TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT KUTATÓ LABOR KA-TÜSZ A Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről szóló 30/1996(XII.6.) BM rendelet alapján készült 2013.január 02.

2 2

3 3 Tűzvédelmi Szabályzat I. HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS DÉKÁNI UTASÍTÁS a TŰZVÉDELEMRŐL A tűz elleni védekezésről,a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény, a tűzvédelmi szabályzatról szóló miniszteri rendelet alapján a tűz elleni védekezés érdekében a LÉTESÍTMÉNY használatára vonatkozó tűzvédelmi előírásokat az Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a vonatkozó jogszabályokban,szabványokban rögzítettek figyelembevételével a T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T B A N határozom meg és alkalmazását elrendelem. A tűzmegelőzési előírások maradéktalan betartása a létesítmény minden használójára, valamennyi dolgozóra, az épületekben esetlegesen munkát végző személyekre kötelező érvényű. A szabályok betartása a vendégek és ügyfelek számára is kötelező! A szabályzat területi hatálya: KUTATÓ LABOR ÉPÜLET Sopron, Bajcsy Zs.E. u. 4.. A Szabályzat időbeli hatálya: január 02-án lép hatályba. A laborépületben alkalmazott technológiákra vonatkozó tűzvédelmi biztonsági előírásokat az adott Intézet vezetője, vagy laborvezetője dolgozza ki. E szabályzatot és a technológiai tűzvédelmi előírásokat oktatás keretében ismertetni, és betartását folyamatosan biztosítani kell. Határidő: 2012.január 31. Sopron, január dékán

4 4 ph. I. A TŰZVÉDELMI FELADATOKAT IS ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A./A DÉKÁN TŰZVÉDELMI FEADATAI Az EBSZ-ből eredő tűzvédelmi feladatok: Felelős az irányítása alatt álló területen végzett alaptevékenység (oktatás, kutatás,nevelés, adminisztráció, stb.), illetve ezekhez járuló egyéb tevékenység (szolgáltatás,stb.), folytatásával kapcsolatos tűzvédelmi igazgatási, szervezési, végrehajtási és ellenőrzési feladatok elvégzéséért. Felelős a vezetése alá tartozó terület tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi rendelkezések végrehajtásáért, betartásáért, a dolgozók és hallgatók tűzvédelmi oktatásának elvégeztetéséért, dokumentálásáért és ellenőrzéséért. Felelős a működési területére vonatkozó Kari (szervezeti egységi) Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: KaTűSz), tűzveszélyességi osztályba sorolás, valamint a Tűzriadó Terv elkészítéséért, illetve szükség szerint azok módosításáért. Elrendeli a tűzvédelmi ellenőrzést is magába foglaló komplex biztonságvédelmi szemlék/bejárások megtartását (EBSZ 5..), és ellátja a szemle bizottság vezetői feladatát. Szemlék/bejárások alkalmával megállapított tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére köteles a hatáskörébe tartozó és szükséges intézkedéseket megtenni. Vendégoktatók, -kutatók tevékenységével kapcsolatos tűzvédelemi felelősséget és a helyi sajátosságoknak megfelelő speciális tűzvédelmi óvintézkedéseket írásban rögzíteni köteles. Kapcsolatot tart és ennek keretében a tűzvédelmi feladatokat koordinálja

5 5 - megyei szinten a megyei katasztrófavédelmi igazgatóval - városi szinten a katasztrófavédelmi kirendeltségvezetővel ÁLTALÁNOS törvényi feladatok: a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló jogszabályban, hatósági határozatban előírt tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni; a tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében előzetes egyeztetés alapján a helyszíni gyakorlatok megtartását lehetővé tenni és abban közreműködni; a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki mentésnek jogszabályokban meghatározott feltételeit biztosítani; biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét. köteles gondoskodni arról, hogy munkavállalóik a jogszabályokban meghatározott előírások szerint végezzék a tevékenységüket vagy a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák. a tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a kezdeményező a tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni. jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó oktatás (szaktanfolyam) keretében az oktatást végző köteles megszervezni. a munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék. a munkáltató azt a munkavállalót aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi képesítéssel nem rendelkezik, nem foglalkoztathatja Az általános törvényi feladatokból eredően a következő konkrét feladatokat kell végrehajtani: A létesítményre vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok meghatározása, tűzvédelmi szabályzat kiadása a következő tartalmi elemekkel: a) a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit; b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat; c) a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;

6 6 d) a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat; e) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását; f) a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket; g) a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait; h) a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait; i) a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt megengedett maximális befogadóképességet; j) az i) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét. A létesítmények építészetileg és tűzvédelmileg előírásoknak megfelelő használata,a szabályos használat feltételeinek biztosítása. A létesítmény tűzvédelmével kapcsolatban külső szolgáltatókkal szerződést köt a feladatok ellátása érdekében. Gondoskodik a használat tűzvédelmi szempontból biztonságot jelentő tárgyi feltételeinek biztosításáról Biztosítja a tűzvédelmi fejlesztés lehetőségeit Jogosult alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység biztonságos végzéséhez szükséges írásos feltételek meghatározására. Külső cég által végzett tevékenység esetén láttamozza az általuk hozott iratot és szükség szerint kiegészíti. Tűzeset során-jelenléte esetén- felügyeli a beavatkozó és mentési tevékenységet a tűzoltóság megérkezéséig. Az irányítása alatt álló személyek tűzvédelmi tevékenységét ellenőrzi, annak eredményes ellátásához a vezetői segítséget megadja, a feltételeket biztosítja. Technológiai fejlesztések,változások kidolgozása,bevezetése során, valamint a technológia alkalmazása során gondoskodik a tűzbiztonság megvalósításáról,a vonatkozó szabályozások - szabványok - betartásáról. A technológiák tűzvédelmi fejlesztését segítse elő. Intézkedik a műszaki üzemeltetést végző felé a javítással megszüntethető tűzvédelmi hiányosságok felszámolására. A tűzvédelmi karbantartási,felülvizsgálati tevékenységhez segítséget nyújt,lehetővé teszi a végrehajtást. A tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet csak érvényes szakvizsgával rendelkező személlyel végeztethet, szükség esetén biztosítja a szakvizsgáztatást

7 7 Tűzvédelmi berendezés hibája esetén -tudomására jutást követően-haladéktalanul intézkedik a javítás érdekében Tűzvédelmi helyzetre kiható változást jelzi a műszaki igazgatónak, akik a jelzést továbbítják a katasztrófavédelmi kirendeltségre. Bérbeadás esetén kapcsolatot tart a bérlővel, a bérlő által végzett üzemeltetés,technológia tűzvédelmi feladatainak ellátását figyelemmel kíséri, az épülethez kötődő - tulajdonos feladatát képező tűzvédelmi feladatokat. Kapcsolatot tart az épületet használó más karokkal, egyeztetik a közös tűzvédelmi problémákat. A tűzvédelmi feladatok végrehajtási rendje: megosztott hatáskörben a gazdasági dékánhelyettes tűzvédelmi feladatai A dékán tűzvédelmi feladatainak operatív végrehajtója és felelőse a gazdasági dékánhelyettes. A dékánhelyettes tűzvédelmi tevékenységének szakszerűsége érdekében tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező szaktanácsadót (felsőfokú szakmai képesítésű külsős munkatárs) vagy szervezeti egységen belül dolgozó tűzvédelmi képesítéssel rendelkező munkatársat vehet igénybe. Konkrét tűzvédelmi feladatok végzését átruházhatja. A dékánhelyettes tűzvédelmi ügyekben az igazgatók felé közvetlen irányítási jogkört gyakorolhat. B./INTÉZETIGAZGATÓ TŰZVÉDELMI FELADATAI a) Felelős a vezetése alá tartozó terület tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi rendelkezések végrehajtásáért, betartásáért, a dolgozói és hallgatói tűzvédelmi oktatások elvégeztetéséért,annak bizonylatok alapján történő ellenőrzéséért. b) Szemlék/bejárások alkalmával megállapított tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére köteles a hatáskörébe tartozó és szükséges intézkedéseket megtenni. c) Köteles az illetékességi területéhez tartozó, tűzvédelmet érintő változásokról, a tűz vagy robbanásveszéllyel járó új berendezés és készülék alkalmazásáról, valamint a közlekedésre,menekülésre, menekítésre kiható változásokról a dékánt illetve általános helyettesét előzetesen tájékoztatni. d) Tűz esetén a Tűzriadó Tervben leírtak szerint jár el, és eleget tesz a jelentési, intézkedési és kárenyhítési kötelezettségeinek.

8 8 e) Tűzvédelmi feladatainak gyakorlati megsegítésére az irányítása alatt álló területen az EBSZ I. fejezet 3.. (8). és (9). pontja szerinti írásos megbízással tűzvédelmi megbízottat jelöl ki a 2. számú iratminta alapján, és erről a dékánt értesíti. C./TANSZÉKVEZETŐ TŰZVÉDELMI FELADATAI: a) Felelős a vezetése alá tartozó terület tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi rendelkezések végrehajtásáért, betartásáért, a dolgozói és hallgatói tűzvédelmi oktatások elvégeztetéséért,annak bizonylatok alapján történő ellenőrzéséért. b) Szemlék/bejárások alkalmával megállapított tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére köteles a hatáskörébe tartozó és szükséges intézkedéseket megtenni. D./ LABORVEZETŐ TŰZVÉDELMI FELADATAI: a) Felelős a vezetése alá tartozó terület tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi rendelkezések végrehajtásáért, betartásáért, a dolgozói és hallgatói tűzvédelmi oktatások elvégeztetéséért,annak bizonylatok alapján történő ellenőrzéséért. b) Szemlék/bejárások alkalmával megállapított tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére köteles a hatáskörébe tartozó és szükséges intézkedéseket megtenni. c) Köteles az illetékességi területéhez tartozó, tűzvédelmet érintő változásokról, a tűz vagy robbanásveszéllyel járó új berendezés és készülék alkalmazásáról, valamint a közlekedésre,menekülésre, menekítésre kiható változásokról a dékánt illetve általános helyettesét előzetesen tájékoztatni. d) Tűz esetén a Tűzriadó Tervben leírtak szerint jár el, és eleget tesz a jelentési, intézkedési és kárenyhítési kötelezettségeinek. e) Tűzvédelmi feladatainak gyakorlati megsegítésére az irányítása alatt álló területen az EBSZ I. fejezet 3.. (8). és (9). pontja szerinti írásos megbízással tűzvédelmi megbízottat jelöl ki a 2. számú iratminta alapján, és erről a dékánt értesíti.

9 9 E./BÉRLŐ- ÉPÜLETBEN RENDEZVÉNYT TARTÓ TŰZVÉDELMI FELADATAI Ezen szabályzatban foglalt használati szabályokat a napi munkavégzésük során illetve a rendezvény egész időtartama alatt kötelesek betartani. Tűz keletkezésének veszélye esetén az elhárításhoz szükséges intézkedések megtétele,tulajdonos tájékoztatása. A tűzvédelmi eszközök hozzáférhetőségének biztosítása. A tűzvédelmi eszközök használatának ismerete. Tűz esetén a VI. fejezet és a tűzriadó terv szerint ténykedni. A vészkijáratokat és kijáratokat, közlekedési útvonalakat szabadon tartani Biztosítani, hogy az épületben a megengedett létszámnál többen nem tartózkodhatnak.

10 10 F./ÉPÜLETÜZEMELTETÉSI TŰZVÉDELMI FELADATOK Biztosítja a kezelése alatt álló terület szabályoknak megfelelő működését,gondoskodik a tűzesetek megelőzéséről. A létesítmény üzemeltetői feladatait szerződés keretében az Universitas Fidelissima Kft. látja el. Az épület és tűzvédelmi berendezéseinek, jogszabály szerinti üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása,az ehhez szükséges szakképesített munkatársak biztosítása a kft. feladatát képezi. A kft eredményes tevékenységét a kar minden dolgozójának elő kell segíteni: tájékoztatással munkafeltételek megteremtésével helyiségekbe történő bejutás biztosításával Az üzemeltetést végző cég a Kar területén műszaki előadó (gondnok) biztosításval teszi lehetővé az operatív kapcsolattartást. Minden épületüzemeltetési illetve tűzvédelmi műszaki probléma esetén őt kell értesíteni. G./DOLGOZÓK TŰZVÉDELMI FELADATAI Ezen szabályzatban foglaltakat napi munkavégzésük során kötelesek betartani. Tűz keletkezésének veszélye esetén az elhárításhoz szükséges intézkedések megtétele,a műszaki vezető tájékoztatása. A tűzvédelmi eszközök hozzáférhetőségének biztosítása. A tűzvédelmi eszközök használatának ismerete. Tűz esetén a VI. fejezet és a tűzriadó terv szerint ténykedni. Tűzvédelmi oktatásokon részt venni. H./TŰZVÉDELMI MEGBIZOTTAK FELADATAI a) Új belépőknek dokumentált alapoktatást; illetve a dolgozóknak a ismétlődő oktatást tart annak érdekében, hogy a munkaterületekre vonatkozó megelőző tűzvédelmi szabályokat a dolgozók megismerjék, a területen lévő tűzvédelmi berendezések, felszerelések, készülékek szakszerű kezelését elsajátítsák. b) Rendszeresen ellenőrzi az illetékességi területén a tűzvédelmi szabályok és előírások betartását. c) Ellenőrzései során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére részben hatáskörében, részben közvetlen vezetőjén keresztül köteles intézkedni. d) Tűz esetén a tűzoltóság munkáját helyismeret és egyéb vonatkozásban is segíti, a Tűzriadó

11 11 Tervben foglaltak szerint intézkedik. e) Részt vesz az illetékességi területén zajló rendszeres tűzvédelmi ellenőrzést is magában foglaló komplex biztonságvédelmi bejáráson/szemlén. I./TŰZVÉDELMI SZAKTANÁCSADÓ FELADATAI A kar tűzvédelmi ügyeinek általános, esetenként konkrét ügyekre vonatkozó,vállalkozási szerződésben rögzített feladatainak végrehajtása, folyamatos kapcsolattartás az általános dékán-helyettessel. II. A TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELADATÁRA, FELÉPÍTÉSÉRE, MŰKÖDÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDJÉRE, VALAMINT A FINANSZÍROZÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK A TŰZVÉDELMI SZERVEZET Az egyetem biztonságvédelmi előadója generálisan felügyeli a Kar tűzvédelmét. A használattal kapcsolatos konkrét intézkedési jog a dékánt illeti meg, az üzemeltetéssel kapcsolatosan konkrét intézkedési jog az üzemeltetést végző szervezet vezetőjét illeti. A karokon illetve intézeteken belül kinevezett tűzvédelmi megbízottak,munkakörük mellett a napi tűzvédelmi feladatok végrehajtásának folyamatossát biztosítják. A LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁG A létesítményi tűzoltóság legkisebb készenléti létszáma Sorszám A B C D E 1. A létesítmény tűzszakaszának számított tűzterhelése m m m m 2 feletti 2. Tűzszakasz alapterület esetén MJ/m 2 4 fő MJ/m 2 4 fő 8 fő MJ/m 2 4 fő 8 fő 12 fő MJ/m 2 felett 4 fő 8 fő 12 fő 16 fő 1./ A létesítmény tűzszakasz mérete és a tűzterhelés miatt a hatályos jogszabályi rendeletben meghatározott szervezési elvek figyelembevételével létesítményi tűzoltóság szervezése nem előírás 2./ Az esetleges tűz esetén történő dolgozói beavatkozás - oltás, mentés- eredményessége érdekében e témakört minden tűzvédelmi továbbképzésen minden dolgozó számára oktatni kell. TŰZVÉDELMI SZERVEZET TAGJAINAK KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEI: Tűzvédelmi ügyintéző foglalkoztatása nem kötelező.

12 12 Foglalkoztatása időszakos, szükség szerinti jelleggel történik, képesítési követelménye: egyetemi alkalmazott munkatárs : legalább: középfokú OKJ külsős szaktanácsadó: felsőfokú tűzvédemi szakmai alkalmazás munkaidő feltétele: kötetlen,konkrét óraszám nincs Tűzvédelmi Megbizott képesítési követelménye nincs,munkáját a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak alapján végzi. III./A A LÉTESÍTMÉNY, ÉPÍTMÉNYEK, TŰZSZAKASZOK, ILLETŐLEG A HELYISÉGEK, SZABADTEREK, VESZÉLYESSÉGI ÖVEZETEK TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁSA Rendeltetés: Az épület többszintes ipari épület ( nem csarnok). A tervezéskor érvényes 9/2008(II.22.)ÖTM. rendelet 5.rész I/4 fejezet pontja lapján előírt Tűzállósági fokozat : III. Tűzzskaszok: A létesítmény több tűzszakaszt tűzszakaszt képez. 1.tűzszakasz: MŰHELYÉPÜLET A műhelyépület részben kétszintes, meglévő épület. A tűzszakasz összesített területe: emelet fejépület: földszint fejépület: földszint műhely: 1.tűzszakasz összesen: 206,75m 2 205,51m 2 859,61m ,87m 2 2.tűzszakasz: LABORÉPÜLET - 7,04m szint: 431,58m 2

13 13-3,52m szint: 466, ,52=937,71m 2 0,00 szint 425,63+484,71=910,34m 2 3,52m szint: 533,81+543,45=1077,26m 2 2.tűzszakasz összesen: 3356,89m 2 A szomszédos épületektől tűztávolság választja el. A tűzszakaszok megengedett tűzterhelése: Összesített átlagos figyelembe veendő tűzterhelés: p<800 MJ/m 2 Az épület tűzveszélyességi osztályba sorolása: D mérsékelten tűzveszélyes Tűzgátló elválasztások A tűzszakaszokat az átjárási folyosón tűzgátló falakkal választották el. A falakban elhelyzett nyílászárók tűzgátló kivitelű minősítéssel rendelkező ajtó lehet.az ajtók alapvetően nyitott állapotúak, zárásukat tűzjelző berendezés vezérli. Az 1.tűzszakasz lépcsőháza és a 2.tűzszakasz között nyílás nélküli tűzgátló falazat készült - A1 EI120 kivitelben. A gépészeti aknákat minden emeletszinten a födémmel egyenértékű minősített szerkezettel le kellett zárni- ezt bármilyen megbontás után vissza kell állíani. A tűzszakasz- határokat áttörő, légtechnikai vezetékekbe a tűzjelző központ által vezérelt automatikus tűzgátló csappantyúkat, kisebb átmérőjű szellőző vezetékek esetén tűzvédelmi csappantyúkat építettek be, A1, EI- S 90 tűzállósággal. A műhelyépület és a meglévő tanépület között jelenleg 1,1m távolság biztosított, a műhelyfalazatot tűzgátló fal, a belső átjáró folyosó ajtaja tűzgátló ajtó. A felvonó normál személylift- normál liftakna- ajtóval. Porleválasztó- siló technológiai elemek és az épület között tűztávolság nem biztosított,ezért a műhelyépület falazatata tűzgátló fal o két raszterköz 25cm- es vasbeton fallal került kialakításra o a pellet raktárnál a tűzgátló fal befordul, és az egész raktár EI90 tűzgátló fallal készült o a pellett raktár szabadba nyíló ajtaja normál nem éghető ajtó A tűzszakaszhatár átmeneti helyeken ( műhely épület- laborszárny )nem éghető tűzgátló szerkezetek ( ajtók) vannak. III./B A HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ ESETI TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK

14 14 1. RENDEZVÉNYTARTÓK-továbbiakban BÉRLŐK TŰZVÉDELMI FELADATAI- RENDEZVÉNYTERÜLETEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A bérlemény területén a használati szabályok betartásáért a bérlő felelős.bérlő a jogszabályban meghatározott esetekben köteles a rendezvény eseti szabályait tartalmazó Tűzvédelmi Szabályzatot,illetve Tűzriadó Tervet kiadni. A bérleményekben a dohányzás tilos. A bérlemény bérlője biztosítja dolgozóinak és kisegítőinek tűzvédelmi oktatását. A bérlemény területén megengedett legnagyobb tűzterhelés:400mj/m 2 A bérlő csak a megengedett létszámot engedheto be az épületbe., a megengedett kiürítési időtartamon belül (6perc) az épület kiürítését biztosítani kell. 2. Tűzoltási út, terület és egyéb utak A létesítmény helyiségeiben legalább a következő szélességű utat kell biztosítani: helyiségen belül:1,1m a lépcsőket teljes szélességben szabadon kell tartani A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére. Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, a tűzjelző kézi jelzésadóját, valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetét, nyílásait, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. 3. Kiürítés Az eltávozást a lépcsőházból és helyiségekből a szabadba kell biztosítani. A helyiség, a tűzszakasz és az építmény kiürítési útvonalait, valamint az azokon elhelyezett kijáratokat a kiürítési idő alapulvételével nemzeti szabványban foglalt számítás alapján kell méretezni, azokat eltorlaszolni tilos, amíg a helyiségben személyek tartózkodnak, nyithatóságukat biztosítani kell. A kiürítési útvonalakat és a kijáratokat szabványos utánvilágító biztonsági jelekkel meg kell jelölni. 4. Elektromos berendezések, villamos hálózat A világító berendezést úgy kell elhelyezni és használni, hogy az tüzet ne okozzon. Elektromos berendezés mellett éghető anyagot tárolni csak olyan távolságban szabad, hogy a berendezés meghibásodása esetén keletkező tűz környezetére veszélyt ne jelentsen. Elektromos berendezést éghető dekorációval ellátni tilos. Elektromos szerelés esetén a kivitelezőtől szabványossági nyilatkozatot kell kérni. A tartósan használaton kívüli elektromos berendezést a hálózatról le kell választani. A munka befejezésekor a eszközöket le kell kapcsolni.. Ez alól a folyamatos vagy éjszakai fogyasztók képeznek kivételt: - hűtőszekrények

15 15 - számítógépek - a reklám-és őrvilágítás. - folyamatos működést igénylő technológiai berendezések A villamos berendezést, ha jogszabály, illetve nemzeti szabvány másként nem rendelkezik a) az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább háromévenként b) a "C"- D E tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább hatévenként, tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni. A hiányosságok megszüntetésére ütemtervet kell készíteni. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók funkcióját feliratokkal jelölni kell. Az elektromos berendezéseket, eszközöket szükség szerint a rárakódott portól meg kell tisztítani 5. Villám és sztatikus feltöltődés elleni védelem UF Kft. feladata 6. TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK,ESZKÖZÖK 6.1TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK létesítményben az ott keletkező tűz oltására alkalmas típusú és nagyságú tűzoltó készüléket kell biztosítani. A tűzoltó készülékek kezelését minden dolgozónak ismerni kell. A készenlétben tartó műszaki ügyintézője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzizze, hogy a tűzoltó készülék a) az előírt telepítési helyen van, b) rögzítése biztonságos, c) látható, d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható, e) használata nem ütközik akadályba, f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található, g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott, h) fém vagy műanyag plombája, karbantartást igazoló címkéje sértetlen és ép, i) zárópecsétje sértetlen, j) felülvizsgálata esedékes-e, és k) állapota kifogástalan, vendégházszerű.

16 16 Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik azok megszüntetéséről. A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült (kiürített) tűzoltó készülékek újratöltéséről: UF Kft feladata A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök 1 A tűzoltó készülék típusa 2 Porral oltó, vizes oltóanyag-bázisú habbal és vízzel oltó A B C D E Alapkarbantartás Középkarbantartás 1 Teljes körű karbantartás 1 A tűzoltó készülék élettartama 3 1 év 5 és 15 év 10 év 20 év 3 Törőszeges porral oltó 2 1 év 15 év 10 év 20 év 4 Gázzal oltó 1 év - 10 év 20 év 5 Valamennyi szén-dioxiddal A vonatkozó műszaki 1 év - 10 év oltó követelmény szerint A tűzoltó készülékeket eltorlaszolni tilos, hozzáférhetőségét, jól láthatóságát mindig biztosítani kell. A jó észlelhetőség érdekében a tűzoltó készülékek felett 2m-nél magasabban utánvilágító biztonsági jelet kell elhelyezni, melyen piktogramm utal a tűzvédelmi felszerelésre. - Tűzoltó készüléket 1,35 m-nél magasabban elhelyezni tilos. -A tűzoltó készülékekről nyilvántartást kell vezetni jogszabályban meghatározott előírások szerint. 6.2 OLTÓVÍZFORRÁSOK FALI TŰZCSAPOK C épület 1.fali tűzcsap:pinceszint 2.fali tűzcsap: földszint 3.fali tűzcsap: emelet A fali tűzcsapokat legalább félévenként a gyártó előírásai és aaz OTSZ 35. -ban meghatározott általános feladatok alapján kell felülvizsgálni, és évenként teljes körű felülvizsgálatot kell végezni.nyilvántartást kell vezetni. UF Kft.feladata. A Központi raktár és a Garázsépületben fali tűzcsap nincs TŰZCSAPOK A közterületi tűzcsapokat kell figyelembe venni, telekhatáron belül tűzcsap nincs.

17 OLTÓVÍZTÁROLÓ-MEDENCE Nincs a létesítmény területén. 6.3 BIZTONSÁGI ÉS KIJÁRATMUTATÓ VILÁGÍTÁS Áramszünet esetén a biztonságos épületelhagyást segítő berendezés üzemképességét folyamatosan kell biztosítani. Havonta üzemi próbát kell tartani,megtörténtét és tapasztalatait dokumentálni kell. A fenti ellenőrzés az UF Kft. feladata. 6.4 AJTÓK Tűzszakaszhatároló tűzgátló ajtó nincs. 6.5 FÜSTELVEZETŐ BERENDEZÉS Az épület hő és füstelvezető berendezéssel rendelkezik füstelvezetésre a galéria nyitható autamata ablakai szolgálnak. frisslevegő utánpótlás a kézi nyitású ajtókon biztosíandó Működtetés: kézi + tűzjelzővel vezérelt automata Levegő utánpótlás: A földszinti folyosó bejárati és vészkijárati ajtaja, nyitás kézzel Félvente ellenőrzése és karbantartása kötelező, eu az UF Kft. feladata 6.6 TŰZJELZŐ BERENDEZÉS Az épület beépített automata tűzjelző berendezéssel rendelkezik. Időszakos felülvizsgálatait végre kell hajtani ( napi, havi, negyedéves, féléves), ez az UF Kft. feladata. A berendezés épségét, a rendszer elemeinek szabadon tartását, láthatóságát biztosítani kell. Az érzékelőket eltávolítani, letakarni tilos. A fejezetben tárgyalt tűzvédelmi eszközök meghibásodásakor a javításra haladéktalanul intézkedni kell. A hibát az észlelő személy az ügyvezetőnek köteles közvetlenül és azonnal jelezni. 6.7 TŰZVÉDELMI JELZŐTÁBLÁK, FELIRATOK 1./ Az épületben szabványos tűzvédelmi jelzőtáblákkal kell jelölni a következőket: - nyílt láng használati tilalmat - dohányzási tilalmat 2./ Jól láthatóan meg kell jelölni - a gáz főelzáró helyét - a víz főelzáró helyét - az elektromos főkapcsolót,szakaszkapcsolókat - -a tűzoltó készülékeket - fali tűzcsapot - a dohányzásra kijelölt helyeket - kiürítési útvonalakat - pánikrúdas ajtót

18 18 - füstelvezető kezelőszervét 3./Felirattal kell jelölni : - az elektromos kapcsolók és kismegszakítók hovatartozását, funkcióját. - fővonali telefonkészülékek mellett a tűzoltóság hívószámát A közös használatú területek táblázása az UF Kft. feladta, a tanszékek helyiségeiben illetve a laboratoriumokban a helyiséget használó intézet feladata. 7. IRODA területek 1./ Az időszakosan használható elektromos berendezéseket / hősugárzó / felügyelet nélkül hagyni tilos, használat után pedig a hálózatról le kell választani. Az irodákban kávéfőzőgép használata megengedett. A használatot követően azonnal ki kell kapcsolni. 2./ Könyveket, iratokat csak rendezett állapotban, polcokon szabad tárolni. A tárolásnál biztosítani kell, hogy a hőfejlesztő készüléktől min. 50 cm távolság biztosított legyen./ pl. : világító berendezés/ 3./ A kijárati ajtót addig bezárni, amíg a helyiségben emberek tartózkodnak, tilos. 4./Dohányozást tűzvédelmi jogszabály nem tiltja. ( nem éghető hamutartó használata kötelező,a hamutartó tartalmát csak teljesen kihűtött állapotban szabad a hulladékgyűjtőbe üríteni.) 8. VIZESBLOKKOK Dohányozni, vagy nyílt lángot használni tilos! 9. ELEKTROMOS KAPCSOLÓHELYISÉGEK Elektromos kapcsolóhelyiség nincs, a villamos energia elosztás kapcsolószekrényben történik.( Minden szinte.) A elosztószekrényeket zárva kell tartani. Az elosztószekrényen az egyes kapcsolók funkcióját felirattal jelölni kell. 10. GÁZFOGADÓHELYISÉGEK Gázfogadó helyiség nincs., az épületben gázvezeték nincs. A gáz főelzáró csap a udvari épületfalazaton helyezkedik el, ot felirattal kell jelölni. 11. LÉPCSŐK, KÖZLEKEDŐK 1./ A lépcsőkön bútorok elhelyezése, valamint anyagtárolás tilos, bármilyen szűkítése tilos.

19 19 2./ A galériáról nyíló ablakok és a földszinti ajtók füstelvezető és frisslevegő utánpótló felületek is, ezért nyithatóságukat, üzemképességüket folyamatosan biztosítani kell. 3./ Kijáratmutató biztonsági világítás üzemel, a lámpatesteket eltakarni tilos. 12. OKTATÓTERMEK 1./ A kijáratokhoz, lépcsőkhöz vezető útvonalat biztosítani kell, az útvonal 1,1m-nél keskenyebb nem lehet. 2./A termek megengedett befogadó képessége: 50 fő 3./Dohányzás tilos. 4./Pirotechnika használata tilos. 5./Ideiglenes villanyszerelés esetén a szabványosságot biztosítani kell, a kábelek botlási veszélyt nem jelenthetnek. 6./A tűzvédelmi eszközök és kezelőszervek jó láthatóságát, hozzá férhetőségét biztosítani kell.

20 LABORATÓRIUMOK A laboratóriumokban dohányozni tilos. A laboratórium technológiai nyílt lángú berendezéseit csak akkor szabad üzemeltetni, ha az gyújtási vagy robbanási veszélyt nem okoz. Éghető folyadékok: Éghető folyadékot csak a folyadék hatásának ellenálló, jól zárható edényben szabad tárolni. A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolása vagy védőburkolása sérülés (törés, felszakadás) ellen nyújtson védelmet. Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók. Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó előírások irányadók. Éghető folyadékot tartalmazó üvegedények és az ezeket tartalmazó göngyölegek egymásra helyezve nem szállíthatók. Kézi erővel legfeljebb 20 liter éghető folyadék szállítható.liftben éghető folyadék nem szállítható. Laborhelyiségenként megengedett éghető folyadék együttes mennyisége max. 70 liter, az e feletti mennyiséget a veszélyes anyag raktárban kell tárolni. Az éghető folyadék használatakor a helyiség illetve a vegyifülke szellőzését be kell kapcsolni, a robbanásveszélyes légtér kialakulását meg kell előzni. Éghető folyadék kiömlésekor a kiömlött anyagot fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni,gyújtóforrásokat ki kell iktatni, a felitatóanyagot veszélyes hulladékként külön kell kezelni, azt a szabadterületen kell elhelyezni. Gázpalackok: Palackokat nem szabad tárolni nehezen megközelíthető, a személyi közlekedést és a mentést akadályozó helyeken, továbbá lépcsőkön, lépcsőházakban, folyosókon, szűk udvarokban, átjárókban, vagy azok közvetlen környezetében, éghető anyaggal együtt tárolni A különféle gázokat tartalmazó palackokat, valamint a töltött és üres palackokat egymástól elkülönítve kell tárolni. A Laborban lévő használat palackok egymás mellett is elhelyezhetők. A gázok felhasználásának a helyén csak a napi munkához szükséges gázmennyiséget tartalmazó palackokat szabad tárolni. A palackszelepet használat után el kell zárni. Talajszint alatti helyiségben PB palack nem helyezhető el, nem használható, nem tárolható. Új technológia, kutatás

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9.,

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9., TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT 2015. június.1.9., Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: GKZ) tűzvédelmi fe/adatainak végrehajtására, a tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKDÁSI KAR ZALAEGERSZEG Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: Intézet) tűzvédelmi feladatainak végrehajtására a tűz

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA 2 A felülvizsgálat gyakorisága A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök A tűzoltó készülék típusa Karbantartás típusa Alap Közép 1 Teljes Porral oltó,

Részletesebben

E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi

E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi szakemberek, munkavédelmi szakemberek, üzemeltetők, cégvezetők részére Szakmai folyóirat 2014. június VI. évfolyam 6. szám Aktuális A veszélyesáru-szállítási

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS Készítette a RUAG Ammotec Magyarországi ZRt megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. JÚNIUS 30. VERZIÓ 3.0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1)

Részletesebben

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. Galumba Lajos tű. szds. megyei tűzoltósági főfelügyelő Előzmények Alkalmazási nehézségek - értelmezés igénye gyakori; - követelmények és megoldások együtt;

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

OTSZ kérdések válaszok 5. rész

OTSZ kérdések válaszok 5. rész 5. rész I/1. fejezet 2. TERVEZÉSI ALAPELVEK Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műleírásba, dokumentációba kell foglalni. Minden terv része a tűzvédelmi

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, tűzvédelem 1. RÉSZ.

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, tűzvédelem 1. RÉSZ. Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, tűzvédelem 1. RÉSZ. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, osztályvezető 2013. Május 24. 1. fejezet: Égés és tűzoltás elmélet - tűzvédelmi

Részletesebben

Segédlet a hulladéklerakó üzemeltetéséhez. 2002. szeptember hó

Segédlet a hulladéklerakó üzemeltetéséhez. 2002. szeptember hó Segédlet a hulladéklerakó üzemeltetéséhez 2002. szeptember hó Tartalomjegyzék 1. A hulladéklerakó üzemeltetése 4 1.1. Általános előírások.. 4 1.1.1. Az üzemeltető kötelessége.. 4 1.1.2. Az üzemeltetéshez

Részletesebben

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az életés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 128. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 6., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 128. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 6., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 6., péntek 128. szám Tartalomjegyzék 2010. évi LXXX. törvény A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság

Részletesebben

1. számú melléklet. Szekszárd Mikes Kelemen u. 16-22. 7100. Tisztelt Kirendeltség vezető Úr!

1. számú melléklet. Szekszárd Mikes Kelemen u. 16-22. 7100. Tisztelt Kirendeltség vezető Úr! Karaszi Péter tű. alezredes Úr! Kirendeltség-vezető Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 1. számú melléklet Szekszárd Mikes Kelemen u. 16-22. 7100 Tisztelt

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA

TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA OTSZ 1. rész TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA 1 Fogalom meghatározások. 1.1. Készenlétben tartó: az a személy vagy szervezet, amely jogszabály által

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben