Poór János. Adók, katonák, országgyűlések /12 Budapest, Az OTKA és az MTA támogatásával

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Poór János. Adók, katonák, országgyűlések 1796 1811/12 Budapest, 2003. Az OTKA és az MTA támogatásával"

Átírás

1 Poór János Adók, katonák, országgyűlések /12 Budapest, 2003 Az OTKA és az MTA támogatásával 5

2 TARTALOM Előszó... 7 Változatok az adóra Változatok a felkelésre és katonaállításra Életünket és vérünket, esetleg subsidiumot A századforduló országgyűlésein Közterhek és nemesek Subsidium A katona-subsidium A felkelésről Király és rendek Királyi és rendi jussok A megsértett rendi jogok Jogsértés nem történt Országgyűlési résztvevők Epilógus Rövidítések

3 ELŐSZÓ Az 1796 és 1812 között tartott országgyűlési naplók és akták feldolgozásához azzal az előzetes elképzeléssel kezdtem hozzá, hogy feltételeztem: módosítható az a kép, amelyet jeles és kevésbé jeles kortársak, illetve a magyar történettudomány a két nagy korszak a felvilágosult abszolutizmus és a reformkor árnyékában háttérbe szoruló, hosszú századfordulóról festett. A magyar nemesi társadalomról és a politikai elitről nemcsak a kilencvenes évek elejének L. A. Hoffmann hírhedt röpirataival fémjelezhető pamfletirodalma és a vezető udvari politikusok egy jelentős és képzett, de a magyarsággal szemben negatívan elfogult vagy kifejezetten ellenséges csoportja festett sötét képet. Hasonló képet festett sok, a magyar történelmet és a kortárs politikusok teljesítményét tudományos igénnyel elemző, mélyenszántó, korabeli történetijogtörténeti munka, és lényegében a századi magyar történetírás egésze is. Feltételeztem azonban, hogy abban az országban, ahol megszülettek és részben meg is jelentek Hajnóczy József közjogi és politikai munkái, ismertek voltak a jövőképükben populista, de a magyar társadalom és politika megoldandó, aktuális problémáit néven nevező jakobinus káték, olvashatók voltak Berzeviczy Gergely parasztsággal, adórendszerrel és gazdasággal foglalkozó munkái stb., valószínűtlen, hogy a modernizációs gondolatok valamilyen szinten ne merülnének fel a korszak országgyűlésein. Rá kellett azonban jönnöm, hogy a történetírás túlnyomóan negatív ítélete csak annyiban módosítható, hogy nem vonatkoztatható sommásan a korabeli Magyarországra, különösen nem a politikai gondolkodás egészére. A nemesi társadalom és a politikai elit (az országgyűlések) összteljesítményére azonban igen. Kiderült ugyanakkor számomra, hogy másfelől ez a történettudományban mellőzött korszak, főként a törvényhozás legfelső 7

4 fóruma, nem érdektelen. Az 1796 és 1812 között szinte a törvények szerinti gyakorisággal ülésező országgyűlések napirendjén túlnyomóan adó-, segély- és katonaajánlatok, a személyes, általános, részleges felkelés (a felkeléshez kötődően az egykori bandériumok és a telekkatonaság) ügye, illetve az e tárgyak körüli viták szerepeltek. E tárgyak és viták pedig több szempontból is méltók a figyelemre. Egyrészt a fenti fogalmak között egyetlen olyan sincs, amelyet mindenkori használói vagy a korszak későbbi kutatói definíciószerűen meg tudtak volna határozni. Nem érdektelen tehát maguknak a terminusoknak a történeti körüljárása. Másrészt azért nem érdektelen foglalkozni velük és a róluk alkotott véleményekkel, mert értelmezésükre az ország politikai és jogi rendje épült, értelmezésük magyar és bécsi különbségei pedig döntő jelentőségűek az ország és az udvar viszonyának alakulása szempontjából is. Nyilván szerencsés lett volna az említett tárgyakat (fogalmakat) a kora újkor összes országgyűlésére kiterjeszkedve vizsgálni amire az anyag korlátlansága és lehetőségeim korlátjai miatt nem vállalkozhatom, de a fenti, szűk időszak önkényes kiválasztása mellett is hozhatók fel érvek. Az ország területi egységének nem teljes helyreállása (a török kiűzése) után, és azelőtt, hogy a reformkor országgyűlései újratematizálták az országgyűlési tárgyakat, a választott néhány év nemcsak olyan zárt korszak volt, amikor rendszeresen működött a rendi képviselet intézménye, hanem olyan is, amelyben az állandó háborúk miatt, ha nem is kizárólagos, de a két, a témáról sokat tudó, felet a királyt és a rendiséget elsősorban érdeklő, a korábbiaknál is élesebb, állandó vitatéma volt az adózás és a katonaállítás ügye. Fogalmi vizsgálatok szempontjából a választott korszak országgyűlései ezért kivételesen informatívak. Szerény célt tűztem ki magam elé: a könyv nem a korszak országgyűléseinek a történetével foglalkozik azok mindegyike önálló monográfia tárgya lehetne, s részben volt is, hanem csak fő tárgyukkal: az adó- és katonaajánlásokkal, illetve, külön fejezetben is, a király és a rendiség döntően ezekhez kapcsolódó, felségvizeket kölcsönösen kijelölő konfliktusaival. Továbbá: a munka nem magát az adórendszert és a hadszervezetet tárgyalja, hanem az előjogokat megalapozó adózási és honvédelmi kötelezettségek értelmezését a szinte kizárólag a nemesség érdekeit képviselő politikai elit részéről. Ebből a szempontból nincs jelentősége annak, hogy maguk a konkrét tárgyak fontosak-e vagy sem. 8

5 Nem érdekes, hogy az adók és a segélyek a királyság jövedelmeinek kisebb hányadát tették ki, mindegy, milyen szerepet játszottak a magyar katonák a birodalom hadszervezetében, s közömbös, hogy a vérével adózó nemesség közvetlen és közvetett katonai és anyagi szerepvállalása mindig jelentéktelen és mindinkább komolytalan. A szerkezeti felépítés és az arányok magyarázatra szorulnak. Miután a munka a témaválasztásból következően tematikus rendet követ (fogalmakat és fogalomértelmezéseket taglal), a szerkezete lazább, mint egy kronológiai rendben építkező írásé. A szerkezet feszessége ellen hat az első három fejezet is, amely az adózásról és a katonaállításról szóló kora újkori törvényeket tekinti át a Magyar Törvénytár 1 alapján. E három fejezet megírását azzal indokolom, hogy az 1800 körüli országgyűlési álláspontok (ezt követő) taglalása lehetetlen az adózásra és a katonaállításra vonatkozó, a feudális korban végig alapvető, az országgyűlési tanácskozásokban élőként kezelt, állandóan hivatkozott törvények bemutatása és rendszerezésük megkísérlése nélkül. A fogalmak előtörténetének részletes vizsgálata, illetve az udvar és az ország harcainak külön fejezetbe emelése (az 1800 körüli országgyűlési álláspontok taglalása után) a szerkezetet kétségtelenül lazává teszi, de bízom benne, hogy a fejezetek szorosabban illeszkednek egymáshoz, mint egy adózást, katonaállítást, felkelést és felségjogokat taglaló tematikus tanulmánykötet tanulmányai. Az, hogy az alábbi munka csak önkényesen kiválasztott országgyűlési tárgyakat taglal, nem ötletszerűséget jelent. Azt állítom, hogy a reformkor előtti (és általában a kora újkori) országgyűlések figyelmének középpontjában, minden mást háttérbe szorítva, ezek a tárgyak állnak. Ezekhez képest mellékesek vagy szimbolikusak a magyar nyelv ügyében tett, jeles eredményeket is hozó erőfeszítések, a magyar színház, a nemzeti könyvtár és múzeum, vagy a Ludovika Akadémia körüli, a naplókban is nagy teret kapó buzgalom, és teljesen súlytalanok a társadalmi 1 A törvények áttekintéséhez a törvénytár millenniumi kiadását használom, amely a korábbi kiadásokban hiányosan közölt törvényeket főleg Kovachich Márton György és Kovachich József Miklós gyűjteményei (Kovachich M. Gy. 1790, 1798, Kovachich J. M. 1815, 1818) alapján kiegészíti, de a törvénytárból kimaradt törvényeket nem veszi fel (CJ, , XX. l.). Jóllehet az országgyűléseken előkerülnek törvénytárból kimaradt törvénycikkek is, a hangsúly a Corpus Jurison van. A törvénytárban nem szereplő törvényekkel ezért külön nem foglalkozom. 9

6 modernizációról és jogkiterjesztésről stb. felvetődő gondolatfoszlányok, amelyeket ezért mellőzök. A két nagy korszak felől beárnyékolt időszak nem vonta magára a történettudomány különös figyelmét. A szűkebb korszakot és/vagy annak egyes országgyűléseit csak néhány munka taglalja, az összefoglaló művekben pedig kevés, s időben előre haladva mind kevesebb figyelmet kapnak a századforduló évei. E sommás megállapítás azonban természetesen nem tesz megkerülhetővé egy rövid historiográfiai áttekintést. * Az első jeles, az 1802-es országgyűlést elemző írás Berzeviczy Gergely nevéhez fűződik. A korábban, az 1795-ös vérengzés kapcsán az udvart a Der Majestätsprozess in Ungarn 1795 című írásban (Berzeviczy, 1795) leleplező tudós kortárs, 1806-ban az Ueber den ungarischen Reichstag vom Jahre 1802 című, Göttingában megjelent elemzésében (Berzeviczy, 1806/a) a magyar rendiségről tárt keserű látleletet a világ elé. Az országgyűléseken részt vevő arisztokrácia és nemesség szerinte alkalmas ugyan arra, hogy lehetőségei korlátaira figyelmeztesse az udvart, a társadalom döntő többségével szemben azonban ellenséges, és alkalmatlan arra, hogy felemelje Magyarországot (amely, a szerző szerint nem illik a modern Európába). Jóval később három munkában is foglalkozott a századforduló történéseivel és országgyűléseivel Wertheimer Ede. Az Ausztria és Magyarország a tizenkilenczedik század első tizedében című kétkötetes monográfiájában (Wertheimer, 1884) tárgyszerű krónikáját adta a kornak és a korszak négy országgyűlésének. Nem sokkal később több részletben megjelent, nagy tanulmányt szentelt az 1807-es országgyűlésnek Az 1807-ik évi magyar országgyűlés címmel (Wertheimer, 1896), amelyben különösen fontosak az országgyűlési vezérekről adott jellemzései. A politikai elit egészét Berzeviczynél enyhébben ugyan, de ő is bírálja. Az alkotmány védelmében vívott harcai révén szerinte kiérdemli az utókor elismerését, az alsóbb társadalmi rétegek iránt azonban érzéketlen volt. Az 1811/12-iki országgyűlés története című munkája (Wertheimer, 1899) szerint a rendiség 1811/12-ben missziót teljesített az ország és az alkotmányosság védelmében. A rendek állhatatosságának köszönhető, hogy később, több mint egy évtizedes alkotmányellenes kor 10

7 mányzat után Ferenc visszatért a törvényes útra. Ha 1811/12-ben a rendek meghajoltak volna, a szerző szerint aligha hívtak volna többé össze magyar országgyűlést. Szopek Ervin az Az 1805-ik évi magyar országgyűlés című kis munkája (Szopek, 1914) kritikus a rendiséggel, de még kritikusabban az udvarral szemben. Elemzései nem támasztják alá egyik konklúzióját, mely szerint ezen az országgyűlésen elkezdődtek volna a jövendő Magyarország megalapozásának munkálatai. A korszaknak és országgyűléseinek alapkutatásokon nyugvó, meghaladhatatlan feldolgozása Domanovszky Sándor nevéhez fűződik. A József nádor élete I II. című monográfia (Domanovszky, 1944) nemcsak a nádor életének jelentős szakaszát fogja át, hanem, a 18. századi előzményekre visszatekintve, enciklopédikus igényű korrajzot nyújt, kiemelten taglalva az országgyűléseket is, különösképpen az 1802-est, az 1807-est, az 1808-ast és az 1811/12-est. A kétkötetes monográfiához négy nagy kötetnyi iratanyag illeszkedik, a József nádor iratai, amelyet szintén Domanovszky Sándor adott ki (JNI, I III.), illetve készített elő (JNI, IV.). Ahogy a monográfia címe, úgy a forráskötetek címe is megtévesztő. A kötetek a nádor és a király iratváltása mellett egyrészt az iratok keletkezéséhez és utóéletéhez kötődő hatalmas hivatali és magán dokumentumanyagot, másrészt tanulmányértékű jegyzeteket és kommentárokat is tartalmaznak. Domanovszky kerüli a minősítéseket, különösen a sommás ítéleteket a korántsem homogén bécsi vagy a magyar politikai vezetésről. Ennek ellenére egyértelműen jelzi, hogy Ferenc császár környezetében időről időre Magyarországgal szemben negatívan elfogult politikusok kapnak főszerepet, s hogy a magyar politikai elit, nemkülönben József főherceg nádor emiatt részben kényszerpályán mozogva vívja közjogi harcait. Nyilvánvaló, hogy számos résztéma vár kutatásra a századforduló politikatörténetében, de nem véletlen, hogy monografikus igényű feldolgozására Domanovszky tekintélyt parancsoló köteteinek megjelenése után senki nem vállalkozott. Itt említem meg és emelem ki Szijártó István A diéta. A magyar rendek és az országgyűlés, című, megjelenés előtt álló munkáját (Szijártó, 2003), melynek homlokterében a 18. század országgyűléseinek szervezete és működése áll, de általános országgyűléstörténeti kitekintései, adózás- és hadtörténeti elemzései révén megkerülhetetlen és inspiratív a későbbi korok kutatása számára is. (Ezúton köszönöm, hogy könyve kéziratát rendelkezésemre bocsátotta.) 11

8 Az adózással és katonaállítással kapcsolatos fogalmakat, az általam önkényesen kiválasztott szűkebb korban és szempontból nem vizsgálta senki, az adózás és a hadszervezet tágabb tárgykörében azonban sok kiváló könyvre és tanulmányra lehet támaszkodni. Az adózás történetéről szóló legkorábbi, igen alapos, de a szakirodalomban alig vagy egyáltalán nem említett ennek megfelelően alig használt munkát Hajnóczy József írta De diversis subsidiis publicis dissertatio címmel (Hajnóczy, 1792/b). Nem könnyű olvasmány, sőt valójában nem is olvasmány, hanem adattár. Áttekinti és sokféle szempont szerint csoportosítja a különféle adófajtákat. A könyv konklúziókat tartalmazó, egyébként nem a legfontosabb fejezete magyarul is megjelent a Hajnóczy József közjogi-politikai munkái című kötetben (Csizmadia, 1958). Fontos, szintén régi munka Berzeviczy Gergely A parasztok állapotáról és természetéről Magyarországon című írása (Berzeviczy, 1806/b), amely többek között az áttekinthetetlen, tudatos, és tudatosan tűrt visszaélésekre alkalmat adó dica fogalmát is behatóan vizsgálja. (A dicával kapcsolatos zűrzavarra a szerző az 1802-es országgyűlésről szóló tanulmányában is kitér.) A kora újkorban fokozatosan eltűnő kamarahaszna történetével, főként korai történetével Thallóczy Lajos foglalkozik A kamara haszna (lucrum camerae) története című munkájában (Thallóczy, 1879). A porta és az adózás történetéhez alapvető Juhász Lajos, A porta története című tanulmánya (Juhász, 1936). A munka elemzi a porta fogalmát, azokat a 16. század végi kísérleteket, amelyek arra irányultak, hogy a nehezen értelmezhető, regionálisan eltérő jelentésű porta helyett az adókivetés alapja a ház legyen, illetve bemutatja a porta fogalmának 17. századi átalakulását (majd eszmei egységgé válását). Különösen fontos az adókirovás módjának taglalása, és annak bemutatása: időben és regionálisan változó és esetleges, mikor, hogyan, milyen rétegeket vonnak be az adófizetők körébe. Más szavakkal: nincs normatív szabály arra, hogyan osztják el és hogyan hajtják be helyi szinten az országgyűlések által (egyébként szintén normatív szabályozás nélkül) megszavazott állami adókat. Az adózás történetével (is) foglalkozó könyvek és tanulmányok közül kiemelem Ember Győző, Az újkori magyar közigazgatás története Mohácstól a török kiűzéséig című könyvét (Ember, 1946), Szakály Ferenc a Magyar adóztatás a török hódoltságban című munkáját (Szakály, 1981), Maksay Ferenc előszavát a Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén I II. című forráskiadványhoz 12

9 (Maksay, 1990) és Nagy István századi adórendszert áttekintő, A magyar kamara adóigazgatási tevékenysége a XVI XVII. században című tanulmányát (Nagy, 1995). A hadszervezetről kétrészes, nagy monográfiát írt a kortárs Michael Piringer Ungarns Banderien, und desselben gesetzmäßige Kriegsverfassung überhaupt címmel (Piringer, 1810/16). Műve amellyel a 3. fejezetben részletesebben foglalkozom már az első kötetével élénk politikai (országgyűlési) és komoly tudományos visszhangot váltott ki. (Piringer említi, de nem méltatja érdemének megfelelően Keresztury József húsz évvel korábban írt De veteri instituto rei militaris Hungaricae ac separatim de insurrectione nobilium című művét Keresztury, 1790, amely részletesen áttekinti főként a felkelésre vonatkozó törvényeket; a nemesség aktuális kötelezettségeit illető következtetéseiben pedig hozzá nagyban hasonló eredményre jutott.) Itt említem meg a Statistische Aufklärungenben 1797-ben megjelent, a felkelésről szóló rövid, adatokban gazdag tanulmányt is Ungrisches Insurrectionswesen, 1797.) Kovachich Márton György részben Piringer könyvéhez kapcsolódva szintén az 1810-es években visszatérően foglalkozott a hadszervezettel telén írta a Defensio Patriae című háromrészes munkáját (Kovachich, 1811). Az első rész a hadügyre vonatkozó törvényeket tekintette át, a második értekezés volt a magyar hadtörténetről, a harmadik Uiber Michaels von Piringer I Theil seiner Ungarischen Banderien címmel Piringer művét, az Ungarns Banderien első kötetét elemezte ban Kovachich újabb, még terjedelmesebb kéziratban foglalkozott a Piringer-könyvvel 2 Freymüthige Anmerkungen über die Recension der von Piringerischen Ungarns Banderien welche zu erst 1816 in die allgemeine Wiener Litteratur-Zeitung eingerückt, dann aber, um den Ungarn weher zu thun, bald besonders abgedruckt, zur beabsichteten Schmach der Nation allenthalben verbreitet 2 Ezt megelőzően négy hadtörténeti-társadalomtörténeti munkája nyomtatásban is megjelent, és a majdani kiadás szándékával elkészült egy nagy és egy kisebb, a hadügyre vonatkozó törvényeket tartalmazó/rendszerező kézirat, a Codex Juris Exercituationis (Kovachich, 1815) és az Exercituatio Hungarica (Kovachich, 1817/b). Az Exercitualis Hungaricát címlapja szerint fiával közösen készítette. Ezek és a Defensio Patriae keletkezéséhez és sorsához lásd Windisch Éva alapvető Kovachichmonográfiájának vonatkozó részét. (Windisch, 1998, l.) 13

10 worden ist címmel 3 (Kovachich, 1816). A kézirat átszerkesztve és több módosítással, két részben, magyarul is megjelent a Tudományos Gyűjteményben: A Magyar Országi Hadakozás, és Banderiumoknak rövid esmértetése az 1715-diki Decretum 8-dik Czikkelyének fejtegetésével egygyütt; Piringer Udv. Tan. Úr Banderiumainak recensiójára való feleletűl (Kovachich, 1817/a) és Köteles volt-e a Magyar Nemesség Várait, s az ezekben lévő Katonaságát az ország polgári alkatmánya szerént saját költségein tartani? (Kovachich, 1818) címmel. Történelmi tanulmányként is olvasható József nádor magyar hadszervezetről szóló, alapvető adatokat tartalmazó és alapvető elveket taglaló 1808-as Freimüthige Gedanken eines Hungarischen Patrioten über die Verbesserung des Defensionssystems seines Vaterlandes, denen auf dem Reichstage zu Preßburg versammelten Ständen gewidmet von dem Verfasser című elaborátuma (József nádor, 1808). A Keresztury, Piringer és Kovachich által tárgyalt legfontosabb problémák bandériumok, telekkatonaság, állandó katona, állandó hadsereg intézménye és az ezekhez kötődő nemesi kötelezettségek későbbi szakirodalmából kiemelkedik Borosy András A telekkatonaság és a parasztság szerepe a feudális magyar hadszervezetben című könyve, amely a kora újkori hadszervezet időtálló áttekintése mellett kimerítően tárgyalja és értékeli a téma gazdag historiográfiáját is (Borosy, 1971). Kubinyi András a Politika és honvédelem a Jagellók Magyarországában című (Kubinyi, 2000/a), korábban angolul megjelent tanulmányában és a Nagy képes millenniumi hadtörténet év a hadak útján című hadtörténeti kézikönyvben (Kubinyi, 2000/b) fejti ki véleményét a portális és bandériális katonaság századi szervezetéről 4. Az állandó hadsereg értelmezéséhez alapvető Szabó Dezső Az állandó hadsereg 3 A vitairat előzménye az volt, hogy a Wiener Allgemeine Literaturzeitung 1816-ban háromrészes, nagy méltatást közölt az immár kétkötetes műről (WAL, 1816), s a recenzió még ugyanabban az évben (egy másik recenzióval együtt) külön kötetben is megjelent. (Recensionen, 1816) Kovachich második vitairata elsősorban a recenzióval, közvetve természetesen a Piringer-művel foglalkozott. 4 Itt utalok azokra a vitákra, amelyek a közelmúltban zajlottak a témáról a Hadtörténelmi Közlemények hasábjain: Ladányi, 1998, 1999, 2000; Borosy, 1999, 2000; Engel,

11 beczikkelyezésének története III. Károly korában című munkája (Szabó, 1910). A nagy hadtörténeti kézikönyvek ezeket a problémákat érthetően csak érintik. A francia háboruk időszaka (Bánlaky, 1941) és a Magyarország hadtörténete I II. című (Borus, 1984) kézikönyv figyelmének a középpontjában az utóbbi vonatkozó fejezeteit Borosy András, Rázsó Gyula és Szakály Ferenc írta a szűkebb értelemben vett hadtörténet áll. Ugyanez vonatkozik az R. Kiss István által szerkesztett (és részben írt) Az utolsó nemesi felkelés (R. Kiss, 1911) és Veress D. Csaba Napóleon hadai Magyarországon című (Veress, 1987) munkájára. Az abszolutizmus és a rendiség viszonyához alapvetők Hajnóczy Józsefnek sem a rendiség, sem az abszolutizmus mellett el nem kötelezett közjogipolitikai munkái: Egy magyar hazafi gondolatai néhány, az országgyűlésre tartozó dologról (Hajnóczy, 1790/a), A magyar országgyűlésen javaslandó törvények lényege (Hajnóczy, 1790/b), a Közjogi értekezés a királyi hatalom korlátairól Magyarországon (Hajnóczy, 1791/a), a Magyarország országgyűléséről és annak szervezetéről szóló közjogi értekezés (Hajnóczy, 1791/b), és A katolikus egyházi rendről Magyarországon alkotott törvények kivonata (Hajnóczy, 1792/a). Az udvar mellett elkötelezett munkák közül a Hajnóczy-művekhez hasonló anyagismereten alapuló, tudományosan igényes munkák Anton Gustermann, Die Ausbildung der Verfassung des Königreiches Ungern (Gustermann, 1811) és Ungerisches Staatsrecht I. (Gustermann, 1816) című könyvei, Lakits György Zsigmond valószínűleg 1800 körül írt Juris publici Hungarici primae lineae in usum Eorum, qui huic studio operam dant concinatae (Lakits/a) és 1812 körül véglegesített Staatsrecht von Ungarn (Lakits/b) című, kéziratban maradt művei, illetve Michael Piringer említett könyve a magyar hadszervezetről (amely nemcsak a hadszervezetről szól, hanem kimerítően taglalja a király és a rendiség viszonyát is). Az összefoglaló történeti munkákban a századforduló a hanyatlás koraként jelenik meg. Mályusz Elemér álláspontját, hogy Martinovics Ignác egy személyben új, negatív irányt szabott volna a magyar történelemnek (Mályusz, 1926), nem osztja ugyan a szakirodalom, de abban egybeesnek mind a korábbi, mind a későbbi vélemények, hogy a jakobinus összeesküvés korszakhatár volt, s az, ami utána következett, a hanyatlás több vagy kevesebb kritikával illetett időszaka. 15

12 Horváth Mihály a Magyarország történelme című könyvében (Horváth, 1873) azt írja, hogy 1795 után kínai fal vette körül az országot, amelyen nem juthattak át a demokrácia elvei, a népszabadság tanai. Úgy véli, hogy nemzetellenes idegen végrehajtó hatalom áll szemben egy önző szűkkeblű arisztokráciából és reformok iránti kilencvenes évek eleji érzékenységét elvesztő köznemességből álló magyar politikai vezetéssel. Grünwald Béla A régi Magyarország című könyvében (Grünwald, 1888) az 1711 és 1825 közötti időszakot a süllyedés korának tekinti. Miközben a rendiség kíméletlenül érvényesíti érdekeit az alsóbb társadalmi rétegekkel szemben, rendre kiegyezik és elvtelen kompromisszumokat köt a királyi hatalommal. A rendi alkotmány alapelvei és intézményei akadályozzák a valós nemzeti érdekek érvényre juttatását. Hosszú tespedés után, Magyarországnak első történelmi egyéniségei csak a következő korszakban kelnek föl s ezek azok, a kik magasabb eszmék nevében támadják meg a fennálló jogrend alapjait. Marczali Henrik a Magyarország története III. Károlytól a bécsi congressusig ( ) című munkájában (Marczali, 1898) kevésbé kritikus mind a királlyal, mind a magyar politikai elittel szemben. Úgy véli, hogy a forradalom és a háborúk miatt a király is és a nemzet is kényszerpályán mozgott. A monarchia ugyan reformra szorult volna, Ferenc császár azonban csak a nagyhatalmi állás megtartására és nyugalomra vágyott. Ami a rendek szerepét illeti: egyfelől keveset tettek a reformok érdekében, másfelől, 1811/12- ben például, a nemzet alapjogait védték az abszolutizmussal szemben. Az abszolutizmussal szembeni fellépésük egyfelől helyes, másfelől erősítette a császár abszolutista hajlandóságát, és az alkotmányos szabadság átmeneti megszűnéséhez is vezetett stb. Szekfű Gyula a Magyar történet V. vonatkozó fejezeteiben (Szekfű, 1936) hasonló kritikával illeti a királyt és a rendiséget. A francia forradalom szörnyűségei szerinte elvették Ferenc császár kedvét attól, hogy hozzányúljon a birodalmában fennálló társadalmi rendhez. Míg reformabszolutizmus II. József korában halálos ellenségét akarta megsemmisíteni a magyar rendiségben, Ferenc, lemondva a reformokról, szinte egyetlen szövetségesét látta benne. Miközben uralkodásának időszaka más nemzeteknél a tüneményszerű fejlődés kora volt, a Habsburg-monarchiában, így Magyarországon is, megállt az idő. A rendiség Szekfű ábrázolásában méltó a királyához. A rendi gyűlések ebben a korszakban már nem voltak egyébre 16

13 képesek, mint a külső abszolutizmussal szemben a rendi alkotmányt s vele a nemzeti önállóságot védeni ha nem is megvédeni ; a lakosság legnagyobb részének emberibb sorsa érdekében semmi jót nem tettek. A későbbi összefoglaló Magyarország történetekben a korszak politikatörténete kevés teret kap. A Magyarország története a feudalizmusból a kapitalizmusra való átmenet korszakában című egyetemi tankönyvben (Mérei, 1957) Varga Zoltán, a Molnár Erik által szerkesztett Magyarország története első kötetében (Molnár, 1964) Varga János, a Magyarország története első kötetében (Vörös, 1980) Benda Kálmán tekintette át az 1795 és 1812 közötti évek politikai eseményeit és közjogi harcait. Rövid áttekintést adott a századforduló éveiről Bertényi Iván a Magyarország rövid története (Bertényi, 1992), Csorba László a Reform és forradalom ( ) (Csorba, 1998) című kötetben, Pajkossy Gábor a 19. századi magyar történelem (Gergely, 1998), Veliky János a Polgárosodás és szabadság (Magyarország a XIX. században) (Veliky, 1999) című tankönyvben, és Fónagy Zoltán a Millenniumi magyar történet (Tóth, 2001) című, legújabb összefoglaló munkában. VÁLTOZATOK AZ ADÓRA Az adókról szóló törvények áttekintése előtt, a törvényszövegek követésének megkönnyítéséhez talán nem fölösleges néhány előzetes megjegyzés. Hajnóczy József az adókról szóló alapvető könyvében a különféle adófajtákat hat részre bontja és hat fejezetben tárgyalja: a kamarahaszna, a contributio, a városi taksák, az ajándékok, a gabonasegély és az ingyenmunka. Mivel az ország és a nemesség elvi kötelezettségeinek megítélése szempontjából a kamarahaszna és a contributio a fontos, az alábbiakban 17

14 (esetlegesen említve a többi adófajtát is) ezzel a kettővel, főleg pedig a contributióval foglalkozom. A kamarahaszna adóról előzetesen annyit, hogy az a kora újkorban a királynak felségjogon járó, rendes és rendszeres, a nem nemeseket terhelő adófajtává vált. (A kamarahasznát a középkorban sokszor fizették, és a 16. században is van példa arra, hogy fizették a nemesek, a szabály azonban az, hogy a nem nemeseket nem terheli. 5 ) A század folyamán a kamarahaszna mint majd látjuk felolvad a contributióban és a subsidiumban. A contributio Hajnóczynál összefoglaló fogalom, amely a királynak felségjogon járó kamarahasznával szemben az országgyűlések által megajánlott adót jelenti, és különböző neveken fordul elő: contributio; contributio dicalis; contributio militaris; dica; dica regia; fumalis pecunia; subsidium; taxa, seu solutio pecuniarum; taxa pro subsidio oblata; taxa extraordinaria. 6 Aszerint, hogy kire vagy mire vetették ki, 26 pontot sorol fel. 7 Ám amilyen önkényesen lehet kivetni a contributiót, éppen olyan önkényesen lehet fel is menteni alóla bárkit. 8 5 Thallóczy, 1879, 95. l., Hajnóczy, 1792/b, 5. l. 6 Hajnóczy, 1792/b, l rusticos seu subditos, 2. inquilini, 3. valachi, rutheni, rasciani, 4. molitores, 5. libertini, 6. ciuitates, 7. oppida, 8. pagi, villae, 9. serui, 10. negotiatores, mercatores, 11. extranei, 12. saxones in Transyluania, 13. iazyges et cumani, 14. graeci ritus unitorum sacerdotum filii, 15. anabaptistae, 16. iudaei, 17. artifices, mechanici, 18. diversi alii homines (braxatoria habentes ignobiles, carbonarios in serie colonorum domos non habentes, cinerarios, crematorum vinorum coctores, dominiorum officiales, lignicidas, montanarum officiales, postarum magistros, salis officiales, teloniatores, tricesimatores, veredarios, vitriarios, piscatores, montanistae), 19. nobiles unius sessionis, 20. nobiles armalistae, 21. fugitiui nobiles, 22. nobiles praediales, 23. satus ecclesiasticus inferior, 24. domini terrestres seu possessionati praelati, magnates, nobiles, 25. Sclauonia, 26. Transyluania. (Hajnóczy, 1792/b, l.) 8 Az esetenként (nem véglegesen) felmentettek, vagy könnyítésben részesülők köre: jobbágyok, zsellérek, szabadosok, molnárok, szabad királyi városok, kézművesek, szénégetők, bányászok, koldusok, szegények, nemesek, szlavóniaiak. (Hajnóczy, 1792/b, l.) 18

15 A törvényekből nem lehet megtudni, hogyan és mennyit fizetnek az adott törvények kapcsán az adózásba éppen bevont személyek. Az adót az országgyűlések a változó jelentésű porták (kapuk), a jobbágyházak, a jobbágyok száma stb. alapján vetik ki, a törvények azonban csak értelmezhetetlen általánosságok szintjén foglalkoznak azzal, hogyan bontják le a helyi hatóságok a fizetendő összegeket az egyes adózókra. Aligha több általánosság szintjén maradó elvnél az a gyakori kitétel, hogy az adófizetésnél a gazdagabbak segítsék a szegényeket, vagy az, hogy az adókivetők lelkiismeretesen taksálják meg a taksálandókat stb. 9 Mindenképpen foglalkozni kell előzetesen azokkal a gyakran előforduló esetekkel, amelyekben eltérő kötelezettségek keverednek össze egymással. Konkrétan a felkelési és bandérium- és portális katona állítási, illetve az adófizetési kötelezettségek különböző típusú összemosódásáról van szó. Néhány példa ban azt olvassuk, hogy bizonyos nemesi birtokok után pénzt kell fizetni a táborozás céljaira (21. tc.) ban azt, hogy a főurak és a neme 9 Kivételes eset az, hogy 1522-ben a törvénycikkek ha nem is teljes körűen pontosan jelölnek ki bizonyos adófizetési kötelezettségeket. Az 1. törvénycikk még a szokásos módon homályos: a paraszt és nem nemes meg külömben jobbágy sorsu és állapotu emberek (rurales et ignobiles plebeaeque alias sortis et conditionis homines) összesen és egyenkint, azok is, a kik a szabad királyi és királynői városokban és mezővárosokban bárhol a Magyarországban és az alája vetett részekben laknak és tartózkodnak, ezenfelül ugy az ő házaikban valamintfmásoknálflakófzsellérek is, de csak a kik feleségesek és a kiknek külön, saját háztartásuk van, ha mindjárt nemesek házában vagy udvartelkén laknak is (csak azokat a zselléreket és béreseket vevén ki, a kiket földesuraik látnak el saját élelemmel és ruházattal) összesen és egyenkint egy forintot fizessenek. A cikkely azért homályos, mert csak az adózók körét írja körül. Azt lehet tudni, hogy összesen annyiszor 1 forint fizetendő, ahány adózó van, de azt nem, hogy az egyes adózó pontosan mennyit fizet. A következő az 1. tc.-ben jelzett adóhoz képest további adókat kivető törvénycikkek azonban szokatlanul pontosak. A törvénycikk mind az érintettek körét, mint a fizetendőket részletesen felsorolva vet ki adót borra, sörre, állatokra, foglalkozásokra, aranyés ezüstneműkre, készpénzre és zsidókra. (A Corpus Jurisban szereplő 1522-es törvények valójában 1521-ből valók CJ, , 789. l. Miután azonban a törvénytárban 1522-es törvényekként szerepelnek, így hivatkozom rájuk a továbbiakban is.) 19

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

III. ea. 2015. február 26.

III. ea. 2015. február 26. III. ea. 2015. február 26. NÁDOR (palatinus) Szent István óta van nádor eleinte gazdasági feladatkörök, majd inkább már bírói hatalma a jelentősebb. Rendi országgyűlésen először Hunyadi János kormányzósága

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR TÖRVÉNYHOZÁS EZER ÉVE [I]

NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR TÖRVÉNYHOZÁS EZER ÉVE [I] NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR TÖRVÉNYHOZÁS EZER ÉVE [I] muzeum_brosura_168x238.indd 1 2016. 04. 29. 11:28 [ II ] BEVEZETŐ Az Országgyűlési Múzeum első alkalommal 1929 és 1949 között működött az Országházban.

Részletesebben

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY 2013/2014. TANÉV NÉV:.. OSZTÁLY:. Az idei történelem verseny témája: Szent István és az államalapítás kora. A feladatok közül próbálj mindegyikre válaszolni. Ne csüggedj, ha

Részletesebben

A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése

A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése A KÖTELEM TELJESÍTÉSE 6:34. [A teljesítés általános szabálya] A szolgáltatást a kötelem tartalmának megfelelően kell teljesíteni. A teljesítés fogalma

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása előadás Kapcsolódó anyag

Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása előadás Kapcsolódó anyag Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása előadás Kapcsolódó anyag Tartalomjegyzék: Összetett ügyletek ÁFA-ban Külföldi vevő a magyar boltban A termék más tagállamba történő kiszállításának igazolása Angol

Részletesebben

ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja

ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja Gondolatok tanítás közben 1 Katona József alkotását nemcsak azért választottam, mert középiskolai tanár vagyok, hanem azért is, mert sokat foglalkoztam az alkotás

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

11. évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37. Fejlesztési cél, kompetenciák

11. évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37. Fejlesztési cél, kompetenciák 11 évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37 Óraszám A tanítás anyaga 1 óra Év eleji ismétlés Fejlesztési cél, kompetenciák Az éves tananyag rövid (problémaközpontú) bemutatása, az érdeklődés

Részletesebben

Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban

Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban Kettős társadalom Feudális-rendi arisztokrácia úri középosztály közalkalmazottak parasztság (önállók, bérlők, zsellérek, cselédek Kapitalista osztály nagytőkésekzse

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család

A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család ÖSSZEFOGLALÁSOK A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család Karl Vocelka osztrák történészprofesszor, a Bécsi Egyetem Történeti Intézetének elnöke ismert a magyar szakmai közönség számára. Az elmúlt két

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. Szabó Annamária Eszter

PhD ÉRTEKEZÉS. Szabó Annamária Eszter PhD ÉRTEKEZÉS Szabó Annamária Eszter MISKOLC 2009 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Szabó Annamária Eszter A kulturális örökség joga (PhD értekezés

Részletesebben

TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története I. c. tanegységhez (TAB 1105)

TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története I. c. tanegységhez (TAB 1105) TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története I. c. tanegységhez (TAB 1105) 2014/15-ös tanév, I. félév Témakörök 1. A magyarság őstörténete 1. Győrffy György (szerk.): A magyarok elődeiről és a

Részletesebben

A térképkészítő huszártiszt kiállítás

A térképkészítő huszártiszt kiállítás 2016/04/11-2016/07/09 250 évvel ezelőtt, 1766. április 10-én született Lipszky János huszártiszt, aki mégsem katonai hőstetteivel, hanem Magyarország-térképével írta be magát a magyar tudomány- és kultúrtörténet

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i rendes ülésére 7. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK Kaposi József Történelem Közműveltségi tartalmak 1-4. évfolyamon a helyi és mikro-történelem jelenik meg (személyes, családi történelem, valamint a magyar

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. Kulcsfogalmak tanítása és gyakorlása

TÖRTÉNELEM 5-7. Kulcsfogalmak tanítása és gyakorlása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. Kulcsfogalmak tanítása és gyakorlása 2015. február 26. történelmi

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

Eszközhasználat: tábla, tankönyv, füzet, feladatlap, számítógép, internet

Eszközhasználat: tábla, tankönyv, füzet, feladatlap, számítógép, internet Tanár: Czupi Tilda Osztály: 10A Tantárgy: Üzleti tevékenység gyakorlata Témakör: Adók, járulékok és egyéb közterhek Az óra témája: Összefoglalás, gyakorlás Oktatási cél: A tanulók képesek legyenek önállóan

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

MAGYARORSZAG TÖRTENETE

MAGYARORSZAG TÖRTENETE Kristó Gyula-Barta János-Gergely Jenő MAGYARORSZAG TÖRTENETE Előidőktől 2000-ig RMNONÍCK KIADÓ TARTALOM 683 Tartalom ELŐIDŐK (1000-IG) A néppé válás évezredei (Kr. e. 6000-Kr. u. 855 körül) 5 Nyelvrokonság,

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

Virág Irén A MAGYAR ARISZTOKRÁCIA NEVELTETÉSE (1790 1848)

Virág Irén A MAGYAR ARISZTOKRÁCIA NEVELTETÉSE (1790 1848) Virág Irén A MAGYAR ARISZTOKRÁCIA NEVELTETÉSE (1790 1848) Virág Irén A MAGYAR ARISZTOKRÁCIA NEVELTETÉSE (1790 1848) Líceum Kiadó Eger, 2013 A kötet a Nemzeti Kulturális alap támogatásával jelent meg.

Részletesebben

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Néhány bevezető szó: közel 400 évig együtt éltünk a Habsburgokkal, minden közös volt, a minisztériumok, a közigazgatás, a levéltár is, a sok száz év alatt felgyűlt iratanyaggal

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Száray Miklós : Történelem tankönyv II. Történelmi Atlasz (Mozaik) 1. Árpád-kor 1038-1077 2. I.László és Kálmán uralkodása 3. III.Béla 4. Az Aranybulla

Részletesebben

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia NKA pályázat Hármaskönyv konferencia Altéma kódszáma: 3508/183 Hármaskönyv konferencia helyszíne: ELTE ÁJK Budapest Konferencia időpontja: 2014. november 19. Nemes Magyarországnak törvényeit és törvényerőre

Részletesebben

A feladatokkal kapcsolatos kérdéseket és a megoldott feladatokat az címre küldje!

A feladatokkal kapcsolatos kérdéseket és a megoldott feladatokat az címre küldje! A házi dolgozattal kapcsolatos formai követelmények 1. A dolgozat terjedelme minimum 2-3 oldal, amibe nem értendők bele a szöveg végén mellékletként prezentált táblázatok, képek, ábrák, stb. az áttekinthetőség

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.27.) RENDELETE. a helyi építményadóról

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.27.) RENDELETE. a helyi építményadóról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.27.) RENDELETE a helyi építményadóról Az önkormányzatoknak a települési sajátosságokra tekintettel, eltérő mértékű források szükségesek

Részletesebben

Adózási általános elmélet. EKF Csorba László

Adózási általános elmélet. EKF Csorba László Adózási általános elmélet EKF Csorba László A magyar államháztartás mérete, aránya az országhoz képest GDP Bruttó hazai termék GDP 47 (2005) 42 (2010)% az államháztartáson folyik keresztül Visegrádi országok:

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május EMELT SZINT. Írásbeli feladatsor megoldása

TÖRTÉNELEM. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május EMELT SZINT. Írásbeli feladatsor megoldása PRÓBAÉRTTSÉGI 2004.május TÖRTÉNLM MLT SZINT Írásbeli feladatsor megoldása Általános szaktanári útmutató a történelem írásbeli vizsgafeladatok javításához A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől

Részletesebben

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ BTTR103BA Informatikai 2 koll. 2 Nemes Zoltán H. 14-16 XII BTTR116BA Történeti földrajz* 2 koll. 2 Szilágyi Zsolt K. 10-12

Részletesebben

T/ 14078. számú. törvényjavaslat

T/ 14078. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14078. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormány között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

A Bitcoin mint fizetőeszköz

A Bitcoin mint fizetőeszköz A Bitcoin mint fizetőeszköz A kriptovalutákról általában Manapság mindenki, de legalábbis is majdnem mindenki hallott már azokról az ingyenes játékprogramokról, amelyek ingyenesen beszerezhetők, a játékon

Részletesebben

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM ICHIHARA SHIMPEI A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM Magyarországon a 18. században az igazgatási rendszer nagy változáson ment keresztül a Habsburgok uralkodása alatt.

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK Hazánk a Habsburg Birodalomban Kinek a nevéhez köthető a Pragmatica Sanctio? III. Károly. Mettől-meddig uralkodott? 1711-1740. Mit tett lehetővé a Pragmatica Sanctio elfogadása? A

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURÁNYI ISTVÁN

KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURÁNYI ISTVÁN KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURÁNYI ISTVÁN Foglalkoztatáspolitika: problémák és megoldások (Csoba Judit Czibere Ibolya [szerk.]: Tipikus munkaerõ-piaci problémák atipikus megoldások, Kossuth Egyetemi Kiadó,

Részletesebben

AZ ELSŐ MODERN ADÓRENDSZER BEVEZETÉSE MAGYARORSZÁGON 1850-BEN. NÉHÁNY HELYI PÉLDÁVAL.

AZ ELSŐ MODERN ADÓRENDSZER BEVEZETÉSE MAGYARORSZÁGON 1850-BEN. NÉHÁNY HELYI PÉLDÁVAL. Halász Imre AZ ELSŐ MODERN ADÓRENDSZER BEVEZETÉSE MAGYARORSZÁGON 1850-BEN. NÉHÁNY HELYI PÉLDÁVAL. X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl. Nemzetközi tudományos konferencia. Gazdaságtörténet szekció.

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

special NEWSLETTER Jelen hírlevelünkben három fontos elemre kivánjuk felhivni a figyelmet:

special NEWSLETTER Jelen hírlevelünkben három fontos elemre kivánjuk felhivni a figyelmet: LAVECO since 1991. 2009/2 special NEWSLETTER Közeleg az új év, amely egyben új adóévet is jelent a vállalkozások életében. 2010. január 1-jétől számos törvény módosul, igy többek között a személyi jövedelemadó

Részletesebben

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN Bakos István (Budapest) elõadása a Trianon a magyarság tudatvilágában c. tanácskozáson Budapest Tóthfalu 2002. õszén Tisztelt Tanácskozás! Kedves Barátaim! Köszönöm a meghívást

Részletesebben

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged ÉVFOLYAMDOLGOZAT A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i Konzulens: Dr. Tóth Károly Egyetemi Docens

Részletesebben

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 Dr. Fazekas Judit Dr. Gyenge Anikó BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 I. BEVEZETŐ NEMZETKÖZI ÉS KÖZÖSSÉGI JOGTÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK I.1. A NEMZETKÖZI

Részletesebben

Térey Vilmos: A kormányformát meghatározó szabályokról, a kormány működésének kereteiről az alkotmányozás kapcsán

Térey Vilmos: A kormányformát meghatározó szabályokról, a kormány működésének kereteiről az alkotmányozás kapcsán Pázmány Law Working Papers 2011/25 Térey Vilmos: A kormányformát meghatározó szabályokról, a kormány működésének kereteiről az alkotmányozás kapcsán Pázmány Péter Katolikus Egyetem / Pázmány Péter Catholic

Részletesebben

Városok és a kora újkori állam hatalmiés gazdaságpolitikája

Városok és a kora újkori állam hatalmiés gazdaságpolitikája Városok és a kora újkori állam hatalmiés gazdaságpolitikája H. Németh István: Várospolitika és gazdaságpolitika a 16 17. századi Magyarországon (A felső-magyarországi városszövetség) I II. kötet, Osiris

Részletesebben

Katona József, az értékteremtő

Katona József, az értékteremtő 1 Katona József, az értékteremtő A Bánk bán írójának születésére emlékezünk. Katona József drámaíróként a legismertebb, de nekünk, kecskeméti polgároknak személye nemcsak legnagyobb nemzeti drámánk íróját,

Részletesebben

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója.

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. Képes melléklet 1. kép Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. 2. kép 3. kép A Somogyi Győző grafikáival

Részletesebben

MAGYAROK, ROMÁNOK ÉS A KISEBBSÉGEK A VILÁGHÁBORÚ FORGATAGÁBAN

MAGYAROK, ROMÁNOK ÉS A KISEBBSÉGEK A VILÁGHÁBORÚ FORGATAGÁBAN 145 SÁRÁNDI TAMÁS MAGYAROK, ROMÁNOK ÉS A KISEBBSÉGEK A VILÁGHÁBORÚ FORGATAGÁBAN L. Balogh Béni: Küzdelem Erdélyért. A magyar román viszony és a kisebbségi kérdés 1940 1944 között, Akadémiai Kiadó, Budapest,

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

A gyermektartásdíj hazai megjelenése és. szabályozása napjainkig. Szerző: dr. Miju Anita

A gyermektartásdíj hazai megjelenése és. szabályozása napjainkig. Szerző: dr. Miju Anita A gyermektartásdíj hazai megjelenése és szabályozása napjainkig Szerző: dr. Miju Anita Nyíregyháza, 2016. január 19. Bevezetés Tanulmányomban azt szeretném bemutatni, hogy a gyermektartásdíj magyarországi

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

REFLEXIÓK A JOGBÖLCSELET OKTATÁSÁRÓL, RENDSZERVÁLTÁSON INNEN ÉS TÚL VARGA CSABA TISZTELETÉRE. SZILÁGYI PÉTER egyetemi tanár (ELTE ÁJK)

REFLEXIÓK A JOGBÖLCSELET OKTATÁSÁRÓL, RENDSZERVÁLTÁSON INNEN ÉS TÚL VARGA CSABA TISZTELETÉRE. SZILÁGYI PÉTER egyetemi tanár (ELTE ÁJK) 085_180_2011_3.qxd 2011.11.03. 16:06 Page 85 Iustum Aequum Salutare VII. 2011/3. 85 91. REFLEXIÓK A JOGBÖLCSELET OKTATÁSÁRÓL, RENDSZERVÁLTÁSON INNEN ÉS TÚL VARGA CSABA TISZTELETÉRE SZILÁGYI PÉTER egyetemi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan Pécs Megyei Jogú Város Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása TIOP 3.2.3.A-13/1 Tartalomjegyzék Előszó... 4 1. A lakásfenntartási

Részletesebben

Međitaior Hitler ZS pontja

Međitaior Hitler ZS pontja Međitaior : Hitler ZS pontja IC. Minden állampolgár első kötelessége a szellemi, vagy anyagi alkotás. Egyesek tevékenysége nem irányulhat az összeség ellen, hanem mindenki javára az Egész keretei közt

Részletesebben

VIII. Henriknek a focira is jutott ideje

VIII. Henriknek a focira is jutott ideje 3. szint Január-február VIII. Henriknek a focira is jutott ideje Néhány felesége lefejeztetése(1), az angol haditengerészet kiépítése és a Rómával való szakítás közben VIII. Henriknek a jelek szerint a

Részletesebben

Az éves pénztári beszámoló elkészítése az Igazgatótanács feladata.

Az éves pénztári beszámoló elkészítése az Igazgatótanács feladata. Az Egészségpénztár azonosító adata: A pénztár neve: PRO V1TA Elso Magyar Kiegészíto Egészségpénztár Rövidítése: PRO V1TA Egészségpénztár Székhelye: 1075 Budapest, Károly krt. 3/a. Muködési területe: Magyarország

Részletesebben

Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr részére. Igazságügyi Minisztérium. Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Bevezető:

Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr részére. Igazságügyi Minisztérium. Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Bevezető: Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr részére Igazságügyi Minisztérium Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Az igazságügyi szakértőkről szóló törvény tervezetével kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat

Részletesebben

Történelem 6. osztály - 3. forduló -

Történelem 6. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HORVÁTH TIBOR AZ ELSŐ MAGYAR BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV ÉS KODIFIKÁTORA: CSEMEGI KÁROLY

HORVÁTH TIBOR AZ ELSŐ MAGYAR BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV ÉS KODIFIKÁTORA: CSEMEGI KÁROLY HORVÁTH TIBOR AZ ELSŐ MAGYAR BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV ÉS KODIFIKÁTORA: CSEMEGI KÁROLY A büntetőjogi kodifikáció kérdése hazánkban nem az 1870-es években merült fel első ízben. Az, hogy a büntetőjog fejlődésének

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori Disszertáció

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori Disszertáció Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori Disszertáció Szilágyi Adrienn Békés vármegye nemességének társadalomtörténeti vizsgálata a 18 19. században Nemesi társadalom és nemesi birtoklás

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: Kötelezi a szervezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket.

KÚRIA. v é g z é s t: Kötelezi a szervezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket. KÚRIA Knk.IV.37.487/2015/2.szám A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt szervezőnek (a továbbiakban: szervező), a Nemzeti Választási Bizottság országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozott

Részletesebben

7. 1 A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás f kérdései. Követelmények. Emelt szint

7. 1 A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás f kérdései. Követelmények. Emelt szint 7. 1 A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás f kérdései A reformkor f kérdései. Széchenyi és Kossuth reformprogramja. A rendi országgy lés és a megyerendszer m ködése. A gazdasági átalakulás jellemzése.

Részletesebben