GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Meat-Land 65 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely Érd, Hegesztő utca 10., cégjegyzékszám: , adószám: , közösségi adószám: HU , a továbbiakban: Meat-Land Kft. vagy Szállító ) kereskedelmi tevékenységére vonatkozó általános szerződési feltételei. 2. A Meat-Land Kft szeptemberétől Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely főként friss és fagyasztott hús és húskészítmények (a továbbiakban együttesen: Áru ) belföldi és nemzetközi nagykereskedelmével foglalkozik. 3. Az ÁSZF rendelkezései az ÁSZF hatálybalépésének napját (a továbbiakban: Hatálybalépés Napja ) követően a Szállítónak adott valamennyi megrendelésre vonatkoznak. A Hatálybalépés Napja az ÁSZFnek a Meat-Land Kft. honlapján (www.meatland65.hu/aszf a továbbiakban: Honlap ) történő közzétételének napja, azaz április 19. napja. A Hatálybalépés Napját megelőzően adott megrendelésekre a Szállító és a megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő, a Szállító és a Megrendelő együttesen: Felek ) által az adott megrendelésre vonatkozóan megállapított és megegyezett feltételek vonatkoznak. 4. A Meat-Land Kft. fenntartja magának a jogot az ÁSZF módosítására. A Meat-Land Kft. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF-nek mindenkor tartalmaznia kell a hatálybalépésének napját. Valamennyi megrendelésre a megrendelés napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A MEGRENDELÉS ÉS MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁS 5. A jelen ÁSZF, illetve annak jővőbeli módosításai a hatálybalépésének napjától GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE GENERAL PROVISIONS, THE EFFECT OF THE GTC 1. The present General Terms and Conditions of Trade (further referred to as the GTC ) is the general terms and conditions of Meat-Land 65 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (registered seat: 2030 Érd, Hegesztő utca 10., Hungary, company registration number: , tax number: , community tax number: HU , further referred to as Meat-Land Kft. or the Supplier ) related to its commercial activity. 2. Meat-Land Kft. is a business corporation legitimately registered in Hungary as of September 2003; its main business activity is international wholesale trade of fresh and frozen meat and meat products (further jointly referred to as the Goods ). 3. The provisions of the GTC shall apply to each order given to the Supplier after the date when this GTC becomes effective (further referred to as the Effective Date ). The Effective Date is the date when this GTC is published on the website of Meat-Land Kft (www.meatland65.hu/aszf further referred to as the Website ), i.e. the 19 th April Orders given prior the Effective Date shall be handled according to the conditions as defined and agreed by the Supplier and the customer (further referred to as the Customer, the Supplier and the Customer further jointly referred to as the Parties ) in connection with that given order. 4. Meat-Land Kft. reserves the right to amend the GTC. Meat-Land Kft. ensures that the effective GTC is continuously available on the Website. The GTC shall always contain its effective date. Orders shall be handled according to the provisions of the GTC being effective on the day of the order. ORDER AND ORDER CONFIRMATION 5. The present GTC, respectivelly its future amendments form part of each order made by an

2 valamennyi, a Felek által kötött egyedi szerződés és valamennyi, megrendelőlappal történő megrendelés részét képezi. Ha a Felek a mindenkori ÁSZF-ben foglaltaktól el kívánnak térni, azt kizárólag egyedi szerződésben tehetik meg, melyben kifejezetten meg kell határozniuk, hogy az ÁSZF mely pontját milyen más rendelkezéssel helyettesítik. Az egyedi szerződés aláírásával, illetve a megrendelés visszaigazolás Szállítónak történő megküldésével a Megrendelő kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ÁSZF megrendeléskor hatályos rendelkezéseit elolvasta és azokat elfogadta. 6. Megrendelőnek minősül valamennyi természetes-, jogi-, jogi személyiséggel nem rendelkező személy, amely Árut rendel a Szállítótól. Megrendelést csak az adott természetes személy vagy más jogalany arra jogosult képviselője (ügyvezetője) vagy munkavállalója (beszerző, beszerzési igazgató) tehet. 7. Egyedi szerződés esetén az egyedi szerződés feltételeit az egyedi szerződés tartalmazza. A Felek egyedi szerződést egyszeri, valamint folyamatos megrendelések esetén is köthetnek. 8. Megrendelőlappal történő megrendelés esetén, a megrendelőlapot (a továbbiakban: Megrendelőlap ) a Szállító tölti ki és bocsátja ki, azt követően, hogy a Felek a megrendelés feltételeiről előzetesen telefonon vagy írásban egyeztettek. A Megrendelőlap tartalmazza, hogy a jelen ÁSZF a megrendelés, egyben a Felek jogviszonyának részét képezi. A Megrendelőlap az alábbi adatokat tartalmazza: a.) ha a Megrendelő természetes személy: - a Megrendelő személyi igazolványban szereplő teljes nevét, - a Megrendelő állandó lakcímét, - a Megrendelő személyi igazolvány számát, - a Megrendelő személyi számát, - a Megrendelő adóazonosító jelét - a Megrendelő bankszámlaszámát, b.) ha a Megrendelő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személy: - a Megrendelő cégnyilvántartás vagy más nyilvántartás szerinti nevét, - a Megrendelő székhelyének címét, - a Megrendelő adószámát és/vagy közösségi adószámát, c.) valamennyi Megrendelő esetén: - az Áru pontos megnevezését vagy meghatározását, individual contract by the Parties or by order form. If the Parties intend to deviate from the provisions of the GTC, they might do so excusively in an indvidual contract by defining expressly which provision of the GTC shall be replaced by what other provision. By signing the individual contract, respectively by sending the order confirmation to the Supplier, the Customer expressly declares that it have read and accepted the provisions of the GTC being effective on the day of the order. 6. Customer might be any natural person, legal entity or entity without legal personality that orders Goods from the Supplier. An order can be placed by the natural person or by the authorized representative (managing director) or employee (purchaser, purchase manager) of any other entity. 7. In case of an individual contract, the conditions of such contract shall be included therein. The Parties might conclude an individual contract for a single order or for continuous orders as well. 8. If the order is placed by order form (further referred to as Order Form ), such Order Form shall be filled out and issued by the Supplier after the Parties discussed the conditions of such order via phone or in writing. The Order Form includes that GTC forms part of the order and thus it forms part of the Parties s legal relation. The Order Form shall include the following data: a.) if the Customer is a natural person: - the Customer s full name as being in his/her identity card, - the Customer s permanent address, - the Customer s identity card number, - the Customer s personal number, - the Customer s tax number, - the Customer s bank account number, b.) if the Customer is a legal entity or an entity without legal personality: - the Customer s name as being in the company registry or other registry, - the Customer s seat address, - the Customer s tax number and/or community tax number, c.) at each Customer: - the exact name or description of the Goods,

3 - az Áru minőségét, - az Áru mennyiségét, - az Áru egységárát, - a csomagolási specifikációt, - az Áru szállítási hőmérsékletét (tól ig határokkal), - a szállítás időpontját (nap vagy időtartam megjelölésével) - a szállítás célállomását, - nemzetközi szállítás esetén a szállítás Nemzetközi Kereskedelmi Feltételek (a továbbiakban: INCOTERMS ) szerinti minősítését (fuvarparitás), - a szállítási díj (a továbbiakban: Szállítási Díj ) nettó és bruttó összegét; ha a Megrendelő ÁFA-mentes, akkor ezen tény feltüntetését (A Szállítási Díj nettó összege megegyezik az Áru értékével, valamint ha fuvardíj is felmerül, az INCOTERMS alapján, akkor a fuvardíj összegével.), - a Szállítási Díj pénznemét, külföldi pénznem esetén az átváltási árfolyamot. 9. A jelen ÁSZF 8. pontjában megharározott adatokat tartalmazó Megrendelőlapot a Szállító írásban így különösen vagy fax útján megküldi a Megrendelőnek. A Megrendelő a megrendelést a Megrendelőlap átvételét követő 24, azaz huszonnégy órán belül köteles megrendelés visszaigazolás (a továbbiakban: Megrendelés Visszaigazolás ) formájában írásban, így különösen vagy fax útján visszaigazolni. A Megrendelés Visszaigazolásnak a jelen ÁSZF 8. pont a.) és c.), illetve 8. pont b.) és c.) pontjaiban foglalt adatokon túl tartalmaznia kell a Megrendelés Visszaigazolás keltét (hely és pontos dátum: év, hónap, nap sorrendben), valamint a Megrendelő cégszerű aláírását. Megrendelés Visszaigazolást csak a Megrendelő arra jogosult képviselője (ügyvezetője) vagy munkavállalója (beszerző, beszerzési igazgató) tehet, a más személytől érkező Megrendelés Visszaigazolás nem érvényes és a Szállító a megrendelést megtagadhatja. 10. A Megrendelő a megrendelést legkésőbb a Megrendelés Visszaigazolás Szállítónak történő megküldését követő 3, azaz három munkanapon belül mondhatja le, ezt követően történt lemondás esetén a Megrendelő köteles megtéríteni a Szállító esetleges kárait és költségeit. TELJESÍTÉS (SZÁLLÍTÁS, FIZETÉS) - the quality of the Goods, - the quantity of the Goods, - the unit price of the Goods, - the packaging specifications, - the delivery temperature of the Goods (by giving from to limits), - the time of delivery (by giving a day or a time period), - the destination of the delivery, - in case of international delivery, the specification of the delivery according to the International Commercial Terms (further referred to as INCOTERMS ) (i.e. transport parity), - the net and gross sum of the delivery fee (further referred to as the Delivery Fee ); if the Customer is VAT-free, the indication of this fact (The net sum of the Delivery Fee equals to the value of the Goods and if applicable, according to INCOTERMS,it also includes the cost of transportation.), - the currency of the Delivery Fee, in case of foreign currency the exchange rate as well. 9. The Order Form including the data as described in section 8 of this GTC, shall be sent to the Customer in writing, especially via or facsimile. The Customer shall confirm the order via an order confirmation (further referred to as: Order Confirmation ) in 24, i.e. twenty-four hours upon reception of the Order Form, in writing, especially via or facsimile. Order Confirmation shall include the data being in sections 8. a.) and c.), respectivelly the data being in sections 8. b.) and c.) of his CTG, furthermore the date of the Order Confirmation (i.e. the place and exact day in the following order: year, month, day) as well as the authorised signature of the Customer. An Order Cofirmation might be placed by the natural person or by the authorized representative (managing director) or employee (purchaser, purchase manager) of any other entity. An Order Cofirmation coming from other persons than described above, shall be considered as invalid and the Supplier might refuse to perform it. 10. An order can be cancelled no later than in 3, i.e. three working days after the day when the Order Confirmation was sent to the Supplier. If an order was cancelled after the above date, the Customer shall compensate the Supplier s eventual damages and expenses. PERFORMANCE (DELIVERY, PAYMENT)

4 11. A Megrendelő az Árut az Áru átadásátvételekor (a továbbiakban: Átadás-átvétel ) köteles minőségi és mennyiségi szempontból megvizsgálni. Az Átadás-átvételkor a Felek nemzetközi szállítás esetén a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló Egyezmény (a továbbiakban: CMR egyezmény ) szerinti fuvarlevelet, belföldi szállítás esetén pedig szállítólevelet töltenek ki. Mind a fuvarlevélnek, mind a szállítólevélnek tartalmaznia kell minden, a szállítás és az Átadás-átvétel szempontjából releváns tényt. 12. A Megrendelő mennyiségi kifogást csak az Átadás-átvételekor tehet. A Megrendelő nem jogosult mennyiségi kifogást tenni, ha az Áru mennyisége kevesebb mint 0,5 %-kal, azaz nulla egész öt tized százalékkal tér el a fuvarlevélben, illetve a szállítólevélen szereplő mennyiségtől. A Megrendelő minőségi kifogást friss Áru esetén az átvételt követő 24, azaz huszonnégy órán, fagyasztott Áru esetén 10, azaz tíz naptári napon belül tehet. A Megrendelő minőségi kifogást kizárólag írásban, így különösen vagy fax útján tehet. A minőségi kifogást a Megrendelőnek állatorvosi vagy más élelmiszeregészségügyi hatósági igazolással (a továbbiakban együttesen: Igazolás ) és az Áruról készített jó minőségű fényképekkel kell igazolnia, továbbá pontosan meg kell határozni a kifogás jellegét, és a kifogásolt árumennyiséget. A Megrendelőnek biztosítania kell, hogy a kifogásolt minőségű Árut a Szállító is megvizsgálhassa. Igazolás és fényképek hiányában a kifogás nem minősül szabályszerű kifogásnak. Kizárt bármilyen kártérítés vagy az Áru kicserélése, ha a Megrendelő nem teszi lehetővé a Szállító részére az Áru megvizsgálását vagy az Árut vagy annak egy részét a Szállító előzetes, kifejezett írásos engedélye nélkül továbbértékesíti, feldolgozza vagy megsemmisíti. 13. A Szállító a jelen pontban foglaltak szerint jogosult előteljesíteni és részletben teljesíteni. A Szállító előteljesítésre és részletben teljesítésre akkor jogosult, ha erről a Megrendelőt a Megrendelés Visszaigazolásban foglalt szállítási határidőt megelőző 3, azaz három nappal korábban írásban értesíti és ha a Megrendelő írásban visszaigazolja, hogy képes az előteljesítést, illetve a részletben teljesítést fogadni. A Megrendelő mindig köteles a teljesítést a szállítási határidőt megelőző 24, azaz huszonnégy órával korábban is elfogadni. 11. The Customer shall examine the quality and the quantity of the Goods at the transfer of the Goods (further referred to as Transfer ). At the Transfer the Parties shall fill out a bill of freight as defined in the Convention on the Intenational Carriage of Goods by Road (further referred to as the CMR Convention ) in case of an international delivery and shall fill out a bill of delivery in case of an inland delivery. Both bill of freight and bill of delivery shall include every relevant information related to the delivery and the Transfer. 12. The Customer might report quality complaint only at the Transfer. The Customer is not entitled to place such complaint, if the quantity of the Goods differs by less than 0.5 %, i.e. zero point five percent from the quantity being in the bill of freight or in the bill of delivery. In case of fresh Goods the Customer might report quality complaint within 24, i.e. twenty-four hours after the Transfer and in case of frozen Goods within 10, i.e. ten calendar days. Quality complaint might be placed exclusively in writing, especially via and facsimile. Such quality complaint must be proved by the Customer by a veterinary or other food health authority certificate (further jointly referred to as Certificate ) and by high-quality photos taken of the Goods. Furthermore, the Customer shall clearly identify the nature of the complaint and specify the quantity of the Goods being subject of such complaint. The Customer must ensure that the Supplier can examine the Goods being subject of the complaint. In the lack of a Certficate and photos the complaint is not considered a proper complaint. If the Customer does not make the Supplier possible to examine the Goods or if the Customer sells, processes or destroys the Goods or part of the Goods without the Supplier s prior explicit written permission, no compensation or exchange of Goods might be claimed by the Customer. 13. The Supplier is entitled to perform via advance delivery and in instalments, as specified in this section. The Supplier is entitled to perform via advance delivery and in instalments, if it informs the Customer about such delivery 3, i.e. three days prior the date of delivery and if the Customer confirms in writing that is able to accept such advance delivery or delivery in instalments. The Customer shall always be obliged to accept the delivery 24, i.e. twentyfour hours prior the date of delivery.

5 14. A kárveszélyviselés az Átadás-átvétel időpontjában és helyén száll át a Szállítóról a Megrendelőre. Az átadást követően a Megrendelő viseli az Áruban vagy az Áruval kapcsolatosan bekövetkező valamennyi kárt. 15. Ha a szállítás a Megrendelőnek felróható okból késedelmesen történik meg, a Megrendelő köteles a késedelemmel a Szállítónak okozott károkat és költségeket a Szállítónak megtéríteni. A Megrendelőnek felróható késedelmes szállítás esetén a kárveszély a Megrendelés Visszaigazolásban meghatározott szállítási napon vagy időtartam utolsó napján száll át a Megrendelőre. 16. A Megrendelő a Szállítási Díjat a Megrendelés Visszaigazolásban foglalt határidőben és módon köteles a Szállítónak megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő köteles a Szállítónak késedelmi kamatot fizetni, melynek éves mértéke a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott, a fizetési határidő utolsó napján esedékes jegybanki alapkamat kétszerese. 17. A Szállító a megrendelésről a teljesítés napját követő 10, azaz tíz napon belül számlát állít ki, melyet postán küld meg a Megrendelő székhelyének címére. Nemzetközi megrendelés esetén a Megrendelő köteles a cégszerűen átvett, aláírt CMR-t a Szállítónak az Átadásátvételtől számított 10, azaz tíz napon belül visszaküldeni. Amennyiben ez nem vagy a fenti határidőt követően történik meg, a Szállító jogosult a magyar jogszabályok alapján az általános forgalmi adót (általános mértéke: 27%) a Megrendelőnek kiszámlázni. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 18. A Felek kommunikációt telefon, fax, , skype vagy egyéb csatorna útján is folytathatnak, azonban mind a Megrendelőlapot, mind a Megrendelés Visszaigazolását írásban, így különösen vagy fax útján kell megtenni. 19. Ha a Megrendelés Visszaigazolását követően bármilyen olyan adójogi, vámjogi vagy egyéb jogszabályi változás következik be, amelynek hatása van a Szállítási Díjra, a Szállítási Díj mértéke ezen jogszabályi változásoknak megfelelően módosul. 20. Az Áru a Szállítási Díj Megrendelő általi maradéktalan kifizetéséig a Szállító tulajdonában marad. 14. The risk is passed from the Supplier to the Customer at the time and place of the Transfer. After such Transfer it is the Customer who bears all the damages occuring in or in connection with the Goods. 15. If there is a delay in delivery due to a reason on the Customer s side, the Customer shall compensate the Supplier s eventual damages and costs. In case of delivery delay due to the Customer, the risk is passed over to the Customer on the delivery date or on the last date of the delivery period as specified in the Order Confirmation. 16. The Customer shall pay the Delivery Fee to the Supplier by the date and in the form as specified in the Order Confirmation. In case of late payment the Customer shall pay interest for late payment, the rate of which equals to the double of the central interest rate determined by the Hungarian National Bank due on the last day of the payment deadline. 17. The Supplier issues invoice on the order within 10, i.e. ten days after the day of performance. Such invoice is sent to the Customer s seat address via post. In case of international delivery, the Customer shall send the duly signed and acceted CMR back to the Supplier within 10, i.e. ten days upon Transfer. If this does not occur or occurs after the above deadline, the Supplier is entitled to issue an invoice on the value added tax payable according to the Hungarian laws (the rate of which is 27%). MISCELLANEOUS 18. The Parties might communicate via phone, facsimile, , skype or other ways as well, however, any Order Form and any Order Confirmation shall be done in writing, especially via or facsimile. 19. If there are any changes in the tax, customs or other rules and legal regulation after the Order Confirmation was placed and such changes affect the Delivery Fee, the sum of such Delivery Fee changes according to the changes in the legal regulations. 20. Until the Delivery Fee is completely paid by the Customer, the Goods remain in the ownership of

6 21. A Szállító nem felelős a vis maior vagy más, rajta kívülálló ok (természeti csapás, közlekedési akadály, sztrájk stb.) miatt bekövetkezett kárért, ugyanakkor felelős az általa szándékosan vagy a súlyos gondatlansággal okozott károkért. Ugyanakkor, a Szállító szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén is kizárólag az Áruval kapcsolatban köteles a Megrendelő kárát megtéríteni, nem köteles azonban megtéríteni a Megrendelő elmaradt hasznát, kiesett jövedelmét. 22. A Feleknek egymás irányában fokozott tájékoztatási kötelezettségük van. Ha Szállító tudomására jut, hogy az Áru leszállítása rajta kívülálló objektív ok miatt nem lehetséges, köteles a Megrendelőt ezen okról a tudomásszerzéstől számított 2, azaz két órán belül írásban tájékoztatni. 23. Az ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog az irányadó. 24. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk. ) és az INCOTERMS rendelkezései az irányadóak. 25. Az ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti. 26. Bármilyen, a Felek között felmerülő jogvita esetén a Felek megállapítják a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét. Kelt.: Érd, április 19. the Supplier. 21. The Supplier is not responsible for any damages that might occure due to vis maior or other causes being beyond its control (natural disasters, traffic hindrance, strike etc.), however, is responible for damages caused by the Supplier deliberately or by severe negligence. At the same time, even in case of deliberateness and severe negligence, the Supplier shall compensate only those damages that occured to the Customer in connection with the Goods and thus, it shall not compensate the Costumer s lost proft or income. 22. The Parties have special obligation to inform each other. If the Supplier becomes aware of the fact that the delivery cannot be performed on time due to reasons being beyond its control, it shall inform the Customer about such reason in writing within 2, i.e. two hours after having been informed about such reason. 23. The GTC shall be interpreted according to the Hungarian laws and regulations. 24. In issues not regulated in this GTC, the provisions of the Hungarian Civil Code (Act IV of 1959, further referred to as the Code Civil ) and that of INCOTERMS shall prevail. 25. The invalidity of any provision of the GTC does not effect the validity of any other part of the GTC. 26. If there is any legal dispute arising between the Parties, they conclude the exclusive competence of the Central District Court of Buda, respectivelly that of the Higher Court of Székesfehérvár. Dated: Érd, Hungary, 19 th April 2012

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Donghua Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Donghua Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Általános rendelkezések Donghua Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. Az ÁSZF-ben meghatározott feltételek, kivéve, ha a szerződő Felek ettől eltérően állapodnak meg, kötelező érvényűek

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER Zrt. ügyfeleitől a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatának szabályozása szerinti bankgaranciával is teljesíthető biztosítékok

Részletesebben

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Amely létrejött egyrészről Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. Adószám: 15390022-2-13 Statisztikai számjel: 15390022-7511-32-113 Képviseli: Dr. Csutoráné Dr. Győri

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ...

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ... Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 19/ 20141001/ BANKSZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON THE MAINTENANCE OF BANK ACCOUNT amely létrejött egyrészről a Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT

EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 03/ 20141001/ EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT amely létrejött egyrészről a

Részletesebben

Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Szállítói minőségi követelmények

Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Szállítói minőségi követelmények Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Szállítói minőségi követelmények 1., Általános követelmények: Rába Járműipari alkatrészgyártó Kft elvárása a hibamentes beszállítás. Amennyiben nem megfelelő minőségű

Részletesebben

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person)

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person) The Hungarian-Bulgarian Chamber of Commerce, as a cooperating partner of the French Chamber of Commerce and Industry in Hungary cordially invites you to the next Other cooperating parners: Belgian Business

Részletesebben

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám:.. mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a KELER KSZF Központi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBILPULT BÉRBEADÁSÁRA GENERAL TERMS OF AGREEMENT / RENTING MOBILE COUNTERS. 1. Alkalmazási kör

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBILPULT BÉRBEADÁSÁRA GENERAL TERMS OF AGREEMENT / RENTING MOBILE COUNTERS. 1. Alkalmazási kör ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBILPULT BÉRBEADÁSÁRA GENERAL TERMS OF AGREEMENT / RENTING MOBILE COUNTERS 1. Alkalmazási kör A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek) - a Budapest

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A VISTA Utazási Irodák Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 1.; cégjegyzékszám: 01-09-067990; GM EKH eng. szám: R-0727/93; adószám: 10415319-2-42;

Részletesebben

2. melléklet. Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás

2. melléklet. Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás 2. melléklet Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7. WHEREAS Előzmények (A) (A) OTP

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 11/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA CONTRACT ON PROVIDING ACCESS

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. Nyilvános A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 20/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

Közzétételi honlap üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Jelen Szerződés)

Közzétételi honlap üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Jelen Szerződés) Közzétételi honlap üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Jelen Szerződés) amely létrejött egyrészről a HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zrt. Székhely: H-1134 Budapest,

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Pótalkatrész Katalógus Kuplungmatika

Pótalkatrész Katalógus Kuplungmatika Spare Part Catalog Clutch-matic System We ll Clutch for you! Pótalkatrész Katalógus Kuplungmatika General Notes / Általános Információk Spare Part catalog is available only in English and Hungarian Language.

Részletesebben

Az adatlap benyújtásának módja

Az adatlap benyújtásának módja 1 13T1041INT Bejelentő és változásbejelentő lap A Magyarországon fiókteleppel, pénzügyi képviselővel nem rendelkező külföldi vállalkozás, vagy ha a bejelentést nem a munkáltató teljesíti a külföldi vállalkozás

Részletesebben

BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS TRANSPORT CONTRACT

BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS TRANSPORT CONTRACT BKV Zrt. TB-303/15 11. sz. melléklet BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS TRANSPORT CONTRACT A jelen fuvarozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a The present Transport Contract (hereinafter

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben

QUADRANT-TERAGLOBUS Műanyag Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei Hatályos 2014. 09.01.

QUADRANT-TERAGLOBUS Műanyag Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei Hatályos 2014. 09.01. QUADRANT-TERAGLOBUS Műanyag Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei Hatályos 2014. 09.01. napjától 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya A jelen általános szerződési

Részletesebben

DETAILED GUIDELINE Content Page

DETAILED GUIDELINE Content Page 1 DETAILED GUIDELINE Content Page Purchase for official purposes by Foreign Armed Forces and International Military Headquarters: VAT exemption 2 Purchase for official purposes by Foreign Armed Forces

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

Mestský úrad Rožňava '4.

Mestský úrad Rožňava '4. 11) Slovnaft Mestský úrad Rožňava '4. Dotiodna: 1 9-09- 2014 7... č, ybul Č, daamu:...1--,5-,1 Y Pdloko. Spracovidet: ĺaĺ- Zoznam faktúr / Invoice summary Nie je daňový doklad / Not valid for VAT purposes

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 E-mail: info@fulleon.co.uk Web: www.cooperfulleon.co m TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 Termék azonosító kód: ROLP/SV és ROLP/SV/WP Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely

Részletesebben

Megbízási szerződés (EP) Agency Agreement (BP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (EP) Agency Agreement (BP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (EP) Agency Agreement (BP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

105 AZ SPB BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

105 AZ SPB BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 105 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 106 amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések 1 Introductory Provisions

1. Bevezető rendelkezések 1 Introductory Provisions ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT DATA MANAGEMENT REGULATIONS amely készült a Jaipur Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 3. ; cégjegyzékszáma: 01-09- 984763) (a továbbiakban:

Részletesebben

POWER OF ATTORNEY / MEGHATALMAZÁS

POWER OF ATTORNEY / MEGHATALMAZÁS Advised direct PoA draft to the AGM Ajánlott közvetlen közgyűlési meghatalmazás tervezet SHALL BE PRINTED ON THE INVESTOR S LETTERHEAD TO BE LEGALIZED WITH CERTIFICATION OF POWER OF REPRESENTATION (AND

Részletesebben

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ a forint és deviza betéti kamatokról Közzététel: 2016. november 18-tól Hatályos: 2016. november 21-től Bulletin

Részletesebben

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. MÁJUS 31. TARTALOM A KORMÁNY RENDELETE Oldal 85/2008. (IV. 11.) Korm. r. a Magyar Köztársaság

Részletesebben

GRUNDFOS South East Europe Kft. General Terms and Conditions. A GRUNDFOS South East Europe Kft. Általános Szerződési Feltételei

GRUNDFOS South East Europe Kft. General Terms and Conditions. A GRUNDFOS South East Europe Kft. Általános Szerződési Feltételei A GRUNDFOS South East Europe Kft. Általános Szerződési Feltételei I. Szerződés hatálya Jelen Általános Szállítási Feltételek a Grundfos South East Europe Kft. mint Szállító - továbbiakban Szállító - által

Részletesebben

1. Alkalmazási kör Sphere of application A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek vagy ÁSZF) a

1. Alkalmazási kör Sphere of application A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek vagy ÁSZF) a Általános Szerződési Feltételek - Celebi 1. Alkalmazási kör Sphere of application A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek vagy ÁSZF) a The present General Terms of Agreement

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GENERAL TERMS AND CONDITIONS

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GENERAL TERMS AND CONDITIONS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a TAMA Solutions Kft (székhelye: 1136 Budapest, Balzac u. 54., cégjegyzék száma: 01-09- 966940, adószáma: 23467794-1-41)

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7.

IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7. IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7. WHEREAS Előzmények (A) OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (short name in English: OTP Mortgage

Részletesebben

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915 A FLIGHT REFUND LTD. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF FLIGHT REFUND LTD. I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Név: Flight Refund Ltd. Name: Flight

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

NEVEZÉSI LAP / ENTRY FORM MARATON - váltó / MARATHON - relay

NEVEZÉSI LAP / ENTRY FORM MARATON - váltó / MARATHON - relay NEVEZÉSI LAP / ENTRY FORM MARATON - váltó / MARATHON - relay RAJTSZÁM / START NUMBER: (A rajtszámot a rendezőség tölti ki. / To be entered by the organisers:) Kérjük a nevezési lapot NYOMTATOTT BETŰVEL,

Részletesebben

KT4D Duewag tengelyhez labirint tárcsa KL es típus/ Labyrinth disck to KT4D Duewag shaft KL type

KT4D Duewag tengelyhez labirint tárcsa KL es típus/ Labyrinth disck to KT4D Duewag shaft KL type 1. FELHÍVÁS ADATAI / DETAILS 1.1 Ajánlatkérés célja / Request purpose Tisztelt Címzettek/ Ajánlattevők! Dear Addressee/Tenderer A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2010. október 22. napjától visszavonásig Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) célja az, hogy szabályozza a PRINTDEKOR Kft. ( PRINTDEKOR

Részletesebben

A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai

A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai Agenda Fizetési határidő Jogszabályváltozás a késedelmes fizetésekre vonatkozóan 2013. július 1- től Késedelmi kamat Behajtási

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD E-mail: info@ fu leon.co.uk TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD-075444 Termék azonosító kód: Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely lehetővé teszi az építési termékek azonosítását

Részletesebben

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO burkolható fedlapok ACO burkolható fedlapok ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO gully Tartalom Általános információk 3 page ACO Uniface ACO UNIFACE burkolható fedlap

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2015 02.22. napjától visszavonásig Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) célja az, hogy szabályozza a FINGERPRINT Kft. ( FINGERPRINT

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

Jelen Szolgáltatási Keretszerződés (a Keretszerződés ) létrejött alulírott helyen és napon az alábbi felek (együtt: a Felek, önállóan a Fél ) között

Jelen Szolgáltatási Keretszerződés (a Keretszerződés ) létrejött alulírott helyen és napon az alábbi felek (együtt: a Felek, önállóan a Fél ) között Szolgáltatási Keretszerződés Jelen Szolgáltatási Keretszerződés (a Keretszerződés ) létrejött alulírott helyen és napon az alábbi felek (együtt: a Felek, önállóan a Fél ) között (1) [ ] (székhely: [ ],

Részletesebben

1. FELHÍVÁS ADATAI / DETAILS. 1.1 Ajánlatkérés célja / Request purpose. Tisztelt Címzettek/ Ajánlattevők! Dear Addressee/Tenderer

1. FELHÍVÁS ADATAI / DETAILS. 1.1 Ajánlatkérés célja / Request purpose. Tisztelt Címzettek/ Ajánlattevők! Dear Addressee/Tenderer 1. FELHÍVÁS ADATAI / DETAILS 1.1 Ajánlatkérés célja / Request purpose Tisztelt Címzettek/ Ajánlattevők! Dear Addressee/Tenderer A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD E-mail: info@fulleon.co.uk TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD-075441 Termék azonosító kód: Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely lehetővé teszi az építési termékek azonosítását

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek / General Terms of Contract

Általános Szerződési Feltételek / General Terms of Contract Általános Szerződési Feltételek / General Terms of Contract ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁSZF GENERAL TERMS OF CONTRACT GTC FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK A jelen ÁSZF-ben használt kifejezések jelentése: Loffice:

Részletesebben

Shareholder Declaration

Shareholder Declaration Shareholder Declaration Shareholders are asked to complete the Shareholder Declaration using block capitals and to submit it with all of its appendices to the Tender Agent in line with Section 2.2 of the

Részletesebben

Gyakran Ismételt Kérdések

Gyakran Ismételt Kérdések Vitarendezés a fogyasztó és vállalkozás közötti határon átnyúló, online ügyekben Gyakran Ismételt Kérdések 1. Mi az online vitarendezési platform és hogyan működik? Az Európai Bizottság létrehozott egy

Részletesebben

CENTER PLASTIC HUNGARY Kft. Általános Szerződési Feltételei Hatályos 2013. március 1. napjától

CENTER PLASTIC HUNGARY Kft. Általános Szerződési Feltételei Hatályos 2013. március 1. napjától CENTER PLASTIC HUNGARY Kft. Általános Szerződési Feltételei Hatályos 2013. március 1. napjától 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya A jelen általános szerződési feltételek valamennyi, a CENTER

Részletesebben

GENERAL TERMS AND CONDITIONS Effective from 15/03/2014 until withdrawal. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2014.03.15 napjától visszavonásig

GENERAL TERMS AND CONDITIONS Effective from 15/03/2014 until withdrawal. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2014.03.15 napjától visszavonásig ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2014.03.15 napjától visszavonásig GENERAL TERMS AND CONDITIONS Effective from 15/03/2014 until withdrawal Bevezető rendelkezések A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

EUROPETELL KFT. EUROPETELL LTD. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACT (Effective as of 1 January 2013)

EUROPETELL KFT. EUROPETELL LTD. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACT (Effective as of 1 January 2013) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (2013. január 1-jétől hatályos szöveg) EUROPETELL KFT. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACT (Effective as of 1 January 2013) EUROPETELL LTD 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

Gyakran Ismételt Kérdések

Gyakran Ismételt Kérdések Vitarendezés a fogyasztó és vállalkozás közötti határon átnyúló, online ügyekben Gyakran Ismételt Kérdések 1. Mi az online vitarendezési platform és hogyan működik? Az Európai Bizottság létrehozott egy

Részletesebben

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. február 1-től STANDARD CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of, February 1 st, 2010 1. Belföldi Forint forgalomhoz kapcsolódó

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

1x1 Fordítóiroda 1x1 Translations

1x1 Fordítóiroda 1x1 Translations To the Office of Immigration and Nationality Budapest Application for the Proof of Nationality I request for the establishment of the existence of my Hungarian nationality. I need / do not need a certificate

Részletesebben

Skoda 15 TR típusú trolibuszhoz tartozó harmonika/ Skoda 15Tr type of Accordion

Skoda 15 TR típusú trolibuszhoz tartozó harmonika/ Skoda 15Tr type of Accordion 1. FELHÍVÁS ADATAI / DETAILS 1.1 Ajánlatkérés célja / Request purpose Tisztelt Címzettek/ Ajánlattevők! Dear Addressee/Tenderer A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

Shareholder Declaration

Shareholder Declaration Shareholder Declaration Shareholders are asked to complete the Shareholder Declaration using block capitals and to submit it with all of its appendices to the Tender Agent in line with Section 2.2 of the

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

BANK OF CHINA (HUNGÁRIA) ZRT. Üzletszabályzata a bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és más pénzügyi szolgáltatások nyújtásáról

BANK OF CHINA (HUNGÁRIA) ZRT. Üzletszabályzata a bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és más pénzügyi szolgáltatások nyújtásáról BANK OF CHINA (HUNGÁRIA) ZRT. Üzletszabályzata a bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és más pénzügyi szolgáltatások nyújtásáról BANK OF CHINA (HUNGARY) CLOSE LTD. Business Rules on keeping bank

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat ), másrészről a

Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat ), másrészről a Szándéknyilatkozat Amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat ), másrészről a Hungáriavíz Zrt. (a továbbiakban Hungáriavíz ), a Suez Environnement SA (a továbbiakban

Részletesebben

HONORARY CONSULATE OF HUNGARY MAGYAR TISZTELETBELI KONZULÁTUSA

HONORARY CONSULATE OF HUNGARY MAGYAR TISZTELETBELI KONZULÁTUSA HONORARY CONSULATE OF HUNGARY MAGYAR TISZTELETBELI KONZULÁTUSA PROCEDURE TO REGISTER A MARRIAGE IN HUNGARY Marriages concluded abroad may be registered in Hungary by application through the Consular Section

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints

1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints I. Bevezető rendelkezések I Introduction 1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints A Bank of China Limited Magyarországi Fióktelepe (H-1051 Budapest,

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

Document name: General Terms and Conditions Revision: 0 Date: 01.02.2011 Page 1 of 6

Document name: General Terms and Conditions Revision: 0 Date: 01.02.2011 Page 1 of 6 1. Scope General Terms and Conditions 1.1 These General Terms and Conditions (hereinafter T&C ) apply to all contracts even future ones for deliveries or other services including MEGIST contracts for labour,

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

A Budapest Váci út 152-156. alatti helyiség bérlete tárgyában, Pacont Kft. (1138 Budapest, Váci út 152-156.,

A Budapest Váci út 152-156. alatti helyiség bérlete tárgyában, Pacont Kft. (1138 Budapest, Váci út 152-156., BÉRLETI SZERZÕDÉS A Budapest Váci út 152-156. alatti helyiség bérlete tárgyában, az alábbi felek között:. (1138 Budapest, Váci út 152-156., Cégjegyzési szám: 01-09-077-850) mind bérbeadó (a továbbiakban

Részletesebben

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PANNONHITEL ZRT. IN RELATION TO PURCHASING AND VALIDATING AIR PASSENGERS COMPENSATION CLAIMS

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PANNONHITEL ZRT. IN RELATION TO PURCHASING AND VALIDATING AIR PASSENGERS COMPENSATION CLAIMS A PANNONHITEL ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LÉGI UTASOK KÁRTALANÍTÁS IRÁNTI KÖVETELÉSEINEK MEGVÁSÁRLÁSÁVAL ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PANNONHITEL ZRT. IN RELATION

Részletesebben

Repair and maintenance services of dampers

Repair and maintenance services of dampers Repair and maintenance services of dampers Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40207553.aspx Ekstern anbuds ID 237001-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type

Részletesebben

GENERAL TRADING TERMS AND CONDITIONS (effective from January 2014) ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK (2014. januártól érvényes)

GENERAL TRADING TERMS AND CONDITIONS (effective from January 2014) ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK (2014. januártól érvényes) ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK (2014. januártól érvényes) GENERAL TRADING TERMS AND CONDITIONS (effective from January 2014) 1. Irányadó rendelkezések 1. Prevailing regulations A szállító és a megrendel

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MAVIR PARTNEREK SZÁMÁRA

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MAVIR PARTNEREK SZÁMÁRA Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 07/ 20141001/ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MAVIR PARTNEREK SZÁMÁRA SERVICE CONTRACT FOR MAVIR PARTNERS amely létrejött egyrészről a KELER Központi Értéktár Zártkörűen

Részletesebben

www.gelighting.com Kültér és közvilágítás LED világítási megoldások

www.gelighting.com Kültér és közvilágítás LED világítási megoldások www.gelighting.com Kültér és közvilágítás LED világítási megoldások Lépjen be velünk a LED világítás új korszakába! A LED világítás átalakítja a környezetet, amelyben élünk. Általa az utak biztonságosabbak,

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Agency Agreement Participation Együttműködési megállapodás This Agreement dated... is made between the.tra vel agency (the Agent ) and Budget Rent a Car Hungary ( Budget ).

Részletesebben

T/3484. számú. törvényjavaslat

T/3484. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3484. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről Előadó: Balog Zoltán

Részletesebben

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ...

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ... Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 30/ 20151112/ SZERZŐDÉS A REMIT 8. CIKKE SZERINTI ADATOK ENERGIAPIACI ÜGYNÖKSÉG FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA CONTRACT ON FORWARDING DATA DETERMINED BY ARTICLE

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelés jelentősége

Vállalati kockázatkezelés jelentősége www.pwc.com/hu Vállalati kockázatkezelés jelentősége Fedor Péter 2013. szeptember 19. Miről lesz szó 1. Mi is az az ERM? 2. Miért fontos? 3. Gyakorlati sajátosságok PwC Magyarország Mi is az az ERM? PwC

Részletesebben