1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása"

Átírás

1 10130 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 64. szám Az emberi erõforrások minisztere 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelete az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (. 20.) ESZCSM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékrõl szóló 2/2004. (I. 17.) EüM rendelet módosításáról Az egészségügyrõl szóló évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában, a 12. és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyrõl szóló évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (. 20.) ESZCSM rendelet módosítása 1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) a következõ 1/A. -sal egészül ki: 1/A. E rendelet alkalmazásában az Eütv.-ben és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben foglalt fogalom-meghatározásokat kell figyelembe venni. 2. Az R. 3. (2) (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek: (2) Az (1) bekezdés a) pont aa) és ac) alpontjában, valamint e) pontjában foglaltakat akkor is biztosítani kell, ha az egészségügyi szolgáltató kizárólag a beteg otthonában vagy az e célra kialakított betegszállító vagy mentõ jármûben nyújt egészségügyi szolgáltatást. (3) A (2) bekezdés szerinti esetben az egészségügyi szolgáltató székhelyén, illetve telephelyén biztosítani kell az ellátáshoz szükséges tárgyi feltételek szakszerû tárolását. (4) A betegek számára a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak biztosítania kell az akadálymentes közlekedés lehetõségét, továbbá ezen egészségügyi szolgáltatóknál a fogyatékossággal élõk részére biztosítani kell az (1) bekezdés d) pontja és a 4. (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételek speciális kialakítását. 3. (1) Az R. 4. (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek: (A 3. -ban foglaltakon túl minden 24 óránál hosszabb folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál biztosítani kell) a) a beteg pihenését, éjszakai elhelyezését biztosító helyiséget, amelyben a betegágyon túl az étkezéshez és a mindennapi használatú személyes tárgyak elhelyezéséhez szükséges bútorzat, valamint hideg és meleg folyóvizes kézmosási lehetõség is rendelkezésre áll, b) az a) pont szerinti helyiségbõl, annak elõterébõl vagy az egyes helyiségeket összekötõ közlekedõbõl nyíló, nemenként elkülönített zuhanyozót és mellékhelyiséget, (2) Az R. 4. (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (A 3. -ban foglaltakon túl minden 24 óránál hosszabb folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál biztosítani kell) d) a beteg kezdeményezésére, illetve átmeneti cselekvõképtelenné válása esetére a betegnek a napi életvitelhez szükséges készpénze és egyéb vagyontárgya megõrzését az egészségügyi szolgáltató szabályzatában foglaltak szerint, (3) Az R. 4. (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (A 3. -ban foglaltakon túl minden 24 óránál hosszabb folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál biztosítani kell) f) a normál, a könnyû-vegyes és a diétás étkeztetésben részesülõ betegek számára napi háromszori fõétkezést, és naponta egy alkalommal kisétkezést, (4) Az R. 4. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) Az (1) bekezdésben foglaltakat az egybefüggõ ellátás 24 óránál rövidebb idõtartamára tekintettel az egynapos sebészeti ellátást, kúraszerûen végezhetõ ellátást vagy nappali ellátást ideértve a nappali kórházi ellátást is nyújtó egészségügyi szolgáltató az ezen ellátási formákra irányadó jogszabályban foglaltak szerint biztosítja.

2 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 64. szám (5) Az R. 4. (3) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki: [Az (1) bekezdés f) pontja alkalmazásában:] c) diétás étkeztetés: a gyógyintézeti fekvõbeteg átlagos energia- és tápanyagszükségletét fedezõ olyan ételekbõl összeállított étrend, amely különleges összetételére vagy az elõállítása során alkalmazott egyedi eljárásra tekintettel olyan fogyasztók speciális táplálkozási igényeit elégíti ki, akik számára sajátos egészségi állapotuk bizonyos anyagok ellenõrzött mértékben történõ fogyasztását teszi indokolttá. 4. (1) Az R. 5. (1) bekezdés b) d) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek: (Az egészségügyi szolgáltató) b) a járóbeteg-szakellátás körében ba) a járóbeteg-szakellátás általános szintjén mûködõ egészségügyi szolgáltatás esetén a szakrendelés, bb) krónikus betegek, illetve fertõzõ betegségben szenvedõ betegek ellátása és speciális gondozása esetén a gondozó, bc) speciális szaktudást és technikai feltételek magasabb szintjét igénylõ tevékenységet végzõ, a járóbeteg-szakellátás speciális szintjén mûködõ egészségügyi szolgáltatás esetén a szakambulancia, bd) legalább 4 szakterületen az adott területhez tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatás nyújtása és a helyszínen radiológiai és legalább az orvosi laboratóriumi diagnosztikai ellátás 0. szintje és az I. szint elérhetõsége, valamint a 10. (4) bekezdésére figyelemmel, a feladatok ellátásához indokolt magasabb szintû orvosi laboratóriumi diagnosztikai ellátás biztosítása esetén a rendelõintézet, be) amennyiben szolgáltatás nyújtására változó helyszínen, illetve az e célra kialakított jármûvel kerül sor, a mobil egészségügyi szolgálat, bf) speciális diagnosztikai vagy terápiás feladatok ellátása esetén az állomás, illetve a központ, bg) kizárólag a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozását végzõ egészségügyi szolgáltató esetén a laboratórium, bh) kizárólag a kórisme felállítása, illetve megerõsítése céljából speciális vizsgálat végzésére szakosodott egészségügyi szolgáltató esetén a diagnosztikai központ, bi) a betegek otthonában történõ ápolási, illetve kórházi ellátást kiváltó szakápolási feladatok esetén az otthoni ápolási, otthoni szakápolási szolgálat, a haldokló beteg otthonában történõ gondozásával kapcsolatos egészségügyi tevékenység végzése esetén a hospice szolgálat, bj) a kizárólag egészségügyi szakdolgozó által nyújtott ellátást végzõ egészségügyi szolgáltató esetén az adott egészségügyi szakma vagy szakképesítés elnevezés használatára jogosult; c) a fekvõbeteg-szakellátás körében ca) krónikus, rehabilitációs vagy folyamatos orvosi felügyeletet nem igénylõ ápolási, szakápolási szolgáltatás nyújtása esetén az adott ellátási formában mûködõ intézet, cb) több szakmai fõcsoportba tartozó szakmában aktív és krónikus, illetve aktív vagy krónikus betegellátást nyújtó, diagnosztikai háttérrel mûködõ egészségügyi szolgáltató esetén a kórház, cc) az egy szakmacsoporton belül speciális, magas szintû szakmai tudás rendelkezésre állása, és az ahhoz kapcsolódó gyógyító, módszertani, kutatási és oktatási tevékenység gyakorlása esetén az országos intézet, cd) ha azt az orvostudományi vagy egészségtudományi képzést folytató egyetem részeként látja el, a klinika elnevezés használatára jogosult; d) amennyiben egy szakterületen legalább 5 napon keresztül napi 6 órában biztosítja a 4. (1) bekezdése szerinti tárgyi feltételeket azzal, hogy csak a beteg nappali elhelyezésére szolgáló helyiség biztosítása szükséges, a nappali kórház elnevezés használatára jogosult. (2) Az R. 5. (4) bekezdés második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép: A nappali ellátás keretében az étkezés biztosítása az elvégzett beavatkozás idõtartamának függvényében, illetve a beteg egészségi állapotának figyelembevételével szükséges. 5. Az R. 9. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 9. (1) Az eltérõ egészségi állapotú betegek differenciált ellátását a fokozatosság elvén egymásra épülõ, a szakmai tevékenységeknek a szakmai tapasztalat és a technikai feltételek alapján csoportosított progresszivitási szinteken mûködõ ellátórendszer biztosítja.

3 10132 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 64. szám (2) A járóbetegek a) eseti szakellátása és a krónikus betegek folyamatos gondozása az általános járóbeteg-szakellátás, b) speciális szaktudást, illetve eszközöket igénylõ szakellátása a speciális járóbeteg-szakellátás keretében történik. (3) A diagnosztikai szakellátás a 2. mellékletben szakmánként meghatározott progresszivitási szinteken történik. (4) A fekvõbeteg-szakellátás az ellátáshoz szükséges eltérõ személyi és tárgyi feltételek alapján a 2. mellékletben szakmánként meghatározott progresszivitási szinteken történik. (5) A sebészeti osztály II. progresszivitási szintjére mûködési engedéllyel rendelkezõ egészségügyi szolgáltató a traumatológiai ellátás I. progresszivitási szintjéhez tartozó egészségügyi szolgáltatást is nyújthat, amennyiben az arra elõírt feltételeknek megfelel. (6) A daganatos betegek többszakmás járó- és fekvõbeteg-szakellátására mûködési engedéllyel rendelkezõ egészségügyi szolgáltató onko-teamet köteles mûködtetni. (7) A hagyományos személyes találkozáson alapuló tevékenységek így az orvos és a beteg, illetve az orvos és orvos közötti konzultáció mellett az adott szakterület szakorvosa egészségügyi adatok elektronikus rendszerben történõ továbbítása révén az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló törvény elõírásainak megfelelõen személyes jelenlét nélkül is felállíthat diagnózist és terápiás javaslatot adhat telemedicina keretében, az adott tevékenység végzéséhez a 2. mellékletben megállapított feltételek teljesítése esetén. 6. Az R a helyébe a következõ rendelkezés lép: 10. (1) Az 1. melléklet tartalmazza az egyes egészségügyi szakmáktól független általános minimumfeltételeket. (2) A 2. melléklet tartalmazza az egyes szakmák körébe tartozó egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges minimumfeltételeket. (3) A 3. melléklet tartalmazza az ápolókra, dietetikusokra, gyógytornászokra, védõnõkre és a szociális munkásokra vonatkozó személyi minimumfeltételeket. (4) A 4. melléklet tartalmazza az egészségügyi dokumentáció részét képezõ ápolási, fizioterápiás és dietetikai dokumentáció tartalmi és formai követelményeit. (5) A diagnosztikus háttér amennyiben a 2. melléklet eltérõen nem rendelkezik más egészségügyi szolgáltatóval kötött szerzõdés alapján is biztosítható. (6) Egy adott szakrendeléshez szükséges tárgyi feltételek úgy is biztosíthatóak, ha azonos telephelyen mûködõ másik szervezeti egységben ezek elérhetõen és hozzáférhetõ módon igénybe vehetõek. (7) A közfinanszírozás körében a) a minimális esetszám tekintetében a szervezeti egység által egy év alatt a finanszírozónak jelentett, adott szintre sorolt összes beavatkozások száma az irányadó; amennyiben a beavatkozások végzését az orvos több egészségügyi szolgáltatónál vagy mátrix osztályon végzi, annak megtörténtét az illetékes szakmai vezetõ vagy a szolgáltató orvos vezetõje igazolja, b) ha a közfinanszírozásban részesülõ egészségügyi szolgáltató nem közfinanszírozott ellátást is nyújt, az egészségügyi szolgáltatónak a közfinanszírozott és a nem közfinanszírozott tevékenység vonatkozásában két különálló szervezeti egységet kell létrehoznia. (8) Amennyiben valamely szakterület minimumfeltételeit e rendelet nem tartalmazza, az adott ellátásra vonatkozó jogszabály rendelkezései az irányadóak. 7. Az R. 11. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Az egészségügyi szolgáltatónál minõségügyi megbízott irányítja a belsõ minõségirányítási rendszer mûködtetését. 8. Az R. a következõ 13. -sal egészül ki: 13. (1) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (. 20.) ESZCSM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékrõl szóló 2/2004. (I. 17.) EüM rendelet módosításáról szóló 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. és 3. melléklet szerinti, a fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére megállapított feltételeknek való megfelelést

4 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 64. szám a) azoknak a fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak, amelyeket a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló évi CLIV. törvény 7. (2) bekezdése szerinti kapacitás-felosztási eljárás érint, a kapacitás-felosztás tárgyában hozott határozat közlésétõl számított 8 napon belül, b) az a) pont alá nem tartozó, fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak július 1-jéig kell bejelenteniük. (2) A Módr.-rel a fekvõbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók részére megállapított, a 2. és a 3. mellékletben foglalt feltételeknek történõ megfelelést a mûködési engedélyt kiadó hatóság november 1-jéig ellenõrzi. (3) A Módr.-rel megállapított 2. és 3. melléklet szerinti, a közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére megállapított feltételeknek szeptember 1-jétõl kell megfelelni. (4) A (3) bekezdés szerinti megfelelést az egészségügyi szolgáltatóknak a mûködési engedély esetleges módosításával egyidejûleg, de legkésõbb október 30-ig kell bejelenteniük. (5) A Módr.-rel a (3) bekezdés szerinti szolgáltatók részére megállapított, a 2. és a 3. mellékletben foglalt feltételeknek történõ megfelelést a mûködési engedélyt kiadó hatóság március 1-ig ellenõrzi. 9. (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az R. 1. mellékleteként az 1. melléklet lép. (2) Az R. 2. számú melléklete helyébe az R. 2. mellékleteként a 2. melléklet lép. (3) Az R. 3. számú melléklete helyébe az R. 3. mellékleteként a 3. melléklet lép. (4) Az R. a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki. 10. Az R. a) 3. (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában a fertõtlenítési szövegrész helyébe a kézfertõtlenítési szöveg, b) 4. (1) bekezdés e) pontjában az állandó jelleggel szövegrész helyébe a folyamatosan szöveg, c) 4. (1) bekezdés h) pontjában az élelmezési szövegrész helyébe az élelmezési és táplálási szöveg, d) 5. (3) bekezdésében a ga) pontja szövegrész helyébe a g) pont ga) alpontja szöveg, az a b) és c) pont szövegrész helyébe az az (1) bekezdés b) és c) pontja szöveg, e) 6. (3) bekezdésében az az igénybevételérõl tájékoztatja a fõvárosi és megyei kormányhivatal kistérségi (fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézetét szövegrész helyébe az az igénybevétel tényét bejelenti a részére mûködési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervnek szöveg, f) 11. (2) bekezdésében a szolgáltatások szövegrész helyébe az egészségügyi szolgáltatások szöveg, az ellenõrzésére is szövegrész helyébe az ellenõrzésére szöveg lép. 11. Hatályát veszti az R. a) 4. (1) bekezdés g) és i) pontja, valamint (4) bekezdése, b) 5. (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az, amennyiben mûködése az adott alapellátás körébe tartozó valamennyi ellátást felöleli, szövegrész, c) 5. (2) bekezdése, d) 7. (3) bekezdésében a (pl. koraszülött mentés, fertõzõbeteg-szállítás) szövegrész, e) 11. (1) bekezdése, f) 12. (4) és (5) bekezdése. 2. Az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékrõl szóló 2/2004. (I. 17.) EüM rendelet módosítása 12. Az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékrõl szóló 2/2004. (I. 17.) EüM rendelet 2. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 3. Záró rendelkezés 13. Ez a rendelet június 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Balog Zoltán s. k., emberi erõforrások minisztere

5 10134 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 64. szám 1. melléklet az 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelethez 1. melléklet a 60/2003. (. 20.) ESZCSM rendelethez Az egészségügyi szolgáltatók tevékenységéhez szükséges engedélyezett egészségügyi szakmától független általános minimum követelmények 1. A fekv beteg-ellátás minimum kapacitása A fekv beteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók közül 1.1. a krónikus, rehabilitációs, vagy az ápolási betegellátást nyújtó szolgáltatásnál kórházhoz, más egyéb egészségügyi fekv beteg ellátáshoz nem integrált intézet esetében 10, kórházban, más egyéb egészségügyi fekv beteg ellátásban integrált osztály esetében 15, 1.2. az aktív és/vagy krónikus betegellátást nyújtó kórház, az országos intézet esetében 70, 1.3. a klinika esetében amennyiben egy szakmára vagy egy szakmai f csoportba sorolt szakmákra rendelkezik engedéllyel 30 fekv beteg egyidej elhelyezéséhez és ellátásához szükséges kapacitás folyamatos rendelkezésre állásáról kell gondoskodni. 2. A szolgáltatók szakmáktól független feladatai 2.1. A fekv beteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a betegellátás folyamatossága érdekében az engedélyezett szakmák mindegyike számára saját szervezeti egységének m ködtetésével vagy m ködési engedéllyel rendelkez közrem köd egészségügyi szolgáltató bevonásával, vagy szerz dés útján [kivéve: c), d), m), n), r), s) pont] biztosítja a) az ápolás-gondozást, b) a fizioterápiás szolgáltatást, c) a gyógyszerellátást, d) az egészségügyi dokumentációt, nyilvántartást és adatvédelmet, e) a betegek számára az egyedi diétás követelményekre is figyelemmel a betegélelmezést és dietetikai szolgáltatást, dietetikai szaktanácsadást, f) a sterilanyag-ellátást, g) a rovar- és rágcsáló irtást, h) a kommunális és veszélyes hulladék kezelését és tárolását, i) a szakkönyvtári szolgáltatást és/vagy internet elérhet séget, j) az egészségügyi textília-ellátást (textiltisztítás, szennyes- és tisztaruha kezelés), k) az intézményi takarítást, tisztaságot, l) a halottak szállítását és/vagy h tve tárolását, m) az infekciókontrollt (külön jogszabály szerint), n) a dezinfekció tevékenységet, o) a központi vagy egyedi orvosi gázellátást, p) a biológiai minta szállítását és tárolását, q) az intézményen belüli betegszállítást, r) a járványügyi érdekb l történ elkülönítést, megel z rendszabályokat (izoláció), s) a vér- és vérkészítményeket (beleértve a szállítást is) A járóbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a betegellátás folyamatossága érdekében az engedélyezett szakmák mindegyike számára saját szervezeti egységének m ködtetésével vagy m ködési engedéllyel rendelkez közrem köd egészségügyi szolgáltató bevonásával, vagy szerz dés útján [kivéve: e), k), m) pont] biztosítja a) az asszisztenciát/ápolást, b) a gyógyszerellátást, c) a fizioterápiát, d) a diagnosztikai szolgáltatást, e) az egészségügyi dokumentációt, nyilvántartást és adatvédelmet, f) a sterilanyag-ellátást, g) az egészségügyi textília-ellátást (textiltisztítás, szennyes- és tisztaruha kezelés), h) a kommunális és veszélyes hulladék kezelését és tárolását, i) az intézményi takarítást, tisztaságot, j) a rovar- és rágcsáló irtást, k) az infekciókontrollt (külön jogszabály szerint),

6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 64. szám l) a dezinfekció tevékenységet, m) a biológiai minta szállítását és tárolását, n) az intézményen belüli betegszállítást, o) a dietetikai szaktanácsadást (csak a rendel intézetben). 3. A járóbeteg szakrendelés/szakambulancia általános feltételei 3.1. Szakrendelés: a járóbeteg-szakellátás olyan általános szintje, mely a 7. pontban felsorolt feltételekkel és a 2. mellékletben az adott szakmánál meghatározott személyi és egyéb tárgyi feltételekkel elkülönülten rendelkez szervezeti egység, amely egy engedélyezett szakmát foglal magába és meghatározott rendelési id ben m ködik. Amennyiben ugyanazon szakmában, ugyanazon id ben több rendel ben nyújtják a járóbeteg-szakellátást, az egyes rendeléseket önálló szervezeti egységnek kell tekinteni és a m ködési engedélyben külön-külön kell nevesíteni Szakambulancia: a járóbeteg-szakellátás olyan speciális ellátási szintje, amely a 7. pontban meghatározott tárgyi feltételekkel, illetve az adott szakmában a 2. mellékletben meghatározott minimumfeltételekkel rendelkez, speciális tevékenységeket végz elkülönült szervezeti egység. 4. Fekv beteg-ellátó osztály m ködésének általános feltételei 4.1. Általános feltételek a) A fekv beteg-ellátó osztály: olyan elkülönült szervezeti egység, amely egy engedélyezett szakmát foglal magába. b) A fekv beteg-ellátó összevont osztály: olyan elkülönült szervezeti egység, amely egy szakmai f csoportba sorolt több engedélyezett szakmát, valamint más szakmai f csoportba tartozó, szakmailag szorosan illeszked, azonos ellátási formában engedélyezett szakmát foglal magába. Az összevont osztály ágyszáma az osztályon belül engedélyezett szakmák közül a 2. melléklet szerinti legmagasabb ágyszámmal rendelkez szakma ágyszámának is megfelelhet. c) Amennyiben a 2. melléklet másképp nem rendelkezik, az osztály az a) pontban meghatározottak tekintetében legalább 15 fekv beteg egyidej elhelyezéséhez és ellátásához szükséges feltételek folyamatos rendelkezésre állását biztosítja. d) Az osztály szakorvosi szakképesítéssel rendelkez felel s szakmai vezet (az ápolási osztály és a központi gyógytorna-fizioterápia kivételével, a külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkez osztályvezet f orvos) irányításával m ködik Minden fekv beteg-ellátó osztálynak rendelkeznie kell 4 percen belül elérhet en az újraélesztés eszközeivel (újraéleszt tálca/táska), így különösen: a) motoros szívóval, b) hordozható defibrillátorral, c) kézi lélegeztet vel, d) laryngoscoppal, tubusokkal, e) hordozható G-val, mely legalább 3 elvezetés egyidej megjelenítésére és rögzítésére alkalmas, f) a 2. mellékletben a központi ügyelet minimumfeltételeinél meghatározott gyógyszerekkel Minden fekv beteg-ellátó osztálynak rendelkeznie kell a 3. (1) bekezdés a) és b) pontjában a rendel re meghatározott feltételeknek megfelel osztályos vizsgáló helyiséggel A feln tt ellátás keretében gyermekellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak gyermekek elhelyezésére külön kórtermet, szül i jelenlét lehet ségét és elérhet gyermekgyógyász szakorvosi ellátást biztosítania kell. 18 év alatti gyermek feln tt osztályon is ellátható a következ szakmákban: fül-orr-gégészet, traumatológia, sebészet, szülészet-n gyógyászat, szemészet, addiktológia és pszichiátria. 5. A fekv beteg-ellátás speciális m ködési formái 5.1. Mátrix osztály A mátrix osztály: olyan elkülönült szervezeti egység, amely több, de azonos ellátási formában, különböz szakmai f csoportba tartozó engedélyezett, azonos telephelyen elhelyezked szakmát foglal magába (kivéve csecsem - és gyermekgyógyászat szakma) azzal, hogy a szervezeti egységben vagy operatív, vagy nem operatív tevékenység végezhet, szakmánként rögzített ágyszámmal A mátrix osztályon az engedélyezett szakmák vonatkozásában legalább 5 ágyat kell elkülöníteni. A mátrix osztályon, az osztály általános minimumfeltételein túl biztosítani kell a progresszív ellátási szintnek megfelel en az egyes szervezeti egységenként engedélyezett egyes szakmákhoz tartozó, a 2. mellékletben meghatározott személyi és tárgyi feltételeket. Az ügyeleti ellátásnál minden, az adott mátrix osztályon engedélyezett szakma tekintetében a szakorvos jelenlétét vagy készenlétét biztosítani kell A közfinanszírozott mátrix osztályon ellátott szakmák ugyanazon a telephelyen, önállóan, további közfinanszírozott osztályon nem engedélyezhet k.

7 10136 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 64. szám Intenzív, sürg sségi, fert z, szülészet-n gyógyászati, onkológiai, pszichiátriai, neurológiai, rehabilitációs és ápolási osztályos feladatok mátrix osztályon nem láthatók el A csecsem - és gyermekgyógyászat tekintetében mátrix osztály csak csecsem - és gyermekellátás nyújtást jelent szakmakóddal ellátott szakmák esetében hozható létre, a neonatológia kivételével. A gyermekgyógyászati szakmai tevékenységek, feladatok csak úgy végezhet k el mátrix osztály keretében, ha általános csecsem - és gyermekgyógyászati szakma mellett m ködnek mátrix formában, minimum 4 ágyon A III. progresszivitási szintre sorolt szervezeti egység nem kerülhet mátrix osztályba, kivéve a csecsem - és gyermekgyógyászati ellátásokat Kórházi szakápolás (ápolási osztály), önálló ápolási intézet A fekv beteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató saját ápolási irányítással m köd egysége, amely ápolási szolgáltatást nyújt azok számára, akiknek folyamatos ápolásra van szükségük, de rendszeres orvosi ellátásra már nem szorulnak Az önálló ápolási intézet nem kórházi struktúrában m köd intézmény Az ápolási osztályon és az ápolási intézetben a felel s szakmai vezet i feladatokat a vezet ápoló látja el Sürg sségi betegellátó osztály/beteg-fogadóhely A heveny tünetek vagy sürg sségi ellátást igényl kórkép miatt el re nem tervezett felvételre jelentkez vagy el zetes szakorvosi vizsgálat nélkül jelentkez, vagy beszállított beteg fogadására az aktív fekv beteg-ellátásra engedéllyel rendelkez egészségügyi szolgáltató a) sürg sségi betegellátó osztályt köteles kialakítani a 2. mellékletben meghatározott sürg sségi betegellátó egységben szervezett szakellátás minimumfeltételei alapján, b) az a) pontban meghatározott feltételekkel nem rendelkez szolgáltató beteg-fogadóhelyet köteles kialakítani az alábbi feltételek alapján: Gép-m szerpark: Hordozható G képerny vel Defibrillátor (hordozható) Vércukormér refraktometriás/elektrokémiai Ambu ballon (feln tt, gyerek) Szabad légutak biztosításának eszközei Szívó (motoros vagy központi) Oxigén (palack vagy központi) Telefon A sürg sségi betegellátó osztályt, illetve beteg-fogadóhelyet könnyen megközelíthet helyen kell kialakítani. Az elhelyezkedésr l, az elérhet útvonalról és az ügyeletes orvos (vezet ) nevér l az intézet bejáratánál jól látható és egyértelm módon tájékoztatást kell kifüggeszteni Központi gyógytorna fizioterápia egység Fekv beteg-ellátást kiszolgáló, vezet gyógytornász irányításával m köd egység, amely gyógytornafizioterápia szolgáltatást nyújt egy intézményen belül az adott osztályok igényeinek megfelel en A központi gyógytorna fizioterápia egységben a vezet gyógytornász irányítása alatt gyógytornászok és fizio/fizikoterápiás (szak)asszisztensek, gyógymassz rök is dolgoznak Az egység felel s szakmai vezet i feladatait a vezet gyógytornász látja el, aki a kórház szakmai vezet jének irányítása alatt áll. 6. A m t egység általános minimumfeltételei Az aneszteziológiai munkahely minimumfeltételei az 1501 szakmakód alatt Kism t egység Osztályos m t egység Központi M t Egység (önálló szervezeti egység)

8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 64. szám Vezet m t s szakasszisztens - 1 f 1 f M t s szakasszisztens 1/m t asztal 2/m t asztal 2/m t asztal M t ssegéd 1/m t asztal 2/m t asztal 2/m t asztal Szakmai helyiségek: Személyzeti zsilip Betegzsilip/betegtartózkodó Betegel készít 2 1 1/m t terem 1/m t terem Orvosi csaptelep hideg-meleg vízzel Kéz érintése nélkül m ködtethet (könyökkel, lábbal, szenzoros, stb.) szeradagoló Falra szerelt papírtörölköz tartó Bemosakodó 2 1 db legalább 2 1/m t terem m t teremhez Orvosi csaptelep hideg-meleg vízzel Kéz érintése nélkül m ködtethet (könyökkel, lábbal, szenzoros, stb.) szeradagoló 1 db legalább 2 m t teremhez Falra szerelt papírtörölköz tartó M t terem Ébred /megfigyel helyiség központi Sterilanyag raktár elkülönített szekrény 1 1 Tiszta-anyagraktár elkülönített szekrény 1 1 Gyógyszerraktár elkülönített elkülönített szekrény szekrény 1 El készít -munkaszoba Szennyes anyag-eszköz el készít Szennyes-, és szemét tároló Személyi tartózkodó Mosdók Adminisztrációs helyiség Takarítószer és -eszköz tároló elkülönített 1 1 szekrény 1 A m t teremnek a bemosakodó helyiséggel és a beteg-el készít vel közvetlen kapcsolatban kell lennie. 2 A helyiségek a zöld zóna tisztafolyosójáról kell, hogy nyíljanak A m t terem általános minimumfeltételei Tárgyi feltételek: Általános feladatoknak vagy speciális feladatoknak megfelel en biztonsági áramforrás biztosítása szükséges M t asztal Megfelel megvilágítást biztosító m t lámpa/m t lámparendszer Mobil m t lámpa Központi vagy egyedi gázellátó Nagysebészeti altatógép, lélegeztet vel, monitorral M téti észlel G rendszer + monitor Infúziós pumpa + állvány Mobil röntgen és/vagy tv képer sít rendszer

9 10138 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 64. szám Nagyfrekvenciájú vágó- és elektrocoaguláló készülék M szerasztal gördíthet (fékezhet ) M szerel asztal, Sonnenburg (fékezhet ) Operat ri szék (karos, állítható) M szerasztal fix M t zsámoly, kétlépcs s Infúziós állvány, m t asztalhoz csatlakoztatható Sterildoboz tároló és állvány Röntgenfilmnéz szekrény vagy digitális röntgenarchívumhoz csatlakozó nagy monitor Vérkészítmény tárolására alkalmas h t Gyógyszer tárolására alkalmas h t Vérkészítmény melegít készülék Sugárvéd ólomgumikötények, egyéb véd eszközök Defibrillátor (mobil) m t traktusonként Központi szívó Izoláló állvány Ledobó állvány Tolókocsi 6.2. Ébred -megfigyel helyiség minimumfeltételei Ébred -megfigyel helyiség: altatás vagy egyéb érzéstelenítés mellett végzett invazív beavatkozást követ en a beteg megfigyelésére és az azonnali szöv dmények elhárítására szolgáló helyiség. Ágyak: M t ben Osztályon Ébred -megfigyel helyiség minimumfeltételei 0,5-1,5 ágy /m t asztal (szakmai profiltól függ en) 2 ágy Aneszteziológus orvos Aneszteziológus szakasszisztens vagy intenzív terápiás szakasszisztens 1 Betegkísér Tárgyi feltételek: Orvosi csaptelep hideg-meleg vízzel 1 Központi gázellátó ágyanként Szívórendszer (központi) ágyanként G monitor 2 ágyanként G Pulzoximéter ágyanként Vérnyomásmér ágyanként H mér ágyanként Defibrillátor (mobil) 1 Lélegeztet ballon 2 ágyanként Laryngoszkóp (teljes lapoc sorozattal) 1 Respirométer 1 Respirátor 1 Infúziós pumpa 1 Infúziós állvány ágyanként

10 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 64. szám Egyszerhasználatos t k, fecskend k, kanülök Vérgáz analizátor Vizsgálólámpa 1 Tolókocsi (ül -fekv ) 1 Zárható gyógyszerszekrény + a betegellátáshoz szükséges gyógyszerek 1 H t szekrény (gyógyszer) 1 Ágytál, vizeletgy jt (kacsa) ágyanként 6.3. Az Intermediaer care ellátás minimumfeltételei Prioritási kritériumok az intermediaer care beutaláshoz: 1. Kritikus állapotú, instabil betegek, akiknél azonban az alapbetegségük természeténél, illetve súlyosságánál fogva a javulás esélye csekély. 2. Intenzív ellátást nem igényl betegek: a) a beteg állapota jobb annál, hogysem intenzív kezelést igényeljen, b) a beteg állapota rosszabb annál, hogysem az intenzív kezelést l javulás várható lenne. Az egyes betegbeutalási prioritásoknak megfelel en az ellátás szintjei Prioritási szint Intermediaer care 1 2 Intermediaer care: Feladata els sorban az állapotuknál és alapbetegségük súlyosságánál fogva a 1. vagy 2. prioritási csoportba tartozó aktív betegek ellátása, akik szokványos osztályra nem helyezhet k ki, mert valamilyen szint szubintenzív ellátást (pl. tartós lélegeztetés) igényelnek. Intermediaer care Aneszteziológiai és/vagy intenzív terápiás szakorvos 2. Irányítja, szervezi a gyógyító, igazgatási és szakképzési munkát Orvos-beteg arány 1:4 A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) 2. Szakmailag speciális helyiségek Technikai szoba / gép raktár 1 3. M szer-géppark Ágymelletti beteg rz monitor (minimum: G, ágyanként 1 pulzusszám, non-invazív vérnyomásmérés lehet sége) Pulzoximéter ágyanként 1 ST-T analízis ágyanként Lélegeztet készülék Hány ágyanként 1 3 Kézi lélegeztet ballon Minimum 2 Mobil újraélesztési egység 1 Defibrillátor, hordozható 1 Váladékszívó készülék, fali ágyanként 1 Mellkasszívó készülék, fali ágyanként 1 Motoros fecskend (perfúzor) ágyanként 2 Infuziós pumpa (infúzor) ágyanként 1 Vér-infúzió melegít egyszer 1 Laringoszkóp 2 Vérgáz analizátor Haemoglobinométer 1 K-Na koncentráció mér

11 10140 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 64. szám Vércukor meghatározó készülék Betegmelegít készülék (meleg leveg s típusú) 1 7. Rendel és osztály általános minimumfeltételei Az egészségügyi szolgáltatónál m köd járóbeteg-szakrendelés, ideértve a fekv beteg-ellátó osztályos szakambulanciát, valamint a fekv beteg osztály a következ feltételeket biztosítja: Rendel és osztály általános minimumfeltételei rendel osztály 1 f szakorvos + 1 f asszisztens/szakasszisztens (amennyiben a 2. melléklet másként nem rendelkezik) Fekv beteg szakellátásban a 2. melléklet, valamint a 3. melléklet szerinti követelmények Adminisztrátor (40-50 ágyanként, illetve 5 rendel i munkahelyenként 1) Betegkísér * Tárgyi feltételek: Helyiségek Vizsgáló helyiség Orvosi szoba N vérszoba/n vérpult Fektet (1 f ápolóval) épületenként járóbeteg ellátásban 2 órán túli tartózkodás esetén, amennyiben a beteg önellátásra képtelen Személyzeti öltöz nemenként vizesblokkal */** Személyzeti tartózkodó (teakonyha, pihen ) Konyha/tálaló Betegétkez / étkez asztal, szék Váróhelyiség Baba-mama szoba * * Betegöltöz nemenként * Kegyeleti szoba Betegek részére WC (hideg-meleg vizes kézmosóval) nemenként elkülönített Mozgássérültek részére WC (hideg-meleg vizes kézmosóval) épületen belül * * épületen belül épületen belül Személyzeti WC Sterilanyag tároló (külön helyiség, vagy szekrény) * Fogyóanyag tároló (külön helyiség, vagy szekrény) * Takarítószer és takarítóeszköz tároló ** Tisztaruha tároló ** Szennyesruha tároló ** Veszélyes hulladék gy jt Kommunális hulladék gy jt Elkülönít helyiség * Felszerelés Vizsgáló asztal/ágy/szék * Beteg fellép /lépcs vizsgáló asztalhoz/ágyhoz/székhez * Bútorzat Számítógép, nyomtató Fax (telephelyenként)

12 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 64. szám Telefon Orvosi csaptelep (hideg-meleg vizes) a kézfert tlenítés feltételeinek * biztosításával a kezel /vizsgáló helyiségekben Hideg-meleg vizes kézmosási lehet ség a kórteremben Mozgatható vizsgáló lámpa * Zárható gyógyszerszekrény * Zárható kábítószer szekrény * Gyógyszer tárolásra alkalmas h t szekrény * Vérkészítmény tárolására alkalmas h t szekrény * Dokumentáció és irattároló Röntgenfilmnéz szekrény, vagy digitális archívumhoz kapcsolt monitor * * Ágy (a szakma specialitásaira figyelemmel állítható, gurítható) Prevenciós és terápiás antidecubitor matrac Háttámasz, lábtámasz Éjjeli szekrény, ül ke, lámpa (ágyanként) Etet asztal Betegek ruházatának a tárolására zárható szekrény N vérhívó/jelz cseng (ágyanként, valamint a mellékhelyiségenként) rz fény Járókeret * Betegemel * Fürdet szék Tolókocsi El készít /kezel /kötöz kocsi vagy tálca * Gyógyszerosztó kocsi vagy tálca Ágyazó kocsi Ágytál, kacsa, valamint ágytál-, vizel edény tartó Ágytálmosó berendezés és/vagy helyiség Gép-m szer, eszköz Infúziós állvány * Infúziós pumpa és/vagy perfusor Oxigénellátás (központi vagy egyedi) Vérnyomásmér, vérnyomásmér mandzsettasor (a korosztálynak megfelel en) Motoros szívó */** Defibrillátor */** Készenléti (reanimációs) tálca/táska (lélegeztet ballon, laringoszkóp, * különböz méret tubusok, gyógyszerek) épület szintenként G képerny vel/regisztrálóval (hordozható) * Fonendoscop * Kötszervágó olló * Nyelvlapocok * Reflexkalapács * * Pupillavizsgáló lámpa * * Visustábla * * H mér * Sebészeti ollók * * Sebészeti csipeszek * * Érfogók különböz méretben * * Idegentest fogó, gombos szonda * * Szájterpeszt * * Nyelvfogó * * Ujjvéd (fém) * * Gyomormosó készülék és szondák * *

13 10142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 64. szám Beönt készlet * * Vesetál * Leszorító gumi * Mér szalag * Vizeletvizsgálati gyorsteszt és kémcsövek * * Kémcs állvány * Vizeletgy jt edény * Vizelet fajsúlymér * Személymérleg és/vagy csecsem mérleg * Testmagasságmér * * Egyszerhasználatos fecskend k különböz méretben * Egyszerhasználatos injekciós t k különböz méretben * Egyszerhasználatos katéterek különböz méretben * * Különböz méret steril és nem steril kötszerek * Vércukor meghatározásához eszköz * * Egyszerhasználatos gumikeszty k és gumiujjak Zárt vérvételi rendszer * Speciális diagnosztikai és szakmai háttér: Orvosi laboratóriumi diagnosztika leletezés helyben vagy telemedicina útján Radiológia (rtg., UH) leletezés helyben vagy telemedicina útján Patológia leletezés helyben vagy telemedicina útján Orvosi mikrobiológiai laboratórium leletezés helyben vagy telemedicina útján Érintett szakterület/szakterületek szakorvosi konzíliuma Érintett szakterület/szakterületek szakdolgozói és egyéb konzultációja (szakápoló, dietetikus, gyógytornász, véd n, szociális munkás, klinikai szakpszichológus, pszichológus, konduktor, ergoterapeuta, mentálhigiénikus, gyógypedagógus, pedagógus) Betegjogi képvisel * Értelemszer en az adott helyen engedélyezett szakma specialitásaira figyelemmel. ** Rendel intézetben legalább 1 db biztosítása szükséges. M t asztal/2 m t s szakasszisztens, m t asztal/2 m t ssegéd 8. Az egészségügyi szolgáltatónál az orvosi laboratóriumi diagnosztika szintje a) Járóbeteg szakellátás esetén minimum laboratórium 0. szint, illetve az I. szint elérhet sége szükséges. b) Fekv beteg szakellátás esetén minimum laboratórium II. szint. c) Országos feladatkör speciális intézetek, térségi ellátás esetén minimum laboratórium III. szint. 9. Egészségügyi szolgáltató által újszülött anonim, örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történ elhelyezésére m ködtetett inkubátor feltételei Általános feltételek 1. Az inkubátor-fogadóhelyet közterületr l könnyen megközelíthet helyen kell kialakítani. 2. Elhelyezésér l, elérhet ségér l az intézet bejáratánál jól látható és közérthet tájékoztatót kell kifüggeszteni. 3. Az újszülött inkubátorba történ elhelyezéséhez az anonimitás lehet ségét biztosítani kell. 4. Biztosítani kell, hogy az inkubátor folyamatosan (folytonos üzemmódban) újszülött befogadására alkalmas legyen. 5. Újszülött anonim elhelyezésére szolgáló inkubátor kizárólag ott m ködtethet, ahol az újszülött ellátásához legalább a neonatológia I. szintjének megfelel szakmai minimumfeltételek biztosítottak. 6. Az egészségügyi államigazgatási szerv felé jelenteni kell az eseteket. Tárgyi feltételek 1. Inkubátor, amely melegít, izolál és mechanikai védelmet biztosít. 2. Hangjelzés vagy a behelyezés tényére az egészségügyi szolgáltatót figyelmeztet más jelz rendszer m ködtetése. *

14 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 64. szám Sterilanyag-ellátás minimumfeltételei A sterilanyag-ellátás közrem köd szolgáltató útján történ biztosítása csak akkor lehetséges, ha a közrem köd szolgáltatónál az e rendelet szerinti minimumfeltételek legalább az azonos ellátási szintnek megfelel en biztosítottak és a sterilizálás folyamata tanúsított min ségügyi rendszerrel felügyelt. Kategóriák Alapellátás, járóbetegszakellátás Fekv beteg-szakellátás Rendel * Önálló Rendel intézet Gyógyintézeti Sterilanyagellátás Központi Sterilizáló Egység (KSE) (f ) (f ) (f /400 ágy) (f /400 ágy) 1. Egészségügyi szakképesítéssel M t s szakasszisztensi és/vagy m t asszisztensi szakképesítéssel Fert tlenít -sterilez képesítéssel Betanított munkás Takarító Tárgyi feltételek: 1. Szakmai helyiségek 19 rendel * rendel intézet gyógyintézet KSE 1.1. Szennyes oldali anyagátvev El készít helyiségek

15 10144 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 64. szám Tisztító-mosogató/fert tlenít Zsilipel -öltöz * Csomagoló Sterilizáló 20 1* Sterilanyag raktár 1.5. Sterilanyag-kiadó Egyéb raktárak Csomagolóanyag raktár Vegyszer-raktár Egyszerhasználatos sterilanyag-raktár 2. Általános helyiségek rendel * rendel intézet gyógyintézet KSE 2.1. Ügyviteli helyiségek Vezet asszisztensi szoba Iroda/adminisztrációs helyiség Ügyeletes szoba Kiegészít helyiségek Szociális helyiségek [öltöz, zuhanyozó, WC az országos településrendezési és építési követelményekr l szóló kormányrendelet (OTÉK) szerint]

16 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 64. szám Étkez Takarítószer- és eszköztároló Hulladéktároló Konténermosó Konténertároló Gépek, m szerek, berendezés (szakmai helyiségenkénti bontásban) rendel * rendel intézet gyógyintézet KSE 3.1. Anyagátvev Átvev pult Asztal/számítógépes munkahely - - min. 6 m 2 min. 12 m Kézmosó/kézfert tlenít Tisztító-mosogató, fert tlenít Mosogató medence - min. 9 m 2 min. 12 m 2 min. 30 m Mosogatógép Ultrahangos tisztító berendezés S rített leveg s pisztoly Vízpisztoly Lerakó asztal Kézmosó/kézfert tlenít

17 10146 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 64. szám 3.3. Csomagoló Csomagoló/tálca összerakó asztal Tároló-rendszer Asztal/számítógépes munkahely M szerszekrény - min. 10 m 2 min. 20 m 2 min. 50 m Kézmosó, kézfert tlenít Sterilizáló - min. 15 m 2 min. 20 m 2 min. 30 m 2 Autokláv 2, H érzékeny anyagok sterilizálására engedélyezett berendezés (ETO 12, Formaligáz 13, Plazma 13 ) Berakodó kocsi Asztal/számítógépes munkahely /sterilizáló berendezés 2/sterilizáló berendezés Kézmosó, kézfert tlenít Tároló-polcrendszer 3.5. Sterilanyag-raktár min. 10 m 2 min. 30 m 2 min. 50 m 2 Kézmosó, kézfert tlenít Tároló-polcrendszer 3.6. Sterilanyag kiadó min. 6 m 2 * min. 10 m 2 min. 15 m 2

18 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 64. szám Kézmosó, kézfert tlenít Kiadópult * Azon alapellátást, illetve járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében, ahol a m ködés során a szakma szabályai steril orvostechnikai eszközök alkalmazását írják el és a sterilizálást helyben végzik. A sterilanyag ellátás egyszer használatos steril anyagokkal, eszközökkel, vagy más, megfelel m ködési engedéllyel rendelkez szolgáltatóval kötött szerz dés alapján is biztosítható. 1 Egy helyiségben végezheti a tisztítást és csomagolást térben elkülönítetten. 2 A sterilizáló berendezés a rendel helyiségben, térben elkülönítetten m ködtethet. 3 Amennyiben a sterilizáló berendezés falba épített, kétoldali átadós rendszer, úgy a csomagoló helyiség sterilanyag raktárral közös fala el tti tér annak tekinthet. 4 Az Országos Epidemiológiai Központ által kiadott, érvényben lév Tájékoztató a sterilizálásról cím kiadvány szerint. 5 Egy helyiségben, térben elkülönítve megoldható. 6 Amennyiben az egyszerhasználatos, gyárilag sterilizált orvostechnikai eszközök ellátása is a sterilizáló egységb l történik. 7 Vezet asszisztensi szobával összevonható. 8 Ügyeleti rendben m köd fekv beteg-ellátó intézményben üzemel sterilizáló egység esetén. 9 Legalább két szivattyús, orvostechnikai eszközök tisztítására-fert tlenítésére engedélyezett, validálható [(EN ISO 15883) szabvány alapján] készülékek. Új egység kialakításánál a kétajtós átadórendszer berendezések beépítése engedélyezett. 10 Az orvostechnikai eszközökr l szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet követelményeinek megfelel, validálható és megfelel ségi tanúsítvánnyal rendelkez (CE és négyjegy Notified Body azonosító), kétajtós átadórendszer berendezések beépítése engedélyezett. 11 A 10. pontban leírtaknak megfelel, de nem kétajtós autokláv. 12 Az orvostvechnikai eszközökr l szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet követelményeinek megfelel, vákuum alatt üzemel, validálható és gázmegsemmisít berendezéssel felszerelt etilénoxidos gázsterilizáló berendezés beépítése engedélyezett. 13 Az orvostechnikai eszközökr l szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet követelményeinek megfelel, validálható és megfelel ségi tanúsítvánnyal rendelkez (CE és négyjegy Notified Body azonosító) formalinos autokláv és plazma sterilizátor beépítése engedélyezett. Ajánlott a kétajtós átadórendszer berendezés telepítése. 14 Csak abban az esetben, ha a fert tlenít takarítást a sterilizáló egység saját személyzete végzi. 15 Külön-külön a szennyezett és tiszta oldalon. 16 Leng karos csapteleppel felszerelt mosdó és kéz érintése nélkül m ködtethet (könyökkel, lábbal, szenzoros, stb.) falra szerelt kézfert tlenít szer és folyékony kézmosószer adagoló. 17 Abban az esetben, ha külön helyiségben történik az eszközök tisztítása, fert tlenítése. 18 Abban a helyiségben, ahol az adott részfolyamatot végzik. 19 Mosható és fert tleníthet padló- és falburkolat. 20 Ha a sterilizáló egységben textília csomagolása is történik, azt külön kialakított csomagoló helyiségben kell végezni. 21 Abban az esetben, ha nem teljes kör en a Központi Sterilizálóban történik az intézmény minden egyes osztályára kiterjed en a m szerek (mechanikus tisztítása, tálcák pakolása stb.), textíliák el készítése (hajtogatása stb.) a sterilizálásra, úgy az ezen osztályokon foglalkoztatott betanított munkásokat, kisegít személyzetet is bele kell számolni ezen létszámba. Általános jelmagyarázat: : elérhet intézményen belül : elérhet intézményen kívül : szükséges

19 10148 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 64. szám 2. melléklet az 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelethez 2. melléklet a 60/2003. (. 20.) ESZCSM rendelethez A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MINIMUMFTÉT Általános jelmagyarázat: : elérhet intézményen belül : elérhet nem intézményen belül : szükséges (tárgyi feltételeknél a szervezeti egységen belül, vagy közvetlenül mellette rendelkezésre kell állnia) A személyi feltételek FTE egységben kerültek meghatározásra. FTE: teljes 40 órás munkaid re számított heti munkaid aránya (az általános szabálytól való eltérés jelölve pl. m szakonként v. adott ágyszámra, illetve járóbeteg szakrendelés létszáma heti 30 óra szakrendelésre számítva) sze: szükség esetén ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV BETEGLÁTÁS Aneszteziológia Szakmakód: 1501 Aneszteziológiai munkahely minimumfeltételei Orvos vezet aneszteziológus szakorvos 1 Vezet aneszteziológiai szakasszisztens 1 Aneszteziológus szakorvos/szakorvos jelölt intézményen belüli szakorvosi 1/aneszt. munkahely felügyelettel Feln tt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológiai szakasszisztens 1/aneszt. munkahely Tárgyi feltételek: 1. Altatógép: 1/m t asztal Tartozékai: Légz rendszerek 3/gép Lélegeztet készülék 1/gép Voluméter (az altatógép monitorba beépített is lehet) 1/gép Légúti nyomásmér (az altatógép monitorba beépített is lehet) 1/gép Oxigénkimaradás-jelz riasztó (altatógépbe beépített is lehet) 1 A légz rendszer szétkapcsolódását jelz riasztó (beépített is lehet) 1 Aneszteziológiai beteg rz monitor 1 Az aneszteziológiai monitor minimális kötelez funkciói: G 1 Vérnyomásmér (vértelen) 1 Pulzoximéter 1 Kapnográf 1 2. Laringoszkóp 2/altatógép 3. Az újraélesztés eszközei: Defibrillátor 1/m t egység Ambu ballon típusú lélegeztet eszköz 1/altatógép Az esetleges aneszteziológiai szöv dmények elhárítására megfelel intenzív terápiás háttér biztosítása szükséges Aneszteziológiai szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei Aneszteziológus szakorvos 1 Általános asszisztens/feln tt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológiai 1 szakasszisztens

20 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 64. szám Tárgyi feltételek: a rendel általános feltételei + Pulzoximéter 1 H mér (tympanikus h mérséklet) 1 Vérnyomásmér (noninvazív) 1 Respirométer Kézi lélegeztet ballon 2 Mobil reszuszcitációs egység Váladékszívó készülék Laringoszkóp 1 G készülék 12 csatornás 1 Testsúly és testmagasságmér 1 Otthon végzett parenterális táplálási szakambulancia minimumfeltételei Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos/gasztroenterológia szakorvos/sebész 1 szakorvos Klinikai és mentálhigiéniai feln tt szakpszichológus Klinikai és mentálhigiéniai gyermek szakpszichológus Pszichoterapeuta Radiológia szakorvos Dietetikus Gyógytornász Diplomás ápoló Szakápoló 1 Gyógyszerész Informatikus Tárgyi feltételek: a rendel általános feltételei + Hitelesített mérleg 1 Ágymérleg 1 Felkar b rred mér 1 Testmagasságmér 1 Infúziós pumpa 2 Bioelektromos impedancia (testzsír) mér 1 Képer sít 1 Kórházi hálózatba épített számítógépes állomás 2 Speciális diagnosztikai és szakmai háttér: Orvosi laboratóriumi diagnosztika Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika UH diagnosztika Endoszkópos labor CT Az otthoni parenterális táplálás feltételei az otthoni szakápolási tevékenységr l szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendeletben foglaltak figyelembe vételével Intenzív ellátás Szakmakód: 1502 Intenzív ellátás Prioritási kritériumok intenzív osztályos beutaláshoz: 1. Kritikus állapotú, instabil betegek, akiknek olyan intenzív ellátásra van szükségük, amely ITO-n kívül nem végezhet (pl. lélegeztetés, folyamatos vazoaktív szer adagolás, folyamatos invazív monitorozás, szervpótló kezelés, stb.). 2. Olyan betegek, akik állapotuknál fogva intenzív monitorozást és szükség esetén azonnal intenzív beavatkozást igényelnek (azaz 1-es prioritású beteggé válhatnak). 3. Kritikus állapotú, instabil betegek, akiknél azonban az alapbetegségük természeténél, illetve súlyosságánál fogva a javulás esélye csekély.

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA LII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 5033 5480. OLDAL 2012. július 5. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek-

Részletesebben

Orvostechnológiai alapismeretek II. rész

Orvostechnológiai alapismeretek II. rész 1 Magyar Mérnöki Kamara Egészségügyi-Műszaki Tagozata FAP-3/2013 Orvostechnológiai alapismeretek II. rész (Segédlet a jogosultsági/tanúsítási vizsga letételéhez) Összeállította: dr. Forgács Lajos Ellenőrizte:

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet. 2013.12.3. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet. 2013.12.3. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten Kft. I 73/203. (II. 2.) EMMI rendelet 73/203. (II. 2.) EMMI rendelet az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekkel

Részletesebben

52/2014. (XII. 19.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

52/2014. (XII. 19.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 52/2014. (II. 19.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2014.12.20-2014.12.21 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2004. március 8., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK 15/2004. (III. 8.) ESZCSM r. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról A jogszabály mai napon hatályos állapota 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről

Részletesebben

A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. I.2. I.3. I.4. A kórház megnevezése: Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház I.1.1. Rövidített cégneve: Gyógyfürdőkórház

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Készítette: Ellenőrizte: 2013.04.01. Dr. Hunyadfalvi Balázs Dátum ügyvéd 2013.04.01. Dr. Dávid Gyula Dátum orvosigazgató A dokumentáció kódja: SZMSZ Állomány

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Markhot Ferenc Oktatókórház és Egészségügyi Szolgáltató OLDAL: 1 /85 DÁTUM: 2014/08/29/ Hatályba lépés: Hatályba lép: 2014.08.26. Iktatószám: Köteles példányt kapnak: főigazgatói titkárság Jogtanácsos

Részletesebben

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról hatályos: 2013.12.24 - Módosított rendeletek: Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

Részletesebben

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 26294 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező

Részletesebben

A HIGIÉNÉS FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA MF 002.RE

A HIGIÉNÉS FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA MF 002.RE Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: A HIGIÉNÉS FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA MF 002.RE Készítette: Dr. Szamosi Szilvia Átvizsgálta: Dr. Váncsa Andrea Jóváhagyta:

Részletesebben

A klinikai fogászati higiénikusi tevékenység ántsz vonatkozásai. Sira Emese Jogi szakokleveles közegészségügyijárványügyi

A klinikai fogászati higiénikusi tevékenység ántsz vonatkozásai. Sira Emese Jogi szakokleveles közegészségügyijárványügyi A klinikai fogászati higiénikusi tevékenység ántsz vonatkozásai Sira Emese Jogi szakokleveles közegészségügyijárványügyi felügyelő ??? Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervezeti felépítése

Részletesebben

VÁMOSPÉRCS KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG SZAKRENDELÕ

VÁMOSPÉRCS KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG SZAKRENDELÕ VÁMOSPÉRCS KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG SZAKRENDELÕ ORVOSTECHNOLÓGIAI KIVITELI TERV VERZIÓ: 01 2010. Július EGÉSZSÉG TERVEZÕ MÛHELY KFT. 1144 Budapest, Füredi utca 44. Tel: +36/ 20-466-5969 Létesítmény: Vámospércsi

Részletesebben

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról*

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 218. szám 86329 (4) A Civil Információs Portál felé a (3) bekezdés szerinti adatokat azok jogerőre emelkedését, érvényessé válását vagy az adatszolgáltató tudomására

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. június 30., hétfő Tartalomjegyzék 159/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet Az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2009.07.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok. k é z i k ö n y v (MEES) 1.0 változat

Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok. k é z i k ö n y v (MEES) 1.0 változat Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok k é z i k ö n y v (MEES) 1.0 változat EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 2007. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 RÖVIDÍTÉSEK... 4 I. BETEGELLÁTÁSI FOLYAMATOK... 5 I./1. ELLÁTÁSI

Részletesebben

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat-

Részletesebben

T/13099. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

T/13099. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13099. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. november

Részletesebben

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Bárány Zsolt főigazgató Dr. Bóth János polgármester Minőségirányítási szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

A Kormány 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 2758 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 26. szám A Kormány 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége Igazgatója 47-4/204. ikt. számú rendelkezésének. számú Melléklete BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJA 204 Szervezeti

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. az egészségügyi szolgáltatóról és az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókról szóló adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. az egészségügyi szolgáltatóról és az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókról szóló adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az egészségügyi szolgáltatóról és az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókról szóló adatszolgáltatáshoz Ezen adatszolgáltatás valamennyi egészségügyi szolgáltatás ideértve a gyógyszerellátást

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben