VESZ Központi vezérlı és szabályzó psz.-ig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZ 5001. Központi vezérlı és szabályzó 001-036 psz.-ig"

Átírás

1 1. A T4 szabályzószekrény (fıáramkör) VESZ 5001 Központi vezérlı és szabályzó psz.-ig A mozdony fıáramkörének mőködését a beállított alapjelek és a mért ellenırzıjelek alapján a VESZ 5001 vezérlı- és szabályzóegység határozza meg. A mőködés lényege: sebességszabályozásnak alárendelt áramszabályozás. A mozdonyvezetı által beállított szabályozni kívánt jellemzı a sebesség, illetve a vontatómotorok áramfelvétele. A VESZ 5001 ugyanakkor hibajelzések és tiltások révén ellátja a fıáramkörök védelmét is. Vontatómotor szabályzó körök: sebességszabályozás áramszabályozás gerjesztésszabályozás fékerıszabályozás Védelmek: primerköri túl- és nullfeszültségvédelem vontatómotorköri túláramvédelem perdülésvédelem - áramkülönbség alapján - fordulatszám-különbség alapján Egyéb funkciók: automatikus menet-fék szabályzás jelzés sebességtúllépés esetén hibajelzések és tiltások mőszerek táplálása 1.1 Sebességszabályzás A SFG fiók sebességszabályzó kártya összehasonlítja a sebességalapjeladó potenciométer által beállított és a bal 4. tengelyvégre szerelt tachogenerátor (Deuta-adó) által szolgáltatott feszültséget egymással. Az összehasonlítás eredményeként a sebességszabályzó kártya kimeneti jele az ÁSZ fiók áramszabályzó kártyájának egyik bemeneti alapjele. A sebességszabályzó kártya kimeneti jele mőködteti a hangjelzést is adó RST sebességtúllépés relét és az RMF önmükıdı menet-fék relét is. Ez utóbbinak a menet- és a fékkontaktorok vezérlésében van szerepe. 1.2 Áramszabályzás Az SFG fiók sebességszabályzó kártyájának kimeneti jele, az inditóáram korlátozó kártya kimeneti jele és a menetszabályzó potenciométer által szolgáltatott áram alapjel közül a legkisebb az ÁSZ fiók áramszabályzó kártyájának bemeneti jele. Az áramellenırzı jelet ÁSZ fiókban levı átalakító kártyák állítják elı a motoráramváltóktól érkezı mérıjelekbıl. Az áramszabályzó kimeneti jele a T1, 2 fıüzemi egyenirányító szekrények gyújtásvezérlı jele.

2 1.3 Gerjesztésszabályzás A VESZ 5001 szabályzó révén a vontatómotorok mezıgyengítése automatikusan történik. A vontatómotorok külsı gerjesztı tekercseit a T3 segédüzemi szekrény gerjesztı egyenirányítója táplálja a gerjesztésszabályzó vezérlıjelének megfelelıen. Az SFG fiók gerjesztés alapjelképzı kártyája a sebességszabályzó kimeneti jelébıl, az áram alapjelbıl és az áram ellenırzı jelbıl állítja elı a gerjesztés alapjelet. Az ellenırzıjelet a gerjesztıköri átalakítókártya szolgáltatja a gerjesztıköri áramváltó mérıjele alapján. A gerjeszésszabályzó karakterisztikája biztosítja, hogy induláskor a vontatómotorok gerjesztése minimális legyen, ami a vonat rántásmentes indítását célozza. Az áramszabályzó és a gerjesztésszabályzó összehangolt mőködése biztosítja mindenkor a vontatómotorok viszonyoknak megfelelı optimális üzemét. A mezıgyengítés a gerjesztıáram csökkentésével illetve megszüntetésével valósul meg. A gerjesztésszabályzó kimeneti feszültsége induláskor a vontatómotoráram függvényében 1.4 Fékerıszabályzás Villamos fékezésnél a fékezıerı alapjelet kézi vezérlés esetén a villamos fékkontroller, önmőködı menet-fék üzem esetén pedig a sebességszabályzó kimeneti jelébıl a fékezıerı alapjelképzı kártya állítja elı. A fékezıerı ellenırzıjelet a gerjesztésszabályzóhoz hasonlóan a gerjesztıköri áramváltó mérıjelébıl a gerjesztıköri átalakítókártya szolgáltatja. A fékerıszabályó kimeneti jele a gerjesztézszabályzó bemenei alapjele. 1.5 Fıáramköri védelmek Túlfeszültség és nullfeszültségvédelem Üzemben a primer feszültségváltó feszültségét, próbaüzemben pedig a világítási transzformátor feszültségét figyeli a 150/30V áttételő közbensı feszültségváltó transzformátoron keresztül. Ha a felsıvezeték feszültsége 17,5 és 29,5 kv között van, akkor a ROP-RTUF relémeghúz és a fımegszakító bekapcsolható. Amennyiben a felsıvezeték feszültsége kívülesik a fenti határokon, a nullfeszültség-kártya letiltja az áram- és fékáram alapjelet, így az áram-, gerjesztıáram- és fékáramszabályzó nem vezérelhetı ki, ezenkívül a fımegszakító segédrelé áramkörének megszakításával kikapcsolja a fımegszakítót.

3 Perdülésvédelem A a kerekek és ezzel a vontatómotorok elpörgése mechanikus sérülést és körtüzet is eredményezhet, ezért a perdülést meg kell akadályozni. A mozdonyba kétféle védelmet építettek be. A vontatómotorok egyenáramú áramváltóinak jelei forgóvázanként az átalakító kártyákon keresztül az összehasonlító kártyákra kerülnek, amelyek 150A forgóvázon belüli áramkülönbség felett az áramszabályzó kártyák révén a fıüzemi és a gerjesztıegyenirányító gyújtását letiltják. Hasonló módon avatkozik be a szabályzási áramkörökbe a vontatómotorokba épített fordulatszámérzékelı hurkokról érkezı jeleket feldolgozó frekvencia/feszültség-konverter is, amelynek kimenı jelét a sebességellenırzı jellel hasonlítja össze a perdülésvédelmi kártya. Perdülés érzékelése esetén külön kártya müködteti az RCS csúszásvédelmi relét, amely a mőködteti a homokoló ep-ket Vontatómotor túláramvédelem A vontatómotorok áramváltóiról érkezı jeleknek a nagyságát és idıbeli felfutását is forgóvázanként a túláramvédelmi kártyák figyelik. Megszólalásuk esetén az egyenirányító szekrényben a tirisztorok gyújtását tiltják, a fımegszakítót kikapcsolják. Leoldáskor reteszelve maradnak, a fımegszakítót bekapcsolni csak a visszaállító billenıkapcsoló kezelése után lehet. Megszólalási értékek: - motorköri túláram: 1150A - árammeredekség: 2500A/s - fékáram: 440A - fékáramkülönbség: 200A 2. A T1-2 fıüzemi egyenirányító vezérlése A T1 és T2 enyenirányító szekrényeket a T4 szabályzó szekrény és különbözı külsı beavatkozó szervek vezérlik (bemenı jelek): gyújtásengedélyezés (T4 ÁSZ-fiók) gyújtásvezérlés (T4 ÁSZ-fiók) vontatómotor selejtezı hengerek (4. állásban az egyenirányító le van tiltva) segédüzemi átkapcsoló (szinkronjel a primer feszültségváltóról illetve a világítási transzformátorról) A fıüzemi egyenirányító kimenı jelei: a T4 szabályzószekrénybe - az R8-R9 relékre belsı gyújtásengedélyezés - az R4-R5 relékre 800A áramkorlátozás az egyenirányítószekrény hibája miatt jelzés a vezetıasztalra - hibajelzés áramkorlátozással - hibajelzés a fımegszakító kikapcsolásával

4 A T1, T2 fıüzemi egyenirányító szekrény tápellátása: 72 V= akkufeszültség 220V~ stabilizált fesz. (üzemben a T3 stabilizátorról, próbaüzemben a mozdonyszíni csatlakozóról) ±15V és ±24V a T3 inverterrıl saját tápfeszültség ellátása a TIF irányítási és TKF kettıs tápegységfiókból A fıüzemi egyenirányítók vezérlése psz.ig A T1, és T2 fıüzemi egyenirányítók tirisztorainak gyújtásvezérlése hídáganként GEF fiók áramköreivel történik. Az 1. hídág teljes kivezérlése után a 2. hídág kivezérlése megkezdıdik. A táphálózat szinkronjelét a szinkronjel szőrı és a csatolókártya dolgozza fel, majd a ebbıl a szinkronozó kártya állítja elı a főrészjelet. Az Y3 és Y8 összehasonlító és mérı kártya összehasonlítja a szinkronozott fürészjelet a szabályzó vezérlıjelével, és a tiltójelek figyelembevételével engedélyezi vagy tiltja az Y4 és Y9 IE21 impulzusképzı és erısítı kártyák mőködését. Az itt elıállított gyújtóimpulzusok a végerısítés után a gyújtótranszformátorokra illetve a tirisztorokra kerülnek. A gyújtásvezérlés hatásvázlata psz.-ig

5 A fıüzemi egyenirányító szekrény belsı védelmét a VKF védelmi és kijelzı fiók látja el. Minden olyan információt feldolgoz, amely az egyenirányító mőködését befolyásolja, hiba esetén pedig jelzést ad, korlátozza az egyenirányító mőködését, letiltja az egyenirányítót, illetve kikapcsolja a fımegszakítót, a hiba jellegétıl függıen. A T4 szabályzószekrény fiókjai A T1-2 szabályzószekrény fiókjai

6 3. A T3 segédüzemi szekrény vezérlése A TS 5001 típusú segédüzemi egyenirányító szekrény elveiben megegyezik a fıüzemi egyenirányító mőködésével, de funkciójában eltér attól. A tápellátás a segédüzemi átkapcsolóról, illetve az akkumulátorról történik. A SIF stabilizátor fiók invertere állítja elı az elektronikus egységek részére a ±5V és ±24V tápfeszültséget. A ~284V megléte esetén a stabilizátor ~220V feszültséget biztosít. A TIF irányítási tápegység fiók a T3 szekrény mőködéséhez szükséges feszültségeket állítja elı. A GEF segédüzemi gyújtásvezérlı fiók vezérli a szellızıköri, kompresszorköri és gerjesztıköri tirisztorokat. A segédüzemi egyenirányító vezérlése psz.-ig A vontatómotor szellızık a KSz1-2 szellızı billenıkapcsolóval indíthatók a vezetıasztalról. Bekapcsolásuk után a GSF gyújtásvezérlı fiók kártyái engedélyezı jelet kapnak, ami alapján a gyújtójelek kivezérlik a szellızıköri tirisztorokat. A szabályozási kör az AV1 szellızıköri áramváltóról kap ellenırzı jelet, az alapjelet pedig a belsı alapjelképzı állítja elı. Az alapjelképzı indításkor folyamatosan növeli a beállítandó kimenıjelet (feszültségszabályozás áramkorláttal), így a szellızımotorok felfutása folyamatos. A 220V üzemi feszültség elérésekor a szabályzó ezt az értéket tartja. A segédüzemi gépek feszültségének felfutása

7 A BITSZ külsı hımérséklet érzékelı 0 C alatt zár, és +72V akkufeszültséget ad a szellızı vezérlıegységnek a téli szellızés üzemre. Ebben az esetben a szabályzó csak 140V ig növeli a szellızımotorok üzemi feszültségét. A légsőrítıkör vezérlése a KK1-2 billenıkapcsolóval indítható. Amennyiben a fılégtartály nyomása 8,5 bar alatt van, akkor a KNK fılégtartály nyomáskapcsoló (sauter) átkapcsol, és vezérlı jelet ad (+72V) a légsőrítı vezérlıegységnek az indításra. A légsırítıkör vezérlése és karakterisztikája megegyezik a szellızıkörével. Az RKJ kompresszor mőködését jelzı relé kapcsolja a vezetıasztalon levı LKO1-2 piktogramok áramkörét. A gerjesztıkör vezérlése a T4 szabályzó szekrénybıl érkezı vezérlıjelek alapján mőködik. A T3 segédüzemi szekrény védelmét és jelzéseit a T1-2 szekrényekhez hasonlóan a VKF védelmi és kijelzési fiók áramkörei látják el, a jelzések tartalma azonban eltér a fıüzemi hibajelzésektıl. Készült a V63 sorozatú mozdony szerkezete, mőködése és kezelése c. tankönyv alapján.

20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk:

20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk: 20.B Alapáramkörök alkalmazásai Stabilizátorok Mutassa be a soros és a párhuzamos stabilizálás elvét! Ismertesse a Zener-diódás elemi stabilizátor kapcsolás felépítését, mőködését, értelmezze jelleggörbéjét

Részletesebben

Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás (par. 0. 1 = 5) Tartalom

Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás (par. 0. 1 = 5) Tartalom Vacon Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás 5-1 Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás (par. 0. 1 = 5) Tartalom 5 Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás 5-1 5.1 Általános bevezetı 5-2 5.2 Vezérlı I/O.

Részletesebben

EXHAUSTO 3001433-1999-02-11. fm 2/12

EXHAUSTO 3001433-1999-02-11. fm 2/12 EXHAUSTO 3001433-1999-02-11. fm 2/12 1 Termékinformáció 3 2 Öszeállítás 4 2.1 Szerelés. 4 2.2 Elektromos bekötés... 4 2.2.1 Bekötési példa... 5 2.2.2 1-es példa, feszültségszintek (5. ábra).... 5 2.2.3

Részletesebben

Gépjármű elektronika és - villamosság a Hellától Megoldások minden esetre!

Gépjármű elektronika és - villamosság a Hellától Megoldások minden esetre! Elektronika Világítástechnika Gépjármıvillamosság Termomenedzsment Értékesítés támogatása Mıszaki információk A mi ötleteink, az Ön sikere Gépjármű elektronika és - villamosság a Hellától Megoldások minden

Részletesebben

Mágneses-indukciós áramlásmérı

Mágneses-indukciós áramlásmérı Mőszaki leírás Mágneses-indukciós áramlásmérı MAG 1100, MAG 3100, MAG 5100 W típusú mérıcsövek MAG 5000, MAG 6000 típusú elektronikák SIEMENS - ÁRAMLÁSMÉRÉS Tartalomjegyzék 1. Mőszaki adatok 1.1 A Siemens

Részletesebben

ACP-100 Autonóm beléptető vezérlő

ACP-100 Autonóm beléptető vezérlő MagicProx ACP-100 Autonóm beléptető vezérlő ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV C01-03002-0D TARTALOM 1. TERMÉKISMERTETŐ... 3 1.1. A készülék főbb jellemzői...4 1.2. Az ajtó tartós nyitott / zárt

Részletesebben

H - I - J. frekvenciaváltó programozási kézikönyv. Érvényes: 2006. októbertôl

H - I - J. frekvenciaváltó programozási kézikönyv. Érvényes: 2006. októbertôl H - I - J frekvenciaváltó programozási kézikönyv Érvényes: 2006. októbertôl P TARTALOM FREKVENCIAVÁLTÓK PROGAMOZÁSA... 4 Soros vonali kommunikáció... 4 A soros vonali kábel hossza... 4 Programozó terminál

Részletesebben

/ w. U^YcXÍV^éxi.^ KAKJSOLÓÜZEMÜ TÁPEGYSÉG TÖBB STABIL TÁPFESZ ÜLTS ÉGlíT IGÉ3Y1Ő BUG ifeszeithyezettségmérö KÉZIMÜSZER SZÁMÁÉ A

/ w. U^YcXÍV^éxi.^ KAKJSOLÓÜZEMÜ TÁPEGYSÉG TÖBB STABIL TÁPFESZ ÜLTS ÉGlíT IGÉ3Y1Ő BUG ifeszeithyezettségmérö KÉZIMÜSZER SZÁMÁÉ A / w Képviselőt BANUBIA BZABADAUfflC IRODA Budapest 2 3 A U^YcXÍV^éxi.^ Szolgálati találmány KAKJSOLÓÜZEMÜ TÁPEGYSÉG TÖBB STABIL TÁPFESZ ÜLTS ÉGlíT IGÉ3Y1Ő BUG ifeszeithyezettségmérö KÉZIMÜSZER SZÁMÁÉ A

Részletesebben

19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges:

19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges: 9.B Alapáramkörök alkalmazásai Oszcillátorok Ismertesse a szinuszos rezgések elıállítására szolgáló módszereket! Értelmezze az oszcillátoroknál alkalmazott pozitív visszacsatolást! Ismertesse a berezgés

Részletesebben

NKE típusú napelemes kiserőművek fejlesztése a VHJ Kft.-ben

NKE típusú napelemes kiserőművek fejlesztése a VHJ Kft.-ben NKE típusú napelemes kiserőművek fejlesztése a VHJ Kft.-ben 1. A projekt 1. ábra: A projekthez készült ÚMFT információs tábla A VHJ Kft. 2009. végén az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében lehetőséget

Részletesebben

30.B 30.B. Szekvenciális hálózatok (aszinkron és szinkron hálózatok)

30.B 30.B. Szekvenciális hálózatok (aszinkron és szinkron hálózatok) 30.B Digitális alapáramkörök Logikai alapáramkörök Ismertesse a szekvenciális hálózatok jellemzıit! Mutassa be a két- és többszintő logikai hálózatok realizálásának módszerét! Mutassa be a tároló áramkörök

Részletesebben

9.B 9.B. A négyrétegő diódák felépítése, mőködése

9.B 9.B. A négyrétegő diódák felépítése, mőködése 9.B Félvezetı áramköri elemek Egyéb félvezetık Ismertesse a négyrétegő dióda, a tirisztor, a diac és a triac felépítését, mőködését és karakterisztikáját! Mutassa be ezen egyéb félvezetık gyakorlati alkalmazásait,

Részletesebben

PVY 22A típusú tűzhely

PVY 22A típusú tűzhely Szerep: hogy megakadályozzák a IGBT vezérlés c feszültség túl nagy, és károsíthatja. Ha az IGBT vezérlő VCE túl nagy a szerepük, ez a kör, nem meghajtó impulzusok küldött a hatalom meghajtó áramkör, IGBT

Részletesebben

IF 1.feltétel. 1.műveletso r. 2.feltétel. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

IF 1.feltétel. 1.műveletso r. 2.feltétel. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar IF 1.feltétel THEN 1.műveletso r [ ELSIF 2.feltétel THEN Zalotay Péter PROGRAMOZHATÓ IRÁNYÍTÁSOK II. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tartalomjegyzék 1. Pozicionálás...4 Az encoder...6

Részletesebben

Katalógus. Altivar 11 fordulatszám-szabályozók 0,18 2,2 kw

Katalógus. Altivar 11 fordulatszám-szabályozók 0,18 2,2 kw Katalógus 2003 Altivar fordulatszám-szabályozók 0,8 2,2 kw Tartalomjegyzék Altivar Bemutatás................................. 2-3. Rendelési számok.......................... 4-5. Jellemzôk..................................

Részletesebben

Hungary. Multifunkciós digitális termosztát H U TER-9

Hungary. Multifunkciós digitális termosztát H U TER-9 Hungary Multifunkciós digitális termosztát TER-9 H U Tartalom Figyelmeztetés... 3 Jellemzők... 4 Technikai adatok... 5 Az eszköz részei... 6 Szimbólumok, Bekötés, TC, TZ típusú hőérzékelők... 8 Üzemmódok

Részletesebben

OKTATÁSI ANYAG. Mőszaki Tervezési segédlet Szerviz segédlet. Család: indirekt tárolóval egybeszerelt fail gázkészülék. Típus: kondenzációs

OKTATÁSI ANYAG. Mőszaki Tervezési segédlet Szerviz segédlet. Család: indirekt tárolóval egybeszerelt fail gázkészülék. Típus: kondenzációs Mőszaki Tervezési segédlet Szerviz segédlet OKTATÁSI ANYAG Család: indirekt tárolóval egybeszerelt fail gázkészülék Típus: kondenzációs NÉV: CLAS B PREMIUM Márka: ARISTON Verzió: 1V0 21.01.2009 CLAS B

Részletesebben

5.A 5.A. 5.A Egyenáramú hálózatok alaptörvényei Nevezetes hálózatok

5.A 5.A. 5.A Egyenáramú hálózatok alaptörvényei Nevezetes hálózatok 5. 5. 5. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei Nevezetes hálózatok Vezesse le az ellenállások soros párhuzamos és vegyes kapcsolásainál az eredı ellenállás kiszámítására vonatkozó összefüggéseket! Definiálja

Részletesebben

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Econcept 25 K, 35 K típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u.

Részletesebben

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András TANULÁSI ÚTMUTATÓ Villanymotorok a gyakorlatban Készítette: Mozsolics András A fejlesztő intézmény megnevezése: Bánki Donát Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. Székhelye: 2800 Tatabánya, Réti út 1-5.

Részletesebben

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. Multi-20 modul Felhasználói dokumentáció. Készítette: Parrag László Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. 49 Budapest, Egressy út 7-2. telefon: +36 469 4020; fax: +36 469 4029 e-mail: info@rubin.hu; web:

Részletesebben

Szécsény. Mővelıdési ház. Primer és szekunder energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. augusztus

Szécsény. Mővelıdési ház. Primer és szekunder energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. augusztus Szécsény Mővelıdési ház Primer és szekunder energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve Készítette: S + N Management KFT 1012 Budapest, Várfok u. 7. Ügyvezetı: Tallér Ferenc Telefonszám: 06/1-224-0690

Részletesebben

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Econcept 15A, 25A, 25C, 35A, 35 C Kondenzációs, elıkeveréses égıjő fali gázkazán család Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy,

Részletesebben

TC-PRO482 SZÁMLÁLÓ, IDŐZÍTŐ, TACHOMÉTER HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TC-PRO482 SZÁMLÁLÓ, IDŐZÍTŐ, TACHOMÉTER HASZNÁLATI UTASÍTÁS TC-PRO482 SZÁMLÁLÓ, IDŐZÍTŐ, TACHOMÉTER HASZNÁLATI UTASÍTÁS ver. 1.0 1 Tartalomjegyzék I. A TC-PRO482 univerzális számláló, időzítő, tachométer 1. Jellemző paraméterek 3. oldal 2. Típushatározó 3. oldal

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI RENDSZEREK HIBAMENTESSÉGÉRİL ON RELIABILITY OF SECURITY TECHNOLOGY SYSTEMS. Bevezetés PROF. DR. ZSIGMOND GYULA

BIZTONSÁGTECHNIKAI RENDSZEREK HIBAMENTESSÉGÉRİL ON RELIABILITY OF SECURITY TECHNOLOGY SYSTEMS. Bevezetés PROF. DR. ZSIGMOND GYULA PROF. DR. ZSIGMOND GYULA BIZTONSÁGTECHNIKAI RENDSZEREK HIBAMENTESSÉGÉRİL ON RELIABILITY OF SECURITY TECHNOLOGY SYSTEMS A biztonságtechnikai rendszerek egyik fontos része a kisfeszültségő alrendszer. Ennek

Részletesebben

CORESENSE Diagnosztika Stream kompresszorokhoz

CORESENSE Diagnosztika Stream kompresszorokhoz CORESENSE Diagnosztika Stream kompresszorokhoz 1 Bemutatás... 2 2 Specifikáció... 2 3 CoreSense Diagnosztika funkciói... 2 3.1 Olajnyomás védelem...... 3 3.2 Motor túlmelegedés védelem...... 3 3.3 Magas

Részletesebben

Tűzjelző, mely időt nyer a tűzzel szemben

Tűzjelző, mely időt nyer a tűzzel szemben Tűzjelző, mely időt nyer a tűzzel szemben APOLLÓ XP 95 Az APOLLÓ - XP 95 tűzjelző rendszer időt nyer a tűzzel szemben Gyorsan változó világunkban az egyik legértékesebb dolog az idő. Van amikor a késedelem

Részletesebben

Digitális időkapcsolós termosztát. isense. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 120670-AG

Digitális időkapcsolós termosztát. isense. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 120670-AG HU Digitális időkapcsolós termosztát isense Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 120670-AG Tartalom 1 Bevezetés...4 1.1 Bevezetés...4 2 A beszerelés helyszíne...5 2.1 Helyzetét szabályozó...5 2.2

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Szervoerősítők

Tartalomjegyzék. Szervoerősítők Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 NCT szervoerősítők... 2 Az NCT hajtásrendszerek felépítése... 2 DS.. és DA.. Szervoerősítők... 2 Biztonsági előírások... 2 DS2/4-os, DS6/12-es, DS8/16-es és DA8/12-es

Részletesebben

Tartalomjegyzék. DS..D és DA..D Szervoerősítők

Tartalomjegyzék. DS..D és DA..D Szervoerősítők Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 NCT szervoerősítők... 2 Az NCT hajtásrendszerek felépítése... 2 DS..D és DA..D Szervoerősítők... 2 Biztonsági előírások... 2 DS2/4os, DS6/12es, DS8/16es és DA8/12es

Részletesebben