19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges:"

Átírás

1 9.B Alapáramkörök alkalmazásai Oszcillátorok Ismertesse a szinuszos rezgések elıállítására szolgáló módszereket! Értelmezze az oszcillátoroknál alkalmazott pozitív visszacsatolást! Ismertesse a berezgés fázis- és amplitúdó-feltételeit! Csoportosítsa felépítés és frekvenciatartomány alapján az oszcillátorokat! Ismertesse egy-egy tipikus kis- és nagyfrekvenciás oszcillátor mőködését! Mutassa be az oszcillátorok gyakorlati alkalmazási lehetıségeit! Hasonlítsa össze elınyei és hátrányai alapján az LC-, az RC- és a kvarcoszcillátorokat! Az oszcillátor Az oszcillátorok olyan elektronikus áramkörök, amelyek egyenáramú tápenergiát felhasználva, vezérlı jel nélkül csillapítatlan periodikus jelek elıállítására alkalmasak. A létrehozott periodikus jel lehet: nem szinuszos, szinuszos idıbeli lefolyású jel. Az oszcillátorok osztályozása A szinuszos jeleket elıállító áramköröket harmonikus, vagy szinuszos oszcillátoroknak nevezzük. A nem szinuszos jeleket elıállító áramköröket szokás relaxációs oszcillátoroknak nevezni. A csillapított rezgés Az oszcillátorok létrehozásánál szükség van egy frekvencia- meghatározó elemre, amely meghatározza a rezgés frekvenciáját. Ha egy feltöltött kondenzátor energiája egy induktív tagon keresztül kisül, akkor csillapított rezgések keletkeznek. Rezonancia frekvencia számítása A csillapított rezgések frekvenciáját a következı jól ismert összefüggés határozza meg: f = 2π L C 0. A csillapítatlan rezgés létrejötte A rezgıkör veszteséges, így energiatartalma csökken. A rezgések fenntartása úgy lehetséges, ha a veszteségeket pótoljuk. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges: negatív ellenállású karakterisztika- szakasszal rendelkezı áramköri elem használata, pozitív visszacsatolással rendelkezı erısítı alkalmazása. A negatív dinamikus ellenállás A negatív dinamikus ellenállás hatása Egyes félvezetı áramköri elemeknél, mint például az alagútdióda vagy az egyátmenető tranzisztor, a negatív ellenállás jelenlétét a karakterisztika mutatja. Alagútdiódás oszcillátor jelleggörbéje Egyátmenető tranzisztoros oszcillátor jelleggörbéje

2 Az egyátmenető tranzisztor jelleggörbéje A negatív ellenállású szakasz felhasználható a rezgıkör veszteségeinek a kiegyenlítésére. A rezgıkör veszteségei kompenzálhatók, ha a vele párhuzamosan vagy sorosan kapcsolunk egy a veszteségi ellenállással megegyezı értékő negatív ellenállást. Az így kiegészített hálózat csillapítatlan rezgéseket képes elıállítani. A párhuzamos rezgıkör elvi felépítése negatív ellenállással A soros rezgıkör elvi felépítése negatív ellenállással A kapcsolási rajz összeállítása és az áramköri elemek szerepe Az egyátmenető tranzisztor esetében a negatív dinamikus ellenállás kis értékő áramváltozás esetén jön létre, amely a jelleggörbébıl is kiolvasható. A keletkezı rezgések amplitudójának a határolása a tranzisztor bemeneti körével sorosan kapcsolt, soros rezgıkörrel valósítható meg. Egyátmenető tranzisztoros oszcillátor Alagútdiódás oszcillátor Alagútdióda alkalmazása Az alagútdióda esetén a negatív dinamikus ellenállást U I kis értékő feszültségváltozás hozza létre. Az alagútdióda csak nagy frekvencián mőködik megfelelıen, ezért a felhasználása a magas frekvenciatartományra esik. A visszacsatolt oszcillátor A visszacsatolt oszcillátor létrehozása Ha egy erısítıt amely egy széles sávban erısít, visszacsatoló négypólussal pozitívan visszacsatolunk, akkor oszcillátort kapunk. A visszacsatolt erısítés A uv Au = β A u A hurokerısítés Ha a hurokerısítés ( ) növekszik., ahol A u az eredeti erısítı erısítése, A uv a visszacsatolt erısítı erısítése. β A u egy értékő, akkor az összefüggés értelmében a visszacsatolt erısítı erısítése végtelenre A visszacsatolt oszcillátor felépítése 2

3 A hurokerısítés értékének következménye Ez azt jelenti, hogy a visszacsatolt erısítı ilyen esetben vezérlı jel nélkül is szolgáltat kimenı jelet, mivel az Auv=. Ekkor a visszacsatolt erısítı begerjed és saját maga hozza létre a kimenı jelet. Ha a hurokerısítés értéke nem megfelelı, akkor az oszcillátor nem képes begerjedni. A fázisfeltétel és az amplitúdó feltétel A gyakorlatban a hurokerısítést nem lehet pontosan beállítani. Az oszcillátor mőködésének két feltétele van: fázisfeltétel, a visszacsatolt jel a bemenıjellel azonos fázisú legyen, vagyis a fáziseltérés 0 0, vagy legyen, amplitúdó feltétel, a hurokerısítés β Au = értékő legyen. A hurokerısítés Megfelelı hurokerısítés és fázisfeltétel esetén, a keletkezı rezgések frekvenciáját egy frekvencia- meghatározó elem határozza meg, amint azt a fenti ábrán is láthatjuk (LC rezgıkör). A frekvencia- meghatározó elem szerint a szinuszos oszcillátorok lehetnek: LC, RC, és kvarc oszcillátorok. LC oszcillátorok Az LC oszcillátorok rezgıköre Ezen oszcillátorok frekvencia- meghatározó eleme egy rezgıkör. A rezgıkör csillapításának kompenzálását egy erısítı biztosítja. Az LC oszcillátorokat fıleg nagyfrekvenciás tartományban alkalmazzák, mivel kisfrekvenciákon a rezgıkör elemei nagy értékőek lennének, ezért veszteségük is megnıne. A nagy jósági tényezıjő rezgıkörök nagyfrekvencián könnyen megvalósíthatóak. Az LC oszcillátorok többféle kapcsolása ismert. A kapcsolások amelyeket ismertetünk, nevük a feltalálójukra utal. Az LC oszcillátorok típusai: hangolt kollektorkörő Meissner-oszcillátor hangolt báziskörő Meissner-oszcillátor kapacitív hárompont-csatolású Collpits-oszcillátor induktív hárompont-csatolású Hartley-oszcillátor A Meissner-oszcillátor A Meissner- oszcillátor jellemzıje, hogy transzformátoros visszacsatolással mőködik, és a frekvencia- meghatározó elem a transzformátor primer tekercsével párhuzamosan kapcsolt kondenzátor által meghatározott rezgıkör. A rezgıkör viselkedése A következı ábra az oszcillátor kapcsolását mutatja, melyben hangolt kollektorkörös emitterkapcsolású erısítıfokozatot alkalmaznak. A kimeneti feszültség a tranzisztor kollektorán lép fel és fázist fordít. A frekvenciája f = 2π L C 0. A hangolt kollektorkörös Meissner oszcillátor 3

4 A kapcsolási rajz elemzése A pozitív visszacsatolás megvalósítására a kimeneti feszültség egy részét az L tekerccsel lecsatoljuk, és az R, C soros tagon keresztül visszavezetjük a tranzisztor bázisára. A kapcsolásban fontos szerepet játszik az L és L tekercsek menetiránya, hiszen a visszacsatolt jel a tekercsek menetirányának megfelelıen azonos vagy ellentétes fázisban kerül vissza a kollektorkörbıl a bázisra. RC oszcillátorok Az RC oszcillátorokat kisfrekvencián (pl. hangfrekvencián) használjuk. A közös emitteres erısítı kimeneti és bemeneti feszültsége közötti os eltérést RC elemekkel állítjuk helyre (pl. fázistolós oszcillátornál). Az RC oszcillátorok egy részének hangolható a frekvenciája. Ilyen a Wien-hidas oszcillátor. Az LC oszcillátorok típusai: fázistolós oszcillátor (nem hangolható), Wien-hidas oszcillátor ( hangolható), Kettıs T-hidas oszcillátor (nem hangolható). Wien-hidas oszcillátor A híd felépítése A Wien-hidas oszcillátor esetében a visszacsatolatlan erısítıt egy Wien-híddal csatoljuk vissza. A Wien-híd A híd egy frekvenciafüggı és egy frekvenciafüggetlen ágból áll. A híd baloldali ága frekvenciafüggı, jobb oldali ága pedig frekvenciafüggetlen elemekbıl épül fel. A Wien-híd frekvenciafüggı ága A Wien-híd frekvenciafüggı ágának erısítés-frekvencia jelleggörbéje A Wien-híd frekvenciafüggı ágának fázismenete A híd frekvenciafüggı ága és a leosztott feszültség megállapítása A frekvenciafüggı ág egy osztó áramkör, amelyre igaz, hogy: ω = 0 R C körfrekvencián, az ág alsó részén az U p fázisban van az U bemenı feszültséggel, minden más frekvencián fázistolás lép fel. A híd feszültség-átvitele: U p lesz. 4

5 Tehát a frekvenciafüggı ág által szolgáltatott bemenı feszültség fázisban van az erısítı kimenı feszültségével, amplitúdója annak /3-a, a β = /3 lesz a pozitív visszacsatolási tényezı értéke. A fázistolás értékének meghatározása A jelátvitel a körfrekvencia függvényében úgy változik, hogy az ω 0 körfrekvencián maximális az átvitel, értéke éppen /3 és ezen a frekvencián a tag fázistolása nulla fok. Természetesen a körfrekvencia az RC elemek nagyságának megválasztásától függ, illetve azok változtathatóvá tételével az ω 0 is változtatható. A hídhoz megfelelı erısítıfokozat megválasztása Az erısítı erısítése, A u = 3 értékő kell hogy legyen, hiszen így lesz a hurokerısítés egy értékő. Az erısítıt általában meghatározott frekvenciatartomány átvitelére tervezik. A visszacsatoló kört választjuk frekvenciafüggıre, amint azt az ábrákon is láthatjuk. Az erısítı kialakítása Mivel a híd nem fordít fázist, ezért (fázisfeltétel) az erısítıt is úgy kell kialakítani, hogy fázistolása nulla legyen. A Wien-híd frekvenciafüggı ága az erısítı nem invertáló bemenetére kapcsolja a visszacsatolt jelet, így a fázisfeltétel teljesül. Az amplitúdó feltételt a frekvenciafüggetlen ág teljesíti, ha pl. R = R 2 = R és C = C 2 = C teljesül, akkor az R3 R4 erısítés: A u = 3 = + R3 =. Az erısítés pontos beállítása miatt szükséges az R 4 potenciométer. A R4 2 frekvencia hangolását az R és R 2 együttfutó potenciométerek teszik lehetıvé. Jó alkatrész méretezéssel a kapcsolás az egész hangfrekvenciás sávban (20 Hz-20 khz-ig) szolgáltat szinuszos jelet a kimeneten. Kvarcoszcillátorok Az oszcillátorok frekvenciastabilitása Az oszcillátorok esetében fontos követelmény a frekvencia vándorlása, eltolódása. A jó minıségő oszcillátoroknál a frekvenciaváltozásnak minimálisnak kell lennie. A frekvenciát az áramköri elemek és a tranzisztor paraméterei határozzák meg, amelyek a hımérséklettıl, a tápfeszültség változásától és a terheléstıl függıen változnak. A jóság szerepe A frekvencia pontosságát a relatív frekvenciastabilitással jellemezzük: S f =, f 0 ahol, a f a frekvenciaváltozás, az f 0 pedig a viszonyítási frekvencia. A tervezés során a legnagyobb gondot a tranzisztor paraméterei okozzák, mert ezek a kritikus jellemzık. Az elsıdleges frekvencia- meghatározó elemek (L és C, R és C) jó minıségőeknek kell lenniük, hiszen az oszcillátorkapcsolásnak a stabilitása nem lehet jobb, mint az áramköri elemek stabilitása. Fontos, hogy a terheletlen rezgıkör jósági tényezıje nagy legyen, mert a külsı elemek így csak jelentéktelen mértékben befolyásolhatják a rezonanciafrekvenciát. A kvarc szerepe Igen jó frekvenciastabilitás érhetı el rezgıkvarc alkalmazásával. 5

6 A kristály az egymással szemben lévı oldalaira kapcsolt váltakozó feszültség hatására bizonyos frekvencián mechanikai rezgést végez. Ezek a rezgések a két oldalon elektromos rezgéseket eredményeznek. A velük elérhetı frekvenciastabilitás:s= 0 0. A hımérsékletfüggés A kvarcok frekvenciája hımérsékletfüggı, ezért hımérséklet befolyásolja a pontosságot. A frekvenciastabilitás a kristály hımérsékletének állandósításával tovább növelhetı. A kristály hımérsékletét termosztát alkalmazásával lehet állandó értéken tartani. A termosztálásnak több lehetséges megoldása is ismert. A soros és a párhuzamos rezonancia frekvencia A viselkedésüknek a következı ábrán látható egyszerősített helyettesítı kapcsolásban az L s,c s és r s áramköri elemeket tartalmazó soros rezgıkör felel meg. A rezgıkvarcnak soros és párhuzamos rezonanciája is van. A kristály áramköri jelölése A kristály helyettesítı képe A Miller-kapcsolású oszcillátor A fegyverzetek közötti kristálykapacitás C p, amely sokkal nagyobb, mint a C s kapacitás, ezért a kristály rezonanciafrekvenciáját az L s és C s értékek határozzák meg. Ha a kristály jellemzıi: C p = 0pF, C s = 0,0pF, L s = 0,H, r s = 0 Ω, akkor a jósági tényezı: L s 4 Q 0 = = 0. rs Cs A nagy jósági tényezı az oka a kvarckristályokkal épített oszcillátorok nagyon nagy frekvenciastabilitásának. A Miller-kapcsolású oszcillátor Az oszcillátorban a pozitív visszacsatolást a FET C -el jelölt, drain-gate parazita kapacitása biztosítja. Az LC rezgıkört a kristály rezonanciafrekvenciája alá hangolják, ahol induktív jelleget mutat. Sokszor alkalmaznak trimmer kondenzátort, amelyet a kvarccal sorosan párhuzamosan kapcsolnak, melynek segítségével az oszcillációs frekvencia pontosan beállítható. A kvarckristályokkal kb. 00 MHz-ig lehet oszcillátorokat kialakítani. A felharmónikus tartalmat kihasználva lehetıség kínálkozik ettıl jóval nagyobb frekvenciájú kvarcstabilizált oszcillátorok készítésére. 6

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő.

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. 3.8. Szinuszos jelek előállítása 3.8.1. Oszcillátorok Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. Az oszcillátor elvi felépítését (tömbvázlatát)

Részletesebben

20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk:

20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk: 20.B Alapáramkörök alkalmazásai Stabilizátorok Mutassa be a soros és a párhuzamos stabilizálás elvét! Ismertesse a Zener-diódás elemi stabilizátor kapcsolás felépítését, mőködését, értelmezze jelleggörbéjét

Részletesebben

13.B 13.B. 13.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások

13.B 13.B. 13.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások 3.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások Ismertesse a többfokozatú erısítık csatolási lehetıségeit, a csatolások gyakorlati vonatkozásait és azok alkalmazási korlátait! Rajzolja

Részletesebben

C 1 T. U ki R t R 2 U g R E

C 1 T. U ki R t R 2 U g R E 4.B 4.B 4.B Tranzisztoros alapáramkörök Frekvenciaüggés ok és torzítások Frekvenciaüggés Alsó határrekvencia A közös emitteres erısítı alapkapcsolásban (srekvenciás tartományban) a csatolókondenzátorok

Részletesebben

3.12. Rádió vevőberendezések

3.12. Rádió vevőberendezések 3.12. Rádió vevőberendezések A rádió vevőkészülék feladata az antennában a különböző rádióadók elektromágneses hullámai által indukált feszültségekből a venni kívánt adó jeleinek kiválasztása, megfelelő

Részletesebben

9.B 9.B. A négyrétegő diódák felépítése, mőködése

9.B 9.B. A négyrétegő diódák felépítése, mőködése 9.B Félvezetı áramköri elemek Egyéb félvezetık Ismertesse a négyrétegő dióda, a tirisztor, a diac és a triac felépítését, mőködését és karakterisztikáját! Mutassa be ezen egyéb félvezetık gyakorlati alkalmazásait,

Részletesebben

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

28.A 28.A. A villamos gépek felosztása

28.A 28.A. A villamos gépek felosztása 8.A 8.A 8.A Villamos gépek Transzformátorok Csoportosítsa a villamos gépeket! Ismertesse a transzformátor felépítését, mőködését és fajtáit, s rajzolja fel rajzjelét! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos

Részletesebben

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ.

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ. 3.14.1. Antennák a) Alapfogalmak Az amatőr rádióállomás antennájának a feladata kettős: adáskor az adó által előállított rádiófrekvenciás teljesítményt elektromágneses hullámok formájában kisugározza,

Részletesebben

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Logaritmikus erősítő tanulmányozása 13. fejezet A műveleti erősítők Logaritmikus erősítő tanulmányozása A műveleti erősítő olyan elektronikus áramkör, amely a két bemenete közötti potenciálkülönbséget igen nagy mértékben fölerősíti. A műveleti

Részletesebben

Tartalom. 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók... 5. Bevezetés... 3

Tartalom. 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók... 5. Bevezetés... 3 Tartalom Bevezetés...................................................... 3 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók................ 5 1.1. A tápfeszültség nagysága............................................

Részletesebben

Mikroelektronika egyes termikus problémáinak kezelése. Tartalomjegyzék

Mikroelektronika egyes termikus problémáinak kezelése. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. A FREKVENCIA-SZINTÉZER ÁRAMKÖRÖK HŐMÉRSÉKLETÉNEK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ AMBIENT INTELLIGENCE ALKALMAZÁSOKRA 2 1 Bevezetés 2 2 A megvalósítandó áramkör 2 3 A

Részletesebben

30.B 30.B. Szekvenciális hálózatok (aszinkron és szinkron hálózatok)

30.B 30.B. Szekvenciális hálózatok (aszinkron és szinkron hálózatok) 30.B Digitális alapáramkörök Logikai alapáramkörök Ismertesse a szekvenciális hálózatok jellemzıit! Mutassa be a két- és többszintő logikai hálózatok realizálásának módszerét! Mutassa be a tároló áramkörök

Részletesebben

A/D és D/A konverterek. Általában egy objektumon elvégzett méréshez szükséges a. mérendő tárgy gerjesztése, aminek hatására a tárgy válaszokkal

A/D és D/A konverterek. Általában egy objektumon elvégzett méréshez szükséges a. mérendő tárgy gerjesztése, aminek hatására a tárgy válaszokkal A/D és D/A konverterek Általában egy objektumon elvégzett méréshez szükséges a mérendő tárgy gerjesztése, aminek hatására a tárgy válaszokkal reagál. Ezen válaszok közül kell kiválasztanunk a minket érdeklő

Részletesebben

Mérési útmutató. A transzformátor működésének vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 3. sz. méréséhez

Mérési útmutató. A transzformátor működésének vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 3. sz. méréséhez BDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTDOMÁNYI EGYETEM VILLMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMTIKI KR VILLMOS ENERGETIK TNSZÉK Mérési útmutató transzformátor működésének vizsgálata z Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok

Részletesebben

Tudnivalók. Dr. Horváth András. 0.1-es változat. Kedves Hallgató!

Tudnivalók. Dr. Horváth András. 0.1-es változat. Kedves Hallgató! Kérdések és feladatok rezgőmozgásokból Dr. Horváth András 0.1-es változat Tudnivalók Kedves Hallgató! Az alábbiakban egy válogatást közlünk az elmúlt évek vizsga- és ZH-feladataiból. Időnk és energiánk

Részletesebben

3.18. DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS

3.18. DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS 3.18. DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS Az analóg jelfeldolgozás során egy fizikai mennyiséget (pl. a hangfeldolgozás kapcsán a levegő nyomásváltozásait) azzal analóg (hasonló, arányos) elektromos feszültséggé

Részletesebben

IF 1.feltétel. 1.műveletso r. 2.feltétel. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

IF 1.feltétel. 1.műveletso r. 2.feltétel. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar IF 1.feltétel THEN 1.műveletso r [ ELSIF 2.feltétel THEN Zalotay Péter PROGRAMOZHATÓ IRÁNYÍTÁSOK II. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tartalomjegyzék 1. Pozicionálás...4 Az encoder...6

Részletesebben

A mintavételezéses mérések alapjai

A mintavételezéses mérések alapjai A mintavételezéses mérések alapjai Sok mérési feladat során egy fizikai mennyiség időbeli változását kell meghatároznunk. Ha a folyamat lassan változik, akkor adott időpillanatokban elvégzett méréssel

Részletesebben

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR Katonai Mőszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Bugyjás József A kumulatív hatás modellezése

Részletesebben

PVY 22A típusú tűzhely

PVY 22A típusú tűzhely Szerep: hogy megakadályozzák a IGBT vezérlés c feszültség túl nagy, és károsíthatja. Ha az IGBT vezérlő VCE túl nagy a szerepük, ez a kör, nem meghajtó impulzusok küldött a hatalom meghajtó áramkör, IGBT

Részletesebben

2.1. A zajos jelátvitel modellje

2.1. A zajos jelátvitel modellje Sajnálatos módon a folyamat és főként a környezet nem csak szép arcát mutatja a számítógép felé, hanem rút vonásai is lépten-nyomon kiütköznek. Ezek a rút vonások a zavarjelek. Figyelemreméltó tény, hogy

Részletesebben

/ w. U^YcXÍV^éxi.^ KAKJSOLÓÜZEMÜ TÁPEGYSÉG TÖBB STABIL TÁPFESZ ÜLTS ÉGlíT IGÉ3Y1Ő BUG ifeszeithyezettségmérö KÉZIMÜSZER SZÁMÁÉ A

/ w. U^YcXÍV^éxi.^ KAKJSOLÓÜZEMÜ TÁPEGYSÉG TÖBB STABIL TÁPFESZ ÜLTS ÉGlíT IGÉ3Y1Ő BUG ifeszeithyezettségmérö KÉZIMÜSZER SZÁMÁÉ A / w Képviselőt BANUBIA BZABADAUfflC IRODA Budapest 2 3 A U^YcXÍV^éxi.^ Szolgálati találmány KAKJSOLÓÜZEMÜ TÁPEGYSÉG TÖBB STABIL TÁPFESZ ÜLTS ÉGlíT IGÉ3Y1Ő BUG ifeszeithyezettségmérö KÉZIMÜSZER SZÁMÁÉ A

Részletesebben

Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás (par. 0. 1 = 5) Tartalom

Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás (par. 0. 1 = 5) Tartalom Vacon Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás 5-1 Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás (par. 0. 1 = 5) Tartalom 5 Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás 5-1 5.1 Általános bevezetı 5-2 5.2 Vezérlı I/O.

Részletesebben

FUNKCIONÁLIS KERÁMIÁK. Cél

FUNKCIONÁLIS KERÁMIÁK. Cél FUNKCIONÁLIS KERÁMIÁK Cél funkcionális kerámiák különböző típusainak áttekintése, a ferroelektromos, más néven piezoelektromos kerámiák szerkezetének, tulajdonságainak, a piezoelektromos viselkedés okainak,

Részletesebben

2. ábra: A belső érintkezősorok

2. ábra: A belső érintkezősorok 1.1 Dugaszoló felület A kísérleteket egy labor kísérleti kártyán állítjuk össze. A 2,54 mm raszteres, 270 érintkezős dugaszoló felület biztosítja az alkatrészek biztos összekötését. Conrad Szaküzlet 1067

Részletesebben

Megbízhatóság és biztonságelmélet. Alapfogalmak

Megbízhatóság és biztonságelmélet. Alapfogalmak Megbízhatóság és biztonságelmélet Alapfogalmak Megbízhatóság fogalma (1) Köznapi értelmezésben hibamentességet, egy jó értelemben vett jellemzıt jelent Mőszaki értelmezésben valószínőségi jellegő számszerő

Részletesebben

7.A A villamos áram hatásai Hıhatás

7.A A villamos áram hatásai Hıhatás 7.A A villamos áram hatásai Hıhatás Sorolja fel a villamos áram hatásait! Ismertesse a villamos- és a hıenergia közötti kapcsolatot! Magyarázza el az áram hıhatásának okait! Mutasson be hıhatáson alapuló

Részletesebben

modellrendszerekben TDK DOLGOZAT Konzulensek:

modellrendszerekben TDK DOLGOZAT Konzulensek: TDK DOLGOZAT NMR spektrométer fejlesztése diffúziós állandó mérésére biológiailag releváns fehérje modellrendszerekben Iván Dávid Konzulensek: Bokor Mónia (Wigner Kutatóközpont Kísérleti Szilárdtest-fizikai

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben