Egyezmény a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról március 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyezmény a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 2013. március 1."

Átírás

1 CEDAW/C/HUN/CO/7-8 Egyesült Nemzetek Szervezete Egyezmény a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról március 1. Eredeti: angol A nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés felszámolásával foglalkozó Bizottság Magyarország összevont hetedik és nyolcadik időszakos jelentésével kapcsolatban a Bizottság ötvennegyedik ülésén (2013. február 11-március 1.) elfogadott záró észrevételek 1. A Bizottság február 14-én, a és ülésén (lásd: CEDAW/C/SR.1005 és 1006) megvizsgálta Magyarország összevont hetedik és nyolcadik időszakos jelentését (CEDAW /C/HUN/7-8). A Bizottság témáinak és kérdéseinek listája a CEDAW/C/HUN/Q/7-8 számú dokumentumban, a magyar kormány észrevételei pedig a CEDAW/C/HUN/Q/7-8/Add.1/Corr.1 számú dokumentumban találhatók. A. Bevezetés 2. A Bizottság elismerését fejezi ki a Részes Államnak az összevont hetedik és nyolcadik időszakos jelentéséért, mely többek között tájékoztatást nyújt a Bizottság előző záró észrevételeiben (CEDAW/C/HU/CO/6) megfogalmazott ajánlások végrehajtásáról. Ugyanakkor a jelentésből hiányoznak a nemek szerint bontott adatok sok olyan témát illetően, amelyek az Egyezmény hatálya alá tartoznak, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó nőkre vonatkozó elkülönített adatokra. A Bizottság elismerését fejezi ki a Részes Államnak a szóbeli beszámolójáért, az ülés előkészítésével foglalkozó munkacsoport által készített téma- és kérdéslistára adott írásbeli válaszaiért, és a Bizottság által szóban feltett kérdésekre adott további tisztázó válaszaiért. 3. A Bizottság elismerését fejezi ki a Részes Állam felé a sok tagot számláló delegációjáért, amelyet Asztalosné Zupcsán Erika, az Emberi Erőforrás Minisztérium szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkára vezetett, és amely különböző minisztériumok és főosztályok, bíróságok és a Legfőbb Ügyészség képviselőiből állt. A Bizottság méltányolja a küldöttség és a Bizottság tagjai között lezajlott konstruktív párbeszédet. 1

2 B. Kedvező fejlemények 4. A Bizottság üdvözli és elismerését fejezi ki a Parlament szeptemberben hozott döntésével kapcsolatban, amely arra irányul, hogy a partnerkapcsolati erőszakra vonatkozóan külön tényállást vezessen be az új Büntető Törvénykönyvben. 5. A Bizottság nyugtázza azokat az intézkedéseket, amelyeket a Részes Állam az emberkereskedelem megelőzésére és felszámolására irányuló keretrendszerének javítása érdekében fogadott el, különösen: a) az emberkereskedelem elleni, közötti nemzeti stratégiáról szóló 1018/2008. (III. 26.) Kormányhatározatot; b) az emberkereskedelem elleni nemzeti koordinátor kinevezését és a nemzeti koordinációs mechanizmus létrehozását. 6. A Bizottság üdvözli a Részes Állam részéről az Egyesült Nemzetek keretében létrejött, a gyermekek eladásárára, a gyermekprostitúcióra és a gyermekpornográfiára vonatkozó, a Gyermek jogairól szóló egyezményhez fűzött Fakultatív Jegyzőkönyv 2010-ben történt ratifikálását, a gyermekek fegyveres konfliktusba történő bevonására vonatkozó, a Gyermek jogairól szóló egyezményhez fűzött Fakultatív Jegyzőkönyv 2010-ben történt ratifikálását, valamint a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezményhez fűzött Fakultatív Jegyzőkönyvhöz 2012-ben történt csatlakozást. C. Főbb, aggodalomra okot adó területek és ajánlások Országgyűlés 7. Miközben a Bizottság újból megerősíti, hogy elsősorban és különösképpen a Kormány feladata és felelőssége a Részes Állam Egyezményben foglalt kötelezettségeinek teljes körű végrehajtása, hangsúlyozza, hogy az Egyezmény hatálya az állam egészére kiterjed. Arra hívja fel a Részes Államot, ösztönözze Országgyűlését, hogy eljárási rendjével összhangban, amely területeken az kívánatos, tegye meg a megfelelő lépéseket a jelen záró észrevételek végrehajtására és a Részes Állam Bizottság számára történő következő jelentési folyamatban való részvételére vonatkozóan. Az egyenlőség és diszkrimináció-mentesség definíciója 8. A Bizottság nyugtázza, hogy az Alaptörvény elismeri a diszkrimináció-mentesség általános elvét, és jogi alapot biztosít az átmeneti különleges intézkedések bevezetéséhez. A Bizottság tudomásul veszi a Részes Államnak a konstruktív dialógus során közölt azon magyarázatát, hogy a népesség növelése a Részes Állam minden politikájának elsődleges célja. A Bizottságot ugyanakkor aggodalommal tölti el, hogy ez a közpolitikai irány a társadalmi nemeket érintő témákat illetően egy regresszív megközelítésmódot testesíthet meg. A Bizottságot további aggodalommal tölti el, hogy ez az irányvonal a nemekkel kapcsolatos sztereotípiák előfordulását növeli azáltal, hogy a nőket főként, ha nem kizárólag, anyai és gondozói szerepben láttatja. A Bizottság üdvözli minden jogi kezdeményezés nemekre vonatkozó hatásvizsgálatának kötelező alkalmazását, de aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a közelmúltban elfogadott jogszabályokból hiányzik az Egyezménynek megfelelő szellemű nemi 2

3 szempontú megközelítésmód. A Bizottság figyelmének előterébe került az egészségügyi, oktatási és egyéb szociális ellátások területén végbement széles körű privatizáció is, és aggodalomát fejezi ki amiatt, hogy mindez akadályozhatja az Egyezmény által biztosított jogok élvezetét. 9. A Bizottság sürgeti a Részes Államot, hogy: a) vizsgálja felül a családdal és a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos közpolitikákat annak biztosítása érdekében, hogy az előbbi ne korlátoza az utóbbit, vagyis a nők diszkriminációmentességhez és egyenlőséghez való jogainak teljes élvezetét; b) jogrendszerébe vezesse be az interszekcionális tényezők alapján történő hátrányos megkülönböztetés fogalmát, és biztosítson megfelelő jogorvoslatot az ilyen jellegű diszkrimináció áldozatai részére; c) végezzen rendszeres, társadalmi nemi szempontú hatásvizsgálatot a már hatályban lévő és a tervezett jogszabályokkal kapcsolatban, és biztosítsa azt, hogy az új jogszabályi keret teljes mértékben tiszteletben tartja az Egyezményt, és nem hoz visszalépést annak megvalósítása tekintetében; d) biztosítsa, hogy az egészségügy, az oktatás és más szolgáltatások privatizációja nem fosztja meg a nőket a jó minőségű alapszolgáltatásokhoz való folyamatos hozzáféréstől a gazdasági, szociális és kulturális jogok terén. Az Egyezmény, a Kiegészítő Jegyzőkönyv és a Bizottság Általános ajánlásainak közismertsége 10. Bár a Bizottság nyugtázza, hogy az Egyezményt, a Kiegészítő Jegyzőkönyvet és a Bizottság Általános ajánlásait lefordították magyar nyelvre, továbbra is aggodalommal tölti el, hogy a jogi szakmát gyakorlók és maguk a nők körében nem ismert az Egyezmény. A Bizottság üdvözli, hogy az Egyezmény a Részes Állam nemzeti jogrendszerének szerves része, és hogy bírák és ügyészek számára külön képzést biztosítottak olyan tématerületeken, mint a partnerbántalmazás és az emberkereskedelem. A Bizottságot mindazonáltal aggodalommal tölti el, hogy nem állnak rendelkezésre információk olyan bírósági esetekről, melyek során az Egyezmény közvetlen alkalmazásra vagy hivatkozásra került volna, valamint az is, hogy az Egyezménnyel kapcsolatos képzés sem nem része a kötelező bírói képzésnek, sem nem rendszeres vagy átfogó a bírói kar összes tagja számára. 11. A Bizottság ajánlja, hogy a Részes Állam alkosson fenntartható stratégiát az Egyezmény disszeminációjára és a nők, különösképpen a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó nők tájékoztatására az Egyezmény által biztosított jogaikról és a Kiegészítő Jegyzőkönyv alapján indítható kommunikációs és felülvizsgálati eljárásról. A Bizottság felhívja a Részes Államot annak biztosítására, hogy az Egyezmény és a Bizottságnak a Kiegészítő Jegyzőkönyv alapján hozott állásfoglalásai, valamint a Bizottság Általános ajánlásai váljanak a jogi oktatás és képzés szerves részévé minden bíró, jogász és ügyész számára, annak érdekében, hogy képessé tegyék őket az Egyezmény által biztosított rendelkezések közvetlen alkalmazására és a nemzeti jogszabályoknak az Egyezmény fényében való értelmezésére. 3

4 Jogi panasztételi mechanizmusok 12. A Bizottságot aggodalommal tölti el, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatóság működéséhez nem áll rendelkezésre elegendő humán, pénzügyi és technikai erőforrás, és hogy hátrányos megkülönböztetés esetén nem biztosítottak a hatékony jogorvoslati lehetőségek. A Bizottság, bár nyugtázza, hogy a Részes Állam létrehozta az Alapvető Jogok Biztosának intézményét, aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Biztos csak korlátozott mandátummal rendelkezik a nők, többek között a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó nők elleni hátrányos megkülönböztetés minden formáját érintő panaszügyek kivizsgálására. 13. A Bizottság ajánlja, hogy a Részes Állam: a) rendeljen megfelelő emberi, pénzügyi és technikai erőforrásokat az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, valamint hozzon intézkedéseket annak érdekében, hogy a Hatóság panasztételi mechanizmusaihoz minden nő, különösen a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó nők hozzáférhessenek, továbbá vezessen be utánkövetési mechanizmusokat a konkrét beadványokkal kapcsolatos határozatok esetében; valamint b) biztosítsa, hogy az Alapvető Jogok Biztosának mandátuma egyértelmű kötelezettséget tartalmazzon minden nő jogainak előmozdítására és védelmére, és a nők mindenfajta hátrányos megkülönböztetéssel szembeni védelmére, ideértve jogsértés esetén panaszok befogadását és megfelelő jogorvoslat biztosítását is. A nők előmenetelét szolgáló nemzeti mechanizmus 14. A Bizottság aggodalmát fejezi ki a különböző civil nőszervezetekkel való partnerség hiánya miatt az Egyezmény végrehajtásában, és sajnálattal veszi tudomásul, hogy nem kapott tájékoztatást arról, hogy a jelentés készítésének folyamatába bevonták volna az emberi jogi és nőszervezeteket. A Bizottság aggodalmát fejezi ki a Családpolitikai Főosztály számára rendelkezésre álló korlátozott pénzügyi és emberi erőforrások miatt és a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács felállítását illető késlekedés miatt. A Bizottság aggodalmát fejezi ki a Részes Állam azon döntése kapcsán, hogy a nemek egyenlőségével kapcsolatban új stratégiát alkot ahelyett, hogy a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia ( ) végrehajtásának felgyorsítására törekedne. 15. A Bizottság, emlékeztetve 6. számú Általános Ajánlására (1988) és a Pekingi Cselekvési Platform által biztosított iránymutatásra, különösen a nemzeti mechanizmus hatékony működésére vonatkozó szükséges feltételeket illetően, ajánlja, hogy a Részes Állam: a) erősítse meg együttműködését a különböző civil nőszervezetekkel az Egyezmény végrehajtása és a végrehajtás monitorozása során, többek között azáltal, hogy részvételi mechanizmusokat alakít ki és széles körű konzultációt szervez nők körében a nemek egyenlőségére vonatkozó új stratégia megalkotásának folyamatában; b) biztosítsa a szükséges pénzügyi, technikai és emberi erőforrásokat az Emberi Erőforrások Minisztériumának Családpolitikai Főosztálya részére annak érdekében, hogy az betölthesse mandátumát és végrehajthassa a nők előmenetelét szolgálni hivatott testületek, különösen a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács felállításának feladatát; továbbá 4

5 c) a nemek egyenlőségére vonatkozó új stratégia és az azokhoz kapcsolódó cselekvési tervek megalkotása és elfogadása során vegye figyelembe az itt közölt záró észrevételeket. Átmeneti különleges intézkedések 16. A Bizottságot aggasztja, hogy bár az Alaptörvény és az Egyenlő bánásmódról szóló törvény biztosítják az átmeneti különleges intézkedések bevezetésének jogi alapját, a Részes Állam jelentésében a pozitív diszkriminációra és kvótákra történő utalások azt jelzik, hogy a jelentés készítői nem értik pontosan az Egyezmény 4. Cikke 1. Bekezdésének tartalmát, amely a nők valódi egyenlősége elérésének egy adott időkereten belüli felgyorsítását tűzi céljául, amint az a Bizottság 25. számú Általános Ajánlásában (2004) is kifejtésre kerül. 17. A Bizottság felhívja a Részes államot átmeneti különleges intézkedések bevezetésére a célból, hogy: a) elősegítse a nők egyenlő részvételét a közéletben, politikai életben és döntéshozatalban, olyan konkrét, eredményorientált eszközök segítségével, mint például kvóták és ütemtervek; és b) megkönnyítse a vidéken élő nők, a roma nők és a fogyatékossággal élő nők oktatáshoz és munkalehetőségekhez való hozzáférését. Sztereotípiák és diszkriminatív eljárások 18. Nyugtázva bár, hogy az oktatás és a média területén bevezetésre került néhány intézkedés a sztereotípiák lebontása céljából, a Bizottságot aggodalommal tölti el a nemi szerepek sztereotip leosztásának továbbélése a család és a társadalom színterein egyaránt, valamint ezen sztereotip szerepek támogatása a Részes Állam közpolitikái és prioritásai által, amelyek elsődleges célja a népesség növelése. A Bizottság aggodalommal állapítja meg, hogy a nemi és etnikai alapú előítéletek nagymértékben kihatnak az Egyezmény által biztosított jogok gyakorlásának lehetőségére az olyan, hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó nők körében, mint a roma és a fogyatékossággal élő nők. 19. A Bizottság felhívja a Részes Államot, hogy: a) valósítson meg nőket és férfiakat, valamint lányokat és fiúkat is megszólító, mérhető célokat kitűző átfogó programot, amelynek célja a nők és férfiak családi és társadalmi szerepeit és felelősségi köreit illető sztereotip attitűdök leküzdése, különös figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó nőkkel, azon belül is a roma és a fogyatékossággal élő nőkkel szembeni előítéletek felszámolására. b) Tegye meg a szükséges lépéseket, hogy a diszkrimináció-mentesség és a nemek közötti egyenlőség megfelelően beépüljön az oktatáspolitikába, különösen a Nemzeti Alaptantervbe és a kapcsolódó dokumentumokba, valamint részévé váljon a tanárok, egészségügyi szakemberek és más szolgáltatók alap- és továbbképzésének. 5

6 Nők elleni erőszak 20. Miközben a Bizottság üdvözli a Részes Állam azon bejelentését, hogy a párkapcsolati erőszakot önálló büntetőjogi tényállásként kívánja kodifikálni a Büntető Törvénykönyvben, továbbra is aggodalmát fejezi ki az erőszak más formáira, így a gazdasági és a lelki erőszakra, valamint a fenyegető zaklatásra vonatkozó speciális szabályok hiánya miatt. A Bizottság tudomásul veszi a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásra vonatkozó évi LXXII. törvényt, ugyanakkor aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a távoltartás nem alkalmazható huzamosabb időre, illetve olyan partnerek esetében, akik nem házasok. A Bizottságot aggodalommal tölti el, hogy nem áll rendelkezésre információ a nők elleni erőszak esetekkel kapcsolatos nyomozások, vádemelések és ítéletek számára vonatkozóan, valamint az is, hogy elégtelenek az erőszak áldozatai számára rendelkezésre álló jogorvoslati mechanizmusok. A Bizottság aggodalmát fejezi ki amiatt is, hogy nem állnak rendelkezésre megfelelő számban kifejezetten a nők elleni erőszak áldozatai számára fenntartott menhelyek. A Bizottságot továbbá aggasztja, hogy nem érhető el információ a fogyatékossággal élő, a roma és az idősebb nők elleni erőszak különböző formáiról, és hogy hiányoznak az őket érő erőszak megelőzését szolgáló speciális intézkedések. Bár a Bizottság nyugtázza a Büntető Törvénykönyv nemi erőszakra vonatkozó új rendelkezéseit, továbbra is aggasztja az, hogy áldozat beleegyezésének hiánya helyett még mindig az erőszak és fenyegetés, valamint a kényszerítés alkalmazásán alapul a nemi erőszak törvényi definíciója. A Bizottságot szintén aggasztja az, hogy a szexuális erőszak esetek miatti feljelentési hajlandóság alacsony, mivel az egészségügyi szolgáltatók nem részesítik megfelelő támogatásban a nemi erőszak nőáldozatait, és a megfelelő egészségügyi és igazságügyi szakértői vizsgálat nem biztosított az áldozatok számára. 21. A nők elleni erőszakra vonatkozó 19. számú Általános Ajánlása (1992) és az előző záró észrevételekben közölt ajánlások értelmében a Bizottság sürgeti a Részes Államot, hogy: a) fogadjon el a partnerbántalmazásra vonatkozó jogszabályt, és tegye büntetendővé a nők elleni erőszak különböző formáit, beleértve a gazdasági és a lelki erőszakot, valamint a fenyegető zaklatást; b) módosítsa a távoltartásra vonatkozó jogi szabályozást abból a célból, hogy az megfelelő védelmet nyújtson a bármilyen együttélési formában erőszakot elszenvedett áldozatok számára, és hogy meghosszabbítsák a távoltartás időtartamát; c) biztosítson kötelező képzéseket a jogászok számára a nők elleni erőszakkal kapcsolatos jogszabályok szigorú alkalmazására vonatkozóan, és képezze ki a rendőröket a nők elleni erőszak áldozatainak ellátására szolgáló standard eljárások alkalmazására; d) nyújtson megfelelő segítséget és védelmet az erőszak női áldozatai és gyermekeik számára azáltal, hogy növeli az állami finanszírozású, különösen a kifejezetten a nők elleni erőszak áldozatai számára fenntartott menhelyek számát és kapacitását, biztosítva megfelelő földrajzi eloszlásukat, valamint erősíti az együttműködést azon civil szervezetekkel, amelyek menhelyet, segítséget, támogatást és rehabilitációt biztosítanak az áldozatok számára, és növeli ezen civil szervezetek anyagi támogatását; 6

7 e) ösztönözze a nőket a párkapcsolati és a szexuális erőszakkal kapcsolatos feljelentések megtételére, az áldozatok megbélyegzésének felszámolása által, valamint akként, hogy tudatosítja az emberekben, hogy ezek az erőszakformák bűncselekményeknek minősülnek; f) gyűjtsön statisztikai adatokat a nők elleni erőszak összes formájáról nem és kor szerinti bontásban, valamint az áldozatok és az elkövetők közötti viszonyról a nők elleni párkapcsolati és szexuális erőszak esetén; g) módosítsa a Büntető Törvénykönyvet úgy, hogy a nemi erőszak definíciója az áldozat beleegyezésének hiányán alapuljon; h) biztosítson megfelelő és könnyen hozzáférhető egészségügyi szolgáltatásokat a nemi erőszak női áldozatai számára, az elkövetők büntetőjogi felelősségrevonásához szükséges bizonyítékok összegyűjtését szolgáló azonnali orvosi és igazságügyi szakértői vizsgálattal összevonva; továbbá i) a lehető leghamarabb ratifikálja az Európa Tanácsnak a nők elleni és családon belüli erőszak megelőzéséről és leküzdéséről szóló Egyezményét. Emberkereskedelem és prostitúciós célú kizsákmányolás 22. Bár a Bizottság nyugtázza, hogy a Büntető Törvénykönyv az emberkereskedelemre vonatkozóan egy átfogóbb definíciót tartalmaz, valamint hogy a Részes Állam az áldozatok azonosítására szolgáló nemzeti mechanizmust hozott létre, a Bizottságot továbbra is aggasztja, hogy az emberkereskedelem női áldozatai számára nem áll rendelkezésre elégséges számú menhely, valamint hogy csak korlátozott a hozzáférésük az igazságszolgáltatáshoz és a megfelelő jogorvoslati formákhoz, többek között a kártérítéshez. A Bizottság aggodalommal veszi tudomásul a szexuális célú kizsákmányolás gyerekáldozatainak megbélyegzésére vonatkozó információkat. A Bizottság aggodalmát fejezi ki a szexmunkások elleni hátrányos megkülönböztetés miatt is, és amiatt, hogy a Részes Állam nem biztosít biztonságos munkakörülményeket és kilépési lehetőségeket azok számára, akik ezt a tevékenységet abba akarják hagyni. 23. A Bizottság ajánlja, hogy a Részes Állam: a) fontolja meg az emberkereskedelem leküzdésére irányuló, ra vonatkozó új stratégiájába olyan rendelkezések beemelését, amelyek a nőkkel és gyerekekkel szembeni emberkereskedelem alapvető okaival foglalkoznak; b) növelje az emberkereskedelem női áldozatai számára fenntartott állami finanszírozású átmeneti menhelyek számát, és javítsa a területi központok esetében az áldozatok igényeinek figyelembevételét; c) az emberkereskedelem összes női áldozata számára biztosítson megfelelő ellátást és védelmet, beleértve az áldozatok számára jogsegély nyújtását és az áldozatok társadalomba való reintegrációját; d) biztosítsa, hogy a prostitúcióban lévő gyermekeket nem elkövetőként, hanem áldozatként kezelik; valamint 7

8 e) hozzon intézkedéseket a szexmunkásokkal szembeni hátrányos megkülönböztetés megakadályozására és biztosítsa, hogy biztonságos munkakörülményekhez való joguk jogszabályilag garantálva legyen nemzeti és helyi szinten egyaránt. f) Ratifikálja az Európa Tanács Egyezményét az emberkereskedelem elleni fellépésről (2005). Politikai és közéleti részvétel 24. Miközben a Bizottság nyugtázza a nők egyre növekvő részvételét a bírói testületben és a külügyi szolgálatok körében, aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a kormány vezető pozícióiban és az országgyűlésben is alulreprezentáltak a nők. A Bizottságot aggasztja, hogy a kvótára vonatkozó törvénytervezetet a parlament elutasította, és hogy a helyzet orvoslására azóta sem fogadtak el semmilyen más rendelkezést. A Bizottság aggodalmát fejezi ki a férfi politikusoknak az országgyűlésben folyó nyilvános viták során tett olyan kijelentései miatt, amelyek diszkriminatívak a nőkre nézve, valamint megerősítik a nemi sztereotípiákat. 25. A Bizottság ajánlja, hogy a Részes Állam: a) vezessen be átmeneti különleges intézkedéseket, például nemi kvótákat a politikai pártok által a választásokra állított jelöltek körében, valamint egy nemek közötti paritásos rendszert a politikai kinevezésekre vonatkozóan a célból, hogy biztosítsa a nők és a férfiak egyenlő mértékű képviseletét a választott és a kinevezett politikai testületekben, beleértve a döntéshozói posztokat is; valamint b) alkalmazza a nemi szempontú hatásvizsgálat eszközét a választással kapcsolatos jogi szabályozás esetén, beleértve a politikai pártokra és azok finanszírozására vonatkozó törvényeket is a célból, hogy a választással kapcsolatos jogi szabályozás és a vonatkozó törvények nagyobb mértékben járuljanak hozzá a nők egyenlőségének megvalósulásához a politikai életben. Oktatás 26. Bár a Bizottság nyugtázza a nők magas iskolázottsági szintjét, továbbra is aggályosnak találja, hogy a nők és a lányok még mindig olyan hagyományosan nők által dominált tantárgyakat választanak, mint a társadalom- és a bölcsészettudományok, és alulreprezentáltak a műszaki és a szakképzés területén. A Bizottság szintén tudomásul veszi, hogy a nők túlreprezentáltak a tanárok körében, viszont aggályosnak tartja, hogy nem állnak rendelkezésre adatok az iskolákban és a felsőoktatási karokon döntéshozatali pozícióban lévő nők arányáról. Bár a Bizottság nyugtázza a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervét, aggályosnak tartja, hogy nem áll rendelkezésre információ a roma lányok helyzetéről az oktatásban. A Bizottságot továbbá aggasztja, hogy a családi élethez szükséges készségek fejlesztését célzó programok tovább erősítik a hagyományos nemi sztereotípiákat. 27. A Bizottság ajánlja, hogy a Részes Állam: a) fokozza arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a nők és a férfiak számára rendelkezésre álló tudományos és szakképzési választási lehetőségeket változatosabbá tegye, és hozzon további intézkedéseket a nők és a férfiak bátorítására, hogy nem hagyományos tanulmányi területeket és karrierirányt válasszanak; 8

9 b) vezessen be egy rendszert a releváns statisztikai adatok bontott gyűjtésére a roma lányok oktatásban tapasztalható helyzetét illetően, amely a Részes Állam számára lehetővé teszi programjai és támogatási forráskiutalásai eredményessége mérését; c) szüntesse meg a roma lányok szegregációját az oktatási rendszerben és biztosítsa részükre a színvonalas oktatáshoz való egyenlő hozzáférést minden szinten; továbbá d) biztosítsa, hogy a családi életre neveléssel kapcsolatos programok megfelelő mértékben foglalkoznak a diszkrimináció-mentesség elvével és a nők és a férfiak tényleges egyenlőségével, valamint a nőkkel kapcsolatban elterjedt sztereotípiákkal. Foglalkoztatás 28. A Bizottságot aggasztja, hogy a Részes Állam munkaerőpiacra vonatkozó jogszabályaiból és közpolitikáiból hiányoznak a nemi szempontú megfontolások. Aggodalommal jegyzi meg, hogy a nők munkaerőpiaci részvétele továbbra is alacsony, és hogy csak néhány lépés történt annak érdekében, hogy a nőket feljogosítsák a munka és a magánélet összehangolására. Ezzel szemben úgy tűnik, hogy a kisgyermekeket nevelő anyák felmondási védelmét csökkentették. A Bizottság észrevételezi azt is, hogy nőtt a nemek közötti bérrés annak ellenére, hogy a Munka Törvénykönyve számos olyan kritériumot tartalmaz, mely az egyenlő értékű munkáért járó egyenlő bérezés hatékony garantálását szolgálja. A Bizottság aggodalommal jegyzi meg, hogy a roma és a migráns nők majdnem teljesen kiszorulnak a munkaerőpiacról. Azt is aggályosnak tartja, hogy nem áll rendelkezésre útmutatás a köszféra és a magénszféra munkaadói számára annak biztosításához, hogy a fogyatékossággal élő nők megfelelő foglalkoztatáshoz jussanak, többek között a szükséges ésszerű alkalmazkodás által. 29. A Bizottság ajánlja, hogy a Részes Állam: a) erősítse meg a szükséges intézkedéseket és vezessen be átmeneti különleges intézkedéseket időhöz kötött célkitűzésekkel és indikátorokkal a célból, hogy biztosítsa a nők és a férfiak közötti tényleges egyenlőséget a munkaerőpiacon, mozdítsa elő a nők foglalkoztatását, számolja fel a foglalkoztatási szegregációt, és szüntesse meg a nemek közötti bérrést; b) vezessen be eljárásokat a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet szabványainak megfelelő munkakörértékelés elvégzésére mind az állami, mind pedig a magánszektorban, hozzon intézkedéseket a nők elleni munkahelyi diszkrimináció orvoslására, valamint gondoskodjon a munka és a családi élet összehangolását előmozdító intézkedésekről; c) dolgozza ki, a fogyatékossággal élő nőkkel és az ő szervezeteikkel konzultálva, az ésszerű alkalmazkodás munkahelyen való biztosításának átfogó szempontjait; d) hozzon létre mechanizmusokat a célból, hogy biztosítsa a roma és a migráns nők nagyobb mértékű és hatékony hozzáférését a munkaerőpiachoz, többek között átmeneti különleges intézkedések alkalmazásával; valamint 9

10 e) léptessen életbe átfogó stratégiákat és programokat az üzleti szektorral együttműködve a nemi sztereotípiák elleni küzdelemre és a nők nem hagyományos munkakörökhöz való hozzáférésének előmozdítására. Egészségügy 30. A Bizottság tudomásul veszi a Részes Állam azon kijelentését, hogy az Alaptörvénybe foglalt új rendelkezést, amely az életet a fogantatás pillanatától védi, nem használja a jelenleg hatályos jogi szabályozás szigorítására és a nők abortuszhoz való hozzáférésének korlátozására. A Bizottság aggályát fejezi ki a következők miatt: a Részes Állam által támogatott kampányok, beleértve egy közelmúltbeli plakátkampányt is, amelyek stigmatizálják az abortuszt és az abortusszal és fogamzásgátlással kapcsolatos közvélekedést negatívan próbálják befolyásolni; a sürgősségi fogamzásgátláshoz való korlátozott hozzáférés; a művi terhességmegszakítást kérő nők törvényi kötelezése arra, hogy az abortusszal szemben elfogult tanácsadáson vegyenek részt, és egy orvosi szempontból felesleges három napos várakozási időn essenek át; valamint megfelelő szabályozási keret hiányában az abortusz lelkiismereti alapú megtagadásának növekvő elterjedése az egészségügyi szakemberek körében. A Bizottságot aggasztja a modern, hatékony fogamzásgátlási módszerekhez való korlátozott hozzáférés is, és az, hogy a nők nem választhatnak az otthonszülés és a kórházi szülés között különböző akadályok miatt, ideértve azt is, hogy a bábákat nem ismerik el független szakemberekként. 31. A Bizottság sürgeti a Részes Államot, hogy: a) hagyjon fel mindennemű, a nők szexuális és reprodukciós jogait érintő negatív beavatkozással, ennek keretében többek között állítsa le azokat a kampányokat, amelyek megbélyegzik az abortuszt és negatív irányban próbálják befolyásolni az abortusszal és a fogamzásgátlással kapcsolatos közvélekedést; b) biztosítson megfelelő hozzáférést családtervezési szolgáltatásokhoz és megfizethető fogamzásgátló eszközökhöz, beleértve a sürgősségi fogamzásgátló készítményeket is, minden nő számára, ideértve a fogyatékossággal élő, roma, HIV-fertőzött/AIDS-es és migráns, valamint menekült nőket is, azaz fedezze többféle modern fogamzásgátló készítmény költségeit a társadalombiztosítás keretein belül, és szüntesse meg a sürgősségi fogamzásgátlás vénykötelességét; c) a WHO ajánlásainak eleget téve biztosítsa a hozzáférést a biztonságos abortuszhoz anélkül, hogy a nőket kötelező tanácsadásra és egészségügyi szempontból szükségtelen várakozási időre kényszerítené; d) hozzon létre megfelelő szabályozási keretet és monitorozó mechanizmust az egészségügyi szakemberek általi lelkiismereti alapú abortusz-megtagadással kapcsolatban, és biztosítsa, hogy a lelkiismereti alapú abortusz-megtagadás esetén a nők információt kapjanak az elérhető egyéb lehetőségekről, és hogy az ilyen abortusz-megtagadás személyes döntés, és nem intézményi döntés marad; valamint e) gondoskodjon arról, hogy a nők választhassanak az otthonszülés és a kórházi szülés között azáltal, hogy a képzett bábákat független szakemberként ismerik el, kidolgozzák az otthonszülések 10

11 biztonságára vonatkozó jogi keretet és irányelveket, és a témával kapcsolatos képzéseket tartanak szülészorvosok számára. 32. A Bizottság szintén aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatások tekintettel ezek privatizációjára is csak korlátozottan hozzáférhetők és nem megfelelő minőségben állnak rendelkezésre a fogyatékossággal élő, az alacsony jövedelemmel rendelkező, a roma, a vidéken élő és a HIV-fertőzéssel élő/aids-beteg nők számára. A Bizottságot továbbra is aggasztja, hogy a fogyatékossággal élő nőket sterilizációnak vetik alá önkéntes és tájékozott beleegyezésük nélkül, és hogy kizárják őket a nőgyógyászati és mammográfiai szűrésekből. A Bizottság amiatt is aggodalmát fejezi ki, hogy a rendszeres iskolai tantervből hiányzik vagy nem megfelelő minőségű a szexuális és reproduktív egészségre és jogokra nevelés. 33. A Bizottság sürgeti a Részes Államot, hogy: a) javítsa a szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatások minőségét és hozzáférhetőségét különösen a fogyatékossággal élő, az alacsony jövedelmű, a roma és a vidéken élő nők számára, és gondoskodjon arról, hogy a HIV-fertőzött/AIDS-beteg, illetve szexuális úton terjedő betegséggel élő nők számára elérhetőek legyenek az egészségügyi szolgáltatások; b) számolja fel a fogyatékossággal élő nők kényszersterilizációját az egészségügyi szakemberek képzése és saját előítéleteikkel kapcsolatos tudatosításuk segítségével, és helyezze hatályon kívül vagy módosítsa az évi CLIV törvény rendelkezését, amely a fogyatékossággal élő személyek szabad és tájékozott beleegyezésével kapcsolatos nemzetközi egészségügyi standardokkal ellentétben számos okból lehetővé teszi az orvosok számára, hogy kényszersterilizációt végezhessenek; valamint c) biztosítson megfelelő és folyamatos, korra és nemre érzékeny, a szexuális és reprodukciós egészséggel és jogokkal kapcsolatos, kellően képzett tanárok által nyújtott oktatást az általános és a középiskolákban. Gazdasági és szociális juttatások 34. A Bizottság aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a nőket és azokat a háztartásokat, ahol a nők a családfenntartók, a szegénység aránytalanul nagy mértékben sújtja, és hogy a nők nyugdíja és szociális juttatásai átlagosan alacsonyabbak, mint a férfiakéi. Azt is aggályosnak tartja, hogy hiányoznak a statisztikai adatok az informális gazdaságban dolgozó nők helyzetéről, illetve a nők vállalkozóvá válását akadályozó tényezőkről. 35. A Bizottság ajánlja, hogy a Részes Állam: a) fokozottan alkalmazzon átmeneti különleges intézkedéseket az Egyezmény 4. cikkelyének 1. bekezdése értelmében, és a Bizottság 25. számú Ajánlásának (2004) megfelelően a szegénység sújtotta nők gazdasági helyzetének javítására; 11

Egyezmény a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról

Egyezmény a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról Egyesült Nemzetek Szervezete CEDAW/C/HUN/CO/6 Egyezmény a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 2007. augusztus 10. Eredeti: angol A nők elleni megkülönböztetés Harminckilencedik

Részletesebben

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról 156. sz. Egyezmény a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája,

Részletesebben

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása?

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja

Részletesebben

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása?

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Bevezetés A gyermekek szexuális kizsákmányolása, szexuális bántalmazása Európa és a világ minden országában létező probléma,

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság tagja Budapest, 2012. December 11. Sokféle megközelítési

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ: 2001. évi XXVII. Törvény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekrõl szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999. évi 87. ülésszakán elfogadott 182.

Részletesebben

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék AZ ALAPELVEK NEMZETKÖZI JOGI ALAPJA széles körben elfogadott,

Részletesebben

182. sz. Egyezmény. a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről

182. sz. Egyezmény. a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről 182. sz. Egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

Támogatjuk és elvárjuk a nők igazságos és arányos részvételét és képviseletét a politikában, a közéletben, a döntéshozatal minden szintjén.

Támogatjuk és elvárjuk a nők igazságos és arányos részvételét és képviseletét a politikában, a közéletben, a döntéshozatal minden szintjén. A nők és férfiak társadalmi egyenlősége demokratikus érték, emberi jogi kérdés. Egy igazságos, erőforrásaival okosan gazdálkodó társadalomban a nőknek és férfiaknak egyenlő jogai, lehetőségei és esélyei

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

P7_TA-PROV(2011)0155 A nemi erőszak konfliktusokban való használata Észak-Afrikában és a Közel-Keleten

P7_TA-PROV(2011)0155 A nemi erőszak konfliktusokban való használata Észak-Afrikában és a Közel-Keleten P7_TA-PROV(2011)0155 A nemi erőszak konfliktusokban való használata Észak-Afrikában és a Közel-Keleten Az Európai Parlament 2011. április 7-i állásfoglalása a nemi erőszaknak az észak-afrikai és közel-keleti

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén 2012. ősz dr. Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Emberi jogok fajtái Karel Vasak: Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Európa Tanács. Parlamenti Közgyűlés. 1582 (2002) 1 számú Ajánlás. Nők elleni családon belüli erőszak

Európa Tanács. Parlamenti Közgyűlés. 1582 (2002) 1 számú Ajánlás. Nők elleni családon belüli erőszak Európa Tanács Parlamenti Közgyűlés 1582 (2002) 1 számú Ajánlás Nők elleni családon belüli erőszak 1. A családon belüli erőszak a nők elleni erőszak legelterjedtebb formája, melynek következményei az áldozatok

Részletesebben

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010.

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010. Városföld Község Önkormányzata Állampolgári Tanács Települési Esélyegyenlőségi Program készítése Dr. Peredi Katalin, Guth Erika 2010. március 23 Kik vagyunk? Mit csinálunk? Jogszabályi háttér Mi az Állampolgári

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2250(INI) 15.4.2015

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2250(INI) 15.4.2015 EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 15.4.2015 2014/2250(INI) JELENTÉSTERVEZET a lányok társadalmi szerepvállalásának az oktatáson keresztül történő ösztönzéséről az Európai

Részletesebben

Jogod van hozzá! Rövid összefoglaló a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális embereket érintő magyar jogszabályokról

Jogod van hozzá! Rövid összefoglaló a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális embereket érintő magyar jogszabályokról Jogod van hozzá! Rövid összefoglaló a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális embereket érintő magyar jogszabályokról Szexuális kapcsolat A férfiak közötti szexuális kapcsolatot

Részletesebben

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól!

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól! KIK VAGYUNK? Az Amnesty International kormányoktól, pártoktól és egyházaktól független civil szervezet, amely világszerte 150 országban, több mint 3 millió taggal és aktivistáival küzd az emberi jogokért.

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 16.4.2012 2011/0269(COD) MÓDOSÍTÁS: 13-26 Véleménytervezet Vilija Blinkevičiūtė (PE483.818v01-00) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási

Részletesebben

Budapest, március 9. BEIK. Spronz Júlia Wirth Judit

Budapest, március 9. BEIK. Spronz Júlia Wirth Judit OGY határozat tervezet a prostitúciós célú kizsákmányolás és emberkereskedelem megelőzéséről és hatékony kezeléséről, a prostitúció, a szexuális erőszak, és a szexuális célú emberkereskedelem áldozatainak

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-22. Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2007/2206(INI) 4.3.2008. Véleménytervezet Den Dover (PE400.

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-22. Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2007/2206(INI) 4.3.2008. Véleménytervezet Den Dover (PE400. EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2007/2206(INI) 4.3.2008 MÓDOSÍTÁS: 1-22 Den Dover (PE400.662v02-00) a nőkről és a tudományról (2007/2206(INI)) AM\712026.doc PE402.819v01-00

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2011/0413(COD) 8.5.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről a Külügyi Bizottság részére a Stabilitási Eszköz létrehozásáról

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Czippán Katalin 2004. június 24. Európai Tanács 1260/1999 rendelete preambuluma: Mivel a Közösség gazdasági és szociális kohézió erősítését

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

A Gyermek Jogainak Bizottsága 41. ülésszak A részes államok által a 44. cikk alapján benyújtott Jelentések tárgyalása

A Gyermek Jogainak Bizottsága 41. ülésszak A részes államok által a 44. cikk alapján benyújtott Jelentések tárgyalása Szerkesztetlen változat Nem hivatalos fordítás CRC/C/HUN/CO/2 2006. január 27. A Gyermek Jogainak Bizottsága 41. ülésszak A részes államok által a 44. cikk alapján benyújtott Jelentések tárgyalása A Gyermek

Részletesebben

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Nemzetközi jogi kitekintés Az egyes nemzetállamok közötti kapcsolatok rendezését a nemzetközi egyezmények, nemzetközi szerződések szolgálják, melyek az államok

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

Árnyékjelentés az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény érvényesüléséről

Árnyékjelentés az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény érvényesüléséről Árnyékjelentés az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény érvényesüléséről Jogforrások egymáshoz való viszonya A Törvények Alkotmány Nemzetközi egyezmények Közoktatási törvény dr. Jásper András előadása Rendeletek

Részletesebben

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Ellenőrző mechanizmus Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Mik az Egyezmény céljai? Az Európa Tanács Egyezménye az Emberkereskedelem Elleni Fellépésről 2008. február

Részletesebben

A SZEGÉNYSÉG, A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ÉS A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI KÜZDELEM

A SZEGÉNYSÉG, A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ÉS A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI KÜZDELEM A SZEGÉNYSÉG, A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ÉS A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI KÜZDELEM A szegénység, a társadalmi kirekesztés és a megkülönböztetés elleni küzdelem terén a tagállamoknak nyújtott támogatás révén

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

A nők elleni erőszak felszámolása

A nők elleni erőszak felszámolása 2010.10.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 285 E/53 A nők elleni erőszak felszámolása P7_TA(2009)0098 Az Európai Parlament 2009. november 26-i állásfoglalása a nők elleni erőszak felszámolásáról (2010/C

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2008/2237(INI) 4.12.2008 VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére a

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola Esélyegyenlőségi Terve

A Szolnoki Főiskola Esélyegyenlőségi Terve A Szolnoki Főiskola Esélyegyenlőségi Terve 2013-2016 I. RÉSZ... 3 BEVEZETÉS... 3 AZ ET JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 AZ ET ELKÉSZÍTÉSE, ELFOGADÁSA, BEVEZETÉSE ÉS TARTALMA... 3 II. RÉSZ... 3 ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

1./ A legkisebb bérek megállapításáról szóló évi Ajánlás (ILO 135. sz. Ajánlás, június 22., Genf)

1./ A legkisebb bérek megállapításáról szóló évi Ajánlás (ILO 135. sz. Ajánlás, június 22., Genf) Legkisebb munkabér megállapítása 1./ "A legkisebb munkabérek megállapítására vonatkozó eljárásról szóló 1928. évi Egyezmény"(ILO 26. sz. Egyezmény, 1928. június 16., Genf) kihírdette: 1932. évi XIX. tv.

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE FORDÍTÁS

ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE FORDÍTÁS ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE FORDÍTÁS 1374/2016. (VII. 21.) Korm. határozat Az ENSZ Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálati Eljárása (UPR) keretében

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon, munkaerőpiaci pozíciót befolyásoló tényezők

Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon, munkaerőpiaci pozíciót befolyásoló tényezők Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon, munkaerőpiaci pozíciót befolyásoló tényezők Matiscsákné dr. Lizák Marianna adjunktus 1 Két idézet mottóként "Ösvényt talán már sikerült vágnunk, de hogy út legyen, az

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban

Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban Tarjányiné Dr. Molnár Zsuzsanna 2013.12.06.. Kik a mozgássérültek?

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Paraguay, a gyermekek terhességével kapcsolatos jogi aspektusok

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Paraguay, a gyermekek terhességével kapcsolatos jogi aspektusok Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK P8_TA(2015)0230 Paraguay, a gyermekek terhességével kapcsolatos jogi aspektusok Az Európai Parlament 2015. június 11-i állásfoglalása Paraguayról és a gyermekek

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei Bécsy Etelka Pécs, 2012. december 5. Tartalom I. Kiindulás II. III. IV. Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában A 9. tematikus

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

183. sz. Egyezmény. az anyaság védelméről (módosított)

183. sz. Egyezmény. az anyaság védelméről (módosított) 183. sz. Egyezmény az anyaság védelméről (módosított) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfben, és amely 2000.

Részletesebben

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 Szabados Tímea 2013. December

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben

A Gyermek Jogainak Bizottsága 41. ülésszak A részes államok által a 44. cikk alapján benyújtott Jelentések tárgyalása

A Gyermek Jogainak Bizottsága 41. ülésszak A részes államok által a 44. cikk alapján benyújtott Jelentések tárgyalása Szerkesztetlen változat Nem hivatalos fordítás CRC/C/HUN/CO/2 2006 január 27. A Gyermek Jogainak Bizottsága 41. ülésszak A részes államok által a 44. cikk alapján benyújtott Jelentések tárgyalása A Gyermek

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

A MUNKAHELYI NEMEN ALAPULÓ KÜLÖNBSÉGTÉTEL FELSZÁMOLÁSÁNAK ELŐFELTÉTELE A NEMEN ALAPULÓ RÉSZREHA JLÁS FELSZÁMOLÁSA A SZÜLŐI SZEREPEK TEKINTETÉBEN

A MUNKAHELYI NEMEN ALAPULÓ KÜLÖNBSÉGTÉTEL FELSZÁMOLÁSÁNAK ELŐFELTÉTELE A NEMEN ALAPULÓ RÉSZREHA JLÁS FELSZÁMOLÁSA A SZÜLŐI SZEREPEK TEKINTETÉBEN A HIVATÁS ÉS A CSALÁDI ÉLET ÖSSZEEGYEZTETÉSE Várandós munkavállalók védelme; szülési szabadság; szülő i szabadság Kollonay-Lehoczky Csilla JÓ MUNKAVÁLLALÓ kontra JÓ GONDOZÓ még meddig? A MUNKAHELYI NEMEN

Részletesebben

MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS ÜZEMI TANÁCS E

MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS ÜZEMI TANÁCS E IPSOS ZRT. SORSZÁM BLOKKSZÁM 0 1 1 2 3 4 5 6 7 1096 BUDAPEST, THALY KÁLMÁN U. 39. MINTA: Nyilvántartási azonosító: 378-0001 8 MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS ÜZEMI TANÁCS E HELYSÉG: Budapest:...

Részletesebben

2003. évi CXXV. törvény

2003. évi CXXV. törvény 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, azon szándékától vezérelve,

Részletesebben

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről 2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről Az Új rend és szabadság programban megfogalmazott célok megvalósítása,

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE. Preambulum

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE. Preambulum A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Preambulum 1. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. (4) bekezdése alapján az ötven főnél több munkavállalót

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012-2013. Újhartyán, 2012, szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1. Az esélyegyenlőségi terv előkészítésének folyamata, aktualizálása...

Részletesebben

Köszönetnyilvánítás: Index. 1. Áttekintés 2. Összefoglaló 3. Javaslatok

Köszönetnyilvánítás: Index. 1. Áttekintés 2. Összefoglaló 3. Javaslatok Az Európai Roma Jogok Központja észrevételei Magyarországról Az Egyesült Nemzetek a nőkkel szembeni megkülönböztetés felszámolásával foglalkozó Bizottsága 39-ik ülésére (2007. július 23.-augusztus 10.)

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az Európai Bizottság 2011 októberében elfogadta a 2014 és 2020 közötti kohéziós politikára vonatkozó jogalkotási javaslatokat

Részletesebben

CRC/C/HUN/CO/3-5. A gyermek jogairól szóló egyezmény. Egyesült Nemzetek

CRC/C/HUN/CO/3-5. A gyermek jogairól szóló egyezmény. Egyesült Nemzetek Egyesült Nemzetek A gyermek jogairól szóló egyezmény CRC/C/HUN/CO/3-5 Terjesztés: Általános 2014. szeptember 19. Eredeti nyelv: angol ELŐZETES, NEM SZERKESZTETT VÁLTOZAT Gyermek Jogainak Bizottsága A Bizottság

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

emlékeztetve az Európa Tanács tagállamai állam- és kormányfőinek 1993. október 8 9-én Bécsben megtartott csúcstalálkozóján elfogadott Nyilatkozatra;

emlékeztetve az Európa Tanács tagállamai állam- és kormányfőinek 1993. október 8 9-én Bécsben megtartott csúcstalálkozóján elfogadott Nyilatkozatra; A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság 2. sz. általános ajánlása: A rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus és az intolerancia elleni küzdelemben részt vevő szakosított nemzeti

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

99. sz. Egyezmény a mezőgazdasági minimálbérek megállapításáról

99. sz. Egyezmény a mezőgazdasági minimálbérek megállapításáról 99. sz. Egyezmény a mezőgazdasági minimálbérek megállapításáról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfben, és

Részletesebben

3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás

3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás 3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás 1. Társadalmi egyenlőtlenségek Fogalma: az egyének, családok és más társadalmi kategóriák helyzete a társadalomban jelentős

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) 5549/15 ACP 12 FIN 69 PTOM 6 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: az AKCS-munkacsoport az Állandó Képviselők Bizottsága/a

Részletesebben

A Bizotts g aggodalm t fejezi ki : ENSZ aj nl sok a magyar korm ny. személyek jogait illetően

A Bizotts g aggodalm t fejezi ki : ENSZ aj nl sok a magyar korm ny. személyek jogait illetően DOKUMENTUM Gurbai Sándor A Bizotts g aggodalm t fejezi ki : ENSZ aj nl sok a magyar korm ny sz m ra a fogyatékoss ggal élő személyek jogait illetően I. Bevezetés Az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek

Részletesebben

ÁROP-1.A Csurgó és járási települések területi együttműködésének megerősítése. Jogszabályi keretek november 20.

ÁROP-1.A Csurgó és járási települések területi együttműködésének megerősítése. Jogszabályi keretek november 20. Jogszabályi keretek 2015. november 20. Tartalomjegyzék 1 Előzmények... 3 2 Alapvető fogalmak... 5 3 Nemzeti szintű jogszabályi keretek... 6 3.1 Nemzeti hitvallás... 6 3.2 Alaptörvény... 6 3.3 Stratégiák...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Női Tagozat a Postás Szakszervezet (továbbiakban PSZ) Alapszabályának 9. -a alapján az egyenlő bánásmód, de elsősorban a munkavállaló

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 22/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI OKMÁNY, IX. MELLÉKLET

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Az ombudsman költségvetése és az állami alapjogvédelem szintje

Az ombudsman költségvetése és az állami alapjogvédelem szintje Az ombudsman költségvetése és az állami alapjogvédelem szintje Társaság a Szabadságjogokért 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja a Nyílt Társadalom Intézet. Az alapvető jogokról

Részletesebben