Miskolci Szakképzési Centrum Fazola Henrik Építőipari és Művészeti Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miskolci Szakképzési Centrum Fazola Henrik Építőipari és Művészeti Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERV"

Átírás

1 Miskolci Szakképzési Centrum Fazola Henrik Építőipari és Művészeti Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERV 2017/2018 TANÉV Készítette: Jóváhagyta:. Mokrai Attila tagintézmény-vezető.. Tátrai István József főigazgató Miskolc, szeptember 1.

2 Tartalom Bevezetés 3 Törvényi háttér-változások 4 Tanévkezdést és tanévet érintő feladatok 7 Helyzetelemzés, személyi és tárgyi feltételek 11 Személyi feltételek, Továbbképzés 11 Tárgyi feltételek alakulása 11 Anyagi vonzattal járó tevékenységek 12 A tanév legfontosabb pedagógiai célkitűzései, feladatai 14 Felnőttképzés, felnőttoktatás 15 Mérés, értékelés a tanév folyamán, belső ellenőrzés 15 Vezetői ellenőrzés a pedagógiai tevékenységre 19 Szülőkkel történő kapcsolattartás 24 Tantestületi és munkaértekezletek 24 Munkaközösségek feladatai és éves munkatervei 26 Tanév rendje 61 Megbízások 67 Beiskolázási akcióterv 69 A munkaterv elfogadása 74 2

3 Bevezető A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola től a Miskolci Szakképzési Centrum Fazola Henrik Építőipari és Művészeti Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája néven működik. Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2017/2018-as tanévben az oktatói-nevelői munkánk fókuszába továbbra is a tehetséggondozás és a kompetencia alapú oktatás bővítése, a módszertani kultúránk fejlesztése, a minőségi oktatás- valamint nevelés kerül. Fontosnak tartjuk a felnőttképzés és a felnőttoktatásban való tevékenységet ezért igyekszünk minél több tanulót bevonni a képzések formáiba. A társadalmi változások iskolai kivetülései, a társadalomban meglévő különbségek, továbbra is napi kihívások - gondok és feladatok elé állítják a szülőket, pedagógusokat és a diákokat egyaránt. Éppen ezért a nevelői-oktatói munkánkban, az életben való boldoguláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, mint például az együttműködési-kommunikációs képességek elsajátítása elengedhetetlen. Az intézmény 2017/2018-as tanévére vonatkozó munkaterve a 2017.augusztus 31-én megtartott tanévnyitó tantestületi értekezletén a munkaközösségek, a DÖK, a Szülői választmány részéről elfogadásra kerültek. 3

4 Törvényi háttér/változások A Magyar Közlöny évi 90. száma június 14. A 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI.14.) EMMI rendelet Magyar Közlöny évi 87. száma június évi LXX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Újdonság a 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI.14.) EMMI rendeletben a Pályaorientációs célú tanítás nélküli munkanap tervezése. 5. A tanítási évben a tanítási napokon felül a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában 7 munkanapot a szakgimnáziumban 8 munkanapot használhat fel. Egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel. Rendelet 10. (1) a) pénzügyi és vállalkozói témahét március 5. és március 9. között, b) digitális témahét április 9. és április 13. között, c) fenntarthatósági témahét április 23. és április 27. között. (2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti. Iskolánk mind a három témahetet megrendezi, diákjaink, pedagógusaink aktívan részt vesznek a témahét rendezvényein. 4

5 Rendelet 12. (1) november 2. és február 28. között szakmai ellenőrzés keretében 4 területet kell megvizsgálni: a köznevelési információs rendszer (KIR) intézménytörzsi, a köznevelési információs rendszer (KIR) személyi nyilvántartásában; a októberi OSAP-jelentésben a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához kapcsolódó, a Hivatal által működtetett korai jelző- és pedagógiai támogató rendszeren keresztüli ADATSZOLGÁLTATÁSOK jogszabályi feltételeknek történő megfelelését. A évi LXX. törvény 6 oktatási tárgyú vagy vonatkozó törvényt módosít Eltérő hatálybalépéssel (2017. június 17.) 1. Iskolai kirándulással kapcsolatos változások; 2. Sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos változások; 3. Köznevelés-fejlesztési terv helyett éves jelentés készítése OH készíti miniszternek 4. Módosult az oktatási jogok biztosának jogállása; 5. Nemzetközi rendelkezések bővülése (szakképző iskola határon túli tagintézmény létrehozása szakképzési tevékenység és kollégiumi ellátás biztosítására január 01.) 6. Arany János programok rendeletben történő újra szabályozása várható; 7. Foglalkoztatási változások Rendeleti szintről törvényi szintre emelés 62.. (6) Meghatározott feladatok ellátásának időkeretének beszámítása (of, kollégiumi csoport vezetői, munkaközösség vezetői, DÖK segítő tanár). Képesítési előírások rugalmasabbá válása Oktató-nevelő munkánkat a hatályos a 2011.évi CXC Nemzeti Köznevelési Törvény, a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet, a Nemzeti Alaptanterv, valamint a Szakképzési Törvény alapján kezdjük meg. Az osztályozó vizsgák, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján kerülnek megszervezésre. 5

6 A Nemzeti Köznevelési Törvény értelmében a mindennapos testnevelés bevezetésének minél hatékonyabb megszervezésére törekszünk. Az érettségi vizsgák a 100/1997 (VI.13.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kerülnek megszervezésre, míg a szakmai vizsga megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos jogszabályi hátteret a évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről biztosítja. Az osztálylétszámok kialakítása a 2011 évi CXC Nemzeti Köznevelési Törvény 4. számú melléklete alapján kerülnek kialakításra. Megváltoztak a szakmai érettségi vizsgatárgyak középszintű részletes vizsgakövetelményei az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002.(V.24.) OM rendelet módosítása alapján kell a szakmai érettségi vizsgákat lebonyolítani. A neveléssel - oktatással lekötött munkaidő a pedagógusok tekintetében heti óra lehet. Ennek mértékét a munkáltató dönti el. 6

7 Tanévkezdést és tanévet érintő feladatok Iskolánkban a rendes felvételi eljárás során felvételt nyert tanulók a beiratkozásuknak júniusban tehettek eleget. További beiratkozásra került sor augusztus 31-ig a fellebbezési eljárásoknak köszönhetően, de iskolaváltás miatt, a szeptember hónapban is - a tavalyi évekhez hasonlóan - várunk az intézményünkbe diákokat. A beiratkozás szakszerű lebonyolításáért a tanulói nyilvántartást végző kolléganő és az őt segítő pedagógusok, valamint a tagintézményvezető - helyettes biztosítja. A diákigazolvány ügyintézésével kapcsolatos változtatásokat az ügyviteli dolgozó kolléganő a hivatalos honlapon folyamatosan figyelemmel követi. A 2017/2018-as tanév megkezdése előtt a 2016/2017-es tanév javító vizsgái lezajlottak 2017.augusztus én. A vizsgák független vizsgabizottságok előtt, a kellő szakértelemmel, a megfelelő jegyzőkönyveket használva, kitöltve kerültek lebonyolításra. Az osztályfőnökök a vizsgák eredményeit még a tanév megkezdése előtt rögzítik a naplóban, bizonyítványban, illetve a törzslapban. A vizsgák lebonyolításáért az arra kijelölt tagintézményvezető-helyettes felelős. A 2017/2018-es tanév első tanítási napja szeptember 1. Ezen a napon tartja iskolánk a tanévnyitó ünnepséget is. A tanév során tanulóink indokolt esetben részesülhetnek magántanulói státuszban (orvosi papírral alátámasztva, hivatalos intézmény kérésérejavaslatára és a szülő kérésére) illetve kaphatnak felmentést tantárgy értékelése és látogatása alól. Ezek elbírálásában kizárólag az iskola vezetője dönt, szigorúan megfelelve a törvényességi elvárásoknak. A tanuló a beadott kérelmére határozatban értesül a döntésről, és ebből egy példányt természetesen az osztályfőnök is kap, s egy lefűzésre kerül az irattárba is. Iskolánk szigorúan ügyel arra, hogy tanulóink esetében bármely ügyintézés során a tankötelezettséget figyelembe vegye, és az azzal járó feltételeknek megfeleljen. Mint minden iskolában, nálunk is van évközben jogviszonyváltozás. A tanköteles tanulók számára csak másik iskolából hozott befogadó nyilatkozat esetén lehetséges intézményünkben a tanulói jogviszony megszüntetése. 7

8 Az iskolai tankönyvellátás és tankönyvtámogatás a 2017/2018-es tanévben Jogszabályi hátterét a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről biztosítja. Ebben a tanévben az általános iskolák 1-8. osztályában, valamint a középiskolák 9. évfolyamán minden diák térítésmentesen kapta a tankönyvet. Mulasztások A tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályokat a 20/2012. EMMI rendelet a tartalmazza. A mulasztások csökkentése, megszüntetése mindannyiunk feladata, ehhez a tanulók kötelességtudatának, munkafegyelmének, valamint a szülőkkel való szorosabb, akár napi kapcsolat erősítése szükséges. Fokozott figyelmet fordít minden osztályfőnök; a HHH tanulók hiányzásainak csökkentésére. Kizárólag csak az ellenőrzőbe írt igazolásokat fogadjuk el, és a szülő egy tanévben, a Házirend értelmében csak 3 napot igazolhat. Hacsak nem sürgős esetről van szó, az olyan szakrendelésekről szóló igazolásokat, ahová tanítás után is lehet menni (szemészet, tüdőszűrő) nem fogadja el az osztályfőnök. A felsőoktatási intézmények nyíltnapjain a végzős tanulónk maximum 2-szer vehetnek részt, megfelelő tanulmányi előmenetel figyelembe vételével. Minden igazolást legkésőbb 8 munkanapon belül be kell mutatni az osztályfőnöknek, ha ezt a tanuló elmulasztja, hiányzása igazolatlannak tekintendő. A hiányzásokat az osztályfőnök havonta a naplóban összesíti, illetve az igazolatlan hiányzásokat jelzi a szülőnek és az arra kijelölt szerveknek. A hátrányos helyzetű tanulók Az osztályfőnök szerepe a gyermek- és ifjúságvédelemben nagyon fontos. Munkájuk során (sajnos) egyre több hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett tanulóval találkoznak. Rendkívül fontos a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók személyiségének és családi hátterének felismerése, felderítése, valamint a veszélyeztetett tanulóval való fokozott törődés, segítségnyújtás. Amennyiben a felderített eset meghaladja az iskola intézkedési lehetőségeit, jelzést kell küldeni az illetékes hatóságok felé. Szükséges lehet a kapcsolattartás: a Nevelési Tanácsadó Intézettel, Kormányhivatal illetékes osztályával, Polgármesteri Hivatal jegyzőjével, gyámügyi, illetve szociális 8

9 ügyintézőjével, Gyermekpszichiátriával, RFK Bűnmegelőzési Osztályával, Városi Rendőrkapitányság ifjúságvédelmi nyomozóival. Sajnos évről évre megfigyelhető tendencia, hogy a tanulók egyre gyengébb tanulmányi eredménnyel, motiválatlanul, célok nélkül érkeznek intézményünkbe, ami szintén egyre bővülő pedagógiai-módszertani kihívások elé állítják a pedagógusokat. Minden osztályfőnök egyben ifjúságvédelmi feladatokat is ellát, minden szaktanár kötelessége, hogy lelkiismeretesen nyomon kövesse a tanulók sorsát. Az ifjúságvédelem legfontosabb feladata a megelőzés. A Házirend tartalmának betartására szigorúan ügyelünk, megszegése esetén a kellő büntetést vonja maga után. Fegyelmi ügyekben a Fegyelmi Bizottság munkája szükségszerű, elengedhetetlen. Sajátos nevelési igényű tanulók Intézményünkben sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók fejlesztése és BTMN-es tanulókkal való foglalkozás folyik. Pedagógiai Programunk az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztést helyezi középpontba, amelyet differenciált tanulásszervezéssel igyekszünk megoldani. Tanítási módszereink a szemléletes, cselekedtető tanulásra épülnek, kiemelt szerepet biztosítva az életközelségnek, praktikus képességek fejlesztésének. Célunk, tanítványainknak az önálló életvitelre, képességeiknek megfelelő szakmatanulásra való felkészítése. Ez utóbbi keretében fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt nálunk a diákok. Az SNI tanulók fejlesztését elősegítő célokat, feladatokat a pszichés fejlődés zavarai miatt nevelési-tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók fejlesztését segítő programunk tartalmazza. Ez utóbbi a célok és feladatok mellett részletesen kitér a kiemelt feladatokra diszlexia-diszgráfia, diszkalkulia esetén, valamint tartalmazza a megvalósítás színtereit is. Kiemelt célunk a bukások számának csökkentése, ezzel elősegítve, hogy tanulóinkat minél hosszabb ideig bent tartsuk az iskolarendszerű képzésben. Ennek érdekében a következő kiemelt tevékenységeket szorgalmazzuk: Hatékony tanítási órák, a tanítás érdekében a tevékenykedtetés maximális kihasználása. A tanulók képességeit figyelembe kell venni a követelmények meghatározásakor. Alapkészségek, - képességek kialakítása, fejlesztése. Tapasztalati úton történő ismeretszerzés. 9

10 Képességfejlesztő foglalkozások (elsősorban a halmozottan hátrányos tanulóknak). A fogalom kialakításához a meglévő szemléltető eszközök felhasználása. A hiányzások alatt kimaradt anyagrészek pótlása. Az újonnan érkező tanulók diagnosztizálása, megfelelő felzárkóztatása, segítése. (korrepetálás, felzárkóztató órák) Munka, rend, fegyelem A 2013/2014-es tanévtől kezdődően az iskolai fegyelem megtartásában a B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának munkatársa is segít. A bűnmegelőzési tanácsadó napi rendszeres jelenléte mellett, a diákjaink számára előadások megtartására is sort kerít, melynek fő célja a prevenció. A fegyelem erősítése mellett, céljuk a hiányzások csökkentése és a házirend betartatása. Az osztályfőnökeink munkáját külső szakemberek is segítik, például: vallás, drog prevenció, bűnmegelőzés, egészséges életmód témájú előadások, bemutató órák keretén belül. Az évente megszervezett osztálykirándulások egyéb kulturális programok tovább erősítik az osztályközösségek összetartó erejét. Kiemelt feladatunknak kell tekintenünk az ügyeleti rend megszervezését az egységesség és következetesség szem előtt tartásával. 10

11 Helyzetelemzés, személyi és tárgyi feltételek Személyi feltételek Tantestületünk létszáma: 55 fő Minden pedagógus rendelkezik az adott tantárgy oktatásához szükséges szakmai végzettséggel. Pedagógiai munkát közvetlenül segíti 1 fő rendszergazda,1 fő gyakorlati oktatás-vezető, 1 fő iskolatitkár, 1 fő műszaki vezető, 1 fő laboráns. Tartósan távollévők száma (GYES, GYED, fizetés nélküli) 9 fő Továbbképzés Jogszabályi hátterét a 77/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet valamint CXC Nemzeti Köznevelési törvény 62 (2), a 97 biztosítja. A es tanévben tanulmányaikat befejezték: Gerőcsné Dudás Judit iskolatitkár felsőfokú jogi asszisztens végzettséget szerzett. A tantestület tagjai közül mindenki rendelkezik megfelelő végzettséggel, így kötelező beiskolázásra nincs szükség. Tárgyi feltételek alakulása: Szeptemberben lehetőség nyílik az évek óta esedékes vagyonnyilvántartás pontosítására, a selejtezés elvégzésére. Intézményünkben tól jelentős változások történtek (tanműhely bezárás, TISZK létrehozás, tanulóink másik iskolában való nyilvántartása, intézmény összevonás, névváltozás..), amelyek megsokszorozták a kb db tétel nyilvántartását. Iskolánkban a profiljának megfelelően a legtöbb karbantartási munkát a gyakorlati oktatás keretein belül, a tananyaghoz kapcsolódóan igyekszünk megoldani. Így az elmúlt tanévben a vizesblokk is átépítésre, felújításra került, de a teljes vizesblokk és a fűtési rendszer felújítása még továbbra is várat magára. Ebben a tanévben egy újabb mosdó teljes körű felújítására kerül sor. Az iskola legtöbb területén a nyílászárók rossz állapotban van. A tavalyi tanévben több tanterem-szertár festése megtörtént. A nyár folyamán kivitelezésre került egy napelemes rendszer, amely szeptembertől jelentősen csökkenti a villamos költségeket. 11

12 A as tanévben az alábbi karbantartói munkákat tervezzük elvégezni: Termek-szertárak festése ebben a tanévben is folyamatosan Előző tanévben megkezdett, az idei tanévben folytatódó mosdók teljes körű rendbetétele Tetőszigetelés hibás részeinek javítása A salakos teniszpálya felújításának folytatása A távolugró gödör állagának javítása Szabadidős tevékenységhez megfelelő további terek kialakítása Önerőből készített kültéri tároló építésének folytatása Zöld hulladék szakszerű felhasználására komposztáló építése Tornaterem fűtési rendszerének átalakítása Az iskolában a tantermek felszereltsége megfelelő, az előző évben a könyvtár informatikai felszereltségét sikerült fejlesztenünk. Az informatikai képzés feltételeit több számítástechnikai tanterem is biztosítja. A környezetvédelem szakon kémiai és anyagvizsgáló valamint műszeres labor áll rendelkezésre, melyekben a környezetvédelem szak gyakorlati óráit meg tudják tartani. A művészeti képzés műhelyei és szaktantermei is megfelelőek ahhoz, hogy az ott folyó oktatás megfelelő feltételek mellett kerülhessen megtartásra. A szakképzéshez kapcsolódó kötelező gyakorlati órák az intézmény felújított tanműhelyeiben, illetve külső képzőhelyeken kerülnek megtartásra. A taneszközök kiválasztásánál, figyelembe vesszük a Nemzeti Alaptantervet, a kerettantervet és a szakminisztérium kerettantervi taneszközökre vonatkozó ajánlásait. A mindennapi testnevelés alkalmával diákjaink a tornatermi és a szabadtéri pályákat használják, továbbá évek óta működik a konditerem, mely a fizikai erőnlét további növelését illetve karbantartását szolgálja. Anyagi vonzattal járó tevékenységek Terület Tervezett összeg/ft Szakmai kirándulások költsége a gépészkörnyezetvédelem, vegyész tanulóinak Ft 12

13 Construma kiállítás Budapest TVK vagy Sajóbábonyi Vegyiművek Fenntarthatóság környezetvédelem tematikus hét költségei, díjazás Összesen: Kiállítások látogatásának költségei Budapesten és Miskolcon a művészeti tagozatos diákoknak Közlekedés költségei a szakmai gyakorlati helyszínekre (buszjegyek) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Jutalomkönyv odaítélése (kiemelkedő ,- tanulmányi eredményért, közösségi munkáért) Szalagavató-ballagás 300,000,- Iskolai versenyek szervezése, jutalmazás ,- Megyei szavalóverseny szervezése, díjazás ,- 13

14 A tanév legfontosabb pedagógiai célkitűzései, feladatai Célkitűzésünk, hogy tanulóink a tanulmányaik során egy korszerű, és ami a legfontosabb, használható tudásra tegyenek szert, biztosítva ezzel jövőjüket a munkaerőpiacon valamint az élet bármely területén. Célunk, hogy használjuk meglévő digitális eszközeinket minden tanítási órán, fejlesszük módszertani kultúránkat, a tanítási órákon alkalmazzuk a korszerű oktatási módszereket. Elvárások, melyek teljesítésére fokozott hangsúlyt fektetünk a tanév során: Gazdasági elvárások: képzettségi szint emelése, élethosszig tartó tanulásra való felkészítés Társadalmi elvárások: készségek, képességek, kompetenciák fejlesztése Lépéseket tenni annak érdekében, hogy elkezdődjön egy szemléletváltás, amely a munkavállaló készségeit igyekszik a munkáltatók elvárásainak megfelelően átalakítani. Ezek a készségek az alábbiak: problémamegoldás együttműködés alkalmazkodó készség kreativitás, innováció érzelmi intelligencia digitális kompetenciák További tennivalóink vannak néhány új kompetencia terület fejlesztésében, mint például a társas, játékos, kreatív felfedező, kutató. Amiben javulni kell: hátránykompenzáció és tehetséggondozás Igényeljük, hogy tanulóink, tanáraink, a szülői közösség véleménynyilvánítással segítse a nevelő oktató munkát, a célok meghatározását; lehetőségeik szerint aktívan vegyenek részt a megvalósításban. 14

15 A 2017/2018-as tanévre kitűzött legfontosabb minőségi céljaink: A pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli és tanügy igazgatási tevékenység pontos elvégzése. Tanulószerződések számának növelése Digitális tananyag felhasználásának növelése Felsőoktatásba fel nem vettek, mint képzésbe bevonhatók elérése A szakképzés további népszerűsítése Pályázatok írása, megvalósítása. Órák megtervezése, módszertani sokszínűség, motiválás, szemléltetés, hatékony tanítási órák megtartása. Kompetenciamérés területén elért eredmények javítása Tanulmányi, szakmai, kulturális versenyeken, kirándulásokon való részvétel, azokra való felkészítés. Felnőttoktatás népszerűsítése A közösségi együttélés szabályainak elsajátíttatása a diákokkal. Az esélyegyenlőség biztosítása. Működtetni a tanácsadói és információs szolgáltatásokat, amely segít eligazodni a szakképesítés megszerzésének lehetőségei között. Tanműhelyi gyakorlati képzés keretében minél több tanulót eljuttatni a szakmai kompetenciák minél magasabb fokára. A nyelvoktatás eredményességének növelésére a 9-es osztályokban felzárkóztató foglalkozásokat tartunk. A szakmai nyelvórákat továbbra is a gyakorlati műhelyekben, a szakmai képzés keretében tartjuk. Felnőttképzés, felnőttoktatás A 2017/18-as tanévre a törvényi változások lehetővé tették a felnőttoktatás folytatását és új képzések beindítását. A tanévben is folytatjuk a megkezdett képzéseket és indítunk újakat is. A 2016/17-es tanévtől alapkompetencia felzárkóztató vizsgaközpont vagyunk. Ennek keretében máig mintegy 25 képzésben közel 380 bizonyítvány kiadására került sor. 15

16 Ez a munka tovább folytatódik, amelyben több képző intézménnyel kell egyeztetni egy eredményes vizsga lebonyolításához. A felnőttképzésben a meghirdetett pályázatok függvényében szeretnénk részt venni, lehetőség szerint ennek számát növelni. A felnőttoktatás és felnőttképzés területét kiemelten fejlesztendő célnak tekintjük a következő évben is. A szeptemberben beinduló ötvös, fémműves képzés színvonalas lebonyolítását. Hasonlóan fontos területnek tartjuk a duális szakképzés fejlesztésével párhuzamosan az iskolai gyakorlati képzés keretében a nyereséget termelőtevékenységek folytatását. A Borsod Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve, gazdálkodó szervezetekkel jó kapcsolatot ápolni a tanulószerződések számának növelése érdekében. Mérés, értékelés-kompetenciamérés a tanév folyamán, belső ellenőrzés Intézményünk a Miskolci Szakképzési Centrum Fazola Henrik Építőipari és Művészeti Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Miskolc városának valamint a régiónak az egyik legváltozatosabb profilú, építőipari-gépész, művész valamint környezetvédelmi szakokat oktató intézménye, amely tanulóit versenyképes kínálattal várja, hogy képességeiknek, érdeklődésüknek, személyiségüknek megfelelően tanulhassanak. Partnereink igényeit figyelembe véve választjuk meg az érettségi utáni szakképzési irányokat. Gazdag tanórán kívüli tevékenységi kínálattal, valamint a diákönkormányzattal együttműködve kívánunk megfelelni a partneri elvárásoknak. Az iskola kompetenciamérés eredménye a korábbi években folyamatosan az országos átlag alatti értéket mutat. Az okok feltárása érdekében, az érintett osztályok osztályfőnökei részletes intézkedési tervet készítettek, mely alapján megismerhettük az alacsony teljesítmény lehetséges főbb okait. Ennek eredményeként az előző évben néhány osztályban pozitív eredmények születtek. Ezt az elemző, feltáró munkát ebben az évben is folytatnunk kell. 16

17 Az előző évben megfogalmazott intézkedési terv megvalósulása - erősségek és gyengeségek, nehézségek és tapasztalatok: Az elért eredmények szépen tükrözik az intézmény pedagógusainak színvonalas fejlesztő munkáját a szakközépiskolai osztályokban. Ez nem azt jelenti, hogy a szakiskolai osztályokban kevésbé színvonalas, fejlesztő munka folyna!!! Épp ellenkezőleg!! A gyengébb teljesítmények lehetséges okait intézményünk feltárta. Ezek a következők: A kompetenciamérés és az iskolai oktatás tartalma közötti különbség nagy, bár a tantestület tagjai törekszenek arra, hogy a tanítási órák jelentős részében sor kerüljön kompetenciaalapú feladatok megoldására. A kompetenciamérés nagy szellemi, fizikai és pszichés (dohányzás hiánya) terhelést jelent a diákok számára, hiszen a napi gyakorlatban legfeljebb 2 témazáró dolgozatot írhatnak, viszont a mérés egy egész délelőttöt igénybe vesz. Az elfáradást úgy ellensúlyozzák, hogy feladják, nem folytatják a küzdelmet. A tanulók jelentős készségbeli hiányosságokkal érkeznek az iskolába. Tanulók jelentős kompetenciabeli hiányosságai a kompetenciamérések szerint. Tanulói motiválatlanság. Tanulási igény hiánya. Otthoni tanulás hiánya. Pedagógusoknak több a kudarcélménye, mint a sikerélménye. Az iskolával, az ott folyó munkával szemben tanúsított szülői érdektelenség magas százalékban jellemző. Az iskolai nevelés-oktatásban közvetített és megszerzett ismeretek családi körben nem kapnak megerősítést, így jelentősen eltér az iskola és a család által közvetített értékrend. A családok szociális, gazdasági, kulturális helyzete az átlagosnál rosszabb. A kompetenciamérésben szereplő feladatok szövegezése túl hosszú, nincs türelmük végigolvasni, így véletlenszerűen satíroznak be egy-egy válaszlehetőséget. Nincs közvetlenül értékelés (nem számít bele az év végi osztályozásba), ezért teljesen komolytalanul kezelik a mérést. A tananyag kötöttsége miatt nem jut elegendő idő kompetencia típusú feladatok megoldására. 17

18 A sikeresség érdekében a évi kompetenciamérés eredményeit a tantestület minden tagja megismerte munkaközösségi megbeszéléseken és nevelőtestületi értekezleten. Továbbá az osztályfőnökök a szülői értekezleteken is felhívták a szülők figyelmét a mérés fontosságára, az eredmények megismerésére. Megállapítható azonban, hogy az intézmény pedagógiai munkája során a tantestület minden tagjának nagyobb figyelmet kell fordítani a felzárkóztatásra, egyéni foglalkozásra, korrepetálásra annak érdekében, hogy a gyengébb teljesítményt nyújtó tanulók is eredményesebben vegyenek részt az országos mérésen. A nevelői-oktatói munka magas színvonalának megőrzése érdekében minden tanévben tervezünk óralátogatásokat, melyről jegyzőkönyv is készül. Az óralátogatásokat a munkaközösség vezetők valamint az intézmény vezetői végzik. Általános probléma, hogy a diákok nagyon hiányos ismeretekkel, alapvető számtani műveletek ismeretének hiányával érkeznek a középiskolába. Felzárkóztatásuk komoly kihívást jelent, főként az országos átlaghoz viszonyítva. Tervezzük, a 9. évfolyamon a bemeneti mérést, a szövegértés és a matematika területén. A bemeneti mérésen túl, kimeneti mérést is tervezünk, melynek eredményei beleszámítanak a tanuló év végi jegyébe. Iskolai belső mérések Iskolai belső méréseink célja, hogy pontos képet kapjunk szakmai munkánk eredményességéről, feltárjuk erősségeinket, illetve a fejlesztendő területeket. A diákoknak, az iskolavezetésnek és a szülőknek tájékoztatást nyújtsunk a tantárgyinkban elért tanulói teljesítményekről, kompetenciaszintekről. Önmagunk és tanulóink valamint szüleik számára is megfogalmazzuk azokat az aktuális feladatokat, intézkedéseket, amelyek a kiértékelések alapján szükségesek. Magyar nyelv, szövegértés: a 9. évfolyamon bemeneti mérés szövegértésből és anyanyelv-használatból. A mérés időpontja a tanév első két hete. A mérés módja azonos bázisszöveg és feladatsor minden érintett osztályban. 10. évfolyamon az országos kompetenciamérést megelőzően visszamérés, kontrollmérés szövegértésből. 10. évfolyamon elemző funkciójú mérés anyanyelvhasználatból, szövegtanból, szövegalkotásból 18

19 11. évfolyamon május hónapban próba érettségi írásbeli: 1. része: 60 perces szövegértési kompetencia mérése 2. része: számonkérés irodalomból és nyelvtanból kijelölt tételek alapján Ez a mérés szummatív jellegű. 12. évfolyamon érettségi típusú szövegértés és szövegalkotás. Kimeneti értékelés: az érettségi eredmények, tapasztalatok megfogalmazása, elemzése Idegen nyelv: Év eleji felmérés, szeptember: 9. évfolyam Az írásbeli felmérésnek a célja az általános iskolából érkező tanulók alapvető nyelvtani ismereteinek a feltérképezése volt. Sajnos megállapítható, hogy a tanulók egyáltalán nem, vagy alig vannak tisztában a nyelvtani alapokkal, igeragozással, főnevek használatával. Az eredmények ismeretében a következő órákon a diákok kiegészítő nyelvtani feladatokat kaptak a hiányosságok pótlására a sikeres felzárkóztatás érdekében. Év végi felmérés További ismétlést, rendszerezést igényelnek a lexikai ismeretek is. A következő tanév elején feltétlenül szükségesnek tartjuk a 9. évfolyamon tanultak felelevenítését. A mérésekről részletes összehasonlítás és kiértékelés a tanév végén történik. Matematika A as tanévre is, minden évfolyamon bemeneti és kimeneti mérést is terveztünk. A 9. évfolyamon évek óta végzünk bemeneti mérést, valamint a végzős évfolyamon kimeneti mérésként vizsgáljuk az érettségi eredményeket. Az év végén ugyanazt a dolgozatot íratjuk meg, ezzel mérve munkájuk eredményét. A mérések elvégzését fontosnak tartjuk, mert ez által több olyan megmérettetés van beillesztve az éves munkába, amiben a diákok a tudásukról nagyobb időtávlatban adnak képet. Ez számunkra és a diákok számára is nyers visszajelzés tudásuk mértékéről, fejlődésük állapotáról. Ennek megfelelően a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetünk a mérések lebonyolítására. 19

20 Testnevelés A tanulók fizikai állapotának méréséhez a NETFIT mérési rendszert használjuk: NETFIT mérési rendszer Vizsgálandó fittsági profilok és tesztfeladatok: 1. Testösszetétel és tápláltsági profil testtömeg, magasság, BMI, testzsír százalék 2. Vázizomzat fittsége profil -ütemezett hasizom, -fekvőtámasz teszt, helyből távolugrás, kézi szorítóerő mérése, törzsemelés teszt 3. Hajlékonysági teszt 4. Aerob fittségi profil 20 ( vagy 15) méteres állóképességi ingafutás Vezetői ellenőrzés a pedagógiai tevékenységre Az ellenőrzés célja A belső ellenőrzés célja: A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja egyrészt az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése, másrészt a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása. Biztosítsa az intézmény felelős vezetői számára az információt az intézményben folyó nevelő - oktató munka tartalmáról és annak színvonaláról. Segítse a vezetői irányítást, a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa az intézmény törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai, működését. Megszilárdítsa a belső rendet és fegyelmet. A belső ellenőrzés fő területei A Pedagógiai programban rögzített nevelési - oktatási feladatok végrehajtása, projektek megvalósításának ellenőrzése. 20

21 A tanév munkatervi feladatainak megvalósítása, a pedagógusok ezzel kapcsolatos tevékenységének vizsgálata. A nevelő -oktató munka tartalmának és színvonalának viszonyítása a követelményekhez, a pedagógusok szakmai és módszertani felkészültségének vizsgálata. Tanórai munka: IKT eszközök használata a tanórán módszertani kultúra a tanítás minősége a tanóra eredményessége a tanulók tudásának, képességének (rendszeres) mérése, magatartásának és szorgalmának értékelése, trendvizsgálat tanár-diák kapcsolat közösségalakítás-, fejlesztés A tanórán kívüli tevékenységek, foglalkozások hatékonyságának vizsgálata Adminisztrációs tevékenység: határidők pontos betartása az anyakönyvek, osztálynaplók, szakköri naplók folyamatos, szabályszerű vezetése a szakmai munkaközösségek felszereléseinek, a szertárak, tantermek, könyvtár berendezéseinek szabályszerű használata. a tantervi követelmények szerinti taneszközök, audiovizuális eszközök megléte, azok használata, kihasználtsága, szakszerű tárolásuk biztosításának megoldása, szervízellátás. A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzése Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során: a pedagógusok munkafegyelme. a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása, a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon: 21

22 az órára történő előzetes felkészülés, tervezés, a tanítási óra felépítése és szervezése, a tanítási órán alkalmazott módszerek, a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a tanítási órán, az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a közösségformálás. 22

23 Vezetői pedagógiai ellenőrzés éves terve a 2017/2018-as tanévre Az ellenőrzés területei szeptember október novembe r De cember január február március április május június Tanmenetek intézményvezető -helyettes Munkatervek intézményvezető Naplók (haladási és osztályozási rész) intézményvezető -helyettes int.vezh. intézmén yvezetőhelyettes intézményvezető -helyettes intézmény vezetőhelyettes Anyakönyvek, bizonyítványok intézményvezető, intézményvezető - helyettes intézmény vezető, intézmény vezetőhelyettes Füzetek vezetése, munkaközöss ég-vezetők Munka közösségvezetők munkaközösségvezetők Taneszközök, tankönyvek kiválasztása tankönyvfelel ős, munkaközöss ég-vezetők Óralátogatások Óralátogatási terv szerint, folyamatos: intézményvezető, intézményvezető helyettes, munkaközösség vezetők Pályakezdő pedagógusok Intézményvezető, mentortanárok (a tanév folyamán folyamatos) 23

24 DÖK program intézményvezető Intézményvezető Ifjúságvédelmi munka intézményvezető -helyettes intvh. intézményvezető -helyettes SNI-s tanulókkal való foglalkozás, egyéni fejlesztési tervek intézményvezető, intézményvezető -helyettes Intézményve zető -helyettes Szülői értekezlet, fogadóóra intézményvezető intézmén yvezető A munkaközösség tervekben szereplő feladatok megvalósulása Mérések szervezése Érettségi és szakmai vizsga előkészületei Munka közösségvezetők intézmén yvezető, intézmén yvezetőhelyettes intézményve zető, intézményve zetőhelyettes intézményvezető, intézményvezető -helyettes intézményvezető helyettes intézmény vezető, intézmény vezetőhelyettes Rendezvények, ünnepek intézményvezető, intézmény vezető helyettes, munkaközösség vezetők folyamatos Versenyek intézményvezető helyettes folyamatos Ügyeleti rend osztályfőnöki munka közösség vezető folyamatos 24

25 Szülőkkel történő kapcsolattartás A gyermek nevelése a család és az iskola közös felelőssége. A nevelés alapvető színtere a család. Az iskola nem csorbíthatja a szülők jogait, és nem vállalhatja át kötelességeit. Köteles felismerni a családi nevelés hiányosságaiból eredő (elsősorban nyelvi és viselkedésbeli) hátrányokat, és segíteni azok csökkentését. Az iskola akkor számíthat a szülői ház támogatására, ha nevelési céljainak és módszereinek megvalósításában együttműködik vele, és követelményei igazodnak a tanulók teherbíró képességéhez. A nevelő-oktató munka eredményessége megköveteli az iskola és a szülők közötti folyamatos kapcsolattartást. Ezt szolgálják a szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatások. A kapcsolattartás és az együttműködést segíti a szülői munkaközösség. A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeres, részletes és érdemi tájékoztatást kapjon. Ez a tájékoztatás kiemelt feladatunk ebben az évben is. A szülő kötelessége gondoskodni gyermeke testi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételek biztosításáról, továbbá biztosítani gyermeke tankötelezettségét, valamint figyelemmel kísérni gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét, gondoskodni arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, és megadjon ehhez minden tőle várható segítséget. Tantestületi és munkaértekezletek Az iskola önállóságának, demokratizmusának kialakulásában, megőrzésében nagy szerepe van a tantestületi -, és munkaértekezleteknek. Augusztus második felében kerül megtartásra az ún. alakuló értekezlet, melynek szerepe a tanévet előkészítő munkák megszervezése, pl.: osztályozó-javító vizsgák lebonyolítása. A tanévnyitó értekezleten - augusztus végén szeptember első hetében: kerülnek kijelölésre a tanév új feladatai, munkatervi javaslatok előterjesztése, a tanévet szabályozó dokumentumok elfogadása. A tanév bármely időszakában amennyiben szükséges, nevelési-munka értekezlet vagy rendkívüli értekezlet összehívására kerül sor, melyek célja: 25

26 felmerülő szakmai problémák megbeszélése, intézményt érintő jogszabályi változások-döntések ismertetése, nevelési problémák megvitatása, továbbképzés. Félévi osztályozó és félévi értekezlet legfontosabb témája: a tanulók teljesítményének értékelése, osztályozása, az intézményvezető vagy helyettese összegzi-elemzi a félév legfontosabb eseményeit és előterjeszti a második félév feladatait. Év végi osztályozó értekezleten az utolsó tanítási nap után a tanulók értékelésének megbeszélésére kerül sor. A Tanévzáró értekezleten az intézmény vezetője: részletesen elemzi/ismerteti a tantestület egész évi munkáját, az elért eredményeket és a hiányosságokat, ismerteti a nyár és a következő tanév várható feladatait, tájékoztatást ad az ügyeleti rendről. Az iskolai munkatervet a nevelőtestület egyhangúan elfogadta augusztus 31-én. 26

27 Munkaközösségek és feladataik, a munkaközösségek munkatervei A 2017/2018-as tanévtől 7 munkaközösség működik, ezek a következők: társadalomtudományi munkaközösség, természettudományi és testnevelői munkaközösség, idegen nyelvi munkaközösségszülői munkaközösség-vezetői feladatokkal egybevonva, a művészeti munkaközösség, az építészfaipari valamint a gépész-környezetvédelmi munkaközösség, és az osztályfőnöki munkaközösség. A munkaközösségek feladatainak meghatározása a tagok és az intézményvezető közös tervező munkájának eredménye. Társadalomtudományi munkaközösség munkaterve tanév A humán munkaközösség a magyar nyelv és irodalom, a történelem, társadalomismeret, anyanyelv és kommunikáció, etika tantárgyakat tanító tanárok munkaközössége. Általános célok és feladatok Tantárgyaink biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetítenek. Tartalommal töltik meg a nemzeti, nyelvi és kulturális identitást, a minőségi megnyilatkozás iránti igényt, az etikai, erkölcsi ítélőképességet, és elősegítik a jelen és a jövő egységesülő világában más kultúrák megismerését. Tantárgyaink feladata, hogy az iskola mindennapjaiban meggyőző és hatékony legyen, mint a tanuláshoz elengedhetetlenül szükséges önkifejezési, szövegértési, gondolkodási képességeket fejlesztő tartalmak és tevékenységek rendszere. Feladatunk, hogy fejlesszük a nyelvi megértés és kifejezés képességét, tudatosítsuk és rendszerezzük a korábban szerzett tudást, a beszédértés, a beszéd, és kiemelten a kompetenciamérés és az érettségi elvárásokhoz igazodva a szövegértés és szövegalkotás képességét, és mindezek minőségi alkalmazását a szóbeli és írásbeli megnyilatkozások különféle élethelyzeteiben. Szem előtt kell tartanunk, hogy az igényes és kellő mértékben tudatos anyanyelvhasználat előmozdítja más élő nyelvek tanulását. Céljaink: hogy a diákok mindenfajta szövegnek pontosabb értőivé váljanak, megismerjenek olyan élethelyzeteket, döntési szituációkat, erkölcsi dilemmákat, magatartásformákat, értékeket, eszméket és gondolatokat, amelyek a saját életükben is érvényesíthetők. hogy együttérzővé váljanak más magatartások, életformák, szociális helyzetek, meggyőződések iránt, ismerjék meg a nyelv kifejezési lehetőségeit, ezáltal az anyanyelv szépségének átélt élményével gazdagodjanak. 27

28 hogy megismerjenek más alternatívát a tömegkultúra mellett, modellt kapjanak az igényes önművelésre, igényesebben tegyenek fel kérdéseket, mélyebben és pontosabban fogalmazzanak meg problémákat. Céljaink és feladataink között kiemelten szerepel, hogy esélyt nyújtsunk a diákoknak arra, hogy sikeressé váljanak további tanulmányaikban és a munka világában, továbbá, hogy a 21. század információs társadalmában is megőrizzék az anyanyelv és a személyes érintkezés, a személyes gondolat semmivel sem pótolható értékét. Fejlesztési követelmények A kulturált nyelvi magatartásra felkészítés, az életkornak megfelelő kommunikációs készség további fejlesztése, az értő, kritikus befogadáson kívül az önálló szövegalkotási készség fejlesztése hivatalos, tudományos és egyéb műfajban az érettségi követelményeinek megfelelően. A középiskola szintjének megfelelő szövegértés fejlesztése, irodalmi és más szövegekben az elemzési jártasság színvonalának emelése. A szövegalkotás folyamatos fejlesztése, a szabatos fogalmazási készség fejlesztése, a személyiséget kifejező, egyéni stílus bátorítása. Az érvelés technikájának további fejlesztése szóban és írásban egyaránt. A szövegértési feladatok megoldása során szerzett információk alapján különféle, változatos műfajú szövegek alkotása, szövegalkotási képesség intenzív fejlesztése. A tanulási képesség fejlesztése, ezen belül az interperszonális képességek alakítása: kiemelten a kapcsolatteremtés és együttműködés a társakkal, szöveggel; a nyelvhasználat, a gondolkodás, a viselkedés és érzelemkifejezés összefüggéseinek megértése. Fejlesztési feladatunk a kognitív képességek tevékenységben való alakítása: a történeti gondolkodás, a problémamegoldó gondolkodás, a logikai és jelentésszintekre vonatkozó szövegelemzési eljárások, az indukció és dedukció, a következtetés, az analízis és szintézis logikai eljárásainak eljárása. A munkaközösségünkben tanított tantárgyak tanulási motivációjának erősítése, a sikertelenség elkerülését támogató és segítő tanári magatartások, módszerek folyamatos bővítése. Rendszeres könyvtári munkával, a különféle információhordozók használatával annak a képességnek a fejlesztése, hogy kellő problémaérzékenységgel, kreativitással és önállóan igazodjanak el az információ világában, értelmesen és értékteremtően tudjanak élni az önképzés szerteágazó lehetőségeivel. A tanulók tanulási motivációjának erősítése, a bukások számának csökkentése. Ennek érdekében a munkaközösség tagjai között folyamatos a tapasztalatcsere, módszertani és eszközhasználati (multimédiás eszközök) kultúra folyamatos fejlesztése továbbképzések, valamint szaktanácsadók segítségével. A szaktárgyi versenyekre lehetőségünk szerint benevezzük tehetséges tanulóinkat. 28

29 A humán munkaközösség konkrét feladatai tanév Kéthavonta illetve szükség szerint gyakrabban - munkaközösségi megbeszélések. Városi, megyei, országos továbbképzéseken való részvétel. Szaktanácsadók látogatása, műhelymunkák szeptember A helyi tantervek alapján a szakgimnázium 10. évfolyam tanmeneteinek, a Szakképzési Hídprogram helyi tantervének és első évfolyam tanmenetének elkészítése. Egyéb hiányzó tanmenetek elkészítése, a meglévők aktualizálása, egységesítése. A multimédiás eszközök órai használatának bővítése, digitális tananyag rendszeres beépítése a tanítási órákba. Felkészülés a szaktanácsadói látogatásokra. Hospitálási terv elkészítése. Bemeneti mérési rendszer működtetése felmenő rendszerben. A Fazola napra (szeptember 16.) műsor készítése október Október 6-ról rövid, digitális megemlékezés. Az október 23. ünnepi műsor. Óralátogatás: november Színház- és mozilátogatások szervezése december December 13-án a hagyományos karácsonyi megyei szavalóversenyünk megrendezése január Az érettségi vizsgák tapasztalatainak beépítése az idei vizsgára való felkészítési programba: előkészítők keretében a szövegértő-szövegalkotási készség fejlesztése írásban és szóban egyaránt. Történelemből a forráselemzési készség fejlesztése írásban és szóban, a térképhasználat készségszintre emelése. 29

30 A multimédiás eszközök órai használatának bővítése, digitális tananyag rendszeres alkalmazása február Az iskolai honlap munkaközösségi részének aktualizálása március Március üzenete történelmi témahét: az 1948/49 forradalom és szabadságharc eseményeinek feldolgozása könyvtári foglalkozások keretében. Cél: a múlt hatása napjainkra, hazafias nevelés. Felelős: Varsás Erzsébet és a munkaközösség tagjai április Az érettségi tételek áttekintése, aktualizálása május-június Érettségi vizsgákhoz kapcsolódó feladatok elvégzése. A testnevelés és a természettudományok munkaközösségének éves munkaterve a 2017/2018-as tanévre Nevelési és oktatási célok a testnevelés órákon: Tevékenységek, feladatok: Viselkedéskultúra javítása - közös követelmények egységes betartása. (öltözék, felmentések, érdemjegy, óra rendje) Hátrányos helyzet csökkentése - lehetőség biztosítása felzárkóztatásra, javítási lehetőség, gyakorlás biztosítása. Tehetséggondozás - tehetségek felismerése megfelelő szakkörbe irányítás. Test és lélek harmonikus fejlesztése a nevelés, példamutatás és meggyőzés az egész évben legyen folyamatos. Higiéniás szokások kialakítása: testnevelés felszerelés használata, kézmosás, mosakodás, Mindennapos testnevelés a 9,10,11,12 évfolyamon cél: a mindennapos testmozgás biztosítása Versenyeztetés - tehetséges gyerekek kiválasztása, az iskolai sportszakkörbe irányítása háziversenyek, házibajnokságok szervezése 30

31 versenyekre való felkészülés biztosítása Jellemfejlődés - kitartásra, és küzdeni akarásra nevelés (versenyeken, tanórán) fejleszteni a tanulók edzettségét, teherbíró képességét Testnevelés órák rendjének, fegyelmének rendjének betartása, betartatása minden testnevelést tanító pedagógus feladata, kötelessége. Iskolai szintű sporttevékenység kiterjesztése - bekapcsolódás a város által szervezett sportprogramokba. Célok: A szakmai munkaközösség tartalmi munkájának szélesítése, munkaközösségen belüli-és közötti tapasztalatcsere, módszertani kultúra átadása (óralátogatás, bemutató óra, munkaközösségi foglalkozás keretein belül) Az intézményi működést segítő tevékenység Pályázati rendszer, versenyfelhívások, pályázatok figyelemmel kísérése. Tervezett programok: Szeptember: tanév eleji továbbképzések, értekezletek sportnap lebonyolítása, kapcsolódva az osztályfőnöki munkaközösség témahetéhez Európai Diáksport Nap Október: házi bajnokságok szervezése November: munkaközösségi megbeszélés sportrendezvények December: teremfoci tornán való részvétel Január: munkaközösségi megbeszélés Netfitt-mérés beindítása Február: -félévi értékelés Március: munkaközösségi megbeszélés részvétel a mezei futóversenyen Április Fazola-kupa labdarúgó torna rendezése 31

32 Május: munkaközösségi megbeszélés megyei atlétika verseny, szabadidős rendezvények Június: -testnevelés érettségi lebonyolítása Mérések rendje: A mérés-értékelési rendszerben alapelv, hogy mindenki a saját képességszintjéről fejleszthető NETFIT mérési rendszer Vizsgálandó fittségi profilok és tesztfeladatok: 1. Testösszetétel és tápláltsági profil -testtömeg, magasság, BMI, testzsír százalék 2. Vázizomzat fittsége profil - ütemezett hasizom, - fekvőtámasz teszt, helyből távolugrás, kézi szorítóerő mérése, törzsemelés teszt 3. Hajlékonysági teszt 4. Aerob fittségi profil -20 ( vagy 15) méteres állóképességi ingafutás A munkaközösség feladata a természettudományos órákra vonatkozóan Az iskolában folyó reál tantárgyak (matematika, informatika fizika és kémia) oktatásának biztosítása. A lehetőségekhez képest a piaci igényeket figyelembe véve alapozza meg a diákok informatikai kultúráját. A különböző képzésben résztvevő (szakiskolai, szakközép, ifjúsági tagozat) diákokat, az órákon, előkészítő, korrepetáló órák keretein belül, a leghatékonyabb módszerekkel, a megfelelő szintre juttatni a tanulás terén. Célunk, hogy minél nagyobb számban sikeresen vegyék az akadályokat a kompetenciamérés, a versenyek, vetélkedők és az állami vizsgák terén. Célunk az órák színessé, érdekessé tétele a különböző oktatástechnológiai eszközök segítségével. Valamint a továbbképzéseken szerzett újszerű tanítási módszereket az oktatás során a leghatékonyabban alkalmazni. Az érettségiző osztályokban az érettségire felkészítse a diákokat, valamint az általános műveltség, és alapvető fizikai és kémiai ismeretek elsajátításának biztosítása. A mai kor emberének nélkülözhetetlen ismereteket adjon át, mellyel a munkába állást, és a későbbi ismeretszerzést megkönnyítheti. Mindezt a NAT szelleméhez igazodva, az iskolai kerettanterv alapján próbáljuk megvalósítani, ami az egyre csökkenő óraszámok miatt egyre nehezebb feladat. 32

33 Munkánk során szorosan együttműködünk a műszaki (műszaki) munkaközösségekkel, mivel az informatika, cad oktatás, illetve a kémiai labor, és egyéb anyagismereti tárgyak szorosan kapcsolódnak ezekhez a munkaközösségekhez. Az iskola számítógéppark felügyelete, karbantartásának biztosítása. Az informatika iránt érdeklődő kollégák segítése, támogatása. Az érdeklődő diákok támogatása. Az érettségire való felkészítés. Kémiai - fizikai kísérletek (tanári bemutató óra tartása). Matematika házi verseny szervezése, érdeklődő tanulók motiválása. Új kollégák segítése, támogatása. Tervezett feladatok: Érettségi előkészítőt indítunk a végzős, érettségiző osztályokban, illetve plusz órát kértünk a 9. es művész osztályban matematikából. Az előbb említett feladatokhoz kapott csoportbontásokat és plusz órákat köszönjük a vezetőségnek. A szakképzős közismereti tanulmányi versenyeket szeretnénk megszervezni Az év közben meghirdetett, munkaközösségünk profiljába illeszkedő rendezvényekre ellátogatnánk arra alkalmas osztályokkal. Részt veszünk az érettségi- szakmai vizsgák megszervezésében, lebonyolításában. Az Idegen nyelvi munkaközösség munkaterve a 2017/2018 tanévre 1. Személyi feltételek: A színvonalas munkához a megfelelő pedagógus létszám rendelkezésre áll. 2. Általános célok és feladatok: Alapvető célunk a tanulók anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. Ahhoz, hogy ezt elérjük, arra van szükség, hogy valamennyi tanórán szerzett ismeretre építsünk, s ezeket integráltan alkalmazzuk (matematikai, történelmi, földrajzi, természettudományi ismeretek). Törekszünk a tevékenységközpontú (Learning by ezzel is erősítsük az autentikus környezet pozitív hatásait. Felhívjuk a tanulók figyelmét az élethosszig tartó tanulás fontosságára, arra, hogy az ismereteiket folyamatosan meg kell újítani összhangban az életkori sajátosságok tapasztalataival. A as tanév konkrét célkitűzése: A MOST Hatalma és üzenete: Tanulni és Tanítani a Jelenben Úgy gondoljuk különleges és új képességekre van szükségünk a jelenben élni. Évtizedekig azt mondták a tanároknak, hogy felejtsük el 33

34 a múltat és csak a jövőre figyeljünk. Nekünk azonban, idegen nyelvet tanító tanároknak egyedülálló lehetőségünk van arra, hogy kiaknázzuk a jelent a tanteremben. Ha a körülöttünk lévő világot és embereket nézzük, akikkel megosztjuk a jelenünket, értékes és ösztönző tanulási forrásokat tárhatunk fel. Ez a feladatunk! Megkeresni a válszt arra, hogyan használjuk ki a leghatékonyabban az Itt-és- Most hatalmát. Mit jelent a Most a diákoknak és a tanároknak? Fontosabb-e a Jelen mint a múlt vagy/és a jövő? Az Elt Hungary elindította Facebook csoportját. Folyamatosan követjük itt az aktuális híreket, a kiadónkkal és az idegen nyelv oktatásával kapcsolatos információkat, újdonságokat. 3. Eseménynaptár: Az alacsony létszám miatt a kollégák mindegyike szervezi a programokat és részese az eseményeknek. Szeptember 1. Osztály- és csoport kialakítás Szeptember 5. A 9. osztályos tanulók diagnosztikus tesztje. Bemeneti eredmények regisztrálása. Szeptember első hete: Tankönyv felvétel Október 4. Hospitálás Juhos Zoltánné 9./M osztályos óráján. Megfigyelési szempont: Itt-és-Most: A csoportbontás ösztönző és motiváló hatásainak összehangolása az osztályfőnöki pedagógiai tervezéssel. Október: Követjük az MM Publications Kiadó továbbképzéseit. Október 19. Szép kiejtési Házi verseny rendezése a Fazola Henrik Építőipari és Művészeti Szakgimnázium- és Szakközépiskolában angol és német nyelven. November: Idegen nyelvi paraván készítése a Pályaválasztási napokra. Logo tervezés. Csoportfoglalkozások a Tanműhelyben. November Play and Win és Spiel und Gewinn nyelvi fordulón veszünk részt: Tesztlapok kitöltése. December 15. Hagyományőrzés- Adventi készülődés. Christmas Party - Karácsonyi dalok angol, német nyelven. Részvétel: Juhos Zoltánné iskolai karácsonyi ünnepségén. Január 3. hete: Munkaközösségi értekezlet: Téma: tantárgyi átlagok, a féléves munka és a tanműhelyben tartott órák értékelése. Február: Farsangi tradíciók Nagy-Britanniában és Németországban. Feldolgozás csoportonként, plakátkészítés. Február 7: Találkozás Ferenc Ádám területi képviselővel. Tankönyv rendelés Február 21: Óralátogatás Kovács Mónika 9/1 csoportjában. Megfigyelési szempont: Itt-és-Most: Szövegalkotás, jegyzetkészítés. Március: Téma hét: Money Week programok Szempont: A tanulók pénzügyi, valuta- és megtakarítási ismereteinek bővítése. 34

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A 2018/2019. tanév helyi rendje Készült 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről alapján SZEPTEMBER

A 2018/2019. tanév helyi rendje Készült 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről alapján SZEPTEMBER 1. sz. melléklet: A tanév helyi rendje A 2018/2019. tanév helyi rendje Készült 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről alapján Első tanítási nap: 2018. szeptember 3. (hétfő) Utolsó

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A 2017/18. tanév rendje Berettyóújfalui SZC Veress Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

A 2017/18. tanév rendje Berettyóújfalui SZC Veress Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája A 2017/18. tanév rendje Berettyóújfalui SZC Veress Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája A 2017/2018. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek) és utolsó tanítási napja

Részletesebben

Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma. A tanév menetrendje (részlet az éves munkatervből)

Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma. A tanév menetrendje (részlet az éves munkatervből) A tanév menetrendje (részlet az éves munkatervből) 2018. szeptember 3. Ünnepélyes tanévnyitó (hétfő) Első tanítási nap - osztályfőnöki órák (3 óra) Törzslapok és bizonyítványok dokumentációja (a korábbi

Részletesebben

Csonka Zoltán igazgató Rendőrséggel Iskolarendőr program 20. Szakkörök, felzárkóztatók, érettségi felkészítők meghirdetése

Csonka Zoltán igazgató Rendőrséggel Iskolarendőr program 20. Szakkörök, felzárkóztatók, érettségi felkészítők meghirdetése Augusztus Téma Felelős 17.-19. A tanév vezetői előkészítése 22.-től A Nkt. módosításainak és az új jogszabályi Nevelőtestület tagjai változásoknak a megismerése. 22. 9.00 alakuló tantestületi értekezlet

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Intézkedési terv intézményi tanfelügyeleti látogatás után

Intézkedési terv intézményi tanfelügyeleti látogatás után Intézmény neve: Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 037326 Intézményvezető neve: Takácsné Tóth Alice Noémi Intézményvezető oktatási azonosítója: 76215132822

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Miskolci SZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma MUNKATERV

Miskolci SZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma MUNKATERV Miskolci SZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma 3527 Miskolc, Latabár E. u. 1. 2018/2019. tanév MUNKATERV Jóváhagyta a nevelőtestület 2018. augusztus 31-én (.. iktatószámú jegyzőkönyv) 1 1. Feladatok,

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Reál munkaközösségének éves munkaterve (2017/2018. tanév) Készítette:.. Horváth Judit tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KOLLÉGIUMAINAK NEVELÉSI PROGRAMJA

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KOLLÉGIUMAINAK NEVELÉSI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. Nevelési program 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. Alapelvei 1.1.2. Céljai, feladatai és értékei

Részletesebben

BEREGI GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA VÁSÁROSNAMÉNY MUNKATERV. 2018/2019 tanév

BEREGI GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA VÁSÁROSNAMÉNY MUNKATERV. 2018/2019 tanév BEREGI GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA VÁSÁROSNAMÉNY MUNKATERV 2018/2019 tanév Munkaterv Az iskolai munkaterv alapja: - az iskola pedagógiai programja - az iskola minőségirányítási programja

Részletesebben

GINOP pályázathoz kapcsolódó értekezlet, Fodor Andrea vezetésével

GINOP pályázathoz kapcsolódó értekezlet, Fodor Andrea vezetésével 2018.09.01 Szombat Részvétel a Szolnok Város Napja Rendezvényen 2018.09.02 Vasárnap Tanévnyitó ünnepség, Első tanítási napon megjelent tanulók, 2018.09.03 Hétfő valamint a tanulói jogviszonnyal rendelkező

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum Fazola Henrik Szakképző Iskolája. Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A Miskolci Szakképzési Centrum Fazola Henrik Szakképző Iskolája. Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Miskolci Szakképzési Centrum Fazola Henrik Szakképző Iskolája Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 2011. évi CC. törvény a Nemzeti köznevelésről, a 229/2012.

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Reál munkaközösségének éves munkaterve (2018/2019. tanév) Készítette:.. Horváth Lászlóné tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Eseménynaptár tanév

Eseménynaptár tanév Eseménynaptár 2017-2018. tanév Dátum Esemény Felelős Augusztus Tantárgyfelosztás, órarend elkészítése és e Aug. 22. Jelentkezés, munkafelvétel tantestület Aug. 23. 8 h Alakuló értekezlet tantestület Aug.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben Augusztus Augusztus 21. Augusztus 22-23 Augusztus 24. Augusztus 27-29. Augusztus 27. Augusztus 28. Augusztus 27-30 Augusztus 30.

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben Augusztus Augusztus 21. Vezetőségi értekezlet Augusztus 22-23 Augusztus 24. Augusztus 27-29. Augusztus 27. Augusztus 28. Augusztus

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Általános Iskolája

Különös közzétételi lista. Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Általános Iskolája Különös közzétételi lista Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Végzettség Szakképesítés 1. Főiskola, tanár matematika-technika,

Részletesebben

Felső tagozatos munkaközösség 2018/2019-es tanév -munkaterv-

Felső tagozatos munkaközösség 2018/2019-es tanév -munkaterv- Felső tagozatos munkaközösség 2018/2019-es tanév -munkaterv- A felső tagozatos munkaközösség munkaterve a 2018/2019-es tanévre A munkaközösség tagjai Batári Géza Batáriné Dömötör Judit Fodorné Raffer Krisztina

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS A TELEPHELYI KÉRDŐÍV KÉRDÉSEIRE ADOTT VÁLASZOK ALAPJÁN

HELYZETELEMZÉS A TELEPHELYI KÉRDŐÍV KÉRDÉSEIRE ADOTT VÁLASZOK ALAPJÁN 2017/2018 Iskolánkban a hagyományos alapképzés mellett emelt óraszámú képzést folytatunk angolból. Idegen nyelvet és informatikát első osztálytól oktatunk. Elnyertük a Digitális iskola címet. Évek óta

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium eseményterve a 2017/2018-as tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium eseményterve a 2017/2018-as tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium eseményterve a 2017/2018-as tanévben Augusztus Augusztus 21. Augusztus 22. Augusztus 22-23 Augusztus 23-29. Augusztus 29. Vezetőségi értekezlet Tantestületi alakuló

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

1.3. Az ellenőrzések területei lehetnek: foglalkozások, tanórák, írásos dokumentumok, tanulói produktumok, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások

1.3. Az ellenőrzések területei lehetnek: foglalkozások, tanórák, írásos dokumentumok, tanulói produktumok, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások Belső ellenőrzés rendje 1. Az iskolai belső ellenőrzés feladatai: Az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai programjában, és egyéb belső szabályzataiban előírt) működésének biztosítása;

Részletesebben

Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató

Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta Vezetői ellenőrzés: iskolai szabályoknak, normáknak való megfelelés. Az intézmény ellenőrzési terve: CÉLCS. TERÜLET GYAKORISÁG ELLENŐRZÉST VÉGZŐ Adminisztráció VISSZACSATOLÁS

Részletesebben

A ES TANÉV MUNKATERVE

A ES TANÉV MUNKATERVE SALGÓTARJÁNI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM SZONDI GYÖRGY SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2660 BALASSAGYARMAT, RÉGIMALOM ÚT 2. TEL: 35/501-600 WEB: www.szondi-bgy.sulinet.hu E-MAIL: szondi@szondi-bgy.sulinet.hu

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Alsó tagozatos munkaközösség munkaterve 2017/2018. tanév

Alsó tagozatos munkaközösség munkaterve 2017/2018. tanév Alsó tagozatos munkaközösség munkaterve 2017/2018. tanév A 2017/2018. tanévben munkaközösségünk tagjai: Cseke Réka, Koszna Anita, Zipszer-Kiss Orsolya, Mészáros Zsuzsanna és. NEVELÉSI CÉLKITŰZÉSEINK -

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A 2018/2019. tanév rendje, fő feladatai, programja

A 2018/2019. tanév rendje, fő feladatai, programja A 2018/2019. tanév rendje, fő feladatai, programja A tanév rendjét és munkatervét a 13/2018. (VI.14) EMMI rendelet, a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum éves keretmunkaterve és az iskola Pedagógiai Programja

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15.

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök) A tanítási napok száma a nappali oktatás munkarendje szerint

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE TÁMOP /

INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE TÁMOP / BESZÁMOLÓ A PÁLYÁZAT CÉLJA A gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, képességekkel rendelkező munkavállalók neveléséhez való hozzájárulás. A társadalmi, gazdasági és technológiai változásokra való

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium munkatervének időrendbe foglalt feladatai 2018/2019

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium munkatervének időrendbe foglalt feladatai 2018/2019 A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium munkatervének időrendbe foglalt feladatai 2018/2019 2018. augusztus 22. (szerda) 9.00 alakuló értekezlet, munkaközösség vezetői értekezlet 2018. augusztus

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Intézmény neve: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Igazgató: Makkos Csaba Címe: Fonyód Fő u. 8. Telefon / fax: 85 / 361423 Email cím: mbaltisk@tonline.hu OM azonosító: 034007 Telefon: 85361423 1. Pedagógusok

Részletesebben

A 2017/2018-es tanév rendje a Soproni Széchenyi István Gimnáziumban Feladat Felelős Időpont

A 2017/2018-es tanév rendje a Soproni Széchenyi István Gimnáziumban Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Geopolitikai Konferencia 2017 Közép- és Kelet- Európa a 21. század többpólusú világában Farkas Gábor, Simon György augusztus 25. Magyar-Földrajzi Társaság 70. Vándorgyűlése és 141.

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

A szakmai munkaközösségek együttműködésének és kapcsolattartásának rendje

A szakmai munkaközösségek együttműködésének és kapcsolattartásának rendje 11. sz. melléklet MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM A szakmai munkaközösségek együttműködésének és kapcsolattartásának rendje OM azonosító: 031202 Intézményazonosító: HA2301 2017.09.01

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/2017

Eseménynaptár 2016/2017 Eseménynaptár 2016/2017 A tanítási év A 2016/2017 tanévben a tanítási év első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök). Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA OKTÓBER 1.

KÖZZÉTÉTELI LISTA OKTÓBER 1. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2018. OKTÓBER 1. Aktív pedagógusok munkakör szakképzettség létszám tanító tanító 11 angol műveltségi terület 1 ember- és társadalom műveltségi terület 1 ének műveltségi terület 6 fejlesztő

Részletesebben

A tanév helyi rendje tanév

A tanév helyi rendje tanév A tanév helyi rendje 2018-2019. tanév 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája MUNKATERV 2017/2018. tanév Dominó Csaba Igazgató

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája MUNKATERV 2017/2018. tanév Dominó Csaba Igazgató Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 2017/2018. tanév Dominó Csaba Igazgató SZEPTEMBER SZEPTEMBER 1. 5. 8. 13. 15. 20.- 22. - 20. 21. 22. 27. 16:00 12:00 12:00

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2016/2017-es tanévre Alakuló

Részletesebben

ALAKULÓ ÉRTEKEZLET augusztus óra F épület

ALAKULÓ ÉRTEKEZLET augusztus óra F épület ALAKULÓ ÉRTEKEZLET 2017. augusztus 21. 9 óra F épület Tanév rendje kivonat Tanmenetekkel szembeni követelmények Információk a munkaterv készítéséhez Baleset- és tűzvédelmi ismeretek A 14/2017.(VI.14.)

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET INTÉZKEDÉSI TERVE

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET INTÉZKEDÉSI TERVE INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET INTÉZKEDÉSI TERVE Intézmény neve: AM DASZK Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tagintézmény neve: AM DASzK Vépi Mezőgazdasági Szakgimnáziuma,

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2018. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kőszeg: Középiskolai tanár: Általános iskolai tanár: Tanító speciális

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018 Készítette: Dufla Ildikó munkaközösség vezető Taszár, 2017. szeptember 18. Helyzetelemzés: Felső tagozaton tanító szaktanárok: Osztályfőnök Christ Ildikó 6.a biológia,

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A tanév rendje 2017/2018

A tanév rendje 2017/2018 A tanév rendje 2017/2018 A programok időpontja előre nem látható okok miatt esetlegesen változhat. 14:00 Osztályfőnöki órák 2017. 09. 01. P. 16:00 Iskolai tanévnyitó 1. 17:30 Ünnepélyes tanévnyitó a Bazilikánál

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

Munkaterv a 2018/2019. tanévre

Munkaterv a 2018/2019. tanévre Munkaterv a 2018/2019. tanévre Általános tudnivalók Az Alexandra Általános Iskola és Gimnázium (OM 200324) 2018/2019-es tanévre készített munkatervét a szokásos jogszabályok, feladatok és körülmények határozzák

Részletesebben

A 2018/2019. TANÉV ESEMÉNYEI A MUNKATERV ALAPJÁN

A 2018/2019. TANÉV ESEMÉNYEI A MUNKATERV ALAPJÁN 1 A 2018/2019. TANÉV ESEMÉNYEI A MUNKATERV ALAPJÁN 1. számú melléklet: A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. alapján: 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Hó/nap Esemény Helyszín. Külön beosztás szerint Kanizsay, nagytanári II Sz V H Egész héten folyamatosan:

Hó/nap Esemény Helyszín. Külön beosztás szerint Kanizsay, nagytanári II Sz V H Egész héten folyamatosan: ok száma: 180 Tanítás nélküli munka: 6 Tanévtár 2014/2015. tanév 1 Szalagavató (2014.12.24. helyetti munka): 2014.11.22. 1 félévi osztályozó értekezlet: 2015.01.17. 1 ról az IDB dönt (Kanizsay ): 2015.03.13.

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2016/2017-es tanévre. SzSzC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2016/2017-es tanévre. SzSzC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2016/2017-es tanévre SzSzC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Augusztus Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 22. (hétfő) 8.00

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG TANÉV

TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG TANÉV TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG 2018-2019.TANÉV A MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI NÉV Mihály Anikó Békésiné Katona Tünde Nyerges Zoltán Liskáné Farkas Angéla Várnai Beáta TANTÁRGY földrajz kémia fizika kémia A természettudományi

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Pannon Gimnázium és Általános Iskola 2018/2019 éves munkaterve

Pannon Gimnázium és Általános Iskola 2018/2019 éves munkaterve Pannon Gimnázium és Általános Iskola 2018/2019 éves munkaterve 2018. Készült az alábbi törvények, rendeletek alapján: 2011. évi CXC. tv a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2018/2019-es tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2018/2019-es tanévre ESEMÉNYNPTÁR a 2018/2019-es tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "" hét 3. hétfő Eseménytervezet Első tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség nappali tagozaton

Részletesebben

ADMINISZTRATÍV IGAZGATÓHELYETTES

ADMINISZTRATÍV IGAZGATÓHELYETTES ADMINISZTRATÍV IGAZGATÓHELYETTES I. Intézmény:... II. Személyi és szervezeti rendelkezések: 1. Dolgozó neve:... 2. Munkahelye:... 3. Munkakörének megnevezése: admininsztratív igazgatóhelyettes 4. Munkaköre

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. Feladat ellátási terv a 2019/2020-as tanévre Alakuló

Részletesebben