A Fővárosi Törvényszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Fővárosi Törvényszék"

Átírás

1 Ügyszám: 36.G A Fővárosi Törvényszék.. dr. Némethi Gábor ügyvéd (. J által képviselt (2100 Gödöllő, Kecskés dűlő 0070'14/3) felperesnek dr. Mészáros Győző Ügyvédi Iroda (1076 Budapest, Dózsa György út 68. I/5 eljáró ügyvéd: dr. Mészáros Győző) által képviselt Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u ) I. rendű alperes, valamint Pollák István (2100 Gödöllő, Besenyő u. 7.) II. rendű alperes ellen szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti perében meghozta az alábbi ÍTÉLETET A bíróság a felperes és az I. rendű alperes által február 16-án megkötött ZZ hitelszerződés érvénytelenségét megállapítja. A bíróság a hitelszerződést az ítélethozatalig terjedő időre hatályossá nyilvánítja és kötelezi az I. rendű alperest, hogy 15 (tizenöt) napon belül fizessen meg a felperesnek (azaz egymillió-hétszáztizenháromezer-hatszázhatvanöt) forintot, és ezen összeg után október 23. napjától a kifizetés napjáig a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot, valamint (azaz hetvenegyezer-ötszázötven) forint perköltséget. Az I. rendű alperes a perköltséget dr. Némethi Gábor ügyvéd CIB Banknál vezetett, számú számlára utalással köteles teljesíteni. A bíróság kötelezi a II. rendű alperest a fentiek tűrésére. Az I. rendű alperes köteles a felperes teljes személyes költségmentessége folytán le nem rótt (azaz nyolcvanötezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket- külön felhívásra - a Magyar Államnak megfizetni. Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, amelyet a Fővárosi Törvényszéknél, de a Fővárosi Ítélőtáblához címezve lehet négy példányban benyújtani. Csatlakozó fellebbezés előterjesztésének nincs helye. Ha a fellebbezés csak kamatfizetésre, a perköltség összegére vagy viselésére, a teljesítési határidőre

2 2 vagy kizárólag az ítélet indokolására vonatkozik, vagy csak az előzetes végrehajthatósággal, a teljesítési határidővel, vagy a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos, a másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül bírálhatja el. Bármelyik fél kérheti, hogy a fellebbezést a másodfokú bíróság tárgyaláson bírálja el. A fellebbezésben új tény állítására, illetve új bizonyíték előadására akkor kerülhet sor, ha az új tény vagy az új bizonyíték az első fokú határozat meghozatalát követően jutott a fellebbező fél tudomására, feltéve, hogy az - elbírálása esetén - reá kedvezőbb határozatot eredményezett volna. A fellebbezésben új tény állítására, illetve új bizonyíték előadására, vagy az első fokú bíróság által mellőzött bizonyítás lefolytatásának indítványozására akkor is sor kerülhet, ha az az első fokú határozat jogszabálysértő voltának alátámasztására irányul. Ha a fellebbezésben vitatott érték az ötszázezer forintot meghaladja, a jogi képviselővel eljáró felek a határozat ellen benyújtott fellebbezéshez mellékelt közös kérelemben indítványozhatják, hogy az anyagi jogszabály megsértésére alapított fellebbezést közvetlenül a Kúria bírálja el. Indokolás A felperes és a II. r. alperes, mint adós február 16-án hitel és opciós szerződést kötött az 1. r. alperessel, mint hitelezővel. A hitelszerződés alapján a felperes egy Renault Kangoo típusú személygépjárművet vásárolt bruttó forint értékben. Az 1. r. alperes a gépjármű megvásárlásához összesen forintot biztosított a felperesnek és I~. r. alperesnek. A hitelszerződés 7. pontjában a felek a hitel devizanemeként svájci frankot határoztak meg. A hitelszerződés 7. pontja szerint a törlesztőrészletek, a hitel ügyleti kamatlába és az induló teljes hiteldíj mutató (THM) az 1. r. alperes általános szerződési feltételeiben meghatározott módon változhat, amit a felperes, illetve II. r. alperes a jelen okirat aláírásával, az árfolyamkockázattal kapcsolatos tájékoztatásként tudomásul vett. A havi törlesztőrészletek esedékessége minden hónap 15. napja. A felek megállapodtak abban is, hogy vételi jogot engednek az 1. r. alperes számára a perbeli szerződéssel finanszírozott gépjárműre. A hitelszerződés 10. pontja alapján a szerződés mellékletét képezte többek között az általános szerződési feltételek (ÁSZF), valamint az üzletszabályzat. Az ÁSZF pontja alapján a hitel összege euróban, svájci frankban, vagy magyar forintban kerül meghatározásra, azonban a folyósítás és hitel visszafizetése (törlesztése) minden esetben magyar forintban történik. Az euróban, vagy svájci frankban meghatározott hitel (a továbbiakban együtt: deviza alapú hitel) forintban kifejezett összege, devizaneme és futamideje a hitelszerződésben kerül rögzítésre. Az ÁSZF pontja szerint a deviza alapú hitel forintban kifejezett összege - a hitel devizanemének megfelelően - az I. r. alperes által közzétett, a hitelszerződés hatályba lépése napján érvényes hivatalos forint/devizanem számlakonverziós deviza vételi árfolyam alapján kerül meghatározásra.

3 3 Az ÁSZF pontja utalt arra, hogy milyen számításos módszerrel kerül meghatározásra deviza alapú hitel esetén a törlesztőrészletek összege. A felperes keresetében kérte a perbeli kölcsönszerződés érvénytelenségének megállapítását, valamint az I. r. alperes marasztalását perköltségeiben. Az érvénytelenség jogkövetkezményeként kérte továbbá azt is, hogy a bíróság a szerződést a határozathozatalig terjedő időre nyilvánítsa hatályossá és kötelezze az I. r. alperest forint és ennek október 23. napjától a kifizetésig számított Ptk ( 1) bekezdése szerinti késedelmi kamatának megfizetésére. Kérte a II. r. alperes kötelezését a keresetében foglaltak tűrésére. Előadta, hogy a perbeli szerződés fogyasztói szerződésnek minősül, ezért a 3/2013-as Polgári Jogegységi Határozat szerint tisztességtelen a szerződés választott bírósági kikötésre vonatkozó r~sze. Hangsúlyozta, hogy nem kapott megfelelő tájékoztatást arra nézve, hogy mi a jelentősége a szerződés első oldalán lévő azon rendelkezésnek, amely szerint a hitel devizaneme svájci frank. Nem kapott tájékoztatást arról sem, hogy milyen visszafizetési kötelezettséget kíván vele szemben érvényesíteni az I. r. alperes. Az I. r. alperesnek fel kellett volna hívni arra a figyelmét, hogy az árfolyam milyen hatást gyakorol a törlesztőrészletre, azaz arra, hogy a törlesztőrészlet forintban fizetendő összege nőhet az árfolyam kedvezőtlen változása esetén. Ezen túl fel kellett volna hívni a figyelmét arra is, hogy az árfolyam hatással van a fizetőképességére, mivel nem devizában keletkezik a jövedelme. A devizakockázat áthárítása nem azonos a kockázatfeltárással. A kockázatfeltárás a nyújtott termék tulajdonságainak a leírása. A perbeli esetben az I. r. alperesnek tájékoztatást kellett volna adnia, amely szerint a forint gyengüléssel a felperes adóssága megnövekszik, és ha a kockázatnak nincs felső határa, akkor az adósság korlátlanul megnövekedhet. Arról is tájékoztatást kellett volna nyújtania, hogy a kamat és a költség összegének kiszámítása a megnövekedett tőketartozás után történik. Be kellett volna továbbá mutatnia azt is, hogy milyen árfolyamváltozás várható. Az I. r. alperes köteles az általa nyújtott szolgáltatásról, termékről tájékoztatást adni. A jellemző tulajdonság elhallgatása tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül. A szokásos szerződési gyakorlattól eltér a forintban folyósított és forintban törlesztett, de devizában nyilvántartott hitelezés. Az I. r. alperesnek külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről, amely a szokásos szerződési gyakorlattól eltér. Az uniós jogrendben tisztességtelen a megtévesztő kereskedelmi gyakorlat. Utalt az Európai Unió 2005/29-es irányelvére is. Az I. r. alperes nem adott tájékoztatást arról, hogy 2003-tól érvényben volt az a kormányhatározat, amely a forint/euró árfolyam ingadozást 15%-ban maximalizálta. A devizahitelezés felfutásakor olyan általános, és az interneten is elérhető, hiteles alanyoktól származó információk terjedtek, amely bátorították a hitelfelvevőket a deviza alapú hitelek igénybevételére. Megjegyezte azt is, hogy kellően bízhatott a szakmailag felkészült, a hitelezést üzletszerűen végző alperesben, és abban, hogy I. r. alperes teljesíti a hitelvizsgálatot. Az I. r. alperesnek a hitelkérelem elbírálásánál vizsgálnia kellett a saját kötelező prudens működése miatt, hogy a kiadott hitelbiztonsággal visszafizethető-e. A hitelvizsgálatnak ki kellett terjedni a jövedelmének elemzésére, a törlesztés biztonságára. Az I. r. alperes nem tájékoztatta őt arról, hogy a vizsgált forint

4 4 jövedelme milyen mértékű árfolyam emelkedésig alkalmas a szerződésszerű teljesítésre. Nem tájékoztatta arról sem, hogy az ügyfél által vállalt deviza árfolyamkockázat mekkora hitelezési kockázatot jelent az I. r. alperes számára, és ezt mennyiben érvényesíti a kamatfelárban. A kihelyezés előtt az I. r. alperesnek meg kell győződnie a felperes hitelképességéről, és ennek felső határáról. Ez a bevizsgálás nemcsak az I. r. alperes belső kockázata, mert akkor is megtéveszti a fogyasztót a hitelintézet, ha úgy tesz, mintha neki megfelelne a kölcsönnyújtás. A banknak az a nyilatkozata, hogy az adós hitelképes, azt deklarálja, hogy a hitelképesség a korlátlan forintromlásig áll fenn. A 244/2000 (XII. 24.) Kormányrendelet szól az árfolyamkockázat kezeléséről. A Kormányrendelet alapján kötelező a kockázatkezelésben tapasztalatot szerzett szakember foglalkoztatása. Az I. r. alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását és a felperes marasztalását kérte perköltségeiben. Kifogásolta azt, hogy a bíróság indokolatlanul rövidítette le a tárgyalási időközt. A tárgyalási időköz lerövidítését sem formai, sem érdemi okok alapján nem látta megalapozottnak. Emiatt kifogást terjesztett elő. Álláspontja szerint a bíróság hivatalból köteles felfüggeszteni a peres eljárást. A kereset tárgya deviza alapú szerződéssel kapcsolatos árfolyamok alkalmazására alapított olyan igény, amellyel kapcsolatban az elszámolás megvalósításáig a peres eljárások nem folytathatóak. Kérte a évi XXXVIIII. törvény 16. -a alapján a per felfüggesztését. A felperes a gépjármű megvásárlása során tisztában volt azzal, hogy azt a perbeli szerződés alapján folyósított kölcsön felhasználásával vásárolja meg. A hitelszerződés egyértelműen rögzíti a kölcsön devizanemét, az ÁSZF pedig részletes szabályozást tartalmaz a deviza alapú hitelek vonatkozásában. Az ÁSZF alapján a deviza alapú hitelek esetében a folyósított hitel devizában kerül meghatározásra és nyilvántartásra, azonban a folyósítás és törlesztés az ÁSZF-ben meghatározottak szerint forintban történik. Deviza alapú konstrukció alapján az I. r. alperes alacsony, a forint alapú kölcsönöknél jelentősen kisebb mértékű kamattal biztosított hitelt a felperes részére. A felperes szabadon választhatta a deviza alapú konstrukciót, így lényegesen kedvezőbb feltételek mellett jutott hitelhez a forint alapú hitelekkel szemben. A magyar nyelv általánosan elfogadott szabályai szerint abból a szerződéses rendelkezésből, hogy a hitel devizaneme svájci frank, nyilvánvalóan nem következik az, hogy a felperes ne tudta volna, vagy tisztességtelennek tekinthetné, hogy deviza egyenérték alapján kerül meghatározásra a kölcsön összege. Ezt azért sem gondolhatta a felperes, mert az ÁSZF rendelkezései is részletesen meghatározzák, hogy deviza alapú szerződésről van szó, amelynek elszámolási devizanem alapja svájci frank. Mindaddig amíg a felperesre nézve ebből kizárólag előny származott, a felperes nem is gondolt arra, hogy ezt az előnyt utólag az alperes pénzügyi intézmény részére elszámolja. A hitelszerződés rendelkezései szerint az árfolyamkockázattal kapcsolatos tájékoztatást a felperes megértette és tudomásul vette. Az erre vonatkozó felperesi nyilatkozat írásban, teljes bizonyító erejű magánokirati formában került megtételre. Az ÁSZF , , és pontjai egyértelműen és világosan rögzítik, hogy a jövőben

5 5 fizetendő törlesztőrészletek a mindenkori devizaárfolyam változásának függvényében változnak. Az ÁSZF pontja a deviza árfolyamváltozásának a mindenkori fennálló tőketartozás összegére gyakorolt hatását rögzíti. Az ÁSZF pontja szerint az árfolyamkockázat a THM számításánál nem jelenik meg. Megállapítható az, hogy a szerződés részletes tájékoztatást tartalmaz arról, hogy a deviza árfolyamok változását a törlesztőrészletek összege automatikusan követi, amelyet a felperes saját írásbeli nyilatkozatával tudomásul vett. A felperes személyes meghallgatása során azt nyilatkozta, hogy legfeljebb 2-3 ezer forintos törlesztőrészlet emelkedésről kapott tájékoztatást a banktól az árfolyamváltozás miatt. A felperes tehát tudomással bírt arról, hogy a deviza alapú finanszírozás árfolyamkockázattal jár, amelyet neki kell viselnie. Kitért arra is, hogy amennyiben a felperes bármilyen igényt kíván érvényesíteni a tájékoztatással kapcsolatban, az a szerződés megtámadásának minősül, amely a Ptk a alapján elévült. Vitatta a felperes által előterjesztett számítást, mivel a felperes figyelmen kívül hagyta a szerződésben rögzített ügyleti kamatláb mértékét, valamint a kamatszámítás perbeli szerződésre irányadó módszerére sincs figyelemmel. Az ügyleti kamatláb a felek szerződéses megállapodása alapján rögzített. A kamatfizetési kötelezettség számításakor a felperes nem veszi figyelembe, hogy a hátralévő teljes tőketartozás vonatkozásában áll fenn a felperes fizetési kötelezettsége. A törlesztések tehát minden esetben tőke, valamint kamatrészeket tartalmaznak. A felperesi befizetések bármilyen kamatmérték alkalmazása esetén sem csökkentik teljes mértékben a tőkét, mint ahogy azt a felperesi táblázat tévesen feltünteti. Hangsúlyozta, hogy a felek között az ügyleti kamatláb mértékében érvényes megállapodás jött létre, ezáltal a Ptk (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamat alkalmazásának nincs helye. A II. r. alperes nem tett ellenkérelmet. A felperes keresete alapos. A szerződés megkötésekor hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 209. (4) bekezdése alapján a tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók a föszolgáltatást megállapító, illetve a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányát meghatározó szerződési kikötésekre. A május 22. napjától hatályos Ptk (5) bekezdése szerint a tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók a föszolgáltatást megállapító, illetve a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányát meghatározó szerződési kikötésekre, ha azok egyébként világosak és érthetőek. A Ptk. 209/ A. (1) bekezdése szerint az általános szerződési feltételként a szerződés részévé váló tisztességtelen kikötést a sérelmet szenvedett fél megtámadhatja. A (2) bekezdés értelmében fogyasztói szerződésben az általános szerződési feltételként a szerződés részévé váló, továbbá a fogyasztóval szerződő fél által egyoldalúan, előre meghatározott és egyedileg meg nem tárgyalt tisztességtelen kikötés semmis. A semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni. A perbeli szerződés fogyasztói kölcsönszerződésnek minősül, ezért a 3/2013-as Polgári Jogegységi

6 6 Határozat értelmében az állandó választottbírósági kikötésre vonatkozó szerződéses rendelkezés tisztességtelen. A felperes hivatkozott a kikötés tisztességtelenségére, ezért a bíróság megállapította, hogy az Üzletszabályzat pontja érvénytelen. A felperes a perbeli esetben fogyasztónak minősül, amelynek eredményeként hivatkozhat arra, hogy tisztességtelen a főszolgáltatás körébe tartozó, felek közötti svájci frank alapú elszámolás kikötése. Tény, hogy a szerződés megkötésekor hatályos Ptk. még nem adott lehetőséget a főszolgáltatást megállapító, szolgáltatás és ellenszolgáltatás arányát meghatározó szerződési kikötés tisztességtelenség címén történő megtámadására. A 2/2014. Polgári Jogegységi Határozat utal a évi XXXI. törvényre, amely május 22. napjától a Ptk (5) bekezdésébe ültette át a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 4. cikkének (2) bekezdését. A Kúria határozatában rögzítette: Tekintve, hogy a magyar jog egyetlen május 22-e előtti szabályából sem vezethető le, hogy a nem megfelelően átültetett Irányelv érthetőségre, világosságra vonatkozó szabályai nem alkalmazhatóak, ezért az Irányelv alapján kell a vonatkozó szabályokat értelmezni. " A deviza alapú kölcsönszerződések esetében a hitelező a devizában nyilvántartott hitelt forintban folyósítja az adósnak, aki szintén forintban törleszti a mindenkori esedékes részleteket. Az adós forintban törleszti a mindenkori részleteket. A forint-deviza árfolyam forint terhére történő gyengülése azt eredményezi, hogy az adós devizában nyilvántartott tartozása változatlan marad, de a forintban történő törlesztés miatt - változatlan mértékű, forintban kifejezett törlesztőrészleteket feltételezve - az adós devizában nyilvántartott tartozása nem csökken olyan nagyságban, mint ahogy csökkent az árfolyamváltozás előtti időszakban. Nagyobb mérvű árfolyamváltozás előidézheti azt is, hogy az adós forintban kifejezett tőketartozása, illetve - a kölcsönszerződést kötő felek rendelkezéseitől függően- a forintban kifejezett részletek összege jelentősen megemelkedik. A 2/2014-es Polgári Jogegységi Határozat 1. pontja alapján az árfolyamkockázat tisztességtelensége főszabályként nem vizsgálható, mivel az a főszolgáltatás körébe tartozó szerződéses rendelkezés. A bíróság megítélése szerint a Kúria bíróságok számára kötelező jogegységi határozatából az következik, hogy önmagában nem tisztességtelen az, ha az árfolyamkockázatot az alperes teljes mértékben a felperesre hárítja, mivel az erre vonatkozó megállapodás a szerződést kötő felek főszolgáltatása körébe tartozik. A felperes tehát akkor támadhatja meg tisztességtelenség címén a szerződésnek az árfolyamkockázatot teljes mértékben rá hárító rendelkezését, ha számára az árfolyamkockázatra vonatkozó kikötés nem volt világos, vagy érthető. A bíróság megítélése szerint az I. r. alperes köteles a felperest tájékoztatni az árfolyamkockázat tartalmáról figyelemmel arra a felperesi állításra, hogy az árfolyamkockázat nem került meghatározásra a szerződésben. A perbeli esetben a szerződés 7. pontjában van utalás arra, hogy a felperes a törlesztőrészletek ÁSZF-ben meghatározott módon történő változását az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatásként, aláírásával tudomással vette, de ez a tájékoztatás még nem teszi egyértelművé a felperes kockázatvállalásának tartalmát. A tájékoztatás akkor érthető és világos egy átlagosan körültekintő és figyelmes fogyasztó számára, ha legalább az kifejezetten rögzítésre kerül, hogy az árfolyamváltozás fogyasztóra kedvezőtlen változása esetén a felperes fizetési kötelezettségei növekednek. Az érthetőség és világosság elvének érvényesülése érdekében arra is utalni kell, hogy a felperes az, aki az árfolyamváltozásból eredő kockázatot viseli. A fentiekben ismertetett körülményeket az I. r. alperes a rendelkezésre álló iratok alapján nem

7 7 közölte a felperessel. A felperes személyes meghallgatása során kitért arra, hogy szóban sem figyelmeztették őt a részletek jelentős mértékű emelkedésének lehetőségére a forint árfolyamának gyengülése esetén. Tény, hogy nem köteles az 1. r. alperes az árfolyamkockázat eredményeként bekövetkező törlesztőrészletek emelkedésének pontos mértékét számításokkal alátámasztottan megbecsülni, de az elvárható lett volna az 1. r. alperestől, hogy kifejezetten felhívja a felperes figyelmét arra, hogy a forint gyengülése esetén emelkedhet a fizetési kötelezettsége. Az alperes egy ilyen tartalmú tájékoztatással egyértelművé tette volna a felperes számára, hogy a törlesztőrészletek változása szempontjából kockázatos terméket vesz igénybe a kölcsönszerződés aláírásával. Az 1. r. alperes ellenkérelmében hivatkozott ÁSZF pontok sem tartalmaznak legalább a fenti követelményeknek megfelelő tájékoztatást. Mindezek alapján az állapítható meg, hogy az 1. r. alperes nem tájékoztatta az árfolyamkockázat tárgyában a felperest, aki számára emiatt nem volt egyértelmű és világos az, hogy reális a kockázata a törlesztőrészletek jelentős mértékű megemelkedésének a forint svájci frankhoz viszonyított gyengülése esetén. Emiatt a bíróság a felek főszolgáltatása körébe tartozó árfolyamkockázat felperesre történő telepítését a Ptk (5) bekezdése alapján tisztességtelennek találta és megállapította a perbeli szerződés teljes érvénytelenségét. A bíróság nem értett egyet azzal a felperesi vélekedéssel, hogy a hitelképességi vizsgálat nem megfelelő végzése összefüggésbe hozható az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatással, mivel a hitelképesség nem megfelelő végzése miatt került sor szerződéskötésre. Az 1. r. alperesnek az árfolyamkockázat körében kizárólag a kockázat konkrét tartalmáról kell tájékoztatnia érthetően és világosan a felperest. Ezzel szemben a hitelképesség vizsgálatának elvégzése az 1. r. alperes prudenciális működésének biztosítása szempontjából szükséges. Nem megfelelő hitelkihelyezés veszélyeztetheti az 1. r. alperes biztonságos, megbízható működését, de nem eredményezheti a perbeli szerződés érvénytelenségét. A megfelelő hitelképességi vizsgálat elmaradásának jogkövetkezményeit a bíróság nem jogosult levonni, arra az erre feljogosított felügyeleti jogkört gyakorló szervezetnek van hatásköre. Ezt az értelmezést támasztja alá a szerződés megkötésekor hatályos hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.) III. része, amely a pénzügyi tevékenység prudens működésének körében helyezi el a vele szerződő ügyfél pénzügyi, gazdasági helyzetének figyelemmel kísérését. Ugyanezek a megállapítások érvényesek a felperes által hivatkozott 244/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletre is. A felperes alaptalanul hivatkozott arra is, hogy az 1. r. alperesnek ismertetnie kellett volna az árfolyam rögzítését kinyilvánító kormányhatározatot. Az alperesnek nem volt kötelessége, hogy a forint/svájci frank árfolyam szerződés megkötése előtti alakulását, az árfolyamot befolyásoló tényezőket részletesen bemutassa a vele szerződő félnek. Az árfolyam szerződés megkötése előtti változása nem minősül olyan információnak, amelynek kizárólag az alperes volt a birtokában. Ezeket az adatokat a felperesnek is lehetősége van beszerezni és ezeknek az információknak mérlegelésével meghozni az ügyleti döntését. Ez a fajta körültekintés elvárható a fogyasztótól különösen abban a helyzetben, amikor hosszú távra szóló kötelezettségeket vállal. A bíróság nem értett egyet az 1. r. alperesnek azzal az érvelésével, hogy a felperes számára a szerződés megtámadására nyitva álló határidő lejárt. A felperes fogyasztói szerződést kötött az 1. r. alperessel, ezért a tisztességtelen szerződési feltétel a Ptk. 209/ A. (2) bekezdése alapján semmis, amelyre határidő nélkül lehet hivatkozni.

8 8 A bíróság az elszámolás érdekében az érvénytelen szerződést hatályossá nyilvánította és a felperes által előterjesztett számítással egyezően marasztalta az I. r. alperest. A szerződés érvénytelensége okán a felek közötti ügyleti kamatra vonatkozó kikötés is érvénytelen, ezért az I. r. alperes a Ptk (2) bekezdés szerinti kamatra tarthat igényt, amely a felperes részére nyújtott pénz használatának ellentételezése. A bíróság nem találta alaposnak az I. r. alperesnek azt az állítását sem, hogy a felperes a befizetéseket teljes mértékben beleszámolta a tőketartozásba, mivel a csatolt felperesi táblázat alapján megállapítható, hogy a felperes aktuális befizetéseit először az esedékes késedelmi kamattartozásba számolta el, a fennmaradó részt pedig a tőketartozásba. A felperes keresete nem érintette a évi XXXVIII. törvény 3. (1) és 4. (1) bekezdésében foglaltakat, ezért a bíróság nem függesztette fel a peres eljárást. A bíróság nem találta alaposnak az I. r. alperes Pp a alapján előterjesztett eljárási kifogását. A Pp (2) bekezdése értelmében sürgős esetben megrövidíthető a jelen perre irányadó tárgyalási időköz. A Pp (2) bekezdése nem sorolj a fel tételesen azokat az eseteket, amelyeket sürgős esetnek kell tekinteni, ezért a bíróság mérlegelésétől függ az, hogy milyen körülményt tekint sürgős esetnek. A perbeli esetben a bíróság szervezeti-működési körébe tartozó ok minősült olyan sürgős esetnek, amelynek alapján sor került a tárgyalási időköz 8 napra történő megrövidítésére. A bíróság megjegyzi azt is, hogy az I. r. alperes eljárási jogai azért sem sérültek, mivel a bíróság nem hozott a per első tárgyalásán ítéletet, így lehetősége volt az I. r. alperesnek arra, hogy érdemi védekezésének részletes indokait a későbbiekben előterjessze. A fentiek alapján a bíróság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. A Pp. 78. (1) bekezdése alapján a pernyertes fél költségeinek megfizetésére a pervesztes felet kell kötelezni. A 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (2) bekezdése alapján a pertárgy forint összegű értékére figyelemmel forint ügyvédi munkadíj jár a felperesnek, amelyet az I. r. alperes a rendelkező részben meghatározott módon köteles megfizetni. A felperes személyes költségmentessége folytán le nem rótt forint összegű kereseti illetéket az I. rendű alperes köteles - külön felhívásra - a Magyar Állam javára megfizetni. A teljesítési határidő a Pp (1) bekezdésén alapul. Az ítélet elleni jogorvoslati jogosultságot a Pp a biztosítja. Budapest, január 23. dr. Boda János Péter s.k. bíró

-. - ---- _:~..:.._~ :. 0

-. - ---- _:~..:.._~ :. 0 Ügyszám: 36.G.43.24112014118. A Fővárosi Törvényszék. " dr. Némethi Csanád ügyvéd (1123 Budapest, Táltos u. 15/B. VII. em. 2.) által képviselt 'J - -. - - -,.; ~, - -- '"' 0 "T ---,..,,,. ' felperesnek

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 A Magyar Nemzeti Bank elnökének 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelete а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire

Részletesebben

,9...:.:.. ;v:-,:,; -,- ;.,_... ítélet e t:

,9...:.:.. ;v:-,:,; -,- ;.,_... ítélet e t: Budapest, II. Varsányi Irén. u. 40-44. 2r.11: ;;:--::i.., "'"' 1 t;i,, 1 /,,9...:.:.. ;v:-,:,; -,- ;.,_... A Fővárosi Törvényszék dr. Némethi Gábor ügyvéd ( e.. ) felperesnek.) által képviselt dr. Rása

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet

42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet A jogszabály mai napon (2015.II.2.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

Magyar joganyagok - 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet - a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen 1. oldalszerződéses kik

Magyar joganyagok - 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet - a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen 1. oldalszerződéses kik Magyar joganyagok - 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet - a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen 1. oldalszerződéses kik 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet a pénzügyi intézmények fogyasztói

Részletesebben

a dr. Némethi Gábor (1123 Budapest, Táltos u. 15/B. VII/2.) ügyvéd által képviselt : MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci u. 38.) alperes ítéletet:

a dr. Némethi Gábor (1123 Budapest, Táltos u. 15/B. VII/2.) ügyvéd által képviselt : MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci u. 38.) alperes ítéletet: 2015 MARC 3 1 Budapesti XVIII. és XIX Kerületi Bíróság 2.P. XIX.. - A Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság, a dr. Némethi Gábor (1123 Budapest, Táltos u. 15/B. VII/2.) ügyvéd által képviselt felperesnek,

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó e AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015. március 31-től

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói. Hatályba lépés: 2015. február 25-től.

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói. Hatályba lépés: 2015. február 25-től. Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Hatályba lépés: 2015. február 25-től. Tartalomjegyzék Fogyasztási hitelek... 3 11.1.1. Svájci frank alapú személyi kölcsön korábban

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.08.

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.08. Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.08.01-től) Tartalomjegyzék 11.2.1. HUF Szabad felhasználású jelzáloghitelek

Részletesebben

A-PBT-A-6/2014. Ajánlás

A-PBT-A-6/2014. Ajánlás A-PBT-A-6/2014. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület P.J. (xxx, a továbbiakban: Kérelmező) ABC Zrt. (yyy, a továbbiakban: pénzügyi szolgáltató) ellen benyújtott kérelmére indult pénzügyi fogyasztói jogvita

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.585/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Fekete Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő iroda címe; ügyintéző: dr. Fekete Csaba ügyvéd) által képviselt... (felperes címe) felperesnek,

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. augusztus

Részletesebben

IGÉNYBEJELENTŐ A KÖLCSÖNSZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FORINTRA TÖRTÉNŐ ÁTVÁLTÁS ÉS KAMATMÓDOSÍTÁS MELLŐZÉSÉHEZ

IGÉNYBEJELENTŐ A KÖLCSÖNSZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FORINTRA TÖRTÉNŐ ÁTVÁLTÁS ÉS KAMATMÓDOSÍTÁS MELLŐZÉSÉHEZ IGÉNYBEJELENTŐ A KÖLCSÖNSZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FORINTRA TÖRTÉNŐ ÁTVÁLTÁS ÉS KAMATMÓDOSÍTÁS MELLŐZÉSÉHEZ Tisztelt Pénzügyi Intézmény! A 2014. évi LXXVII. törvény 12. -ában foglalt jogaim érvényesítése

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kondíciós Listája Hatályos: 2014. március 03. TARTALOMJEGYZÉK 1. Arteus Gold Credit devizakölcsön befektetési arany fedezete mellett... 4 1.1. Arteus Gold

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Fiatalok

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás kölcsön, hitelt érdemlő bizonyíték Kfv.I.35.496/2006/4.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Lampé Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Lampé Zoltán ügyvéd) által képviselt felperes

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Gazdasági Kollégiuma Budapest, II., Varsányi I. u. 40-44. 1535 Bp. Pf.: 887. 28.G.41.501/2015/9.

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Gazdasági Kollégiuma Budapest, II., Varsányi I. u. 40-44. 1535 Bp. Pf.: 887. 28.G.41.501/2015/9. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Gazdasági Kollégiuma Budapest, II., Varsányi I. u. 40-44. 1535 Bp. Pf.: 887. 28.G.41.501/2015/9. A Fővárosi Törvényszék dr. Baffia Gergely jogtanácsos (1013 Budapest, Krisztina krt.

Részletesebben

a dr.. ügyvéd (0000 Budapest...) által képviselt X.Y (--------------.) felperesnek -

a dr.. ügyvéd (0000 Budapest...) által képviselt X.Y (--------------.) felperesnek - 14. P. xx.xxxx/ 2011/ 24. 1 A a dr.. ügyvéd (0000 Budapest...) által képviselt X.Y (--------------.) felperesnek - a --------Ügyvédi Iroda - dr. --------ügyvéd (------ Budapest, ------------.) által képviselt

Részletesebben

Minden esetben egy példahitellel szemléltetjük a törlesztőrészletek rövid- és hosszútávon történő módosulását.

Minden esetben egy példahitellel szemléltetjük a törlesztőrészletek rövid- és hosszútávon történő módosulását. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Bank fizetést könnyítő konstrukciói fizetési nehézségekkel küzdő illetve tartósan nem teljesítő ügyfelek részére Érvényes: 2015. május 28-tól Az MKB Bank felelősen eljáró hitelezőként

Részletesebben

Tájékoztató a követeléskezelő által kezelt fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási tudnivalókról

Tájékoztató a követeléskezelő által kezelt fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási tudnivalókról Tájékoztató a követeléskezelő által kezelt fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási tudnivalókról A fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási szabályokat az alábbi két törvény

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.10.

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.10. Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.10.01-től) Tartalomjegyzék 11.2.1. HUF Szabad felhasználású jelzáloghitelek

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Piaci kamatozású lakáshitelek (Érvényes: 2015.11.

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Piaci kamatozású lakáshitelek (Érvényes: 2015.11. Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Piaci kamatozású lakáshitelek (Érvényes: 2015.11.01-től) Tartalomjegyzék 11.3.1. HUF Piaci kamatozású lakáscélú hitelek (vásárlás,

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015. március 31-től VÁLTOZÁSOK ÁLTOZÁSOK:

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Pfv.I.20.728/2013/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria az Orgován Ügyvédi Iroda (1184 Budapest, Építő u. 30. B. lph. fszt.1., ügyintéző: dr. Orgován István ügyvéd) által képviselt Szentirmainé

Részletesebben

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal:

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal: LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Felügyeleti (MNB) engedély száma: 2138/1998/F Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing tevékenységre PLAGd/2009.08.01.

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y 2008. március 1. napját megelőzően a Santander Consumer Finance Zrt. által megkötött, a 2014. évi XXXVIII. törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel

Részletesebben

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 3/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A KÉSEDELMI ÉS AZ ÜGYLETI KAMAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 3/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A KÉSEDELMI ÉS AZ ÜGYLETI KAMAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 3/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A KÉSEDELMI ÉS AZ ÜGYLETI KAMAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL A Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma az illetékességi területéhez

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás A tárgyalást megelızı szakasz Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Az elsıfokú eljárás szakaszai 1. A tárgyalást megelızı szakasz (a keresetlevél benyújtásától a perindítás hatályának

Részletesebben

Gyakran Ismételt Kérdések a fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó elszámolással kapcsolatban

Gyakran Ismételt Kérdések a fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó elszámolással kapcsolatban Kiemelten felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét arra, hogy az alábbi információk a vonatkozó jogszabályok 2014. november 17-én ismert tartalmával összhangban kerültek megfogalmazásra és ügyfeleink tájékoztatását

Részletesebben

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott 1. számú melléklet FHB Nyrt.1132. Budapest, Váci út 20. Banki érkeztetés: Tárgy: Bejelentéshez kötött előtörlesztési bejelentő Tisztelt Cím! Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára,

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet ÖNKORMÁNYZATI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2010. november 11. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei az Eger és

Részletesebben

Ügyféltájékoztató II. a Pannon Takarék Bank Zrt. fizetési nehézségek esetére kínált áthidaló megoldásainak hatásairól

Ügyféltájékoztató II. a Pannon Takarék Bank Zrt. fizetési nehézségek esetére kínált áthidaló megoldásainak hatásairól ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÁTHIDALÓ MEGOLDÁSOKRÓL SZÁMPÉLDÁKKAL A Pannon Takarék Bank Zrt. fizetési nehézségek esetére kínált áthidaló megoldásai hatásainak számszerű bemutatása Bevezető: A lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

2. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i rendkívüli ülésére

2. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Gunaras Zrt. tartozásával és az ellene indított

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA

KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA A hirdetmény kiegészítés visszavonásig érvényes Az UniCredit Bank Zrt. a fennálló hitel-, illetve kölcsönszerződések kapcsán az alábbi lehetőségeket

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

153. KÉRELEM ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN

153. KÉRELEM ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN 153. KÉRELEM ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye (A Kérelmező nem kapott elszámolást és/vagy szerződésmódosulási dokumentációt) Benyújtandó

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Dr. Balázs Tamás irodavezető ügyvéd, egyetemi adjunktus Dr. Balogh Mónika jogász, ügyvédjelölt

Részletesebben

PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG 3.M.719/2001/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52.) által képviselt Z. Gy. felperesnek

Részletesebben

LÍZINGHELYETTESÍTŐ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK, AKÁR ÖNERŐ NÉLKÜL*

LÍZINGHELYETTESÍTŐ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK, AKÁR ÖNERŐ NÉLKÜL* Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. május 11 -tól/től visszavonásig LÍZINGHELYETTESÍTŐ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK, AKÁR ÖNERŐ NÉLKÜL* Fészekrakó (FR) programra vonatkozóan is! Magánszemélyek részére Piaci

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

HIRDETMÉNY Már nem értékesített Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Közzététel 2013. május 17.

HIRDETMÉNY Már nem értékesített Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Közzététel 2013. május 17. HIRDETMÉNY Már nem értékesített Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Közzététel 013. május 17. Forint alapú Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Megnevezés Hitelsávok

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. július 1. 1 DEVIZAKIVÁLTÓ HITEL FŐBB KONDÍCIÓI 2012. március 1-től nem igényelhető! Forint alapú Devizakiváltó Hitel kondíciói: A kölcsön

Részletesebben

Tájékoztatjuk arról is, hogy milyen teendői vannak abban az esetben, ha a levélben közölt adatok felülvizsgálatát kéri.

Tájékoztatjuk arról is, hogy milyen teendői vannak abban az esetben, ha a levélben közölt adatok felülvizsgálatát kéri. ...... Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet... 6763 Szatymaz, Dózsa Gy. u. 25-27.... Szerződésszám:... Tisztelt...! Ebben a levélben tájékoztatást adunk a fenti számú szerződésre vonatkozóan a 2014. évi

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

Részletek a Kúria 2/2012 (XII. 10.) PK véleményéből

Részletek a Kúria 2/2012 (XII. 10.) PK véleményéből 2. Az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó jogszabályba ütköző kikötés ezen okból semmis. A bíróság ezért először azt vizsgálja, hogy az általános szerződési feltételek között szereplő kikötés a jogszabályi

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. január 10-től befogadott kérelmek esetében alkalmazott

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 16.Gf.40.572/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (..., ügyintéző dr. Stanka Gergely ügyvéd) által képviselt... (...) felperesnek a Dezső és Társai Ügyvédi

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL 2012.07.17-2015.01.31. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSKRE 2015. február

Részletesebben

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő Miért érdemes kölcsön felvételkor deviza alapú kölcsönt igényelni? Hazánk lakossági hitelállományának túlnyomó része devizaalapú kölcsönökből áll. Ennek oka, hogy a külföldi fizetőeszközben nyilvántartott

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Kaposvári Munkaügyi Bíróság 2.M.733/2000/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőr Szakszervezet dr. Topánka Erika képviselő által képviselt K. Z. felperesnek a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Nádasi-Szabó Tamás (felperesi jogtanácsos címe) jogtanácsos által képviselt KDB Bank Európa Zrt. (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) felperesnek a Dr. Rátky és Társa

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2016. január 01-től VÁLTOZÁSOK: VÁLTOZNAK

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. január 13-tól 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

Név Város. 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. Irányítószám. I. Elszámoláshoz kapcsolódó információk. 1. oldal

Név Város. 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. Irányítószám. I. Elszámoláshoz kapcsolódó információk. 1. oldal Név Város PILLÉR Takarékszövetkezet Utca/Házszám 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. Irányítószám Szerződésszám: Tisztelt! Ebben a levélben tájékoztatást adunk a fenti számú szerződésre vonatkozóan a

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

Tisztelt Alkotmánybíróság! 1. Az alkotmányjogi panasz elbírálása során irányadó jogszabályok:

Tisztelt Alkotmánybíróság! 1. Az alkotmányjogi panasz elbírálása során irányadó jogszabályok: 1 Alkotmánybíróság 1015 Budapest Donáti u. 35-45.. Bíróság útján Ügyszám: Tisztelt Alkotmánybíróság! alábbi Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. (1) bekezdése alapján az a l k o t m

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződések törvényben. előírt forintosításáról

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződések törvényben. előírt forintosításáról Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződések törvényben előírt forintosításáról Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Érdeklődő! Az alábbiakban a fogyasztói kölcsönszerződések kötelező jogszabályi forintosításával

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. július 1-től

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. július 1-től HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági ingatlanlízing termékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről című dokumentum 1.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 0,5970% 6,4650 % Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 0,5970% 6,4650 % Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2014. március 01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23)

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2014. február 19.-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

A fogyasztói kölcsönszerződések elszámolásához és forintosításához kapcsolódó intézményi tájékoztató levelek

A fogyasztói kölcsönszerződések elszámolásához és forintosításához kapcsolódó intézményi tájékoztató levelek A fogyasztói kölcsönszerződések elszámolásához és forintosításához kapcsolódó intézményi tájékoztató levelek Dr Windisch László alelnök Freisleben Vilmos Fogyasztóvédelmi igazgatóság igazgató 2015. február

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 26.

Részletesebben

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről.

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. február 1-től visszavonásig

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. április 22-től I. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben