Lerakó 7. modul készítette: köves GaBrIeLLa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lerakó 7. modul készítette: köves GaBrIeLLa"

Átírás

1 Lerakó 7. modul Készítette: KÖVES GABRIELLA

2 2 Lerakó A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A tudatos észlelés, a megfigyelés és a figyelem fejlesztése Párban, kis csoportban (három fő) való tevékenykedés gyakorlása, együttműködés, egymásra figyelés, a pár tevékenységének értelmezése, erre reagálás tevékenységgel. Szabály megértése, követése, betartása. Saját stratégia készítése, végrehajtása két vagy több szempont figyelembe vételével. (szabály és a pár tevékenysége). A stratégia módosítása, a pár tevékenységének függvényében. Finommanipuláció, percepció fejlesztése. Aritmetikai ismeretek alapozása. Szám és műveletfogalom fejlesztése, számolási rutin fejlesztése. Statisztika: Adatok gyűjtése, rendszerezése táblázatba, grafikonba (diagrammba). Adatok leolvasása táblázatból, grafikonról, összetartozó értékpárok felismerése. Adatok összehasonlítása, elemzése adott szempontok szerint. Geometriai ismeretek alapozása. Tájékozódás a síkon. Zárt görbék létrehozása különböző görbe vonalakból. Tapasztalatszerzés geometriai transzformációkra, (tengelyes, középpontos szimmetria) Ezen transzformációk előállítása tevékenységgel. Függvényekkel relációkkal kapcsolatos ismeretek alapozása: Szóval adott relációk értelmezése, ábrázolása. Táblázattal, grafikonnal adott relációk értelmezése. 4x45perc 2. osztály; a második félévben tetszőleges időben C tipusú modulok közül a Táblás játékok, Memória, Hány darab címűek.

3 A képességfejlesztés fókuszai Megismerési képességek alapozása: Az érzékszervek tudatos működtetése A megfigyelt tulajdonság, viszony kifejezése, tevékenységgel. Kívánt helyzetek létrehozása. Feltételeknek megfelelő stratégia tervezése, végrehajtása. Tudatos és akaratlagos emlékezés fejlesztése. Szabályértés, szabálykövetés. Tájékozódás a síkon. Tapasztalatszerzés geometriai transzformációkra (tengelyes, középpontos szimmetria). Adatok gyűjtése, elemzése. Függvényelemzés. Gondolkodási képességek: Rendszerezés Következtetések Az induktív és deduktív lépések gyakorlása Kommunikációs képességek: Nyelvi kifejezőképesség Szövegértés, értelmezés Térlátás, térbeli viszonyok értelmezése, kifejezése tevékenységgel. Az elemi kommunikációs képesség fejlesztése; párkapcsolatokban kis csoportban való működtetése. Tudásszerző képességek: Reakcióidő csökkentése Számolási rutin, képesség, fejlesztése, műveletvégzési sebesség növelése Probléma-érzékenység, kreativitás fejlesztése. Ajánlás A modulban a számolási rutin és a térlátás fejlesztése a játékra, a gyermekek tevékenykedtetésére épül. A játékok jellegéből adódóan súlyozottan jelenik meg a páros, illetve a kiscsoportos (három fő) munka. A játék szervezése lehetőséget ad a direkt differenciálásra a játékok jellege pedig az indirekt differenciálásra. A próbajátékok, valamint a játék kimenetelének elemzése jó alkalom a verbális kifejezőkészség, a vitakésség fejlesztésére, az egymástól való tanulásra. Lehetőség nyílik a kisebb vagy nagyobb lépésekben való haladásra, az egyéni tempókhoz való alkalmazkodásra, az önállóság fejlesztésére. Hagyjuk meg a tévedés jogát, törekedjünk arra, hogy a gyermekek javítsák saját, illetve társaik tévedéseiket. Kerüljük el, hogy egyes tanulók

4 folyamatosan vesztes pozíciókba kerüljenek. (Pl. a csoportok folyamatos változtatásával, választott szempont szerint inhomogén csoportok alakításával). Használjuk a játék adta lehetőségeket az egymás iránti tolerancia tanítására. Figyeljünk az érdeklődés folyamatos fenntartására. Játszhatunk egy foglalkozáson belül több játékkal, vagy ha már ismerik a gyermekek a játékokat, játszhatjuk más foglalkozások keretén belül is. Támogatórendszer I. J. Ignyatev: A találékonyság birodalmában Tankönyvkiadó, Budapest, Értékelés A modulban folyamatos megfigyeléssel követjük A szám és művelet fogalom, a térbeli tájékozódás fejlődését, az észlelés pontosságát; a megfigyelés tudatosodását, irányíthatóságát; az együttműködés és a kommunikáció képességének alakulását; a közös munkában való részvételt, az együttműködést a társaival, odafigyelést egymásra, illetve a tanítóra, a szabályok betartását, Az értékelés megerősítő legyen, mindenkinek saját fejlődéséhez, fejlettségi szintjéhez mért.

5 Időterv: 1x45 perc Modulvázlat Számkártyák Tanulásszervezés Eszköz Lépések, tevékenységek (a mellékletekben részletesen kifejtve) I. Ráhangolódás*, a játék előkészítése Kiemelt készségek, képességek Célcsoport A differenciálás lehetőségei Munkaformák Módszerek Változat (mellékletben: a feladatok, gyűjtemények, tananyagtartalmak) Ismerkedés a játékhoz szükséges elemekkel. Megfigyelés Egész csoport Frontális Beszélgetés Számkártyák tablas6.jpg tablas8.jpg Számok válogatása adott szempont szerint. Megfigyelőképesség összehasonlítás, összefüggések felfedezése, térlátás, Rész-egész észlelése. Számolási rutin fejlesztése Játék eredményeinek lejegyzése grafikonba Adatok grafikonba foglalása, rendszerezés, Adatok értelmezése, összefüggések felfedezése. II. Az új tartalom feldolgozása* Ismerkedés a játékszabállyal. Próbajáték. Nyelvi fejlesztés, hallott szöveg értelmezése. Modellezés, problémameglátás, megoldás Egész csoport Egész csoport Egész csoport Frontális, önálló kooperatív váltakozása Frontális, önálló Frontális, kooperatív váltakozása Megfigyelés, Beszélgetés, Beszélgetés Tevékenykedtetés U. a. Grafikon Számkártyák

6 Tanulásszervezés Eszköz Lépések, tevékenységek (a mellékletekben részletesen kifejtve) Kiemelt készségek, képességek A játék Probléma felvetés, transzláció, megoldás, Számolási rutin fejlesztése Játék eredményeinek lejegyzése grafikonon Adatok ábrázolása rendszerezés grafikonon. Adatok leolvasása, értelmezése, összefüggések felfedezése. Függvényvizsgálat Ahányszor új szabályt választunk ismételjük az pontokat. Célcsoport A differenciálás lehetőségei Munkaformák Egész csoport Páros, vagy 3 fős csoportban Módszerek Változat (mellékletben: a feladatok, gyűjtemények, tananyagtartalmak) Számkártyák Egész csoport Frontális Beszélgetés Grafikon * A táblázat értelemszerűen bővíthető.

7 1. FOGLALKOZÁS A Modulvázlat melléklete SzámkártyÁk Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem lehet és nem szabad kötelező jellegű előírásnak tekinteni. A pedagógus legjobb belátása szerint dönthet a részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidolgozásáról. A feldolgozás menete Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése Tanári tevékenység Használhatjuk az első osztályban már megismert kártyákat, vagy készíthetünk újakat az adott számkörnek megfelelően. A feladatok irányulhatnak: Tanulói tevékenység a) Szorzás-osztás gyakorlására, ekkor használjuk az első osztályból már ismert kártyalapokat. b) az összeadás és kivonás gyakorlására, ekkor készítsünk a gyakorlás céljának megfelelő új kétjegyű számokból álló számkártyát. A kártyákat célszerű úgy elkészíteni, hogy az üres lapokból kirakjuk a kívánt alakzatot, és a választott szabályunknak megfelelően beírjuk a háromszögrészekbe a megfelelő számokat. Ha az így kialakított kártyákból sikerül más alakzatot kirakni a szabály helyes alkalmazásával azt is jó megoldásnak tekintjük. 7

8 1. Ismerkedjünk a számkártyával. Húzzon mindenki egyet a kártyák közül. Vizsgáljuk meg: a) Kiknek a kártyáján van a legnagyobb szám? b) Kiknek a kártyáján van a legkisebb szám? c) Válaszon ki a tanító egy konkrét színt a számkártyákról, ezt közölje a gyerekekkel, majd tegye fel a következő kérdést: Kinél van a legnagyobb szám ezen a mezőn?. d) Kiknek a kártyáján van több páros szám, mint páratlan? e) Kiknek a kártyáján van ugyanannyi páros szám, mint páratlan? f) Két adott színű mezőn, (pl. kék, sárga) lévő szám összege, kiknél a legnagyobb? g) Két adott színű mezőn lévő szám különbsége kiknél a legnagyobb? h) Két adott színű mezőn lévő szám különbsége kiknél a legkisebb? i) A kártyán lévő legnagyobb számot takarjuk le. Kinek a kártyáján a legnagyobb a többi három szám összege? j) Kinek a kártyáján nagyobb a kártyán lévő legnagyobb szám, a többi három szám összegénél? k) Kinek a kártyáján kisebb a kártyán lévő legnagyobb szám a többi három szám összegénél? l) A négy szám összege kinél a legnagyobb? m) A négy szám összege kinél a legkisebb? n) A négy szám összege kinél kisebb, (nagyobb) egy megadott számnál (Pl.:10)? Stb. A gyerermek elmondják mit látnak a kártyákon. Tapasztalatszerzés az adott számkörben a több, kevesebb, ugyanannyi az egyenlő, nem egyenlő, nem kevesebb, nem több fogalmakra. A választott számkörben két illetve több szám összegének, két szám különbségének meghatározása.

9 Szorzás osztás gyakorlásakor: o) Két adott színű mezőn lévő szám szorzata kiknél a legnagyobb? p) Két adott színű mezőn lévő szám szorzata kiknél a legkisebb? q) A kártyán lévő legnagyobb és legkisebb számot takarjuk le? r) Kinek a kártyáján a legnagyobb a másik két szám szorzata? s) A kártyán lévő legnagyobb és legkisebb számot takarjuk le. Kinek a kártyáján a legkisebb a másik két szám szorzata? t) A kártyán lévő legnagyobb és legkisebb szám szorzata kinél a legnagyobb? u) A kártyán lévő legnagyobb és legkisebb szám szorzata kinél a legkisebb? v) A kártyán lévő legnagyobb számot takarjuk le. Kinek a kártyáján a legnagyobb a többi három szám szorzata? w) A kártyán lévő bármely két szám sorzata kinél nagyobb (egyenlő, kisebb) egy megadottszámnál? Stb. 2. Akinél a kérdésnek megfelelő kártya van, annek van egy találata. Akinek,,találata van az a monogrammja fölé tehet egy korongot. Így jegyezzük le az eredményeket diagramm segítségével. Figyeljünk arra, hogy egy tanuló se kerüljön folyamatosan vesztes pozíciókba. Tapasztalatszerzés az adott számkörben a több, kevesebb, ugyanannyi az egyenlő, nem egyenlő, nem több, nem kevesebb fogalmakra. A választott számkörben két illetve több szám szorzatának meghatározása. A nyertek korongot tesz a diagramm megfelelő helyére. 3. Elemezzük a diagrammot: Ki nyert a legtöbb játszmát? Hányan nyertek többet mint 2? Hányan nyertek ugyanannyit, mint BD? Adjunk helyet az önálló megállapításoknak is. Táblázattal adott információ értelmezése Számlálás, mennyiségek összehasonlítása,

10 10 II. Az új tartalom feldolgozása* A Játék Számkártya Attól függően, hogy hol tartunk a szám és művelet fogalom alakításában választhatunk különböző szabályt a játékhoz. Játszhatunk párban, vagy 3 fős csoportban. A lapokat használhatjuk úgy, mint a dominót, vagy úgy is mint ahogy a kártyákat szoktuk. 4. Dominó: A lefordított lapok közül egyet felfordítva középre teszünk. Mindenki húz egy lapot. Sorban raknak a szabály alapján kártyát a megfelelő helyre. Aki nem tud rakni, húz egyet a lefordítottak közül. Az a nyertes aki utoljára tud tenni lapot. a) Rakjuk le a lapokat a négyzetek oldalai mentén úgy, hogy a számok szorzata egy előre megadott szám legyen. Az ábrához a 12 a megadott szám. b) Rakjuk le a lapokat a négyzetek oldalai mentén illesztve úgy, hogy a számok szorzata egy előre megadott számnál kisebb, (nagyobb) szám legyen. A kirakandó számot célszerű úgy választani, hogy 3 vagy több prímszám szorzata legyen. Pl.: = = = 18 stb = = 20 Ha kétjegyű számokat írunk az üres kártyákra c) A számok összege vagy különbsége egy előre megadott szám legyen. d) A számok összege vagy különbsége egy előre megadott számnál nagyobb (kisebb) legyen. Ismertessük a játékszabályt. Egyszerre csak egyet. 5. Játszunk egy közös játékot. A tanító az egyik játékos, a gyermekek a másik. A tanító és a gyermekek minden lépését hangosan indokolnak. Hangosan indokolják a lépéseiket.

11 6. Szervezzünk párokat. Játék lebonyolítása. A játék rövid, így lehetőség van több játszma szervezésére. 7. Játszmák eredményeinek lejegyzéséhez készítsünk diagrammot. Csak a nyertes játszmákat jelöljük koronggal. 8. Elemezzük a diagrammot. A jó teljesítményűeket megdicsérve, a gyengébbeket biztatva. Ki nyert a legtöbb játszmát? Hányan nyertek többet mint 2? Hányan nyertek ugyanannyit, mint BD? Mennyi a leggyakrabban nyert játszmák száma? Adjunk helyet az önálló megállapításoknak is. Stb. 9. Kártya: Osszuk szét a lapokat a játékosok között. A kezdő játékos középre tesz egy lapot. A többiek sorba raknak lapokat a megadott szabály szerint. Aki nem tud rakni, felveszi a paklit. Az a győztes, akinek a leghamarabb elfogynak a lapjai. Szabályok lehetnek: A következő kártyán a) legyen olyan szám mint az előzőn, b) két szám szorzata annyi legyen, mint az előző kártya valamelyik két számának szorzata. c) legyen két olyan szám, amelynek szorzata nagyobb (kisebb) egy előre megadott számnál d) legyen rajta adott számnál valamennyivel nagyobb szám, mint az előző kártya valamelyik száma. e) legyen rajta adott számnál valamennyivel kisebb szám, mint az előző kártya valamelyik száma. Stb. Párok csoportok alakítása. Játék. Minden játszma után a nyertes egy korongot tesz (a tanító segítségével a megfelelő helyre.) Diagram készítése (frontális) csoportunka. Adatok rendszerezésének gyakorlása. Táblázattal adott információ értelmezése Számlálás, mennyiségek összehasonlítása, Számolási rutin fejlesztése. 11

12 12 Időterv: 1x45 perc Modulvázlat Hatszögek Lépések, tevékenységek (a mellékletekben részletesen kifejtve) I. Ráhangolódás*, a játék előkészítése Kiemelt készségek, képességek 1. Ismerkedés a hatszöggel Megfigyelés, térlátás fejlesztése, rész-egész észlelése. 2. Szalvéta készítés Finommanipuláció fejlesztése, térlátás fejlesztése, rész-egész észlelése, Tapasztalatszerzés a tengelyes és középpontos szimmetriákra. II. Az új tartalom feldolgozása* 3. Hatszög lefedése háromszögekkel, négyszögekkel Tapasztalatszerzés a terület fogalmára. összefüggések felfedezése, térlátás fejlesztése, rész-egész észlelése. Célcsoport A differenciálás lehetőségei Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Egész csoport Önnálló Beszélgetés tevékenytetés Egész csoport Önnálló Tevékenytetés Egész csoport Önálló Tevékenytetés Eszköz Változat (mellékletben: a feladatok, gyűjtemények, tananyagtartalmak) hatszog3.jpg, hatszog4.jpg, színes papírra nyomtatva olló hatszog3.jpg, hatszog4.jpg, színes papírra nyomtatva olló hatszog2.jpg, hatszog5.jpg, hatszog6.jpg színes papírra nyomtatva, olló, ragasztó

13 Lépések, tevékenységek (a mellékletekben részletesen kifejtve) Kiemelt készségek, képességek Tantrix Tapasztalatszerzés adott feltételnek megfelelő zárt görbék előállítására. térlátás fejlesztése, rész-egész észlelése, kreativitás fejlesztése * A táblázat értelemszerűen bővíthető. Célcsoport A differenciálás lehetőségei Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Egész csoport Páros Feladatmegoldás Eszköz Változat (mellékletben: a feladatok, gyűjtemények, tananyagtartalmak) trantrix01. jpg, trantrix02. jpg, trantrix03. jpg, trantrix04. jpg, trantrix05. jpg, trantrix06. jpg, trantrix07. jpg, trantrix08.jpg, trantrix09. jpg, trantrix10.jpg, nyomtatva 13

14 14 2. FOGLALKOZÁS A Modulvázlat melléklete hatszög Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem lehet és nem szabad kötelező jellegű előírásnak tekinteni. A pedagógus legjobb belátása szerint dönthet a részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidolgozásáról. A feldolgozás menete Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése Tanítói tevékenység Minden gyermek kapjon egy-egy ilyen hatszöget. (A mellékletből színes papírra nyomtathatók hatszog3. jpg, hatszog4.jpg). 1. Vágjuk ki a vastg vonal mentén az alakzatot. Számláljuk meg hány oldala, hány csúcsa van. Hány a) háromszögre, b) négyszögre bontottuk. 2. Készítsünk szalvétát. Hajtsuk össze pontosan a vékony vonalak mentén a hatszögeket, és óvatosan vágjunk be a hajtáséleknél. Széthajtogatva készen van a szalvétánk. Az elkészült műveket ragasszuk fehér lapra, és készítsünk belőlük kiállítást. Pl.: Tanulói tevékenység

15 II. Az új tartalom feldolgozása* A Játék 3. A bal oldali ábrát nyomtassuk ki fehér lapra, és minden gyermek kapjon egyet. A másik kettőt többféle színes papírra nyomtassuk (hatszog2.jpg, hatszog5.jpg, hatszog6.jpg,) és vágjuk részekre a vonalak mentén. Ragasszunk képet a színes papírokból a fehér lapra úgy, hogy az elemek illeszkedjenek a hatszög rácsaihoz. A képekből készítsünk kiállítást 4. A játék neve Tantrix. Nyomtassuk ki az ábrákat. (trantrix01.jpg, trantrix02.jpg, trantrix03.jpg, trantrix04.jpg, trantrix05.jpg, trantrix06.jpg, trantrix07.jpg, trantrix08.jpg, trantrix09.jpg, trantrix10.jpg,) Vágjuk ki, és írjuk mindegyik hátára azt a számot azzal a színnel ami alatta szerepel. 5. Szervezzünk párokat. Minden pár kapjon egy-egy Tantrix készletet és egy kisautót, vagy valamit, amivel az autó mozgását modellezzük (radír, doboz, stb.). A feladatok fokozatosan nehezednek. Az első kettő, három megoldása mindenkitől elvárható, a többit csak akkor adjuk fel, ha nagy kedvvel építenek. Mindegyik lépésnél csak egy zárt utat tudunk kirakni, a megadott színből. 15

16 16 6. A sárga 1, 2, 3 lapokból rakjunk ki egy sárga zárt utat. Ha elkészült mehet rajta a kisautó. A gyermekek megépítik az utat. Az autóval bejárják. Megtapasztalják hogy zárt görbét építettek. 7. A sárga 1, 2, 3 lapokhoz vegyük hozzá a piros 4-essel jelzett lapot. Rakjunk ki egy piros zárt utat. Ha elkészült mehet rajta a kisautó. U. a. mint a 6. pont 8. A 1, 2, 3, 4 lapokhoz vegyük hozzá a piros 5-össel jelzett lapot. Rakjunk ki egy piros zárt utat. Ha elkészült mehet rajta a kisautó. 9. A 1, 2, 3, 4, 5 lapokhoz vegyük hozzá a kék 6-ossal jelzettet. Építsük meg a kék zárt utat. Járjuk be az utat a kisautóval. 10. A 1, 2, 3, 4, 5, 6 lapokhoz vegyük hozzá a piros 7-est. Építsük meg a piros zárt utat.

17 11. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lapokhoz vegyük hozzá a kék 8-ast és építsünk kék zárt utat. 12. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lapokhoz vegyük hozzá a sárga 9-est és építsünk sárga zárt utat. 13. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lapokhoz vegyük hozzá a kék 10-est és építsünk kék zárt utat. 17

18 18 Időterv: 1x45 perc Modulvázlat Számtáblák Tanulásszervezés Eszköz Lépések, tevékenységek (a mellékletekben részletesen kifejtve) Kiemelt készségek, képességek Célcsoport A differenciálás lehetőségei Munkaformák Módszerek Változat (mellékletben: a feladatok, gyűjtemények, tananyagtartalmak) I. Ráhangolódás*, a játék előkészítése 1 2. Ismerkedés a számtáblával. Megfigyelés, Rész egész észlelése. Szabály követés Egész csoport Frontális Kiscsoport (3 fő) Beszélgetés, tevékenytetés Számtábla, Korongok Tablas5.jpg nyomtatott változata II. Az új tartalom feldolgozása* 3. Adott feltételnek megfelelő számlánc alkotása. Megfigyelőképesség térlátás fejlesztése, rész-egész észlelése. Számolási rutin fejlesztése, műveletvégzési sebesség növelése Egész csoport Kiscsoport (3 fő) Megfigyelés, tevékenytetés Számtábla, Korongok Tablas5.jpg nyomtatott változata 4 6. Adott feltételnek megfelelő terület meghatározása. Megfigyelőképesség térlátás fejlesztése, rész-egész észlelése. Számolási rutin fejlesztése, műveletvégzési sebesség növelése Egész csoport Kiscsoport (3 fő) Megfigyelés, tevékenytetés szamkartya1. jpg, szamkartyak2.jpg nyomtatott változata

19 3. FOGLALKOZÁS A Modulvázlat melléklete Számtáblák Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem lehet és nem szabad kötelező jellegű előírásnak tekinteni. A pedagógus legjobb belátása szerint dönthet a részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidolgozásáról. A feldolgozás menete Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése Tanítói tevékenység 1. A számtáblát már első osztályból ismerhetik a gyermekek, de a feladatok a másodikos tananyagra épülnek. Használhatjuk az egész táblát, vagy annak egy részét. (Felét, negyedét, harmadát, stb.) Ismerkedjünk a számtáblával. Tegyünk korongot egy adott számra. (Pl.: 2-esre). Számláljuk meg, ki hány korongot tudott letenni. A feladatot ismételjük meg több számmal is. A számot megadhatjuk a szám tulajdonságaival is. Pl.: a) Tegyünk korongot a 3-mal osztható számokra. b) Tegyünk korongokat azokra az egymás melletti számokra, melyeknek az összege 14. c) Tegyünk korongokat azokra az egymás melletti számokra, melyeknek az összegének a kétszerese 22. d) Tegyünk korongokat vízszintesen, vagy függőlegesen vagy átlósan egymás mellé úgy hogy azok összege egy megadott szám legyen (30). Tanulói tevékenység A gyerekek elmondják megfigyeléseiket. Rész egész észlelése. Szabály követés. 19

20 20 2. Szervezzünk 3 fős csoportokat. Az egyik gyermek kitalálja a szabályt, a másik kettő megkeresi a feltételnek eleget tevő számokat, majd cserélnek. II. Az új tartalom feldolgozása* A Játék 3. 3 fős csoportokban játsszunk a játékot. Találomra leteszünk egy korongot. A játékosok egymás után tesznek korongokat a számokra úgy, hogy a korongok láncot alkossanak. láncnak tekintjük a vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan egymás mellett lerakott korongokat. Ha kék színű koron teszünk egymás mellé a letakart számokat összeadjuk. Ha zöldet, az eddigi lánc összegből kivonjuk a zöld koronggal letakart számot. Az a győztes, aki eléri az adott számot, pl.: 45.

21 4. 3 fős csoportokban játsszunk a játékot. Nyomtassuk ki a játékhoz tartozó számokat és a táblát. (szamkartyak1.jpg, szamkartyak2.jpg) Vágjuk elemeire a számokat tartalmazó lapokat. 5. Minden csoport kapjon egyet a táblából, a számokból két, három garnitúrát. 6. Keverjük össze a kártyákat. Helyezzünk kilenc számot a tábla középső négyzeteibe. A játékosok felváltva húznak és tesznek le kártyákat törekedve arra, hogy a lerakott szám körül lévő számok. a) Szorzata egy előre megadott szám legyen. Pl.: 24. Ha valaki elérte a célt a feltételnek eleget tevő számokat leveszi a tábláról, és félreteszi maga mellé. A játékot addig folytatjuk amíg el nem fogynak a talom kártyái, vagy fel nem szedtünk minden lapot. Az a győztes, akinél a gyűjtött számok összege a legnagyobb. Játszunk egy próba játékot. Győződjünk meg arról, hogy a gyermekek megértették a játékszabályt. b) Összege egy élőre megadott szám legyen. Pl.: 25. Ha valaki elérte a célt a feltételnek eleget tevő számokat leveszi a tábláról, és félreteszi maga mellé. A játékot addig folytatjuk amíg el nem fogynak a talom kártyái, vagy fel nem szedtünk minden lapot. Az a győztes, akinél a gyűjtött számok összege a legnagyobb. Játszunk egy próba játékot. Győződjünk meg arról, hogy a gyermekek megértették a játékszabályt. Pl.: Az elsőjátékos lerakja a 9-es számkártyát. A második a 3-at, a következők az 5-öst, 2-est, 8-ast, majd a 4-est. Az utoljára rakó játékos felveheti a 2, 3, 4 kártyákat, mert = 24 A játékosok rendre 5, 3, 2, 9, 7, 8, 1, 4, 5, 2 kártyákat teszik le. Az utoljára rakó játékos felveheti az 5, 2, 7, 4, 5, 2 kártyákat, mert = 24 21

22 22. c) Szorzata és összege stb. egy élőre megadott szám legyen. Ha valaki elérte a célt a feltételnek eleget tevő számokat leveszi a tábláról, és félreteszi maga mellé. A játékot addig folytatjuk amíg el nem fogynak a talom kártyái, vagy fel nem szedtünk minden lapot. Az a győztes, akinél a gyűjtött számok összege a legnagyobb. Játszunk egy próba játékot. Győződjünk meg arról, hogy a gyermekek megértették a játékszabályt. Játszunk egy próbajátékot a c szabállyal. A 45-öt kell a számok szorzatának és/vagy összegének elérni. Eddig a 0-át, az 5-öst, a 2-est 8-ast és a 4-es számokat tették le a játékosok. A 9 5 = 45, de mégsem vehetjük le, mert az csak két szám szorzata. A következő játékos 8-ast húzott, és elrakta a bal sarokban lévő 5-ös fölé. A következő játékos 3-ast húzott, és elrakta a 2-es fölé, a 8-as mellé = 45 Így a 3-ast rakó játékos felveheti az 5-ös, 2-es, 8-as, és a 3-as számkártyákat. A pontjainak a száma megnövekedett = 15-tel. d) Szorzata összege és különbsége stb. egy élőre megadott szám legyen. Ha valaki elérte a célt a feltételnek eleget tevő számokat leveszi a tábláról, és félreteszi maga mellé. A játékot addig folytatjuk amíg el nem fogynak a talom kártyái, vagy fel nem szedtünk minden lapot. Az a győztes, akinél a gyűjtött számok összege a legnagyobb. Játszunk egy próba játékot. Győződjünk meg arról, hogy a gyermekek megértették a játékszabályt.

23 Időterv: 1x45 perc Modulvázlat Kincskereső Tanulásszervezés Eszköz Lépések, tevékenységek (a mellékletekben részletesen kifejtve) Kiemelt készségek, képességek Célcsoport A differenciálás lehetőségei Munkaformák Módszerek Változat (mellékletben: a feladatok, gyűjtemények, tananyagtartalmak) I. Ráhangolódás, a játék előkészítése 1 2. Kincskereső Játék elökészítése Helymeghatározás a síkon. Megfigyelőképesség Térbeli tájékozódós fejlesztése, rész-egész észlelése. Egész csoport Frontális irányítással önálló munka Tevékenytetés nyomtatandó ko01.jpg, 16 db egyforma műanyag pohár Kincskereső játék Helymeghatározás a síkon. Térbeli tájékozódós fejlesztése, Rövid távú memória fejlesztése, memória-terjedelmének növelése Egész csoport Páros, vagy kiscsoportos (3 fő) Játék nyomtatandó ko01.jpg, 16 db egyforma műanyag pohár. II. Az új tartalom feldolgozása 5 6. A játékhoz szükséges tábla elkészítése. A játék ismertetése. Megfigyelőképesség mintakövetés Egész csoport Frontális, önálló váltakozása Megfigyelés, tevékenytetés négyzetrácsos papír, színes ceruzák 23

24 24 Lépések, tevékenységek (a mellékletekben részletesen kifejtve) Kiemelt készségek, képességek 7. Próbajáték Térlátás, a térbeli viszonyok észlelésének fejlesztése, rész-egész észlelés észlelési sebesség növelése, vitakészség fejlesztése 8 9. Körmérkőzés szervezése, a játék elindítása, lebonyolítása. Térlátás, a térbeli viszonyok észlelésének fejlesztése, rész-egész észlelés észlelési sebesség növelése, Játék eredményeinek lejegyzése táblázatba. Adatok ábrázolása rendszerezés táblázatba. 12. Játék eredményeinek lejegyzése grafikonon. Adatok ábrázolása rendszerezés grafikonon. Adatok leolvasása, értelmezése, összefüggések felfedezése. Grafikon elemzése. * A táblázat értelemszerűen bővíthető. Célcsoport A differenciálás lehetőségei Egész csoport Tanulásszervezés Munkaformák Frontális, Nagy csoportos Módszerek Megfigyelés, Tevékenytetés, tanulói magyarázat, vita Egész csoport Páros munka Tevékenytetés Eszköz Változat (mellékletben: a feladatok, gyűjtemények, tananyagtartalmak) Játék táblája, dobókocka és két különböző színű színes ceruza. Játék táblája, dobókocka és két különböző színű színes ceruza. Egész csoport Frontális Beszélgetés Táblázat Egész csoport Frontális Beszélgetés Grafikonon

25 4. FOGLALKOZÁS A Modulvázlat melléklete kincskereső Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem lehet és nem szabad kötelező jellegű előírásnak tekinteni. A pedagógus legjobb belátása szerint dönthet a részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidolgozásáról. A feldolgozás menete Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése Tanári tevékenység 1. Kincskereső A játékhoz szükséges egy tábla (nyomtatható ko01.jpg), valamint 16 db egyforma műanyag pohár. A poharak lefordítva beleférjenek egy-egy négyzetbe. Tanulói tevékenység 2. Ismerkedjünk a táblával. Alakítsunk párokat, és kapjanak a gyermekek néhány poharat. A tanító mond egy szám-betű párt. Pl.: (2; c) Ismételjük meg néhányszor, hogy jól menjen a helymeghatározás. 3. A poharakat helyezzük a tábla négyzeteire. A pohár alá rejtsünk egy, vagy több,,kincset úgy, hogy a játékosok ne lássák. A gyermekek leteszik a poharakat a 2-es oszlopának és a c sorának kereszteződésébe. Tapasztalatszerzés a koordinátarendszerben való tájékozódáshoz. 25

26 26 4. A játékot ketten, vagy hárman játsszák. Az egyik játékos mondja a szám-betű párt, a másik felemeli a megfelelő poharat. A poharat mindig vissza kell helyezni az eredeti helyére. Majd a másik mond szám-betű párt és a harmadik emeli fel a poharat. Stb. Az a nyertes aki a legtöbb kincset találja. Tapasztalatszerzés a koordinátarendszerben való tájékozódáshoz. Rövid távú memória fejlesztése. Rész egész viszony észlelése. Szabály követése. II. Az új tartalom feldolgozása* A Játék 5. A következő játékhoz négyzetrácsos papír, dobókocka és minden játékosnak más színű színes ceruza szükséges. Készítsük el a táblát. Rajzoljunk egy 6x6-os négyzetet. A sorokat és oszlopokat jelöljük be az ábrán látható módon. A gyermekek elkészítik a táblát. 6. A játékot ketten vagy hárman játsszák. Az első játékos kétszer dob. Az első dobás mutatja a piros számokat, a második a kékeket. (Ha van piros és kék dobókockánk dobhatunk egyszerre is.) A dobások által meghatározott négyzetbe a játékos egy korongot rajzol. Pl.: gyerekek száma játszmák száma Ha már foglalt a négyzet a játékos nem rajzol semmit. A következő játékosok ugyan így járnak el. Ha sikerül két azonos színű korongot egymás mellé rajzolni azt össze lehet kötni. Egy korongot legfeljebb két másikkal lehet összekötni. Az a győztes, aki hosszabb láncot tud készíteni. A játékot addig folytatjuk, amíg van üres négyzet a táblán. 7. Kezdjünk el egy közös játékot. A táblára rajzolt a játék táblán. Osszuk két csoportra a gyermekeket. Legyen lehetősége mindenkinek egy-egy korong letételére. Győződjünk meg arról, hogy minden gyermek megértette a játékot. A gyorsabban haladó gyermekek magyarázataikkal segítsél a lassabban haladókat. Magyarázat, vita, érvelés gyakorlása.

27 8. Szervezzünk körmérkőzést azaz minden gyerek játszik mind n ( n 1) egyikkel. (n gyerek esetén játszmát kell játszani.) Ha 2 túl nagy szám jön ki csináljunk A, B (C) csoportokat. Mindegyik játékos más-más színű ceruzával rajzol a játék táblájára. 9. Játék lebonyolítása 10. Játszmák eredményeinek lejegyzéséhez készítsünk táblázatot. Csak a nyertes játszmákat jelöljük koronggal. AA Monogramok (nyertesek) AA BD CK JM XX Párok, csoportok alakítása. Minden játszma után a nyertes egy korongot tesz (a tanító segítségével a megfelelő helyre.) BD XX CK XX CK XX XX XX 11. Amennyiben jut idő, és a csoport fejlettsége megengedi táblázat alapján készítsünk grafikont. Diagram (grafikon) készítése. Minden gyermek a saját nevéhez annyi korongot helyez el, ahány játszmát nyert. 27

28 Elemezzük a grafikont: (egyben értékelés) A jó teljesítményűeket megdicsérve, a gyengébbeket biztatva. Ki nyert a legtöbb játszmát? Hányan nyertek több játszmát mint 2? Hányan nyertek ugyanannyi játszmát mint BD? Mennyi a leggyakrabban nyert játszmák száma? Választott szempont szerint Stb. Diagramm értelmezése. Mennyiségek összehasonlítása, Tapasztalatszerzés az értelmezési tartomány és az érték készlet kapcsolatára.

Táblás játékok 2. 1. modul

Táblás játékok 2. 1. modul Táblás játékok 2 1. modul Készítette: KÖVES GABRIELLA 2 Táblás játékok 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A tudatos észlelés, a megfigyelés és a figyelem fejlesztése

Részletesebben

Kő, papír, olló és a snóbli

Kő, papír, olló és a snóbli Matematika C 3. évfolyam Kő, papír, olló és a snóbli 1. modul Készítette: Köves Gabriella Matematika C 3. évfolyam 1. modul kő, papír, olló és A snóbli MODULLEÍRÁS A modul célja Szabály megértése, követése,

Részletesebben

Csere-bere. 2. modul. Készítette: KÖVES GABRIELLA

Csere-bere. 2. modul. Készítette: KÖVES GABRIELLA Csere-bere 2. modul Készítette: KÖVES GABRIELLA 2 Csere-bere A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai A tudatos észlelés, a megfigyelés és a figyelem

Részletesebben

MATEMATIKA C 6. évfolyam 3. modul LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK

MATEMATIKA C 6. évfolyam 3. modul LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK MATEMATIKA C 6. évfolyam 3. modul LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK Készítette: Köves Gabriella MATEMATIKA C 6. ÉVFOLYAM 3. MODUL: LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

MATEMATIKA C 6. évfolyam

MATEMATIKA C 6. évfolyam MATEMATIKA C 6. évfolyam 8. modul SZÍNCSERÉLGETŐS TÁBLÁS JÁTÉKOK (FONÁKOLÓSOK) Készítette: Köves Gabriella MATEMATIKA C 6. ÉVFOLYAM 8. MODUL: SZÍNCSERÉLGETŐS, TÁBLÁS JÁTÉKOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja

Részletesebben

Vizsgálódás a szorzótáblákban Összefüggések keresése, indoklása

Vizsgálódás a szorzótáblákban Összefüggések keresése, indoklása Matematika A 2. évfolyam Vizsgálódás a szorzótáblákban Összefüggések keresése, indoklása 46. modul Készítette: Szitányi Judit 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Hányféleképpen. 6. modul. Készítette: Köves Gabriella

Hányféleképpen. 6. modul. Készítette: Köves Gabriella Hányféleképpen 6. modul Készítette: Köves Gabriella Hányféleképpen? A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok Kombinatorikai feladatok megoldása szerep játékkal, mozgásos játékkal,

Részletesebben

közti kapcsolatok, Ellenőrzés, Játék 21. modul

közti kapcsolatok, Ellenőrzés, Játék 21. modul Matematika A 4. évfolyam MŰVELETi tulajdonságok, a műveletek közti kapcsolatok, Ellenőrzés, Játék 21. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 4. ÉVFOLYAM 21. modul Műveleti tulajdonságok, a műveletek

Részletesebben

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN. 9. modul

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN. 9. modul Matematika A 4. évfolyam ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN 9. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 4. ÉVFOLYAM 9. modul ÍRÁSBELI

Részletesebben

MATEMATIKA C 5. évfolyam 1. modul DOMINÓ

MATEMATIKA C 5. évfolyam 1. modul DOMINÓ MATEMATIKA C 5. évfolyam 1. modul DOMINÓ Készítette: Köves Gabriella MATEMATIKA C 5. ÉVFOLYAM 1. MODUL: DOMINÓ TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A tudatos

Részletesebben

Matematika A 1. évfolyam. páros, páratlan. 22. modul. Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva

Matematika A 1. évfolyam. páros, páratlan. 22. modul. Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva Matematika A 1. évfolyam páros, páratlan 22. modul Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 22. modul Páros, páratlan modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

összeadás, kivonás 9-ig

összeadás, kivonás 9-ig Matematika A 1. évfolyam összeadás, kivonás 9-ig 27. modul Készítették: Bóta Mária Kőkúti Ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 27. modul összeadás, kivonás 9-ig modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Tájékozódás egyenesen; a negatív szám fogalmának előkészítése irányított mennyiségekhez kapcsolva (út, hőmérséklet, idő)

Tájékozódás egyenesen; a negatív szám fogalmának előkészítése irányított mennyiségekhez kapcsolva (út, hőmérséklet, idő) Matematika A 2. évfolyam Tájékozódás egyenesen; a negatív szám fogalmának előkészítése irányított mennyiségekhez kapcsolva (út, hőmérséklet, idő) 24. modul Készítette: Szili Judit Szitányi Judit 2 matematika

Részletesebben

Feladatok, játékok; Valószínűségi megfigyelések; Ellenőrzés, hiányok pótlása

Feladatok, játékok; Valószínűségi megfigyelések; Ellenőrzés, hiányok pótlása Matematika A 2. évfolyam Feladatok, játékok; Valószínűségi megfigyelések; Ellenőrzés, hiányok pótlása 48. modul Készítette: C. Neményi Eszter Szitányi Judit 2 modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Teljes kétjegyűek összeadása és kivonása különféle eljárásokkal és a műveleti tulajdonságok felhasználásával; szöveges feladatok

Teljes kétjegyűek összeadása és kivonása különféle eljárásokkal és a műveleti tulajdonságok felhasználásával; szöveges feladatok Matematika A 2. évfolyam Teljes kétjegyűek összeadása és kivonása különféle eljárásokkal és a műveleti tulajdonságok felhasználásával; szöveges feladatok 23. modul Készítette: Szili Judit Szitányi Judit

Részletesebben

SZÁMLÁLÁS, SZÁMOLÁS ESZKÖZÖKKEL

SZÁMLÁLÁS, SZÁMOLÁS ESZKÖZÖKKEL SZÁMLÁLÁS, SZÁMOLÁS ESZKÖZÖKKEL Készítette: Denke Antalné 1 A modul célja A számfogalom formálása; A számolás tudatossá alakítása; Egy számolási mód alapos megértetése, kidolgozás; Összefüggéslátás fejlesztése

Részletesebben

VALÓSZÍNŰSÉGI JÁTÉKOK. 44. modul

VALÓSZÍNŰSÉGI JÁTÉKOK. 44. modul Matematika A 3. évfolyam VALÓSZÍNŰSÉGI JÁTÉKOK 44. modul Készítette: SZITÁNYI JUDIT matematika A 3. ÉVFOLYAM 44. modul VALÓSZÍNŰSÉGI JÁTÉKOK MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN Matematika A 3. évfolyam ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN 16. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 16. modul összeadás, kivonás az egy 0-ra végződő számok körében

Részletesebben

Az 5. 14. modul. Készítette: bóta mária kőkúti ágnes

Az 5. 14. modul. Készítette: bóta mária kőkúti ágnes Matematika A 1. évfolyam Az 5 14. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 14. modul Az 5 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

A két csapatra osztás leggyakoribb megvalósításai: Lyukas teli (vagy sima vagy nem lyukas)

A két csapatra osztás leggyakoribb megvalósításai: Lyukas teli (vagy sima vagy nem lyukas) Eredeti forrás: Pintér Klára: Játsszunk Dienes Zoltán Pál logikai készletével! http://www.jgypk.u-szeged.hu/methodus/pinter-klara-jatsszunk-logikat-logikai-keszlettel/ A logikai készlet lapjaival kapcsolatos

Részletesebben

Matematika C 3. évfolyam. Magyar kártya. 8. modul. Készítette: Köves Gabriella

Matematika C 3. évfolyam. Magyar kártya. 8. modul. Készítette: Köves Gabriella Matematika C 3. évfolyam Magyar kártya 8. modul Készítette: Köves Gabriella Matematika C 3. évfolyam 8. modul Magyar kártya MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Hallott szöveg megértése,

Részletesebben

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

ÍRÁSBELI SZORZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE; TÖBBTAGÚ ÖSSZEADÁSOK, TÖBBSZÖRÖZÉSEK. 37. modul

ÍRÁSBELI SZORZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE; TÖBBTAGÚ ÖSSZEADÁSOK, TÖBBSZÖRÖZÉSEK. 37. modul Matematika A 3. évfolyam ÍRÁSBELI SZORZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE; TÖBBTAGÚ ÖSSZEADÁSOK, TÖBBSZÖRÖZÉSEK 37. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 37. modul ÍRÁSBELI SZORZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE; TÖBBTAGÚ

Részletesebben

Alkotások síkban mozaiklapokkal, szívószállal

Alkotások síkban mozaiklapokkal, szívószállal Matematika A 2. évfolyam Alkotások síkban mozaiklapokkal, szívószállal 27. modul Készítette: Szili Judit Szitányi Judit 2 matematika A 2. ÉVFOLYAM 27. modul Alkotások síkban mozaiklapokkal, szívószállal

Részletesebben

Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon

Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon Matematika A 2. évfolyam Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon 12. modul Készítette: Bóta Mária Kőkúti Ágnes matematika A 2. évfolyam 12 modul Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon modulleírás

Részletesebben

Matematika C 3. évfolyam. Melyikhez tartozom? 4. modul. Készítette: Abonyi Tünde

Matematika C 3. évfolyam. Melyikhez tartozom? 4. modul. Készítette: Abonyi Tünde Matematika C 3. évfolyam Melyikhez tartozom? 4. modul Készítette: Abonyi Tünde Matematika C 3. évfolyam 4. modul Melyikhez tartozom? MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

egyesítés, egyik rész szöveges feladatok

egyesítés, egyik rész szöveges feladatok Matematika A 1. évfolyam egyesítés, egyik rész szöveges feladatok 19. modul Készítették: C. Neményi Eszter Sz. oravecz Márta matematika A 1. ÉVFOLYAM 19. modul egyesítés, egyik rész szöveges feladatok

Részletesebben

Építések, kirakások (geometria és kombinatorika)

Építések, kirakások (geometria és kombinatorika) Matematika A 1. évfolyam Építések, kirakások (geometria és kombinatorika) 25. modul Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 25. modul építések, kirakások

Részletesebben

0653. MODUL TÖRTEK. Szorzás törttel, osztás törttel KÉSZÍTETTE: BENCZÉDY LACZKA KRISZTINA, MALMOS KATALIN

0653. MODUL TÖRTEK. Szorzás törttel, osztás törttel KÉSZÍTETTE: BENCZÉDY LACZKA KRISZTINA, MALMOS KATALIN 06. MODUL TÖRTEK Szorzás törttel, osztás törttel KÉSZÍTETTE: BENCZÉDY LACZKA KRISZTINA, MALMOS KATALIN 06. Törtek Szorzás törttel, osztás törttel Tanári útmutató MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 3. évfolyam Diák mérőlapok A kiadvány KHF/3992-8/2008. engedélyszámon 2008.08.8. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő oktatási

Részletesebben

7. évfolyam I. félév, 2. feladatsor 1/6

7. évfolyam I. félév, 2. feladatsor 1/6 7. évfolyam I. félév, 2. feladatsor 1/6 6. Egy kocka élei 2 cm hosszúak. A kocka fehér, de rendelkezésünkre áll sok a) 1cm 3cm-es b) 1cm 4cm-es c) 1cm 5cm-es d) 1cm 6cm-es piros papírszalag, amelyeket

Részletesebben

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam MATEMATIKA 5 8. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni

Részletesebben

Mozaikozás szabadon és másolással

Mozaikozás szabadon és másolással Matematika A 1. évfolyam Mozaikozás szabadon és másolással 39. modul Készítette: szili judit matematika A 1. ÉVFOLYAM 39. modul mozaikozás szabadon és másolással modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal Matematika A 2. évfolyam Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal 35. modul Készítette: Szitányi Judit 2 modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

Dom-rule-new_HUN:Puerto rule us 2009.07.10. 14:04 Page 2. Donald X. Vaccarino

Dom-rule-new_HUN:Puerto rule us 2009.07.10. 14:04 Page 2. Donald X. Vaccarino Dom-rule-new_HUN:Puerto rule us 2009.07.10. 14:04 Page 2 Donald X. Vaccarino Fejedelem vagy, az apád is az volt, egy örökzöldekkel és folyókkal tarkított, békés és aprócska kiskirályság uralkodója. Ám

Részletesebben

Lehet vagy nem? Konstrukciók és lehetetlenségi bizonyítások Dr. Katz Sándor, Bonyhád

Lehet vagy nem? Konstrukciók és lehetetlenségi bizonyítások Dr. Katz Sándor, Bonyhád Dr. Katz Sándor: Lehet vagy nem? Lehet vagy nem? Konstrukciók és lehetetlenségi bizonyítások Dr. Katz Sándor, Bonyhád A kreativitás fejlesztésének legközvetlenebb módja a konstrukciós feladatok megoldása.

Részletesebben

Lerakó. 7. modul. Készítette: Köves Gabriella

Lerakó. 7. modul. Készítette: Köves Gabriella Lerakó 7. modul Készítette: Köves Gabriella Lerakó A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A tudatos észlelés, a megfigyelés és a figyelem fejlesztése Saját megfigyelések, megtapasztalások

Részletesebben

Zendülő Játékszabály

Zendülő Játékszabály Zendülő Játékszabály 2000 by Adlung Spiele 71686 Remseck a. N. Tel.: 07146/44005 Fax: 07146/44006 www,adlung-spiele.de info@adlung-spiele.de Zendülő Marcel-André Casasola Merkle játéka 3-4 játékos részére,

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Mesterséges intelligencia feladatsor

Mesterséges intelligencia feladatsor Mesterséges intelligencia feladatsor kétszemélyes játékokhoz Jeszenszky Péter 2008. április 7. 1. Nem választható játékok 1.1. Feladat Nim. Beilleszteni a játék pontos leírását. 1.2. Feladat Tic-tac-toe.

Részletesebben

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013.

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Veppert Károlyné, Ádám Imréné, Heibl Sándorné, Rimainé Sz. Julianna, Kelemen Ildikó, Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna, Grószné Havasi Rózsa 1 1-2. ÉVFOLYAM Gondolkodási, megismerési

Részletesebben

ÍRÁSBELI KIVONÁS. 31. modul. Készítette: KONRÁD ÁGNES

ÍRÁSBELI KIVONÁS. 31. modul. Készítette: KONRÁD ÁGNES Matematika A 3. évfolyam ÍRÁSBELI KIVONÁS 31. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 31. modul ÍRÁSBELI KIVONÁS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS. 30. modul

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS. 30. modul Matematika A 3. évfolyam ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS 30. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 30. modul ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

MATEMATIKA C 8. évfolyam 10. modul ÁTLAGOS?

MATEMATIKA C 8. évfolyam 10. modul ÁTLAGOS? MATEMATIKA C 8. évfolyam 10. modul ÁTLAGOS? Készítette: Surányi Szabolcs MATEMATIKA C 8. ÉVFOLYAM 10. MODUL: ÁTLAGOS? TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET 2. FÉLÉV A kiadvány KHF/4356-14/2008. engedélyszámon 2008.11.25. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő

Részletesebben

Építések egyszerű feltételek szerint

Építések egyszerű feltételek szerint Matematika A 1. évfolyam Építések egyszerű feltételek szerint 38. modul Készítette: szili judit matematika A 1. ÉVFOLYAM 38. modul építések egyszerű feltételek szerint modulleírás A modul célja Időkeret

Részletesebben

Matematika tanmenet/4. osztály

Matematika tanmenet/4. osztály Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 2015/2016. tanév Matematika tanmenet/4. osztály Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: C. Neményi Eszter Wéber Anikó: Matematika 4. (Nemzeti

Részletesebben

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3.

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3. F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 2. A TA N U L Ó K É R TÉ K E L É SÉ N E K K R ITÉ R IU M R E N D SZ E R E 3. Ó R A TE R

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

Matematikai és matematikai statisztikai alapismeretek

Matematikai és matematikai statisztikai alapismeretek Kézirat a Matematikai és matematikai statisztikai alapismeretek című előadáshoz Dr. Győri István NEVELÉSTUDOMÁNYI PH.D. PROGRM 1999/2000 1 1. MTEMTIKI LPOGLMK 1.1. Halmazok Halmazon mindig bizonyos dolgok

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR

TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR Matematika A 3. évfolyam TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR 40. modul Készítette: SZILI JUDIT (A 11., 13., 15. PONTOT: LÉNÁRT ISTVÁN) matematika A 3. ÉVFOLYAM 40. modul TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2.osztály

MATEMATIKA 1-2.osztály MATEMATIKA 1-2.osztály A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják választani

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz MATEMATIKA 6. Tanmenetjavaslat a 6. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz Témák 1. Játékos feladatok Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban.

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA TÁOP 3.1.4-08/2-2009-0176 Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés megteremtése a pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolában PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁOGATÁSA A TANTÁRGYTÖBÖSÍTETT

Részletesebben

MATEMATIKA A és B variáció

MATEMATIKA A és B variáció MATEMATIKA A és B variáció A Híd 2. programban olyan fiatalok vesznek részt, akik legalább elégséges érdemjegyet kaptak matematikából a hatodik évfolyam végén. Ezzel együtt az adatok azt mutatják, hogy

Részletesebben

hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban

hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

VI.7. RÁCSODÁLKOZÁS. A feladatsor jellemzői

VI.7. RÁCSODÁLKOZÁS. A feladatsor jellemzői VI.7. RÁSOÁLKOZÁS Tárgy, téma feladatsor jellemzői háromszögek, négyszögek területe rácssokszögek segítségével. Előzmények él terület fogalma. már ismert terület fogalom (főképp a háromszög és a négyszögek

Részletesebben

hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok

hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok Matematika A 1. évfolyam hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok 18. modul Készítették: C. Neményi Eszter Sz. oravecz Márta matematika A 1. ÉVFOLYAM 18. modul hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges

Részletesebben

Teljes kétjegyű számhoz egyjegyű hozzáadása és elvétele tízesátlépés nélkül, analógiák építése, Szöveges feladatok

Teljes kétjegyű számhoz egyjegyű hozzáadása és elvétele tízesátlépés nélkül, analógiák építése, Szöveges feladatok Matematika A 2. évfolyam Teljes kétjegyű számhoz egyjegyű hozzáadása és elvétele tízesátlépés nélkül, analógiák építése, Szöveges feladatok 15. modul Készítette: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

Pedagógiai program. VII. kötet

Pedagógiai program. VII. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógia és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított Pedagógiai program VII. kötet

Részletesebben

SA 123 Elsı kártyajátékaim

SA 123 Elsı kártyajátékaim 1 SA 123 Elsı kártyajátékaim A klasszikus francia kártya ábráit kedves állatalakok helyettesítik: kutyák, macskák, nyulak és egerek. Az egyszerősített játékszabályokkal könnyedén megtanulhatják a kicsik

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Kétszemélyes négyes sor játék

Kétszemélyes négyes sor játék Kétszemélyes négyes sor játék segítségével lehetővé kell tenni, hogy két ember a kliens program egy-egy példányát használva négyes sor játékot játsszon egymással a szerveren keresztül. Játékszabályok:

Részletesebben

Iszkenderun. Mint ringyó, új vendégére vár, felékszerezve hív a Nagy Bazár, parázna módon csábít, integet, hamisat kínál, túl borsos az ár.

Iszkenderun. Mint ringyó, új vendégére vár, felékszerezve hív a Nagy Bazár, parázna módon csábít, integet, hamisat kínál, túl borsos az ár. Iszkenderun A Nur-hegyek felett félhold ragyog, Sándor nevét susogják a romok, fűszer, selyem kél át a szír kapun - Iszkenderun, te boldog, itt vagyok! Iszkenderun (Alexandria ad Issum, majd Alexandretta,

Részletesebben

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

sorszámok, számszomszédok

sorszámok, számszomszédok Matematika A 1. évfolyam sorszámok, számszomszédok 12. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 12. modul sorszámok, számszomszédok MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam 3. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára cím Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1-4. évfolyam

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

Tájékozódás térben, síkon

Tájékozódás térben, síkon Matematika A 2. évfolyam Tájékozódás térben, síkon 28. modul Készítette: Szili Judit Szitányi Judit 2 matematika A 2. ÉVFOLYAM 28. modul Tájékozódás térben, síkban (gömbön) MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret

Részletesebben

1. Melyek azok a kétjegyű számok, amelyek oszthatók számjegyeik

1. Melyek azok a kétjegyű számok, amelyek oszthatók számjegyeik 1991. évi verseny, 1. nap 1. Számold össze, hány pozitív osztója van 16 200-nak! 2. Bontsd fel a 60-at két szám összegére úgy, hogy az egyik szám hetede egyenlő legyen a másik szám nyolcadával! 3. Van

Részletesebben

mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel

mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel Matematika A 1. évfolyam mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel 8. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 8. modul mérőszám: hosszúság, tömeg és

Részletesebben

MATEMATIKA C 6. évfolyam 6. modul CSUPA TALÁNY

MATEMATIKA C 6. évfolyam 6. modul CSUPA TALÁNY MATEMATIKA C 6. évfolyam 6. modul CSUPA TALÁNY Készítette: Köves Gabriella MATEMATIKA C 6. ÉVFOLYAM 6. MODUL: TALÁNY TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály A képességfejlesztés fókuszai

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz. Fejlesztőfeladatok

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz. Fejlesztőfeladatok Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Fejlesztőfeladatok MATEMATIKA 4. szint 2015 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

Matematika 8. PROGRAM. általános iskola 8. osztály nyolcosztályos gimnázium 4. osztály hatosztályos gimnázium 2. osztály. Átdolgozott kiadás

Matematika 8. PROGRAM. általános iskola 8. osztály nyolcosztályos gimnázium 4. osztály hatosztályos gimnázium 2. osztály. Átdolgozott kiadás Dr. Czeglédy István fôiskolai tanár Dr. Czeglédy Istvánné vezetôtanár Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Novák Lászlóné tanár Dr. Sümegi Lászlóné szaktanácsadó Zankó Istvánné tanár Matematika 8. PROGRAM

Részletesebben

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják Helyi tanterv matematika általános iskola 5-8. évf. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

darabszám; a számok jele 10-ig

darabszám; a számok jele 10-ig Matematika A 1. évfolyam darabszám; a számok jele 10-ig 6. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 6. modul darabszám; a számok jele 10-ig MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson amatematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Átrendezések és leszámlálások ÚTMUTATÓ Hegedüs Pál 1-2015.június 30.

Átrendezések és leszámlálások ÚTMUTATÓ Hegedüs Pál 1-2015.június 30. Átrendezések és leszámlálások ÚTMUTATÓ Hegedüs Pál 1-2015.június 30. 1. Határozzuk meg, hány egybevágósága van egy négyzetnek! Melyek azonos jellegűek ezek között? Ez egy általános bevezető feladat tud

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A matematika érettségi vizsga célja A matematika érettségi vizsga célja

Részletesebben

P (A) = i. P (A B i )P (B i ) P (B k A) = P (A B k)p (B k ) P (A) i P (A B i)p (B i )

P (A) = i. P (A B i )P (B i ) P (B k A) = P (A B k)p (B k ) P (A) i P (A B i)p (B i ) 6. A láncszabály, a teljes valószínűség tétele és Bayes-tétel Egy (Ω, A, P ) valószín ségi mez n értelmezett A 1,..., A n A események metszetének valószín sége felírható feltételes valószín ségek segítségével

Részletesebben

Ismeretterjesztő társasjáték-gyűjtemény Európáról és az Európai Unióról 9-15 évesek részére. A játékok leírása

Ismeretterjesztő társasjáték-gyűjtemény Európáról és az Európai Unióról 9-15 évesek részére. A játékok leírása Ismeretterjesztő társasjáték-gyűjtemény Európáról és az Európai Unióról 9-15 évesek részére A játékok leírása A játékötleteket az Integratio Alapítvány önkéntesei az EU-vásár, EUkaszinó és EU-fónia programok

Részletesebben

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Matematika Alapelvek, célok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Bartháné Jáger Ottília, Holndonnerné Zátonyi Katalin, Krivánné Czirba Zsuzsanna, Migléczi Lászlóné MISKOLC 2015 Összesített

Részletesebben

az alapjáték részletes szabályai

az alapjáték részletes szabályai dr. Nagy László ( jatektan.hu/kapcsolat ) 1144 Bp. Szentmihályi u. 19 Tel/fax.(36-1) 220-1916 PIKK-PAKK az alapjáték részletes szabályai Az ábrán mutatott nyitóállásból világos kezd. Az első lépésben,

Részletesebben

FEJSZÁMOLÁS A TÍZEZRES SZÁMKÖRBEN A KÉTJEGYŰEKKEL ANALÓG ESETEKBEN. AZ ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS MONOTONITÁSA. 5. modul

FEJSZÁMOLÁS A TÍZEZRES SZÁMKÖRBEN A KÉTJEGYŰEKKEL ANALÓG ESETEKBEN. AZ ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS MONOTONITÁSA. 5. modul Matematika A 4. évfolyam FEJSZÁMOLÁS A TÍZEZRES SZÁMKÖRBEN A KÉTJEGYŰEKKEL ANALÓG ESETEKBEN. AZ ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS MONOTONITÁSA 5. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 4. ÉVFOLYAM 5. modul FEJSZÁMOLÁS

Részletesebben

Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból

Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból - Ismertesse a kézi rajzkészítési technikát (mikor használjuk, előny-hátrány stb.)! Kézi technikák közül a gondolatrögzítés leggyorsabb, praktikus

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Táblás játékok 1. 2. modul. Készítette: Köves Gabriella

Táblás játékok 1. 2. modul. Készítette: Köves Gabriella Táblás játékok 1. 2. modul Készítette: Köves Gabriella 2 2. modul Táblás játékok 1 A modul célja A tudatos észlelés, a megfigyelés és a figyelem fejlesztése Saját megfigyelések, megtapasztalások kifejezésének

Részletesebben

Szövegértés-szövegalkotás A

Szövegértés-szövegalkotás A Szövegértés-szövegalkotás A 1 2. évfolyam olvasás mintamodulok az én, te... mi című könyv feldolgozásához Az elveszett dínó Halnevelde Piacon Cirkuszban Iskola után Függelék Készítette: Rózsa Vincéné Olvasás

Részletesebben

MATEMATIKA C 7. évfolyam 5. modul KI MARAD A VÉGÉN?

MATEMATIKA C 7. évfolyam 5. modul KI MARAD A VÉGÉN? MATEMATIKA C 7. évfolyam 5. modul KI MARAD A VÉGÉN? Készítette: Kovács Károlyné MATEMATIKA C 7. ÉVFOLYAM 5. KI MARAD A VÉGÉN? TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

MATEMATIKA KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKA KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKA KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 7. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET 2. félév A kiadvány KHF/4002-17/2008 engedélyszámon 2008. 08. 18. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő

Részletesebben