A REMO regionális éghajlati modellen alapuló klímadinamikai vizsgálatok a Kárpát-medence éghajlatának jellemzésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A REMO regionális éghajlati modellen alapuló klímadinamikai vizsgálatok a Kárpát-medence éghajlatának jellemzésére"

Átírás

1 A REMO regionális éghajlati modellen alapuló klímadinamikai vizsgálatok a Kárpát-medence éghajlatának jellemzésére A doktori értekezés tézisei Szépszó Gabriella Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományi Doktori Iskola Iskolavezetı: Dr. Nemes-Nagy József, egyetemi tanár Földrajz Meteorológia Program Programvezetı: Dr. Szabó Mária, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. Horányi András Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Budapest, 2014

2

3 1. Bevezetés 1. Bevezetés Az éghajlatváltozás és annak hatásaira való felkészülés napjaink kiemelten fontos környezeti társadalmi problémája, ugyanakkor a hazai alkalmazkodási intézkedések évek óta vagy a minden eshetıségre való felkészülés elve, vagy pedig egy intuitíven legvalószínőbbnek gondolt forgatókönyv alapján történnek. Hosszú távon azonban egyik stratégia sem tartható fenn, s elengedhetetlen a klímaváltozás hatásaira való célirányos felkészülés, azaz a változások irányának és számszerő mértékének ismerete. Tudományos körökben elfogadott tény, hogy az éghajlati rendszer mőködése s jövıbeli viselkedése kizárólag a numerikus modellezés eszközeivel írható le. A globális klímamodellek jól használhatók a földi rendszer kölcsönhatásainak és az éghajlatváltozás nagyskálájú jellemzıinek vizsgálatára, ám önmagukban nem alkalmasak a regionális részletek számszerő leírására. A regionális éghajlati modellek kifejlesztésével napjainkra azonban megvalósulhatott az, ami az idıjárás-elırejelzésben már a 70-es évek óta lehetséges: egy kiválasztott földrajzi terület meghatározó folyamatainak részletes leírásával a lokális éghajlati viszonyok valósághő szimulációja. Önmagában azonban az sem elegendı, ha klímamodellek segítségével vizsgáljuk a jövıbeli meteorológiai változásokat, ha az éghajlatváltozás által érintett területeken (pl. egészségügy, közlekedés) továbbra is intuitíven számolnak a várható hatásokkal. Az éghajlatváltozás közvetett hatásainak feltérképezésére számszerő hatásvizsgálatokat kell elvégezni, amihez a modelleredmények szolgáltatnak megfelelı kiindulási információt. További kihívást jelent elfogadtatni mind a tudományos világgal, mind a döntéshozókkal, hogy a számszerő vizsgálatok szükségszerően bizonytalanságokat tartalmaznak, melyek figyelembevétele bár kétségtelenül új megközelítést igényel ugyanolyan lényeges, mint maguké a modelleredményeké. Az elmúlt évben kezdıdtek meg hazánkban azok a törekvések, melyek az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást objektív alapokra helyezik. Megvalósulásuk fontos mérföldkı lehet a magyarországi éghajlati kutatások történetében. A doktori értekezésem célja bemutatni, hogy ehhez milyen eredményekkel tud hozzájárulni az Országos Meteorológiai Szolgálatnál (OMSZ) 2004-ben adaptált REMO regionális klímamodell. 2. Célkitőzések Doktori kutatásom fı célja tehát, hogy a hamburgi Max Planck Intézetben kifejlesztett REMO regionális éghajlati modellt adaptáljuk az Országos Meteorológiai Szolgálatnál, majd meg- 1

4 2. Célkitőzések vizsgáljuk alkalmazhatóságát a Kárpát-medence térségére, s a segítségével becslést adjunk az éghajlatváltozás hazánkban várható jellemzıire. A meteorológiai modellezés elkerülhetetlen bizonytalanságai miatt az éghajlati projekciókat nem lehet egyetlen regionális modell-szimulációra alapozni. Ebbıl következıen értekezésem annak keretein túlmutató jelentıségő célkitőzése a REMO-val kapott eredmények értékelése további regionális klímamodellek eredményeinek tükrében; valamint a gyakorlatban is használható módszertan bemutatása a szimulációs bizonytalanságok számszerősítésére és ezek hatásvizsgálatokban való figyelembevételére. 3. Módszertan Elsı lépésként installáltuk a REMO regionális klímamodell forráskódját az Országos Meteorológiai Szolgálat számítógépére. Az adaptáció szakmai ellenırzésére a hamburgi Max Planck Intézet és az OMSZ számítógépén egyaránt rövid tesztfuttatásokat hajtottunk végre a Kárpátmedence területére, majd összehasonlítottuk ezek eredményeit, illetve megvizsgáltuk, hogy a két kísérlet közötti eltérések hogyan változnak az integrálási idıvel. Mivel egy klímamodell több évtizedre való futtatása rendkívül idıigényes és az OMSZ számítási kapacitása korlátozott, ezért fontos, hogy a hosszabb éghajlati szimulációk során olyan rácstávolságot alkalmazzunk, amivel a kísérlet belátható idın belül megvalósítható, s egyúttal a kívánt pontossággal írja le a kiválasztott térség éghajlati viszonyait. A REMO hidrosztatikus modell, 10 km-esnél részletesebb felbontáson nem célszerő futtatni, így a Kárpát-medence térségére 11 és 18 km-es horizontális felbontáson teszteltük mélyrehatóan, illetve további modellkísérletet hajtottunk végre 25 km-es rácstávolság használatával. Az elvégzett szimulációk eredményeit hazai mérıállomások adataival hasonlítottuk össze. A regionális modellintegrálás kezdetekor a hidrológiai ciklus elemeivel kapcsolatos modellváltozók még nincsenek a fizikai folyamatoknak megfelelı egyensúlyban ennek beállásához bizonyos idıre van szükség. Az ún. felpörgési periódusnak a hosszát leginkább a talajban zajló kölcsönhatások leírására alkalmazott fizikai parametrizációk, valamint a kiindulási és határfeltételek befolyásolják. Ennek vizsgálatára két szimulációt hajtottunk végre különbözı kiindulási és oldalsó peremfeltételek alkalmazásával. A kiértékelés során a különbözı talajszintek hımérsékleti értékeit tekintettük, s azt vizsgáltuk, hogy a kezdetben a két kísérlet között a legmélyebb talajrétegben mutatkozó nagy eltérés mennyi idı elteltével csökken elhanyagolható nagyságúra. 2

5 3. Módszertan Az elıkészítı vizsgálatok után egy hosszabb múltbeli idıszakra futtattuk a REMO modellt abból a célból, hogy az eredményeit mérési információkkal összehasonlítva képet kapjunk arról, miként írja le egy kiválasztott térség éghajlati viszonyait. Mindehhez egy Közép-Kelet-Európa nagy részét lefedı tartományt definiáltunk, mely magában foglalja a Duna és a Tisza vízgyőjtıit, továbbá oldalsó határai a magas hegységektıl távol helyezkednek el. A REMO-t 25 km-es horizontális felbontás és 20 vertikális szint alkalmazásával integráltuk a kiválasztott területen az idıszakra, amihez az oldalsó határfeltételeket az ERA-40 re-analízisek biztosították. Az eredmények elemzését a hımérsékletre és a csapadékra végeztük el, az idıszakra az E-OBS európai rácsponti megfigyelési adatbázissal, továbbá az idıszakra Magyarország területére egy egyszerőbb validációt hajtottunk végre, melynek során referenciaként a CARPATCLIM projekt keretében a térségre összegyőjtött, homogenizált adatok alapján elıállított rácsponti adatbázist használtuk. Éghajlatváltozási szimulációt készítettünk a REMO-val az elızı kísérletben használt integrálási tartományon és felbontással az idıszakra. Az oldalsó határfeltételeket az ECHAM5/MPI-OM kapcsolt globális modell eredményei szolgáltatták, amelyben az emberi tevékenység leírására a idıszakra az A1B (átlagos) kibocsátási forgatókönyvet alkalmazták. Az eredményeket ebben az esetben is összevetettük megfigyelésekkel, mert ez a validáció az ECHAM és a REMO modellek együttes viselkedésérıl ad információt, ami különösen a jövıre vonatkozó projekciók értelmezésénél fontos. Mindkét kísérlet esetében összehasonlítást végeztünk a peremfeltételeket szolgáltató mezıkkel annak vizsgálatára, hogy a különbözı típusú határfeltételek milyen hatással vannak a regionális modell eredményeire, valamint a regionális modell mit tud hozzáadni a globális mezık által leírt éghajlati jellemzıkhöz. A 21. századra vonatkozó modelleredményeket ugyancsak a hımérsékletre és a csapadékra elemeztük részletesen a következı évtizedekre szóló tervezés szempontjából érdekes és a hosszútávú adaptációs stratégiák kialakításához fontos idıszakokra. A projekciós eredményeket egyrészt változások formájában mutattuk be, melyhez referenciaként az idıszakot tekintettük; másfelıl a mért referencia és a szimulált változási információk felhasználásával konkrét jövıbeli értékeket is megadtunk. A bizonytalanságok érzékeltetéséhez a REMO Magyarországra vonatkozó eredményeit összehasonlítottuk a hazánkban alkalmazott regionális éghajlati modellek, valamint az európai regionális modell-szimulációk rendelkezésre álló eredményeivel. Két példát mutattunk arra, hogyan lehetséges a meteorológiai modellezésbıl származó bizonytalanságok számszerősítése olyan módon, hogy azok az adaptációs hatásvizsgálatok során a gyakorlatban is felhasználhatók legyenek. 3

6 4. Tézisek 4. Tézisek 1. Elvégeztük a REMO modell forráskódjának telepítését az OMSZ IBM szuperszámítógépén, majd rövid kísérletekkel teszteltük az adaptáció sikerességét. További futtatásokat hajtottunk végre a modell optimális beállításainak vizsgálatára. A szimulációk eredményeit az értekezés 4.1. és 4.2. fejezetei, valamint [1] és [2] tárgyalják: A modell adaptációja sikeres volt, a hamburgi Max Planck Intézet és az Országos Meteorológiai Szolgálat számítógépein végrehajtott tesztkísérletek eredményei közötti eltérések elfogadható mértékőek, s a két szimuláció hasonlóan jellemezte a Kárpát-medence klimatológiai viszonyait. A különbségek nem mutattak növekedést a másfél évre kiterjesztett integrálási idı végén sem. A REMO modell lehetséges legfinomabb átlagosan 11 km-es horizontális felbontásának a Kárpát-medence térségében nincs kimutatható hozzáadott értéke a km-es rácstávolság alkalmazásával kapott eredményekhez. Megfigyelési információkon alapuló re-analízis peremfeltételek alkalmazásával a REMO modell felpörgéséhez legfeljebb 4 év szükséges. 2. Az ERA-40 határfeltételekkel készült REMO szimuláció hımérsékleti és csapadék eredményeit összevetettük az E-OBS és a CARPATCLIM rácsponti megfigyelési adatbázisok adataival. A méréseken alapuló re-analízis adatok a légkör közelítıleg pontos leírását adják, ezért a validáció elsısorban a regionális modell teljesítményérıl nyújt információt. A vizsgálatokat a dolgozat fejezete, valamint [2], [3], [4] és [5] részletesen ismertetik: A REMO modell re-analízis határfeltételek alkalmazásával a méréseknél 1-3 fokkal szisztematikusan magasabb hımérsékleti értéteket jelez, különösen Európa délkeleti tájain és a nyár folyamán. A téli évszakban a hiba jóval kisebb mértékő. A magasan fekvı területeken alábecslést tapasztaltunk. Hazánk átlaghımérsékletét a megfigyelésekhez viszonyítva a REMO nyáron és ısszel közel 3, tavasszal 1,5, télen pedig 0,5 ºC-kal magasabb hımérsékleti értékekkel jellemzi. A regionális modell a hazai viszonyokat jól reprezentáló re-analízis határfeltételekhez egy szisztematikus (évszakonként változó, 0,5 3,6 ºC mértékő) melegítést ad, s ebbıl adódik a hımérsékleti fölébecslés. A csapadék mennyiségét a modell eltúlozza, ez alól a tartomány északnyugati és délkeleti tájai, a Kárpát-medence, valamint az ıszi évszak kivétel. Nyáron és ısz- 4

7 4. Tézisek szel Magyarországtól északra fölé-, délre pedig alábecslés dominál, ezért a hazánkra jellemzı országos átlagértékeket a modell ezekben az évszakokban elhanyagolható (1-2 mm) mértékő hibával jellemzi. Ezzel szemben tavasszal és télen a REMO %-kal fölülbecsli az átlagos csapadékmennyiséget. A hazai adatokkal való összehasonlítás kissé módosít az E-OBS adatokkal végrehajtott validáció következtetésein: a REMO az idıszakra a korábbinál kisebb tavaszi és téli fölébecsléssel, valamint nagyobb ıszi alábecsléssel jellemzi a hazai csapadékviszonyokat. 3. Az ECHAM5/MPI-OM modellbıl származó határfeltételekkel végrehajtott éghajlatváltozási szimuláció valamint idıszakokra vonatkozó hımérsékleti és csapadék eredményeit is összevetettük megfigyelési adatokkal. A kiértékelés eredményeit részletesen tárgyalja a dolgozat fejezete, valamint [4], [5] és [6]: A modell viselkedését az alkalmazott határfeltétel jellemzıi nagyban befolyásolják. Az ECHAM peremfeltételekkel a hımérsékleti felülbecslés megszőnik a REMO eredményeiben, viszont nagyobb csapadék fölébecslést tapasztalunk. Az ECHAM határfeltételek használatával a REMO a tartomány nagy részén 1 foknál kisebb hibával jellemzi a hımérsékletet, az északi tájakon kismértékő alá-, a déli területeken pedig hasonló nagyságú fölébecsléssel. Hazánk területén a modelleredmények mindössze néhány tized fokkal tértek el a megfigyelésektıl. A regionális és a globális modell magyarországi eredményei szisztematikus eltérést mutattak: a REMO 1 fok körüli többletet adott az ECHAM hımérsékleti mezıihez. Ez javította a regionális eredményeket, ugyanis az ECHAM kiindulási hımérsékletértékei a megfigyelésekhez képest kissé alacsonyak voltak. A REMO a csapadék mennyiségét túlbecsülte, aminek mértéke és területi kiterjedése a korábbinál nagyobb volt, s a nyár kivételével Magyarországra is %-os fölébecslés jellemzi az eredményeket. Az E-OBS adatbázist használva referenciaként a REMO nyáron Magyarország teljes területén túl kevés csapadékot jelzett, a CARPATCLIM adatokkal történı összevetés viszont az északi tájakon fölé-, a déli tájakon alábecslést mutatott ebben az évszakban. Demonstráltuk, hogy a modell a legtöbb hımérsékleti és csapadék értéktartományban hasonló nagyságú hibákat mutat, azaz a jövıre vonatkozó eredmények közlésénél jogosan alkalmazható a delta módszer. 5

8 4. Tézisek 4. A REMO jövıre vonatkozó hımérsékleti és csapadék eredményeit re és ra értékeltük ki, referenciaként az idıszakot tekintve. Az eredményeket részletesen elemzi a dolgozat fejezete, valamint [5] és [6]: A REMO modell által Magyarországra jelzett hımérsékletnövekedés mindkét idıszakra mérsékeltebb, mint az ECHAM által mutatott változások. A regionális modell ıszre illetve nyárra valószínősíti a legnagyobb melegedést, melynek átlagos mértéke re megközelíti a 1,5, az évszázad végére pedig a 4 fokot. A jelzett évszakos változások az összes magyarországi rácspontra szignifikánsak. A hımérsékleti indexek esetében a magas küszöbértékekkel jellemzett indexek pl. a nyári napok, a hıségnapok, a meleg éjszakák gyakorisága hazánkban várhatóan nappal növekszik az évszázad közepéig, és akár 30 napot meghaladóan az évszázad végére, különösen az ország északi tájain. Ezzel párhuzamosan az alacsony hımérsékleti értékekhez tartozó indexek elıfordulása várhatóan folyamatosan csökken, s például az extrém hideg napok az évszázad végére az ország egyes tájain el is tőnhetnek. A REMO által jelzett változások az összes magyarországi rácspontra szignifikánsak minden vizsgált hımérsékleti változó esetében. A REMO eredményei alapján az éves csapadék mennyiségének változása hazánkban nem haladja meg az 5 %-ot az évszázad végéig. Ugyanakkor a csapadék évszakos eloszlása várhatóan kiegyenlítettebb lesz: a nyári csökkenés mértéke re még csupán 5 %, ra viszont már 26 % lehet, míg télen 31 %-os növekedésre számíthatunk. A modelleredmények közül csak az évszázad végére vonatkozó nyári és téli változások szignifikánsak. A csapadékesemények száma a tél kivételével minden évszakban csökken, míg azoknak a napoknak a gyakorisága, amikor 10 mm-nél nagyobb mennyiségő csapadék hullik, a nyarat leszámítva növekedést mutat. Ezzel párhuzamosan a REMO a száraz idıszakok hosszabbodását valószínősíti a jövıben, különösen tavasszal és nyáron, valamint az ország déli és keleti tájain. A jelzett változások néhány rácsponttól eltekintve nem szignifikánsak. 5. A REMO eredményeit az , és idıszakokra összevetettük a hazánkban alkalmazott regionális klímamodellek eredményeivel, valamint az ENSEMBLES európai uniós projekt egyes km-es felbontású regionális modellszimulációinak eredményeivel. Összehasonlító vizsgálatot végeztünk a PRUDENCE pro- 6

9 4. Tézisek jekt keretében az A2 és B2 kibocsátási szcenáriókkal végrehajtott regionális klímamodellszimulációk eredményeivel a idıszakra. Bemutattunk két lehetıséget a szimulációs bizonytalanságok számszerősítésére és a hatásvizsgálatokban való figyelembevételükre. A közös kiértékelés eredményeirıl a dolgozat 5. fejezete, valamint [7], [8] és [9] számolnak be. A REMO modell a használatban lévı regionális modellekhez hasonló hibákkal jellemzi a Kárpát-medence éghajlati viszonyait. Az átlaghımérsékletet és a különbözı hımérsékleti indexeket tekintve a többi vizsgált regionális klímamodellel megegyezı, szignifikáns változásokat mutat. Az átlagos csapadékösszeg és a csapadékindexek változásait illetıen kevésbé egységesek a modellek: egyedül nyáron jelez a hazánkban alkalmazott modellek mindegyike csökkenést. A REMO eredményei alapján a nyári csapadékcsökkenést alapvetıen a téli növekedés fogja kompenzálni. A magyarországi modellek eredményei ezt nem erısítették meg, viszont a vizsgálatba bevont további európai regionális modell-szimulációk jelentıs része a REMO által jelzett változásokat mutatta. Az éghajlati modellszimulációk eredményeinek közlése csak a bizonytalanságok számszerősítésével együtt teljes. A hazai modelleredményeknek a PRUDENCE projekt eredményeivel való összevetése igazolta, hogy a jövıbeli csapadékváltozások bizonytalanságát alapvetıen a modellek eltérései (különösen a csapadékkal kapcsolatos folyamatok fizikai parametrizációinak különbségei) okozzák és a forgatókönyv-választásnak nincs hatása az eredményekre. Így a szimulációs bizonytalanságok számszerősítéséhez a legkézenfekvıbb legalább kettı, de lehetıség szerint több klímamodell eredményeinek felhasználása. A számszerő bizonytalansági információk hatásvizsgálatokban való figyelembevételére optimális módszer az éghajlatváltozási szimulációk teljes ensemble-jén alapuló valószínőségi jellegő információk használata. A gyakorlatban alkalmazható módszer még a reprezentatív projekciók kiválasztása. Ekkor a modellek által leírt éghajlatváltozás különbözı lehetséges irányai közül a legjellemzıbbeket tekintjük, és ezek eredményeit használjuk a számszerő hatásvizsgálatokban. A regionális klímamodellek eredményeire alapozott hidrológiai szimulációk ugyanakkor megmutatták, hogy a lényegesen különbözı meteorológiai jövıképek nem minden esetben vezetnek eltérı hatásokhoz. 7

10 5. Következtetések 5. Következtetések A dolgozatban leírt kutatás révén bemutattuk, hogyan lehetséges az éghajlat jövıre vonatkozó megváltozását modellezési eszközökkel megbecsülni. A REMO regionális klímamodell eredményeit megfigyelési információkkal összehasonlítva megállapítottuk, hogy a Magyarország éghajlati jellemzıit megfelelıen, más modellekhez hasonlóan kis hibákkal írja le, így megbízhatóan használható a klímaváltozás Kárpát-medencében várható hatásainak becslésére. A REMO projekciós eredményei alapján levont következtetéseket az Európában rendelkezésre álló regionális modell-szimulációk jelentıs része megerısítette. Demonstráltuk, hogyan lehet a modelleredményeket felhasználni a klímaváltozás hatásaira való felkészülés tervezésében. A bemutatott fejlesztések egy teljes módszertant vázolnak fel, mely utat mutat az alkalmazkodási stratégiák mértékadó kidolgozásának irányába. Reményeink szerint az értekezésben leírt kutatás érdemi hatást gyakorolhat a hazai adaptáció elıkészítésére. A tézisek alapjául szolgáló publikációk [1] Szépszó G., 2006: A REMO modell és adaptálása az Országos Meteorológiai Szolgálatnál. 31. Meteorológiai Tudományos Napok, beszámolókötet, [2] Szépszó G., 2007: A REMO modell használhatóságának részletes elemzése. NKFP- 3A/082/2004 projekt beszámoló. [3] Szépszó, G., 2008: First results with the REMO regional climate model at the Hungarian Meteorological Service. CLIVAR Exchanges 46, 13 (3), [4] Szépszó, G., 2011: Diagnostic study of the influence of lateral boundary conditions for the REMO RCM simulations over the Carpathian Basin. Advances in Science and Research 6, [5] Szépszó G., 2012: A Magyarországon várható éghajlatváltozás becslése a REMO regionális klímamodell eredményei. Természet Világa 143, 12, [6] Szépszó, G., Horányi, A., 2008: Transient simulation of the REMO regional climate model and its evaluation over Hungary. Idıjárás 112, 3 4, [7] Horányi A., Bartholy J., Krüzselyi I., Pieczka I., Pongrácz R., Szabó P., Szépszó G., Torma Cs., 2011: A hazai regionális klímamodellek eredményeinek együttes kiértékelése. 36. Meteorológiai Tudományos Napok, beszámolókötet, [8] Szépszó, G., 2008: Regional change of climate extremes over Hungary based on different regional climate models of the PRUDENCE project. Idıjárás 112, 3 4,

11 A tézisek alapjául szolgáló publikációk [9] Szépszó, G., Lingemann, I., Klein, B., Kovács, M., 2014: Impact of climate change on hydrological conditions of Rhine and Upper Danube rivers based on the results of regional climate and hydrological models. Natural Hazards 72, 1, DOI: /s Az értekezés témájában megjelent további publikációk Bartholy J., Horányi A., Krüzselyi I., Pieczka I., Pongrácz R., Szabó P., Szépszó G., Torma Cs., 2011: A várható éghajlatváltozás dinamikus modelleredmények alapján. In: Klímaváltozás 2011: Klímaszcenáriók a Kárpát-medence térségére (szerk.: Bartholy J., Bozó L., Haszpra L.), Krüzselyi, I., Bartholy, J., Horányi, A., Pieczka, I., Pongrácz, R., Szabó, P., Szépszó, G., Torma, Cs., 2011: The future climate characteristics of the Carpathian Basin based on a regional climate model mini-ensemble. Advances in Science and Research 6, Szabó P., Horányi A., Krüzselyi I., Szépszó G., 2011: Az Országos Meteorológiai Szolgálat regionális klímamodellezési tevékenysége: ALADIN-Climate és REMO. 36. Meteorológiai Tudományos Napok, beszámolókötet, Szépszó, G., 2005: The adaptation and first validation of REMO regional climate model at the Hungarian Meteorological Service. Technical documentation, 37 pp. Szépszó, G., 2006: A felpörgési idı vizsgálatára folytatott kísérletek a REMO modellel. Országos Meteorológiai Szolgálat, belsı kutatási beszámoló. Szépszó G., 2007: A globális klímamodellek leskálázására vonatkozó módszertani lehetıségek teljes feltérképezése. NKFP-3A/082/2004 projekt beszámoló. Szépszó G., Bölöni G., Horányi A., Szőcs M., 2013: A numerikus idıjárási modellek felépítése: tér- és idıskála, adatasszimiláció, diszkretizáció, parametrizációk, valószínőségi elırejelzések, éghajlati modellezés. In: Alkalmazott számszerő elırejelzés (szerk.: Weidinger T., Gyöngyösi A.Z.), elektronikus egyetemi jegyzet, ELTE Meteorológiai Tanszék. Szépszó G., Horányi A., Lakatos M., 2011: A Magyarországon megfigyelt éghajlati tendenciák, valamint a jövıben várható változások és bizonytalanságaik elemzése. Szakmai tanulmány az Országos Meteorológiai Szolgálat Kérdıív a klímaváltozásról címő felmérésének kiértékeléséhez. Szépszó G., Tóth H., 2005: Globális modellek feltérképezése. NKFP-3A/082/2004 projekt beszámoló. 9

12 Hazai és nemzetközi konferencián, rendezvényen bemutatott elıadások Hazai és nemzetközi konferencián, rendezvényen bemutatott elıadások Szépszó G., Tóth H.: Az éghajlat regionális modellezése: nemzetközi áttekintés, hazai elképzelések. Belsı intézeti továbbképzés, Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, április. Szépszó, G.: The adaptation of the REMO regional climate model at the Hungarian Meteorological Service. Climate change. Impacts and Responses in Central and Eastern European Countries címő konferencia, Pécs, november 11. Szépszó G.: A REMO modell és adaptálása az Országos Meteorológiai Szolgálatnál. 31. Meteorológiai Tudományos Napok, Budapest, november Szépszó G.: Az éghajlatváltozás tényei és nyitott kérdései. FINE (Fiatalok a Nukleáris Energetikáért) Találkozó, Balatonfüred, március 10. Szépszó G.: A magyar tudomány Achilles-sarka: a klímakutatás. Magyar Meteorológiai Társaság Légkördinamikai Szakosztályának alakuló ülése, Budapest, január 24. Szépszó, G.: Evaluation of the results of REMO regional climate model. Regional Climate Modelling Workshop, Budapest, február 4 6. Szépszó, G.: PRUDENCE results for the Hungarian National Climate Strategy, Part II. Regional Climate Modelling Workshop, Budapest, február 4 6. Szépszó G.: Klímamodellezés mint az éghajlatváltozás becslésének egyedüli lehetısége. Magyar Tudományos Akadémia Földtudományi Szakosztálya, Budapest, február 19. Szépszó, G.: Regional change of extreme characteristics over the Carpathian Basin based on different regional climate models. European Geosciences Union General Assembly, Bécs (Ausztria), április Csima G., Horányi A., Szépszó G.: Az éghajlat regionális modellezése. Belsı intézeti továbbképzés, Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, április 23. és május 6. Szépszó, G.: Preliminary results based on climate change simulation with the REMO model over the Carpathian Basin. 8th Annual Meeting of the EMS / 7th European Conference on Applied Climatology, Amszterdam (Hollandia), szeptember 29. október 3. Szépszó G.: Éghajlatváltozás tudhatjuk-e, mi lesz holnapután? Környezettan szakkör, 1. sz. Gyakorló Általános Iskola, Pécs, január 30. Szépszó G.: A Magyarországon várható éghajlatváltozás becslése regionális klímamodellek segítségével. Magyar Meteorológiai Társaság Fiatal Éghajlatkutatók Fóruma, zárórendezvény, Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, április

13 Hazai és nemzetközi konferencián, rendezvényen bemutatott elıadások Szépszó, G., Csima, G., Horányi, A., Szabó, P.: Uncertainties in the climate projections from the climate modelling perspective. Conference on Facing the Future, the Climate Summit in Copenhagen and beyond, Central European University, Budapest, november 4. Szépszó, G., Bartholy, J., Csima, G., Horányi, A., Hunyady, A., Krüzselyi, I., Pieczka, I., Pongrácz, R., Szabó, P., Torma, Cs.: The future climate characteristics of the Carpathian Basin based on a regional climate model mini-ensemble. 10th Annual Meeting of the EMS / 8th European Conference on Applied Climatology, Zürich (Svájc), szeptember Szépszó G.: Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei és korlátai. Magyar Meteorológiai Társaság Agro- és Biometeorológiai Szakosztálya, Budapest, október 28. Szépszó G., Zsebeházi G.: Az ENSEMBLES projekt regionális modelleredményeinek felhasználhatósága. 36. Meteorológiai Tudományos Napok, Budapest, november 18. Szépszó G.: Klímaváltozás. Elıadás gyerekeknek a budapesti 13. kerületi Angyalföldi József Attila Mővelıdési Központban, Budapest, június 30. Szépszó G., Horányi A., Kovács M., Krüzselyi I., Szabó P.: Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei és korlátai. Elıadás a Katasztrófavédelem számára, Budapest, szeptember 23. Szépszó G.: Klímaváltozás haladóknak: az éghajlat modellezése és a várható változások. Elıadás a Klauzál Gábor Budafok-Tétény Mővelıdési Központban, Budafok-Tétény, szeptember 29. Szépszó G., Kovács M., Krüzselyi I., Szabó P.: A modern klímakutatás A mennyiség átcsap-e minıségbe? Magyar Meteorológiai Társaság Szombathelyi Csoportjának, Szombathely, október 25. Szépszó G.: Idıjárás, éghajlat, meteorológia... Elıadás a gödöllıi Török Ignác Gimnázium diákjainak, Gödöllı, október 28. Szépszó G., Kovács M., Krüzselyi I., Szabó P.: Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei. A Katasztrófavédelem Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett ülése, Budapest, november 8. Szépszó G.: A jövıbeli éghajlatváltozás jellemzıi a hazai regionális klímamodellek eredményei alapján. Tárcaközi Éghajlatvédelmi Munkacsoport, Budapest, november

14 Hazai és nemzetközi konferencián, rendezvényen bemutatott elıadások Szépszó G., Kovács M., Krüzselyi I., Szabó P.: A regionális éghajlati modellezés eredményei és kihívásai. Belsı intézeti továbbképzés, Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, november 30. és december 7. Szépszó G.: A modern klímakutatás dilemmája: a sok valóban több? Magyar Meteorológiai Társaság Éghajlati Szakosztálya, Budapest, január 12. Szépszó G., Krüzselyi I., Szabó P., Bartholy J., Pongrácz R., Pieczka I., Torma Cs., 2012: Éghajlati szélsıségek változásai Magyarországon: jövı. Belsı intézeti továbbképzés, Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, március 1. és 14. Szépszó G., Kovács M., Krüzselyi I., Szabó P.: Az éghajlatváltozás jövıben várható hatásai a Kárpát-medencében regionális éghajlati modelleredmények alapján. A OMSZ éghajlatváltozási kérdıívei kapcsán tartott elıadóülése, Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, március 21. Szépszó G., Kovács M., Krüzselyi I., Szabó P.: A 21. században várható éghajlatváltozás a Balaton környezetében regionális klímamodellek eredményei alapján. Magyar Hidrológiai Társaság, Székesfehérvár, április 17. Szépszó, G., Horányi, A.: Uncertainties in meteorological modelling: is it a weakness or strength? T4 (Turbulence, transfer, transport, and transformation: interactions among environmental systems) konferencia, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, május 24. Szépszó G., Kovács M., Krüzselyi I., Szabó P.: Éghajlatváltozás számokban. IV. Magyarországi Klímacsúcs, Budapest, június 7. Szépszó G., Kovács M., Krüzselyi I., Szabó P.: A hazai klímaváltozás jellemzése regionális éghajlati modellek alkalmazásával. III. Duna-Térségi Kohézió konferencia, Dunaújváros, szeptember 6. Szépszó G.: A meteorológiai elırejelzések bizonytalanságainak számszerősítési lehetıségei. BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszékének Tehetséggondozó Köre, Budapest, szeptember 12. Szépszó, G., Kovács, M., Krüzselyi, I., Szabó, P.: Climate change in the Carpathian Basin. A SEERisk projekt kick-off meetingje, Budapest, szeptember 13. Szépszó G.: A jövıbeli csapadékviszonyok leírása klímamodellek segítségével. Az MTA Környezettudományi Elnöki Bizottságának Felkészülés a Klímaváltozásra Albizottsága A víz körforgalma a légköri csapadék, a talaj és a növényzet rendszerben címő rendezvénye, Budapest, szeptember

15 Hazai és nemzetközi konferencián, rendezvényen bemutatott elıadások Szépszó G., Kovács M., Krüzselyi I., Szabó P.: Az éghajlati szélsıségek következı évtizedekben várható változásai a Kárpát-medencében. Rendkívüli idıjárási események lehetséges társadalmi válaszok címő rendezvény, Budapest, március 7. Szépszó G., Kovács M., Krüzselyi I., Szabó P.: A Magyarországon várható éghajlatváltozás becslése regionális klímamodellek eredményei alapján. A Kockázatértékelı Munkacsoport ülése, Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, április 18. Szépszó G., Kovács M., Krüzselyi I., Szabó P.: Különbözı rácsponti adatbázisok alkalmazása és alkalmazhatósága a regionális klímamodellezésben. MTA-MTB Éghajlati Albizottság, Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, május 28. Szépszó, G., Kovács M., Krüzselyi I., Szabó P.: Future change of precipitation conditions over Hungary based on regional climate model results. A WAHASTRAT projekt konferenciája, Szegedi Egyetem, Szeged, június 14. Szépszó G., Krüzselyi I., Szabó P., Zsebeházi G.: Nagy adatbázisok alkalmazása és kezelése a jövıbeli éghajlatváltozás kutatásában. "BigData Day" címő szimpózium, MTA Wigner Adatközpont, Budapest, szeptember 12. Szépszó G., Krüzselyi I., Szabó P., Zsebeházi G.: Éghajlatváltozás meteorológus szemmel. Budapest Science Meetup, Budapest, szeptember 12. Szépszó G., Krüzselyi I., Szabó P., Zsebeházi G.: A klímaváltozás várható hatásai. Lengyeltóti Diótermesztési Konferencia, Lengyeltóti, szeptember 14. Szépszó G., Krüzselyi I., Szabó P.: Éghajlati projekciók Veszprém városára. Az ORIENTGATE projekt Éghajlatváltozási ismeretek beépítése a tervezési folyamatokba címő stakeholder konzultációja, Veszprém, október 2. Szépszó G.: Az éghajlati modellek értékelése. Magyar Meteorológiai Társaság Éghajlati Szakosztályának Az éghajlatváltozás tudományos alapjai az IPCC szeptember 27-i jelentése címő ülése, Budapest, november 14. Szépszó G.: A jövıre vonatkozó éghajlati projekciók. Magyar Meteorológiai Társaság Éghajlati Szakosztályának Az éghajlatváltozás tudományos alapjai az IPCC szeptember 27-i jelentése címő ülése, Budapest, november 14. Szépszó G.: Az éghajlatváltozás globális helyzetképe az IPCC 5. jelentése alapján. Belsı intézeti továbbképzés, Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, november 20. és 27. Szépszó G.: Az éghajlatváltozás hatása a magyarországi csapadékviszonyokra. Vizes Élıhelyek Világnapja, Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest, január

16 Nemzetközi konferenciákon bemutatott poszterek Nemzetközi konferenciákon bemutatott poszterek Szépszó, G.: First results with the REMO regional climate model at the Hungarian Meteorological Service. 2nd International Conference on Earth System Modelling, Hamburg (Németország), augusztus Szépszó, G.: Validation of the REMO regional climate model over the Carpathian Basin. 28th Session of IPCC, Budapest, április Szépszó, G.: Validation of the REMO regional climate model over the Carpathian Basin. European Geosciences Union General Assembly, Bécs (Ausztria), április Szépszó, G., Bartholy, J., Csima, G., Horányi, A., Hunyady, A., Pieczka, I., Pongrácz, R., Torma, Cs.: Validation of different regional climate models over the Carpathian Basin. 8th Annual Meeting of the EMS / 7th European Conference on Applied Climatology, Amszterdam (Hollandia), szeptember 29. október 3. Szépszó, G., Csima, G., Horányi, A., Szabó, P.: What details can the regional climate models add to the global projections in the Carpathian Basin? 2nd Lund Regional-scale Climate Modelling Workshop, Lund (Svédország), május 4 8. Szépszó, G.: Analysis of the influence of lateral boundary conditions based on REMO RCM simulations over the Carpathian Basin. 10th Annual Meeting of the EMS / 8th European Conference on Applied Climatology, Zürich (Svájc), szeptember Szépszó, G.: High-resolution regional climate model simulations with the REMO model over the Carpathian Basin. 11th Annual Meeting of the EMS / 10th European Conference on Applications of Meteorology, Berlin (Németország), szeptember Szépszó, G., Kovács, M., Krüzselyi, I., Szabó, P.: Main climate dynamics activities at the Hungarian Meteorological Service. Conference on "End User Needs for Regional Climate Change Scenarios" of COST-ES1102 action, Kiel, (Németország), március 7 9. Szépszó, G., Krüzselyi, I., Szabó, P., Zsebeházi, G.: From the RCM results to their interpretation for the users. International Conference on Regional Climate CORDEX 2013, Brüsszel (Belgium), november 6. 14

Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei

Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei Szépszó Gabriella (szepszo( szepszo.g@.g@met.hu), Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Magyar

Részletesebben

lat klímamodellez Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály

lat klímamodellez Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály Az Országos Meteorológiai Szolgálat lat klímamodellez mamodellezıi i tevékenys kenysége Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati

Részletesebben

A hazai regionális klímamodellek eredményeinek együttes kiértékelése

A hazai regionális klímamodellek eredményeinek együttes kiértékelése A hazai regionális klímamodellek eredményeinek együttes kiértékelése Horányi András,, Csima Gabriella, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Bartholy Judit, Pieczka

Részletesebben

és s kommunikáci Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály

és s kommunikáci Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály A jövıbeli j éghajlati projekciók bizonytalanságai és s kommunikáci ciójuk Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály

Részletesebben

Az éghajlatváltozás jövıben várható hatásai a Kárpát medencében

Az éghajlatváltozás jövıben várható hatásai a Kárpát medencében Az éghajlatváltozás jövıben várható hatásai a Kárpát medencében regionális éghajlati modelleredmények alapján Szépszó Gabriella (szepszo( szepszo.g@.g@met.hu), Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter

Részletesebben

Új regionális éghajlati projekciók a klímaváltozás magyarországi hatásainak vizsgálatára

Új regionális éghajlati projekciók a klímaváltozás magyarországi hatásainak vizsgálatára Új regionális éghajlati projekciók a klímaváltozás magyarországi hatásainak vizsgálatára Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat 42. Meteorológiai Tudományos Napok 2016. december 6. TARTALOM

Részletesebben

A klímaváltozás a Balatonnál a meteorológiai számítások tükrében

A klímaváltozás a Balatonnál a meteorológiai számítások tükrében A klímaváltozás a Balatonnál a meteorológiai számítások tükrében HORÁNYI ANDRÁS (horanyi( horanyi.a@.a@met.hu) Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Numerikus

Részletesebben

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE TÉRSÉGÉRE VONATKOZÓ ÉGHAJLATI SZCENÁRIÓK ELEMZÉSE A PRECIS FINOM FELBONTÁSÚ REGIONÁLIS KLÍMAMODELL FELHASZNÁLÁSÁVAL

A KÁRPÁT-MEDENCE TÉRSÉGÉRE VONATKOZÓ ÉGHAJLATI SZCENÁRIÓK ELEMZÉSE A PRECIS FINOM FELBONTÁSÚ REGIONÁLIS KLÍMAMODELL FELHASZNÁLÁSÁVAL A KÁRPÁT-MEDENCE TÉRSÉGÉRE VONATKOZÓ ÉGHAJLATI SZCENÁRIÓK ELEMZÉSE A PRECIS FINOM FELBONTÁSÚ REGIONÁLIS KLÍMAMODELL FELHASZNÁLÁSÁVAL A doktori (PhD) értekezés tézisei PIECZKA ILDIKÓ FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI

Részletesebben

Az éghajlati modellek eredményeinek alkalmazhatósága hatásvizsgálatokban

Az éghajlati modellek eredményeinek alkalmazhatósága hatásvizsgálatokban Az éghajlati modellek eredményeinek alkalmazhatósága hatásvizsgálatokban Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat, szepszo.g@met.hu RCMTéR hatásvizsgálói konzultációs workshop 2015. június 23.

Részletesebben

A klímamodellek eredményei mint a hatásvizsgálatok kiindulási adatai

A klímamodellek eredményei mint a hatásvizsgálatok kiindulási adatai A klímamodellek eredményei mint a hatásvizsgálatok kiindulási adatai Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat, szepszo.g@met.hu RCMTéR projekt 2. konzultációs workshopja 2016. február 19. TARTALOM

Részletesebben

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS AZ OMSZ-NÁL. Magyar Tudományos Akadémia szeptember 15. 1

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS AZ OMSZ-NÁL. Magyar Tudományos Akadémia szeptember 15. 1 Regionális klímamodellezés az Országos Meteorológiai Szolgálatnál HORÁNYI ANDRÁS (horanyi.a@met.hu) Csima Gabriella, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Numerikus Modellező

Részletesebben

KlimAdat Az éghajlatváltozás magyarországi hatásainak feltérképezése regionális klímamodellszimulációk

KlimAdat Az éghajlatváltozás magyarországi hatásainak feltérképezése regionális klímamodellszimulációk KlimAdat Az éghajlatváltozás magyarországi hatásainak feltérképezése regionális klímamodellszimulációk elvégzésével és reprezentatív adatbázis fejlesztésével Zsebeházi Gabriella, (zsebehazi.g@met.hu) Országos

Részletesebben

Reprezentatív adatbázis létrehozása az éghajlatváltozási hatásvizsgálatok és a döntéshozatal támogatására

Reprezentatív adatbázis létrehozása az éghajlatváltozási hatásvizsgálatok és a döntéshozatal támogatására Reprezentatív adatbázis létrehozása az éghajlatváltozási hatásvizsgálatok és a döntéshozatal támogatására Zsebeházi Gabriella, Bán Beatrix, Bihari Zita, Szabó Péter Országos Meteorológiai Szolgálat 44.

Részletesebben

Új klímamodell-szimulációk és megoldások a hatásvizsgálatok támogatására

Új klímamodell-szimulációk és megoldások a hatásvizsgálatok támogatására Új klímamodell-szimulációk és megoldások a hatásvizsgálatok támogatására Zsebeházi Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat KlimAdat hatásvizsgálói workshop 2018. december 7. TARTALOM 1. Klímamodellezés

Részletesebben

Az RCMTéR projekt: új éghajlati szcenáriók a Kárpát-medencére

Az RCMTéR projekt: új éghajlati szcenáriók a Kárpát-medencére Az RCMTéR projekt: új éghajlati szcenáriók a Kárpát-medencére Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat, szepszo.g@met.hu RCMTéR projekt nyitórendezvénye 2015. április 27. TARTALOM 1. Motiváció

Részletesebben

A GLOBÁLIS MELEGEDÉS ÉS HATÁSAI MAGYARORSZÁGON

A GLOBÁLIS MELEGEDÉS ÉS HATÁSAI MAGYARORSZÁGON FÖLDTUDOMÁNYOS FORGATAG Budapest, 2008. április 17-20. A GLOBÁLIS MELEGEDÉS ÉS HATÁSAI MAGYARORSZÁGON ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest VÁZLAT I. Változó éghajlat II. XXI. századra várható éghajlati

Részletesebben

Regionális klímadinamikai kutatások: nemzetközi és hazai kitekintés. Meteorológiai Tudományos Napok, november 24. 1

Regionális klímadinamikai kutatások: nemzetközi és hazai kitekintés. Meteorológiai Tudományos Napok, november 24. 1 Regionális klímadinamikai kutatások: nemzetközi és hazai kitekintés HORÁNYI ANDRÁS Országos Meteorológiai Szolgálat 2005. november 24. 1 TARTALOM Az éghajlati rendszer és modellezése Az éghajlat regionális

Részletesebben

ÚJ CSALÁDTAG A KLÍMAMODELLEZÉSBEN: a felszíni modellek, mint a városi éghajlati hatásvizsgálatok eszközei

ÚJ CSALÁDTAG A KLÍMAMODELLEZÉSBEN: a felszíni modellek, mint a városi éghajlati hatásvizsgálatok eszközei ÚJ CSALÁDTAG A KLÍMAMODELLEZÉSBEN: a felszíni modellek, mint a városi éghajlati hatásvizsgálatok eszközei Zsebeházi Gabriella és Szépszó Gabriella 43. Meteorológiai Tudományos Napok 2017. 11. 23. Tartalom

Részletesebben

A jövő éghajlatának kutatása

A jövő éghajlatának kutatása Múzeumok Éjszakája 2018.06.23. A jövő éghajlatának kutatása Zsebeházi Gabriella Klímamodellező Csoport Hogyan lehet előrejelezni a következő évtizedek csapadékváltozását, miközben a következő heti is bizonytalan?

Részletesebben

A klímamodellezés szépségei egy szélmalomharc tükrében

A klímamodellezés szépségei egy szélmalomharc tükrében A klímamodellezés szépségei egy szélmalomharc tükrében Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu) Klímamodellező Csoport Éghajlati Osztály Róna Zsigmond Ifjúsági Kör 2014. október 16. TARTALOM 1. Motiváció 2.

Részletesebben

AZ ELTE KLÍMAMODELLJEI: PRECIS ÉS S REGCM

AZ ELTE KLÍMAMODELLJEI: PRECIS ÉS S REGCM AZ ELTE KLÍMAMODELLJEI: PRECIS ÉS S REGCM PONGRÁCZ Rita, BARTHOLY Judit, PIECZKA Ildikó, TORMA Csaba, BARTHA Boglár-Enik Enikő, KOVÁCS Gabriella Eötvös s Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék, VÁZLAT

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Átlagos és szélsőséges hőmérsékleti és csapadék viszonyok modellezése a Kárpát-medencére a XXI. századra a RegCM regionális klímamodell alkalmazásával Torma Csaba Zsolt FÖLDTUDOMÁNYI

Részletesebben

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS. Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz 2008. november 28. 1

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS. Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz 2008. november 28. 1 Regionális klímamodellek és eredményeik alkalmazhatósága éghajlati hatásvizsgálatokra II. felvonás HORÁNYI ANDRÁS (horanyi.a@met.hu) Csima Gabriella, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai

Részletesebben

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS: Hazai hatások és válaszok

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS: Hazai hatások és válaszok KvVM MTA VAHAVA projekt MTA 2006. november 23. A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS: Hazai hatások és válaszok Ifjúsági fórum a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról Bartholy Judit felkért hozzászólása Eötvös s Loránd

Részletesebben

A klímamodellezés nemzetközi és hazai eredményei - a gazdasági-társadalmi előrejelzések pillérei

A klímamodellezés nemzetközi és hazai eredményei - a gazdasági-társadalmi előrejelzések pillérei A klímamodellezés nemzetközi és hazai eredményei - a gazdasági-társadalmi előrejelzések pillérei Hoyk Edit Kovács András Donát Tudományos munkatárs, MTA KRTK RKI ATO MRTT XII. Vándorgyűlés, Eger, 2015.

Részletesebben

A jövıre vonatkozó éghajlati projekciók

A jövıre vonatkozó éghajlati projekciók Az éghajlati modellek értékelése és A jövıre vonatkozó éghajlati projekciók Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu) Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Az éghajlatváltozás tudományos alapjai az IPCC

Részletesebben

Globális változások lokális veszélyek

Globális változások lokális veszélyek Globális változások lokális veszélyek Dr. Radics Kornélia ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Sivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapja Budapest, 2019. június 19. Globális kitekintés Éghajlatváltozás:

Részletesebben

A jövőbeli hatások vizsgálatához felhasznált klímamodell-adatok Climate model data used for future impact studies Szépszó Gabriella

A jövőbeli hatások vizsgálatához felhasznált klímamodell-adatok Climate model data used for future impact studies Szépszó Gabriella A jövőbeli hatások vizsgálatához felhasznált klímamodell-adatok Climate model data used for future impact studies Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Hungarian Meteorological Service KRITéR

Részletesebben

1. Regionális projekciók 2. Regionális éghajlati modellezés 3. A regionális modellezés kérdései 4. Hazai klímadinamikai tevékenység 5.

1. Regionális projekciók 2. Regionális éghajlati modellezés 3. A regionális modellezés kérdései 4. Hazai klímadinamikai tevékenység 5. Éghajlati modellezés 2. rész: Regionális éghajlati modellezés Összeállította: Szépszó Gabriella szepszo.g@.g@met.hu TARTALOM. Regionális projekciók 2. Regionális éghajlati modellezés 3. A regionális modellezés

Részletesebben

BUDAPEST VÁROSI HŐSZIGET-HATÁSÁNAK MODELLEZÉSI LEHETŐSÉGEI

BUDAPEST VÁROSI HŐSZIGET-HATÁSÁNAK MODELLEZÉSI LEHETŐSÉGEI Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum BUDAPEST VÁROSI HŐSZIGET-HATÁSÁNAK MODELLEZÉSI LEHETŐSÉGEI Az ALADIN-Climate és a SURFEX-TEB modellek eredményeinek összehasonlító

Részletesebben

Az OMSZ regionális klímamodelljei: ALADIN-Climate. és s REMO. pszó Gabriella. Ilona, Szépsz. Krüzselyi. lat

Az OMSZ regionális klímamodelljei: ALADIN-Climate. és s REMO. pszó Gabriella. Ilona, Szépsz. Krüzselyi. lat Az OMSZ regionális klímamodelljei: ALADIN-Climate és s REMO Szabó Péter, Csima Gabriella, Horányi András, Krüzselyi Ilona, Szépsz pszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat lat 36. Meteorológiai Tudományos

Részletesebben

GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT. Bartholy Judit

GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT. Bartholy Judit KÖRNYEZETI NEVELÉS EGYESÜLET Budapest, 2008. március 1. GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT Bartholy Judit ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest VÁZLAT I. Változó éghajlat II. IPCC jelentés

Részletesebben

A XXI. SZÁZADRA BECSÜLT KLIMATIKUS TENDENCIÁK VÁRHATÓ HATÁSA A LEFOLYÁS SZÉLSŐSÉGEIRE A FELSŐ-TISZA VÍZGYŰJTŐJÉN

A XXI. SZÁZADRA BECSÜLT KLIMATIKUS TENDENCIÁK VÁRHATÓ HATÁSA A LEFOLYÁS SZÉLSŐSÉGEIRE A FELSŐ-TISZA VÍZGYŰJTŐJÉN 44. Meteorológiai Tudományos Napok Budapest, 2018. november 22 23. A XXI. SZÁZADRA BECSÜLT KLIMATIKUS TENDENCIÁK VÁRHATÓ HATÁSA A LEFOLYÁS SZÉLSŐSÉGEIRE A FELSŐ-TISZA VÍZGYŰJTŐJÉN Kis Anna 1,2, Pongrácz

Részletesebben

A REMO modell és adaptálása az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

A REMO modell és adaptálása az Országos Meteorológiai Szolgálatnál A REMO modell és adaptálása az Országos Meteorológiai Szolgálatnál Szépszó Gabriella Kutatási és Fejlesztési Főosztály, Numerikus Előrejelző Osztály Meteorológiai Tudományos Napok 2005. november 24-25.

Részletesebben

A klímamodellekből levezethető indikátorok alkalmazási lehetőségei

A klímamodellekből levezethető indikátorok alkalmazási lehetőségei A klímamodellekből levezethető indikátorok alkalmazási lehetőségei Tanulmány Szerzők: Sábitz Judit, Szépszó Gabriella, Zsebeházi Gabriella, Szabó Péter, Illy Tamás Országos Meteorológiai Szolgálat Bartholy

Részletesebben

Együttműködési tapasztalatok a klímaváltozás s hatásvizsgálatainálsvizsgálatain

Együttműködési tapasztalatok a klímaváltozás s hatásvizsgálatainálsvizsgálatain Hatásvizsgálói konzultációs workshop 2015. 06. 22. Budapest ********************************************************************************************************** Együttműködési tapasztalatok a klímaváltozás

Részletesebben

Dobor Laura I. éves KDI hallgató

Dobor Laura I. éves KDI hallgató A klímaváltozás hatásának vizsgálata a mezőgazdasági szénmérlegre és produktivitásra Dobor Laura I. éves KDI hallgató 2012. Május 31. Témavezetők: dr. Barcza Zoltán, dr. Havasi Ágnes Vázlat Téma jelentősége

Részletesebben

A PRECIS regionális klímamodell és adaptálása az ELTE Meteorológiai Tanszékén

A PRECIS regionális klímamodell és adaptálása az ELTE Meteorológiai Tanszékén 31. Meteorológiai Tudományos Napok Az éghajlat regionális módosulásának objektív becslését megalapozó klímadinamikai kutatások Budapest, 2005. november 24-25. A PRECIS regionális klímamodell és adaptálása

Részletesebben

44. METEOROLÓGIAI TUDOMÁNYOS NAPOK. Klímaváltozás és alkalmazkodás MEGHÍVÓ

44. METEOROLÓGIAI TUDOMÁNYOS NAPOK. Klímaváltozás és alkalmazkodás MEGHÍVÓ 44. METEOROLÓGIAI TUDOMÁNYOS NAPOK Klímaváltozás és alkalmazkodás MEGHÍVÓ A Magyar Tudományos Akadémia Földtudományok Osztálya Meteorológiai Tudományos Bizottsága meghívja Önt a 44. METEOROLÓGIAI TUDOMÁNYOS

Részletesebben

Az éghajlatváltozás városi hatásainak vizsgálata a SURFEX/TEB felszíni modellel

Az éghajlatváltozás városi hatásainak vizsgálata a SURFEX/TEB felszíni modellel Az éghajlatváltozás városi hatásainak vizsgálata a SURFEX/TEB felszíni modellel Zsebeházi Gabriella MMT Légkördinamikai Szakosztály 2016. 12. 14. Tartalom 1. Motiváció 2. SURFEX 3. Kutatási terv 4. Eredmények

Részletesebben

Hidroszféra. Légkör. Tartalom. Klímaváltozás. Idıjárás és éghajlat. Éghajlati rendszer: a légkör és a vele kölcsönhatásban álló 4 geoszféra együttese

Hidroszféra. Légkör. Tartalom. Klímaváltozás. Idıjárás és éghajlat. Éghajlati rendszer: a légkör és a vele kölcsönhatásban álló 4 geoszféra együttese Éghajlatváltozás és matematika Hogyan modellezzünk és az eredményt hogyan használjuk fel? Krüzselyi Ilona (kruzselyi.i@met.hu) Kovács Mária, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Tartalom Bevezetés Éghajlati

Részletesebben

HAZÁNK SZÉLKLÍMÁJA, A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA

HAZÁNK SZÉLKLÍMÁJA, A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA HAZÁNK SZÉLKLÍMÁJA, A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA Radics Kornélia 1, Bartholy Judit 2 és Péliné Németh Csilla 3 1 Országos Meteorológiai Szolgálat 2 ELTE Meteorológiai Tanszék 3 MH Geoinformációs Szolgálat

Részletesebben

A felszínközeli szélsebesség XXI. században várható változása az ALADIN-Climate regionális éghajlati modell alapján

A felszínközeli szélsebesség XXI. században várható változása az ALADIN-Climate regionális éghajlati modell alapján A felszínközeli szélsebesség XXI. században várható változása az ALADIN-Climate regionális éghajlati modell alapján Illy Tamás Országos Meteorológiai Szolgálat A felszínközeli szélsebesség XXI. században

Részletesebben

Miért van szükség szuperszámítógépre?

Miért van szükség szuperszámítógépre? ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Miért van szükség szuperszámítógépre? avagy a korlátos tartományú időjárás-előrejelző és éghajlati modellek számításigénye Szintai Balázs Informatikai és Módszertani Főosztály

Részletesebben

A KRITéR projekt: A klímaváltozás hatása a turizmusra és a kritikus infrastruktúrákra. Bihari Zita, Országos Meteorológiai Szolgálat

A KRITéR projekt: A klímaváltozás hatása a turizmusra és a kritikus infrastruktúrákra. Bihari Zita, Országos Meteorológiai Szolgálat A KRITéR projekt: A klímaváltozás hatása a turizmusra és a kritikus infrastruktúrákra Bihari Zita, Országos Meteorológiai Szolgálat Főbb adatok A projekt időtartama: 2015.04.30.-2015.12.31. A projekt költségvetése:

Részletesebben

Csapadékmaximum-függvények változása

Csapadékmaximum-függvények változása Csapadékmaximum-függvények változása (Techniques and methods for climate change adaptation for cities /2013-1-HU1-LEO05-09613/) Dr. Buzás Kálmán, Dr. Honti Márk, Varga Laura Elavult mértékadó tervezési

Részletesebben

Az idıjárás-elırejelzések szerepe a változó éghajlati viszonyok között

Az idıjárás-elırejelzések szerepe a változó éghajlati viszonyok között Az idıjárás-elırejelzések szerepe a változó éghajlati viszonyok között az Országos Meteorológiai Szolgálat adataira, idıjárás- és éghajlatkutatóinak munkáira támaszkodva összeállította: Vissy Károly meteorológus

Részletesebben

Palfai Drought Index (PaDI) A Pálfai-féle aszályindex (PAI) alkalmazhatóságának kiterjesztése a Dél-Kelet Európai régióra Összefoglaló

Palfai Drought Index (PaDI) A Pálfai-féle aszályindex (PAI) alkalmazhatóságának kiterjesztése a Dél-Kelet Európai régióra Összefoglaló Palfai Drought Index () A Pálfai-féle aszályindex (PAI) alkalmazhatóságának kiterjesztése a Dél-Kelet Európai régióra Összefoglaló A DMCSEE projekt lehetıvé tette egy olyan aszályindex kifejlesztését,

Részletesebben

Éghajlati tendenciák és idıjárási

Éghajlati tendenciák és idıjárási Éghajlati tendenciák és idıjárási szélsıségek a Kárpát-medencében Bozó László, Szalai Sándor, Bihari Zita Országos Meteorológiai Szolgálat Európai Meteorológiai Infrastruktúra (EMI) Nemzeti (Hidro-)Meteorológiai

Részletesebben

ALADIN-Climate modellszimulációk eredményei

ALADIN-Climate modellszimulációk eredményei ALADIN-Climate modellszimulációk eredményei Összeállította: Szépszó Gabriella, Csorvási Anett Országos Meteorológiai Szolgálat A klímaváltozás vizsgálata éghajlati modellek segítségével lehetséges, s Magyarországon

Részletesebben

Válasz Geresdi István. A REMO regionális éghajlati modellen alapuló klímadinamikai vizsgálatok a Kárpát-medence éghajlatának jellemzésére

Válasz Geresdi István. A REMO regionális éghajlati modellen alapuló klímadinamikai vizsgálatok a Kárpát-medence éghajlatának jellemzésére Válasz Geresdi István A REMO regionális éghajlati modellen alapuló klímadinamikai vizsgálatok a Kárpát-medence éghajlatának jellemzésére című PhD értekezéshez készített opponensi véleményéhez Köszönöm

Részletesebben

Az erdı és az éghajlat közötti kölcsönhatás számszerősítése tekintettel az éghajlatváltozás érvényesülésére

Az erdı és az éghajlat közötti kölcsönhatás számszerősítése tekintettel az éghajlatváltozás érvényesülésére Az erdı és az éghajlat közötti kölcsönhatás számszerősítése tekintettel az éghajlatváltozás érvényesülésére Führer Ernı 1, Horváth László 2, Jagodics Anikó 1, Juhász István 1, Machon Attila 2, Marosi György

Részletesebben

Összefoglaló Magyarország éghajlatának várható alakulásáról

Összefoglaló Magyarország éghajlatának várható alakulásáról Összefoglaló Magyarország éghajlatának várható alakulásáról Készült az Országos Meteorológiai Szolgálat és az ELTE Meteorológiai Tanszék regionális klímamodell-eredményeinek együttes elemzése alapján (2010)

Részletesebben

Alkalmazkodási feladatok és kihívások a SECAP készítése során. Dr. Buzási Attila Miskolc,

Alkalmazkodási feladatok és kihívások a SECAP készítése során. Dr. Buzási Attila Miskolc, Alkalmazkodási feladatok és kihívások a SECAP készítése során Dr. Buzási Attila Miskolc, 2019.03.12. Száraz tények színes köntösben I. FORRÁS: BARTHOLY ET AL., 2007 Száraz tények színes köntösben II. FORRÁS:

Részletesebben

A klímaváltozás várható regionális hatása az Európában vadon élő emlősök élőhelyére RCM szimulációk felhasználásával

A klímaváltozás várható regionális hatása az Európában vadon élő emlősök élőhelyére RCM szimulációk felhasználásával A klímaváltozás várható regionális hatása az Európában vadon élő emlősök élőhelyére RCM szimulációk felhasználásával Doktori értekezés tézisei Nagy Júlia Anna Témavezető: Dr. Bartholy Judit, az MTA doktora,

Részletesebben

A klímaváltozás hatása a csapadékmaximum függvényekre

A klímaváltozás hatása a csapadékmaximum függvényekre A klímaváltozás hatása a csapadékmaximum függvényekre Varga Laura BME-VKKT 2018.11.22 44. METEOROLÓGIAI TUDOMÁNYOS NAPOK Mi az a csapadékmaximum-függvény (CSMF)? Csapadékmérések statisztikai feldolgozásán

Részletesebben

Az éghajlati modellezés mai kihívásai: fejlesztési és fejlesztendő területek

Az éghajlati modellezés mai kihívásai: fejlesztési és fejlesztendő területek Az éghajlati modellezés mai kihívásai: fejlesztési és fejlesztendő területek Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Statisztikus fizikai szeminárium 2015. november 18. TARTALOM 1. Motiváció

Részletesebben

A klímaváltozás hatása az agráriumra Lakatos Mónika, Kircsi Andrea, Zsebeházi Gabriella Országos Meteorológai Szolgálat, Éghajlati Osztály

A klímaváltozás hatása az agráriumra Lakatos Mónika, Kircsi Andrea, Zsebeházi Gabriella Országos Meteorológai Szolgálat, Éghajlati Osztály A klímaváltozás hatása az agráriumra Lakatos Mónika, Kircsi Andrea, Zsebeházi Gabriella Országos Meteorológai Szolgálat, Éghajlati Osztály DriDanube Drought Risk in the Danube Region Project co-funded

Részletesebben

HÁGEL Edit A doktori értekezés tézisei

HÁGEL Edit A doktori értekezés tézisei Az ALADIN mezoskálájú korlátos tartományú modellen alapuló rövidtávú ensemble el rejelzési technika kifejlesztése és operatív alkalmazhatóságának vizsgálata A doktori értekezés tézisei Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

B z o ó L ász s l z M A A le l v e. v ta t g a O s r z s ágo g s o s Me M t e e t o e r o o r l o ógi g a i i a i Sz S o z l o g l ála l t a

B z o ó L ász s l z M A A le l v e. v ta t g a O s r z s ágo g s o s Me M t e e t o e r o o r l o ógi g a i i a i Sz S o z l o g l ála l t a Éghajlatv ghajlatváltoz ltozás, időjárási széls lsőségek Bozó Lászl szló MTA lev. tag Országos Meteorológiai Szolgálat lat Európai Meteorológiai Infrastruktúra (EMI) Nemzeti (Hidro )Meteorol )Meteorológiai

Részletesebben

A REGIONÁLIS SZÉLKLÍMA TENDENCIÁINAK ELEMZÉSE A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS FÜGGVÉNYÉBEN Doktori Értekezés (PhD) tézisei

A REGIONÁLIS SZÉLKLÍMA TENDENCIÁINAK ELEMZÉSE A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS FÜGGVÉNYÉBEN Doktori Értekezés (PhD) tézisei EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR METEOROLÓGIAI TANSZÉK A REGIONÁLIS SZÉLKLÍMA TENDENCIÁINAK ELEMZÉSE A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS FÜGGVÉNYÉBEN Doktori Értekezés (PhD) tézisei PÉLINÉ NÉMETH

Részletesebben

A DUNA, mint az emberi. és s elszenvedıje. Mika János. Eszterházy Károly Fıiskola, Eger Országos Meteorológiai Szolgálat. Budapest, október 20.

A DUNA, mint az emberi. és s elszenvedıje. Mika János. Eszterházy Károly Fıiskola, Eger Országos Meteorológiai Szolgálat. Budapest, október 20. A DUNA, mint az emberi éghajlatalakító tevékenys kenységek mérséklıje és s elszenvedıje Mika János Eszterházy Károly Fıiskola, Eger Országos Meteorológiai Szolgálat Budapest, 2010. október 20. VÁZLAT A

Részletesebben

Operatív numerikus modellek az ban: : a svéd modelltıl az AROME modellig

Operatív numerikus modellek az ban: : a svéd modelltıl az AROME modellig Operatív numerikus modellek az OMSZ-ban ban: : a svéd modelltıl az AROME modellig HORÁNYI ANDRÁS (horanyi.a( horanyi.a@met.hu) Országos Meteorológiai Szolgálat 1 ELİZMÉNYEK, ALAPOK 1989-1991: 1991: a svéd

Részletesebben

A magyarországi klímamodellek

A magyarországi klímamodellek A magyarországi klímamodellek Hoyk Edit Bevezetés A 2050-ig tartó időszak klímaváltozással összefüggő társadalmi-gazdasági változásainak modellezéséhez szükség van a várható klímaváltozásnak a bemutatására.

Részletesebben

Klímamodellezési tevékenység Eredmények (2010)

Klímamodellezési tevékenység Eredmények (2010) Országos Meteorológiai Szolgálat Klímamodellezési tevékenység Eredmények (20) Bevezetés Általánosan elfogadott tény, hogy az éghajlati rendszer összetett működésének és jövőbeli viselkedésének tanulmányozására

Részletesebben

A magyar tudomány Achilles-sarka: a klímakutatás

A magyar tudomány Achilles-sarka: a klímakutatás A magyar tudomány Achilles-sarka: a klímakutatás Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Numerikus Modellező és Éghajlat-dinamikai Osztály TARTALOM Bevezetés Globális trendek (IPCC) Az éghajlati

Részletesebben

Hírlevél. 2015. november, 1. szám. Köszöntő. Tartalom

Hírlevél. 2015. november, 1. szám. Köszöntő. Tartalom Hírlevél 2015. november, 1. szám Köszöntő Köszöntjük A sugárzási kényszer változásán alapuló új éghajlati szcenáriók a Kárpátmedence térségére című projekt első hírlevelének olvasóit! Az RCMTéR projekt

Részletesebben

A klímaváltozás árvízi lefolyásra gyakorolt hatásának integrált modellalapú elemzése a Felső-Tisza vízgyűjtőjére

A klímaváltozás árvízi lefolyásra gyakorolt hatásának integrált modellalapú elemzése a Felső-Tisza vízgyűjtőjére 40. Meteorológiai Tudományos Napok 2014. november 20-21. A klímaváltozás árvízi lefolyásra gyakorolt hatásának integrált modellalapú elemzése a Felső-Tisza vízgyűjtőjére SZABÓ János Adolf (1) - RÉTI Gábor

Részletesebben

NAGYCSAPADÉKOK ÉS ASZÁLYOK: MIRE SZÁMÍTHATUNK? Kis Anna, Sábitz Judit, Pongrácz Rita, Bartholy Judit

NAGYCSAPADÉKOK ÉS ASZÁLYOK: MIRE SZÁMÍTHATUNK? Kis Anna, Sábitz Judit, Pongrácz Rita, Bartholy Judit NAGYCSAPADÉKOK ÉS ASZÁLYOK: MIRE SZÁMÍTHATUNK? Kis Anna, Sábitz Judit, Pongrácz Rita, Bartholy Judit ELTE Meteorológiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A e-mail: kisanna@nimbus.elte.hu,

Részletesebben

Big Data az időjárás-előrejelzésben és az éghajlatváltozás kutatásában

Big Data az időjárás-előrejelzésben és az éghajlatváltozás kutatásában Big Data az időjárás-előrejelzésben és az éghajlatváltozás kutatásában Szépszó Gabriella szepszo.g@met.hu Országos Meteorológiai Szolgálat MAFIHE Téli Iskola 2015. február 2. TARTALOM 1. Motiváció 2. A

Részletesebben

tisztelettel meghívja Önt A vízgazdálkodás meteorológiai vonatkozásai (42. Meteorológiai Tudományos Napok) című tudományos ülésre

tisztelettel meghívja Önt A vízgazdálkodás meteorológiai vonatkozásai (42. Meteorológiai Tudományos Napok) című tudományos ülésre MEGHÍVÓ A M A G Y A R T U D O M Á N Y Ü N N E PE A Magyar Tudományos Akadémia Földtudományok Osztálya Meteorológiai Tudományos Bizottságának Agro- és Hidrometeorológiai Albizottsága, valamint Éghajlati

Részletesebben

METEOROLÓGIA. alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak. Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár

METEOROLÓGIA. alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak. Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár METEOROLÓGIA alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár ELTE TTK - METEOROLÓGIAI TANSZÉK A MAI ÓRA VÁZLATA 1. BSc KÉPZÉS / SPECIALIZÁCIÓ 2. TEMATIKA

Részletesebben

A Középtávú Időjárási Előrejelzések Európai Központjában készülő időjárási modell előrejelzések informatikai háttere

A Középtávú Időjárási Előrejelzések Európai Központjában készülő időjárási modell előrejelzések informatikai háttere A Középtávú Időjárási Előrejelzések Európai Központjában készülő időjárási modell előrejelzések informatikai háttere Ihász István Országos Meteorológiai Szolgálat Módszerfejlesztési Osztály 2015. március

Részletesebben

Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei és korlátai

Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei és korlátai Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei és korlátai Szépszó Gabriella szepszo.g@.g@met.hu Numerikus Modellezı és Éghajlat-dinamikai Osztály MMT Agro- és Biometeorológiai Szakosztályának

Részletesebben

Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása

Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása 1 Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása Dr. Szász Gábor Nagy Zoltán Weidinger Tamás Debreceni Egyetem ATC OMSZ ELTE Agrometeorológiai Obszervatórium

Részletesebben

Az ALADIN-Climate regionális klímamodell integrálási tartományának megválasztására vonatkozó érzékenységvizsgálat

Az ALADIN-Climate regionális klímamodell integrálási tartományának megválasztására vonatkozó érzékenységvizsgálat Az ALADIN-Climate regionális klímamodell integrálási tartományának megválasztására vonatkozó érzékenységvizsgálat Szépszó Gabriella, Krüzselyi Ilona, Illy Tamás, Sábitz Judit Országos Meteorológiai Szolgálat

Részletesebben

Széladatok homogenizálása és korrekciója

Széladatok homogenizálása és korrekciója Széladatok homogenizálása és korrekciója Péliné Németh Csilla 1 Prof. Dr. Bartholy Judit 2 Dr. Pongrácz Rita 2 Dr. Radics Kornélia 3 1 MH Geoinformációs Szolgálat pelinenemeth.csilla@mhtehi.gov.hu 2 Eötvös

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 60-71

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 60-71 Blanka Viktória 1 Mezősi Gábor 2 A KLÍMAVÁLTOZÁS VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSAI AZ ALFÖLDÖN 3 BEVEZETÉS A globálisan átlagolt levegő- és óceán-hőmérséklet emelkedéséből, a hó- és jégtakaró kiterjedt olvadásából

Részletesebben

Dobor Laura II. éves KDI hallgató

Dobor Laura II. éves KDI hallgató A klímaváltozás hatásának vizsgálata a mezőgazdasági szénmérlegre és produktivitásra Dobor Laura II. éves KDI hallgató 2013. május 30. Témavezetők: dr. habil. Barcza Zoltán, dr. Havasi Ágnes Vázlat Doktori

Részletesebben

A jövőben várható klímaváltozás és néhány lehetséges hatása a régióban

A jövőben várható klímaváltozás és néhány lehetséges hatása a régióban A jövőben várható klímaváltozás és néhány lehetséges hatása a régióban Blanka Viktória, Mezősi Gábor, Ladányi Zsuzsanna, Bata Teodóra Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Részletesebben

AZ ALADIN MODELL KLÍMAVÁLTOZATA. Tóth Helga Kutatási és Fejlesztési Főosztály Numerikus Előrejelző Osztály

AZ ALADIN MODELL KLÍMAVÁLTOZATA. Tóth Helga Kutatási és Fejlesztési Főosztály Numerikus Előrejelző Osztály AZ ALADIN MODELL KLÍMAVÁLTOZATA Tóth Helga Kutatási és Fejlesztési Főosztály Numerikus Előrejelző Osztály Tartalom Bevezetés ALADIN-Climate modell Első kísérlet eredményeinek bemutatása Tervek, összefoglalás

Részletesebben

2. melléklet. A Magyarországon megfigyelt éghajlati tendenciák, valamint a jövőben várható változások és bizonytalanságaik elemzése

2. melléklet. A Magyarországon megfigyelt éghajlati tendenciák, valamint a jövőben várható változások és bizonytalanságaik elemzése 2. melléklet A Magyarországon megfigyelt éghajlati tendenciák, valamint a jövőben várható változások és bizonytalanságaik elemzése Összeállította: Szépszó Gabriella, Horányi András, Lakatos Mónika Országos

Részletesebben

KLÍMAPOLITIKA. Klímaváltozási forgatókönyvek a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiához

KLÍMAPOLITIKA. Klímaváltozási forgatókönyvek a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiához KLÍMAPOLITIKA Klímaváltozási forgatókönyvek a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiához Klimatológiai forgatókönyvek a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiához Készítette: Országos Meteorológiai Szolgálat ELTE

Részletesebben

A Balaton vízforgalmának a klímaváltozás hatására becsült változása

A Balaton vízforgalmának a klímaváltozás hatására becsült változása A Balaton vízforgalmának a klímaváltozás hatására becsült változása Varga György varga.gyorgy@ovf.hu VITUKI Hungary Kft. Országos Meteorológiai Szolgálat Az előadás tartalma adatok és információk a Balaton

Részletesebben

Műholdas és modell által szimulált globális ózon idősorok korrelációs tulajdonságai

Műholdas és modell által szimulált globális ózon idősorok korrelációs tulajdonságai Műholdas és modell által szimulált globális ózon idősorok korrelációs tulajdonságai Homonnai Viktória II. éves PhD hallgató Témavezető: Dr. Jánosi Imre ELTE TTK, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Bevezetés

Részletesebben

Magyarország éghajlatának jellemzése az ENSEMBLES projektbeli és a hazai regionális modelleredmények együttes vizsgálatával

Magyarország éghajlatának jellemzése az ENSEMBLES projektbeli és a hazai regionális modelleredmények együttes vizsgálatával Magyarország éghajlatának jellemzése az ENSEMBLES projektbeli és a hazai regionális modelleredmények együttes vizsgálatával SZAKDOLGOZAT FÖLDTUDOMÁNY ALAPSZAK METEOROLÓGIA SZAKIRÁNY Készítette: Zsebeházi

Részletesebben

A regionális klímamodellek eredményeinek utó-feldolgozása és a NATéR számára szükséges paraméterek előállítása

A regionális klímamodellek eredményeinek utó-feldolgozása és a NATéR számára szükséges paraméterek előállítása A regionális klímamodellek eredményeinek utó-feldolgozása és a NATéR számára szükséges paraméterek előállítása Szépszó Gabriella, Illy Tamás, Szabó Péter Országos Meteorológiai Szolgálat Budapest, 2016.

Részletesebben

REGIONÁLIS MODELLFUTTATÁSOK ÉS EREDMÉNYEK ELEMZÉSE AZ ELTE METEOROLÓGIAI TANSZÉKÉN

REGIONÁLIS MODELLFUTTATÁSOK ÉS EREDMÉNYEK ELEMZÉSE AZ ELTE METEOROLÓGIAI TANSZÉKÉN REGIONÁLIS MODELLFUTTATÁSOK ÉS EREDMÉNYEK ELEMZÉSE AZ ELTE METEOROLÓGIAI TANSZÉKÉN PONGRÁCZ Rita, BARTHOLY Judit, PIECZKA Ildikó, ANDRÉ Karolina, KELEMEN Fanni, KIS Anna Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai

Részletesebben

Felhasználói igények és a tudomány felkészültsége az európai klímaszolgáltatások megteremtésére a DECM projekt

Felhasználói igények és a tudomány felkészültsége az európai klímaszolgáltatások megteremtésére a DECM projekt Felhasználói igények és a tudomány felkészültsége az európai klímaszolgáltatások megteremtésére a DECM projekt Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella 44. Meteorológiai Tudományos Napok, Budapest 2018. november

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Modellezés, mint módszer bemutatása KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Goudriaan mikroklímaszimulációs modellje III. 29. lecke

Részletesebben

Az ELTE Meteorológiai Tanszék és a Meteorológus TDK tisztelettel meghívja a évi Kari TDK konferenciájára,

Az ELTE Meteorológiai Tanszék és a Meteorológus TDK tisztelettel meghívja a évi Kari TDK konferenciájára, Az és a Meteorológus TDK tisztelettel meghívja a 2016. évi Kari TDK konferenciájára, a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika- Földtudományok-Matematika Szekciójába (2016, Debrecen) készülő

Részletesebben

Közösségi numerikus időjárás-előrejelző modellek összehasonlító vizsgálata

Közösségi numerikus időjárás-előrejelző modellek összehasonlító vizsgálata XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia Közösségi numerikus időjárás-előrejelző modellek összehasonlító vizsgálata Készítették: André Karolina és Salavec Péter Fizika BSc, Meteorológia

Részletesebben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Dr. Tétényi Tamás a közgazdaságtudomány kandidátusa. A stratégiai és i Fıosztály vezetıje, Nemzeti

Részletesebben

Numerikus prognosztika: szakmai alapok

Numerikus prognosztika: szakmai alapok Bevezetés az idıjárás (éghajlat) numerikus (számszerő) elırejelzésébe Összeállította: Horányi András Kiegészítette: Szépszó Gabriella szepszo.g@met.hu Elıadások anyaga: http://nimbus.elte.hu/~numelo/mat

Részletesebben

AZ IDŐJÁRÁSI SZÉLSŐSÉGEK TENDENCIÁI ÚJ KIHÍVÁSOK ELŐTT A NEMZETI METEOROLÓGIAI SZOLGÁLATOK

AZ IDŐJÁRÁSI SZÉLSŐSÉGEK TENDENCIÁI ÚJ KIHÍVÁSOK ELŐTT A NEMZETI METEOROLÓGIAI SZOLGÁLATOK AZ IDŐJÁRÁSI SZÉLSŐSÉGEK TENDENCIÁI ÚJ KIHÍVÁSOK ELŐTT A NEMZETI METEOROLÓGIAI SZOLGÁLATOK DUNKEL ZOLTÁN OMSz Országos Meteorológiai Szolgálat H-1525 Budapest POB 38, dunkel.z@met.hu Nincsenek öreg emberek,

Részletesebben

TELEPÜLÉSI CSAPADÉKVÍZGAZDÁLKODÁS: Érdekek, lehetőségek, akadályok

TELEPÜLÉSI CSAPADÉKVÍZGAZDÁLKODÁS: Érdekek, lehetőségek, akadályok TELEPÜLÉSI CSAPADÉKVÍZGAZDÁLKODÁS: Érdekek, lehetőségek, akadályok Dr. Buzás Kálmán BME, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék A hazai csapadékvízgazdálkodás jelen gyakorlata, nehézségei és jövőbeli lehetőségei

Részletesebben

Bálint Gábor, Csík András, GauzerBalázs, GnandtBoglárka, HunyadyAdrienn, Lipták Gábor, Varga György

Bálint Gábor, Csík András, GauzerBalázs, GnandtBoglárka, HunyadyAdrienn, Lipták Gábor, Varga György 36. METEOROLÓGIAI TUDOMÁNYOS NAPOK MTA, BUDAPEST, 2010. NOVEMBER 18-19. Bálint Gábor, Csík András, GauzerBalázs, GnandtBoglárka, HunyadyAdrienn, Lipták Gábor, Varga György VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási

Részletesebben

Éghajlati információkkal a társadalom szolgálatában

Éghajlati információkkal a társadalom szolgálatában ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Éghajlati információkkal a társadalom szolgálatában Bihari Zita, Kovács Tamás, Lakatos Mónika, Szentimrey Tamás Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály Alapítva:

Részletesebben

REGIONÁLIS KLÍMAMODELL-BECSLÉSEK A KÁRPÁT-MEDENCÉRE. Pieczka Ildikó, Bartholy Judit, Pongrácz Rita, Kelemen Fanni, Kis Anna, André Karolina

REGIONÁLIS KLÍMAMODELL-BECSLÉSEK A KÁRPÁT-MEDENCÉRE. Pieczka Ildikó, Bartholy Judit, Pongrácz Rita, Kelemen Fanni, Kis Anna, André Karolina REGIONÁLIS KLÍMAMODELL-BECSLÉSEK A KÁRPÁT-MEDENCÉRE Pieczka Ildikó, Bartholy Judit, Pongrácz Rita, Kelemen Fanni, Kis Anna, André Karolina ELTE Meteorológiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben