Előterjesztés. Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról"

Átírás

1 Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: /112, 113, 142 Fax: Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról Biatorbágy Város Önkormányzata december 19-én vállalkozási szerződést kötött Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatásokra a DEPÓNIA Nonprofit Kft-vel. Biatorbágy Város Önkormányzatának közbeszerzési terve alapján valamint arra is tekintettel, hogy a fenti vállalkozási szerződés december 31. napjával meg fog szűnni a közbeszerzésekről szóló CVIII. törvény 121. (1) bekezdése b) pontja alapján szükséges e feladatok ellátására hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás kiírása. A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás olyan, két szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelynek első, részvételi szakaszában az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt, míg az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az alkalmasnak minősített és ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről. Az eljárás alkalmazására lehetőség van a szolgáltatás megrendelése esetében akkor és esetünkben is ez indokolja ha a szolgáltatás objektív természete miatt a szerződéses feltételek meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé tenné a nyílt vagy a meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását. Az eljárás részvételi szakaszában bármely érdekelt gazdasági szereplő nyújthat be részvételi jelentkezést, a részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. Fentiek alapján Dr. Juhász Andrea Julianna jogi és Tölgyesi Balázs szakmai szakértőink a hivatal munkatársainak közreműködésével elkészítették a mellékelt részvételi felhívás tervezetét, melyet jelen előterjesztéshez mellékelek. Kérem, a bizottságot tegye meg javaslatát, a képviselő testületet hozza meg döntését. Biatorbágy, szeptember 22. Tarjáni István s.k. polgármester

2 Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének /2015. (IX. 24.) számú határozata Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést. Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatásokra a közbeszerzésekről szóló CVIII. törvény 89. (2) bekezdése d) pontja alapján megindításra kerülő közbeszerzési eljárás részvételi felhívását. Felelős: Polgármester Határidő: szeptember 28. Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály

3 1/27

4 Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám: b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 6. (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is: c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza: d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint utalva a Kbt ára: e) annak megjelölése, hogy a kérelem a TED-adatbankban történő közzétételt kezdeményezi f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri a TED-adatbankban, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény: Kötelező g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja: 2015/09/ h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését: i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése Egyéb közlemény: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) 2/27

5 Hivatalos név: Biatorbágy Város Önkormányzata Nemzeti azonosító: (ha ismert) AK15981 Postai cím: Baross Gábor utca 2/A. Város: Biatorbágy Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Kovács András Postai irányítószám: 2051 Ország: Magyarország Telefon: m. Fax: Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) [ ] Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) [ ] Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) [ ] Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa [ ] Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik [ ] Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal [x] Regionális vagy helyi hatóság [ ] Regionális vagy helyi iroda/hivatal [ ] Közjogi intézmény [ ] Európai intézmény/ ügynökség vagy nemzetközi szervezet [ ] Egyéb (nevezze meg): I.3) Fő tevékenység [x] Általános közszolgáltatások [ ] Honvédelem [ ] Közrend és biztonság [ ] Környezetvédelem [ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egészségügy [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció [ ] Szociális védelem [ ] Szabadidő, kultúra és vallás [ ] Oktatás [ ] Egyéb (nevezze meg): I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében 3/27

6 Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás 4/27

7 II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) [ ] Építési beruházás [ ] Kivitelezés [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatásmegrendelés [ ] Adásvétel [ ] Tervezés és kivitelezés [ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően [ ] Lízing [ ] Bérlet [ ] Részletvétel [ ] Ezek kombinációja Szolgáltatási kategória száma 16 A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: Biatorbágy közigazgatási területe NUTS-kód HU102 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk [x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul [ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul [ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) [ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ] Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: 5/27

8 A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerződés, Biatorbágy Város közigazgatási területén keletkező települési szilárd (kommunális) hulladék lakosságtól és gazdálkodó szevezetektől történő begyűjtésére, szállítására és kezelőtelepen történő előkezelésre, hasznosításra, és ártalmatlanításra;; Lakosságtól történő szelektív hulladékgyűjtés;; zöldhulladék gyűjtés;; és lomtalanítás. Nyertes ajánlattevő feladata, Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés keretében, Biatorbágy Város települési szilárd kommunális hulladékának begyűjtése és a begyűjtött szilárd kommunális hulladék kezelőtelepre történő szállítása. Közszolgáltató feladata továbbá, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelő kezelőhelyen a törvényi előírások szerint gondoskodjon a begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladékok kezeléséről, hasznosításáról és ártalmatlanításáról. A közszolgáltatási feladatot, biztosítva a feladat ellátásához szükséges eszközt és szakember állományt, a nyertes ajánlattevőnek a szerződés időtartama alatt folyamatosan kell biztosítania. Közszolgáltató köteles gondoskodni a közszolgáltatás ellátásához szükséges ügyfélszolgálat működtetéséről, a évi CLXXXV. Törvény 53. -a, illetve a 224/2004. (VII.22.) Korm. rendelet 2. (4) bekezdése szerint. Közszolgáltató továbbá köteles gondoskodni, külön jogszabályban előírtak szerint, a közszolgáltatással összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséről, valamint a közszolgáltatás ellátása után járó díj pénzügyi kezeléséről (számlakibocsátás és díjbeszedés). A település ünnep-/munkaszüneti napon is igényli a szállítást Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonosokkal írásbeli szerződést kötni. II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő tárgy További tárgy(ak) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: [ ] igen [x] nem II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: [ ] igen [x] nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók 6/27

9 [ ] egy részre [ ] egy vagy több részre [ ] valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség 7/27

10 II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Közszolgáltatás keretei között ellátandó feladatok: A települési szilárd hulladékot a belterületen és külterületi lakott helyekről heti egyszeri alkalommal kell elszállítani, 5715 db + 1 % lakóingatlanról, amelyből kb db üdülő. A települési szilárd hulladék együttes várható éves mennyisége: % tonna. Közszolgáltató köteles évente 1 (egy) alkalommal a évi CLXXXV. törvény. szerinti lakossági lomtalanítás megszervezésére és végrehajtására, házhozmenő jelleggel. A lakossági lomtalanítás várható éves mennyisége 160 tonna. Közszolgáltató köteles gondoskodni a lakosságnál keletkező, elkülönítetten gyűjtött hasznosítható hulladékok, háztartásoktól történő begyűjtéséről (papír, műanyag, fém) és egy db szelektív hulladékgyűjtő sziget ürítéséről (papír, műanyag, fém és üveg frakciók). A gyűjtés gyakorisága a háztartási papírhulladék estében havi rendszerességgel, míg a csomagolási hulladékok esetében (műanyag, társított italos karton és fém csomagolások) kétheti rendszerességgel történik. Az elektronikai hulladékok elszállításáról Közszolgáltató igény szerint gondoskodik. A településen szelektíven összegyűjtött hulladék várható éves mennyisége összesen 170 tonna. Nyertes ajánlattevő feladata a háztartásoknál keletkező zöldhulladékok elkülönített gyűjtése, évente kétszeri alkalommal, Ajánlatkérővel előre egyeztetett időpontban, külön díjazás nélkül, házhozmenő rendszerben. Közszolgáltatáson keretein kívül ellátandó hulladékgazdálkodási feladatok: Április 1. napjátóloktóber 15. napjáig szolgáltató köteles kétheti rendszerességgel, szintén házhozmenő jelleggel, zöldhulladék gyűjtést szervezni, melynek állandó költségét az ajánlatkérő felé érvényesítheti, a mennyiségarányos, változó költségét az általa forgalmazott és saját emblémájával ellátott zsákok díjában érvényesíthet. A településen keletkező zöldhulladék várható éves mennyisége összesen 200 tonna. A közterületeken keletkező, illegálisan lerakott hulladékokat nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő külön megrendelése alapján elszállítani. Az illegálisan lerakott hulladékok várható éves mennyisége 100 tonna. A lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok elszállításának megszervezése szintén nyertes ajánlatevő feladata. A veszélyes hulladékok várható éves mennyisége 17 tonna. Az ajánlattevő köteles gondoskodni a lakosságnál keletkező, elkülönítetten gyűjtött hasznosítható hulladékok további 1 db szelektív hulladékgyűjtő sziget ürítéséről (üveg és elektronikai frakciók) kéthetente történő gyakorisággal történő elszállításáról. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) [ ] igen [x] nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 8/27

11 II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható [ ] igen [x] nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés 2016/01/01 (nap/hónap/év) Befejezés 2020/12/31 (nap/hónap/év) III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek 9/27

12 III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) A Szolgáltató ha késedelmesen, hibásan vagy nem teljesít, kötbért tartozik fizetni. Késedelmi kötbér: a közszolgáltatások és a heti illetve kétheti rendszerességgel végzendő feladatok esetén, ha a Szolgáltató késedelmesen teljesít, úgy késedelmi kötbért tartozik fizetni, a késedelmi kötbér mértéke a késedelem 1-7. napjára ,- Ft +Áfa/ nap, a késedelem 8. napjától ,-Ft+Áfa/nap, melyet a Szolgáltató minden megkezdett késedelmes naponként köteles megfizetni Hibás teljesítési kötbér: az egyébként végzendő feladatok esetén, ha a Szolgáltató nem szerződésszerűen teljesít, úgy hibás teljesítési kötbért tartozik fizetni melynek mértéke a ,-Ft+Áfa/alkalom, melyet a Szolgáltató minden elmaradt, vagy hibásan elvégzett feladatonként köteles megfizetni. Meghiúsulási kötbér: amennyiben a Szolgáltató 14 napot meghaladóan nem teljesít szerződésszerűen, úgy a teljesítés meghiúsultnak minősül és a Szolgáltató a késedelmi és hibás teljesítési kötbéren túl meghiúsulási kötbérként további ,-Ft+Áfa összeget köteles megfizetni III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok teljesítéséért járó ellenszolgáltatást a közszolgáltatást igénybe vevők fizetik, a évi LIV. törvény által megengedett mértékig, oly módon, hogy a számlát a nyertes ajánlattevőnek lakó ingatlanok esetében valamennyi közszolgáltatást igénybe vevő részére utólag, negyedéves gyakorisággal kell kiállítania a Ptk. 292/B. (1)-(2) bekezdés szerint. A közszolgáltatási díj befizetésének módja: csekk, vagy átutalás (számla ellenében). A közszolgáltatás keretein kívül igénybe vett szolgáltatásokat ajánlatkérő a teljesítési igazolásokat követően, részére kiállított számla ellenében, havi rendszerességgel fizeti. Előlegfizetésre nincs lehetőség. A közszolgáltatást igénybevevők késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155. rendelkezései irányadóak, a évi CLXXXV 52. -ban foglaltak figyelembevételével. Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. irányadó. Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A. rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti. 10/27

13 III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak [x] igen [ ] nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása évi CLXXXV. törvény a hulladékról, - 317/2013. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről, évi LIV. törvény a Rezsidíj csökkentésről - 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól, - 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről, - 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint a hatósági engedélyezéséről, - 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről, - Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy Ajánlatkérő a 2004-ben létrejött Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodás Társulás tagja és a Társulási Megállapodás A Tagok kötelezettségévé teszi, hogy a KEOP-1.1.1/2F/ számú projektjük megvalósítása során a Társulás tulajdonába kerülő, illetve a Társulás tulajdonában álló hulladékgazdálkodási eszközöket, létesítményeket a Közszolgáltató/Ajánlattevő köteles igénybe venni az eszköz üzembe helyezését követően, továbbá a Társulás által nem biztosított egyéb hulladékgazdálkodási eszközöket a Közszolgáltató/Ajánlattevő köteles biztosítani a projekt megvalósulásától kezdődően is. III.2) Részvételi feltételek 11/27

14 III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.56. (1) bekezdésében és nem lehet részvételre jelentkező aki a Kbt. 56. (2)bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező a Kbt. 57. (1) bekezdés e) pontja szerint az, aki nem rendelkezik Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Engedéllyel. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 34. (3) bekezdésére, mely szerint a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést csak az OHÜ által minősített, valamint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezettel köthet, figyelemmel a évi CLXXXV. törvény 34. (4) bekezdésében foglaltakra. Igazolási mód: Részvételre jelentkezőnek, közös részvételre jelentkezés esetén minden tagjának az ajánlatban a 310/2011 (XII. 23.) Kormány rendelet szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A Kbt. 58. (3) bekezdése alapján a részvételre jelentkező jelentkezésében nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. A Kbt.57. (1) bekezdés e) pontja alapján a részvételre jelentkezőnek csatolnia kell egyrészről a szerződés teljes időtartama alatt érvényes Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Engedélyt, másrészről a közszolgáltatói minősítési okiratot. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata arról, hogy mióta vezeti a részvételre jelentkező bankszámláját, és volt-e sorban állás (és ha igen milyen mértékű) a részvételi felhívás feladását megelőző 24 hónapban, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Részvételre jelentkező a pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények alapján alkalmatlan, ha: P.1. bármelyik banki nyilatkozat alapján a részvételi felhívás feladását megelőző 24 hónapban bármelyik bankszámláján 30 napot meghaladó fizetési sorban állás fordult elő;; P.2. nem rendelkezik hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére - és az esetleges környezeti károk megtérítésre is - kiterjedő, legalább 3 millió Ft/alkalom biztosítási összegű felelősségbiztosítással P.3. nem rendelkezik az előző lezárt üzleti évére vonatkozóan legalább 1 milliár forint nettó - azaz általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel. A Kbt. 55. (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre 12/27

15 kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. P.2. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) d) pontja alapján Az ajánlathoz csatolni kell a részvételre jelentkező jelen közbeszerzés tárgyára kiterjedő szakmai felelősségbiztosítását. Az alkalmasságot a részvételre jelentkezőnek a jelentkezésben a 310/2011 (XII. 23.) Kormány rendelet szerint kell igazolnia. Részvételre jelentkező az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő bevonásával is biztosíthatja. Ez esetben felhívjuk a figyelmet a Kbt. 55. (5) és (6) bekezdésben foglaltakra. jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, valamint a részvételre jelentkező bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A P.1. és a P.3. alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha közös részvételre jelentkezők közül csak egy felel meg a feltételeknek. A közös részvételre jelentkezők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelménynek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők. P.3. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) c) pontja alapján az előző legutolsó lezárt üzleti évre vonatkozóan, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatát az ajánlathoz csatolnia kell. 13/27

16 III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben legjelentősebb hulladék szállítási szolgáltatásainak ismertetése, amelynek tartalmazni kell a szerződést kötő másik fél nevét, a szerződés tárgyát (ezen belül a szolgáltatással érintett ingatlanok számát), az ellenszolgáltatás teljes nettó összegét, (több résztvevő esetén a vállalkozási formációt, a részvételi területeket és arányokat), a teljesítésének idejét, helyét, valamint a megrendelő nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Az M.1. alkalmassági követelményt a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 16. (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni. M.2. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) e) pontja alapján teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök ismertetése, azaz a felsorolt járművek tulajdonjogát, vagy a szerződés teljes időtartamára tartósan fennálló bérletét, vagy a bérleti szerződés megkötésére a bérbeadó és a bérlő együttes kötelezettségvállalását igazoló okmány másolatának csatolása. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Részvételre jelentkező műszaki és szakmai alkalmassági követelmények alapján alkalmatlan ha: M.1. nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) összesen legalább 2 db olyan szolgáltatásra vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával, amely települési szilárd hulladék gyűjtése és ártalmatlanítása szolgáltatásra vonatkozik, és melyből legalább a) 1 db referencia értéke eléri, vagy meghaladja a nettó Ft-ot, b) 1 db min ingatlan számára végzett települési szilárd hulladék gyűjtése és ártalmatlanítása tárgyú szolgáltatásra vonatkozó referencia (az a) és b) pontban írt feltétel ugyanazon referenciával is igazolható) M.2. nem rendelkezik legalább 4 db, öntömörítő felépítménnyel és GPS nyomkövetéssel felszerelt, 60 l, 110/120 l, 240 l és 1100 l űrméretű gyűjtőedények ürítésére alkalmas, EURO5 vagy EURO6 normát teljesítő motorral szerelt hulladékgyűjtő gépjárművel, amelyek közül 1 db tengelytávja nem nagyobb, mint 2,8 méter, és nem rendelkezik 1 db öntömörítő felépítménnyel és GPS nyomkövetővel felszerelt, 60l, 110/120l, 240 l űrmértékű gyűjtőedények ürítésére alkalmas, összkerék-meghajtású hulladékgyűjtő gépjárművel M.3. nem rendelkezik a évi CXXV. törvény szerinti legalább CI minősítési fokozatú engedéllyel. M.4. Nem rendelkezik a felhívás szerinti szolgáltatásra vonatkozó MIR (ISO9001) és KIR (ISO14001), minőségirányítási, környezetirányítási (integrált), rendszerre vonatkozó érvényes tanúsítvánnyal, illetőleg a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (2) és (3) bekezdése szerint ezekkel egyenértékű más tanúsítvánnyal vagy minőségbiztosítási intézkedéssel. M.5. nem rendelkezik a 25/2014 (IV.30.) NFM rendelet szerinti, legalább 1 fő kijelölt Veszélyes Áru Szállítási Biztonsági Tanácsadóval. Tanácsadónak rendelkeznie kell hatályos bizonyítvánnyal és szerepelnie kell a közlekedési hatóság vonatkozó nyilvános névjegyzékében. A Kbt. 55. (4) bekezdése alapján az előírt 14/27

17 M.3. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) e) pontja alapján a évi CXXV. törvény szerinti hulladékgazdálkodási minősítési engedély meglétének igazolása a minősítési osztály megjelölésével. alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek valamint a részvételre jelentkező bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. M.4. A hulladékkezelésre vonatkozó MIR és KIR minőség- és környezetirányítási (integrált) rendszerre, érvényes tanúsítvány egyszerű másolatát [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés f) és i) pont], vagy azzal a (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (2) és (3) bekezdése szerint egyenértékű más tanúsítvány egyszerű másolatát, vagy az egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait. M.5. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) d) pontja alapján azon teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek végzettségének és képzettségének ismertetése, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek, rövid szakmai önéletrajz, a végzettséget és a képzettséget igazoló okiratok másolata. A teljesítésbe bevonni kívánt szakember esetében a részvételi jelentkezéshez csatolni kell egy olyan szándéknyilatkozatot (rendelkezésre állási nyilatkozatot), amelyben a szakember kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésében személyesen közreműködik és nincs más olyan kötelezettsége a szerződés időtartamára vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. 15/27

18 A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember által végzett hulladékgazdálkodás területén megszerzett gyakorlatra. Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat alatt a szakirányú végzettség megszerzését követő a végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti. Az egyes szakemberek gyakorlatánál egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több helyen is dolgozott. Az alkalmasságot a részvételre jelentkezőnek a jelentkezésben a 310/2011 (XII. 23.) Kormány rendelet szerint kell igazolnia. Részvételre jelentkező az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő bevonásával is biztosíthatja. Ez esetben felhívjuk a figyelmet a Kbt. 55. (5) és (6) bekezdésben foglaltakra. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) [ ] A szerződés védett műhelyek számára fenntartott [ ] A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek 16/27

19 III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [ ] igen [x] nem (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét [ ] igen [x] nem IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája 17/27

20 IV.1.1) Az eljárás fajtája [ ] Nyílt [ ] Meghívásos [ ] Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: [x] Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) [ ] igen [x] nem (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) [ ] Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: [ ] Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát [ ] igen [x] nem IV.2) Bírálati szempontok 18/27

21 IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) [ ] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy [x] Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [ ] az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) [ ] a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Részszempont 1. Ellenszolgáltatás CXXV. törvény szerinti minősítési engedély minősítési fokozata Súlyszám 15 IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: [ ] igen [x] nem (igen válasz esetén) [ ] Előzetes tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) [ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) 19/27

22 IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/10/26 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell [ ] igen [x] nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/10/26 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: 2015/11/06 (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók [ ] Az EU bármely hivatalos nyelve [x] Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU [ ] Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: (nap/hónap/év) Időpont: (adott esetben) Hely: Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) [ ] igen [ ] nem (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) 20/27

23 A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [x] nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos [ ] igen [x] nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: VI.3) További információk (adott esetben) 1. Az ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. szerint biztosítja. 2. A részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2015/10/26 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 Hely: Biatorbágy Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, I. emeleti kis tárgyaló Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 62. (2) bekezdésében meghatározott jelenlétre jogosult személyek 3. Az összegzés megküldésének tervezett időpontja: a Kbt. 65. (1) és (2) bekezdése szerint A szerződéskötés tervezett időpontja: a Kbt (6) - (8) bekezdései szerint 4. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: Ajánlatkérő az eljárás jelen szakaszában nem készít dokumentációt, hanem a Kbt. 53. (1) bekezdésében foglaltak szerint jár el és kifejezetten a részvételi jelentkezés megtételének elősegítésére rendelkezésre bocsát kiegészítő iratokat, melyet bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átvehet. A kiegészítő iratok a részvételi határidő lejártáig munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 9.00 óra és óra között, pénteken 9.00 óra és óra között, a részvételi határidő napján 9.00 órától a részvételi határidő lejártáig vehetők át az I.1. pontban megjelölt kapcsolattársi ponton. Írásos megkeresés esetén az ajánlatkérő a kiegészítő iratot a Kbt. 50. (3) bekezdése szerint küldi meg a kérelmező által megadott címre. 5.Ajánlatkérő a részvételre jelentkezők alábbi pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: III.2.2. P.1., P.2., P.3. valamint III.2.3. M.1., M.2., és M Ajánlatkérő előírja - amennyiben ez az adott részvételre jelentkező, alvállalkozó, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő esetében értelmezhető - a jelentkezésben szereplő nyilatkozatokat aláíró személy vagy személyek aláírási címpéldánya vagy ügyvédi aláírásmintája másolati példányának csatolását, illetve amennyiben a nyilatkozatokat nem a cégjegyzésre jogosult személy vagy személyek írják alá, akkor a részükre cégjegyzésre jogosult személy vagy személyek által adott - a meghatalmazott aláírását is tartalmazó- írásos meghatalmazás mellé csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó vagy meghatalmazók aláírási címpéldányának vagy ügyvédi aláírásmintájának másolati példányát is. 7. Amennyiben cégügyben módosítás van folyamatban, a 310/2011 (XII.23.) Kormányrendelet 7. -a alapján a részvételre jelentkezőnek, alvállalkozónak, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát. 8. A jelentkezést magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven történik. Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat nem fogad el. Az idegen nyelvű okiratokat legalább a részvételre jelentkező által hitelesített, egyszerű fordításban is csatolni kell. 9. A jelentkezést 1 eredeti, papír alapú példányban valamint elektronikus 21/27

24 adathordozón (*.pdf formátumban beszkennelve, elektronikus adathordozón, CD-n vagy DVD-n) köteles benyújtani a részvételre jelentkező. 10. Több részvételre jelentkező közösen is nyújthat be jelentkezést, ez esetben a Kbt. 25. és 26. -aiban foglaltak irányadóak. Közös részvételre jelentkezés esetén a jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkezők együttműködéséről szóló megállapodást, valamint részvételre jelentkezőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. Az együttműködésről szóló megállapodást, valamint az egyetemleges felelősség vállalását tartalmazó nyilatkozatot a közös részvételre jelentkezők cégszerű aláírásával ellátva kell a jelentkezéshez csatolni. Az együttműködésre vonatkozó elvárásokat a dokumentáció tartalmazza. A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló /2013. (VIII. 28.) Korm. Rendelet 1. (5) bekezdése szerint közös részvételre jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők meg kell jelöljék maguk közül azt a szervezetet vagy személyt, amelyet - nyertességük esetén - az ajánlatkérő közszolgáltatónak minősít. 11. A jelentkezésnek tartalmaznia kell részvételre jelentkező nyilatkozatát a Kbt. 40. (1) a) és b) pontjaira, valamint a 60. (5) bekezdésére vonatkozóan. 12. Ajánlatkérő már most jelzi, hogy az ajánlattételt ,-Ft összegű ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. (2) bekezdése szerint az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő Unicredit Banknál vezetett számú számlájára történő befizetésével (átutalással), bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetést az ajánlattevő számlavezető bankja által kiadott igazolás eredeti példányával kell igazolni. 13. A Kbt. 54. (1) bekezdése szerint az ajánlattevők tájékozódni kötelesek a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségekről.. (Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációban adja majd meg azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.) 14. Részvételre jelentkezőnek csatolnia kell az igénybe venni kívánt hulladékkezelő központ, vagy hulladékártalmatlanító lerakó hatályos engedélyeinek másolatát és a szolgáltatás időtartalmára vonatkozó, kötelező érvényű befogadó nyilatkozatot. 15. A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. Rendelet 1. (4) bekezdése szerint a részvételre jelentkező a jelentkezésében nyilatkozni köteles, hogy nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívül végzett gazdasági tevékenysége nem veszélyezteti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését. 16. A részvételi felhívásban, illetve a kiegészítő iratokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 22/27

25 Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó utca 5. Város: Budapest Internetcím (URL): Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Internetcím (URL): Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Internetcím (URL): Fax: VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : (nap/hónap/év) A. MELLÉKLET TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be 23/27

26 Hivatalos név: Nemzeti azonosító:(ha ismert) Postai cím: Város: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Internetcím (URL): Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: Nemzeti azonosító:(ha ismert) Postai cím: Város: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Internetcím (URL): Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Nemzeti azonosító:(ha ismert) Postai cím: Város: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Internetcím (URL): Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi 24/27

27 Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország:. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható).. Rész száma 1 Elnevezés: B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 1) Rövid meghatározás: 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 3) Mennyiség: (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: (Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) C1. MELLÉKLET ÁLTALÁNOS BESZERZÉS A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák 2004/18/EK irányelv 25/27

28 Kategória száma [ 1 ] Tárgy 1 Karbantartási és javítási szolgáltatások 2 Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását 3 Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását 4 Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása 5 Távközlési szolgáltatások 6 Pénzügyi szolgáltatások: (a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4] 7 Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások 8 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5] 9 Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások 10 Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások 11 Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások 12 Építészeti szolgáltatások;; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások;; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások;; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások;; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások 13 Reklámszolgáltatások 14 Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások 15 Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon 16 Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások Kategória száma [ 7 ] Tárgy 17 Szállodai és éttermi szolgáltatások 18 Vasúti szállítási szolgáltatások 19 Vízi szállítási szolgáltatások 20 Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások 21 Jogi szolgáltatások 22 Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8 23 Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat 24 Oktatási és szakképzési szolgáltatások 25 Egészségügyi és szociális szolgáltatások 26 Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9 27 Egyéb szolgáltatások 1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok 26/27

29 bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak. 5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti. 6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást. 7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 8 Kivéve a munkaszerződéseket. 9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket. 27/27

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése

Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/140 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére

Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II.

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7 Földgáz energia beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére a 2015-2016. gázévre - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyar Államkincstár épületeinek napi és eseti takarítása és rágcsálóírtása

Magyar Államkincstár épületeinek napi és eseti takarítása és rágcsálóírtása Magyar Államkincstár épületeinek napi és eseti takarítása és rágcsálóírtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Húskészítmények beszerzése

Húskészítmények beszerzése Húskészítmények beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/107 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.09.11.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása

Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása Balatonszemes közigazgatási területén Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési és szaktanácsadói szolgáltatások ellátása vállalkozási szerződés keretében részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés

Részletesebben

BCG oltóanyag beszerzése 2016.

BCG oltóanyag beszerzése 2016. BCG oltóanyag beszerzése 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2016.02.08.

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

TIOP 226 eszközbeszerzés

TIOP 226 eszközbeszerzés TIOP 226 eszközbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.04.08.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

Mindkét rész esetében: Balatonföldvár 1555/3, ill. 1553/2 hrsz-ok Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.12.17.

Mindkét rész esetében: Balatonföldvár 1555/3, ill. 1553/2 hrsz-ok Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.12.17. Eszközbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.11.05. Iktatószám:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése

Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.27. Iktatószám: 8516/2015 CPV Kód: 72212517-6;72260000-5 Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.27. Iktatószám: 8516/2015 CPV Kód: 72212517-6;72260000-5 Állami Egészségügyi Ellátó Központ Egységes tulajdoni nyilvántartást és üzemeltetést támogató szoftver fejlesztése, illetve tizenkét hónapos szoftverkarbantartás és support biztosítása a TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 azonosító számú projekt

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére

Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Eszközbeszerzés a Szécsény Kistérségi Hulladékgazdálkodási Konzorcium KEOP-1.1.1/C/13-2013-0029 projektje egyes részei tárgyában SZÉCSÉNY KISTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONZORCIUM

Részletesebben

Koporsók beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Koporsók beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Koporsók beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.07.01. Iktatószám:

Részletesebben

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Hordozható TETRA rádiók és tartozékaik, valamint programozó szettek beszerzése

Hordozható TETRA rádiók és tartozékaik, valamint programozó szettek beszerzése Hordozható TETRA rádiók és tartozékaik, valamint programozó szettek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/1 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata - Villamos energia

Gyula Város Önkormányzata - Villamos energia Gyula Város Önkormányzata - Villamos energia Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata - Villamos energia

Isaszeg Város Önkormányzata - Villamos energia Isaszeg Város Önkormányzata - Villamos energia Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125352-2012:text:hu:html HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378138-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása.

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke 114-46/2009 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/145 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

"Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés

Neonatológiai ügyelet ellátása szolgáltatás megrendelés "Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/30 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 15 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése

Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/48 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Közzététel

Részletesebben

Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében

Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Sebészeti eszközök beszerzése

Sebészeti eszközök beszerzése Sebészeti eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Hemodinamikai anyagok beszerzése

Hemodinamikai anyagok beszerzése Hemodinamikai anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 015/19 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 015.0.16.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012 Eljárást megindító felhívás - Kórházi eszközök beszerzése a Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet részére a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012 projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 201/103 Beszerzés

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395960-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334914-2014:text:hu:html Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11. MKB3/2016 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) gyűjtése, szállítása és őrlés útján

Részletesebben

Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra

Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/69 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében a Kvassay Jenő Terv elkészítése, valamint a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata

Vállalkozási szerződés keretében a Kvassay Jenő Terv elkészítése, valamint a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata Vállalkozási szerződés keretében a Kvassay Jenő Terv elkészítése, valamint a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közbeszerzési Értesítő száma: 204/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/60 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Részletesebben

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Tordas Község Önkormányzat - Az Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztésére irányuló projekthez kapcsolódó kerékpáros híd megépítése vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:320729-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Személygépjármű beszerzés 2015 ajánlattételi felhívás

Személygépjármű beszerzés 2015 ajánlattételi felhívás Személygépjármű beszerzés 2015 ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128646-2015:text:hu:html Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96 Páty Község Önkormányzat által fenntartott óvodákban, és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben közétkeztetés biztosítása vállalkozási

Részletesebben

Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001

Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001 Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222249-2015:text:hu:html Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136443-2011:text:hu:html HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben