TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT KUTATÓ LABOR KA-TÜSZ A Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről szóló 30/1996(XII.6.) BM rendelet alapján készült 2013.január 02.

2 2

3 3 Tűzvédelmi Szabályzat I. HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS DÉKÁNI UTASÍTÁS a TŰZVÉDELEMRŐL A tűz elleni védekezésről,a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény, a tűzvédelmi szabályzatról szóló miniszteri rendelet alapján a tűz elleni védekezés érdekében a LÉTESÍTMÉNY használatára vonatkozó tűzvédelmi előírásokat az Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a vonatkozó jogszabályokban,szabványokban rögzítettek figyelembevételével a T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T B A N határozom meg és alkalmazását elrendelem. A tűzmegelőzési előírások maradéktalan betartása a létesítmény minden használójára, valamennyi dolgozóra, az épületekben esetlegesen munkát végző személyekre kötelező érvényű. A szabályok betartása a vendégek és ügyfelek számára is kötelező! A szabályzat területi hatálya: KUTATÓ LABOR ÉPÜLET Sopron, Bajcsy Zs.E. u. 4.. A Szabályzat időbeli hatálya: január 02-án lép hatályba. A laborépületben alkalmazott technológiákra vonatkozó tűzvédelmi biztonsági előírásokat az adott Intézet vezetője, vagy laborvezetője dolgozza ki. E szabályzatot és a technológiai tűzvédelmi előírásokat oktatás keretében ismertetni, és betartását folyamatosan biztosítani kell. Határidő: 2012.január 31. Sopron, január dékán

4 4 ph. I. A TŰZVÉDELMI FELADATOKAT IS ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A./A DÉKÁN TŰZVÉDELMI FEADATAI Az EBSZ-ből eredő tűzvédelmi feladatok: Felelős az irányítása alatt álló területen végzett alaptevékenység (oktatás, kutatás,nevelés, adminisztráció, stb.), illetve ezekhez járuló egyéb tevékenység (szolgáltatás,stb.), folytatásával kapcsolatos tűzvédelmi igazgatási, szervezési, végrehajtási és ellenőrzési feladatok elvégzéséért. Felelős a vezetése alá tartozó terület tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi rendelkezések végrehajtásáért, betartásáért, a dolgozók és hallgatók tűzvédelmi oktatásának elvégeztetéséért, dokumentálásáért és ellenőrzéséért. Felelős a működési területére vonatkozó Kari (szervezeti egységi) Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: KaTűSz), tűzveszélyességi osztályba sorolás, valamint a Tűzriadó Terv elkészítéséért, illetve szükség szerint azok módosításáért. Elrendeli a tűzvédelmi ellenőrzést is magába foglaló komplex biztonságvédelmi szemlék/bejárások megtartását (EBSZ 5..), és ellátja a szemle bizottság vezetői feladatát. Szemlék/bejárások alkalmával megállapított tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére köteles a hatáskörébe tartozó és szükséges intézkedéseket megtenni. Vendégoktatók, -kutatók tevékenységével kapcsolatos tűzvédelemi felelősséget és a helyi sajátosságoknak megfelelő speciális tűzvédelmi óvintézkedéseket írásban rögzíteni köteles. Kapcsolatot tart és ennek keretében a tűzvédelmi feladatokat koordinálja

5 5 - megyei szinten a megyei katasztrófavédelmi igazgatóval - városi szinten a katasztrófavédelmi kirendeltségvezetővel ÁLTALÁNOS törvényi feladatok: a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló jogszabályban, hatósági határozatban előírt tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni; a tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében előzetes egyeztetés alapján a helyszíni gyakorlatok megtartását lehetővé tenni és abban közreműködni; a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki mentésnek jogszabályokban meghatározott feltételeit biztosítani; biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét. köteles gondoskodni arról, hogy munkavállalóik a jogszabályokban meghatározott előírások szerint végezzék a tevékenységüket vagy a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák. a tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a kezdeményező a tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni. jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó oktatás (szaktanfolyam) keretében az oktatást végző köteles megszervezni. a munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék. a munkáltató azt a munkavállalót aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi képesítéssel nem rendelkezik, nem foglalkoztathatja Az általános törvényi feladatokból eredően a következő konkrét feladatokat kell végrehajtani: A létesítményre vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok meghatározása, tűzvédelmi szabályzat kiadása a következő tartalmi elemekkel: a) a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit; b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat; c) a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;

6 6 d) a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat; e) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását; f) a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket; g) a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait; h) a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait; i) a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt megengedett maximális befogadóképességet; j) az i) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét. A létesítmények építészetileg és tűzvédelmileg előírásoknak megfelelő használata,a szabályos használat feltételeinek biztosítása. A létesítmény tűzvédelmével kapcsolatban külső szolgáltatókkal szerződést köt a feladatok ellátása érdekében. Gondoskodik a használat tűzvédelmi szempontból biztonságot jelentő tárgyi feltételeinek biztosításáról Biztosítja a tűzvédelmi fejlesztés lehetőségeit Jogosult alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység biztonságos végzéséhez szükséges írásos feltételek meghatározására. Külső cég által végzett tevékenység esetén láttamozza az általuk hozott iratot és szükség szerint kiegészíti. Tűzeset során-jelenléte esetén- felügyeli a beavatkozó és mentési tevékenységet a tűzoltóság megérkezéséig. Az irányítása alatt álló személyek tűzvédelmi tevékenységét ellenőrzi, annak eredményes ellátásához a vezetői segítséget megadja, a feltételeket biztosítja. Technológiai fejlesztések,változások kidolgozása,bevezetése során, valamint a technológia alkalmazása során gondoskodik a tűzbiztonság megvalósításáról,a vonatkozó szabályozások - szabványok - betartásáról. A technológiák tűzvédelmi fejlesztését segítse elő. Intézkedik a műszaki üzemeltetést végző felé a javítással megszüntethető tűzvédelmi hiányosságok felszámolására. A tűzvédelmi karbantartási,felülvizsgálati tevékenységhez segítséget nyújt,lehetővé teszi a végrehajtást. A tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet csak érvényes szakvizsgával rendelkező személlyel végeztethet, szükség esetén biztosítja a szakvizsgáztatást

7 7 Tűzvédelmi berendezés hibája esetén -tudomására jutást követően-haladéktalanul intézkedik a javítás érdekében Tűzvédelmi helyzetre kiható változást jelzi a műszaki igazgatónak, akik a jelzést továbbítják a katasztrófavédelmi kirendeltségre. Bérbeadás esetén kapcsolatot tart a bérlővel, a bérlő által végzett üzemeltetés,technológia tűzvédelmi feladatainak ellátását figyelemmel kíséri, az épülethez kötődő - tulajdonos feladatát képező tűzvédelmi feladatokat. Kapcsolatot tart az épületet használó más karokkal, egyeztetik a közös tűzvédelmi problémákat. A tűzvédelmi feladatok végrehajtási rendje: megosztott hatáskörben a gazdasági dékánhelyettes tűzvédelmi feladatai A dékán tűzvédelmi feladatainak operatív végrehajtója és felelőse a gazdasági dékánhelyettes. A dékánhelyettes tűzvédelmi tevékenységének szakszerűsége érdekében tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező szaktanácsadót (felsőfokú szakmai képesítésű külsős munkatárs) vagy szervezeti egységen belül dolgozó tűzvédelmi képesítéssel rendelkező munkatársat vehet igénybe. Konkrét tűzvédelmi feladatok végzését átruházhatja. A dékánhelyettes tűzvédelmi ügyekben az igazgatók felé közvetlen irányítási jogkört gyakorolhat. B./INTÉZETIGAZGATÓ TŰZVÉDELMI FELADATAI a) Felelős a vezetése alá tartozó terület tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi rendelkezések végrehajtásáért, betartásáért, a dolgozói és hallgatói tűzvédelmi oktatások elvégeztetéséért,annak bizonylatok alapján történő ellenőrzéséért. b) Szemlék/bejárások alkalmával megállapított tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére köteles a hatáskörébe tartozó és szükséges intézkedéseket megtenni. c) Köteles az illetékességi területéhez tartozó, tűzvédelmet érintő változásokról, a tűz vagy robbanásveszéllyel járó új berendezés és készülék alkalmazásáról, valamint a közlekedésre,menekülésre, menekítésre kiható változásokról a dékánt illetve általános helyettesét előzetesen tájékoztatni. d) Tűz esetén a Tűzriadó Tervben leírtak szerint jár el, és eleget tesz a jelentési, intézkedési és kárenyhítési kötelezettségeinek.

8 8 e) Tűzvédelmi feladatainak gyakorlati megsegítésére az irányítása alatt álló területen az EBSZ I. fejezet 3.. (8). és (9). pontja szerinti írásos megbízással tűzvédelmi megbízottat jelöl ki a 2. számú iratminta alapján, és erről a dékánt értesíti. C./TANSZÉKVEZETŐ TŰZVÉDELMI FELADATAI: a) Felelős a vezetése alá tartozó terület tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi rendelkezések végrehajtásáért, betartásáért, a dolgozói és hallgatói tűzvédelmi oktatások elvégeztetéséért,annak bizonylatok alapján történő ellenőrzéséért. b) Szemlék/bejárások alkalmával megállapított tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére köteles a hatáskörébe tartozó és szükséges intézkedéseket megtenni. D./ LABORVEZETŐ TŰZVÉDELMI FELADATAI: a) Felelős a vezetése alá tartozó terület tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi rendelkezések végrehajtásáért, betartásáért, a dolgozói és hallgatói tűzvédelmi oktatások elvégeztetéséért,annak bizonylatok alapján történő ellenőrzéséért. b) Szemlék/bejárások alkalmával megállapított tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére köteles a hatáskörébe tartozó és szükséges intézkedéseket megtenni. c) Köteles az illetékességi területéhez tartozó, tűzvédelmet érintő változásokról, a tűz vagy robbanásveszéllyel járó új berendezés és készülék alkalmazásáról, valamint a közlekedésre,menekülésre, menekítésre kiható változásokról a dékánt illetve általános helyettesét előzetesen tájékoztatni. d) Tűz esetén a Tűzriadó Tervben leírtak szerint jár el, és eleget tesz a jelentési, intézkedési és kárenyhítési kötelezettségeinek. e) Tűzvédelmi feladatainak gyakorlati megsegítésére az irányítása alatt álló területen az EBSZ I. fejezet 3.. (8). és (9). pontja szerinti írásos megbízással tűzvédelmi megbízottat jelöl ki a 2. számú iratminta alapján, és erről a dékánt értesíti.

9 9 E./BÉRLŐ- ÉPÜLETBEN RENDEZVÉNYT TARTÓ TŰZVÉDELMI FELADATAI Ezen szabályzatban foglalt használati szabályokat a napi munkavégzésük során illetve a rendezvény egész időtartama alatt kötelesek betartani. Tűz keletkezésének veszélye esetén az elhárításhoz szükséges intézkedések megtétele,tulajdonos tájékoztatása. A tűzvédelmi eszközök hozzáférhetőségének biztosítása. A tűzvédelmi eszközök használatának ismerete. Tűz esetén a VI. fejezet és a tűzriadó terv szerint ténykedni. A vészkijáratokat és kijáratokat, közlekedési útvonalakat szabadon tartani Biztosítani, hogy az épületben a megengedett létszámnál többen nem tartózkodhatnak.

10 10 F./ÉPÜLETÜZEMELTETÉSI TŰZVÉDELMI FELADATOK Biztosítja a kezelése alatt álló terület szabályoknak megfelelő működését,gondoskodik a tűzesetek megelőzéséről. A létesítmény üzemeltetői feladatait szerződés keretében az Universitas Fidelissima Kft. látja el. Az épület és tűzvédelmi berendezéseinek, jogszabály szerinti üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása,az ehhez szükséges szakképesített munkatársak biztosítása a kft. feladatát képezi. A kft eredményes tevékenységét a kar minden dolgozójának elő kell segíteni: tájékoztatással munkafeltételek megteremtésével helyiségekbe történő bejutás biztosításával Az üzemeltetést végző cég a Kar területén műszaki előadó (gondnok) biztosításval teszi lehetővé az operatív kapcsolattartást. Minden épületüzemeltetési illetve tűzvédelmi műszaki probléma esetén őt kell értesíteni. G./DOLGOZÓK TŰZVÉDELMI FELADATAI Ezen szabályzatban foglaltakat napi munkavégzésük során kötelesek betartani. Tűz keletkezésének veszélye esetén az elhárításhoz szükséges intézkedések megtétele,a műszaki vezető tájékoztatása. A tűzvédelmi eszközök hozzáférhetőségének biztosítása. A tűzvédelmi eszközök használatának ismerete. Tűz esetén a VI. fejezet és a tűzriadó terv szerint ténykedni. Tűzvédelmi oktatásokon részt venni. H./TŰZVÉDELMI MEGBIZOTTAK FELADATAI a) Új belépőknek dokumentált alapoktatást; illetve a dolgozóknak a ismétlődő oktatást tart annak érdekében, hogy a munkaterületekre vonatkozó megelőző tűzvédelmi szabályokat a dolgozók megismerjék, a területen lévő tűzvédelmi berendezések, felszerelések, készülékek szakszerű kezelését elsajátítsák. b) Rendszeresen ellenőrzi az illetékességi területén a tűzvédelmi szabályok és előírások betartását. c) Ellenőrzései során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére részben hatáskörében, részben közvetlen vezetőjén keresztül köteles intézkedni. d) Tűz esetén a tűzoltóság munkáját helyismeret és egyéb vonatkozásban is segíti, a Tűzriadó

11 11 Tervben foglaltak szerint intézkedik. e) Részt vesz az illetékességi területén zajló rendszeres tűzvédelmi ellenőrzést is magában foglaló komplex biztonságvédelmi bejáráson/szemlén. I./TŰZVÉDELMI SZAKTANÁCSADÓ FELADATAI A kar tűzvédelmi ügyeinek általános, esetenként konkrét ügyekre vonatkozó,vállalkozási szerződésben rögzített feladatainak végrehajtása, folyamatos kapcsolattartás az általános dékán-helyettessel. II. A TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELADATÁRA, FELÉPÍTÉSÉRE, MŰKÖDÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDJÉRE, VALAMINT A FINANSZÍROZÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK A TŰZVÉDELMI SZERVEZET Az egyetem biztonságvédelmi előadója generálisan felügyeli a Kar tűzvédelmét. A használattal kapcsolatos konkrét intézkedési jog a dékánt illeti meg, az üzemeltetéssel kapcsolatosan konkrét intézkedési jog az üzemeltetést végző szervezet vezetőjét illeti. A karokon illetve intézeteken belül kinevezett tűzvédelmi megbízottak,munkakörük mellett a napi tűzvédelmi feladatok végrehajtásának folyamatossát biztosítják. A LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁG A létesítményi tűzoltóság legkisebb készenléti létszáma Sorszám A B C D E 1. A létesítmény tűzszakaszának számított tűzterhelése m m m m 2 feletti 2. Tűzszakasz alapterület esetén MJ/m 2 4 fő MJ/m 2 4 fő 8 fő MJ/m 2 4 fő 8 fő 12 fő MJ/m 2 felett 4 fő 8 fő 12 fő 16 fő 1./ A létesítmény tűzszakasz mérete és a tűzterhelés miatt a hatályos jogszabályi rendeletben meghatározott szervezési elvek figyelembevételével létesítményi tűzoltóság szervezése nem előírás 2./ Az esetleges tűz esetén történő dolgozói beavatkozás - oltás, mentés- eredményessége érdekében e témakört minden tűzvédelmi továbbképzésen minden dolgozó számára oktatni kell. TŰZVÉDELMI SZERVEZET TAGJAINAK KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEI: Tűzvédelmi ügyintéző foglalkoztatása nem kötelező.

12 12 Foglalkoztatása időszakos, szükség szerinti jelleggel történik, képesítési követelménye: egyetemi alkalmazott munkatárs : legalább: középfokú OKJ külsős szaktanácsadó: felsőfokú tűzvédemi szakmai alkalmazás munkaidő feltétele: kötetlen,konkrét óraszám nincs Tűzvédelmi Megbizott képesítési követelménye nincs,munkáját a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak alapján végzi. III./A A LÉTESÍTMÉNY, ÉPÍTMÉNYEK, TŰZSZAKASZOK, ILLETŐLEG A HELYISÉGEK, SZABADTEREK, VESZÉLYESSÉGI ÖVEZETEK TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁSA Rendeltetés: Az épület többszintes ipari épület ( nem csarnok). A tervezéskor érvényes 9/2008(II.22.)ÖTM. rendelet 5.rész I/4 fejezet pontja lapján előírt Tűzállósági fokozat : III. Tűzzskaszok: A létesítmény több tűzszakaszt tűzszakaszt képez. 1.tűzszakasz: MŰHELYÉPÜLET A műhelyépület részben kétszintes, meglévő épület. A tűzszakasz összesített területe: emelet fejépület: földszint fejépület: földszint műhely: 1.tűzszakasz összesen: 206,75m 2 205,51m 2 859,61m ,87m 2 2.tűzszakasz: LABORÉPÜLET - 7,04m szint: 431,58m 2

13 13-3,52m szint: 466, ,52=937,71m 2 0,00 szint 425,63+484,71=910,34m 2 3,52m szint: 533,81+543,45=1077,26m 2 2.tűzszakasz összesen: 3356,89m 2 A szomszédos épületektől tűztávolság választja el. A tűzszakaszok megengedett tűzterhelése: Összesített átlagos figyelembe veendő tűzterhelés: p<800 MJ/m 2 Az épület tűzveszélyességi osztályba sorolása: D mérsékelten tűzveszélyes Tűzgátló elválasztások A tűzszakaszokat az átjárási folyosón tűzgátló falakkal választották el. A falakban elhelyzett nyílászárók tűzgátló kivitelű minősítéssel rendelkező ajtó lehet.az ajtók alapvetően nyitott állapotúak, zárásukat tűzjelző berendezés vezérli. Az 1.tűzszakasz lépcsőháza és a 2.tűzszakasz között nyílás nélküli tűzgátló falazat készült - A1 EI120 kivitelben. A gépészeti aknákat minden emeletszinten a födémmel egyenértékű minősített szerkezettel le kellett zárni- ezt bármilyen megbontás után vissza kell állíani. A tűzszakasz- határokat áttörő, légtechnikai vezetékekbe a tűzjelző központ által vezérelt automatikus tűzgátló csappantyúkat, kisebb átmérőjű szellőző vezetékek esetén tűzvédelmi csappantyúkat építettek be, A1, EI- S 90 tűzállósággal. A műhelyépület és a meglévő tanépület között jelenleg 1,1m távolság biztosított, a műhelyfalazatot tűzgátló fal, a belső átjáró folyosó ajtaja tűzgátló ajtó. A felvonó normál személylift- normál liftakna- ajtóval. Porleválasztó- siló technológiai elemek és az épület között tűztávolság nem biztosított,ezért a műhelyépület falazatata tűzgátló fal o két raszterköz 25cm- es vasbeton fallal került kialakításra o a pellet raktárnál a tűzgátló fal befordul, és az egész raktár EI90 tűzgátló fallal készült o a pellett raktár szabadba nyíló ajtaja normál nem éghető ajtó A tűzszakaszhatár átmeneti helyeken ( műhely épület- laborszárny )nem éghető tűzgátló szerkezetek ( ajtók) vannak. III./B A HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ ESETI TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK

14 14 1. RENDEZVÉNYTARTÓK-továbbiakban BÉRLŐK TŰZVÉDELMI FELADATAI- RENDEZVÉNYTERÜLETEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A bérlemény területén a használati szabályok betartásáért a bérlő felelős.bérlő a jogszabályban meghatározott esetekben köteles a rendezvény eseti szabályait tartalmazó Tűzvédelmi Szabályzatot,illetve Tűzriadó Tervet kiadni. A bérleményekben a dohányzás tilos. A bérlemény bérlője biztosítja dolgozóinak és kisegítőinek tűzvédelmi oktatását. A bérlemény területén megengedett legnagyobb tűzterhelés:400mj/m 2 A bérlő csak a megengedett létszámot engedheto be az épületbe., a megengedett kiürítési időtartamon belül (6perc) az épület kiürítését biztosítani kell. 2. Tűzoltási út, terület és egyéb utak A létesítmény helyiségeiben legalább a következő szélességű utat kell biztosítani: helyiségen belül:1,1m a lépcsőket teljes szélességben szabadon kell tartani A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére. Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, a tűzjelző kézi jelzésadóját, valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetét, nyílásait, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. 3. Kiürítés Az eltávozást a lépcsőházból és helyiségekből a szabadba kell biztosítani. A helyiség, a tűzszakasz és az építmény kiürítési útvonalait, valamint az azokon elhelyezett kijáratokat a kiürítési idő alapulvételével nemzeti szabványban foglalt számítás alapján kell méretezni, azokat eltorlaszolni tilos, amíg a helyiségben személyek tartózkodnak, nyithatóságukat biztosítani kell. A kiürítési útvonalakat és a kijáratokat szabványos utánvilágító biztonsági jelekkel meg kell jelölni. 4. Elektromos berendezések, villamos hálózat A világító berendezést úgy kell elhelyezni és használni, hogy az tüzet ne okozzon. Elektromos berendezés mellett éghető anyagot tárolni csak olyan távolságban szabad, hogy a berendezés meghibásodása esetén keletkező tűz környezetére veszélyt ne jelentsen. Elektromos berendezést éghető dekorációval ellátni tilos. Elektromos szerelés esetén a kivitelezőtől szabványossági nyilatkozatot kell kérni. A tartósan használaton kívüli elektromos berendezést a hálózatról le kell választani. A munka befejezésekor a eszközöket le kell kapcsolni.. Ez alól a folyamatos vagy éjszakai fogyasztók képeznek kivételt: - hűtőszekrények

15 15 - számítógépek - a reklám-és őrvilágítás. - folyamatos működést igénylő technológiai berendezések A villamos berendezést, ha jogszabály, illetve nemzeti szabvány másként nem rendelkezik a) az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább háromévenként b) a "C"- D E tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább hatévenként, tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni. A hiányosságok megszüntetésére ütemtervet kell készíteni. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók funkcióját feliratokkal jelölni kell. Az elektromos berendezéseket, eszközöket szükség szerint a rárakódott portól meg kell tisztítani 5. Villám és sztatikus feltöltődés elleni védelem UF Kft. feladata 6. TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK,ESZKÖZÖK 6.1TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK létesítményben az ott keletkező tűz oltására alkalmas típusú és nagyságú tűzoltó készüléket kell biztosítani. A tűzoltó készülékek kezelését minden dolgozónak ismerni kell. A készenlétben tartó műszaki ügyintézője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzizze, hogy a tűzoltó készülék a) az előírt telepítési helyen van, b) rögzítése biztonságos, c) látható, d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható, e) használata nem ütközik akadályba, f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található, g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott, h) fém vagy műanyag plombája, karbantartást igazoló címkéje sértetlen és ép, i) zárópecsétje sértetlen, j) felülvizsgálata esedékes-e, és k) állapota kifogástalan, vendégházszerű.

16 16 Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik azok megszüntetéséről. A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült (kiürített) tűzoltó készülékek újratöltéséről: UF Kft feladata A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök 1 A tűzoltó készülék típusa 2 Porral oltó, vizes oltóanyag-bázisú habbal és vízzel oltó A B C D E Alapkarbantartás Középkarbantartás 1 Teljes körű karbantartás 1 A tűzoltó készülék élettartama 3 1 év 5 és 15 év 10 év 20 év 3 Törőszeges porral oltó 2 1 év 15 év 10 év 20 év 4 Gázzal oltó 1 év - 10 év 20 év 5 Valamennyi szén-dioxiddal A vonatkozó műszaki 1 év - 10 év oltó követelmény szerint A tűzoltó készülékeket eltorlaszolni tilos, hozzáférhetőségét, jól láthatóságát mindig biztosítani kell. A jó észlelhetőség érdekében a tűzoltó készülékek felett 2m-nél magasabban utánvilágító biztonsági jelet kell elhelyezni, melyen piktogramm utal a tűzvédelmi felszerelésre. - Tűzoltó készüléket 1,35 m-nél magasabban elhelyezni tilos. -A tűzoltó készülékekről nyilvántartást kell vezetni jogszabályban meghatározott előírások szerint. 6.2 OLTÓVÍZFORRÁSOK FALI TŰZCSAPOK C épület 1.fali tűzcsap:pinceszint 2.fali tűzcsap: földszint 3.fali tűzcsap: emelet A fali tűzcsapokat legalább félévenként a gyártó előírásai és aaz OTSZ 35. -ban meghatározott általános feladatok alapján kell felülvizsgálni, és évenként teljes körű felülvizsgálatot kell végezni.nyilvántartást kell vezetni. UF Kft.feladata. A Központi raktár és a Garázsépületben fali tűzcsap nincs TŰZCSAPOK A közterületi tűzcsapokat kell figyelembe venni, telekhatáron belül tűzcsap nincs.

17 OLTÓVÍZTÁROLÓ-MEDENCE Nincs a létesítmény területén. 6.3 BIZTONSÁGI ÉS KIJÁRATMUTATÓ VILÁGÍTÁS Áramszünet esetén a biztonságos épületelhagyást segítő berendezés üzemképességét folyamatosan kell biztosítani. Havonta üzemi próbát kell tartani,megtörténtét és tapasztalatait dokumentálni kell. A fenti ellenőrzés az UF Kft. feladata. 6.4 AJTÓK Tűzszakaszhatároló tűzgátló ajtó nincs. 6.5 FÜSTELVEZETŐ BERENDEZÉS Az épület hő és füstelvezető berendezéssel rendelkezik füstelvezetésre a galéria nyitható autamata ablakai szolgálnak. frisslevegő utánpótlás a kézi nyitású ajtókon biztosíandó Működtetés: kézi + tűzjelzővel vezérelt automata Levegő utánpótlás: A földszinti folyosó bejárati és vészkijárati ajtaja, nyitás kézzel Félvente ellenőrzése és karbantartása kötelező, eu az UF Kft. feladata 6.6 TŰZJELZŐ BERENDEZÉS Az épület beépített automata tűzjelző berendezéssel rendelkezik. Időszakos felülvizsgálatait végre kell hajtani ( napi, havi, negyedéves, féléves), ez az UF Kft. feladata. A berendezés épségét, a rendszer elemeinek szabadon tartását, láthatóságát biztosítani kell. Az érzékelőket eltávolítani, letakarni tilos. A fejezetben tárgyalt tűzvédelmi eszközök meghibásodásakor a javításra haladéktalanul intézkedni kell. A hibát az észlelő személy az ügyvezetőnek köteles közvetlenül és azonnal jelezni. 6.7 TŰZVÉDELMI JELZŐTÁBLÁK, FELIRATOK 1./ Az épületben szabványos tűzvédelmi jelzőtáblákkal kell jelölni a következőket: - nyílt láng használati tilalmat - dohányzási tilalmat 2./ Jól láthatóan meg kell jelölni - a gáz főelzáró helyét - a víz főelzáró helyét - az elektromos főkapcsolót,szakaszkapcsolókat - -a tűzoltó készülékeket - fali tűzcsapot - a dohányzásra kijelölt helyeket - kiürítési útvonalakat - pánikrúdas ajtót

18 18 - füstelvezető kezelőszervét 3./Felirattal kell jelölni : - az elektromos kapcsolók és kismegszakítók hovatartozását, funkcióját. - fővonali telefonkészülékek mellett a tűzoltóság hívószámát A közös használatú területek táblázása az UF Kft. feladta, a tanszékek helyiségeiben illetve a laboratoriumokban a helyiséget használó intézet feladata. 7. IRODA területek 1./ Az időszakosan használható elektromos berendezéseket / hősugárzó / felügyelet nélkül hagyni tilos, használat után pedig a hálózatról le kell választani. Az irodákban kávéfőzőgép használata megengedett. A használatot követően azonnal ki kell kapcsolni. 2./ Könyveket, iratokat csak rendezett állapotban, polcokon szabad tárolni. A tárolásnál biztosítani kell, hogy a hőfejlesztő készüléktől min. 50 cm távolság biztosított legyen./ pl. : világító berendezés/ 3./ A kijárati ajtót addig bezárni, amíg a helyiségben emberek tartózkodnak, tilos. 4./Dohányozást tűzvédelmi jogszabály nem tiltja. ( nem éghető hamutartó használata kötelező,a hamutartó tartalmát csak teljesen kihűtött állapotban szabad a hulladékgyűjtőbe üríteni.) 8. VIZESBLOKKOK Dohányozni, vagy nyílt lángot használni tilos! 9. ELEKTROMOS KAPCSOLÓHELYISÉGEK Elektromos kapcsolóhelyiség nincs, a villamos energia elosztás kapcsolószekrényben történik.( Minden szinte.) A elosztószekrényeket zárva kell tartani. Az elosztószekrényen az egyes kapcsolók funkcióját felirattal jelölni kell. 10. GÁZFOGADÓHELYISÉGEK Gázfogadó helyiség nincs., az épületben gázvezeték nincs. A gáz főelzáró csap a udvari épületfalazaton helyezkedik el, ot felirattal kell jelölni. 11. LÉPCSŐK, KÖZLEKEDŐK 1./ A lépcsőkön bútorok elhelyezése, valamint anyagtárolás tilos, bármilyen szűkítése tilos.

19 19 2./ A galériáról nyíló ablakok és a földszinti ajtók füstelvezető és frisslevegő utánpótló felületek is, ezért nyithatóságukat, üzemképességüket folyamatosan biztosítani kell. 3./ Kijáratmutató biztonsági világítás üzemel, a lámpatesteket eltakarni tilos. 12. OKTATÓTERMEK 1./ A kijáratokhoz, lépcsőkhöz vezető útvonalat biztosítani kell, az útvonal 1,1m-nél keskenyebb nem lehet. 2./A termek megengedett befogadó képessége: 50 fő 3./Dohányzás tilos. 4./Pirotechnika használata tilos. 5./Ideiglenes villanyszerelés esetén a szabványosságot biztosítani kell, a kábelek botlási veszélyt nem jelenthetnek. 6./A tűzvédelmi eszközök és kezelőszervek jó láthatóságát, hozzá férhetőségét biztosítani kell.

20 LABORATÓRIUMOK A laboratóriumokban dohányozni tilos. A laboratórium technológiai nyílt lángú berendezéseit csak akkor szabad üzemeltetni, ha az gyújtási vagy robbanási veszélyt nem okoz. Éghető folyadékok: Éghető folyadékot csak a folyadék hatásának ellenálló, jól zárható edényben szabad tárolni. A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolása vagy védőburkolása sérülés (törés, felszakadás) ellen nyújtson védelmet. Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók. Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó előírások irányadók. Éghető folyadékot tartalmazó üvegedények és az ezeket tartalmazó göngyölegek egymásra helyezve nem szállíthatók. Kézi erővel legfeljebb 20 liter éghető folyadék szállítható.liftben éghető folyadék nem szállítható. Laborhelyiségenként megengedett éghető folyadék együttes mennyisége max. 70 liter, az e feletti mennyiséget a veszélyes anyag raktárban kell tárolni. Az éghető folyadék használatakor a helyiség illetve a vegyifülke szellőzését be kell kapcsolni, a robbanásveszélyes légtér kialakulását meg kell előzni. Éghető folyadék kiömlésekor a kiömlött anyagot fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni,gyújtóforrásokat ki kell iktatni, a felitatóanyagot veszélyes hulladékként külön kell kezelni, azt a szabadterületen kell elhelyezni. Gázpalackok: Palackokat nem szabad tárolni nehezen megközelíthető, a személyi közlekedést és a mentést akadályozó helyeken, továbbá lépcsőkön, lépcsőházakban, folyosókon, szűk udvarokban, átjárókban, vagy azok közvetlen környezetében, éghető anyaggal együtt tárolni A különféle gázokat tartalmazó palackokat, valamint a töltött és üres palackokat egymástól elkülönítve kell tárolni. A Laborban lévő használat palackok egymás mellett is elhelyezhetők. A gázok felhasználásának a helyén csak a napi munkához szükséges gázmennyiséget tartalmazó palackokat szabad tárolni. A palackszelepet használat után el kell zárni. Talajszint alatti helyiségben PB palack nem helyezhető el, nem használható, nem tárolható. Új technológia, kutatás

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról utoljára módosítva hatályos: 2005.VI.5-35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról (2) A Szabályzatnak a létesítésre vonatkozó tűzvédelmi rendelkezéseit új létesítménynél,

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014. 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal Dunaújvárosi Főiskolai Szenátusa a 44-2013/2014. (2014.04.01) sz. számú határozatával 2014.

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tv. 22. -ban, valamint

Részletesebben

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2007. 2 Moholy Nagy Művészeti Egyetem 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest, 2007... Jóváhagyom:..

Részletesebben

ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI ELŐÍRÁSOK AZ OTSZ ALAPJÁN

ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI ELŐÍRÁSOK AZ OTSZ ALAPJÁN ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI ELŐÍRÁSOK AZ OTSZ ALAPJÁN Tűzjelző rendszer: A folyamatosan, egy időben felügyeletet ellátók száma legalább két fő legyen abban az esetben, ha a tűzjelző központ felügyeletén túl más

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016.

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 22. (1) Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz Az új OTSZ: 9/2008(II.22) ÖTM rendelet Tűzoltó készülékekről: 6 Élettartam és selejtezés. 6.1. A tűzoltó készülékek, és alkatrészek élettartama a következők kivételével nem haladhatja meg a 20 évet: a)

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Hatósági feladatok az oktatási intézményekben Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Angyal István tűzoltó őrnagy osztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás,

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva)

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva) LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE Tárgy: Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírások értelmezése. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/157. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta tűzvédelmi kancellár Szenátus nevében: szolgáltató műszaki igazgató rektor Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TŰZVÉDELEMRŐL

SZABÁLYZAT A TŰZVÉDELEMRŐL --------------- SZABÁLYZAT A TŰZVÉDELEMRŐL NYME TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK KUTATÓKÖZPONT (LABOR ÉPÜLET) Sopron, Bajcsy Zs.u. 4. --------------- 1./Tűzészlelés A tüzet személyes észleléssel lehet érzékelni

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR A NYME SZMSZ BIZTONSÁGVÉDELMI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZÉKESFEHÉRVÁR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR A NYME SZMSZ BIZTONSÁGVÉDELMI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZÉKESFEHÉRVÁR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR A NYME SZMSZ BIZTONSÁGVÉDELMI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZÉKESFEHÉRVÁR 2011 Tartalomjegyzék A kari biztonságvédelmi szabályzat hatálya... 3 A Kar biztonságvédelmi

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: J Ó V Á H A G Y O M! Salgótarján, 2012. szeptember 15. Bobrovics Árpád Ig. Elnök TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ

Részletesebben

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE A közlekedők kialakítása Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia 1, TŰZTERJEDÉS ELLENI VÉDELEM. -Tűztávolság, Tűzszakaszok 2, TŰZOLTÓI BEAVATKOZÁS -Biztonsági világítás, biztonsági jelzések 3, BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ ÉS TŰZOLTÓ BERENDEZÉSEK. 4, CO ÉRZÉKELŐK

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma dolgozói és tanulói tűzvédelmi feladataikat a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Kockázati egységek / kockázati osztálya Nagyon alacsony kockázati osztály: NAK Alacsony kockázati osztály: Közepes kockázati osztály: Magas kockázati osztály: AK KK MK MÉRTÉKADÓ KOCKÁZATI

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18, valamint

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész ÜGYVEZETŐI UTASÍTÁS A TŰZVÉDELEMRŐL! A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.évi

Részletesebben

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: törvény) 47.

Részletesebben

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több?

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több? Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több? TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Szakmai nap Siófok, 2011. 11. 17. Nagy Katalin Füsthőmérséklet Tűz keletkezése Teljesen kifejlődött

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0.

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. ÉPÍTŐIPARI FÓRUM Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Glöckl Antal tű. őrnagy Hatósági osztályvezető Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. október 05.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Pécs,Széchenyi tér 1.sz. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Pécs,2011. május 2. ÉRVÉNYES:VISSZAVONÁSIG 3 Az 1996. évi XXXl. törvény a tűz elleni

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások

OTSZ 5.0 használati előírások OTSZ 5.0 használati előírások Visegrád, 2014. október 03. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM BUDAPEST HUNGARY JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY UNIVERSITY OF JEWTSH STUDIES, TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2003 1 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás A beépített tűzjelző berendezések létesítésének aktuális kérdései 2 Az üzemeltetés buktatói Személyi feltételek Környezeti feltételek Műszaki feltételek Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás Téves

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

OTSZ 5.0 használati előírások. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő OTSZ 5.0 használati előírások előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX. fejezet ÉGHETŐ FOLYADÉKOK ÉS

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT (A Szervezeti és működési szabályzat 22. sz melléklete) Elfogadva: 2010. december 14. Módosítva: 2012. január 25., hatályba lép: 2012. január 27-én

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE

TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE BUDAPEST XVIII., CSÁTH GÉZA UTCA 1-3, VISNYOVSZKY LAJOS UTCA 2-4 A tűzvédelmi házirendben foglaltakat a lakástulajdonosok, a lakások és egyéb rendeltetésű

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Iktatószám: LEKIEDU-3011-2012 Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 1122 Budapest, Maros u. 19-21. Tűzvédelmi Szabályzat 2012 1 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és tűzoltóságról

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

Használati szabályok. XVIII. Fejezet

Használati szabályok. XVIII. Fejezet Használati szabályok XVIII. Fejezet Használati szabályok címsorai A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok Speciális építmények használati szabályai Tűzveszélyes tevékenység Dohányzás Szállítás

Részletesebben

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS Balatonföldvár 2013. március 21. Lengyelfi László 6. 54. Tűzveszélyességi osztály: veszélyességi övezetek, helyiségek, helyiségcsoportok (tűzszakaszok), épületek, műtárgyak,

Részletesebben

5. RÉSZ A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT LÉNYEGE, KÉSZÍTÉSE

5. RÉSZ A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT LÉNYEGE, KÉSZÍTÉSE 5. RÉSZ A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT LÉNYEGE, KÉSZÍTÉSE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 5.1. A tűzvédelmi viszonyok helyi

Részletesebben

Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér.

Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az Akvárium Klubra vonatkoztatható kivonatos rész a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzatból Akvárium

Részletesebben

54/2014. (XII.05.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat használatra vonatkozó előírásai. Magyar Közlöny 166. szám

54/2014. (XII.05.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat használatra vonatkozó előírásai. Magyar Közlöny 166. szám 54/2014. (XII.05.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat használatra vonatkozó előírásai Magyar Közlöny 166. szám előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások

Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások Tűzvédelmi használati szabályok Gaszner Eszter tű.fhdgy. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági

Részletesebben

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit!

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! 2 1.. a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! b. Mit nevezünk pébégáz cseretelepnek? Ki létesíthet pébégáz cseretelepet és kinek az engedélyével? c. A cseretelepen milyen

Részletesebben

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolája

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolája Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolája Szervezeti és Működési Szabályzat Mellékletek Névváltozás miatt módosítva: 2015. szeptember1. Dominó Csaba igazgató Székesfehérvári SZC Széchenyi

Részletesebben

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi TŰZVÉDELMI ÉS MUNKAVÉDELMI MEGBÍZOTT KÉPZÉS Tisztelt Asszonyom/Uram! Bizonyára már Ön is értesült a kollégáktól illetve a médiából, hogy a tűzvédelem területén 2015. március 5-től új korszak kezdődött,

Részletesebben

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1 NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1-2010- Sárvár, 2010. szeptember 6. Tűzriadó Tervet jóváhagyom: Intézményvezető 1a módosított 30/1996 (XII.6.) BM rendelet 4. -a alapján. Tűzjelzés: 1) A helyszíntől

Részletesebben

FM KASZK BERCSÉNYI MIKLÓS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

FM KASZK BERCSÉNYI MIKLÓS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 996. évi XXXI. törvény 9. () bekezdésében foglaltak alapján, a szabályzat készítéséről szóló 30/996. (XII. 6.) BM rendeletnek megfelelően,

Részletesebben

ÓBUDA 21. sz. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET BUDAPEST III, LAJOS U. 105-111. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

ÓBUDA 21. sz. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET BUDAPEST III, LAJOS U. 105-111. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÓBUDA 21. sz. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET BUDAPEST III, LAJOS U. 105-111. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Az Óbuda 21. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Tűzvédelmi Szabályzata ( a továbbiakban: TVSZ) A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében.. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft

Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében.. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft Bemutatkozás Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft cégvezető Tömegrendezvények, sport

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3. 7621 Pécs, Jókai u. 8. Tűzvédelmi szervezetéről és tevékenységéről

Részletesebben

Szeretettel köszönti Önöket a

Szeretettel köszönti Önöket a Szeretettel köszönti Önöket a A tevékenységi köre - Tűzgátló- és egyéb technikai fém nyílászárók fejlesztése, gyártása - Tűzgátló üvegek gyártása (EI30, EI60, EI90) - Voest Alpine típusú szerkezetek gyártása

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Szent Pantaleon Kórház - Rendelő Intézet Dunaújváros 2400 Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. Készült: Budapest, 2012 január 15. Készítette: Tűz és Munkavédelmi Bt. 2161 Csomád,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 6. sz. VERZIÓ A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA 2012. JÚLIUS 1. () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor Tartalomjegyzék 1.... 4 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya... 4 I. A tűzvédelmi szabályok

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Nézzük meg az előzményeket! 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI KÖZPONT

OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI KÖZPONT SEMMELWEIS EGYETEM OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI KÖZPONT 1194 Budapest, Tűzoltó utca 37-47. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Készült: Budapest, 2012 április 01. Készítette: Tűz és Munkavédelmi Bt. 2161 Csomád, Kossuth u.

Részletesebben

Változások műszaki követelményekben

Változások műszaki követelményekben Változások műszaki követelményekben (2008. március) Szabados László tű. szds. 1 9/2008. (II.22.) ÖTM r. OTSZ 1. rész TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA

Részletesebben

TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK Rendezvény neve: POP Pont Ott Parti a felsőoktatási felvételi ponthatárok megállapításának napja Ideje: 2012. JÚLIUS 24. (15.30-22 óra között) Helyszíne, leírása: Margitszigeti Atlétikai

Részletesebben

C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén;

C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén; C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; A - B tűzveszélyességi osztályú helyiségeket tartalmazó épületek esetén; 500 m 2 - szintenkénti összesített - alapterület feletti D - E tűzveszélyességi

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT

TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT 1. Tűzvédelem megvalósításáért felelős személyek jogai és kötelezettségei Lakók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai:

Részletesebben

Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei. Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes

Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei. Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes A szabályozás fejlődése Kötelező szabványok 2/2002 Bm rendelet 9/2008 ÖTM rendelet 28/2011 Bm rendelet Tervezés,

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE 1 MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007.március 9. Készítette: Gordius 91 Kft. Jóváhagyta: Bukta László elnök 2 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Létesítmény megnevezése: Mozgássérültek

Részletesebben

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 1/1. oldal 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Nagy Katalin TMKE elnöke Visegrád, 2014. 10. 02. TSZVSZ - Országos Tűzvédelmi Konferencia Szabályozási célok TMMK a jogszabály követelményeit

Részletesebben

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére Munka- és tűzvédelmi oktatás hallgatók részére A munkavédelem mindenki feladata! A munkavédelem nem egy külön tevékenység, azt a tanulás közben kell csinálni! 2 A munkavédelem feladata: megvédeni a veszélyektől

Részletesebben

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03. Szekuriti Blog Központi Épület 1010 Budapest, Hamis cím tér 1. Iktatószám: 12/1a3/2010 Tűzriadó terv Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Részletesebben

Az I. sz. Belklinika tűzvédelmi utasítása MU021.B1

Az I. sz. Belklinika tűzvédelmi utasítása MU021.B1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Az I. sz. Belklinika tűzvédelmi utasítása MU021.B1 Készítette: Szakácsi János tűzvédelmi megbízott Jóváhagyta: Prof.

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő -testületének

Részletesebben

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu V I K T Ó R I A TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT. Mottó: Előbb azt kell tudnunk, hogy mit nem ismerünk RENDSZERGAZDA TÁRSASHÁZ RENDSZER (VTR) 1082 Bp., Corvin köz 4. II/4. VIKTÓRIA Kft Ügyvezető igazgató A honlapon

Részletesebben

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A LAKÓÉPÜLETEK KÖZÖS HASZNÁLATÚ TEREINEK TŰZVÉDELMI SZABÁLYAIRÓL

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A LAKÓÉPÜLETEK KÖZÖS HASZNÁLATÚ TEREINEK TŰZVÉDELMI SZABÁLYAIRÓL LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A LAKÓÉPÜLETEK KÖZÖS HASZNÁLATÚ TEREINEK TŰZVÉDELMI SZABÁLYAIRÓL A tájékoztató célja, hogy közérthetően és egyértelműen összefoglalja a lakóépületek közös használatú tereire (közlekedők,

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A ORSZÁGOS IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET Budapest XIV. kerület Amerikai út 57. cím alatti létesítményének T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A készült 2007-ben, aktualizálva 2011-ben Tűzvédelmi Szabályzat 1

Részletesebben