INFORMATIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A SPORTBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INFORMATIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A SPORTBAN"

Átírás

1

2 2003/4 MAGYAR EDZŐ 3 INFORMATIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A SPORTBAN a Magyar Olimpiai Bizottság Országos Konferenciája Budapest, december 3. (szerda) TF Aula Program Regisztráció tól Hardver-szoftver bemutató (Computer General) Üléselnökök: dr. Ozsváth Károly és dr. Mónus András Megnyitó: dr. Kis Jenô TF dékánhelyettes és Köpf Károly MOB sportigazgató Komlósi Gábor (MTV): A megtûrt televíziós technika a sport szolgálatában Dr. Tihanyi József (TF) : Az internet, mint információforrás a kutatásban és a sport gyakorlatában Pataki Zsolt, Velenczei Attila, Kovács Árpád (NUPI): Informatika az utánpótlás-nevelésben Ortutayné dr. Léces Melinda és Bodnár Ilona (TF Könyvtár): Sportadatbázisok információkeresés a TF Könyvtárban Dr. Petrekanits Máté (TF, BHSE, BION Kft.): Adatátviteli eszközök és módszerek a teljesítmény-diagnosztikában Darvas Ákos (Computer General): Digitális technológiák és eszközök fejlôdése Kávészünet (A szünetben: hardver-szoftver bemutató) Nagy Zsigmond (MOB): E-sport a magyar sport 21. századi kommunikációs lehetôsége és kihívása Dikácz Ernô, Gerô Viktor (MOB): MOB weboldal Dr. Bakanek György (GYISM, MOB): Doppingellenes világháló Dr. Szacsky Mihály (BME TTK NTI): Szomatodiagnosztikai rendszer a sportgyakorlatban Dorogi László (GYISM): Az akadálymentes sportvilágháló Gigler Péter (MKSZ): Informatika a kézilabdában Kovács János (NLA): A Hydra adatbázis-feltöltô és -kezelô rendszer Hazai György (MAKET): Az informatika felhasználása a kerékpár sportban Czibóka István: MET weboldal és statisztika A konferencia zárása, zárszó: dr. Ormai László, a MET elnöke A fônyeremény - HP digitális fényképezôgép - sorsolása A Computer General ajándékát, a HP digitális fényképezôgépet Szalay Sándor birkózó szakedzô (Budapest) nyerte. Gratulálunk a nyertesnek! Jelen számunkban a konferenclán elhangzott elôadásokat az elôadók, illetve a szerzôk által leadott formában közöljük! Ez a MOB-konferencia eltérôen az elôzôektôl nem volt kötelezô az ösztöndíjas edzôk számára, ennek ellenére 257 regisztrált érdeklôdô szakember vett részt a tanácskozáson! A konferencia házigazdái és szervezôi ezúton is kifejezik köszönetüket minden elôadónak és résztvevônek értékes közremûködésükért!

3 4 MAGYAR EDZŐ 2003/4 Mérleg és tervek évi programunk középpontjában az edzôk és sportoktatók szakmai képzettségének fejlesztése, szakmai és etikai érdekeinek védelme állt. Az év utolsó napjaiban már megvonható tevékenységünk és gazdálkodásunk évi mérlege, amelyre a következô évi tevékenységünk tervezésénél támaszkodhatunk. Dr. Ormai László A MOB edzôtovábbképzô programja keretében 2003-ban három konferenciát szerveztünk: április 8-án Összefogással a tiszta sportért elnevezéssel a doppingellenes küzdelem témakörében, június 3-án az Utánpótláskorúak állóképességének fejlesztése címmel, és végül december 3-án Informatika és kommunikáció a sportban elnevezéssel rendeztünk országos tanácskozást. A legutóbbi abban különbözött az elôzôektôl, hogy a részvétel nem volt kötelezô a Wesselényi ösztöndíjas, a FO- NESZ-es, valamint a Heraklesz programban résztvevô edzôk számára. Így még inkább értékelni lehet a nagy érdeklôdést, a résztvevôk magas számát. Társaságunk aktívan részt vett a Szombathelyen (2003. október ) rendezett IV. Országos Sporttudományi Kongresszus megrendezésében, amelynek egyik fô témája az utánpótlás-nevelés és tehetséggondozás volt. Örvendetes módon ezen a sikeres rendezvényen is sok edzô - és fôleg fiatal - is részt vett. Gazdag anyaggal és színvonalas tartalommal jelentek meg a Magyar Edzô ez évi számai. Az elsô szám a november 4-én rendezett I. Országos Edzôi Kongresszus anyagát tartalmazta, míg a 2. és a 3. szám az elsô két MOB továbbképzô konferencia elôadásai mellett más aktuális szakmai és információs anyagokat is tartalmazott. A jelenlegi pedig a december 3-ai informatikai konferencia (írásban leadott) elôadásait tartalmazza, más szakmai anyagokkal kiegészítve. A MET szervezeteként mûködô Mesteredzôi Kollégium 2003-ban 22 sportági szakszövetség által elôterjesztett 38 fôbôl válogatta ki a kitüntetô mesteredzôi címre leginkább eséllyel pályázó 5 edzôt, s ennek alapján tette meg javaslatát Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági és sportminiszternek. Miniszter úr a javaslatot változtatás nélkül fogadta el, s a kitüntetések átadására jelenlétében, méltó ünnepség keretében és helyen, a TFTI július 7-ei tanévzáró ünnepségén került sor. Az elmúlt évben megkezdett munka eredménye a MET mûködô, s egyre több friss anyagot tartalmazó honlapja, amely csupán a kezdeti lépés egy, a tagságunkat és a szakma érdeklôdését kiszolgáló, informatív és interaktív kommunikációs csatorna kiépítése felé. Ezzel kapcsolatban kezdtük el a tagságra vonatkozó adatbázis összeállítását is, amelyet az edzôi szakma legfontosabb területeire tovább kívánunk bôvíteni. A társaság taglétszáma az elmúlt év második felében igen örvendetesen - dinamikusan - fejlôdött: 2002 második felében 384-rôl 671-re nôtt. Ez a lendület 2003 elsô felében tovább tartott, majd egy kissé lelassult, jelenlegi (2003 végén) taglétszámunk 953, ami azt jelenti, hogy ezen a téren is tovább kell folytatni erôfeszítéseinket, hiszen már ez évben szerettük volna elérni az ezer fôt. Kedvezô fejlemények vannak a szakmai és területi szervezetek megalakulása tekintetében is. A MET keretében megalakult a Magyar Kerékpáros Edzôk Társasága (MAKET), a MET tagja lett a Magyar Kosárlabda Edzôk Testülete, és december 20-án megalakult a MET Baranya megyei területi szervezete. Kiss Miklós úszó mesteredzô jelenleg még mindig folyó ügye ráterelte a sajtó figyelmét is az etikai-jogi érdekvédelemre, amelyre a társaság elnöke és fôtitkára a sajtó és a TV nyilvánossága elôtt azonnal reagált. Ezen a helyen is hangsúlyozzuk, hogy miként mindenkit az eljárás végsô lezárásáig az edzôt és tanítványát egyenlô mértékben megilleti az ártatlanság vélelme, s társaságunknak egyik alapvetô kötelessége és feladata tagjainak etikai érdekvédelme. Fejlesztési programunk megkezdéséhez a korábbiakat jelentôsen meghaladó források voltak szükségesek. A évi költségvetésünk nagyságrendbeli változást jelentett a korábbi évek költségvetéseihez képest, és végre stabil anyagi hátteret jelentett mind a szakmai programok megvalósításához, mind pedig a folyamatos mûködéshez. Mindez elsôsorban a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság támogatásának köszönhetô. Szakmai programjaink és gazdálkodásunk elmúlt évi pozitív mérlege ellenére sem lehetünk maradéktalanul optimisták a jövôt illetôen. A MOB bejelentette, hogy anyagi gondjai miatt, szándéka és érdekei ellenére, valószínûleg kénytelen csökkenteni az edzôtovábbképzés jelenlegi rendszerének támogatását. Ez a tény és a gazdálkodással kapcsolatos szigorító intézkedések okozhatnak gondokat jövônket tekintve. Bízunk azonban abban, hogy az elfogadott új sporttörvény olyan helyzetet teremt, amelyben munkánkat zavartalanul folytathatjuk. Fôbb célkitûzéseinket és feladatainkat a közelgô európai-uniós csatlakozásunk alapvetôen meghatározza. A rendszerváltozás utáni edzôtovábbképzési rendszer a mélypontjához érkezett azáltal, hogy az a minimális rendszeresség is megszûnôben van, ami az utóbbi két évben még kielégítôen mûködött. Ezért a MET elsô számú prioritása az eddigieknél jelentôsebb, meghatározóbb kezdeményezô szerep és közremûködés felvállalása egy korszerû, EU-konform, pontrendszeren alapuló, az érdekelt állami és társadalmi szervezeteket, intézményeket koordináltan magába foglaló edzôtovábbképzési rendszer kialakításában és mûködésében. A évi országos konferenciákra eddig beérkezett témajavaslatok: Az edzôk és sportolók etikai-jogi érdekvédelme Edzôk és professzionista sportolók korszerû kommunikációja Az edzôk helyzete és tevékenysége az Európai Unióban A 2004-es Olimpiai Játékok szakmai tapasztalatai A II. Országos Edzôi Kongresszus évi (ôszi) megrendezése esetén (az anyagi lehetôségek tisztázása után!) fô témaként az etikai-jogi érdekvédelem kínálkozik.

4 2003/4 MAGYAR EDZŐ ban az említett úszóedzôi eset kapcsán nagy megerôsítést kaptunk a már megalakulásunk idején felvállalt etikai-jogi érdekvédelmi tevékenység szükségességét illetôen. Ehhez azonban szervezeti-személyi fejlesztésre is szükség van. Egy kis létszámú, de ütôképes etikai-jogi bizottság felállítása nem halogatható tovább, másrészt ebben a témában már a jelenlegi számban és weboldalunkon is állandó rovatot indítunk. Tervbe vettük egy állandó MET ügyvéd (vagy: Edzôk ügyvédje ) foglalkoztatását, aki folyamatos telefonos szolgáltatást nyújt más szolgáltatásokhoz hasonlóan pl.: Dopping-info, Telefondoktor, Drog stop stb. A társaság vezetô testületének aktivizálása a stratégiai feladatok megvalósításában nélkülözhetetlen. A legutóbbi elnökségi ülésen megtörtént az esetleges reszortok felvázolása. Néhány kolléga részérôl a vállalás is elhangzott, azonban több jelentôs feladatnak nincs még gazdája ben az egyéni tagok (és a fiatal edzôk!) toborzása mellett súlyponti feladatunk a szakmai és területi tagszervezetek alakítása, fejlesztése, mely a taglétszámot jelentôsen emelhetné, a tagszervezetek pedig súlyuknál fogva tovább növelhetnék a társaság szakmai tekintélyét. További tagszervezetek megalakításával néhány év alatt megkétszerezhetjük taglétszámunkat, amit célul is kell kitûznünk A társaság tevékenysége során minden területen törekszik az edzôi hivatás magasabb szintû anyagi és erkölcsi elismerésének elôsegítésére. Tovább folytatjuk a Mesteredzôi Kollégium bôvítését, fiatalítását, szakmailag elismert mesteredzôk bevonásával. A Magyar Edzô mellett tervezzük olyan egyedi kiadványok (könyvek, módszertani útmutatók) megjelentetését vagy résztámogatását is, amelyek az edzôi-sportoktatói tevékenység nélkülözhetetlen módszertani segédeszközei. Folytatjuk a már megkezdett, a piacgazdaság hazai fejlôdését és változásait, a bevált külföldi tapasztalatokat is figyelembe vevô saját marketing-stratégia kidolgozását és alkalmazását a szponzorok szerzésében, a tagtoborzásban, a konferenciák szervezésben és a kiadványok terjesztésében. Ebben a munkában és tevékenységünk minden területén tisztelettel kérjük és várjuk az elnökség, illetve a tagság aktív részvételét és támogatását december Dr. Ormai László elnök Ortutayné Léces Melinda (balra) és Bodnár Ilona MOB-konferencia képekben Gigler Péter Fotók: Kodrucz Sándor Kovács Árpád Szacsky Mihály Darvas Ákos

5 6 MAGYAR EDZŐ 2003/4 Segít és becsap a videotechnika Tiltott, tûrt és támogatott tévés trükkök Komlósi Gábor TeleSport, Budapest A televízió a videotechnika mint valami csoda volt jelen nagyapáink, apáink lakásában. A berlini olimpiát (1936) még csak belsô tv-láncon, a londonit (1948) már fél Angliában, a következôket már a fél világon lehetett fogni, s Rómából (1960) már hozzánk is eljutott a kép. Olykor még vibrált, néha még homályos volt (a közvetítô Vitray Tamás például csak beblöffölte Parti olimpiai gyôzelmét, látni lehetetlenség volt a biztos befutót a képen), máskor meg a pénz hiányzott a teljes technikai arzenál felvonultatásához: a tokiói képhez (1964) a berlini Televízió épületében keverték hozzá a Japán helyett csak az NDK-ig jutó magyar riporterek hangját, így jutott el az adás Budapestre. Rögzítés még nem volt, majdnem minden élôben ment, a brazilok elleni nagy angliai futballgyôzelmünk (1966) például máig nincs meg eredeti formájában a televíziós archívumokban. Jó évtized múlva megérkeztek az elsô színes készülékek, majd ugyanennyi idô múltán az elsô rögzítôberendezések is: az ügyesebbek már odahaza is felvehették videóra a Los Angeles-i olimpia (1984) képeit (a legendákkal szemben errôl is volt igaz, csak napi fél óra közvetítés a Magyar Televízióban). S annak is csak bô évtizede, hogy megérkeztek hozzánk az égi csatornák : mûhold segítségével majd minden külföldi és nemzetközi adást is foghatunk, csak sportcsatornából öt-hat tematikus adót nézhetünk. Ellenfélnézôben - otthon Nem volt ez mindig így, s az sem túl régen vált általánossá, hogy az edzôk (sportvezetôk, gyúrók) fogják a csapat (szakosztály, szövetség) pillekönnyû kis videóját, felállítják a kameraállványt a küzdôtér szélén, s mindent vesznek, hogy aztán utólag elemezhessék a teljesítményt, a mozdulatokat, a technikát, az ellenfelek taktikáját. A hetvenes évek végén még közelharcot kellett vívni a sporthivatal két kamerájáért és szakemberéért, hogy egy-egy válogatott csapat magával vihesse külföldi útjára a profi technikát, s a hazaérkezés után nagysokára meg is nézhesse a felvételt. A kazettacsere sem volt általános, még postán sem volt nagy divat mozgóképet küldeni a leendô ellenfelekrôl, hát még elektronikus úton, ben?! Ma meg már: ha a megfelelô helyen van ismerôsünk például külföldön dolgozó magyar edzôkolléga, akkor mondjuk a nemzetközi kupában délben kisorsolt ellenfél legutóbbi meccsérôl estére ott a felvétel a számítógépünk beérkezett üzenetei közt, csatolt fájl formájában. Más kérdés, hogy mindig hihetünke a szemünknek, mindig a teljes valóságot kapjuk, vagy a küldô szándéka szerint elferdített, manipulált képösszeállítást? Ne legyünk naivok! Ahogy egy-egy külföldi sportközvetítésnél a képet sugárzó házigazda ország tévései nem nagyon ismétlik meg a hazaiak lesgólját a leleplezô kameraállásból, s nem nagyon játsszák vissza kedvencük a bíró elôtt észrevétlen maradt nyilvánvaló szabálytalanságát, ezeken a sportbaráti kazettákon is lehet némi ferdítés. (Még mielôtt valamiféle hamis erkölcsi alapon felháborodnánk, gyorsan gondoljunk bele, hogy Magyarországon nem követünk-e el hasonlókat?! Említhetném, amikor nem adtuk ki az illetékeseknek az élô adásba nem került, de archívumunkban máig ôrzött felvételt, amelyen tisztán látni, hogy az azóta a fôvárosban dolgozó debreceni kézilabdaedzô megüti [!] a pályán az ellenfél játékosnôjét De azt is csak kevesen tudják, hogy valóban kitartotta-e az elôírt hosszban a statikus elemet az akrobatikus torna világversenyén szereplô magyar hármas, vagy az utólag perdöntônek elfogadott tv-felvétel átírása is hozzásegítette ôket a magasabb bírói pontszámhoz? ) A legegyszerûbb befolyásolás, amikor a leendô ellenfél maga küld videókazettát saját mérkôzésérôl, de természetesen csakis valamelyik gyôztes találkozójáról Érdemes azt is megvizsgálni, nem rövidítették, nem manipulálták-e az eredeti felvétel hosszát. A legegyszerûbb trükk ugyanis, hogy kiveszik a rögzített anyagból azt a figurát, mozgássort, mozdulatemelet, amit perdöntônek szánnak ellenünk, amit szeretnének minél tovább titokban tartani elôttünk. Amennyiben egyszerû VHS-másolással készítették számunkra a kazettát, az könnyen fülöncsíphetô. Nem kell mást tennünk, mint videólejátszónkon egyszer megnyomni az index (>> ) gombot, s a készülék automatikusan oda áll, onnan mutatja tovább a felvételt, ahol vágást (kihagyást) észlel. A sportképek is manipulálhatók Egyszerûbb, de csak látszólag ártatlanabb a pszichológiai manipuláció, amikor például rendre tapsoló, elismerô viselkedést mutató nézôket, esetleg nemzetközileg elismert szakembereket láthatunk egy-egy sportjelenet után. Apró trükk, de hatásos. Játékosainknak lejátszva a felvételt hiába készülünk mi csak szigorúan szakmai elemzésre mi magunk keltünk bennük félelemérzetet, óhatatlanul fetisizáljuk az ellenfelet, felnagyítjuk sikerét. Arra már gondolni sem mer az ember pedig egyszer már a hazai gyakorlatban is találkoztunk ilyen külföldrôl beszivárogtatott trükkel, hogy törvényben tiltott eszközökhöz nyúlnak. Pedig elég egy-két kocka bevágás (A videótechnika egy másodpercet 24 frame-re, kockára bont tovább.) A televíziós gyakorlat szerint megfelelôen apercipiálni egy legalább 2, de inkább 3 másodperc hosszúságú képsort lehet. Ennyire van szüksége szemünknek és agyunknak, hogy pontosan feldolgozza, mi is szerepel a képben. Ennél rövidebb bejátszást a film- és televíziós szakmában felfoghatatlannak tartanak. De nem feltétlenül értelmetlennek és érzékelhetetlennek. Arra ugyanis alig 1-2 kockányi (tehát a másodperc tört részét kitevô) képsor is elég, hogy tudat alatt befolyásoljon bennünket. Egy híres amerikai kísérlet során 2x50 embernek ugyanazt a félórás kisfilmet vetítették két egymás melletti teremben. A mozi végeztével beengedték ôket ugyanabba a büféasztalokkal zsúfolt terembe, s a várakozásnak megfelelôen tapasztalták, hogy a két különbözô

6 2003/4 MAGYAR EDZŐ 7 társaság tagjai nem azonos módon kezdtek el fogyasztani az ételekbôl és az italokból. Míg a hamisítatlan, manipuláció nélküli filmet nézôk csak módjával kezdtek enni és kezdetben csak alig ittak, addig az úgynevezett kontrollcsoport tagjai megrohanták a feltálalt ételeket, de leginkább az italokat, különösen a sört. Pedig csak annyi történt, hogy az ô félórás filmjükbe bevágtak 12 kockányi sört, néhány alig észlelhetô pillanatfelvételt a habzó, gusztusos, vonzó italból. Maguk sem tudták, hogy az egészen más témájú film nézése során sört is láttak, valamilyen módon mégis hatással volt rájuk, felkeltette érdeklôdésüket sôt: vonzódásukat a filmbe rejtett képek témája iránt. Ugyanezt a hatásmechanizmust próbálják alkalmazni a reklámfilmesek, de vannak ennél sokkal elképesztôbb példák is. Már a goebbelsi propagandagépezet is arra épített, hogy 1-2 kockányi bevágás érzékszerveinkhez eljut ugyan, de nem tudjuk elkülöníteni az észlelésben. A nemzetiszocialisták ezen a módon az általuk alacsonyabb rendû fajoknak nevezett emberekrôl készült filmképek közé olyan kockákat kevertek, amelyek undorító férgeket, patkányokat ábrázoltak. A nézôkben a montázs hatására úgy nôtt meg a kiváltani kívánt ellenszenv, hogy a bemutatott emberek látványa szinte észrevétlenül kellemetlen asszociációkkal egészül ki, s a vetítés után maguk sem tudták, hogy miért undorodnak a látott emberektôl. S még mielôtt valaki istentôl elrugaszkodott, ôrült elméleti példának hinné a fentieket, szabad legyen emlékeztetni arra a máig élô kézilabdás legendára, mely szerint a hetvenes évek balkáni sikeredzôjének, Vlado Stenzelnek a menesztésében a német válogatott élérôl, állítólag hasonló módszerek alkalmazása is szerepet játszott. Magyarán: ilyen filmtrükkökkel fokozta a harci kedvet játékosaiban a leendô ellenféllel szemben Modellezhetô mozgások Legyünk azonban optimisták és csak a rendes, technikai trükkökkel számoljunk. Ilyen lehet például annak a reklámváltoztató szoftvernek az alkalmazása, amelyet Magyarországon egy ismert ügyvéd korábbi sikeres vívó próbál értékesíteni, egyelôre hiába. Rengeteg jogi, etikai és üzleti kérdést vet ugyanis fel, hogy az amerikai találmány segítségével a sportpálya mentén elhelyezett reklám a különbözô tv-adásokban más és másképp jelenik meg. Magyarán: a technikai segítségével úgy változtatható a reklámfelirat (na és persze a grafika, a logo is), hogy az elôtte mozgó sportolók ellenére is tisztán, életszerûen látszik a szponzor üzenete. Tehát mondjuk egy zalaegerszegi kosárlabda-mérkôzésrôl közvetített képen a helyi tévében a Zalahús reklámtáblája látható, az országos adásban viszont már annak ellenére, hogy fizikailag a csarnokban nincs ott a reklámtáblája mondjuk a Westel 900 hirdetése látható, a külföldre sugárzott anyagban meg a Sonyé. Gondoljunk csak bele, micsoda bonyodalmak származhatnak ebbôl! Ami viszont már a jelen: a számítógépes és a videótechnika összekapcsolása a sportmozgások modellezésében. Abban, hogy lefényképeznek egy sportolót (elsô kép), az ég adta világon semmi különös nincs. Hogy ezt animálják (a második képsorozat jól mutatja az egyes mozgásfázisokat), lassan már az is megszokott. Ami vadonatúj: az edzô kiválaszthatja az ideális mozgássort, s ezzel összevetve a versenyzô által produkált egyes fázisokat, már jól nyomonkövethetô, hol az esetleges hiba. A képen látható, olimpiai résztvevô Fazekas Mária asztaliteniszezô (Statisztika Petôfi SC) esetében is készül már a 3D-s felvételbôl a vonalhálós rajz, amit majd már csak össze kell engedni a játékáról készült videófelvétellel, s máris kitûnik, hogy hol egy hibás kéztartás, egy rossz mozdulat Vagy akár olyan apróságok, milliméternyi korrigálnivalók is felfedezhetôk, hogy az ütô hol és milyen szögben érintkezik a labdával Ma még ehhez kell egy lelkes testvér Fazekas János számítógépes grafikus, animátor, egy lelkesedését mindenkire átragasztó edzô dr. Ormai László, s némi televíziós segítség, hogy a szó szoros értelmében összeálljon a kép. De nincs már messze az az idô, amikor már úgy csodáljuk majd tekintjük mindennaposnak az ilyen anyagokat, mint nagyapáink egykor a szobába belopódzó olimpiai tv-közvetítéseket!

7 8 MAGYAR EDZŐ 2003/4 Az Internet, mint információforrás a kutatásban és a sportban Tihanyi József Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar, Biomechanika tanszék, Budapest Az emberiség története során elképesztôen sok információt halmozott fel különbözô formákban. Eltekintve a ma élô emberek agysejtjeiben elraktározott ismerethalmaztól, az írott és elektronikus formában rögzített ismeretek olyan tömegben találhatók meg könyvtárakban, rádió, TV társaságok stb. raktáraiban, hogy azoknak egyre kisebb százaléka juthat el az érdeklôdôkhöz korábbi módon. Ez a hatalmas információrobbanás új és hatékonyabb ismeretszerzési módok kialakulásához vezetett, amelyben a chipek, az adatátvitel elektronikus technikái játsszák a központi szerepet. A kutatás és sport, a sporttudományos kutatás és a sport gyakorlata egyformán igényli az újabb és újabb ismeretek megszerzését. Óhatatlanul lemarad az, aki nem képes a releváns ismeretek (információ) gyors és hatékony megszerzésére. Az idôsebb generáció, és itt nem a nyolcvanévesekrôl van szó, hiszen a számítógép használata szempontjából akár az ötven éves is idôsnek tekinthetô, még emlékszik arra, amikor a könyvtárban ülve hosszú órákon keresztül keresgélt a katalógusban újabb könyvek, cikkek után (bizonyára sokan még ma is így tesznek). Ezután a kiválasztott cikket meg kellett keresni a folyóiratban. Ha szerencsés volt az újabb ismeretek után vágyódó, akkor a könyvtárban megtalálta a folyóiratot. Ha nem, akkor meg kellett kérni a különlenyomatot postán, ami több napot, hetet vehetett igénybe. Hozzájutva végre a cikkhez, megkezdôdhetett a jegyzetelés kézzel, majd a kutatott információ cikkbe vitele írógéppel, sok hosszadalmas javítással. Mire eljutottunk a tanulmány megírásához, elküldéséhez, bizony több hónap keserves munkája állt mögöttünk. Ez a többhónapos, keserves procedúra ma lerövidülhet napokra, hetekre. Csupán egy hálózatba kötött komputerre van szükségünk, és az interneten a töméntelen információ a monitoron pillanatok alatt megjeleníthetô. A keresett anyagok gombnyomásra átemelhetôk, összegyûjthetôk mappákba rendezett kartotékba (file, dokumentum), amelyek kulcsszavak segítségével elôkereshetôk a késôbbiekben. Ha szükséges, kapcsolatba léphetünk a cikk szerzôjével elektronikus levelezés ( ) útján, hiszen ma már a szerzôk elektronikus postacíme is megtalálható a dokumentumokon. Ennek révén akár egy percen belül eszmét cserélhetünk, kutató vagy 1. ábra edzôkollégánkkal. Az Internet révén rövid idô alatt megismerkedhetünk intézményekkel, szövetségekkel, egyetemekkel, kutató intézetekkel stb. Ma már nem csak egyetemünk könyvtárában keresgélhetünk, hanem beléphetünk a világ csaknem valamennyi egyetemének könyvtárába, természetesen bizonyos megkötöttségekkel. Az Internet nagy segítség a kutatók, edzôk, sportolók számára is, hiszen ma már bárhol rákapcsolódhatunk a világhálóra. Használhatjuk az adatbázisokat munkahelyünkön, otthon, repülôtéren, repülés közben, parkban ülve (mobil telefon segítségével), stb. Természetesen az Internet használatot is meg kell tanulni. Bizony eltévedhetünk benne, és a rengeteg érdekes információ könnyen eltéríthet bennünket eredeti célunktól. Ezért ebben a cikkben néhány hasznos tanácsot szeretnénk adni a sporttudományt mûvelôk, az edzôk és sportolók számára. Nagyon reméljük, hogy mindazok, akik ezt a cikket olvassák, már gyakorlott használói az Internetnek. S bízunk abban is, hogy akik még nem barátkoztak meg az információszerzés e formájával, hamarosan maguk is lelkes internetezôk lesznek. A világháló legnagyobb adatbázisai A legnagyobb adatbázissal (ismeret-, információhalmaz) rendelkezô két internetes rendszer a Google és a Yahoo, amelyeket az alábbi honlap címeken lehet elérni az Internet explorer program segítségével: Ebben a cikkben a Google használatáról közlünk néhány hasznos tanácsot. A Yahoo egyébként hasonló módon használható. Miután beírtuk a honlap nevét és rákattintunk az Enter billentyûre, a képernyôn megjelenik a kezdôoldal (1. ábra). Választhatunk, hogy magyar vagy angol nyelven szeretnénk kutakodni. Az elsô oldalon találkozunk azzal a hihetetlen közléssel, miszerint több mint hárommillió oldal áll rendelkezésünkre, amelyekrôl szin-

8 2003/4 MAGYAR EDZŐ 9 te kimeríthetetlen számú ismeretet szerezhetünk. Bizony kíváncsiságunk könnyen eltéríthet bennünket eredeti célunktól, és az információáramlat csapdájába eshetünk. Ha határozott célunk van a keresésben, akkor a legcélszerûbb mindjárt beírni azt a kulcsszót, ami az érdeklôdésre számot tartó témához elvezethet. Ha például a magasugrás érdekel bennünket, akkor beírhatjuk akár a magasugrást vagy annak angol megfelelôjét, a high jump kifejezést. Ha a magyar szót írjuk be, akkor a magyar nyelvû oldalakról szerezhetünk információt. Ha az angol szót írtuk be, az angol nyelvû oldalakon keresgélhetünk. Meg kell jegyezni, hogy magyar nyelven kevesebb oldal áll rendelkezésünkre, mint angol nyelven. Miután megnyomtuk az Enter billentyût, megjelenik a következô lap, amelyen arról tájékoztatnak, hogy a high jump kifejezést mintegy 5 millió helyen találta meg a rendszer, amelybôl tíz témakört jelenít meg, de csak négy látszik a képernyôn (2. ábra). Ha a többi témakört is meg akarjuk nézni, akkor a görgetôsávot használva azokat is megjeleníthetjük. Ha valamelyik témakört meg akarjuk ismerni részletesen, akkor a kék színnel írt szövegre (pl. High Jump Coach 2000) kattintunk, amely megjelenik a következô oldalon (3. ábra). Itt a magasugrás népszerû leírását olvashatjuk képekkel, ábrákkal, animációkkal színesítve. Ha a baloldalon látható Link (kapcsolat) szóra kattintunk, akkor megjelenik a következô oldal, amelyen a honlap neveket láthatunk, amelyekre kattintva kapcsolatba kerülhetünk akár Dwigth Stones-al a hetvenes évek világcsúcstartójával (4. ábra). Megismerhetjük a világcsúcsok alakulását, sorozatképeket láthatunk ugrásokról, stb. Minél mélyebben hatolunk az adott témába, annál nagyobb a veszélye annak, hogy belegabalyodunk a hálóba és észre sem vesszük, s máris órákat töltöttünk a képernyô elôtt. Ha egyre specifikusabb információkat akarunk megszerezni, eljuthatunk egy olyan pontra, amikor zárt kapukat találunk, és csak regisztrációval és fizetéssel nyílnak meg az oldalak elôttünk. Könyv, folyóirat kiadók honlapjai Ha kifejezetten sportszakmai vagy sporttudományos könyvekrôl, folyóiratokban található cikkekrôl szeretnénk tájékozódni, akkor az alábbi honlapokat javasoljuk meglátogatni: 3. ábra 2. ábra Példaként a Human Kinetics web oldalait mutatjuk be. Ha számítógépe hálózatba van kapcsolva, akkor kattintson a fenti honlap címre, és az 5. ábrán látható oldal jelenik meg monitorján. Ha pontos elképzelésünk van arról, hogy milyen témakörben szeretnénk információhoz jutni, akkor írjuk be a baloldalon látható helyre (Product search) például a könyv címét, kulcsszót vagy amit itt felajánlanak. A felsô sor könyvek (books), folyóiratok (journals), szoftver (software), videófilmek (videos), távoktatás (distance learning) címszavaira kattintva megismerhetjük a kiadó által árusított termékeket. Az oldal közepén a tematikus felosztásból válogathatunk kedvünkre a sporttudomány (Sport Science), egészség és fittség (Health and Fittness), sportszakma, (Sports), sportorvoslás (Sports Medicine), testnevelés (Physical Education), tánc (Dance), rekreáció (Recreation), vízisport (Aquatics) területérôl. Ha azt szeretnénk, hogy rendszeresen kapjunk információt a kiadó új termékeirôl, akkor a lap bal felsô sarkában regisztráltathatjuk magunkat, feliratkozhatunk a sign up feliratra kattintva. A Sports címszóra kattintva a következô oldalon láthatjuk azoknak a sportágaknak neveit, amelyrôl könyvek jelentek meg. Ha a kosárlabda sportágban megjelent könyvek érdekelnek, akkor a basketball címszóra kattintva a következô oldalon megjelennek a könyvek címei és a könyv borítólapja. A lista elején az új kiadásokat láthatjuk, majd a korábban megjelenteket. A könyvek mellett található view szóra kattintva megismerhetjük a könyv fô fejezeteit és azok rövid tartalmát. A buy szóra kattintva lehetôségünk van a könyv megrendelésére,

9 10 MAGYAR EDZŐ 2003/4 amelyhez kellô instrukciót kaphatunk a megjelenô oldalakon. A Journals szóra kattintva a felsô sorban a megjelenô új oldalon találhatjuk azoknak a folyóiratoknak a listáját, amelyet a Human Kinetics ad ki. Ezek között szerepel egy olyan újság is (European Journal of Sport Sciences), amely az egyre szaporodó elektronikus folyóiratok számát gyarapítja. A folyóirat nevére kattintva megtudhatjuk, hogyan lehet a folyóiratot megrendelni, amely természetesen a világhálón fog eljutni hozzánk. Betekinthetünk a legfrissebb szám tartalmába, megismerve a cikkek címeit. Ugyanis a cikkeket csak azok olvashatják el, akik megrendelték a folyóiratot, vagy az European College of Sport Science (Európai Sporttudományi Társaság) tagjai. A társaság éves tagdíjába a folyóirat automatikus megrendelése is beletartozik. Természetesen tovább tallózhatunk, órákat eltöltve, a Human Kinetics weblapjain, és ha van elég pénzünk a bankkártyánkon, akkor rendelhetünk edzéstervezô szofvereket, kosárlabda, atlétika, stb. videofilmeket. Ma már valamennyi könyvkiadónak van honlapja a világhálón. Ha a sporttudományt csak érintô, de nagyon hasznos társtudományi folyóiratokban megjelent cikkeket szeretnénk elolvasni, akkor ajánlatos a Springer kiadó honlapjának nevét beírni és kattintani. Akik a honlap oldalain szeretnének információhoz jutni, azoknak elôször 4. ábra is regisztráltatni kell magukat (be kell iratkozni, mint a könyvtárba), ami pénzbe kerül. A fizetés alól csak azok mentesülnek, akik a Springer által kiadott valamely tudományos folyóiratban már közöltek tanulmányt. Ezek a szerzôk, ha kérik, akkor rendszeresen tájékoztatást kaphatnak a kiadó által megjelentetett legújabb könyvekrôl és egyéb kiadványokról. Sportszakmai és sporttudományos bibliográfiai adatbázisok A SIRC mozaikszó a világ legnagyobb sportbibliográfiai adatbázisát jelenti, amely magába foglalja SPORTdiscuss, SIRCdetective, SIR- Cexpress adatbázisokat is. A SIRC nyitóoldalán adatbázisok neveire kattintva keresgélhetünk kulcsszavak alapján a sport és tudományos témakörökben. Kiválaszthatjuk kulcsszavak alapján azokat a cikkeket, amelyeknek az absztrakját, bizonyos folyóiratok esetében a teljes szöveget elolvashatjuk, de el is menthetjük azokat saját adatbázisunkba. A SIRC adatbázist többféle módon is elérhetjük. Ha az Internet Explorer nyitólapjára beírjuk a Sportquest adatbázis honlapjának nevét (www. sportquest.com), akkor bejuthatunk a SIRC lapjaira, ahonnan továbbléphetünk például a SPORTdiscuss adatbázisba, amelyben minden tanulmány megtalálható, amely óta megjelent valamelyik sportszakmai vagy sporttudományos folyóiratban. Kimeríthetetlen tárház, és nem kell könyvtárba menni, nem kell különlenyomatokat kérni postán, csak ismerni kell az intenet útvesztôit, és kattintani kell. Az említett bibliográfiai adatbázisok elérhetôk még a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának honlapjáról is. A nyitóoldalon kattintsunk az Ovid szóra, amely utat nyit a különbözô adatbázisok megismeréséhez. A Medline vagy a SPORTdiscuss adatbázisokra kattintva a megjelenô oldalon beírjuk azt a kulcsszót, amely jellemzi azt a témakört, amelyben cikkeket keresünk. Ha a szerzô nevét tudjuk, akitôl olvasni szeretnénk, akkor a szerzô nevét írjuk be. Ha tudjuk, hogy melyik évben közölt cikkrôl van szó, akkor az évszámot is beírhatjuk, és akkor leszûkítjük a megjelenô cikkek számát. 5. ábra

10 2003/4 MAGYAR EDZŐ 11 Ugyanis, ha olyan kulcsszót írunk be, amely nem csak az adott témakörben használatos, akkor több ezer találatunk lesz, amelybôl hosszú ideig tartó válogatással lehet csak az érdeklôdésre számító tanulmányokat kikeresni. Miután kellôen leszûkítettük a témakört, egy hosszabb-rövidebb lista jelenik meg, amely tartalmazza a bibliográfiai adatokat. Ezeken végigpásztázva további válogatást végezhetünk megtekintve az absztraktokat. A kiválasztott cikkeket megjelöljük és elmenthetjük saját adatbázisunkba. A cikkeknél kiválaszthatjuk azt is, hogy csak a bibliográfiai adatokat, vagy az absztraktot is menteni akarjuk. A könyvtári elektronikus adatbázisokban 1996 óta a cikkek teljes szövege is megjeleníthetô és elmenthetô. Bizonyos megkötöttségekkel azonban számolnunk kell. Ha használni akarjuk a honlapot, akkor a Semmelweis Egyetem dolgozójának vagy hallgatójának kell lenni. Ebben az esetben ingyen megtekinthetô az adatbázis. Ha ez a feltétel nem áll fent, akkor be kell iratkozni a TF Könyvtárba és akkor jogosultságot kaphatunk az adatbázis használatára. A bibliográfiai adatbázis használata során is vannak megkötöttségek. Nem biztos, hogy hozzáférünk a teljes szöveghez, még ha az is szerepel a cikk címe alatt, hogy full text. Ugyanis a hozzáférésért ugyanúgy fizetni kell, mint a nyomtatott folyóiratért. Az elôny csak annyi, hogy sokkal gyorsabban és kényelmesebben juthatunk a cikk elolvasásához. A könyvtárak ma már ugyanúgy megrendelik az elektronikusan hozzáférhetô folyóiratokat, mint korábban a nyomtatott formátumú újságokat. Ebben az esetben az adatbázis használatára jogosultak is megjeleníthetik maguknak a teljes szöveget a képernyôn, és elolvashatják, sôt el is menthetik, ha a számítógépükön telepített Adobe Reader program van. A teljes szöveg ábraanyaggal együtt PDF formában olvasható és menthetô el, amelyhez az említett programra van szükség. A bibliográfiai adatbázisokhoz az Oktatási Minisztérium honlapján keresztül is eljuthatunk. A honlapon megkereshetik az EISZ (Elektronikus Információszolgáltatás) mozaikszót és rákattintunk. Megjelenik az EISZ nyitólapja, amelyrôl azonban csak úgy léphetünk tovább, ha regisztráltatjuk magunkat. A beiratkozás a felsôoktatásban dolgozók és hallgatók számára ingyenes. A legújabb információk szerint, azok is regisztráltathatják magukat ingyenesen, akik valamelyik felsôoktatási intézmény könyvtárába beiratkoztak. Ebben az esetben az EISZ nyitólapján a Belépés szóra kattintunk. Megjelenik a következô oldal, amelyen a kattintson ide szövegre kattintunk. Erre megjelenik a regisztrációs oldal, amelyet ki kell tölteni, és utána elküldeni. címmel kell rendelkezni ahhoz, hogy pár perc múlva elektronikus levélen megkapjuk a jelszavunkat. Ha ez megvan, akkor a második oldalon beírjuk a választott felhasználói nevünket és a jelszavunkat, amely által beléphetünk az adatbázisba. Ha cikkeket akarunk keresni, akkor a Science Direct sort válasszuk. Aktiválva az adatbázist megjelenik a következô oldal. Eddig könnyû dolgunk volt, mert a lapok magyar nyelven jelentek meg. A Science Direct adatbázis azonban már angol nyelven kommunikál velünk. Az elsô oldalon sok minden közül választhatunk. Ha egy témakört akarunk gyorsan elérni, akkor a felsô sorban található Quick Search (gyors keresés) után lévô sávba beírjuk kulcsszavunkat. A sáv utáni részben kiválaszthatjuk, hogy teljes szövegû vagy csak absztraktokat tartalmazó cikket jelenítsen meg komputerünk. Ezután a Go szóra kattintunk, és máris megjelenik a következô oldal. Ha például az izomlázzal kapcsolatos cikkekre vagyunk kíváncsiak, akkor az izomláz angol megfelelôjét kell beírni. Ha nem tudjuk az angol szót, akkor nem kell nyomtatott szótár után keresgélnünk, mert elektronikus segítségünk is van. Visszaléphetünk az EISZ adatbázisának kezdô oldalára, ahol a magyar-angol szótár sorra kattintunk. Ezután már csak az izomláz szót kell beírni, aminek angol megfelelôjét máris megismerhetjük. A SZTAKI honlapján is találunk szótárt, amit regisztrálás nélkül is használhatunk. Megismerve az izomláz angol megfelelôjét (muscle soreness), beírjuk a korábban jelzett sávba, és rákattintunk a Go szóra. Megjelenik a következô oldal, ahol megtudhatjuk, hogy 32 olyan cikket talált a gép, amely az izomlázról szól, és a cikk teljes szövege rendelkezésre áll. A cikkek idôrendi sorrendben jelennek meg a szokásos bibliográfiai adatokkal (cím, folyóirat, megjelenés éve, száma, oldalszám, szerzôk). Az elsô a legfrissebb közlemény. A bibliográfiai adatok alatt Abstract, Full text + links, PDF feliratokat láthatunk. Az Abstract szóra kattintva a cikk kivonatos ismertetését tudjuk elolvasni. A Full text + links részre kattintva a cikk teljes szövege elolvasható, és a cikkben idézett szerzôk cikkeit is megjeleníthetjük a link segítségével. A PDF után lévô szám a teljes cikk helyfoglalásának mértékét jelzi. Ha azt akarjuk, hogy a cikk a nyomtatott formának megfelelô alakban jelenjen meg, akkor kattintsunk a full text szóra, és a megjelent cikket el is menthetjük saját adatbázisunkba késôbbi elolvasás vagy felhasználás céljából. Természetesen csak akkor tehetjük ezt, ha gépünkre elôzetesen feltelepítettük az Acrobat Reader programot. Az így elmentett cikkbôl szövegrészeket, táblázatokat, ábrákat másolhatunk ki és helyezhetünk át saját dokumentumainkba. Közölni azonban ezeket az átmentett ábrákat, táblázatokat csak a kiadó engedélyével lehet. Ha errôl elfeledkezünk, bírósági eljárás indulhat ellenünk. Segít a TF Biomechanika tanszéke Hatékonyan használni a világhálót sok gyakorlással lehet. Nem mindenkinek adatik meg, hogy naponta több órát kutakodjon az adatbázisokban. Ez a tevékenység az egyetemeken oktatók, kutatók munkájának szerves részét képezi. Ebbôl következôleg az egyetemi oktatóknak és kutatóknak munkaköri kötelessége ezeket az ismereteket a szakemberek felé közvetíteni. Ebbôl a meggondolásból kiindulva a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának Biomechanika tanszéke elhatározta, hogy megismerteti a szakembereket a tanszék oktató és kutatómunkájával, szolgáltatásaival az interneten keresztül. A tanszék honlapját a TF honlapján keresztül lehet elérni. Az elsô oldalon kattintson a címerre. A következô lap bal oldalán válassza ki a Szervezet címszót, majd a megjelenô új oldalon kattintson az Intézetek és tanszék címszavakra. A következô lapon válassza ki a Biomechanika tanszéket. A tanszékrôl egy rövid ismertetôt olvashat. A lap felsô részén fehér betûkkel írt, részletes ismertetés szavakra kattintva megjelenik a tanszék honlapja elsô felétôl az Irodalom címszó alatt informáljuk a látogatókat a sportszakma és sporttudomány területén megjelent cikkekrôl téma szerinti felosztásban. Bízunk abban, hogy ennek a cikknek a megírásával is hozzájárultunk az olvasó gyors és hatékony ismeretszerzéséhez. Élvezetes szörfözést kívánunk a világhálón!

11 12 MAGYAR EDZŐ 2003/4 Informatika az utánpótlás-nevelésben Informatikai alkalmazások a NUPI-NSKI munkájában Kovács Árpád Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet, Budapest A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet szervezeti egységeként 2002 végén alakult meg a Nemzeti Sportmódszertani- és Kutatóintézet, amelynek munkatársai kérdôíves, interjús kutatásokat végeznek a sportszociológia és az utánpótlás-nevelés területén. Intézetünk feladata a sportcélú adatok összegyûjtése, és egy integrált sportadatbázis létrehozása is. Intézetünk adatállományába rendkívül sokféle adat érkezik. A NUPI Diagnosztikai- és Pedagógiai kutatócsoportjától, a Héraklész programból és 1. ábra saját adatgyûjtéseinkbôl jön létre az az adathalmaz, amelyet valamilyen formában fel kell dolgoznunk, meg kell jelenítenünk. Az adatállományt a feldolgozás során alkalmassá kell tennünk arra, hogy egységes rendszerbe illesszük az Intézetünkben fellelhetô alapadatokkal. Ilyen alapadat lehet a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatbázisa, az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Programból (OSAP) származó sport adatbázis, valamint a geográfiai és társadalmi adatokat tartalmazó Országos Térinformatikai Alapadatbázis (OTAB). A beérkezô adatokat egységes formátumba konvertáljuk, és alkalmassá tesszük arra, hogy összehasonlíthatóak és együtt kezelhetôek legyenek a meglévô alapadatokkal. A létrejött egységes adatbázist két elemzôprogrammal dolgozzuk fel: a Geomédia 5.1 és az SPSS 11.5 szoftverekkel. Az elemzés célja lehet a további kutatási irányok kijelölése, a publikáció, a döntéshozatal támogatása, valamint a visszacsatolás az adatközlôk felé. (1. ábra) A Héraklész programból származó adatokkal szeretném bemutatni a Geomédia szoftver mûködését. A Héraklész program a legtehetségesebb 2. ábra

12 2003/4 MAGYAR EDZŐ ábra 4. ábra utánpótláskorú sportolókat támogatja. A programban jelenleg kb gyermek sportol. A gyermekek adatait beillesztettük az adatbázisunkba, és a meglévô alapadatokkal kiegészítve a Geomédia programmal térképeket készítettünk. (2. ábra) A térkép alapszíneit az OTAB adatbázis alapján készítettük el, a színskála az egy fôre jutó befizetett személyi jövedelemadó nagyságát mutatja. Erre az alaptérképre vetítettük rá az egyes településekrôl érkezô Héraklész sportolók számát, amit a kisebb színes foltok jeleznek. A Héraklész sportolók viszonylag alacsony száma miatt nem vonhatunk le messzemenô következtetéseket, de a térképen egyértelmûen láthatjuk, hogy Budapestrôl és az ország módosabb részeirôl nagyobb számban ér-

13 14 MAGYAR EDZŐ 2003/4 5. ábra 6. ábra keznek a Héraklész sportolók. A program segítségével megjeleníthetjük az egyes kistérségekben élô Héraklész sportolók abszolút számát, és a kistérségben élô éves gyermekekhez viszonyított arányát is. A 3. ábrán kirajzolódnak a nagyvárosok és a sportági centrumok. A két ábrát összehasonlítva láthatjuk, hogy vannak olyan települések, amelyekben a éves lakosság számához viszonyítva felülreprezentáltak a Héraklész sportolók (Pl.: Tatabánya és Oroszlány térsége), és vannak olyan települések, ahonnan ugyan nagy számban érkeznek sportoló gyermekek, de a lakosság érintett korosztályához viszonyítva kisebb az arányuk (Pl.: Debrecen és Nyíregyháza térsége). Az SPSS 11.5-ös szoftverét a NUPI Diagnosztikai Kutatócsoportjának készített elemzéssel mutatom be. Az SPSS program adatelemzésre, adatfeldolgozásra, grafikus jelentések készítésére alkalmas szoftver, amely képes matematikai statisztikai eljárások lefuttatására is. A Diagosztikai Kutatócsoport a KSI különbözô szakosztályaiban sportoló gyermekek kardiorespiratórikus jellemzôit mérte fel és kódolta egy adatfájlba. (5. ábra) Az SPSS programmal diszkriminancia-analízist végeztünk, amelynek eredményeképpen grafikusan jelenítettük meg az egyes sportágakban sportoló gyermekek kardiorespiratórikus jellemzôit, valamint a szakosztály sportolóinak kardiorespiratorikus átlagát. (6. ábra) Informatikai rendszerünk alkalmas arra, hogy a közeljövôben új adatbázisokat is integrálni tudjunk. Terveink között szerepel, hogy kapcsolatokat építünk ki a Nemzeti Sportszövetség és a Nemzeti Labdarúgó Akadémia adatbázisával, és kezeljük a 2004-ben beinduló Sport XXI. Programban keletkezett adatokat is. (7. ábra) 7. ábra

14 2003/4 MAGYAR EDZŐ 15 Összefoglalás A TF Könyvtár az ország egyetlen testnevelési és sporttudományi szakkönyvtáraként folyamatosan bôvíti az Sportadatbázisok Információkeresés a TF könyvtárában Sports Databases Information Search in the Library of the TF Léces Melinda Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Könyvtára, Budapest érdeklôdôk számára nyújtott szolgáltatásait. Új olvasótermében lehetôséget biztosít beiratkozott olvasói számára sok nélkülözhetetlen online információforrás ingyenes használatára. Ezek közül talán a legfontosabbak a bibliográfiai és teljes szöveges adatbázisok, melyek lehetôvé teszik a szakirodalom naprakész követését. Kulcsszavak: információkeresés, sportadatbázisok, online adatbázisok, teljes szöveges adatbázisok, bibliográfiai adatbázisok Abstract The Library of the TF being the only library of the country which specialises in the collection of literature on physical education and sport sciences continuously expands the range of its services provided for visitors. In its new reading-room the Library provides an opportunity for registered readers to use free of charge many indispensable online information resources. Amongst them maybe the most important ones are the bibliographical and full text databases which make possible to follow the up-to-date trade literature. Keywords: information search, sport databases, on-line databases, full text databases, bibliographical databases 1. ábra. A Központi Könyvtár honlapjáról elérhetô adatbázisok 2. ábra. A Sport Discus adatbázis keresôképernyôje A TF Könyvtárban elérhetô online adatbázisok Könyvtárunk idén tavasszal új olvasótermet nyitott, melyben lehetôséget biztosít a beiratkozott olvasók számára szakterületünk legfontosabb bibliográfiai és teljes szöveges (full text) online adatbázisainak térítésmentes használatára. Ezek közt van olyan, amelyik a TF Könyvtárban készül, vannak, amelyeket a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára fizet elô, olyan is található, amelyet az Oktatási Minisztérium jóvoltából használhatunk, végül vannak külföldi intézmények honlapjáról elérhetôk is. Sokan nem tudják, hogy bizonyos adatbázisok használatához nem csak felhasználói névre és jelszóra van szükség, hanem arra is, hogy meghatározott terminálról lépjenek be, amit a számítógép azonosítója alapján tud ellenôrizni a szolgáltató. Az elôadásomban szereplô adatbázisok nagy része is ilyen, ezért fontos, hogy könyvtárunk termináljairól keressék ôket.

15 16 MAGYAR EDZŐ 2003/4 A Központi Könyvtár honlapjáról, a internet címen elérhetô adatbázisok (1. ábra) A nagy kanadai sportinformációs központ (SIRC) szerkesztésében készülô Sport Discus adatbázisban fôként angolszász, francia, spanyol és olasz szakirodalmat találunk. Könyvek, tanulmányok, cikkek, doktori értekezések bibliográfiai adatait kereshetjük le. A mûvek egy része teljes szöveges formában is megtalálható (2. ábra). A PsycInfo adatbázisban sportpszichológiai témákra találhatunk irodalmat. Szintén könyvek, könyvrészletek, cikkek, disszertációk bibliográfiai adataira kereshetünk. Az egyes mûvek irodalomjegyzékét is feldolgozták, így az idézett szerzôk neve is keresési szempont lehet. A mûvek egy része teljes szöveges formában itt is megtalálható. Egyetemünk Központi Könyvtárának honlapján az Elektronikus folyóiratok menüpontban kereshetünk az online formában elérhetô folyóiratokra is. Nagy elôny, hogy a cikkek teljes terjedelmükkel, illusztrációkkal, grafikonokkal, táblázatokkal együtt jelennek meg a monitoron, tehát nem csak a bibliográfiai adatokat találjuk meg, magát a cikket is rögtön elolvashatjuk. Egyéb internet címeken elérhetô online adatbázisok 3. ábra. A német nyelvterület szakirodalma a weboldalról 4. ábra. Az EISZ adatbázisai A kölni egyetem könyvtárának honlapján sok fontos információhoz juthatunk a sport és testnevelés területérôl. Beléphetünk a könyvtár online adatbázisába is, amely megfelel a régi Spolit CD-ROM-nak. Kiindulhatunk az egyetem honlapjáról a vagy a zb-sport.dshs-koeln.de címrôl. Közvetlenül az online adatbázisba juthatunk a címen, ahol a német nyelvterület válogatott szakirodalmát kereshetjük különféle szempontok szerint (3. ábra). Könyvtárunk olvasótermeiben minden beiratkozott olvasónknak lehetôséget biztosítunk az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) használatára is. Az EISZ-t a internet címen lehet elérni. Olyan fontos adatbázisokat kereshetünk benne, mint a Web of Science citációs, a Science Direct full text adatbázis, de az Akadémiai Kiadó könyveinek és tudományos folyóiratainak teljes szöveges állományába is beléphetünk. Ezen kívül online szótárakat, lexikonokat, enciklopédiákat is használhatunk (4. ábra). 5. ábra. A TF Könyvtár adatbázisának keresôképernyôje

16 2003/4 MAGYAR EDZŐ 17 A TF Könyvtár saját online adatbázisa Karunk honlapja a címen érhetô el. Ha a baloldali menüsorban a Szervezet menüpontra klikkelnek, a megjelenô felsorolásból kiválaszthatják a Könyvtárt. A szolgáltatásainkat bemutató leírásban az online adatbázis szövegrészre kattintva juthatnak el a magyar sportszakirodalmat feldolgozó saját építésû adatbázisunkhoz (5. ábra). Ebben elsôsorban magyar nyelven megjelent cikkek, könyvek, konferenciakötetek, jegyzetek, tankönyvek, valamint disszertációk és fordítások adataira kereshetnek, melyeket helyben el is olvashatnak, vagy sok esetben ki is kölcsönözhetnek. A találati halmazban felsorolt rekordok teljes leírását a találat sorszámára klikkelve tekinthetik meg. Innen azt is megtudhatják, hogy például a cikk hol és mikor jelent meg, és a folyóiratot megkereshetik az olvasóteremben, vagy fölkérhetik a raktárból. Könyvek esetében a raktári jelzetet is megtalálják a rekordban, így rögtön ki tudják tölteni a kérôlapot (6. ábra). Az utóbbi évtizedek szenzációs sporteredményeit némileg beárnyékolják az egyre gyakrabban világgá kürtölt dopping botrányok. A becsületes játék szellemébe vetett hit és az a meggyôzôdés, hogy a doppingolás elôbb-utóbb eltûnik a sportból, egyre inkább távolodni látszik. Úgy tûnik, hogy még hosszú ideig szükség van a doppingellenes harcra, vagyis az ebben tevékenykedôknek még egy darabig nem kell félteniük a kenyerüket. A világ egyetért abban, hogy az ellenôrzések harmonizálása és szigorítása, a világos és precíz jogi háttér megteremtése és egységesítése, a laboratóriumi eljárások finomítása mellett egyre nagyobb szerepet kell szánni a megelôzô nevelô és ismeret átadó tevékenységnek. A doppingellenes tevékenység keretein belül ma már szinte nyomonkövethetetlen mennyiségû ismeretanyag halmozódott fel, amely korszerû informatikai háttér nélkül kezelhetetlen lenne. A magyar doppingellenes tevékenység 6. ábra. Egy cikk a találati hozamból Informatika a doppingellenes tevékenységben Bakanek György Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, Budapest rendszerében az információ kardinális szerepet kap. Szinte az elsôk között vezettük be a mobiltelefonos dopping információs szolgáltatást 1996-ban, amely azóta is közmegelégedésre mûködik. Az internetes világháló fejlôdésével a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium honlapján is megjelentek azok az információk, melyek a doppingszerek dzsungelében igyekeznek eligazodást találni. A évben egy olyan felvilágosító-nevelô kampányt indítottunk el, mely a fitness termekben sportoló fiatalok tízezreihez szólt, és a szteroid szedés alternatíváit próbálta kidomborítani. Ezzel párhuzamosan indult meg a honlap is, melyen elrettentô képek kíséretében próbáltuk meg a fiatalok tudtára adni a szteroid szedés következtében fellépô mellékhatások következményeit, és vázoltuk azokat az alternatív lehetôségeket, amelyek segítségével hasonló mennyiségû izomtömeget és izomerôt tudnak produkálni, amelyekrôl eddig azt gondolták, hogy csak anabolikákkal lehet elérni. A honlapon egy interaktív levelezési lehetôséget is biztosítottunk, amelynek kapcsán napi több tucat információ kérésre válaszoltunk. A Magyar Olimpiai Bizottsággal karöltve a honlapon kialakítottunk egy ún. dopping sarkot, ahol részletesen taglaltuk mindazokat az információkat, amelyeket a doppinggal kapcsolatban ismerni kell. A honlap jelenleg is mûködik, látogatottsága meglehetôsen magas, és a következô információkat tartalmazza: a dopping fogalma, meghatározása, a doppingolás motivációi, a doppingellenes tevékenység jogszabályi háttere, dopping törvény, rendeletek, a WADA által kibocsátott nemzetközi doppingellenes szabályzat magyar nyelvû szövege, a mindenkor hatályos dopping lista, a sportkórházi doppingellenôrzô laboratórium által bevizsgált étrendkiegészítôk listája,

17 18 MAGYAR EDZŐ 2003/4 a magyar doppingellenôrzési rendszer ISO akkreditációjának leírása, a doppingellenôrzés folyamatának leírása, hírek, aktualitások a dopping világából, doppinggal kapcsolatos tudományos cikkek, könyvek, recenziók. A web-oldalt negyedévenként aktualizáljuk és bôvítjük. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) honlapjáról (www.wada-ama.org) fontosnak és érdekesnek talált információkat magyarra fordítva megjelentetjük a honlapon. Legtöbben a dopping lista miatt keresik fel a honlapot. Az aktuális dopping listát a WADA ún. Lista Bizottsága állítja össze és minden év január 1- jétôl lép életbe. E lista alapján a magyar doppingellenôrzô laboratórium szakértôi gárdája elkészíti a magyarországi viszonyokra adaptált hatályos dopping listát. Így tehát Dopping lista címszó alatt megtaláljuk a WADA lista magyar fordítását, e lista alapján abc-rendbe szedett hatóanyag listát, a hozzátartozó magyar gyógyszernevek felsorolásával, illetve a magyar gyógyszernevek abc-rendbe szedett felsorolását is. Az informatika a doppingellenes tevékenység egyéb területein is nélkülözhetetlen. A doppingellenôrzéssel és a gyakorlati tevékenységgel kapcsolatos összes tudnivalót a szövetségekkel a minisztérium hálózatán keresztül tudatjuk körlevelek formájában. Az észrevételeket, visszajelzéseket, illetve dopping megrendeléseket is az informatikai hálózat segítségével bonyolítjuk le. Nemzetközi szervezetek Európa Tanács, WADA, külföldi partnerek információi 90 %-ban interneten érkeznek, és a levelezéseinket is ily módon bonyolítjuk. A WADA fent említett honlapjáról rendszeres tájékoztatást kapunk a végrehajtó bizottság, illetve a szakbizottságok különbözô értekezleteirôl, nyomon követhetjük, mely országok nem fizették még ki a WADA tagdíjat, vagy írták alá a WADA-hoz történô csatlakozás szándéknyilatkozatát. Ezen a honlapon is rajta van az aktuális dopping lista, a különbözô regionális irodák adatai, az értekezletek és szimpózumok menetrendje, a különbözô nemzetközi sportszervezetekkel kapcsolatos dopping hírek, pozitív esetekkel kapcsolatos állásfoglalások stb. A doppingellenes tevékenységnek tehát a felvilágosítás, az információ elengedhetetlen része, és ez ma már elképzelhetetlen megfelelôen kiterjesztett informatikai háttér nélkül.

18 2003/4 MAGYAR EDZŐ 19 Magyar olimpiai sportági szakszövetségek belsô-, védett informatikai rendszerének kialakítása Nagy Zsigmond Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest Terv Az Olimpiai Játékok programján szereplô és a NOB által elismert, illetve támogatott sportági szakszövetségek, szervezetek egyesületei, sportszakemberei, sportvezetôi, adminisztrátorai, egészségügyi szakemberei, edzôi és versenyzôi a meglévô informatikai eszközeik felhasználásával a Magyar Olimpiai Bizottság által biztosított web alapú intranet szolgáltatást vehetnék igénybe jelentôsen könnyítve a sportági szakszövetségek és társszervezetek közötti hazai, illetve nemzetközi kommunikációt, amellyel számottevô telefon, fax, és postai költség megtakarítást lehet elérni. Cél 1. A magyar olimpiai sportági szakszövetségek, illetve meghatározott szervezetek részére a Magyar Olimpiai Bizottság irányításával kialakított zárt internet alapú felületen úgynevezett intranet rendszeren keresztül 24 órás, globális, naprakész és kiadáscsökkentô informatikai hálózat létrehozása a XXI. századi kommunikációs követelményeknek és kihívásoknak való megfelelés céljával. 2. A felületen keresztül lehetôség nyílik az összes belépésre felhatalmazott szervezet közötti 24 órás kommunikációra földrajzi korlátozások nélkül. A felhasználók folyamatos és naprakész információval szolgálhatnak, illetve regisztrálhatnak akár saját szervezeteik, munkatársaik felé akár más célszervezetek irányába fax, telefon és posta költség nélkül. Célszemélyek, célszervezetek, illetve minden érintett szervezetek számára adatbázis rendszer kerül kialakításra, amelyet minden felhatalmazott szervezet, illetve személy folyamatosan frissíthet, illetve használhat feladat- és cél centrikusan. Elônyök 1. Gyors: a felületre felvitt információ, illetve közlési szándékkal felvitt anyag azonnal megjelenik, további használatra alkalmassá válik, és a világ minden táján idôveszteség és drága nemzetközi telefon, fax és postai költségek nélkül elérhetô. 2. Takarékos: a rendszer felállítását követôen azonnal helyettesítheti a fax, telefon és posta üzeneteket, leveleket, amellyel milliós mértékû kiadásokat takaríthatna meg mind a Magyar Olimpiai Bizottság, mind a társ sportági szakszövetségek és szervezetek. 3. Naprakész adatbázis: a rendszert használók részére egy állandó adatbázis állna rendelkezésére, amely több irányú lekérdezés és adatfelvitelre is alkalmas a nap 24 órájában. 4. Felhasználó barát: a rendszer használata nem kíván különleges számítógépes ismereteket, mivel az internet használatánál semmivel sem bonyolultabb. 5. Globális: a rendszert földrajzilag nem korlátozza semmi. A MOB védett intranetes rendszere a világ bármely tájáról hozzáférhetô interneten keresztül. 6. Költségkímélô: a rendszer mûködtetésének és fenntartásának költségvonzata nem magasabb, mint egy minôségi, de átlagos honlap üzemeltetése órás kommunikáció: a felhasználók földrajzi helyzetüktôl függetlenül folyamatos kapcsolatot tarthatnak fenn mind a Magyar Olimpiai Bizottság irodáival, mind a saját szervezeteikkel.

19 20 MAGYAR EDZŐ 2003/4 8. Adatvédelem: a rendszeren keresztül történô adatfelvitel, letöltés és lekérdezés a kor legbiztonságosabb technikai eszközével történik az adatok maximális védelme mellett. A csatolt file-ok az intranetes program elképzelt megjelenési formáját mutatják be a kezdô oldalon át a tervezett, illetve lehetséges oldalakig.

20 2003/4 MAGYAR EDZŐ 21 A Magyar Olimpiai Bizottság honlapja Dikácz Ernô Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest A XX. század legjelentôsebb számítástechnikai újdonsága az internet megjelenése volt. Napjainkra a világháló szinte beszövi az emberek mindennapjait, kézzelfoghatóan az irodába, a lakásba hozza a világot. Csak egy gombnyomás, és máris mindenki számára óriási információs adathalmaz válik elérhetôvé, legyen az tôzsdei árfolyam vagy pedig különbözô hímzésminták. Jelen korunkban az élet minden területén megtalálható és használható a világháló, így például a gazdaság, a politika, a kultúra, stb. és természetesen a sport területén is. Az internetnek az információ kapacitása korlátlan, felhasználásának csak az idô és anyagi korlátai vannak. Mindenki, legyen az hivatalos szervezet vagy magánszemély, csatlakozhat hozzá, sôt megfelelô regisztrációs eljárás után ô is mint internetes résztvevô lehetôséget kap saját honlapjának elkészítésére, mellyel csatlakozhat a nemzetközi internetes hálóhoz. Ezáltal nem csak a világ jön el hozzá, hanem ô is részt vesz az internetes világban. Természetesen a számítástechnika fejlôdésével újabb és újabb szolgáltatást találtak ki, így a számítógépen folytatott -es levelezést, az azonnali gépeken keresztül folytatott beszélgetést a chate-lést, stb. A Magyar Olimpiai Bizottság, mint a magyar sport legfôbb szervezete ezt a korlátlan információ kapacitási lehetôséget szerette volna kihasználni, és a legelsôk között készítette el saját honlapját. A MOB web oldal kialakításának alapvetô szempontja volt, hogy a látogatók széles rétegének érdeklôdését elégítsük ki, mindenki, aki a honlapot meglátogatja, találja meg a neki megfelelô, számára fontos információt. Elsôdleges cél volt, hogy a honlap fôleg a sportszakma - az edzôk, a sportolók, az újságírók, a szövetségek, és a magyar sportvezetôk - szakmai érdeklôdését segítse, de minden sportot szeretô - így a honlapunkat is felkeresô - ember megtalálja a számára szükséges olimpiai sporteredményeket, információkat. Az alábbiakban ismertetem az olimpiai bizottság honlapját, annak szerkezeti felépítését, és ötleteket, tanácsokat szeretnék adni használatához. Minden web oldal törekszik arra, hogy címe egyszerû, közérthetô, és jól megjegyezhetô legyen. A mi esetünkben szerencsére, ez különösebb gondot nem igényelt hiszen a Magyar Olimpiai Bizottság kezdôbetûit összerakva, egy jól megjegyezhetô, és gyakran használt mozaikszót kaptunk. Így lett a honlap címe A nyitókép megjelenésénél elsôdlegesen a grafika, a látvány volt fontos, amit természetesen ötvözni kellett a közérthetôség, a célszerûség, és az aktuális hírek, információk feltüntetésével. Ezért a honlap baloldali része mindig az aktuális napi híreket jeleníti meg. A nyitókép hármas tagozódású, vízszintesen mintegy díszítô sorként jelenik meg az elnöki köszöntô, a szervezeti felépítés, a web áruház és a sportnaptár, és az angol nyelv menüpontok. A függôleges elrendezésben nagy terjedelmû, több leágazásos almenü, pontokból álló tartalom szerepel: mint a hírek, az eredmények, az Athén 2004, a Torino 2006, a nemzetközi honlapok, a támogatók, képeslapküldés és végül a levelezés. A nyitókép alatt szerepel az olimpiai bizottság két különösen fontosnak tartott és ezért kiemelt területe a dopping, és a környezetvédelem. Természetesen a nyitóoldalon tüntettük fel a honlap üzemeltetésében segítséget nyújtó cégeket így az Axelero és a Westel logóit. (1. ábra) A továbbiakban menüpontonként haladva ismertetem azok tartalmát. Elnöki köszöntô: a MOB elnöke, dr. Schmitt Pál köszönti a honlap látogatóit (többféle formátumú lejátszási lehetôséget is biztosítottunk az érdeklôdôknek) Szervezeti felépítés: ezen belül megtalálhatók a MOB tagok, a MOB elnökség tagjai, a MOB bizottságai, a MOB iroda dolgozói, és a MOB alapszabálya, rövid történeti ismertetô a MOB-ról, annak fôtitkárairól, elnökeirôl. Angol nyelv: a menüponttal lehet a honlap nyelvét angolra átváltani (nem a honlap teljes terjedelmében)

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Neveléstudományi Kar Budapesti Kihelyezett Tagozat A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE Konzulens: Fehér Miklós OSZK-KI Kutatási és Szervezetfejl.

Részletesebben

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA Készítette CSÜLLÖGNÉ BOGYÓ KATALIN könyvtári informatika szakos hallgató Szakértő DR. KOKAS KÁROLY

Részletesebben

NCA MÛKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

NCA MÛKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK Köszönjük! MIRE SZÁMÍTHAT, KEDVES OLVASÓ? AKTUÁLIS Elôzô lapszámunkban különös figyelmet fordítottunk az uniós pályázati lehetôségekre, áttekintettük az uniós források rendszerét, s némi segítséget próbáltunk

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr.

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr. MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009 Konzulens: Dr. Kandikó József Főiskolai tanár Online marketing 2009 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon

A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat Reklám szakirány A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon Budapest, 2007. Készítette:

Részletesebben

ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN

ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN A MISKOLCI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HONLAPJA SZAKDOLGOZAT Készült a SZÉV Számítástechnikai Kft. által szervezett Felsőfokú Oktatásinformatikus Szakképesítő

Részletesebben

Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk. értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában

Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk. értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában 3 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 I. Az értelmileg akadályozott emberek helyzete...6 1. Statisztikai adatok...6

Részletesebben

1. Az Internet története, részei

1. Az Internet története, részei 1. Az Internet története, részei Az Internet működése és története A számítógépes hálózatok alapjairól az első modulban már szóltunk. Az Internet és szolgáltatásai azonban napjainkban olyan mértékű számítástechnikai,

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatika Kar. Keresőmarketing és weblap optimalizálás. Témavezető: Készítette:

Debreceni Egyetem Informatika Kar. Keresőmarketing és weblap optimalizálás. Témavezető: Készítette: Debreceni Egyetem Informatika Kar Keresőmarketing és weblap optimalizálás Témavezető: Dr. Rutkovszky Edéné Egyetemi tanársegéd Készítette: Cselényi Dávid Informatika tanár szak Debrecen 2008 1 Bevezetés...

Részletesebben

A világháló publikációs kihívásai

A világháló publikációs kihívásai Tóbiás Nóra A világháló publikációs kihívásai szakdolgozat 2010 Témavezető: Dr. Tóth Etelka Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...5 2. Témameghatározás és anyaggyűjtés...5 3. A kommunikáció fogalma és válfajai...6

Részletesebben

TARTALOM. JELENÉSEK, BESZÁMOLÓK Jelentés a Levéltári Szakfelügyelet 2004. évi működéséről és ellenőrzési tapasztalatairól

TARTALOM. JELENÉSEK, BESZÁMOLÓK Jelentés a Levéltári Szakfelügyelet 2004. évi működéséről és ellenőrzési tapasztalatairól TARTALOM KATONA CSABA KEREKES DÓRA KÖRMENDY LAJOS LAKATOS ANDOR: Internet és levéltár... 3 HORVÁTH J. ANDRÁS: Kutatók és kutatások Budapest Főváros Levéltárában 2003-ban... 25 BREINICH GÁBOR: Az eszmétől

Részletesebben

AZ ÉV HONLAPJA PÁLYÁZAT SZEREPE A HAZAI ONLINE MARKETING KULTÚRA FEJLŐDÉSÉBEN

AZ ÉV HONLAPJA PÁLYÁZAT SZEREPE A HAZAI ONLINE MARKETING KULTÚRA FEJLŐDÉSÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali Tagozat Nemzetközi marketing szakirány AZ ÉV HONLAPJA PÁLYÁZAT SZEREPE A HAZAI ONLINE MARKETING KULTÚRA

Részletesebben

A HÍRKÖZLÉS FEJLŐDÉSE ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A 20. SZÁZADBAN

A HÍRKÖZLÉS FEJLŐDÉSE ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A 20. SZÁZADBAN EÖTVÖS LORAND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖNYVTÁR-INFORMATIKAI KÖZPONT A HÍRKÖZLÉS FEJLŐDÉSE ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A 20. SZÁZADBAN INFORMÁCIÓ-ELMÉLETI DOLGOZAT Készítette: Dr. Szilágyiné Gálos

Részletesebben

Írások a magyar webkultúráról. C3 Kulturális és Kommunikációs Központ 1997 TARTALOM

Írások a magyar webkultúráról. C3 Kulturális és Kommunikációs Központ 1997 TARTALOM MAGYAR TARTALOM Írások a magyar webkultúráról C3 Kulturális és Kommunikációs Központ 1997 TARTALOM BEVEZETŐ / Peternák Miklós MOSOLYALBUM? :-) / Drótos László ITTHONI HÁLÓTÁRSAIM / Schiller Róbert MAGYAR

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Bátyi Gábor

SZAKDOLGOZAT. Bátyi Gábor 1 SZAKDOLGOZAT Bátyi Gábor 2011 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Kereskedelem és marketing a Facebook-on Konzulens: Brávácz Ibolya Adjunktus

Részletesebben

Készült a Technológiai Előretekintési Program (TEP) Élettudományokkal és Egészségüggyel folalkozó munkacsoportjának felkérésére

Készült a Technológiai Előretekintési Program (TEP) Élettudományokkal és Egészségüggyel folalkozó munkacsoportjának felkérésére Az Internet az egészségügyben Készült a Technológiai Előretekintési Program (TEP) Élettudományokkal és Egészségüggyel folalkozó munkacsoportjának felkérésére Készítette:Dr. Kovács Gábor címzetes egyetemi

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk

Akikre büszkék vagyunk 2008. december Akikre büszkék vagyunk A k i k r e b ü s z k é k v a g y u n k Hálózatunk népszerűségét nemcsak tagszervezeteink munkálkodása és eredményei emelhetik, hanem azok az elismerések is, melyeket

Részletesebben

EDUTUS FŐISKOLA. TARTALOMMARKETING avagy, hogyan legyünk e-llenállhatatlanok

EDUTUS FŐISKOLA. TARTALOMMARKETING avagy, hogyan legyünk e-llenállhatatlanok EDUTUS FŐISKOLA TARTALOMMARKETING avagy, hogyan legyünk e-llenállhatatlanok Konzulens: Damjanovich Nebojsa Készítette: Pásztor Krisztina Konzulens titulusa: Vendégoktató Szakirány: Online marketing 2013

Részletesebben

TOMORI VILÁG. A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október. T O M O R I V I L Á G Oldal: 1

TOMORI VILÁG. A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október. T O M O R I V I L Á G Oldal: 1 TOMORI VILÁG A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október T O M O R I V I L Á G Oldal: 1 F E L H Í V Á S A T É M A : LEGYÉL OTT TE IS! 2013. NOVEMBER 26-ÁN A FŐISKOLA BUDAPESTI

Részletesebben

CNNy MÁSODIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért

CNNy MÁSODIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért CNNy MÁSODIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért A kézirat lezárva: 2005. szeptember 30. A jelentés az Ökotárs Alapítvány

Részletesebben

Könyvtári Hírlevél KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Könyvtári Hírlevél KÜLDETÉSNYILATKOZAT Könyvtári Hírlevél A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárak tájékoztatója II. évf. 1. szám 2004. január KÜLDETÉSNYILATKOZAT A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Borsod-Abaúj-Zemplén megye legnagyobb

Részletesebben

A civil szervezetek támogatását célzó szolgáltató rendszerek működése és hatékonysága

A civil szervezetek támogatását célzó szolgáltató rendszerek működése és hatékonysága A civil szervezetek támogatását célzó szolgáltató rendszerek működése és hatékonysága Zárótanulmány (hiánypótolt, elfogadott) Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Debrecen, 2008.

Részletesebben

Köszönjük! Aktuális. 2007. évi Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatok. Szervezetfejlesztés. Forrásszerzés, Pénzügy

Köszönjük! Aktuális. 2007. évi Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatok. Szervezetfejlesztés. Forrásszerzés, Pénzügy Aktuális Köszönjük! Hôs 1% 2007. évi Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatok 3. oldal 4. oldal Szervezetfejlesztés Céges fogalomtár 6. oldal Forrásszerzés, Pénzügy Átalakuló 1%-os törvény

Részletesebben

BARHÁCS OKTATÓKÖZPONT ÉS VIZSGAKÖZPONT

BARHÁCS OKTATÓKÖZPONT ÉS VIZSGAKÖZPONT Netre fel! BARHÁCS OKTATÓKÖZPONT ÉS VIZSGAKÖZPONT www.facebook.com/barhacs www.barhacs.hu Az Internet olyan globális számítógépes hálózatok hálózata, amely felhasználók milliárdjait kapcsolja össze Az

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Mezősi Richárd 2014.

SZAKDOLGOZAT. Mezősi Richárd 2014. SZAKDOLGOZAT Mezősi Richárd 2014. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Az Alexandra és a Bookline online könyvesboltok összehasonlítása, és online marketing

Részletesebben

Edző. Csúcsteljesítmény az Eb-n! Olimpia. Edzôképzés. Labdarúgás. Jubileum. Végsô tisztelgés. Módszertani és továbbképzô szaklap

Edző. Csúcsteljesítmény az Eb-n! Olimpia. Edzôképzés. Labdarúgás. Jubileum. Végsô tisztelgés. Módszertani és továbbképzô szaklap M Edzo 2012-1/1-60 2012/03/10 09:02 Page 1 Módszertani és továbbképzô szaklap /1 2012 Olimpia MOB átalakuló közgyûlés Mi, hol, mikor? Edzôképzés A Pécsi Kongresszuson Magyar Edző A Magyar Edzôk Társaságának

Részletesebben

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG Az Európa Ház idôszakos kiadványa Alkotmány a villamoson,,a villamoson ingyenesen lehet utazni! ritkán hallható közlemény a tömegközlekedésben, de az Európa Nap alkalmából május 9-én Budapesten közlekedô

Részletesebben

2 EGYETEMI ÉLET 2006. SZEPTEMBER

2 EGYETEMI ÉLET 2006. SZEPTEMBER 2 EGYETEMI ÉLET 2006. SZEPTEMBER Született negyvenöt éve 11 Magyar Rektori Konferencia az egyetemen 25 Nemzetek gazdasága 29 Labdarúgó Egyetemi Kupa 12 Felújítások egyetemszerte 23 Sástó 2006 Nem, ez a

Részletesebben

Az előzetes tudás felmérése és elismerése

Az előzetes tudás felmérése és elismerése Az előzetes tudás felmérése és elismerése Készítette: Pillmann Judit Témavezető: Dr. Sallai Éva Veszprémi Egyetem, Tanárképző Kar Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Készült: 2006. 03. 12. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben