TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP / " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben " Újvárosi Általános Művelődési Központ Általános Iskolája Baja Oltványi u WEB: Tel: 79/ TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Kompetenciaterület: Matematika Évfolyam: 5. Pedagógus: Jávor Rita Idő óra Tananyag, tevékenységek Fejlesztési képességek, készségek, célok Munkaformák Bemutatkozás, ismerkedés Követelmények megbeszélése A természetes számok A számfogalom mélyítése Számok, mint halmaz elemszáma, sorszám, mérőszám. Igaz, hamis állítások számhalmazokról; adott feltételeknek megfelelő számhalmazok keresése Rejtvények számokról A tízes számrendszer Helyi, alaki és valódi érték. A természetes számok összeg alakja a tízes számrendszerben a helyi érték szerint. Helyi érték táblázat, helyi értékes írásmód gyakorlása, számok helyi értékes bontása Számok nagyságrendi viszonyainak vizsgálata a helyiérték-táblázat alapján Számkártyákból számok összeállítása, öszszes lehetőség megkeresése, minimum, maximum feladatok megoldása számjegyek változtatása mellett Kommunikáció jegyzetelés, helyes tanulási szokások A számfogalom továbbépítése Szövegértés kompetencia: Számok írása betűvel. A nagy számok nevének ismerete. Szöveggel felírt összefüggések megfogalmazása az algebra nyelvén és fordítva Kombináció, rendszerezés kompetencia: Számok csoportosítása tulajdonságaik alapján, számkártyákból számok összeállítása, összes lehetőség megkeresése, minimum, maximum feladatok megoldása számjegyek változtatása mellett Indukció, dedukció: Helyiérték-táblázatban szabályosságok felfedezése Számolás kompetencia: A természetes számok körének kiterjesztése nagy számokra, számok írása, olvasása A valóságos világból vett példák és a helyértéktáblázat tudatosítja a nagyságrendekkel való gondolkodást Kombináció, rendszerezés kompetencia: Számok csoportosítása tulajdonságaik alapján, Indukció, dedukció Számfogalom mélyítése, a számkör bővítése Frontális Frontális Módszerek, eljárások, eszközök Beszélgetés Játékos matematikai feladatok

2 A számok írása, olvasása Kiegészítő anyag: A kettes számrendszer A kettes számrendszer helyi értékei. Igaz, hamis állítások számhalmazokról; adott feltételeknek megfelelő számhalmazok keresése Nagy számok írása, olvasása játékos feladatokban A római számírás, gyufaszálas feladatok A természetes számok helye a számegyenesen A számegyenes, az egység. Számok leolvasása számegyenesről Számok, intervallumok ábrázolása; Műveletek, nyitott mondatok, szöveges feladatok számegyenesen A természetes számok összehasonlítása Egyenlő, kisebb, nagyobb, legalább, legfeljebb, minden, van olyan... Jelölés számegyenesen Relációk, növekvő, csökkenő sor Gyakorlás: Számegyenes, számok összehasonlítása Nagyságrendi feltételeknek megfelelő számok ábrázolása számegyenesen (<, >,, legalább, legfeljebb), intervallumok Természetes számok kerekítése Pontos, kerekített érték. Számok kerekítése adott értékes jegyre Pontos és közelítő érték a mindennapi életben Következtetés a közelítő értékből a lehetséges pontos értékre A számlálás eredményének becslése különböző eszközökkel, arányos következtetésekkel A természetes számok összeadása A természetes számok helyesírás A helyiértéktáblázatban szabályosságok felfedezése. Kombinatorikai gondolkodás fejlesztése Számfogalom mélyítése Anyanyelvi kommunikáció Logikai képességek Kombináció, rendszerezés kompetencia: számok csoportosítása tulajdonságaik alapján, Számfogalom mélyítése. Fegyelmezettség, helyes következetesség fejlesztése. Pontos és közelítő értékek Számlálás, analógia, szabályalkotás A nyelv logikai elemeinek helyes használata, szövegértés fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Számfogalom mélyítése. Szövegértés, logikai képesség Anyanyelvi kommunikáció Fegyelmezettség, helyes következetesség fejlesztése. Következtetési képesség kialakítása. Fegyelmezettség, helyes következetesség fejlesztése Számolás kompetencia: Műveletek természetes számokkal. Szövegértés kompetencia: Szöveggel felírt összefüggések megfogalmazása az algebra nyelvén és fordítva, különböző szövegek alapján modellek alkotása. Frontális Frontális Játékos matematikai feladatok Ki(s)számoló nagyoknak

3 Az összeadás és kivonás fogalmának mélyítése Az összeg változásai Menü összeállítása Az írásbeli összeadás algoritmusa Gyakorlás: Kerekítés, összeadás Szöveges feladatok Nyitott mondatok megoldása A természetes számok kivonása Az összeg és különbség változásai. Műveletek összehasonlítása egy vagy több tag változtatása esetén. Műveletek sorrendje csak összeadástkivonást tartalmazó műveletsorokban, zárójelek az összeadásban, kivonásban Írásbeli kivonás algoritmusa Számlálás visszafelé, nyitott mondatok Kivonás, összeadás szöveg alapján Szorzás 10-zel, 100-zal... A természetes számok szorzása Számkártyákból számok, műveletek összeállítása, összes eset megkeresése A természetes számok szorzása 10-zel, 100-zal, 1000-rel Pénzváltás, mértékegységek átváltása Helyiértéktáblázat Nyitott mondatok, táblázatok kiegészítése Szabályjáték Gyakorlás: Műveletek természetes számokkal Alapműveletek végzése fejben és írásban Szorzás írásban Az írásbeli szorzás algoritmusa Becslés, ellenőrzés Szövegértés kompetencia: Szöveggel felírt összefüggések megfogalmazása az algebra nyelvén és fordítva, különböző szövegek alapján modellek alkotása. Számolás kompetencia Számlálás, analógia, szabályalkotás Becslés, ellenőrzés Szövegértés kompetencia: A tanult elnevezések adekvát használata. Szöveggel felírt összefüggések megfogalmazása az algebra nyelvén és fordítva Fejszámolás Kombináció, rendszerezés kompetencia: lehetőség megkeresése, minimum, maximum feladatok megoldása számjegyek változtatása mellett. Indukció, dedukció: Helyiérték-táblázat alapján szabályosságok felfedezése. Számolás kompetencia Szorzás, osztás műveleti tulajdonságainak elmélyítése Számolás kompetencia: számolási készség, rendszerezés, induktív következtetés Becslés, ellenőrzés Analógia, rugalmas gondolkodás Frontális Ki(s)számoló nagyoknak Önálló munkavégzés Önellenőrzés Ki(s)számoló nagyoknak 5. osztály

4 A természetes számok osztása A hányados változásai A komponensek változásaival hogyan változik a hányados. Kiemelni: mikor nem változik a hányados. Természetes számok osztása 10-zel, 100-zal, 1000-rel Pénzváltás, mértékegységek átváltása Helyiértéktáblázat Nyitott mondatok, táblázatok kiegészítése Szöveges feladatok Írásbeli osztás többjegyűvel Az írásbeli osztás algoritmusa Az írásbeli osztás gyakorlása A szorzás és osztás gyakorlása Numerikus és szöveges feladatok megoldása. Osztó és többszörös Osztók, többszörösök keresése Osztópárok Osztók és többszörösök halmazba rendezése Igaz-hamis állítások A műveletek sorrendje A műveleti sorrend megismerése alapműveletek esetében a zárójeles és zárójelet nem tartalmazó számításoknál. Összeg vagy különbség szorzása, osztása. A zárójel helyes használata szöveges feladatok megoldásában. Kombinatorika feladatok Tájékozódó felmérő írása Gyakorlás: Alapműveletek Szöveges feladatok Számlálás, analógia, rendszerezés, szabályalkotás Számolás kompetencia: szorzás, osztás műveleti tulajdonságainak elmélyítése. Számfogalom mélyítése. Fegyelmezettség, helyes következetesség fejlesztése. Számolás, becslés, rendszerezés, analógia, rugalmas gondolkodás Számlálás, analógia, rendszerezés, szabályalkotás Kommunikációs készség fejlesztése. Értő-elemző olvasás fejlesztése. Figyelem, koncentráció, számolási készség Halmazszemlélet fejlesztése Számolás kompetencia: fejszámolás, a szorzás, osztás fogalmának mélyítése. Számlálás, analógia, rendszerezés, szabályalkotás Számolás kompetencia: fejszámolás Kombinatív képesség, megfigyelőképesség, problémamegoldás, kreativitás Kombináció, rendszerezés kompetencia: tagok, tényezők csoportosítása, rendszerezése Szövegértés kompetencia: a tanult elnevezések adekvát használata Kommunikációs készség fejlesztése. Értő-elemző olvasás fejlesztése. Becslés Frontális Játékos matematikai feladatok IKT1: ementor.hu Játékos matematikai feladatok Matematika felmérő füzet 5.

5 Nem szakr Nem szakr Összetett számolási feladatok Játékok az alapműveletekre Igaz-hamis állítások Az 1. témazáró dolgozat előkészítése Az 1. témazáró dolgozat megíratása, Testek, felületek, vonalak Testek, felületek, vonalak tulajdonságainak mélyítése játékos formában Vonalak térben és a síkon Az egyenes és részei Félegyenes, szakasz, kezdőpont, végpont. Két pont távolsága. Testek, felületek, vonalak tulajdonságainak összegyűjtése Térelemek kölcsönös helyzete Egyenesek kölcsönös helyzete Párhuzamos és merőleges egyenesek fogalma. A derékszögű háromszög oldalainak megnevezése. Párhuzamos és merőleges egyenesek rajzolása, a távolság fogalma. Pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes távolsága A síkok. Kölcsönös helyzet fogalma, metsző és párhuzamos síkok, egyenesek. Síkbeli alakzatok, sokszögek. A háromszög és a négyszög fogalma, jelölések, elnevezések. A négyszögek tulajdonságai Játékos interaktív feladatok az alakzatok tulajdonságaival kapcsolatban A Síkbeli alakzatok, sokszögek. A kör. A kör, mint ponthalmaz. Adott ponttól egyenlő távoli pontok keresése. Döntés, összefüggések Problémaérzékenység, problémamegoldó képesség fejlesztése A térszemlélet alapjai. Minél többféle testen értelmezni a fogalmakat. A halmazszemlélet fejlesztése. Kommunikációs képesség rendszerezés, tudomány és valóság kapcsolata Tárgyak tulajdonságainak kiemelése (analizálás); összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés; osztályokba sorolás, sorba rendezés különféle tulajdonságok szerint a különféle érzékszervek tudatos Tájékozódás: Tájékozódás a térben, a síkon térérzékelési képesség, térszemlélet fejlesztése, mozgási memória fejlesztése közös tulajdonságok felismerése, megnevezése, rendszerezés A vonalzók helyes használata, távolságok meghatározása. A problémamegoldó képesség fejlesztése. Megfigyelés, tapasztalatgyűjtés írólap, szívószál, hurkapálca segítségével. Halmazok, logika. Tengelyesen tükrös síkidomok. Összehasonlítás, megfigyelőképesség, lényeglátás A körző helyes használata, körvonal rajzolása. Adott tulajdonságú pontok meghatározása egyszerűbb esetekben Játékos matematikai feladatok IKT2: oktatóprogramok Beszélgetés Bemutatás IKT3: Alakzatok Matek bevetés - CD Bemutatás IKT4: alzatok vizsgálata interaktív táblán, táblai rajz és szerkesztés Bemutatás IKT5: Matek bevetés - CD, táblai rajz és szerkesztés

6 Körlap, körvonal, középpont, sugár, átmérő, körcikk A kör és részei. Körökkel kapcsolatos feladatok. Adott tulajdonságú pontok keresése a síkon. Két feltételnek megfelelő pontok keresése Kör és egyenes kölcsönös helyzete Két kör kölcsönös helyzete A testek. Testek megfigyelése, csoportosítása Konvex és nem konvex testek. Sokszöglapú testek: lap, csúcs, él, összefüggések keresése. Gyakorlás: Vegyes feladatok a Geometriai alapismeretek témakörből Írásbeli számonkérés Merőleges és párhuzamos egyenesek felismerése, szerkesztése A mérés, mint összehasonlítás Mennyiség, mérőszám, mértékegység. Egyenlő mennyiségek esetén a mérőszám és mértékegység kapcsolata A hosszúság A hosszúság mértékegységei és kapcsolatuk (SI mértékrendszer). Hosszúságok mérése választott mértékegységekkel Gyűjtőmunka: régen használt vagy más országokban használt hosszúságegységek A tömeg Mérleg és tömegsorozat. Gyűjtőmunka, becslés, mérés Az észrevételek elemzése. A tömeg mértékegységei és kapcsolatuk (SI Pontosság igényének kialakítása. Mérés, adatok értékelése, kommunikációs képesség, matematikai nyelv használata Együttműködési készség Különféle testeken megfigyelni és elemezni a tulajdonságot. Halmazszemlélet fejlesztése. Sokszöglapú testeknek meghatározni a csúcsai élei és lapjai számát. Térlátás fejlesztése Eszközök használata, fogalmak rögzítése. Eszközhasználat Pontosság igényének kialakítása. Esztétikai tudatosság Az elemzőképesség fejlesztése. Megfigyelés, tapasztalatgyűjtés. Különböző mérőeszközök: mérőszalag, méterrúd, vonalzó Különböző hosszúságok becslése A mennyiség, mértékegység, mérőszám fogalma. A tanult mennyiségek becslése, mérése. Megfelelő mértékegységek használata. Megfelelő jártasság az eszközök használatában, kézügyesség fejlesztése. Gyűjtőmunka: régen használt vagy más országokban használt hosszúságegységek Tárgyak, személyek, alakzatok, jelenségek, öszszességek összehasonlítása, mennyiségi tulajdonságaik (magasság, szélesség, hosszúság, tömeg, űrtartalom, térfogat, darabszám) szerint; becslés; mennyiségek fogalmának alapozása., táblai rajz és szerkesztés IKT6: gyakorlás interaktív táblán Bemutatás IKT7: Játékos feladatok Oktató programok Önálló tevékenység IKT8: Matek bevetés CD Jobb leszek matematikából! IKT9: SDT IKT10: Matek bevetés - CD

7 nem szakr nem szakr nem szakr nem szakr. Csapatverseny interaktív táblai feladatsorral A mértékegységek tízes rendszere Az előtagok elnevezése és a tízes számrendszer kapcsolata. Hiányos szöveg kiegészítése Mennyiségek kikeresése, csoportosítása, számítások. Az idő Időpont, időtartam. Az idő mértékegységei. Naptár Diagramok Oszlopdiagram, kördiagram. Az átlag Az átlag értelmezése. Több szám átlagának meghatározása. Gyakorlás: mértékegységek A tanult fogalmak tudatos használata. Mennyiségek összehasonlítása, átváltása. Valószínűségi játékok. Biztos, lehetséges, lehetetlen esemény. A valószínűségi szemlélet fejlesztése A szög fogalma, fajtái A szög, szögfajták, szögek elnevezései. A szögek mérése és rajzolása (hegyes- és tompaszögek) A szög mint mennyiség (mértékegység és mérőeszköz). Adott szögek rajzolása, szögek összeadása, kivonása A szögmérés gyakorlása, sokszögek belső szögeinek mérése Tapasztalatgyűjtés: háromszögek, négyszö- Digitális kompetencia, Idegen nyelvi kompetencia Mértékváltozások. Szorzás és osztás tízzel, 100-zal,... alkalmazása A matematika gyakorlati alkalmazhatóságának felismertetése. Adatok lejegyzése, értelmezése, szabályszerűségek észrevétele. Szövegértés, logikai képesség Hatékony önálló tanulás Átváltás a nem tízes alapú mennyiség esetén. Az elemzőképesség fejlesztése. Táblázatok, diagramok értelmezése, a mennyiségek közti összefüggés megkeresése. Számolási készség fejlesztése. Önellenőrzés igényének és képességének fejlesztése. Számolási készség fejlesztése. Pozitív motiváció kialakítása. Értő-elemző olvasás fejlesztése. A valószínűségi szemlélet fejlesztése játékos formában. Megfigyelés, tapasztalatgyűjtés. Különböző módon (szívószál, óramutató...) előállított szögek felismerése, a görög betűk írása, olvasása. A szögmérő helyes használata. A szögfajták fokban kifejezett nagysága. -nál nagyobb szögek rajzolása. Adott szögek rajzolása, szögek mérése. Becslési képesség fejlesztése. Pontosság. Egyéni munka Iránytű 5. Irányított beszélget Ellenőrzés IKT11: SDT IKT12: A geometria világa CD

8 gek belső szögeinek összege. Összefoglalás, gyakorlás Geometriai alapfogalmak, mérés, statisztika, szögek. Ismétlés: a 2. és 3. témakör anyaga. A 2. témazáró dolgozat előkészítése (2., 3. és 4. témakörök) A 2. témazáró dolgozat írása A 2. témazáró dolgozat megbeszélése Télapó Témanap: 2-2 óra magyar- matematika A tört kétféle értelmezése. Egységtörtek hajtogatása papírlapból (különböző alakú lapok hajtogatása; adott egység 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 egyenlő részre osztásának szemléltetése; a hajtogatás alapján rajz készítése illetve az egységtörtek írásának gyakorlása) Egységtörtek meghatározása, ábrázolása Egységtörtek többszöröseinek előállítása hajtogatással Egységtörtek többszöröseinek meghatározása, ábrázolása Különböző egységek egyenlő törtrészeinek kivágása A törtek összehasonlítása az egésszel Vegyes szám. Vegyes számok törtté alakítása, 1-nél na- Szövegek feldolgozása Térkép, tájékozódás Mérések, arányosság, mértékegységek Együttműködés fejlesztése Számlálás, számolás: Számkör bővítés, törtfogalom megalapozása Mennyiségi következtetés: Mennyiségek törtrészének előállítása Becslés, mérés: Tört mennyiségének becslése, közelítő mérés Kombinativitás: Adott egységtört előállítása többféleképpen Rendszerezés: Adott tört előállítása többféle egység esetén Induktív, deduktív következtetés: Következtetés egységtörtről az egészre Szöveges feladat megoldása, problémamegoldás, metakogníció: Valós életből vett problémák megoldása, szöveges feladok megoldása, ellenőrzés; Több megoldás keresése Rendszerezés: Törtek válogatása különféle szempontok szerint A számláló és nevező jelentése, ábrák alapján a törtrész meghatározása. Számlálás, számolás: Számkör bővítés, törtfogalom megalapozása Mennyiségi következtetés: Mennyiségek törtré- IKT13: Szögek mérése interaktív táblán IKT14 IKT15-16: interaktív táblán kivetített feladatlap Iránytű Tevékenység IKT17: 0561.

9 gyobb törtek vegyes szám alakja Egyenlő nevezőjű, egyenlő számlálójú pozitív törtek Összehasonlítása A törtek sorba rendezése Törtek ábrázolása számegyesen Az ábrázolt törtek válogatása (1-nél kisebb, 1-gyel egyenlő, 1-nél nagyobb) Gyakorlás Feladatok megoldása színesrúd-készlet és torta-modell segítségével Barkochba számegyes segítségével Gyakorlás Dominó- és memóriajáték Tapasztalatok ellenőrzése feladatlap segítségével Törtek bővítése, egyszerűsítése Bővítéskor, egyszerűsítéskor nem változik a tört értéke. Adott tört előállítása többféle egység esetén, törtek viszonyítása adott számhoz, törtek rendezése; Azonos értékű törtek összeválogatása Törtek helye a számegyenesen Közös nevező Törtek helye a számegyenesen Közös nevező szének számítása Becslés, mérés: Közelítő számítás, közelítő mérés, mérés adott pontossággal, kerekítés Eredmény becslése és közelítő számítása Szöveges feladat megoldása, problémamegoldás, metakogníció: Valós életből vett problémák megoldása, szöveges feladok megoldása, ellenőrzés; Több megoldás keresése Rendszerezés: Törtek viszonyítása adott számhoz, törtek rendezése; Azonos értékű törtek öszszeválogatása Induktív, deduktív következtetés: Törtrészből következtetés az egészre Induktív, deduktív következtetés, azonosítás, megkülönböztetés, alkalmazás Logikus gondolkodás, számolás Induktív, deduktív következtetés, logikus gondolkodás, megfigyelőképesség Logikus gondolkodás, számolás Induktív, deduktív következtetés, logikus gondolkodás, megfigyelőképesség Számolási készség fejlesztése. Bővítés, egyszerűsítés végrehajtása. Törtek ábrázolása a számegyenesen Kombinatív gondolkodás, megfigyelőképesség, rendszerezés Alkalmazás, számolás Megfigyelőképesség, alkotó Számegyenes fólián, korongok, Írásvetítő Játék

10 Egyenlő nevezőjű törtek összeadása, kivonása Az összeadás és kivonás értelmezése azonos nevezőjű pozitív törtek körében (tortamodell, csoki-modell Összeadás és kivonás ábráról leolvasása, gyakorlása (rajzkészítés, Dominó vagy Memóriajáték) Félévi felmérés Félévi felmérés megbeszélése Gyakorlás Különböző nevezőjű törtek összeadása és kivonása Törtek összeadása és kivonása: az egyik tört nevezője többszöröse a másik nevezőjének Közös nevező, a nevezők közös többszöröse. A különböző nevezőjű törtek összeadásának és kivonásának gyakorlása (játék: dobókockák értéke a számlálóba és a nevezőbe) Törtek előállítása különféle szám- és műveletkártyák segítségével; műveleti sorrend a törtek körében Szöveges feladatok törtekkel Adott egységből különböző törtek és többszöröseik előállítása A pozitív törtek természetes számmal való szorzásáról tanultak elmélyítése Dominó- és memóriajáték; kártyajáték gondolkodás, alkalmazás Jártasság kialakítása az összeadás, kivonás elvégzésében. Bővítés, egyszerűsítés alkalmazása. Kompetenciamérés feladatai (2001) Szövegértés és problémamegoldás Logikus gondolkodás Szöveges feladatok áttekinthető lejegyzése. Vegyes számok törtté alakítása, bővítés, egyszerűsítés Kombinatív gondolkodás, becslés Mennyiségi következtetés: Mennyiségek törtrészének számítása; Műveleti tulajdonságok megfigyelése. Deduktív következtetés, induktív következtetés: Műveletek kiterjesztése a törtek körére és analógiák keresése. Mértékváltás a törtek körében. Egyszerű egyenletek megoldása következtetéssel., magyarázat IKT18 IKT19 Bemutatás NSZ feladatgyűjtemény

11 nem szakr Törtszámok szorzása természetes számmal Szőnyegezés színesrúd-készlettel Adott egységből különböző törtek és többszöröseik előállítása Feladatlap kitöltése - melléklet (Tortamodell); 2. feladatlap Törtek pozitív egész számmal való osztásának értelmezése diák kvartett módszerrel Törtszámok szorzása természetes számmal Szőnyegezés színesrúd-készlettel Adott egységből különböző törtek és többszöröseik Előállítása Feladatlap kitöltése - melléklet (Tortamodell); 2. feladatlap Törtek pozitív egész számmal való osztásának értelmezése diák kvartett módszerrel Törtszámok osztása természetes számmal Szöveges feladat alapján problémafelvetés a törtek pozitív egész számmal való osztásához Szövegértés, modellalkotás tanári A pozitív törtek természetes számmal való osztásáról tanultak elmélyítése Összegek és különbségek hányadosának meghatározása A számláló, ill. a nevező változtatásával hogyan változik a tört értéke. Gyakorlás Törtek értelmezése, egyszerűsítése, bővítése. Műveletek. Mértékváltás Törtek és vegyes számok osztása, ellenőrzés szorzással. Egyszerűsítés Mennyiségi következtetés: Mennyiségek törtrészének számítása; Műveleti tulajdonságok megfigyelése. Megfigyelőképesség, alkalmazás Deduktív következtetés, induktív következtetés: Műveletek kiterjesztése a törtek körére és analógiák keresése Törtek és vegyes számok osztása, ellenőrzés szorzással. Egyszerűsítés Mennyiségi következtetés: Mennyiségek törtrészének számítása; Műveleti tulajdonságok megfigyelése. Megfigyelőképesség, alkalmazás Deduktív következtetés, induktív következtetés: Műveletek kiterjesztése a törtek körére és analógiák keresése Törtek és vegyes számok osztása, ellenőrzés szorzással. Egyszerűsítés Alkalmazás, számolás Törtek értelmezése, egyszerűsítése, bővítése. Műveletek. Mértékváltás, szövegértés fejlesztése. Logikus gondolkodás, számolási képesség 95/feladatlap 1-3 Színesrúd-készlet, dominó- és memóriakártyák, papírlap, feladatlapok feladatlap:1-3 Színesrúd-készlet; Színesrúd-készlet, dominó- és memóriakártyák, papírlap, feladatlapok Színesrúd-készlet, dominó- és memóriakártyák, papírlap, feladatlapok IKT21-22

12 Műveletek sorrendje. Szöveges feladat megoldása, problémamegoldás: Valós életből vett problémák megoldása, ellenőrzés; Több megoldás keresése Becslés, mérés: Mennyiség törtrészének becslése, Rendszerezés: Induktív, deduktív következtetés: Következtetés egységtörtből az egészre, különféle értelmezésben; Műveletek kiterjesztése a törtek körére és analógiák keresése, előállított törtek egyenlőségének felismerése, törtrészből következtetés az egészre 95. Témazáró dolgozat Esélylatolgatás kísérletek, játékok tapasztalatai alapján Események előfordulása kockadobásos kísérletekben A gyakoriság viszonyítása a kísérletek számához Becslés két kockával történő dobáskor páros illetve páratlan össz pontszám esélyének vizsgálata, összevetése Esélylatolgatás valószínűségi játékok során A kerület fogalmának kialakítása, elmélyítése Együttműködési képesség. Számlálás, számolás: Számkör bővítés, törtfogalom megalapozása, műveletek a pozitív törtek körében Mennyiségi következtetés: Mennyiségek törtrészének előállítása Szöveges feladat megoldása, problémamegoldás, metakogníció: Valós életből vett problémák megoldása, ellenőrzés; Több megoldás keresése Becslés, mérés: Mennyiség törtrészének becslése, közelítő mérés Kombinativitás: Adott tört előállítása többféleképpen Rendszerezés: Adott tört előállítása többféle egység esetén, törtek viszonyítása adott számhoz, törtek rendezése; azonos értékű törtek öszszeválogatása Induktív, deduktív következtetés: Következtetés egységtörtből az egészre, különféle értelmezésben; Műveletek kiterjesztése a törtek körére és analógiák keresése, előállított törtek egyenlőségének felismerése, törtrészből következtetés az egészre Számlálás, számolás Valószínűségi következtetés Becslés; mennyiségi következtetések; számolás Kombináció; induktív következtetés Becslés: környezetünk méreteinek meghatározásában. Barátaink a törtek c. oktatóprogram Ki(s)számoló nagyoknak Dobókockák 0568.

13 Mérések különböző mértékegységekkel, mérőeszközökkel Kerületmérés előfeltételeinek összegzése: mértékegység, mérőeszköz; mértékváltás Kerületmérés, számítás, mértékegységek. A téglalap, négyzet tulajdonságainak összefoglalása Adott kerületű téglalapok rajzolása négyzethálón Rácssokszögek kerülete, szoba kerülete Különböző sokszögek kerületének mérése; kerületszámítás, mértékváltás gyakorlása Feladatok a kerület kiszámítására A kerület fogalmának elmélyítése; mértékegységek, mérőeszközök Hosszmennyiségek a környezetben Téglalap, négyzet, háromszög kerületének kiszámítása Szöveges feladatok; összetett kerületszámítási feladatok A terület fogalmának kialakítása Sokszögek területének meghatározása különböző egységekkel Rácssokszögek kerület- és területmeghatározása A terület mértékegységei. A téglalap területe. Téglalapok kirakása 1 cm²-es lapokkal Mértékegységek: dm², cm², mm²; a váltószámok leolvasása, felírása, gyakorlása A téglalap területképlete Mérés: célszerű mértékegység-, ill. mérőeszközválasztás, mérőeszköz-használat, közelítő és pontos mérések, mértékváltások. Mennyiségi következtetés: mérési, ill. számítási eredmények változásainak megfigyelése az adat változása esetén. Indukció: szabályalkotás azonos típusú síkidomok kerületének meghatározására. Kombinatív készség: mennyiségek különböző mértékegységgel való kifejezése mérőszám és mértékegység közti összefüggés. Mérőeszköz használata Mennyiség különböző mértékegységgel való kifejezése Kombinativitás, összehasonlítás, rendszerezés Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel becslés, hosszúságfogalom elmélyítése számolás, mértékváltás problémamegoldás, önellenőrzés, gyakorlati probléma matematikai átfogalmazása Szövegértés: szöveges feladatokhoz rajzkészítés, megoldási vázlat készítése. Beszédkészség: az észlelt matematikai összefüggések saját szavakkal történő pontos megfogalmazása. Számolás, becslés, közelítő számítások Mennyiségi következtetés: az adatok változása hogyan változtatja az eredményt? Tapasztalati területmérések általánosítása: képletalkotás Kombinatív készség: mennyiségek különböző mértékegységekkel való kifejezése, mérőszám mértékegység összefüggése; adott területű, de különböző alakú alakzatok alkotása Szövegértés: megoldási terv készítése Beszédkészség: szabályok szabatos megfogalmazása Induktív, deduktív következtetés: tapasztalati mérések alapján a téglalap általános területszámítá- Bemutatás Bemutatás 0531.

14 nem szakr Gyakorlás A téglalap területképlete Sokszögek kerülete, területe Mértékváltás, területszámítás A terület mértékegységeinek kiterjesztése (Váltószámok. Gyakorlásuk, rögzítésük) Területszámítási feladatok Területmérés különböző egységekkel. Területek becslése a gyakorlatban A terület mértékegységeinek kiterjesztése (Váltószámok. Gyakorlásuk, rögzítésük) Területszámítási feladatok Téglalapok: T = állandó, K =?; K = állandó, T =? A téglalap kerülete, területe Sokszögek terület-meghatározása téglalappá átdarabolással Állandó területű síkidomok Pentominó alakzatok Rendszerezés, gyakorlás: kerület- terület, mértékegységek. Írásbeli számonkérés. Mértékváltás, területszámítás A téglatest A téglatestről tanultak ismétlése Hálózat és felszín fogalma A téglatest hálózata, felszíne. Téglatest hálózata, felszíne (doboz szétvágása, mérés, számítás) Kocka, négyzet alapú hasáb hálózata, felszíne Kockahálózatok tervezése, megalkotása, si módjának megalkotása. Konkrét területmértékből következtetés az alakzat lehetséges alakjára becslés, mennyiségi következtetés mértékváltás, induktív, deduktív következtetés becslés, mennyiségi következtetés mértékváltás, induktív, deduktív következtetés szövegértés, vázlatrajzkészítés, képlethasználat, szorzás, induktív következtetés kombinativitás Számolás, becslés, közelítő számítások Mennyiségi következtetés: az adatok változása hogyan változtatja az eredményt? Tapasztalati területmérések kreativitás, problémamegoldás, geometriai szemlélet Tulajdonságok megfigyelése, megfogalmazása Ábraolvasási képesség fejlesztése, logikai és kombinatív képesség kézügyesség, térszemlélet, mérés, számítás, problémamegoldás tér- és síkszemlélet rendszerezés, kombinativitás, IKT23: A geometria világa CD IKT24: Ageometria világa CD IKT IKT26: A geometria világa CD IKT27: A geometria világa CD

15 nem szakr nem szakr. kocka felszíne Gyakorlás: felszínszámítás különböző mértékegységekkel megadott oldalakkal Gyakorlás, tudásfelmérés: felszínszámítás. A térfogat (űrtartalom) mérése Térfogatmérés egységkockákkal A térfogat mértékegységei A téglatest térfogata A téglatest térfogatának kiszámítása az élek hosszának összeszorzásával A téglatest térfogata. A térfogatszámítás gyakorlása Ismeretlen élek kiszámítása Gyakorlás: A testek térfogata Térfogatszámítás mértékváltással (fejszámolás, írásbeli szorzások) A térfogatszámításhoz kapcsolódó számelméleti és egyéb matematikai vonatkozású feladatok Geometriai számítások: felszín, térfogat. A téglatest felszíne, térfogata Szöveges feladatok a mindennapi életből Tudásszint mérése: Felszín-, és térfogatszámítás. A tizedes tört fogalmának kialakítása. Csoportosítás különböző számrendszerekben A helyiérték-táblázat kibővítése 10-es számrendszerben A tizedes tört fogalmának előkészítése Tizedes törtek írása, olvasása. Számok írása helyiérték-táblázatba A tizedes tört fogalma Összegalak írása A hosszúság mértékegységei tizedestörtalakban képlet alkotása szövegértés, alkalmazás Sejtések, általánosítás, szabályszerűség megfogalmazása matematikai formában Egyszerű gyakorlati mérések végrehajtása Mérés, számítás, problémamegoldás tér- és síkszemlélet Számolási kompetencia, ismeretek alkalmazása Számolási kompetencia, ismeretek alkalmazása Matematikai szövegek, szöveges feladatok értelmezése, elemzése; valóság és matematika elemi kapcsolatainak kiépítése; becslés, kerekítés, az eredmény reális voltának eldöntése Számolás kompetencia: Helyi érték, becslés, fejszámolás Kombináció, rendszerezés kompetencia: Tagok csoportosítása, rendszerezése, táblázatba rendezése Szövegértés kompetencia: A tanult elnevezések adekvát használata Számfogalom, helyi-értékek Mértékegységek, helyi érték ismerete Tizedes törtek írása, olvasása IKT28: A geometria világa CD IKT30: Saját oktató program IKT31: 0581.

16 Tizedes törtek egyszerűsítése, bővítése, összehasonlítása A tizede törtek modellezése játékpénzzel Számok többféle alakja, tizedes törtek írása, olvasása Törtalakú számok tizedestört-alakja bővítés, egyszerűsítés, összehasonlítás Tizedes törtek ábrázolása számegyenesen, kerekítés Tizedes törtek számszomszédai, bővített alakjai Tizedes törtek ábrázolása számegyenesen Tizedes törtek kerekítése Tizedes törtek ismerete A tizedes törtekről tanultak rendszerezése Diagnosztizáló mérés. A tizedes törtek összeadása, kivonása Tizedes törtek összeadása számegyenesen Sorozatok tizedes törtekkel Bűvös négyzetek, számpiramisok Tizedes törtek összeadása, kivonása írásban A tizedes törtek összeadása, kivonása Írásbeli műveletek végzése Az írásbeli összeadás és kivonás algoritmusának elkészítése Szöveges feladatok Számfogalom, helyi érték ismerete Számfogalom fejlesztése, műveletek törtekkel Számegyenes, számok ábrázolása Számok nagysága, a tizedes tört fogalma Kerekítés gyakorlása A tizedes törtek fogalma Számolás kompetencia: Helyi érték, becslés, fejszámolás, írásbeli műveletek Kombinativitás, rendszerezés kompetencia: Tagok csoportosítása, rendszerezése, táblázatba rendezése Szövegértés kompetencia: A tanult műveletek alkalmazása Tájékozódás a számegyenesen Számolási készség Számfogalom, helyi értékek ismerete Problémamegoldás, becslés, ellenőrzés Műveletvégzés lépéseinek ismerete Fejszámolás, szabálykövetés, kombinativitás IKT32 A számok világa CD IKT Ismétlés

17 TANESZKÖZÖK Kiadói kód Cím Engedélyszám Kiadó KK-H- AMAT0502 AP AP AP Matematikai kompetenciaterület "A" Matematika 5. évfolyam Tanulói munkafüzet 2. félév Matematika tankönyv 5. évfolyam I., II. kötet Nem szakrendszerű matematika feladatgyűjtemény 5. évfolyam AP Matematika felmérő füzet 5. NT NT Ki(s)számoló nagyoknak 5. osztály Jobb leszek matematikából! 5. osztály MS-2305 Sokszínű MATEMATIKA tankönyv 5. MS-2315 Sokszínű MATEMATIKA munkafüzet 5. NT Iránytű 5. KHF/1028-8/2009 ( ) KHF/224/2008 ( ) KHF/227-19/2008 ( ) KHF/756-12/2009 ( ) KHF/ /2008 ( ) KHF/ /2008 ( ) KHF/ /2009 ( ) /2006 ( ) /2006 ( ) KHF/ /2009 Kompetencia Konzorcium Apáczai Kiadó Apáczai Kiadó Apáczai Kiadó Nemzeti Tankönyvkiadó Nemzeti Tankönyvkiadó Mozaik Kiadó. Mozaik Kiadó Nemzeti Tankönyvkiadó ( ) NT Játékos matematikai feladatok Nemzeti Tankönyvkiadó MK A számok világa 5-6 osztályosoknak CD Műszaki Kiadó X MK Geometria világa 5-6. osztály - CD Műszaki Kiadó X MK MK - Matek bevetés - CD Műszaki Kiadó X Matematika számok nélkül VIOLA Software Számítástechnikai és Oktató Bt. Pályázati forrásból X X X X X

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Újvárosi Általános Művelődési Központ Általános Iskolája 6500 Baja Oltványi u. 14. E-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu WEB: http://www.uamk-baja.koznet.hu/ Tel: 79/325-599 Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Újvárosi Általános Művelődési Központ Általános Iskolája Baja Oltványi u. 14. 6500 E-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu WEB: http://www.uamk-baja.koznet.hu/ Tel: 79/325-599 Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 5.A természettudományos képzés

Részletesebben

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése, az összes lehetséges sorrend felsorolása.

Részletesebben

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének,

Részletesebben

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga A TERMÉSZETES SZÁMOK A tízes számrendszer A természetes számok írása, olvasása 1 000 000-ig. Helyi-értékes írásmód a tízes számrendszerben, a helyiérték-táblázat

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben.

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Matematika. 1. évfolyam. I. félév

Matematika. 1. évfolyam. I. félév Matematika 1. évfolyam - Biztos számfogalom a 10-es számkörben - Egyjegyű szám fogalmának ismerete - Páros, páratlan fogalma - Sorszám helyes használata szóban - Növekvő, csökkenő számsorozatok felismerése

Részletesebben

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga 1. Számok és műveletek 1. A tízes számrendszer Számok írása, olvasása, ábrázolása Az egymilliónál nagyobb természetes számok írása, olvasása. Számok tizedestört

Részletesebben

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén A tanuló legyen képes: A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén - Halmazalkotásra, összehasonlításra az elemek száma szerint; - Állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására;

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz)

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz) 6. OSZTÁLY Óraszám 1. 1. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése a 6. osztály anyagából Tk. 13/elsõ mintapélda 42/69 70. 96/elsõ mintapélda 202/16. 218/69. 2 3. 2 3. Halmazok Ismétlés (halmaz

Részletesebben

Matematika. 1. osztály. 2. osztály

Matematika. 1. osztály. 2. osztály Matematika 1. osztály - képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; - képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; - halmazok elemeit összehasonlítja,

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

TANMENET MATEMATIKA 5

TANMENET MATEMATIKA 5 TANMENET MATEMATIKA 5 37 hét készítette: Heti 4 óra Szentmihályi Zsuzsanna TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019 óraszám Az óra címe Lépések,tevékenységek Kiemelt készségek, képességek Eszközök, feladatok,módszerek

Részletesebben

5. osztály. Matematika

5. osztály. Matematika 5. osztály A természetes számok értelmezése 100 000-ig. A tízes számrendszer helyértékes írásmódja. A A természetes számok írásbeli összeadása, kivonása. A műveleti eredmények becslése. Ellenőrzés 3. A

Részletesebben

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 4. évfolyam Ismeretek 1.1 Halmazok Számok, geometriai alakzatok összehasonlítása 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika A nagyságbeli viszonyszavak a tanult geometriai alakzatok

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

Matematika tanmenet 5. osztály emelt szint

Matematika tanmenet 5. osztály emelt szint Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

2. modul MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN

2. modul MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 2. modul MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 2. modul: MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT a Színes matematika sorozat 4. osztályos elemeihez Tanító: Tóth Mária, Buruncz Nóra 2013/2014 tanév 00478/I Színes matematika.

Részletesebben

Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Pótvizsga: beadandó feladatok 45 perces írásbeli szóbeli a megadott témakörökből

Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Pótvizsga: beadandó feladatok 45 perces írásbeli szóbeli a megadott témakörökből Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Természetes számok: 0123 (TK 4-49.oldal) - tízes számrendszer helyi értékei alaki érték valódi érték - becslés kerekítés - alapműveletek:

Részletesebben

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. Halmazok ábrázolása. A nyelv logikai elemeinek helyes használata.

Részletesebben

SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA. matematika

SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA. matematika SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA matematika 9. évfolyam 1. Számtan, algebra 15 óra 2. Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, valószínűség, statisztika 27 óra 3. Függvények, sorozatok,

Részletesebben

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe)

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 15óra Kulcs ismerete A vizuális, auditív és taktilis percepció fejlesztése. Összehasonlítás,

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA

MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA JELÖLÉSEK: Nem szakrendszerű órák jelölése zöld színnel, számok a programterv A 6. évfolyam tanmenetből valók Infokommunikációs technológia

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Matematika felső tagozat

Matematika felső tagozat Matematika felső tagozat 5. évfolyam Témakör 1. Gondolkodási módszerek 2. Számtan, algebra 3. Összefüggések, függvények, sorozatok 4. Geometria, mérés I. félév Követelmény A gondolkodási módszerek követelményei

Részletesebben

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén Vizsgakövetelmények matematikából az 1. évfolyam végén - - Ismert halmaz elemeinek adott szempont szerinti összehasonlítására, szétválogatására. Az elemek közös tulajdonságainak felismerésére, megnevezésére.

Részletesebben

Matematika 5. évfolyam

Matematika 5. évfolyam Matematika 5. évfolyam Heti 4 óra, Évi 144 óra Célok és feladatok - a biztos számfogalom kialakítása, számolási készség fejlesztése - a számkör bővítése a nagy számokkal, törtekkel és az egész számokkal

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs

Részletesebben

Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése, halmazműveletek ismerete, eszköz jellegű

Részletesebben

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR, DARABOS NOÉMI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

A MATEMATIKA TANTÁRGY SZAKRENDSZERŰ ÉS NEM SZAKRENDSZERŰ

A MATEMATIKA TANTÁRGY SZAKRENDSZERŰ ÉS NEM SZAKRENDSZERŰ 1 TANMENET A MATEMATIKA TANTÁRGY SZAKRENDSZERŰ ÉS NEM SZAKRENDSZERŰ kompetencia alapú OKTATÁSÁHOZ 5. évfolyam KÉSZÍTETTE: Dr Pörneczi Károlyné szaktanár JÓVÁHAGYTA: Pálné Horváth Katalin Danka Adél mk.

Részletesebben

OECD adatlap - Tanmenet

OECD adatlap - Tanmenet OECD adatlap - Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664, Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Matematika Tanár neve: Lévai Gyula Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma 2003.

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

Tanmenetjavaslat az 5. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz

Tanmenetjavaslat az 5. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz MATEMATIKA 5. Tanmenetjavaslat az 5. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz Témák AZ EGÉSZ SZÁMOK 1. Az év bevezetése, ismétlés, játékos bevezető Az éves munkával kapcsolatos ismeretek, elvárások közlése.

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 15. modul SÍKIDOMOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 15. modul SÍKIDOMOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 15. modul SÍKIDOMOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 15. modul: SÍKIDOMOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Készült: A NAT 2012 valamint a helyi tanterv alapján Matematika 2016/2017 144 óra /Heti 4 óra/ Taneszközök:

Részletesebben

MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? OSZTÁLY

MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? OSZTÁLY A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? 5-6-7. OSZTÁLY KEDVES ÖTÖDIKES!

Részletesebben

3 4. évfolyam. 3. évfolyam

3 4. évfolyam. 3. évfolyam 3 4. évfolyam A két év kiemelt célja a tanulási képességek intenzív fejlesztése. Feladata a tantárgy iránti érdeklődés folyamatos fenntartása, azért, hogy a tanulók szívesen és aktívan tevékenykedjenek

Részletesebben

Innováció az 5. osztályban. Matematika tanmenet

Innováció az 5. osztályban. Matematika tanmenet Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Általános Iskola Hernád Innováció az 5. osztályban Matematika tanmenet A Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Általános Iskolában Készítette: Molnár Tibor Hernád-Pusztavacs

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 3 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 3. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

Módszerek, eljárások, eszközök 1. Követelmények ismertetése Frontális munka Irányított beszélgetés

Módszerek, eljárások, eszközök 1. Követelmények ismertetése Frontális munka Irányított beszélgetés Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra 9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra Fejlesztési cél/ kompetencia lehetőségei: Gondolkodási képességek: rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, valószínűségi Tudásszerző képességek:

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika

Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika 1. félév 1. Gondolkozz és számolj! A természetes szám fogalma, műveleti tulajdonságok Helyiértékek rendszere a tízes számrendszerben: alakiérték, tényleges

Részletesebben

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat 1. tétel Természetes számok tízes számrendszer műveletek és tulajdonságaik Természetes számok, jele, jelölések, ábrázolása számegyenesen műveletek a természetes számok halmazán belül Tízes számrendszer

Részletesebben

Munkaformák Módszerek Eszközök Modul készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek.

Munkaformák Módszerek Eszközök Modul készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek. Idő Óraszám 09. 01. 1. 09. 03. 1. 09. 04. 2. 09.07. 3. 09. 08. 4. 09. 10. 2. 09.11. 5. 09.14. 6 09.15. 7. Tananyag Fejlesztési képességek, Munkaformák Módszerek Eszközök Modul készségek, célok Szervezési

Részletesebben

MATEMATIKA. 1. osztály

MATEMATIKA. 1. osztály MATEMATIKA 1. osztály Gondolkodás tudjon egyszerű tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására (20-as számkörben) használja

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

2016/2017. Matematika 9.Kny

2016/2017. Matematika 9.Kny 2016/2017. Matematika 9.Kny Gondolkodási módszerek 1. Számhalmazok: N, Z, Q, Q*, R a számhalmazok kapcsolata, halmazábra 2. Ponthalmazok: o 5. oldal K I. fejezet: 172-178., 180-185., 191. feladat távolsággal

Részletesebben

2016/2017. Matematika 9.Kny

2016/2017. Matematika 9.Kny 2016/2017. Matematika 9.Kny Gondolkodási módszerek 1. Számhalmazok: N, Z, Q, Q*, R a számhalmazok kapcsolata, halmazábra 2. Ponthalmazok: o 4. oldal K I. fejezet: 172-178., 180-185., 191. feladat távolsággal

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Matematika 5 4 5 4 5 4 4 4 Éves óraszám 180 144 180 144 180 144 144 144 Témakörök

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Matematika Tehetséggondozás az Általános Iskola 5. osztályában

Matematika Tehetséggondozás az Általános Iskola 5. osztályában Matematika Tehetséggondozás az Általános Iskola 5. osztályában A foglalkozások célja, tartama: A foglalkozásokon -12 gyerekkel- csak kismértékben a tananyag elmélyítésével foglalkozunk, inkább a problémamegoldó,

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember MATEMATIKA TANMENET 9. osztály 4 óra/hét Budapest, 2014. szeptember 2 Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Ismerkedés, év elejei feladatok, szintfelmérő írása 2 óra I. Kombinatorika, halmazok 13 óra

Részletesebben

0567. MODUL TÖRTEK. Törtekről tanultak összefoglalása KÉSZÍTETTE: BENCZÉDY-LACZKA KRISZTINA, MALMOS KATALIN

0567. MODUL TÖRTEK. Törtekről tanultak összefoglalása KÉSZÍTETTE: BENCZÉDY-LACZKA KRISZTINA, MALMOS KATALIN 07. MODUL TÖRTEK Törtekről tanultak összefoglalása KÉSZÍTETTE: BENCZÉDY-LACZKA KRISZTINA, MALMOS KATALIN 07. Törtek Törtekről tanultak összefoglalása Tanári útmutató MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

0563. MODUL TÖRTEK. Törtek összehasonlítása KÉSZÍTETTE: BENCZÉDY-LACZKA KRISZTINA, MALMOS KATALIN

0563. MODUL TÖRTEK. Törtek összehasonlítása KÉSZÍTETTE: BENCZÉDY-LACZKA KRISZTINA, MALMOS KATALIN 0. MODUL TÖRTEK Törtek összehasonlítása KÉSZÍTETTE: BENCZÉDY-LACZKA KRISZTINA MALMOS KATALIN 0. Törtek Törtek összehasonlítása Tanári útmutató MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

MATEMATIKA 3-4. évfolyam. Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám évfolyamonként: 144 óra

MATEMATIKA 3-4. évfolyam. Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám évfolyamonként: 144 óra Tematikai egység/fejlesztési cél 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok MATEMATIKA 3-4. évfolyam Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 3.

Részletesebben

A SZÁMFOGALOM KIALAKÍTÁSA

A SZÁMFOGALOM KIALAKÍTÁSA A SZÁMFOGALOM KIALAKÍTÁSA TERMÉSZETES SZÁMOK ÉRTELMEZÉSE 1-5. OSZTÁLY Számok értelmezése 0-tól 10-ig: Véges halmazok számosságaként Mérőszámként Sorszámként Jelzőszámként A számok fogalmának kiterjesztése

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Matematika

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Matematika Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu Matematika

Részletesebben

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat bontása vagy funkciója SZÁMOLÁS 0-TÓL 100-IG 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel. Szokásrend, füzetvezetés kialakítása. Mesélj a képről! Számlálások. Igaz

Részletesebben

MATEMATIKA Szakközépiskola 9. évfolyam (K,P,SZ,V)

MATEMATIKA Szakközépiskola 9. évfolyam (K,P,SZ,V) MATEMATIKA Szakközépiskola 9. évfolyam (K,P,SZ,V) Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Tk: 2.1 Matematika az életünkben Célok, feladatok Fejtörő, logikai feladtok megoldása következtetéssel.

Részletesebben

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló:

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló: Gondolkodási módszerek alapozása 1. osztály tudjon számokat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására, használja helyesen a több, kevesebb,

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Matematika tantárgy 5. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Matematika tantárgy 5. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Matematika tantárgy 5. osztály T A N M E N E T Készült a NAT 2012, Matematika Keret Tanterv és a Helyi Tanterv alapján. Az ötödik

Részletesebben

Matematika 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 144 óra

Matematika 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 144 óra Tematikai egység/fejlesztési cél 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok Matematika 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 144 óra Helyi tantervi óraszám a

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

TANMENET Csahóczi Erzsébet-Csatár Katalin-Kovács Csongorné- Morvai Éva-Széplaki Györgyné-Szeredi Éva: Matematika 5 tankönyv az 5.

TANMENET Csahóczi Erzsébet-Csatár Katalin-Kovács Csongorné- Morvai Éva-Széplaki Györgyné-Szeredi Éva: Matematika 5 tankönyv az 5. TANMENET Csahóczi Erzsébet-Csatár Katalin-Kovács Csongorné- Morvai Éva-Széplaki Györgyné-Szeredi Éva: Matematika 5 tankönyv az 5. Évfolyam számára Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 5. osztály emelt szint. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 5. osztály emelt szint. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

MATEMATIKA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

MATEMATIKA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények MATEMATIKA 9 10. évfolyam 1066 MATEMATIKA 9 10. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata, hogy megalapozza a tanulók korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltségét,

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 4.

Részletesebben

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam BEVEZETŐ Ez a helyi tanterv a kerettanterv Emelet matematika A változata alapján készült. Az emelt oktatás során olyan tanulóknak kívánunk magasabb szintű ismerteket nyújtani, akik matematikából átlag

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges óraszámhoz igazítva állítottuk össze. I. A Kerettanterv által előírt minimális óraszám heti 4 óra; évi 148 óra: A tanmenetben ez az órabeosztás

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

TANMENET ... Az iskola fejbélyegzője. a matematika tantárgy. tanításához a 9. a, b osztályok számára

TANMENET ... Az iskola fejbélyegzője. a matematika tantárgy. tanításához a 9. a, b osztályok számára Az iskola fejbélyegzője TANMENET a matematika tantárgy tanításához a 9. a, b osztályok számára Készítette: Természettudományi Munkaközösség matematikát tanító tanárai Készült: a gimnáziumi tanterv alapján

Részletesebben

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév:

Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév: Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév: 7. Függvények: - függvények fogalma, megadása, ábrázolás koordináta- rendszerben - az elsőfokú függvény, lineáris függvény - a másodfokú függvény

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 16. modul: EGYBEVÁGÓSÁGOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

4. modul: MŰVELETEK A VALÓS SZÁMOK KÖRÉBEN

4. modul: MŰVELETEK A VALÓS SZÁMOK KÖRÉBEN MATEMATIK A 9. évfolyam 4. modul: MŰVELETEK A VALÓS SZÁMOK KÖRÉBEN KÉSZÍTETTE: DARABOS NOÉMI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 4. modul: MŰVELETEK A VALÓS SZÁMOK KÖRÉBEN Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek Idő 09. 01. 1. 09. 02. 2. 09. 03. 3. 09. 04. 4. 09. 08. 5. 09. 09. 6. 09.10. 7. 09.11. 8. Tananyag Fejlesztési képességek, Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés,

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító ME-III.1./1 2 Azonosító: Változatszám : Érvényesség kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK-DC-2013 2013. 09. 01. MATEMATIKA

Részletesebben

Matematika tantervjavaslat, 5 12. évfolyam A nyolcosztályos gimnáziumok kerettantervének évfolyamonkénti bontása 5 6. évfolyam

Matematika tantervjavaslat, 5 12. évfolyam A nyolcosztályos gimnáziumok kerettantervének évfolyamonkénti bontása 5 6. évfolyam Matematika tantervjavaslat, 5 12. évfolyam A nyolcosztályos gimnáziumok kerettantervének évfolyamonkénti bontása 5 6. évfolyam A nyolcosztályos gimnáziumok matematika kerettanterve az egyes témaköröket

Részletesebben