HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / BIOLÓGIA 9 12.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / BIOLÓGIA 9 12."

Átírás

1 BIOLÓGIA A gimnázium emelt óraszámú és normál tantervű évfolyamai számára normál tantervű évfolyamok emelt óraszámú évfolyamok érettségi felkészítés az alap óraszámon kívül 10./ /12. 9./ / / / / /13. Heti óraszám Évfolyamok óraszáma A normál tantervű évfolyamokon a biológia órákat tömbösítettük, így a korábbi ismeretanyagot három év helyett két év alatt, de a korábbival megegyező óraszámban sajátíthatják el a diákok. A tárgy oktatását a 10. évfolyamon kezdjük, építve a 9. évfolyamon megszerzett kémiai alapismeretekre. A biológia tagozat célja, hogy a tanulók a biológia tananyagot mélyebben, részletesebben sajátítsák el, és ezáltal felkészüljenek a sikeres közép- illetve emelt szintű érettségi vizsgára, valamint helyi és országos tanulmányi versenyeken való részvételre. A magasabb óraszám több gyakorlati tevékenységet (tanulói kísérletek, csoportmunka, projekt munka, stb.) tesz lehetővé. Fontos szempont, hogy az ismeretszerzés mellett, az ismeretek integrálásával egy komplex természettudományos szemléletmód alakuljon ki. Nagy hangsúlyt fektetünk a diákok tanulási, írásbeli (tesztek, szövegértés, esszéírás, stb.), valamint szóbeli készségeinek fejlesztésére is. Cél és feladat Az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve megismertetni a tanulókkal az élő természet legfontosabb törvényszerűségeit, tudatosítani az ember ép környezetének és egészségének elválaszthatatlan kapcsolatát, elhelyezni a tudományok rendszerében a biológia elsajátított ismereteit, egyúttal kialakítani az új ismeretek önálló megszerzésének igényét. Bemutatni, hogy a különböző szerveződésű élőlényekben az egyes életműködések miféle módon valósulhatnak meg. Olyan természetszemléletet és biológiai műveltséget kialakítani, amelyben elfogadott az élőlények és az életközösségek változatossága, a biológiai sokféleség jelentősége. Rámutatni az életközösségek szerveződésében felismerhető lényeges összefüggésekre. Az élő és élettelen környezetet a dinamikusan változó ökológiai rendszerek részeként megismertetni. Áttekintő képet nyújtani a tulajdonságok kialakulásához szükséges információk öröklődéséről és az élővilág állandóságának és változékonyságának anyagi alapjairól. Természettudományos bizonyítékokkal alátámasztani az élővilág egységességét, és elhelyezni az embert térben és időben a földi élővilágban. Megismertetni a tanulókkal az emberi szervezet önfenntartó és önszabályozó folyamatait, amelyek lehetővé teszik a változó környezetben a test belső egyensúlyának fenntartását. Biztosítani az egészséges életmóddal kapcsolatos helyes alternatívák kiválasztásához szükséges tájékozottságot. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 1

2 Képessé tenni a tanulókat arra, hogy az ismeretek elsajátítása folyamán logikus összefüggésekben, rendszerekben gondolkodjanak és tudják használni a biológiai objektumokkal kapcsolatosan a természettudományos megismerési módszereket. Az életkori sajátságokkal összhangban levő tanulói vizsgálatok és természettudományos kísérletek szervezésével, középszintű ismeretterjesztő művek feldolgozásával kialakítani az önálló ismeretszerzés igényét. Elősegíteni az emberek egymás közti, valamint az emberek és környezetük közötti együttélési szabályok megértését. Rámutatni a biológia etikai és társadalmi, gazdasági kérdésekkel való kapcsolatára. Tudatosítani, hogy Földünk globális problémáinak megoldásában a biológia tudományának kiemelkedő jelentősége van. Nyilvánvalóvá tenni, hogy változó világunkban a biológiai ismeretek is állandóan bővülnek, és ezek nyomon követésével lehetséges a világ jelenségeinek egyre teljesebb megértése, a harmonikus fejlődés érdekében a folyamatok befolyásolása. Csoportos tevékenységekkel fejleszteni az együttműködésre vonatkozó készségeket, és olyan magatartási mintát adni, amely segít az emberek sokféleségének elfogadásában. Fejlesztési követelmények A tanulók legyenek képesek: a biológiai vizsgálómódszerek segítségével a biológiai jelenségek és folyamatok megismerésére, ismereteik önálló bővítésére, felhasználására, tudják használni az írott információhordozókat (könyvek, lexikonok, újságcikkek, stb.), ismeretterjesztő cikkek, szakirodalom önálló feldolgozására, azok rövid bemutatására (kiselőadás), ismereteiket mások számára is érthető módon előadni, tananyaghoz kapcsolódó szöveges feladatok megértésére és feldolgozására, a megszerzett ismeretek lényegre törő bemutatására rövid fogalmazásban (esszé), ill. vázlatban, saját véleményének meggyőző megfogalmazására, a szakkifejezések, tudományos fogalmak, biológiai szaknyelv helyes használatára, magabiztosan és kritikusan élni az internet és más digitális információhordozók nyújtotta ismeretszerzési lehetőségekkel, a főbb számítógépes alkalmazásokat szövegszerkesztés, prezentáció készítés, stb. felhasználni az órákra történő felkészüléshez, az önálló tanuláshoz, kutatáshoz, összevetni a különböző forrásokból származó ismereteket, eltérő értelmezéseket, véleményeket, a matematikai alapműveletek, a matematikai, kémiai és fizikai elvek alkalmazására egyes biológiai folyamatok, jelenségek értelmezésében, egyszerűbb megfigyelések, kísérletek elvégzésére, az eredmények rögzítésére, a tapasztalatokat értékelni, megmagyarázni, következtetéseket levonni, előrejelzéseket tenni, egészséges életmódjukkal kapcsolatos igényeik megfogalmazására, a rajtuk múló feltételek megteremtésére, az élő környezet értékeinek felismerésére és megbecsülésére, a környezettudatos magatartásra, A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 2

3 Feltételek az emberi tevékenységek természetre gyakorolt hatásának felismerésére, az élő környezettel foglalkozók munkájának tiszteletére, pályaválasztásukkor a biológiai ismereteik alkalmazására, a biotechnológia eredményeit és ellentmondásait értelmezni, jelentőségüket felismerni, bioetikai kérdéseket fölvetni, ezekről vitatkozni, saját álláspontot kialakítani, kialakítani a tantárgy hatékony tanulásának egyénre szabott módszerét, stratégiáját, a tanulásra fordított idő gazdaságos felhasználására, felismerni készségeik és tantárgyi tudásuk erősségeit és gyenge pontjait, a hiányzó készségek megszerzésére, a hiányzó ismeretek elsajátítására, a megszerzett jártasságokat, képességeket, készségeket alkalmazni a mindennapi élet feladataiban, a problémák megoldásában! Személyi feltételek Egyetemi végzettségű biológia szakos tanár. Tárgyi feltételek Természetből behozott növények, növényi részek Szertári készlet: herbáriumok, szárított növényi részek, vázkészítmények: csontvázak, koponyák, végtagvázak, fogtípusok Szaru és mészvázak: preparált rovarok, kitömött állatok Folyadékos készítmények Modellek: emberi torzó, szervek Diaképek, videó filmek, DVD-filmek Transzparens-sorozat Faliképek: Az ember teste és működése Mikroszkóp, metszetsorozat Taneszközök Gál Béla: Biológia 10. Az élőlények változatossága Mozaik Kiadó Gál Béla: Biológia 11. A sejt és az ember biológiája Mozaik Kiadó Gál Béla: Biológia 12. Életközösségek biológiája. Evolúció. Öröklődés. Mozaik Kiadó A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 3

4 Normál tantervű 10. ÉVFOLYAM A TANÓRÁK FELOSZTÁSA (3 ÓRA / HÉT) I. A sejtek felépítése és anyagcsere-folyamatai 12 óra II. Az emberi testet alkotó szövetek 4 óra III. A táplálkozás 5 óra IV. A légzés 5 óra V. A keringési és az immunrendszer 15 óra VI. A kiválasztás 3 óra VII. A bőr és mozgás 5 óra VIII. Az idegi és hormonális szabályozás 25 óra IX. A szaporodás és öröklődés sejttani folyamatai 4 óra X. A genetika alapjai és gyakorlati vonatkozásai 15 óra XI. Az ember szaporodása 4 óra XII. Egészségügyi ismeretek 14 óra Összesen: 111 óra Oktatási célok A biológia tantárgy tanításának a 10. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók: ismerjék meg a sejtek összetevőit és értelmezzék a sejtekben lejátszódó folyamatokat ábrák és mikroszkópos felvételek segítségével, ismerjék fel a sejtalkotók felépítése és működése közötti szoros összefüggést, értsék meg a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti kapcsolatokat, kapcsolják össze a kémia és biológia tantárgyban tanult biokémiai ismereteket, ismerjék meg a sejtosztódás folyamatát ábrák segítségével, ismerjék meg az ember legfontosabb életműködéseit és az életműködések közti kapcsolatokat, értsék meg az egészséges életmód, a tudatos táplálkozás fontosságát, az egészségkárosító szokások egyéni és társadalmi hátrányait, a rendszeres testmozgás szükségességét, ismerjék fel a betegségmegelőzés, a szűrővizsgálatok, a védőoltások egyéni és közösségi-társadalmi szükségességét, alakítsanak ki tartózkodó magatartást a testi és mentális egészségre káros anyagokkal szemben, legyenek képesek önálló anyaggyűjtésre és előadás tartására, ismerjék és sajátjuknak tartsák az egészséges életmódot, tudatosan alakítsák ki az egészséges életmód és az egészséget fenntartó magatartás szokásrendszerét, ismerjék a magyar lakosság egészségügyi mutatóit, elemezzék az adatok változásait, vonjanak le következtetéseket, tudjanak a rizikófaktorokról, lássák be a megelőzés szükségességét és legyenek tájékozottak a megelőzés gyakorlatáról. ismerjék a legfontosabb életműködések hormonális és idegi szabályozását, képesek legyenek az öröklődés lényegének kiemelésére, önálló megfogalmazására, belássák, hogy az élőlények és az élővilág állandó változása szükségszerű és természetes folyamat, A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 4

5 felismerjék, hogy az örökítő anyag változatosságának csökkenése a földi élet számára veszélyes, képesek legyenek egyszerű genetikai feladatok megoldására, ismerjék az ember szexuális viselkedésének biológiai folyamatait, a szexualitás bibliai erkölcsi alapelveit, alakítsanak ki felelősségteljes nemi magatartást. Témakörök tartalma A sejtek felépítése és anyagcseréje. A biogén elemek. A víz biológiai szempontból fontos tulajdonságai. A szénhidrátok, lipidek legfontosabb tulajdonságai. A fehérjék és nukleinsavak legfontosabb tulajdonságai, nukleotidok. A membránok, a színtest, a mitokondrium és a sejtmag funkciója. A sejtek anyagfelvétele és leadása, a passzív és aktív transzport jellemzői. Az anyagcsere áttekintése. Az enzimek, az enzimkatalízis. A felépítő és lebontó anyagcsere-folyamatok vázlata. A felépítő és lebontó folyamatok összefüggése. A sejtek energiaforgalma. A fotoszintézis, az erjedés és a biológiai oxidáció folyamatának lényege. Az információ kódja és átírása, nukleinsav-szintézis. Az anyagcsere-folyamatok zavarai. Az emberi testet alkotó szövetek A hámszövetek, a kötő- és támasztószövetek, az izomszövetek és az idegszövet jellemzői A táplálkozás Az ember táplálkozása: az emésztés és a felszívás. Az előbél szakaszai és ezek funkciói. A középbél funkciója, a szerves és szervetlen anyagok felszívódása. Az utóbél funkciói. Egészségügyi ismeretek. A légzés A légutak szakaszai és funkciói. A tüdő felépítése, a gázcsere folyamata. A légző mozgások. A hangképzés. Egészségügyi ismeretek. A keringési és az immunrendszer A belső környezet. A vér összetétele, alkotóinak jellemzése. A véralvadás. A szív szerkezete és működése, a nagy- és a kis vérkör funkciója. Az értípusok. A hajszálerek működése. Az immunitás. A vércsoportok. Védőoltások. A szív- és érrendszeri betegségek veszélyeztető tényezői és megelőzése. Az immunitással kapcsolatos egészségügyi ismeretek. A kiválasztás A vese felépítése és működése. A húgyutak. Egészségügyi ismeretek. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 5

6 A bőr és a mozgás A bőr felépítése. A bőr részvétele a szervezet hőháztartásában. A csontok szerkezete és kapcsolódása. A csontváz fontosabb részei. Az izmok felépítése, funkciója és kapcsolódása a vázrendszerhez. Egészségügyi ismeretek. A mindennapos testmozgás jelentősége. Elsősegélynyújtás, az orvosi ellátás igénybevétele. Rizikófaktorok, civilizációs ártalmak, szenvedélybetegségek. Környezet-egészségtan, környezet-higiéné. Az idegi és hormonális szabályozás Az idegsejtek felépítése, az idegszövet. Az ingerület terjedése. A szinapszis. A gerincvelő és az agy felépítése. A környéki idegrendszer. Az idegrendszer szomatikus és vegetatív működése. Az idegrendszer működésével kapcsolatos egészségügyi ismeretek. A külső és a belső környezet változásainak érzékelése. Az íz- és szagérzékelés. A szem felépítése és működése. A hallószerv felépítése és működése. Az egyensúly érzékelése. A bőr érző működése. Az érzékszervek védelme és betegségei. A hormonális szabályozás alapelvei. A hipotalamusz agyalapi mirigy rendszer. A pajzsmirigy, legfontosabb hormonjai és ezek hatása. A hasnyálmirigy, a mellékvese legfontosabb hormonjai és ezek hatása. Az ideg- és hormonrendszer betegségei. A szaporodás és öröklődés sejttani alapjai. Az öröklődő információ megjelenésének kémiai alapjai. A fehérjék szintézise. A gén és allél fogalma. A kromoszómák, a kromoszómaszám. Haploid és diploid sejtek. Sejtciklus. A mitózis és a meiózis lényege és biológiai jelentősége. A genetikai információ variálódása a meiózis és a megtermékenyítés során. A mutációk típusai és következményei. A mutagén hatások és ezek következményei. A genetika alapjai A fenotípus és a genotípus. Egy gén által meghatározott tulajdonság öröklődése. Az intermedier öröklésmenet. A domináns recesszív öröklésmenet és a kodominancia. Egyes emberi tulajdonságok, betegségek öröklődése. Több tulajdonság egyidejű öröklődése. Független öröklődés. A nem és a nemhez kapcsolt tulajdonságok öröklődése. Az emberi ivar kialakulása. A környezet hatása, a genetikai információ megnyilvánulásának korlátai. A mennyiségi jellegek kialakulása. Genetikai feladatok megoldása. A genetikai ismeretek gyakorlati vonatkozásai A genetikai kutatások jelentősége a mezőgazdaságban és a gyógyításban. A genetikai eredmények és kutatások etikai kérdései (kiselőadások). A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 6

7 Az ember szaporodása A hím ivarszerv-rendszer felépítése és működése, hormonális szabályozása. A női ivarszerv-rendszer felépítése és működése. A ciklus hormonális szabályozása. Az emberi szexualitás. A fogamzás, fogamzásgátlás, méhen belüli fejlődés. Az utódvállalás, családtervezés, genetikai tanácsadás és terhes gondozás. Az ember egyedfejlődése. Az egyedfejlődés testi és pszichés jellemzői. Egészségügyi ismeretek. A továbbhaladás feltételei A tanulók ismerjék a sejtalkotók felépítése és működése közötti összefüggéseket, tudjanak a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok között kapcsolatot teremteni! A biológiai jelenségek magyarázatakor használják helyesen a kémia tananyagában megismert fogalmakat! Áttekintően ismerjék az egyes szervrendszerek felépítését, működését, a fontosabb élettani jellemzőket! Alakuljon ki az egészséges életmód, a tudatos táplálkozás igénye! Lássák be az egészségkárosító szokások egyéni és társadalmi hátrányait! Értsék meg, hogy a rendszeres testmozgás minden embernek alapvető szükséglete! Lássák be, hogy a betegségmegelőzés, a szűrővizsgálatok, a védőoltások az egyéni és a közösségi-társadalmi érdekeket is szolgálják! Tudatosan tartsák távol magukat mind a testi, mind a mentális egészségre káros anyagoktól! Ismerjék fel az egészséget erősítő értékeket! Értelmezzék az egészség megőrzését az élettelen és élő környezettel való kiegyensúlyozott együttélés eredményeként, a betegséget ezen összhang megbomlásaként! Legyenek képesek felosztani az idegrendszert morfológiai és működési szempontból részekre és az egyes részek működésének lényegét kiemelni! Sorolják fel a hormontermelő mirigyeket és tudják ezek hormonjainak legfőbb hatásait! Értsék meg, hogy az élőlények biológiai jellemzői anyagilag meghatározottak, és az örökítő anyagban nem kódolt tulajdonságok nem fejleszthetők ki! Jussanak el annak az elfogadásához, hogy az élőlények és az élővilág állandóan változnak! Lássák világosan, hogy az örökítő anyag változatosságának csökkenése a földi élet számára veszélyes, ez legyen természetvédő tevékenységük egyik mozgatója! Lássák be, hogy egyes emberi tevékenységek a földi környezetet szélsőséges mértékben változtatják! Értsék meg és fogadják el, hogy az ember szexualitása nem pusztán biológiai folyamat! Legyenek képesek felelősségteljes nemi magatartásra! Lássák be, hogy a nem kívánt terhesség kialakulását meg kell előzni! Ismerjék a nem kívánt terhesség megelőzésének legfontosabb módjait! Ismerjék az emberi életszakaszok főbb testi, lelki és viselkedésbeli jellemzőit! A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 7

8 Normál tantervű 11. OSZTÁLY A TANÓRÁK FELOSZTÁSA (2 ÓRA / HÉT) I. A vírusok, a prokarióták és az eukarióta egysejtűek 5 óra II. Az állatok testfelépítése és életműködései 8 óra III. A legfontosabb állattörzsek képviselői 12 óra IV. Az állatok viselkedése 6 óra V. A növények teste és életműködései, főbb csoportjai 13 óra VI. A gombák teste és életműködései 2 óra VII. A populációk és életközösségek 12 óra VIII. Az evolúcióelméletek kritikai elemzése 6 óra IX. A bioszféra jelene és jövője 5 óra X. Egészségügyi ismeretek 5 óra Összesen: 74 óra Oktatási célok A biológia tantárgy tanításának a 11. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók megismerjék az állatoknak és a növényeknek az emberétől eltérő testfelépítését, felismerjék az élőlények életműködéseinek közös vonásait, az életműködések alapján megértsék a növények és az állatok egymásrautaltságát, megbizonyosodjanak arról, hogy az élővilágban minden faj egyenértékű, a természet- és környezetvédelem fontosságát bizonyító önálló kiselőadásokat tartsanak, képesek legyenek a természetvédelmi területek fontossága mellett és a környezetszennyező, környezetpusztító tevékenységek ellen érvelni, képesek legyenek egyszerű ökológiai grafikonokat, ábrázolásokat elemezni és készíteni, értelmezzék a táplálkozási hálózatok, életközösségek mennyiségi jellemzőinek vázlatos ábráit, képesek legyenek az életközösségek anyag- és energiaforgalmának önálló ismertetésére vázlatrajzok, folyamatábrák segítségével, megfigyeljék és dokumentálják az élőlények és élőhelyük kapcsolatát, ismerjék meg lakóhelyi környezetük tipikus társulásait, az ott élő fajokat, ismerjék az evolúciós elmélet alapfogalmait, feltételezett folyamatait, a fajok kialakulásának darwini elméletét, valamint ezek ellentmondásait, értsék a kormeghatározási módszerek elvét és ellentmondásait, tudják konkrét példákkal ismertetni a hiányzó láncszemek problémáját, ismerjék a teremtéskutatás legújabb eredményeit, önállóan használják a rendelkezésre álló nyomtatott és elektronikus információhordozókat a biológiai környezet minél többoldalú, minél részletesebb megismeréséhez, ismerjék az állatok öröklött és tanult magatartáselemeit, ismerjék különböző állatcsoportok magatartásformáit. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 8

9 Témakörök tartalma Alapfogalmak rendszerezés, szerveződés. A biológia kutatási módszerei. A vírusok, a prokarióták és az eukarióta egysejtűek A vírusok. A vírusok életciklusa és jelentősége. A prokarióta élőlények. A prokarióta sejtek felépítése. Autotróf és heterotróf baktériumok. A baktériumok és a kékbaktériumok jelentősége. Az eukarióta egysejtűek és jelentőségük. Az állatok testének felépítése, életműködései Az állatok szerveződési szintjei. Az állati sejt. Az állatok szövetei. Az állatok, mint heterotróf élőlények. Az önfenntartó életműködések összefüggése. A fajfenntartás és az egyedfejlődés az állatvilágban. Az állatok rendszere, főbb képviselőik. Az állatok rendszerének főbb csoportjai, azok jellegzetes képviselői Az állatok viselkedése Az állatok öröklött és tanult magatartása. Az állatok társas viselkedése, kommunikációja. Az állatok szexuális viselkedése, az ivadékgondozás különböző formái. A növények teste és életműködései Az autotróf anyagcsere. Az autotróf és heterotróf anyagcsere összehasonlítása. A növényi szövetek típusai, jellemzői, funkciói. A szövetes növények testfelépítése, a növények szervei. A növények táplálkozása: a gyökér és a hajtás szerepe. Gázcsere és párologtatás. A növényi légzés. Anyagszállítás: a szállítónyalábok felépítése és működése. A raktározásra módosult szervek különféle formái. A növényi kiválasztás formái. A szövetes növények mozgásai, a növényi hormonok. A szövetes növények szaporodása. Az ivaros és ivartalan szaporodási módok, ezek jellemzői. A zárvatermők egyedfejlődése. A növények rendszere, főbb képviselőik. Növényhatározás. A gombák teste és életműködései A gombák jellemzői. A gombák testfelépítésének sajátosságai. A gombák gyakorlati jelentősége, kölcsönhatások növényekkel és állatokkal. A legfontosabb ehető és mérgező gombák felismerése gyakorlati órák. A populációk és az életközösségek A populációk tulajdonságai és változásai. Egyedszám, egyedsűrűség és ezek változása. Koreloszlás. Túlélési stratégiák. Az élettelen környezeti tényezők jellemzői. A víz, a levegő és a talaj védelme. Az élettelen környezeti tényezőknek az élővilágra gyakorolt hatása. Az élőlények tűrőképessége, szűk- és tágtűrés. Az életközösségek anyag- és energiaforgalma. Populáción belüli és populációk közötti kölcsönhatások. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 9

10 Táplálkozási kapcsolatok, táplálkozási hálózatok. Termelők, fogyasztók, lebontók. A különböző létfontosságú anyagok körforgása a természetben. Az emberi tevékenység következményei az anyagforgalomban. Az anyagforgalom és az energiaáramlás összefüggése, mennyiségi viszonyai az életközösségekben. Az életközösségek fogalma és jellemzői A természetes életközösségek, mint önszabályozó rendszerek. Az élővilág sokféleségének fontossága. A monokultúrák előnyei és hátrányai. Az evolúciós elméletek kritikai elemzése Az evolúciós elmélet alapfogalmai, alapvető folyamatai. A fajok kialakulásának darwini elmélete. Kormeghatározási módszerek és ezek ellentmondásai. Az élet keletkezésére, az élővilág törzsfejlődésére vonatkozó elképzelések. A hiányzó láncszemek problémája. A bibliai teremtéstörténet a természettudományos eredmények tükrében. A teremtéskutatás legújabb eredményei. A bioszféra jelene és jövője Civilizációs hatások és ártalmak. A genetikai változatosság jelentősége. Az ember tevékenységének hatása a saját és környezete egészségére. A bioszféra jövője. A továbbhaladás feltételei A tanulók ismerjék az élővilág rendszerezésének és szerveződésének alapvető szabályszerűségeit! Ismerjék az élőlények legfontosabb csoportjaira jellemző testszerveződési formákat! Legyenek képesek a különféle élőlények életműködéseinek lényegét kiemelni és röviden megfogalmazni! Ismerjék fel, hogy ugyanazt az életműködést többféle testfelépítés is eredményezheti! Legyenek képesek az élőlényeket testszerveződésük és életműködéseik alapján összehasonlítani, csoportosítani! Legyenek képesek elkülöníteni az élőlények önfenntartó és fajfenntartó működését! Ismerjék az embrió fejlődésének és a különböző átalakulásos fejlődési módoknak a főbb szakaszait! A testszerveződés és az anyagcsere-folyamatok alapján értsék, hogy a növények, a gombák és az állatok miért alkotnak külön országot az élőlények természetes rendszerében! Értsék az autotróf és heterotróf anyagcsere lényegét! Értsék meg, hogy a fotoszintézis folyamata miért alapvető a földi élővilág számára! Ismerjék a sejtek és szövetek legfontosabb jellemzőit! Tudjanak példákat mondani arra, hogy a szövetes növények a különféle életműködéseiket milyen testszerveződési formákkal valósítják meg! Ismerjék a zárvatermők szaporodásának, mag- és termésképzésének főbb szakaszait! Ismerjék a gombák legfontosabb jellemzőit! Szerezzenek gyakorlatot a mikroszkóp kezelésében és a látómezőben észlelt kép értelmezésében! A tanulók tudjanak érvelni a természetvédelmi területek fontossága mellett és a környezetszennyező, környezetpusztító magatartás ellen! A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 10

11 Lássák meg az összefüggést a környezetükben előforduló élőlények életmódja és a környezet napi, illetve évi változása között! Legyenek képesek táplálkozási hálózatok, életközösségek mennyiségi jellemzőit vázlatosan ábrázolni, az ilyen ábrákat értelmezni! Igényeljék, hogy biológiai környezetüket minél több oldalról, és minél részletesebben megismerjék, használjanak ehhez ismeretterjesztő folyóiratokat, könyveket, határozókat és egyéb információhordozókat! Ismerjék az evolúciós elmélet alapfogalmait, feltételezett folyamatait, az ezekkel kapcsolatban megfogalmazható kritikai észrevételeket! Ismerjenek néhány példát az ivadékgondozás különféle formáira! Értsék a viselkedés biológiai alapjait! A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 11

12 Emelt óraszámú képzés 9. ÉVFOLYAM A TANÓRÁK FELOSZTÁSA (2 ÓRA / HÉT) I. Az élővilág rendszerezése, biológiai vizsgálati módszerek 4 óra II. A vírusok, a prokarióták és az eukarióta egysejtűek 12 óra III. Az állatok testfelépítése és életműködései 12 óra IV. A legfontosabb állattörzsek képviselői 18 óra V. Az állatok viselkedése 6 óra VI. A növények teste és életműködései, főbb csoportjai 15 óra VII. A gombák teste és életműködései 3 óra VIII. Egészségtan 4 óra Összesen: 74 óra Oktatási célok A biológia tantárgy tanításának a biológia tagozatos 9. évfolyamon az a célja, hogy a tanulók megismerjék az állatoknak és a növényeknek az emberétől eltérő testfelépítését, felismerjék az élőlények életműködéseinek közös vonásait, az életműködések alapján megértsék a növények és az állatok egymásrautaltságát, megbizonyosodjanak arról, hogy az élővilágban minden faj egyenértékű, gyakorolják a kísérletező módszert, önállóan használják a rendelkezésre álló nyomtatott és elektronikus információhordozókat az élőlények minél többoldalú, minél részletesebb megismeréséhez, ismerjék az állatok öröklött és tanult magatartáselemeit, ismerjék különböző állatcsoportok magatartásformáit, jártasak legyenek az egyes témakörökhöz kapcsolódó tesztek megoldásában, szerezzenek gyakorlatot a tananyaggal kapcsolatos szövegek értelmezésében, elemzésében, képesek legyenek az új ismeretek önálló feldolgozására, integrálására, színvonalas bemutatására. Témakörök tartalma Az élővilág rendszerezése, biológiai vizsgálati módszerek Alapfogalmak rendszerezés, szerveződés. A biológia kutatásának módszerei, irányai. A vírusok, a prokarióták és az eukarióta egysejtűek A vírusok. A vírusok életciklusa és jelentősége, egészségügyi vonatkozások. A prokarióta élőlények. A prokarióta sejtek felépítése. Autotróf és heterotróf baktériumok. A baktériumok és a kékbaktériumok jelentősége, egészségügyi, környezetvédelmi és gazdasági vonatkozások. Az eukarióta egysejtűek és jelentőségük. Az állatok testének felépítése, életműködései Az állatok szerveződési szintjei. Az állati sejt. Az állatok szövetei. Az állati szövetek vizsgálata gyakorlati óra. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 12

13 Az állatok önfenntartó életműködései és azok összefüggései. A fajfenntartás és az egyedfejlődés az állatvilágban. Az állatok önszabályozása. A legfontosabb állattörzsek képviselői Az állatok rendszere, fajismeret. Az állatok viselkedése Az állatok öröklött és tanult magatartása. Az állatok társas viselkedése, kommunikációja. Az állatok szexuális viselkedése, az ivadékgondozás különböző formái. A növények teste és életműködései Az autotróf anyagcsere. Az autotróf és heterotróf anyagcsere összehasonlítása. A növényi szövetek típusai, jellemzői, funkciói. A szövetes növények testfelépítése, a növények szervei. A növények táplálkozása: a gyökér és a hajtás szerepe. Gázcsere és párologtatás. A növényi légzés. Anyagszállítás: a szállítónyalábok felépítése és működése. A raktározásra módosult szervek különféle formái. A növényi kiválasztás formái. A szövetes növények mozgásai, a növényi hormonok. A szövetes növények szaporodása. Az ivaros és ivartalan szaporodási módok, ezek jellemzői. A zárvatermők egyedfejlődése. A növények rendszertani csoportjai és azok jellemzői. Növényhatározás gyakorlati óra. A gombák teste és életműködései A gombák jellemzői. A gombák testfelépítésének és életműködésének sajátosságai. A gombák gyakorlati jelentősége, kölcsönhatások növényekkel és állatokkal. A legfontosabb ehető és mérgező gombák felismerése gyakorlati órák. A továbbhaladás feltételei A tanulók ismerjék az élővilág rendszerezésének és szerveződésének alapvető szabályszerűségeit! Ismerjék az élőlények legfontosabb csoportjaira jellemző testszerveződési formákat! Legyenek képesek a különféle élőlények életműködéseinek lényegét kiemelni és röviden megfogalmazni! Ismerjék fel, hogy ugyanazt az életműködést többféle testfelépítés is eredményezheti! Legyenek képesek az élőlényeket testszerveződésük és életműködéseik alapján összehasonlítani, csoportosítani! Legyenek képesek elkülöníteni az élőlények önfenntartó, önszabályozó és fajfenntartó működését! Ismerjék az embrió fejlődésének és a különböző átalakulásos fejlődési módoknak a főbb szakaszait! A testszerveződés és az anyagcsere-folyamatok alapján értsék, hogy a növények, a gombák és az állatok miért alkotnak külön országot az élőlények természetes rendszerében! Értsék az autotróf és heterotróf anyagcsere lényegét! Értsék meg, hogy a fotoszintézis folyamata miért alapvető a földi élővilág számára! Ismerjék a sejtek és szövetek legfontosabb jellemzőit! A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 13

14 Tudjanak példákat mondani arra, hogy a szövetes növények a különféle életműködéseiket milyen testszerveződési formákkal valósítják meg! Ismerjék a zárvatermők szaporodásának, mag- és termésképzésének főbb szakaszait! Ismerjék a gombák legfontosabb jellemzőit! Szerezzenek gyakorlatot a mikroszkóp kezelésében és a látómezőben észlelt kép értelmezésében! Ismerjék az állatok és növények főbb csoportjait, képviselőiket! Tudják a növény- és állathatározókat használni, segítségükkel adott fajokat meghatározni. Ismerjenek néhány példát az ivadékgondozás különféle formáira! Értsék a viselkedés biológiai alapjait! A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 14

15 Emelt óraszámú képzés 10. ÉVFOLYAM A TANÓRÁK FELOSZTÁSA (3 ÓRA / HÉT) I. A sejtek felépítése és anyagcsere-folyamatai 32 óra II. Az emberi testet alkotó szövetek 12 óra III. A táplálkozás 8 óra IV. A légzés 8 óra V. A keringési és az immunrendszer 25 óra VI. A kiválasztás 6 óra VII. A bőr és mozgás 10 óra VIII. Egészségügyi ismeretek 12 óra Összesen: 111 óra Oktatási célok A biológia tantárgy tanításának a biológia tagozatos 10. évfolyamon az a célja, hogy a tanulók: ismerjék meg a sejtek összetevőit és értelmezzék a sejtekben lejátszódó folyamatokat ábrák és mikroszkópos felvételek segítségével, ismerjék fel a sejtalkotók felépítése és működése közötti szoros összefüggést, értsék meg a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti kapcsolatokat, kapcsolják össze a kémia és biológia tantárgyban tanult biokémiai ismereteket, végezzenek egyszerű biokémiai vizsgálatokat, kísérleteket, tudják azokat rendezetten dokumentálni, oknyomozó módon értékelni, ismerjék meg az ember legfontosabb életműködéseit és az életműködések közti kapcsolatokat, értsék meg az egészséges életmód, a tudatos táplálkozás fontosságát, az egészségkárosító szokások egyéni és társadalmi hátrányait, a rendszeres testmozgás szükségességét, ismerjék fel a betegségmegelőzés, a szűrővizsgálatok, a védőoltások egyéni és közösségi-társadalmi szükségességét, alakítsanak ki tartózkodó magatartást a testi és mentális egészségre káros anyagokkal szemben, legyenek képesek önálló anyaggyűjtésre és előadás tartására, ismerjék és sajátjuknak tartsák az egészséges életmódot, tudatosan alakítsák ki az egészséges életmód és az egészséget fenntartó magatartás szokásrendszerét, ismerjék a magyar lakosság egészségügyi mutatóit, elemezzék az adatok változásait, vonjanak le következtetéseket, tudjanak a rizikófaktorokról, lássák be a megelőzés szükségességét és legyenek tájékozottak a megelőzés gyakorlatáról, jártasak legyenek az egyes témakörökhöz kapcsolódó tesztek megoldásában, szerezzenek gyakorlatot a tananyaggal kapcsolatos szövegek értelmezésében, elemzésében, képesek legyenek az új ismeretek önálló feldolgozására, integrálására, színvonalas bemutatására. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 15

16 Témakörök tartalma A sejtek felépítése és anyagcseréje A biogén elemek. A víz biológiai szempontból fontos tulajdonságai. A szénhidrátok, lipidek legfontosabb tulajdonságai. A fehérjék és nukleinsavak legfontosabb tulajdonságai, nukleotidok. A membránok, a színtest, a mitokondrium és a sejtmag funkciója. A legegyszerűbb kimutatási reakciók bemutatása. A sejtek anyagfelvétele és leadása, a passzív és aktív transzport jellemzői. Az anyagcsere áttekintése. Az enzimek, az enzimkatalízis. A felépítő és lebontó anyagcsere-folyamatok részletei. A felépítő és lebontó folyamatok összefüggései. A sejtek energiaforgalma. A fotoszintézis, az erjedés és a biológiai oxidáció folyamatának lényege. Az információ kódja és átírása, nukleinsav-szintézis. Az anyagcsere-folyamatok zavarai. Az emberi testet alkotó szövetek A hámszövetek, a kötő- és támasztószövetek, az izomszövetek és az idegszövet jellemzői A táplálkozás Az ember táplálkozása: az emésztés és a felszívás. Az előbél szakaszai és ezek funkciói. A középbél funkciója, a szerves és szervetlen anyagok felszívódása. Az utóbél funkciói. Egészségügyi ismeretek. A légzés A légutak szakaszai és funkciói. A tüdő felépítése, a gázcsere folyamata. A légző mozgások. A hangképzés. Egészségügyi ismeretek. A keringési és az immunrendszer A belső környezet. A vér összetétele, alkotóinak jellemzése. A véralvadás. A szív szerkezete és működése, a nagy- és a kis vérkör funkciója. Az értípusok. A hajszálerek működése. Az immunitás. A vércsoportok. Védőoltások. A szív- és érrendszeri betegségek veszélyeztető tényezői és megelőzése. Az immunitással kapcsolatos egészségügyi ismeretek. A kiválasztás A vese felépítése és működése. A húgyutak. Egészségügyi ismeretek. A bőr és a mozgás A bőr felépítése. A bőr részvétele a szervezet hőháztartásában. A csontok szerkezete és kapcsolódása. A csontváz fontosabb részei. Az izmok felépítése, funkciója és kapcsolódása a vázrendszerhez. Egészségügyi ismeretek. A mindennapos testmozgás jelentősége. Egészségügyi ismeretek A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 16

17 Egészségügyi alapismeretek, elsősegélynyújtás, az orvosi ellátás igénybevétele. Rizikófaktorok, civilizációs ártalmak, szenvedélybetegségek. Környezet-egészségtan, környezet-higiéné. A továbbhaladás feltételei A tanulók ismerjék a sejtalkotók felépítése és működése közötti összefüggéseket, tudjanak a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok között kapcsolatot teremteni! Legyenek képesek elvégezni egyszerű sejtbiológiai és élettani vizsgálatokat, kísérleteket, ezek eredményeit a célnak megfelelő módon rögzíteni és értelmezni! A biológiai jelenségek magyarázatakor használják helyesen a kémia tananyagában megismert fogalmakat! Áttekintően és részleteiben is ismerjék az egyes szervrendszerek felépítését, működését, a fontosabb élettani jellemzőket! Alakuljon ki az egészséges életmód, a tudatos táplálkozás igénye! Lássák be az egészségkárosító szokások egyéni és társadalmi hátrányait! Értsék meg, hogy a rendszeres testmozgás minden embernek alapvető szükséglete! Lássák be, hogy a betegségmegelőzés, a szűrővizsgálatok, a védőoltások az egyéni és a közösségi-társadalmi érdekeket is szolgálják! Tudatosan tartsák távol magukat mind a testi, mind a mentális egészségre káros anyagoktól! Ismerjék fel az egészséget erősítő értékeket! A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 17

18 Emelt óraszámú képzés 11. ÉVFOLYAM A TANÓRÁK FELOSZTÁSA (3 ÓRA / HÉT) I. Az idegi és hormonális szabályozás 35 óra II. Az érzékelés 6 óra III. Az öröklődés sejttani folyamatai 10 óra IV. A genetika alapjai és gyakorlati vonatkozásai 20 óra V. Az ember szaporodása 4 óra VI. A populációk és életközösségek 20 óra VII. Populációgenetika 5 óra VIII. A bioszféra jelene és jövője 5 óra IX. Egészségügyi ismeretek 6 óra Összesen: 111 óra Oktatási célok A biológia tantárgy tanításának a biológia tagozatos 11. évfolyamon az a célja, hogy a tanulók: ismerjék a legfontosabb életműködések hormonális és idegi szabályozását, tisztában legyenek az érzékszervek felépítésével, működésével, védelmével, megismerjék a sejtosztódás folyamatát, értsék az öröklődő információ megjelenésének kémiai alapjait, a fehérjék szintézisének főbb lépéseit, képesek legyenek az öröklődés lényegének kiemelésére, önálló megfogalmazására, belássák, hogy az élőlények és az élővilág állandó változása szükségszerű és természetes folyamat, képesek legyenek genetikai feladatok értelmezésére, megoldására, átlássák az ember szexuális viselkedésének biológiai folyamatait, és összhangba hozzák a szexualitást a biblia erkölcsi alapelvével, felelősségteljes nemi magatartás alakítsanak ki, képesek legyenek a természetvédelmi területek fontossága mellett és a környezetszennyező, környezetpusztító tevékenységek ellen érvelni, a természet- és környezetvédelem fontosságát bizonyító önálló kiselőadásokat tartsanak, képesek legyenek egyszerű ökológiai grafikonokat, ábrázolásokat elemezni és készíteni, értelmezzék a táplálkozási hálózatok, életközösségek mennyiségi jellemzőinek vázlatos ábráit, képesek legyenek az életközösségek anyag- és energiaforgalmának önálló ismertetésére vázlatrajzok, folyamatábrák segítségével, megfigyeljék és dokumentálják az élőlények és élőhelyük kapcsolatát, ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetük tipikus társulásait, az ott élő fajokat. jártasak legyenek az egyes témakörökhöz kapcsolódó tesztek megoldásában, szerezzenek gyakorlatot a tananyaggal kapcsolatos szövegek értelmezésében, elemzésében, képesek legyenek az új ismeretek önálló feldolgozására, integrálására, színvonalas bemutatására. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 18

19 Témakörök tartalma Az idegi és hormonális szabályozás Az idegsejtek felépítése, az idegszövet. A nyugalmi és akciós potenciál kialakulása. Az ingerület terjedése. A szinapszis. A gerincvelő és az agy felépítése. A környéki idegrendszer. Az idegrendszer szomatikus és vegetatív működése. Az idegrendszer működésével kapcsolatos egészségügyi ismeretek. A hormonális szabályozás alapelvei. A hipotalamusz agyalapi mirigy rendszer. A pajzsmirigy, a mellékpajzsmirigy legfontosabb hormonjai és ezek hatása. A hasnyálmirigy, a mellékvese legfontosabb hormonjai és ezek hatása. Az ideg- és hormonrendszer betegségei. A külső és a belső környezet változásainak érzékelése. Az íz- és szagérzékelés. A szem felépítése és működése. A hallószerv felépítése és működése. Az egyensúly érzékelése. A bőr érző működései. Az érzékszervek védelme és betegségei. A szaporodás és öröklődés sejttani alapjai A gén és allél fogalma. A kromoszómák, a kromoszómaszám. Haploid és diploid sejtek. Sejtciklus. A mitózis és a meiózis folyamata és biológiai jelentősége. A genetikai információ variálódása a meiózis és a megtermékenyítés során. A mutációk típusai és következményei. A mutagén hatások és ezek következményei. A genetika alapjai és gyakorlati vonatkozásai A fenotípus és a genotípus. Egy gén által meghatározott tulajdonság öröklődése. Az intermedier öröklésmenet. A domináns recesszív öröklésmenet és a kodominancia. Egyes emberi tulajdonságok, betegségek öröklődése. Több tulajdonság egyidejű öröklődése. Független öröklődés. Gének kölcsönhatása a tulajdonság kialakításában. Kapcsolt öröklődés. A nem és a nemhez kapcsolt tulajdonságok öröklődése. Az emberi ivar kialakulása. A környezet hatása, a genetikai információ megnyilvánulásának korlátai. A mennyiségi jellegek kialakulása. Genetikai feladatok megoldása. A genetikai kutatások jelentősége a mezőgazdaságban és a gyógyításban. Génerózió a növénytermesztésben és az állattenyésztésben. A genetikai eredmények és kutatások etikai kérdései (kiselőadások). Az ember szaporodása A hím ivarszerv-rendszer felépítése és működése, hormonális szabályozása. A női ivarszerv-rendszer felépítése és működése. A ciklus hormonális szabályozása. Az emberi szexualitás. A fogamzás, méhen belüli fejlődés, a fogamzásgátlás módjai. Az utódvállalás, családtervezés, genetikai tanácsadás és terhes gondozás. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 19

20 Az ember egyedfejlődése. Az egyedfejlődés testi és pszichés jellemzői. Egészségügyi ismeretek. A populációk és az életközösségek A populációk tulajdonságai és változásai. Ideális és valóságos populációk. Egyedszám, egyedsűrűség és ezek változása. Koreloszlás. Túlélési stratégiák. Az élettelen környezeti tényezők jellemzői. A víz, a levegő és a talaj védelme. Az élettelen környezeti tényezőknek az élővilágra gyakorolt hatása. Az élőlények tűrőképessége, szűk- és tágtűrés. Az életközösségek anyag- és energiaforgalma. Populáción belüli és populációk közötti kölcsönhatások. Táplálkozási kapcsolatok, táplálkozási hálózatok. Termelők, fogyasztók, lebontók. A különböző létfontosságú anyagok körforgása a természetben. Az emberi tevékenység következményei az anyagforgalomban. Az anyagforgalom és az energiaáramlás összefüggése, mennyiségi viszonyai az életközösségekben. Az életközösségek fogalma és jellemzői A természetes életközösségek, mint önszabályozó rendszerek. Az élővilág sokféleségének fontossága. A monokultúrák előnyei és hátrányai. Populációgenetikai alapismeretek. A bioszféra jelene és jövője A humánökológia. Civilizációs hatások és ártalmak. A genetikai változatosság jelentősége. Az ember tevékenységének hatása a saját és környezete egészségére. A bioszféra jövője. A továbbhaladás feltételei A tanulók legyenek képesek felosztani az idegrendszert morfológiai és működési szempontból részekre és az egyes részek működésének lényegét kiemelni! Sorolják fel a hormontermelő mirigyeket és tudják ezek hormonjainak legfőbb hatásait! Lássák át a szabályozó működések kulcsszerepét az önfenntartó működésekben! Értsék meg, hogy az élőlények biológiai jellemzői anyagilag meghatározottak! Jussanak el annak az elfogadásához, hogy az élőlények és az élővilág állandóan változnak! Lássák világosan, hogy az örökítő anyag változatosságának csökkenése a földi élet számára veszélyes, ez legyen természetvédő tevékenységük egyik mozgatója! Lássák be, hogy egyes emberi tevékenységek a földi környezetet szélsőséges mértékben változtatják! Értsék meg és fogadják el, hogy az ember szexualitása nem pusztán biológiai folyamat! Legyenek képesek felelősségteljes nemi magatartásra! Lássák be, hogy a nem kívánt terhesség kialakulását meg kell előzni! Ismerjék a nem kívánt terhesség megelőzésének legfontosabb módjait! Ismerjék az emberi életszakaszok főbb testi, lelki és viselkedésbeli jellemzőit! Értelmezzék az egészség megőrzését az élettelen és élő környezettel való kiegyensúlyozott együttélés eredményeként, a betegséget ezen összhang megbomlásaként! A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 20

BIOLÓGIA osztályozó vizsga követelményei 10.-12. évfolyam

BIOLÓGIA osztályozó vizsga követelményei 10.-12. évfolyam BIOLÓGIA osztályozó vizsga követelményei 10.-12. évfolyam 10. évfolyam TÉMAKÖRÖK TARTALMAK Az élőlények testfelépítésének és életműködéseinek változatossága A vírusok, a prokarióták és az eukarióta egysejtűek

Részletesebben

BIOLÓGIA 9 11. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 9 11. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA 9 11. ÉVFOLYAM A biológia tanterv felépítése A biológia tantárgy óraterve 9. évf. 10. évf. 11. évf. Heti óraszám 1,5 1,5 2 Évfolyamok óraszáma 56 56 74 A táblázatból látható, hogy az Oktatási

Részletesebben

TARTALOM. Előszó 9 BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA

TARTALOM. Előszó 9 BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA Előszó 9 BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA A biológia tudománya, az élőlények rendszerezése 11 Vizsgálati módszerek, vizsgálati eszközök 12 Az élet jellemzői, az élő rendszerek 13 Szerveződési szintek 14 EGYED ALATTI

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016)

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) 1 Biológia tantárgyból mindhárom évfolyamon (10.-11.-12.) írásbeli és szóbeli vizsga van. A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli

Részletesebben

7. évfolyam. Továbbhaladás feltételei:

7. évfolyam. Továbbhaladás feltételei: 7. évfolyam I. Az élőlények változatossága Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz, a mérsékelt övezet és a magashegységek környezeti jellemzői és élővilága.

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001

BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001 BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001 BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció Heti óraszám: 2 Évi óraszám: 66 Célok és feladatok Szakközépiskolában a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás,

Részletesebben

BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001

BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001 BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001 BIOLÓGIA 9. évfolyam Heti óraszám:1 Évi óraszám: 37 óra Célok és feladatok Szakközépiskolában a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás, a gyakorlati készségfejlesztés

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

Tartalom. Javítóvizsga követelmények BIOLÓGIA...2 BIOLÓGIA FAKULTÁCIÓ...5 SPORTEGÉSZSÉGTAN évfolyam évfolyam évfolyam...

Tartalom. Javítóvizsga követelmények BIOLÓGIA...2 BIOLÓGIA FAKULTÁCIÓ...5 SPORTEGÉSZSÉGTAN évfolyam évfolyam évfolyam... Tartalom BIOLÓGIA...2 10. évfolyam...2 11. évfolyam...3 12. évfolyam...4 BIOLÓGIA FAKULTÁCIÓ...5 11. évfolyam...5 12. évfolyam...6 SPORTEGÉSZSÉGTAN...7 1 BIOLÓGIA 10. évfolyam Nappali tagozat Azírásbeli

Részletesebben

BIOLÓGIA GIMNÁZIUM. 10 12. évfolyam

BIOLÓGIA GIMNÁZIUM. 10 12. évfolyam BIOLÓGIA GIMNÁZIUM 10 12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

Tartalom. Előszó... 3

Tartalom. Előszó... 3 4 TARTALOM Tartalom Előszó... 3 1. Bevezetés a biológiába... 9 1.1. A biológia tudománya... 9 Vizsgálati szempontok az élőlények rendszere... 10 Evolúciós fejlődés... 11 Vizsgáló módszerek... 12 1.2. Az

Részletesebben

BIOLÓGIA. 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra. Célok és feladatok BIOLÓGIA 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra Célok és feladatok Szakközépiskolánkban a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás,

Részletesebben

1. Az élőlények rendszerezése, a prokarióták országa, az egysejtű eukarióták országa, a

1. Az élőlények rendszerezése, a prokarióták országa, az egysejtű eukarióták országa, a Tantárgy neve Biológiai alapismeretek Tantárgyi kód BIB 1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 2+0 Számonkérés módja kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelő neve

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei

Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei 1. Forró éghajlati övezet: növényzeti övei, az övek éghajlata, talaja esőerdő, trópusi lombhullató erdőszerkezete, szavanna, sivatagok jellemzése

Részletesebben

BIOLÓGIA. 10 12. évfolyam. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 10 12. évfolyam. Célok és feladatok BIOLÓGIA 10 12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse az élő

Részletesebben

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Biológia, egészségtan A nevelőtestület

Részletesebben

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola 1047 Budapest, Langlet Valdemár utca 3-5. www.brody-bp.sulinet.hu e-mail: titkar@big.sulinet.hu Telefon: (1) 369 4917 OM: 034866 10. évfolyam Osztályozóvizsga

Részletesebben

Biológia tantárgy vizsgaszabályai 7-12 osztály

Biológia tantárgy vizsgaszabályai 7-12 osztály Biológia tantárgy követelményei osztályozó- és javító vizsgához 7. évfolyam TÉMAKÖR TARTALOM Tájak és életközösségek A földi élővilág általános jellemzése A forró övezet élővilága A mérsékelt övezet élővilága

Részletesebben

Biológia tantárgy követelményei osztályozó- és javító vizsgához

Biológia tantárgy követelményei osztályozó- és javító vizsgához Biológia tantárgy követelményei osztályozó- és javító vizsgához 7. évfolyam Tájak és életközösségek A földi élővilág általános jellemzése Az életközösségek jellemzői, az ökológiai környezet, az élő és

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Témakörök Biológia Osztályozó vizsgákhoz 2012/2013 9. Természettudományos Osztálya-kémia tagozat A növények életműködései Légzés és kiválasztás Gázcserenylások működése Növényi párologtatás vizsgálata

Részletesebben

BIOLÓGIA. 10 12. évfolyam. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 10 12. évfolyam. Célok és feladatok BIOLÓGIA 10 12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse az élő

Részletesebben

A biológia tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A biológia tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A biológia tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv

Részletesebben

Biológia egészségtan Általános iskola 7. osztály

Biológia egészségtan Általános iskola 7. osztály Általános iskola 7. osztály A tanuló értse az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok összetételének összefüggéseit az adott térségre jellemző környezeti tényezőkkel. Ismerje a globális környezetkárosítás

Részletesebben

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN 10-12. évfolyam Készítette: Gál Béla A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

Biológia tantárgyi program

Biológia tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Biológia tantárgyi program 2010. 1. Feladatok A biológia gimnáziumi oktatásának az oktatási rendszer egyik elemeként szerepe van abban,

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7-11. évfolyam. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 7-11. évfolyam. Célok és feladatok BIOLÓGIA 7-11. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse az élő

Részletesebben

Helyi tanterv a biológia tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a biológia tantárgy oktatásához Helyi tanterv a biológia tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Mrakovics Ildikó Kránicz Elemérné 2. Óraszámok: 12. osztály: 64 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 11-12. évfolyam 3. Általános célok: ok és feladatok:

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Biológia 2 1,5 Éves óraszám 72 54 Célok és feladatok A természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7-12. évfolyam. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 7-12. évfolyam. Célok és feladatok BIOLÓGIA 7-12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse az élő

Részletesebben

Biológia 7. Éves óraszám: 55,5 óra Részei. Óraszám 55,5 óra Témakörök

Biológia 7. Éves óraszám: 55,5 óra Részei. Óraszám 55,5 óra Témakörök 1 Biológia 7. Éves óraszám: 55,5 óra Részei Ismétlés A távoli tájak élővilága Az életközösségek általános jellemzői Az élőlények rendszerezése Óraszám 55,5 óra Témakörök 3,5 óra 25 óra 11 óra 16 óra Ismétlés:

Részletesebben

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Óraszám Cím 1. Áttekintés Megjegyzés 2. Az élet természete rendezettség, szerveződés szintek 3. Az élet természete anyagcsere, szaporodás,

Részletesebben

BIOLÓGIA 9-10. évfolyam Célok és feladatok

BIOLÓGIA 9-10. évfolyam Célok és feladatok BIOLÓGIA 9-10. évfolyam Célok és feladatok Szakközépiskolában a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás, a gyakorlati készségfejlesztés és a tanulók természettudományos szemléletének a formálása

Részletesebben

Biológia, egészségtan

Biológia, egészségtan Biológia, egészségtan Óratervi táblázat a nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű nyelvi, és a magyar-angol két tanítási nyelvű osztályok számára: Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. Heti óraszám - 1,5

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

BIOLÓGIA. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények BIOLÓGIA 7 8. évfolyam Célok és feladatok Az algimnáziumi biológiatanítás célja, hogy a tanulók tájékozottak legyenek a földi élővilág sokféleségéről, valamint az emberek és biológiai környezetük közötti

Részletesebben

11-12. évfolyamon. A gimnáziumi biológia kerettanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya

11-12. évfolyamon. A gimnáziumi biológia kerettanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya BIOLÓGIA 11-12. évfolyamon A gimnáziumi biológia kerettanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya A gimnáziumi biológia kerettantervben kifejezõdõ értékrendszer tükrözi a Nat-ban meghatározott közös értékeket,

Részletesebben

Helyi tanterv a biológia tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a biológia tantárgy oktatásához Helyi tanterv a biológia tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Mrakovics Ildikó 2. Óraszámok: 9. osztály 37 óra 10. osztály 72 óra Általános célok: ok és feladatok: SZAKKÖZÉPISKOLA 9 10. évfolyam

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI BIOLÓGÁBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI BIOLÓGÁBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI BIOLÓGÁBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam Nem sejtes rendszerek: vírusok. Önálló sejtek: baktériumok; egysejtűek. Fonalas, telepes élőlények. Zöldmoszatok,

Részletesebben

9-12. OSZTÁLY BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat

9-12. OSZTÁLY BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat 9-1 OSZTÁLY BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat A gimnáziumban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 7 8. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal

Részletesebben

tehetik illetve a stb.). feladatokat.

tehetik illetve a stb.). feladatokat. AZ ÚJ ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYRENDSZERR BIOLÓGIA TANULÓKÁRTYÁKKAL FELDOLGOZHATÓ TÉMAKÖREI Kiadványunk nemcsak ismeretterjesztésre és szórakoztató társasjátékra alkalmas, de könnyenn bevonható az általános

Részletesebben

Biológia tantárgy vizsgaszabályai 7-12 osztály

Biológia tantárgy vizsgaszabályai 7-12 osztály Biológia tantárgy követelményei osztályozó- és javító vizsgához 7. évfolyam TÉMAKÖR TARTALOM Tájak és életközösségek A földi élővilág általános jellemzése A forró övezet élővilága A mérsékelt övezet élővilága

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-6. Óraszám Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Természetismeret 2 3 Éves óraszám 72 108 Célok és feladatok A környezetismeretben elsajátított alapismeretek

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS VIZSGA. Biológia

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS VIZSGA. Biológia Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium 3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 2-12. Tel.: (+36-46) 560-458, 560-459, 560-583, Fax: (+36-46) 560-582 E-mail: fenyi@jezsuita.hu Honlap: www.jezsu.hu A JECSE Jesuit

Részletesebben

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához A gimnáziumi biológia tankönyvek átdolgozott kiadása, felépítésében a kerettanterv előírásait követi. Ennek megfelelően: a 10. osztályos tankönyvben Az élővilág

Részletesebben

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV: Béla út 131. Tantárgy: Biológia Tanár neve: Tóth László Csoport életkor (év): 14 Tankönyv Nagyné Horváth Emília: Biológia

Részletesebben

BIOLÓGIA, EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA, EGÉSZSÉGTAN BIOLÓGIA, EGÉSZSÉGTAN Óratervi táblázat a hatévfolyamos osztályok számára: Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 1,5 2 1,5 2,5 2 - Éves óraszám 55,5 74 55,5 92,5 74 - A gimnáziumi biológia kerettanterv

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET. a 11. osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához.

2013/2014.tanév TANMENET. a 11. osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához. 2013/2014.tanév TANMENET a 11. osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:..... munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Összeállította:

Részletesebben

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához A gimnáziumi biológia tankönyvek átdolgozott kiadása, felépítésében a kerettanterv előírásait követi. Ennek megfelelően: a 10. osztályos tankönyvben Az élővilág

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

6 OSZTÁLYOS KÉPZÉS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat

6 OSZTÁLYOS KÉPZÉS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat 6 OSZTÁLYOS KÉPZÉS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat A hat évfolyamos gimnáziumokban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre

Részletesebben

Biológiai feladatbank 12. évfolyam

Biológiai feladatbank 12. évfolyam Biológiai feladatbank 12. évfolyam A pedagógus neve: A pedagógus szakja: Az iskola neve: Műveltségi terület: Tantárgy: A tantárgy cél és feladatrendszere: Tantárgyi kapcsolatok: Osztály: 12. Felhasznált

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 1+4 ÉVFOLYAMOS TAGOZAT 10. ÉVFOLYAM Időkeret: Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2 óra Javasolt óraterv Összes óra Gyakorlati óra Összefoglaló óra Ellenőrző óra Alapfogalmak, vírusok, 9

Részletesebben

A MIKROBIOLÓGIA GYAKORLAT FONTOSSÁGA A KÖZÉPISKOLÁBAN MÚLT, JELEN, JÖVŐ SPENGLER GABRIELLA

A MIKROBIOLÓGIA GYAKORLAT FONTOSSÁGA A KÖZÉPISKOLÁBAN MÚLT, JELEN, JÖVŐ SPENGLER GABRIELLA A MIKROBIOLÓGIA GYAKORLAT FONTOSSÁGA A KÖZÉPISKOLÁBAN MÚLT, JELEN, JÖVŐ SPENGLER GABRIELLA KUTATÁSALAPÚ TANÍTÁS-TANULÁS A KÖZÉPISKOLÁBAN Általános jellemzők: Kutatás által stimulált tanulás Kérdésekre,

Részletesebben

BIOLÓGIA TANMENET. XII. évfolyam 2013/2014

BIOLÓGIA TANMENET. XII. évfolyam 2013/2014 MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM BIOLÓGIA TANMENET XII. évfolyam 2013/2014 A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet és az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján készítette Zárdai-Csintalan Anita 1. óra Év eleji

Részletesebben

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Biológia 2007. Készítette: D R. S ZALAINÉ T ÓTH T ÜNDE

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Biológia 2007. Készítette: D R. S ZALAINÉ T ÓTH T ÜNDE L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM Biológia 2007. Készítette: D R. S ZALAINÉ T ÓTH T ÜNDE Célok és feladatok A biológia gimnáziumi oktatásának az oktatási rendszer egyik elemeként

Részletesebben

A Berzsenyi Dániel Gimnázium 11.b osztály Biológia óra

A Berzsenyi Dániel Gimnázium 11.b osztály Biológia óra ÉLETPÁLYAÉPÍTÉS A Berzsenyi Dániel Gimnázium 11.b osztály Biológia óra 2009-2010 MŰVELTSÉGTERÜLETI KAPCSOLÓDÁSOK Témakörök Kapcsolódó műveltségterület Óraszám Biokémiai folyamatok Ember a természetben

Részletesebben

BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI TANTERVE Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI TANTERVE a 10-12. évfolyamok számára közgazdaság

Részletesebben

Biológia. Biológia 9/29/2010

Biológia. Biológia 9/29/2010 Biológia Bevezetés a biológiába élettelen és élő állapot; az élőlények jellemzői: egyediség, biostruktúra, szervezettség, kémiai tulajdonság; anyag-és energiacsere, ingerlékenység, mozgásjelenségek, szaporodás,

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTÁRGY NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTÁRGY NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTÁRGY NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 7-12. 7. ÉVFOLYAM A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra A tematikai egységek áttekintő táblázata Tematikai egység

Részletesebben

A vírusok. A vírusok felépítése, életciklusa és jelentősége, betegségek.

A vírusok. A vírusok felépítése, életciklusa és jelentősége, betegségek. Biológia Értékelés: 30% elégséges 45% közepes 65% jó 85% jeles Sikertelennek minősülő vizsga, ha a szóbeli és írásbeli összesen nem éri el a 30%-ot, illetve, ha részenként nem éri el a 15%-ot. (Pedagógiai

Részletesebben

Biológia. 7-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Biológia. 7-8. évfolyam. tantárgy 2013. Biológia tantárgy 7-8. évfolyam 2013. ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A biológia a természetismeret 5-6. évfolyamán elsajátított ismeretekre, készségekre, képességekre épül. Annak céljaival, feladataival

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET. a 9-10 osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához.

2013/2014.tanév TANMENET. a 9-10 osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához. 2013/2014.tanév TANMENET a 9-10 osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:..... munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Heti 1

Részletesebben

Biológia tantárgyi program és tanterv

Biológia tantárgyi program és tanterv L O V A S S Y L Á S Z L Ó G I M N Á Z I U M Biológia tantárgyi program és tanterv 2004. Készítette: D R. S Z A L A I N É T Ó T H T Ü N D E Óraszámok: hatosztályos képzés négyosztályos képzés ötosztályos

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0613 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

Tájékoztató az ágazati sport ismeretek érettségi vizsgáról KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Tájékoztató az ágazati sport ismeretek érettségi vizsgáról KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK Tájékoztató az ágazati sport ismeretek érettségi vizsgáról KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK A sport ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi követelményei a XXXVII. Sport ágazat alábbi

Részletesebben

Biológia - Egészségtan helyi tanterv

Biológia - Egészségtan helyi tanterv Biológia - Egészségtan helyi tanterv I. Célok és feladatok A középiskolai biológiatanítás célja, hogy a tanulók ismereteikre, tapasztalataikra, valamint készségeikre és képességeikre építve elmélyüljenek

Részletesebben

A biológia emelt szintű írásbeli érettségik feladatai témakörönként

A biológia emelt szintű írásbeli érettségik feladatai témakörönként A biológia emelt szintű írásbeli érettségik feladatai témakörönként A 2004-től 2011. májusáig kiadott 21 feladatsor minden feladata szerepel ebben az összeállításban. (A dőlttel szedett feladatok két témakörnél

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGY NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 7-12.

BIOLÓGIA TANTÁRGY NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 7-12. BIOLÓGIA TANTÁRGY NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 7-12. 7. évfolyam A tematikai egységek áttekintő táblázata Tematikai egység címe Az élőlények változatossága I. Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Mozgásanatómia Mozgásanatómia 9. évfolyam A 9. évfolyamon az intézményünk profiljának megfelelő tantárgy, a mozgásanatómia kerül bevezetésre. A mozgásanatómia

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

A BIOLÓGIA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A BIOLÓGIA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A BIOLÓGIA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A biológia érettségi vizsga célja A biológia érettségi vizsga célja

Részletesebben

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN. 7 8. évfolyam

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN. 7 8. évfolyam BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN 7 8. évfolyam Célok és feladatok Az általános iskolai biológia kerettanterv a Nat-ban képviselt és megfogalmazott értékek és fejlesztési feladatok alkalmazása a biológia tantárgyon

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 10. évfolyam

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 10. évfolyam BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 10. évfolyam Az osztályozóvizsga követelményei: Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer

Részletesebben

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél HELYI TANTERV / INFORMATIKA NORMÁL / NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ INFORMATIKA NORMÁL TANTERV - NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ A GIMNÁZIUM 9-10. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

A 10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANMENET SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA

A 10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANMENET SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA A 10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANMENET SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA Biológia tanmenet-javaslatunk a 2000 augusztusában hatályba lépett Kerettanterv és a Pedellus Novitas Kiadó Biológia tanterve alapján készült.

Részletesebben

A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje.

A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje. A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje. Az angol csoportok egységesen a Traveller sorozat könyveit használják, így a vizsgarendszerben egységes követelményrendszert alakítottunk ki. A nyelvvizsgák

Részletesebben

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN A középiskolai biológiatanítás célja, hogy a tanulók ismereteikre, tapasztalataikra, valamint készségeikre és képességeikre építve elmélyüljenek az élő természet belső rendjének, a

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

BIOLÓGIA. A sikeres írásbeli vizsga elérése érdekében ajánljuk az alábbi témakörökben való jártasságot! I. A sejt felépítése és működése

BIOLÓGIA. A sikeres írásbeli vizsga elérése érdekében ajánljuk az alábbi témakörökben való jártasságot! I. A sejt felépítése és működése BIOLÓGIA Kedves felvételizők! A sikeres írásbeli vizsga elérése érdekében ajánljuk az alábbi témakörökben való jártasságot! Jó tanulást és eredményes vizsgát kívánunk: a BI biológia tanárai Témakörök I.

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA 332 Az általános iskolai biológia kerettanterv alapvető céljának tekinti a tanulók felnőtt életének sikeressége szempontjából a kulcskompetenciák fejlesztését,

Részletesebben

Budapesti Reáltanoda Biológia és kémia emelt szintű érettségi felkészítő tanfolyamok

Budapesti Reáltanoda Biológia és kémia emelt szintű érettségi felkészítő tanfolyamok Az 2 tanéves biológia és kémia tanfolyamaink, részben hasonlítanak, részben különböznek a középiskolában és más érettségi előkészítő tanfolyamokon megszokottól. A tananyag felépítésekor az érettségi követelményeket

Részletesebben

Budapesti Reáltanoda Biológia és kémia emelt szintű érettségi felkészítő tanfolyam

Budapesti Reáltanoda Biológia és kémia emelt szintű érettségi felkészítő tanfolyam A biológia és kémia tanfolyamok, amelyeket én és a tanfolyamok közreműködői (azaz a Budapesti Reáltanoda tanárai) kínálunk, részben hasonlítanak, részben különböznek a középiskolában és más érettségi előkészítő

Részletesebben

1. Egészségügy szakmacsoport Egészségügyi alapismeretek

1. Egészségügy szakmacsoport Egészségügyi alapismeretek 1. Egészségügy szakmacsoport Egészségügyi alapismeretek 1.1. A verseny részei Első forduló Második forduló Interaktív versenyrész Írásbeli versenyrész Szóbeli versenyrész 180 perc 180 perc 20 perc 100

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Budapesti Reáltanoda Biológia és kémia emelt szintű érettségi felkészítő tanfolyamok

Budapesti Reáltanoda Biológia és kémia emelt szintű érettségi felkészítő tanfolyamok Az 1 tanéves biológia és kémia tanfolyamaink, részben hasonlítanak, részben különböznek a középiskolában és más érettségi előkészítő tanfolyamokon megszokottól. A tananyag felépítésekor az érettségi követelményeket

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÉMIA Évfolyam: 7-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÉMIA Évfolyam: 7-8. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 7-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Technika 1,5 2 Éves óraszám 54 72 Célok és feladatok A tudományok és ezen belül a természettudományok

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0821 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 12. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok

Részletesebben

Természetismeret továbbhaladás feltételei 5. osztály

Természetismeret továbbhaladás feltételei 5. osztály Természetismeret továbbhaladás feltételei 5. osztály A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változásokat felismerni, jellemezni; ismerje a Föld helyét a Naprendszerben és a Világegyetemben;

Részletesebben