıs hőtıborda alkalmazását igényli. Az áteresztı tranzisztoron fejlıdött hıt csökkenthetjük, ha a tranzisztort kapcsoló üzemmódban mőködtetjük. A disszipált teljesítmény kicsi, ha a vezetı tranzisztoron kis CE feszültség esik, vagy a lezárt tranzisztoron alig folyik áram. 11

12 A kapcsolóüzemő stabilizátorok hatásfoka sokkal nagyobb mint az eddig tárgyalt lineáris üzemő stabilizátoroké. Az elérhetı hatásfok (η) a 90% feletti értéket is elérheti. A kapcsolóüzemő részek összekapcsolása A stabilizátor három fı részbıl tevıdik össze: Teljesítménykapcsoló, amely vagy tirisztor, vagy tranzisztor. Szőrı, a kimeneti feszültség idıbeli középértékét képzi. Vezérlıegység, melynek feladata a teljesítménykapcsoló vezérlése és a kimenı feszültség stabilizálása. A kapcsolóüzemő elv megvizsgálása A teljesítménykapcsolót az ε hibajel függvényében a szabályozóegység vezérli. A kapcsoló periódikusan van mőködtetve kb kHz frekvenciával. A teljesítménykapcsoló kimeneti oldalán négyszögjel alakú feszültséget kapunk, melynek amplitúdója közel azonos a bemenı jel amplitúdójával. A részegységek mőködése Az LC-szőrı feladata az energia tárolása, addig amíg a kapcsoló zárt állapotban van. A tárolt energiát az R t terhelésnek továbbítja, miközben a teljesítménykapcsoló nyit. A stabilizátor fontos eleme a vezérlıegység. A kapcsolójel létrehozását a referenciafeszültséggel ellátott szabályozó és az impulzusszélesség modulátor végzi. Az impulzusszélesség- modulátor a főrészfeszültség generátorból és a komparátorból áll. A komparátor által vezérelt és bekapcsolt teljesítménykapcsoló vezetési ideje attól függıen változik, hogy milyen a hibajel nagysága és az elıjele. Az impulzusszélesség-modulátor mőködését jellemzı feszültségek idıbeli lefolyása, amikor a felerısített hibajel az alsó határolási értéktıl a felsıig változik. Az impulzusszélesség-modulátor mőködése A kitöltési tényezı A négyszögjelre jellemzı a kitöltési tényezı, amely egyenesen arányos az sz feszültséggel. A k kitöltési tényezı: tbe k = = T sz Fcs Ha a kimeneti feszültség csökken, akkor a kimeneti impulzussorozat szélessége vagy kitöltési tényezıje növekszik, ellenkezı esetben s kimeneti impulzussorozat szélessége csökken. A kapcsolóüzemő stabilizátorok rádiófrekvenciás zavart okoznak, amelyek árnyékolással csökkenthetıek. 12

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

13.B 13.B. 13.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások

13.B 13.B. 13.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások 3.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások Ismertesse a többfokozatú erısítık csatolási lehetıségeit, a csatolások gyakorlati vonatkozásait és azok alkalmazási korlátait! Rajzolja

Részletesebben

19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges:

19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges: 9.B Alapáramkörök alkalmazásai Oszcillátorok Ismertesse a szinuszos rezgések elıállítására szolgáló módszereket! Értelmezze az oszcillátoroknál alkalmazott pozitív visszacsatolást! Ismertesse a berezgés

Részletesebben

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK II. Elektrotechnika 5. előadás

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK II. Elektrotechnika 5. előadás FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK II. Elektrotechnika 5. előadás A tranzisztor felfedezése A tranzisztor kifejlesztését a Lucent Technologies kutatóintézetében, a Bell Laboratóriumban végezték el. A laboratóriumban három

Részletesebben

I. Nyitó lineáris tartomány II. Nyitó exponenciális tartomány III. Záróirányú tartomány IV. Letörési tartomány

I. Nyitó lineáris tartomány II. Nyitó exponenciális tartomány III. Záróirányú tartomány IV. Letörési tartomány A DIÓDA. A dióda áramiránytól függı ellenállású alkatrész. Az egykristály félvezetı diódákban a p-n átmenet tulajdonságait használják ki. A p-n átmenet úgy viselkedik, mint egy áramszelep, az áramot az

Részletesebben

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Tápegységek, feszültségstabilizátorok

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Tápegységek, feszültségstabilizátorok Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: Tápegységek, feszültségstabilizátorok 1 Felhasznált irodalom 1. Pataky István Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola: Érettségi tételek (5.B, 20.B) 2.

Részletesebben

feszültség konstans áram konstans

feszültség konstans áram konstans Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék Űrtechnológia laboratórium Szabó József Egyszerű feszültség és áramszabályozó Űrtechnológia a gyakorlatban Budapest, 2014. április 10. Űrtetechnológia a gyakorlatban

Részletesebben

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam Elektronika alapjai Témakörök 11. évfolyam Négypólusok Aktív négypólusok. Passzív négypólusok. Lineáris négypólusok. Nemlineáris négypólusok. Négypólusok paraméterei. Impedancia paraméterek. Admittancia

Részletesebben

Elektronika 1. 4. Előadás

Elektronika 1. 4. Előadás Elektronika 1 4. Előadás Bipoláris tranzisztorok felépítése és karakterisztikái, alapkapcsolások, munkapont-beállítás Irodalom - Megyeri János: Analóg elektronika, Tankönyvkiadó, 1990 - U. Tiecze, Ch.

Részletesebben

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Logaritmikus erősítő tanulmányozása 13. fejezet A műveleti erősítők Logaritmikus erősítő tanulmányozása A műveleti erősítő olyan elektronikus áramkör, amely a két bemenete közötti potenciálkülönbséget igen nagy mértékben fölerősíti. A műveleti

Részletesebben

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK dátum:... a mérést végezte:... EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK m é r é s i j e g y z k ö n y v 1/A. Mérje meg az adott hálózati szabályozható (toroid) transzformátor szekunder tekercsének minimálisan és maximálisan

Részletesebben

Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3

Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3 Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3 Általános leírás Az MPS-3005L-3 tápegység egy fix 5V-os, 3A-rel terhelhető és két 0V-30V-között változtatható,legfeljebb 5A-rel terhelhető kimenettel rendelkezik. A

Részletesebben

Elektronika I. Gyakorló feladatok

Elektronika I. Gyakorló feladatok Elektronika I. Gyakorló feladatok U I Feszültséggenerátor jelképe: Áramgenerátor jelképe: 1. Vezesse le a terheletlen feszültségosztóra vonatkozó összefüggést: 2. Vezesse le a terheletlen áramosztóra vonatkozó

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. április 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK DÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 240 perc 2006

Részletesebben

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett.

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett. Analóg DC tápegységek: 18141 típ. DC tápegység, 30V/1,2A Kijelzı: 1 db mőszer A 18141 típusú tápegység elektronikus készülékek tápfeszültség ellátására alkalmas, de felhasználható minden olyan esetben,

Részletesebben

Kapcsolóüzem stabilizátor mérése

Kapcsolóüzem stabilizátor mérése Kapcsolóüzem stabilizátor mérése Mihalik Gáspár - Szabó Tamás 2009. október 14. 1. Bevezetés Az elektronikus áramkörök m ködtetéséhez 5-10% pontossággal el állított egyenfeszültség kell, ami a küls körülmények

Részletesebben

Bipoláris tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata

Bipoláris tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata Mérési jegyzõkönyv A mérés megnevezése: Mérések Microcap Programmal Mérõcsoport: L4 Mérés helye: 14 Mérés dátuma: 2010.02.17 Mérést végezte: Varsányi Péter A Méréshez felhasznált eszközök és berendezések:

Részletesebben

Teljesítmény-erősítők. Elektronika 2.

Teljesítmény-erősítők. Elektronika 2. Teljesítmény-erősítők Elektronika 2. Az erősítés elve Erősítés: vezérelt energia-átalakítás Vezérlő teljesítmény: Fogyasztó teljesítmény-igénye: Tápforrásból felvett teljesítmény: Disszipálódott teljesítmény:

Részletesebben

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Egyenirányítás: egyenáramú komponenst nem tartalmazó jelből egyenáramú összetevő előállítása. Nemlineáris áramköri elemet tartalmazó

Részletesebben

21.B 21.B. Szinteltoló Erısítı Szinteltoló. A mőveleti erısítı tömbvázlata

21.B 21.B. Szinteltoló Erısítı Szinteltoló. A mőveleti erısítı tömbvázlata 2.B lapáramkörök alkalmazásai Mőeleti erısítık Mutassa a mőeleti erısítık felépítését, jellemzıit és jelképi jelöléseit! smertesse a mőeleti erısítık tömbázlatos felépítését! smertesse a differenciálerısítık,

Részletesebben

Az N csatornás kiürítéses MOSFET jelleggörbéi.

Az N csatornás kiürítéses MOSFET jelleggörbéi. SZIGETELT VEZÉRLİELEKTRÓDÁS TÉRVEZÉRLÉSŐ TRANZISZTOR (MOSFET) A MOSFET-nek (Metal Oxide Semiconductor, fém-oxid-félvezetı) két alaptípusa a kiürítéses és a növekményes MOSFET. Mindkét típusból készítenek

Részletesebben

III. félvezetők elméleti kérdések 1 1.) Milyen csoportokba sorolhatók az anyagok a fajlagos ellenállásuk alapján?

III. félvezetők elméleti kérdések 1 1.) Milyen csoportokba sorolhatók az anyagok a fajlagos ellenállásuk alapján? III. félvezetők elméleti kérdések 1 1.) Milyen csoportokba sorolhatók az anyagok a fajlagos ellenállásuk alapján? 2.) Mi a tiltott sáv fogalma? 3.) Hogyan befolyásolja a tiltott sáv szélessége az anyagok

Részletesebben

6.B 6.B. Zener-diódák

6.B 6.B. Zener-diódák 6.B Félvezetı áramköri elemek Speciális diódák Ismertesse a Zener-, a varicap-, az alagút-, a Schottky-, a tős-dióda és a LED felépítését, jellemzıit és gyakorlati alkalmazási lehetıségeit! Rajzolja fel

Részletesebben

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2 Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2 TEMATIKA Jelgenerátorok osztályozása. Túlvezérelt erősítők. Feszültségkomparátorok. Visszacsatolt komparátorok. Multivibrátor. Pozitív visszacsatolás. Oszcillátorok. RC oszcillátorok.

Részletesebben

5./A. Mérés Soros disszipatív szabályozó analízise

5./A. Mérés Soros disszipatív szabályozó analízise 1 5./A. Mérés Soros disszipatív szabályozó analízise 5A/1. Elméleti áttekintés: A manapság használatos elektronikai berendezések igénye a stabil tápfeszültség. Mivel a hálózati transzformátor kimenetén

Részletesebben

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Fényemittáló dióda (LED)

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Fényemittáló dióda (LED) Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: Fényemittáló dióda (LED) 1 Felhasznált irodalom LED Diszkont: Mindent a LED világáról Dr. Veres György: Röviden és tömören a LED-ekről Szabó Géza: Elektrotechnika-Elektronika

Részletesebben

Őrtechnológia a gyakorlatban

Őrtechnológia a gyakorlatban Őrtechnológia a gyakorlatban ENERGIAFORRÁSOK II. Akkumulátorok, elemek, peltier elemek Szimler András BME HVT, Őrkutató Csoport, 708.labor Li alapú akkumulátorok Li-ion Mechanikailag erısebb Szivárgásveszély

Részletesebben

FL-11R kézikönyv Viczai design 2010. FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához)

FL-11R kézikönyv Viczai design 2010. FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához) FL-11R kézikönyv (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához) 1. Figyelmeztetések Az eszköz a Philips LXK2 PD12 Q00, LXK2 PD12 R00, LXK2 PD12 S00 típusjelzésű LED-jeihez

Részletesebben

A tanulók tudják alkalmazni és értsék az alapvetı elektrotechnikai fogalmakat összefüggéseket egyenáramú körökben Tartalom

A tanulók tudják alkalmazni és értsék az alapvetı elektrotechnikai fogalmakat összefüggéseket egyenáramú körökben Tartalom Szakközépiskola CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Erısáramú elektrotechnikus/erısáramú elektrotechnikus szakma gyakorlása

Részletesebben

5.A 5.A. 5.A Egyenáramú hálózatok alaptörvényei Nevezetes hálózatok

5.A 5.A. 5.A Egyenáramú hálózatok alaptörvényei Nevezetes hálózatok 5. 5. 5. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei Nevezetes hálózatok Vezesse le az ellenállások soros párhuzamos és vegyes kapcsolásainál az eredı ellenállás kiszámítására vonatkozó összefüggéseket! Definiálja

Részletesebben

M ű veleti erő sítő k I.

M ű veleti erő sítő k I. dátum:... a mérést végezte:... M ű veleti erő sítő k I. mérési jegyző könyv 1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások 1.1. Kösse az erősítő invertáló bemenetét a tápfeszültség 0 potenciálú kimenetére! Ezt

Részletesebben

9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek

9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek 9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek (Componente optoelectronice) (Optoelectronic devices) 1. Fénydiódák (LED-ek) Elnevezésük az angol Light Emitting Diode rövidítéséből származik. Áramköri

Részletesebben

Beütésszám átlagmérő k

Beütésszám átlagmérő k Beütésszám átlagmérő k A beütésszám átlagmérők elsősorban a radioaktív sugárforrások intenzitásának ellenőrzésére és mérésére szolgálnak Természetesen használhatjuk más jeladók esetében is, amikor például

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Nemes József. Egyenirányító áramkörök, tápegységek. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

MUNKAANYAG. Dr. Nemes József. Egyenirányító áramkörök, tápegységek. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása Dr. Nemes József Egyenirányító áramkörök, tápegységek A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 0917-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet

T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet CPU5A Kártyaméret: 100x100mm 3 vagy 4 tengelyes interpoláció, max.125 KHz léptetési frekvencia. Szabványos kimenetek (Főorsó BE/KI, Fordulatszáám: PWM / 0-10V,

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

VESZ 5001. Központi vezérlı és szabályzó 001-036 psz.-ig

VESZ 5001. Központi vezérlı és szabályzó 001-036 psz.-ig 1. A T4 szabályzószekrény (fıáramkör) VESZ 5001 Központi vezérlı és szabályzó 001-036 psz.-ig A mozdony fıáramkörének mőködését a beállított alapjelek és a mért ellenırzıjelek alapján a VESZ 5001 vezérlı-

Részletesebben

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 11. Laboratóriumi gyakorlat A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 1. A gyakorlat célja: Az ADC0804 és a DAC08 konverterek ismertetése, bekötése, néhány felhasználási lehetőség tanulmányozása,

Részletesebben

Elektronikai alapgyakorlatok

Elektronikai alapgyakorlatok Elektronikai alapgyakorlatok Mőszerismertetés Bevezetés a szinuszos váltakozó feszültség témakörébe Alkalmazott mőszerek Stabilizált ikertápegység Digitális multiméter Kétsugaras oszcilloszkóp Hanggenerátor

Részletesebben

EL 1.1 A PTC Ellenállás

EL 1.1 A PTC Ellenállás EL 1.1 A PTC Ellenállás 1 PIB PTC ellenállás 1 árammérő műszer 4 csatlakozó-vezeték tápegység Az izzólámpa nem Ohmos ellenállás. A bekapcsolás után az izzószál ellenállása a hőmérséklet növekedésével megnő.

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA 1. Egyenáramú körök Követelmények, matematikai alapok, prefixumok Töltés, áramerősség Feszültség Ellenállás és vezetés. Vezetők, szigetelők Áramkör fogalma Áramköri

Részletesebben

TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő

TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő Mikrolépés lehetősége: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. A vezérlő egy motor meghajtására képes 0,5-4,5A között állítható motoráram Tápellátás: 12-45V közötti feszültséget igényel

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGA 2006. október 2006. 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

5. Laboratóriumi gyakorlat. A p-n ÁTMENET HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE

5. Laboratóriumi gyakorlat. A p-n ÁTMENET HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE 5. Laboratóriumi gyakorlat A p-n ÁTMENET HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE 1. A gyakorlat célja: A p-n átmenet hőmérsékletfüggésének tanulmányozása egy nyitóirányban polarizált dióda esetében. A hőmérsékletváltozási

Részletesebben

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint)

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint) Wien-hidas oszcillátor mérése () A Wien-hidas oszcillátor az egyik leggyakrabban alkalmazott szinuszos rezgéskeltő áramkör, melyet egyszerűen kivitelezhető hangolhatóságának, kedvező amplitúdó- és frekvenciastabilitásának

Részletesebben

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra).

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra). 3.10. Tápegységek Az elektronikus berendezések (így a rádiók) működtetéséhez egy vagy több stabil tápfeszültség szükséges. A stabil tápfeszültség időben nem változó egyenfeszültség, melynek értéke független

Részletesebben

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

Feszültségérzékelők a méréstechnikában 5. Laboratóriumi gyakorlat Feszültségérzékelők a méréstechnikában 1. A gyakorlat célja Az elektronikus mérőműszerekben használatos különböző feszültségdetektoroknak tanulmányozása, átviteli karakterisztika

Részletesebben

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban Néhány tipp és tanács a gyors és problémamentes bekötés érdekében: Eszközeink 24 V DC tápellátást igényelnek. A Loxone link maximum 500 m hosszan vezethető

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Analóg-digitális átalakítás. Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék

Analóg-digitális átalakítás. Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék Analóg-digitális átalakítás Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék Mai témák Mintavételezés A/D átalakítók típusok D/A átalakítás 12/10/2007 2/17 A/D ill. D/A átalakítók A világ analóg, a jelfeldolgozás

Részletesebben

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) Egyenáramú gépek (Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) 1. Párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motor 500 V kapocsfeszültségű, párhuzamos gerjesztésű

Részletesebben

VSF-118 / 128 / 124 / 144 9 1U fejállomási aktív műholdas elosztók

VSF-118 / 128 / 124 / 144 9 1U fejállomási aktív műholdas elosztók VSF-118 / 128 / 124 / 144 9 1U fejállomási aktív műholdas elosztók A VSF-1xx műholdas KF elosztó család, a műholdvevő LNB-ről érkező SAT KF jelek veszteség nélküli, illetve alacsony beiktatási csillapítással

Részletesebben

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK 601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK 1. BEVEZETÉS A 601H-R és 601H-F hőérzékelők a mennyezetre szerelhető, aljzatra illeszthető 600-as sorozatú érzékelők közé tartoznak. Kétvezetékes hálózatba szerelhető,

Részletesebben

Analóg-digitál átalakítók (A/D konverterek)

Analóg-digitál átalakítók (A/D konverterek) 9. Laboratóriumi gyakorlat Analóg-digitál átalakítók (A/D konverterek) 1. A gyakorlat célja: Bemutatjuk egy sorozatos közelítés elvén működő A/D átalakító tömbvázlatát és elvi kapcsolási rajzát. Tanulmányozzuk

Részletesebben

- elektromos szempontból az anyagokat három csoportra oszthatjuk: vezetık félvezetık szigetelı anyagok

- elektromos szempontból az anyagokat három csoportra oszthatjuk: vezetık félvezetık szigetelı anyagok lektro- és irányítástechnika. jegyzet-vázlat 1. Félvezetı anyagok - elektromos szempontból az anyagokat három csoportra oszthatjuk: vezetık félvezetık szigetelı anyagok - vezetık: normál körülmények között

Részletesebben

DC-DC BUCK ÁTALAKÍTÓ STATIKUS ÉS DINAMIKUS TERHELÉSSEL

DC-DC BUCK ÁTALAKÍTÓ STATIKUS ÉS DINAMIKUS TERHELÉSSEL Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem illamosmérnöki és Informatikai Kar DC-DC BUCK ÁTALAKÍTÓ STATIKUS ÉS DINAMIKUS TERHELÉSSEL HÁZI FELADAT ELEKTRONIKUS ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJÁBÓL Szerző: Neptun

Részletesebben

BIZTONSÁGI KAPCSOLATOK

BIZTONSÁGI KAPCSOLATOK ÁLTALÁNOS LEÍRÁS CAME alap vezérlés 230V-os egyfázisú szárnyaskapu meghajtásokhoz, AF frekvenciakártya kapcsolattal, max. 320W teljesítménnyel. A terméket teljes egészében a CAME Cancelli Automatici SPA.

Részletesebben

Digitális multiméterek

Digitális multiméterek PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FIZIKAI INTÉZET Fizikai mérési gyakorlatok Digitális multiméterek Segédlet környezettudományi és kémia szakos hallgatók fizika laboratóriumi mérési gyakorlataihoz)

Részletesebben

30.B 30.B. Szekvenciális hálózatok (aszinkron és szinkron hálózatok)

30.B 30.B. Szekvenciális hálózatok (aszinkron és szinkron hálózatok) 30.B Digitális alapáramkörök Logikai alapáramkörök Ismertesse a szekvenciális hálózatok jellemzıit! Mutassa be a két- és többszintő logikai hálózatok realizálásának módszerét! Mutassa be a tároló áramkörök

Részletesebben

Félvezetős hűtés Peltier-cellával

Félvezetős hűtés Peltier-cellával Félvezetős hűtés Peltier-cellával dr. Györök György főiskolai docens BMF, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Számítógéptechnikai Intézet, Székesfehérvár E-mail: gyorok@szgti.kando.hu Manapság egyre

Részletesebben

AZ ÚJ, JAVÍTOTT HATÁSFOKÚ POLARITÁSVÁLTÓVAL MEGÉPÍTETT MPPT ÁRAMKÖR

AZ ÚJ, JAVÍTOTT HATÁSFOKÚ POLARITÁSVÁLTÓVAL MEGÉPÍTETT MPPT ÁRAMKÖR AZ ÚJ, JAVÍTOTT HATÁSFOKÚ POLARITÁSVÁLTÓVAL MEGÉPÍTETT MPPT ÁRAMKÖR Szegedi Péter mérnök százados egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés- és Szervezéstudományi Kar Fedélzeti Rendszerek

Részletesebben

A 2009-es vizsgákon szereplő elméleti kérdések

A 2009-es vizsgákon szereplő elméleti kérdések Kivezérelhetőség és teljesítményfokozatok: A 2009-es vizsgákon szereplő elméleti kérdések 1. Ismertesse a B osztályú teljesítményfokozat tulajdonságait (P fmax, P Tmax, P Dmax(1 tr), η Tmax )! (szinuszos

Részletesebben

Érzékelők és beavatkozók

Érzékelők és beavatkozók Érzékelők és beavatkozók DC motorok 3. rész egyetemi docens - 1 - DC motorvezérlés H-híd: +V r Motor mozgatás előre Motor mozgatás hátra Fékezés Szabadonfutás a vezérlés függvényében UL LL + Ø - UR LR

Részletesebben

Aszinkron sorrendi hálózatok

Aszinkron sorrendi hálózatok Aszinkron sorrendi hálózatok Benesóczky Zoltán 24 A jegyzetet a szerzıi jog védi. Azt a BME hallgatói használhatják, nyomtathatják tanulás céljából. Minden egyéb felhasználáshoz a szerzı belegyezése szükséges.

Részletesebben

- 1 - Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés... 2

- 1 - Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés... 2 - 1 - Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Elméleti rész... 3 2.1. Elektromos jelek erısítésének szerepe a mindennapjainkban... 3 2.2. Hangfrekvenciás erısítık felépítése és mőködése... 4 2.2.1. Passzív

Részletesebben

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 1. A gyakorlat célja Kis elmozulások (.1mm 1cm) mérésének bemutatása egyszerű felépítésű érzékkőkkel. Kapacitív és inuktív

Részletesebben

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! 1 Óbudai Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 3 I-A. Beüzemelés.................................. 4 I-B. Változtatható ellenállások...........................

Részletesebben

Teljesítményelektronika szabályozása. Összeállította dr. Blága Csaba egyetemi docens

Teljesítményelektronika szabályozása. Összeállította dr. Blága Csaba egyetemi docens Teljesítményelektronika szabályozása Összeállította dr. Blága Csaba egyetemi docens Szakirodalom 1. Ferenczi Ödön, Teljesítményszabályozó áramkörök, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981. 2. Ipsits Imre,

Részletesebben

Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 5. Alakítsunk A-t meg D-t oda-vissza (A/D, D/A átlakító)

Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 5. Alakítsunk A-t meg D-t oda-vissza (A/D, D/A átlakító) Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 5. Alakítsunk A-t meg D-t oda-vissza (A/D, D/A átlakító) 1. A D/A átalakító erısítési hibája és beállása Mérje meg a D/A átalakító erısítési hibáját! A hibát százalékban adja

Részletesebben

Az együttfutásról általában, és konkrétan 2.

Az együttfutásról általában, és konkrétan 2. Az együttfutásról általában, és konkrétan 2. Az első részben áttekintettük azt, hogy milyen számítási eljárás szükséges ahhoz, hogy egy szuperheterodin készülék rezgőköreit optimálisan tudjuk megméretezni.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Számítási feladatok a 6. fejezethez Számítási feladatok a 6. fejezethez 1. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után 1 μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? 2. Egy áramkörben I = 0,5 A erősségű és 200 Hz

Részletesebben

A gyakorlatokhoz kidolgozott DW példák a gyakorlathoz tartozó Segédlet könyvtárban találhatók.

A gyakorlatokhoz kidolgozott DW példák a gyakorlathoz tartozó Segédlet könyvtárban találhatók. Megoldás Digitális technika II. (vimia111) 1. gyakorlat: Digit alkatrészek tulajdonságai, funkcionális elemek (MSI) szerepe, multiplexer, demultiplexer/dekóder Elméleti anyag: Digitális alkatrészcsaládok

Részletesebben

Irányítástechnika 1. 4. Elıadás. Relék. Relés alapkapcsolások

Irányítástechnika 1. 4. Elıadás. Relék. Relés alapkapcsolások Irányítástechnika 1 4. Elıadás Relék. Relés alapkapcsolások Irodalom - Csáki Frigyes, Bars Ruth: Automatika, 1974 - J. Ouwehand, A. Drost: Automatika, 1997 - Helmich József: Irányítástechnika I, 2005 Elektromechanikus

Részletesebben

* Egyes méréstartományon belül, a megengedett maximális érték túllépését a műszer a 3 legkisebb helyi értékű számjegy eltűnésével jelzi a kijelzőn.

* Egyes méréstartományon belül, a megengedett maximális érték túllépését a műszer a 3 legkisebb helyi értékű számjegy eltűnésével jelzi a kijelzőn. I. Digitális multiméter 1.M 830B Egyenfeszültség 200mV, 2, 20,200, 1000V Egyenáram 200μA, 2, 20, 200mA, 10A *!! Váltófeszültség 200, 750V 200Ω, 2, 20, 200kΩ, 2MΩ Dióda teszter U F [mv] / I F =1.5 ma Tranzisztor

Részletesebben

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni? 1. mérés Definiálja a korrekciót! Definiálja a mérés eredményét metrológiailag helyes formában! Definiálja a relatív formában megadott mérési hibát! Definiálja a rendszeres hibát! Definiálja a véletlen

Részletesebben

1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza

1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza Ismeretellenőrző kérdések A mérések megkezdése előtt kérem, gondolja végig a következő kérdéseket, feladatokat! Szükség esetén elevenítse fel ismereteit az ide vonatkozó elméleti tananyag segítségével!

Részletesebben

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló)

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló) Alapfogalmak, meghatározások TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló) A termoelektromos átalakítók hımérsékletkülönbség hatására villamos feszültséget szolgáltatnak. Ezért a termoelektromos jelátalakítók

Részletesebben

Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék Űrtechnológia laboratórium Szabó József Műholdfedélzeti energia ellátás Űrtechnológia a gyakorlatban Budapest, 2014. április 3. Űrtetechnológia a gyakorlatban

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. Felhasznált eszközök. Mérési feladatok

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. Felhasznált eszközök. Mérési feladatok MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés tárgya: Tranzisztoros erősítő alapkapcsolások vizsgálata (5. mérés) A mérés időpontja: 2004. 03. 08 de A mérés helyszíne: BME, labor: I.B. 413 A mérést végzik: Belso Zoltan KARL48

Részletesebben

1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók.

1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók. 1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók. Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 18-29 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 8.2. és 8.3. fejezeteiben lévı kidolgozott feladatait,

Részletesebben

Irányítástechnika 1. 8. Elıadás. PLC rendszerek konfigurálása

Irányítástechnika 1. 8. Elıadás. PLC rendszerek konfigurálása Irányítástechnika 1 8. Elıadás PLC rendszerek konfigurálása Irodalom - Helmich József: Irányítástechnika I, 2005 - Zalotay Péter: PLC tanfolyam - Klöckner-Möller Hungária: Hardverleírás és tervezési segédlet,

Részletesebben

8 C s z. 7 U ki TL082 4 R. 1. Neminvertáló alapkapcsolás mérési feladatai

<mérésvezető neve> 8 C s z. 7 U ki TL082 4 R. 1. Neminvertáló alapkapcsolás mérési feladatai MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés tárgya: Egyszerű áramkör megépítése és bemérése (1. mérés) A mérés időpontja: 2004. 02. 10 A mérés helyszíne: BME, labor: I.B. 413 A mérést végzik: A Belso Zoltan B Szilagyi

Részletesebben

DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók

DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók DOC N : DT1361-1393-62 DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók Felhasználói leírás DT1361, DT1362, DT1363, DT1364, DT1371, DT1372, DT1373, DT1381, DT1382, DT1384, DT1393 típusokhoz Gyártó:

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata A mérés helye: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

Elektronic Ah-Counter

Elektronic Ah-Counter Elektronic Ah-Counter GGAh-10 P10 E 1.1 1. Általános ismertetı A GGAh-10 - P10 jelő amperóra számláló a galvanizáló iparban szokásos töltésmennyiségek mérésére alkalmas, és IP 65 tömítettségő átlátszó

Részletesebben

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ Felhasználási hely adatai Partnerszám: --- Felhasználási hely címe: --- Felhasználó/fogyasztó neve: --- Felhasználó/fogyasztó elérhetısége: --- Felhasználási helyen rendelkezésre

Részletesebben

1. ábra a függvénygenerátorok általános blokkvázlata

1. ábra a függvénygenerátorok általános blokkvázlata A függvénygenerátorok nemszinuszos jelekből állítanak elő kváziszinuszos jelet. Nemszinuszos jel lehet pl. a négyszögjel, a háromszögjel és a fűrészjel is. Ilyen típusú jeleket az úgynevezett relaxációs

Részletesebben

Laboratóriumi tápegység három kimenettel AX-3003D-3 AX-3005D-3. Használati útmutató

Laboratóriumi tápegység három kimenettel AX-3003D-3 AX-3005D-3. Használati útmutató Laboratóriumi tápegység három kimenettel AX-3003D-3 AX-3005D-3 Használati útmutató Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 Kicsomagolás, és a készlet tartalmának ellenőrzése... 4 A biztonságra vonatkozó szabályok...

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek

Részletesebben

24 V DC áramkörök biztosítása

24 V DC áramkörök biztosítása 24 V C áramkörök biztosítása Taalom 24 V C áramkörök biztosítása 24 V C áramkörök biztosítása Áttekintés.2 WAVEGUAR.4.1 24 V C áramkörök biztosítása 24 V C áramkörök biztosítása Áttekintés WAVEGUAR elektronikus

Részletesebben

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 Elektronika 2. TFBE1302 Mérőműszerek Analóg elektronika Feszültség és áram mérése Feszültségmérő: V U R 1 I 1 igen nagy belső ellenállású mérőműszer párhuzamosan kapcsolandó a mérendő alkatrésszel R 3

Részletesebben

LPT_4DM_2a. Bekötési utasítás

LPT_4DM_2a. Bekötési utasítás LPT_4DM_2a Bekötési utasítás Az LPT illesztőkártya a PC-n futó mozgásvezérlő program ki-, és bemenőjeleit illeszti a CNC gép és a PC printer csatlakozója között. Főbb jellemzők: 4 tengely STEP és DIR jelei

Részletesebben

DIGITÁLIS TECHNIKA 11. Előadás

DIGITÁLIS TECHNIKA 11. Előadás DIGITÁLIS TECHNIKA 11. Előadás Előadó: Dr. Oniga István Egyetemi docens 2010/2011 II félév Digitális integrált áramkörök technológiája A logikai áramkörök megépítéséhez elıször is ki kell választanunk

Részletesebben

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N E3X-DA-N Nagyteljesítményû digitális fotokapcsoló száloptikához n látható a pillanatnyi érzékelési állapot abszolút értékben, illetve százalékban Nagytávolságú,

Részletesebben