GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Meat-Land 65 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely Érd, Hegesztő utca 10., cégjegyzékszám: , adószám: , közösségi adószám: HU , a továbbiakban: Meat-Land Kft. vagy Szállító ) kereskedelmi tevékenységére vonatkozó általános szerződési feltételei. 2. A Meat-Land Kft szeptemberétől Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely főként friss és fagyasztott hús és húskészítmények (a továbbiakban együttesen: Áru ) belföldi és nemzetközi nagykereskedelmével foglalkozik. 3. Az ÁSZF rendelkezései az ÁSZF hatálybalépésének napját (a továbbiakban: Hatálybalépés Napja ) követően a Szállítónak adott valamennyi megrendelésre vonatkoznak. A Hatálybalépés Napja az ÁSZFnek a Meat-Land Kft. honlapján (www.meatland65.hu/aszf a továbbiakban: Honlap ) történő közzétételének napja, azaz április 19. napja. A Hatálybalépés Napját megelőzően adott megrendelésekre a Szállító és a megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő, a Szállító és a Megrendelő együttesen: Felek ) által az adott megrendelésre vonatkozóan megállapított és megegyezett feltételek vonatkoznak. 4. A Meat-Land Kft. fenntartja magának a jogot az ÁSZF módosítására. A Meat-Land Kft. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF-nek mindenkor tartalmaznia kell a hatálybalépésének napját. Valamennyi megrendelésre a megrendelés napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A MEGRENDELÉS ÉS MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁS 5. A jelen ÁSZF, illetve annak jővőbeli módosításai a hatálybalépésének napjától GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE GENERAL PROVISIONS, THE EFFECT OF THE GTC 1. The present General Terms and Conditions of Trade (further referred to as the GTC ) is the general terms and conditions of Meat-Land 65 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (registered seat: 2030 Érd, Hegesztő utca 10., Hungary, company registration number: , tax number: , community tax number: HU , further referred to as Meat-Land Kft. or the Supplier ) related to its commercial activity. 2. Meat-Land Kft. is a business corporation legitimately registered in Hungary as of September 2003; its main business activity is international wholesale trade of fresh and frozen meat and meat products (further jointly referred to as the Goods ). 3. The provisions of the GTC shall apply to each order given to the Supplier after the date when this GTC becomes effective (further referred to as the Effective Date ). The Effective Date is the date when this GTC is published on the website of Meat-Land Kft (www.meatland65.hu/aszf further referred to as the Website ), i.e. the 19 th April Orders given prior the Effective Date shall be handled according to the conditions as defined and agreed by the Supplier and the customer (further referred to as the Customer, the Supplier and the Customer further jointly referred to as the Parties ) in connection with that given order. 4. Meat-Land Kft. reserves the right to amend the GTC. Meat-Land Kft. ensures that the effective GTC is continuously available on the Website. The GTC shall always contain its effective date. Orders shall be handled according to the provisions of the GTC being effective on the day of the order. ORDER AND ORDER CONFIRMATION 5. The present GTC, respectivelly its future amendments form part of each order made by an

2 valamennyi, a Felek által kötött egyedi szerződés és valamennyi, megrendelőlappal történő megrendelés részét képezi. Ha a Felek a mindenkori ÁSZF-ben foglaltaktól el kívánnak térni, azt kizárólag egyedi szerződésben tehetik meg, melyben kifejezetten meg kell határozniuk, hogy az ÁSZF mely pontját milyen más rendelkezéssel helyettesítik. Az egyedi szerződés aláírásával, illetve a megrendelés visszaigazolás Szállítónak történő megküldésével a Megrendelő kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ÁSZF megrendeléskor hatályos rendelkezéseit elolvasta és azokat elfogadta. 6. Megrendelőnek minősül valamennyi természetes-, jogi-, jogi személyiséggel nem rendelkező személy, amely Árut rendel a Szállítótól. Megrendelést csak az adott természetes személy vagy más jogalany arra jogosult képviselője (ügyvezetője) vagy munkavállalója (beszerző, beszerzési igazgató) tehet. 7. Egyedi szerződés esetén az egyedi szerződés feltételeit az egyedi szerződés tartalmazza. A Felek egyedi szerződést egyszeri, valamint folyamatos megrendelések esetén is köthetnek. 8. Megrendelőlappal történő megrendelés esetén, a megrendelőlapot (a továbbiakban: Megrendelőlap ) a Szállító tölti ki és bocsátja ki, azt követően, hogy a Felek a megrendelés feltételeiről előzetesen telefonon vagy írásban egyeztettek. A Megrendelőlap tartalmazza, hogy a jelen ÁSZF a megrendelés, egyben a Felek jogviszonyának részét képezi. A Megrendelőlap az alábbi adatokat tartalmazza: a.) ha a Megrendelő természetes személy: - a Megrendelő személyi igazolványban szereplő teljes nevét, - a Megrendelő állandó lakcímét, - a Megrendelő személyi igazolvány számát, - a Megrendelő személyi számát, - a Megrendelő adóazonosító jelét - a Megrendelő bankszámlaszámát, b.) ha a Megrendelő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személy: - a Megrendelő cégnyilvántartás vagy más nyilvántartás szerinti nevét, - a Megrendelő székhelyének címét, - a Megrendelő adószámát és/vagy közösségi adószámát, c.) valamennyi Megrendelő esetén: - az Áru pontos megnevezését vagy meghatározását, individual contract by the Parties or by order form. If the Parties intend to deviate from the provisions of the GTC, they might do so excusively in an indvidual contract by defining expressly which provision of the GTC shall be replaced by what other provision. By signing the individual contract, respectively by sending the order confirmation to the Supplier, the Customer expressly declares that it have read and accepted the provisions of the GTC being effective on the day of the order. 6. Customer might be any natural person, legal entity or entity without legal personality that orders Goods from the Supplier. An order can be placed by the natural person or by the authorized representative (managing director) or employee (purchaser, purchase manager) of any other entity. 7. In case of an individual contract, the conditions of such contract shall be included therein. The Parties might conclude an individual contract for a single order or for continuous orders as well. 8. If the order is placed by order form (further referred to as Order Form ), such Order Form shall be filled out and issued by the Supplier after the Parties discussed the conditions of such order via phone or in writing. The Order Form includes that GTC forms part of the order and thus it forms part of the Parties s legal relation. The Order Form shall include the following data: a.) if the Customer is a natural person: - the Customer s full name as being in his/her identity card, - the Customer s permanent address, - the Customer s identity card number, - the Customer s personal number, - the Customer s tax number, - the Customer s bank account number, b.) if the Customer is a legal entity or an entity without legal personality: - the Customer s name as being in the company registry or other registry, - the Customer s seat address, - the Customer s tax number and/or community tax number, c.) at each Customer: - the exact name or description of the Goods,

3 - az Áru minőségét, - az Áru mennyiségét, - az Áru egységárát, - a csomagolási specifikációt, - az Áru szállítási hőmérsékletét (tól ig határokkal), - a szállítás időpontját (nap vagy időtartam megjelölésével) - a szállítás célállomását, - nemzetközi szállítás esetén a szállítás Nemzetközi Kereskedelmi Feltételek (a továbbiakban: INCOTERMS ) szerinti minősítését (fuvarparitás), - a szállítási díj (a továbbiakban: Szállítási Díj ) nettó és bruttó összegét; ha a Megrendelő ÁFA-mentes, akkor ezen tény feltüntetését (A Szállítási Díj nettó összege megegyezik az Áru értékével, valamint ha fuvardíj is felmerül, az INCOTERMS alapján, akkor a fuvardíj összegével.), - a Szállítási Díj pénznemét, külföldi pénznem esetén az átváltási árfolyamot. 9. A jelen ÁSZF 8. pontjában megharározott adatokat tartalmazó Megrendelőlapot a Szállító írásban így különösen vagy fax útján megküldi a Megrendelőnek. A Megrendelő a megrendelést a Megrendelőlap átvételét követő 24, azaz huszonnégy órán belül köteles megrendelés visszaigazolás (a továbbiakban: Megrendelés Visszaigazolás ) formájában írásban, így különösen vagy fax útján visszaigazolni. A Megrendelés Visszaigazolásnak a jelen ÁSZF 8. pont a.) és c.), illetve 8. pont b.) és c.) pontjaiban foglalt adatokon túl tartalmaznia kell a Megrendelés Visszaigazolás keltét (hely és pontos dátum: év, hónap, nap sorrendben), valamint a Megrendelő cégszerű aláírását. Megrendelés Visszaigazolást csak a Megrendelő arra jogosult képviselője (ügyvezetője) vagy munkavállalója (beszerző, beszerzési igazgató) tehet, a más személytől érkező Megrendelés Visszaigazolás nem érvényes és a Szállító a megrendelést megtagadhatja. 10. A Megrendelő a megrendelést legkésőbb a Megrendelés Visszaigazolás Szállítónak történő megküldését követő 3, azaz három munkanapon belül mondhatja le, ezt követően történt lemondás esetén a Megrendelő köteles megtéríteni a Szállító esetleges kárait és költségeit. TELJESÍTÉS (SZÁLLÍTÁS, FIZETÉS) - the quality of the Goods, - the quantity of the Goods, - the unit price of the Goods, - the packaging specifications, - the delivery temperature of the Goods (by giving from to limits), - the time of delivery (by giving a day or a time period), - the destination of the delivery, - in case of international delivery, the specification of the delivery according to the International Commercial Terms (further referred to as INCOTERMS ) (i.e. transport parity), - the net and gross sum of the delivery fee (further referred to as the Delivery Fee ); if the Customer is VAT-free, the indication of this fact (The net sum of the Delivery Fee equals to the value of the Goods and if applicable, according to INCOTERMS,it also includes the cost of transportation.), - the currency of the Delivery Fee, in case of foreign currency the exchange rate as well. 9. The Order Form including the data as described in section 8 of this GTC, shall be sent to the Customer in writing, especially via or facsimile. The Customer shall confirm the order via an order confirmation (further referred to as: Order Confirmation ) in 24, i.e. twenty-four hours upon reception of the Order Form, in writing, especially via or facsimile. Order Confirmation shall include the data being in sections 8. a.) and c.), respectivelly the data being in sections 8. b.) and c.) of his CTG, furthermore the date of the Order Confirmation (i.e. the place and exact day in the following order: year, month, day) as well as the authorised signature of the Customer. An Order Cofirmation might be placed by the natural person or by the authorized representative (managing director) or employee (purchaser, purchase manager) of any other entity. An Order Cofirmation coming from other persons than described above, shall be considered as invalid and the Supplier might refuse to perform it. 10. An order can be cancelled no later than in 3, i.e. three working days after the day when the Order Confirmation was sent to the Supplier. If an order was cancelled after the above date, the Customer shall compensate the Supplier s eventual damages and expenses. PERFORMANCE (DELIVERY, PAYMENT)

4 11. A Megrendelő az Árut az Áru átadásátvételekor (a továbbiakban: Átadás-átvétel ) köteles minőségi és mennyiségi szempontból megvizsgálni. Az Átadás-átvételkor a Felek nemzetközi szállítás esetén a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló Egyezmény (a továbbiakban: CMR egyezmény ) szerinti fuvarlevelet, belföldi szállítás esetén pedig szállítólevelet töltenek ki. Mind a fuvarlevélnek, mind a szállítólevélnek tartalmaznia kell minden, a szállítás és az Átadás-átvétel szempontjából releváns tényt. 12. A Megrendelő mennyiségi kifogást csak az Átadás-átvételekor tehet. A Megrendelő nem jogosult mennyiségi kifogást tenni, ha az Áru mennyisége kevesebb mint 0,5 %-kal, azaz nulla egész öt tized százalékkal tér el a fuvarlevélben, illetve a szállítólevélen szereplő mennyiségtől. A Megrendelő minőségi kifogást friss Áru esetén az átvételt követő 24, azaz huszonnégy órán, fagyasztott Áru esetén 10, azaz tíz naptári napon belül tehet. A Megrendelő minőségi kifogást kizárólag írásban, így különösen vagy fax útján tehet. A minőségi kifogást a Megrendelőnek állatorvosi vagy más élelmiszeregészségügyi hatósági igazolással (a továbbiakban együttesen: Igazolás ) és az Áruról készített jó minőségű fényképekkel kell igazolnia, továbbá pontosan meg kell határozni a kifogás jellegét, és a kifogásolt árumennyiséget. A Megrendelőnek biztosítania kell, hogy a kifogásolt minőségű Árut a Szállító is megvizsgálhassa. Igazolás és fényképek hiányában a kifogás nem minősül szabályszerű kifogásnak. Kizárt bármilyen kártérítés vagy az Áru kicserélése, ha a Megrendelő nem teszi lehetővé a Szállító részére az Áru megvizsgálását vagy az Árut vagy annak egy részét a Szállító előzetes, kifejezett írásos engedélye nélkül továbbértékesíti, feldolgozza vagy megsemmisíti. 13. A Szállító a jelen pontban foglaltak szerint jogosult előteljesíteni és részletben teljesíteni. A Szállító előteljesítésre és részletben teljesítésre akkor jogosult, ha erről a Megrendelőt a Megrendelés Visszaigazolásban foglalt szállítási határidőt megelőző 3, azaz három nappal korábban írásban értesíti és ha a Megrendelő írásban visszaigazolja, hogy képes az előteljesítést, illetve a részletben teljesítést fogadni. A Megrendelő mindig köteles a teljesítést a szállítási határidőt megelőző 24, azaz huszonnégy órával korábban is elfogadni. 11. The Customer shall examine the quality and the quantity of the Goods at the transfer of the Goods (further referred to as Transfer ). At the Transfer the Parties shall fill out a bill of freight as defined in the Convention on the Intenational Carriage of Goods by Road (further referred to as the CMR Convention ) in case of an international delivery and shall fill out a bill of delivery in case of an inland delivery. Both bill of freight and bill of delivery shall include every relevant information related to the delivery and the Transfer. 12. The Customer might report quality complaint only at the Transfer. The Customer is not entitled to place such complaint, if the quantity of the Goods differs by less than 0.5 %, i.e. zero point five percent from the quantity being in the bill of freight or in the bill of delivery. In case of fresh Goods the Customer might report quality complaint within 24, i.e. twenty-four hours after the Transfer and in case of frozen Goods within 10, i.e. ten calendar days. Quality complaint might be placed exclusively in writing, especially via and facsimile. Such quality complaint must be proved by the Customer by a veterinary or other food health authority certificate (further jointly referred to as Certificate ) and by high-quality photos taken of the Goods. Furthermore, the Customer shall clearly identify the nature of the complaint and specify the quantity of the Goods being subject of such complaint. The Customer must ensure that the Supplier can examine the Goods being subject of the complaint. In the lack of a Certficate and photos the complaint is not considered a proper complaint. If the Customer does not make the Supplier possible to examine the Goods or if the Customer sells, processes or destroys the Goods or part of the Goods without the Supplier s prior explicit written permission, no compensation or exchange of Goods might be claimed by the Customer. 13. The Supplier is entitled to perform via advance delivery and in instalments, as specified in this section. The Supplier is entitled to perform via advance delivery and in instalments, if it informs the Customer about such delivery 3, i.e. three days prior the date of delivery and if the Customer confirms in writing that is able to accept such advance delivery or delivery in instalments. The Customer shall always be obliged to accept the delivery 24, i.e. twentyfour hours prior the date of delivery.

5 14. A kárveszélyviselés az Átadás-átvétel időpontjában és helyén száll át a Szállítóról a Megrendelőre. Az átadást követően a Megrendelő viseli az Áruban vagy az Áruval kapcsolatosan bekövetkező valamennyi kárt. 15. Ha a szállítás a Megrendelőnek felróható okból késedelmesen történik meg, a Megrendelő köteles a késedelemmel a Szállítónak okozott károkat és költségeket a Szállítónak megtéríteni. A Megrendelőnek felróható késedelmes szállítás esetén a kárveszély a Megrendelés Visszaigazolásban meghatározott szállítási napon vagy időtartam utolsó napján száll át a Megrendelőre. 16. A Megrendelő a Szállítási Díjat a Megrendelés Visszaigazolásban foglalt határidőben és módon köteles a Szállítónak megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő köteles a Szállítónak késedelmi kamatot fizetni, melynek éves mértéke a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott, a fizetési határidő utolsó napján esedékes jegybanki alapkamat kétszerese. 17. A Szállító a megrendelésről a teljesítés napját követő 10, azaz tíz napon belül számlát állít ki, melyet postán küld meg a Megrendelő székhelyének címére. Nemzetközi megrendelés esetén a Megrendelő köteles a cégszerűen átvett, aláírt CMR-t a Szállítónak az Átadásátvételtől számított 10, azaz tíz napon belül visszaküldeni. Amennyiben ez nem vagy a fenti határidőt követően történik meg, a Szállító jogosult a magyar jogszabályok alapján az általános forgalmi adót (általános mértéke: 27%) a Megrendelőnek kiszámlázni. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 18. A Felek kommunikációt telefon, fax, , skype vagy egyéb csatorna útján is folytathatnak, azonban mind a Megrendelőlapot, mind a Megrendelés Visszaigazolását írásban, így különösen vagy fax útján kell megtenni. 19. Ha a Megrendelés Visszaigazolását követően bármilyen olyan adójogi, vámjogi vagy egyéb jogszabályi változás következik be, amelynek hatása van a Szállítási Díjra, a Szállítási Díj mértéke ezen jogszabályi változásoknak megfelelően módosul. 20. Az Áru a Szállítási Díj Megrendelő általi maradéktalan kifizetéséig a Szállító tulajdonában marad. 14. The risk is passed from the Supplier to the Customer at the time and place of the Transfer. After such Transfer it is the Customer who bears all the damages occuring in or in connection with the Goods. 15. If there is a delay in delivery due to a reason on the Customer s side, the Customer shall compensate the Supplier s eventual damages and costs. In case of delivery delay due to the Customer, the risk is passed over to the Customer on the delivery date or on the last date of the delivery period as specified in the Order Confirmation. 16. The Customer shall pay the Delivery Fee to the Supplier by the date and in the form as specified in the Order Confirmation. In case of late payment the Customer shall pay interest for late payment, the rate of which equals to the double of the central interest rate determined by the Hungarian National Bank due on the last day of the payment deadline. 17. The Supplier issues invoice on the order within 10, i.e. ten days after the day of performance. Such invoice is sent to the Customer s seat address via post. In case of international delivery, the Customer shall send the duly signed and acceted CMR back to the Supplier within 10, i.e. ten days upon Transfer. If this does not occur or occurs after the above deadline, the Supplier is entitled to issue an invoice on the value added tax payable according to the Hungarian laws (the rate of which is 27%). MISCELLANEOUS 18. The Parties might communicate via phone, facsimile, , skype or other ways as well, however, any Order Form and any Order Confirmation shall be done in writing, especially via or facsimile. 19. If there are any changes in the tax, customs or other rules and legal regulation after the Order Confirmation was placed and such changes affect the Delivery Fee, the sum of such Delivery Fee changes according to the changes in the legal regulations. 20. Until the Delivery Fee is completely paid by the Customer, the Goods remain in the ownership of

6 21. A Szállító nem felelős a vis maior vagy más, rajta kívülálló ok (természeti csapás, közlekedési akadály, sztrájk stb.) miatt bekövetkezett kárért, ugyanakkor felelős az általa szándékosan vagy a súlyos gondatlansággal okozott károkért. Ugyanakkor, a Szállító szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén is kizárólag az Áruval kapcsolatban köteles a Megrendelő kárát megtéríteni, nem köteles azonban megtéríteni a Megrendelő elmaradt hasznát, kiesett jövedelmét. 22. A Feleknek egymás irányában fokozott tájékoztatási kötelezettségük van. Ha Szállító tudomására jut, hogy az Áru leszállítása rajta kívülálló objektív ok miatt nem lehetséges, köteles a Megrendelőt ezen okról a tudomásszerzéstől számított 2, azaz két órán belül írásban tájékoztatni. 23. Az ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog az irányadó. 24. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk. ) és az INCOTERMS rendelkezései az irányadóak. 25. Az ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti. 26. Bármilyen, a Felek között felmerülő jogvita esetén a Felek megállapítják a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét. Kelt.: Érd, április 19. the Supplier. 21. The Supplier is not responsible for any damages that might occure due to vis maior or other causes being beyond its control (natural disasters, traffic hindrance, strike etc.), however, is responible for damages caused by the Supplier deliberately or by severe negligence. At the same time, even in case of deliberateness and severe negligence, the Supplier shall compensate only those damages that occured to the Customer in connection with the Goods and thus, it shall not compensate the Costumer s lost proft or income. 22. The Parties have special obligation to inform each other. If the Supplier becomes aware of the fact that the delivery cannot be performed on time due to reasons being beyond its control, it shall inform the Customer about such reason in writing within 2, i.e. two hours after having been informed about such reason. 23. The GTC shall be interpreted according to the Hungarian laws and regulations. 24. In issues not regulated in this GTC, the provisions of the Hungarian Civil Code (Act IV of 1959, further referred to as the Code Civil ) and that of INCOTERMS shall prevail. 25. The invalidity of any provision of the GTC does not effect the validity of any other part of the GTC. 26. If there is any legal dispute arising between the Parties, they conclude the exclusive competence of the Central District Court of Buda, respectivelly that of the Higher Court of Székesfehérvár. Dated: Érd, Hungary, 19 th April 2012

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2015 02.22. napjától visszavonásig Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) célja az, hogy szabályozza a FINGERPRINT Kft. ( FINGERPRINT

Részletesebben

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915 A FLIGHT REFUND LTD. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF FLIGHT REFUND LTD. I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Név: Flight Refund Ltd. Name: Flight

Részletesebben

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS A PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI A RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ EGYEDI BÉRLETI SZERZŐDÉSEKNEK AZ ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK MINDEN ESETBEN A MELLÉKLETÉT KÉPEZIK PAPP LÁSZLÓ

Részletesebben

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between (1) ING Bank N.V. (registered seat Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam, the Netherlands; registered

Részletesebben

Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) Concluded by and between. amely létrejött egyrészr l

Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) Concluded by and between. amely létrejött egyrészr l Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) amely létrejött egyrészr l Concluded by and between Név: Cím: Anyja Neve: Szül.: Szem. Ig. Szám: Adószám: Name: Address: Mother s Maiden Name: Birth

Részletesebben

Name: Address: Birth Data: Identity Card No.: Tax Number: Name: Address: Birth Data: Nationality: Passport No.: and.

Name: Address: Birth Data: Identity Card No.: Tax Number: Name: Address: Birth Data: Nationality: Passport No.: and. Bérleti szerződés (2014/15) Lease Contract (2014/15) amely létrejött egyrészről concluded by and between Név: Cím: Anyja Neve: Szül.: Szem. ig. szám: Adószám: Name: Address: Mother s Maiden Name: Birth

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya:

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya: Kitöltési útmutató a 14K103 jelű, a biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról

Részletesebben

ENGAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. hereby entered into by and between

ENGAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. hereby entered into by and between MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely:.....;cégjegyzékszám:.... ; képviseli:.. (név)... (tisztség).. (cégjegyzés módja) mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről pedig a

Részletesebben

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY GRAPHISOFT PARK SE INGATLANFEJLESZTŐ Európai Részvénytársaság 1 NAME AND REGISTERED OFFICE

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 11/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA CONTRACT ON PROVIDING ACCESS

Részletesebben

COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA. (hatályos 2009.)

COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA. (hatályos 2009.) AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA (hatályos 2009.) COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY (effective from 2009) Az ING Lízing Magyarország-csoport (székhely: 1068

Részletesebben

Fogyasztói információk Air France útlemondási biztosítás AF1

Fogyasztói információk Air France útlemondási biztosítás AF1 Áttekintés Fontos tudnivalók Útlemondási védelem A biztosítási feltételeknek megfelelıen téríti Az útlemondási költségeket az utazás meg nem kezdése esetén. Az önrész mértéke: Ha az utazás váratlan súlyos

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (please scroll down for English) A szolgáltató webtárhely és domain szolgáltatást a felhasználói részére kizárólag a következő általános szállítási és vállalkozási feltételek

Részletesebben

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény 1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény protection of personal data and the data of public interest a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról The parliament - the Republic of

Részletesebben

T/ 14080. számú. törvényjavaslat

T/ 14080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14080. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 Tisztelt Ügyfelünk! ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 A kötelező legkisebb havi minimálbér teljes foglalkoztatás esetén 101 500 forintról 105 000 forintra, a garantált

Részletesebben

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Minden bizonnyal már Önök is feltették maguknak a kérdést minden évben;

Részletesebben

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012 Tax & Legal Alert Hungary Issue 499 27 November 2012 Az alábbi hírlevelünkben összefoglaljuk a nemrég napvilágot látott adóváltozásokat az innovációs járu lék, a válságadók, a Robin Hood és a távközlési

Részletesebben

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24.

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24. H í r l e v é l //2012.10.24. Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Belföldi összesítő jelentés Az Országgyűlés 2012 júniusában határozott a tételes bevallással összefüggő törvénymódosításról, miszerint

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014 H í r l e v é l //2014.03.10. Tisztelt Ügyfelünk! Adótörvény változások 2014 Jelentős változások nem történtek, inkább pontosítások jellemzik a módosító rendelkezéseket. Az alábbiakban ismertetjük a szélesebb

Részletesebben

NewsFlash. Adóváltozások 2007. Tax changes 2007. Kedves Ügyfelünk!

NewsFlash. Adóváltozások 2007. Tax changes 2007. Kedves Ügyfelünk! NewsFlash Adóváltozások 2007 Tax changes 2007 PricewaterhouseCoopers Kft. Telephone: (36-1) 461-9100 Facsimile: (36-1) 461-9101 Internet: www.pwc.com/hu Réti, Antall és Madl Ügyvédi Iroda Telephone: (06-1)

Részletesebben

Egyesülési szerződés. Merger Agreement. between. mely létrejött a. K&H Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint átvevő társaság

Egyesülési szerződés. Merger Agreement. between. mely létrejött a. K&H Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint átvevő társaság TERVEZET Egyesülési szerződés Merger Agreement mely létrejött a between K&H Bank Zártkörűen Működő mint átvevő társaság K&H Bank Zártkörűen Működő as the absorbing company és a and K & H Autófinanszírozó

Részletesebben

Havasi Ügyvédi Iroda. AZ ÚJ Ptk. HATÁLYBALÉPÉSE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK FELELŐSSÉGÉNEK SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ Ptk. TÁRSASÁGI JOGI FEJEZETÉBEN

Havasi Ügyvédi Iroda. AZ ÚJ Ptk. HATÁLYBALÉPÉSE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK FELELŐSSÉGÉNEK SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ Ptk. TÁRSASÁGI JOGI FEJEZETÉBEN Havasi Ügyvédi Iroda lawfirm Rechtsanwaltkanzlei office H-9022 Győr, Kiss J. u. 7/A. phone (36 96) 526-905 fax (36 96) 526-906 dhavasi@havasi.gyor.hu office@havasi.gyor.hu www.havasiadvocat.com bankszámlaszám/bank

Részletesebben

mailingleitner hungary

mailingleitner hungary OLDAL 1/6 JÚLIUS 2014 PAGE 1/6 JULY 2014 oldal/pagee 2 Tisztelt Ügyfeleink! Idén nyáron az adótörvények kapcsán több módosító csomagot is tárgyalt a magyar Parlament, illetve voltak olyan korábbi jogszabályváltozások

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ 171. szám Tartalomjegyzék 360/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 361/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 362/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

Részletesebben

2002. évi III. törvény. az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről

2002. évi III. törvény. az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről 2002. évi III. törvény az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről 1. Az Országgyűlés az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án

Részletesebben

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN Iceland, Kazakhstan, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Ukraine, or a member state of the European Union VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE

Részletesebben

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues APRIL 2007 Real Facts Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues Kereskedelmi ingatlanok Magyarországon Gyakorlati útmutató a jogi és szabályozói kérdésekhez B A

Részletesebben

Field Connect telematikai szerz dés

Field Connect telematikai szerz dés Field Connect telematikai szerz dés A John Deere - ISG vállalat különböz telematikai rendszereket fejleszt és értékesít. Ezek telematikai hardverekb l, szoftverekb l és szolgáltatásokból állnak össze (a

Részletesebben

DEVIZA KÜLFÖLDI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (2009. október 29.-től) FOR NON-RESIDENTS (as of 29th October, 2009.) futamideje (év) (Maturity (year))

DEVIZA KÜLFÖLDI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (2009. október 29.-től) FOR NON-RESIDENTS (as of 29th October, 2009.) futamideje (év) (Maturity (year)) MKB fiók: (MKB branch) MKB Bank Zrt. Szerződésazonosító szám(ok): (Contract identification number(s)) HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ LOAN APPLICATION FOR DEMANDING MKB MORTGAGE LOAN

Részletesebben