MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE (MCSMSZ) ASOCIAŢIA MAGHIARILOR CEANGĂI DIN MOLDOVA (AMCM) ASSOCIATION OF CHANGO-HUNGARIANS IN MOLDAVIA (ACHM)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE (MCSMSZ) ASOCIAŢIA MAGHIARILOR CEANGĂI DIN MOLDOVA (AMCM) ASSOCIATION OF CHANGO-HUNGARIANS IN MOLDAVIA (ACHM)"

Átírás

1 MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE (MCSMSZ) ASOCIAŢIA MAGHIARILOR CEANGĂI DIN MOLDOVA (AMCM) ASSOCIATION OF CHANGO-HUNGARIANS IN MOLDAVIA (ACHM) RO Bacău, O.P. 1, C.P RO Bacău Str. Cremenea Nr.2/D/1. Tel/Fax: / Web: A Csíkszeredai Csángó Bentlakás (CSCSB) szabályzata A CSCSB önálló házirend szerint működik. A házirendben nem szabályozott kérdésekben az Oktatási helyszínekre vonatkoztatott szabályok érvényesek, ez esetben azonban a Továbbtanulókért felelős (rendszerint kollégiumvezető) tesz javaslatot a Vezetőség számára. Bevezető / Alapelvek A Csíkszeredai Csángó Bentlakást (CSCSB) a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) működteti azon moldvai csángó középiskolás diákok számára (továbbiakban: Diák), akik vállalják, hogy magyar nyelven végzik középiskolai tanulmányaikat. A bentlakás költségeit az MCSMSZ egyrészt a keresztszülők által vállalt támogatásból, másrészt egyéb forrásokból fedezi. Ezen költségtérítésre azon diákok jogosultak, akik elfogadják és betartják az itt megfogalmazott házirendet, valamint munkájukkal/szorgalmukkal érdemet szereznek arra. A Bentlakás működtetését az MCSMSZ a kinevezett nevelőkre bízza. A nevelők segítői a korrepetáló tanárok. Kitűzött célok: a Diák szellemi fejlődése, a középiskolai tanulmányok sikeres elvégzése önálló, felnőtt életre való felkészülés (megfontoltság, felelősségvállalás, döntésképesség) illedelmes, kulturált viselkedés elsajátítása közösségtudat, szociális érzékenység fejlesztése a magyar nyelv elsajátítása csángómagyar identitás erősítése értelmiség kinevelése, felkészítés a felsőoktatásra keresztény (katolikus) értékek szerinti hitélet ápolása Tanulmányok 1. A Diák itt tartózkodásának elsődleges célja, hogy tanulmányait képességéhez mérten minél jobb eredménnyel végezze el. Célunk nem a minimalizmusra való törekvés, hanem a mindig többre. 2. Ezen cél eléréséhez elengedhetetlenül szükségesek az alábbi feltételek: az iskolai tanórák rendszeres látogatása, és aktív részvétel az órákon egyéb tanulmányi kötelezettségek teljesítése, vagyis felkészülés az iskolai órákra a délutáni tanulási idő ( szilencium ) betartása

2 aktív kikapcsolódást elősegítő szabadidős programok; kellő mennyiségű testmozgás Iskolalátogatás, órákon való részvétel 1. A CSCSB programja követi az iskolák hivatalos programját, éppen ezért a Diák hétfő reggeltől péntek délutánig az órarend pontos betartásával eleget tesz iskolai kötelezettségeinek. Ugyanez vonatkozik a szakmai gyakorlatok időszakára is. Az iskolai szüneteket és a hétvégéket a Diák önkényesen nem hosszabbítja meg (nem utazik el korábban és nem érkezik vissza később). Közbejött akadály esetén a Diák köteles a nevelőt haladéktalanul (nem utólag!) és személyesen értesíteni (telefon, ). 2. Mivel CSCSB diákjai különböző iskolákban folytatják tanulmányaikat, ezért a Diák a saját tanrendjét felelősségteljesen betartja, és az ebben történő esetleges változásokat a nevelőknek haladéktalanul jelenti. 3. A Diák igyekszik az órákon aktívan részt venni. 4. A Diák az iskolából csak rendkívül indokolt esetben hiányzik (pl. betegség). Minden hiányzás esetén a nevelőt és az osztályfőnököt egyaránt időben értesíti. A hiányzást igazoló kérvényt, orvosi igazolást a nevelő láttamozza. Ennek hiányában a CSCSB kérésére az osztályfőnök nem fogadhatja el azt hitelesnek. Az orvosi igazolásokra vonatkozó szabályokat lásd alább az Egészség, betegség fejezetben nél több igazolatlan hiányzás vagy 60-nál több olyan igazolt hiányzás, amit a diák egészségi állapota nem indokol, súlyos fegyelmi vétségnek számít, ezért a CSCSB a Diákkal szemben a fegyelmi eljárásban leírtak szerint jár el. 6. A Diák az iskolai programokról és szülői értekezletekről mindig időben értesíti a nevelőket. Felkészülés az órákra 1. Elfogadott tény, hogy a magyar nyelven való tanulás a moldvai csángó diákoknak nagy nehézségekkel jár. Éppen ezért az MCSMSZ a bentlakás nevelői valamint a korrepetáló tanárok révén nyújt segítséget a diákoknak. Ezen segítség igénybevétele a diákok számára nem csupán lehetőség, hanem kötelező is, amennyiben valaki tanulmányi nehézségekkel küzd. A gyenge tanulmányi eredmény nem igazolható azon diák számára, aki nem élt ezzel a lehetőséggel. A nevelők feladata, hogy a magyar nyelv vagy az otthoni I-VIII. osztályos oktatás okozta hátrányt segítsen behozni. 2. Az órákra való felkészülést a bentlakásban biztosított szilencium idő segíti. A szilencium a normál délelőtti tanrend szerint tanuló diákoknak hétfőtől csütörtökig 16:00-tól 18:30-ig tart. A Diák a szilenciumot pontosan kezdi, és kizárólag tanulásra használja. Szakmai gyakorlat idején csendes tevékenységgel, olvasással, fejlesztő feladatok megoldásával tölti ki. Ehhez segítséget a nevelőktől kérhet. 3. A diákok a tanulmányi eredményeik alapján a szilenciumot a szobájukban vagy a tanteremben töltik el. Minden olyan szakiskolás diák, akinek tanulmányi eredménye nem éri el a 7-es átlagot, és minden olyan líceumi tanuló, aki a 8-as átlagot nem éri el, a szilenciumot szabadságharcosként a kijelölt tanteremben tölti. Az eredmények alapján a diákokat félévenként rangsoroljuk szabad tanulós státuszba vagy szabadságharcos státuszba. A szilencium alatti magaviseleti problémák esetén az eredményei alapján szabad tanuló státuszú diákot is tantermi szilenciumra kötelezhetik a nevelők. 4. A szilenciumon való részvétel kötelező minden olyan diák számára, akinek a tanulmányi eredménye nem éri el a 9-est. A 9-es átlagot meghaladók a tanulási idejüket szabadon maguk oszthatják be legkésőbb villanyoltásig. 5. A Bentlakás a diákok tanulmányait szervezett korrepetálásokkal és felkészítőkkel is igyekszik megkönnyíteni. Ezeken a részvétel nem csak lehetőség, hanem egyben kötelező is. A Diák a megadott időpontban részt vesz ezeken a foglalkozásokon.

3 6. A Diák a jegyeiről rendszeresen beszámol a nevelőknek. Amennyiben valamelyik tantárgyból nehézsége támad, időben segítséget kér. 7. Amennyiben a Diák tanulmányi eredményei nem érik el a 6-os átlagot, és ennek tudatában sem kért segítséget a nevelőktől, ez arra enged következtetni, hogy a Diák a középiskolai tanulmányait nem veszi komolyan, így nem tart igényt az MCSMSZ támogatására és nem akar a CSCSB tagja lenni. Ilyen esetben az MCSMSZ a fegyelmi eljárásban leírtak alapján jár el. A Bentlakás napirendje 1. A CSCSB napirendje megegyezik a Székely Károly Iskolaközpont Bentlakásának napirendjével. Ezt a napirendet a Diák ismeri és betartja. Magatartás 1. A Diák a bentlakáson kívül és belül egyaránt úgy viselkedik és öltözködik, hogy a bentlakás jó hírnevét öregbítse. A Diák tartózkodik a különböző élvezeti szerek és a szerencsejáték használatától, nem szervez és nem keveredik bandákba. Házon belül Általános szabályok 1. A bentlakás berendezései a Diák otthonosság-érzetét és kényelmét szolgálják, ezért a Diák nagy körültekintéssel bánik velük, ügyel a környezete rendjére és tisztaságára, gondot fordít az állagmegóvásra. A bentlakás berendezéseiben történő esetleges károk kijavítására a Diák félévente 15 lej rongálási díjat köteles befizetni. Hanyagságból vagy szándékosan elkövetett rongálásért a kár teljes költsége a Diákot terheli. 2. Az épületben: tantermekben, szabadidőteremben, folyosókon, előtereken, étteremben, lakószobákban, fürdőszobákban, illemhelyeken szigorúan tilos a dohányzás, alkohol- és kábítószer-fogyasztás és ezek birtoklása, valamint a fegyvertartás. Ezen szabályok megszegése azonnali fegyelmi eljárást von maga után. 3. A Diák nem dohányzik vagy igyekszik leszokni a dohányzásról. Az épületen belüli és az óvoda udvarán történő dohányzás súlyos fegyelmi kihágásnak minősül. 4. A Diák a bentlakás egész területén tartózkodik minden olyan tevékenységtől, amivel másokat zavarhat: a zenét normális hangerővel hallgatja a szobájában folyosón nem hallgat hangosan zenét (mobiltelefonon) folyosón, szobában nem játszik labdával 5. Természetes és támogatott, hogy a Diák párkapcsolatot ápoljon. Ez esetben viszont minden körülmények között a jó ízlés határain belül marad. A Diák senkivel nem fekszik egy ágyban. 6. A Diák a bentlakásban a nevelő tudtával és engedélyével vendéget fogadhat. A Diák a vendégeiért felelősséget vállal, az esetlegesen általuk okozott károkat megtéríti, a szemetet eltakarítja. Vendég a bentlakás udvarán is csak valamelyik Diák felelősségére tartózkodhat. 7. A bentlakásban a Diák különféle elektronikai eszközöket (laptop, tévé, zenelejátszó) csak a nevelő engedélyével tarthat magánál. Ezek használatának feltételei minden esetben egyéni elbírálás alá esnek a Diák tanulmányi eredményei és magaviselete alapján. Számítógépet csak abban az esetben tarthat a bentlakásban, amennyiben elfogadja, hogy a gépére egy ún. szülői kontroll programot telepítünk, amivel követhető a számítógép rendeltetésszerű használata.

4 Amennyiben a Diák ettől eltérően használja, úgy ezzel a programmal korlátokat állíthatunk, illetve végső esetben a számítógép hazavitelére kötelezhetjük. IX. évfolyamos diákok számítógépet nem hozhatnak magukkal, és az értékelési rendszer alapján 8-as média alattiak sem, kivétel a végzős diákok. A szobákban 1. A bentlakás szobái az iskolai idő alatt a Diákok otthonaként funkcionálnak. A szobákban legtöbben haton laknak. A Diák a saját körletét folyamatosan rendben és tisztán tartja, ügyel a személyi higiéniájára, rendszeresen tisztálkodik, és tisztítja a ruhaneműit. Ha ebben valamilyen nehézsége támad, akkor a nevelőhöz fordul segítségért. 2. A szobákban heti bontás szerint szolgálatosok végzik el a közös terek takarítását és rendben tartását, minden este 9 órával bezárólag ők viszik le a szemetet. A Diák szolgálatosként a feladatait pontosan elvégzi, tisztán tartja a szobát és nem halmozza fel a szemetet. 3. A Diák nem hajol ki az ablakon, nem tárol élelmiszert az ablakpárkányon, és nem kommunikál az ablakból az udvar vagy az utca felé. A közösségi helységekben 1. A bentlakás közösségi helységeit minden diák igénybe veheti. Ez alól adott esetben a fegyelmezésben lévők képeznek kivételt. 2. A közösségi helységek számítógép terem, beszélgető-szoba, ping-pong terem, könyvtár, nevelői szoba használata során a Diák tiszteletben tartja annak saját szabályait (ld. Függelék). Azok megsértése esetén a Diák időlegesen kizárható azok használatából. 3. A közösségi helységek használata során a Diák tiszteletben tartja társait, nevelőit. Olyan tevékenységet végez, amivel nem zavar másokat. 4. A közösségi helységekben és a vizesblokk használata során a Diák minden úgy használ és úgy hagy ott, ahogy azt legközelebb kapni szeretné. 5. A közösségi helységek tisztaságáért a diákok felelnek. A megadott rend szerint elvégzik azok takarítását. Házon kívül 1. A Diák a bentlakást csak a nevelő tudtával és engedélyével hagyja el, és az előre megbeszélt időpontba visszaér. Szilenciumról csak különórák miatt lehet távol maradni. 2. Amennyiben a Diák nem tud időre visszaérni a bentlakásba, akkor erről a nevelőt telefonon haladéktalanul értesíti. A nevelők telefonszámait a Diák a telefonjába beírta. Ha nincs egysége, akkor kölcsöntelefonról értesíti a nevelőket. 3. Későesti és éjszakai programokra csak a 18. életévüket betöltött diákok mehetnek ki. Ez minden esetben engedélyhez kötött, a nevelő saját hatáskörében mérlegeli, hogy kiengedi-e a nagykorú diákokat. 4. A Diák hétvégéken hazautazhat. A hazautazásra szánt idő péntek délutántól vasárnap estig tart. Amennyiben ettől el kell térni (rendkívül indokolt esetben), úgy a Diák köteles előzetesen egyeztetni a nevelőkkel. A bentlakás elhagyásának feltétele, hogy a Diák legkésőbb szerda estig kimenő-kérést ír, amit a nevelők és a Székely Károly Iskola Igazgatója is jóváhagynak. A Diák igénybe veheti a szervezett autóbuszos utazást havonta egy alkalommal. Az a Diák, akinek az értékelési rendszer szerinti érdemjegye nem éri el a 6-ost nem veheti igénybe a közös autóbuszt. Ezen alapelvektől eltekinthet a Bentlakás vezetősége és kivételesen, egyéni elbírálás alapján engedélyt adhat a hazautazásra a szervezett autóbusszal (pl. családi esemény, betegség, stb. esetén). Emberi kapcsolatok

5 1. A Diák nevelőit és társait tiszteli, a velük való kommunikációban az udvariasság szabályai szerint jár el. 2. A Diák a nevelő kéréseinek igyekszik eleget tenni. Indokolatlan kérés esetén jelzi a panaszát, amire közösen keresik a megoldást. 3. A Diák nehézségeit, panaszait felvállalja, segítséget kér, a problémamegoldásban aktívan részt vesz. A nevelők a legjobb tudásuk és szándékuk szerint segítik a Diákot. Ennek tudatában ő bizalommal fordulhat a nevelőkhöz. 4. A Diák a nevelőinek és társainak tett ígéreteit betartja. 5. A Diák a nála kisebb és nagyobb társait egyaránt tiszteli. A kisebbeket nem ugráltatja, és nem engedelmeskedik a nagyobbak ugráltatásának. Ha ilyen esetről tudomása van, haladéktalanul szól a nevelőnek. 6. A Diák nem tesz kárt sem magában, sem másban Egészség, betegség 1. A bentlakás kiemelt célja a diákok testi-lelki egészségének megőrzése. Ezért a Diák odafigyel az egészségére. Az épületen belül és kívül az évszaknak, időjárásnak megfelelően öltözködik. A nevelő megszólítására a Diák több ruhát vesz magára. 2. Ha a Diák rosszul érzi magát, először minden esetben a nevelőhöz fordul. Ha a nevelő is komolynak ítéli meg az állapotát, akkor iskolaidőben a Székely Károly Iskolaközpont iskolaorvosához annak hiányában az asszisztenshez küldi, aki eldönti, hogy mi a további teendő. Rendelési időn kívül a nevelő eldönti, hogy szükséges-e a sürgősségi osztályhoz fordulni. 3. Ha a Diákot az iskolájából küldték haza rosszullét miatt, akkor is haladéktalanul a nevelőhöz fordul a további teendők megbeszélése érdekében. 4. A Diák orvosi időpontjait, programálását amennyiben lehetséges iskolaidőn és a szilenciumon kívülre teszi. Ez különösen igaz a nem akut problémák esetén. 5. Kiskorú Diákot a szakrendelésekre a nevelő mindig elkíséri, nagykorú Diák kérheti a kíséretet. 6. A Diák az orvosi igazolásokat mindig megmutatja és aláíratja a nevelővel. Ennek hiányában a nevelő kérésére az osztályfőnök azt nem fogadhatja el. 7. A Diák indokolatlanul és/vagy a nevelő tudta nélkül nem megy orvoshoz, indokolatlanul nem szerez orvosi igazolást, mert ez fegyelmi eljárást von maga után. 8. Betegség esetén a Diák ágyban marad, semmilyen programon nem vesz részt, a bentlakást nem hagyja el. Ha a Diák betegségére hivatkozva csak az iskolai órákra nem megy be, de más programokon részt vesz (pl. városban sétálás, esti táncház, stb.), az szintén fegyelmi eljárást von maga után. Közösségi aktivitás 1. A bentlakás lakójaként a Diák vállalja, hogy a bentlakás programjain részt vesz. A kötelező programokon (gyűlés, évfolyam-megbeszélések, alkalmi kötelező programok, stb.) minden alkalommal időben megjelenik, és azok lefolyásában aktívan részt vesz. 2. A Diák igyekszik minél több fakultatív programon részt venni. A Diák saját kezdeményezésre is szervezhet fakultatív programot. Ilyen esetben a Diákbizottsághoz fordul, aki ebben segítséget nyújt. 3. A Diák törekszik a minél színesebb közösségi élet kialakítására, és az ezekben való aktív részvételre. A bentlakás diákjai fontosnak tartják a közösen eltöltött értékes időt, szabadidős programokat. 4. A bentlakásban Diákbizottság (DB) működik. A DB tagjának minden Diák választható. A diákbizottsági tagok részt vesznek a bentlakás életének irányításában, a programszervezésben, a diákok érdekeinek védelmében. A Diák a bentlakás életét érintő panasza esetén a Diákbizottsághoz fordulhat, és velük közreműködve keresheti a megoldást.

6 5. A Diák az MCSMSZ támogatása ellenértékében minden héten a szabadidejéből egy délutánt vagy estét a társadalmi munkának szentel. Ez lehet a bentlakás különböző posztjainak betöltése (Diákbizottság, könyvtárfelelős, honlapfelelős, ezermester, stb.), történhet önkéntes munka végzésével valamely civil szervezetnél vagy a bentlakás épületének, udvarának, közösségi helységeinek rendben tartásával. Feladatvállalásáról minden esetben a nevelőkkel egyeztet. A Diák a feladatvállalását a tanév során noszogatás nélkül lelkiismeretesen elvégzi, hiszen tudja, hogy a közösség érdekében teszi azt. 6. A Diák különböző versenyeken való részvétellel, fellépésekkel öregbítheti a bentlakás jó hírnevét. Az ilyen jellegű tevékenységeket a bentlakás értékeli, kiemelkedő közösségi aktivitásnak tartja. 7. A Diák elfogadja, hogy a bentlakás keresztény elvek mentén működik, és a lelkiismerete szerint részt vesz a lelki programokon. Értékelés A bentlakás nevelői és esetlegesen bevonható ebbe a Diákbizottság a Diákot negyedévenként több szempont szerint is értékeli, ami alapján az MCSMSZ vezetősége elé terjeszti a Diák előmenetelét, és a támogatással kapcsolatos javaslatait. Az értékelés módja 1. A Diák személyi lappal rendelkezik, amiben szerepel a tanulmányi előmenetele, a közösségi aktivitása, a feladatvállalásainak teljesítése, az esetleges kiemelkedő teljesítményei és a problémák. Ez alapján a nevelőtestület értékeli (osztályozza/pontozza), és ezt a Diáknak visszajelzi. Jutalmazás A bentlakás a kiemelkedő tanulmányi eredményű, példás magaviseletű és közösségi aktivitású diákokat megjutalmazza. Fegyelmezés A bentlakás a közösség érdekében bizonyos magatartásformákat nem tűr el. Súlyos fegyelmi vétségnek számít: iskolakerülés szándékos rongálás az épületen belül és az épület udvarán történő dohányzás alkoholos ital fogyasztása és/vagy birtoklása (tilos a Bentlakás épületében az alkoholos palackok, flakonok tartása is, még akkor is, ha nem alkoholt tartalmaz) drog használata, birtoklása, terjesztése szerencsejáték használata szeméremsértés testi sértés (akár másban, akár magában) engedély nélküli kimaradás a bentlakásból lopás hazugság

7 A Diák ezen kihágások következményeivel tisztában van. Kerüli az ilyen eseteket, probléma esetén a nevelő segítségét kéri, és tisztában van azzal, hogy ezek elkövetése a fegyelmi eljárás beindítását vonja maga után. Fegyelmi eljárás A Diák ellen magatartásbeli problémái esetén fegyelmi eljárás indul. A fegyelmi eljárás öt lépésből áll: 1. szóbeli figyelmeztetés a nevelő elbeszélget a Diákkal 2. írásbeli figyelmeztetés jegyzőkönyv készül, amit a Diák saját aláírásával is ellát 3. szülők és az MCSMSZ értesítése velük való egyeztetés a további lépésekről 4. támogatás megvonása részletben vagy egészben 5. elbocsátás A kihágás súlyosságától függően gyorsul a fegyelmi eljárás. Ennek felelősségteljes tudatában dönt a Diák a magaviseletéről. Kollégiumi nevelőkre vonatkozó külön szabályok 1. Általános szabályok: A munkavégzésre a dolgozónak az előírt időben, munkavégzésre alkalmas állapotban kell munkahelyén megjelenni. Munkából való késés csak indokolt esetben fordulhat elő, az indokot igazolni kell Munkaidő A kollégiumi nevelőtanár napi 8 órát, 5 nap hetente dolgozik,a mit köteles a kollégiumban eltölteni. Ebben az időben különböző foglalkozásokat (csoport-, felkészítő-, felzárkóztató-, tehetségfejlesztő-) tart, egyéni törődés keretén belül foglalkozik a diákok problémájával, segíti azok megoldását és a kollégiumi élet szervezésével kapcsolatos feladatokat lát el Távollét A nevelők a tanév folyamán nem mehetnek szabadságra. A nevelő munkából való távolléte tanítási szünetekben, vagy fizetés nélküli szabadság, rendkívüli szabadság, betegség miatt lehetséges. A munkából való várható távolmaradáshoz a kollégiumvezető előzetes hozzájárulása szükséges. Ha a távolmaradás előre nem látható ok miatt, előzetes hozzájárulás nélkül következik be, ennek tényét a távolmaradás első napján jelezni kell a munkahelyi vezetőnek, a hiányzást követő első munkában töltött napon a távollét okát igazolni kell Kollégiumvezető

8 - A kollégiumvezetőt a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének vezetősége nevezi ki és felügyeli - Az MCSMSZ által rábízott feladatokat ellátja. - Biztosítja a kollégium zavartalan működését. - Elkészíti a nevelőtanárok órarendjét, gondoskodik a helyettesítésről. - Gondoskodik a kollégiumi felzárkóztató foglalkozásokat (korrepetíció) tartó pedagógusok alkalmazásáról és munkarendjének beosztásáról. - Irányítja a kollégiumban zajló pedagógiai munkát. - Ellenőrzi a nevelőtanárok pedagógiai és adminisztrációs munkáját. - Segíti a kollégiumban működő diákönkormányzat (Diákbizottság) munkáját. - Feladata a diákok kollégiumi igényének összegyűjtése. - Feladata a kollégiumra vonatkozó statisztikák elkészítése. - A munkaköri leírása alapján tevékenykedik. - Éves költségvetési előirányzatot készít, havonta elszámolást készít az MCSMSZ pénzügyi felelőse felé - Tartja a kapcsolatot a Bentlakás támogatóival, lehetőség szerint új támogatókat, szponzorokat keres. - Érvényesíti és koordinálja a kollégiumi nevelőmunkát, a kollégium fenntartásával és gazdálkodásával összefüggő feladatokat - Gyakorolja a munkáltatói jogokat a kollégiumi alkalmazottak felett - Folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik A Moldvai Csángómagyarok Szövetségének vezetőségével és pedagógusaival. A Keresztszülők a Moldvai Magyar Oktatásért Egyesület képviselőivel, a keresztszülő programban részt vevő támogatókkal Csíkszereda Város intézményeivel - Képviseli a kollégiumot, tevékenységéről szükség szerint, de legalább félévenként egyszer beszámol az MCSMSZ vezetőségének - Irányítja és szervezi a kollégiumi alkalmazottak tevékenységét, munkájukról rendszeresen beszámoltatja őket. Feladataikat munkaköri leírásban szabályozza. - Adminisztratív munka ellenőrzése, koordinálása 2.2. A kollégiumi nevelőtanárok A kollégiumi nevelőtanár(oka)t az MCSMSZ véleményének meghallgatásával a kollégiumvezető bízza meg. Feladatát munkaköri leírás szerint végzi, amely kiterjed: - Közvetlen kapcsolattartás a hallgatókkal, a kollégiumi közösségekkel - A kollégiumi szabályzat és Házirend betartásának felügyelete - Kezdeményező részvétel a hallgatói közösségek tevékenységeiben - Az oktatási és nevelési célok elérésének segítése Részvétel a kollégiumi fegyelmező és fegyelmi eljárásokban - Oktatás és a hagyományok megőrzése. - Iskolán kívüli aktivitás megszervezése, felügyelete - Kulturális tevékenység, táborok szervezése országon belül és kívül - Adminisztratív munka elvégzése Érvényes: szeptember 1.

SZENT ISTVÁN EGYHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, SZENT GELLÉRT DIÁKOTTHON HÁZIRENDJE. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK XIV. sz.

SZENT ISTVÁN EGYHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, SZENT GELLÉRT DIÁKOTTHON HÁZIRENDJE. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK XIV. sz. SZENT ISTVÁN EGYHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, SZENT GELLÉRT DIÁKOTTHON HÁZIRENDJE Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium, Szent Gellért Diákotthon SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. ÁTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2. TÁVOLMARADÁS,

Részletesebben

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Kisvárda, Iskola tér 2. 4600 OM: 033648

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Kisvárda, Iskola tér 2. 4600 OM: 033648 Kisvárda, Iskola tér 2. 4600 OM: 033648 K i s v á r d a 2013. T a r t a l o m j e g y z é k 1 Bevezetés... 4 2 A gimnázium házirendje... 4 2.1 Általános rendelkezések... 4 2.2 A gyermek, tanuló távolmaradásának,

Részletesebben

ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY

ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY ASBÓTH SÁNDOR SZÉKHELYINTÉZMÉNY, BÉRI BALOGH ÁDÁM TAGINTÉZMÉNY, NAGYVÁTHY JÁNOS TAGINTÉZMÉNY HÁZIREND 2009. 2 3 A házirend tartalma

Részletesebben

Nyíregyházi Széchenyi István. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola. és Kollégium HÁZIREND

Nyíregyházi Széchenyi István. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola. és Kollégium HÁZIREND Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium HÁZIREND 2014 1 BEVEZETÉS A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt.) 25. (2) bekezdése értelmében az

Részletesebben

Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium. Házirendje 2013.

Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium. Házirendje 2013. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium Házirendje 2013. Tartalomjegyzék I. Preambulum...3 1. A házirend célja...3 2. A házirend feladata...4 3. A házirend jogszabályi alapjai...4 4. A házirend hatálya...4

Részletesebben

Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium Házirendje

Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium Házirendje Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium Házirendje " Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem." (Fil 4,13) Aszód, 2013. TARTALOM I. Bevezetés... 4 II. A tanuló viselkedésére vonatkozó

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2. HÁZIREND. Miskolc, 2014.

Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2. HÁZIREND. Miskolc, 2014. Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2. HÁZIREND Miskolc, 2014. A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON KÜLDETÉSNYILATKOZATA I S M E R E T E T B Ö L C S

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

Házirend Középiskolai Leánykollégium Budapest, Uzsoki u 34/a.

Házirend Középiskolai Leánykollégium Budapest, Uzsoki u 34/a. Tartalomjegyzék Házirend Középiskolai Leánykollégium Budapest, Uzsoki u 34/a. 1.. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok...2 1.Az első tanév megkezdésével járó jogok, a kollégiumi jogviszony...2

Részletesebben

EURÓPA Szakképző Iskola

EURÓPA Szakképző Iskola AZ EURÓPA SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 1. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje... 4 2. A munkarenddel kapcsolatos szabályok... 5 3. Az intézmény

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje Jóváhagyva a tantestület által: 2013. a fenntartó által: 2013. I. Általános házirend mely a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanulói jogviszonyra

Részletesebben

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013 A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola Há zirendje 2013 1 TAR TAL O M Oldal A köznevelési intézmények házirendjére vonatkozó jogszabályi előírások 3 Az iskolai házirend célja és feladata 3 A házirend

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS HÁZIREND Készítette: Szántó Zoltán igazgató Átdolgozva: 2013. március 27. Hatálybalépés: 2013.szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA...

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUM HÁZIREND Elfogadva: Jóváhagyva: Kollégiumi házirend 2008-2009. tanév Bevezetés: A házirend a kollégium diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes

Részletesebben

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HÁZIRENDJE 2013. 1 Tartalom A házirend jogszabályi alapja

Részletesebben

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1086 BUDAPEST, BAUER SÁNDOR U. 6-8. Házirend Hatálybalépési ideje: 2013. június 28. TARTALOM 1. A házirend célja, feladata...3 2. Általános rendelkezések...3

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Házirend Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Tisztelt Szülők! Önök a gyermeküknek választott iskola Házirendjét

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

A Debreceni Református Kollégium. Dóczy Gimnáziumának Szervezeti és működési szabályzata

A Debreceni Református Kollégium. Dóczy Gimnáziumának Szervezeti és működési szabályzata A Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának Szervezeti és működési szabályzata Debrecen, 2013 Tartalom Tartalom...2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II. Gazdálkodási szabályok...3 III. Foglalkoztatás,

Részletesebben

A Pilisborosjenői. Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje

A Pilisborosjenői. Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje A Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2015 Tartalomjegyzék Az általános iskolai tagozat házirendje 2 1. Bevezető 2 2. Általános rendelkezések 2 3.

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. HÁZIREND

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. HÁZIREND Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. HÁZIREND Általános Iskolai Tagintézmény A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Részletesebben

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337 Iktatószám:. /2015. ügyintéző: Gulyás József ig.h. Melléklet: Kollégiumi házirend nevelőtestületi ért. jkv. A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.)

Részletesebben