Éghajlati modellezés. Szépszó Gabriella

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éghajlati modellezés. Szépszó Gabriella"

Átírás

1 Éghajlati modellezés Szépszó Gabriella

2 TARTALOM 1. Az éghajlati rendszer 2. Éghajlati modellezés 3. Regionális leskálázás 4. A szimulációk bizonytalanságai 5. Összefoglalás

3 Alapfogalmak Idıjárás: A légkör egy adott idıponthoz tartozó pillanatnyi állapota Jellemzése: pillanatnyi értékekkel Éghajlat (klíma): Az éghajlati rendszer (ami már nemcsak a légkör) hosszú idı folyamán tanúsított állandósult viselkedése Jellemzése: statisztikai paraméterekkel május

4 Az éghajlati rendszer elemei légkör bioszféra szárazföldek vízburok tengeri jég, jégtakarók, gleccserek Forrás: Götz G., 2004 Éghajlati rendszer: a légkör és a vele kölcsönhatásban álló négy geoszféra együttese május

5 Légkör Az éghajlati rendszer központi, leginkább instabilis és legnagyobb változékonyságú komponense Állandó összetevık Üvegházhatású gázok Aeroszolok Felhık Sugárzás elnyelése, szórása, visszaverése Összetevı Koncentráció [%] Tartózkodás CO 2 0, év Metán 0, év Ózon 0, év CFC-k 0, év Vízgız Változó 10 nap május

6 Hidroszféra A Földfelszín 71 %-a: a felszíni és a felszín alatti vizek összessége Szén-dioxid elnyelı képesség Nagy hıkapacitás meridionális hıátvitel felét bonyolítja Nagy tehetetlenség hosszú igazodási idık ( év) A légkörinél jóval lassabb, 3D áramlási rendszer: Felszíni áramlatok: szél hajtotta rendszer Sőrőségkülönbség által mozgatott mélységi áramlatok: hımérséklet- és sótartalom-különbségek termohalin cirkuláció május

7 A felszíni tengeráramlatok fizikája Egyensúlyi áramlások: a hajtóerı és az eltérítıerı egyensúlya geosztrofikus áramlások 1 ρ v grad h p r r = 2Ω v h Szél az óceán fölött nyíróerı a felszíni víz mozgásba jön az áramló víz sebessége kb. a szélsebesség 3 százaléka Földforgás eltérítı ereje szögeltérés a felszínen (45?) fok, a mélységgel növekszik (Ekman-spirál) Ekman-sodrás: merıleges a szél irányára 1: szél 2: felszíni kényszer 4: Coriolis hatás 3: eredı erı május

8 Felszíni tengeráramlatok vázlata Intenzív áramlás egy keskeny csatornában május

9 A tengeráramlatok tényleges rendszere? Földet körbefutó áramlás május

10 Hımérséklet és sótartalom Nagyobb sótartalom nagyobb sőrőség Alacsonyabb hımérséklet nagyobb sőrőség Hımérséklet [K] Sótartalom [o/oo] Sőrőség [g/cm 3 ] Mélység [m] Párolgás Legnagyobb sőrőség a keveredési réteg alján ELTE, Kármán labor május

11 Hımérséklet vertikális profilja különbözı szélességeken május

12 Óceáni szállítószalag Átkeveredés: pólusok között: ~400 év medencék között: x1000 év május

13 Jégtakaró Kontinentális felszín Sarki jégmezık, gleccserek, felszíni hó, tengerjég A beérkezı Napsugárzás visszaverése Édesvíz-készlet óceáni cirkuláció Talajfelszín: Napsugárzás visszaverése + hosszúhullámú sugárzás a légkörbe Élıvilág Az élet színtere a Földön az ember is része A modellezés a növényekre koncentrál május

14 A legfontosabb éghajlatalakító tényezı A rövidhullr vidhullámú Napsugárz rzás megmaradó része áthalad a légkl gkörön CO 2, CH 4, ózon, H 2 O Az üvegházgázok zok a kisugárzott energia egy részét t visszatartják, ezzel melegítve a légkl gkört a felszín n közelk zelében A Napsugárz rzás egy része r el sem éri a felszínt, visszaverıdik A sugárzás által felmelegített felszín energiát sugároz a világőr felé Természetes üvegházhatás: ha nem lenne, ~33 fokkal lenne alacsonyabb a földi átlaghımérséklet (most ~15 o C) május

15 Az éghajlati rendszer évi átlagos globális energia-egyensúlya egyensúlya Teljes visszavert napsugárzás 107 Wm -2 Légköri gázok, felhık, aeroszolok által visszavert 77 Beérkezı napsugárzás 342 Wm -2 Légköri emisszió Felhızeti emisszió Légköri elnyelés Látens 78 hı Kimenı hosszúhull. sugárzás 235 Wm -2 Légköri ablak Felszín által visszavert 30 Felszín által elnyelt Termális Üvegházgázok Visszasugárzás Felszíni Evapotranspiráció Felszíni visszasug. elnyelés Hıegyensúly = hıbevétel hıleadás ( 0) május

16 A sugárzási egyenleg megváltozása Külsı kényszerek: Természetes: Napsugárzás intenzitásának, Föld pályájának változása, vulkánkitörések Antropogén: ipari tevékenység, stb. Az éghajlati rendszer mindig egyensúlyra törekszik nemegyensúlyi rendszer Visszacsatolások: öngerjesztı (pozitív) és csillapító (negatív) Csökkenı hımérséklet Emelkedı hımérséklet Változó X május

17 Éghajlati modellezés Az éghajlati rendszer, illetve a rendszer összetevıinek tanulmányozására, s az összetevık közötti kölcsönhatások elemzésére Egyetlen válaszadási lehetıség a kérdésre: miként reagál az éghajlat egy feltételezett kényszerre? Fizikai törvények minden összetevı és kölcsönhatás esetében Matematikai egyenletrendszer: nemlineáris parciális differenciálegyenlet-rendszer + kezdeti és peremfeltételek numerikus megoldás május

18 Sajátosságok A kezdeti feltételek hamar elveszítik hatásukat és a külsı kényszerek kormányozzák a rendszert Az éghajlati modellek nem a HTER egyszerő kiterjesztései a hosszabb idıtávok irányába Hanem: átalakítás kényszerített-disszipatív rendszerekké Fizikai parametrizációs eljárások fontossága: sugárzás, planetáris határréteg, felszíni folyamatok, nagyskálájú csapadék, konvekció (általában hidrosztatikus modellekrıl van szó) Kapcsolt modellrendszerek csatolás jelentısége május

19 A globális éghajlati modellek összetevıi Felszíni modell: talaj leírása Óceáni modell: tengeráramlatok, tengerjég Légköri modell Levegıkémia: aeroszolok, CO 2 körforgalom Élıvilág május

20 Az óceáni modellek típusai 1. Az óceán egyszerő nedves felület: a tengerfelszínhımérséklet (SST) a felszíni energia-egyensúly alapján számolódik, nincs hıtárolás és óceáni áramlatok; 2. Keveredési réteggel bíró óceán: az SST a felszíni energiaegyensúlyból és egy egyszerő keveredési réteg hıtárolása alapján számítódik továbbra sincsenek tengeráramlatok; 3. Óceáni általános cirkulációs modellek: az SST kiszámításánál a fentieken túl figyelembe veszik az áramlatok és feláramlások hatását május

21 3. Dinamikus óceáni cirkulációs modellek Az óceánt teljes mélységében tekinti Tartalmazza: az óceáni áramlások, a mélybıl való feláramlások, a szubgrid skálájú vertikális és horizontális örvényes diffúziós keveredési folyamatok leírását AGCM ununununununununununu SST: felszíni egyensúly, hıtárolás, advekció, diffúzió Új egyenletek bevezetésével leírja az óceáni áramlatok, a hımérséklet és a sótartalom változásait Felpörgés (spin-up): néhányszáz évet igényelhet, míg a legalsó rétegek is egyensúlyba kerülnek a felsı réteggel vagy a külsı kényszerekkel május

22 Az óceáni cirkulációs modellek jellemzıi Hidrosztatikus primitív egyenletek megoldása Rácsponti modellek (óceáni medencék) eltolt Arakawarácsok használatával Tipikus rácsfelbontás: km Felszínkövetı vagy izopiknikus vertikális koordináta-rendszer Felsı határfeltételek: momentum, látens és szenzibilis hı, csapadék Hasonló dinamika különbségek a fizikai parametrizációs eljárásokban: horizontális és vertikális diffúzió, keveredés május

23 A tengeri jég modellek A tengeri jég folyamatait leíró modell általában egyszerőbb pedig nagy jelentıséggel bír, ugyanis a jégképzıdés módosíthatja a klímaérzékenységet A korai jégmodellek egyszerő termodinamikai modellek voltak: csak hımérsékleti információkat használtak (víz + levegı) olvadás vagy fagyás minden rácspontra Léteznek bonyolultabb jégmodellek is: figyelembe veszik a jég mozgását, a repedések hatását és egy egyszerő jégdinamikai leírást is tartalmaznak május

24 Csatolási stratégia Kommunikáció: bizonyos idıközönként információcsere a komponensek között kapcsolatot biztosító felület Az óceáni modellben az SST, az áramlatok és a sótartalom igazodik a légkörtıl kapott kényszerekhez A tengerjég modellben a légköri + óceáni kényszerek (hımérséklet + áramlások) inputot szolgáltatnak, ez alapján a jégmodell új jégeloszlást számít Légköri igazodás az óceán és a jégfelszín kényszereihez v SST és tengerjég eloszlás Légköri modellkomponens Szél, P E, nettó hıfluxus Interpoláció, mértékegység-konverzió, idıbeli átlagolás, fluxus-korrekció nunununununununununununununununununununun Tengerjég modell Óceáni modellkomponens május

25 Éghajlati modellek alkalmazása Elsıként a múltra vonatkozó tesztelés eredmények összehasonlítása a múltban összegyőjtött megfigyelésekkel (validáció) Elvárt pontosság: az éghajlat átlagos jellemzıinek visszatükrözése egy éghajlati szimuláció úgy is lehet tökéletes, hogy közben egyetlen idıjárási eseményt sem jelzett elıre A feltérképezett gyengeségek alapján a modellt fejlesztik A kellıen pontos modellel a jövıre vonatkozó projekciókat készítenek feltételes prognózisok: hipotézisek az antropogén tevékenység alakulására május

26 Az emberi tevékenységet leíró forgatókönyvek május

27 Globális hımérsékletváltozás A globális modellek által jelzett globális hımérsékletváltozás Forrás: IPCC, május

28 Regionális sajátosságok Globális modellek: km-es vízszintes és 1 km-es függıleges rácstávolság Magyarország fölé ebbıl néhány (2-10) pont esik A regionális éghajlatváltozás iránya ellentétes lehet a globális tendenciákkal 90-es évek Ma A globális információ finomítása szükséges: 1. Statisztikus-empirikus leskálázás 2. Dinamikai módszerek Forrás: IPCC, AR május

29 1. Statisztikus leskálázás Globális éghajlat jellemzıi Globális éghajlat jellemzıi Múlt, például: Múltbeli kapcsolat majd ugyanez a jövıben Jövı, például: Regionális éghajlat jellemzıi Regionális éghajlat jellemzıi Egyszerősített példa: A múltban: T globális = T G T Keszthely =f(t G ) Ezzel a relációval a jövıre: T globális = T G + T T Keszthely = f(t G + T) május

30 Mi az elmélet gyenge pontja? Az elmélet feltételezi a globális és a regionális éghajlat közötti kapcsolat változatlanságát Ugyanakkor az éghajlati rendszer alkalmazkodik az ıt folyamatosan érı kényszerekhez, azaz folytonos változásban van Az alkalmazkodás idıskálája évszázadoktól évezredekig nyúlik, benne bonyolult visszacsatolásokkal és kölcsönhatásokkal A módszerrel nem tudjuk a globális és regionális éghajlat okokozati összefüggéseit, hosszútávú fejlıdését tanulmányozni május

31 2. Dinamikai módszerek Finomabb felbontású légköri általános cirkulációs modellek Változó felbontású légköri általános cirkulációs modellek Dinamikai leskálázás regionális (korlátos tartományú) éghajlati modellek segítségével május

32 Regionális finomítás globális modellekkel Lehetnek kapcsolt modellrendszerek de többségük légköri modell, óceáni kényszerek más kapcsolt modellintegrálásból Idıszeletes kísérletek Változó felbontású légköri általános cirkulációs modellek: Globális modellek, felbontásuk csak a kiválasztott terület felett nagyobb A felbontás-különbség nem növelhetı tetszılegesen Eltérı fizikai parametrizációk a különbözı felbontású területeken Idılépcsı kérdése (felbontás) május

33 Regionális éghajlati modellek Kisebb terület finomabb felbontás: km Néhány fizikai folyamat pontosabb, explicit leírása Részletesebb felszíni jellemzık (pl. domborzat, érdesség, albedó) Külsı kényszerek a peremfeltételeken keresztül Kifejlesztés: GCM-bıl (dinamika) vagy LAM-ból (fizika) Forrás: PRUDENCE május

34 A regionális projekciók sajátosságai 1. Peremfeltételek jelentısége 2. Tartomány és felbontás megválasztásának fontossága 3. A szimulációs hibák értelmezése 4. Többféle bizonytalanság május

35 1. A határfeltételek megválasztása

36 Határfeltételek A klasszikus kezdeti feltétel a hosszú integrálás során elveszíti jelentıségét (nem hosszútávú elırejelezhetıség) a peremfeltételek hatása döntı oldalsó határfeltételek A határfeltételek pontatlansága hatással van a regionális kísérlet eredményére Alkalmazható határfeltételek: 1. Tökéletes peremfeltételek re-analízisek (megfigyelések figyelembevételével) múltra 2. Szimulált peremfeltételek pl. globális modellkísérletek május

37 Re-analízisek Újra-analizált meteorológiai változók egy egész Földet lefedı 3D rácson Elıállítás: mérések + rövidtávú modell-elırejelzések + adatasszimiláció NCEP/NCAR, ECMWF re-analízisei: Térbeli felbontás: 125 km 60 függıleges modellszint Hatórás idıbeli felbontás az idıszakra Csak az áramlás nagyskálájú jellemzıit írják le május

38 Példa: átlaghımérséklet validáció LBC: ERA40 LBC: GCM A határfeltételtıl függı hibák A két kísérlet hibája különbözı hibatagokból áll elı: 1. Tökéletes LBC: (elvileg) csak a regionális modell hibája 2. Szimulált LBC: GCM + RCM hibája nem különíthetı el Melyik május 15. kísérlet alapján fejlesztik a a regionális modellt? 38

39 Elvárt pontosság A határfeltételtıl függıen eltérı pontosságot várunk el: 1. Tökéletes LBC: a megfigyelésekkel szinkron átlagos viselkedés az egyes évek beazonosíthatók 2. GCM LBC: harmincéves (vagy hosszabb) idıszakok átlaga, nincs szinkronitás az egyes évek nem azonosíthatók be LBC: ERA40 LBC: GCM május

40 Határfeltételek figyelembevétele Korrekt kitőzés helyett relaxáció φ t ( x, t) φ( x, t) + u x = K [ ] E ( x) φ( x, t) φ ( x, t) Hagyományosan: egyirányú csatolás (relaxációval) ideális: kétirányú relaxációs függvény Host modell Relaxációs zóna Korlátos tartományú modell külsı Forrás: május Lorenz 15. & Jacob 40

41 2. A tartomány és felbontás megválasztása

42 Tartomány megválasztásának szempontjai Cél: nagyskálájú információk figyelembevétele + kisskálájú cirkuláció kifejlesztése Tartomány mérete: Túl nagy tartomány a peremfeltételek hatása nem érvényesül a tartomány belsejében Túl kis tartomány a peremfeltételek uralják a regionális modellt, nincs mód önálló cirkuláció kialakulására Hamis hullámok a határ közelében A túl keskeny relaxációs zóna hatással van a belsı területekre is Ezt erısíti, ha a határok gyorsan változó domborzat felett húzódnak május

43 Példa: túl kis tartomány + peremek a hegyeken keresztül İszi csapadékhibák Mesterséges, valószerőtlen mintázatok a tartomány peremén Forrás: Csima G május

44 Felbontás megválasztásának szempontjai Fizikai határ: számítási kapacitás és modelljellemzık (dinamika + fizikai parametrizációk) A leskálázandó és leskálázott információ felbontásának aránya nem lehet tetszılegesen nagy Optimális: a felbontási arány nem haladja meg a 8-12-t május

45 3. Szimulációs hibák értelmezése

46 Pontosan ismerjük-e e a közelmúltat? Különbözı megfigyelési adatbázisok: CRU ECA Magyarországi adatok Nyári szárazság probléma: volt nincs Melyik A referencia? május

47 Hibák állandósága LBC: ERA-40, hımérsékleti hibák [ o C] HU: május

48 Korrigáljuk ıket? Mit tegyünk a hibákkal? Megfigyelések Regionális modell eredményei Regionális modell eredményei Múlt, például: Hibakorrekció, majd ugyanez a jövıben Jövı, például: Regionális modell eredményei Regionális modell eredményei Hátrány: elvész a fizikai konzisztencia, a modelleredmények nem használhatók további fizikai modellkísérletek inputjaiként Modellezıi megközelítés: a cél a hibák fizikai okainak kutatása és ezek alapján a modellek fejlesztése addig: delta-módszer május

49 Delta módszer: csak változás május

50 4. A modell-szimulációk bizonytalanságai

51 Bizonytalanságok és számszerősítésük Rövidtávon: legnagyobb jelentıséggel a kezdeti feltételek hibái és a modellhibák bírnak Az éghajlati modellezésben: 1. Természetes változékonyság 2. Modellek eltéréseibıl adódó bizonytalanság 3. Az emberi tevékenység bizonytalansága ensemble technika: multi-modell és multiszcenárió szimulációk Az egyes tagok egyforma súllyal szerepelnek? május

52 Globális modellszimulációk 15 (14) modell x 3 forgatókönyv = 45 (42) modellkísérlet Hımérséklet Csapadék május

53 Hawkins & Sutton, 2009, 2011 Térbeli sajátosságok H İ M É R S É K L E T Globális Európa C S A P A D É K Belsı változékonyság Forgatókönyvek Modellek Teljes május

54 Hımérséklet Jel zaj arány Csapadék Hawkins & Sutton, 2009, 2011 Jel: átlagos változás, zaj: szórás Maximum: hımérséklet ~2040; csapadék ~2070 Hosszabb idıszakra erısebb Modellbizonytalansággal és anélkül május

55 Éghajlati projekciók felhasználása Modell 1 Modell 2 Modell... 3D meteorológiai output mezık Bizonytalanságok Modell N Utó-feldolgozás: speciális statisztikai vagy dinamikai leskálázás Objektív hatásvizsgálati módszerek Felhasználás: gazdaság, társadalom, egészségügy, politika május

56 Hazai klímadinamikai tevékenység Modell Határfeltétel Felbontás Forgatókönyv ALADIN ARPEGE 10 km A1B REMO ECHAM5/MPI-OM 25 km A1B PRECIS HadCM3 25 km A2, B2, A1B RegCM ECHAM5/MPI-OM RegCM_25 10 km A1B Lefedett idıszakok: , , , 1951(1961) 2100 REMO ALADIN május

57 Összefoglalás Állandósult viselkedés (évtizedes idıskála) Külsı kényszerek kormányozzák a rendszert Érzékenység a kezdeti feltételekre, korlátozott elırejelezhetıség Projekció Elvárás: térben és idıben a légköri állapot pontos leírása Elvárás: éghajlati jellemzık pontos leírása Rövidtávú viselkedés (néhány óra 1-2 hét) Elırejelzés Általában légköri modellek Kapcsolt modellrendszerek május

58 Idıjárási vs.. éghajlati modellezés Rövidtávú viselkedés leírása: néhány óra 1-2 hét A kezdeti feltételekre való érzékenység korlátozott elırejelezhetıség Általában légköri folyamatokat leíró modellek Elvárás: térben és idıben a légköri állapot pontos leírása Elırejelzés Állandósult viselkedés leírása: évszakos évtizedes idıskála A kezdeti feltételek hatása hamar elvész külsı kényszerek kormányozzák a rendszert Kapcsolt modellrendszerek Elvárás: éghajlati jellemzık pontos leírása Projekció május

59 Globális modellek: nagyskálájú folyamatok Cél: globális projekciók finomítása Regionális éghajlati modellezés (Magyarországon is) A korlátos tartományú klímamodellezés újabb kérdéseket vet fel: Elvárt pontosság Határfeltételek szerepe Tartomány és felbontás megválasztása Hibák értelmezése Bizonytalanságok számszerősítése május

60 Reklám További információ: május

1. Az éghajlati rendszer 2. Éghajlati modellezés 3. Regionális leskálázás 4. A szimulációk bizonytalanságai 5. Összefoglalás

1. Az éghajlati rendszer 2. Éghajlati modellezés 3. Regionális leskálázás 4. A szimulációk bizonytalanságai 5. Összefoglalás Éghajlati modellezés Szépszó Gabriella szepszo.g@.g@met.hu TARTALOM 1. Az éghajlati rendszer 2. Éghajlati modellezés 3. Regionális leskálázás 4. A szimulációk bizonytalanságai 5. Összefoglalás Alapfogalmak

Részletesebben

1. Regionális projekciók 2. Regionális éghajlati modellezés 3. A regionális modellezés kérdései 4. Hazai klímadinamikai tevékenység 5.

1. Regionális projekciók 2. Regionális éghajlati modellezés 3. A regionális modellezés kérdései 4. Hazai klímadinamikai tevékenység 5. Éghajlati modellezés 2. rész: Regionális éghajlati modellezés Összeállította: Szépszó Gabriella szepszo.g@.g@met.hu TARTALOM. Regionális projekciók 2. Regionális éghajlati modellezés 3. A regionális modellezés

Részletesebben

Az éghajlati modellek eredményeinek alkalmazhatósága hatásvizsgálatokban

Az éghajlati modellek eredményeinek alkalmazhatósága hatásvizsgálatokban Az éghajlati modellek eredményeinek alkalmazhatósága hatásvizsgálatokban Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat, szepszo.g@met.hu RCMTéR hatásvizsgálói konzultációs workshop 2015. június 23.

Részletesebben

Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei

Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei Szépszó Gabriella (szepszo( szepszo.g@.g@met.hu), Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Magyar

Részletesebben

1. Az éghajlati rendszer 2. Éghajlati modellezés 3. Óceáni modellek, csatolás 4. Globális projekciók készítése 5. Kitekintés

1. Az éghajlati rendszer 2. Éghajlati modellezés 3. Óceáni modellek, csatolás 4. Globális projekciók készítése 5. Kitekintés Éghajlati modellezés 1. rész: A globális éghajlati rendszer és modellezése Szépszó Gabriella szepszo.g@met.hu TARTALOM 1. Az éghajlati rendszer 2. Éghajlati modellezés 3. Óceáni modellek, csatolás 4. Globális

Részletesebben

Hidroszféra. Légkör. Tartalom. Klímaváltozás. Idıjárás és éghajlat. Éghajlati rendszer: a légkör és a vele kölcsönhatásban álló 4 geoszféra együttese

Hidroszféra. Légkör. Tartalom. Klímaváltozás. Idıjárás és éghajlat. Éghajlati rendszer: a légkör és a vele kölcsönhatásban álló 4 geoszféra együttese Éghajlatváltozás és matematika Hogyan modellezzünk és az eredményt hogyan használjuk fel? Krüzselyi Ilona (kruzselyi.i@met.hu) Kovács Mária, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Tartalom Bevezetés Éghajlati

Részletesebben

Az éghajlatváltozás jövıben várható hatásai a Kárpát medencében

Az éghajlatváltozás jövıben várható hatásai a Kárpát medencében Az éghajlatváltozás jövıben várható hatásai a Kárpát medencében regionális éghajlati modelleredmények alapján Szépszó Gabriella (szepszo( szepszo.g@.g@met.hu), Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter

Részletesebben

A hazai regionális klímamodellek eredményeinek együttes kiértékelése

A hazai regionális klímamodellek eredményeinek együttes kiértékelése A hazai regionális klímamodellek eredményeinek együttes kiértékelése Horányi András,, Csima Gabriella, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Bartholy Judit, Pieczka

Részletesebben

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai

Részletesebben

Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei és korlátai

Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei és korlátai Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei és korlátai Szépszó Gabriella szepszo.g@.g@met.hu Numerikus Modellezı és Éghajlat-dinamikai Osztály MMT Agro- és Biometeorológiai Szakosztályának

Részletesebben

Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella. Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati osztály, Klímamodellező Csoport

Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella. Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati osztály, Klímamodellező Csoport Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati osztály, Klímamodellező Csoport 2012. március 21. Klímaváltozás - miről fecseg a felszín és miről

Részletesebben

Numerikus prognosztika: szakmai alapok

Numerikus prognosztika: szakmai alapok Bevezetés az idıjárás (éghajlat) numerikus (számszerő) elırejelzésébe Összeállította: Horányi András Kiegészítette: Szépszó Gabriella szepszo.g@met.hu Elıadások anyaga: http://nimbus.elte.hu/~numelo/mat

Részletesebben

A klímaváltozás a Balatonnál a meteorológiai számítások tükrében

A klímaváltozás a Balatonnál a meteorológiai számítások tükrében A klímaváltozás a Balatonnál a meteorológiai számítások tükrében HORÁNYI ANDRÁS (horanyi( horanyi.a@.a@met.hu) Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Numerikus

Részletesebben

A jövıre vonatkozó éghajlati projekciók

A jövıre vonatkozó éghajlati projekciók Az éghajlati modellek értékelése és A jövıre vonatkozó éghajlati projekciók Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu) Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Az éghajlatváltozás tudományos alapjai az IPCC

Részletesebben

Bevezetés az időjárás és az éghajlat numerikus (számszerű) előrejelzésébe

Bevezetés az időjárás és az éghajlat numerikus (számszerű) előrejelzésébe Bevezetés az időjárás és az éghajlat numerikus (számszerű) előrejelzésébe Szépszó Gabriella szepszo.g@met.hu Korábbi előadó: Horányi András Előadások anyaga: http://nimbus.elte.hu/~numelo Az előadás vázlata

Részletesebben

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS AZ OMSZ-NÁL. Magyar Tudományos Akadémia szeptember 15. 1

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS AZ OMSZ-NÁL. Magyar Tudományos Akadémia szeptember 15. 1 Regionális klímamodellezés az Országos Meteorológiai Szolgálatnál HORÁNYI ANDRÁS (horanyi.a@met.hu) Csima Gabriella, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Numerikus Modellező

Részletesebben

Éghajlatváltozás tudhatjuk-e, mi lesz holnapután?

Éghajlatváltozás tudhatjuk-e, mi lesz holnapután? Éghajlatváltozás tudhatjuk-e, mi lesz holnapután? Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Numerikus Modellező és Éghajlat-dinamikai Osztály TARTALOM 1. Bevezetés 2. Időjárás és éghajlat 3. A

Részletesebben

A magyar tudomány Achilles-sarka: a klímakutatás

A magyar tudomány Achilles-sarka: a klímakutatás A magyar tudomány Achilles-sarka: a klímakutatás Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Numerikus Modellező és Éghajlat-dinamikai Osztály TARTALOM Bevezetés Globális trendek (IPCC) Az éghajlati

Részletesebben

A klímamodellezés szépségei egy szélmalomharc tükrében

A klímamodellezés szépségei egy szélmalomharc tükrében A klímamodellezés szépségei egy szélmalomharc tükrében Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu) Klímamodellező Csoport Éghajlati Osztály Róna Zsigmond Ifjúsági Kör 2014. október 16. TARTALOM 1. Motiváció 2.

Részletesebben

A klímamodellek eredményei mint a hatásvizsgálatok kiindulási adatai

A klímamodellek eredményei mint a hatásvizsgálatok kiindulási adatai A klímamodellek eredményei mint a hatásvizsgálatok kiindulási adatai Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat, szepszo.g@met.hu RCMTéR projekt 2. konzultációs workshopja 2016. február 19. TARTALOM

Részletesebben

A REMO modell és adaptálása az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

A REMO modell és adaptálása az Országos Meteorológiai Szolgálatnál A REMO modell és adaptálása az Országos Meteorológiai Szolgálatnál Szépszó Gabriella Kutatási és Fejlesztési Főosztály, Numerikus Előrejelző Osztály Meteorológiai Tudományos Napok 2005. november 24-25.

Részletesebben

Új klímamodell-szimulációk és megoldások a hatásvizsgálatok támogatására

Új klímamodell-szimulációk és megoldások a hatásvizsgálatok támogatására Új klímamodell-szimulációk és megoldások a hatásvizsgálatok támogatására Zsebeházi Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat KlimAdat hatásvizsgálói workshop 2018. december 7. TARTALOM 1. Klímamodellezés

Részletesebben

és s kommunikáci Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály

és s kommunikáci Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály A jövıbeli j éghajlati projekciók bizonytalanságai és s kommunikáci ciójuk Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály

Részletesebben

lat klímamodellez Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály

lat klímamodellez Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály Az Országos Meteorológiai Szolgálat lat klímamodellez mamodellezıi i tevékenys kenysége Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati

Részletesebben

A GLOBÁLIS MELEGEDÉS ÉS HATÁSAI MAGYARORSZÁGON

A GLOBÁLIS MELEGEDÉS ÉS HATÁSAI MAGYARORSZÁGON FÖLDTUDOMÁNYOS FORGATAG Budapest, 2008. április 17-20. A GLOBÁLIS MELEGEDÉS ÉS HATÁSAI MAGYARORSZÁGON ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest VÁZLAT I. Változó éghajlat II. XXI. századra várható éghajlati

Részletesebben

Regionális klímadinamikai kutatások: nemzetközi és hazai kitekintés. Meteorológiai Tudományos Napok, november 24. 1

Regionális klímadinamikai kutatások: nemzetközi és hazai kitekintés. Meteorológiai Tudományos Napok, november 24. 1 Regionális klímadinamikai kutatások: nemzetközi és hazai kitekintés HORÁNYI ANDRÁS Országos Meteorológiai Szolgálat 2005. november 24. 1 TARTALOM Az éghajlati rendszer és modellezése Az éghajlat regionális

Részletesebben

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS. Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz 2008. november 28. 1

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS. Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz 2008. november 28. 1 Regionális klímamodellek és eredményeik alkalmazhatósága éghajlati hatásvizsgálatokra II. felvonás HORÁNYI ANDRÁS (horanyi.a@met.hu) Csima Gabriella, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai

Részletesebben

A jövő éghajlatának kutatása

A jövő éghajlatának kutatása Múzeumok Éjszakája 2018.06.23. A jövő éghajlatának kutatása Zsebeházi Gabriella Klímamodellező Csoport Hogyan lehet előrejelezni a következő évtizedek csapadékváltozását, miközben a következő heti is bizonytalan?

Részletesebben

ÚJ CSALÁDTAG A KLÍMAMODELLEZÉSBEN: a felszíni modellek, mint a városi éghajlati hatásvizsgálatok eszközei

ÚJ CSALÁDTAG A KLÍMAMODELLEZÉSBEN: a felszíni modellek, mint a városi éghajlati hatásvizsgálatok eszközei ÚJ CSALÁDTAG A KLÍMAMODELLEZÉSBEN: a felszíni modellek, mint a városi éghajlati hatásvizsgálatok eszközei Zsebeházi Gabriella és Szépszó Gabriella 43. Meteorológiai Tudományos Napok 2017. 11. 23. Tartalom

Részletesebben

Az éghajlatváltozás városi hatásainak vizsgálata a SURFEX/TEB felszíni modellel

Az éghajlatváltozás városi hatásainak vizsgálata a SURFEX/TEB felszíni modellel Az éghajlatváltozás városi hatásainak vizsgálata a SURFEX/TEB felszíni modellel Zsebeházi Gabriella MMT Légkördinamikai Szakosztály 2016. 12. 14. Tartalom 1. Motiváció 2. SURFEX 3. Kutatási terv 4. Eredmények

Részletesebben

A jövőbeli éghajlatváltozás tudományos vizsgálata

A jövőbeli éghajlatváltozás tudományos vizsgálata A jövőbeli éghajlatváltozás tudományos vizsgálata Szabó Péter Click to add Text Klímamodellező Csoport Előadás nyári gyakorlatos hallgatóknak OMSZ 2018. 07. 30. Klímaváltozás Népszerű téma (értenek hozzá,

Részletesebben

Új regionális éghajlati projekciók a klímaváltozás magyarországi hatásainak vizsgálatára

Új regionális éghajlati projekciók a klímaváltozás magyarországi hatásainak vizsgálatára Új regionális éghajlati projekciók a klímaváltozás magyarországi hatásainak vizsgálatára Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat 42. Meteorológiai Tudományos Napok 2016. december 6. TARTALOM

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítő akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítő akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítő akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Modellezés, mint módszer bemutatása KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Modellezés globálistól lokális skáláig III. 3. lecke

Részletesebben

Ensemble előrejelzések: elméleti és gyakorlati háttér HÁGEL Edit Országos Meteorológiai Szolgálat Numerikus Modellező és Éghajlat-dinamikai Osztály 34

Ensemble előrejelzések: elméleti és gyakorlati háttér HÁGEL Edit Országos Meteorológiai Szolgálat Numerikus Modellező és Éghajlat-dinamikai Osztály 34 Ensemble előrejelzések: elméleti és gyakorlati háttér HÁGEL Edit Országos Meteorológiai Szolgálat Numerikus Modellező és Éghajlat-dinamikai Osztály 34. Meteorológiai Tudományos Napok Az előadás vázlata

Részletesebben

KlimAdat Az éghajlatváltozás magyarországi hatásainak feltérképezése regionális klímamodellszimulációk

KlimAdat Az éghajlatváltozás magyarországi hatásainak feltérképezése regionális klímamodellszimulációk KlimAdat Az éghajlatváltozás magyarországi hatásainak feltérképezése regionális klímamodellszimulációk elvégzésével és reprezentatív adatbázis fejlesztésével Zsebeházi Gabriella, (zsebehazi.g@met.hu) Országos

Részletesebben

GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT. Bartholy Judit

GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT. Bartholy Judit KÖRNYEZETI NEVELÉS EGYESÜLET Budapest, 2008. március 1. GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT Bartholy Judit ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest VÁZLAT I. Változó éghajlat II. IPCC jelentés

Részletesebben

A klímamodellezés nemzetközi és hazai eredményei - a gazdasági-társadalmi előrejelzések pillérei

A klímamodellezés nemzetközi és hazai eredményei - a gazdasági-társadalmi előrejelzések pillérei A klímamodellezés nemzetközi és hazai eredményei - a gazdasági-társadalmi előrejelzések pillérei Hoyk Edit Kovács András Donát Tudományos munkatárs, MTA KRTK RKI ATO MRTT XII. Vándorgyűlés, Eger, 2015.

Részletesebben

Meteorológiai Tudományos Napok 2008 november Kullmann László

Meteorológiai Tudományos Napok 2008 november Kullmann László AZ ALADIN NUMERIKUS ELŐREJELZŐ MODELL A RÖVIDTÁVÚ ELŐREJELZÉS SZOLGÁLATÁBAN Meteorológiai Tudományos Napok 2008 november 20-21. Kullmann László Tartalom ALADIN modell-család rövid ismertetése Operatív

Részletesebben

A PRECIS regionális klímamodell és adaptálása az ELTE Meteorológiai Tanszékén

A PRECIS regionális klímamodell és adaptálása az ELTE Meteorológiai Tanszékén 31. Meteorológiai Tudományos Napok Az éghajlat regionális módosulásának objektív becslését megalapozó klímadinamikai kutatások Budapest, 2005. november 24-25. A PRECIS regionális klímamodell és adaptálása

Részletesebben

Reprezentatív adatbázis létrehozása az éghajlatváltozási hatásvizsgálatok és a döntéshozatal támogatására

Reprezentatív adatbázis létrehozása az éghajlatváltozási hatásvizsgálatok és a döntéshozatal támogatására Reprezentatív adatbázis létrehozása az éghajlatváltozási hatásvizsgálatok és a döntéshozatal támogatására Zsebeházi Gabriella, Bán Beatrix, Bihari Zita, Szabó Péter Országos Meteorológiai Szolgálat 44.

Részletesebben

A numerikus előrejelző modellek fejlesztése és alkalmazása az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

A numerikus előrejelző modellek fejlesztése és alkalmazása az Országos Meteorológiai Szolgálatnál A numerikus előrejelző modellek fejlesztése és alkalmazása az Országos Meteorológiai Szolgálatnál HORÁNYI ANDRÁS Országos Meteorológiai Szolgálat 1 TARTALOM A numerikus modellezés alapjai Kategorikus és

Részletesebben

KLÍMAMODELLEZÉS. MAFIHE Téli Iskola február 6. 1

KLÍMAMODELLEZÉS. MAFIHE Téli Iskola február 6. 1 A numerikus klímamodellezés alapjai, Az éghajlati ajövőre rendszer és modellezésének vonatkozó prognózisok lehetőségei megbízhatósága HORÁNYI ANDRÁS (horanyi.a@met.hu) Országos Meteorológiai is Szolgálat

Részletesebben

AZ ALADIN MODELL KLÍMAVÁLTOZATA. Tóth Helga Kutatási és Fejlesztési Főosztály Numerikus Előrejelző Osztály

AZ ALADIN MODELL KLÍMAVÁLTOZATA. Tóth Helga Kutatási és Fejlesztési Főosztály Numerikus Előrejelző Osztály AZ ALADIN MODELL KLÍMAVÁLTOZATA Tóth Helga Kutatási és Fejlesztési Főosztály Numerikus Előrejelző Osztály Tartalom Bevezetés ALADIN-Climate modell Első kísérlet eredményeinek bemutatása Tervek, összefoglalás

Részletesebben

Az RCMTéR projekt: új éghajlati szcenáriók a Kárpát-medencére

Az RCMTéR projekt: új éghajlati szcenáriók a Kárpát-medencére Az RCMTéR projekt: új éghajlati szcenáriók a Kárpát-medencére Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat, szepszo.g@met.hu RCMTéR projekt nyitórendezvénye 2015. április 27. TARTALOM 1. Motiváció

Részletesebben

Operatív numerikus modellek az ban: : a svéd modelltıl az AROME modellig

Operatív numerikus modellek az ban: : a svéd modelltıl az AROME modellig Operatív numerikus modellek az OMSZ-ban ban: : a svéd modelltıl az AROME modellig HORÁNYI ANDRÁS (horanyi.a( horanyi.a@met.hu) Országos Meteorológiai Szolgálat 1 ELİZMÉNYEK, ALAPOK 1989-1991: 1991: a svéd

Részletesebben

A felszínközeli szélsebesség XXI. században várható változása az ALADIN-Climate regionális éghajlati modell alapján

A felszínközeli szélsebesség XXI. században várható változása az ALADIN-Climate regionális éghajlati modell alapján A felszínközeli szélsebesség XXI. században várható változása az ALADIN-Climate regionális éghajlati modell alapján Illy Tamás Országos Meteorológiai Szolgálat A felszínközeli szélsebesség XXI. században

Részletesebben

B z o ó L ász s l z M A A le l v e. v ta t g a O s r z s ágo g s o s Me M t e e t o e r o o r l o ógi g a i i a i Sz S o z l o g l ála l t a

B z o ó L ász s l z M A A le l v e. v ta t g a O s r z s ágo g s o s Me M t e e t o e r o o r l o ógi g a i i a i Sz S o z l o g l ála l t a Éghajlatv ghajlatváltoz ltozás, időjárási széls lsőségek Bozó Lászl szló MTA lev. tag Országos Meteorológiai Szolgálat lat Európai Meteorológiai Infrastruktúra (EMI) Nemzeti (Hidro )Meteorol )Meteorológiai

Részletesebben

EGY BALATONI HIDRODINAMIKAI ELİREJELZİ RENDSZER FELÉ. TORMA PÉTER, doktorandusz BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tsz. torma@vit.bme.

EGY BALATONI HIDRODINAMIKAI ELİREJELZİ RENDSZER FELÉ. TORMA PÉTER, doktorandusz BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tsz. torma@vit.bme. EGY BALATONI HIDRODINAMIKAI ELİREJELZİ RENDSZER FELÉ TORMA PÉTER, doktorandusz BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tsz. torma@vit.bme.hu TAVI HIDRODINAMIKAI ELİREJELZİ RENDSZEREK Tókezelık operatív feladatai:

Részletesebben

Big Data az időjárás-előrejelzésben és az éghajlatváltozás kutatásában

Big Data az időjárás-előrejelzésben és az éghajlatváltozás kutatásában Big Data az időjárás-előrejelzésben és az éghajlatváltozás kutatásában Szépszó Gabriella szepszo.g@met.hu Országos Meteorológiai Szolgálat MAFIHE Téli Iskola 2015. február 2. TARTALOM 1. Motiváció 2. A

Részletesebben

Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása

Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása 1 Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása Dr. Szász Gábor Nagy Zoltán Weidinger Tamás Debreceni Egyetem ATC OMSZ ELTE Agrometeorológiai Obszervatórium

Részletesebben

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás (K) GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS Unger János unger@geo.u @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan szeged.hu/eghajlattan SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi

Részletesebben

METEOROLÓGIA. alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak. Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár

METEOROLÓGIA. alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak. Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár METEOROLÓGIA alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár ELTE TTK - METEOROLÓGIAI TANSZÉK A MAI ÓRA VÁZLATA 1. BSc KÉPZÉS / SPECIALIZÁCIÓ 2. TEMATIKA

Részletesebben

Szórványosan előfordulhat zápor, akkor esni fog vagy sem?

Szórványosan előfordulhat zápor, akkor esni fog vagy sem? Múzeumok Éjszakája 2018.06.23. 21:00 Szórványosan előfordulhat zápor, akkor esni fog vagy sem? Ihász István Tartalom Néhány gondolat a csapadékról A megfigyelésektől az előrejelzésig A modellezés alapjai

Részletesebben

AZ ELTE KLÍMAMODELLJEI: PRECIS ÉS S REGCM

AZ ELTE KLÍMAMODELLJEI: PRECIS ÉS S REGCM AZ ELTE KLÍMAMODELLJEI: PRECIS ÉS S REGCM PONGRÁCZ Rita, BARTHOLY Judit, PIECZKA Ildikó, TORMA Csaba, BARTHA Boglár-Enik Enikő, KOVÁCS Gabriella Eötvös s Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék, VÁZLAT

Részletesebben

ÁLATALÁNOS METEOROLÓGIA 2. 01: METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK

ÁLATALÁNOS METEOROLÓGIA 2. 01: METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK ÁLATALÁNOS METEOROLÓGIA 2. 01: METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK Célok, módszerek, követelmények CÉLOK, MÓDSZEREK Meteorológiai megfigyelések (Miért?) A meteorológiai mérések célja: Minőségi, szabvány

Részletesebben

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A NAPSUGÁRZÁS

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A NAPSUGÁRZÁS AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A NAPSUGÁRZÁS Általános jellemzıi: Terjedéséhez nincs szüks kség g közvetk zvetítı közegre. Hıenergiává anyagi részecskr szecskék k jelenlétében

Részletesebben

Magyarország éghajlatának jellemzése az ENSEMBLES projektbeli és a hazai regionális modelleredmények együttes vizsgálatával

Magyarország éghajlatának jellemzése az ENSEMBLES projektbeli és a hazai regionális modelleredmények együttes vizsgálatával Magyarország éghajlatának jellemzése az ENSEMBLES projektbeli és a hazai regionális modelleredmények együttes vizsgálatával SZAKDOLGOZAT FÖLDTUDOMÁNY ALAPSZAK METEOROLÓGIA SZAKIRÁNY Készítette: Zsebeházi

Részletesebben

A debreceni alapéghajlati állomás adatfeldolgozása: profilok, sugárzási és energiamérleg komponensek

A debreceni alapéghajlati állomás adatfeldolgozása: profilok, sugárzási és energiamérleg komponensek A debreceni alapéghajlati állomás adatfeldolgozása: profilok, sugárzási és energiamérleg komponensek Weidinger Tamás, Nagy Zoltán, Szász Gábor, Kovács Eleonóra, Baranka Györgyi, Décsei Anna Borbála, Gyöngyösi

Részletesebben

Az idıjárás-elırejelzések szerepe a változó éghajlati viszonyok között

Az idıjárás-elırejelzések szerepe a változó éghajlati viszonyok között Az idıjárás-elırejelzések szerepe a változó éghajlati viszonyok között az Országos Meteorológiai Szolgálat adataira, idıjárás- és éghajlatkutatóinak munkáira támaszkodva összeállította: Vissy Károly meteorológus

Részletesebben

SZINOPTIKUS-KLIMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A MÚLT ÉGHAJLATÁNAK DINAMIKAI ELEMZÉSÉRE

SZINOPTIKUS-KLIMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A MÚLT ÉGHAJLATÁNAK DINAMIKAI ELEMZÉSÉRE SZINOPTIKUS-KLIMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A MÚLT ÉGHAJLATÁNAK DINAMIKAI ELEMZÉSÉRE Hirsch Tamás Előrejelzési és Alkalmazott Meteorológiai Főosztály Országos Meteorológiai Szolgálat Pongrácz Rita Földrajz-

Részletesebben

NEMZETKÖZI TÖREKVÉSEK GLOBÁLIS CÉLOK

NEMZETKÖZI TÖREKVÉSEK GLOBÁLIS CÉLOK Klímaváltozás: NEMZETKÖZI TÖREKVÉSEK GLOBÁLIS CÉLOK Dr. Radics Kornélia Országos Meteorológiai Szolgálat elnök Bevezetés Edward Lorenz: Az éghajlat az, amire számítunk, az időjárás az, ami bekövetkezik.

Részletesebben

A felszíni adatbázisok jelentősége Budapest hőszigetének numerikus modellezésében

A felszíni adatbázisok jelentősége Budapest hőszigetének numerikus modellezésében A felszíni adatbázisok jelentősége Budapest hőszigetének numerikus modellezésében Breuer Hajnalka, Göndöcs Júlia, Pongrácz Rita, Bartholy Judit ELTE TTK Meteorológiai Tanszék Budapest, 2017. november 23.

Részletesebben

Az éghajlat el rejelz

Az éghajlat el rejelz AZ ÉGHAJLAT ELREJELZÉSÉNEK LEHETSÉGEI Az éghajlat elrejelz rejelzésének lehetségei HORÁNYI ANDRÁS S (horanyi.a@met.hu( horanyi.a@met.hu) Országos Meteorológiai Szolgálat lat Numerikus Modellez és Éghajlat-dinamikai

Részletesebben

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás A légköri sugárzás Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás Sugárzási törvények I. 0. Minden T>0 K hőmérsékletű test sugároz 1. Planck törvény: minden testre megadható egy hőmérséklettől

Részletesebben

REGIONÁLIS MODELLFUTTATÁSOK ÉS EREDMÉNYEK ELEMZÉSE AZ ELTE METEOROLÓGIAI TANSZÉKÉN

REGIONÁLIS MODELLFUTTATÁSOK ÉS EREDMÉNYEK ELEMZÉSE AZ ELTE METEOROLÓGIAI TANSZÉKÉN REGIONÁLIS MODELLFUTTATÁSOK ÉS EREDMÉNYEK ELEMZÉSE AZ ELTE METEOROLÓGIAI TANSZÉKÉN PONGRÁCZ Rita, BARTHOLY Judit, PIECZKA Ildikó, ANDRÉ Karolina, KELEMEN Fanni, KIS Anna Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai

Részletesebben

Meteorológiai információk szerepe a vízgazdálkodásban

Meteorológiai információk szerepe a vízgazdálkodásban Meteorológiai információk szerepe a vízgazdálkodásban Dr. Radics Kornélia Országos Meteorológiai Szolgálat elnök Alapítva: 1870 Víz körforgása Felhőelemek, vízgőz Légköri transzport folyamatok Felhőelemek,

Részletesebben

Összefoglaló Magyarország éghajlatának várható alakulásáról

Összefoglaló Magyarország éghajlatának várható alakulásáról Összefoglaló Magyarország éghajlatának várható alakulásáról Készült az Országos Meteorológiai Szolgálat és az ELTE Meteorológiai Tanszék regionális klímamodell-eredményeinek együttes elemzése alapján (2010)

Részletesebben

A hosszúhullámú sugárzás stratocumulus felhőben történő terjedésének numerikus modellezése

A hosszúhullámú sugárzás stratocumulus felhőben történő terjedésének numerikus modellezése A hosszúhullámú sugárzás stratocumulus felhőben történő terjedésének numerikus modellezése Lábó Eszter 1, Geresdi István 2 1 Országos Meteorológiai Szolgálat, 2 Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi

Részletesebben

Az éghajlati modellezés mai kihívásai: fejlesztési és fejlesztendő területek

Az éghajlati modellezés mai kihívásai: fejlesztési és fejlesztendő területek Az éghajlati modellezés mai kihívásai: fejlesztési és fejlesztendő területek Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Statisztikus fizikai szeminárium 2015. november 18. TARTALOM 1. Motiváció

Részletesebben

Az OMSZ regionális klímamodelljei: ALADIN-Climate. és s REMO. pszó Gabriella. Ilona, Szépsz. Krüzselyi. lat

Az OMSZ regionális klímamodelljei: ALADIN-Climate. és s REMO. pszó Gabriella. Ilona, Szépsz. Krüzselyi. lat Az OMSZ regionális klímamodelljei: ALADIN-Climate és s REMO Szabó Péter, Csima Gabriella, Horányi András, Krüzselyi Ilona, Szépsz pszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat lat 36. Meteorológiai Tudományos

Részletesebben

Gelencsér András egyetemi tanár Pannon Egyetem MTA Levegıkémiai Kutatócsoport

Gelencsér András egyetemi tanár Pannon Egyetem MTA Levegıkémiai Kutatócsoport Levegıkörnyezet rnyezetünk nk változv ltozásai éghajlatváltozás? Gelencsér András egyetemi tanár Pannon Egyetem MTA Levegıkémiai Kutatócsoport A levegı összetétele N 2 78,084 % O 2 20,945 % Ar 0,934 %

Részletesebben

HAZÁNK SZÉLKLÍMÁJA, A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA

HAZÁNK SZÉLKLÍMÁJA, A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA HAZÁNK SZÉLKLÍMÁJA, A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA Radics Kornélia 1, Bartholy Judit 2 és Péliné Németh Csilla 3 1 Országos Meteorológiai Szolgálat 2 ELTE Meteorológiai Tanszék 3 MH Geoinformációs Szolgálat

Részletesebben

Miért van szükség szuperszámítógépre?

Miért van szükség szuperszámítógépre? ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Miért van szükség szuperszámítógépre? avagy a korlátos tartományú időjárás-előrejelző és éghajlati modellek számításigénye Szintai Balázs Informatikai és Módszertani Főosztály

Részletesebben

A LEVEGŐMINŐSÉG ELŐREJELZÉS MODELLEZÉSÉNEK HÁTTERE ÉS GYAKORLATA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLATNÁL

A LEVEGŐMINŐSÉG ELŐREJELZÉS MODELLEZÉSÉNEK HÁTTERE ÉS GYAKORLATA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLATNÁL A LEVEGŐMINŐSÉG ELŐREJELZÉS MODELLEZÉSÉNEK HÁTTERE ÉS GYAKORLATA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLATNÁL Ferenczi Zita és Homolya Emese Levegőkörnyezet-elemző Osztály Országos Meteorológiai Szolgálat Tartalom

Részletesebben

ELTE, Környezettudományi Doktori Iskola, Környezetfizika program MTA ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport

ELTE, Környezettudományi Doktori Iskola, Környezetfizika program MTA ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport A meteorológiai bizonytalanságok számszer mszerősítése se a légszennyezl gszennyezés modellezésében Haszpra Tímea ELTE, Környezettudományi Doktori Iskola, Környezetfizika program MTA ELTE Elméleti Fizikai

Részletesebben

IPCC AR5 Tények és jövőkép Globális és regionális változások

IPCC AR5 Tények és jövőkép Globális és regionális változások 40. Meteorológiai Tudományos Napok -- Klímaváltozás és következményei: a globális folyamatoktól a lokális hatásokig 2014. november 20-21. Budapest **********************************************************************************************************

Részletesebben

A Balaton vízforgalmának a klímaváltozás hatására becsült változása

A Balaton vízforgalmának a klímaváltozás hatására becsült változása A Balaton vízforgalmának a klímaváltozás hatására becsült változása Varga György varga.gyorgy@ovf.hu VITUKI Hungary Kft. Országos Meteorológiai Szolgálat Az előadás tartalma adatok és információk a Balaton

Részletesebben

BUDAPEST VÁROSI HŐSZIGET-HATÁSÁNAK MODELLEZÉSI LEHETŐSÉGEI

BUDAPEST VÁROSI HŐSZIGET-HATÁSÁNAK MODELLEZÉSI LEHETŐSÉGEI Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum BUDAPEST VÁROSI HŐSZIGET-HATÁSÁNAK MODELLEZÉSI LEHETŐSÉGEI Az ALADIN-Climate és a SURFEX-TEB modellek eredményeinek összehasonlító

Részletesebben

A jövőre vonatkozó projekciók eredményeinek együttes kiértékelése, bizonytalanságok számszerűsítése

A jövőre vonatkozó projekciók eredményeinek együttes kiértékelése, bizonytalanságok számszerűsítése A jövőre vonatkozó projekciók eredményeinek együttes kiértékelése, bizonytalanságok számszerűsítése Csorvási Anett, Illy Tamás, Sábitz Judit, Szabó Péter, Szépszó Gabriella, Zsebeházi Gabriella Országos

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Modellezés, mint módszer bemutatása KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Goudriaan mikroklímaszimulációs modellje III. 29. lecke

Részletesebben

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN Egy testre ható erő, a más testekkel való kölcsönhatás mértékére jellemző fizikai mennyiség. A légkörben ható erők Külső erők: A Föld tömegéből következő

Részletesebben

Széladatok homogenizálása és korrekciója

Széladatok homogenizálása és korrekciója Széladatok homogenizálása és korrekciója Péliné Németh Csilla 1 Prof. Dr. Bartholy Judit 2 Dr. Pongrácz Rita 2 Dr. Radics Kornélia 3 1 MH Geoinformációs Szolgálat pelinenemeth.csilla@mhtehi.gov.hu 2 Eötvös

Részletesebben

AZ ÉGHAJLAT DINAMIKÁJÁNAK NÉHÁNY NYITOTT KÉRDÉSÉRŐL. Götz Gusztáv

AZ ÉGHAJLAT DINAMIKÁJÁNAK NÉHÁNY NYITOTT KÉRDÉSÉRŐL. Götz Gusztáv AZ ÉGHAJLAT DINAMIKÁJÁNAK NÉHÁNY NYITOTT KÉRDÉSÉRŐL Götz Gusztáv A NAGY REJTÉLY: 1. Egyik oldalról: minimális reagálás a napsugárzás intenzitásának a földi élet 3,8 milliárd évvel ezelőtti megjelenése

Részletesebben

Kis skálájú fizikai folyamatok parametrizációja

Kis skálájú fizikai folyamatok parametrizációja Kis skálájú fizikai folyamatok parametrizációja Zsebeházi Gabriella Az ECMWF modellezői és előrejelzői továbbképzései MMT Légkördinamikai Szakosztály 2017.05.03. Tartalom 1. Motiváció 2. Órarend 3. Néhány

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Modellezés, mint módszer bemutatása KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Légszennyezés terjedésének modellezése III. 15. lecke

Részletesebben

Változó éghajlat, szélsőségek

Változó éghajlat, szélsőségek Változó éghajlat, szélsőségek BARTHOLY JUDIT Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék Budapest Vázlat A közelmúlt detektált változásai Jövőbeli tendenciák és várható következmények Időjárási

Részletesebben

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN Egy testre ható erő a más testekkel való kölcsönhatás mértékére jellemző fizikai mennyiség. A légkörben ható erők Külső erők: A Föld tömegéből következő

Részletesebben

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS: Hazai hatások és válaszok

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS: Hazai hatások és válaszok KvVM MTA VAHAVA projekt MTA 2006. november 23. A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS: Hazai hatások és válaszok Ifjúsági fórum a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról Bartholy Judit felkért hozzászólása Eötvös s Loránd

Részletesebben

Csapadékmaximum-függvények változása

Csapadékmaximum-függvények változása Csapadékmaximum-függvények változása (Techniques and methods for climate change adaptation for cities /2013-1-HU1-LEO05-09613/) Dr. Buzás Kálmán, Dr. Honti Márk, Varga Laura Elavult mértékadó tervezési

Részletesebben

A REMO regionális éghajlati modellen alapuló klímadinamikai vizsgálatok a Kárpát-medence éghajlatának jellemzésére

A REMO regionális éghajlati modellen alapuló klímadinamikai vizsgálatok a Kárpát-medence éghajlatának jellemzésére A REMO regionális éghajlati modellen alapuló klímadinamikai vizsgálatok a Kárpát-medence éghajlatának jellemzésére A doktori értekezés tézisei Szépszó Gabriella Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

Veszélyes időjárási jelenségek előrejelzésének repülésmeteorológiai vonatkozásai

Veszélyes időjárási jelenségek előrejelzésének repülésmeteorológiai vonatkozásai ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Veszélyes időjárási jelenségek előrejelzésének repülésmeteorológiai vonatkozásai Horváth Ákos OMSZ Balatoni Viharjelző Obszervatórium Alapítva: 1870 Időjárási veszélyekre

Részletesebben

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN Egy testre ható erő, a más testekkel való kölcsönhatás mértékére jellemző fizikai mennyiség. A légkörben ható erők Külső erők: A Föld tömegéből következő

Részletesebben

Múltbeli időszakra vonatkozó modelleredmények validációja

Múltbeli időszakra vonatkozó modelleredmények validációja Múltbeli időszakra vonatkozó modelleredmények validációja Csorvási Anett, Illy Tamás, Sábitz Judit, Szabó Péter, Szépszó Gabriella, Zsebeházi Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Budapest, 2016.

Részletesebben

Aktuális CFD projektek a BME NTI-ben

Aktuális CFD projektek a BME NTI-ben Aktuális CFD projektek a BME NTI-ben Dr. Aszódi Attila igazgató, egyetemi docens BME Nukleáris Technikai Intézet CFD Workshop, 2007. június 20. Hımérsékleti rétegzıdés szimulációja és kísérleti vizsgálata

Részletesebben

Ensemble előrejelzések

Ensemble előrejelzések Ensemble előrejelzések Ismétlés Lorenz95 modell és a feladatok Cikkek A témához kapcsolódó célkitűzések Téma felelőse: Szűcs Mihály Miért szükséges ensemble előrejelzést készíteni? A légkör kaotuikus tulajdonságokkal

Részletesebben

A debreceni alapéghajlati állomás, az OMSZ háttérklíma hálózatának bővített mérési programmal rendelkező mérőállomása

A debreceni alapéghajlati állomás, az OMSZ háttérklíma hálózatának bővített mérési programmal rendelkező mérőállomása 1 A debreceni alapéghajlati állomás, az OMSZ háttérklíma hálózatának bővített mérési programmal rendelkező mérőállomása Nagy Zoltán Dr. Szász Gábor Debreceni Brúnó OMSZ Megfigyelési Főosztály Debreceni

Részletesebben

Együttműködési tapasztalatok a klímaváltozás s hatásvizsgálatainálsvizsgálatain

Együttműködési tapasztalatok a klímaváltozás s hatásvizsgálatainálsvizsgálatain Hatásvizsgálói konzultációs workshop 2015. 06. 22. Budapest ********************************************************************************************************** Együttműködési tapasztalatok a klímaváltozás

Részletesebben

BARTHOLY JUDIT. Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék Budapest

BARTHOLY JUDIT. Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék Budapest Klíma ügye(in)k 2017 2017. május 25. Budapest Nemzeti Közszolgálati Egyetem ********************************************************************************************************** Változó éghajlat,

Részletesebben

Tartalom. Éghajlati rendszer: a légkör és a vele kölcsönhatásban álló 4 geoszféra együttese. Idıjárás vs. éghajlat

Tartalom. Éghajlati rendszer: a légkör és a vele kölcsönhatásban álló 4 geoszféra együttese. Idıjárás vs. éghajlat Az éghajlai modellszimulációk bizonyalanságainak felérképezése a Kárpá-medencére Szabó Péer (szabo.p@me.hu) és Szépszó Gabriella Taralom Alapfogalmak és az éghajlai rendszer Numerikus modellezés Az éghajlai

Részletesebben

Direkt rendszerek. A direkt rendszerben az elnyelés, tárolás, leadás egy helyen történik.

Direkt rendszerek. A direkt rendszerben az elnyelés, tárolás, leadás egy helyen történik. Direkt rendszerek A direkt rendszerben az elnyelés, tárolás, leadás egy helyen történik. A példa épületek nem tisztán direkt rendszerek, de jól illusztrálnak néhány elve: hatékony zóna, tájolás, kerületterületarány,

Részletesebben