Hemodinamikai anyagok beszerzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hemodinamikai anyagok beszerzése"

Átírás

1 Hemodinamikai anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 015/19 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 7/015 CPV Kód: Ajánlatkérő: Szegedi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Teljesítés helye: Klinikai Központ Központi Raktár 675 Szeged, Semmelweis u. 8. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Központi költségvetési szerv Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa, rue Mercier, 985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 00/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem Nemzeti azonosító (ha ismert): AK071 Postai cím: Dugonics tér 1. Város: Szeged Postai irányítószám: 670 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Zámbori Erika Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): 1

2 Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet x Egyéb (nevezze meg): Központi költségvetési szerv I.) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás x Oktatás Egyéb (nevezze meg): I.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás

3 II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Adásvételi szerződés hemodinamikai anyagok beszerzésére. II.1.) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés x x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Központi Raktár 675 Szeged, Semmelweis u. 8. NUTS-kód HU II.1.) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

4 vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Adásvételi szerződés hemodinamikai anyagok beszerzésére. II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: igen (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre x egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. ) Szerződés szerinti mennyiség II..1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Hemodinamikai anyagok beszerzése 99 részajánlati körben, összesen db / év, a B mellékletben részletezettek szerint. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a lehívások során a kiírt mennyiségtől -50% nagyságban eltérjen. Az egyes részajánlati körök, azaz a különféle hemodinamikai anyagok részletes műszaki leírását a Dokumentáció tartalmazza, melyet az ajánlatkérő (elektronikusan, ben az A mellékletben rögzített elérhetőségre küldött megkeresésre) rendelkezésre bocsát, amelyből valamennyi érdeklődő informálódhat. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: II..) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II..) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

5 Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér: mértéke a késedelemmel vagy hibával érintett eszköz nettó értékének napi 0,5%-a, de legfeljebb a teljes ellenérték 0%-a. Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó ellenérték 0%-a. Jótállás: 1 hónap. III.1.) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az áru ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően, számla ellenében a Ptk. 6:10. () bekezdése alapján teljesíti átutalással. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. Fizetési határidő: a fizetési határidő a számla ajánlatkérőként szerződő fél (felek) általi kézhezvételének napját követő 60 nap. Az eljárásban alkalmazandó az Art. 6/A.. III.1.) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdasági társaság létrehozását a teljesítéshez. III.1.) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.) Részvételi feltételek III..1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1), illetőleg az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. () bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. Az ajánlattevőnek a 10/011. (XII..) Korm. rendelet ai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá illetve a Kbt.58. () bekezdése szerint szükséges igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet(ek) sem tartozik/tartoznak a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok igazolása körében az ajánlattevők kötelesek figyelembe venni a Közbeszerzési 5

6 Hatóság útmutatóját a közbeszerzésekről szóló 011. évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 10/011. (XII..) Korm. rendelet -. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 01. évi 57. szám, ), valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 01. évi 61. szám, ) A kizáró okokról szóló nyilatkozatnak az eljárást megindító felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie. III..) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. Csatolja az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit (mérleg + eredménykimutatás, kiegészítő melléklet nélkül) (ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges /10/011. (XII..) Korm. rendelet 1. (1) b)/. Külföldi ajánlattevők esetében, amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag cégszerűen aláírt nyilatkozatát is az utolsó három lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről (évenként megbontva). Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (orvosi fogyóanyagok értékesítése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a megajánlott tételsor becsült értékét. Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról /10/011. (XII..) Korm. rendelet 1. ()/. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) P/1. Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan, ha az utolsó három lezárt üzleti évéből, több mint kettőben a mérleg szerinti eredménye negatív. Alkalmatlan továbbá, ha az ajánlattevő a beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, és működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (orvosi fogyóanyagok értékesítése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a megajánlott tételsor becsült értékét. Ez utóbbi esetben az ajánlattevő alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. 6

7 III..) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/1. Csatoljon referencianyilatkozatot / igazolást az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évből, a megajánlott tételsor termékcsoportja (római számmal jelölve) szerinti termékek szállításáról, legalább a megajánlott tételsor becsült értékének 100 %-áról. Ugyanazon referenciaigazolással több tételsor tekintetében is igazolható az alkalmasság /10/011. (XII..) Korm. rendelet 15. (1) a)/. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 10/011. (XII..) Korm. rendelet 16. (1) bekezdése alapján, ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 00/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; egyéb szervezet esetén, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával lehet igazolni az alkalmasságot. Megfelelő a referencianyilatkozat úgy is, ha a szállítás tárgyaként csak a termékcsoport megnevezése szerepel, nem szükséges termékenkénti bontás. Az egy intézménytől származó referencia esetében igazolható egy referenciaigazolással a különböző termékcsoportokba tartozó termékek szállítása (termékcsoportonkénti bontásban). M/. Csatolja a megajánlott áru magyar nyelvű termékleírását, továbbá tételsoronként mellékeljen 1 db ingyenes, steril mintapéldányt, szállítás szerinti csomagolásban, áruleírással együtt! A termékmintákat nem juttatjuk vissza az ajánlattevőknek. (Ha azonos termékcsoportban, de különböző sorokra ugyanazzal a termékkel pályázik az ajánlattevő, elegendő egy minta benyújtása, az érintett tételsorok számának feltüntetésével.) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) M/1. Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik referencianyilatkozattal / igazolással az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évből történő szállításról, a megajánlott tételsor termékcsoportja (római számmal jelölve) szerinti termékek tekintetében, legalább a megajánlott tételsor becsült értékének 100 %-áról. Az egyes tételsorok becsült értékeit a B melléklet tartalmazza. M/. Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik termékleírással, továbbá mintapéldánnyal, a megajánlott termékek tekintetében, amely alapján megállapítható a specifikációnak való megfelelés. A termékmintákon kérjük annak pontos feltüntetését, hogy azt melyik tételsorhoz kapcsolódóan nyújtották be! III..) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. ) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III..1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III..) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 7

8 A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.) Bírálati szempontok IV..1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám Ajánlati ár tételsoronként 8 hemosztatikus megbízhatóság (1-. sz. 5 8

9 megtöretéssel szembeni ellenállóképesség (1-. sz. a súrlódás mértéke a hüvely és a katéter között (1-. sz. 5 hemosztatikus megbízhatóság (-. sz. a súrlódás mértéke a hüvely és az érfal között (-. sz. 5 a dilatator eltávolításához szükséges erő nagysága (-. sz. 5 hidrofil bevonat megléte:igen/nem (. sz. 1 a komponensek egyéb eszközökkel való kompatibilitása (5-8. sz. az izoláló lepedő nedvszívó képessége (5-8. sz. az izoláló lepedő szigetelő képessége folyadék átszivárgásával szemben (5-8. sz. az anyag ellenállóképessége mechanikus igénybevétellel szemben (5-8. sz. illeszkedés pontossága az ólompajzsra (9. sz. az anyag ellenállóképessége mechanikus igénybevétellel szemben (9. sz. átmérőválaszték mértéke 0,05-0,08 (10-1. sz. a teflonbevonat súrlódásának mértéke (10-1. sz. a puha vég forma-választékának mértéke (1. sz. a hydrophil bevonat súrlódásának mértéke (1. sz. a tágulékonyság mértéke (1-15. sz. nyomásállóság (PSI-ben megadva) (15. sz. torque-kontroll (16-0. sz. 5 flow-kapacitás (16-0. sz. belső átmérő (5 F méret esetén) (16-1., -. sz. a görbületek méretválasztékának spektruma ( sz. 110 cm hossz választási lehetősége: igen/nem ( sz. 1 a görbületek méretválasztékának spektruma (0-1.,. sz. 9

10 a külső bevonat súrlódásának mértéke (0. sz. torque-kontroll (1., -., 8-1 sz. flow-kapacitás (1-. sz. a pigtail görbület átmérő-választéka (. sz. belső átmérő (5 F méret esetén) (. sz. flow-kapacitás (5 F méret esetén) (-. sz. torque-kontroll (5-7.,. sz. megtöretéssel szembeni ellenállóképesség (kink-rezisztencia) (5-7.,. sz. görbület-megtartási képesség ( curve-retention ) (5.,. sz. flow-kapacitás (6F átmérőjű katéter esetén) (5., 8-1. sz. belső lumen-átmérő (6F átmérőjű katéter esetén) (5. sz. a görbület méretválasztékának spektruma (a mammaria katéter esetében) (5. sz. görbület-megtartási képesség ( curve-retention ) (6-7. sz. flow-kapacitás (6F átmérőjű katéter esetén) (6-7.,. sz. belső lumen-átmérő (6F átmérőjű katéter esetén) (6-7.,. sz. a görbületek forma-választékának spektruma (6F átmérőjű katéter esetén) (6-7. sz. a görbületek méretválasztékának spektruma (6F átmérőjű katéter esetén) (6-9., 1-. sz. megtöretéssel szembeni ellenállóképesség (kink-rezisztencia) (8-1. sz. görbület-megtartási képesség ( curve-retention ) (8-1. sz. belső lumen-átmérő (6F átmérőjű katéter esetén) (8-1. sz. a görbületek forma-választékának spektruma (6F átmérőjű katéter esetén) (8-. sz. 10

11 a torque-kontroll mértéke (-., 7-9., 1-5. sz. a flexibilis vég ellenállóképessége megtöretéssel szemben (-., 9., 1-5. sz. a flexibilis vég formázhatóságának mértéke (-., 9-5. sz. a flexibilis vég sugárfogó képessége a láthatóság érdekében (-., 9-5. sz. a hydrophil bevonat különlegesen kis súrlódású kiképzése (5-6., 9 sz. a torque-kontroll mértéke (5-6. sz. a flexibilis vég ellenállóképessége megtöretéssel szemben (5-8., 0. sz. a flexibilis vég formázhatóságának mértéke (5-6., sz. a flexibilis vég sugárfogó képessége a láthatóság érdekében (5-8. sz. a bevonat különlegesen kis súrlódású kiképzése (7-8. sz. a tip keménységének méretválasztéka (9. sz. a torque-kontroll mértéke (0. sz. 5 Illeszkedés pontossága (6-7. sz. a nyél merevsége a jó pushabilitás érdekében (8-9. sz. az átmeneti zóna ellenállóképessége megtöretéssel szemben (8-9. sz. crossing profile (,0 mm ballon esetén) (8-9., 5., 56. sz. lesion entry profile (1,5 mm ballon esetén) (8. sz. a disztális nyél átmérője (8-51., 55. sz. a proximális nyél átmérője (8-9., 51., 55. sz. RBP (8.-9. sz. a szekunder profil nagysága újratekercselés után (,0 mm ballon esetén) (8., 50. sz. a hossz-választék mértéke (8-9., 5-5. sz. 11

12 az átmérő-választék mértéke (8-9., 5-5., 56. sz. lesion entry profile (1,5 mm ballon esetén) (9., 51. sz. a szekunder profil nagysága újratekercselés után (,0 mm ballon esetén) (9., 51. sz. a compliance mértéke (mm/atm) (50. sz. a nyél merevsége a jó pushabilitás érdekében (50. sz. a proximális nyél átmérője (50., 5-5. sz. RBP ( sz. a legrövidebb elérhető hossz (50. sz. a hossz-választék mértéke (50-5., 55. sz. az átmérő-választék mértéke (50-5., 55. sz. a ballon-tip hajlékonysága (51. sz. a ballonkatéter teljes 'hasznos' hossza (51. sz. 1,5 mm alatti átmérő választási lehetősége: igen/nem (51. sz. 1 RBP (NC változatnál) (5. sz. "pushabilitás" (5., sz. a disztális nyél átmérője (5-5. sz. legalább két eltérő tip-flexibilitású változat választási lehetősége: igen/nem (5. sz. 1 RBP (5., 55. sz. "pushabilitás" (5. sz. 5 0 mm-es hosszúság választási lehetősége: igen/nem (5. sz. 1 lézióstabilitást biztosító részleges hidrofób bevonat megléte: igen/nem (5. 1 sz. a hossz-választék mértéke (56. sz. 5 trackabilitás (56., sz. átmérő-választék (57., 59., 6., , 71-7., 7. sz. hossz-választék (57., 6-6., 70., 7. sz. flexibilitás (57., sz. 5 trackabilitás (57., 6-6., 70. sz. 5 1

13 a radialis feszítőerő mértéke (57., 60. sz. profilátmérő ( crossing profile ) (,5 mm stent esetén) (57. sz. a stent-retenció mértéke a ballonon (57., 60., 6. sz. IV..) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.) Adminisztratív információk IV..1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) /Ny/015/SZTE IV..) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV..) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 015/0/09 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell igen (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 6500 Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A feltüntetett ellenérték bruttó érték. A Dokumentációt a Kbt. 5. () bekezdésnek megfelelően kizárólag a 1. () bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni, az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldését követően, a szerződéskötés időpontjáig. Az eljárásban való induláshoz a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő részére térítésmentesen megküldjük. A dokumentáció ellenértékét a Szegedi Tudományegyetem Magyar Államkincstárnál vezetett SZTE MÁK számú számlájára kell teljesíteni a 0S006 témaszám és a /Ny/015/SZTE eljárási szám feltüntetésével. IV..) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 015/0/09 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 IV..5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV..6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU 1

14 Egyéb : IV..7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 0 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV..8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 015/0/09 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 (adott esetben) Hely: SZTE Közbeszerzési Csoport 67 Szeged, Szentháromság u.. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 6. () bekezdésében foglaltak. VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 1 hónap múlva VI.) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: VI.) További információk (adott esetben) 1) A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. ) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentáció megküldését, írásban érkező, az ajánlattevő és az eljárás adatait rögzítő (legalább tárgy vagy eljárási szám) megkeresésre, munkanapon belül teljesítjük a Kbt. 50. () bekezdése alapján. A dokumentációt és kiegészítő iratokat az A melléklet II. pontjában rögzített elérhetőségeken lehet beszerezni, az ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon 9-1 óráig, ill. az ajánlattételi határidő lejárta napján 8-10 óráig. ) További értékelési részszempontok: Tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatása alapján a TED Kiadóhivatala az esendersen történő küldés esetén kizárólag 99 részszempont kitöltését engedi a hirdetmény IV..1. pontjában, így az ajánlatkérő az alábbiakban ismerteti a további értékelési részszempontokat, a IV..1. pontban rögzítettek folytatásaként, annak megfelelő sorszámozással: 100. radiodenzitás mértéke (57., 7. sz.. Súlyszám: átmérő-választék (58. sz.. Súlyszám: 10. hossz-választék (58. sz.. Súlyszám: 10. flexibilitás (58., 7-7., sz.. Súlyszám: 10. a sugárfogó-képesség mértéke (58., 6-6. sz.. Súlyszám: 105. a radialis feszítőerő mértéke (58-59., 6-6., sz.. Súlyszám: 106. profilátmérő ( crossing profile ) (,5 mm stent esetén) (58. sz.. Súlyszám: 107. a stent-retenció mértéke a ballonon (58. sz.. Súlyszám: 1

15 108. hossz-választék (59., , 71-7., 7. sz.. Súlyszám: 109. a porózus polimer-bevonat celláinak átmérője (59. sz.. Súlyszám: 110. profilátmérő ( crossing profile ) (,0 mm stent esetén) (59., 6-6., sz.. Súlyszám: 111. a stent-retenció mértéke a ballonon (59., 6., , sz.. Súlyszám: 11. a sugárfogó-képesség mértéke ( sz.. Súlyszám: 11. oldalágelérhetőség ( sz.. Súlyszám: 11. restenosist gátló bevonat hatékonysága (61. sz.. Súlyszám: 115. átmérő-választék (6., 6., 70., 7. sz.. Súlyszám: 116. a stenten túlnyúló ballon-végek hossza (6., , sz.. Súlyszám: mm feletti hosszúság megléte: igen/nem (6. sz.. Súlyszám: strut-vastagság (6. sz.. Súlyszám: 119. RBP nagysága (65. sz.. Súlyszám: 10. strut sérülés nélkül elérhető cellaátmérő (mm-ben megadva) (65. sz.. Súlyszám: 11. strut sérülés nélkül elérhető cellaátmérő (< mm stentnél) (66. sz.. Súlyszám: 1. radiodenzitás mértéke (67., 70. sz.. Súlyszám: 1. radiodenzitás mértéke (68., 7. sz.. Súlyszám: 1. bevonat nélküli strut vastagság ( mm stent esetén) (68. sz.. Súlyszám: 15. TLR érték (69., sz.. Súlyszám: 16. flexibilitás (71-7., sz.. Súlyszám: 17. trackabilitás (7-7. sz.. Súlyszám: 18. profilátmérő ( sz.. Súlyszám: 19. a transducer frekvenciája (MHz) (75. sz.. Súlyszám: 10. többféle tip-végződés választási lehetősége: igen/nem (76. sz.. Súlyszám: a szűkületen áthatoló profil mérete (77. sz.. Súlyszám: 1. korpuszkulum-tároló kapacitás mértéke (77. sz.. Súlyszám: 1. a szűkületen áthatoló profil mérete ( sz.. Súlyszám: 1. thrombus-extrakciós kapacitás ( sz.. Súlyszám: 15. levezetést megkönnyítő stylet megléte: igen/nem (79. sz.. Súlyszám: a vezetődrót trackabilitása (81. sz.. Súlyszám: 17. a rotációs fej és az előrevezető katéter stabil illesztése (81. sz.. Súlyszám: 18. zárási idő (8-8. sz.. Súlyszám: 19. az érzárás sikertelenségének aránya (8-8. sz.. Súlyszám: 10. a záróeszköz felszívódásának időtartama (8-8. sz.. Súlyszám: 11. komprimáció szabályozhatósága (85. sz.. Súlyszám: 1. kezelhetőség (85. sz.. Súlyszám: 1. a mérés pontossága ( sz.. Súlyszám: 1. működési megbízhatóság ( sz.. Súlyszám: 15. a torque-kontroll mértéke ( sz.. Súlyszám: 16. a flexibilis vég ellenállóképessége megtöretéssel szemben ( sz.. Súlyszám: 17. áramlásmérés lehetősége: igen/nem (87. sz.. Súlyszám: az indeflátor kezelhetősége (88. sz.. Súlyszám: az Y adapter O-gyűrűjének átmérője nyitott állapotban (French) (88. sz.. Súlyszám: 150. az O-gyűrű zárásának megbízhatósága (88. sz.. Súlyszám: 151. a dugattyú tömítőképessége (89. sz.. Súlyszám: 15. a dugattyú könnyű mozgathatósága (89. sz.. Súlyszám: 15

16 15. kezelhetőség (90. sz.. Súlyszám: az O-gyűrű átmérője nyitott állapotban (French) (91. sz.. Súlyszám: 155. nyithatóság fokozatai (91. sz.. Súlyszám: 156. az O-gyűrű könnyű és tökéletes zárása (91. sz.. Súlyszám: 157. tömíthetőség (9. sz.. Súlyszám: 158. nyomásállóság (PSI-ben megadva) ( sz.. Súlyszám: 159. kezelhetőség ( sz.. Súlyszám: 160. a portok szivárgásmentes illeszkedése ( sz.. Súlyszám: 161. support mértéke (96. sz.. Súlyszám: 16. pushabilitás (96., sz.. Súlyszám: 16. a nyomáslumen átmérője (97. sz.. Súlyszám: 16. méretválaszték (97. sz.. Súlyszám: 165. crossabilitás ( sz.. Súlyszám: ) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 (minden részajánlati körben). 5) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. értékelési részszempont esetében: Az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat kap 10 pontot, míg a többi ajánlat pontértéke a legjobbhoz arányosítva kerül meghatározásra, aránypár alkalmazásával. A 8., 5., 8., 86., , 117., 10., 15., 17. értékelési részszempontok esetében abszolút értékelési módszert alkalmaz az ajánlatkérő: A meghatározott műszaki paraméter, funkció megléte esetén 10 pontot, annak hiányában 1 pontot kap az ajánlattevő. A -7., 9-., 6-81., 8-85., , , , 11-1., , értékelési részszempontok esetében sorba rendezést alkalmaz az ajánlatkérő: Az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat, amelyik az adott értékelési részszempont tekintetében a legkedvezőbb tulajdonságokkal bír, 10 pontot kap, míg a sorban következők - ponttal kevesebbet. A sorban 6. helyen szereplő ajánlat és az azt követő ajánlatok egyaránt 1-1 pontot kapnak. Az ajánlatkérő jogosult a számára azonos funkcionális megfelelést - a vizsgálat során azonos tulajdonságúnak ítélt termékeket - azonos pontszámmal értékelni. A sorba rendezés esetében a bíráló bizottság szakmai zsűri bírálata alapján dönt. A szakmai zsűrit a hemodinamikai anyagokat használó felkért orvosok alkotják, akik a termékmintákat és a rendelkezésükre álló adatokat összehasonlítva végzik el az értékelést. Az értékelés elsődlegesen a termékminták alapján történik. A megajánlott termékek tekintetében becsatolt, azok technikai adatait tartalmazó (gyári) dokumentációk, független szervezetek által készített mérési eredmények segíthetik az értékelők munkáját, azonban kötelező érvényűnek nem tekintjük azokat. 6) A III..) és a III..) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak [x] igen Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III... és III... pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III... és III... pontok 7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 0. (1), 58. () bekezdése és a Kbt. 60. (),(5) 16

17 bekezdése szerinti nyilatkozatokat. 8) Az ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát / aláírás-mintáját (továbbiakban: címpéldány). A címpéldány lehet másolat is, a kiállítás dátuma nincs határidőhöz kötve. Amennyiben az ajánlatot a képviseltre jogosult személy meghatalmazása alapján más személy látja el kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges. Az ajánlattevőnek továbbá a 10/011. (XII..) Korm. rendelet 7. -ának megfelelően folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 9) Az ajánlatokat 1 eredeti példányban kell elkészíteni és egy nagy lezárt borítékban / csomagban kell benyújtani. Az ajánlattevőknek a teljes ajánlatukat elektronikusan, pdf. formátumban (CD-n vagy más adathordozón), a beadásnak megfelelő formában (aláírva), valamint a kitöltött táblázatokat xls. formátumban is csatolniuk kell az ajánlathoz. Az ajánlatokat, tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva vagy olvasható kézírással kitöltve, összefűzve (pl. tűzés, spirálozás, kötés) kell benyújtani. Az ajánlatot folyamatos számozással kell ellátni (csak az adatot tartalmazó oldalakat vagy minden oldalt folyamatosan), amely alapján a tartalomjegyzékben az iratok helye egyértelműen azonosítható. 10) Az ajánlatokhoz benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő csatolni. A másolat esetleges olvashatatlansága az eredeti ajánlatban (és a hiánypótlást követően) az ajánlat érvénytelenségét jelenti, melyért a felelősség az ajánlattevőt terheli. Az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordításban is benyújtandók (E körben az ajánlattevő általi felelős fordítás megfelelő). 11) Az ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 67. alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 1) Abban az esetben, ha az ajánlattevő nem gyártója a megajánlott termékeknek, úgy köteles megnevezni a termékek gyártóit (nyilatkozatban), valamint nyilatkozni, hogy rendelkezik a megajánlott termékek tekintetében forgalmazási jogosultsággal! 1) Nyilatkozzon, hogy minden termék csomagolásában (dobozában) található magyar nyelvű termékleírás! 1) Nyilatkozzon, hogy a szerződéses időszakban a szállított eszköz hibájából fakadó sikertelen beavatkozás esetén ingyenes cserepéldányt biztosít! VI.) Jogorvoslati eljárás VI..1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó utca 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 106 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: 17

18 Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI..) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.. rovatot vagy szükség esetén a VI.. rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI..) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó utca 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 106 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 015/0/11 (nap/hónap/év) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: SZTE Közbeszerzési Csoport Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Szentháromság u.. Város: Szeged Postai irányítószám: 67 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Seres Ágnes Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: SZTE Közbeszerzési Csoport Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Szentháromság u.. Város: Szeged Postai irányítószám: 67 18

19 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Seres Ágnes Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: SZTE Közbeszerzési Csoport Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Szentháromság u.. Város: Szeged Postai irányítószám: 67 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Seres Ágnes Telefon: Fax: Internetcím (URL): IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország:. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható).. B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 99 Elnevezés: Adásvételi szerződés hemodinamikai anyagok beszerzésére. 1) Rövid meghatározás: 99 rész, amely 99 részajánlati kört (tételsort) jelent, amelyek bármelyikére tehető részajánlat, az adott rész teljes mennyiségének megajánlásával. Az egyes részek pontos műszaki tartalmának meghatározását - a jelentős terjedelemre tekintettel - a dokumentáció tartalmazza (melyet kérésre, elektronikus formában megküldünk). ) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy:

20 ) Mennyiség: Hemodinamikai anyagok beszerzése 99 részajánlati körben, összesen db / év, a B mellékletben részletezettek szerint. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a lehívások során a kiírt mennyiségtől -50% nagyságban eltérjen. 1. részajánlati kör: éves mennyiség: db, becsült érték: nettó Ft/év. részajánlati kör: éves mennyiség: 0 db, becsült érték: nettó Ft/év. részajánlati kör: éves mennyiség:.000 db, becsült érték: nettó Ft/év. részajánlati kör: éves mennyiség:.000 db, becsült érték: nettó Ft/év 5. részajánlati kör: éves mennyiség:.000 db, becsült érték: nettó Ft/év 6. részajánlati kör: éves mennyiség: 800 db, becsült érték: nettó Ft/év 7. részajánlati kör: éves mennyiség: 700 db, becsült érték: nettó Ft/év 8. részajánlati kör: éves mennyiség: 700 db, becsült érték: nettó Ft/év 9. részajánlati kör: éves mennyiség: 500 db, becsült érték: nettó Ft/év 10. részajánlati kör: éves mennyiség: 00 db, becsült érték: nettó Ft/év 11. részajánlati kör: éves mennyiség: 00 db, becsült érték: nettó Ft/év 1. részajánlati kör: éves mennyiség: 100 db, becsült érték: nettó Ft/év 1. részajánlati kör: éves mennyiség: 600 db, becsült érték: nettó Ft/év 1. részajánlati kör: éves mennyiség: db, becsült érték: nettó Ft/év 15. részajánlati kör: éves mennyiség: 50 db, becsült érték: nettó Ft/év 16. részajánlati kör: éves mennyiség:.000 db, becsült érték: nettó Ft/év 17. részajánlati kör: éves mennyiség:.000 db, becsült érték: nettó Ft/év 18. részajánlati kör: éves mennyiség: 00 db, becsült érték: nettó Ft/év 19. részajánlati kör: éves mennyiség: 00 db, becsült érték: nettó Ft/év 0. részajánlati kör: éves mennyiség: db, becsült érték: nettó Ft/év 1. részajánlati kör: éves mennyiség: 00 db, becsült érték: nettó Ft/év. részajánlati kör: éves mennyiség: 900 db, becsült érték: nettó Ft/év. részajánlati kör: éves mennyiség: 100 db, becsült érték: nettó Ft/év. részajánlati kör: éves mennyiség: 100 db, becsült érték: nettó Ft/év 5. részajánlati kör: éves mennyiség: 100 db, becsült érték: nettó Ft/év 6. részajánlati kör: éves mennyiség: 00 db, becsült érték: nettó Ft/év 7. részajánlati kör: éves mennyiség: 00 db, becsült érték: nettó Ft/év 8. részajánlati kör: éves mennyiség: 00 db, becsült érték: nettó Ft/év 9. részajánlati kör: éves mennyiség: 50 db, becsült érték: nettó Ft/év 0. részajánlati kör: éves mennyiség: 50 db, becsült érték: nettó Ft/év 1. részajánlati kör: éves mennyiség: 00 db, becsült érték: nettó Ft/év. részajánlati kör: éves mennyiség: 700 db, becsült érték: nettó Ft/év. részajánlati kör: éves mennyiség: 900 db, becsült érték: nettó Ft/év. részajánlati kör: éves mennyiség: 600 db, becsült érték: nettó Ft/év 5. részajánlati kör: éves mennyiség: 00 db, becsült érték: nettó Ft/év 6. részajánlati kör: éves mennyiség: 00 db, becsült érték: nettó Ft/év 7. részajánlati kör: éves mennyiség: 0 db, becsült érték: nettó Ft/év 8. részajánlati kör: éves mennyiség: 0 db, becsült érték: nettó Ft/év 9. részajánlati kör: éves mennyiség: 0 db, becsült érték: nettó Ft/év 0. részajánlati kör: éves mennyiség: 0 db, becsült érték: nettó Ft/év 1. részajánlati kör: éves mennyiség: 50 db, becsült érték: nettó Ft/év. részajánlati kör: éves mennyiség: 50 db, becsült érték: nettó Ft/év 0

21 . részajánlati kör: éves mennyiség: 50 db, becsült érték: nettó Ft/év. részajánlati kör: éves mennyiség: 50 db, becsült érték: nettó Ft/év 5. részajánlati kör: éves mennyiség: 100 db, becsült érték: nettó Ft/év 6. részajánlati kör: éves mennyiség: 0 db, becsült érték: nettó Ft/év 7. részajánlati kör: éves mennyiség: 0 db, becsült érték: nettó Ft/év 8. részajánlati kör: éves mennyiség: 150 db, becsült érték: nettó Ft/év 9. részajánlati kör: éves mennyiség: 00 db, becsült érték: nettó Ft/év 50. részajánlati kör: éves mennyiség: 00 db, becsült érték: nettó Ft/év 51. részajánlati kör: éves mennyiség: 00 db, becsült érték: nettó Ft/év 5. részajánlati kör: éves mennyiség: 0 db, becsült érték: nettó Ft/év 5. részajánlati kör: éves mennyiség: 100 db, becsült érték: nettó Ft/év 5. részajánlati kör: éves mennyiség: 0 db, becsült érték: nettó Ft/év 55. részajánlati kör: éves mennyiség: 100 db, becsült érték: nettó Ft/év 56. részajánlati kör: éves mennyiség: 0 db, becsült érték: nettó Ft/év 57. részajánlati kör: éves mennyiség: 10 db, becsült érték: nettó Ft/év 58. részajánlati kör: éves mennyiség: 0 db, becsült érték: nettó Ft/év 59. részajánlati kör: éves mennyiség: 0 db, becsült érték: nettó Ft/év 60. részajánlati kör: éves mennyiség: 0 db, becsült érték: nettó Ft/év 61. részajánlati kör: éves mennyiség: 0 db, becsült érték: nettó Ft/év 6. részajánlati kör: éves mennyiség: 00 db, becsült érték: nettó Ft/év 6. részajánlati kör: éves mennyiség: 00 db, becsült érték: nettó Ft/év 6. részajánlati kör: éves mennyiség: 150 db, becsült érték: nettó Ft/év 65. részajánlati kör: éves mennyiség: 100 db, becsült érték: nettó Ft/év 66. részajánlati kör: éves mennyiség: 00 db, becsült érték: nettó Ft/év 67. részajánlati kör: éves mennyiség: 100 db, becsült érték: nettó Ft/év 68. részajánlati kör: éves mennyiség: 150 db, becsült érték: nettó Ft/év 69. részajánlati kör: éves mennyiség: 00 db, becsült érték: nettó Ft/év 70. részajánlati kör: éves mennyiség: 150 db, becsült érték: nettó Ft/év 71. részajánlati kör: éves mennyiség: 50 db, becsült érték: nettó Ft/év 7. részajánlati kör: éves mennyiség: 00 db, becsült érték: nettó Ft/év 7. részajánlati kör: éves mennyiség: 100 db, becsült érték: nettó Ft/év 7. részajánlati kör: éves mennyiség: 100 db, becsült érték: nettó Ft/év 75. részajánlati kör: éves mennyiség: 5 db, becsült érték: nettó Ft/év 76. részajánlati kör: éves mennyiség: 5 db, becsült érték: nettó Ft/év 77. részajánlati kör: éves mennyiség: 0 db, becsült érték: nettó Ft/év 78. részajánlati kör: éves mennyiség: 5 db, becsült érték: nettó Ft/év 79. részajánlati kör: éves mennyiség: 5 db, becsült érték: nettó Ft/év 80. részajánlati kör: éves mennyiség: 0 db, becsült érték: nettó Ft/év 81. részajánlati kör: éves mennyiség: 0 db, becsült érték: nettó Ft/év 8. részajánlati kör: éves mennyiség: 50 db, becsült érték: nettó Ft/év 8. részajánlati kör: éves mennyiség: 100 db, becsült érték: nettó Ft/év 8. részajánlati kör: éves mennyiség: 150 db, becsült érték: nettó Ft/év 85. részajánlati kör: éves mennyiség: db, becsült érték: nettó Ft/év 86. részajánlati kör: éves mennyiség: 50 db, becsült érték: nettó Ft/év 87. részajánlati kör: éves mennyiség: 00 db, becsült érték: nettó Ft/év 88. részajánlati kör: éves mennyiség: 500 db, becsült érték: nettó Ft/év 1

22 89. részajánlati kör: éves mennyiség: 00 db, becsült érték: nettó Ft/év 90. részajánlati kör: éves mennyiség:.000 db, becsült érték: nettó Ft/év 91. részajánlati kör: éves mennyiség: db, becsült érték: nettó Ft/év 9. részajánlati kör: éves mennyiség: db, becsült érték: nettó Ft/év 9. részajánlati kör: éves mennyiség: db, becsült érték: nettó Ft/év 9. részajánlati kör: éves mennyiség: 00 db, becsült érték: nettó Ft/év 95. részajánlati kör: éves mennyiség: 100 db, becsült érték: nettó Ft/év 96. részajánlati kör: éves mennyiség: 0 db, becsült érték: nettó Ft/év 97. részajánlati kör: éves mennyiség: 55 db, becsült érték: nettó Ft/év 98. részajánlati kör: éves mennyiség: 0 db, becsült érték: nettó Ft/év 99. részajánlati kör: éves mennyiség: 0 db, becsült érték: nettó Ft/év (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: ) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: (Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) C1. melléklet Általános beszerzés A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák 00/18/EK irányelv Kategória száma [ 1 ] Tárgy 1 Karbantartási és javítási szolgáltatások Szárazföldi szállítási szolgáltatások[], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását Szárazföldi[] és légipostai küldemények szállítása 5 Távközlési szolgáltatások

23 6 Pénzügyi szolgáltatások: (a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [] 7 Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások 8 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5] 9 Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások 10 Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások 11 Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások 1 Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások 1 Reklámszolgáltatások 1 Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások 15 Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon 16 Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások Kategória száma [ 7 ] Tárgy 17 Szállodai és éttermi szolgáltatások 18 Vasúti szállítási szolgáltatások 19 Vízi szállítási szolgáltatások 0 Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások 1 Jogi szolgáltatások Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8 Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7 Földgáz energia beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére a 2015-2016. gázévre - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Húskészítmények beszerzése

Húskészítmények beszerzése Húskészítmények beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/107 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.09.11.

Részletesebben

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése

Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II.

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyar Államkincstár épületeinek napi és eseti takarítása és rágcsálóírtása

Magyar Államkincstár épületeinek napi és eseti takarítása és rágcsálóírtása Magyar Államkincstár épületeinek napi és eseti takarítása és rágcsálóírtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata - Villamos energia

Isaszeg Város Önkormányzata - Villamos energia Isaszeg Város Önkormányzata - Villamos energia Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása

Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása Balatonszemes közigazgatási területén Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése

Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/140 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú pályázatának keretében a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részére 4 részajánlati körben ápolási eszközök leszállítása, üzembe helyezése

Részletesebben

Koporsók beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Koporsók beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Koporsók beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.07.01. Iktatószám:

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata - Villamos energia

Gyula Város Önkormányzata - Villamos energia Gyula Város Önkormányzata - Villamos energia Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére

Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 15 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Sebészeti eszközök beszerzése

Sebészeti eszközök beszerzése Sebészeti eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Hordozható TETRA rádiók és tartozékaik, valamint programozó szettek beszerzése

Hordozható TETRA rádiók és tartozékaik, valamint programozó szettek beszerzése Hordozható TETRA rádiók és tartozékaik, valamint programozó szettek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/1 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére

Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125352-2012:text:hu:html HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

TIOP 226 eszközbeszerzés

TIOP 226 eszközbeszerzés TIOP 226 eszközbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.04.08.

Részletesebben

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/60 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395960-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Előterjesztés. Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztés. Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Mindkét rész esetében: Balatonföldvár 1555/3, ill. 1553/2 hrsz-ok Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.12.17.

Mindkét rész esetében: Balatonföldvár 1555/3, ill. 1553/2 hrsz-ok Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.12.17. Eszközbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.11.05. Iktatószám:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

BCG oltóanyag beszerzése 2016.

BCG oltóanyag beszerzése 2016. BCG oltóanyag beszerzése 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2016.02.08.

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:394037-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:326441-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési és szaktanácsadói szolgáltatások ellátása vállalkozási szerződés keretében részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra

Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/69 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása.

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Tordas Község Önkormányzat - Az Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztésére irányuló projekthez kapcsolódó kerékpáros híd megépítése vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012 Eljárást megindító felhívás - Kórházi eszközök beszerzése a Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet részére a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012 projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 201/103 Beszerzés

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Paksi Vízi színpad létesítése

Ajánlati felhívás - Paksi Vízi színpad létesítése Ajánlati felhívás - Paksi Vízi színpad létesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/45 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt eljárás

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében a 2017. évre

Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében a 2017. évre Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében a 2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás -

Részletesebben

Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében

Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Eszközbeszerzés a Szécsény Kistérségi Hulladékgazdálkodási Konzorcium KEOP-1.1.1/C/13-2013-0029 projektje egyes részei tárgyában SZÉCSÉNY KISTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONZORCIUM

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Személygépjármű beszerzés 2015 ajánlattételi felhívás

Személygépjármű beszerzés 2015 ajánlattételi felhívás Személygépjármű beszerzés 2015 ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegzítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/151

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/151 A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére, a Jó Állam imázskommunikációjához médiatervezési és vásárlási, reklámügynökségi, BTL ügynökségi és online kommunikációs szolgáltatási feladatok elvégzése,

Részletesebben

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128646-2015:text:hu:html Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001

Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001 Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Intraaortikus ballonpumpa katéter beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével

Intraaortikus ballonpumpa katéter beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével Intraaortikus ballonpumpa katéter beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

HU-Budapest: Tágító eszközök 2009/S 130-189751 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Tágító eszközök 2009/S 130-189751 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 HU-Budapest: Tágító eszközök 2009/S 130-189751 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41298-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése

Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/48 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Közzététel

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81637-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365609-2010:text:hu:html HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ:

Részletesebben

"Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés

Neonatológiai ügyelet ellátása szolgáltatás megrendelés "Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/30 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közbeszerzési Értesítő száma: 204/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben

HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261774-2010:text:hu:html HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

Szentendre Földgáz közbeszerzés 2016.

Szentendre Földgáz közbeszerzés 2016. Szentendre Földgáz közbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Közzététel

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében a Kvassay Jenő Terv elkészítése, valamint a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata

Vállalkozási szerződés keretében a Kvassay Jenő Terv elkészítése, valamint a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata Vállalkozási szerződés keretében a Kvassay Jenő Terv elkészítése, valamint a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben