ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Alkalmazási terület 1.1. E szállítmányozási feltételeket kell alkalmazni mindazokra a szerződésekre, amelyek a megbízó és szállítmányozó között jönnek létre és a magyar jog szerint szállítmányozásnak minősülnek Ha a szállítmányozó kombinált fuvarokmányt bocsát ki (MTO/CTO), úgy ezen feltételek nem alkalmazhatók. 2. Szállítmányozási szerződés 2.1. A szállítmányozó a szállítmányozási szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a megbízásban szereplő fuvarozási és egyéb szerződéseket a saját nevében a megbízó javára megköti és a megbízással összefüggésben kiegészítő tevékenységet is végez E feltételeket kell alkalmazni akkor is, ha a szállítmányozó a fuvarozási/egyéb szerződéseket megbízója nevében köti meg, vagy ha az áru átvételére kap megbízást A szállítmányozó ajánlata csak azonnali elfogadás esetén érvényes, kivéve ha az ajánlatban az ajánlati kötöttség határideje meg van határozva. Ez esetben a megbízásnak a szállítmányozóhoz a határidő utolsó napján meg kell érkeznie A megbízást írásban kell adni; a telefonon, szóban adott megbízást a megbízó haladéktalanul írásban megerősíteni köteles. Ennek elmulasztásából eredő bármely következményért a megbízó felel A megbízásnak a szállítmányozási szerződéshez szükséges adatokat pontosan kell tartalmaznia. A hiányos, vagy pontatlan megbízásból fakadó következmények a megbízót terhelik A szállítmányozó nem köteles a megbízó által közölt adatok valódiságát ellenőrizni Nem jön létre a szállítmányozási szerződés, ha a szállítmányozó a megbízó ajánlatára nem tesz a megbízással azonos tartalmú elfogadó nyilatkozatot. Ha a megbízás nem elegendően részletes, illetve pontatlan, úgy a jogviszony a javított/kiegészített megbízás kézhezvételétől keletkezik A megbízónak olyan utasítása, amely szerint a küldeményt harmadik személy rendelkezésére kell tartani, már nem vonható vissza akkor, ha a küldeménnyel kapcsolatban a harmadik személyt a rendelkezési jog már megilleti. 3. A megbízás teljesítése 3.1. A szállítmányozó a megbízás teljesítése során a gondos kereskedőtől elvárható magatartást köteles tanúsítani s mindenek előtt a megbízó érdekeit kell képviselnie A megbízó utasításait köteles követni a szállítmányozó, azok szakszerűtlenségére azonban a megbízó figyelmét fel kell hívnia. A célszerűtlen, szakszerűtlen és késedelmesen adott utasítások következményeit a megbízó viseli A szállítmányozó köteles a megbízót tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a megbízás teljesítését akadályozza, vagy annak bármiféle módosítását teszi szükségessé. 1 / 9

2 3.4. Ha a megbízó a megbízást visszavonja és a szállítmányozó a megbízás teljesítése érdekében már intézkedéseket tett, úgy az ebből fakadó károkat és költségeket, valamint a szállítmányozási díjat a megbízó tartozik megtéríteni Amennyiben olyan körülmények következnek be, amelyek a szállítmányozó kötelezettségeinek teljesítését részben vagy egészben lehetetlenné teszik, úgy a szállítmányozó jogosult elállni, és költségeit, valamint arányos díját követelni Ha a megbízó az eredeti megbízást úgy módosítja, hogy az teljesíthetetlenné válik, a szállítmányozó a szerződés teljesítésétől elállhat és követelheti felmerült költségeinek megtérítését, valamint díjazását Ha a szállítmányozó kért, de nem kapott utasítást a szükséges időn belül a megbízótól, úgy a szállítmányozó saját belátása szerint jogosult intézkedni. Az intézkedés során a szállítmányozó a megbízó kárának enyhítését és az észszerűségi szempontokat köteles figyelembe venni A megbízó kifejezett tiltása hiányában a szállítmányozó jogosult a küldeményt gyűjtő forgalomban továbbítani A szállítmányozó csak a szállítmányozással közvetlenül összefüggő hatósági rendelkezéseket köteles ismerni és betartani. Minden egyéb hatósági rendelkezés betartásáért a szállítmányozó nem felel A szállítmányozó jogosult a fuvarozást részben vagy egészben saját maga is teljesíteni A szállítmányozó kifejezett nyilatkozat hiányában nem garantálja, hogy a küldeményt meghatározott napon/járattal továbbítja A szállítmányozó a megbízó kérésére átvételi elismervényt bocsát ki Amennyiben megbízónak a szállítmányozóval szemben korábbi megbízásával összefüggő szállítmányozói díjtartozása áll fenn, úgy az új megbízás teljesítését a szállítmányozó felfüggesztheti és a korábbi megbízásból eredő és az új megbízásból eredő díjigénye erejéig a 8. pontban meghatározott zálog-, és áruvisszatartási jogát gyakorolhatja. 4. A Küldemény átadása a szállítmányozónak 4.1. Amikor a megbízó a küldeményt a szállítmányozónak/megbízottjának átadja, a szállítmányozó jogosult, de nem köteles - a küldemény darabszámának kivételével - a küldemény tényleges adatait megállapítani Amennyiben az ellenőrzött adatok a megbízás adataiból oly mértékben eltérnek, hogy más elszámolási kondíciók kialakítása szükséges, úgy a szállítmányozó a megbízót e körülményről haladéktalanul értesíti azzal, hogy az ajánlat/megbízás és a ténylegesen átadott küldemény adatai egymásnak nem felelnek meg. Minden e körülményből fakadó következmény/késedelem, díjszint, költségek stb.) a megbízót terhelik Ha a küldemény adatai bármely okból javításra szorulnak, úgy e tényt a szállítmányozó a megbízóval közli és szükség esetén utasítást kér A szállítmányozó a küldeményt csomagolni, kötegelni, a csomagolást javítani nem köteles, kivéve a halasztást nem tűrő kárelhárítás esetét. Ilyen esetekben a megbízó köteles az ebből eredő költségeket megtéríteni. 2 / 9

3 5. Veszélyes, különleges kezelést igénylő küldemények 5.1. Más küldeményekre, egyéb javakra és személyekre veszélyes küldeményeket, vagy olyanokat, amelyek gyors romlásnak vannak kitéve, ill. egyébként érzékenyek, csak a szállítmányozóval történt előzetes írásbeli megállapodás alapján lehet a szállítmányozónak/megbízottjának átadni és annak veszélyes jellegét az okmányon és a küldeményeken fel kell tüntetni A megbízó/megbízottja az egyes fuvarozási módok veszélyes áruk fuvarozására vonatkozó szabályzatban foglalt árubesorolás megjelölésével a küldemény veszélyes/különleges tulajdonságairól aláírt nyilatkozatot köteles előzetesen átadni a szállítmányozónak. Ennek elmulasztásából fakadó minden kárért a megbízó felel Ha a megbízó a küldemény veszélyes természetére vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, a szállítmányozó jogosult minden olyan intézkedést megtenni, amely a küldemények természetéből fakadó veszélyek elhárításához szükséges. Ennek költségeit a megbízó köteles a szállítmányozónak megtéríteni. 6. Szállítmánybiztosítás 6.1. A szállítás során esetlegesen bekövetkezett árusérülés vagy elveszés, megsemmisülés kárrendezése a CMR Egyezmény rendelkezései alapján történik, ennek értelmében a kártérítési felelősség limitált (CMR egyezmény 23. Cikk) A szállítmányozó a küldeményt csak a megbízó írásbeli utasítására és költségére biztosítja a megbízó által megjelölt biztosítási feltételek szerint, a megbízásban megjelölt adatok alapján. Megbízó külön kérésére az áru teljes értékére biztosítást köthet, melynek költségéről biztosítási szakemberünk is adhat tájékoztatást, és/vagy szerződéskötésnél is segítséget nyújt (Bognár György ) A küldemény értékének közlése önmagában nem minősül biztosításra szóló megbízásnak. 7. Fizetés 7.1. A megbízó köteles a szállítmányozónak átvételi díjtételes forma esetén a szállítmányozási díjat, bizományosi elszámolási forma esetén a felmerült költségeket és a szállítmányozási jutalékot megfizetni A szállítmányozó számlái egyéb megállapodás hiányában a kézhezvétel után azonnal esedékesek, a fizetési késedelem külön felszólítás vagy egyéb feltétel nélkül azonnal beáll. A késedelmi kamat a hatályos magyar jogszabályok szerint számolandó el A szállítmányozó jogosult előleget kérni, a megbízóval fizetés tekintetében külön megállapodást kötni, ill. költségeit és díjat belföldi megbízótól azonnali inkasszóval beszedni Ha a megbízó a szállítmányozási megbízásban harmadik személy fizetését ígéri a szállítmányozási szerződés teljesítéséért, a szállítmányozó e feltételt visszautasíthatja, illetve e harmadik személy nem fizetése esetén a megbízó tartozik a szállítmányozó követeléseit - kamatokkal együtt - kielégíteni A szállítmányozó követeléseivel szemben a megbízó által megjelölt harmadik személy beszámítással, visszatartással nem élhet. 8. Zálogjog, visszatartási jog 3 / 9

4 8.1. A szállítmányozónak zálogjoga van mindazon dolgok és egyéb értékek felett, amelyek a birtokában vannak, illetve amelyekről okmányok útján rendelkezhet mindazon követeléseinek erejéig, amelyek az adott szállítmányozási megbízásból erednek, függetlenül attól, hogy azok esedékesek-e vagy sem A zálogjog/visszatartási jog kiterjed olyan dolgokra/értékekre is amelyek az adott szállítmányozási megbízással nincsenek ugyan kapcsolatban, de a megbízó pénzügyi helyzete a szállítmányozó követelésének teljesítését veszélyezteti, vagy megbízónak a szállítmányozóval szemben egy korábbi megbízással összefüggésben, vagy más jogcímen tartozása áll fenn, illetve ha az adós tartozását tartósan nem rendezi A szállítmányozó zálogjogát kereskedelmi úton bírósági eljárás nélkül érvényesítheti. 9. A szállítmányozó felelőssége 9.1. A szállítmányozó felel a szerződésszegéssel okozott kárért, feltéve, hogy vétkesen járt el. A szállítmányozó nem felel azokért a károkért, amelyeket az általa igénybevett fuvarozók, raktározók, rakodók közvetett szállítmányozók vagy egyéb szolgáltatásokat nyújtó személyek okoznak, kivéve ha a szállítmányozó ezek kiválasztásánál nem a szállítmányozótól elvárható gondossággal járt el A felek megállapodhatnak abban, hogy a szállítmányozó a fent megnevezett személyekkel szembeni kártérítési igényeket a megbízó számlájára és veszélyére perben vagy peren kívül érvényesíti. A szállítmányozót az eljárás sikerétől függetlenül ezért a tevékenységért a felek által megállapodott díj illeti meg.ha a szállítmányozó felelőssége megállapítható és az igényjogosult belföldi székhelyű személy, felelősségére a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak Ha a szállítmányozó felelőssége megállapítható és az igényjogosult külföldi székhelyű személy, felelőssége olyan mértékben korlátozott, amilyen mértékben az igényjogosult országában a szállítmányozási szerződésre vonatkozó szabályok felelősségét korlátozzák A szállítmányozó a küldeményben bekövetkezett kárért fuvarozóként felel, ha a küldeményt maga fuvarozta, ha gyűjtőforgalomban továbbíttatta és a kár ennek következtében állt elő, ha a küldeményben bekövetkezett kár szállítmányozási tevékenysége körében keletkezett, Ha a szállítmányozó fuvarozóként felel, felelősségére a ténylegesen alkalmazott fuvarozási mód szabályai és az általános szabályok alkalmazandók Ha nem állapítható meg, hogy a kár melyik fuvarozási mód tartama alatt keletkezett, úgy a felelősség mértéke az összetett fuvarozásban alkalmazott fuvarozási módok szabályai közül az, amely a megbízóra nézve a legelőnyösebb Ha a szállítmányozó fuvarozói felelőssége megállapítható és az igényjogosult külföldi székhelyű személy, felelőssége olyan mértékben korlátozott, amilyen mértékben az igényjogosult országában az adott jogügyletre vonatkozó szabályok, a fuvarozó felelősségét korlátozzák A szállítmányozó akkor is fuvarozóként felel, ha ezt a felelősséget kifejezetten és írásban elvállalta. Ez esetben az alant következő kiegészítő szabályok is alkalmazandók. 4 / 9

5 Ha a szállítmányozó a fuvarozói felelősséget kifejezetten és írásban elvállalta, késedelmes átvétel vagy kiszolgáltatás esetén óránként meghatározott kötbért tartozik fizetni, amelynek mindenkor alkalmazandó összegét a Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége teszi közzé. A megbízó a kötbért meghaladó kárának megtérítését csak akkor követelheti, ha a határidőben történő kiszolgáltatáshoz fűződő érdekét közölte és a szállítmányozó a határidő megtartását a ki-szolgáltatási érdek ismeretében vállalta, továbbá, ha a megbízó bizonyítja, hogy a késedelem okát nem a szállítmányozó tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő A szállítmányozó írásban, külön díj ellenében, elvállalhatja továbbá azt is, hogy a megbízónak megtéríti azon bizonyított károkat is, amelyeket a megbízó - a szállítmányozási (fuvarozási) szerződés késedelmes teljesítése miatt - harmadik személyeknek okozott. A szállítmányozó ezen pont szerinti kötelezettsége nem a tényleges felelősségen alapul, hanem üzleti szolgáltatásnak minősül Ilyen igény esetén a megbízásban közölni kell a várható kárfajtákat, azok várható (becsült) összegét, és csatolni kell azokat az okmányokat, amelyek azt igazolják, hogy a megbízó az esetleges kárral harmadik személyeknek tartozik. Az esetleges kár bekövetkezte után azokat az okmányokat is csatolni kell, amelyek azt igazolják, hogy a megbízó a károkat megfizette Nem téríti meg a szállítmányozó azt a kárt, amely ellenállhatatlan erőre, természeti katasztrófára, hatósági intézkedésekre, sztrájkra, a szállítmányozó vagy közreműködője által meg nem akadályozható körülményre vagy más, nem a normális szállítmányozási/fuvarozási ügymenetre vezethető vissza A szállítmányozó a kár megtérítését ahhoz a feltételhez kötheti, hogy a megbízó, - szükség szerint -, a szállítmányozóra ruházza mindazokat a jogokat, amelyek a megbízót más személyekkel szemben, a kárral összefüggésben megilletik, és az ehhez szükséges a kárt tényben és jogban megalapozó okmányokat a szállítmányozónak átadja. A károk megtérítése a szállítmányozó döntésétől függ, ha az akár tényben, akár jogban csak valószínűsíthető. Ha a megbízó a kárt a szállítmányozó előzetes beleegyezése nélkül fizette volna ki, úgy ez a szállítmányozót nem köti A szállítmányozó az áruval illetve a szállítással kapcsolatos reklamációkat csak abban az esetben fogad el, amennyiben az áruátvételkor a szállítólevélen ezt az áru átvevője megjegyzi és aláírásával hitelesíti. 10. Elévülés A szállítmányozási szerződés alapján támasztható igények egy év alatt elévülnek. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik, de legkésőbb az áru kiszolgáltatása napján. 11. Alkalmazandó jog. Joghatóság A szállítmányozó szerződéseire a magyar anyagi jogot kell alkalmazni Vitás ügyeiket a felek békés úton kísérlik meg rendezni Amennyiben a felek külön megállapodást nem kötöttek, a felek közötti minden jogvitára a szállítmányozó székhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes A szállítmányozó fenntartja magának a jogot, hogy ezen ÁLTATLÁNOS FELTÉTELEK egyes rendelkezéseitől külön megállapodás alapján, vagy egyes szerződésekben eltérjen. Szigetszentmiklós, február / 9

6 GENERAL TERMS AND CONDITIONS 1. Territory of Application 1.1. These conditions must be applied to all contracts between contractor and forwarder, the subject of which fall under the criteria of forwarding according to Hungarian law In case the forwarder issues a combined freight document (MTO/CTO), these conditions are not applicable. 2. Forwarding Contract 2.1. In the forwarding contract the forwarder undertakes to conclude contracts for transportation and other services according to his commission in his own name and in favour of the contractor and also to carry out complementary activities pertaining to the commission These conditions shall also apply if the forwarder concludes transportation /complementary contracts in his contractor's name or if his commission is to take over goods The forwarder's offer is valid only in case of immediate acceptance, excepted the case that the binding validity is stated in the offer. In this case the forwarder must receive his commission until the final day of the validity The commission must be put in writing; commissions given by telephone or verbally must be confirmed by the contractor in writing immediately. Any consequences arising from the contractor failing to do so are the contractor's responsibility The commission has to contain the exact data requested for the conclusion of the forwarding contract. Consequences arising from incomplete or inexact data are the responsibility of the contractor Forwarder has no obligation to verify data received from the contractor The forwarding contract is not considered to have been concluded, if the contractor does not issue a declaration of acceptance, which is of identical contents with the offer. Should the commission not be detailed enough or should be inexact, the legal relationship will commence only after receipt of the corrected/completed commission Contractor's instruction ordering the consignment to be held at the disposal of a third party can not be withdrawn if the third party is already entitled to the right of disposal over the consignment. 3. Fulfilment of the Commission 3.1. During compliance with the commission the forwarder is expected to act with the professional care of a good businessman and shall as his paramount duty represent his contractor's interests The forwarder must follow the contractor's orders, he shall however draw his attention to unprofessional instructions. Consequences of impractical, unprofessional instructions, or of those received with delay are contractor's responsibility Forwarder shall keep contractor informed on circumstances obstructing the fulfilment of the commission, or which should necessitate the amendment of same Should the contractor withdraw the commission and should the forwarder have already started acting in the interest of fulfilment of the same, the damages and costs so arising as well as freight costs shall be born by the contractor Should circumstances arise, due to which compliance or part-compliance with forwarder's obligations becomes impossible, forwarder is entitled to terminate the contract, and claim payment of his costs and proportional fee Should the contractor change his original commission so that the execution of same becomes impossible, forwarder is entitled to terminate the contract, and claim payment of his costs and fee Forwarder is entitled to act on his own judgment, should he not receive instructions in due time from the contractor although having asked for those. When so acting, forwarder must consider minimizing damages arising to the contractor and observe points of rationality. 6 / 9

7 3.8. In the absence of a definite prohibitive instruction from the contractor, forwarder is entitled to forward goods by grouped transport The forwarder must only be familiar with those regulations of the authorities which are directly pertaining to forwarding and has to comply with those. He it not responsible for the compliance with other authorities, regulations The forwarder may also undertake to fulfil the commission (it agrees on a main contractor's fee), and/or it may also employ subcontractors In the absence of a definite declaration to the contrary, the forwarder shall not warrant to forward the consignment on a predetermined day or by a predetermined scheduled vehicle On request of the contractor forwarder will issue an acceptance certificate As need arises, forwarder provides for storing the consignment prior to dispatching, delivering and for transit storing. Storing may take place in a warehouse owned or operated by forwarder or in one used by it from time to time. Upon notice in advance, in normal business hours, without disturbing forwarder s operation, contractor may inspect the consignment accompanied by forwarder, at its own expense. As required, contractor or its agent may take samples of the goods, or may perform other actions with the same if agreed thereon with forwarder in advance. The expenses in connection with sampling and other actions shall be borne by the contractor. Contractor shall be responsible for damage caused to forwarder or third persons in connection with inspection, sampling or other actions. Should contractor allege that the inspected consignment is failing, incomplete or damaged, it may ask for drawing up minutes which may not be refused by forwarder. Should contractor wish to employ an expert due to the shortage, deficiency or damage of the consignment, forwarder shall consent thereto, but the expenses in connection therewith shall be borne by contractor. 4. Handing Over the Consignment to the Forwarder 4.1. The forwarder is entitled, however not obliged to check himself - except for the number of packages - the real data of the consignment, when same is handed over to him, or to his representative Should the checked data deviate from those contained in the commission to an extent, that it calls for a new agreement of settling accounts, forwarder shall inform contractor immediately about the fact that data contained in the offer/commission are not identical with those of the consignment. All consequences arising from this fact (delay, rate level, costs, etc.) will be to the charge of the contractor Should the data of the consignment for any reason whatsoever require correction, forwarder shall inform contractor accordingly and if necessary shall ask for instructions Forwarder has no obligation to pack or bundle the consignment or to repair the packing of the consignment, except in cases where no delay is permissible. In these cases the contractor must pay the costs of these services. 5. Hazardous Consignments, Consignments Requiring Special Handling 5.1. Consignments representing a hazard to other consignments, other goods and persons, or those containing perishables or which are sensitive for other reasons, can be handed over to the forwarder or his representative only based on a prior written agreement and both documents and the consignment have to be marked accordingly showing the consignment being hazardous The contractor/his representative has to fill in, sign and hand over to the forwarder a declaration on the consignment showing the hazardous/special parameter of the same with the classification according to the regulations of transportation for various means of transportation of hazardous consignments. In case of failing to hand over this declaration, all damages arising from this will be charged to the contractor If the contractor has failed to comply with his obligation to render information on the hazardous character of the consignment, the forwarder is entitled to take all measures necessary to avert the risks originating from the hazardous character of the consignments. Contractor shall pay forwarder's all cost so arising. 6. Insurance of Forwarding 6.1. Forwarder will take out an insurance policy for the consignment only on contractor's expressed request and to latter's account with insurance conditions specified by the contractor, based on the data of the commission. 7 / 9

8 6.2. Stating the value of the consignment itself does not qualify as a request to take out an insurance policy. 7. Payment 7.1. Contractor shall pay forwarder in case of a contract applying firm rates the forwarding fee, in case of a contract with the forwarder acting on commission the costs and forwarding commission Forwarder's invoices are - in the absence of an agreement stipulating it otherwise - due on the day received by the contractor, delay of payment commences instantly without any separate call for payment or applying any other condition. Interest on delayed payment is payable according to the ruling Hungarian regulations Forwarder is entitled to request an advance payment, to make a separate agreement on payment with the commissioner or to cash his costs and fee from contractor's bank account by means of an immediate call for payment If the contractor promises payment by a third party in his forwarding commission for services to be rendered, forwarder may reject acceptance of this condition and in case of non-payment by the third party the contractor shall be obliged to satisfy the forwarder's claims inclusive of interest Contractor and any third person designated by contractor may not apply set-off or retention against forwarder's claims Should contractor fail to pay up fees when due, even in a single event, forwarder may at its discretion demand security. Should contractor not provide for the security so demanded within the term appointed by forwarder, forwarder may terminate the forwarding contract. In particular, forwarder may ask for security in the event when contractor had already been in default against it in other cases, under any title whatsoever, or if the expectable costs are not covered by the goods. As far as the value of goods is concerned, forwarder shall set out from the value quoted by contractor if the value of goods was quoted, however, forwarder shall have the right to have the market value of the goods examined and defined by experts. Should the value of goods define in such way be lower than the value of goods quoted, forwarder shall be entitled to set out from such lower value as far as security is concerned. 8. Right of Lien, Right of Retention 8.1. The forwarder has the right lien on all matters and other values being in his possession and over those he holds the right of disposal by means of documents up till the amount of his own claims originating from the given forwarding commission, independently of the fact whether these have already become due or not The right of lien/right of retention is extended to matters/values which are in no connection with the given forwarding commission, should however the financial situation of the contractor jeopardize the fulfilment of forwarder's claim, or if the debtor does not settle his account for a longer period Forwarder may enforce his right of lien through commercial channels by excluding legal proceedings before court. 9. Forwarder's Responsibility 9.1. Forwarder is responsible for damages caused by breach of contract in case of having acted with negligence. Forwarder is not responsible for those damages caused by carriers, warehouses, loading labor, indirect forwarders or persons rendering other services, excepting the case that the forwarder has omitted exercising due professional care when selecting them The partners may agree, that forwarder will enforce claims against the above persons in favor of the contractor to the latter's account and risk either using the legal procedure before court or excluding it. As a compensation for this activity forwarder is entitled to a fee to be agreed upon by the parties independently of the final outcome of the procedure If the responsibility of the forwarder can be established and the rightful claimant is a person having a legal seat within the country, the Hungarian Civil Code is applicable to his responsibility. If the responsibility of the forwarder can be established and the rightful claimant is a person having a legal seat abroad, his responsibility will be limited in the same way, as it would be limited in the case of forwarding contracts by regulations ruling in the country of the rightful claimant For damage sustained in the consignment, the forwarder shall be liable as a carrier if: 8 / 9

9 The consignment was carried by himself; He let the consignment sent in groupage service, and damage sustained as a consequence thereof; Damage arisen in the consignment sustained within the scope of his forwarding activity Where the forwarder is liable as a carrier, the rules of the carrying method actually applied and the general rules shall apply Where cannot be established during the period of which carrying method the damage sustained the extent of liability shall be the one from among the rules of the carrying methods applied in the combined carrying which is the most favorable for the principal Where the carrier's liability of forwarder can be established, and the claimant is a person having a legal seat abroad, his liability shall be limited to such an extent in which the carrier's liability is limited in the claimant's country by the rules relating to the particular legal transaction The forwarder shall be liable as a carrier even in the case if he undertook this liability expressly and in writing. In this case, the following supplementary rules shall also apply Where the forwarder undertook carrier's liability, expressly and in writing, he has to pay up penalty as per hours in case of defaulted taking over or delivery the current amount if which is published by the Association of Hungarian Forwarders and Logistic Service Providers*. Principal may only claim the reimbursement of his damage exceeding penalty if he announced his interest attached to the delivery within the appointed time, and the forwarder undertook the observance of deadline being aware of the interest in delivery, further, if principal proves that the reason of default had not been caused by an unavoidable reason outside of forwarder's scope of activities Further, forwarder may also undertake, in writing, against an extra fee, to reimburse the evidenced damage which had been caused by principal, due to the defaulted performance of the contract of forwarding (carriage), to third parties. Forwarder's obligation according to this article is not based on the actual liability but it qualifies as a business service In case of such claims, one has to announce in the commission the expectable kinds of damage, the expectable (assessed) amount thereof and the documents proving that the principal owes the damage, if any, to third parties, shall be enclosed. Upon the occurrence of the damage, if any, such documents shall also be enclosed which prove that principal has paid up damage The damage shall not be reimbursed by forwarder which can be attributed to force majeure, natural disasters, measures of the authorities, strike, unavoidable circumstance by forwarder or his sub-contractor, or which cannot be attributed to other normal forwarding/carriage proceedings The reimbursement of damage can be subjected by forwarder to the condition that principal - if necessary - shall assign to forwarder any and all rights which are due to the principal towards other persons in connection with the damage, and hand over the documents necessary for that establishing the damage in facts and rights. The reimbursement of damage is depending on forwarder's decision if it can only be rendered probable in facts or in rights. If principal would have paid up damage without the forwarder's prior consent thereto, it shall not be binding on forwarder. 10. Time of Limitation Claims based on forwarding contracts become prescribed within one year. Prescription commences, when the claim becomes due, however latest on the day of handing over the goods. 11. Applicable Law, Competent Court Contracts of the forwarder shall be governed by Hungarian Law The partners shall endeavor to settle eventual disputes amicably In the absence of an agreement to the contrary between the partners, the regular court according to the legal seat of the forwarder shall have exclusive competence of jurisdiction in all cases of dispute. Forwarder reserves the right to depart from individual regulations of these GENERAL CONDITIONS with mutual consent, or in individual contracts. Szigetszentmiklós, 27. february / 9

Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége--MSzLSzSz

Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége--MSzLSzSz Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége--MSzLSzSz 1. Alkalmazási terület MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEK 1. E szállítmányozási feltételeket kell alkalmazni mindazokra

Részletesebben

MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEK. 1. Alkalmazási terület

MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEK. 1. Alkalmazási terület MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEK 1. Alkalmazási terület 1. E szállítmányozási feltételeket kell alkalmazni mindazokra a szerzıdésekre, amelyek a megbízó és szállítmányozó között jönnek létre

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2015 02.22. napjától visszavonásig Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) célja az, hogy szabályozza a FINGERPRINT Kft. ( FINGERPRINT

Részletesebben

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS A PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI A RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ EGYEDI BÉRLETI SZERZŐDÉSEKNEK AZ ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK MINDEN ESETBEN A MELLÉKLETÉT KÉPEZIK PAPP LÁSZLÓ

Részletesebben

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény 1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény protection of personal data and the data of public interest a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról The parliament - the Republic of

Részletesebben

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between (1) ING Bank N.V. (registered seat Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam, the Netherlands; registered

Részletesebben

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915 A FLIGHT REFUND LTD. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF FLIGHT REFUND LTD. I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Név: Flight Refund Ltd. Name: Flight

Részletesebben

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY GRAPHISOFT PARK SE INGATLANFEJLESZTŐ Európai Részvénytársaság 1 NAME AND REGISTERED OFFICE

Részletesebben

Fogyasztói információk Air France útlemondási biztosítás AF1

Fogyasztói információk Air France útlemondási biztosítás AF1 Áttekintés Fontos tudnivalók Útlemondási védelem A biztosítási feltételeknek megfelelıen téríti Az útlemondási költségeket az utazás meg nem kezdése esetén. Az önrész mértéke: Ha az utazás váratlan súlyos

Részletesebben

T/ 14080. számú. törvényjavaslat

T/ 14080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14080. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) Concluded by and between. amely létrejött egyrészr l

Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) Concluded by and between. amely létrejött egyrészr l Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) amely létrejött egyrészr l Concluded by and between Név: Cím: Anyja Neve: Szül.: Szem. Ig. Szám: Adószám: Name: Address: Mother s Maiden Name: Birth

Részletesebben

ENGAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. hereby entered into by and between

ENGAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. hereby entered into by and between MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely:.....;cégjegyzékszám:.... ; képviseli:.. (név)... (tisztség).. (cégjegyzés módja) mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről pedig a

Részletesebben

Name: Address: Birth Data: Identity Card No.: Tax Number: Name: Address: Birth Data: Nationality: Passport No.: and.

Name: Address: Birth Data: Identity Card No.: Tax Number: Name: Address: Birth Data: Nationality: Passport No.: and. Bérleti szerződés (2014/15) Lease Contract (2014/15) amely létrejött egyrészről concluded by and between Név: Cím: Anyja Neve: Szül.: Szem. ig. szám: Adószám: Name: Address: Mother s Maiden Name: Birth

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 78. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 78. szám MAGYAR KÖZLÖNY 78. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 5., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi LXVIII. törvény Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között az ITU Telecom World

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya:

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya: Kitöltési útmutató a 14K103 jelű, a biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról

Részletesebben

AppleCare Protection Plan

AppleCare Protection Plan AppleCare Protection Plan for ipad Getting Started Guide Contents 5 English 41 Polski 59 Magyar AppleCare Protection Plan for ipad Fact Sheet Service and support from the people who know your ipad best

Részletesebben

Havasi Ügyvédi Iroda. AZ ÚJ Ptk. HATÁLYBALÉPÉSE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK FELELŐSSÉGÉNEK SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ Ptk. TÁRSASÁGI JOGI FEJEZETÉBEN

Havasi Ügyvédi Iroda. AZ ÚJ Ptk. HATÁLYBALÉPÉSE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK FELELŐSSÉGÉNEK SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ Ptk. TÁRSASÁGI JOGI FEJEZETÉBEN Havasi Ügyvédi Iroda lawfirm Rechtsanwaltkanzlei office H-9022 Győr, Kiss J. u. 7/A. phone (36 96) 526-905 fax (36 96) 526-906 dhavasi@havasi.gyor.hu office@havasi.gyor.hu www.havasiadvocat.com bankszámlaszám/bank

Részletesebben

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues APRIL 2007 Real Facts Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues Kereskedelmi ingatlanok Magyarországon Gyakorlati útmutató a jogi és szabályozói kérdésekhez B A

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014 H í r l e v é l //2014.03.10. Tisztelt Ügyfelünk! Adótörvény változások 2014 Jelentős változások nem történtek, inkább pontosítások jellemzik a módosító rendelkezéseket. Az alábbiakban ismertetjük a szélesebb

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (please scroll down for English) A szolgáltató webtárhely és domain szolgáltatást a felhasználói részére kizárólag a következő általános szállítási és vállalkozási feltételek

Részletesebben

GENERAL AND SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS EUB2014-34WH

GENERAL AND SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS EUB2014-34WH WELCOME TO HUNGARY BASIC, TOP ÉS WELCOME TO HUNGARY & EUROPE INSURANCE PRODUCTS Európai Utazási Biztosító Zrt. General information EUB customer service: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580

Részletesebben

T/4645. számú. törvényjavaslat

T/4645. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4645. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között az ITU Telecom World 2015 konferencia megrendezéséről, megszervezéséről és finanszírozásáról

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 Tisztelt Ügyfelünk! ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 A kötelező legkisebb havi minimálbér teljes foglalkoztatás esetén 101 500 forintról 105 000 forintra, a garantált

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ 171. szám Tartalomjegyzék 360/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 361/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 362/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

Részletesebben

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Minden bizonnyal már Önök is feltették maguknak a kérdést minden évben;

Részletesebben

2002. évi III. törvény. az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről

2002. évi III. törvény. az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről 2002. évi III. törvény az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről 1. Az Országgyűlés az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án

Részletesebben

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012 Tax & Legal Alert Hungary Issue 499 27 November 2012 Az alábbi hírlevelünkben összefoglaljuk a nemrég napvilágot látott adóváltozásokat az innovációs járu lék, a válságadók, a Robin Hood és a távközlési

Részletesebben

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN Iceland, Kazakhstan, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Ukraine, or a member state of the European Union VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA EXECUTION POLICY. 1) Bevezetés. 1) Introduction

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA EXECUTION POLICY. 1) Bevezetés. 1) Introduction EXECUTION POLICY 1) Introduction The Execution Policy should be read in conjunction with our Account Agreement or General Terms, as applicable, and, as relevant to your account, our Terms covering Spot

Részletesebben

Field Connect telematikai szerz dés

Field Connect telematikai szerz dés Field Connect telematikai szerz dés A John Deere - ISG vállalat különböz telematikai rendszereket fejleszt és értékesít. Ezek telematikai hardverekb l, szoftverekb l és szolgáltatásokból állnak össze (a

Részletesebben