21.B 21.B. Szinteltoló Erısítı Szinteltoló. A mőveleti erısítı tömbvázlata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "21.B 21.B. Szinteltoló Erısítı Szinteltoló. A mőveleti erısítı tömbvázlata"

Átírás

1 2.B lapáramkörök alkalmazásai Mőeleti erısítık Mutassa a mőeleti erısítık felépítését, jellemzıit és jelképi jelöléseit! smertesse a mőeleti erısítık tömbázlatos felépítését! smertesse a differenciálerısítık, az áramgenerátorok, a fázisösszegzık és a szinteltolók felépítését és mőködését! ajzolja fel a mőeleti erısítıs alapkapcsolásokat, értelmezze jellemzıiket: feszültségerısítésüket, meneti és meneti ellenállásukat! Mutassa a mőeleti erısítık mősza katalógus adatait! z erısítık osztályozása z elektronikai iparnak az 960-as éekn történt nagy iramú fejlıdése létrehozta a mikroelektronikát és ezen lül az integrált áramköri technikát is. z integrált áramkör ( angolul: ntegrated Circuit, röiden C) fı jellemzıje, hogy itt az aktí és passzí áramköri elemek egy-egy csoportját és az ezeket egyfoglaló összekötéseket egyidejőleg, azonos gyártástechnológiáal hozzák létre, ellentétn az egyedi (diszkrét) alkotórészekbıl felépített áramkörökkel, amelyeknél külön égezték el az alkatrészek gyártását és összeszerelését. mőeleti erısítı z analóg integrált áramkörök két nagy csoportra oszthatók: nierzális integrált áramkörök: amelyek sokféle üzemmódban, sokféle célra használhatóak. z unierzális áramkörök közül emelkedı jelentısége an az integrált mőeleti erısítıknek, amelyek a mérés- és irányítástechnika, híradástechnikai rendszerek unierzális elemeként tenthetıek. Funkcionális áramkörök: ezek meghatározott célfeladat megoldására készülnek. Mi ezen témakörn a mőeleti erısítıel fogunk foglalkozni. Ezek az erısítık különleges tulajdonságokkal rendelkeznek, bonyolult felépítésőek és sokoldalúan felhasználható egyenáramú erısítık. z elneezés onnan ered, hogy eredetileg a szabályozástechnika és az analóg számítógépek megoldandó feladataihoz készültek diszkrét, majd integrált formában. megfelelıen alacsony áruk lehetıé teszi a mőeleti erısítık széleskörő használatát és a felhasználási területek bıülését. Így jelenlegi felhasználási területük terjed az elektronika, híradástechnika, mérés- és irányítástechnika területeire. mőeleti erısítı tömbázlatos felépítése Ezek az erısítık egyenáramú erısítık, amelyek olyan áltakozó feszültségő erısítık melynek alsó határfrekenciája nulla. Tehát alkalmas egyen- és áltakozó feszültségő jelek erısítésére is. mőeleti erısítık felhasználásakor fontos feladat a drift alacsony értéken tartása, ezért menetükön étel nélkül differenciálerısítıt alkalmazunk. S N P - + Szinteltoló Erısítı Szinteltoló ifferenciálerısítı Fázisösszegzı Teljesítményerısítı mőeleti erısítı tömbázlata meneti differenciálerısítı nagy érzékenységő és jelentıs feszültségerısítéső. második fokozat a fázisösszegzı áramkör, amely a jelet aszimmetrikussá alakítja és szintillesztés után újabb feszültségerısítı fokozat köetkezik. meneti teljesítményerısítı egy szinteltoló fokozaton keresztül ezérlıdik. mőeleti erısítık szabányos jelölése z integrált mőeleti erısítık rajzjele a köetkezı ábrán látható. feszültségek a közös pontra, a testpontra onatkoznak, amelyet a köetkezı ábrán feltüntettünk. mőeleti erısítı rajzjele mőeleti erısítı onatkoztatási pontjai

2 ezetések elneezése és feladatuk + jellel jelölt pont menet és nem inertáló menetnek neezzük. Ez azt jelenti, hogy a rákapcsolt feszültség ( P ) a meneti ponton azonos polaritással, azonos fázisban jelenik meg. - jellel jelölt meneti pont az inertáló agy fázisfordító menet, hiszen az ide kapcsolt jel ( N ) a meneten fordított polaritással, illete ellenfázisban érzékelhetı. menıfeszültség meghatározása Ha a mőeleti erısítı két menetére az ábrán látható feszültséget kapcsolunk, akkor a meneti kapcsokon a két jel felerısített különbsége tapasztalható. u 0 ( P N ) u 0, ahol az a két meneti pont közötti feszültségkülönbség, az u0 pedig a differenciális nyílthurkú erısítés. mőeleti erısítı paraméterei z egységnyi erısítés határfrekenciája z egységnyi erısítés határfrekenciája: f. zt a frekenciát értjük alatta, amikor a nyílthurkú feszültségerısítés nullára csökken slew-rate Slew-rate: S. z erısítı meneti feszültségének a maximális áltozási sességét jelenti, egységugrás meneti jel esetén. jeláltozás sessége a nullátmenetnél a legnagyobb, hiszen ott a legmeredekebb az érintı. menı jel akkor tenthetı torzítatlannak ebbıl a szempontból, ha teljesül, hogy: S 2 π f cs tápfeszültségtartomány tápfeszültség tartomány: ± T. mőeleti erısítı szimmetrikus tápfeszültségének maximális és minimális értéke. nyugalmi teljesítményfelétel Nyugalmi teljesítményfelétel: P 0. Terheletlen és ezérlésnélküli állapotban az energiaforrásból felett teljesítmény nagysága, ha a meneti feszültség nulla értékő. z üzemi hımérséklettartomány z üzemi hımérséklettartomány: T ü. Üzemi hımérséklettartománynak neezzük azt a környezeti hımérséklettartományt, ahol a gyártó által a katalógusban megadott üzemi paraméterek garantáltak. helyettesítı kép mőeleti erısítı alacsonyfrekenciás helyettesítı képe mőeleti erısítı differenciális ezérlése mőeleti erısítı közös módusú ezérlése deális esetn, ha két (inertáló és nem inertáló) menetre azonos feszültséget kapcsolunk, akkor a meneti feszültség nulla értékő lesz, hiszen az differenciális feszültség nulla: u 0 ( P N ) 0 z ideális mőeleti erısítıkre jellemzı, hogy torzítás nem lép fel, paraméterei nem hımérséklet függıek, tápfeszültség függetlenek és a közös módusú erısítésük nulla. Fıbb jellemzıik:. nyílthurkú erısítésük: u0 Bemeneti ellenállásuk:. Kimeneti ellenállásuk: 0. 2

3 meneti áramok értékei: P N 0. Mőködési frekenciatartományuk : 0 Hz... Hz. meneti munkaponti áram Bemeneti munkaponti áram: B. meneti differenciálerısítı munkaponti bázisáramainak számtani középértéke. meneti ofszet áram Bemeneti ofszet áram: B0. z a szimmetrikus meneti áram, amely nulla meneti feszültség eléréséhez kell. B0 B B2 meneti ofszet feszültség Bemeneti ofszet feszültség: B0. z a szimmetrikus meneti feszültség, amely a meneten nulla feszültséget eredményez. meneti ellenállás Bemeneti ellenállás:. lacsony frekencián a szimmetrikus meneti feszültség és a szimmetrikus meneti áram hányadosa. B meneti ellenállás Kimeneti ellenállás:. mőeleti erısítı meneti ellenállása alacsony frekencián az üresjárási meneti feszültség és a röidzárási áram hányadosa. z üresjárási nyílthurkú feszültségerısítés Üresjárási (nyílthurkú) feszültségerısítés: u0. isszacsatolatlan erısítı terheletlen menete esetén az alacsonyfrekenciás szimmetrikus meneti jellel mért feszültségerısítése. u0 közös módusú feszültségerısítés Közös módusú feszültségerısítés: uk. Ha a mőeleti erısítı két meneti kapcsán azonos amplitúdójú és fázishelyzető feszültség an jelen, akkor közös módusú ezérlésrıl szélünk. Ez a feszültségerısítés a mőeleti erısítı terheletlen menettel, isszacsatolás nélkül, alacsony frekencián, közös módusú meneti jellel mért feszültségerısítése: uk K közös módusú feszültségelnyomási tényezı Közös módusú feszültségelnyomási tényezı (CM, E K ): G. nyílthurkú differenciális erısítés és a nyílthurkú közös módusú erısítés hányadosa: CM E K sászélesség G u0 uk Sászélesség: f 0. z a frekencia, amelynél a nyílthurkú feszültségerısítés értéke 3 db- el csökken, többnyire a 0 Hzhez képest. Tipikus értéke: 0 Hz. z ideális mőeleti erısítı paraméterei mőeleti erısítıkkel égzett számítások során olyan mőeleti erısítıket alkalmazunk, amelyet ideálisnak tenthetünk. alóságban ilyen erısítı nincs, iszont a napjainkban készült jó minıségő áramkörök ezen eszközt megközelítik, s nem köetünk el nagy hibát, ha ezzel az idealizált áramkörrel dolgozunk. alóságos mőeleti erısítı paraméterei: a katalógus gyártás során nem lehetséges idealizált tulajdonságokkal felruházott mőeleti erısítıt elıállítani, a gyártás során készített áramköröket alóságos mőeleti erısítıknek neezzük. Bár igyekeznek a gyártók a minél jobb megközelítésére az ideálisnak, a gyártástechnológia ezt nem teszi lehetıé. 3

4 Nem fogunk jelentıs hibát elköetni a számításaink során, ha a napjainkban gyártott nagyon jó minıségő áramkört ideálissal helyettesítjük. Egy alóságos mőeleti erısítı fıbb jellemzı értékei: nyílthurkú erısítésük: u Bemeneti ellenállásuk: 200MΩ Kimeneti ellenállásuk: 0 meneti hibafeszültség: 0,5mV meneti áram: 0p közös módusú erısítés: uk 0,2 meneti áramdrift: 0,5n/K mőeleti erısítı feszültségátiteli karakterisztikája isszacsatolatlan mőeleti erısítı frekenciamenete mőeleti erısítı tokozása L tok L-8 tok TO-99 tok differenciálerısítık, az áramgenerátorok, a fázisösszegzık és a szinteltolók felépítése és mőködése differenciálerısítık bipoláris agy térezérléső tranzisztorokkal alakított differenciál-erısítık az analóg integrált áramkör alapetı kapcsolási egysége. Általános alkalmazását elsısorban szimmetrikus felépítésének és jó egyenáramú erısítı tulajdonságainak köszönheti. iffrenciálerısítı alapkapcsolás bipoláris tranzisztorral diffrenciálerısítı alapkapcsolás unipoláris tranzisztorral kapcsolási rajz mőeleti erısítık meneti fokozatai differenciál-erısítık, bipoláris agy térezérléső tranzisztorral felépíte. 4

5 bipoláris tranzisztorok két bázisa, a FET-ek esetén a kapuelektródája képezi a földhöz képest a szimmetrikus meneteket. szimmetrikus meneti feszültség s a két kollektor, a FET- ek esetén a két drain között mérhetı. nullázás, ofszetegyenlítés differenciál- erısítı akkor ideális, ha a két tranzisztor paraméterei és a megfelelı ellenállások azonosak, tehát teljesen szimmetrikus áramkörrıl an szó. Ha nem ezéreljük az erısítıt, akkor: 2 C C 2 E2 2 S egyenlítés lehetıségei alóságos differenciál-erısítı az alkatrészek szórása miatt nem lehet szimmetrikus, ezért az erısítı menetén feszültség jelenik meg nulla menı jel esetén is. Ezért az erısítıt szimmetrizálni kell, amit nullázásnak agy ofszetegyenlítésnek neezünk. P potenciométer segítségéel a két kollektor áramot azonos értékőre állítjuk úgy, hogy a meneti feszültség nulla értéket egyen fel. diszkrét tranzisztorokkal alakított diffrerenciál-erısítık alkatrészeinek megfelelı álogatásáal csak s aszimmetria jelentkezik, ezért ideálisnak is tenthetı. iffrenciálerısítı alapkapcsolás bipoláris tranzisztorral, nullázási lehetıséggel diffrenciálerısítı alapkapcsolás unipoláris tranzisztorral, nullázási lehetıséggel közös módusú feszültségerısítés kkor, ha közös módusban ezéreljük a differenciál- erısítıt, felfogható két párhuzamosan kapcsolt, terheletlen közös emitterellenállással rendelkezı fokozatnak. lyenkor a közös módusú feszültségerısítés értéke: uk k 2 k 2 C E alóságos differenciál- erısítık esetén az uk 0 3, míg az us 0 2 nagyságrendő. differenciál- erısítık minıségi jellemzıje a CM, amelyet közös módusú jelelnyomási tényezınek neeznek. us Ek, agyis a differenciális és a közös módusú feszültségerısítések hányadosa. uk CM ezérlési módok z erısítı ezérlése két módon történhet: ifferenciális ezérlés: ilyenkor bipoláris tranzisztornál a két bázist a földhöz képest különbözı jelek ezérlik, amint azt a köetkezı ábrán szemléltetjük. Közös módusú ezérlés: a ezérlı jel közös, szimmetrikus összeteıt nem tartalmaz. Ekkor a két bázist illete a ezérlıelektródát a földhöz képest azonos jel ezérli. Ha tökéletes szimmetriát tételezünk fel, akkor a két 5

6 tranzisztor áramainak a áltozása is azonos nagyságú és fázishelyzető, a két kollektor potenciálja is azonosan áltozik, így szimmetrikus menı jel nincs: s us ( 2 ) 0 + T C C2 T T 3 T 2 2 E C3 diffrenciálerısítı ezérlése - T z aszimmetrikus menető diffrenciálerısítı fázisösszegzı áramkör z integrált erısítık általában többfokozatúak és szimmetrikus menetőek. Kimeneti fokozatuk azonban szinte étel nélkül aszimmetrikus (aminek az az oka, hogy a terhelés egyik égpontja többnyire földelt). Ezért az erısítın lül a szimmetrikus és aszimmetrikus fokozatot egymáshoz csatolni kell. Ezt a feladatot látja el a fázisösszegzı áramkör, ami a differenciál-erısítı két földszimmetrikus jelét egyetlen jellé egyesíti (lehetıleg csillapítás nélkül). T 3 tranzisztor bázis-emitter köre a differenciálerısítı szimmetrikus menetére an köte. Munkapontját a dióda nyitófeszültsége állítja, ezzel s aszimmetriát okoza a differenciálerısítı mőködésén. menet T 3 munkaellenállásán ( C3 ) már aszimmetrikus. arlington-kapcsolás bipoláris tranzisztorok áramerısítése nem mindig megfelelı. lyenkor használhatjuk a tranzisztorok arlingtonkapcsolását. darlington kapcsolás komplementer darlington kapcsolás arlington-fokozat kapcsolás tulajdonképpen két azonos típusból felépített egyetlen tranzisztornak felel meg. smere a tranzisztor alapegyenletét és a h paraméterek jelentését leezethetı, hogy az így elıállított tranzisztor paraméterei a köetkezıképpen alakulnak. Jellemzı, hogy a számunkra fontos paraméterek h -szeresre nöekednek. Számos esetn elınyös lehet két különbözı típusú tranzisztorból alakítani a párt. Ezt a kapcsolási módot komplementer arlington-kapcsolásnak neezzük. tranzisztoros áramgenerátor z áramgenerátorok feladata, hogy állandó áramot szolgáltassanak egy terhelésen, függetlenül a rajta esett feszültségtıl. 6

7 alóságos áramgenerátor meneti árama csak egy bizonyos tartományban állandó értékő. Ha egy normál mőködési tartományban mőködı negatí áram- isszacsatolással ellátott tranzisztoros erısítı bázisfeszültségét stabil értéken tartjuk, akkor az terhelı áram közel állandó értékő és nem függ az terhelı (kollektor) ellenállástól. Tranzisztoros áramgenerátor eli megoldása Tranzisztoros áramgenerátor feszültségosztóal Áramgenerátor Zener-diódáal felépíte z egyszerő áramtükör Kis menı áramú áramtükör kapcsolási módok izsgálat Egyik megoldás, hogy a bázisfeszültséget egy már jól ismert bázisosztó határozza meg. Egy másik mód, hogy a bázisfeszültség állandó értéken tartása megoldható Zener- diódáal is. z összefüggések z összefüggések ismertetése kapcsolás meneti árama: B BE0 t E E összefüggéssel írható le. smerünk ún. speciális áramgenerátorokat, amelyeket áramtükörnek is szoktak neezni. mőeleti erısítık meneti fokozatai z integrált áramkörök égerısítı fokozatától s meneti ellenállást, nagy ezérelhetıséget és lehetıleg s torzítást kíánunk. mőeleti erısítık meneti fokozataként leggyakrabban s munkaponti áramú komplementer tranzisztoros emitterköetı erısítıt alkalmaznak. Jellemzıje, hogy kettıs tápfeszültség alkalmazása esetén, ezérlés nélkül az erısítı menetén feszültség nem jelenik meg. meneti fokozat kapcsolása nem inertáló alapkapcsolás mőködése és fontosabb jellemzıi isszacsatolás mutatásra kerülı kapcsolásban ideális mőeleti erısítıt alkalmazunk, az áttenthetıség miatt elhagyjuk a tápfeszültségek csatlakozási pontjait és nem szerepeltetjük a kompenzálási megoldásokat. Egy mőeleti erısítı akkor an isszacsatola, ha menıjel egy részét isszaezetjük a meneti kapcsára. isszacsatolást külsı isszacsatoló hálózat segítségéel alósítjuk meg. 7

8 Negatí isszacsatolás Ha a isszacsatolt jel onódik a menı jelbıl, akkor negatí isszacsatolásról szélünk. z erısítı áramkörök esetén a negatí isszacsatolásnak an jelentısége, a pozití isszacsatolást az oszcillátorok esetén tárgyaljuk. z ábra jelöléseit alkalmaza, felírható: u + u β u Megállapítható, hogy a kapcsolás feszültségerısítését csak a külsı isszacsatoló hálózat határozza meg, nem függ a mőeleti erısítıtıl. legegyszerőbb isszacsatoló hálózat egy ohmos feszültségosztóból áll. Így lineáris erısítıként mőködik, mert erısítését csak a feszültségosztó osztási aránya határozza meg. kapcsolásban a isszacsatoló áramkör egy ellenállás. Felíra a csomóponti törényt az inertáló menetre, s együk figyelem, hogy ideális erısítırıl an szó, hiszen N 0,. meneti áram átfolyik az ellenálláson, és felíra a huroktörényt: N N kapott összefüggések érényesek lesznek akkor is, ha más áramkört kapcsolunk a mőeleti erısítı menetére és menetére. z áramkörnek a meneti ellenállása zérus, miel az nulla értékő: 0 nem inertáló erısítı nem inertáló erısítı alapkapcsolásán a menı jel a nem inertáló menetre an kapcsola, és fázisfordítás nélkül erısíte jelenik meg a meneten. Mőeleti erısítı negatí isszacsatolással nem inertáló erısítı negatí isszacsatoló áramkör negatí isszacsatoló áramkör, negatí isszacsatolással an elláta, amelyet az és ellenállások hoznak létre. mőeleti erısítı menetén jelentkezı differenciális feszültség:. mőeleti erısítı nyilthurkú és isszacsatolt erısítése: u0, u Kirchhoff-törények felhasználásáal adódnak a köetkezı összefüggések: u 0 u 0 ( ) u 0 + negatí isszacsatolás megalósítása feszültségköetı 8

9 isszacsatolt erısítı erısítése isszacsatolt erısítés: u + + u0 + Feltételeze, hogy az ideális mőeleti erısítı nyílthurkú erısítése égtelen nagy, az összefüggésünk a köetkezı egyszerőbb formában is felírható: u + z összefüggést elemeze, látható, hogy értéke csak pozití lehet, hiszen a tört értéke nulla agy pozití értéket ehet fel. Ez azt jelenti, hogy az áramkör a felerısített jel fázist nem, fordít. meneti ellenállás másik fontos jellemzı az erısítı meneti ellenállása, amely ideális mőeleti erısítı esetén:. isszacsatolt erısítı meneti ellenállása negatí isszacsatolás hatására, a meneti ellenállás, a nyílthurkú meneti ellenálláshoz képest is sebb lesz, értéke az erısítés csökkenés arányában csökken: u. u0 isszacsatolás hatása Ha elemezzük a nyílt hurkú erısítı erısítésének frekenciafüggıségét, akkor láthatjuk, hogy sebb erısítés esetén a törésponti frekencia a nagyobb frekenciák felé tolódik, tehát sebb erısítés esetén (negatían isszacsatolt erısítı) a sászélesség nöekszik. feszültségköetı erısítı fenti kapcsolás egy érdekes nem inertáló erısítı, amelyet feszültségköetınek neezünk. Ha a nne szereplı ellenállásokat felismerjük, akkor derül, hogy az u érték adódik, tehát a meneti jel köeti a meneti jel értékét. kapcsolás a meghajtó fokozatot nem terheli és feszültséggenerátoros menettel rendelkezik. mőeleti erısítı mutatásra kerülı kapcsolásban ideális mőeleti erısítıt alkalmazunk, az áttenthetıség miatt elhagyjuk a tápfeszültségek csatlakozási pontjait, és nem szerepeltetjük a kompenzálási megoldásokat. Egy mőeleti erısítı akkor an isszacsatola, ha menıjel egy részét isszaezetjük a meneti kapcsára. isszacsatolást külsı isszacsatoló hálózat segítségéel alósítjuk meg. z inertáló mőeleti erısítı negatí isszacsatolással z inertáló erısítı Ez az egyik legjobban elterjedt mőeleti erısítıs alapkapcsolás. z elneezés onnan ered, hogy az jelet az inertáló menetre kapcsoljuk. meneten a felerısített jel, mérhetı, amely a meneti jelhez képest ellenfázisban an. 9

10 negatí isszacsatoló áramkör z ábrára az alaptörényeket alkalmaza: + N N deális mőeleti erısítı esetén, amikor 0 és N 0: + + melybıl köetkezik, hogy:. 0 isszacsatolt erısítı erısítése isszacsatolt mőeleti erısítı feszültségerısítése:. u z eredménybıl köetkezik, hogy az erısítı erısítését csak az alkalmazott ellenállások határozzák meg. meneti ellenállás kapcsolás meneti ellenállása:. isszacsatolt erısítı meneti ellenállása isszacsatolt erısítı meneti ellenállása: u. u0 isszacsatolás hatása isszacsatolás hatására az erısítı erısítése csökken u értékre, az erısítı sászélessége pedig nöekszik, hiszen nı a felsı határfrekencia. 0

Adatok: R B1 = 100 kω R B2 = 47 kω. R 2 = 33 kω. R E = 1,5 kω. R t = 3 kω. h 22E = 50 MΩ -1

Adatok: R B1 = 100 kω R B2 = 47 kω. R 2 = 33 kω. R E = 1,5 kω. R t = 3 kω. h 22E = 50 MΩ -1 1. feladat R B1 = 100 kω R B2 = 47 kω R C = 3 kω R E = 1,5 kω R t = 4 kω A tranzisztor paraméterei: h 21E = 180 h 22E = 30 MΩ -1 a) Számítsa ki a tranzisztor kollektor áramát, ha U CE = 6,5V, a tápfeszültség

Részletesebben

13.B 13.B. 13.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások

13.B 13.B. 13.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások 3.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások Ismertesse a többfokozatú erısítık csatolási lehetıségeit, a csatolások gyakorlati vonatkozásait és azok alkalmazási korlátait! Rajzolja

Részletesebben

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő Műveleti erősítők A műveleti erősítők egyenáramú erősítőfokozatokból felépített, sokoldalúan felhasználható áramkörök, amelyek jellemzőit A u ', R be ', stb. külső elemek csatlakoztatásával széles határok

Részletesebben

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK)

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK) Félévi követelmények és beadandó feladatok ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK) tárgyból a Villamosmérnöki szak levelező tagozat hallgatói számára Óbuda Budapest, 2005/2006. Az ELEKTRONIKA I. tárgy témaköre: Az

Részletesebben

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam Elektronika alapjai Témakörök 11. évfolyam Négypólusok Aktív négypólusok. Passzív négypólusok. Lineáris négypólusok. Nemlineáris négypólusok. Négypólusok paraméterei. Impedancia paraméterek. Admittancia

Részletesebben

Elektronika I. Gyakorló feladatok

Elektronika I. Gyakorló feladatok Elektronika I. Gyakorló feladatok U I Feszültséggenerátor jelképe: Áramgenerátor jelképe: 1. Vezesse le a terheletlen feszültségosztóra vonatkozó összefüggést: 2. Vezesse le a terheletlen áramosztóra vonatkozó

Részletesebben

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

Analóg áramkörök Műveleti erősítővel épített alapkapcsolások

Analóg áramkörök Műveleti erősítővel épített alapkapcsolások nalóg áramkörök Műveleti erősítővel épített alapkapcsolások Informatika/Elektronika előadás encz Márta/ess Sándor Elektronikus Eszközök Tanszék 07-nov.-22 Témák Műveleti erősítőkkel kapcsolatos alapfogalmak

Részletesebben

Elektronika 11. évfolyam

Elektronika 11. évfolyam Elektronika 11. évfolyam Áramköri elemek csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris,) Áramkörök csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris, kétpólusok-négypólusok) Két-pólusok csoportosítása.

Részletesebben

Elektronika 1. (BMEVIHIA205)

Elektronika 1. (BMEVIHIA205) Elektronika. (BMEVHA05) 5. Előadás (06..8.) Differenciál erősítő, műveleti erősítő Dr. Gaál József BME Hálózati endszerek és SzolgáltatásokTanszék gaal@hit.bme.h Differenciál erősítő, nagyjelű analízis

Részletesebben

10.B Tranzisztoros alapáramkörök Munkapont-beállítás

10.B Tranzisztoros alapáramkörök Munkapont-beállítás 0.B ranzisztoros alapáramkörök Munkapont-beállítás Definiálja a lineáris és a nemlineáris mőködést, a sztatikus és a dinamikus üzemmódot! Értelmezze a munkapont, a munkaegyenes fogalmát és szerepét! Mutassa

Részletesebben

Elektronika 1. 4. Előadás

Elektronika 1. 4. Előadás Elektronika 1 4. Előadás Bipoláris tranzisztorok felépítése és karakterisztikái, alapkapcsolások, munkapont-beállítás Irodalom - Megyeri János: Analóg elektronika, Tankönyvkiadó, 1990 - U. Tiecze, Ch.

Részletesebben

III. félvezetők elméleti kérdések 1 1.) Milyen csoportokba sorolhatók az anyagok a fajlagos ellenállásuk alapján?

III. félvezetők elméleti kérdések 1 1.) Milyen csoportokba sorolhatók az anyagok a fajlagos ellenállásuk alapján? III. félvezetők elméleti kérdések 1 1.) Milyen csoportokba sorolhatók az anyagok a fajlagos ellenállásuk alapján? 2.) Mi a tiltott sáv fogalma? 3.) Hogyan befolyásolja a tiltott sáv szélessége az anyagok

Részletesebben

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata. El. II. 5. mérés. SZIMMETRIKUS ERŐSÍTŐK MÉRÉSE. A mérés célja : Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata. A mérésre való felkészülés során tanulmányozza

Részletesebben

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1. Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI 8 1.1 AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.2 AZ ELEKTROMOS TÉR 9 1.3 COULOMB TÖRVÉNYE 10 1.4 AZ ELEKTROMOS

Részletesebben

19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges:

19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges: 9.B Alapáramkörök alkalmazásai Oszcillátorok Ismertesse a szinuszos rezgések elıállítására szolgáló módszereket! Értelmezze az oszcillátoroknál alkalmazott pozitív visszacsatolást! Ismertesse a berezgés

Részletesebben

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Műveleti erősítők - 1. rész

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Műveleti erősítők - 1. rész Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: Műveleti erősítők - 1. rész Hobbielektronika csoport 2016/2017 1 Felhasznált irodalom Sulinet Tudásbázis: A műveleti erősítők alapjai, felépítése, alapkapcsolások

Részletesebben

Attól függően, hogy a tranzisztor munkapontját melyik karakterisztika szakaszon helyezzük el, működése kétféle lehet: lineáris és nemlineáris.

Attól függően, hogy a tranzisztor munkapontját melyik karakterisztika szakaszon helyezzük el, működése kétféle lehet: lineáris és nemlineáris. Alapkapcsolások (Attól függően, hogy a tranzisztor három csatlakozási pontja közül melyiket csatlakoztatjuk állandó potenciálú pólusra, megkülönböztetünk): földelt emitteres földelt bázisú földelt kollektoros

Részletesebben

25.B 25.B. 25.B Impulzustechnikai alapáramkörök Impulzusok elıállítása

25.B 25.B. 25.B Impulzustechnikai alapáramkörök Impulzusok elıállítása 5.B Impulzustechnikai alapáramkörök Impulzusok elıállítása Értelmezze a félvezetı elemek és a mőveleti erısítı kapcsoló üzemmódját, a stabil- és a kvázistabil állapotot! Magyarázza el a tranzisztoros vagy

Részletesebben

Az N csatornás kiürítéses MOSFET jelleggörbéi.

Az N csatornás kiürítéses MOSFET jelleggörbéi. SZIGETELT VEZÉRLİELEKTRÓDÁS TÉRVEZÉRLÉSŐ TRANZISZTOR (MOSFET) A MOSFET-nek (Metal Oxide Semiconductor, fém-oxid-félvezetı) két alaptípusa a kiürítéses és a növekményes MOSFET. Mindkét típusból készítenek

Részletesebben

1.zh Kösse össze a két oszlop egy-egy összetartozó fogalmát! pozitív visszacsatolás

1.zh Kösse össze a két oszlop egy-egy összetartozó fogalmát! pozitív visszacsatolás 1.zh Kösse össze a két oszlop egy-egy összetartozó fogalmát! gerjedés Bode hurokerősítés nem-invertáló db pozitív visszacsatolás követő egységnyi Kösse össze a két oszlop egy-egy összetartozó fogalmát!

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. április 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK DÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 240 perc 2006

Részletesebben

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Logaritmikus erősítő tanulmányozása 13. fejezet A műveleti erősítők Logaritmikus erősítő tanulmányozása A műveleti erősítő olyan elektronikus áramkör, amely a két bemenete közötti potenciálkülönbséget igen nagy mértékben fölerősíti. A műveleti

Részletesebben

A 2009-es vizsgákon szereplő elméleti kérdések

A 2009-es vizsgákon szereplő elméleti kérdések Kivezérelhetőség és teljesítményfokozatok: A 2009-es vizsgákon szereplő elméleti kérdések 1. Ismertesse a B osztályú teljesítményfokozat tulajdonságait (P fmax, P Tmax, P Dmax(1 tr), η Tmax )! (szinuszos

Részletesebben

Áramgenerátorok alapeseteinek valamint FET ekkel és FET bemenetű műveleti erősítőkkel felépített egyfokozatú erősítők vizsgálata.

Áramgenerátorok alapeseteinek valamint FET ekkel és FET bemenetű műveleti erősítőkkel felépített egyfokozatú erősítők vizsgálata. El. II. 4. mérés. 1. Áramgenerátorok bipoláris tranzisztorral A mérés célja: Áramgenerátorok alapeseteinek valamint FET ekkel és FET bemenetű műveleti erősítőkkel felépített egyfokozatú erősítők vizsgálata.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Mûveleti erõsítõk I.

Mûveleti erõsítõk I. Mûveleti erõsítõk I. 0. Bevezetés - a mûveleti erõsítõk mûködése A következõ mérésben az univerzális analóg erõsítõelem, az un. "mûveleti erõsítõ" mûködésének alapvetõ ismereteit sajátíthatjuk el. A nyílthurkú

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. február 23. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ELŐDÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 180 perc

Részletesebben

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni? 1. mérés Definiálja a korrekciót! Definiálja a mérés eredményét metrológiailag helyes formában! Definiálja a relatív formában megadott mérési hibát! Definiálja a rendszeres hibát! Definiálja a véletlen

Részletesebben

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Diszkrét aktív alkatrészek és egyszerû alkalmazásaik. Elmélet A diszkrét aktív elektronikai alkatrészek (dióda, különbözõ tranzisztorok, tirisztor) elméleti

Részletesebben

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Híradástechnika Intézet Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató A mérést végezte: Neptun kód: A mérés időpontja: A méréshez szükséges eszközök:

Részletesebben

Bipoláris tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata

Bipoláris tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata Mérési jegyzõkönyv A mérés megnevezése: Mérések Microcap Programmal Mérõcsoport: L4 Mérés helye: 14 Mérés dátuma: 2010.02.17 Mérést végezte: Varsányi Péter A Méréshez felhasznált eszközök és berendezések:

Részletesebben

UNIPOLÁRIS TRANZISZTOR

UNIPOLÁRIS TRANZISZTOR UNIPOLÁRIS TRANZISZTOR Az unipoláris tranzisztorok térvezérléső tranzisztorok (Field Effect Transistor). Az ilyen tranzisztorok kimeneti áramának nagyságát a bemeneti feszültséggel létrehozott villamos

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 523 02 Elektronikai technikus

Részletesebben

20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk:

20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk: 20.B Alapáramkörök alkalmazásai Stabilizátorok Mutassa be a soros és a párhuzamos stabilizálás elvét! Ismertesse a Zener-diódás elemi stabilizátor kapcsolás felépítését, mőködését, értelmezze jelleggörbéjét

Részletesebben

Zh1 - tételsor ELEKTRONIKA_2

Zh1 - tételsor ELEKTRONIKA_2 Zh1 - tételsor ELEKTRONIKA_2 1.a. I1 I2 jelforrás U1 erősítő U2 terhelés 1. ábra Az 1-es ábrán látható erősítő bemeneti jele egy U1= 1V amplitúdójú f=1khz frekvenciájú szinuszos jel. Ennek megfelelően

Részletesebben

feszültség konstans áram konstans

feszültség konstans áram konstans Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék Űrtechnológia laboratórium Szabó József Egyszerű feszültség és áramszabályozó Űrtechnológia a gyakorlatban Budapest, 2014. április 10. Űrtetechnológia a gyakorlatban

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

I. Félvezetődiódák. Tantárgy: Villamos mérések 2. Szakközépiskola 12. évfolyam számára. Farkas Viktor

I. Félvezetődiódák. Tantárgy: Villamos mérések 2. Szakközépiskola 12. évfolyam számára. Farkas Viktor I. Félvezetődiódák Tantárgy: Villamos mérések 2. Szakközépiskola 12. évfolyam számára Farkas Viktor Bevezetés Szilícium- és Germánium diódák A fénykibocsátó dióda (LED) Zener dióda Mérési elrendezések

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGA 2009. 2006. május 22. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK II. Elektrotechnika 5. előadás

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK II. Elektrotechnika 5. előadás FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK II. Elektrotechnika 5. előadás A tranzisztor felfedezése A tranzisztor kifejlesztését a Lucent Technologies kutatóintézetében, a Bell Laboratóriumban végezték el. A laboratóriumban három

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGA 2006. október 2006. 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Gingl Zoltán, Szeged, :14 Elektronika - Hálózatszámítási módszerek

Gingl Zoltán, Szeged, :14 Elektronika - Hálózatszámítási módszerek Gingl Zoltán, Szeged, 05. 05.09.9. 9:4 Elektronika - Hálózatszámítási módszerek 05.09.9. 9:4 Elektronika - Alapok 4 A G 5 3 3 B C 4 G Áramköri elemek vezetékekkel összekötve Csomópontok Ágak (szomszédos

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA 1. Egyenáramú körök Követelmények, matematikai alapok, prefixumok Töltés, áramerősség Feszültség Ellenállás és vezetés. Vezetők, szigetelők Áramkör fogalma Áramköri

Részletesebben

A BIPOLÁRIS TRANZISZTOR.

A BIPOLÁRIS TRANZISZTOR. A BIPOLÁRIS TRANZISZTOR. A bipoláris tranzisztor kialakításához a félvezetı kristályt három rétegben n-p-n vagy p-n-p típusúra adalékolják. Az egyes rétegek elnevezése emitter (E), bázis (B), kollektor

Részletesebben

Műveleti erősítők alapkapcsolásai A Miller-effektus

Műveleti erősítők alapkapcsolásai A Miller-effektus Műveleti erősítők alapkapcsolásai A Miller-effektus Berta Miklós 1. Elméleti összefoglaló A műveleti erősítő (1. ábra) olyan áramkör, amelynek a kimeneti feszültsége a következőképpen függ a bemenetére

Részletesebben

A tanulók tudják alkalmazni és értsék az alapvetı elektrotechnikai fogalmakat összefüggéseket egyenáramú körökben Tartalom

A tanulók tudják alkalmazni és értsék az alapvetı elektrotechnikai fogalmakat összefüggéseket egyenáramú körökben Tartalom Szakközépiskola CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Erısáramú elektrotechnikus/erısáramú elektrotechnikus szakma gyakorlása

Részletesebben

Jelkondicionálás. Elvezetés. a bioelektromos jelek kis amplitúdójúak. extracelluláris spike: néhányszor 10 uv. EEG hajas fejbőrről: max 50 uv

Jelkondicionálás. Elvezetés. a bioelektromos jelek kis amplitúdójúak. extracelluláris spike: néhányszor 10 uv. EEG hajas fejbőrről: max 50 uv Jelkondicionálás Elvezetés 2/12 a bioelektromos jelek kis amplitúdójúak extracelluláris spike: néhányszor 10 uv EEG hajas fejbőrről: max 50 uv EKG: 1 mv membránpotenciál: max. 100 mv az amplitúdó növelésére,

Részletesebben

Teljesítmény-erősítők. Elektronika 2.

Teljesítmény-erősítők. Elektronika 2. Teljesítmény-erősítők Elektronika 2. Az erősítés elve Erősítés: vezérelt energia-átalakítás Vezérlő teljesítmény: Fogyasztó teljesítmény-igénye: Tápforrásból felvett teljesítmény: Disszipálódott teljesítmény:

Részletesebben

Villamosság biztonsága

Villamosság biztonsága Óbudai Egyetem ánki Donát Gépész és iztonságtechnikai Kar Mechatronikai és utótechnikai ntézet Villamosság biztonsága Dr. Noothny Ferenc jegyzete alapján, Összeállította: Nagy stán tárgy tematikája iztonságtechnika

Részletesebben

Koincidencia áramkörök

Koincidencia áramkörök Koincidencia áramkörök BEVEZETÉS Sokszor előfordul, hogy a számítástechnika, az automatika, a tudományos kutatás és a technika sok más területe olyan áramkört igényel, amelynek kimenetén csak akkor van

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

1. ábra 1 (C 2 X C 3 ) C 1 ( R 1 + R 2 ) R 3. 2 π R C

1. ábra 1 (C 2 X C 3 ) C 1 ( R 1 + R 2 ) R 3. 2 π R C A kettős T-tagos oszcillátorok amplitúdó- és frekvenciastabilitása hasonlóképpen kiváló, mint a Wien hidas oszcillátoroké. Széleskörű alkalmazásának egyetlen tény szabhat csak határt, miszerint a kettős

Részletesebben

MÉRŐERŐSÍTŐK EREDŐ FESZÜLTSÉGERŐSÍTÉSE

MÉRŐERŐSÍTŐK EREDŐ FESZÜLTSÉGERŐSÍTÉSE MÉŐEŐSÍTŐK MÉŐEŐSÍTŐK EEDŐ FESZÜLTSÉGEŐSÍTÉSE mérőerősítők nagy bemeneti impedanciájú, szimmetrikus bemenetű, változtatható erősítésű egységek, melyek szimmetrikus, kisértékű (általában egyen-) feszültségek

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

1. ábra a három RC-tagból felépített fázistoló

1. ábra a három RC-tagból felépített fázistoló Az RC-oszcillátorok családjában kétség kívül a fázistolós oszcillátor az egyik legegyszerűbb konstrukció. Nevében a válasz arra, hogy mi is lehet a szelektív hálózata, mely az oszcillátor rezonanciafrekvenciáját

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Villamosságtan szigorlati tételek

Villamosságtan szigorlati tételek Villamosságtan szigorlati tételek 1.1. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei 1.2. Lineáris egyenáramú hálózatok elemi számítása 1.3. Nemlineáris egyenáramú hálózatok elemi számítása 1.4. Egyenáramú hálózatok

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KLTRÁLIS

Részletesebben

Földelt emitteres erősítő DC, AC analízise

Földelt emitteres erősítő DC, AC analízise Földelt emitteres erősítő DC, AC analízise Kapcsolási vázlat: Az ábrán egy kisjelű univerzális felhasználású tranzisztor (tip: 2N3904) köré van felépítve egy egyszerű, pár alkatrészből álló erősítő áramkör.

Részletesebben

Gingl Zoltán, Szeged, :47 Elektronika - Műveleti erősítők

Gingl Zoltán, Szeged, :47 Elektronika - Műveleti erősítők Gingl Zoltán, Szeged, 06. 06.. 3. 7:47 Elektronika - Műveleti erősítők 06.. 3. 7:47 Elektronika - Műveleti erősítők Passzív elemek nem lehet erősíteni, csi jeleket kezelni erősen korlátozott műveletek

Részletesebben

8.B 8.B. 8.B Félvezetı áramköri elemek Unipoláris tranzisztorok

8.B 8.B. 8.B Félvezetı áramköri elemek Unipoláris tranzisztorok 8.B Félvezetı áramköri elemek Unipoláris tranzisztorok Értelmezze az unipoláris tranzisztorok felépítését, mőködését, feszültség- és áramviszonyait, s emelje ki a térvezérlés szerepét! Rajzolja fel a legfontosabb

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA Az áramkörök szimulációja révén betekintést nyerünk azok működésébe. Meg tudjuk határozni az áramkörök válaszát különböző gerjesztésekre, különböző üzemmódokra. Végezhetők analóg

Részletesebben

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Mûveleti erõsítõk egyenáramú jellemzése és alkalmazásai. Elmélet Az erõsítõ fogalmát valamint az integrált mûveleti erõsítõk szerkezetét és viselkedését

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 18. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Ideális műveleti erősítő

Ideális műveleti erősítő Ideális műveleti erősítő Az műveleti erősítő célja, hogy alap építőeleméül szolgáljon analóg matematikai műveleteket végrehajtó áramköröknek. Az ideális műveleti erősítő egy gyakorlatban nem létező áramköri

Részletesebben

4.A 4.A. 4.A Egyenáramú hálózatok alaptörvényei Ohm és Kirchhoff törvények

4.A 4.A. 4.A Egyenáramú hálózatok alaptörvényei Ohm és Kirchhoff törvények 4.A Egyenáramú hálózatok alaptörvényei Ohm és Kirchhoff törvények Mutassa be az egyszerő áramkör felépítését és jellemzıit! Értelmezze a t, mint töltésszétválasztót és a fogyasztót, mint töltés kiegyenlítıt!

Részletesebben

11.2. A FESZÜLTSÉGLOGIKA

11.2. A FESZÜLTSÉGLOGIKA 11.2. A FESZÜLTSÉGLOGIKA Ma a feszültséglogika számít az uralkodó megoldásnak. Itt a logikai változó két lehetséges állapotát két feszültségérték képviseli. Elvileg a két érték minél távolabb kell, hogy

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Gingl Zoltán, Szeged, :44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok

Gingl Zoltán, Szeged, :44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok Gingl Zoltán, Szeged, 2016. 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 1 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 2 Egyenirányító (rectifier) Mint egy szelep deális dióda Nyitó

Részletesebben

Az erősítés frekvenciafüggése: határfrekvenciák meghatározása ELEKTRONIKA_2

Az erősítés frekvenciafüggése: határfrekvenciák meghatározása ELEKTRONIKA_2 Az erősítés frekvenciafüggése: határfrekvenciák meghatározása ELEKTRONIKA_2 TEMATIKA A kapacitív ellenállás. Váltakozó áramú helyettesítő kép. Alsó határfrekvencia meghatározása. Felső határfrekvencia

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Passzív alkatrészek és passzív áramkörök. Elmélet A passzív elektronikai alkatrészek elméleti ismertetése az. prezentációban található. A 2. prezentáció

Részletesebben

Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök

Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök Buck, boost konverter Készítette: Támcsu Péter, 2016.10.09, Debrecen Felhasznált dokumentum : Losonczi Lajos - Analog Áramkörök 7 Feszültség

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. Felhasznált eszközök. Mérési feladatok

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. Felhasznált eszközök. Mérési feladatok MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés tárgya: Tranzisztoros erősítő alapkapcsolások vizsgálata (5. mérés) A mérés időpontja: 2004. 03. 08 de A mérés helyszíne: BME, labor: I.B. 413 A mérést végzik: Belso Zoltan KARL48

Részletesebben

4. Mérés. Tápegységek, lineáris szabályozók

4. Mérés. Tápegységek, lineáris szabályozók 4. Mérés Tápegységek, lineáris szabályozók 0.04.07. A régi időkben az elektronika szó hallatán mindenki a világításra és a villanymotorokra asszociált egyből, hiszen ebből állt valaha az elektronika. Később

Részletesebben

Vizuális segédlet az Elektrotechnika II. laboratóriumi mérési gyakorlataihoz

Vizuális segédlet az Elektrotechnika II. laboratóriumi mérési gyakorlataihoz Vizuális segédlet az Elektrotechnika II. laboratóriumi mérési gyakorlataihoz 2007. dr. Kloknicer Imre laborvezet 2 Tartalom 1. Bevezetés 2. Mérések 2.1 1. sz. mérés (dióda, Zener dióda) 2.2 2. sz. mérés

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata A mérés helye: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

Tranzisztoros erősítő vizsgálata. Előzetes kérdések: Mire szolgál a bázisosztó az erősítőkapcsolásban? Mire szolgál az emitter ellenállás?

Tranzisztoros erősítő vizsgálata. Előzetes kérdések: Mire szolgál a bázisosztó az erősítőkapcsolásban? Mire szolgál az emitter ellenállás? Tranzisztoros erősítő vizsgálata Előzetes kérdések: Mire szolgál a bázisosztó az erősítőkapcsolásban? Mire szolgál az emitter ellenállás? Mi az emitterkövető kapcsolás 3 jellegzetessége a földelt emitterűhöz

Részletesebben

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint)

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint) Wien-hidas oszcillátor mérése () A Wien-hidas oszcillátor az egyik leggyakrabban alkalmazott szinuszos rezgéskeltő áramkör, melyet egyszerűen kivitelezhető hangolhatóságának, kedvező amplitúdó- és frekvenciastabilitásának

Részletesebben

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 11. Laboratóriumi gyakorlat A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 1. A gyakorlat célja: Az ADC0804 és a DAC08 konverterek ismertetése, bekötése, néhány felhasználási lehetőség tanulmányozása,

Részletesebben

Egyszerű tranzisztoros erősítő készítése Írta: Dr. Borivoje Jagodić Az eredeti cikk itt található:

Egyszerű tranzisztoros erősítő készítése Írta: Dr. Borivoje Jagodić Az eredeti cikk itt található: Egyszerű tranzisztoros erősítő készítése Írta: Dr. Borivoje Jagodić Az eredeti cikk itt található: http://www.audiofil.net/how_news_item.asp?newsd25 Egyszerű tranzisztoros végerősítő számítása Ez az egyszerű

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉETTSÉGI VIZSGA 2016. október 17. ELEKTONIKAI ALAPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI VIZSGA 2016. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBEI EŐFOÁSOK

Részletesebben

1. Mérés. Áramkör építési gyakorlat I. Analóg áramkörök összeállította: Mészáros András

1. Mérés. Áramkör építési gyakorlat I. Analóg áramkörök összeállította: Mészáros András . Mérés Áramkör építési gyakorlat I. Analóg áramkörök 205.02.0. összeállította: Mészáros András Annak ellenére, hogy az elmúlt időkben az analóg áramkörök egyre inkább háttérbe szorulnak, annak toábbra

Részletesebben

Teljesítményerősítők ELEKTRONIKA_2

Teljesítményerősítők ELEKTRONIKA_2 Teljesítményerősítők ELEKTRONIKA_2 TEMATIKA Az emitterkövető kapcsolás. Az A osztályú üzemmód. A komplementer emitterkövető. A B osztályú üzemmód. AB osztályú erősítő. D osztályú erősítő. 2012.04.18. Dr.

Részletesebben

I. Nyitó lineáris tartomány II. Nyitó exponenciális tartomány III. Záróirányú tartomány IV. Letörési tartomány

I. Nyitó lineáris tartomány II. Nyitó exponenciális tartomány III. Záróirányú tartomány IV. Letörési tartomány A DIÓDA. A dióda áramiránytól függı ellenállású alkatrész. Az egykristály félvezetı diódákban a p-n átmenet tulajdonságait használják ki. A p-n átmenet úgy viselkedik, mint egy áramszelep, az áramot az

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások 1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások 1.1. Kösse az erõsítõ invertáló bemenetét a tápfeszültség 0 potenciálú kimenetére! Ezt nevezzük földnek. A nem invertáló bemenetre kösse egy potenciométer középsõ

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK dátum:... a mérést végezte:... EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK m é r é s i j e g y z k ö n y v 1/A. Mérje meg az adott hálózati szabályozható (toroid) transzformátor szekunder tekercsének minimálisan és maximálisan

Részletesebben

Billenő áramkörök (multivibrátorok)

Billenő áramkörök (multivibrátorok) Billenő áramkörök (multivibrátorok) 1. Bevezetés Multivibrátorok típusai A billenőkörök pozitívan visszacsatolt univerzális digitális áramkörök, melyeket négyszögjelek előállítására használunk. Kimeneti

Részletesebben