21.B 21.B. Szinteltoló Erısítı Szinteltoló. A mőveleti erısítı tömbvázlata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "21.B 21.B. Szinteltoló Erısítı Szinteltoló. A mőveleti erısítı tömbvázlata"

Átírás

1 2.B lapáramkörök alkalmazásai Mőeleti erısítık Mutassa a mőeleti erısítık felépítését, jellemzıit és jelképi jelöléseit! smertesse a mőeleti erısítık tömbázlatos felépítését! smertesse a differenciálerısítık, az áramgenerátorok, a fázisösszegzık és a szinteltolók felépítését és mőködését! ajzolja fel a mőeleti erısítıs alapkapcsolásokat, értelmezze jellemzıiket: feszültségerısítésüket, meneti és meneti ellenállásukat! Mutassa a mőeleti erısítık mősza katalógus adatait! z erısítık osztályozása z elektronikai iparnak az 960-as éekn történt nagy iramú fejlıdése létrehozta a mikroelektronikát és ezen lül az integrált áramköri technikát is. z integrált áramkör ( angolul: ntegrated Circuit, röiden C) fı jellemzıje, hogy itt az aktí és passzí áramköri elemek egy-egy csoportját és az ezeket egyfoglaló összekötéseket egyidejőleg, azonos gyártástechnológiáal hozzák létre, ellentétn az egyedi (diszkrét) alkotórészekbıl felépített áramkörökkel, amelyeknél külön égezték el az alkatrészek gyártását és összeszerelését. mőeleti erısítı z analóg integrált áramkörök két nagy csoportra oszthatók: nierzális integrált áramkörök: amelyek sokféle üzemmódban, sokféle célra használhatóak. z unierzális áramkörök közül emelkedı jelentısége an az integrált mőeleti erısítıknek, amelyek a mérés- és irányítástechnika, híradástechnikai rendszerek unierzális elemeként tenthetıek. Funkcionális áramkörök: ezek meghatározott célfeladat megoldására készülnek. Mi ezen témakörn a mőeleti erısítıel fogunk foglalkozni. Ezek az erısítık különleges tulajdonságokkal rendelkeznek, bonyolult felépítésőek és sokoldalúan felhasználható egyenáramú erısítık. z elneezés onnan ered, hogy eredetileg a szabályozástechnika és az analóg számítógépek megoldandó feladataihoz készültek diszkrét, majd integrált formában. megfelelıen alacsony áruk lehetıé teszi a mőeleti erısítık széleskörő használatát és a felhasználási területek bıülését. Így jelenlegi felhasználási területük terjed az elektronika, híradástechnika, mérés- és irányítástechnika területeire. mőeleti erısítı tömbázlatos felépítése Ezek az erısítık egyenáramú erısítık, amelyek olyan áltakozó feszültségő erısítık melynek alsó határfrekenciája nulla. Tehát alkalmas egyen- és áltakozó feszültségő jelek erısítésére is. mőeleti erısítık felhasználásakor fontos feladat a drift alacsony értéken tartása, ezért menetükön étel nélkül differenciálerısítıt alkalmazunk. S N P - + Szinteltoló Erısítı Szinteltoló ifferenciálerısítı Fázisösszegzı Teljesítményerısítı mőeleti erısítı tömbázlata meneti differenciálerısítı nagy érzékenységő és jelentıs feszültségerısítéső. második fokozat a fázisösszegzı áramkör, amely a jelet aszimmetrikussá alakítja és szintillesztés után újabb feszültségerısítı fokozat köetkezik. meneti teljesítményerısítı egy szinteltoló fokozaton keresztül ezérlıdik. mőeleti erısítık szabányos jelölése z integrált mőeleti erısítık rajzjele a köetkezı ábrán látható. feszültségek a közös pontra, a testpontra onatkoznak, amelyet a köetkezı ábrán feltüntettünk. mőeleti erısítı rajzjele mőeleti erısítı onatkoztatási pontjai

2 ezetések elneezése és feladatuk + jellel jelölt pont menet és nem inertáló menetnek neezzük. Ez azt jelenti, hogy a rákapcsolt feszültség ( P ) a meneti ponton azonos polaritással, azonos fázisban jelenik meg. - jellel jelölt meneti pont az inertáló agy fázisfordító menet, hiszen az ide kapcsolt jel ( N ) a meneten fordított polaritással, illete ellenfázisban érzékelhetı. menıfeszültség meghatározása Ha a mőeleti erısítı két menetére az ábrán látható feszültséget kapcsolunk, akkor a meneti kapcsokon a két jel felerısített különbsége tapasztalható. u 0 ( P N ) u 0, ahol az a két meneti pont közötti feszültségkülönbség, az u0 pedig a differenciális nyílthurkú erısítés. mőeleti erısítı paraméterei z egységnyi erısítés határfrekenciája z egységnyi erısítés határfrekenciája: f. zt a frekenciát értjük alatta, amikor a nyílthurkú feszültségerısítés nullára csökken slew-rate Slew-rate: S. z erısítı meneti feszültségének a maximális áltozási sességét jelenti, egységugrás meneti jel esetén. jeláltozás sessége a nullátmenetnél a legnagyobb, hiszen ott a legmeredekebb az érintı. menı jel akkor tenthetı torzítatlannak ebbıl a szempontból, ha teljesül, hogy: S 2 π f cs tápfeszültségtartomány tápfeszültség tartomány: ± T. mőeleti erısítı szimmetrikus tápfeszültségének maximális és minimális értéke. nyugalmi teljesítményfelétel Nyugalmi teljesítményfelétel: P 0. Terheletlen és ezérlésnélküli állapotban az energiaforrásból felett teljesítmény nagysága, ha a meneti feszültség nulla értékő. z üzemi hımérséklettartomány z üzemi hımérséklettartomány: T ü. Üzemi hımérséklettartománynak neezzük azt a környezeti hımérséklettartományt, ahol a gyártó által a katalógusban megadott üzemi paraméterek garantáltak. helyettesítı kép mőeleti erısítı alacsonyfrekenciás helyettesítı képe mőeleti erısítı differenciális ezérlése mőeleti erısítı közös módusú ezérlése deális esetn, ha két (inertáló és nem inertáló) menetre azonos feszültséget kapcsolunk, akkor a meneti feszültség nulla értékő lesz, hiszen az differenciális feszültség nulla: u 0 ( P N ) 0 z ideális mőeleti erısítıkre jellemzı, hogy torzítás nem lép fel, paraméterei nem hımérséklet függıek, tápfeszültség függetlenek és a közös módusú erısítésük nulla. Fıbb jellemzıik:. nyílthurkú erısítésük: u0 Bemeneti ellenállásuk:. Kimeneti ellenállásuk: 0. 2

3 meneti áramok értékei: P N 0. Mőködési frekenciatartományuk : 0 Hz... Hz. meneti munkaponti áram Bemeneti munkaponti áram: B. meneti differenciálerısítı munkaponti bázisáramainak számtani középértéke. meneti ofszet áram Bemeneti ofszet áram: B0. z a szimmetrikus meneti áram, amely nulla meneti feszültség eléréséhez kell. B0 B B2 meneti ofszet feszültség Bemeneti ofszet feszültség: B0. z a szimmetrikus meneti feszültség, amely a meneten nulla feszültséget eredményez. meneti ellenállás Bemeneti ellenállás:. lacsony frekencián a szimmetrikus meneti feszültség és a szimmetrikus meneti áram hányadosa. B meneti ellenállás Kimeneti ellenállás:. mőeleti erısítı meneti ellenállása alacsony frekencián az üresjárási meneti feszültség és a röidzárási áram hányadosa. z üresjárási nyílthurkú feszültségerısítés Üresjárási (nyílthurkú) feszültségerısítés: u0. isszacsatolatlan erısítı terheletlen menete esetén az alacsonyfrekenciás szimmetrikus meneti jellel mért feszültségerısítése. u0 közös módusú feszültségerısítés Közös módusú feszültségerısítés: uk. Ha a mőeleti erısítı két meneti kapcsán azonos amplitúdójú és fázishelyzető feszültség an jelen, akkor közös módusú ezérlésrıl szélünk. Ez a feszültségerısítés a mőeleti erısítı terheletlen menettel, isszacsatolás nélkül, alacsony frekencián, közös módusú meneti jellel mért feszültségerısítése: uk K közös módusú feszültségelnyomási tényezı Közös módusú feszültségelnyomási tényezı (CM, E K ): G. nyílthurkú differenciális erısítés és a nyílthurkú közös módusú erısítés hányadosa: CM E K sászélesség G u0 uk Sászélesség: f 0. z a frekencia, amelynél a nyílthurkú feszültségerısítés értéke 3 db- el csökken, többnyire a 0 Hzhez képest. Tipikus értéke: 0 Hz. z ideális mőeleti erısítı paraméterei mőeleti erısítıkkel égzett számítások során olyan mőeleti erısítıket alkalmazunk, amelyet ideálisnak tenthetünk. alóságban ilyen erısítı nincs, iszont a napjainkban készült jó minıségő áramkörök ezen eszközt megközelítik, s nem köetünk el nagy hibát, ha ezzel az idealizált áramkörrel dolgozunk. alóságos mőeleti erısítı paraméterei: a katalógus gyártás során nem lehetséges idealizált tulajdonságokkal felruházott mőeleti erısítıt elıállítani, a gyártás során készített áramköröket alóságos mőeleti erısítıknek neezzük. Bár igyekeznek a gyártók a minél jobb megközelítésére az ideálisnak, a gyártástechnológia ezt nem teszi lehetıé. 3

4 Nem fogunk jelentıs hibát elköetni a számításaink során, ha a napjainkban gyártott nagyon jó minıségő áramkört ideálissal helyettesítjük. Egy alóságos mőeleti erısítı fıbb jellemzı értékei: nyílthurkú erısítésük: u Bemeneti ellenállásuk: 200MΩ Kimeneti ellenállásuk: 0 meneti hibafeszültség: 0,5mV meneti áram: 0p közös módusú erısítés: uk 0,2 meneti áramdrift: 0,5n/K mőeleti erısítı feszültségátiteli karakterisztikája isszacsatolatlan mőeleti erısítı frekenciamenete mőeleti erısítı tokozása L tok L-8 tok TO-99 tok differenciálerısítık, az áramgenerátorok, a fázisösszegzık és a szinteltolók felépítése és mőködése differenciálerısítık bipoláris agy térezérléső tranzisztorokkal alakított differenciál-erısítık az analóg integrált áramkör alapetı kapcsolási egysége. Általános alkalmazását elsısorban szimmetrikus felépítésének és jó egyenáramú erısítı tulajdonságainak köszönheti. iffrenciálerısítı alapkapcsolás bipoláris tranzisztorral diffrenciálerısítı alapkapcsolás unipoláris tranzisztorral kapcsolási rajz mőeleti erısítık meneti fokozatai differenciál-erısítık, bipoláris agy térezérléső tranzisztorral felépíte. 4

5 bipoláris tranzisztorok két bázisa, a FET-ek esetén a kapuelektródája képezi a földhöz képest a szimmetrikus meneteket. szimmetrikus meneti feszültség s a két kollektor, a FET- ek esetén a két drain között mérhetı. nullázás, ofszetegyenlítés differenciál- erısítı akkor ideális, ha a két tranzisztor paraméterei és a megfelelı ellenállások azonosak, tehát teljesen szimmetrikus áramkörrıl an szó. Ha nem ezéreljük az erısítıt, akkor: 2 C C 2 E2 2 S egyenlítés lehetıségei alóságos differenciál-erısítı az alkatrészek szórása miatt nem lehet szimmetrikus, ezért az erısítı menetén feszültség jelenik meg nulla menı jel esetén is. Ezért az erısítıt szimmetrizálni kell, amit nullázásnak agy ofszetegyenlítésnek neezünk. P potenciométer segítségéel a két kollektor áramot azonos értékőre állítjuk úgy, hogy a meneti feszültség nulla értéket egyen fel. diszkrét tranzisztorokkal alakított diffrerenciál-erısítık alkatrészeinek megfelelı álogatásáal csak s aszimmetria jelentkezik, ezért ideálisnak is tenthetı. iffrenciálerısítı alapkapcsolás bipoláris tranzisztorral, nullázási lehetıséggel diffrenciálerısítı alapkapcsolás unipoláris tranzisztorral, nullázási lehetıséggel közös módusú feszültségerısítés kkor, ha közös módusban ezéreljük a differenciál- erısítıt, felfogható két párhuzamosan kapcsolt, terheletlen közös emitterellenállással rendelkezı fokozatnak. lyenkor a közös módusú feszültségerısítés értéke: uk k 2 k 2 C E alóságos differenciál- erısítık esetén az uk 0 3, míg az us 0 2 nagyságrendő. differenciál- erısítık minıségi jellemzıje a CM, amelyet közös módusú jelelnyomási tényezınek neeznek. us Ek, agyis a differenciális és a közös módusú feszültségerısítések hányadosa. uk CM ezérlési módok z erısítı ezérlése két módon történhet: ifferenciális ezérlés: ilyenkor bipoláris tranzisztornál a két bázist a földhöz képest különbözı jelek ezérlik, amint azt a köetkezı ábrán szemléltetjük. Közös módusú ezérlés: a ezérlı jel közös, szimmetrikus összeteıt nem tartalmaz. Ekkor a két bázist illete a ezérlıelektródát a földhöz képest azonos jel ezérli. Ha tökéletes szimmetriát tételezünk fel, akkor a két 5

6 tranzisztor áramainak a áltozása is azonos nagyságú és fázishelyzető, a két kollektor potenciálja is azonosan áltozik, így szimmetrikus menı jel nincs: s us ( 2 ) 0 + T C C2 T T 3 T 2 2 E C3 diffrenciálerısítı ezérlése - T z aszimmetrikus menető diffrenciálerısítı fázisösszegzı áramkör z integrált erısítık általában többfokozatúak és szimmetrikus menetőek. Kimeneti fokozatuk azonban szinte étel nélkül aszimmetrikus (aminek az az oka, hogy a terhelés egyik égpontja többnyire földelt). Ezért az erısítın lül a szimmetrikus és aszimmetrikus fokozatot egymáshoz csatolni kell. Ezt a feladatot látja el a fázisösszegzı áramkör, ami a differenciál-erısítı két földszimmetrikus jelét egyetlen jellé egyesíti (lehetıleg csillapítás nélkül). T 3 tranzisztor bázis-emitter köre a differenciálerısítı szimmetrikus menetére an köte. Munkapontját a dióda nyitófeszültsége állítja, ezzel s aszimmetriát okoza a differenciálerısítı mőködésén. menet T 3 munkaellenállásán ( C3 ) már aszimmetrikus. arlington-kapcsolás bipoláris tranzisztorok áramerısítése nem mindig megfelelı. lyenkor használhatjuk a tranzisztorok arlingtonkapcsolását. darlington kapcsolás komplementer darlington kapcsolás arlington-fokozat kapcsolás tulajdonképpen két azonos típusból felépített egyetlen tranzisztornak felel meg. smere a tranzisztor alapegyenletét és a h paraméterek jelentését leezethetı, hogy az így elıállított tranzisztor paraméterei a köetkezıképpen alakulnak. Jellemzı, hogy a számunkra fontos paraméterek h -szeresre nöekednek. Számos esetn elınyös lehet két különbözı típusú tranzisztorból alakítani a párt. Ezt a kapcsolási módot komplementer arlington-kapcsolásnak neezzük. tranzisztoros áramgenerátor z áramgenerátorok feladata, hogy állandó áramot szolgáltassanak egy terhelésen, függetlenül a rajta esett feszültségtıl. 6

7 alóságos áramgenerátor meneti árama csak egy bizonyos tartományban állandó értékő. Ha egy normál mőködési tartományban mőködı negatí áram- isszacsatolással ellátott tranzisztoros erısítı bázisfeszültségét stabil értéken tartjuk, akkor az terhelı áram közel állandó értékő és nem függ az terhelı (kollektor) ellenállástól. Tranzisztoros áramgenerátor eli megoldása Tranzisztoros áramgenerátor feszültségosztóal Áramgenerátor Zener-diódáal felépíte z egyszerő áramtükör Kis menı áramú áramtükör kapcsolási módok izsgálat Egyik megoldás, hogy a bázisfeszültséget egy már jól ismert bázisosztó határozza meg. Egy másik mód, hogy a bázisfeszültség állandó értéken tartása megoldható Zener- diódáal is. z összefüggések z összefüggések ismertetése kapcsolás meneti árama: B BE0 t E E összefüggéssel írható le. smerünk ún. speciális áramgenerátorokat, amelyeket áramtükörnek is szoktak neezni. mőeleti erısítık meneti fokozatai z integrált áramkörök égerısítı fokozatától s meneti ellenállást, nagy ezérelhetıséget és lehetıleg s torzítást kíánunk. mőeleti erısítık meneti fokozataként leggyakrabban s munkaponti áramú komplementer tranzisztoros emitterköetı erısítıt alkalmaznak. Jellemzıje, hogy kettıs tápfeszültség alkalmazása esetén, ezérlés nélkül az erısítı menetén feszültség nem jelenik meg. meneti fokozat kapcsolása nem inertáló alapkapcsolás mőködése és fontosabb jellemzıi isszacsatolás mutatásra kerülı kapcsolásban ideális mőeleti erısítıt alkalmazunk, az áttenthetıség miatt elhagyjuk a tápfeszültségek csatlakozási pontjait és nem szerepeltetjük a kompenzálási megoldásokat. Egy mőeleti erısítı akkor an isszacsatola, ha menıjel egy részét isszaezetjük a meneti kapcsára. isszacsatolást külsı isszacsatoló hálózat segítségéel alósítjuk meg. 7

8 Negatí isszacsatolás Ha a isszacsatolt jel onódik a menı jelbıl, akkor negatí isszacsatolásról szélünk. z erısítı áramkörök esetén a negatí isszacsatolásnak an jelentısége, a pozití isszacsatolást az oszcillátorok esetén tárgyaljuk. z ábra jelöléseit alkalmaza, felírható: u + u β u Megállapítható, hogy a kapcsolás feszültségerısítését csak a külsı isszacsatoló hálózat határozza meg, nem függ a mőeleti erısítıtıl. legegyszerőbb isszacsatoló hálózat egy ohmos feszültségosztóból áll. Így lineáris erısítıként mőködik, mert erısítését csak a feszültségosztó osztási aránya határozza meg. kapcsolásban a isszacsatoló áramkör egy ellenállás. Felíra a csomóponti törényt az inertáló menetre, s együk figyelem, hogy ideális erısítırıl an szó, hiszen N 0,. meneti áram átfolyik az ellenálláson, és felíra a huroktörényt: N N kapott összefüggések érényesek lesznek akkor is, ha más áramkört kapcsolunk a mőeleti erısítı menetére és menetére. z áramkörnek a meneti ellenállása zérus, miel az nulla értékő: 0 nem inertáló erısítı nem inertáló erısítı alapkapcsolásán a menı jel a nem inertáló menetre an kapcsola, és fázisfordítás nélkül erısíte jelenik meg a meneten. Mőeleti erısítı negatí isszacsatolással nem inertáló erısítı negatí isszacsatoló áramkör negatí isszacsatoló áramkör, negatí isszacsatolással an elláta, amelyet az és ellenállások hoznak létre. mőeleti erısítı menetén jelentkezı differenciális feszültség:. mőeleti erısítı nyilthurkú és isszacsatolt erısítése: u0, u Kirchhoff-törények felhasználásáal adódnak a köetkezı összefüggések: u 0 u 0 ( ) u 0 + negatí isszacsatolás megalósítása feszültségköetı 8

9 isszacsatolt erısítı erısítése isszacsatolt erısítés: u + + u0 + Feltételeze, hogy az ideális mőeleti erısítı nyílthurkú erısítése égtelen nagy, az összefüggésünk a köetkezı egyszerőbb formában is felírható: u + z összefüggést elemeze, látható, hogy értéke csak pozití lehet, hiszen a tört értéke nulla agy pozití értéket ehet fel. Ez azt jelenti, hogy az áramkör a felerısített jel fázist nem, fordít. meneti ellenállás másik fontos jellemzı az erısítı meneti ellenállása, amely ideális mőeleti erısítı esetén:. isszacsatolt erısítı meneti ellenállása negatí isszacsatolás hatására, a meneti ellenállás, a nyílthurkú meneti ellenálláshoz képest is sebb lesz, értéke az erısítés csökkenés arányában csökken: u. u0 isszacsatolás hatása Ha elemezzük a nyílt hurkú erısítı erısítésének frekenciafüggıségét, akkor láthatjuk, hogy sebb erısítés esetén a törésponti frekencia a nagyobb frekenciák felé tolódik, tehát sebb erısítés esetén (negatían isszacsatolt erısítı) a sászélesség nöekszik. feszültségköetı erısítı fenti kapcsolás egy érdekes nem inertáló erısítı, amelyet feszültségköetınek neezünk. Ha a nne szereplı ellenállásokat felismerjük, akkor derül, hogy az u érték adódik, tehát a meneti jel köeti a meneti jel értékét. kapcsolás a meghajtó fokozatot nem terheli és feszültséggenerátoros menettel rendelkezik. mőeleti erısítı mutatásra kerülı kapcsolásban ideális mőeleti erısítıt alkalmazunk, az áttenthetıség miatt elhagyjuk a tápfeszültségek csatlakozási pontjait, és nem szerepeltetjük a kompenzálási megoldásokat. Egy mőeleti erısítı akkor an isszacsatola, ha menıjel egy részét isszaezetjük a meneti kapcsára. isszacsatolást külsı isszacsatoló hálózat segítségéel alósítjuk meg. z inertáló mőeleti erısítı negatí isszacsatolással z inertáló erısítı Ez az egyik legjobban elterjedt mőeleti erısítıs alapkapcsolás. z elneezés onnan ered, hogy az jelet az inertáló menetre kapcsoljuk. meneten a felerısített jel, mérhetı, amely a meneti jelhez képest ellenfázisban an. 9

10 negatí isszacsatoló áramkör z ábrára az alaptörényeket alkalmaza: + N N deális mőeleti erısítı esetén, amikor 0 és N 0: + + melybıl köetkezik, hogy:. 0 isszacsatolt erısítı erısítése isszacsatolt mőeleti erısítı feszültségerısítése:. u z eredménybıl köetkezik, hogy az erısítı erısítését csak az alkalmazott ellenállások határozzák meg. meneti ellenállás kapcsolás meneti ellenállása:. isszacsatolt erısítı meneti ellenállása isszacsatolt erısítı meneti ellenállása: u. u0 isszacsatolás hatása isszacsatolás hatására az erısítı erısítése csökken u értékre, az erısítı sászélessége pedig nöekszik, hiszen nı a felsı határfrekencia. 0

13.B 13.B. 13.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások

13.B 13.B. 13.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások 3.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások Ismertesse a többfokozatú erısítık csatolási lehetıségeit, a csatolások gyakorlati vonatkozásait és azok alkalmazási korlátait! Rajzolja

Részletesebben

Elektronika I. Gyakorló feladatok

Elektronika I. Gyakorló feladatok Elektronika I. Gyakorló feladatok U I Feszültséggenerátor jelképe: Áramgenerátor jelképe: 1. Vezesse le a terheletlen feszültségosztóra vonatkozó összefüggést: 2. Vezesse le a terheletlen áramosztóra vonatkozó

Részletesebben

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges:

19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges: 9.B Alapáramkörök alkalmazásai Oszcillátorok Ismertesse a szinuszos rezgések elıállítására szolgáló módszereket! Értelmezze az oszcillátoroknál alkalmazott pozitív visszacsatolást! Ismertesse a berezgés

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. április 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK DÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 240 perc 2006

Részletesebben

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Logaritmikus erősítő tanulmányozása 13. fejezet A műveleti erősítők Logaritmikus erősítő tanulmányozása A műveleti erősítő olyan elektronikus áramkör, amely a két bemenete közötti potenciálkülönbséget igen nagy mértékben fölerősíti. A műveleti

Részletesebben

20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk:

20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk: 20.B Alapáramkörök alkalmazásai Stabilizátorok Mutassa be a soros és a párhuzamos stabilizálás elvét! Ismertesse a Zener-diódás elemi stabilizátor kapcsolás felépítését, mőködését, értelmezze jelleggörbéjét

Részletesebben

Bipoláris tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata

Bipoláris tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata Mérési jegyzõkönyv A mérés megnevezése: Mérések Microcap Programmal Mérõcsoport: L4 Mérés helye: 14 Mérés dátuma: 2010.02.17 Mérést végezte: Varsányi Péter A Méréshez felhasznált eszközök és berendezések:

Részletesebben

Villamosság biztonsága

Villamosság biztonsága Óbudai Egyetem ánki Donát Gépész és iztonságtechnikai Kar Mechatronikai és utótechnikai ntézet Villamosság biztonsága Dr. Noothny Ferenc jegyzete alapján, Összeállította: Nagy stán tárgy tematikája iztonságtechnika

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGA 2006. október 2006. 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni? 1. mérés Definiálja a korrekciót! Definiálja a mérés eredményét metrológiailag helyes formában! Definiálja a relatív formában megadott mérési hibát! Definiálja a rendszeres hibát! Definiálja a véletlen

Részletesebben

Dr. Strauss S. AXQ Hard - Rock Fuzz +

Dr. Strauss S. AXQ Hard - Rock Fuzz + U1 U2 Dr. Strauss S. AXQ Hard - Rock Fuzz R16 100 9V J1 D3 1N4001 47nF R1 R2 1,5M C3 500p C2 C1 R3 10K 500p C15 2 x OA 1160 Ge C5 R6 1uF R4 2M T1 100p C6 C4 R5 1k D1 D2 R17 T1,T2,T3,T4,T5 - Bc109C,Bc173,Bc239,Bc413,Bc414

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint)

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint) Wien-hidas oszcillátor mérése () A Wien-hidas oszcillátor az egyik leggyakrabban alkalmazott szinuszos rezgéskeltő áramkör, melyet egyszerűen kivitelezhető hangolhatóságának, kedvező amplitúdó- és frekvenciastabilitásának

Részletesebben

C 1 T. U ki R t R 2 U g R E

C 1 T. U ki R t R 2 U g R E 4.B 4.B 4.B Tranzisztoros alapáramkörök Frekvenciaüggés ok és torzítások Frekvenciaüggés Alsó határrekvencia A közös emitteres erısítı alapkapcsolásban (srekvenciás tartományban) a csatolókondenzátorok

Részletesebben

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 11. Laboratóriumi gyakorlat A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 1. A gyakorlat célja: Az ADC0804 és a DAC08 konverterek ismertetése, bekötése, néhány felhasználási lehetőség tanulmányozása,

Részletesebben

Kezelési utasítás. Demton. Demton Electronics

Kezelési utasítás. Demton. Demton Electronics DTH-1 TELEFON HIBRID Kezelési utasítás Demton TISZTELT FELHASZNÁLÓ! A többi gyártóhoz hasonlóan mi is nagyon örülünk, hogy a termékünk megvásárlásával megtisztelt bennünket és támogatta a magyar termékek

Részletesebben

6.B 6.B. Zener-diódák

6.B 6.B. Zener-diódák 6.B Félvezetı áramköri elemek Speciális diódák Ismertesse a Zener-, a varicap-, az alagút-, a Schottky-, a tős-dióda és a LED felépítését, jellemzıit és gyakorlati alkalmazási lehetıségeit! Rajzolja fel

Részletesebben

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Fényemittáló dióda (LED)

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Fényemittáló dióda (LED) Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: Fényemittáló dióda (LED) 1 Felhasznált irodalom LED Diszkont: Mindent a LED világáról Dr. Veres György: Röviden és tömören a LED-ekről Szabó Géza: Elektrotechnika-Elektronika

Részletesebben

ELŐADÁS AUTOMATIZÁLÁS ÉS IPARI INFORMATIKA SZÁMÍTÁSTECHNIKA TÁVKÖZLÉS

ELŐADÁS AUTOMATIZÁLÁS ÉS IPARI INFORMATIKA SZÁMÍTÁSTECHNIKA TÁVKÖZLÉS ANALÓG ELEKTRONIKA ELŐADÁS 2011-2012 tanév, II. félév AUTOMATIZÁLÁS ÉS IPARI INFORMATIKA SZÁMÍTÁSTECHNIKA TÁVKÖZLÉS ÓRASZÁMOK AUTOMATIZÁLÁS Á ÉS IPARI INFORMATIKA hetente 2 óra előadás, 2 óra labor kéthetente

Részletesebben

HARDVEREK VILLAMOSSÁGTANI ALAPJAI. 9. Gyakorlat

HARDVEREK VILLAMOSSÁGTANI ALAPJAI. 9. Gyakorlat HADVEEK VILLAMOSSÁGTANI ALAPJAI 9. Gyakorlat Hardverek Villamosságtani Alapjai/GY-9/1 9. Gyakorlat feladatai A gyakorlat célja: A szuperpozíció elv, a Thevenin és a Norton helyettesítő kapcsolások meghatározása,

Részletesebben

30.B 30.B. Szekvenciális hálózatok (aszinkron és szinkron hálózatok)

30.B 30.B. Szekvenciális hálózatok (aszinkron és szinkron hálózatok) 30.B Digitális alapáramkörök Logikai alapáramkörök Ismertesse a szekvenciális hálózatok jellemzıit! Mutassa be a két- és többszintő logikai hálózatok realizálásának módszerét! Mutassa be a tároló áramkörök

Részletesebben

Az együttfutásról általában, és konkrétan 2.

Az együttfutásról általában, és konkrétan 2. Az együttfutásról általában, és konkrétan 2. Az első részben áttekintettük azt, hogy milyen számítási eljárás szükséges ahhoz, hogy egy szuperheterodin készülék rezgőköreit optimálisan tudjuk megméretezni.

Részletesebben

HELYI TANTERV ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Tantárgy

HELYI TANTERV ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Tantárgy 0-0 - 2-2 óraszámokra Készítette: Csanádi Zoltán munkaközösség-vezető

Részletesebben

5.A 5.A. 5.A Egyenáramú hálózatok alaptörvényei Nevezetes hálózatok

5.A 5.A. 5.A Egyenáramú hálózatok alaptörvényei Nevezetes hálózatok 5. 5. 5. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei Nevezetes hálózatok Vezesse le az ellenállások soros párhuzamos és vegyes kapcsolásainál az eredı ellenállás kiszámítására vonatkozó összefüggéseket! Definiálja

Részletesebben

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele Áramköri elemek Az elektronikai áramkörök áramköri elemekből épülnek fel. Az áramköri elemeket két osztályba sorolhatjuk: aktív áramköri elemek: T passzív áramköri elemek: R, C, L Aktív áramköri elemek

Részletesebben

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ Felhasználási hely adatai Partnerszám: --- Felhasználási hely címe: --- Felhasználó/fogyasztó neve: --- Felhasználó/fogyasztó elérhetısége: --- Felhasználási helyen rendelkezésre

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK 6203-11 modul ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK I. rész ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS SZERELÉSEK II. RÉSZ VEZÉRLÉS ÉS SZABÁLYOZÁSTECHNIKA TARTALOMJEGYZÉKE Szerkesztette: I. Rész: Tolnai

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

mindenképp nézd át Kóré Tanárúr honlapján lévő szintén kidolgozott példákat!

mindenképp nézd át Kóré Tanárúr honlapján lévő szintén kidolgozott példákat! A jegyzet használata előtt, mindenképp nézd át Kóré Tanárúr honlapján lévő szintén kidolgozott példákat! A Tanárúr egyszerűbb példákat dolgozott ki, melyek optimálisabbak a megértéshez, de szerintem kevesek

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

Kisfogyasztású érzékelôk tervezése

Kisfogyasztású érzékelôk tervezése NAGY GERGELY Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Elektronikus Eszközök Tanszék gregn@freemail.hu Kulcsszavak: integrált hômérséklet-érzékelôk, kisfogyasztású áramkörök, áramreferencia-áramkör

Részletesebben

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! 1 Óbudai Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 3 I-A. Beüzemelés.................................. 4 I-B. Változtatható ellenállások...........................

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

ELLENÁLLÁSMÉRÉS. A mérés célja. Biztonságtechnikai útmutató. Mérési módszerek ANALÓG UNIVERZÁLIS MŰSZER (MULTIMÉTER) ELLENÁLLÁSMÉRŐ MÓDBAN.

ELLENÁLLÁSMÉRÉS. A mérés célja. Biztonságtechnikai útmutató. Mérési módszerek ANALÓG UNIVERZÁLIS MŰSZER (MULTIMÉTER) ELLENÁLLÁSMÉRŐ MÓDBAN. ELLENÁLLÁSMÉRÉS A mérés célja Az egyenáramú hidakkal, az ellenállásmérő műszerekkel, az ellenállásmérő módban is használható univerzális műszerekkel végzett ellenállásmérés módszereinek, alkalmazási sajátosságainak

Részletesebben

10. Konzultáció: Erősítő fokozatok összekapcsolása, visszacsatolások, műveleti erősítők és műveleti erősítős kapcsolások

10. Konzultáció: Erősítő fokozatok összekapcsolása, visszacsatolások, műveleti erősítők és műveleti erősítős kapcsolások 10. Konzultáció: Erősítő fokozatok összekapcsolása, visszacsatolások, műveleti erősítők és műveleti erősítős kapcsolások "Elektrós"-Zoli 2013. november 3. 1 Tartalomjegyzék 1. Erősítő fokozatok összekapcsolása

Részletesebben

4.B 4.B. A félvezetı anyagok fizikája (sajátvezetés, szennyezés, áramvezetés félvezetıkben)

4.B 4.B. A félvezetı anyagok fizikája (sajátvezetés, szennyezés, áramvezetés félvezetıkben) 4.B Félvezetı áramköri elemek Félvezetı diódák Ismertesse a félvezetık felépítésének és mőködésének fizikai alapjait, s fejtse ki a mőködés elektronfizikai és elektrokémiai vonatkozásait! Értelmezze a

Részletesebben

MUNKAANYAG. Mádai László. Logikai alapáramkörök. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

MUNKAANYAG. Mádai László. Logikai alapáramkörök. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása Mádai László Logikai alapáramkörök A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 0917-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-017-50

Részletesebben

Elektronikus műszerek Analóg oszcilloszkóp működés

Elektronikus műszerek Analóg oszcilloszkóp működés 1 1. Az analóg oszcilloszkópok általános jellemzői Az oszcilloszkóp egy speciális feszültségmérő. Nagy a bemeneti impedanciája, ezért a voltmérőhöz hasonlóan a mérendővel mindig párhuzamosan kell kötni.

Részletesebben

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni. - A tanulók

Részletesebben

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. Multi-20 modul Felhasználói dokumentáció. Készítette: Parrag László Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. 49 Budapest, Egressy út 7-2. telefon: +36 469 4020; fax: +36 469 4029 e-mail: info@rubin.hu; web:

Részletesebben

VESZ 5001. Központi vezérlı és szabályzó 001-036 psz.-ig

VESZ 5001. Központi vezérlı és szabályzó 001-036 psz.-ig 1. A T4 szabályzószekrény (fıáramkör) VESZ 5001 Központi vezérlı és szabályzó 001-036 psz.-ig A mozdony fıáramkörének mőködését a beállított alapjelek és a mért ellenırzıjelek alapján a VESZ 5001 vezérlı-

Részletesebben

Célkitőzéseink: 3. Építı elemek

Célkitőzéseink: 3. Építı elemek TARTALOM JEGYZÉK 1. Elıszó 2. Elızmények 3. Rendszer építı elemei 4. Konfigurációs lehetıséget 5. Mőködési elve 5.1. Táp ellátás 5.2. Védelmi rendszer 5.3. Erısítı modul 6. Telepítési útmutató 7. Mőszaki

Részletesebben

EGYENES VONALÚ MOZGÁSOK KINEMATIKAI ÉS DINAMIKAI LEÍRÁSA

EGYENES VONALÚ MOZGÁSOK KINEMATIKAI ÉS DINAMIKAI LEÍRÁSA EGYENES VONALÚ MOZGÁSOK KINEMATIKAI ÉS DINAMIKAI LEÍRÁSA 1. A kinematika és a dinamika tárgya. Egyenes onalú egyenletes mozgás a) Kísérlet és a belőle leont köetkeztetés b) A mozgás jellemző grafikonjai

Részletesebben

MUNKAANYAG. Mészáros Miklós. Félvezető eszközök, áramköri elemek II. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

MUNKAANYAG. Mészáros Miklós. Félvezető eszközök, áramköri elemek II. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása Mészáros Miklós Félvezető eszközök, áramköri elemek II. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 0917-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 1. A gyakorlat célja Kis elmozulások (.1mm 1cm) mérésének bemutatása egyszerű felépítésű érzékkőkkel. Kapacitív és inuktív

Részletesebben

80-as sorozat - Idõrelék 16 A

80-as sorozat - Idõrelék 16 A 80-as sorozat - Idõrelék A Egy vagy többfunkciós idõrelék 80.01 80.11 öbbfunkciós idõrelé: 6 mûködési funkcióval öbbfeszültségû kivitel: (12...240) V AC/DC vagy (24...240) V AC/DC, a feszültség automatikus

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás Matematikai alapok és valószínőségszámítás Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás Bevezetés A tudományos életben megfigyeléseket teszünk, kísérleteket végzünk. Ezek többféle különbözı eredményre

Részletesebben

ROSSZ TÁPEGYSÉG TRANSZFORMÁTORAINAK ÉS TOROID GYŰRŰINEK ÚJRA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI. Molnár László

ROSSZ TÁPEGYSÉG TRANSZFORMÁTORAINAK ÉS TOROID GYŰRŰINEK ÚJRA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI. Molnár László ROSSZ TÁPEGYSÉG TRANSZFORMÁTORAINAK ÉS TOROID GYŰRŰINEK ÚJRA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI Molnár László Az alábbi áramkör, amit Joule thief -nek is becéznek, egy egyszerű, butított blocking oszcillátor áramkör

Részletesebben

RPS-1 ph/cl. Felhasználói leírás

RPS-1 ph/cl. Felhasználói leírás RPS-1 ph/cl Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

Filogenetikai analízis. Törzsfák szerkesztése

Filogenetikai analízis. Törzsfák szerkesztése Filogenetikai analízis Törzsfák szerkesztése Neighbor joining (szomszéd összevonó) módszer A fában egymás mellé kerülı objektumok kiválasztása a távolságmátrix értékei és az objektumoknak az összes többivel

Részletesebben

Megbízhatóság Felhasználóbarát megoldások Környezetbarát kivitel. EL-ngn A fény motorja. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s

Megbízhatóság Felhasználóbarát megoldások Környezetbarát kivitel. EL-ngn A fény motorja. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s Megbízhatóság Felhasználóbarát megoldások Környezetbarát kivitel EL-ngn A fény motorja P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s Next GeNeration A világítás energiahatékonyságát célzó piaci elvárások

Részletesebben

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Jellemzők Az univerzális mérőkészülék alkalmas villamos hálózat elektromos mennyiségeinek mérésére, megjelenítésére és tárolására. A megjelenített

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika közészint ÉRETTSÉGI VIZSGA 0. május 7. FIZIKA KÖZÉPSZITŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMZETI ERŐFORRÁS MIISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól köethetően

Részletesebben

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett.

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett. Analóg DC tápegységek: 18141 típ. DC tápegység, 30V/1,2A Kijelzı: 1 db mőszer A 18141 típusú tápegység elektronikus készülékek tápfeszültség ellátására alkalmas, de felhasználható minden olyan esetben,

Részletesebben

RPS-1 ph/rx. Felhasználói leírás

RPS-1 ph/rx. Felhasználói leírás RPS-1 ph/rx Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

Villamos fogyasztók által keltett felharmonikus áramok és azok hálózati visszahatása. Schulcz Gábor LIGHTRONIC Kft. www.lightronic.

Villamos fogyasztók által keltett felharmonikus áramok és azok hálózati visszahatása. Schulcz Gábor LIGHTRONIC Kft. www.lightronic. Villamos fogyasztók által keltett felharmonikus áramok és azok hálózati visszahatása Schulcz Gábor LIGHTRONIC Kft. www.lightronic.hu Felharmonikus fogalma Felharmonikus áramok keletkezése Felharmonikus

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

LABMASTER anyagvizsgáló program

LABMASTER anyagvizsgáló program LABMASTER anyagvizsgáló program A LABMASTER anyagvizsgáló szabványok szerinti vizsgálatok kialakítására és végzésére lett kifejlesztve. Szabványos vizsgálatok széles skálája érhetı el a mérések végrehajtásához

Részletesebben

Fuji Digitális Panelmér. Univerzális FD5000 típus sorozat

Fuji Digitális Panelmér. Univerzális FD5000 típus sorozat Fuji Digitális Panelmér Univerzális FD5000 típus sorozat Univerzális digitális panelmér FD5000 sorozat Mszaki tulajdonságok * beépítés után beállítás nem szükséges * választható tápellátás (90-tl 264VAC,

Részletesebben

Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola. UT-70A típusú digitális multiméter

Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola. UT-70A típusú digitális multiméter Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola Elektronikus anyag a gyakorlati képzéshez UT-70A típusú digitális multiméter magyar nyelvű használati útmutatója 2010. Budapest

Részletesebben

Kéziműszerek. 4-állású kézikapcsoló: V AC / V DC / DC A / Ω. DC árammérés: Pontosság feszültség: ±(1,2%+10d)

Kéziműszerek. 4-állású kézikapcsoló: V AC / V DC / DC A / Ω. DC árammérés: Pontosság feszültség: ±(1,2%+10d) A zsebméretű multiméter egy es kijelzővel rendelkező univerzális mérőműszer, amely forgókapcsolóval és 4-állású kézikapcsolóval rendelkezik. Alkalmas feszültség, ellenállás, egyenáram, dióda és folytonosság

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta! 7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Részletesebben

Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens

Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens Új generációs hálózatok Bakonyi Péter c.docens IKT trendek A konvergencia következményei Korábban: egy hálózat egy szolgálat Konvergencia: végberendezések konvergenciája, szolgálatok konvergenciája (szolgáltatási

Részletesebben

A mozgás leírása azt jelenti, hogy minden időpillanatban meg tudjuk adni egyértelműen vizsgált test helyét és helyzetét.

A mozgás leírása azt jelenti, hogy minden időpillanatban meg tudjuk adni egyértelműen vizsgált test helyét és helyzetét. A MOZGÁSOK LEÍRÁSA KINEMATIKA MOZGÁS A VONATKOZTATÁSI RENDSZER Minden test bármely időpillanatban helyet foglal el alahol a térben. Akkor mondjuk, hogy egy test mozog, ha helye agy helyzete a térben megáltozik.

Részletesebben

Műveleti erősítők kompenzálása előrecsatolással ETO 621.375.13.016.12

Műveleti erősítők kompenzálása előrecsatolással ETO 621.375.13.016.12 PAP LÁSZLÓ CSERNÁKJÓZSEF BME Híradástechnikai Elektronika Intézet BME Mikrohullámú Híradástechnika Tanszék Műveleti erősítők kompenzálása előrecsatolással ETO 621.375.13.016.12 Az utóbbi évek gyors mikroelektronikai

Részletesebben

( X ) 2 összefüggés tartalmazza az induktív és a kapacitív reaktanciát, amelyek értéke a frekvenciától is függ.

( X ) 2 összefüggés tartalmazza az induktív és a kapacitív reaktanciát, amelyek értéke a frekvenciától is függ. 5.A 5.A 5.A Szinszos mennyiségek ezgıköök Ételmezze a ezgıköök ogalmát! ajzolja el a soos és a páhzamos ezgıköök ezonanciagöbéit! Deiniálja a ezgıköök hatáekvenciáit, a ezonanciaekvenciát, és a jósági

Részletesebben

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor Készletgazdálkodás TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor KÉSZLET A készlet az üzletben lévı áruk értékének összessége. A vállalkozás

Részletesebben

Kezelési utasítás. Demton. Demton Electronics

Kezelési utasítás. Demton. Demton Electronics APP-332 AC POWER PACK Kezelési utasítás Demton TISZTELT FELHASZNÁLÓ! A többi gyártóhoz hasonlóan mi is nagyon örülünk, hogy a termékünk megvásárlásával megtisztelt bennünket és támogatta a magyar termékek

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 51 5223 10 Számítástechnikai műszerész A szakmai vizsga szóbeli tantárgyai: Anyagismeret és technológia Digitális számítógépek Munkajogi, munkavédelmi ismeretek

Részletesebben

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft Pellet üzem - Alapoktól a tetıig Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft Elıkészítés Piackutatás Piaci potenciál felmérése (konkurencia és kereslet elemzés) Milyen piacra kíván a beruházó pelletet értékesíteni?

Részletesebben

60-as sorozat - Ipari relék 6-10 A

60-as sorozat - Ipari relék 6-10 A Dugaszolható ipari relék AC vagy DC kivitelű tekercsek Zárható teszt nyomógomb és mechanikus Választható kettős érintkezők a 60.12 és 60.13 típusoknál Multifunkciós időrelévé alakítható (a 86.00 típusú

Részletesebben

Aktív felharmonikus szűrő fizikai modell vizsgálata

Aktív felharmonikus szűrő fizikai modell vizsgálata Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosművek Tanszék Aktív szűrő fizikai modell vizsgálata Löcher János 2001. szeptember 12. 1. Bevezető Nemlineáris

Részletesebben

EATON - a szünetmentes biztonság

EATON - a szünetmentes biztonság - a szünetmentes biztonság Elıadó: Mészáros Gábor Mérnök-üzletkötı Amirıl szó lesz BPS Kft. EATON Powerware képviselet OEM márkaszerviz EATON UPS-ek a fekete sereg BladeUPS Referenciák BPS Kft. 19 éve

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyzı Asszony! Tisztelt Képviselıtestület!

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyzı Asszony! Tisztelt Képviselıtestület! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyzı Asszony! Tisztelt Képviselıtestület! Az alábbiakban kívánom összefoglalni a központi orvosi ügyelet mőködésének 2008. évi tapasztalatait. Egyúttal szeretném megköszönni

Részletesebben

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba DR. SZALÓK CSILLA 1 Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba I. Kicsi vállalkozás az idegenforgalomban Kicsi az idegenforgalomban mást jelent. Az Európai

Részletesebben

Hálózatszimuláció TINA tervezőprogram használatával

Hálózatszimuláció TINA tervezőprogram használatával Hálózatszimuláció TINA tervezőprogram használatával Szerző: Unger Tamás Formázás és korrektúra: Budai Tamás Széchenyi István Egyetem Győr, 2011 2. Tartalomjegyzék: Bevezetés... 4 1. Az ellenállás-redukció...

Részletesebben

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2014. május 27.

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2014. május 27. Név, felvételi azonosító, Neptun-kód: VI pont(45) : Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Közös alapképzéses záróvizsga mesterképzés felvételi vizsga Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008 Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Elektronikai technikus.. SZAKMA OKJ száma: Érvényesség: 2008.szeptember

Részletesebben

Nyomtatóport szintillesztő

Nyomtatóport szintillesztő Nyomtatóport szintillesztő Az alábbi nyomtatóport kártya lehetővé teszi a nyomtató porthoz való kényelmes, egyszerű hozzáférést, a jelszintek illesztett megvalósítása mellett. A ki- és bemenetek egyaránt

Részletesebben

Szállodákról általában

Szállodákról általában Szállodákról általában A szálloda vagy másképpen hotel az otthonuktól átmeneti idıre távol levıknek ellenszolgáltatásért szállást adó intézmény, amely többnyire ellátást, kiszolgálást nyújt. Korábbi akadémiai

Részletesebben

213-1. ERC 100 Digitális paraméterezhetõ speciális szabályozó. 2010. július. Szabályozók és vezérlõk KIVITEL

213-1. ERC 100 Digitális paraméterezhetõ speciális szabályozó. 2010. július. Szabályozók és vezérlõk KIVITEL 13-1 KIVITEL ALKALMAZÁS, ILLESZTHETÕSÉG Az ERC 100 digitális szabályozó a DIALOG III család tagja. Ventilátoros klímakonvektorok (fan-coil készülékek) intelligens szabályozását és vezérlését végzi. A készülék

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Műszaki informatikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 5 81 05 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

MUNKAANYAG. Miterli Zoltán. Aktív áramkörök mérése. A követelménymodul megnevezése: Távközlési alaptevékenység végzése

MUNKAANYAG. Miterli Zoltán. Aktív áramkörök mérése. A követelménymodul megnevezése: Távközlési alaptevékenység végzése Miterli Zoltán Aktív áramkörök mérése A követelménymodl megnevezése: Távközlési alaptevékenység végzése A követelménymodl száma: 0908-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-00-50 AKTÍV

Részletesebben

Led - mátrix vezérlés

Led - mátrix vezérlés Led - mátrix vezérlés Készítette: X. Y. 12.F Konzulens tanár: W. Z. Led mátrix vezérlő felépítése: Mátrix kijelzőpanel Mikrovezérlő panel Működési elv: 1) Vezérlőpanel A vezérlőpanelen található a MEGA8

Részletesebben

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat Fizika. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak Levelező tagozat 1. z ábra szerinti félgömb alakú, ideális vezetőnek tekinthető földelőbe = 10 k erősségű áram folyik be. föld fajlagos

Részletesebben

Harting vagy csapfedeles. Leírás. Műszaki adatok. Tápfeszültség: 3x400V+Nulla+Föld, AC ±10% Frekvencia: 50Hz ± 5% Teljesítmény: 5W ( Stand-by )

Harting vagy csapfedeles. Leírás. Műszaki adatok. Tápfeszültség: 3x400V+Nulla+Föld, AC ±10% Frekvencia: 50Hz ± 5% Teljesítmény: 5W ( Stand-by ) 2,3 kw kimeneti teljesítmény csatornánként DMX 512 vezérlés DMX címzés csatornánként (Patch) Előfűtés Csatorna teszt Hőmérsékelet vezérelt csendes ventilátor Harting vagy csapfedeles kimenet 2U rack méret

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE SZÉCHENY STÁN EGYETEM HTT://N.SZE.H HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE Marcsa Dániel illamos gépek és energetika 2013/2014 - őszi szemeszter Kisfeszültségű hálózatok méretezése A leggyakrabban kisfeszültségű vezetékek

Részletesebben

Mobil: 36 30 9966 201 Tel/Fax: 36 28 414 380 E-mail: wintecsamu@fotnet.hu

Mobil: 36 30 9966 201 Tel/Fax: 36 28 414 380 E-mail: wintecsamu@fotnet.hu Mobil: 36 30 9966 201 Tel/Fax: 36 28 414 380 E-mail: wintecsamu@fotnet.hu Mobil: 36 30 9966 201 Tel/Fax: 36 28 414 380 E-mail: wintecsamu@fotnet.hu Ablak -évekre szóló választás Egy házépítés hosszú évekre

Részletesebben

Waste to Energy projekt bemutatása

Waste to Energy projekt bemutatása European Regional Development Fund Waste to Energy projekt bemutatása WASTE TO ENERGY Dr. Pigniczki Zsanett pigniczki@darfu.hu DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Waste to

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet

T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet CPU5A Kártyaméret: 100x100mm 3 vagy 4 tengelyes interpoláció, max.125 KHz léptetési frekvencia. Szabványos kimenetek (Főorsó BE/KI, Fordulatszáám: PWM / 0-10V,

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése Matematikai alapok és valószínőségszámítás Statisztikai változók Adatok megtekintése Statisztikai változók A statisztikai elemzések során a vizsgálati, vagy megfigyelési egységeket különbözı jellemzık

Részletesebben

1. VEZÉRLŐSZEKRÉNY ISMERTETŐ

1. VEZÉRLŐSZEKRÉNY ISMERTETŐ Elektromos Vezérlőszekrények EQ.M típuscsalád EQ.M- x xxx - xx - x... Opciók: "O 1 -O 10" Belső kód Kimenetek terhelhetősége: "06 "- 6A "10 "- 10A "14 "- 14A "18 "- 18A Doboz kivitel: "M"- PVC Villamos

Részletesebben