TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 Újvárosi Általános Művelődési Központ Általános Iskolája 6500 Baja Oltványi u WEB: Tel: 79/ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP / " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben " TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Kompetenciaterület: Matematika Évfolyam: 5. Pedagógus: Jávor Rita Idő óra Tananyag, tevékenységek Fejlesztési képességek, készségek, célok Munkaformák A természetes számok A számfogalom mélyítése Számok, mint halmaz elemszáma, sorszám, mérőszám. Igaz, hamis állítások számhalmazokról; adott feltételeknek megfelelő számhalmazok keresése Rejtvények számokról A tízes számrendszer Helyi, alaki és valódi érték. A természetes számok összeg alakja a tízes számrendszerben a helyi érték szerint. Helyiértéktáblázat, helyiértékes írásmód gyakorlása, számok helyiértékes bontása Számok nagyságrendi viszonyainak vizsgálata a helyiértéktáblázat alapján Számkártyákból számok összeállítása, öszszes lehetőség megkeresése, minimum, maximum feladatok megoldása számjegyek változtatása mellett A számfogalom továbbépítése Szövegértés kompetencia: Számok írása betűvel. A nagy számok nevének ismerete. Szöveggel felírt összefüggések megfogalmazása az algebra nyelvén és fordítva Helyes tanulási szokások Kombináció, rendszerezés kompetencia: Számok csoportosítása tulajdonságaik alapján, szám-kártyákból számok összeállítása, összes lehetőség megkeresése, minimum, maximum feladatok megoldása számjegyek változtatása mellett Indukció, dedukció: Helyiérték-táblázatban szabályosságok felfedezése Számolás kompetencia: A természetes számok körének kiterjesztése nagy számokra, számok írása, olvasása A valóságos világból vett példák és a helyiértéktáblázat tudatosítja a nagyságrendekkel való gondolkodást Kombináció, rendszerezés kompetencia: Számok csoportosítása tulajdonságaik alapján, Indukció, dedukció Számfogalom mélyítése, a számkör bővítése. Frontális Frontális Módszerek, eljárások, eszközök Játékos matematikai feladatok

2 A számok írása, olvasása Kiegészítő anyag: A kettes számrendszer. A kettes számrendszer helyi értékei. Igaz, hamis állítások számhalmazokról; adott feltételeknek megfelelő számhalmazok keresése Nagy számok írása, olvasása játékos feladatokban A római számírás, gyufaszálas feladatok A természetes számok helye a számegyenesen A számegyenes, az egység. Számok leolvasása számegyenesről Számok, intervallumok ábrázolása; Műveletek, nyitott mondatok, szöveges feladatok számegyenesen A természetes számok összehasonlítása Egyenlő, kisebb, nagyobb, legalább, legfeljebb, minden, van olyan... Jelölés számegyenesen Relációk, növekvő, csökkenő sor Gyakorlás: Számegyenes, számok összehasonlítása Nagyságrendi feltételeknek megfelelő számok ábrázolása számegyenesen (<, >,, legalább, legfeljebb), intervallumok Természetes számok kerekítése Pontos, kerekített érték. Számok kerekítése adott értékes jegyre Pontos és közelítő érték a mindennapi életben Következtetés a közelítő értékből a lehetséges pontos értékre A számlálás eredményének becslése különböző eszközökkel, arányos következtetésekkel A természetes számok helyesírása A helyiérték-táblázatban szabályosságok felfedezése. Kombinatorikai gondolkodás fejlesztése Számfogalom mélyítése Anyanyelvi kommunikáció Logikai képességek Kombináció, rendszerezés kompetencia: számok csoportosítása tulajdonságaik alapján, Számfogalom mélyítése. Fegyelmezettség, helyes következetesség fejlesztése. Pontos és közelítő értékek Számlálás, analógia, szabályalkotás A nyelv logikai elemeinek helyes használata, szövegértés fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Számfogalom mélyítése. Szövegértés, logikai képesség Anyanyelvi kommunikáció Fegyelmezettség, helyes következetesség fejlesztése. Következtetési képesség kialakítása. Fegyelmezettség, helyes következetesség fejlesztése Frontális Frontális Játékos matematikai feladatok Ki(s)számoló nagyoknak

3 A természetes számok összeadása Az összeadás és kivonás fogalmának mélyítése Az összeg változásai Menü összeállítása Az írásbeli összeadás algoritmusa Gyakorlás: Kerekítés, összeadás Szöveges feladatok Nyitott mondatok megoldása A természetes számok kivonása Az összeg és különbség változásai. Műveletek összehasonlítása egy vagy több tag változtatása esetén. Műveletek sorrendje csak összeadástkivonást tartalmazó műveletsorokban, zárójelek az összeadásban, kivonásban Írásbeli kivonás algoritmusa Számlálás visszafelé, nyitott mondatok Kivonás, összeadás szöveg alapján A természetes számok szorzása Számkártyákból számok, műveletek összeállítása, összes eset megkeresése A természetes számok szorzása 10-zel, 100-zal, 1000-rel Pénzváltás, mértékegységek átváltása Helyiértéktáblázat Nyitott mondatok, táblázatok kiegészítése Szabályjáték Gyakorlás: Műveletek természetes számokkal Alapműveletek végzése fejben és írásban Szorzás írásban Az írásbeli szorzás algoritmusa Számolás kompetencia: Műveletek természetes számokkal. Szövegértés kompetencia: Szöveggel felírt összefüggések megfogalmazása az algebra nyelvén és fordítva, különböző szövegek alapján modellek alkotása. Becslés, ellenőrzés Szövegértés kompetencia: Szöveggel felírt összefüggések megfogalmazása az algebra nyelvén és fordítva, különböző szövegek alapján modellek alkotása. Számolás kompetencia Számlálás, analógia, szabályalkotás Becslés, ellenőrzés Szövegértés kompetencia: A tanult elnevezések adekvát használata. Szöveggel felírt összefüggések megfogalmazása az algebra nyelvén és fordítva Kombináció, rendszerezés kompetencia: lehetőség megkeresése, minimum, maximum feladatok megoldása számjegyek változtatása mellett. Indukció, dedukció: Helyiérték-táblázat alapján szabályosságok felfedezése. Számolás kompetencia Szorzás, osztás műveleti tulajdonságainak elmélyítése Számolás kompetencia: számolási készség, rendszerezés, induktív következtetés Becslés, ellenőrzés Számolás, becslés, rendszerezés, analógia, rugalmas gondolkodás Frontális Ki(s)számoló nagyoknak Önálló munkavégzés Önellenőrzés Ki(s)számoló nagyoknak 5. osztály

4 A természetes számok osztása A hányados változásai A komponensek változásaival hogyan változik a hányados. Kiemelni: mikor nem változik a hányados. Természetes számok osztása 10-zel, 100-zal, 1000-rel Pénzváltás, mértékegységek átváltása Helyiértéktáblázat Nyitott mondatok, táblázatok kiegészítése Szöveges feladatok Írásbeli osztás Az írásbeli osztás algoritmusa Az írásbeli osztás gyakorlása A szorzás és osztás gyakorlása Numerikus és szöveges feladatok megoldása. Osztó és többszörös Osztók, többszörösök keresése Osztópárok. Osztók és többszörösök halmazba rendezése Igaz-hamis állítások A műveletek sorrendje A műveleti sorrend megismerése alapműveletek esetében a zárójeles és zárójelet nem tartalmazó számításoknál. Összeg vagy különbség szorzása, osztása. A zárójel helyes használata szöveges feladatok megoldásában. Kombinatorika feladatok Számlálás, analógia, rendszerezés, szabályalkotás Számolás kompetencia: szorzás, osztás műveleti tulajdonságainak elmélyítése. Számfogalom mélyítése. Fegyelmezettség, helyes következetesség fejlesztése. Számolás, becslés, rendszerezés, analógia, rugalmas gondolkodás Számlálás, analógia, rendszerezés, szabályalkotás Kommunikációs készség fejlesztése. Értő-elemző olvasás fejlesztése. Figyelem, koncentráció, számolási készség Halmazszemlélet fejlesztése Számolás kompetencia: fejszámolás, a szorzás, osztás fogalmának mélyítése. Számlálás, analógia, rendszerezés, szabályalkotás Számolás kompetencia: fejszámolás. Kombinatív képesség, megfigyelőképesség, problémamegoldás, kreativitás Kombináció, rendszerezés kompetencia: tagok, tényezők csoportosítása, rendszerezése Szövegértés kompetencia: a tanult elnevezések adekvát használata Frontális Játékos matematikai feladatok IKT: ementor.hu Játékos matematikai feladatok Tájékozódó felmérő írása Matematika felmérő füzet 5. Gyakorlás: Alapműveletek Kommunikációs készség fejlesztése. Szöveges feladatok Értő-elemző olvasás fejlesztése. Becslés Összetett számolási feladatok Döntés, összefüggések Játékok az alapműveletekre Problémaérzékenység, problémamegoldó Játékos matematikai Igaz-hamis állítások képesség fejlesztése feladatok

5 Nem szakr Nem szakr Az 1. témazáró dolgozat előkészítése Az 1. témazáró dolgozat megíratása, Testek, felületek, vonalak Testek, felületek, vonalak tulajdonságainak mélyítése játékos formában Vonalak térben és a síkon Az egyenes és részei Félegyenes, szakasz, kezdőpont, végpont. Két pont távolsága. Testek, felületek, vonalak tulajdonságainak összegyűjtése Térelemek kölcsönös helyzete Egyenesek kölcsönös helyzete Párhuzamos és merőleges egyenesek fogalma. A derékszögű háromszög oldalainak megnevezése. Párhuzamos és merőleges egyenesek rajzolása, a távolság fogalma. Pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes távolsága A síkok. Kölcsönös helyzet fogalma, metsző és párhuzamos síkok, egyenesek. Síkbeli alakzatok, sokszögek. A háromszög és a négyszög fogalma, jelölések, elnevezések. A négyszögek tulajdonságai Játékos interaktív feladatok az alakzatok tulajdonságaival kapcsolatban A Síkbeli alakzatok, sokszögek. A kör. A kör, mint ponthalmaz. Adott ponttól egyenlő távoli pontok keresése. Körlap, körvonal, középpont, sugár, átmérő, körcikk A térszemlélet alapjai. Minél többféle testen értelmezni a fogalmakat. A halmazszemlélet fejlesztése. Kommunikációs képesség rendszerezés, tudomány és valóság kapcsolata Tárgyak tulajdonságainak kiemelése (analizálás); összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés; osztályokba sorolás, sorba rendezés különféle tulajdonságok szerint a különféle érzékszervek tudatos használatával Tájékozódás: Tájékozódás a térben, a síkon térérzékelési képesség, térszemlélet fejlesztése, mozgási memória fejlesztése közös tulajdonságok felismerése, megnevezése, rendszerezés A vonalzók helyes használata, távolságok meghatározása. A problémamegoldó képesség fejlesztése. Megfigyelés, tapasztalatgyűjtés írólap, szívószál, hurkapálca segítségével. Halmazok, logika. Tengelyesen tükrös síkidomok. Összehasonlítás, megfigyelőképesség, lényeglátás A körző helyes használata, körvonal rajzolása. Adott tulajdonságú pontok meghatározása egyszerűbb esetekben Pontosság igényének kialakítása. IKT: oktatóprogramok Beszélgetés IKT: Alakzatok Matek bevetés - CD Bemutatás IKT: alzatok vizsgálata interaktív táblán Bemutatás, táblai rajz és szerkesztés Bemutatás IKT: Matek bevetés - CD, táblai rajz és szerkesztés

6 Nem szakr A kör és részei. Körökkel kapcsolatos feladatok. Adott tulajdonságú pontok keresése a síkon. Két feltételnek megfelelő pontok keresése Kör és egyenes kölcsönös helyzete Két kör kölcsönös helyzete A testek. Testek megfigyelése, csoportosítása Konvex és nem konvex testek. Sokszöglapú testek: lap, csúcs, él, összefüggések keresése. Gyakorlás: Vegyes feladatok a Geometriai alapismeretek témakörből Írásbeli számonkérés Merőleges és párhuzamos egyenesek felismerése, szerkesztése A mérés, mint összehasonlítás Mennyiség, mérőszám, mértékegység. Egyenlő mennyiségek esetén a mérőszám és mértékegység kapcsolata A hosszúság A hosszúság mértékegységei és kapcsolatuk (SI mértékrendszer). Hosszúságok mérése választott mértékegységekkel Gyűjtőmunka: régen használt vagy más országokban használt hosszúságegységek A tömeg Mérleg és tömegsorozat. Gyűjtőmunka, becslés, mérés. Az észrevételek elemzése. A tömeg mértékegységei és kapcsolatuk (SI). Csapatverseny interaktív táblai feladatsorral Mérés, adatok értékelése, kommunikációs képesség, matematikai nyelv használata Együttműködési készség Különféle testeken megfigyelni és elemezni a tulajdonságot. Halmazszemlélet fejlesztése. Sokszöglapú testeknek meghatározni a csúcsai élei és lapjai számát. Térlátás fejlesztése Eszközök használata, fogalmak rögzítése. Eszközhasználat Pontosság igényének kialakítása. Esztétikai tudatosság Az elemzőképesség fejlesztése. Megfigyelés, tapasztalatgyűjtés. Különböző mérőeszközök: mérőszalag, méterrúd, vonalzó Különböző hosszúságok becslése A mennyiség, mértékegység, mérőszám fogalma. A tanult mennyiségek becslése, mérése. Megfelelő mértékegységek használata. Megfelelő jártasság az eszközök használatában, kézügyesség fejlesztése. Gyűjtőmunka: régen használt vagy más országokban használt hosszúságegységek Tárgyak, személyek, alakzatok, jelenségek, öszszességek összehasonlítása, mennyiségi tulajdonságaik (magasság, szélesség, hosszúság, tömeg, űrtartalom, térfogat, darabszám) szerint; becslés; mennyiségek fogalmának alapozása. Digitális kompetencia, táblai rajz és szerkesztés IKT: gyakorlás interaktív táblán Bemutatás IKT: Játékos feladatok Oktató programok Önálló tevékenység Jobb leszek matematikából! IKT: Matek bevetés - CD

7 A mértékegységek tízes rendszere Az előtagok elnevezése és a tízes számrendszer kapcsolata. Hiányos szöveg kiegészítése Mennyiségek kikeresése, csoportosítása, számítások. Az idő Időpont, időtartam. Az idő mértékegységei. Naptár. Diagramok Oszlopdiagram, kördiagram. Az átlag Az átlag értelmezése. Több szám átlagának meghatározása. Gyakorlás A tanult fogalmak tudatos használata. Mennyiségek összehasonlítása, átváltása. Valószínűségi játékok. Biztos, lehetséges, lehetetlen esemény. A szög fogalma, fajtái A szög, szögfajták, szögek elnevezései. A szögek mérése és rajzolása (hegyes- és tompaszögek) A szög, mint mennyiség (mértékegység és mérőeszköz). Adott szögek rajzolása, szögek összeadása, kivonása A szögmérés gyakorlása, sokszögek belső szögeinek mérése Tapasztalatgyűjtés: háromszögek, négyszögek belső szögeinek összege. Idegen nyelvi kompetencia Mértékváltozások. Szorzás és osztás tízzel, 100-zal,... alkalmazása A matematika gyakorlati alkalmazhatóságának felismertetése. Adatok lejegyzése, értelmezése, szabályszerűségek észrevétele. Szövegértés, logikai képesség Hatékony önálló tanulás Átváltás a nem tízes alapú mennyiség esetén. Az elemzőképesség fejlesztése. Táblázatok, diagramok értelmezése, a mennyiségek közti összefüggés megkeresése. Számolási készség fejlesztése. Önellenőrzés igényének és képességének fejlesztése. Számolási készség fejlesztése. Pozitív motiváció kialakítása. Értő-elemző olvasás fejlesztése. A valószínűségi szemlélet fejlesztése játékos formában. Megfigyelés, tapasztalatgyűjtés. Különböző módon (szívószál, óramutató...) előállított szögek felismerése, a görög betűk írása, olvasása. A szögmérő helyes használata. A szögfajták fokban kifejezett nagysága nál nagyobb szögek rajzolása. Adott szögek rajzolása, szögek mérése. Becslési képesség fejlesztése. Pontosság. Iránytű 5. IKT: Szögek mérése interaktív táblán

8 A 2. témazáró dolgozat előkészítése (2., 3. és 4. témakörök) A 2. témazáró dolgozat írása A 2. témazáró dolgozat megbeszélése Télapó Témanap: 2-2 óra magyar- matematika A tört kétféle értelmezése. Egységtörtek hajtogatása papírlapból (különböző alakú lapok hajtogatása; adott egység 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 egyenlő részre osztásának szemléltetése; a hajtogatás alapján rajz készítése illetve az egységtörtek írásának gyakorlása) Egységtörtek meghatározása, ábrázolása Egységtörtek többszöröseinek előállítása hajtogatással Egységtörtek többszöröseinek meghatározása, ábrázolása Különböző egységek egyenlő törtrészeinek kivágása A törtek összehasonlítása az egésszel Vegyes szám. Vegyes számok törtté alakítása, 1-nél nagyobb törtek vegyes szám alakja Egyenlő nevezőjű, egyenlő számlálójú pozitív törtek Összehasonlítása Geometriai alapfogalmak, mérés, statisztika, szögek. Folyamatos ismétlés az előző órákon a 2. és 3. témakörből. Szövegek feldolgozása Térkép, tájékozódás Mérések, arányosság, mértékegységek Együttműködés fejlesztése Számlálás, számolás: Számkör-bővítés, törtfogalom megalapozása Mennyiségi következtetés: Mennyiségek törtrészének előállítása Becslés, mérés: Tört mennyiségének becslése, közelítő mérés Kombinativitás: Adott egységtört előállítása többféleképpen Rendszerezés: Adott tört előállítása többféle egység esetén Induktív, deduktív következtetés: Következtetés egységtörtről az egészre Szöveges feladat megoldása, problémamegoldás, metakogníció: Valós életből vett problémák megoldása, szöveges feladok megoldása, ellenőrzés; Több megoldás keresése Rendszerezés: Törtek válogatása különféle szempontok szerint A számláló és nevező jelentése, ábrák alapján a törtrész meghatározása. Számlálás, számolás: Számkör-bővítés, törtfogalom megalapozása Mennyiségi következtetés: Mennyiségek törtrészének számítása Becslés, mérés: Közelítő számítás, közelítő mérés, mérés adott pontossággal, kerekítés IKT: interaktív táblán kivetített feladatlap Iránytű Tevékenység 0561.

9 A törtek sorba rendezése Törtek ábrázolása számegyesen. Az ábrázolt törtek válogatása (1-nél kisebb, 1-gyel egyenlő, 1-nél nagyobb) Gyakorlás Feladatok megoldása színesrúd-készlet és torta-modell segítségével Barkochba számegyes segítségével Gyakorlás Dominó- és memóriajáték. Tapasztalatok ellenőrzése feladatlap segítségével Törtek bővítése, egyszerűsítése Bővítéskor, egyszerűsítéskor nem változik a tört értéke. Adott tört előállítása többféle egység esetén, törtek viszonyítása adott számhoz, törtek rendezése; Azonos értékű törtek összeválogatása Törtek helye a számegyenesen Közös nevező Egyenlő nevezőjű törtek összeadása, kivonása Az összeadás és kivonás értelmezése azonos nevezőjű pozitív törtek körében (tortamodell, csoki-modell Összeadás és kivonás ábráról leolvasása, gyakorlása (rajzkészítés, Dominó vagy Memóriajáték) Eredmény becslése és közelítő számítása Szöveges feladat megoldása, problémamegoldás, metakogníció: Valós életből vett problémák megoldása, szöveges feladok megoldása, ellenőrzés; Több megoldás keresése Rendszerezés: Törtek viszonyítása adott számhoz, törtek rendezése; Azonos értékű törtek összeválogatása Induktív, deduktív következtetés: Törtrészből következtetés az egészre Induktív, deduktív következtetés, azonosítás, megkülönböztetés, alkalmazás Logikus gondolkodás, számolás Induktív, deduktív következtetés, logikus gondolkodás, megfigyelőképesség Logikus gondolkodás, számolás Induktív, deduktív következtetés, logikus gondolkodás, megfigyelőképesség Számolási készség fejlesztése. Bővítés, egyszerűsítés végrehajtása. Törtek ábrázolása a számegyenesen Kombinatív gondolkodás, megfigyelőképesség, rendszerezés Alkalmazás, számolás Megfigyelőképesség, alkotó gondolkodás, alkalmazás Jártasság kialakítása az összeadás, kivonás elvégzésében. Bővítés, egyszerűsítés alkalmazása Számegyenes fólián, korongok, Írásvetítő Játék , magyarázat 0565.

10 Félévi felmérés Kompetenciamérés feladatai (2001) Szövegértés és problémamegoldás Félévi felmérés megbeszélése Gyakorlás Különböző nevezőjű törtek összeadása és kivonása Törtek összeadása és kivonása: az egyik tört nevezője többszöröse a másik nevezőjének Közös nevező, a nevezők közös többszöröse. A különböző nevezőjű törtek összeadásának és kivonásának gyakorlása (játék: dobókockák értéke a számlálóba és a nevezőbe) Törtek előállítása különféle szám- és műveletkártyák segítségével; műveleti sorrend a törtek körében Szöveges feladatok törtekkel Adott egységből különböző törtek és többszöröseik előállítása A pozitív törtek természetes számmal való szorzásáról tanultak elmélyítése Dominó- és memóriajáték; kártyajáték Törtszámok szorzása természetes számmal Szőnyegezés színesrúd-készlettel Adott egységből különböző törtek és többszöröseik előállítása. Feladatlap kitöltése Törtszámok osztása természetes számmal Szöveges feladat alapján problémafelvetés a törtek pozitív egész számmal való osztásához Logikus gondolkodás Szöveges feladatok áttekinthető lejegyzése. Vegyes számok törtté alakítása, bővítés, egyszerűsítés Kombinatív gondolkodás, becslés Mennyiségi következtetés: Mennyiségek törtrészének számítása; Műveleti tulajdonságok megfigyelése. Deduktív következtetés, induktív következtetés: Műveletek kiterjesztése a törtek körére és analógiák keresése. Mértékváltás a törtek körében. Egyszerű egyenletek megoldása következtetéssel. Törtek és vegyes számok osztása, ellenőrzése szorzással. Egyszerűsítés Mennyiségi következtetés: Mennyiségek törtrészének számítása; Műveleti tulajdonságok megfigyelése. Megfigyelőképesség, alkalmazás Deduktív következtetés, induktív következtetés: Műveletek kiterjesztése a törtek körére és analógiák keresése NSZ feladatgyűjtemény 1. feladatlap 1-3 Színesrúd-készlet; Színesrúd-készlet, dominó- és memóriakártyák, papírlap, feladatlapok.

11 Szöveges feladat alapján problémafelvetés a törtek pozitív egész számmal való osztásához Szövegértés, modellalkotás tanári melléklet (Torta-modell); 2. feladatlap Törtek pozitív egész számmal való osztásának értelmezése diák kvartett módszerrel Törtszámok osztása természetes számmal A pozitív törtek természetes számmal való osztásáról tanultak elmélyítése Összegek és különbségek hányadosának meghatározása A számláló, ill. a nevező változtatásával hogyan változik a tört értéke. Gyakorlás Törtek értelmezése, egyszerűsítése, bővítése. Műveletek. Mértékváltás Műveletek sorrendje. Szöveges feladat megoldása, problémamegoldás: Valós életből vett problémák megoldása, ellenőrzés; Több megoldás keresése Becslés, mérés: Mennyiség törtrészének becslése, Rendszerezés: Induktív, deduktív következtetés: Következtetés egységtörtből az egészre, különféle értelmezésben; Műveletek kiterjesztése a törtek körére és analógiák keresése, előállított törtek egyenlőségének felismerése, törtrészből következtetés az egészre Törtek és vegyes számok osztása, ellenőrzése szorzással. Egyszerűsítés Alkalmazás, számolás Törtek értelmezése, egyszerűsítése, bővítése. Műveletek. Mértékváltás Szövegértés fejlesztése. Logikus gondolkodás. Számolási képesség Együttműködési képesség. Számlálás, számolás: Számkör-bővítés, törtfogalom megalapozása, műveletek a pozitív törtek körében Mennyiségi következtetés: Mennyiségek törtrészének előállítása Szöveges feladat megoldása, problémamegoldás, metakogníció: Valós életből vett problémák megoldása, ellenőrzés; Több megoldás keresése Becslés, mérés: Mennyiség törtrészének becslése, közelítő mérés Kombinativitás: Adott tört előállítása többféleképpen Rendszerezés: Adott tört előállítása többféle egység esetén, törtek viszonyítása adott számhoz, törtek rendezése; IKT IKT Barátaink a törtek c. oktatóprogram Ki(s)számoló nagyoknak 0567.

12 94. Témazáró dolgozat Azonos értékű törtek összeválogatása Induktív, deduktív következtetés: Következtetés egységtörtből az egészre, különféle értelmezésben; Műveletek kiterjesztése a törtek körére és analógiák keresése, előállított törtek egyenlőségének felismerése, törtrészből következtetés az egészre

13 TANESZKÖZÖK Kiadói kód Cím Engedélyszám Kiadó MS-2305 Sokszínű MATEMATIKA tankönyv 5. évfolyam /2006 ( ) Mozaik Kiadó. MS-2315 Sokszínű MATEMATIKA munkafüzet 5. évfolyam ( ) /2006 Mozaik Kiadó KHF/224/2008 AP ( Matematika tankönyv 5. évfolyam I., II. kötet AP KHF/227-19/2008 Apáczai Kiadó ( )08.31.) AP Nem szakrendszerű matematika feladatgyűjtemény 5. évfolyam ( ) KHF/756-12/2009 Apáczai Kiadó AP Matematika felmérő füzet 5. KHF/ /2008 ( ) Apáczai Kiadó NT Ki(s)számoló nagyoknak 5. osztály KHF/ /2008 ( ) Nemzeti Tankönyvkiadó NT Jobb leszek matematikából! 5. osztály KHF/ /2009 ( ) Nemzeti Tankönyvkiadó NT Iránytű 5. KHF/ /2009 ( ) Nemzeti Tankönyvkiadó NT Játékos matematikai feladatok Nemzeti Tankönyvkiadó MK A számok világa 5-6 osztályosoknak - CD Műszaki Kiadó MK Geometria világa 5-6. osztályosoknak - CD Műszaki Kiadó X MK MK - Matek bevetés - CD Műszaki Kiadó X Matematika számok nélkül VIOLA Software Számítástechnikai és Oktató Bt. X X X X X Pályázati forrásból

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 5.A természettudományos képzés

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Újvárosi Általános Művelődési Központ Általános Iskolája Baja Oltványi u. 14. 6500 E-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu WEB: http://www.uamk-baja.koznet.hu/ Tel: 79/325-599 Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben.

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése, az összes lehetséges sorrend felsorolása.

Részletesebben

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga A TERMÉSZETES SZÁMOK A tízes számrendszer A természetes számok írása, olvasása 1 000 000-ig. Helyi-értékes írásmód a tízes számrendszerben, a helyiérték-táblázat

Részletesebben

Matematika. 1. évfolyam. I. félév

Matematika. 1. évfolyam. I. félév Matematika 1. évfolyam - Biztos számfogalom a 10-es számkörben - Egyjegyű szám fogalmának ismerete - Páros, páratlan fogalma - Sorszám helyes használata szóban - Növekvő, csökkenő számsorozatok felismerése

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga 1. Számok és műveletek 1. A tízes számrendszer Számok írása, olvasása, ábrázolása Az egymilliónál nagyobb természetes számok írása, olvasása. Számok tizedestört

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén A tanuló legyen képes: A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén - Halmazalkotásra, összehasonlításra az elemek száma szerint; - Állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására;

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Matematika tanmenet 5. osztály emelt szint

Matematika tanmenet 5. osztály emelt szint Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA

MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA JELÖLÉSEK: Nem szakrendszerű órák jelölése zöld színnel, számok a programterv A 6. évfolyam tanmenetből valók Infokommunikációs technológia

Részletesebben

5. osztály. Matematika

5. osztály. Matematika 5. osztály A természetes számok értelmezése 100 000-ig. A tízes számrendszer helyértékes írásmódja. A A természetes számok írásbeli összeadása, kivonása. A műveleti eredmények becslése. Ellenőrzés 3. A

Részletesebben

Matematika. 1. osztály. 2. osztály

Matematika. 1. osztály. 2. osztály Matematika 1. osztály - képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; - képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; - halmazok elemeit összehasonlítja,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 4. évfolyam Ismeretek 1.1 Halmazok Számok, geometriai alakzatok összehasonlítása 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika A nagyságbeli viszonyszavak a tanult geometriai alakzatok

Részletesebben

2. modul MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN

2. modul MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 2. modul MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 2. modul: MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA. matematika

SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA. matematika SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA matematika 9. évfolyam 1. Számtan, algebra 15 óra 2. Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, valószínűség, statisztika 27 óra 3. Függvények, sorozatok,

Részletesebben

TANMENET MATEMATIKA 5

TANMENET MATEMATIKA 5 TANMENET MATEMATIKA 5 37 hét készítette: Heti 4 óra Szentmihályi Zsuzsanna TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019 óraszám Az óra címe Lépések,tevékenységek Kiemelt készségek, képességek Eszközök, feladatok,módszerek

Részletesebben

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz)

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz) 6. OSZTÁLY Óraszám 1. 1. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése a 6. osztály anyagából Tk. 13/elsõ mintapélda 42/69 70. 96/elsõ mintapélda 202/16. 218/69. 2 3. 2 3. Halmazok Ismétlés (halmaz

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT a Színes matematika sorozat 4. osztályos elemeihez Tanító: Tóth Mária, Buruncz Nóra 2013/2014 tanév 00478/I Színes matematika.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe)

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 15óra Kulcs ismerete A vizuális, auditív és taktilis percepció fejlesztése. Összehasonlítás,

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs

Részletesebben

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR, DARABOS NOÉMI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

2016/2017. Matematika 9.Kny

2016/2017. Matematika 9.Kny 2016/2017. Matematika 9.Kny Gondolkodási módszerek 1. Számhalmazok: N, Z, Q, Q*, R a számhalmazok kapcsolata, halmazábra 2. Ponthalmazok: o 5. oldal K I. fejezet: 172-178., 180-185., 191. feladat távolsággal

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 15. modul SÍKIDOMOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 15. modul SÍKIDOMOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 15. modul SÍKIDOMOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 15. modul: SÍKIDOMOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Pótvizsga: beadandó feladatok 45 perces írásbeli szóbeli a megadott témakörökből

Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Pótvizsga: beadandó feladatok 45 perces írásbeli szóbeli a megadott témakörökből Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Természetes számok: 0123 (TK 4-49.oldal) - tízes számrendszer helyi értékei alaki érték valódi érték - becslés kerekítés - alapműveletek:

Részletesebben

2016/2017. Matematika 9.Kny

2016/2017. Matematika 9.Kny 2016/2017. Matematika 9.Kny Gondolkodási módszerek 1. Számhalmazok: N, Z, Q, Q*, R a számhalmazok kapcsolata, halmazábra 2. Ponthalmazok: o 4. oldal K I. fejezet: 172-178., 180-185., 191. feladat távolsággal

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Készült: A NAT 2012 valamint a helyi tanterv alapján Matematika 2016/2017 144 óra /Heti 4 óra/ Taneszközök:

Részletesebben

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra 9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra Fejlesztési cél/ kompetencia lehetőségei: Gondolkodási képességek: rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, valószínűségi Tudásszerző képességek:

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember MATEMATIKA TANMENET 9. osztály 4 óra/hét Budapest, 2014. szeptember 2 Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Ismerkedés, év elejei feladatok, szintfelmérő írása 2 óra I. Kombinatorika, halmazok 13 óra

Részletesebben

Munkaformák Módszerek Eszközök Modul készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek.

Munkaformák Módszerek Eszközök Modul készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek. Idő Óraszám 09. 01. 1. 09. 03. 1. 09. 04. 2. 09.07. 3. 09. 08. 4. 09. 10. 2. 09.11. 5. 09.14. 6 09.15. 7. Tananyag Fejlesztési képességek, Munkaformák Módszerek Eszközök Modul készségek, célok Szervezési

Részletesebben

Tanmenetjavaslat az 5. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz

Tanmenetjavaslat az 5. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz MATEMATIKA 5. Tanmenetjavaslat az 5. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz Témák AZ EGÉSZ SZÁMOK 1. Az év bevezetése, ismétlés, játékos bevezető Az éves munkával kapcsolatos ismeretek, elvárások közlése.

Részletesebben

Matematika felső tagozat

Matematika felső tagozat Matematika felső tagozat 5. évfolyam Témakör 1. Gondolkodási módszerek 2. Számtan, algebra 3. Összefüggések, függvények, sorozatok 4. Geometria, mérés I. félév Követelmény A gondolkodási módszerek követelményei

Részletesebben

Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése, halmazműveletek ismerete, eszköz jellegű

Részletesebben

Matematika 5. évfolyam

Matematika 5. évfolyam Matematika 5. évfolyam Heti 4 óra, Évi 144 óra Célok és feladatok - a biztos számfogalom kialakítása, számolási készség fejlesztése - a számkör bővítése a nagy számokkal, törtekkel és az egész számokkal

Részletesebben

Módszerek, eljárások, eszközök 1. Követelmények ismertetése Frontális munka Irányított beszélgetés

Módszerek, eljárások, eszközök 1. Követelmények ismertetése Frontális munka Irányított beszélgetés Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

0563. MODUL TÖRTEK. Törtek összehasonlítása KÉSZÍTETTE: BENCZÉDY-LACZKA KRISZTINA, MALMOS KATALIN

0563. MODUL TÖRTEK. Törtek összehasonlítása KÉSZÍTETTE: BENCZÉDY-LACZKA KRISZTINA, MALMOS KATALIN 0. MODUL TÖRTEK Törtek összehasonlítása KÉSZÍTETTE: BENCZÉDY-LACZKA KRISZTINA MALMOS KATALIN 0. Törtek Törtek összehasonlítása Tanári útmutató MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. Halmazok ábrázolása. A nyelv logikai elemeinek helyes használata.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 3 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 3. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika

Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika 1. félév 1. Gondolkozz és számolj! A természetes szám fogalma, műveleti tulajdonságok Helyiértékek rendszere a tízes számrendszerben: alakiérték, tényleges

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

OECD adatlap - Tanmenet

OECD adatlap - Tanmenet OECD adatlap - Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664, Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Matematika Tanár neve: Lévai Gyula Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma 2003.

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

Innováció az 5. osztályban. Matematika tanmenet

Innováció az 5. osztályban. Matematika tanmenet Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Általános Iskola Hernád Innováció az 5. osztályban Matematika tanmenet A Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Általános Iskolában Készítette: Molnár Tibor Hernád-Pusztavacs

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

0567. MODUL TÖRTEK. Törtekről tanultak összefoglalása KÉSZÍTETTE: BENCZÉDY-LACZKA KRISZTINA, MALMOS KATALIN

0567. MODUL TÖRTEK. Törtekről tanultak összefoglalása KÉSZÍTETTE: BENCZÉDY-LACZKA KRISZTINA, MALMOS KATALIN 07. MODUL TÖRTEK Törtekről tanultak összefoglalása KÉSZÍTETTE: BENCZÉDY-LACZKA KRISZTINA, MALMOS KATALIN 07. Törtek Törtekről tanultak összefoglalása Tanári útmutató MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret

Részletesebben

3 4. évfolyam. 3. évfolyam

3 4. évfolyam. 3. évfolyam 3 4. évfolyam A két év kiemelt célja a tanulási képességek intenzív fejlesztése. Feladata a tantárgy iránti érdeklődés folyamatos fenntartása, azért, hogy a tanulók szívesen és aktívan tevékenykedjenek

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

TANMENET ... Az iskola fejbélyegzője. a matematika tantárgy. tanításához a 9. a, b osztályok számára

TANMENET ... Az iskola fejbélyegzője. a matematika tantárgy. tanításához a 9. a, b osztályok számára Az iskola fejbélyegzője TANMENET a matematika tantárgy tanításához a 9. a, b osztályok számára Készítette: Természettudományi Munkaközösség matematikát tanító tanárai Készült: a gimnáziumi tanterv alapján

Részletesebben

MATEMATIKA Szakközépiskola 9. évfolyam (K,P,SZ,V)

MATEMATIKA Szakközépiskola 9. évfolyam (K,P,SZ,V) MATEMATIKA Szakközépiskola 9. évfolyam (K,P,SZ,V) Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Tk: 2.1 Matematika az életünkben Célok, feladatok Fejtörő, logikai feladtok megoldása következtetéssel.

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Matematika 5 4 5 4 5 4 4 4 Éves óraszám 180 144 180 144 180 144 144 144 Témakörök

Részletesebben

A SZÁMFOGALOM KIALAKÍTÁSA

A SZÁMFOGALOM KIALAKÍTÁSA A SZÁMFOGALOM KIALAKÍTÁSA TERMÉSZETES SZÁMOK ÉRTELMEZÉSE 1-5. OSZTÁLY Számok értelmezése 0-tól 10-ig: Véges halmazok számosságaként Mérőszámként Sorszámként Jelzőszámként A számok fogalmának kiterjesztése

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 16. modul: EGYBEVÁGÓSÁGOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges

Részletesebben

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén Vizsgakövetelmények matematikából az 1. évfolyam végén - - Ismert halmaz elemeinek adott szempont szerinti összehasonlítására, szétválogatására. Az elemek közös tulajdonságainak felismerésére, megnevezésére.

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat bontása vagy funkciója SZÁMOLÁS 0-TÓL 100-IG 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel. Szokásrend, füzetvezetés kialakítása. Mesélj a képről! Számlálások. Igaz

Részletesebben

A MATEMATIKA TANTÁRGY SZAKRENDSZERŰ ÉS NEM SZAKRENDSZERŰ

A MATEMATIKA TANTÁRGY SZAKRENDSZERŰ ÉS NEM SZAKRENDSZERŰ 1 TANMENET A MATEMATIKA TANTÁRGY SZAKRENDSZERŰ ÉS NEM SZAKRENDSZERŰ kompetencia alapú OKTATÁSÁHOZ 5. évfolyam KÉSZÍTETTE: Dr Pörneczi Károlyné szaktanár JÓVÁHAGYTA: Pálné Horváth Katalin Danka Adél mk.

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges óraszámhoz igazítva állítottuk össze. I. A Kerettanterv által előírt minimális óraszám heti 4 óra; évi 148 óra: A tanmenetben ez az órabeosztás

Részletesebben

Matematika Tehetséggondozás az Általános Iskola 5. osztályában

Matematika Tehetséggondozás az Általános Iskola 5. osztályában Matematika Tehetséggondozás az Általános Iskola 5. osztályában A foglalkozások célja, tartama: A foglalkozásokon -12 gyerekkel- csak kismértékben a tananyag elmélyítésével foglalkozunk, inkább a problémamegoldó,

Részletesebben

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul

Részletesebben

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam BEVEZETŐ Ez a helyi tanterv a kerettanterv Emelet matematika A változata alapján készült. Az emelt oktatás során olyan tanulóknak kívánunk magasabb szintű ismerteket nyújtani, akik matematikából átlag

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Matematika

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Matematika Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu Matematika

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító ME-III.1./1 2 Azonosító: Változatszám : Érvényesség kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK-DC-2013 2013. 09. 01. MATEMATIKA

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? OSZTÁLY

MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? OSZTÁLY A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? 5-6-7. OSZTÁLY KEDVES ÖTÖDIKES!

Részletesebben

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek Idő 09. 01. 1. 09. 02. 2. 09. 03. 3. 09. 04. 4. 09. 08. 5. 09. 09. 6. 09.10. 7. 09.11. 8. Tananyag Fejlesztési képességek, Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés,

Részletesebben

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes JEWISH COMMUNITY KINDERGARTEN, SCHOOL AND MUSIC SCHOOL ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA ÉS Tantárgy: Matematika Évfolyam: 2. A csoport megnevezése: Kulcs osztály Készítette: Kőkúti

Részletesebben

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek Tematikus terv A pedagógus neve: Az iskola neve: Dátum: 2014. Műveltségi terület: matematika A tanulási-tanítási egység témája: tizedes tör A pedagógus szakja: matematika Tantárgy: matematika Osztály:

Részletesebben

Előadó: Horváth Judit

Előadó: Horváth Judit Előadó: Horváth Judit Előkészítés Tapasztalatszerzés: tevékenység eszközhasználat játék Az összeadás, kivonás típusai Változtatás Hasonlítás Egyesítés A típusok variánsai Fordított, indirekt szövegű feladatok

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 3.

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

MATEMATIKA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

MATEMATIKA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények MATEMATIKA 9 10. évfolyam 1066 MATEMATIKA 9 10. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata, hogy megalapozza a tanulók korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltségét,

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

MATEMATIKA 3-4. évfolyam. Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám évfolyamonként: 144 óra

MATEMATIKA 3-4. évfolyam. Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám évfolyamonként: 144 óra Tematikai egység/fejlesztési cél 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok MATEMATIKA 3-4. évfolyam Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám

Részletesebben

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK MATEMATIK A 9. évfolyam 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

MATEMATIKA. 1. osztály

MATEMATIKA. 1. osztály MATEMATIKA 1. osztály Gondolkodás tudjon egyszerű tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására (20-as számkörben) használja

Részletesebben

4. modul: MŰVELETEK A VALÓS SZÁMOK KÖRÉBEN

4. modul: MŰVELETEK A VALÓS SZÁMOK KÖRÉBEN MATEMATIK A 9. évfolyam 4. modul: MŰVELETEK A VALÓS SZÁMOK KÖRÉBEN KÉSZÍTETTE: DARABOS NOÉMI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 4. modul: MŰVELETEK A VALÓS SZÁMOK KÖRÉBEN Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Matematika tantárgy 5. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Matematika tantárgy 5. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Matematika tantárgy 5. osztály T A N M E N E T Készült a NAT 2012, Matematika Keret Tanterv és a Helyi Tanterv alapján. Az ötödik

Részletesebben

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: Pedagógiai program

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: Pedagógiai program Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Pedagógiai program Matematika tantárgy helyi tanterve Szakiskola A nevelőtestület véleményezte:

Részletesebben

9. évfolyam. Órakeret Számtan, algebra Fejlesztési cél

9. évfolyam. Órakeret Számtan, algebra Fejlesztési cél MATEMATIKA A matematika tanulásának eredményeként a tanulók megismerik a világ számszerű vonatkozásait, összefüggéseit, az ember szempontjából legfontosabb törvényszerűségeket, relációkat. A tantárgyi

Részletesebben